Werkplan Hiv Vereniging Nederland Eerste Helmersstraat CX Amsterdam. Postbus NH Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkplan 2012. Hiv Vereniging Nederland Eerste Helmersstraat 17 1054 CX Amsterdam. Postbus 15847 1001 NH Amsterdam"

Transcriptie

1 Werkplan 2012 Hiv Vereniging Nederland Eerste Helmersstraat CX Amsterdam Postbus NH Amsterdam Tel: Fax:

2 -2-

3 Inhoudsopgave 1. Belangenbehartiging Belangenbehartiging Medische zaken en zorg 5 Werkgroep medische zaken en zorg Maatschappelijke en Juridische belangenbehartiging 7 Werkgroep MJB Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Strafrechtvervolging Project Diversiteit Seksuele gezondheid en testen Activiteiten gericht op mensen met hiv 11 Soa- en hiv-behandelprotocol, contact met de NVAB 13 PEP 13 Preventie voor en met hiv-positieven 14 Ondersteuning van de seksuele gezondheid in hiv-behandelcentra 14 Stigmatisering van mensen met hiv 14 Training 'spreken over seksualiteit' 15 Workshops hiv, seksualiteit en verantwoordelijkheid Activiteiten gericht op het opsporen van (primaire) hiv-infecties Werkgroep Seksuele gezondheid en testen Informatievoorziening Sponsoring en subsidiëring Centrale redactie Digitale nieuwsbrief Website 18 Fondsenwerving Hivnieuws Brochures en flyers Servicepunt Informatiebijeenkomsten Mediacontacten 20 4.Secties Aids Memorial Day Buddyzorg Positivo Jongpositief Marieke Bevelanderhuis Positive Kids Poz&Proud Veteranen Activiteiten voor vrouwen The Young Ones Servicepunt Verenigingszaken Het Servicepunt: informatielijn, , forum en chat 28-3-

4 Front Office 29 Back Office Vereniging en organisatie Bestuur, personeel en projecten Meerjarenplan (MJP 11-14): Experts in leven met hiv Bezuinigingen vanaf 2012: Vaste en flexibele lasten; de basale (kern)taken van de organisatie Huisvesting en facilitaire zaken Projecten en Fondsenwerving Farmasponsoring Afdelingen en regiocontactpersonen Vertrouwenspersonen en Commissie van Beroep Financieel beleid en controle Inzet stagiaires en externe deskundigen Digitaal panel Symposium Internationaal Vertegenwoordiging Woordvoering Medewerking aan onderzoek en interventies van externen 34 Bijlage 1: samenstelling bestuur en landelijk bureau 35 Bijlage 2: gebruikte afkortingen 36-4-

5 1. Belangenbehartiging 1.1 Belangenbehartiging Medische zaken en zorg INLEIDING De toekomst van de behandeling van hiv-infectie wacht een paradoxale ontwikkeling. Enerzijds zal de behandeling eenvoudiger en makkelijker worden. Hiv-infectie wordt een meer normale ziekte. Anderzijds zal door veroudering en de gepaard gaande comorbiditeit de behandeling complexer worden. Dit te meer omdat de comorbiditeit zich mogelijk bij hiv-positieven anders (of vroeger) zal uiten dan bij hiv-negatieven. Dit kan ook gevolgen hebben voor het hiv-behandelteam (opname van andere specialisten) en de rol van de huisarts. Deze ontwikkelingen zullen leiden tot meer aandacht voor (de kwaliteit van) zorg en tot samenwerking met andere patiëntenverenigingen. Hiv als versnelde veroudering Het lijkt er steeds meer op dat een hiv-infectie meer klachten kan veroorzaken dan alleen opportunistische infecties en de van vroeger bekende infecties. Het gaat om aandoeningen van hart, lever en nieren, om kanker en om versnelde veroudering. Comorbiditeit bij mensen met hiv zal dus toenemen. HVN zal de nieuwe inzichten hierover op de voet blijven volgen en hiv-positieven informeren via de website en Hivnieuws. Hepatitis C Veel hiv-positieve (ex)gebruikers hebben ook hepatitis C. Daarnaast groeit het aantal hiv-positieve homomannen die het virus seksueel hebben gekregen. Door de komst van nieuwe HCV-remmers (tegen genotype 1) zal de behandeling voor velen effectiever worden. HVN zal informatie blijven geven op de website en via Hivnieuws en zal onderzoeken of een vertaling van een Engelse brochure mogelijk is. Bewaking van zorg voor mensen met hiv Niet alle ontwikkelingen in de zorg aan mensen met hiv zijn te voorzien. Als er problemen rijzen met bijvoorbeeld de vergoeding van nieuwe hiv-remmers of wanneer een trial naar inzicht van HVN een bedenkelijke opzet heeft, dan zal zij in actie komen. Het is in dit kader ook van belang de ontwikkelingen in de Europese Unie, bijvoorbeeld bij het medicijnenagentschap EMA (European Medicines Agency), te blijven volgen. Consultatiegroep Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is een halfjaarlijks overleg begonnen met hiv-positieve patiënten van het ziekenhuis over alle relevante aspecten van hun zorg. Naast deze groep is er nog een grotere groep ontstaan die ook over de zorg correspondeert. De ervaringen met deze consultatiegroep zijn goed. Wanneer de regiostructuur van HVN dat mogelijk maakt zal een proces worden gestart om deze naar de regio s Nijmegen, Zwolle, Utrecht en Haarlem uit te breiden. Zichtbare Zorg HVN blijft feedback geven aan het project Zichtbare zorg. Dit project, op initiatief van VWS, wil de kwaliteit van zorg op een patiënt gerichte manier beter inzichtelijk maken. Voor de behandeling van hiv is dit reeds in 2009 en 2010 in kaart gebracht. De beschikbare informatie zal in 2012 beschikbaar komen. HVN blijft kritisch betrokken bij Zichtbare zorg, zowel in de werkgroep over indicatoren (hoe presteren de ziekenhuizen) als in de werkgroep over klantpreferenties (wat willen hiv-positieven?). Zorgbehoeften van mensen met hiv HVN wil een betere kijk krijgen op wat hiv-positieven in de zorg missen om op die behoeften in te kunnen spelen. HVN wil ook dat hiv-positieven zelf kunnen opkomen voor een betere zorg. De consultatiegroep is een methode om deze doelen te realiseren. Het digitale panel is een extra middel om behoeften en noden van mensen met hiv in de zorg op te sporen. In 2012 zal het panel verder gebruikt worden. Behandeling is preventie Combinatietherapie is preventie van dood, ziekte en seksuele overdracht van hiv. Dat laatste is in 2011 definitief aangetoond. Deze kennis kan er toe leiden dat er druk komt op hiv-positieven dat om preventieve redenen met behandeling begonnen wordt. Bij behandeling moet het belang van de hiv-positieve voorop staan en niet de volksgezondheid. Drang om te starten is uit den boze. Het kan leiden tot extra stigma voor een deel van de hivpositieven. Het is voor HVN essentieel dat dit voorkomen wordt. Zorgverzekeringswet HVN zal blijven voorlichten over waar je als hiv-positieve op moet letten als je een zorgverzekering kiest. Informatie over inhoud van de verzekeringen zelf is te vinden op diverse websites van anderen. De samenwerking met Agis zal geëvalueerd worden. -5-

6 Informatievoorziening Medische informatievoorziening is een belangrijk instrument voor medische belangenbehartiging. Met informatie staan hiv-positieven sterk en stelt hen in staat beter inzicht te krijgen in de medische aspecten van een hivinfectie en hiv-behandeling. Zo worden ze een gelijkwaardige gesprekspartner van de hiv-behandelaar. HVN meent dat een goed geïnformeerde en gemotiveerde patiënt een grotere therapietrouw heeft. In 2012 zal HVN voortvarend doorgaan met het geven van actuele medisch informatie via Hivnieuws, de website en de digitale nieuwsbrief. Uiteraard in begrijpelijke taal. Indien mogelijk zal meer informatie over comorbiditeit op websites via links naar zusterverenigingen aangeboden worden. Factsheets In 2011 zijn er factsheets gemaakt over de meest gebruikte (combinaties van) hiv-remmers. Deze zijn ook op de website geplaatst. In 2012 zullen deze geüpdatet worden. Informatie van derden Dergelijke snelle informatievoorziening is zeker van belang wanneer andere informatiebronnen voorbarig nieuws brengen. Een voorbeeld zijn de toch met enige regelmaat terugkerende berichten over de genezing van hiv of een andere doorbraak die geen doorbraak blijkt te zijn. Dergelijke slecht onderbouwde berichten vragen meestal om flinke nuancering. Daarnaast controleert de stafmedewerker Medische zaken en zorg zo goed als mogelijk andere informatiebronnen op het geven van verouderde of foutieve medische informatie. Bij dergelijke teksten verstuurt HVN een verzoek tot actualisatie. Samenwerking Voor de uitvoering van het werkplan is regelmatig overleg met een aantal externe betrokken partijen noodzakelijk. Die partijen zijn onder andere: NVAB (Nederlandse Vereniging van Aids Behandelaren), SHM (Stichting Hiv Monitoring), VCHA (Verpleegkundig Consulenten Hiv/Aids), Aids Fonds, Soa Aids Nederland, Schorer, en indien nodig met andere organisaties. Daarnaast participeert HVN in de SHM en de richtlijnencommissie van de NVAB. Bij de SHM zit een vertegenwoordiger in het bestuur, de adviesraad en de werkgroep Kliniek. Met de NVAB en de VCHA wordt regelmatig overlegd. Gezien de toename van comorbiditeit zal onderzocht worden of de samenwerking met andere patiëntenorganisaties zoals CG-Raad en NPCF, kan worden verstevigd. In 2012 zal contact worden gelegd met seniorenorganisaties en verpleeghuizen/bejaardentehuizen om hen bekend te maken met de oudere persoon met hiv en zijn/haar comorbiditeit. Back Office en deskundigheidsbevordering De stafmedewerker Medische zaken en zorg fungeert als Back Office voor het Servicepunt. Vragen die voor de Front Office te complex zijn, worden doorgespeeld. Een groot deel van dergelijke gesprekken heeft betrekking op problemen met combinatietherapie en bijwerkingen. Bij dat laatste draait het vooral om lipoatrofie en het maskeren daarvan en het vinden van een arts die de behandeling kan uitvoeren. De kennis van de stafmedewerker Medische zaken en zorg wordt ook ingezet bij werkzaamheden van andere werkgroepen en secties en afdelingen. Zij kunnen terugvallen op de stafmedewerker voor medische informatievoorziening (bijvoorbeeld voorlichtingsavonden) of belangenbehartiging. De onderwerpen die aan bod komen, zijn soms zeer vraaggestuurd. Te denken valt aan behandeling van kinderen, zwangerschap, niet-westerse subtypen van hiv-1, anuskanker, of hepatitis C infectie bij hiv-positieve homomannen. Tenslotte levert de medewerker Medische zaken en zorg ook kennis en feiten aan voor het programma Seksuele gezondheid en testen. Denk hierbij aan het preventieve effect van behandeling van hiv-infectie, de eigenschappen van hiv-testen, de effectiviteit van Post Exposure Prophylaxis (PEP), en het onderzoek naar nieuwe biomedische preventie zoals microbiciden en Pre Exposure Prophylaxis (PREP). WERKGROEP MEDISCHE ZAKEN EN ZORG In de werkgroep stemmen het bestuurslid en de stafmedewerker Medische zaken en zorg en deskundige vrijwilligers de acties af die nodig zijn om het werkplan uit te voeren en in te springen op nieuwe ontwikkelingen. Momenteel bestaat de werkgroep uit drie personen. In 2012 zal worden gezocht naar uitbreiding van de werkgroep. Om de medische deskundigheid op peil te houden, bezoekt de stafmedewerker relevante (inter)nationale medische congressen. -6-

7 1.2 Maatschappelijke en Juridische belangenbehartiging INLEIDING Om een positief maatschappelijk en economisch klimaat voor mensen met hiv te bevorderen, ook als men oud wordt met hiv, streeft de Werkgroep Maatschappelijke en Juridische belangenbehartiging (MJB), naar een concrete vertaling van signalen vanuit de praktijk van mensen met hiv naar beleid, naar versterking synergie in visie, expertise, innovatie en kennisoverdracht, naar een (pro)actieve individuele en collectieve (ziekte overstijgende) belangenbehartiging, naar een beter inzicht in ervaren stigma en discriminatie en geschikte interventies, naar een versterking van het centraal informatiepunt rondom werken en hiv met onverdeeld aandacht voor de werkomgeving, maar ook voor de financiële dienstverlening en zorgsector. CONCRETE VERTALING VAN SIGNALEN VANUIT DE PRAKTIJK NAAR BELEID Het bevorderen van een leven met hiv zonder stigma en discriminatie wordt het adagium voor 2012 en verder. Medische ontwikkelingen bieden steeds meer en meer de mogelijkheid aan mensen met hiv om actief te kunnen (blijven) deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Men leeft met hiv langer en hoe ouder men wordt des te meer kan men te maken krijgen met onterechte uitsluiting, discriminatie en (ervaren) stigma. Bij de vereniging melden mensen met hiv helaas nog regelmatig klachten hierover en dan met name over de werkomgeving en zorgsector. Steeds vaker melden ook intermediairs dat hun cliënten worden gediscrimineerd door instanties en professionals, die tre maken krijgen met mensen met hiv. Deze klachten en meldingen, maar ook de resultaten van het TNS NIPO onderzoek over hiv in de werkomgeving (2011), duiden dat leidinggevenden in Nederland nog steeds niet bedacht is op de confrontatie met werknemers en collega s met hiv. Het Boek Oud worden met hiv (Aids Fonds, 2009) gaf aan dat zaken als co-morbiditeit en bijwerkingen van de medicatie, co-infectie etc. invloed kunnen hebben op het maatschappelijk leven van mensen met hiv. Men kan keuzes maken die ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor loopbaan, inkomen en sociale leven. Mensen met hiv ervaren stigma op veel terreinen in het dagelijkse leven stigma (PLUS Unimaas, 2008). De slechte economische ontwikkelingen en vooruitzichten, alsmede de gevolgen van bezuinigingen in tal van sectoren kunnen in 2012 grote impact hebben op de soms kwetsbare en zwakke maatschappelijke positie van mensen met hiv. Al deze ervaringen geven mede richting aan de activiteiten van het werkplan MJB 2012, waarbij signalen over klachten, misstanden en uitsluiting die bij de vereniging binnenkomen zo snel mogelijk worden vertaald in concrete beleidsactie. Versterking synergie in visie, expertsie, innovatie en kennisoverdracht Het toewerken naar een positief beeld van leven met hiv betekent dat een realistisch beeld, zonder mythes en fabels over hiv, leven met hiv en mensen met hiv, cruciaal is. Veel disciplines leveren hieraan een bijdrage. Het werken vanuit een gezamenlijke en actuele visie maakt de aanpak effectiever. Nieuwe ontwikkelingen vragen om innovatie. Expertise en nieuwe inzichten dienen gedeeld te worden. Voor blijvende knelpunten worden oplossingen gezocht. Veel activiteiten zijn daarom niet alleen gericht op mensen met hiv zelf maar juist ook professionals, intermediairs, beleidsmakers, onderzoekers en campagnemakers. Verder worden actuele maatschappelijke ontwikkelingen direct vertaald naar training van vrijwilligers en professionals en ook naar voorlichting via de website van HVN. In 2012 zal extra aandacht uitgaan de uitbreiding van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte. Er wordt ingezet op het versterken van de expertise binnen anti-discriminatieburo s over leven met hiv en de kwetsbare positie van mensen met hiv. Maar ook om het onderwerp hiv sterk te agenderen binnen de Commissie Gelijke Benadeling en het Netwerk Gelijke Behandeling. Uitgangspunt hierbij is het laagdrempelig maken van het indienen van een klacht over discriminatie door mensen met hiv. Dit betekent ook dat gewerkt wordt aan goede ondersteuning, counseling en doorverwijzing op het juiste moment met de juiste middelen. De gids Positief geadopteerd (2011) zal in het werkveld rondom adoptie van kinderen met hiv worden verspreid en HVN zal ondermeer expertise aanleveren voor het nieuwe beleidsplan inzake adoptie en hiv van de Raad voor de Kinderbescherming. Verder voldoet Nederland niet aan de onderschreven regel dat in elk hivbeleid aandacht voor stigma en discriminatie moet zijn en aan de registratie ervan. De registratie via Front Office en Back Office en het beschikbaar maken van casuïstiek wordt in 2012 gebruikt om de implementatie te versterken van de doelen welke door de UN zijn vastgesteld tijdens de High Level Meeting (juni 2011). Ook zal de vereniging haar specifieke kennis over leven en werken met hiv ook in 2012 zo mogelijk beschikbaar stellen als ministeries, zoals BuZa, VWS en SZW, maar ook andere instanties daarom verzoeken. Op basis hiervan zal de vereniging aanbevelingen doen voor het Nederlands beleid op dit terrein. Voor de Internationale Aids Conferentie 2012 worden abstracts ingediend om kennis van best practices en interventies van HVN over te dragen aan het internationale hiv-veld. Om het werken aan een positief klimaat voor leven met hiv zo doelmatig mogelijk te maken wordt nauw samengewerkt met het Programma Soa Aids Beleid (PSAB) van Soa Aids Nederland, zoals op terreinen als: toegang tot zorg, behandeling en opvang in Nederland, dan wel in de herkomstlanden ( met specifieke aandacht voor ongedocumenteerden, onverzekerbare mensen en MOE-landers), de financiële dienstverlening, het vreemdelingenbeleid (waarbij met name wordt ingezet op het verminderen van de negatieve de gevolgen van de -7-

8 verdere aanscherping van het migratie- en asielbeleid in 2012), alsmede het verminderen van reisbeperkingen voor mensen met hiv ( met name bij het verkrijgen van een werkvergunning in andere landen). (Pro)actieve individuele en collectieve (ziekte overstijgende) belangenbehartiging Individuele en collectieve belangbehartiging zullen (pro)actief zijn. Bijzondere aandacht gaat uit naar de ontwikkelingen, mede ingegeven door de in 2011 aangekondigde bezuinigingen in tal van sectoren welke ook van invloed kunnen zijn op de maatschappelijke participatie van mensen met hiv, zoals de negatieve gevolgen door een stapeling van eigen bijdragen. Ook wordt samengewerkt bij de onderhandelingen met het Verbond van Verzekeraars. Het gaat hierbij ondermeer om het kunnen verzekeren voor arbeidsongeschiktheid of overlijden, maar ook om het implementatieproces te bewaken van de twee nieuwe gezondheidsverklaringen ( voor leven en voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen), welke in 2011 zijn aangepast aan de medische ontwikkelingen. Bij ziekte overstijgende onderwerpen wordt aangesloten bij koepelorganisaties als de CG- Raad, ondermeer via de Adviesgroep Economische Participatie, en het Juridisch Steunpunt. BETER INZICHT IN STIGMA EN GESCHIKTE INTERVENTIES Mensen met hiv ervaren in Nederland in hogere mate dan verwacht stigma (PLUS Onderzoek UNIMAAS, 2008, TNS NIPO Onderzoeken Onderwijssector, en - Werkomgeving, ). De drie settings op het terrein van MJB waarin mensen met hiv in Nederland de meeste stigma ervaren, bestaan uit: de werksituatie / arbeidsmarkt, de financiële dienstverlening en de zorgsector. Interventies specifiek afgestemd op mensen met hiv om hiermee om te gaan worden nader onderzocht en uitgewerkt in aanbevelingen, In 2012 staan daarom de activiteiten in de volgende sectoren centraal: Zorgsector Veel mensen met hiv mijden de zorg ( ondermeer in ziekenhuizen, tandartsenzorg, medische diensten van allerlei instanties) door ervaren stigma en discriminatie. Ook werknemers met hiv in de zorgsector (zowel in ziekenhuizen als bijvoorbeeld in verpleeghuizen en bij de thuiszorg) ervaren stigma en discriminatie. HVN participeert daarom in de projectgroep van onderzoek binnen deze sector om hierin meer inzicht te krijgen en om aanbevelingen en interventies beschikbaar te maken (Care4Care Onderzoek UNIMAAS). Eind 2012 komt de gids Positief zorgt beschikbaar. Deze gids bundelt alle ontwikkelingen, aspecten en informatie op het terrein van hiv in de zorgsector. WERKOMGEVING Uit de casuïstiek vanuit de Front en Back Office blijkt, dat mensen met hiv veel stigma en discriminatie op het terrein van werk ervaren. Dit komt mede door de vele vooroordelen over werken en hiv ( TNS Nipo Onderzoek Hiv in de werkomgeving, 2011). Onterechte uitsluiting van werk vanwege hiv is ontoelaatbaar. Zeker omdat werken tot 66 of 67 jaar in de komende jaren gemeengoed zal gaan worden. Mensen met hiv mogen dan niet ten onterechte buiten het arbeidsproces gaan vallen. Voor 2012 blijft het thema werk en hiv daarom onverdeeld belangrijk. De informatie rondom werken en hiv wordt steeds meer toegankelijk gemaakt via de verdere ontwikkeling van het centraal informatiepunt voor hiv in de werkomgeving (www.positiefwerkt.nl). Ook komt begin 2012 de 2 de druk van de gids Positief werkt beschikbaar ( met een samenvatting in diverse talen) voor verdere verspreiding. Op verzoek van het Min. van SZW neemt HVN deel aan het sociale overleg om de nieuwe arbeidsstandaard voor werken en hiv (ILO, 2010) in te voeren, waardoor werkgevers, professionals en mensen met hiv beter geïnformeerd worden over het onderwerp. De ontwikkeling van de nieuwe multidisciplinaire Richtlijn Hiv en Arbeid wordt begin 2012 afgerond door de projectgroep waarin HVN participeert ( ZONMW). De aanbevelingen vanuit deze richtlijn moeten binnen de diverse betrokken beroepsgroepen worden geïmplementeerd. Ook wordt gewerkt aan een versie specifiek voor mensen met hiv. In samenwerking met de Poli Mens en Arbeid (PMA), een bedrijfsgeneeskundig expertisecentrum voor werkgerelateerde problemen voor diverse aandoeningen op het AMC wordt onderzocht of Hiv en werk hierbij kan aansluiten. Om een positief klimaat rondom werken en hiv te bevorderen en best practices op het gebied van hiv in de werkomgeving meer zichtbaar te maken wordt onderzocht of het uitreiken van een prijs ( de Positief werkt Award) hierbij een bijdrage kan leveren. HVN participeert sinds midden 2011,met een looptijd van vier jaar, in het project Op eigen kracht aan het werk (Fonds PGO). In samenwerking met een zevental lidorganisaties van de CG-Raad. HVN levert een belangrijke bijdrage bij het inzicht krijgen in specifieke profielen van mensen met een chronische aandoening op het gebeid van werk, waarbij HVN uiteraard specifiek ingaat op mensen met hiv. Het Project Positief werkt 2012 coördineert alle werk gerelateerde thema s, ondermeer in afstemming met de Expertisegroep Hiv en werk. De Werkgroep Hiv en werk voert de werkzaamheden uit. Financiële dienstverlening Voor het reguliere overleg met de Werkgroep Hiv van het Verbond van Verzekeraars (VvV) staan een aantal belangrijke onderwerpen op het programma. Op basis van nieuwe ontwikkelingen rondom hiv kan het Verbond de verzekeraars adviseren haar acceptatiebeleid en protocollen aan te passen. Nader onderzoek op basis van -8-

9 cijfers van Stichting Hiv Monitoring (SHM) biedt wellicht mogelijkheden om de condities bij toegang tot levensverzekeringen aan te passen. Verder wordt nieuw baanbrekend onderzoek opgestart om condities te formuleren waardoor toegang tot arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor mensen met hiv tot de mogelijkheden gaat behoren. Dit is zeker van belang vanwege een toenemend aantal zelfstandigen met hiv, die op dit moment onverzekerbaar zijn voor arbeidsongeschiktheid. BACK OFFICE EN DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING De registratie via Front Office (zie Hoofdstuk 5 Servicepunt) en het beschikbaar maken van casuïstiek geven een goed inzicht in de knelpunten waarmee mensen met hiv worden geconfronteerd. Deze worden vertaald naar beleidsactie. De actuele maatschappelijke, juridische en andere relevante ontwikkelingen worden direct vertaald naar training van vrijwilligers en professionals en ook naar voorlichting en informatievoorziening via de website van HVN WERKGROEP MJB De werkgroep MJB, bestaande uit een bestuurslid, vrijwilligers en de stafmedewerker, coördineert de MJBactiviteitenagenda en voert het MJB werkplan uit. STRAFRECHTVERVOLGING De medio 2002 opgerichte werkgroep JuBel adviseert het bestuur van HVN en verzorgt artikelen in Hivnieuws. Ze stelt indien nodig discussie- en expertisestukken op voor diverse gremia binnen en buiten de organisatie discussie- en expertisestukken op. De werkgroep volgt nauwlettend de strafrechtelijke uitspraken die verband houden met hiv. Aangenomen kan worden dat het vierde hiv-arrest van de Hoge Raad van februari 2007 er toe leidt dat niet meer zal worden vervolgd onder normale omstandigheden. Dat laat onverlet dat er nog wel vervolgd kan worden als er sprake is van directe opzet, waarbij de overdracht van het hiv-virus bewust wordt beoogd. Bij de Groningse hivzaak is dat aan de orde. De vereniging blijft er alert op, dat de strafrechtelijke vervolging zich tot dit soort zaken blijft beperken. Continuering en vernieuwing Ook in 2010 konden de bestaande factsheets transmissiekansen van Soa Aids Nederland niet opnieuw worden beoordeeld op hun wetenschappelijke actualiteit en relevantie. De werkgroep streeft dit thans ook niet meer na. Het standpunt van de Commissie voor Aidsgerelateerde vragen van het Zwitserse Ministerie van Volksgezondheid (EKAF) heeft deze vragen in heel ander verband (preventie en volksgezondheid) actueel gemaakt. Tijdens het Aidscongres van de IAS in Wenen in 2010 bleek de relatie tussen succesvolle behandeling en afname van infectiositeit de heersende doctrine te worden. Dit fenomeen heeft zich in 2011 versterkt. Dat zal weerslag krijgen op de strafrechtelijke vervolgingen. In 2010 is Oostenrijk op grond van de EKAF-informatie gestaakt met haar vervolgingen. In Zwitserland speelt dit evenzeer een rol. Denemarken heeft in 2011 de strafbaarstelling voorlopig buiten werking gezet. Belang voor andere jurisdicties (landen) in Europa Daadwerkelijke beïnvloeding in Europees verband kan plaatsvinden. JuBel kan in Europees verband een specifieke inbreng leveren door het verbreiden van haar expertise. Jubel was door Deutsche Aidshilfe benaderd om haar te adviseren hoe de vervolgingen aldaar ook tot een einde te brengen. Een presentatie hierover heeft in augustus 2009 nabij Göttingen plaatsgevonden. Deutsche Aidshilfe en Lhive, een zelfhulporganisatie voor hivpositieven in Zwitserland, wilden graag dat de vervolgingen in deze beide landen worden beëindigd en wilden graag dat JuBel hen daarbij ondersteunde. Dit bleek in 2010 en 2011 niet tot nadere adviesvragen te leiden. Na een verzoek kan de HVN dit leveren. De werkgroep is volgend voor wat betreft de actualiteit en initiërend waar zij van individuele rechtszaken op de hoogte geraakt voor wat betreft het aanbieden van haar expertise. -9-

10 1.3 Project Diversiteit Het driejarig project Diversiteit is afgerond in augustus Het evaluatierapport is bij ons op te vragen. HVN heeft een separate subsidieaanvraag bij het Aids Fonds voor verlenging van het project voor de jaren Begin 2012 verwachten we hier uitsluitsel over. Een samenvatting van deze aanvraag vindt u hieronder: Dit voorgestelde project (Cultural Diversity Project) is een voortzetting van Diversiteit project, dat drie jaar is uitgevoerd door Hiv Vereniging Nederland (HVN). Het project eindigde deze zomer (juli 2011). Het werd geëvalueerd met specifieke aanbevelingen, die naar het Aids Fonds zijn gestuurd. Als gevolg daarvan kan een deel van de informatie in dit voorstel u bekend voorkomen, maar deze projectaanvraag is meer gespecificeerd. En er is een nieuw thema benoemd met toegevoegde waarden. Tijdens de duur van het project Diversiteit, realiseerden we ons dat migranten met hiv in Nederland worden geconfronteerd met problemen in hun dagelijks leven die hen verhinderen positief in het leven te staan en om te kunnen omgaan met hun hiv-status. HVN, maar ook andere organisaties, beschikken niet over een onderzoek- / monitoringsysteem dat gedetailleerde informatie over het dagelijks leven en situaties van deze doelgroep verzamelt. Daarom richt het voorgestelde project zich op het verwerven van een dergelijk instrument. We hebben ervaring met het werken met deze doelgroep en hebben het vertrouwen gewonnen van deze doelgroep, waardoor uitvoering van dit monitoringsysteem succesvol zal zijn. Verder werken we samen met partnerorganisaties zoals hiv-behandelcentra, TNO en self-support organizations (SSO). We richten ons op een operationele research tool, waardoor resultaten direct kunnen worden verwerkt. Dit voorgestelde project heeft tot doel: 1) verder versterken en ondersteuning van het netwerk van en met migranten-sso; 2) verder uitbouwen van de capaciteit van migranten-sso; 3) het blijven verstrekken van informatie aan migranten met hiv om hen weerbaar(der) te maken en de kwaliteit van leven met hiv te verbeteren; 4) het leveren van belangenbehartiging aan migranten met hiv op individueel en collectief niveau; 5) verder versterken en het vergroten van de interne diversiteit van HVN; 6) het verwerven van een operationele research methode (ontwikkeld door en uitgevoerd in samenwerking met GNP+), die kennis en informatie verstrekt over het dagelijks leven en de situaties van migranten met hiv. -10-

11 2. Seksuele gezondheid en testen Inleiding - HVN zal in 2012 mensen met hiv ondersteunen bij hun seksuele gezondheid door middel van informatievoorziening, belangenbehartiging, mantelzorg en training van vrijwilligers. Daarbij wordt onze achterban geïnformeerd over preventie van hiv- en soa-overdracht en gestimuleerd tot het doen van regelmatige soa check-ups. We hebben ook intensief contact met zorgaanbieders over hun begeleiding van mensen met hiv bij hun seksuele gezondheid. En voor hen zijn we ook kennisleverancier, zowel ervaringskennis alsook wetenschappelijke kennis. Een goede seksuele gezondheid vraagt om een omgeving die niet stigmatiserend reageert op mensen met hiv en hun seksualiteit. Een groot aantal activiteiten, ook buiten het domein van dit hoofdstuk, worden in dit kader uitgevoerd in Tenslotte zal HVN het actief testen beleid uitdragen voor hen die mogelijk risico hebben gelopen. De activiteiten zoals vermeld in dit hoofdstuk Seksuele gezondheid en testen worden in 2012 gefinancierd door het RIVM/Cib en het Aids Fonds. Een deel van de sectiekosten wordt aangevraagd bij de stad Amsterdam. In 2007 verscheen bij HVN de nota Seksuele en reproductieve gezondheid van mensen met hiv en het testen op hiv-infecties. In 2011 verscheen het Meerjarenplan Experts in leven met hiv. De nota uit 2007 zal in 2012 worden geactualiseerd, mede in het kader van het Meerjarenplan en de verminderde financiële mogelijkheden in de komende jaren. Iedereen die seksuele contacten heeft, moet op de hoogte zijn van -en toegang hebben tot- maatregelen om daarbij zelf zo gezond mogelijk te blijven en risico s voor sekspartners en nageslacht te beperken. In 2008 heeft HVN de preventiedoelstelling expliciet toegevoegd aan haar statuten. Een aantal omstandigheden draagt ons inziens bij aan het verwezenlijken van preventiedoelstellingen: het hebben van een goede seksuele gezondheid, goede en actuele informatie en een sociale context die niet stigmatiserend reageert op mensen met hiv. HVN streeft een goede seksuele gezondheid na voor mensen met hiv, omdat het een essentieel aspect is van een kwalitatief goed leven. Als definitie van seksuele gezondheid hanteert HVN die van de World Health Organisation (WHO) uit 2002: "A state of physical, emotional, mental and social well-being in relation to sexuality; it is not merely the absence of disease, dysfunction or infirmity. Sexual health requires a positive and respectful approach to sexuality and sexual relationships, as well as the possibility of having pleasurable and safe sexual experiences, free of coercion, discrimination and violence. For sexual health to be attained and maintained, the sexual rights of all persons must be respected, protected and fulfilled." HVN is de belangenbehartiger van en informatievoorziener aan mensen met hiv en aan hun omgeving. HVN heeft een beperkt budget om deze functies uit te voeren. HVN heeft gelukkig een groot aantal vrijwilligers, die mensen met hiv ondersteunen en informeren, ook omtrent seksuele gezondheid. In 2012 zal HVN de doelstelling het nastreven van een goede seksuele gezondheid, gezien de beperkte middelen en de positie in het veld, toespitsen op een aantal geselecteerde onderwerpen. De daarmee gemoeide activiteiten staan hieronder beschreven. Deze bouwen voort op onze inspanningen in voorgaande jaren. Daarnaast voeren ook de doelgroepgerichte secties van HVN activiteiten uit op het terrein van de seksuele gezondheid (zie daarvoor hoofdstuk 4). In dit hoofdstuk wordt onderscheid gemaakt tussen activiteiten voor enerzijds hiv-positieven en anderzijds hivnegatieven en mensen die niet (recent) op de hoogte zijn van hun hiv-status. 2.1 Activiteiten gericht op mensen met hiv Hepatitis C bij homomannen De seksuele overdracht van hepatitis C onder met name homomannen met hiv vormt een groot gezondheidsrisico. In 2009 is op initiatief van HVN samen met de Schorer en na consultatie van experts een brochure uitgegeven over hepatitis C, die in 2010 en 2011 is uitgezet via GGD en en de hiv-behandelcentra. Deze brochure gaat in op de preventieve aspecten van hepatitis C en richt zich specifiek op homomannen met hiv. In najaar 2011 wordt deze brochure geëvalueerd en wordt mogelijk in 2012 hernieuwd uitgegeven. Poz&Proud organiseert in 2012 informatie- en ondersteuningsbijeenkomsten voor homomannen met hepatitis C. In 2012 wil HVN een informatieboekje uitgeven voor homomannen die leven met hepatitis C. We willen een boekje uit het Verenigd Koninkrijk (van het NAM, daarvoor integraal laten vertalen. Aangezien in 2011 nieuwe medicatie beschikbaar komt, wachten we op een nieuwe update van het NAM-boekje. We zullen farma-sponsoring zoeken om het te kunnen realiseren. Het RIVM-budget is daarvoor onvoldoende. Daarnaast onderhouden we een hepatitis C dossier op onze website. -11-

Werkplan 2014. Hiv Vereniging Nederland Eerste Helmersstraat 17 1054 CX Amsterdam. Postbus 15847 1001 NH Amsterdam

Werkplan 2014. Hiv Vereniging Nederland Eerste Helmersstraat 17 1054 CX Amsterdam. Postbus 15847 1001 NH Amsterdam Werkplan 2014 Hiv Vereniging Nederland Eerste Helmersstraat 17 1054 CX Amsterdam Postbus 15847 1001 NH Amsterdam Tel: 020 6 160 160 Fax: 020 6 161 200 info@hivnet.org Inhoudsopgave 1. Belangenbehartiging

Nadere informatie

Hiv Vereniging Nederland Jaarverslag 2013

Hiv Vereniging Nederland Jaarverslag 2013 Hiv Vereniging Nederland Jaarverslag 2013 Hiv Vereniging Nederland Eerste Helmersstraat 17 1054 CX Amsterdam Postbus 15847 1001 NH Amsterdam Tel: 020 6160160 Fax: 020 6161200 www.hivnet.org INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Hiv Vereniging Nederland Jaarverslag 2007

Hiv Vereniging Nederland Jaarverslag 2007 Hiv Vereniging Nederland Jaarverslag 2007 Hiv Vereniging Nederland Eerste Helmersstraat 17 1054 CX Amsterdam Postbus 15847 1001 NH Amsterdam Tel: 020 6160160 Fax: 020 6161200 www.hivnet.org - pagina 2

Nadere informatie

Strategie voor de aanpak van soa s en hiv onder MSM in Nederland

Strategie voor de aanpak van soa s en hiv onder MSM in Nederland Soa Aids Nederland Soa Aids Nederland Onder Controle Strategie voor de aanpak van soa s en hiv onder MSM in Nederland 2013 2018 Inhoud Woord van dank 4 Samenvatting 5 1. Introductie 11 1.1 Aanleiding 11

Nadere informatie

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Nederlandse Stomavereniging Januari 2010 Inleiding Voor u ligt het meerjarenplan 2010-2014 van de Nederlandse

Nadere informatie

Jaarverslag Aids Fonds

Jaarverslag Aids Fonds Jaarverslag Aids Fonds 2013 Inhoudsopgave 1 Aids Fonds in 2013 en in de toekomst 1 2 Onze aanpak: missie, doel en strategie 5 2.1 Onze focus 5 2.2 Onze nieuwe strategie 6 2.3 Werken aan verbetering 6

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013

ACTIVITEITENPLAN 2013 ACTIVITEITENPLAN 2013 Inhoudsopgave VOORWOORD...2 1. INLEIDING...3 2. DE VERENIGING NVN...5 2.1 De leden van de NVN...6 2.2 Vrijwillige inzet binnen de NVN...8 2.3 Structuur NVN...9 3. EXTERNE CONTACTEN...11

Nadere informatie

Beroepsprofiel verloskundige

Beroepsprofiel verloskundige Beroepsprofiel verloskundige December 2005 KNOV, Bilthoven Colofon Deze uitgave maakt deel uit van de publicaties van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Het beroepsprofiel

Nadere informatie

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Uitgebracht op verzoek van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Landelijk Overleg Thema-instituten [Webversie] 14 november 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Palliantie. Meer dan zorg ZonMw, Inhoud Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Opdracht... 5 1.2 Totstandkoming van de tekst...

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag CZ-CB-U-2831796 16 jul. 08. Onderwerp Bijlage(n) Uw brief ketenzorg zwangerschap en geboorte

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag CZ-CB-U-2831796 16 jul. 08. Onderwerp Bijlage(n) Uw brief ketenzorg zwangerschap en geboorte De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 16 jul. 08 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief ketenzorg zwangerschap

Nadere informatie

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK De aansluiting van vraag op aanbod Mei, 2012 Afstudeeronderzoek in opdracht van de NVMW Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Christelijke

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

BLAUWDRUK KANKER EN WERK

BLAUWDRUK KANKER EN WERK BLAUWDRUK KANKER EN WERK met - STAPPENPLAN VOOR ONTWIKKELAARS VAN ONCOLOGISCHE RICHTLIJNEN en - LEIDRAAD VOOR (PARA)MEDISCHE PROFESSIONALS, BETROKKEN BIJ DE BEHANDELING EN BEGELEIDING VAN KANKERPATIENTEN

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016 Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Gezondheid 2. Gemeentelijke verantwoordelijkheden 2.1. De Wet publieke gezondheid 2.2. De Wet maatschappelijke ondersteuning 2.3.

Nadere informatie

Gezondheid dichtbij. Landelijke nota gezondheidsbeleid

Gezondheid dichtbij. Landelijke nota gezondheidsbeleid Gezondheid dichtbij Landelijke nota gezondheidsbeleid mei 2011 Landelijke nota gezondhei 1 Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 2 Samenvatting 3 Inleiding 4 1. Nederland is gezond maar het kan nog beter

Nadere informatie

Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg. Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen

Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg. Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen ict-zorg: VERPLEEGKUNDIGEN aan zet! ICT-ZORG: VERPLEEGKUNDIGEN AAN ZET! Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen STG / Health Management

Nadere informatie

Implementatieverkenning zelfmanagement in de nefrologie. December 2014

Implementatieverkenning zelfmanagement in de nefrologie. December 2014 Implementatieverkenning zelfmanagement in de nefrologie December 2014 1 In opdracht van Nierstichting Nederland en Nierpatiënten Vereniging Nederland Ede, december 2014 Auteurs: drs. Janneke de Groot Femke

Nadere informatie

Jaarverslag STOP AIDS NOW!

Jaarverslag STOP AIDS NOW! Jaarverslag STOP AIDS NOW! 2013 STOP AIDS NOW! is een partnerschap van het Aids Fonds en vier Nederlandse ontwikkelingsorganisaties: Cordaid Memisa, Hivos, ICCO en Oxfam Novib. Onze missie luidt: Samen

Nadere informatie

Zorgstandaard Integrale geboortezorg

Zorgstandaard Integrale geboortezorg Zorgstandaard Integrale geboortezorg Versie 1.0 15 juni 2015 (9 e concept) Expertgroep Zorgstandaard Integrale geboortezorg College Perinatale Zorg Oudlaan 4 3515 GA UTRECHT T 030 2739758 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Preventie kan effectiever!

Preventie kan effectiever! >±H ±< >±H ±< >±H ±< >±H ±< overzichtstudies >±H ±< Preventie kan effectiever! >±H ±< >±H ±< Deelnamebereidheid en deelnametrouw >±H ±< aan preventieprogramma s in de zorg >±H ±< NIVEL 2012 Berber Koopmans

Nadere informatie

Meerjarenstrategie 2015-2018. Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties

Meerjarenstrategie 2015-2018. Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties Meerjarenstrategie 2015-2018 Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties NFK Februari 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Impact van kanker en omgevingsontwikkelingen 4 2.1 Maatschappelijke impact

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Preventie in de zorg

Preventie in de zorg reventie Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Auteurs M. van den Berg (red.) N.A.M. Post H.H. Hamberg-van Reenen C.A. Baan C.G. Schoemaker

Nadere informatie

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond.

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Een verkenning binnen de sectoren geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie

Gezondheidsraad. Hemofilie, hiv en de Wbmv

Gezondheidsraad. Hemofilie, hiv en de Wbmv Gezondheidsraad Hemofilie, hiv en de Wbmv 2015/10 Gezondheidsraad Hemofilie, hiv en de Wbmv Hemofilie, hiv en de Wbmv aan: de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Nr. 2015/10, Den Haag, 21 april

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg en re-integratie voor werkenden en uitkeringsgerechtigden met psychische klachten : verkenning naar knelpunten en oplossingen

Geïntegreerde zorg en re-integratie voor werkenden en uitkeringsgerechtigden met psychische klachten : verkenning naar knelpunten en oplossingen Opdrachtgever SZW Opdrachtnemer Talma Instituut, TNO / M. Soentken, R. Steenbeek, R. Mooij, S. Hommerson Onderzoek Geïntegreerde zorg en re-integratie voor werkenden en uitkeringsgerechtigden met psychische

Nadere informatie

Positief zorgt. Hiv Vereniging Nederland 2013

Positief zorgt. Hiv Vereniging Nederland 2013 Positief zorgt Hiv Vereniging Nederland 2013 1 inhoudsopgave voorwoord 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 voorwoord Alexander Pastoors, voorzitter Hiv Vereniging Nederland inleiding Ronald Brands,

Nadere informatie