Nacalculatie. Controleprotocol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nacalculatie. Controleprotocol"

Transcriptie

1 Controleprotocol Nacalculatie Voor AWBZ-zorgaanbieders in de verpleging en verzorging (V&V), gehandicaptenzorg (GHZ) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Maart 2011

2 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Het nacalculatieproces 1.2 Doel en reikwijdte van het controleprotocol Procedure onderzoek Nacalculatie 7 3. Toetsing totaalbedrag gerealiseerde productie Object van onderzoek Toetsingscriteria Materialiteit en controletolerantie 3.4 Fouten en de correctie daarvan Toetsing kapitaallasten en overige nacalculeerbare onderdelen 4.1 Object van onderzoek Toetsingscriteria Materialiteit en controletolerantie Fouten en de correctie daarvan 14 Bijlage 1. Voorbeeldteksten controleverklaring 15 3

4 4

5 1. Inleiding 1.1 Het nacalculatieproces De nacalculatie op de gerealiseerde AWBZ-productie en de nacalculatie op kapitaallasten en overige nacalculeerbare onderdelen zijn gebundeld in één document: het nacalculatieformulier. Het nacalculatieformulier bevat de onderdelen productie en kapitaalslasten en overige nacalculeerbare onderdelen. Over elk van deze onderdelen verklaart de Raad van Bestuur van de zorgaanbieder dat deze naar waarheid en in overeenstemming met de voor het jaar waarover verantwoording wordt afgelegd (hierna: jaar t, zijnde het boekjaar waarop de nacalculatie-opgave betrekking heeft) vigerende beleidsregels en nadere regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn ingevuld. Het overzicht van de vigerende beleidsregels en nadere regels van de NZa is op de website te vinden onder Wet- en regelgeving Beleidsregels door het betreffende gebied (bijv. Verpleging en verzorging) en het jaar waarop de nacalculatieopgave betrekking heeft te selecteren. De accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek geeft de uitkomst van zijn onderzoek weer in een controleverklaring 1 bij de nacalculatie. Met ingang van 1 januari 2011 is de aanlevering en daarmee ook de controle van de nacalculatie in twee delen gesplitst. Dit betekent dat de accountant twee verklaringen dient af te geven 2 : 1. Het nacalculatieformulier met daarin opgenomen de verantwoording over de productie en overige nacalculeerbare onderdelen, exclusief de nacalculatie op kapitaalslasten (maar wel inclusief kapitaallasten zorginfrastructuur) dient vóór 1 april jaar t+1 voorzien van een handtekening van het bestuur van de zorgaanbieder, waarmerking door de accountant en een eerste controleverklaring ingediend te zijn bij zowel de NZa als het zorgkantoor. Het zorgkantoor heeft twee maanden de tijd om deze verantwoording te controleren. 2. Het nacalculatieformulier met daarin opgenomen de totale verantwoording (dus inclusief kapitaallasten) dient vóór 1 juni jaar t+1, voorzien van een handtekening van het bestuur van de zorgaanbieder, waarmerking door de accountant, een tweede controleverklaring en handtekening van het zorgkantoor ingediend te zijn bij de NZa. In deze nieuwe situatie is de verantwoordelijkheid voor de controle van de kapitaallasten voor de zorgkantoren beperkt tot het controleren dat hierover een controleverklaring is afgegeven. 1 Met ingang van 15 december 2010 hanteert de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) in plaats van het begrip accountantsverklaring het begrip controleverklaring. 2 Zorgaanbieders die het totale nacalculatieformulier vóór 1 april jaar t+1 definitief gereed hebben, kunnen volstaan met één controleverklaring op het totale nacalculatieformulier met mede-ondertekening van het zorgkantoor en één aanlevering aan de NZa (mits voor 1 april geleverd wordt). 5

6 De accountant verklaart in zijn eerste controleverklaring: - dat het totaalbedrag gerealiseerde productie, zoals dat is opgenomen op het voorblad 3 van het nacalculatieformulier, juist is; - dat het totaalbedrag van de opgegeven kosten exclusief de nacalculatie op kapitaallasten (maar wel inclusief kapitaallasten zorginfrastructuur), juist is en in overeenstemming met de vigerende beleidsregels en nadere regels van de NZa voor het jaar waarop de nacalculatieopgave betrekking heeft (een overzicht hiervan is te vinden op de website van de NZa, zoals hiervoor is toegelicht) De accountant verklaart in zijn tweede controleverklaring: - dat het totaalbedrag gerealiseerde productie, zoals dat is opgenomen op het voorblad van het nacalculatieformulier, juist is; - dat het totaalbedrag van de opgegeven kosten die voortvloeien uit dit formulier zoals dat is opgenomen op het voorblad 4, juist is en in overeenstemming met de vigerende beleidsregels en nadere regels van de NZa voor het jaar waarop de nacalculatieopgave betrekking heeft (een overzicht hiervan is te vinden op de website van de NZa, zoals hiervoor is toegelicht). Voor de tekst van beide controleverklaringen maakt de accountant gebruik van de modellen die in de bijlage van dit protocol zijn opgenomen. 1.2 Doel en reikwijdte van het controleprotocol Dit controleprotocol stelt eisen aan het door de accountant uit te voeren onderzoek naar de juistheid van het totaalbedrag van de gerealiseerde productie en de kapitaallasten en overige nacalculeerbare onderdelen over het jaar t. Het doel van het protocol is niet om de aanpak van het onderzoek voor te schrijven, maar om de kaders te geven waarbinnen het onderzoek moet plaatsvinden. De accountant zal bij zijn werkzaamheden zoveel mogelijk steunen op bevindingen van de verbijzonderde interne controlefunctie van de zorgaanbieder. Hiertoe stelt de Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders van de NZa eisen aan de registratie en declaratie van de gerealiseerde zorg door AWBZ-zorgaanbieders in Nederland. De accountant kan bij het vaststellen van de juistheid van het totaalbedrag van de gerealiseerde productie over jaar t gebruik maken van statistische steekproeven. In dit controleprotocol wordt niet ingegaan op de opzet en evaluatie van steekproeven. 3 In het nacalculatieformulier is het verantwoordingsdocument niet meer opgenomen. Er kan in het nieuwe nacalculatieformulier worden volstaan met een opgave op en ondertekening en waarmerking van het hier voor ingerichte voorblad. 4 In het nacalculatieformulier is ingebouwd dat de zorgaanbieder dient aan te geven of de opgave betrekking heeft op de eerste levering (en dus voorlopig) of op de tweede levering (eenzijdig of tweezijdig ondertekend). De tekst van de te controleren posten op het voorblad wijzigt automatisch afhankelijk van de aangevinkte keuze (pas in de definitieve opgave wordt gesproken over de totaal opgegeven kosten die voortvloeien uit dit formulier ). 6

7 2. Procedure onderzoek Nacalculatie De procedure van het onderzoek naar de juistheid van de nacalculatie ziet er als volgt uit: 1. De zorgaanbieder stelt de verantwoording op over de gerealiseerde productie en de overige nacaculeerbare onderdelen, exclusief de nacalculatie op kapitaallasten (maar wel inclusief kapitaallasten zorginfrastructuur) overeenkomstig het door de NZa voorgeschreven nacalculatieformulier. 2. De zorgaanbieder geeft een accountant opdracht tot het uitvoeren van een controle naar de juistheid van deze verantwoording. De accountant voert zijn onderzoek uit op basis van de kaders die de NZa in dit controleprotocol geeft. De accountant rapporteert aan de zorgaanbieder naar aanleiding van zijn bevindingen en informeert de zorgaanbieder daarbij over alle tijdens het onderzoek geconstateerde onjuistheden. 3. De zorgaanbieder corrigeert in beginsel alle gevonden fouten in het nacalculatieformulier. Hiervoor wordt verwezen naar de bepalingen in paragrafen 3.4 en 4.4 van dit controleprotocol. De accountant verstrekt een controleverklaring bij dit formulier en waarmerkt het voorblad van het nacalculatieformulier ter identificatie. 4. De zorgaanbieder stuurt het ingevulde nacalculatieformulier met het door het bestuur van de zorgaanbieder ondertekende en door de accountant gewaarmerkte voorblad met de controleverklaring vóór 1 april jaar t+1 toe aan het zorgkantoor en de NZa. 5. Het zorgkantoor controleert de opgave. Het zorgkantoor ondertekent deze eerste opgave niet. Ondertekening door het zorgkantoor (op basis van de controle in deze stap) vindt plaats op het definitieve nacalculatieformulier (ten tijde van stap 11). 6. Ten behoeve van de definitieve levering vult de zorgaanbieder de eerste opgave aan met de verantwoording over de kapitaallasten (parallel aan stappen 4 en 5) overeenkomstig het door de NZa voorgeschreven nacalculatieformulier. 7. De zorgaanbieder geeft een accountant opdracht tot het uitvoeren van een controle naar de juistheid van deze totale verantwoording (specifiek gericht op de kapitaallasten). De accountant voert zijn onderzoek uit op basis van de kaders die de NZa in dit controleprotocol geeft. De accountant rapporteert aan de zorgaanbieder naar aanleiding van zijn bevindingen en informeert de zorgaanbieder daarbij over alle tijdens het onderzoek geconstateerde onjuistheden ten aanzien van de kapitaallasten. 8. De zorgaanbieder corrigeert in beginsel alle gevonden fouten in de verantwoording van de kapitaallasten in het nacalculatieformulier. Hiervoor wordt verwezen naar de bepalingen in paragrafen 3.4 en 4.4 van dit controleprotocol. De accountant verstrekt een controleverklaring bij dit formulier en waarmerkt het voorblad van het nacalculatieformulier ter identificatie. 9. De zorgaanbieder stuurt het ingevulde nacalculatieformulier met het door het bestuur van de zorgaanbieder ondertekende en door de accountant gewaarmerkte voorblad met de controleverklaring aan het zorgkantoor. 10. Het zorgkantoor controleert of de kapitaallasten zijn gecontroleerd door de accountant en of de opgave van de overige onderdelen niet is gewijzigd ten opzichte van de eerste, reeds gecontroleerde, opgave. 7

8 11. De zorgaanbieder of het zorgkantoor stuurt het ingevulde nacalculatieformulier, voorzien van een door het bestuur van de zorgaanbieder en het zorgkantoor ondertekende en door de accountant gewaarmerkt voorblad met de bijbehorende controleverklaring vóór 1 juni jaar t+1 toe aan de NZa. Zorgaanbieders die het totale nacalculatieformulier vóór 1 april jaar t+1 definitief gereed hebben, kunnen volstaan met één controleverklaring op het totale nacalculatieformulier en één aanlevering aan het zorgkantoor en de NZa (mits voor 1 april geleverd wordt). 8

9 3. Toetsing totaalbedrag gerealiseerde productie 3.1 Object van onderzoek Het object van onderzoek is het door de zorgaanbieder op het voorblad van het nacalculatieformulier verantwoorde totaalbedrag gerealiseerde productie, inclusief een eventueel door de zorgaanbieder opgestelde toelichting bij het nacalculatieformulier. Voor de accountant geldt het volgende normenkader: - de vigerende beleidsregels en nadere regels van de NZa voor het jaar waarop de nacalculatieopgave betrekking heeft (een overzicht hiervan is te vinden op de website van de NZa, zoals in paragraaf 1.1 is toegelicht) - de schriftelijke afspraken tussen zorgkantoor en zorgaanbieder over substitutie van zorgsoorten (extramurale en intramurale productie), vastgelegd in een door zorgkantoor getekende afspraak. In de beleidsregel Extramurale zorg is opgenomen dat de zorgaanbieder en het zorgkantoor gezamenlijk aangeven of de zorgaanbieder in jaar t aan de voorgeschreven prestatienorm van 35% heeft voldaan. Deze verklaring van zorgaanbieder en zorgkantoor hoeft niet vergezeld te gaan van een controleverklaring. Daarom vormt het onderdeel Berekening bonus/malus (onderdeel productie extramuraal) van de nacalculatie jaar t geen specifiek controle item, maar een regulier onderdeel van het nacalculatieformulier. 3.2 Toetsingscriteria Voor het onderzoek naar de juistheid van het totaalbedrag van de gerealiseerde productie over jaar t kiest de accountant een zodanige controleaanpak dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat het totaalbedrag van de gerealiseerde productie juist is verantwoord (zie hiervoor ook onderdeel 3.3). Om de juistheid van de gerealiseerde productie vast te stellen moet de accountant in ieder geval vaststellen dat: - de gedeclareerde zorg feitelijk is geleverd aan de cliënt; - de cliënt over een geldig indicatiebesluit beschikt; - de gedeclareerde zorg niet boven de bandbreedte van het indicatiebesluit is geleverd; - het gedeclareerde tarief niet hoger is dan het door de NZa vastgestelde tarief dan wel het tussen partijen contractueel overeengekomen tarief. 9

10 Om de juistheid van de gerealiseerde productie vast te stellen moet de accountant in ieder geval vaststellen dat de AO/IC van de zorgaanbieder op orde is. De accountant moet in ieder geval vaststellen dat er sprake is van voldoende interne waarborgen binnen de organisatie van de zorgaanbieder, zodat voldoende zekerheid bestaat dat de gerealiseerde zorg ook feitelijk is geleverd aan de cliënt. De accountant kan hiertoe de toereikendheid van de AO/IC rondom de planning en urenregistratie beoordelen dan wel de feitelijke zorglevering vaststellen door andere controles (bijvoorbeeld aansluiting met de in rekening gebrachte eigen bijdragen door het CAK of beoordeling van het totaal van de geïndiceerde zorg met de personele inzet). Als met een zorgkantoor bijzondere afspraken zijn gemaakt over de productieverantwoording, dienen deze (gedocumenteerde) afspraken te worden toegelicht door het bestuur van de zorgaanbieder. De toelichting van de zorgaanbieder bij het nacalculatieformulier maakt onderdeel uit van het nacalculatieformulier en moet door de accountant worden gewaarmerkt. 3.3 Materialiteit en controletolerantie De accountant dient zijn controle zodanig in te richten dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de gerealiseerde productie over jaar t juist is verantwoord. Onder het begrip redelijke mate van zekerheid wordt verstaan dat het onderzoek met een betrouwbaarheid van 95% en een nauwkeurigheid van 99% moet worden uitgevoerd. Voor de bepaling van de materialiteit wordt uitgegaan van het totaalbedrag van de gerealiseerde productie. Dit houdt in dat productie gerealiseerd boven de productieafspraak, ondanks het feit dat deze productie niet voor vergoeding in aanmerking komt, wordt meegenomen bij de bepaling van de materialiteit. 3.4 Fouten en de correctie daarvan De accountant rapporteert alle tijdens het onderzoek geconstateerde fouten aan de zorgaanbieder. Fouten kunnen zijn: - de gedeclareerde zorg is niet of gedeeltelijk niet geleverd aan de cliënt; - voor de gedeclareerde zorg is geen indicatiebesluit aanwezig; - de gedeclareerde zorg is boven de bandbreedte van het indicatiebesluit geleverd (geldt voor extramurale zorg); - het gedeclareerde tarief is hoger dan het door de NZa vastgestelde tarief dan wel het tussen partijen contractueel overeengekomen tarief. De foutevaluatie dient op cliëntniveau plaats te vinden. Substitutie van zorgsoorten (functies) bij een cliënt is alleen toegestaan indien het zorgkantoor hiermee schriftelijk heeft ingestemd (zoals het geval kan zijn bij overbruggingszorg) of indien het een indicatiebesluit in zorgzwaartepakketten (ZZP s) betreft. 10

11 Bij de vraag of de geleverde zorg aan een cliënt binnen de klasse van het indicatiebesluit is geleverd kan het gemiddelde aantal uren per week worden gemeten over een periode van maximaal een kalenderjaar (geldt voor extramurale zorg). Zorg geleverd boven de productieafspraak wordt in beginsel niet vergoed. Dit geldt zowel voor productie op regelniveau (voor zover geen sprake is van substitutie) als voor productie op totaalniveau. Voor de vaststelling van de juistheid van het totaalbedrag gerealiseerde productie in het nacalculatieformulier is niet van belang dat de gerealiseerde productie de productieafspraak overschrijdt. De totaal gerealiseerde productie dient te worden verantwoord. In het geval dat een indicatiebesluit ontbreekt, maar een cliënt is vermeld op een legitimatielijst, is sprake van gelegitimeerde zorg. Deze situatie staat het oordeel over de juistheid van het totaalbedrag van de gerealiseerde productie niet in de weg. Het kan voorkomen dat het totaalbedrag van de gerealiseerde productie een bedrag bevat waarvoor nog geen indicatiebesluiten aanwezig zijn, maar waarvoor wel een indicatiebesluit is aangevraagd. Dit bedrag dient in de toelichting bij het nacalculatieformulier te worden vermeld. De accountant dient de toelichting bij het nacalculatieformulier te betrekken bij zijn controle. De zorgaanbieder dient in beginsel alle geconstateerde fouten te corrigeren (zowel structurele als incidentele fouten). Structurele fouten worden in de gehele massa gecorrigeerd. Bij incidentele fouten wordt op cliëntniveau onderzocht of deze fout éénmalig voorkomt of op meerdere momenten in het jaar (totale controleperiode). Het totaalbedrag van de fout op cliëntniveau wordt gecorrigeerd. Als kleine, marginale fouten niet zijn gecorrigeerd licht de zorgaanbieder dat toe. Hiertoe wordt een grens op cliëntniveau gehanteerd van 1.000,-. Het totaal van de niet gecorrigeerde marginale fouten mag niet meer dan 1% van de totale productie bedragen. Indien geconstateerde fouten niet zijn gecorrigeerd dient de accountant er op toe te zien dat de bestuurder hiervan melding heeft gemaakt in een toelichting op het nacalculatieformulier. De accountant beoordeelt wat de gevolgen zijn van niet gecorrigeerde fouten voor de strekking van zijn controleverklaring. 11

12 12

13 4. Toetsing kapitaallasten en overige nacalculeerbare onderdelen 4.1 Object van onderzoek Het object van onderzoek is het door de zorgaanbieder opgestelde deel Kapitaallasten en overige nacalculeerbare onderdelen. Dit tabblad is opgenomen als onderdeel van het nacalculatieformulier. 4.2 Toetsingscriteria Voor het onderzoek naar de juistheid van het opgestelde onderdeel Kapitaallasten en overige nacalculeerbare onderdelen, zoals deze vermeld staan in het nacalculatieformulier, baseert de accountant zich op de gecontroleerde jaarrekening jaar t. Indien sprake is van een nietgoedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening beoordeelt de accountant wat de gevolgen hiervan zijn voor de kapitaallasten en overige nacalculeerbare onderdelen jaar t. Hij brengt deze gevolgen tot uitdrukking in zijn controleverklaring. De accountant kiest een zodanige controleaanpak dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de kapitaallasten en overige nacalculeerbare onderdelen jaar t in alle van materieel belang zijnde aspecten juist zijn in overeenstemming met de vigerende beleidsregels en nadere regels van de NZa voor het jaar waarop de nacalculatieopgave betrekking heeft (een overzicht hiervan is te vinden op de website van de NZa, zoals in paragraaf 1.1 is toegelicht). Om de juistheid van de kapitaallasten en overige nacalculeerbare onderdelen van de nacalculatie jaar t vast te stellen moet de accountant in ieder geval vaststellen dat: - Het onderdeel Kapitaallasten en overige nacalculeerbare onderdelen van de nacalculatie juist is ingevuld. - De in het onderdeel Kapitaallasten en overige nacalculeerbare onderdelen opgenomen cijfermatige gegevens aansluiten op en niet in strijd zijn met de jaarrekening jaar t (geldt voor de nacalculatie-opgave voor 1 juni t+1) - De in het onderdeel Kapitaallasten en overige nacalculeerbare onderdelen opgenomen cijfermatige gegevens zijn opgenomen in overeenstemming met de van toepassing zijnde NZa beleidsregels en nadere regels (deze zijn de vinden op de website van de NZa). - De in het onderdeel Kapitaallasten en overige nacalculeerbare onderdelen opgenomen rentekosten zijn berekend conform het calculatiemodel rentekosten. - Het in het onderdeel Kapitaalslasten en overige onderdelen opgenomen bedrag aan bouwinvesteringen exclusief bouwinvesteringen extramurale zorg en exclusief bouwinvesteringen kleinschalig wonen is. Een uitzondering hierop zijn de kinderdagverblijven. Deze controle is van belang na het vervallen van het bouwregime. 13

14 4.3 Materialiteit en controletolerantie Voor de controle van het onderdeel Kapitaallasten en overige nacalculeerbare onderdelen van het nacalculatieformulier dient de accountant uit te gaan van een betrouwbaarheid van 95% en een nauwkeurigheid van 99%. Dit betekent dat de controle zodanig moet worden ingericht dat met een betrouwbaarheid van 95% kan worden vastgesteld dat niet meer dan 1% van het totaalbedrag van de opgegeven kosten (zoals opgenomen in het onderdeel Kapitaallasten en overige onderdelen ) over jaar t niet juist is. In de eerste nacalculatie-opgave (voor 1 april jaar t+1) is het bedrag inzake Kapitaallasten en overige nacalculeerbare onderdelen nog niet volledig. Immers, de kapitaallasten ontbreken nog (met uitzondering van kapitaallasten zorginfrastructuur). Voor de materialiteitsberekening ten behoeve van het voorlopige formulier mag daarom worden uitgegaan van het bedrag voor kapitaallasten en overige nacalculeerbare onderdelen volgens de laatste rekenstaat van het betreffende jaar. 4.4 Fouten en de correctie daarvan De zorgaanbieder dient alle geconstateerde fouten in beginsel te corrigeren. Als (marginale) fouten eventueel niet zijn gecorrigeerd, licht de zorgaanbieder dat toe. Indien geconstateerde fouten niet zijn gecorrigeerd dient de accountant er op toe te zien dat de bestuurder hiervan melding heeft gemaakt in een toelichting op het nacalculatieformulier. De accountant beoordeelt wat de gevolgen zijn van niet gecorrigeerde fouten voor de strekking van zijn controleverklaring. 14

15 Bijlage 1. Voorbeeldteksten controleverklaring In deze bijlage is de door de NBA vastgestelde voorbeeldtekst van de goedkeurende controleverklaring aangepast voor de nacalculatie. Er is hier onderscheid gemaakt in een voorbeeld tekst voor de eerste en de tweede controleverklaring, zoals in paragraaf 1.1 is toegelicht. De strekking van het oordeel kan behalve goedkeurend ook met beperking, met oordeelonthouding of afkeurend zijn. Voor de teksten van deze verklaringen wordt verwezen naar de betreffende NBA voorbeeldteksten. Voorbeeldtekst eerste goedkeurende controleverklaring CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: opdrachtgever Afgegeven ten behoeve van het zorgkantoor en de Nederlandse Zorgautoriteit Wij hebben de bijgevoegde, door ons gewaarmerkte nacalculatieopgave (jaar) van (naam AWBZ-zorgaanbieder) te (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. De nacalculatie-opgave is opgesteld door de Raad van Bestuur van (naam AWBZzorgaanbieder). Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opstellen van de nacalculatie-opgave in overeenstemming met de vigerende beleidsregels en nadere regels van de NZa voor het jaar waarop de nacalculatieopgave betrekking heeft. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanig interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van de nacalculatieopgave mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de nacalculatie-opgave op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht en het Controleprotocol nacalculatie van (meest recente versiedatum noemen). Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de nacalculatie-opgave geen afwijking van materieel belang bevat. 15

16 Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in nacalculatie. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste professionele oordeelsvorming, met inbegrip van het schatten van de risico s dat de nacalculatie-opgave een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opstellen van de nacalculatie-opgave door de entiteit, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de toepassing van de gebruikte grondslagen voor de nacalculatie-opgave. De kapitaallasten (met uitzondering van de kapitaallasten zorginfrastructuur) zijn overeenkomstig het door de NZa voorgeschreven proces van de opgave en controle van de nacalculatie-opgave niet betrokken in deze controle. De opgave en controle van de kapitaallasten volgt in de tweede levering van de zorgaanbieder aan het zorgkantoor (voor 1 juni (jaar)) Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft het voorblad dat is opgenomen in de nacalculatie-opgave (jaar) het totaalbedrag gerealiseerde productie (jaar) ten bedrage van (bedrag) in alle van materieel belang zijnde aspecten juist weer in overeenstemming met de vigerende beleidsregels en nadere regels van de NZa voor het jaar waarop de nacalculatieopgave betrekking heeft, zoals is vermeld onder paragraaf 1.1 van het Controleprotocol nacalculatie van (meest recente versiedatum noemen). Naar ons oordeel geeft het voorblad dat is opgenomen in de nacalculatie-opgave (jaar) de totaal opgegeven kosten exclusief nacalculatie op kapitaallasten (maar wel inclusief kapitaallasten zorginfrastructuur) (jaar) ten bedrage van (bedrag) in alle van materieel belang zijnde aspecten juist weer in overeenstemming met de vigerende beleidsregels en nadere regels van de NZa voor het jaar waarop de nacalculatieopgave betrekking heeft, zoals is vastgelegd onder paragraaf 1.1 van het Controleprotocol nacalculatie van (meest recente versiedatum noemen). 16

17 Beperking in verspreidingskring en gebruik De nacalculatie-opgave (jaar) is opgesteld om de Raad van Bestuur van (naam AWBZ-zorgaanbieder) in staat te stellen te voldoen aan de beleidsregels en nadere regels van de NZa. De nacalculatie-opgave hoeft derhalve niet geschikt te zijn voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is uitsluitend bestemd voor de Raad van Bestuur van (naam AWBZ-zorgaanbieder) en dient niet te worden verspreid of te worden gebruikt door anderen dan het zorgkantoor en de Nederlandse Zorgautoriteit. Plaats, datum (naam accountantsorganisatie) Naam accountant en ondertekening met die naam Voorbeeldtekst tweede goedkeurende controleverklaring CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: opdrachtgever Afgegeven ten behoeve van het zorgkantoor en de Nederlandse Zorgautoriteit Wij hebben de bijgevoegde, door ons gewaarmerkte nacalculatieopgave (jaar) van (naam AWBZ-zorgaanbieder) te (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. De nacalculatie-opgave is opgesteld door de Raad van Bestuur van (naam AWBZzorgaanbieder). Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opstellen van de nacalculatie-opgave in overeenstemming met de vigerende beleidsregels en nadere regels van de NZa voor het jaar waarop de nacalculatieopgave betrekking heeft. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanig interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van de nacalculatieopgave mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de nacalculatie-opgave op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht en het Controleprotocol nacalculatie van (meest recente versiedatum noemen). Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de nacalculatie-opgave geen afwijking van materieel belang bevat. 17

18 Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in nacalculatie-opgave. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste professionele oordeelsvorming, met inbegrip van het schatten van de risico s dat de nacalculatie-opgave een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opstellen van de nacalculatie-opgave door de entiteit, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de toepassing van de gebruikte grondslagen voor de nacalculatie-opgave. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft het voorblad dat is opgenomen in de nacalculatie-opgave (jaar) het totaalbedrag gerealiseerde productie (jaar) ten bedrage van (bedrag) in alle van materieel belang zijnde aspecten juist weer in overeenstemming met de vigerende beleidsregels en nadere regels van de NZa voor het jaar waarop de nacalculatieopgave betrekking heeft, zoals is vastgelegd onder paragraaf 1.1 van het Controleprotocol nacalculatie van (meest recente versiedatum noemen). Naar ons oordeel geeft het voorblad dat is opgenomen in de nacalculatie-opgave (jaar) de totaal opgegeven kosten die voortvloeien uit dit formulier ten bedrage van (bedrag) in alle van materieel belang zijnde aspecten juist weer in overeenstemming met de vigerende beleidsregels en nadere regels van de NZa voor het jaar waarop de nacalculatieopgave betrekking heeft, zoals is vastgelegd onder paragraaf 1.1 van het Controleprotocol nacalculatie van (meest recente versiedatum noemen). 18

19 Beperking in verspreidingskring en gebruik De nacalculatie-opgave (jaar) is opgesteld om de Raad van Bestuur van (naam AWBZ-zorgaanbieder) in staat te stellen te voldoen aan de beleidsregels en nadere regels van de NZa. De nacalculatie-opgave hoeft derhalve niet geschikt te zijn voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is uitsluitend bestemd voor de Raad van Bestuur van (naam AWBZ-zorgaanbieder)en dient niet te worden verspreid of te worden gebruikt door anderen dan het zorgkantoor en de Nederlandse Zorgautoriteit. Plaats, datum (naam accountantsorganisatie) Naam accountant en ondertekening met die naam 19

Controleprotocol. Nacalculatie Voor AWBZ-zorgaanbieders

Controleprotocol. Nacalculatie Voor AWBZ-zorgaanbieders Controleprotocol Nacalculatie 2012 Voor AWBZ-zorgaanbieders februari 2013 2 Controleprotocol nacalculatie 2012 Versiebeheer In onderstaande tabel ziet u welke mutaties er zijn ten opzichte van eerdere

Nadere informatie

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013 Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 - Nacalculatie DBC s GRZ - Oude parameters - vaststelling verrekenbedrag 2013 Ten behoeve van de uit te voeren controle door externe accountant

Nadere informatie

Controleprotocol nacalculatie 2012. Voor ambulancediensten en centrale posten ambulancevervoer

Controleprotocol nacalculatie 2012. Voor ambulancediensten en centrale posten ambulancevervoer Controleprotocol nacalculatie 2012 Voor ambulancediensten en centrale posten ambulancevervoer 2 januari 2013 1. Inleiding Het Controleprotocol nacalculatie 2012 bevat het toetsingskader voor de door de

Nadere informatie

Controleprotocol Opbrengsten 2015. Voor Regionale Ambulancevoorzieningen bij de nacalculatie 2015

Controleprotocol Opbrengsten 2015. Voor Regionale Ambulancevoorzieningen bij de nacalculatie 2015 Controleprotocol Opbrengsten 2015 Voor Regionale Ambulancevoorzieningen bij de nacalculatie 2015 Versie 1, december2015 1. Inleiding Het Controleprotocol Opbrengsten 2015 bevat het toetsingskader voor

Nadere informatie

Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013

Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 - Nacalculatie DBC s GRZ - Oude parameters - vaststelling verrekenbedrag 2013 Ten behoeve van de uit te voeren controle door externe accountant

Nadere informatie

Controleprotocol. voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen. opgave van pgb-beschikkingen over 2015

Controleprotocol. voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen. opgave van pgb-beschikkingen over 2015 Controleprotocol voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen opgave van pgb-beschikkingen over 2015 Versie 1, juli 2016 2 Controleprotocol opgave van pgb-bschikkingen over 2015 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011 Forensische Zorg 2011 Gefactureerde DB(B)C s 2011 en in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s Inhoud 1. Inleiding 2. Accountantsonderzoek 3. Procedures van onderzoeken 4. Inhoud van het

Nadere informatie

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure - op aanvraag Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen

Nadere informatie

De Beleidsregel nacalculatie bevat het beleid van de NZa met betrekking tot de beoordeling en afhandeling van de nacalculatie.

De Beleidsregel nacalculatie bevat het beleid van de NZa met betrekking tot de beoordeling en afhandeling van de nacalculatie. Bijlage 1 bij circulaire Care/AWBZ/10/17c BELEIDSREGEL NACALCULATIE Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Protocol Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Inhoud Vooraf 4 1. Uitgangspunten 1.1 Inleiding 5 5 1.2 Doelstelling accountantsonderzoek 5 1.3 Procedures 5 1.4

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio

Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Controleprotocol Jaarverantwoording Maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden 2015 Inhoud 1 Algemeen... 2 1.1 Doel... 2 1.2 Procedure... 2 2 Onderzoeksaanpak...

Nadere informatie

Overgangsregeling NHC in de specialistische GGZ boekjaar 2013

Overgangsregeling NHC in de specialistische GGZ boekjaar 2013 Protocol Overgangsregeling NHC in de specialistische GGZ boekjaar 2013 Voor de verantwoording bedrag NHC s, Omzet NHC s en Bedrag kapitaallasten maart 2014 2 Inhoud Inleiding 5 Algemeen 7 1. Bedrag NHC

Nadere informatie

Protocol DBC GGZ omzet

Protocol DBC GGZ omzet Protocol DBC GGZ omzet Inhoud Vooraf 3 1. Uitgangspunten 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Doelstelling accountantsonderzoek 4 1.3 Procedures 4 1.4 Leeswijzer 5 2. Onderzoeksaanpak 6 2.1 Object van onderzoek en normenkader

Nadere informatie

Controleprotocol AWBZ zorgaanbieders 2014

Controleprotocol AWBZ zorgaanbieders 2014 Controleprotocol AWBZ zorgaanbieders 2014 Nacalculatie 2014 oktober 2014 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Het nacalculatieproces 5 1.2 Doel en reikwijdte van het controleprotocol 6 2. Procedure onderzoek nacalculatie

Nadere informatie

medisch specialisten 2014

medisch specialisten 2014 Controleprotocol Verantwoordingsdocument honoraria medisch specialisten 2014 10 juli 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Procedures 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Onderzoeksaanpak 4 2.1 Beleidskader

Nadere informatie

SEH en/of Acute verloskunde (AV) 2013, 2014 en 2015

SEH en/of Acute verloskunde (AV) 2013, 2014 en 2015 Controleprotocol Beschikbaarheidbijdrage Cure op aanvraag SEH en/of Acute verloskunde (AV) 2013, 2014 en 2015 Bij het verantwoordingsformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage SEH en/of Acute verloskunde

Nadere informatie

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 1 Doelstelling In het kader van de NZA beleidsregel BR/CU-7074 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type

Nadere informatie

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015 Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology Versie d.d. 2 september 2015 1 UITGANGSPUNTEN 3 2 ONDERZOEKSAANPAK 4 3 ACCOUNTANTSPRODUCT 6 2 1 UITGANGSPUNTEN Achtergrond STW en

Nadere informatie

Controleprotocol. Nacalculatie doorloop DBC s GGZ 2012 en nacalculatie DBC s GGZ 2013

Controleprotocol. Nacalculatie doorloop DBC s GGZ 2012 en nacalculatie DBC s GGZ 2013 Controleprotocol Nacalculatie doorloop DBC s GGZ 2012 en nacalculatie DBC s GGZ 2013 januari 2014 Inhoud 1. Uitgangspunten 5 1.1 Doelstelling 5 1.2 Definities en beroepsvoorschriften 5 1.3 Procedure en

Nadere informatie

Overgangsregeling NHC in de gespecialiseerde ggz boekjaar 2015

Overgangsregeling NHC in de gespecialiseerde ggz boekjaar 2015 Protocol Overgangsregeling NHC in de gespecialiseerde ggz boekjaar 2015 Voor de verantwoording Bedrag NHC en Bedrag kapitaallasten januari 2016 2 Inhoud Inleiding 4 Algemeen 6 1. Bedrag NHC DBC 2015 8

Nadere informatie

Controleprotocol. Wlz-zorgaanbieders. Nacalculatie 2015

Controleprotocol. Wlz-zorgaanbieders. Nacalculatie 2015 Controleprotocol Wlz-zorgaanbieders Nacalculatie 2015 Versie 2, april 2016 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Het nacalculatieproces 5 1.2 Doel en reikwijdte van het controleprotocol 6 1.2.1 Vragenlijst controleprotocol

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-259. Regeling Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten. Copro 14188

NADERE REGEL NR/CU-259. Regeling Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten. Copro 14188 NADERE REGEL Copro 14188 Regeling Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten Op grond van artikel 62 jo. 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

De Beleidsregel nacalculatie 2011 bevat het beleid van de NZa met betrekking tot de beoordeling en afhandeling van de nacalculatie 2011.

De Beleidsregel nacalculatie 2011 bevat het beleid van de NZa met betrekking tot de beoordeling en afhandeling van de nacalculatie 2011. BELEIDSREGEL Nacalculatie 2011 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

Accountantsprotocol 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen

Accountantsprotocol 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Accountantsprotocol 2015 Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Versie 28 oktober 2015 Drs. M. Peters RA Mevrouw A. Büthker Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Definities...

Nadere informatie

Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tarieven vast van DBC-zorgproducten.

Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tarieven vast van DBC-zorgproducten. Bijlage 1 Onderzoeksprotocol aanlevering kostprijzen GRZ op basis van kostprijsmodel 1. Uitgangspunten 1.1 Doelstelling Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL ID-BANEN

CONTROLEPROTOCOL ID-BANEN Copro 11134 CONTROLEPROTOCOL ID-BANEN 2011 1 Algemeen 1 1.1 Doelstelling 1.2 Procedures 2 Controleaanpak 2 2.1 Referentiekader 2.2 Rechtmatigheid 2.3 Betrouwbaarheid en Nauwkeurigheid 3 3 Accountantsproducten

Nadere informatie

Accountantsprotocol. Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag. Medische Mobiele Teams met helikopter (MMT) COS 805 en COS 4400

Accountantsprotocol. Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag. Medische Mobiele Teams met helikopter (MMT) COS 805 en COS 4400 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag Medische Mobiele Teams met helikopter (MMT) COS 805 en COS 4400 Maart, 2014 1. Uitgangspunten 1.1 Inleiding Dit accountantsprotocol heeft betrekking

Nadere informatie

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 1 Doelstelling In het kader van de NZa-beleidsregel BR/REG-17171 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg heeft CZ voor de jaren 2015 en 2016 overeenkomsten

Nadere informatie

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2010

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2010 Protocol Protocol gefactureerde omzet DBC's 2010 Inhoud Vooraf 4 1. Uitgangspunten 1.1 Inleiding 5 5 1.2 Doelstelling accountantsonderzoek 5 1.3 Procedures 5 1.4 Leeswijzer 6 2. Onderzoeksaanpak 7 2.1

Nadere informatie

Overgangsregeling NHC in de specialistische GGZ boekjaar 2014

Overgangsregeling NHC in de specialistische GGZ boekjaar 2014 Protocol Overgangsregeling NHC in de specialistische GGZ boekjaar 2014 Voor de verantwoording bedrag NHC s en Bedrag kapitaallasten april 2015 2 Inhoud Inleiding 5 Algemeen 7 1. Bedrag NHC 2014 9 1.1 Doel

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk. Nacalculatieformulier 2008 en calculatiemodel rentekosten 2008 Care-sectoren 4 februari 2009

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk. Nacalculatieformulier 2008 en calculatiemodel rentekosten 2008 Care-sectoren 4 februari 2009 Aan de besturen van AWBZ-instellingen: - voor geestelijke gezondheidszorg (120) - voor gehandicaptenzorg (600) - sector V&V (650) en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA

Nadere informatie

Copro 9006. Protocol gefactureerde DBC s 2008 (versie 1.0)

Copro 9006. Protocol gefactureerde DBC s 2008 (versie 1.0) Protocol gefactureerde DBC s 2008 (versie 1.0) 1. Inleiding protocol De Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering van de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 Care/AWBZ/11/1c 11d0001860

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 Care/AWBZ/11/1c 11d0001860 Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Controle protocol Versterking Eerstelijn Zuid Nederland. versie 15 mei 2017

Controle protocol Versterking Eerstelijn Zuid Nederland. versie 15 mei 2017 Controle protocol Versterking Eerstelijn Zuid Nederland versie 15 mei 2017 1. Doelstelling Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland beheert de ondersteuningsgelden voor de regio Zuid Nederland zoals die beschikbaar

Nadere informatie

Controleprotocol Nacalculatie 2016

Controleprotocol Nacalculatie 2016 Controleprotocol Nacalculatie 2016 Wlz-zorgaanbieders Versie 1, december 2016 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Het nacalculatieproces 5 1.2 Doel en reikwijdte van het controleprotocol 6 1.2.1 Vragenlijst controleprotocol

Nadere informatie

Protocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014

Protocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014 Protocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen 2014 Februari 2015 Protocol beschikbaarheidbijdrage

Nadere informatie

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2015

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2015 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure - op aanvraag Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2015 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen

Nadere informatie

Copro 13022. Protocol. Omzet DBC s GGZ 2012. Gefactureerde DBC s GGZ 2012 en onderhanden werk per 31 december

Copro 13022. Protocol. Omzet DBC s GGZ 2012. Gefactureerde DBC s GGZ 2012 en onderhanden werk per 31 december Protocol Omzet DBC s GGZ 2012 Gefactureerde DBC s GGZ 2012 en onderhanden werk per 31 december december 2012 2 Inhoud Inleiding 5 1. Gefactureerde DBC s GGZ omzet 2012 6 1.1 Doelstelling accountantsonderzoek

Nadere informatie

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel)

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel) van Aan: opdrachtgever van feitelijke bevindingen Betreft: Rapport van feitelijke bevindingen inzake onderzoek (financieel) jaarverslag en additionele informatie van (naam lokale mediainstelling te...

Nadere informatie

en/of acute verloskunde 2016

en/of acute verloskunde 2016 Controleprotocol Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag Spoedeisende hulp en/of acute verloskunde 2016 Bij het aanvraagformulier Vaststelling Beschikbaarheidbijdrage spoedeisende hulp en/of April 2017 2 Inhoud

Nadere informatie

Protocol subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur

Protocol subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur Protocol subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur Subsidie- en verantwoordingsjaren 2015, 2016 en 2017 Bij het aanvraagformulier vaststelling subsidie voortzetting zorginfrastructuur 2015, 2016

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Controleprotocol nacalculatie 2016 Wlz-zorgaanbieders

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Controleprotocol nacalculatie 2016 Wlz-zorgaanbieders STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19593 7 april 2017 Controleprotocol nacalculatie 2016 Wlz-zorgaanbieders maart 2017 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1 Het nacalculatieproces

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

Controleprotocol Nacalculatie 2016

Controleprotocol Nacalculatie 2016 Controleprotocol Nacalculatie 2016 Wlz-zorgaanbieders maart 2017 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Het nacalculatieproces 5 1.2 Doel en reikwijdte van het controleprotocol 6 1.2.1 Vragenlijst controleprotocol

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR

CONTROLEPROTOCOL PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR CONTROLEPROTOCOL PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE 2013 2016 2013-2016 Aangepaste versie februari 2015,

Nadere informatie

Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Monumentenwet 1988.

Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Monumentenwet 1988. Copro 13126 Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Monumentenwet 1988. 1 Inhoud 1. Algemene uitgangspunten... 3 1.1. Doelstelling... 3 1.2. Wettelijk kader...

Nadere informatie

Dit protocol beoogt echter geen onderzoeksaanpak voor te schrijven, en is evenmin een (uitputtend) werkprogramma.

Dit protocol beoogt echter geen onderzoeksaanpak voor te schrijven, en is evenmin een (uitputtend) werkprogramma. Bijlage 1 bij Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016-2019: Controleprotocol Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016-2019 1. Inleiding Het regeerakkoord

Nadere informatie

Controleprotocol. Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag. Gespecialiseerde Brandwondenzorg. COS 805 en COS 4400

Controleprotocol. Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag. Gespecialiseerde Brandwondenzorg. COS 805 en COS 4400 Controleprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag Gespecialiseerde Brandwondenzorg COS 805 en COS 4400 Februari 2016 Inhoud 1. Uitgangspunten 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Doelstelling 4 1.3 Procedures

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2012

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2012 REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2012 Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 Vragencare@nza.nl Care/Wlz/15/02c 0116071/0163272

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 Vragencare@nza.nl Care/Wlz/15/02c 0116071/0163272 Aan de besturen van de Wlz-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen (versie: 31 oktober 2012)

Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen (versie: 31 oktober 2012) Annex 1 Copro 12137 Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen (versie: 31 oktober 2012) - t 1. Inleiding Het regeerakkoord van het

Nadere informatie

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol.

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol. Bijlage bij Subsidieverordening Rotterdam 2014 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelet op artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014; Besluiten: Vast te stellen

Nadere informatie

Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Erfgoedwet.

Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Erfgoedwet. Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Erfgoedwet. 1 Inhoud 1. Algemene uitgangspunten... 3 1.1. Doelstelling... 3 1.2. Wettelijk kader... 3 1.3. Accountantsproducten...

Nadere informatie

Nacalculatie dbc s ggz Zvw 2013

Nacalculatie dbc s ggz Zvw 2013 Copro 16045B Controleprotocol Nacalculatie dbc s ggz Zvw 2013 Maart 2016 Inhoud 1. Uitgangspunten 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Definities en beroepsvoorschriften 4 1.3 Procedure en aanleverschema 4 1.4 Materialiteit

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL Subsidieprogramma Transitie II en Pieken

CONTROLEPROTOCOL Subsidieprogramma Transitie II en Pieken CONTROLEPROTOCOL Subsidieprogramma Transitie II en Pieken Voor de huisaccountant van de begunstigde voor de controle van het vaststellingsformulier voor definitieve vaststelling van subsidies uit de tenders

Nadere informatie

Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag. Traumazorg voor zover het gaat om Opleiden, Trainen en Oefenen 2016

Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag. Traumazorg voor zover het gaat om Opleiden, Trainen en Oefenen 2016 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag Traumazorg voor zover het gaat om Opleiden, Trainen en Oefenen 2016 Bij het aanvraagformulier vaststelling Beschikbaarheidbijdrage Traumazorg voor

Nadere informatie

Controleprotocol provincie Utrecht

Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de provincie Utrecht gesubsidieerde instellingen Januari 2010 Controleprotocol provincie Utrecht 1 van 7 Controleprotocol

Nadere informatie

Protocol Wmo 2015 Gemeente Breda

Protocol Wmo 2015 Gemeente Breda Protocol Wmo 2015 Gemeente Breda Dit protocol is bestemd voor opdrachtnemers en hun accountants op het terrein van: Maatwerkvoorziening Begeleiding, Maatwerkvoorziening Begeleiding Overgangscliënten 2015,

Nadere informatie

Subsidieregeling Regeling cofinanciering sectorplannen

Subsidieregeling Regeling cofinanciering sectorplannen Subsidieregeling Regeling cofinanciering sectorplannen Bijlage - Controleprotocol Subsidieregeling cofinanciering sectorplannen 1. Uitgangspunten 1.1. Doel en reikwijdte van het controleprotocol Dit controleprotocol

Nadere informatie

en overige relevante documentatie, waaronder dit controleprotocol en het assurance-rapport, zijn te vinden op het internet van de Rijksoverheid.

en overige relevante documentatie, waaronder dit controleprotocol en het assurance-rapport, zijn te vinden op het internet van de Rijksoverheid. Controleprotocol subsidievaststelling subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant (versie 31-3-2014) Hoofdstuk 1: Uitgangspunten 1.1 Doelstelling Dit

Nadere informatie

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017 Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf 125.000,- provincie Utrecht mei 2017 Dit protocol vormt een uitwerking van artikel 23 lid 2, van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Asv).

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 Gelet op de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

SVR2014-subsidiecontroleprotocol (als bijlage 2 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014)

SVR2014-subsidiecontroleprotocol (als bijlage 2 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014) SVR2014-subsidiecontroleprotocol (als bijlage 2 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014) De raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28

Nadere informatie

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening

Nadere informatie

Copro 16105C. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mededeling GMO Groenten en fruit : WAP 2014 bijlage III

Copro 16105C. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mededeling GMO Groenten en fruit : WAP 2014 bijlage III Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mededeling GMO Groenten en fruit 2016-9: WAP 2014 bijlage III Richtlijnen accountantscontrole waarde afgezette productie 2014 ten behoeve van het operationeel programma,

Nadere informatie

Controleprotocol. Regionale Investeringssteun Groningen 2014 (RIG 2014) Regionale Investeringssteun Groningen 2015 (RIG 2015) Versie 1.

Controleprotocol. Regionale Investeringssteun Groningen 2014 (RIG 2014) Regionale Investeringssteun Groningen 2015 (RIG 2015) Versie 1. Controleprotocol Regionale Investeringssteun Groningen 2014 (RIG 2014) Regionale Investeringssteun Groningen 2015 (RIG 2015) Versie 1.1 Controleprotocol 1 Inleiding Dit controleprotocol bevat informatie

Nadere informatie

Addendum. Model Jaarverslaggeving 2013 CAK Protocol Accountantsonderzoek 2013 CAK

Addendum. Model Jaarverslaggeving 2013 CAK Protocol Accountantsonderzoek 2013 CAK Addendum Model Jaarverslaggeving 2013 CAK Protocol Accountantsonderzoek 2013 CAK maart 2014 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Model Jaarverslaggeving 2013 CAK 7 2.1 Korting Wtcg Zorg zonder Verblijf 7 2.2 Korting

Nadere informatie

Protocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014

Protocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014 Protocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen 2014 Juli 2014 Inhoud 1. Uitgangspunten 5

Nadere informatie

Protocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015 Gemeente Rotterdam

Protocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015 Gemeente Rotterdam Copro 14217 Protocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015 Gemeente Rotterdam Dit protocol is bestemd voor opdrachtnemers en hun accountants op het terrein van: Jeugdhulp 2015 Gemeente Rotterdam/Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Nacalculatie 2014. Indien van toepassing - Specificatie opgave zorginfrastructuur

Nacalculatie 2014. Indien van toepassing - Specificatie opgave zorginfrastructuur Nacalculatie 2014 De deadline voor indiening van de volledige nacalculatie is door de NZa vastgesteld vóór 1 juni 2015. Om tijdige indiening van de nacalculatieformulieren 2014 bij de NZa te kunnen bewerkstelligen,

Nadere informatie

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL Datum : 17 december 2013 Verantwoordings- en controleprotocol

Nadere informatie

Overgangsregeling NHC in de gespecialiseerde ggz boekjaar 2016

Overgangsregeling NHC in de gespecialiseerde ggz boekjaar 2016 Protocol Overgangsregeling NHC in de gespecialiseerde ggz boekjaar 2016 Voor de verantwoording Bedrag NHC en Bedrag kapitaallasten 4 april 2017 Inhoud Inleiding 3 Algemeen 5 1. Bedrag NHC DBC 2016 7 1.1

Nadere informatie

Controleprotocol aanleveringen kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg COS 3000-onderzoek

Controleprotocol aanleveringen kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg COS 3000-onderzoek Bijlage 1 bij nadere regel NR/CU-235 Controleprotocol aanleveringen kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg COS 3000-onderzoek 1. Uitgangspunten 1.1 Inleiding Voor het gereguleerde segment

Nadere informatie

Beschikbaarheidsbijdrage cure op aanvraag. Traumazorg door Mobiel Medisch Team met helikopter 2015

Beschikbaarheidsbijdrage cure op aanvraag. Traumazorg door Mobiel Medisch Team met helikopter 2015 Accountantsprotocol Beschikbaarheidsbijdrage cure op aanvraag Traumazorg door Mobiel Medisch Team met helikopter 2015 COS 805 en COS 4400 maart 2016 2 Inhoud 1. Uitgangspunten 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Protocol subsidie overgang kapitaallasten

Protocol subsidie overgang kapitaallasten Protocol subsidie overgang kapitaallasten Subsidie- en verantwoordingsjaren 2015, 2016 en 2017 Bij het aanvraagformulier vaststelling subsidie overgang kapitaallasten 2015, 2016 en 2017 Uitwerking artikel

Nadere informatie

Accountantsprotocol 2015. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen

Accountantsprotocol 2015. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Accountantsprotocol 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Beschermd wonen Centrum gemeente Nijmegen Versie 28 oktober 2015 De heer drs. M. Peters

Nadere informatie

Controleprotocol WMO inclusief Beschermd Wonen en Jeugd 2015

Controleprotocol WMO inclusief Beschermd Wonen en Jeugd 2015 Controleprotocol WMO inclusief Beschermd Wonen en Jeugd 2015 1 Inleiding Dit protocol is bedoeld voor de accountantscontrole van de financiële productieverantwoording met een omvang van 100.000 of meer

Nadere informatie

21-8-2015. Algemeen controleplan AO/IC controle en zorgrendement Menzis Zorgkantoren

21-8-2015. Algemeen controleplan AO/IC controle en zorgrendement Menzis Zorgkantoren Algemeen controleplan AO/IC controle en zorgrendement Menzis Zorgkantoren 1 Algemeen controleplan AO/IC controle en zorgrendement... 3 Inleiding... 3 Controledoel... 3 Kans x Impact analyse... 3 Wet- en

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL ID-BANEN

CONTROLEPROTOCOL ID-BANEN Copro 11134 CONTROLEPROTOCOL ID-BANEN 2011 1 Algemeen 1 1.1 Doelstelling 1.2 Procedures 2 Controleaanpak 2 2.1 Referentiekader 2.2 Rechtmatigheid 2.3 Betrouwbaarheid en Nauwkeurigheid 3 3 Accountantsproducten

Nadere informatie

Accountantsprotocol subsidievaststelling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2017

Accountantsprotocol subsidievaststelling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2017 Accountantsprotocol subsidievaststelling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2017 Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Uitgangspunten 1.1 Doelstelling 3 1.2 Definities 3 1.3 Procedures

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2014

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2014 Bijlage 4 bij circulaire Care/AWBZ/04c REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2014 Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

Protocol gefactureerde DBC s GGZ omzet 2009 en onderhanden werk per 31 december 2009

Protocol gefactureerde DBC s GGZ omzet 2009 en onderhanden werk per 31 december 2009 Protocol gefactureerde DBC s GGZ omzet 2009 en onderhanden werk per 31 december 2009 15 december 2009 Inhoud Inleiding 4 1. Gefactureerde DBC s GGZ omzet 2009 1.1 Doelstelling accountantsonderzoek 5 5

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever Afgegeven ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland Wij hebben opdracht gekregen om de opgave specifieke

Nadere informatie

Informatieverstrekking definitieve vaststelling aanvaardbare kosten AWBZ 2013

Informatieverstrekking definitieve vaststelling aanvaardbare kosten AWBZ 2013 REGELING Informatieverstrekking definitieve vaststelling aanvaardbare kosten AWBZ 2013 Ingevolge de artikelen 61, 62 en 68, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek (onderdeel RAV) te Bussum met

gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek (onderdeel RAV) te Bussum met llof:--tu. \C. I: h I :,1 \ \ (, H O F I' CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Afgegeven ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en de representerende zorgverzekeraars Aan het dagelijks

Nadere informatie

AANWIJZING CONTROLEPROTOCOL PRODUCTIEVERANTWOORDINGEN FORENSISCHE ZORG 2011

AANWIJZING CONTROLEPROTOCOL PRODUCTIEVERANTWOORDINGEN FORENSISCHE ZORG 2011 1 AANWIJZING CONTROLEPROTOCOL PRODUCTIEVERANTWOORDINGEN FORENSISCHE ZORG 2011 Inhoud 1. Algemeen 2. Inhoud van het accountantsonderzoek 3. Controleverklaring 4. Forensische Zorgtitels (Strafrechtelijke

Nadere informatie

Accountantsprotocol Uitvraag Financieringsregeling Jeugdzorg 2015 Regio Oost-Veluwe/Midden-IJssel

Accountantsprotocol Uitvraag Financieringsregeling Jeugdzorg 2015 Regio Oost-Veluwe/Midden-IJssel Accountantsprotocol Uitvraag Financieringsregeling Jeugdzorg 2015 Regio Oost-Veluwe/Midden-IJssel versie 10 februari 2015 1. Algemene inleiding 1.1. Doel accountantsprotocol Dit protocol geeft aanwijzingen

Nadere informatie

Protocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015

Protocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015 Protocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015 Regio Utrecht Zuid Oost: Gemeenten Bunnik, De Bilt, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, Zeist Dit protocol is bestemd voor aanbieders en hun accountants en betreft

Nadere informatie

Controleprotocol 2016 t.b.v. uitvoering WMO 2015 en Jeugdwet in de regio Limburg Noord

Controleprotocol 2016 t.b.v. uitvoering WMO 2015 en Jeugdwet in de regio Limburg Noord Controleprotocol 2016 t.b.v. uitvoering WMO 2015 en Jeugdwet in de regio Limburg Noord Regio Limburg Noord Gemeenten: Beesel, Bergen, Horst aan de Maas, Gennep, Peel en Maas, Venlo, Venray 1 2 Controleprotocol

Nadere informatie

Controleprotocol 2016 t.b.v. uitvoering Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet in de regio Limburg-Noord

Controleprotocol 2016 t.b.v. uitvoering Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet in de regio Limburg-Noord Bijlage 5b Controleprotocol 2016 behorend bij: Raamovereenkomst Sociaal Domein 1 Toegang en Basisondersteuning Raamovereenkomst Sociaal Domein 2 Specialistische ondersteuning bij opstellen ondersteuningsplan

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk E. Langeveld RA 030 296 89 30 vragenverantwoordingzvw@nza.nl 11D0046125

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk E. Langeveld RA 030 296 89 30 vragenverantwoordingzvw@nza.nl 11D0046125 Adressering Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk E. Langeveld RA 030

Nadere informatie

Controleprotocol Subsidies Gemeente Zeist 2009

Controleprotocol Subsidies Gemeente Zeist 2009 Copro 9220 Controleprotocol Subsidies Gemeente Zeist 2009 Dit protocol treedt in werking op: 16 december 2009 Dit protocol is niet van toepassing op subsidies verleend voor het jaar 2009 of eerder Dit

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Controleprotocol Wmo 2015 H6-gemeenten regio Haaglanden - Pagina 1

Controleprotocol Wmo 2015 H6-gemeenten regio Haaglanden - Pagina 1 versie d.d. 12 maart 2015 Controleprotocol 2015 Wmo H6 gemeenten regio Haaglanden Inhoudsopgave 1. Algemeen 1.1. Inleiding 1.2. Doelstelling en reikwijdte van het controleprotocol 1.3. Definities 2. Verantwoordingsprotocol

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de gemeente Amersfoort gesubsidieerde organisaties November 2014 # 4174019 Algemeen Op grond van de

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie