Controleplan afwikkeling GGZ-controles 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Controleplan afwikkeling GGZ-controles 2013"

Transcriptie

1 RAPPORT Concept Controleplan afwikkeling GGZ-controles 2013 Afwikkeling GGZ-controles 2013 Auteur: Achmea en Coöperatie VGZ Datum: 20 februari 2015 Versie: 0.1

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 2 SCOPE VAN HET CONTROLEPLAN Deelnemende verzekeraars Reikwijdte 4 3 TIJDSPAD 5 4 CONTROLEMETHODIEK Data analyse Reguliere steekproef Dossieronderzoek Steekproef Uitbreiding steekproef Structurele vs. incidentele fout Extrapolatie 8 5 WIJZE VAN RAPPORTEREN/VASTELEGGEN EN BEOORDELEN VAN DE CONTROLERESULTATEN 8 6 TERUGKOPPELING BEVINDINGEN EN VERVOLGSTAPPEN DOOR VERZEKERAAR8 6.1 Hoor & Wederhoor Procesgesprek Dossieronderzoek 9

3 1 INLEIDING Al een aantal jaren is de betaalbaarheid van zorg onderwerp van een breed maatschappelijk gevoerde discussie. Voor de Zorgverzekeringswet dient wet- en regelgeving ertoe om zorgverzekeraars te faciliteren, kwalitatief goede en tevens doelmatige zorg in te kopen. Een tweede pijler in het systeem om de zorg betaalbaar te houden, is de wettelijke taak om via (materiële) controle de rechtmatigheid van gedeclareerde zorggelden te verantwoorden. De aan de samenleving gevraagde solidariteit komt in het geding indien onrechtmatig uitbetaalde gelden niet worden gecorrigeerd dan wel teruggevorderd. Binnen de GGZ-sector heeft de dynamiek in het zorglandschap tezamen met de wetswijzigingen en interpretatie daarvan de afgelopen jaren tot veel onzekerheden geleid. Dit heeft ertoe geleid dat in april 2014 de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) een audit alert heeft uitgebracht ten aanzien van de controleverklaringen bij de financiële overzichten 2013 van aanbieders van curatieve geestelijke gezondheidszorg. Daarop zijn er op 23 juni 2014 in een bestuurlijk overleg GGZ afspraken gemaakt over het proces om tot oplossingen te komen voor de vraagstukken uit de NBA-alert. Sindsdien is door de betrokken veldpartijen intensief overleg gepleegd om te komen tot een plan van aanpak met als doel enerzijds zo veel als mogelijk tot goedkeurende controleverklaringen bij de jaarrekeningen over 2014 te komen en anderzijds om procesafspraken te maken om problemen rond de omzetverantwoording in de toekomst te voorkomen. De veldpartijen zijn overeengekomen dat GGZ-instellingen een zelfonderzoek verrichten naar de juistheid van de ingediende declaraties aan de hand van een aantal aangereikte controlethema s. Deze thema s zijn hoofdbehandelaarschap en verwijzing. Tevens is afgesproken dat verzekeraars in december 2014 hun thema s bekend maken ten aanzien van de controles over het behandeljaar Uiterlijk 31 maart 2015 worden dan de definitieve themagerichte en instelling-specifieke controles over schadelastjaar 2013 bekend gemaakt. De themagerichte controles zijn reeds bekendgemaakt. Zowel voor de uitvoer van deze controles als voor de uitvoer van het plan van aanpak wordt gekozen voor een zelfonderzoek door de instelling. Het zelfonderzoek in het kader van de jaarrekeningproblematiek beperkt zich echter tot hetgeen afgesproken is in het plan van aanpak. Het zelfonderzoek in het kader van de afwikkeling van de (materiële) controles 2013 wordt in dit controleplan nader toegelicht. Zelfonderzoek in het kader van dit controleplan houdt in dat de instelling de eigen declaraties van een afgebakende periode, toetst op een aantal specifieke controlepunten aan de hand van een vooraf gedefinieerd toetsings- en normenkader. Deelname aan deze controleaanpak is niet verplicht, echter het heeft wel een aantal grote voordelen. Zo worden door deze aanpak de controles gebundeld van 6 verzekeraars waardoor het verantwoordingsjaar 2013 vanuit 1 controlebenadering door meerdere verzekeraars snel en efficiënt afgewikkeld kan worden. Tevens stelt het de instelling in staat om een betere inschatting te maken van het organisatierisico doordat de uitkomsten van de controles eerder bekend zijn. Verder zien de verzekeraars deze manier van controleren als opmaat naar Horizontaal toezicht. Deze wijze van controleren is zowel voor de zorgaanbieder als de zorgverzekeraar de meest efficiënte en effectieve weg naar een eerder inzicht in de juistheid van declaraties, zodat onduidelijkheden en onzekerheden in de branche geminimaliseerd kunnen worden. Dit concept controleplan zal naar aanleiding van de informatiebijeenkomst op 23 februari 2015 en op basis van de afstemming met GGZ-Nederland nog verder uitgewerkt worden.

