Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten."

Transcriptie

1 Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Bij een optimale behandeling van ondervoeding is de overdracht en samenwerking tussen de eerste lijn (1 e lijn) en de tweede lijn (2 e lijn) van groot belang. Tijdens de Dag van de Ondervoeding is naar voren gekomen dat de overdracht en samenwerking momenteel gepaard gaan met verschillende knelpunten. De aanleiding voor het uitvoeren van dit praktisch onderzoek is om inzicht te krijgen in welke knelpunten een belangrijke rol spelen bij de overdracht en samenwerking tussen de 1 e en 2 e lijn bij de behandeling van patiënten met ondervoeding. Met beter inzicht wordt gestreefd naar mogelijke oplossingen en uiteindelijk een verbetering van de overdracht van de ondervoede patiënt. Methoden Het onderzoek is een observationele studie. De knelpuntanalyse is uitgevoerd door middel van een digitale enquête. Deelnemers De enquête is verstuurd naar diëtisten werkzaam in de 1 e en 2 e lijn. Voor de 1 e lijn is een bestaand adressenbestand gebruikt van diëtisten die scholing hebben gevolgd bij Stichting Eerstelijns Ondervoedings Instituut. Tevens zijn alle 2 e lijns instellingen telefonisch benaderd voor deelname. Indien akkoord voor deelname, is de desbetreffende enquête verstuurd naar de deelnemende partij. In totaal zijn er 24 enquêtes verstuurd. Hiervan hebben 94 diëtisten (1 e lijn N=48, 2 e lijn N=46) de enquête ingevuld. Niet alle enquêtes zijn volledig ingevuld. Dataverzameling en analyse De dataverzameling en analyse van de enquête is uitgevoerd met Survey Monkey. Totaal zijn er 94 enquêtes geanalyseerd. Er is voor gekozen om iedere ingevulde vraag te verwerken met het bijbehorende aantal antwoorden. De enquête bestaat uit 19 vragen (waarvan 2 open vragen) voor de 1 e lijn en 23 vragen (waarvan 2 open vragen) voor de 2 e lijns diëtist. Alle vragen bevatten een open invul veld. Bij de analyse is voor beide onderzoeksgroepen 1 vraag komen te vervallen door een foutieve vraagstelling. De resultaten zijn door middel van beschrijvende statistiek weergegeven, waarbij de percentages zijn afgerond naar gehele getallen en de absolute getallen naar 1 decimaal achter de komma. Resultaten Huidige situatie: De basis van een goede samenwerking is het hebben van contact met collega s. Het contact tussen de 1 e en 2 e lijns diëtist is echter niet vanzelfsprekend (tabel 1). 8% van de 1 e lijns diëtisten heeft contact met een diëtist uit de 2 e lijn. Het contact bestaat uit telefonisch contact (N=13), regelmatig overleg (N=3) en/ of alleen contact indien nodig (N=22). Tabel 1: Samenwerking 1 e lijn n=48 2 e lijn n=46 Contact met collega s 8% 74% Helemaal geen contact 42% 26% met collega s Behoefte aan (meer) contact met collega s 79% 17% 74% (N=34) van de 2 e lijns diëtisten geven aan contact te hebben met één of meerdere diëtisten uit de 1 e lijn. Zowel vanuit de 1 e als de 2 e lijn vindt er ook contact plaats via mailwisseling. 79% van de diëtisten uit de 1 e lijn geeft aan behoefte te hebben aan (meer) contact met diëtisten uit de 2 e lijn ten aanzien van de behandeling en begeleiding van patiënten met ondervoeding. Vanuit de 2 e lijn geeft maar 17% aan behoefte te hebben aan (meer) contact met 1 e lijns diëtisten. Uit onderzoek van de Stuurgroep Ondervoeding blijkt dat +/- 2% van de patiënten in ziekenhuizen ondervoed zijn. Deze patiënten worden niet tot nauwelijks (-4%) doorwezen naar de diëtist in de 1 e lijn (N=37). In de 2 e lijn wordt de ondervoede patiënt frequenter doorverwezen naar de diëtist. De patiënt wordt door de meerderheid van de diëtisten (N=31) in 6-1% van de casussen gezien. In de ziekenhuizen wordt op grote schaal gescreend op ondervoeding, waarmee een verwijzing naar een diëtist protocollair geregeld kan zijn. 1

2 Figuur 1: Hoeveel % van de ondervoede patiënten die u ziet draagt u over naar de 1e lijns diëtist? (%) 2e lijn (N=46) Het aantal ondervoede patiënten die door de 2 e lijn overgedragen wordt naar de 1 e lijn is beperkt. 48% (N=22) geeft aan maar -2% van de ondervoede patiënten over te dragen naar de 1 e lijn. 24% (N=11) draagt de patiënt in 2-4% van de consulten over en 9% (N=4) in 4-6% van de consulten. Slechts 4% (N=2) van de diëtisten geven aan de patiënt in meer dan 6% van de consulten over te dragen naar de 1 e lijn. Voor de overige diëtisten (N=7) is het aantal patiënten dat wordt overgedragen naar de 1 e lijn onbekend (figuur 1). Patiënten zijn steeds korter in het ziekenhuis opgenomen. Gemiddelde opnameduur bedraagt 3,3 dagen. Deze periode is te meestal te kort om de dieetbehandeling op te starten en/of af te sluiten. De patiënt zal ook na ontslag uit het ziekenhuis, nog frequente begeleiding van een diëtist nodig hebben. Indien de diëtist in de 1 e lijn een patiënt na ontslag uit het ziekenhuis blijft begeleiden, vindt deze vorm van begeleiding plaats door middel van een combinatie van een huisbezoek (N=44, 92%), op de praktijk (N=36, 7%) en een telefonisch consult (N=2, 42%). Indien de patiënt na ontslag vanuit het ziekenhuis door een diëtist in de 2 e lijn begeleidt blijft worden, vindt deze begeleiding in de meeste situaties plaats door middel van een telefonisch consult (N=39, 8%), in combinatie met poliklinische begeleiding (N=33, 72%) of geen begeleiding meer (N=16, 3%). 17 diëtisten (37%) geven aan de patiënt over te dragen (figuur 2) Figuur 2: Op welke wijze worden ondervoede patiënten door u begeleid na ontslag uit het ziekenhuis? (meerdere antwoorden mogelijk) 1e lijn (N=48) 2e lijn (N=46) Niet alle patiënten worden vanuit de 2 e lijn overgedragen naar de 1 e lijn. Deze patiënten worden na ontslag toch nog in de 2 e lijn begeleid. Het aantal vervolgconsulten dat door het ziekenhuis aangeboden kan worden is soms vastgelegd in afdelingsgebonden afspraken. 87% (N=4) geeft aan geen vastgesteld maximum te hanteren, 4% (N=2) biedt 1 vervolgconsult aan, 4% (N=2) geeft aan 1-3 consulten aan te bieden en 4% (N=2) 3 of meer. Afdelingen Diëtetiek in het ziekenhuis kunnen een eerstelijns financiering hebben, waardoor ze proberen binnen de 3 uur te blijven van de vergoeding vanuit de basisverzekering. Het maximum aantal consulten is tevens afhankelijk van wat voor de patiënt nodig is, maar ook afhankelijk van de werkdruk en de agenda van de diëtist zelf. Bij volle agenda wordt de begeleiding eerder afgerond. Knelpunten: In de enquête is de volgende stelling beantwoord: Diëtisten uit de 2 e lijn vinden dat diëtisten uit de 1 e lijn onvoldoende kennis en ervaring hebben met ondervoeding. Zowel de 1 e als 2 e lijn heeft vanuit haar eigen visie deze stelling beantwoord (figuur 3). Diëtisten uit de 1 e lijn geven aan dat er wel voldoende kennis is, maar dat de ervaring soms ontbreekt. Het gebrek aan ervaring kan deels te maken hebben met het beperkte aantal patiënten dat wordt doorverwezen. De kennis van de diëtisten in de 1 e lijn is volgens de 2 e lijn zeer wisselend. De diëtisten in de 1 e Mee eens Oneens Geen mening lijn betreuren echter dat dit idee nog steeds leeft en dat het vertrouwen lijkt te missen. Zij geven aan meer te zijn dan afvaljuffen Figuur 3: Stelling: Diëtisten uit de 2e lijn vinden dat diëtisten uit de 1e lijn onvoldoende kennis en ervaringen hebben met ondervoeding (%). 1e lijn (N=44) 2e lijn (N=4) 2

3 De deskundigheid & begeleiding van zowel de 1 e als de 2 e lijn is beoordeeld. Beide groepen hebben naast de beoordeling van de andere onderzoeksgroep, ook hun eigen deskundigheid en begeleiding beoordeelt. Tabel 2 geeft de gemiddelde beoordeling weer. Algemene opmerkingen ten aanzien van: Deskundigheid: o In de 2 e lijn wordt meer ondervoeding gezien, waardoor meer ervaring. Daarin tegen volgt de 1 e lijn ook frequente scholingen. o De 2 e lijn heeft minder zicht op de thuissituatie, waardoor de gegeven adviezen soms niet uitgevoerd kunnen worden. Begeleiding: o De 2 e lijn biedt frequent telefonische o Tabel 2: Beoordeling deskundigheid & begeleiding 1 e lijn n=44 Deskundigheid 1 e lijn 7.8 (sd±1,11) Deskundigheid 2 e lijn 8. (sd±1,8) Begeleiding patiënt 1 e lijn 7. (sd±1,2) Begeleiding patiënt 2 e lijn.4 (sd±1,) 2 e lijn n=4 7. (sd±1,49) 8.1 (sd±1,41) 6.6 (sd±1,42) 7. (sd±1,3) begeleiding en heeft geen mogelijkheden heeft tot een huisbezoek. Dit wordt als groot nadeel gezien door de 1 e lijn. De 2 e lijn geeft aan dat de begeleiding vanuit de 2 e lijn beter kan. Nu is er geen structurele overdracht, begeleiding wordt te snel afgesloten en de patiënten zijn soms al weg voordat de diëtist langs is geweest. o Het knelpunt bij begeleiding in de 1 e lijn is voornamelijk te zien op financieel vlak. De vergoeding van drie behandeluren vanuit de basisverzekering wordt als een beperkende factor gezien. Zowel de 1 e (1%) als 2 e lijn (91%) is van mening dat een volledige en tijdige overdracht een voorwaarde is voor continuïteit van de zorg. De 2 e lijn geeft aan dat volledigheid door tijdgebrek niet altijd haalbaar is. 1% (N=43) van de 1 e lijns diëtisten is van mening dat de diëtist uit de 1 e lijn een nuttige rol kan spelen in de dieetbegeleiding van ondervoede patiënten na ontslag uit het ziekenhuis. 97,8% (N= 43) van de 2 e lijns diëtisten sluit zich hierbij aan. De meerwaarde van de 1 e lijns diëtist wordt voornamelijk gezien in het feit dat zij beter inzicht hebben in de thuissituatie en frequent overleg hebben met de huisarts en (wijk) verpleegkundigen. Een belangrijke reden om de patiënten vanuit de 2 e lijn wel over te dragen naar de 1 e lijn is de begeleidingsmogelijkheid dichter bij huis, de mogelijkheid voor een huisbezoek en een betere inschatting van de thuissituatie. Het kennisniveau en een goede profilering van de diëtist in de 1 e lijn worden nauwelijks gezien als een extra meerwaarde in een verwijzing naar de 1 e lijns diëtist (figuur 4) Figuur 4: Wat zijn voor u redenen om een ondervoede patiënt WEL over te dragen naar de 1e lijns diëtist? (%, meerdere antwoorden mogelijk) Voldoende kennis Begeleiding Huisbezoek dicht bij huis mogelijk Betere inschatting van thuissituatie Goede profilering diëtist 1e lijn 2e lijn (N= 46) Naast redenen om wel door te verwijzen naar de 1 e lijn, zijn er ook redenen om de ondervoede patiënt vanuit de 2 e lijn niet door te verwijzen naar de 1 e lijn. Figuur geeft een overzicht. De diëtisten in de 2 e lijn omschrijven de moeilijkheid om de juiste diëtist met het juiste kennisniveau te vinden in de 1 e lijn. Soms is het een praktische overweging om de patiënt zelf te blijven begeleiden. Het vervolgtraject is in deze situatie kort en de patiënt komt toch nog terug in het ziekenhuis voor begeleiding door specialist. 4 3 Figuur : Wat zijn voor u redenen om een ondervoede patiënt NIET over te dragen naar de 1e lijns diëtist? (%, meerdere antwoorden mogelijk) 2 1 2e lijn (N=46) Onvoldoende kennis Initiatief ligt bij de patiënt Geen vervolgconsult nodig Patiënt blijft op poli diëtetiek in het ziekenhuis In 1e lijn krijgen ze niet juiste begeleiding Onvoldoende profilering van diëtist 1e lijn 3

4 79% (N=34) van de 1 e lijns diëtisten en 69% (N=31) van de 2 e lijns diëtisten vinden dat een gespecialiseerde ondervoedingsdiëtist een meerwaarde heeft. Vanuit de 1 e lijn wordt deze meerwaarde voornamelijk gezien bij begeleiding van patiënten met oncologische aandoeningen en bij sondevoeding. Overige kennis behoort tot de basis. Ook de 2 e lijn geeft aan dat ondervoeding niet ingewikkeld is, maar dat onderliggende ziektebeelden het ingewikkeld kunnen maken. Diëtisten in de 1 e lijn geven als knelpunt bij de overdracht aan dat er niet, nauwelijks of te laat wordt overgedragen (N=26). Daarnaast wordt de transmurale samenwerking als knelpunt genoemd (N=8). Door beter met de 2 e lijn samen te werken en het beleid beter op elkaar af te stemmen, kan de behandeling van de ondervoede patiënten verbeterd worden. Ook is onvoldoende informatie bij de overdracht een knelpunt. (N=7). Daardoor heerst er onduidelijkheid over wat er met de patiënt afgesproken is. Alleen in de 1 e lijn wordt de vergoeding van de zorgverzekeraar aangemerkt als knelpunt (N=2). Tevens denken diëtisten in de 1 e lijn dat het probleem ondervoeding onderschat wordt (N=2). De 2 e lijn ervaart dat het maken van een overdracht veel werk en tijd kost (N=12). Het wordt als belastend ervaren. (N=3). Diëtisten geven aan dat vanuit de 1 e lijn geen terugkoppeling plaats vindt van de behandeling (N=6). Zowel de 1 e (N=) als de 2 e lijn (N=11) missen een sociale kaart. Waardoor diëtisten bij een overdracht niet weten aan welke diëtist de patiënt kan worden overgedragen. De diëtisten hebben geen weet van de kennis van collega s. Tevens is onbekend of er ook gespecialiseerde diëtisten in de buurt gevestigd zijn. Figuur 6 laat het totale overzicht zien Figuur 6: Welke knelpunten ervaart u in de OVERDRACHT van ondervoede patiënten? 1 1 1e lijn (N=44) 2e lijn (N=4) Diëtisten in de 1 e lijn ervaren in de dieetbehandeling knelpunten. Geen of onvolledige overdracht wordt als knelpunt (N=8) omschreven. Ook ervaren zij (N=4) dat de zorgbehoefte van de patiënt hoger is dan aangeboden kan worden. Diëtisten in de 2 e lijn ervaren dat de dieetbehandeling veel tijd kost (N=6). Hierdoor verloopt de behandeling van ondervoeding niet optimaal. Daarnaast geven diëtisten in de 2 e lijn (N=4) aan dat begeleiding na ontslag niet optimaal is, doordat de patiënt uit het zicht raakt wanneer hij niet meer onder behandeling van het ziekenhuis is. De korte opnameduur wordt als een knelpunt ervaren (N=3). Zowel diëtisten in de 1 e (N=9) als in de 2 e lijn (N=) ervaren in de dieetbehandeling dat de diëtist te laat ingeschakeld wordt. Overige knelpunten zijn communicatieproblemen, het behalen van de voedingsbehoefte, motivatie en compliance van de patiënten, onderschatting van het bestaan van ondervoeding door huisartsen en praktijkondersteuners, onvoldoende kennis in de 1 e lijn en de financiën. Er wordt aangegeven dat patiënten weinig wil hebben om te veranderen of dat het eten door een operatie tegen staat. In de 1 e lijn (N=) en 2 e lijn (N=7) wordt aangegeven dat de vergoeding van drie behandeluren beperkend is. Ook zijn er diëtisten in de 1 e (N=1) en 2 e lijn (N=) die geen knelpunten ervaren bij de dieetbehandeling. Figuur 7 laat het volledige overzicht zien. 4

5 Figuur 7: Welke knelpunten ervaart u in de DIEETBEHANDELING van ondervoede patiënten? e lijn (N=44) 2e lijn (N=4) 2 Verbetering: De diëtisten uit de 1 e en 2 e lijn kunnen de dieetbehandeling van de ondervoede patiënten verbeteren door middel van het delen van kennis en intercollegiale toetsing, door nascholing en door een Tabel 3: Hoe kunnen diëtisten uit de 1 e en 2 e lijn de dieetbehandeling van de ondervoede patiënt verbeteren (meerdere antwoorden mogelijk) 1 e lijn (n=43) 2 e lijn (n=4) Delen van kennis en intercollegiale toetsing 93% 82% Nascholing 72% 62% Intensiever begeleiden van patiënt 67% 3% intensievere begeleiding van de patiënt (tabel 3). Samenwerking en verbetering van de communicatie tussen de 1 e en 2 e lijn wordt tevens als verbeterpunt aangegeven. De overdracht van ondervoede patiënt kan verbeterd worden. Zowel de 1 e lijn als de 2 e lijn ziet verschillende mogelijkheden. Figuur 8 geeft een overzicht. Tevens wordt aangegeven dat het open staan voor elkaar en het handelen in het belang van de patiënt een belangrijk uitgangspunt is Figuur 8: Hoe kunnen diëtisten uit de 1e en 2e lijn de Overdracht van ondervoede patiënten verbeteren? (meerdere antwoorden mogelijk) Taken en verantwoordelijkheden betrokken disciplines middels een zorgpad Verbetering van vindbaarheid van een gespecialiseerde (ondervoedings) diëtist Verbetering overdracht dieetbehandeling Eenvoudige inzage en mogelijkheden tot wijzigen van Verklaring Dieetpreparaten bij facilitair bedrijf of apotheek 1e lijn (N=43) 2e lijn (N=4) Discussie De begeleiding en dieetbehandeling van de ondervoede patiënt kan na ontslag vanuit het ziekenhuis zowel in de 1 e als 2 e lijn voortgezet worden. Waar de meest optimale dieetbehandeling geboden kan worden is individueel verschillend. Het transmuraal begeleiden van de patiënt met ondervoeding vergt een goede samenwerking. De samenwerking en overdracht van patiënten met ondervoeding tussen de 1 e en 2 e lijn laat meerdere knelpunten zien. Dit onderzoek geeft meer inzicht in de bestaande knelpunten en tevens ook in de mogelijke verbeterpunten. De uitvoering van dit onderzoek heeft sterke en zwakke onderdelen. Een sterk aspect is dat de samenstelling van de enquêtevragen gebaseerd is op uitkomsten van bijeenkomsten met meerdere partijen die betrokken zijn bij de begeleiding en behandeling van de ondervoede patiënt. De vragen zijn tevens getoetst door meerdere diëtisten. Een ander positief aspect is dat de codering door twee codeurs is uitgevoerd. Tevens is de verdeling tussen het aantal 1 e en 2 e lijns diëtisten in evenwicht, waardoor beide partijen in gelijke sterkte vertegenwoordigd zijn. Een beperking in deze studie kan zijn dat de diëtisten met deelname mogelijk juist de diëtisten zijn in de huidige werkwijze knelpunten ervaren. De diëtisten die niet tot nauwelijks knelpunten ervaren hebben misschien afgezien van deelname.

6 Door de selectie voorafgaand aan onderzoek kan het zijn dat de weergave van knelpunten niet vanzelfsprekend de complete lijst aan knelpunten weergeeft. Conclusie De overdracht van patiënten vanuit 2 e naar 1 e lijn is onvoldoende. De 2 e lijn begeleidt de patiënt 2x vaker door middel van een telefonisch consult. Dit is geen ideale manier van begeleiden of behandelen. Gespecialiseerde diëtist heeft meerwaarde. Genoemde belemmerende factoren bij overdracht & samenwerking: - Onvoldoende, te late of geen overdracht - Ontbreken sociale kaart - Tijd en werkdruk - Communicatieproblemen Meerwaarde 1 e lijn: zorg dichtbij huis, huisbezoek, korte lijnen met huisarts en wijkverpleging. Meerwaarde 2 e lijn: kennis, ervaring en toegankelijkheid tot gegevens. Deskundigheid & begeleiding in 1 e lijn wordt door 2 e lijn met voldoende beoordeeld. Deskundigheid in de 2 e lijn door de 1 e lijn beoordeeld met een voldoende, de begeleiding in de 2 e lijn wordt echter door de 1 e lijn met een onvoldoende beoordeeld. Samenwerken, communicatie, een sociale kaart en een verbeterde overdracht lijkt de sleutel tot succes. Stichting EOI wil de overdracht van de 2 e lijn naar de 1 e lijn verbeteren. Zij geeft opleidingen voor het gewenste kennisniveau, is in het bezit van een sociale kaart met gespecialiseerde diëtisten en kan als forum benaderd worden voor vragen en knelpunten. Maar daarnaast vergt een verbetering in de overdracht inzet van de diëtisten zelf, waarbij het van belang is om open te staan voor elkaar en het belang van de patiënt centraal zetten en niet die van de diëtist! 6

Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt

Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt Amsterdam, Januari 2015 Inleiding De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in vroege herkenning en behandeling van

Nadere informatie

Samenvatting nulmeting enquête

Samenvatting nulmeting enquête Samenvatting nulmeting enquête DuurSaam Houten - Tevredenheid professionals zorg en ondersteuning ouderen Partijen in Houten werken al langere tijd samen rondom (kwetsbare) ouderen. Deze samenwerking is

Nadere informatie

SAMENWERKEN IN DE PALLIATIEVE ZORG IN DE EERSTELIJN

SAMENWERKEN IN DE PALLIATIEVE ZORG IN DE EERSTELIJN SAMENWERKEN IN DE PALLIATIEVE ZORG IN DE EERSTELIJN een onderzoek naar de ontwikkeling en implementatie van het Zorgprogramma Palliatieve Eerstelijnszorg in de deelgemeente Rotterdam Kralingen - Crooswijk

Nadere informatie

Rondetafeldiscussie 12-12-12 Dag van de Ondervoeding

Rondetafeldiscussie 12-12-12 Dag van de Ondervoeding Rondetafeldiscussie 12-12-12 Dag van de Ondervoeding Aanwezig: Kelly Duin, Christina van Duuren, Anja Evers, Ellen van der Heijden, Miranda Lassche, Marjon van der Looij, Marieke van der Plas, Ricky van

Nadere informatie

Transmuraal Overleg Amsterdamse Diëtisten. 9 maart 2015 KICK-OFF

Transmuraal Overleg Amsterdamse Diëtisten. 9 maart 2015 KICK-OFF Transmuraal Overleg Amsterdamse Diëtisten 9 maart 2015 KICK-OFF Programma 16.10 16.25 17.00 17.30 18.15 18.35 18.45 19.30 20.00 Introductie TOAD Discussie in groepen TOAD en NVD: ja of nee Pauze Toolkit

Nadere informatie

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC?

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? Gemiddeld 5 x Vind u dat u altijd door een arts geholpen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013)

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013) Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013) Inhoudsopgave Verslag Samenvatting resultaten Bijlage - Vragenlijst Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN VENLO +31 (77) 3203736

Nadere informatie

Carrouselbijeenkomst 2016 Samenwerkingsafspraken Karin Jansen, relatiemanager huisartsen

Carrouselbijeenkomst 2016 Samenwerkingsafspraken Karin Jansen, relatiemanager huisartsen Carrouselbijeenkomst 2016 Samenwerkingsafspraken Karin Jansen, relatiemanager huisartsen Agenda samenwerkingsafspraken Doel en totstandkoming Waar te vinden? Waar gaat het over? Specifieke afspraken toegelicht

Nadere informatie

Statistieken. Aantal vragen 29. Totaal aantal ingevuld U bent op dit moment: (Type vraag: Meerkeuze, één antwoord)

Statistieken. Aantal vragen 29. Totaal aantal ingevuld U bent op dit moment: (Type vraag: Meerkeuze, één antwoord) Rotterdam 51 4.48 % Statistieken Naam formulier Peiling_ouderenzorg_2016 Titel formulier Uw mening over de ouderenzorg Aantal vragen 29 Totaal aantal ingevuld 1139 1. U bent op dit moment: Huisarts praktijkhouder

Nadere informatie

Palliatieve zorg in het Elkerliek ziekenhuis

Palliatieve zorg in het Elkerliek ziekenhuis Palliatieve zorg in het Elkerliek ziekenhuis LOOV, 4 november 2014 Ingrid van Asseldonk Verpleegkundig specialist palliatieve zorg Programmaleider palliatieve zorg Consulent palliatieve zorg IKNL Elkerliek

Nadere informatie

Huisartsenkliniek Houten Antoinette Blok directeur projecten

Huisartsenkliniek Houten Antoinette Blok directeur projecten Huisartsenkliniek Houten Antoinette Blok directeur projecten JvEI 14 maart 2017 Zorg in Houten - missie Samen werken wij aan de beste zorg dicht bij huis Eerstelijnszorg als het kan Specialistische zorg

Nadere informatie

222 - Hoofdproces zorgpad ondervoeding eerstelijn (versie: 2) Processchema. Schema 1: Pagina-1. Pagina 1 van 6

222 - Hoofdproces zorgpad ondervoeding eerstelijn (versie: 2) Processchema. Schema 1: Pagina-1. Pagina 1 van 6 Processchema Schema 1: Pagina-1 Pagina 1 van 6 START Patiënt meldt zich bij eerste lijn De huisarts / POH / assistente / wijkverpleegkundige screent risicopatiënten op ondervoeding met de MUST of de SNAQ.

Nadere informatie

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Thematische behoeftepeiling Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Inleiding In de komende jaren ontwikkelt de VSOP toerustende activiteiten voor patiëntenorganisaties

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015

Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015 Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015 Geboortezorg Consortium Midden-Nederland Auteur: Lianne Zondag, MSc Datum: 21.3.2016 1 Samenvatting Achtergrond Een van de doelstellingen van het GCMN is om de

Nadere informatie

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Rode Kruis Ziekenhuis Middelgroot perifeer ziekenhuis

Nadere informatie

Fasen zorgpad. Verwijzing / screening Diagnose Behandeling: eventueel nader uit te splitsen Nazorg, follow up Terminale fase. 1

Fasen zorgpad. Verwijzing / screening Diagnose Behandeling: eventueel nader uit te splitsen Nazorg, follow up Terminale fase. 1 Fasen zorgpad Verwijzing / screening Diagnose : eventueel nader uit te splitsen Nazorg, follow up Terminale fase 1 www.raedelijn.nl 7-9-2017 Zorgpad: screening en diagnose U komt bij arts, verpleegkundige

Nadere informatie

Huisartsen opnamebedden

Huisartsen opnamebedden Huisartsen opnamebedden Een passend antwoord voor de toekomst van de eerste lijn? Jaap Morgenstern Huisarts in Heerde Introductie Het begon met frustratie.. Wat is het probleem? Hoe zorgen we dat de tweede

Nadere informatie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum Medische Psychologie In deze folder informeren we u over de manier van werken van de psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische psychologie van Zuyderland

Nadere informatie

Rapport : ketenbrede aanpak in de zorg

Rapport : ketenbrede aanpak in de zorg Werkgroep 6 Rapport : ketenbrede aanpak in de zorg Jolanda Peeters Lenie van Moorsel Nelie Braspenning eindrapport werkgroep 6 Ketenbrede aanpak in de Zorg def versie 1107 1 Voorwoord Voor u ligt het rapport

Nadere informatie

De transferdiëtist. Een brug slaan tussen de eerste - en tweede lijnsdieetbehandeling

De transferdiëtist. Een brug slaan tussen de eerste - en tweede lijnsdieetbehandeling De Een brug slaan tussen de eerste - en tweede lijnsdieetbehandeling M. Smit kwaliteitsfunctionaris afdeling diëtetiek MCA 21 oktober 2013 Voorwoord Voor u ligt de eindrapportage van het project De. Het

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma COPD - Eerste lijn (2013)

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma COPD - Eerste lijn (2013) Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma COPD - Eerste lijn (2013) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-15 Bijlage - Vragenlijst 16+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg

Nadere informatie

pagina 1 van 7 Vragenlijst Toestemming uitwisselen medische gegevens Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Toestemming uitwisselen medische gegevens Inleiding Uw zorgverlener is verplicht

Nadere informatie

Paramedisch OnderzoekCentrum

Paramedisch OnderzoekCentrum Paramedische zorg per definitie multiprofessioneel maar hoe? Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp Dr. Margreet Oerlemans Dr. Ria Nijhuis-van der Sanden UITGANGSPUNTEN Leerstoel Paramedische Wetenschappen 2000

Nadere informatie

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties In april en mei 2013 heeft de dienst communicatie van VUmc een kwantitatief onderzoek onder huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn Inleiding: Sinds 1 januari 2008 wordt in Noord-Limburg de diabeteszorg in de eerste lijn door Cohesie Cure and Care georganiseerd. De diabeteszorg wordt als DBC Diabetes Mellitus Eerste Lijn op gestructureerde

Nadere informatie

Generalistisch werkende artsen palliatieve geneeskunde in en vanuit het ziekenhuis. Jan Lavrijsen Maaike Veldhuizen Marlie Spijkers

Generalistisch werkende artsen palliatieve geneeskunde in en vanuit het ziekenhuis. Jan Lavrijsen Maaike Veldhuizen Marlie Spijkers Generalistisch werkende artsen palliatieve geneeskunde in en vanuit het ziekenhuis Jan Lavrijsen Maaike Veldhuizen Marlie Spijkers Disclosure belangen sprekers (potentiële) belangenverstrengeling Voor

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting De levensverwachting van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) is gemiddeld 13-30 jaar korter dan die van de algemene bevolking. Onnatuurlijke doodsoorzaken zoals

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

Logboek. april

Logboek. april Logboek april 2013 1 BEZOEK 1 KENNISMAKING IN HET ZIEKENHUIS Datum : / / 2 0 Afdeling : Telefoonnummer verpleegafdeling : Bij gesprek aanwezig : oudere zelf mantelzorger, zo ja wie: professional, zo ja

Nadere informatie

Polikliniek hartfalen

Polikliniek hartfalen Polikliniek hartfalen 2 U bent tijdens uw ziekenhuisopname of na polibezoek door uw cardioloog verwezen naar de polikliniek hartfalen. Op de polikliniek hartfalen (kortweg: hartfalenpoli), onderdeel van

Nadere informatie

Pieter s Behandel Praktijk

Pieter s Behandel Praktijk Fysiotherapie Ergotherapie Logopedie Diëtetiek Psychologie Pieter van Foreest Pieter s Behandel Praktijk Pieter s Behandel Praktijk Gespecialiseerde behandeling bij u in de buurt Pieter s Behandel Praktijk,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie

Algemene Voorwaarden. Versie Algemene Voorwaarden Versie 2017 www.fuego.nl Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt. Diëtist: in het bezit van het diploma Voeding

Nadere informatie

Naar huis... De overgang naar de thuissituatie

Naar huis... De overgang naar de thuissituatie Naar huis... Na lang wachten wordt uw kind uit het ziekenhuis ontslagen. Veel ouders krijgen dan pas tijd en ruimte om stil te staan bij wat er allemaal is gebeurd. Allerlei vragen kunnen dan naar boven

Nadere informatie

Draaiboek transmurale overdracht voor patiënten met medicatie intraveneus als behandeling in thuissituatie

Draaiboek transmurale overdracht voor patiënten met medicatie intraveneus als behandeling in thuissituatie Draaiboek transmurale overdracht voor patiënten met medicatie intraveneus als behandeling in thuissituatie Onderstaande beschrijving geeft weer op welke wijze patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis,

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107) Datum aanmaak rapport:17-11-2016 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld

Nadere informatie

Wanneer wordt het weer zo n feest!!

Wanneer wordt het weer zo n feest!! Ontslag uit het ziekenhuis/verpleeghuis naar de juiste plaats en op het juiste moment!? Wanneer wordt het weer zo n feest!! Feestelijk Uitdagend Zinnelijk Zuiver Yess Een FUZZY workshop waarin u zelf het

Nadere informatie

O n c o l o g i s c h e f o l l o w - u p : k w a l i t e i t e n d o e l m a t i g h e i d g a a n h a n d i n h a n d

O n c o l o g i s c h e f o l l o w - u p : k w a l i t e i t e n d o e l m a t i g h e i d g a a n h a n d i n h a n d O n c o l o g i s c h e f o l l o w - u p : k w a l i t e i t e n d o e l m a t i g h e i d g a a n h a n d i n h a n d P I C A, 1 2 n o v e m b e r 2015 1 D i s c l o s u r e b e l a n g e n s p r e k

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2013-2017 1 Inhoud pag Inleiding 3 Het TODU 3 Analyse van de huidige situatie 5 Missie en Visie 6 Resultaten van de sterkte zwakte analyse november 2012 7 Conclusies voor beleid 8 Doelstellingen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Stichting Kanaleneiland GEZond!

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Stichting Kanaleneiland GEZond! Inleiding Stichting Kanaleneiland GEZond is in 2011 gestart met het traject Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken (ECB) in het kader van de GEZ contractering. De eerste drie jaar (2011-2014) is

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek geriatrische revalidatiezorg

Inventariserend onderzoek geriatrische revalidatiezorg Inventariserend onderzoek geriatrische revalidatiezorg Een onderzoek naar de stand van zaken van de geriatrische revalidatiezorg na de overheveling vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar de

Nadere informatie

Evaluatie Stedelijk Verwijsschema jeugdarts/huisarts/kinderarts. 25 juli 2017

Evaluatie Stedelijk Verwijsschema jeugdarts/huisarts/kinderarts. 25 juli 2017 Evaluatie Stedelijk Verwijsschema jeugdarts/huisarts/kinderarts 25 juli 2017 Inhoud Inleiding... 3 Overzicht verzonden enquêtes en reacties per beroepsgroep... 4 Deel I, het Stedelijk Verwijsschema...

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Nederland vergrijst. Er komen steeds meer ouderen met steeds meer en verschillende soorten

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN Missie & visie Het Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg (ANOZ) heeft de volgende visie: Patiënten met kanker krijgen een zo optimaal

Nadere informatie

Klinische geriatrie: wat is dat?

Klinische geriatrie: wat is dat? Klinische geriatrie: wat is dat? Klinische geriatrie: wat is dat? In deze folder krijgt u uitleg over het medisch specialisme klinische geriatrie. Als u de folder gelezen hebt, weet u om welke patiënten

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep, en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

Bijlage A: Aanbevelingen

Bijlage A: Aanbevelingen Bijlage A: Aanbevelingen Reeds goede bekendheid en status Het CJG is goed bekend onder Apeldoornse professionals. Daarnaast is het deel van de professionals die al eens hebben doorverwezen naar het CJG,

Nadere informatie

De diëtist voor gezond en lekker eten

De diëtist voor gezond en lekker eten De diëtist voor gezond en lekker eten leefstijladvies Eten voor uw gezondheid Voeding speelt een belangrijke rol in onze gezondheid. Als u uw voedingsgewoonten op een verantwoorde manier wilt veranderen,

Nadere informatie

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Chronische Zorg... 2 Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep...

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Chronische Zorg... 2 Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep... Inhoud Plan van aanpak werkgroep Chronische Zorg... 2 Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep... 2 Doelstelling/resultaat... 2 Knelpunten... 2 Plan van aanpak... 3 Bewaking

Nadere informatie

Naam project :Ontslag matrix Zorgeenheid : VCCH Namen indiener(s) : Mirjam Al en Simone Kok Hoofd zorgeenheid : Hilda Ket

Naam project :Ontslag matrix Zorgeenheid : VCCH Namen indiener(s) : Mirjam Al en Simone Kok Hoofd zorgeenheid : Hilda Ket verpleegkunde prijs 2014 VU medisch centrum Naam project :Ontslag matrix Zorgeenheid : VCCH Namen indiener(s) : Mirjam Al en Simone Kok Hoofd zorgeenheid : Hilda Ket Mailadres contactpersoon : m.al@vumc.nl

Nadere informatie

Poliklinische revalidatiebehandeling. met longkanker

Poliklinische revalidatiebehandeling. met longkanker Poliklinische revalidatiebehandeling in verband met longkanker POLIKLINISCHE REVALIDATIEBEHANDELING NA OPERATIE IN VERBAND MET LONGKANKER Bij u is de diagnose longkanker vastgesteld. De longarts heeft

Nadere informatie

Beschikbaarheid voor terminale patienten. Vraagstelling onderzoek database SHDA. PACT project PALLIATIEVE ZORG PROJECT

Beschikbaarheid voor terminale patienten. Vraagstelling onderzoek database SHDA. PACT project PALLIATIEVE ZORG PROJECT PACT project PALLIATIEVE ZORG PROJECT Palliatieve zorg buiten kantooruren door een huisartsenpost : De patiënten, en de rol van informatieoverdracht Bart Schweitzer Literatuuronderzoek Focusgroepen Webenquete

Nadere informatie

Waar kunt u terecht als u kanker hebt?

Waar kunt u terecht als u kanker hebt? Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Waar kunt u terecht als u kanker hebt? z Er is kanker bij u geconstateerd. Als gevolg van uw ziekte kunt u te maken krijgen met

Nadere informatie

De verpleegkundige als melder van bijwerkingen?

De verpleegkundige als melder van bijwerkingen? De verpleegkundige als melder van bijwerkingen? Verslag van de resultaten van een enquête maart 2016 De verpleegkundige als melder van bijwerkingen? Samenvatting 3 1 Inleiding 4 2 Enquête 5 3 Resultaten

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Onderwijsbegeleiding Oost Nederland

Tevredenheidsonderzoek Onderwijsbegeleiding Oost Nederland heidsonderzoek Onderwijsbegeleiding Oost Nederland Mei 2015 Inleiding Stichting Onderwijsbegeleiding biedt aan jongeren en hun ouders, van wie de inkomenssituatie en/of thuissituatie onvoldoende is, de

Nadere informatie

Samenvatting consultatie Ledenraad. Zorginkoopbeleid 2018

Samenvatting consultatie Ledenraad. Zorginkoopbeleid 2018 Samenvatting consultatie Ledenraad Zorginkoopbeleid 2018 1 Introductie De Ledenraad is betrokken bij het zorginkoopbeleid en contractering van zorg middels: Enquête Formele Ledenraadsvergadering Regionale

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Hartrevalidatie. Uw afspraak. U wordt verwacht op: datum:. tijdstip:...

Hartrevalidatie. Uw afspraak. U wordt verwacht op: datum:. tijdstip:... Hartrevalidatie Uw afspraak U wordt verwacht op: datum:. tijdstip:... Inhoudsopgave Hartrevalidatie... 1 Waarom hartrevalidatie... 1 De belangrijkste doelen van hartrevalidatie zijn:... 1 Hoe komt u in

Nadere informatie

Kwetsbare ouderen lekker goed gevoed. NVZ Themaconferentie kwetsbare ouderen Nancy Janssen, diëtist Ziekenhuis Gelderse Vallei

Kwetsbare ouderen lekker goed gevoed. NVZ Themaconferentie kwetsbare ouderen Nancy Janssen, diëtist Ziekenhuis Gelderse Vallei Kwetsbare ouderen lekker goed gevoed NVZ Themaconferentie kwetsbare ouderen Nancy Janssen, diëtist Ziekenhuis Gelderse Vallei 2016-06-23 VMS kwetsbare ouderen Screeningsbundel voor een vroegtijdige herkenning

Nadere informatie

Kennemer Gasthuis, Haarlem

Kennemer Gasthuis, Haarlem 10-2-2014 Kennemer Gasthuis, Haarlem SNEL ONTSLAG! EN DAN? Consequenties voor de paramedische zorg in de eerstelijn Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp TRANSMURALE ZORG speerpunt UMC St Radboud Nota Transmurale

Nadere informatie

Kinderdiabeten poli. Algemene informatie

Kinderdiabeten poli. Algemene informatie Kinderdiabeten poli Algemene informatie Inleiding De kinderarts heeft bij uw kind diabetes mellitus geconstateerd. Dit kan bij u veel vragen oproepen. Middels deze folder willen wij u informatie geven

Nadere informatie

Transmurale samenwerking voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis

Transmurale samenwerking voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis Transmurale samenwerking voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis Presentatie voor leergang substitutie jan van Es instituut 17 december 2014 Susanne Smorenburg Programmamanager GRZ en Transmurale zorg

Nadere informatie

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Magnée, T., Beurs, D.P. de, Verhaak. P.F.M. Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek.

Nadere informatie

Pieters Behandel Praktijk

Pieters Behandel Praktijk Fysiotherapie Ergotherapie Logopedie Diëtetiek Psychologie Specialist Ouderengeneeskunde Pieter van Foreest Pieters Behandel Praktijk Pieters Behandel Praktijk Gespecialiseerde behandeling bij u in de

Nadere informatie

Na een chirurgische ingreep

Na een chirurgische ingreep Na een chirurgische ingreep In deze folder vindt u informatie over een aantal zaken die voor u van belang zijn als u na een operatie met ontslag gaat. Tevens staat (indien nodig) de controleafspraak op

Nadere informatie

Resultaten van de studie naar casemanagement: de visie van huisartsen op casemanagement voor palliatieve zorg in de Westelijke Mijnstreek

Resultaten van de studie naar casemanagement: de visie van huisartsen op casemanagement voor palliatieve zorg in de Westelijke Mijnstreek Resultaten van de studie naar casemanagement: de visie van huisartsen op casemanagement voor palliatieve zorg in de Westelijke Mijnstreek Auteur: Cindy Rodigas, student Universiteit Maastricht In samenwerking

Nadere informatie

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 2 Geslacht/Leeftijd... 4 Assistentes... 4 Huisartsen... 5 Algemeen... 6 Aandachtspunten

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie

Oncologische Revalidatie Libra R&A Revalidatie Oncologische Revalidatie Herstellen na kanker Uw primaire behandelingen in het ziekenhuis zijn achter de rug en u probeert de draad van uw leven weer op te pakken. Dat blijkt niet

Nadere informatie

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410 Beleid Coöperatie VGZ module POH-S 2015 D0084-201410 1. Inleiding VGZ investeert in een sterke laagdrempelige eerste lijn en vindt het van belang dat de eerstelijnszorg geïntegreerd en in de nabije omgeving

Nadere informatie

Informatiebrochure ParkinsonNet

Informatiebrochure ParkinsonNet Informatiebrochure ParkinsonNet voor Zorgverleners Het ParkinsonNet concept wordt ondersteund door: 2 De ziekte van Parkinson De ziekte van Parkinson is een veel voorkomende en complexe aandoening. Parkinson

Nadere informatie

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Toelichting werkwijze; Landelijke ontwikkelingen Visie en

Nadere informatie

Genero Invitational Conference 27 maart 2017

Genero Invitational Conference 27 maart 2017 Genero Invitational Conference 27 maart 2017 Frans Baar, Spec Ouderengeneeskunde, Consulent consultatief palliatief team, directeur stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg Ellen Vink, Netwerk coördinator

Nadere informatie

BESCHRIJVING ZORGPROCES

BESCHRIJVING ZORGPROCES BESCHRIJVING ZORGPROCES Transmurale Zorgbrug Vechtdal (TZB) van order naar tot en met de nazorg na ontslag door thuiszorg Versie 12-09-2017 V0.2 Inleiding Door de transmurale zorg brug Vechtdal het zorgproces

Nadere informatie

Welkom bij uw diëtist!

Welkom bij uw diëtist! Welkom bij uw diëtist! Christina Groenendijk Els van den Heuvel Clarinda Telnekes Monique Bolder Sandra Bosma Ilonka Wils Brenda Hovenga Wat kunt u verwachten op uw afspraak Versie maart 2015 Wat kunt

Nadere informatie

Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet. De veertien kernpunten van onze aanpak

Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet. De veertien kernpunten van onze aanpak Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet De veertien kernpunten van onze aanpak Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet De veertien kernpunten van onze aanpak De Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet biedt

Nadere informatie

De diëtist voor gezond en lekker eten

De diëtist voor gezond en lekker eten De diëtist voor gezond en lekker eten leefstijladvies 2 Eten voor uw gezondheid Voeding speelt een belangrijke rol in onze gezondheid. Als u uw voedingsgewoonten op een verantwoorde manier wilt veranderen,

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen Jaarplan 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nieuwe ontwikkelingen... 4 Samenwerking met patiëntenvereniging Hersenletsel.nl... 4 Samenwerking met Hersenletselnet Overijssel.... 4 Werkconferentie 2017...

Nadere informatie

Belangrijkste conclusies. Respons. 1 Resultaten Zorg in het algemeen

Belangrijkste conclusies. Respons. 1 Resultaten Zorg in het algemeen Belangrijkste conclusies De meeste mensen (73) wenden zich met zorgvragen tot de huisarts. Internet is inmiddels ook een populaire vraagbaak geworden; 60 zoekt het antwoorden op zorgvragen op internet.

Nadere informatie

De stoelen in de wachtkamer prettig zitten: 100,0 (n=30) 85,7% De speelgelegenheid in de wachtkamer voldoende is: 100,0 (n=21) 83,4%

De stoelen in de wachtkamer prettig zitten: 100,0 (n=30) 85,7% De speelgelegenheid in de wachtkamer voldoende is: 100,0 (n=21) 83,4% Huisartsenpraktijk de Schaapskamp vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld van: 24-3-2017 tot 24-3-2017 Aantal patiënten lijsten dat bij de analyse betrokken is: 30 Patiënten oordeel De Europep patiënten

Nadere informatie

Instructieteam. Zorgsaam Thuis

Instructieteam. Zorgsaam Thuis Zorgsaam Thuis Thuiszorg Instructieteam 1 Instructieteam Zorgsaam Thuis Zeeuws-Vlaanderen Deze informatie is bedoeld voor specialisten, huisartsen, verpleegkundigen en verzorgenden, patiënten en diens

Nadere informatie

> Zo werken onze diëtisten. Voeding & Dieet

> Zo werken onze diëtisten. Voeding & Dieet > Zo werken onze diëtisten Voeding & Dieet > Zo werken onze diëtisten U hebt een afspraak gemaakt met een diëtist. Voeding & Dieet, onderdeel van de MeanderGroep, staat u hierbij vanuit haar jaren- Lange

Nadere informatie

Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe?

Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe? Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe? Naast gelijk regievoerder! Riet van Dommelen Opleidingsmanager, hoofdopleider Master Advanced Nursing Practice, verpleegkundig specialisten

Nadere informatie

Ideaalproces en verbeterruimte

Ideaalproces en verbeterruimte Ideaalproces en verbeterruimte 1. Arts schrijft een volledige verwijzing Ideaalproces De verwijzer selecteert de patiënt in het eigen informatiesysteem en start de verwijzing. De verwijzer vult (volgens

Nadere informatie

vind. De mogelijkheden voor zorg en steun. Informatie over: Oncologische aandoeningen

vind. De mogelijkheden voor zorg en steun. Informatie over: Oncologische aandoeningen vind. Informatie over: Oncologische aandoeningen De mogelijkheden voor zorg en steun. Door een oncologische aandoening kan een intensieve periode aanbreken. Laurens helpt u. In deze folder leest u meer

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Huisartsenkliniek Houten Anderhalvelijnzorg = Eerstelijnszorg PLUS

Huisartsenkliniek Houten Anderhalvelijnzorg = Eerstelijnszorg PLUS Huisartsenkliniek Houten Anderhalvelijnzorg = Eerstelijnszorg PLUS JvEI - 16 februari 2016 zorg een zorg.. Antoinette Blok Directeur Zorg in Houten Zorg in Houten - missie De best mogelijke geïntegreerde

Nadere informatie

Unieke mensen verdienen persoonlijke zorg. Ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Unieke mensen verdienen persoonlijke zorg. Ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking Unieke mensen verdienen persoonlijke zorg Ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking COLOFON Platform VG Brabant i.s.m. werkgroep Kind en Ziekenhuis en Zorgbelang Brabant Juni 2012 Auteurs:

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

Gezondheidsraad. 29 november Daan Kromhout Commissievoorzitter Vicevoorzitter Gezondheidsraad. Gezondheidsraad

Gezondheidsraad. 29 november Daan Kromhout Commissievoorzitter Vicevoorzitter Gezondheidsraad. Gezondheidsraad Gezondheidsraad 29 november 2011 Gezondheidsraad Daan Kromhout Commissievoorzitter Vicevoorzitter Gezondheidsraad Het adviesproces Adviesaanvraag: 18 augustus 2009 7 vergaderingen van multidisciplinaire

Nadere informatie

CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe. Neurologie

CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe. Neurologie CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe Neurologie Inhoudsopgave Wie doen mee aan de ketenzorg?...6 Opname in het ziekenhuis...7 Vervolgtraject...8 Naar huis...8 Klinische geriatrische revalidatie...8 Klinische

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0040

BELEIDSREGEL AL/BR-0040 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding... 1 Heeft u nog extra zorg nodig na uw ziekenhuis verblijf... 1 Als u naar huis gaat... 1 Thuiszorg... 1 Hulpmiddelen... 2 Medisch Specialistische

Nadere informatie

Ambulant. Algemene informatie voor patiënten

Ambulant. Algemene informatie voor patiënten Ambulant Algemene informatie voor patiënten 2 In deze folder staat wat u van de ambulante afdeling van Altrecht Senior kunt verwachten. Wanneer kunt u behandeld worden bij Altrecht Senior, Ambulant? Ambulant

Nadere informatie

Evaluatie van de kwaliteitsindicatoren ondervoeding bij kinderen in Nederlandse ziekenhuizen

Evaluatie van de kwaliteitsindicatoren ondervoeding bij kinderen in Nederlandse ziekenhuizen Evaluatie van de kwaliteitsindicatoren ondervoeding bij kinderen in Nederlandse ziekenhuizen Resultaten van de enquête uitgevoerd onder kinderartsen, verpleegkundigen, diëtisten en kwaliteitsmedewerkers

Nadere informatie

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007 BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007 COORDINATEN VAN DE GDT : GDT van de regio: oostende Adres :Hospitaalstraat

Nadere informatie

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe.

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe. Kwaliteitsagenda Zorg Thuis 2016 Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Mensen hebben recht op maatwerk van goede kwaliteit

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie