Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013"

Transcriptie

1 Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) Nacalculatie DBC s GRZ - Oude parameters - vaststelling verrekenbedrag 2013 Ten behoeve van de uit te voeren controle door externe accountant 20 februari 2014

2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Doel van het onderzoek 4 3. Inhoud van het onderzoek Object van onderzoek Algemeen Beleidskader Toetsingscriteria Materialiteit (controletolerantie) en betrouwbaarheid Fouten en de correctie daarvan 6 Bijlage 1: Voorbeeldtekst controleverklaring 8 2

3 1. Inleiding Het Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg bevat het toetsingskader voor de door de externe accountant uit te voeren controle van de juistheid van de omzet in oude parameters en de omzet in DBC s van de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) in het werkblad Transitie GRZ van het formulier Nacalculatie AWBZ 2013 en de verdeling van de DBC GRZ omzet per verzekeraar. Bij het formulier Nacalculatie AWBZ 2013 hoort tevens het formulier Verdeling DBC GRZ omzet per verzekeraar, waarin de omzet in DBC s verdeeld wordt over de verschillende verzekeraars. Dit formulier dient niet voorgelegd te worden aan de representerende verzekeraar. De representerende verzekeraar(s) kan geen inzage krijgen in de marktaandelen van de verzekeraars die zij representeert. De marktaandelen worden beschouwd als concurrentiegevoelige en vertrouwelijke informatie. Daarom wordt via een apart formulier door de zorgaanbieder de totale DBC omzet verdeeld over de verzekeraars. Het aparte formulier wordt door de zorgaanbieder zonder tussenkomst van de (representerende) verzekeraar(s) naar de NZa gestuurd. De zorgaanbieder moet het door de externe accountant gewaarmerkte formulier Nacalculatie AWBZ 2013, ondertekend door het bestuur van de zorgaanbieder en het bestuur van de representerende zorgverzekeraar, voorzien van een controleverklaring voor 1 juni 2014 indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het formulier Verdeling DBC GRZ omzet per verzekeraar dient door het bestuur van de zorgaanbieder getekend te worden en gewaarmerkt te worden door de externe accountant. Voor 1 juni 2014 dient het formulier te worden ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Er kan sprake zijn van één controleverklaring. In de controleverklaring bij nacalculatieopgave 2013 kan de verklaring met betrekking tot de GRZ productie opgenomen worden. Het is aan de accountant en/of de zorgaanbieder om te bepalen of de controleverklaring GRZ gecombineerd kan worden met de controleverklaring bij de nacalculatie-opgave Het bestuur van de zorgaanbieder verklaart dat het werkblad Transitie GRZ van het formulier Nacalculatie AWBZ 2013 en het formulier Verdeling DBC GRZ omzet per verzekeraar naar waarheid en in overeenstemming met de voor het jaar 2013 vigerende beleidsregels en nadere regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn ingevuld. De accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek controleert de nacalculatie-opgave 2013 van de zorgaanbieder en geeft de uitkomst van zijn onderzoek weer in een controleverklaring bij de nacalculatie-opgave In de controleverklaring wordt opgenomen: De omzet in oude parameters ten bedrage van (bedrag); De omzet in DBC s GRZ ten bedrage van (bedrag); Het verrekenbedrag ten bedrage van (bedrag); De uitkomst van de beoordeling van de verdeling van de DBC omzet per verzekeraar in het formulier Verdeling DBC GRZ omzet per verzekeraar. Voor 1 juni 2014 moet door de zorgaanbieder en representerende verzekeraar(s) bij de NZa worden ingediend: Een ondertekend voorblad van de nacalculatie-opgave Het voorblad van de nacalculatie-opgave 2013 dient voorzien te zijn van zowel een handtekening van of namens het bestuur van de zorgaanbieder als een handtekening van of namens het bestuur van de representerende verzekeraar(s) (in uitzonderingsgevallen bij eenzijdige indiening door de zorgaanbieder of de representerende 3

4 verzekeraar(s) is dit zonder de handtekening van de zorgaanbieder of de representerende verzekeraar(s)). Het voorblad van de nacalculatie-opgave 2013 dient door de controlerend accountant gewaarmerkt te zijn. Met waarmerking wordt in dit verband bedoeld: een stempel van het controlerend accountantskantoor; Een Excel-versie van de nacalculatie-opgave 2013, waarbij geldt dat het controlegetal op het Excel-voorblad van de nacalculatie-opgave 2013 dient overeen te komen met het controlegetal van het ondertekende gewaarmerkte voorblad van de nacalculatie-opgave 2013; De bij de nacalculatie-opgave 2013 behorende en door de accountant ondertekende controleverklaring. Vóór 1 juni 2014 moet door de zorgaanbieder bij de NZa worden ingediend: Een ondertekend voorblad van het formulier Verdeling DBC GRZ omzet per verzekeraar. Het voorblad van het formulier dient voorzien te zijn van een handtekening van of namens het bestuur van de zorgaanbieder. Het voorblad van het formulier dient door de controlerend accountant gewaarmerkt te zijn. Met waarmerking wordt in dit verband bedoeld: een stempel van het controlerend accountantskantoor; Een Excel-versie van het formulier Verdeling DBC GRZ omzet per verzekeraar, waarbij geldt dat het controlegetal op het Excelvoorblad van het formulier dient overeen te komen met het controlegetal van het ondertekende gewaarmerkte voorblad van het formulier; De bij het formulier Verdeling DBC GRZ omzet per verzekeraar behorende en door de accountant ondertekende controleverklaring. Deze controleverklaring kan gecombineerd worden met de controleverklaring van de nacalculatie-opgave Doel van het onderzoek Het bestuur van de zorgaanbieder dient zich in het werkblad Transitie GRZ van het formulier Nacalculatie AWBZ 2013 te verantwoorden over de omzet in oude parameters en de omzet in DBC s van de GRZ. Door middel van accountantsonderzoek stelt de externe accountant vast dat het door de zorgaanbieder verantwoorde omzet in oude parameters en de omzet in DBC s van de GRZ in het werkblad Transitie GRZ van het formulier Nacalculatie AWBZ 2013 op juiste wijze zijn ontleend aan het registratiesysteem van de instelling en juist zijn berekend met inachtneming van de geldende NZa beleidsregels en nadere regels. Bovenstaande geldt ook voor de opgaven in het formulier Verdeling DBC GRZ omzet per verzekeraar. De onderzoeksaanpak is de primaire verantwoordelijkheid van de accountant. Het doel van dit controleprotocol is niet om de aanpak van de controleopdracht voor te schrijven. De accountant betrekt bij zijn controle onder andere de risicoanalyse, de Administratieve Organisatie (AO) en de Interne Controle (IC) van de zorgaanbieder en bepaalt zelfstandig de in te zetten controlemiddelen. De accountant hanteert dit controleprotocol als kader voor zijn werkzaamheden. Daarnaast voert de accountant zijn controle uit in overeenstemming met het Nederlands recht, waaronder de Verordening gedragscode (VGC); de geldende beroepsvoorschriften van de Nederlandse Beroeporganisatie van Accountants (NBA), de Nadere Voorschriften Controle- en Overige Standaarden (NV COS) en dit controleprotocol. De controle van de nacalculatie-opgave is een controleopdracht (NV COS 800). 4

5 De accountant is zelfstandig verantwoordelijk voor het uitvoeren van voldoende werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie dat de financiële realisatie productie 2013, zoals vermeld in genoemde formulieren, juist zijn. 3. Inhoud van het onderzoek 3.1 Object van onderzoek Het object van onderzoek is de door de zorgaanbieder opgestelde opgave van de GRZ omzet in het werkblad Transitie GRZ van het formulier Nacalculatie AWBZ 2013 en de verdeling van de DBC GRZ omzet per verzekeraar in het formulier Verdeling DBC GRZ omzet per verzekeraar. 3.2 Algemeen Voor de controle van de juistheid van de opgaven in het werkblad Transitie GRZ van het formulier Nacalculatie AWBZ 2013 en de opgaven in het formulier Verdeling DBC GRZ omzet per verzekeraar baseert de externe accountant zich op het registratiesysteem van de instelling. De externe accountant kiest een zodanige controleaanpak dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de omzet in oude parameters en de omzet in DBC s GRZ op juiste wijze zijn ontleend aan het registratiesysteem van de instelling en juist zijn berekend met inachtneming van de geldende NZa beleidsregels en nadere regels. 3.3 Beleidskader Het beleidskader voor de controle wordt gevormd door de op de zorgaanbieders van toepassing zijnde NZa beleidsregels en nadere regels. Een overzicht hiervan is op de website van de NZa te vinden onder Wet- en regelgeving, onder Beleidsregels en nadere regels. In het dossier geriatrische revalidatiezorg op de website van de NZa zijn de belangrijkste beleidsregels en nadere regels vermeld. ( De volgende beleidsregels en nadere regels dienen in acht te worden genomen: BR/CU-2091 'Transitie geriatrische revalidatie van AWBZ naar Zvw'; BR/CU-5082 Tariefprincipes tweedelijns curatieve zorg ; BR/CU-2081/2102/2104 Beleidsregel Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg ; NR/CU-222/227/228 Regeling medisch specialistische zorg ; NR/CU-226 'Informatieverstrekking geriatrische revalidatiezorg'. 3.4 Toetsingscriteria Om de juistheid van de omzet in oude parameters en de omzet in DBC s GRZ vast te stellen moet de externe accountant in ieder geval vaststellen dat: Het formulier juist en volledig is ingevuld, rekening houdend met de toelichting/invulinstructie die onderdeel van het formulier vormt; De in het formulier opgenomen cijfermatige gegevens op juiste wijze zijn ontleend aan de intern beschikbare registraties; 5

6 De in het formulier opgenomen cijfermatige gegevens zijn opgenomen in overeenstemming met de van toepassing zijnde de NZa beleidsregels en nadere regels; De in het formulier verantwoorde gerealiseerde omzet aansluit met de intern beschikbare registraties; De in het formulier opgegeven verdeling van DBC omzet per verzekeraar overeenstemt met de in 2013 afgesloten DBC s die gefactureerd zijn (of worden) aan de verzekeraar(s). Wanneer afspraken tussen de representerende verzekeraar en de zorgaanbieder niet overeenkomstig de vigerende NZa-regelgeving 2013 zijn, moet de accountant hierover in zijn controleverklaring een paragraaf op nemen ter benadrukking van deze aangelegenheid. 3.5 Materialiteit (controletolerantie) en betrouwbaarheid De accountant dient zijn controle zodanig in te richten dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de (1) omzet in oude parameters en (2) omzet in DBC s van de geriatrische zorg (GRZ) in het werkblad Transitie GRZ van het formulier Nacalculatie AWBZ 2013 en (3) verdeling DBC GRZ omzet per verzekeraar in het formulier Verdeling DBC GRZ omzet per verzekeraar juist is verantwoord. Onder het begrip redelijke mate van zekerheid wordt verstaan dat het onderzoek met een betrouwbaarheid van 95% en een nauwkeurigheid van 97% moet worden uitgevoerd. Dit betekent dat de controle zodanig moet worden ingericht dat met een betrouwbaarheid van 95% kan worden vastgesteld dat niet meer dan 3% van het totaalbedrag van de GRZ productie over 2013 niet juist is. Voor de verdeling DBC GRZ omzet per verzekeraar houdt dit in dat niet meer dan 3% van het totaal te verdelen bedrag DBC GRZ omzet over 2013 niet juist verdeeld wordt. De NZa benadrukt dat de nauwkeurigheidstolerantie, die de accountant hanteert voor de controle c.q. onderzoek van de nacalculatie-opgave, alleen bedoeld is voor de opzet, uitvoering en evaluatie van de controlewerkzaamheden van de accountant. Het is niet toegestaan om de nauwkeurigheidstolerantie te gebruiken als acceptabele foutmarge voor het opstellen van de nacalculatie-opgave. Het bestuur van de zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de juistheid van de opmaak van de nacalculatie-opgave en een adequate interne beheersing die hiertoe moeten leiden. Voor de bepaling van de materialiteit wordt uitgegaan van de totale financiële realisatie van de productie. Dit houdt in dat productie gerealiseerd boven de productieafspraak, ondanks het feit dat deze productie niet voor vergoeding in aanmerking komt, wordt meegenomen bij de bepaling van de materialiteit. 3.6 Fouten en de correctie daarvan Ten aanzien van de in het controleprotocol opgenomen werkzaamheden rapporteert de externe accountant aan de zorgaanbieder alle tijdens de controle gevonden fouten voor zover een fout boven het belang van 0,1 % van het absolute financieel belang van de omzet in oude parameters, respectievelijk de omzet in DBC s van de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) liggen. De zorgaanbieder corrigeert alle door de externe accountant gerapporteerde fouten. Hierbij maakt hij onderscheid in structurele en incidentele fouten. Structurele fouten worden in de gehele massa gecorrigeerd. Incidentele fouten worden voor de gevonden post gecorrigeerd. Daarnaast wordt voor fouten beoordeeld welke consequenties hieraan moeten worden verbonden voor de gehele massa. 6

7 De benoemde rapportagetolerantie van 0,1% heeft geen gevolgen voor de controleaanpak en te verstrekken controleverklaring. Er is sprake van een fout in de opgave van het formulier wanneer uit het verrichte controlewerk is gebleken dat (een gedeelte van) de gegevensopgave over 2013 niet in overeenstemming is met één of meer van de voorschriften. Er is sprake van een onzekerheid in de controle wanneer er onvoldoende controle-informatie aanwezig is om te bepalen of (een gedeelte van) een de gegevensopgave wel of niet in overeenstemming is met de voorschriften. De zorgaanbieder corrigeert in de nacalculatie-opgave 2013 alle tijdens de controle gevonden fouten (zowel structurele als incidentele fouten). Structurele fouten worden in de gehele massa gecorrigeerd. Bij incidentele fouten wordt onderzocht of deze fout éénmalig voorkomt of op meerdere momenten in het jaar (totale controleperiode). Het totaalbedrag van de fout wordt gecorrigeerd. Indien geconstateerde fouten niet zijn gecorrigeerd, dient de accountant er op toe te zien dat de zorgaanbieder de niet gecorrigeerde fouten kwantificeert in een toelichting bij de nacalculatie-opgave De accountant beoordeelt wat de gevolgen van niet gecorrigeerde fouten zijn voor de strekking van zijn controleverklaring. 7

8 Bijlage 1: Voorbeeldtekst controleverklaring In deze bijlage is de door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) vastgestelde voorbeeldtekst van de goedkeurende controleverklaring aangepast voor de nacalculatie-opgave 2013 en de verdeling DBC GRZ omzet per verzekeraar. De strekking van het oordeel kan behalve goedkeurend of goedkeurend met beperking, ook met oordeelonthouding of afkeurend zijn. Voor de teksten van deze verklaringen wordt verwezen naar de desbetreffende NBA voorbeeldteksten. Voorbeeldtekst goedkeurende controleverklaring CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: opdrachtgever Afgegeven ten behoeve van het zorgkantoor en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Wij hebben de bijgevoegde, door ons gewaarmerkte, nacalculatie-opgave 2013 en de verdeling DBC GRZ omzet per verzekeraar van (naam Zvwzorgaanbieder) te (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opstellen van de nacalculatie-opgave in overeenstemming met de voor 2013 geldende beleidsregels en nadere regels van de NZa zoals deze in het onderdeel 3.3 van het controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) zijn vermeld. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht, om het opstellen van de nacalculatie-opgave 2013 en de verdeling DBC GRZ omzet per verzekeraar mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de nacalculatie-opgave 2013 en de verdeling DBC GRZ omzet per verzekeraar op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) van (meest recente versiedatum noemen). Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de nacalculatie-opgave 2013 en de verdeling DBC GRZ omzet per verzekeraar geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen in en de toelichtingen bij de nacalculatie-opgave 2013 en de verdeling DBC GRZ omzet per verzekeraar. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste professionele oordeelsvorming, met inbegrip van het schatten van de risico s dat de nacalculatie-opgave 2013 en de verdeling DBC GRZ omzet per verzekeraar een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opstellen van 8

9 de nacalculatie-opgave 2013 en de verdeling DBC GRZ omzet per verzekeraar door de entiteit, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de toepassing van de gebruikte grondslagen voor de nacalculatie-opgave 2013 en de verdeling DBC GRZ omzet per verzekeraar, alsmede een evaluatie van het algemene beeld van de nacalculatie-opgave 2013 en de verdeling DBC GRZ omzet per verzekeraar. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft het werkblad Transitie GRZ dat is opgenomen in de nacalculatie-opgave 2013 en het werkblad Verdeling GRZ dat is opgenomen in de opgave verdeling van de DBC omzet per verzekeraar: - de omzet in oude parameters ten bedrage van (bedrag); - de omzet in DBC s GRZ ten bedrage van (bedrag); - het verrekenbedrag ten bedrage van (bedrag); - verdeling van de DBC omzet per verzekeraar, in alle van materieel belang zijnde aspecten juist weer in overeenstemming met de geldende beleidsregels en nadere regels van de NZa conform onderdeel 3.3 van het controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) (meeste recente versiedatum noemen). Beperking in gebruik en verspreidingskring De nacalculatie-opgave 2013 en de verdeling DBC GRZ omzet per verzekeraar zijn opgesteld voor de NZa met als doel de Raad van Bestuur van (naam Zvw-zorgaanbieder) in staat te stellen te voldoen aan de beleidsregels en nadere regels van de NZa. Hierdoor is de nacalculatie-opgave 2013 en de verdeling DBC GRZ omzet per verzekeraar mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. De nacalculatie-opgave 2013 met onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor de Raad van Bestuur van (naam Zvwzorgaanbieder), het zorgkantoor, de representerende verzekeraar(s) en de Nederlandse Zorgautoriteit en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. De verdeling DBC GRZ omzet per verzekeraar met onze controleverklaring is uitsluitend bestemd voor de Raad van Bestuur van (naam Zvw-zorgaanbieder) en de Nederlandse Zorgautoriteit en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. Plaats, datum (naam accountantsorganisatie) Naam accountant en ondertekening met die naam 9

Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013

Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 - Nacalculatie DBC s GRZ - Oude parameters - vaststelling verrekenbedrag 2013 Ten behoeve van de uit te voeren controle door externe accountant

Nadere informatie

Controleprotocol nacalculatie 2012. Voor ambulancediensten en centrale posten ambulancevervoer

Controleprotocol nacalculatie 2012. Voor ambulancediensten en centrale posten ambulancevervoer Controleprotocol nacalculatie 2012 Voor ambulancediensten en centrale posten ambulancevervoer 2 januari 2013 1. Inleiding Het Controleprotocol nacalculatie 2012 bevat het toetsingskader voor de door de

Nadere informatie

Controleprotocol nacalculatie 2014

Controleprotocol nacalculatie 2014 Controleprotocol nacalculatie 2014 Voor Regionale Ambulancevoorzieningen Versie 1.0, april 2015 1. Inleiding Het Controleprotocol nacalculatie 2014 bevat het toetsingskader voor de door de externe accountant

Nadere informatie

Controleprotocol Opbrengsten 2015. Voor Regionale Ambulancevoorzieningen bij de nacalculatie 2015

Controleprotocol Opbrengsten 2015. Voor Regionale Ambulancevoorzieningen bij de nacalculatie 2015 Controleprotocol Opbrengsten 2015 Voor Regionale Ambulancevoorzieningen bij de nacalculatie 2015 Versie 1, december2015 1. Inleiding Het Controleprotocol Opbrengsten 2015 bevat het toetsingskader voor

Nadere informatie

Controleprotocol. voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen. opgave van pgb-beschikkingen over 2015

Controleprotocol. voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen. opgave van pgb-beschikkingen over 2015 Controleprotocol voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen opgave van pgb-beschikkingen over 2015 Versie 1, juli 2016 2 Controleprotocol opgave van pgb-bschikkingen over 2015 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Controleprotocol. Nacalculatie Voor AWBZ-zorgaanbieders

Controleprotocol. Nacalculatie Voor AWBZ-zorgaanbieders Controleprotocol Nacalculatie 2012 Voor AWBZ-zorgaanbieders februari 2013 2 Controleprotocol nacalculatie 2012 Versiebeheer In onderstaande tabel ziet u welke mutaties er zijn ten opzichte van eerdere

Nadere informatie

Nacalculatie. Controleprotocol

Nacalculatie. Controleprotocol Controleprotocol Nacalculatie Voor AWBZ-zorgaanbieders in de verpleging en verzorging (V&V), gehandicaptenzorg (GHZ) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Maart 2011 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Het

Nadere informatie

medisch specialisten 2014

medisch specialisten 2014 Controleprotocol Verantwoordingsdocument honoraria medisch specialisten 2014 10 juli 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Procedures 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Onderzoeksaanpak 4 2.1 Beleidskader

Nadere informatie

medisch specialisten 2013

medisch specialisten 2013 Controleprotocol Verantwoordingsdocument honoraria medisch specialisten 2013 6 maart 2014 2 Inhoud 1. Uitgangspunten 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Procedures 5 1.3 Leeswijzer 5 2. Onderzoeksaanpak 7 2.1 Beleidskader

Nadere informatie

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure - op aanvraag Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-259. Regeling Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten. Copro 14188

NADERE REGEL NR/CU-259. Regeling Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten. Copro 14188 NADERE REGEL Copro 14188 Regeling Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten Op grond van artikel 62 jo. 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tarieven vast van DBC-zorgproducten.

Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tarieven vast van DBC-zorgproducten. Bijlage 1 Onderzoeksprotocol aanlevering kostprijzen GRZ op basis van kostprijsmodel 1. Uitgangspunten 1.1 Doelstelling Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Controleprotocol Subsidies Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Controleprotocol Subsidies Stimuleringsfonds Creatieve Industrie Controleprotocol Subsidies Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 2013-2016 Inhoudsopgave 1 Algemene uitgangspunten 3 1.1 Doel van het controleprotocol 3 1.2 Wettelijk kader 3 1.3 Accountantsproducten 3

Nadere informatie

Overgangsregeling NHC in de specialistische GGZ boekjaar 2013

Overgangsregeling NHC in de specialistische GGZ boekjaar 2013 Protocol Overgangsregeling NHC in de specialistische GGZ boekjaar 2013 Voor de verantwoording bedrag NHC s, Omzet NHC s en Bedrag kapitaallasten maart 2014 2 Inhoud Inleiding 5 Algemeen 7 1. Bedrag NHC

Nadere informatie

Controleprotocol. Nacalculatie doorloop DBC s GGZ 2012 en nacalculatie DBC s GGZ 2013

Controleprotocol. Nacalculatie doorloop DBC s GGZ 2012 en nacalculatie DBC s GGZ 2013 Controleprotocol Nacalculatie doorloop DBC s GGZ 2012 en nacalculatie DBC s GGZ 2013 januari 2014 Inhoud 1. Uitgangspunten 5 1.1 Doelstelling 5 1.2 Definities en beroepsvoorschriften 5 1.3 Procedure en

Nadere informatie

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011 Forensische Zorg 2011 Gefactureerde DB(B)C s 2011 en in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s Inhoud 1. Inleiding 2. Accountantsonderzoek 3. Procedures van onderzoeken 4. Inhoud van het

Nadere informatie

1.2 Procedures De werkwijze van het onderzoek naar de kostprijzen ziet er als volgt uit:

1.2 Procedures De werkwijze van het onderzoek naar de kostprijzen ziet er als volgt uit: Bijlage 1 bij nadere regel NR/CU-264 Controleprotocol aanleveringen kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg COS 3000-onderzoek 1. Uitgangspunten 1.1 Inleiding Voor het gereguleerde segment

Nadere informatie

Copro AWBZ-zorgaanbieders. Controleprotocol. Nacalculatie 2013

Copro AWBZ-zorgaanbieders. Controleprotocol. Nacalculatie 2013 AWBZ-zorgaanbieders Controleprotocol Nacalculatie 2013 Versie 2, februari 2014 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Het nacalculatieproces 5 1.2 Doel en reikwijdte van het controleprotocol 6 2. Procedure onderzoek

Nadere informatie

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Protocol Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Inhoud Vooraf 4 1. Uitgangspunten 1.1 Inleiding 5 5 1.2 Doelstelling accountantsonderzoek 5 1.3 Procedures 5 1.4

Nadere informatie

Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Monumentenwet 1988.

Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Monumentenwet 1988. Copro 13126 Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Monumentenwet 1988. 1 Inhoud 1. Algemene uitgangspunten... 3 1.1. Doelstelling... 3 1.2. Wettelijk kader...

Nadere informatie

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015 Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology Versie d.d. 2 september 2015 1 UITGANGSPUNTEN 3 2 ONDERZOEKSAANPAK 4 3 ACCOUNTANTSPRODUCT 6 2 1 UITGANGSPUNTEN Achtergrond STW en

Nadere informatie

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 1 Doelstelling In het kader van de NZA beleidsregel BR/CU-7074 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type

Nadere informatie

Controle protocol Versterking Eerstelijn Zuid Nederland. versie 15 mei 2017

Controle protocol Versterking Eerstelijn Zuid Nederland. versie 15 mei 2017 Controle protocol Versterking Eerstelijn Zuid Nederland versie 15 mei 2017 1. Doelstelling Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland beheert de ondersteuningsgelden voor de regio Zuid Nederland zoals die beschikbaar

Nadere informatie

Overgangsregeling NHC in de gespecialiseerde ggz boekjaar 2015

Overgangsregeling NHC in de gespecialiseerde ggz boekjaar 2015 Protocol Overgangsregeling NHC in de gespecialiseerde ggz boekjaar 2015 Voor de verantwoording Bedrag NHC en Bedrag kapitaallasten januari 2016 2 Inhoud Inleiding 4 Algemeen 6 1. Bedrag NHC DBC 2015 8

Nadere informatie

SEH en/of Acute verloskunde (AV) 2013, 2014 en 2015

SEH en/of Acute verloskunde (AV) 2013, 2014 en 2015 Controleprotocol Beschikbaarheidbijdrage Cure op aanvraag SEH en/of Acute verloskunde (AV) 2013, 2014 en 2015 Bij het verantwoordingsformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage SEH en/of Acute verloskunde

Nadere informatie

Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Erfgoedwet.

Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Erfgoedwet. Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Erfgoedwet. 1 Inhoud 1. Algemene uitgangspunten... 3 1.1. Doelstelling... 3 1.2. Wettelijk kader... 3 1.3. Accountantsproducten...

Nadere informatie

Protocol DBC GGZ omzet

Protocol DBC GGZ omzet Protocol DBC GGZ omzet Inhoud Vooraf 3 1. Uitgangspunten 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Doelstelling accountantsonderzoek 4 1.3 Procedures 4 1.4 Leeswijzer 5 2. Onderzoeksaanpak 6 2.1 Object van onderzoek en normenkader

Nadere informatie

Overgangsregeling NHC in de specialistische GGZ boekjaar 2014

Overgangsregeling NHC in de specialistische GGZ boekjaar 2014 Protocol Overgangsregeling NHC in de specialistische GGZ boekjaar 2014 Voor de verantwoording bedrag NHC s en Bedrag kapitaallasten april 2015 2 Inhoud Inleiding 5 Algemeen 7 1. Bedrag NHC 2014 9 1.1 Doel

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/14/01c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/14/01c / Aan de besturen van AWBZ-zorgaanbieders en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Controleprotocol AWBZ zorgaanbieders 2014

Controleprotocol AWBZ zorgaanbieders 2014 Controleprotocol AWBZ zorgaanbieders 2014 Nacalculatie 2014 oktober 2014 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Het nacalculatieproces 5 1.2 Doel en reikwijdte van het controleprotocol 6 2. Procedure onderzoek nacalculatie

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio

Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Controleprotocol Jaarverantwoording Maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden 2015 Inhoud 1 Algemeen... 2 1.1 Doel... 2 1.2 Procedure... 2 2 Onderzoeksaanpak...

Nadere informatie

Protocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014

Protocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014 Protocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen 2014 Februari 2015 Protocol beschikbaarheidbijdrage

Nadere informatie

Accountantsprotocol. Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag. Medische Mobiele Teams met helikopter (MMT) COS 805 en COS 4400

Accountantsprotocol. Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag. Medische Mobiele Teams met helikopter (MMT) COS 805 en COS 4400 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag Medische Mobiele Teams met helikopter (MMT) COS 805 en COS 4400 Maart, 2014 1. Uitgangspunten 1.1 Inleiding Dit accountantsprotocol heeft betrekking

Nadere informatie

Copro 13022. Protocol. Omzet DBC s GGZ 2012. Gefactureerde DBC s GGZ 2012 en onderhanden werk per 31 december

Copro 13022. Protocol. Omzet DBC s GGZ 2012. Gefactureerde DBC s GGZ 2012 en onderhanden werk per 31 december Protocol Omzet DBC s GGZ 2012 Gefactureerde DBC s GGZ 2012 en onderhanden werk per 31 december december 2012 2 Inhoud Inleiding 5 1. Gefactureerde DBC s GGZ omzet 2012 6 1.1 Doelstelling accountantsonderzoek

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR

CONTROLEPROTOCOL PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR CONTROLEPROTOCOL PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE 2013 2016 2013-2016 Aangepaste versie februari 2015,

Nadere informatie

Bijlage 2: Controleprotocol Algemene Subsidieverordening Lansingerland 2018

Bijlage 2: Controleprotocol Algemene Subsidieverordening Lansingerland 2018 Bijlage 2: Controleprotocol Algemene Subsidieverordening Lansingerland 2018 Inhoud 1 Algemeen 21 1.1 Doel 21 1.2 Normenkader 22 1.3 Procedure 22 1.4 Definities 22 2 Onderzoeksaanpak 24 2.1 Algemeen 24

Nadere informatie

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 1 Doelstelling In het kader van de NZa-beleidsregel BR/REG-17171 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg heeft CZ voor de jaren 2015 en 2016 overeenkomsten

Nadere informatie

Accountantsprotocol 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen

Accountantsprotocol 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Accountantsprotocol 2015 Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Versie 28 oktober 2015 Drs. M. Peters RA Mevrouw A. Büthker Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Definities...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Controleprotocol Wlz-zorgaanbieders Nacalculatie 2015

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Controleprotocol Wlz-zorgaanbieders Nacalculatie 2015 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5883 12 februari 2016 Controleprotocol Wlz-zorgaanbieders Nacalculatie 2015 Versie 1, januari 2016 Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever Afgegeven ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland Wij hebben opdracht gekregen om de opgave specifieke

Nadere informatie

Nacalculatie dbc s ggz Zvw 2013

Nacalculatie dbc s ggz Zvw 2013 Copro 16045B Controleprotocol Nacalculatie dbc s ggz Zvw 2013 Maart 2016 Inhoud 1. Uitgangspunten 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Definities en beroepsvoorschriften 4 1.3 Procedure en aanleverschema 4 1.4 Materialiteit

Nadere informatie

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2010

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2010 Protocol Protocol gefactureerde omzet DBC's 2010 Inhoud Vooraf 4 1. Uitgangspunten 1.1 Inleiding 5 5 1.2 Doelstelling accountantsonderzoek 5 1.3 Procedures 5 1.4 Leeswijzer 6 2. Onderzoeksaanpak 7 2.1

Nadere informatie

Controleprotocol. Wlz-zorgaanbieders. Nacalculatie 2015

Controleprotocol. Wlz-zorgaanbieders. Nacalculatie 2015 Controleprotocol Wlz-zorgaanbieders Nacalculatie 2015 Versie 2, april 2016 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Het nacalculatieproces 5 1.2 Doel en reikwijdte van het controleprotocol 6 1.2.1 Vragenlijst controleprotocol

Nadere informatie

Accountantsprotocol declaratieproces. revalidatiecentra fase 2 : bestaan en

Accountantsprotocol declaratieproces. revalidatiecentra fase 2 : bestaan en Accountantsprotocol declaratieproces revalidatiecentra fase 2 : bestaan en werking Versie 29 september 2015 Inhoud 1. Inleiding en uitgangspunten 3 2. Onderzoeksaanpak accountant 4 2.1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Protocol subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur

Protocol subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur Protocol subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur Subsidie- en verantwoordingsjaren 2015, 2016 en 2017 Bij het aanvraagformulier vaststelling subsidie voortzetting zorginfrastructuur 2015, 2016

Nadere informatie

Dit protocol beoogt echter geen onderzoeksaanpak voor te schrijven, en is evenmin een (uitputtend) werkprogramma.

Dit protocol beoogt echter geen onderzoeksaanpak voor te schrijven, en is evenmin een (uitputtend) werkprogramma. Bijlage 1 bij Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016-2019: Controleprotocol Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016-2019 1. Inleiding Het regeerakkoord

Nadere informatie

Controleprotocol specifieke maatregelen AMIF en ISF

Controleprotocol specifieke maatregelen AMIF en ISF Controleprotocol specifieke maatregelen AMIF en ISF 2014-2020 Versie 1.0 Datum 15 maart 2018 Status Definitief Afzendgegevens Contactpersoon Auteurs Directoraat-Generaal Migratie Directie Regie Migratieketen

Nadere informatie

Controleprotocol aanleveringen kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg COS 3000-onderzoek

Controleprotocol aanleveringen kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg COS 3000-onderzoek Bijlage 1 bij nadere regel NR/CU-235 Controleprotocol aanleveringen kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg COS 3000-onderzoek 1. Uitgangspunten 1.1 Inleiding Voor het gereguleerde segment

Nadere informatie

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol.

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol. Bijlage bij Subsidieverordening Rotterdam 2014 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelet op artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014; Besluiten: Vast te stellen

Nadere informatie

en/of acute verloskunde 2016

en/of acute verloskunde 2016 Controleprotocol Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag Spoedeisende hulp en/of acute verloskunde 2016 Bij het aanvraagformulier Vaststelling Beschikbaarheidbijdrage spoedeisende hulp en/of April 2017 2 Inhoud

Nadere informatie

Controleprotocol. Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag. Gespecialiseerde Brandwondenzorg. COS 805 en COS 4400

Controleprotocol. Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag. Gespecialiseerde Brandwondenzorg. COS 805 en COS 4400 Controleprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag Gespecialiseerde Brandwondenzorg COS 805 en COS 4400 Februari 2016 Inhoud 1. Uitgangspunten 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Doelstelling 4 1.3 Procedures

Nadere informatie

Copro 16105C. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mededeling GMO Groenten en fruit : WAP 2014 bijlage III

Copro 16105C. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mededeling GMO Groenten en fruit : WAP 2014 bijlage III Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mededeling GMO Groenten en fruit 2016-9: WAP 2014 bijlage III Richtlijnen accountantscontrole waarde afgezette productie 2014 ten behoeve van het operationeel programma,

Nadere informatie

Protocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014

Protocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014 Protocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen 2014 Juli 2014 Inhoud 1. Uitgangspunten 5

Nadere informatie

Behorend bij de Regeling Journalistieke Innovatie

Behorend bij de Regeling Journalistieke Innovatie Copro 16116D Controleprotocol Behorend bij de Regeling Journalistieke Innovatie Dit controleprotocol is op maat gemaakt voor de Regeling Journalistieke Innovatie, waarbij rekening is gehouden met de Handreiking

Nadere informatie

en overige relevante documentatie, waaronder dit controleprotocol en het assurance-rapport, zijn te vinden op het internet van de Rijksoverheid.

en overige relevante documentatie, waaronder dit controleprotocol en het assurance-rapport, zijn te vinden op het internet van de Rijksoverheid. Controleprotocol subsidievaststelling subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant (versie 31-3-2014) Hoofdstuk 1: Uitgangspunten 1.1 Doelstelling Dit

Nadere informatie

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2015

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2015 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure - op aanvraag Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2015 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL Subsidieprogramma Transitie II en Pieken

CONTROLEPROTOCOL Subsidieprogramma Transitie II en Pieken CONTROLEPROTOCOL Subsidieprogramma Transitie II en Pieken Voor de huisaccountant van de begunstigde voor de controle van het vaststellingsformulier voor definitieve vaststelling van subsidies uit de tenders

Nadere informatie

Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag Spoedeisende hulp en/of Acute verloskunde 2017

Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag Spoedeisende hulp en/of Acute verloskunde 2017 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag Spoedeisende hulp en/of Versie 1 Dit document is gepubliceerd door NZa op het publicatie platform voor uitvoering (PUC). Dit document is een afdruk

Nadere informatie

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel)

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel) van Aan: opdrachtgever van feitelijke bevindingen Betreft: Rapport van feitelijke bevindingen inzake onderzoek (financieel) jaarverslag en additionele informatie van (naam lokale mediainstelling te...

Nadere informatie

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening

Nadere informatie

Registratie en aanlevering kostprijzen geriatrische revalidatiezorg

Registratie en aanlevering kostprijzen geriatrische revalidatiezorg Regeling Registratie en aanlevering kostprijzen geriatrische revalidatiezorg Op grond van artikel 36, 61 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd

Nadere informatie

Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag

Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag Gespecialiseerde en derdelijns psychotraumazorg voor zover het gaat om de kennis en expertisefunctie 2016 Bij het aanvraagformulier Vaststelling Beschikbaarheidbijdrage

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL Subsidieverantwoording ZonMw

CONTROLEPROTOCOL Subsidieverantwoording ZonMw CONTROLEPROTOCOL Subsidieverantwoording ZonMw Behorend bij de Algemene Subsidiebepalingen per 1 juli 2013 van ZonMw ten behoeve van de accountantscontrole van subsidieverantwoordingen Versie 1 februari

Nadere informatie

Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen (versie: 31 oktober 2012)

Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen (versie: 31 oktober 2012) Annex 1 Copro 12137 Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen (versie: 31 oktober 2012) - t 1. Inleiding Het regeerakkoord van het

Nadere informatie

Copro Controleprotocol m.b.t. het onderdeel CO 2 van de VOBN benchmark

Copro Controleprotocol m.b.t. het onderdeel CO 2 van de VOBN benchmark Controleprotocol m.b.t. het onderdeel CO 2 van de VOBN benchmark 1. Doel en opzet van het controleprotocol 1.1. Het doel van het controleprotocol is het verstrekken van duidelijkheid over de door de VOBN

Nadere informatie

Controleprotocol Nacalculatie 2016

Controleprotocol Nacalculatie 2016 Controleprotocol Nacalculatie 2016 Wlz-zorgaanbieders Versie 1, december 2016 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Het nacalculatieproces 5 1.2 Doel en reikwijdte van het controleprotocol 6 1.2.1 Vragenlijst controleprotocol

Nadere informatie

SVR2014-subsidiecontroleprotocol (als bijlage 2 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014)

SVR2014-subsidiecontroleprotocol (als bijlage 2 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014) SVR2014-subsidiecontroleprotocol (als bijlage 2 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014) De raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28

Nadere informatie

Overgangsregeling NHC in de gespecialiseerde ggz boekjaar 2016

Overgangsregeling NHC in de gespecialiseerde ggz boekjaar 2016 Protocol Overgangsregeling NHC in de gespecialiseerde ggz boekjaar 2016 Voor de verantwoording Bedrag NHC en Bedrag kapitaallasten 4 april 2017 Inhoud Inleiding 3 Algemeen 5 1. Bedrag NHC DBC 2016 7 1.1

Nadere informatie

Copro 9006. Protocol gefactureerde DBC s 2008 (versie 1.0)

Copro 9006. Protocol gefactureerde DBC s 2008 (versie 1.0) Protocol gefactureerde DBC s 2008 (versie 1.0) 1. Inleiding protocol De Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering van de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Behorend bij de Regeling Regionale Journalistieke Samenwerking

Behorend bij de Regeling Regionale Journalistieke Samenwerking Controleprotocol Behorend bij de Regeling Regionale Journalistieke Samenwerking Dit controleprotocol is op maat gemaakt voor de Regeling Journalistieke Samenwerking, waarbij rekening is gehouden met de

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL ID-BANEN

CONTROLEPROTOCOL ID-BANEN Copro 11134 CONTROLEPROTOCOL ID-BANEN 2011 1 Algemeen 1 1.1 Doelstelling 1.2 Procedures 2 Controleaanpak 2 2.1 Referentiekader 2.2 Rechtmatigheid 2.3 Betrouwbaarheid en Nauwkeurigheid 3 3 Accountantsproducten

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Controleprotocol nacalculatie 2016 Wlz-zorgaanbieders

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Controleprotocol nacalculatie 2016 Wlz-zorgaanbieders STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19593 7 april 2017 Controleprotocol nacalculatie 2016 Wlz-zorgaanbieders maart 2017 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1 Het nacalculatieproces

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bavo Europoort B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Controleprotocol Nacalculatie 2016

Controleprotocol Nacalculatie 2016 Controleprotocol Nacalculatie 2016 Wlz-zorgaanbieders maart 2017 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Het nacalculatieproces 5 1.2 Doel en reikwijdte van het controleprotocol 6 1.2.1 Vragenlijst controleprotocol

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25539 20 augustus 2015 Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ Vastgesteld op 11

Nadere informatie

Subsidieregeling Regeling cofinanciering sectorplannen

Subsidieregeling Regeling cofinanciering sectorplannen Subsidieregeling Regeling cofinanciering sectorplannen Bijlage - Controleprotocol Subsidieregeling cofinanciering sectorplannen 1. Uitgangspunten 1.1. Doel en reikwijdte van het controleprotocol Dit controleprotocol

Nadere informatie

Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag. Traumazorg voor zover het gaat om Opleiden, Trainen en Oefenen 2016

Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag. Traumazorg voor zover het gaat om Opleiden, Trainen en Oefenen 2016 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag Traumazorg voor zover het gaat om Opleiden, Trainen en Oefenen 2016 Bij het aanvraagformulier vaststelling Beschikbaarheidbijdrage Traumazorg voor

Nadere informatie

Beschikbaarheidsbijdrage cure op aanvraag. Traumazorg door Mobiel Medisch Team met helikopter 2015

Beschikbaarheidsbijdrage cure op aanvraag. Traumazorg door Mobiel Medisch Team met helikopter 2015 Accountantsprotocol Beschikbaarheidsbijdrage cure op aanvraag Traumazorg door Mobiel Medisch Team met helikopter 2015 COS 805 en COS 4400 maart 2016 2 Inhoud 1. Uitgangspunten 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag

Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag Acuut ambulancevervoer per ambulancehelikopter vanaf de Friese Waddeneilanden 2016 Bij het formulier Aanvraag vaststelling beschikbaarheidbijdrage 2016 Acuut ambulancevervoer

Nadere informatie

Controleprotocol subsidie Vervoersautoriteit MRDH - Openbaar Vervoer, concessie Bus -

Controleprotocol subsidie Vervoersautoriteit MRDH - Openbaar Vervoer, concessie Bus - Controleprotocol subsidie Vervoersautoriteit MRDH - Openbaar Vervoer, concessie Bus - 1. Inleiding 1.1 Dit protocol heeft betrekking op de controle van de door de subsidieontvanger af te leggen verantwoording

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-535

NADERE REGEL NR/CU-535 NADERE REGEL Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ Gelet op de artikelen 62 en 68, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Controleprotocol. Regionale Investeringssteun Groningen 2014 (RIG 2014) Regionale Investeringssteun Groningen 2015 (RIG 2015) Versie 1.

Controleprotocol. Regionale Investeringssteun Groningen 2014 (RIG 2014) Regionale Investeringssteun Groningen 2015 (RIG 2015) Versie 1. Controleprotocol Regionale Investeringssteun Groningen 2014 (RIG 2014) Regionale Investeringssteun Groningen 2015 (RIG 2015) Versie 1.1 Controleprotocol 1 Inleiding Dit controleprotocol bevat informatie

Nadere informatie

Controleprotocol provincie Utrecht

Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de provincie Utrecht gesubsidieerde instellingen Januari 2010 Controleprotocol provincie Utrecht 1 van 7 Controleprotocol

Nadere informatie

Accountantsprotocol Vaststelling transitiebedrag en verrekenbedrag ggz 2017

Accountantsprotocol Vaststelling transitiebedrag en verrekenbedrag ggz 2017 Accountantsprotocol Vaststelling transitiebedrag en verrekenbedrag ggz 2017 Versie 1 Dit document is gepubliceerd door NZa op het publicatie platform voor uitvoering (PUC). Dit document is een afdruk van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: de algemene vergadering van Detron ICT Groep B.V. Verklaring

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 154504 8 november 2016 SVR2014-subsidiecontroleprotocol Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op instellingen die geriatrische revalidatiezorg leveren.

Deze regeling is van toepassing op instellingen die geriatrische revalidatiezorg leveren. REGELING Informatieverstrekking geriatrische revalidatiezorg Gelet op de artikelen 36, derde lid, 37 lid 1 onder d, 39 lid 2 en de artikelen 62 jo. 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-558

NADERE REGEL NR/CU-558 NADERE REGEL Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ Gelet op de artikelen 62 en 68, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Dit document is een afdruk van een originele publicatie op PUC Open Data.

Dit document is een afdruk van een originele publicatie op PUC Open Data. Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag Gespecialiseerde en derdelijns psychotraumazorg voor zover het gaat om de kennis en expertisefunctie 2017 Versie 1 Dit document is gepubliceerd door

Nadere informatie

Protocol gegevensuitvraag. Medisch specialisten eenheden

Protocol gegevensuitvraag. Medisch specialisten eenheden Protocol gegevensuitvraag Medisch specialisten eenheden November 2010 Inhoud 1. Uitgangspunten 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Doelstelling accountantsonderzoek 5 1.3 Procedures 5 1.4 Leeswijzer 6 2. Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 Vragencare@nza.nl Care/Wlz/15/02c 0116071/0163272

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 Vragencare@nza.nl Care/Wlz/15/02c 0116071/0163272 Aan de besturen van de Wlz-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

behorend bij de particuliere overgangsregeling vervroegde uittreding voor particuliere instellingen in de ambulancesector

behorend bij de particuliere overgangsregeling vervroegde uittreding voor particuliere instellingen in de ambulancesector Accountantsprotocol behorend bij de particuliere overgangsregeling vervroegde uittreding voor particuliere instellingen in de ambulancesector Dit accountantsprotocol is op maat gemaakt voor de verantwoording

Nadere informatie

Protocol gefactureerde DBC s GGZ omzet 2009 en onderhanden werk per 31 december 2009

Protocol gefactureerde DBC s GGZ omzet 2009 en onderhanden werk per 31 december 2009 Protocol gefactureerde DBC s GGZ omzet 2009 en onderhanden werk per 31 december 2009 15 december 2009 Inhoud Inleiding 4 1. Gefactureerde DBC s GGZ omzet 2009 1.1 Doelstelling accountantsonderzoek 5 5

Nadere informatie

Controleprotocol subsidievaststelling zorgopleidingen 2 e tranche voor het subsidiejaar 2010 (11 januari 2010) Hoofdstuk 1 : Uitgangspunten

Controleprotocol subsidievaststelling zorgopleidingen 2 e tranche voor het subsidiejaar 2010 (11 januari 2010) Hoofdstuk 1 : Uitgangspunten Controleprotocol subsidievaststelling zorgopleidingen 2 e tranche voor het subsidiejaar 2010 (11 januari 2010) Hoofdstuk 1 : Uitgangspunten 1.1 Doelstelling Het controleprotocol heeft betrekking op de

Nadere informatie