4 2 SCOPE VAN HET CONTROLEPLAN Aan de basis van dit controleplan ligt een lijst met 27 controlepunten. Deze controlepunten zijn tot stand gekomen op basis van risicoanalyses en ervaringen uit eerdere controles. Deze controlepunten zijn zowel formeel als materieel van aard en kunnen voortkomen uit de (publieke) NZa regelgeving en de WMG contractafspraken. Verder kunnen de controlepunten als doel hebben gepast gebruik in beeld te krijgen. De controlepunten zijn afgestemd met de deelnemende verzekeraars en GGZ Nederland. De controlepunten zijn opgenomen in het document (concept) controlepunten. Naast een toelichting van de controlepunten, wordt in dit document per controlepunt het toetsingskader, de controlestappen en controlevorm beschreven (zie tabblad controlepunten). In dit document is ook een invulformat opgenomen waarin de controlebevindingen gerapporteerd kunnen worden, dit vormt dan de bevindingenrapportage (zie het tabblad bevindingenrapportage). Tot slot zijn in dit document tabbladen opgenomen voor de rapportage van de controlebevindingen voor het dossieronderzoek. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de wijze van rapporteren. Het voorliggende controleplan geeft een toelichting op de scope van het onderzoek en deelnemende partijen (hoofdstuk 2), het tijdspad (hoofdstuk 3), de controlemethodieken (hoofdstuk 4), de wijze van rapporteren (hoofdstuk 5) en het beoordelen en terugkoppelen van de bevindingen door de zorgverzekeraar (hoofdstuk 6). In de definitieve versie van het controleplan wordt tevens het verantwoordingsproces en correctiemethodiek beschreven en wordt een hoofdstuk toegevoegd over privacy en geschillen. 2.1 Deelnemende verzekeraars Het controleplan afwikkeling GGZ-controles 2013 is een breder gedragen initiatief van meerdere deelnemende zorgverzekeraars, te weten Achmea, Coöperatie VGZ, ASR, ONVZ, DSW en Menzis. De rol van de zorgverzekeraars binnen dit kader is het aanleveren van de controlepunten aan GGZ-instellingen en middels dit controleplan duidelijkheid te verschaffen omtrent het doel, de gewenste onderzoeksmethodiek, het gewenste format van de onderzoeksuitkomsten, e.d. van het zelfonderzoek. Daarnaast hebben de zorgverzekeraars de taak om de uitkomsten van het zelfonderzoek te toetsen aan de spelregels van materiële controles en de instellingen nader te berichten over de beoordeelde resultaten. De deelnemende instellingen worden verdeeld onder de verzekeraars. Op deze wijze beoordeelt één verzekeraar, op basis van een uniform toetsingskader, namens de overige verzekeraars, de uitkomsten van het zelfonderzoek. 2.2 Reikwijdte Het zelfonderzoek heeft betrekking op alle DBC s geopend in 2013 en gefactureerd tot en met 2014 voor alle bij dit onderzoek aangesloten verzekeraars. Alvorens een instelling start met het zelfonderzoek dient zij vast te stellen op welke database en databestanden de controle wordt gebaseerd. Van het databestand (dump) wordt een kopie gemaakt. Dit is de basis voor het zelfonderzoek.

5 3 TIJDSPAD Tot 1 april 2015 kunnen instellingen zich aanmelden voor deelname aan het zelfonderzoek via het mailadres De instelling wordt dan geïnformeerd over welke verzekeraar, namens de andere verzekeraars, het zelfonderzoek zal controleren. Het onderzoek door uw instelling dient uiterlijk 31 mei 2015 afgerond te zijn. Na afronding zal een beoordeling plaatsvinden door de verzekeraars. Wij streven er naar om 11 oktober een terugkoppeling te geven op de beoordeling (zie ook onderstaand tijdschema).. Figuur 1: Tijdschema afwikkeling controles door middel van zelfonderzoek

6 4 CONTROLEMETHODIEK Het zelfonderzoek dient te worden gebaseerd op de volgende pijlers: - Data analyse - Reguliere steekproef - Dossieronderzoek Bij de drie controlemethodieken kan vervolgens gebruik worden gemaakt van een steekproef en uitbreiding van de steekproef. Onderstaand worden deze pijlers nader toegelicht. 4.1 Data analyse Toelichting: Data analyse houdt in dat relevante data geselecteerd, verzameld, gelezen, geïnterpreteerd en verwerkt wordt tot een resultaat.. Dit is gebaseerd op een 100 % selectie, wat inhoudt dat alle geselecteerde data wordt meegenomen in het onderzoek. Wijze van uitvoer: - Voer de data analyse uit op basis van het extract van het databestand (dump). - Selecteer de DBC s die nodig zijn om het controlepunt te onderzoeken (zie het document controlepunten). De totstandkoming van de selectie dient navolgbaar te zijn. - Stel vast, op basis van 100% selectie en op basis van het normenkader in het document controlepunten, of een uitspraak gedaan kan worden over de rechtmatigheid dan wel onrechtmatigheid van het betreffende risico. - Indien dit niet mogelijk is, voer dan dossieronderzoek uit (zie dossieronderzoek onder paragraaf 4.3). 4.2 Reguliere steekproef Toelichting: Bij een reguliere steekproef wordt een aselecte selectie genomen uit het totale databestand om op basis van de uitkomsten een oordeel te kunnen vormen over een groter deel van het relevante databestand. Bij gevonden structurele onrechtmatigheden uit de reguliere steekproef, dient de steekproef uitgebreid te worden. Uitvoer: - Voer de reguliere steekproef uit op het volledige databestand (dump) van de declaraties van de deelnemende verzekeraars. - Neem een aselecte steekproef van 25 posten. - Doe op basis van de resultaten van de 25 aselect gekozen posten een uitspraak over de (on)rechtmatigheid van de declaraties. Dit houdt in dat beoordeeld wordt of er een fout is en wat de aard van de fout is (structurele of incidentele fout, zie paragraaf 4.5.1). - Indien niet vastgesteld kan worden dat het een incidentele fout betreft, dient de steekproef uitgebreid te worden (zie voor een nadere toelichting op het uitbreiden van de steekproef paragraaf 4.5).

7 4.3 Dossieronderzoek Toelichting: Dossiercontrole is een specifieke detailcontrole, waarbij in patiënten/cliënten dossiers nagegaan wordt of er (on)rechtmatigheden zijn. Uitvoer: - In de controlelijst wordt aangegeven bij welke controlepunten en in welke gevallen dossieronderzoek moet plaatsvinden. Voor de vastlegging en verantwoording van dossieronderzoek wordt gebruik gemaakt van een invulformat. - Bij dossieronderzoek wordt niet uitgegaan van een 100% selectie, maar van een steekproef (zie paragraaf 4.4). - Doe op basis van de resultaten van de steekproef en op basis van het normenkader in het document controlepunten een uitspraak over de (on)rechtmatigheid. Dit houdt in dat beoordeeld wordt of er een fout is en wat de aard van de fout is (structurele of incidentele fout, zie paragraaf 4.5.1) - Indien niet vastgesteld kan worden dat het een incidentele fout betreft, dient de steekproef uitgebreid te worden (zie voor een nadere toelichting op het uitbreiden van de steekproef paragraaf 4.5). 4.4 Steekproef Toelichting: Bij een steekproef wordt een aselecte selectie genomen uit de declaratieregels die ten grondslag liggen aan het controlepunt, dit in tegenstelling tot de reguliere steekproef waarbij de selectie plaatsvindt op alle declaraties van de instelling. Uitvoer: - Selecteer aselect 25 posten uit de selectie die gemaakt is ten behoeve van het controlepunt. De totstandkoming van de steekproef dient navolgbaar te zijn. - Doe op basis van de resultaten van de deelwaarneming een uitspraak over de (on)rechtmatigheid. Dit houdt in dat beoordeeld wordt of er een fout is en wat de aard van de fout is (structurele of incidentele fout, zie paragraaf 3.1). - Indien niet vastgesteld kan worden dat het een incidentele fout betreft, dient de steekproef uitgebreid te worden. (zie toelichting). 4.5 Uitbreiding steekproef Toelichting: Uitbreiding van een steekproef houdt in dat de oorspronkelijke steekproef aangevuld wordt met 25 extra posten (aantoonbaar aselect getrokken). De uitbreiding van de steekproef heeft als doel om een uitspraak te kunnen doen over omvang van de onrechtmatigheid in de totale risicoselectie. Uitvoer: - Selecteer aselect 25 nieuwe posten uit de selectie die gemaakt is ten behoeve van het controlepunt. De totstandkoming van de steekproef dient navolgbaar te zijn. - Doe op basis van de resultaten een uitspraak over de (on)rechtmatigheid. Dit houdt in dat beoordeeld wordt of er een fout is en wat de aard van de fout is (structurele of incidentele fout, zie paragraaf 4.5.1). - Indien niet vastgesteld kan worden dat het een incidentele fout betreft: o Dienen de resultaten uit de steekproef (van 50 posten) geëxtrapoleerd te worden over de totale risicoselectie. o De posten uit de risicoselectie integraal (en dus 100%) te controleren.

