inhoud editoriaal De uitdaging voor een komend regeerakkoord: hoe billijkheid en efficiëntie verzoenen 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inhoud editoriaal De uitdaging voor een komend regeerakkoord: hoe billijkheid en efficiëntie verzoenen 1"

Transcriptie

1 Nr. 28 Jaargang 30 week juli 2011 Verschijnt wekelijks, behalve in weken 22, 30 33, 45 en Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9387 inhoud editoriaal De uitdaging voor een komend regeerakkoord: hoe billijkheid en efficiëntie verzoenen 1 editoriaal De uitdaging voor een komend regeerakkoord : hoe billijkheid en efficiëntie verzoenen Momenteel, bij de redactionele afsluiting van het laatste nummer vóór de vakantie, is het nog onduidelijk in hoeverre de op 4 juli ll. voorgestelde formateursnota bij verdere onderhandelingen aangepast zal worden. Maar het lijkt onvermijdelijk dat verschillende voorstellen uit de nota in een toekomstig regeerakkoord terecht zullen komen. Daarom verdient het fiscale onderdeel van de nota de nodige aandacht. Het is hier niet de plaats om beleidskeuzes te verdedigen of af te wijzen. Hogere lasten lijken onvermijdelijk. Het is dan aan de politici om te bepalen welke vorm die zullen aannemen, en in hoeverre het accent ligt op besparen of op extra belasten. Als de maatregelen uit de nota blijven hangen, zullen vooral kapitaalbezitters die extra lasten moeten dragen. En geeft men verdere pogingen op om België aantrekkelijk te maken voor buitenlandse investeerders. Dat is een politieke keuze. Maar als er pijnlijke maatregelen genomen worden, mogen we wel verwachten dat ze effectief geld opbrengen voor de schatkist, ook nog nadat negatieve effecten en administratieve kosten in rekening gebracht zijn. En de maatregelen moeten wel op een verstandige manier in wetteksten omgezet worden, met aandacht voor ongewenste effecten en de nodige zin voor nuance, om te vermijden dat ze hun doel voorbij schieten. Dat wordt bij uitstek een technische discussie, waartoe wij, als fiscaal vakblad, al een eerste bijdrage willen leveren NN K0479-NN Economische effecten De kortzichtigheid van sommige maatregelen valt toch wel op, althans in hun eerste ruwe vorm. De algemene indruk is dat ideologische of politiek-strategische overwegingen vaak de keuzes bepaald hebben, en dat hoogstens in tweede instantie de economische effecten en dus ook de uiteindelijke opbrengst van een belasting een zorg geweest zijn. De grote vraag is of het pakket zoals het er nu uitziet, geen investeringen zal ontmoedigen, aanzienlijke economische distorties veroorzaken en kapitaalvlucht op gang brengen. Een tweede vaststelling is dat veel maatregelen neerkomen op dubbele of zelfs driedubbele belasting. Iedereen moet een inspanning leveren. Maar als dat betekent dat sommigen twee of drie keer langs de kassa moeten passeren, is het evenwicht zoek. Aansluitend daarbij lijken de voorgestelde maatregelen weinig rekening te houden met de context van ons belastingstelsel in zijn geheel. In een systeem waar de totale belastingdruk bijna onrealistisch hoog is (gemeten aan het OESO-gemiddelde maar ook aan de return on investment : wat men ervoor terugkrijgt in de vorm van een efficiënt overheidsapparaat) zijn sommige ogenschijnlijk gunstige regelingen de enige manier om de totale druk nog enigszins draaglijk te houden. Sommige maatregelen die op zich verdedigbaar lijken vanuit een billijkheidsstandpunt, vormen dan ook een welhaast ondraaglijke last als men ze bekijkt in hun context, d.w.z. in samenhang met de andere hoge belastingen die hetzelfde inkomen of dezelfde personen treffen. Ten slotte valt op dat veel maatregelen fundamentele beleidskeuzes van de laatste jaren doorkruisen of terugdraaien. Het is nog maar de vraag of het ondernemingsklimaat gediend is met wat soms bijna neerkomt op een vertrouwensbreuk.

2 2 FISCALE ACTUALITEIT NR. 28 WEEK JULI KLUWER 50 % bij verkoop binnen jaar (geen) aftrek voor minderwaarden risico s bij opvolging totale belasting van 77 %... of meer in Ven. B. : voorwaarden verstrengd Meerwaarden op aandelen hard aangepakt Blikvanger is in de eerste plaats de belasting van meerwaarden op aandelen en effecten in de personenbelasting. Bij doorverkoop binnen één jaar zou een tarief van maar liefst 50 % van toepassing zijn. Tussen één en acht jaar wordt dat 25 %. Aan 50 % worden meerwaarden zwaarder belast dan beroepsinkomsten. In de hoogste schaal is het tarief voor die laatste weliswaar ook 50 %, maar dankzij de belastingvrije som en de lagere tarieven voor de lagere schalen, zal het gemiddelde tarief nooit 50 % bereiken (zonder gemeentebelasting). Op zijn minst lijkt het hier logisch het principe van de afzonderlijke aanslagen (art. 171 WIB 92) te hanteren : gezamenlijke belasting als dat voordeliger uitvalt dan afzonderlijke. En zou het ook geen goed idee zijn om een afbouwregeling in te lassen, een geleidelijk dalend tarief voor wie de acht jaar (of het ene jaar) net niet volgemaakt heeft? De logische keerzijde van een belasting op meerwaarden is een aftrek voor minderwaarden. Maar die consequentie wordt niet helemaal doorgetrokken. Want volgens de letterlijke tekst van de nota («De waardeverminderingen zouden kunnen worden verhaald op het bedrag van de belastbare meerwaarden») zal alleen aftrek van de minderwaarden mogelijk zijn als er eerst genoeg meerwaarden gerealiseerd zijn. Dat is misschien geen probleem met speculanten die zoveel operaties realiseren dat er altijd wel enkele bij zullen zijn die meerwaarden opleveren, maar biedt weinig troost voor de eigenaar/bedrijfsleider die in een eenmalige operatie zijn aandelen te gelde wil maken of voor de goede huisvader die terugkeert naar de beurs met het oog op een gezonde diversificatie van zijn beleggingen. Wat met familiebedrijven? Ondermeer de Vlaamse regering zag goed het belang in van een probleemloze overdracht van familiebedrijven aan de volgende generatie en staat een vrijstelling van successierechten toe. Gaat heel dat beleid nu doorkruist worden door de belasting op meerwaarden? Toegegeven, de termijn van acht jaar is juist bedoeld om de bedrijfsleider die lange jaren aan zijn onderneming besteed heeft, fiscaal uit de wind te zetten. Maar zoals de maatregel nu geformuleerd is, houdt hij nog altijd grote risico s in bij opvolgingskwesties. Stel bijvoorbeeld dat de stichter onverwachts overlijdt, maar dat zijn weduwe niet in staat is of geen zin heeft om het bedrijf te leiden en het daarom onmiddellijk verder verkoopt. Dan moet zij in één klap 77 % van de waarde van het bedrijf afstaan aan de fiscus. Tenzij de vrijstelling voor familiale ondernemingen speelt, moet zij immers 27 % successierechten betalen en daarbovenop nog eens de nieuwe meerwaardebelasting van 50 %. Als het bedrijf niet in rechte lijn overgaat (maar nog altijd binnen de familie blijft, bv. naar een broer of zus gaat) stijgt de totale belastingfactuur zelfs tot een eind boven de 100 %! Hetzelfde probleem blijft in wezen bestaan als het familiebedrijf zoals gepland overgedragen wordt aan zoon of dochter, maar die na zeven jaar tot de vaststelling komt dat hij/zij niet de geschikte opvolger is (of zelf overlijdt en daarmee zijn opvolgers voor een probleem plaatst). Dan moet er toch meerwaardebelasting betaald worden. Door het overlijden van de stichter werd de meerwaarde immers geen gestort kapitaal. Als de opvolger het bedrijf verder overdraagt, wordt de meerwaarde dus nog altijd berekend op het verschil tussen de waarde op dat moment en het gestort kapitaal bij de oprichting van het bedrijf. Dergelijke schrijnende gevallen kan men voorkomen door enkele veiligheidskleppen in te bouwen. Zo zou er bepaald kunnen worden dat de termijn van acht jaar niet opnieuw begint te lopen bij het overlijden van de opvolger(s) van een familiebedrijf. Of dat voor de berekening van de meerwaarde in zo n geval rekening gehouden wordt met de waarde op het moment dat de opvolger het bedrijf in handen krijgt. Of dat er voor familiebedrijven sowieso een lager tarief geldt. En als men dan toch bezig is, lijkt het logisch om in de wet meteen ook in te schrijven dat fusies, kapitaalverhogingen, uitgifte van nieuwe aandelen zonder inbreng, enz. neutraal kunnen gebeuren, d.w.z. de termijn van acht jaar niet opnieuw doen lopen. Einde van België als holdingland? Ook in de vennootschapsbelasting worden meerwaarden op aandelen niet ontzien. De vrijstelling zou onderworpen worden aan alle voorwaarden voor DBI-aftrek, d.w.z. niet alleen de zgn. kwalitatieve (art. 203 WIB 92) maar voortaaan ook de zgn.

3 KLUWER FISCALE ACTUALITEIT NR. 28 WEEK JULI 3 opnieuw investeringsaftrek voor kmo s RV op dividenden veralgemeend op 25 % ook bij liquidaties kwantitatieve voorwaarden (art WIB 92). Concreet zouden de meerwaarden dus nog enkel vrijgesteld worden mits er een participatie van minstens 10 % of aangehouden wordt én langer dan twee jaar. Dat lijkt op het eerste gezicht niet strijdig met de fusierichtlijn, maar maakt België in één klap van een redelijk aantrekkelijk holdingland tot een onaantrekkelijk holdingland (en dat op het ogenblik dat Chinese en Indiase groepen volop zoeken naar een Europese hub). Vooral omdat aan een ander struikelblok voor buitenlandse investeerders, de DBIaftrek van maar 95 % i.p.v. 100 %, niet verholpen wordt, integendeel : de voorwaarden voor DBI-aftrek zouden nog verstrengd worden door de minimumhoudperiode van één op twee jaar te brengen. Positief is alleen dat de investeringsaftrek voor kmo s in ere hersteld zou worden. Maar daarnaast wordt blijkbaar ook voorgesteld de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing af te bouwen, door de maatregel te beperken tot werknemers met lage en middeninkomens. Ook die vrijstelling was nochtans een van de paradepaardjes van het beleid van de afgelopen jaren. Bovenop meerwaardebelasting nog 25 % liquidatieheffing Een tweede blikvanger in de nota is de verhoging van de roerende voorheffing. Voorgesteld wordt om het tarief te «harmoniseren» op 20 % voor interesten en 25 % voor dividenden. Dat betekent dat het gunsttarief van 15 % voor bepaalde dividenden (o.m. met VVPR-strip) zou verdwijnen, en dat de liquidatieheffing opgetrokken zou worden van 10 tot 25 %. Alleen spaarboekjes ontspringen de dans : het RVtarief blijft op 15 %, en ook de vrijstelling blijft behouden. Volgens de nota wordt de roerende voorheffing alleen maar verhoogd tot «het gemiddelde van de OESO-landen». Maar daarbij vergeet men dat het tarief in de vennootschapsbelasting in België een pak hoger ligt dan dat OESO-gemiddelde. Dat illustreert wat typisch is voor veel maatregelen uit de nota, namelijk dat men op zich misschien logische verhogingen vergeet in hun context te bekijken. De RV-verhoging komt neer op een effectieve belasting op uitgekeerde vennootschapswinsten van 50,5 % (34 % Ven. B. en op de 66 die netto overblijft nog eens 25 % RV), wat veel meer is dan in andere landen. Zal het gevolg niet zijn dat investeringen door natuurlijke personen in Belgisch risicokapitaal verder ontmoedigd worden? Met aanzienlijke negatieve effecten op de economische groei? De vraag is ook of beleggen op de beurs nog veel aantrekkingskracht kan behouden temeer daar ook de taks op de beursverrichtingen verzwaard zou worden. Mogelijk zal dat het verdwijnen van een deel van de financiële sector tot gevolg hebben, maar het zal ook schadelijk zijn voor de economie als geheel omdat het moeilijker wordt voor bedrijven om kapitaal te mobiliseren. Zeker als ook obligaties, beveks enz. getroffen worden, wat blijkbaar de bedoeling is. Al die effecten zou men overigens kunnen vermijden door de belasting alleen toe te passen in geval van een «aanmerkelijk belang», maar dat past wellicht niet binnen de budgettaire doelstellingen én de uitdrukkelijke wens om «speculanten» te treffen. Maar nog opmerkelijker is wellicht de verhoging van de liquidatieheffing. Als een onderneming stopgezet wordt, zou er dus voortaan een liquidatiebelasting van 25 % betaald moeten worden. Eigenlijk is dat een retroactieve belasting. Ook reserves die 100 jaar geleden opgebouwd zijn, worden nu belast aan 25 %! Maar vooral komt die belasting bovenop de belasting van de meerwaarde. Nadat er bij de overdracht van de onderneming eerst al meerwaardebelasting betaald is (weliswaar door de vorige eigenaar), kan het zijn dat de nieuwe eigenaar de onderneming stopzet. Dan moet die ook nog eens 25 % betalen op hetzelfde bedrag. Het gaat inderdaad om een (economische) dubbele belasting omdat de liquidatieheffing en de meerwaardebelasting dezelfde basis treffen : de waarde van de onderneming min het oorspronkelijke gestort kapitaal. Stel : A richt een vennootschap op met kapitaal 10, verkoopt binnen 8 jaar aan 110. Belastbaar : 100 aan 25 % = 25. De koper, B, beslist na verloop van tijd om toch maar niet verder te gaan met de vennootschap en liquideert ze. Toevallig krijgt hij een liquidatiebonus van ook 100 (uitkering van 110, waarvan 10 fiscaal gestort kapitaal). Die 100 wordt nog eens belast aan 25. Totale belastingfactuur : 50 % van de meerwaarde. En dan hebben we het nog niet eens over de vennootschapsbelasting die in de loop der jaren op diezelfde bedragen betaald is.

4 4 FISCALE ACTUALITEIT NR. 28 WEEK JULI KLUWER Die dubbele belasting kan men vermijden door in de wet in te schrijven dat de bij de verkoop gerealiseerde meerwaarde te beschouwen is als fiscaal gestort kapitaal. Lasten op arbeid gaan omhoog, niet omlaag Een vermogensbelasting zou lichter te verteren zijn als ze zou passen in een verschuiving van de fiscale lasten van arbeid naar kapitaal. Maar daar is niets van te merken. De belastingvrije som zou weliswaar verhoogd worden, maar alleen voor de lage inkomens. De logica achter de bestrijding van de zgn. werkloosheidsval is evident : werken moet aantrekkelijker gemaakt worden door de (vooral lage) lonen lavrijstelling spaarboekje via aangifte beleggingsproducten 0,5 % op vermogens boven 1,25 mln. belastingvrije som verhoogd, maar niet voor iedereen Sparen en beleggen ontmoedigd Ook een belasting op sparen en beleggen komt eigenlijk neer op een dubbele belasting, omdat een inkomen dat al belast is als beroepsinkomen, daarna nog eens belast wordt met roerende voorheffing. Toch is de maatregel m.b.t. spaarboekjes misschien de meest voor de hand liggende uit het hele pakket. Voortaan wordt het onmogelijk om de vrijstellingsdrempel te ontwijken door zijn spaargeld te spreiden over verschillende spaarboekjes om zo voor elk spaarboekje apart onder de drempel te blijven. Dat wordt bereikt door voor iedereen roerende voorheffing in te laten houden, die dan via de aangifte teruggevraagd kan worden als men met het totaal van zijn spaarboekjes onder de drempel blijft. Het komt de fiscus natuurlijk goed uit dat hij geen werk bijkrijgt omdat er in dat systeem geen echte controles nodig zijn. Maar het blijft een feit dat de eerlijke spaarder moet opdraaien voor diegenen die de RV tot nu toe ontweken door meerdere spaarboekjes aan te houden : hij zal voor ongeveer twee jaar een verplichte gratis lening aan de Staat moeten toestaan ten belope van de ingehouden maar niet verschuldigde roerende voorheffing. Daarbij mag men niet vergeten dat het rendement van een spaarboekje al enige tijd negatief is, omdat de rente onder de inflatie ligt. En dat er al een indirecte heffing op spaarboekjes bestaat, de zgn. abonnementstaks (0,8 %), die wordt geheven op deposito s in de balansen van banken en CBI s die bij de houder zijn vrijgesteld (jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen art W. Succ.). «Beleggingsproducten» zullen ook worden aangepakt. Op zich kan dat alleen maar toegejuicht worden omdat er daardoor een level playing field komt. Het gaat niet op dat producten die aangeboden worden als een perfect alternatief voor klassieke spaarproducten, zoals bepaalde verzekeringen, een ander belastingregime zouden ondergaan, wat alleen maar een ongezonde scheeftrekking van de markt veroorzaakt. Tijdelijke crisisbijdrage op grote vermogens De roerende voorheffingen zijn op zich al vermogensbelastingen (net als OV en registratie- en successierechten). Maar nu zou er daarbovenop ook een «officiële» komen. De nota spreekt van een «tijdelijke crisisbijdrage» van 0,5 % op vermogens van meer dan 1,25 miljoen. Het woonhuis en het vermogen dat bestemd is voor een beroepsactiviteit, zouden niet meetellen. Tegen een vermogensbelasting zijn er twee fundamentele bezwaren. Ervaring uit het buitenland toont aan dat het een weinig efficiënte belasting is : de opbrengst weegt nauwelijks op tegen de kosten. Zeker als het maar om een tijdelijke belasting zou gaan (maar tijdelijke maatregelen hebben wel eens de neiging permanent te worden), lijkt het sop de kool niet waard. Er moet immers eerst een vermogenskadaster uitgewerkt worden. En als er betwistingen volgen over bijvoorbeeld de waarde van kunstwerken, zal de Staat misschien nog jaren op zijn geld moeten wachten, wat absurd lijkt voor een «tijdelijke» belasting. Trouwens, als de Nederbelgen zich terugtrekken over de grens, en ook de Fransen die hier aan hun vermogensbelasting hoopten te ontsnappen, zit de kans erin dat de vermogensbelasting een negatief terugverdieneffect krijgt : de minderontvangsten doordat die mensen niets meer consumeren of investeren in ons land, zullen zwaarder wegen dan de (bruto-)opbrengst van de belasting. Daarnaast is er het gevaar dat een vermogensbelasting ervaren wordt als «woordbreuk» door diegenen die zich er met veel moeite van hebben laten overtuigen om een fiscale regularisatie te doen. Eerst de kapitalen naar hier «lokken» en ze vervolgens onderwerpen aan een vermogensbelasting, zal het vertrouwen in de overheid bij bepaalde groepen niet doen toenemen. Terwijl dat vertrouwen in veel opzichten toch onontbeerlijk zal zijn voor een bijdrage aan het economisch herstel.

5 KLUWER FISCALE ACTUALITEIT NR. 28 WEEK JULI 5 geen belastingvoordeel voor dienstencheques meer geen NIA-overdracht meer vliegtuigtickets pleidooi voor bijsturing ger te belasten, zodat het verschil tussen een uitkering en het nettoloon groot genoeg wordt. Maar als men dergelijke fiscale stimuli systematisch (zie Fisc. Act. 2008, 9/2 en 24/11 voor een vorige vergelijkbare maatregel) beperkt tot de laagste inkomens, verschuift men dan het probleem niet gewoon naar een punt hogerop op de inkomensschaal? Zo dreigt er immers een nieuw soort inkomensval te ontstaan, waarbij méér of efficiënter werken ontmoedigd wordt omdat de meerinkomsten niet alleen fiscaal afgeroomd worden maar omdat een hoger inkomen ook betekent dat men het recht verliest op allerlei subsidies, studiebeurzen, kortingen, sociale woningen enz. (ook al zijn, na protest, de plannen van een bepaalde gemeente afgevoerd om vakantiejobs te beperken tot kinderen uit gezinnen met een laag inkomen). Niet alleen zit er dus geen verlaging in, maar bovendien komt er, als de nota uitgevoerd zou worden, een feitelijke verhoging van de lasten op arbeid door de afschaffing van de aftrek voor dienstencheques en het aanpakken van de bedrijfswagens. Firmawagens werden tot nu toe relatief gunstig belast, maar dat is niet meer dan een manier om de volledige loonbelasting niet al té ontmoedigend te laten worden. Een belastingverhoging blijft een belastingverhoging, hoe ze ook verpakt wordt. Dat de verhogingen alleen Porsche Panamera s zullen treffen, zoals een partijvoorzitter kwam verklaren, is helaas niet meer dan verkiezingsretoriek. De formateur wil alleen een uitzondering maken voor kleine auto s, en daarmee bedoelt hij echt niet alles wat kleiner is dan de genoemde Porsche. De maatregel m.b.t. dienstencheques is ondertussen zo n beetje uitgegroeid tot een symbool, omdat hij bij uitstek de werkende middenklasse treft. Maar voorbij die symboolwaarde kan men zich vragen stellen over de manier waarop het beleid van zoveel jaren ineens teruggedraaid wordt. Tot voor kort hielden beleidsmakers altijd voor dat het systeem van de dienstencheques nodig was om allerlei huishoudelijke taken uit de zwarte economie te halen. Gaat dat argument dan ineens niet meer op? En wat zal het effect zijn op de overheidsinkomsten als zelfs nog maar een deel van de betrokkenen opnieuw «in het zwart» gaat werken? Raken aan notionele interestaftrek? Dat het beleid van de afgelopen jaren bruusk teruggedraaid wordt, valt ook op bij de notionele interestaftrek. Nadat opeenvolgende regeringsdelegaties ons land in het buitenland zijn gaan verkopen met de notionele interestaftrek als belangrijkste fiscale troefkaart, zal het slecht vallen bij de potentiële investeerders als er nu ineens, na alle eerdere ontkenningen, gesleuteld wordt aan die maatregel. Nog meer dan aan hoge tarieven hebben veel buitenlandse investeerders een grondige hekel aan wat zij zien als fiscale instabiliteit. Zij plannen immers op lange termijn. En er wordt duchtig aan gesleuteld («geoptimaliseerd» zegt de nota wel zeer eufemistisch). Niet alleen wordt het tarief geplafonneerd op 3 % (3,5 voor kmo s), maar bovendien wordt overdracht van niet-benutte NIA uitgesloten, en de «verplichte eigen fondsen» van de vennootschap worden uit de NIA-berekeningsbasis gehaald. Enkele kleine maatregelen zoals de afschaffing van de belastingvermindering voor woningrenovatie in een probleemwijk (art WIB 92), de groene lening of de korting op factuur voor auto s met lage CO 2 -uitstoot bieden tenminste nog het voordeel dat ze vereenvoudiging brengen in de wirwar van gunstmaatregelen. Nog meer een symboolkarakter heeft de heffing op vliegtuigtickets in eerste klasse en business class. Vliegen is veruit de meest vervuilende activiteit in termen van uitstoot van broeikasgassen. Toch wordt uitgerekend dat transportmiddel nauwelijks belast. In die zin moet elke maatregel die daar wat aan verandert, toegejuicht worden. Maar dan is het ook vrij absurd dat vliegen in tweede klasse blijkbaar verondersteld wordt geen enkele milieu-impact te hebben. Zou de reden kunnen zijn dat Ryanair geen eerste klasse heeft, en door de beperking van de heffing tot die categorie dus Charleroi en het Waalse Gewest ontzien wordt? Bijsturing van sommige maatregelen in de hierboven geschetste zin kan er al veel toe bijdragen om de keuzes die gemaakt zullen worden, draaglijker en efficiënter te maken. Maar dat mag niet verhelen dat ook fundamentelere kritiek aan de orde is. Het opvallendste is dat de voorgestelde maatregelen nauwelijks of niet beantwoorden aan de doelstellingen die de nota zelf vooropstelt. Zo wordt aangekondigd dat de lasten op arbeid verminderd worden. In het fiscale deel van de nota is daarvan geen

6 6 FISCALE ACTUALITEIT NR. 28 WEEK JULI KLUWER en de internationale context? fundamentele hervormingen blijven (weer eens) uit spoor te bekennen. Er wordt aangekondigd dat het ondernemingsklimaat voor kmo s begunstigd wordt. In het fiscale deel van de nota wordt dat vertaald in welgeteld één maatregel. Er wordt een nieuwe groene fiscaliteit aangekondigd. In de nota is daarvan geen spoor te bekennen (op één symbolische maatregel na). Er wordt zelfs een hoog aantal nieuwe jobs in het vooruitzicht gesteld dankzij de terugverdieneffecten doordat het bedrijfsleven nieuwe zuurstof toegediend zou krijgen. Hoe dat laatste zal gebeuren, blijft echter in het ongewisse. Verder valt de geringe aandacht voor de internationale context op. Nu vaak gewaarschuwd wordt voor het risico op speculatie tegen België, is het bevreemdend dat de nota zo weinig rekening houdt met de gevoeligheden van de internationale financiële sector en internationale instellingen. Implementatie van een substantieel deel van de fameuze aanbevelingen van de Europese Commissie, zou internationaal al heel wat meer vertrouwen wekken. Ten slotte is te betreuren dat enige wezenlijke hervorming uitblijft. Er is geen verschuiving weg van lasten op arbeid, zoals nagenoeg iedereen bepleit. Er is geen sprake van een vergroening van de fiscaliteit. Van bereidheid om fundamentele scheeftrekkingen in onze fiscaliteit aan te pakken, is weinig te merken. Zoals altijd de voorbije jaren, blijft het ook nu weer bij lap- en haastwerk. Een steeds ingewikkelder fiscaliteit leidt tot nog meer administratie en laat nog meer ruimte voor misbruik, rechtsonzekerheid en aanslepende discussies. Wat België nodig heeft, is een goed bestudeerde hervorming om te komen tot een groener, arbeidsbevorderend, eenvoudig en coherent belastingstelsel een fiscaliteit van de 21e eeuw kortom. De redactie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0 [#VK2014] Verlagen sociale lasten Venn.B : lager tarief ipv NIA -6,3-3,0 Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3 Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0-3,0 +6,0 Verlaging nominaal

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Instelling VP Accountants en Belastingsconsulenten Onderwerp Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

Begrotingscontrole Contrôle budgétaire

Begrotingscontrole Contrôle budgétaire Begrotingscontrole Contrôle budgétaire 2013 Fiscale ontvangsten Voor een totaal bedrag van 364 miljoen Circulaire BTW bedrijfswagens 115 miljoen Blijft: 259 miljoen Vergelijk: Besparingen op primaire:

Nadere informatie

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage De lage vennootschapsbelasting voor ondernemingen laat bedrijven toe om winst te maken.

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven Het federale regeerakkoord heeft heel wat fiscale gevolgen. In de personenbelasting wil de regering een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere belastingen. In de vennootschapsbelasting wordt

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

MEERWAARDE OP AANDELEN. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten

MEERWAARDE OP AANDELEN. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten MEERWAARDE OP AANDELEN Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten Fiscaal regime Capita Selecta Roerende voorheffing Toekomstige meerwaarde op aandelen Liquidatieboni Overdracht van aandelen Familiaal

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

De professionele vennootschap

De professionele vennootschap De professionele vennootschap Marc Gielis Verantwoordelijke fiscaal en patrimoniaal advies - Belastingconsulent Bank J.Van Breda & C Financiële topics : onderwerpen 1. Het beheer van de vennootschap 2.

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

Spotlights - juni 2014

Spotlights - juni 2014 Spotlights - juni 2014 De fairness tax, eindelijk (wat) verduidelijking Met ingang van aanslagjaar 2014 zijn de zogenaamde "grote" vennootschappen onderworpen aan een nieuwe belasting, de "fairness tax".

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap 5 kernvragen 1. Welke impact heeft de RV? 2. Komt de toepassing van het Verlaagd

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

Advocaat Ferenc Ballegeer

Advocaat Ferenc Ballegeer November 2012 - Nieuwsbrief nr. 2 Advocaat Ferenc Ballegeer Vermogensplanning fiscaal recht Beste Lezer, Dit is het tweede nummer van mijn nieuwsbrief, gewijd aan de nieuwe belastingmaatregelen die de

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling BDO News www.bdo.be Onderwerp Taxshift : Wat verandert er vanaf (aanslagjaar) 2016? Datum 30 december 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

NIEUWSFLASH DECEMBER 2014 DE REGEERAKKOORDEN: FISCAAL GECONCRETISEERD

NIEUWSFLASH DECEMBER 2014 DE REGEERAKKOORDEN: FISCAAL GECONCRETISEERD NIEUWSFLASH DECEMBER 2014 DE REGEERAKKOORDEN: FISCAAL GECONCRETISEERD Het is niemand ontgaan dat de afgelopen weken heel wat organisaties menen mensen te moeten mobiliseren teneinde hun ongenoegen te uiten

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren?

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? Maandelijks instrument voor de bedrijfsleider bij het nemen van de juiste financiële en fiscale beslissingen. Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? In dit nummer gaan we

Nadere informatie

Voka Vlaams netwerk van ondernemingen vzw Koningsstraat 154-158, 1000 Brussel tel. 02 229 81 11, fax 02 229 81 00 info@voka.be, www.voka.

Voka Vlaams netwerk van ondernemingen vzw Koningsstraat 154-158, 1000 Brussel tel. 02 229 81 11, fax 02 229 81 00 info@voka.be, www.voka. Voka Vlaams netwerk van ondernemingen vzw Koningsstraat 154-158, 1000 Brussel tel. 02 229 81 11, fax 02 229 81 00 info@voka.be, www.voka.be Taxshift: praktische informatie voor ondernemingen Dit document

Nadere informatie

Examen Fiscaal en arbeidsovereenkomstrecht

Examen Fiscaal en arbeidsovereenkomstrecht Examen Fiscaal en arbeidsovereenkomstrecht appartement aan zee vraag, door het jaar familie gratis, interesten kan je aftrekken, KI, wel onroerende voorheffing, niet verkeenbaar speculatietax op aandeel

Nadere informatie

De nota Di Rupo: een aanval op spaarders, beleggers en grote vermogens

De nota Di Rupo: een aanval op spaarders, beleggers en grote vermogens SVBP Nieuwsflash Stremersch, Van Broekhoven & Partners legt de basisnota van formateur Elio Di Rupo onder het vergrootglas. Deze onrustwekkende nota met als misleidende titel Een efficiëntere federale

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

De hervormingsoperatie vennootschapsbelasting verloopt in twee fasen: inkomstenjaar 2018 en inkomstenjaar Nieuw basistarief 29% 25%

De hervormingsoperatie vennootschapsbelasting verloopt in twee fasen: inkomstenjaar 2018 en inkomstenjaar Nieuw basistarief 29% 25% De Regering Michel heeft in het zomerakkoord de hervorming van de vennootschapsbelasting opgenomen die wordt voorzien in twee fases: vanaf 2018 en vanaf 2020. Hieronder vatten wij de voornaamste speerpunten

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50.

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50. Toch nog dividend uitkeren aan 15 procent? Is dat nog mogelijk? Inhoud De regering wil kapitaalverhogingen bij, en de oprichting van, kmo's aanmoedigen door een verlaagd tarief in de roerende voorheffing

Nadere informatie

Rechtvaardigheid door. evenwicht en eenvoud. Prof. Em. F. Vanistendael 04.11.13

Rechtvaardigheid door. evenwicht en eenvoud. Prof. Em. F. Vanistendael 04.11.13 Rechtvaardigheid door evenwicht en eenvoud Prof. Em. F. Vanistendael 04.11.13 1 Overzicht Oorzaken van compexiteit Gevarieerd toepassingsgebied van Ven. B. Ven. B. problemen van multinationals Ven. B.

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De incorporatie van reeds belaste reserves in kapitaal: interessant voor u? Datum 16 juli 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting?

Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting? Het basistarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 33 %, verhoogd met de aanvullende crisisbelasting van 3 % komt dat neer op 33,99 %. Vennootschappen die een beperkt belastbaar inkomen hebben, kunnen

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3 Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1. Wat is een rc precies? 1. Kunt u uw rc vergelijken met een bankrekening?... 2 2. Wat boekt uw boekhouder eigenlijk op uw rc?... 2 3. Wanneer heeft u een slechte of negatieve

Nadere informatie

1.2. Aankoop door de vennootschap

1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2.1. Registratierechten Net zoals uzelf moet uw vennootschap in principe ook registratierechten betalen op de aankoop van het gebouw dat als gezinswoning zal dienen.

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten).

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). De meerwaarden Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). Als het onroerend goed voor beroepsactiviteiten wordt

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

NEDERBELGENMAIL DECEMBER 2017

NEDERBELGENMAIL DECEMBER 2017 In deze Nederbelgenmail brengen wij u op de hoogte van wat het ondernemen in Nederland voor Belgische inwoners aantrekkelijk maakt, kapitaalvermindering en DBI aftrek. De inhoud van deze mail is louter

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN NOTIONELE INTERESTAFTREK: uniek en innoverend belastingvoordeel in België Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 www.business.belgium.be 2 Inhoud 4 Waarover

Nadere informatie

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje.

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. Iven De Hoon DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER 2 INLEIDING 2 Wat bedoelt men met aftrekbare beroepskosten? 3 Wat zijn zoal belangrijke beroepskosten?

Nadere informatie

Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen

Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen 2/12/2011 - Op 2 december 2011 werd het finale federale begrotingsakkoord Di Rupo bereikt. De belangrijkste fiscale federale maatregelen uit dit akkoord volgens de

Nadere informatie

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 De eerste fiscale en sociale begrotingsmaatrgelen uit het federale regeringsakkoord zijn vervat in de programmawet van 19 december 2014

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Vorm en vormgeving van vermogen voor (Neder)belgen anno 2012 Maurice de Clercq Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De emigratie 3. De bevrijding van de vorm na emigratie

Nadere informatie

IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT?

IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT? IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT? Inhoud GOEDE MANIER OM SAMENWERKING TE STRUCTUREREN... SAMENWERKEN KAN OOK ANDERS... TRANSPARANTIE... GLUREN BIJ DE BUREN... LAGERE BELASTINGDRUK... l Vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

Fiscale en andere nieuwtjes.

Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscus int boete via loon, huur of bankrekening. Vanaf 1 februari 2017 zal de fiscus de openstaande boetes innen door een betere opvolging via een computer die systematisch

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

Deze rubriek is in 2012 goed voor ongeveer 34 % van de inspanningen.

Deze rubriek is in 2012 goed voor ongeveer 34 % van de inspanningen. 1.2.2. Ontvangsten Deze rubriek is in 2012 goed voor ongeveer 34 % van de inspanningen. Wat het onderdeel ontvangsten betreft, wordt er gezorgd voor een grotere bijdrage van de inkomsten uit kapitaal,

Nadere informatie

Persconferentie 29/09/2009. Fiscaliteit

Persconferentie 29/09/2009. Fiscaliteit Persconferentie 29/09/2009 Fiscaliteit 1 Belastingen betalen: een zaak van rechtvaardigheid Onontbeerlijke voorwaarde voor de goede werking van elke samenleving Bijeenbrengen van middelen voor de werking

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

Het anti-belastingontwijkingspakket van de Europese Commissie bestaat uit:

Het anti-belastingontwijkingspakket van de Europese Commissie bestaat uit: De nieuwe Europese Anti-Belastingontwijking richtlijn Op 17 juni 2016 werd de nieuwe Europese richtlijn, die belastingontwijking door multinationals moet helpen bestrijden, gestemd door de Europese ministers

Nadere informatie

Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit

Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit Fiscale Wenken nr. 2014/08 Het is gekend dat de fiscus de laatste jaren transparantie wenst te krijgen in het buitenlands financieel

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen 1.1. Waar zit precies het fiscale voordeel?....................... 3 1.1.1. Een lager belastingtarief?...

Nadere informatie

De waarheid over de notionele intrestaftrek

De waarheid over de notionele intrestaftrek De waarheid over de notionele intrestaftrek Februari 2008 Wat is de notionele intrestaftrek? Notionele intrestaftrek, een moeilijke term voor een eenvoudig principe. Vennootschappen kunnen een bepaald

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het beheren van vermogen in Nederland en België Juni 2013 Maurice de Clercq Programma 1. Inleiding 2. Nederland 3. België 4. Synthese Nederland/ België 5. Conclusie

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Het verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor KMO-dividenden? Datum 6 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing 1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing Algemene regel: de interesten toegekend vanaf 1 januari 2012 worden onderworpen aan 21 % (i.p.v. 15 %) roerende voorheffing. Voorbeelden: interesten van

Nadere informatie

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan?

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? Inhoudstafel Deel 1. Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? 1. Waarom is een groepsverzekering interessant voor uzelf en voor uw vennootschap?... 1 1.1. Opbouw van een aanvullend

Nadere informatie

FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME

FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG ASSET DEEL VERSUS SHARE DEAL REGELS

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING 1 Bijgewerkt tot en met 04.01.2013 FISCALE WIJZIGINGEN Naar aanleiding van de begrotingsakkoorden over 2012 en 2013 werden er in de wet houdende diverse bepalingen d.d. 28 december 2011, de programmawet

Nadere informatie

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant?... Principe... Beperking 1: maximumstand rekening-courant... Een voorbeeld verduidelijkt

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Hou voortaan de aandelen in de portefeuille van uw vennootschap minstens één jaar in bezit Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

TARIEF IN DE VEN.B. 33 % + ACB van 3 opcentiemen = 33,99 % VERMINDERD BASISTARIEF

TARIEF IN DE VEN.B. 33 % + ACB van 3 opcentiemen = 33,99 % VERMINDERD BASISTARIEF TARIEF IN DE VEN.B. BASISTARIEF 33 % + ACB van 3 opcentiemen = 33,99 % VERMINDERD BASISTARIEF tarief met ACB 0 tot 25.000 EUR 24,25% 24,98% 25.000 tot 90.000 EUR 31,00% 31,93% 90.000 tot 322.500 EUR 34,50%

Nadere informatie

U doet best geen schenking van een levensverzekering meer!!!

U doet best geen schenking van een levensverzekering meer!!! U doet best geen schenking van een levensverzekering meer!!! Wie ooit een levensverzekering gebruikte om zijn vermogen door te schenken aan zijn kinderen (zelfs met betaling van schenkingsrechten bij het

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

I. ROERENDE INKOMSTEN

I. ROERENDE INKOMSTEN WIJZIGINGEN MBT BEGROTING WAT WAS EN WAT ZAL ZIJN De fiscale maatregelen in het begrotingsakkoord I. ROERENDE INKOMSTEN... II. MEERWAARDEN OP AANDELEN... VENNOOTSCHAPSBELASTING... TERBESCHIKKINGSTELLING

Nadere informatie

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET ZO DOE JE HET 1. WAT IS PENSIOENSPAREN? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de personenbelasting.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Laurius Advocaten Fiscale Nieuwsbrief www.laurius.be Onderwerp Verlaging tarieven schenkbelasting onroerende goederen Datum Juli 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen Verzekeringscontrole Het was een ramp in Zuid-Oost Brabant na de storm die hier gewoed heeft. Er waren mensen niet goed of helemaal niet verzekerd voor deze schade.

Nadere informatie

Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler. 21 juni 2012 Koen Van Duyse

Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler. 21 juni 2012 Koen Van Duyse Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler 21 juni 2012 Koen Van Duyse Bijzondere sociale zekerheidsbijdrage 2 Werknemers 2012 2015: overgangsregeling Nu sociale bijdrage van 8,86% Periode 1/1/ 2012 31/12/2015

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10. Deel 10. Gratis woning

Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10. Deel 10. Gratis woning Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10 Deel 10 Gratis woning Hoofdstuk 1: Begrip Wat w o r d t er bedoeld m e t een g r at i s w o n i n g? We hebben hier de situatie voor ogen waarbij

Nadere informatie