Addendum. Model Jaarverslaggeving 2013 CAK Protocol Accountantsonderzoek 2013 CAK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Addendum. Model Jaarverslaggeving 2013 CAK Protocol Accountantsonderzoek 2013 CAK"

Transcriptie

1 Addendum Model Jaarverslaggeving 2013 CAK Protocol Accountantsonderzoek 2013 CAK maart 2014

2

3 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Model Jaarverslaggeving 2013 CAK Korting Wtcg Zorg zonder Verblijf Korting Wtcg Wmo Bestuurlijke verantwoording 8 3. Protocol Accountantsonderzoek 2013 CAK Korting Wtcg Zorg zonder Verblijf Korting Wtcg Wmo Controleverklaring 13 3

4 4

5 1. Inleiding Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) legt jaarlijks verantwoording af over de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de Compensatieregeling eigen risico (CER) als onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) middels verantwoordingsdocumenten die zijn voorzien van accountantsproducten. In het Model Jaarverslaggeving CAK en het Protocol Accountantsonderzoek CAK zijn de richtlijnen hiervoor nader uitgewerkt. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van deze taken door het CAK. De NZa rapporteert haar bevindingen aan het CAK en aan het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Eén van de onderdelen waarover verantwoording wordt afgelegd door het CAK zijn de geldstromen Eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf en Eigen bijdrage Wmo. Op deze eigen bijdragen wordt een korting van 33% toegepast 1. De korting op deze eigen bijdragen maakt onderdeel uit van het pakket aan maatregelen ter compensatie van het vervallen van de buitengewone uitgavenregeling per 1 januari Hierdoor wordt de korting, die eerder apart via de belastingteruggave moest worden teruggevraagd, automatisch in de rekening voor de eigen bijdrage verwerkt. Het CAK houdt in zijn administratie rekening met de opgelegde eigen bijdrage en de verleende korting. Voor Gemeenten geldt dat zij van het CAK het brutobedrag ontvangen (zonder rekening te houden met de korting van 33%). Het CAK verkrijgt de verleende korting (33%) van het bedrag via de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Over deze korting Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) wordt niet afzonderlijk verantwoording afgelegd door het CAK. Deze verantwoording is impliciet opgenomen in de geldstromen Eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf en Eigen bijdragen Wmo. In het Financieel Jaarverslag Fondsen (onderdeel Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ)) van het CVZ wordt deze korting wel afzonderlijk opgenomen. Het CVZ heeft behoefte aan een expliciete verantwoording over de geldstromen Korting Wtcg Zorg zonder Verblijf en Korting Wtcg Wmo. Ten behoeve van de vaststelling van de rechtmatigheid van deze korting heeft het CVZ, als fondsbeheerder, behoefte aan: een expliciete verantwoording van het CAK over de geldstromen Korting Wtcg Zorg zonder Verblijf en Korting Wtcg Wmo ; een expliciet rechtmatigheidsoordeel van een externe accountant over de geldstromen Korting Wtcg Zorg zonder Verblijf en Korting Wtcg Wmo. 1 Het wettelijk kader is opgenomen in het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (artikel 6 en artikel 7), het Besluit maatschappelijke ondersteuning (artikel 4.1 lid 4) en het Bijdragebesluit zorg (artikel 16d lid 5). 5

6 In het Model Jaarverslaggeving 2013 CAK (Deel II Verantwoordingsinformatie Nederlandse Zorgautoriteit) en het Protocol Accountantsonderzoek 2013 CAK is de verantwoording en de rechtmatigheidscontrole op deze geldstroom impliciet geregeld in de geldstromen Eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf en Eigen bijdragen Wmo. Dit addendum verduidelijkt de geldstromen Eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf en Eigen bijdragen Wmo zoals die zijn opgenomen in het Model Jaarverslaggeving 2013 CAK en het Protocol Accountantsonderzoek 2013 CAK. Hierdoor wordt beter voldaan aan de informatiebehoefte van het CVZ. 6

7 2. Model Jaarverslaggeving 2013 CAK In het Model Jaarverslaggeving 2013 CAK worden de volgende twee afzonderlijke geldstromen toegevoegd: Korting Wtcg Zorg zonder Verblijf; Korting Wtcg Wmo. 2.1 Korting Wtcg Zorg zonder Verblijf Het CAK geeft in de bestuurlijke verantwoording over het verslagjaar de volgende informatie: Informatie over de uitvoering van het proces in het verslagjaar waarbij het CAK bijzondere aandacht besteedt aan de problemen die zich in het verslagjaar hebben voorgedaan ten aanzien van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de voorschotten, vaststelling, oplegging, afboekingen, kortingen en afdrachten van de kortingen Wtcg Zorg zonder Verblijf. De wijze waarop het management in het verslagjaar is geïnformeerd over de rechtmatige uitvoering van de kortingen Wtcg Zorg zonder Verblijf. De problemen die het CAK heeft ondervonden in het verslagjaar bij de aanlevering van gegevens die benodigd zijn voor de bepaling van de kortingen Wtcg Zorg zonder Verblijf. De informatie die aan klanten is verstrekt in het verslagjaar over de kortingen Wtcg Zorg zonder Verblijf. De gemiddelde termijn waarbinnen telefonische en per gestelde vragen in het verslagjaar werden beantwoord. Deze informatie mag in de bestuurlijke verantwoording gezamenlijk verantwoord worden met de te verstrekken informatie over eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf. Het CAK moet zich in de bestuurlijke verantwoording verantwoorden over deze geldstroom volgens het in paragraaf 2.3 Bestuurlijke verantwoording opgenomen schema en de bijbehorende definities. Koppeling met geldstromen De in het kalenderjaar ontvangen en afgedragen kortingen Wtcg Zorg zonder Verblijf komen tot uitdrukking in de toelichting op de balanspost Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten. De opgelegde, verrekende (en eventueel afgeboekte) kortingen Wtcg Zorg zonder Verblijf komen tot uitdrukking in de toelichting op de balanspost Eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf en Wmo. Goedkeuringstolerantie Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van de opgelegde kortingen Wtcg Zorg zonder Verblijf. 2.2 Korting Wtcg Wmo Het CAK geeft in de bestuurlijke verantwoording over het verslagjaar de volgende informatie: 7

8 Informatie over de uitvoering van het proces in het verslagjaar waarbij het CAK bijzondere aandacht besteedt aan de problemen die zich in het verslagjaar hebben voorgedaan ten aanzien van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de voorschotten, vaststelling, oplegging, afboekingen, kortingen en afdrachten van de kortingen Wtcg Wmo. De wijze waarop het management in het verslagjaar is geïnformeerd over de rechtmatige uitvoering van de kortingen Wtcg Wmo. De problemen die het CAK heeft ondervonden in het verslagjaar bij de aanlevering van gegevens die benodigd zijn voor de bepaling van de kortingen Wtcg Wmo. De informatie die aan klanten is verstrekt in het verslagjaar over de kortingen Wtcg Wmo. De gemiddelde termijn waarbinnen telefonische en per gestelde vragen in het verslagjaar werden beantwoord. Deze informatie mag in de bestuurlijke verantwoording gezamenlijk verantwoord worden met de te verstrekken informatie over eigen bijdragen Wmo. Het CAK moet zich in de bestuurlijke verantwoording verantwoorden over deze geldstroom volgens het in paragraaf 2.3 Bestuurlijke verantwoording opgenomen schema en de bijbehorende definities. Koppeling met geldstromen De in het kalenderjaar ontvangen en afgedragen kortingen Wtcg Wmo komen tot uitdrukking in de toelichting op de balanspost Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten. De opgelegde, verrekende (en eventueel afgeboekte) kortingen Wtcg Wmo komen tot uitdrukking in de toelichting op de balanspost Eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf en Wmo. Goedkeuringstolerantie Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van de mutatiestroom. Als grens hierbij geldt 1% van de opgelegde kortingen Wtcg Wmo. 2.3 Bestuurlijke verantwoording Het CAK moet het volgende schema 2 invullen en aanvullend opnemen in haar bestuurlijke verantwoording: Korting Wtcg Zorg zonder Verblijf Wmo Totaal Wtcg korting in opgelegde eigen bijdragen Wtcg korting in afboekingen en verleende kortingen Ontvangen voorschot vanuit het fonds Afgedragen korting Wtcg aan Gemeenten en het CVZ Bron: CAK, CVZ 2 Dit schema is door het CAK afgestemd met het CVZ. 8

9 De volgende definities 3 moeten hierbij gehanteerd worden: Wtcg korting in opgelegde eigen bijdragen Dit betreft de korting Wtcg (33% van het factuurbedrag) die administratief wordt verrekend op het moment van facturering van de eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf en Wmo (bruto bedrag). Wtcg korting in afboekingen en verleende kortingen Bij afboeking of bij het verlenen van een korting op de eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf en Wmo zal de oorspronkelijk verrekende Wtcg korting niet geëffectueerd worden. Dit betekent dat er voor het bedrag van de afboeking en verleende korting op de Wtcg korting geen afdracht aan de Gemeente of het CVZ plaatsvindt. Ontvangen voorschot vanuit het fonds Dit betreft het vanuit het fonds ontvangen voorschot op kasbasis. Afgedragen korting Wtcg aan Gemeenten en het CVZ Dit betreft de afgedragen kortingen Wtcg aan Gemeenten en het CVZ naar aanleiding van ontvangen eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf en Wmo. 3 Deze definities zijn door het CAK afgestemd met het CVZ. 9

10 10

11 3. Protocol Accountantsonderzoek 2013 CAK In het Protocol Accountantsonderzoek 2013 CAK worden de volgende twee afzonderlijke geldstromen toegevoegd: Korting Wtcg Zorg zonder Verblijf; Korting Wtcg Wmo. 3.1 Korting Wtcg Zorg zonder Verblijf De externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de kortingen Wtcg Zorg zonder Verblijf het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving 2013 CAK en dit addendum. De externe accountant stelt vast dat het CAK de kortingen Wtcg Zorg zonder Verblijf volledig, juist en tijdig heeft vastgesteld en opgelegd. Volledigheid Volledigheid betekent dat het CAK alle binnengekomen gegevens in zijn geheel heeft afgewikkeld tot kortingen Wtcg Zorg zonder Verblijf. Juistheid Juistheid heeft als norm het juist opleggen van de kortingen Wtcg Zorg zonder Verblijf volgens de geldende wet- en regelgeving. Tijdigheid Hierbij gaat het om de interne doorlooptijd tot en met het versturen van de facturen. Het CAK hanteert als interne norm dat de factuur moet zijn verzonden binnen maximaal acht weken nadat alle benodigde gegevens aanwezig zijn. De voorwaarde die hierbij geldt is dat er sprake moet zijn van een factuur in het kader van een eigen bijdrage. Gebruikersverantwoordelijkheid Voor de aanlevering van de benodigde gegevens door partijen geldt gebruikersverantwoordelijkheid. De directe verantwoordelijkheid voor de aanlevering en terugkoppeling van de gegevens ligt bij de informatieleveranciers. Problemen bij de aanlevering en terugkoppeling van gegevens vallen buiten het rechtmatigheidsbegrip. De externe accountant besteedt in zijn rapportage over het gevoerde financiële beheer wel aandacht aan eventuele problemen in het verslagjaar met betrekking tot de aanlevering en terugkoppeling van gegevens aan informatieleveranciers. Onrechtmatigheden en onzekerheden Onrechtmatigheden en onzekerheden worden gekwantificeerd en opgenomen in een foutentabel. De externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van de controleverklaring. De externe accountant stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording voor de NZa opgenomen informatie een juist beeld geeft van de ontvangen voorschotten, de rechtmatige vaststelling, de oplegging, de afboekingen, de verrekening van kortingen en de afdrachten van de kortingen Wtcg Zorg zonder Verblijf. De externe accountant neemt zijn bevindingen over de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de ontvangen voorschotten, de rechtmatige vaststelling, de oplegging, de afboekingen, de verrekening 11

12 van kortingen en de afdrachten van de kortingen Wtcg Zorg zonder Verblijf op in het accountantsrapport. Goedkeuringstolerantie Voor de goedkeuringstolerantie gaat de externe accountant uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van de opgelegde kortingen Wtcg Zorg zonder Verblijf. 3.2 Korting Wtcg Wmo De externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de kortingen Wtcg Wmo het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving 2013 CAK en dit addendum. De externe accountant stelt vast dat het CAK de kortingen Wtcg Wmo volledig, juist en tijdig heeft vastgesteld en opgelegd. Volledigheid Volledigheid betekent dat het CAK alle binnengekomen gegevens in zijn geheel heeft afgewikkeld tot kortingen Wtcg Wmo. Juistheid Juistheid heeft als norm het juist opleggen van de kortingen Wtcg Wmo volgens de geldende wet- en regelgeving. Tijdigheid Hierbij gaat het om de interne doorlooptijd tot en met het versturen van de facturen. Het CAK hanteert als interne norm dat de factuur moet zijn verzonden binnen maximaal acht weken nadat alle benodigde gegevens aanwezig zijn. De voorwaarde die hierbij geldt is dat er sprake moet zijn van een factuur in het kader van een eigen bijdrage. Gebruikersverantwoordelijkheid Voor de aanlevering van de benodigde gegevens door partijen geldt gebruikersverantwoordelijkheid. De directe verantwoordelijkheid voor de aanlevering en terugkoppeling van de gegevens ligt bij de informatieleveranciers. Problemen bij de aanlevering en terugkoppeling van gegevens vallen buiten het rechtmatigheidsbegrip. De externe accountant besteedt in zijn rapportage over het gevoerde financiële beheer wel aandacht aan eventuele problemen in het verslagjaar met betrekking tot de aanlevering en terugkoppeling van gegevens aan informatieleveranciers. Onrechtmatigheden en onzekerheden Onrechtmatigheden en onzekerheden worden gekwantificeerd en opgenomen in een foutentabel. De externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van de controleverklaring. De externe accountant stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording voor de NZa opgenomen informatie een juist beeld geeft van de ontvangen voorschotten, de rechtmatige vaststelling, de oplegging, de afboekingen, de verrekening van kortingen en de afdrachten van de kortingen Wtcg Wmo. De externe accountant neemt zijn bevindingen over de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de ontvangen voorschotten, de rechtmatige vaststelling, de oplegging, de afboekingen, de verrekening van kortingen en afdrachten van de kortingen Wtcg Wmo op in het accountantsrapport. 12

13 Goedkeuringstolerantie Voor de goedkeuringstolerantie gaat de externe accountant uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van de opgelegde kortingen Wtcg Wmo. 3.3 Controleverklaring De expliciete opname van de geldstromen Korting Wtcg Zorg zonder Verblijf en Korting Wtcg Wmo in de verantwoording leidt tot een aanpassing van de controleverklaring van de onafhankelijke accountant over de bestuurlijke verantwoording afgegeven voor de NZa en het CVZ. Deze aangepaste tekst luidt als volgt: CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT BETREFFENDE DE BESTUURLIJKE VERANTWOORDING Afgegeven ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het College voor zorgverzekeringen. Aan: opdrachtgever Opdracht Wij hebben de bijgevoegde en door ons gewaarmerkte bestuurlijke verantwoording 2013 ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het College voor zorgverzekeringen van het CAK te Den Haag gecontroleerd. Deze verantwoording bestaat uit de aandachtspunten bestuurlijke verantwoording, de matrix bestuurlijke rechtmatigheidsverantwoording en de balans per 31 december 2013 en de exploitatierekening over Verantwoordelijkheid van het Bestuur Het Bestuur van het CAK is verantwoordelijk voor het opmaken van de bestuurlijke verantwoording 2013 ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het College voor zorgverzekeringen in overeenstemming met de Regeling verslaglegging AWBZ, het Model Jaarverslaggeving 2013 CAK en het Addendum Model Jaarverslaggeving 2013 CAK. Het Bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de bestuurlijke verantwoording 2013 ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het College voor zorgverzekeringen weergegeven geldstromen inzake betaling van zorgaanspraken Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, eigen bijdragen voor Zorg zonder Verblijf, eigen bijdragen voor Zorg met Verblijf, eigen bijdragen Wet maatschappelijke ondersteuning, korting Wtcg zorg zonder Verblijf, korting Wtcg Wet maatschappelijke ondersteuning, uitkeringen compensatieregeling eigen risico en interest geldmiddelen Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten en Zorgverzekeringsfonds. Dit houdt in dat deze bedragen tot stand dienen te zijn gekomen in overeenstemming met de in de specifiek voor het CAK van toepassing zijnde wet- en regelgeving opgenomen bepalingen zoals vermeld in het Model Jaarverslaggeving 2013 CAK en het Addendum Model Jaarverslaggeving 2013 CAK. Daarnaast is het Bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de bestuurlijke verantwoording 2013 ten behoeve van de Nederlandse 13

14 Zorgautoriteit en het College voor zorgverzekeringen en de naleving van de relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de bestuurlijke verantwoording 2013 ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het College voor zorgverzekeringen op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 10 van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering en het geven van een oordeel over de uitkeringen in het kader van de compensatie verplicht eigen risico Zorgverzekeringswet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Protocol Accountantsonderzoek 2013 CAK en het Addendum Protocol Accountantsonderzoek 2013 CAK. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de in de bestuurlijke verantwoording 2013 ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het College voor zorgverzekeringen weergegeven geldstromen inzake betaling van zorgaanspraken Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, eigen bijdragen voor Zorg zonder Verblijf, eigen bijdragen voor Zorg met Verblijf, eigen bijdragen Wet maatschappelijke ondersteuning, korting Wtcg Zorg zonder Verblijf, korting Wtcg Wet maatschappelijke ondersteuning, uitkeringen compensatieregeling eigen risico en interest geldmiddelen Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten en Zorgverzekeringsfonds geen afwijkingen van materieel belang bevatten. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de bestuurlijke verantwoording 2013 ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het College voor zorgverzekeringen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de bestuurlijke verantwoording 2013 ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het College voor zorgverzekeringen een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de bestuurlijke verantwoording 2013 ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het College voor zorgverzekeringen en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede voor de naleving van de relevante weten regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van het CAK. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het Bestuur van het CAK gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de bestuurlijke verantwoording 2013 ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het College voor zorgverzekeringen. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 14

15 Oordeel Naar ons oordeel voldoet de bestuurlijke verantwoording 2013 ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het College voor zorgverzekeringen aan de inrichtingseisen zoals deze zijn opgenomen in het Model Jaarverslaggeving 2013 CAK en het Addendum Model Jaarverslaggeving 2013 CAK. Voorts zijn wij van oordeel dat de op de pagina s.. tot en met.. van de bestuurlijke verantwoording 2013 ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het College voor zorgverzekeringen verantwoorde geldstromen betaling van zorgaanspraken Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, eigen bijdragen voor Zorg zonder Verblijf, eigen bijdragen voor Zorg met Verblijf, eigen bijdragen Wet maatschappelijke ondersteuning, korting Wtcg Zorg zonder Verblijf, korting Wtcg Wet maatschappelijke ondersteuning, uitkeringen compenstatieregeling eigen risico en interest geldmiddelen Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten en Zorgverzekeringsfonds voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in alle van materieel belang zijnde aspecten tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de in de specifiek voor het CAK van toepassing zijnde wet- en regelgeving opgenomen bepalingen zoals vermeld in het Model Jaarverslaggeving 2013 CAK en het Addendum Model Jaarverslaggeving 2013 CAK en de eisen van het Model Jaarverslaggeving 2013 CAK en het Addendum Model Jaarverslaggeving 2013 CAK. Basis voor verantwoording en beperking in gebruik en verspreidingskring Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel vestigen wij de aandacht op pagina.. in de bestuurlijke verantwoording waarin de basis voor de verantwoording uiteen is gezet. Het overzicht is opgesteld voor de Nederlandse Zorgautoriteit en het College voor zorgverzekeringen met als doel het CAK in staat te stellen te voldoen aan de bepalingen van de Regeling verslaglegging AWBZ, het Model Jaarverslaggeving 2013 CAK en het Addendum Model Jaarverslaggeving 2013 CAK. Hierdoor is de verantwoording mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor het CAK, de Nederlandse Zorgautoriteit en het College voor zorgverzekeringen en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. Plaats, datum Naam accountantsorganisatie Naam externe accountant 15

Protocol Accountantsonderzoek 2014

Protocol Accountantsonderzoek 2014 Protocol Accountantsonderzoek 2014 CAK Oktober 2014 Protocol Accountantsonderzoek CAK 2014 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Doel van het accountantsonderzoek 7 3. Procedure onderzoek 11 4. Inhoud van het accountantsonderzoek

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Inleiding Doel van het accountantsonderzoek Procedure onderzoek 4

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Inleiding Doel van het accountantsonderzoek Procedure onderzoek 4 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32962 24 november 2014 Protocol Accountantsonderzoek 2014 CAK Oktober 2014 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Doel van het accountantsonderzoek

Nadere informatie

Accountantsonderzoek 2013

Accountantsonderzoek 2013 Protocol Accountantsonderzoek 2013 CAK juli 2013 Protocol Accountantsonderzoek CAK 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Doel van het accountantsonderzoek 7 3. Procedure onderzoek 11 4. Inhoud van het accountantsonderzoek

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

Protocol Accountantsonderzoek 2012

Protocol Accountantsonderzoek 2012 Protocol Accountantsonderzoek 2012 CAK augustus 2012 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Doel van het accountantsonderzoek 7 3. Procedure onderzoek 9 4. Inhoud van het accountantsonderzoek 11 4.1 Object van het

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van de Stichting Steun Goois Natuurreservaat Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening

Nadere informatie

Protocol Accountantsonderzoek 2015

Protocol Accountantsonderzoek 2015 Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK februari 2016 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Mededeling in Staatscourant 7 2. Doel van het accountantsonderzoek 9 3. Procedure onderzoek 11 4. Inhoud van het accountantsonderzoek

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting De Helling Utrecht Postbus 766 3500 AT UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Accountantsonderzoek CAK

Accountantsonderzoek CAK Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2017 Maart 2018 Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2017 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Mededeling in Staatscourant 6

Nadere informatie

Accountantsonderzoek 2016

Accountantsonderzoek 2016 Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK September 2016 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Mededeling in Staatscourant 6 2. Doel van het accountantsonderzoek 7 3. Procedure onderzoek 9 4. Inhoud van het accountantsonderzoek

Nadere informatie

Accountantsonderzoek CAK

Accountantsonderzoek CAK Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2018 2 mei 2019 Protocol Accountants onderzoek CAK Bes tuurlijke verantwoording 2018 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Mededeling in Staatscourant

Nadere informatie

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening

Nadere informatie

Controleprotocol nacalculatie 2012. Voor ambulancediensten en centrale posten ambulancevervoer

Controleprotocol nacalculatie 2012. Voor ambulancediensten en centrale posten ambulancevervoer Controleprotocol nacalculatie 2012 Voor ambulancediensten en centrale posten ambulancevervoer 2 januari 2013 1. Inleiding Het Controleprotocol nacalculatie 2012 bevat het toetsingskader voor de door de

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: de algemene vergadering van Detron ICT Groep B.V. Verklaring

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Inleiding Mededeling in Staatscourant 3

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Inleiding Mededeling in Staatscourant 3 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 55783 17 november 2016 Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK September 2016 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1 Mededeling in Staatscourant

Nadere informatie

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel)

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel) van Aan: opdrachtgever van feitelijke bevindingen Betreft: Rapport van feitelijke bevindingen inzake onderzoek (financieel) jaarverslag en additionele informatie van (naam lokale mediainstelling te...

Nadere informatie

Protocol. Accountantsonderzoek CAK 2008

Protocol. Accountantsonderzoek CAK 2008 Protocol Accountantsonderzoek CAK 2008 oktober 2008 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Doel van het accountantsonderzoek 7 3. Procedure onderzoek 9 4. Inhoud van het accountantsonderzoek 11 4.1 Object van onderzoek

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Controleprotocol nacalculatie 2014

Controleprotocol nacalculatie 2014 Controleprotocol nacalculatie 2014 Voor Regionale Ambulancevoorzieningen Versie 1.0, april 2015 1. Inleiding Het Controleprotocol nacalculatie 2014 bevat het toetsingskader voor de door de externe accountant

Nadere informatie

Bijlage 2: Controleprotocol Algemene Subsidieverordening Lansingerland 2018

Bijlage 2: Controleprotocol Algemene Subsidieverordening Lansingerland 2018 Bijlage 2: Controleprotocol Algemene Subsidieverordening Lansingerland 2018 Inhoud 1 Algemeen 21 1.1 Doel 21 1.2 Normenkader 22 1.3 Procedure 22 1.4 Definities 22 2 Onderzoeksaanpak 24 2.1 Algemeen 24

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bavo Europoort B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

DEV DRV Accountants & Adviseurs Beetsstraat 1 1 Postbus 1602 13260 BC Oud-Beijerland T 0186-642222 1 oud-beijerland@drv.n11 www.drv.n1 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Stichting Iriszorg VERKLARING BETREFFENDE DE JAARREKENING Wij hebben de in dit jaardocument in paragraaf

Nadere informatie

( ONDERTEKENING RAAD VAN BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT 1 Raad van Bestuur Naam en adres Handtekening Bestuurder De Heer G. Jongetjes Zaagmolenkade 42 3515 AE Utrecht Raad van Toezicht Naam en adres Handtekening

Nadere informatie

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011 Forensische Zorg 2011 Gefactureerde DB(B)C s 2011 en in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s Inhoud 1. Inleiding 2. Accountantsonderzoek 3. Procedures van onderzoeken 4. Inhoud van het

Nadere informatie

Controleverklaringvan de onafhankelijke accountant

Controleverklaringvan de onafhankelijke accountant Controleverklaringvan de onafhankelijke accountant Aan de gemeenteraad van de gemeente Brunssum te Brunssum Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2010 van de gemeentebrunssum

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d. 29 juni 2016 bij de jaarrekening 2015 toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d. 29 juni 2016 bij de jaarrekening 2015 toekomen. Aan de Raad van Toezicht en het Bestuur van Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs te Zutphen Postbus 4018 7200 BA ZUTPHEN 30 juni 2016 drs. W.W.L.A. Wentink 088 288 24 65 3114098740/2016.057073/MD

Nadere informatie

IPA-ACON ASSURANCE B.V.

IPA-ACON ASSURANCE B.V. m IPA-ACON ASSURANCE B.V. Wilhelmlnapark 8-9 Telefoon 03-5319539 Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Reg.nr. : 1003473/15/336/83

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

Controleprotocol Subsidies Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Controleprotocol Subsidies Stimuleringsfonds Creatieve Industrie Controleprotocol Subsidies Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 2013-2016 Inhoudsopgave 1 Algemene uitgangspunten 3 1.1 Doel van het controleprotocol 3 1.2 Wettelijk kader 3 1.3 Accountantsproducten 3

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Robonsbosweg 5 1816 MK Alkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9705 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan

Nadere informatie

Protocol Accountantsonderzoek CAK-BZ 2007

Protocol Accountantsonderzoek CAK-BZ 2007 Protocol Accountantsonderzoek CAK-BZ 2007 Nederlandse Zorgautoriteit Protocol Accountantsonderzoek CAK-BZ 2007 juli 2007 2 Nederlandse Zorgautoriteit Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 5 1.a Wettelijk

Nadere informatie

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa JAARVERSLAG 2015 WESTHOLLAND FOREIGN INVESTMENT AGENCY BIJLAGEN FINANCiËN Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-15 31-12-14 Vaste activa Materiële vaste activa Verbouwing 34.206 Inventaris 66.359 47.587

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 40852 3 augustus 2016 Controleprotocol voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen opgave van pgb-beschikkingen

Nadere informatie

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure - op aanvraag Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL Datum : 17 december 2013 Verantwoordings- en controleprotocol

Nadere informatie

Controleprotocol. voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen. opgave van pgb-beschikkingen over 2015

Controleprotocol. voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen. opgave van pgb-beschikkingen over 2015 Controleprotocol voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen opgave van pgb-beschikkingen over 2015 Versie 1, juli 2016 2 Controleprotocol opgave van pgb-bschikkingen over 2015 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015 Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology Versie d.d. 2 september 2015 1 UITGANGSPUNTEN 3 2 ONDERZOEKSAANPAK 4 3 ACCOUNTANTSPRODUCT 6 2 1 UITGANGSPUNTEN Achtergrond STW en

Nadere informatie

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017 Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf 125.000,- provincie Utrecht mei 2017 Dit protocol vormt een uitwerking van artikel 23 lid 2, van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Asv).

Nadere informatie

Controleprotocol Opbrengsten 2015. Voor Regionale Ambulancevoorzieningen bij de nacalculatie 2015

Controleprotocol Opbrengsten 2015. Voor Regionale Ambulancevoorzieningen bij de nacalculatie 2015 Controleprotocol Opbrengsten 2015 Voor Regionale Ambulancevoorzieningen bij de nacalculatie 2015 Versie 1, december2015 1. Inleiding Het Controleprotocol Opbrengsten 2015 bevat het toetsingskader voor

Nadere informatie

Dit protocol beoogt echter geen onderzoeksaanpak voor te schrijven, en is evenmin een (uitputtend) werkprogramma.

Dit protocol beoogt echter geen onderzoeksaanpak voor te schrijven, en is evenmin een (uitputtend) werkprogramma. Bijlage 1 bij Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016-2019: Controleprotocol Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016-2019 1. Inleiding Het regeerakkoord

Nadere informatie

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur,

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur, Deloitte Accountants B.V. Schenkkade 47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 LS Den Haag Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9815 www.deloitte.nl Aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE De 1o ïtte. rouh1tts 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage

Nadere informatie

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT Uei0iiie 1 -. Deloitte Accountants Wilhelminakade 1 3072 AF Rotterdam Fostbus 2031 3000 GA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de leden van het algemeen bestuur

Nadere informatie

Accountants ~AKER TILLY BERK Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche T.a.v. het bestuur Baker Tilly Berk N.V. Heerbaan 44-48 Postbus 3814 4800 DV Breda T: +31 (0)76525 00 00 F: +31 (0)76 525 00

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Eemsgolaan 15 9727 DW Groningen Postbus 980 9700 AZ Groningen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9870 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2015 Adres Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam Tel. (020) 535 30 30 Fax (020) 535 30 31 E-mail Internet IBAN BIC info@diaconie.org

Nadere informatie

Controle protocol Versterking Eerstelijn Zuid Nederland. versie 15 mei 2017

Controle protocol Versterking Eerstelijn Zuid Nederland. versie 15 mei 2017 Controle protocol Versterking Eerstelijn Zuid Nederland versie 15 mei 2017 1. Doelstelling Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland beheert de ondersteuningsgelden voor de regio Zuid Nederland zoals die beschikbaar

Nadere informatie

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 1 Doelstelling In het kader van de NZA beleidsregel BR/CU-7074 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type

Nadere informatie

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225 Gustav Mahlerlaan 2970 1 081 LA Amsterdam Postbus 5811 0 1 040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9737 www.deloitte.nl VERTROUWELIJK Aan het algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: het algemeen bestuur van Waterschap Vechtstromen A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2017 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening

Nadere informatie

6 juni 2014 drs. M.M.M. Vogelpoel. Hierbij ontvangt u onze controleverklaring d.d. 5 juni 2014 bij de jaarrekening 2013 van uw gemeente.

6 juni 2014 drs. M.M.M. Vogelpoel. Hierbij ontvangt u onze controleverklaring d.d. 5 juni 2014 bij de jaarrekening 2013 van uw gemeente. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Nijkerk Postbus 1000 3860 BA NIJKERK Datum Behandeld

Nadere informatie

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN De 1 o ïtte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarverantwoording zorginstellingen 2011

Controleprotocol Jaarverantwoording zorginstellingen 2011 > Postadres Postbus 16114 2500 BC Den Haag Controleprotocol Jaarverantwoording zorginstellingen 2011 Bezoekadres: Wijnhaven 16 2511 GA Den Haag T 070 340 54 87 F 070 340 65 35 www.jaarverslagenzorg. nl

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL ID-BANEN

CONTROLEPROTOCOL ID-BANEN Copro 11134 CONTROLEPROTOCOL ID-BANEN 2011 1 Algemeen 1 1.1 Doelstelling 1.2 Procedures 2 Controleaanpak 2 2.1 Referentiekader 2.2 Rechtmatigheid 2.3 Betrouwbaarheid en Nauwkeurigheid 3 3 Accountantsproducten

Nadere informatie

Delo Itte. Deloitte Accountants B.V. Orfyplein 10 1043 DP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9739 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol.

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol. Bijlage bij Subsidieverordening Rotterdam 2014 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelet op artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014; Besluiten: Vast te stellen

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de gemeenteraad van de gemeente Utrecht A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2017 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Ernst & Young Accountants LLP Leonard Springerlaan 17 9727 KB Groningen Postbus 997 9700 AZ Groningen Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 2505 www.ey.nl Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke

Nadere informatie

Assen, 15 oktober 2015

Assen, 15 oktober 2015 Drs. F. Geertsma RA Drs. M.R. Heins RA Adviseurs Mr. H.C. van den Berg Mr. I. Kunst-Kersting Mr. W. de Vries Accountants Office manager H.C. Davids-Bosklopper N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe t.a.v.

Nadere informatie

Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen (versie: 31 oktober 2012)

Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen (versie: 31 oktober 2012) Annex 1 Copro 12137 Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen (versie: 31 oktober 2012) - t 1. Inleiding Het regeerakkoord van het

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Monumentenwet 1988.

Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Monumentenwet 1988. Copro 13126 Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Monumentenwet 1988. 1 Inhoud 1. Algemene uitgangspunten... 3 1.1. Doelstelling... 3 1.2. Wettelijk kader...

Nadere informatie

Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2017 van Samenwerkingsstichting Kans & Kleur gecontroleerd.

Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2017 van Samenwerkingsstichting Kans & Kleur gecontroleerd. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Raad van Toezicht Samenwerkingsstichting Kans & Kleur A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 Ons oordeel Wij hebben

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan de raad van toezicht van Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Paul Krugerweg 44 38

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan de raad van toezicht van Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Paul Krugerweg 44 38 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan de raad van toezicht van Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Paul Krugerweg 44 3851 ZJ ERMELO A. Verklaring over de in het jaarverslag

Nadere informatie

Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Erfgoedwet.

Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Erfgoedwet. Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Erfgoedwet. 1 Inhoud 1. Algemene uitgangspunten... 3 1.1. Doelstelling... 3 1.2. Wettelijk kader... 3 1.3. Accountantsproducten...

Nadere informatie

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013 Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 - Nacalculatie DBC s GRZ - Oude parameters - vaststelling verrekenbedrag 2013 Ten behoeve van de uit te voeren controle door externe accountant

Nadere informatie

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Protocol Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Inhoud Vooraf 4 1. Uitgangspunten 1.1 Inleiding 5 5 1.2 Doelstelling accountantsonderzoek 5 1.3 Procedures 5 1.4

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013

Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 - Nacalculatie DBC s GRZ - Oude parameters - vaststelling verrekenbedrag 2013 Ten behoeve van de uit te voeren controle door externe accountant

Nadere informatie

Accountantsonderzoek 2009

Accountantsonderzoek 2009 Protocol Accountantsonderzoek 2009 Richtlijnen voor accountantsonderzoek bij concessiehouders oktober 2009 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Doel van het accountantsonderzoek 7 3. Procedure onderzoek 9 4. Inhoud

Nadere informatie

SVR2014-subsidiecontroleprotocol (als bijlage 2 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014)

SVR2014-subsidiecontroleprotocol (als bijlage 2 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014) SVR2014-subsidiecontroleprotocol (als bijlage 2 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014) De raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28

Nadere informatie

Accountantsprotocol. Datum: 26 februari 2016 Kenmerk: CAD

Accountantsprotocol. Datum: 26 februari 2016 Kenmerk: CAD Accountantsprotocol ten behoeve van het accountantsonderzoek van de financiële verantwoordingen van subsidieontvangers (Citeertitel: accountantsprotocol subsidies 2016) Datum: 26 februari 2016 Kenmerk:

Nadere informatie

Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey.

Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey. Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey.corn Building a better Postbus 997 9700 A2 Groningen, Netherlands Aan het

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk E. Langeveld RA 030 296 89 30 vragenverantwoordingzvw@nza.nl 11D0046125

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk E. Langeveld RA 030 296 89 30 vragenverantwoordingzvw@nza.nl 11D0046125 Adressering Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk E. Langeveld RA 030

Nadere informatie

Protocol subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur

Protocol subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur Protocol subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur Subsidie- en verantwoordingsjaren 2015, 2016 en 2017 Bij het aanvraagformulier vaststelling subsidie voortzetting zorginfrastructuur 2015, 2016

Nadere informatie

Handleiding Jaarverslaggeving 2011

Handleiding Jaarverslaggeving 2011 Handleiding Jaarverslaggeving 2011 CAK augustus 2011 Inhoud Inhoud 3 1. Verantwoordingsstructuur 5 1.1 Inleiding 5 1.2 AWBZ 5 1.3 Compensatieregeling eigen risico 6 1.4 Wmo 7 1.5 Verantwoordingsstructuur

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 EY working woud Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de raad van de gemeente Bronckhorst Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Ons oordeel met beperking Wij

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikel 14, tweede lid, van de Regeling financieel beheer politie;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikel 14, tweede lid, van de Regeling financieel beheer politie; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32506 22 november 2013 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 1 november 2013, houdende de vaststelling

Nadere informatie

Behandeld door drs. M. Bruinsma RA

Behandeld door drs. M. Bruinsma RA r Stichting OPO Borger-Odoorn Hoofdstraat 32 9531 AG BORGER Datum 14 juni 2013 Behandeld door drs. M. Bruinsma RA Kenmerk 8095/MB/RA/GV CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012. Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema. Bestuurszaken en regionale samenwerking

Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012. Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema. Bestuurszaken en regionale samenwerking OPLEGNOTITIE Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012 Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema Indiener Steller Verzoek portefeuillehouder Bestuurszaken en regionale samenwerking

Nadere informatie

Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2016 van de gemeente IJsselstein te IJsselstein gecontroleerd.

Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2016 van de gemeente IJsselstein te IJsselstein gecontroleerd. Aan de gemeenteraad van Gemeente IJsselstein Baker Tilly Berk N.V. Burgemeester Roelenweg 14-18 Postbus 508 8000 AM Zwolle T: +31 (0)38 425 86 00 F: +31 (0)38 425 86 99 E: zwolle@bakertillyberk.nl KvK:

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Baker Tilly Berk N.V. Burgemeester Roeienweg 14-18 Postbus 508 8000 AM Zwolle T: +31(~384258600 F: +31 (0)38 425 86 99 E: zwolle@bakertillyberk.nl KvK: 24425560 www.bakertillyberk.nl CONTROLEVERKLARING

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2009

Jaarverslaggeving 2009 Handleiding Jaarverslaggeving 2009 CAK Versie 10 december 2009 Inhoud 1. Verantwoordingsstructuur 5 1.1 Inleiding 5 1.2 AWBZ 1.3 Compensatieregeling eigen risico 5 6 1.4 Wmo 7 1.5 Verantwoordingsstructuur

Nadere informatie

Controleprotocol subsidie Vervoersautoriteit MRDH - Openbaar Vervoer, concessie Bus -

Controleprotocol subsidie Vervoersautoriteit MRDH - Openbaar Vervoer, concessie Bus - Controleprotocol subsidie Vervoersautoriteit MRDH - Openbaar Vervoer, concessie Bus - 1. Inleiding 1.1 Dit protocol heeft betrekking op de controle van de door de subsidieontvanger af te leggen verantwoording

Nadere informatie

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan de Raad van Beheer van de Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs voor Meppel e.o. A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 Ons

Nadere informatie

en overige relevante documentatie, waaronder dit controleprotocol en het assurance-rapport, zijn te vinden op het internet van de Rijksoverheid.

en overige relevante documentatie, waaronder dit controleprotocol en het assurance-rapport, zijn te vinden op het internet van de Rijksoverheid. Controleprotocol subsidievaststelling subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant (versie 31-3-2014) Hoofdstuk 1: Uitgangspunten 1.1 Doelstelling Dit

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Sophialaan 24-26 8911 AE Leeuwarden Postbus 826 8901 BP Leeuwarden Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9877 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

De I0 tte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Sliedrecht Postbus 16 3360 AA SLIEDRECHT. Geachte leden van de raad,

De I0 tte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Sliedrecht Postbus 16 3360 AA SLIEDRECHT. Geachte leden van de raad, De I0 tte. Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Protocol Accountantsonderzoek 2012

Protocol Accountantsonderzoek 2012 Protocol Accountantsonderzoek 2012 Concessiehouders augustus 2012 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Doel van het accountantsonderzoek 7 3. Procedure onderzoek 9 4. Inhoud van het accountantsonderzoek 13 4.1 Object

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Delo itte. 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA IRotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Aandeelhouders en

Nadere informatie

SVR2014-subsidiecontroleprotocol (als bijlage 2 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014)

SVR2014-subsidiecontroleprotocol (als bijlage 2 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 14062 17 maart 2014 SVR2014-subsidiecontroleprotocol (als bijlage 2 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014) De raad van de gemeente Rotterdam,

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 22 juni 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw waterschap toekomen.

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 22 juni 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw waterschap toekomen. De leden van de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland Postbus 3061 2601 DB Delft 22 juni 2010 H.E. de Winter /A10.52-14. Accountantsverklaring jaarrekening 2009 Geachte leden van

Nadere informatie