8 4.5.1 Structurele vs. incidentele fout Bij fouten in de verantwoording kan onderscheid gemaakt worden in incidentele en structurele fouten. Van een incidentele (geïsoleerde) fout is sprake als het een toevallige fout betreft. Kenmerkend voor incidentele fouten is dat in principe geen herhaling optreedt van de geconstateerde fout. Van een structurele fout is sprake als de oorzaak van de fout is gelegen in (onderdelen van) het systeem van uitvoering, waardoor fouten met een (zeker) herhalingskarakter (kunnen) optreden. Structurele fouten moeten niet alleen verder worden uitgezocht en in totaliteit worden gecorrigeerd, maar ook het systeem van uitvoering waardoor de fouten zijn ontstaan dient te worden geëvalueerd (opname in risicoanalyse, aanpassing systeem) Extrapolatie De structurele fouten die in de steekproef geconstateerd zijn worden gecorrigeerd over de gehele geanalyseerde schadelast. De resultaten uit de steekproef worden door extrapolatie naar de gehele schadelast vertaald. Hierbij wordt een verdeling gemaakt op basis van het deel van de totale schade dat bij de verschillende verzekeraars is gedeclareerd. Het verantwoordingsproces en de correctiemethodiek worden nog nader omschreven in een latere versie. 5 WIJZE VAN RAPPORTEREN/VASTLEGGEN EN BEOORDELEN VAN DE CONTROLERESULTATEN Om op een juiste, betrouwbare en uniforme wijze de uitkomsten te kunnen beoordelen en te kunnen vergelijken, dienen de uitkomsten van het zelfonderzoek in de bevindingenrapportage vermeld te worden in het document controlepunten. In de bevindingenrapportage dient per controlepunt feitelijk te worden weergegeven wat de uitkomsten zijn; zoals het aantal cliënten, het aantal (onrechtmatige) DBC s en de totale rechtmatige en onrechtmatige schadelast. Tevens wordt gevraagd om een onderbouwing te geven (oordeelsvorming). Door middel van deze onderbouwing dient het voor de verzekeraar duidelijk te zijn of het risico al dan niet is afgedicht. Daar waar sprake is van dossieronderzoek, dienen de controleresultaten in het betreffende tabblad verantwoord te worden. Het bestuur van de instelling wordt gevraagd om door middel van een bestuursverklaring te verantwoorden dat de opgeleverde uitkomsten betrouwbaar en juist zijn. 6 TERUGKOPPELING BEVINDINGEN EN VERVOLGSTAPPEN DOOR VERZEKERAAR Na ontvangst van de uitkomsten van het zelfonderzoek wordt er getoetst op volledigheid. Bij ontbrekende data wordt bij de instelling om aanvulling gevraagd. Indien de aangeleverde data in orde blijkt te zijn, vindt er een inhoudelijke toetsing plaats op de navolgbaarheid van het door de instelling uitgevoerde zelfonderzoek alsmede een toets op de betrouwbaarheid van vastlegging van gegevens. Dit met als doel te kunnen steunen op de uitkomsten van het onderzoek. Indien na toetsing blijkt dat de data niet navolgbaar is en gegevens mogelijk onbetrouwbaar lijken, wordt het bestand met uitkomsten teruggestuurd en wordt de instelling gevraagd de ontbrekende data aan te vullen dan wel nader toe te lichten.

9 De uitkomsten van het uitgevoerde zelfonderzoek worden getoetst aan de hand van de bevindingenrapportage van de GGZ-instelling. Deze toetsing zal bij alle GGZ-instellingen op dezelfde wijze plaatsvinden. Daarbij is het bij signalen mogelijk om nader te toetsen en/of eventueel vragen/bevindingen terug te leggen. Indien zorgverzekeraars aan de hand van dergelijke signalen het nodig achten nader onderzoek te verrichten, kunnen zij gebruik maken van één of meerdere onderstaande vervolgstappen: 6.1 Hoor & Wederhoor De hoor & wederhoorfase is het traject dat leidt tot een definitieve vaststelling van de mate waarin de gecontroleerde declaraties rechtmatig zijn ingediend. De hoor en wederhoor begint met de zorgaanbieder een terugkoppeling te geven van review van de resultaten van de controle. Als er voldoende zekerheid is over de rechtmatigheid van de geleverde zorg, wordt de controle bij deze zorgaanbieder afgesloten. Bij twijfel over de rechtmatigheid dient de zorgaanbieder via een inhoudelijke onderbouwing (aanvullend bewijs) deze twijfel weg te nemen. Indien het aanvullend bewijs de twijfel niet heeft kunnen wegnemen, zal worden overgegaan tot een volgende controlestap (procesgesprek of dossieronderzoek). 6.2 Procesgesprek Indien de uitkomsten van het zelfonderzoek aanleiding geven tot vragen, kan ook besloten worden om op basis van een procesgesprek aanvullende zekerheid te krijgen over de rechtmatigheid van zorglevering. Hiervoor zal dan een procesgesprek worden ingepland. In dit gesprek krijgt de instelling de gelegenheid om een nadere toelichting te geven op de punten waar nog vragen over zijn. Ook is het mogelijk dat tijdens dit gesprek nader wordt ingegaan op de onderbouwing van de instellingen en de uitgevoerde analyses. 6.3 Dossieronderzoek Indien uit voorgaande stappen blijkt dat de rechtmatigheid van de feitelijke en of terechte levering niet met voldoende zekerheid is vastgesteld, is de inzet van dossieronderzoek vereist om deze zekerheid te bewerkstelligen. Instellingen ontvangen uiterlijk op 11 oktober 2015 schriftelijk een terugkoppeling van de resultaten van het zelfonderzoek, tenzij er in een eerder stadium sprake van gebreken blijkt te zijn.

Algemene inleiding Onderzoek controles cggz 2013

Algemene inleiding Onderzoek controles cggz 2013 Algemene inleiding Onderzoek controles cggz 2013 Achtergrond Binnen de GGZ-sector heeft de dynamiek in het zorglandschap tezamen met de wetswijzigingen en interpretatie daarvan de afgelopen jaren tot veel

Nadere informatie

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 2 APRIL 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Scope van het controleplan... 5 2.1 Deelnemende zorgverzekeraars / GGZ-aanbieders... 5 2.2 Reikwijdte... 6 2.3

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever Afgegeven ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland Wij hebben opdracht gekregen om de opgave specifieke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 40852 3 augustus 2016 Controleprotocol voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen opgave van pgb-beschikkingen

Nadere informatie

Accountantsprotocol Zelfonderzoek cggz 2016

Accountantsprotocol Zelfonderzoek cggz 2016 Accountantsprotocol Zelfonderzoek cggz 2016 Hoofdstuk 1: Uitgangspunten protocol 2 1.1 Doelstelling en inkadering protocol 2 1.2 Procedures en termijnen 3 Hoofdstuk 2: Onderzoeksaanpak accountant 4 2.1

Nadere informatie

Controleprotocol. voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen. opgave van pgb-beschikkingen over 2015

Controleprotocol. voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen. opgave van pgb-beschikkingen over 2015 Controleprotocol voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen opgave van pgb-beschikkingen over 2015 Versie 1, juli 2016 2 Controleprotocol opgave van pgb-bschikkingen over 2015 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio

Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Controleprotocol Jaarverantwoording Maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden 2015 Inhoud 1 Algemeen... 2 1.1 Doel... 2 1.2 Procedure... 2 2 Onderzoeksaanpak...

Nadere informatie

Is het Addendum leidend voor de controles of het farmacotherapeutisch kompas?

Is het Addendum leidend voor de controles of het farmacotherapeutisch kompas? Vraag en Antwoord, naar aanleiding van addendum bij Controleplan, versie 5 augustus 2014 (Hier staan alleen vragen die betrekking hebben op alle instellingen. Te specifieke of juist niet specifieke vragen

Nadere informatie

Controleprotocol Opbrengsten 2015. Voor Regionale Ambulancevoorzieningen bij de nacalculatie 2015

Controleprotocol Opbrengsten 2015. Voor Regionale Ambulancevoorzieningen bij de nacalculatie 2015 Controleprotocol Opbrengsten 2015 Voor Regionale Ambulancevoorzieningen bij de nacalculatie 2015 Versie 1, december2015 1. Inleiding Het Controleprotocol Opbrengsten 2015 bevat het toetsingskader voor

Nadere informatie

Safe Harbor Statement

Safe Harbor Statement Safe Harbor Statement Onze discussie bevat onder meer voorspellingen, schattingen of andere informatie die kan worden beschouwd als toekomstgericht. Hoewel deze anticiperende statements een actueel oordeel

Nadere informatie

Accountantsprotocol Zelfonderzoek cggz2015

Accountantsprotocol Zelfonderzoek cggz2015 Accountantsprotocol Zelfonderzoek cggz2015 Hoofdstuk 1: Uitgangspunten protocol 2 1.1 Doelstelling en inkadering protocol 2 1.2 Procedures en termijnen 3 Hoofdstuk 2: Onderzoeksaanpak accountant 4 2.1

Nadere informatie

medisch specialisten 2014

medisch specialisten 2014 Controleprotocol Verantwoordingsdocument honoraria medisch specialisten 2014 10 juli 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Procedures 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Onderzoeksaanpak 4 2.1 Beleidskader

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle

Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle Materiële Controle Menzis Zorgkantoor Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 22 februari 2016 Martin Eising Definitief 1.0 Controleplan 2016 AO IC controle

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Stichting Iriszorg VERKLARING BETREFFENDE DE JAARREKENING Wij hebben de in dit jaardocument in paragraaf

Nadere informatie

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013 Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 - Nacalculatie DBC s GRZ - Oude parameters - vaststelling verrekenbedrag 2013 Ten behoeve van de uit te voeren controle door externe accountant

Nadere informatie

Bijeenkomst zelfonderzoeken

Bijeenkomst zelfonderzoeken Bijeenkomst zelfonderzoeken Waar staan we? 20 januari 2017 Programma voor vandaag Kennismaking Zelfonderzoek 2014 1. Waar staan we? 2. Afrekenafspraak 11:00 koffiepauze Voorbereiding zelfonderzoek 2015,

Nadere informatie

Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013

Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 - Nacalculatie DBC s GRZ - Oude parameters - vaststelling verrekenbedrag 2013 Ten behoeve van de uit te voeren controle door externe accountant

Nadere informatie

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 1 Doelstelling In het kader van de NZA beleidsregel BR/CU-7074 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type

Nadere informatie

medisch specialisten 2013

medisch specialisten 2013 Controleprotocol Verantwoordingsdocument honoraria medisch specialisten 2013 6 maart 2014 2 Inhoud 1. Uitgangspunten 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Procedures 5 1.3 Leeswijzer 5 2. Onderzoeksaanpak 7 2.1 Beleidskader

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk E. Langeveld RA 030 296 89 30 vragenverantwoordingzvw@nza.nl 11D0046125

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk E. Langeveld RA 030 296 89 30 vragenverantwoordingzvw@nza.nl 11D0046125 Adressering Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk E. Langeveld RA 030

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2016 Declaratiegedrag

Algemeen Controleplan 2016 Declaratiegedrag Algemeen Controleplan 2016 Declaratiegedrag Materiële Controle Menzis Zorgkantoor Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 22 februari 2016 Martin Eising Definitief 1.0 Controleplan 2016 declaratiegedrag

Nadere informatie

Bijlage 2: Controleprotocol Algemene Subsidieverordening Lansingerland 2018

Bijlage 2: Controleprotocol Algemene Subsidieverordening Lansingerland 2018 Bijlage 2: Controleprotocol Algemene Subsidieverordening Lansingerland 2018 Inhoud 1 Algemeen 21 1.1 Doel 21 1.2 Normenkader 22 1.3 Procedure 22 1.4 Definities 22 2 Onderzoeksaanpak 24 2.1 Algemeen 24

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht HEAD,

Horizontaal Toezicht HEAD, Horizontaal Toezicht HEAD, 15-10-2015 Overzicht / tijdslijn Start pilot HT / GGZ Doelstelling pilot MSZ Definiëren HT relatie tussen ziekenhuis en verzekeraar Bepalen randvoorwaarden en kwaliteitseisen

Nadere informatie

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011 Forensische Zorg 2011 Gefactureerde DB(B)C s 2011 en in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s Inhoud 1. Inleiding 2. Accountantsonderzoek 3. Procedures van onderzoeken 4. Inhoud van het

Nadere informatie

CONTROLEPLAN ZELFONDERZOEK CGGZ 2015

CONTROLEPLAN ZELFONDERZOEK CGGZ 2015 CONTROLEPLAN ZELFONDERZOEK CGGZ 2015 Definitieve versie d.d. 01-05-2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Doelstelling en scope van het Zelfonderzoek cggz 2015... 6 2.1 Doelstelling van het Zelfonderzoek...

Nadere informatie

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 1 Doelstelling In het kader van de NZa-beleidsregel BR/REG-17171 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg heeft CZ voor de jaren 2015 en 2016 overeenkomsten

Nadere informatie

Accountantsprotocol 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen

Accountantsprotocol 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Accountantsprotocol 2015 Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Versie 28 oktober 2015 Drs. M. Peters RA Mevrouw A. Büthker Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Definities...

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL Subsidieprogramma Transitie II en Pieken

CONTROLEPROTOCOL Subsidieprogramma Transitie II en Pieken CONTROLEPROTOCOL Subsidieprogramma Transitie II en Pieken Voor de huisaccountant van de begunstigde voor de controle van het vaststellingsformulier voor definitieve vaststelling van subsidies uit de tenders

Nadere informatie

Workshop Horizontaal Toezicht congres Rechtmatige Zorg Ervaringen uit de praktijk: Dimence Groep

Workshop Horizontaal Toezicht congres Rechtmatige Zorg Ervaringen uit de praktijk: Dimence Groep Workshop Horizontaal Toezicht congres Rechtmatige Zorg Ervaringen uit de praktijk: Dimence Groep Marloes Baak & Marloes Hofenk Dimence Groep Donderdag 19 april 2018 Agenda Voorstellen Wat zijn de ervaringen

Nadere informatie

CONTROLE ZORGVERZEKERAARS

CONTROLE ZORGVERZEKERAARS CONTROLE ZORGVERZEKERAARS Mr. Katrijn van Berkum Mr. Femke Duyvensz Jurist VvAA Jurist VvAA 1 Inleiding INTRO S: Intro Katrijn van Berkum Intro Femke Duyvensz Onderwerp: een controle wat nu? 2 Formele

Nadere informatie

Controleplan Materiële controle ZIN 2017

Controleplan Materiële controle ZIN 2017 Controleplan Materiële controle ZIN 2017 CZ zorgkantoor Versie Auteur(s) Datum 1.0 Vivian Steenbruggen 20-03-2017 1.1 Vivian Steenbruggen 23-05-2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wettelijk kader...

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL MEERJARIGE SUBSIDIES AFK KUNSTENPLANPERIODE

CONTROLEPROTOCOL MEERJARIGE SUBSIDIES AFK KUNSTENPLANPERIODE CONTROLEPROTOCOL MEERJARIGE SUBSIDIES AFK KUNSTENPLANPERIODE 2017-2020 Dit controleprotocol is opgesteld ten behoeve van de accountantscontrole van de financiële verantwoording van de subsidie die in het

Nadere informatie

Accountantsprotocol Zelfonderzoek cggz2014

Accountantsprotocol Zelfonderzoek cggz2014 Accountantsprotocol Zelfonderzoek cggz2014 Hoofdstuk 1: Uitgangspunten protocol 2 1.1 Doelstelling en inkadering protocol 2 1.2 Procedures en termijnen 3 Hoofdstuk 2: Onderzoeksaanpak accountant 4 2.1

Nadere informatie

Plan van aanpak Materiële controle Zvw DSW Zorgverzekeraar

Plan van aanpak Materiële controle Zvw DSW Zorgverzekeraar Plan van aanpak Materiële controle Zvw DSW Zorgverzekeraar 1 INLEIDING Op grond van wet- en regelgeving (met name art. 7.6, leden 1 en 2, Regeling Zorgverzekering) is DSW Zorgverzekeraar (hierna te noemen

Nadere informatie

Werkgroep Decentrale Overheden (WGDO) Betreft: Evaluatie uitkomsten PGB 2017 (tbv accountants) Datum: 1 december 2017

Werkgroep Decentrale Overheden (WGDO) Betreft: Evaluatie uitkomsten PGB 2017 (tbv accountants) Datum: 1 december 2017 Notitie Van: Werkgroep Decentrale Overheden (WGDO) Betreft: Evaluatie uitkomsten PGB 2017 (tbv accountants) Datum: 1 december 2017 De NBA heeft op 21 juni 2016 NBA Alert 39 Sociaal Domein gepubliceerd.

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2018 AO/IC controle

Algemeen Controleplan 2018 AO/IC controle Algemeen Controleplan 2018 AO/IC controle Materiële Controle Menzis Zorgkantoor Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 11 januari 2017 Materiële Controle Care Definitief 1.0 Controleplan 2018 AO

Nadere informatie

Aanvullend omzetonderzoek C-GGZ

Aanvullend omzetonderzoek C-GGZ Accountantsprotocol Aanvullend omzetonderzoek C-GGZ Hoofdstuk 1: Uitgangspunten protocol 2 1.1 Doelstelling en inkadering protocol 2 1.2 Aanleiding omzetonderzoek 2 1.3 Procedures en termijnen 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Plan van aanpak Materiële controle Zvw Stad Holland Zorgverzekeraar

Plan van aanpak Materiële controle Zvw Stad Holland Zorgverzekeraar Plan van aanpak Materiële controle Zvw Stad Holland Zorgverzekeraar INLEIDING Op grond van wet- en regelgeving (met name art. 7.6, leden 1 en 2, Regeling Zorgverzekering) is Stad Holland Zorgverzekeraar

Nadere informatie

CONTROLEPLAN ZELFONDERZOEK CGGZ 2016

CONTROLEPLAN ZELFONDERZOEK CGGZ 2016 CONTROLEPLAN ZELFONDERZOEK CGGZ 2016 Definitieve versie d.d. 01-05-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Doelstelling en scope van het Zelfonderzoek cggz 2016... 5 2.1 Doelstelling van het Zelfonderzoek...

Nadere informatie

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Protocol Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Inhoud Vooraf 4 1. Uitgangspunten 1.1 Inleiding 5 5 1.2 Doelstelling accountantsonderzoek 5 1.3 Procedures 5 1.4

Nadere informatie

Protocol DBC GGZ omzet

Protocol DBC GGZ omzet Protocol DBC GGZ omzet Inhoud Vooraf 3 1. Uitgangspunten 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Doelstelling accountantsonderzoek 4 1.3 Procedures 4 1.4 Leeswijzer 5 2. Onderzoeksaanpak 6 2.1 Object van onderzoek en normenkader

Nadere informatie

Protocol subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur

Protocol subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur Protocol subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur Subsidie- en verantwoordingsjaren 2015, 2016 en 2017 Bij het aanvraagformulier vaststelling subsidie voortzetting zorginfrastructuur 2015, 2016

Nadere informatie

Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015. Zorgkantoor DWO/NWN

Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015. Zorgkantoor DWO/NWN Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015 Zorgkantoor DWO/NWN December 2013 Inhoud INLEIDING 2 1. WETTELIJK KADER MATERIЁLE CONTROLE 2 1.1. Wettelijk kader 2 1.2. Verstrekking persoons- en gezondheidsgegevens

Nadere informatie

Algemeen controleplan zorglevering Menzis Zorgkantoren

Algemeen controleplan zorglevering Menzis Zorgkantoren Algemeen controleplan zorglevering Menzis Zorgkantoren 1 Algemeen controleplan zorglevering... 3 Inleiding... 3 Controledoel... 3 Kans x Impact analyse... 3 Wet- en regelgeving... 5 Proportionaliteits-

Nadere informatie

Copro 16105C. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mededeling GMO Groenten en fruit : WAP 2014 bijlage III

Copro 16105C. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mededeling GMO Groenten en fruit : WAP 2014 bijlage III Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mededeling GMO Groenten en fruit 2016-9: WAP 2014 bijlage III Richtlijnen accountantscontrole waarde afgezette productie 2014 ten behoeve van het operationeel programma,

Nadere informatie

Nacalculatie. Controleprotocol

Nacalculatie. Controleprotocol Controleprotocol Nacalculatie Voor AWBZ-zorgaanbieders in de verpleging en verzorging (V&V), gehandicaptenzorg (GHZ) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Maart 2011 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Het

Nadere informatie

Controleplan Hulpmiddelen 2015

Controleplan Hulpmiddelen 2015 Formele en materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 12-02-2015 Menzis Zorgverzekeraar NV Concept 1.0 Controleplan Hulpmiddelen 2015 01-04-2015, Menzis. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Accountantsprotocol. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ Hoofdstuk 1: Uitgangspunten protocol 2

Accountantsprotocol. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ Hoofdstuk 1: Uitgangspunten protocol 2 Accountantsprotocol Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2017 Hoofdstuk 1: Uitgangspunten protocol 2 1.1 Doelstelling en inkadering protocol 2 1.2 Procedures en termijnen 3 Hoofdstuk 2: Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Controleprotocol nacalculatie 2012. Voor ambulancediensten en centrale posten ambulancevervoer

Controleprotocol nacalculatie 2012. Voor ambulancediensten en centrale posten ambulancevervoer Controleprotocol nacalculatie 2012 Voor ambulancediensten en centrale posten ambulancevervoer 2 januari 2013 1. Inleiding Het Controleprotocol nacalculatie 2012 bevat het toetsingskader voor de door de

Nadere informatie

Zichtbaar maken van rechtmatig en doelmatig declareren. Gebaseerd op zelf assessment ziekenhuizen 2013

Zichtbaar maken van rechtmatig en doelmatig declareren. Gebaseerd op zelf assessment ziekenhuizen 2013 1 plus Zichtbaar maken van rechtmatig en doelmatig declareren Gebaseerd op zelf assessment ziekenhuizen 2013 Aanvulling op Financiering door instelling op basis van abonnement met maandtarief 2 plus Systematisch

Nadere informatie

Controleplan Mondzorg 2015

Controleplan Mondzorg 2015 Formele en materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 19-02-02-2015 Menzis Zorgverzekeraar NV Concept 1.0 Controleplan Mondzorg 2015 01-04-2015, Menzis. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

21-8-2015. Algemeen controleplan AO/IC controle en zorgrendement Menzis Zorgkantoren

21-8-2015. Algemeen controleplan AO/IC controle en zorgrendement Menzis Zorgkantoren Algemeen controleplan AO/IC controle en zorgrendement Menzis Zorgkantoren 1 Algemeen controleplan AO/IC controle en zorgrendement... 3 Inleiding... 3 Controledoel... 3 Kans x Impact analyse... 3 Wet- en

Nadere informatie

Voorbeeldtoelichting door Coziek opgesteld inzake landelijke onzekerheden omzetverantwoording 2013

Voorbeeldtoelichting door Coziek opgesteld inzake landelijke onzekerheden omzetverantwoording 2013 Algemeen Handreiking omzetverantwoording: systeemcomplexiteit leidt tot generieke onzekerheden Bij het bepalen van de DBC-omzet heeft de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Vaststellen van controleprotocol Subsidies gemeente Amsterdam 2015

Vaststellen van controleprotocol Subsidies gemeente Amsterdam 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 6259 22 januari 2015 Vaststellen van controleprotocol Subsidies gemeente Amsterdam 2015(3B, 2014, 248) Afdeling 3B Nummer 248 Publicatiedatum

Nadere informatie

Controleprotocol nacalculatie 2014

Controleprotocol nacalculatie 2014 Controleprotocol nacalculatie 2014 Voor Regionale Ambulancevoorzieningen Versie 1.0, april 2015 1. Inleiding Het Controleprotocol nacalculatie 2014 bevat het toetsingskader voor de door de externe accountant

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Velsen

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Velsen Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Velsen Inleiding Jaarlijks dienen de accountants van gemeenten op grond van artikel 213 van de Gemeentewet behalve een

Nadere informatie

Accountantsprotocol. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ vanaf Hoofdstuk 1: Uitgangspunten protocol 2

Accountantsprotocol. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ vanaf Hoofdstuk 1: Uitgangspunten protocol 2 Accountantsprotocol Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ vanaf 2018 Hoofdstuk 1: Uitgangspunten protocol 2 1.1 Doelstelling en inkadering protocol 2 1.2 Procedures en termijnen 3 Hoofdstuk 2: Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Regionaal controleprotocol t.b.v. uitvoering Sociale en andere specifieke diensten in de regio Limburg-Noord

Regionaal controleprotocol t.b.v. uitvoering Sociale en andere specifieke diensten in de regio Limburg-Noord Regionaal controleprotocol behorend bij: Raamovereenkomst Sociale en andere specifieke diensten gemeente Venlo Raamovereenkomst Specialistische deskundigheid bij opstellen ondersteuningsplan Regionaal

Nadere informatie

Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2015

Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2015 Accountantsprotocol Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2015 Hoofdstuk 1: Uitgangspunten protocol 2 1.1 Doelstelling en inkadering protocol 2 1.2 Procedures en termijnen 3 Hoofdstuk 2: Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Haarlem. Leden van de commissie Bestuur. 20 december / N.B. Kluwen Proces Jaarrekening 2016

Haarlem. Leden van de commissie Bestuur. 20 december / N.B. Kluwen Proces Jaarrekening 2016 Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Leden van de commissie Bestuur Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp 20 december 2016 2016/584002 N.B. Kluwen

Nadere informatie

Consultatiedocument Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden (2 e ontwerp) 21 juli 2016

Consultatiedocument Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden (2 e ontwerp) 21 juli 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers Consultatiedocument Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden (2 e ontwerp) 21 juli 2016 Consultatieperiode loopt

Nadere informatie

CONCEPT. Controleprotocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015

CONCEPT. Controleprotocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015 CONCEPT Controleprotocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015 Regio Utrecht Zuid Oost: Gemeenten Bunnik, De Bilt, Wijk bij Duurstede, Zeist, Utrechtse Heuvelrug Dit protocol is bestemd voor aanbieders en hun accountants

Nadere informatie

Protocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015

Protocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015 Protocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015 Regio Utrecht Zuid Oost: Gemeenten Bunnik, De Bilt, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, Zeist Dit protocol is bestemd voor aanbieders en hun accountants en betreft

Nadere informatie

Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg

Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg BELEIDSREGEL Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, sub b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2014

Algemeen Controleplan 2014 Algemeen Controleplan 2014 Formele en Materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 16-12-2013 AnderZorg NV DEFINITIEF 1.0 Algemeen Controleplan 2014 AnderZorg.docx Algemeen Controleplan

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER.

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Controleprotocol 2016 t.b.v. uitvoering Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet in de regio Limburg-Noord

Controleprotocol 2016 t.b.v. uitvoering Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet in de regio Limburg-Noord Bijlage 5b Controleprotocol 2016 behorend bij: Raamovereenkomst Sociaal Domein 1 Toegang en Basisondersteuning Raamovereenkomst Sociaal Domein 2 Specialistische ondersteuning bij opstellen ondersteuningsplan

Nadere informatie

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure - op aanvraag Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2014

Algemeen Controleplan 2014 Algemeen Controleplan 2014 Materiële Controle Menzis Zorgkantoor Datum Auteur Status Versie 31-12-2013 Menzis Zorgkantoor team Materiële Controle Definitief 1.0 Het zorgkantoor is een onfhankelijke instantie

Nadere informatie

Addendum. Model Jaarverslaggeving 2013 CAK Protocol Accountantsonderzoek 2013 CAK

Addendum. Model Jaarverslaggeving 2013 CAK Protocol Accountantsonderzoek 2013 CAK Addendum Model Jaarverslaggeving 2013 CAK Protocol Accountantsonderzoek 2013 CAK maart 2014 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Model Jaarverslaggeving 2013 CAK 7 2.1 Korting Wtcg Zorg zonder Verblijf 7 2.2 Korting

Nadere informatie

Accountantsprotocol declaratieproces. revalidatiecentra fase 2 : bestaan en

Accountantsprotocol declaratieproces. revalidatiecentra fase 2 : bestaan en Accountantsprotocol declaratieproces revalidatiecentra fase 2 : bestaan en werking Versie 29 september 2015 Inhoud 1. Inleiding en uitgangspunten 3 2. Onderzoeksaanpak accountant 4 2.1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Copro 13022. Protocol. Omzet DBC s GGZ 2012. Gefactureerde DBC s GGZ 2012 en onderhanden werk per 31 december

Copro 13022. Protocol. Omzet DBC s GGZ 2012. Gefactureerde DBC s GGZ 2012 en onderhanden werk per 31 december Protocol Omzet DBC s GGZ 2012 Gefactureerde DBC s GGZ 2012 en onderhanden werk per 31 december december 2012 2 Inhoud Inleiding 5 1. Gefactureerde DBC s GGZ omzet 2012 6 1.1 Doelstelling accountantsonderzoek

Nadere informatie

Algemeen Controleplan Materiële Controle Zorgkantoor DWO/NWN

Algemeen Controleplan Materiële Controle Zorgkantoor DWO/NWN Algemeen Controleplan Materiële Controle 2015-2016 Zorgkantoor DWO/NWN December 2014 Inhoud INLEIDING 2 1. WETTELIJK KADER MATERIЁLE CONTROLE 2 1.1. Wettelijk kader 2 1.2. Verstrekking persoons- en gezondheidsgegevens

Nadere informatie

Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen (versie: 31 oktober 2012)

Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen (versie: 31 oktober 2012) Annex 1 Copro 12137 Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen (versie: 31 oktober 2012) - t 1. Inleiding Het regeerakkoord van het

Nadere informatie

Algemeen Materiële Controlejaarplan Zvw 2016 & addendum algemene risicoanalyse. Voor zorgaanbieders en andere belanghebbenden

Algemeen Materiële Controlejaarplan Zvw 2016 & addendum algemene risicoanalyse. Voor zorgaanbieders en andere belanghebbenden Algemeen Materiële Controlejaarplan Zvw 2016 & addendum algemene risicoanalyse Voor zorgaanbieders en andere belanghebbenden Datum 24 december 2015 Auteur(s) Versie 1 Status Afdeling Naleving & Controle

Nadere informatie

Controleplan Zorgadministratie Wlz Materiële controle ZIN 2016

Controleplan Zorgadministratie Wlz Materiële controle ZIN 2016 Controleplan Zorgadministratie Wlz Materiële controle ZIN 2016 CZ zorgkantoor Versie Auteur(s) Datum 1.0 Vivian Steenbruggen 03-03-2016 1.1 Vivian Steenbruggen 25-7-2016 Controleplan Materiële controle

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Verantwoordingen RVE Zvw met oplevering in 2017 (Accountantsprotocol)

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Verantwoordingen RVE Zvw met oplevering in 2017 (Accountantsprotocol) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 41262 10 augustus 2016 Verantwoordingen RVE Zvw met oplevering in 2017 (Accountantsprotocol) Inhoud Vooraf 1 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Accountantsprotocol Verantwoordingen RVE Zvw met oplevering in 2017

Accountantsprotocol Verantwoordingen RVE Zvw met oplevering in 2017 Accountantsprotocol Verantwoordingen RVE Zvw met oplevering in 2017 juli 2016 2 Inhoud Vooraf 4 1. Uitgangspunten 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Procedures 5 1.2.1 Overzicht verantwoordingsdocumenten en aanleverdata

Nadere informatie

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013 SiSa cursus 2013 Gemeente en Welkom Even voorstellen EY: Stefan Tetteroo RA Page 1 Agenda Doelstelling Accountant en gemeente Onze visie inzake de betrokken actoren Coördinatie- en controlefunctie binnen

Nadere informatie

Copro 9006. Protocol gefactureerde DBC s 2008 (versie 1.0)

Copro 9006. Protocol gefactureerde DBC s 2008 (versie 1.0) Protocol gefactureerde DBC s 2008 (versie 1.0) 1. Inleiding protocol De Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering van de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Nacalculatie dbc s ggz Zvw 2013

Nacalculatie dbc s ggz Zvw 2013 Copro 16045B Controleprotocol Nacalculatie dbc s ggz Zvw 2013 Maart 2016 Inhoud 1. Uitgangspunten 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Definities en beroepsvoorschriften 4 1.3 Procedure en aanleverschema 4 1.4 Materialiteit

Nadere informatie

CONTROLEPLAN ZELFONDERZOEK CGGZ 2014

CONTROLEPLAN ZELFONDERZOEK CGGZ 2014 CONTROLEPLAN ZELFONDERZOEK CGGZ 2014 Definitieve versie d.d. 01-07-2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Algemene aanpak... 6 2.1 Scope Zelfonderzoek cggz 2014... 6 2.1.1 Controles buiten scope van het

Nadere informatie

Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2016

Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2016 Copro 17026 Accountantsprotocol Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2016 Hoofdstuk 1: Uitgangspunten protocol 2 1.1 Doelstelling en inkadering protocol 2 1.2 Procedures en termijnen 3 Hoofdstuk 2:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27276 1 oktober 2014 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 september 2014, kenmerk 656441-125129-CZ,

Nadere informatie

Accountantsprotocol declaratieproces. revalidatiecentra 2018: bestaan en werking

Accountantsprotocol declaratieproces. revalidatiecentra 2018: bestaan en werking Copro 15223 Accountantsprotocol declaratieproces revalidatiecentra 2018: bestaan en werking Definitief 2017 Inhoud 1. Inleiding en uitgangspunten 3 2. Onderzoeksaanpak accountant 4 2.1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Algemeen controleplan VPT/MPT onderzoek Menzis Zorgkantoren

Algemeen controleplan VPT/MPT onderzoek Menzis Zorgkantoren Algemeen controleplan VPT/MPT onderzoek Menzis Zorgkantoren 1 Algemeen controleplan VPT/MPT onderzoek... 3 Inleiding... 3 Algemeen controledoel... 3 Kans x Impact analyse... 3 Wet- en regelgeving... 4

Nadere informatie

Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II

Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II Confidentieel 1 Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II 1 Inleiding Instellingen die op grond van art. 112, 230 of 231 van de Solvency II richtlijn (richtlijn 2009/139/EC)

Nadere informatie

Controleprotocol. Nacalculatie doorloop DBC s GGZ 2012 en nacalculatie DBC s GGZ 2013

Controleprotocol. Nacalculatie doorloop DBC s GGZ 2012 en nacalculatie DBC s GGZ 2013 Controleprotocol Nacalculatie doorloop DBC s GGZ 2012 en nacalculatie DBC s GGZ 2013 januari 2014 Inhoud 1. Uitgangspunten 5 1.1 Doelstelling 5 1.2 Definities en beroepsvoorschriften 5 1.3 Procedure en

Nadere informatie

FINANCIËLE CONTROLE WMO EN JEUGDWET ZORG IN NATURA. Meest gestelde vragen over de gemeentelijke controleaanpak

FINANCIËLE CONTROLE WMO EN JEUGDWET ZORG IN NATURA. Meest gestelde vragen over de gemeentelijke controleaanpak FINANCIËLE CONTROLE WMO EN JEUGDWET ZORG IN NATURA Meest gestelde vragen over de gemeentelijke controleaanpak Meest gestelde vragen over gemeentelijke controleaanpak Jeugdhulp en Wmo zorg in natura Inleiding

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Algemeen controleplan 2015

Algemeen controleplan 2015 Materiële controle Menzis Zorgkantoor Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 18 februari 2015 Definitief 1.0 Algemeen Controleplan 2015 Menzis Zorgkantoor def.docx 18 februari 2015 2006, Menzis.

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de gemeente Amersfoort gesubsidieerde organisaties November 2014 # 4174019 Algemeen Op grond van de

Nadere informatie

Gezamenlijke visie. (versie 1.0 definitief)

Gezamenlijke visie. (versie 1.0 definitief) Gezamenlijke visie (versie 1.0 definitief) maart 2017 Gezamenlijke visie 2 Horizontaal Toezicht Zorg Wat is Horizontaal Toezicht? Zorgaanbieders en zorgverzekeraars: dragen gezamenlijk zorg voor een juiste

Nadere informatie

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2015

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2015 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure - op aanvraag Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2015 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen

Nadere informatie

Achmea I Divisie Zorg & Gezondheid

Achmea I Divisie Zorg & Gezondheid Achmea I Divisie Zorg & Gezondheid ALGEMEEN MATERIËLE CONTROLEJAARPLAN ZVW 2015 & ADDENDUM ALGEMENE RISICOANALYSE Voor zorgaanbieders en andere belanghebbenden 1 Voorwoord Al een aantal jaren is de betaalbaarheid

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Zelfonderzoek cggz juni 2018 Zeist

Informatiebijeenkomst Zelfonderzoek cggz juni 2018 Zeist Informatiebijeenkomst Zelfonderzoek cggz 2016 7 juni 2018 Zeist Waarom deze informatiebijeenkomst? 2 Onderwerpen voor vandaag Totstandkoming ZO cggz 2016 Wijzigingen Controleplan Wijzigingen Accountantsprotocol

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie