Studiegids EC Adapt SCHOOLJAAR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids EC Adapt SCHOOLJAAR 2015-2016"

Transcriptie

1 Studiegids EC Adapt SCHOOLJAAR STUDIEGIDS EC ADAPT

2 Ontwerp: Jore ontwerp 2 STUDIEGIDS EC ADAPT

3 VOORWOORD Adapt zet je in je kracht! Dit is de slogan van Expertisecentrum Adapt en de eerste zin die je leest in deze scholingsgids. Fijn dat je deze gids openslaat! Dat betekent dat je geïnteresseerd bent in het scholingsaanbod van EC Adapt. Ben je op zoek naar een cursus of training waarmee jij je kennis en vaardigheden kunt vergroten? Dat is wat wij beogen met ons aanbod: wij willen jou in je kracht zetten als leerkracht, of andere medewerker in het onderwijs. Zodat jij nog beter in staat bent de kinderen in jouw klas, op jouw school het onderwijs te bieden die zij nodig hebben. En, in het kader van Passend Onderwijs, is dat beslist een uitdaging te noemen! Ons scholingsaanbod In deze gids vind je een keur aan cursussen, trainingen, workshops en studiebijeenkomsten. Al deze activiteiten zijn gericht op één doel: er voor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen dichtbij huis naar school kunnen. Voor het onderwijs betekent dit dat het goed moet aansluiten bij de onderwijsbehoeften van kinderen. Voor leerkrachten houdt dit in dat zij goed moeten kunnen inspelen op deze verschillende behoeften. En voor intern begeleiders betekent dit dat de zorgstructuur van de school gericht moet zijn op een zo optimaal mogelijke ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Onderwerpen De onderwerpen in ons scholingsaanbod zijn zeer divers en onderverdeeld in drie categorieën: n VAKINHOUDELIJK BEKWAAM Zoals: rekenonderwijs aan zwakke rekenaars, begrijpend lezen, spelling n VAKDIDACTISCH BEKWAAM Zoals coöperatief leren, ADI-model, klassenmanagement, hoogbegaafdheid n PEDAGOGISCH BEKWAAM Zoals: gespreksvoering met jonge kinderen, faalangst, omgaan met moeilijke klassen, psycho-educatie. Daarnaast bieden we een aantal activiteiten aan onder de kop Passend Onderwijs, zoals HGW 3.0, themamiddagen zoals (Z)MLK leerling in je groep en de IB-studiedag. STUDIEGIDS EC ADAPT

4 Certificaat Als je deelneemt aan één van onze activiteiten ontvang je een certificaat van deelname, met daarop het aantal studie/contacturen vermeld. Individueel deelnemen om met je team Je kunt je individueel aanmelden voor onze activiteiten, bij de cursus/training van je keuze vind je nadere informatie daartoe. Daarnaast is het mogelijk een cursus of training met je hele team te volgen, op een zelf gekozen tijdstip, bij jouw op school of in de cursuszaal van Adapt. Hiertoe kun je contact opnemen met Adapt, de adresgegevens vind je op de achterzijde van deze gids. Als je als school of team meer informatie wilt over ons aanbod op het gebied van diagnostiek, bijvoorbeeld over het afnemen van de NIO of de NSCCT, kun je ook contact met ons opnemen. We hopen dat deze scholingsgids je aanspreekt en het je verder in je kracht zet en dat we je komend schooljaar ontmoeten op EC Adapt of bij jou op school. Een hartelijke groet, namens het team van EC Adapt, Marjan de Wit Directeur EC Adapt 4 STUDIEGIDS EC ADAPT

5 INHOUDSOPGAVE n VAKINHOUDELIJK BEKWAAM Goed rekenonderwijs telt! Maar: wat als dan alle kinderen nog niet kunnen rekenen? 8 Cursus Spelling 9 Begrijpend lezen en woordenschat 10 n VAKDIDACTISCH BEKWAAM Coöperatief leren 11 ADI-model 12 Hoogbegaafdheid in de basisschool Mag het ietsje meer zijn? 13 Slim aan zet bij slimme leerlingen 14 NT2 en Passend Onderwijs 15 Individuele begeleiding leerlingen gebruik Sprint Plus of Kurzweil Taakspel informatiebijeenkomst 17 n PEDAGOGISCH BEKWAAM Gespreksvoering met (jonge) kinderen 18 In contact met ouders 19 Bouwen aan jezelf en aan de groep 20 Omgaan met moeilijke klassen 21 Psycho-educatie m.b.t. kinderpsychiatrische problematiek 22 Omgaan met faalangstig gedrag op school 23 Emotieregulatie en hechtingsproblematiek 24 De oplossingsgerichte methode Kids Skills 25 Een nieuwe koers. Effectieve aansturing van kinderen met ADHD in het basis en voortgezet onderwijs. 26 STUDIEGIDS EC ADAPT

6 PASSEND ONDERWIJS Handelingsgericht werken 3.0 Schoolgebonden begeleidingstraject rondom HGW 27 Analyse van de Zorgstructuur op school 28 Visie en missie 29 School Video Interactie Begeleiding (SVIB) 30 Individuele coachingstrajecten 31 STUDIEDAGEN EN THEMAMIDDAGEN Themamiddag het jonge kind 32 Themamiddag Syndroom van Down 33 Themamiddag Rekenen signaleren en wat te doen? 34 Themamiddag: (Z)ML leerlingen in de groep 35 IB-studiedag Passend Onderwijs 36 DIAGNOSTIEK Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO) 37 Niet-Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT) 38 UNDER CONSTRUCTION Sociaal-emotionele ontwikkeling 39 Werken met combi-groepen 39 Strategieën voor denken en leren 39 Proces- en productfeedback 39 6 STUDIEGIDS EC ADAPT

7 AANMELDING / ALGEMENE VOORWAARDEN Je kunt je aanmelden voor een cursus door te gaan naar onze website (www.ecadapt.nl) en hier de desbetreffende cursus op te zoeken en op aanmelden te klikken. Door je aan te melden stem je in met onze algemene voorwaarden. Deze zijn ook na te lezen op de website. STUDIEGIDS EC ADAPT

8 VAKINHOUDELIJK BEKWAAM GOED REKENONDERWIJS TELT! Maar: wat als dan alle kinderen nog niet kunnen rekenen? Het doel van rekenwiskunde-onderwijs is dat iedere leerling als volwassene adequaat kan handelen in dagelijkse (reken)situaties ( functionele gecijferd-heid ). Verschillende leerlingen hebben veel moeite om met onze moderne rekenmethodieken tot goede resultaten te komen, ondanks extra instructie en oefenstof. Dit leidt soms tot een grote achterstand in groep 8. In deze cursus wordt uitgelegd dat veel rekenproblemen zijn te voorkomen met goed rekenonderwijs. Juist risicoleerlingen zijn in sterke mate afhankelijk van de kwaliteit van het onderwijs, terwijl afstemming op datgene wat het kind nodig heeft alleen gerealiseerd kan worden als de leerkracht weet heeft van hoe kinderen zich normaal ontwikkelen op het gebied van rekenen. Leerkrachten en ib ers/schoolteams Locatie EC Adapt/op eigen school 3 bijeenkomsten: wo ; wo en wo van uur Kennis van goed rekenwiskundeonderwijs Kunnen afstemmen van het onderwijs op ontwikkeling van leerlingen Kunnen voorkomen van rekenwiskunde-problemen Kunnen begeleiden van leerlingen met rekenwiskundeproblemen en dyscalculie Ontwikkelen van rekenbeleid en zorgbeleid 180 per persoon/op schoolniveau offerte op maat Sitie Pebesma, orthopedagoog 8 STUDIEGIDS EC ADAPT

9 VAKINHOUDELIJK BEKWAAM CURSUS SPELLING Het komen tot een heldere visie op spellingonderwijs, uitgewerkt in een eigen schoolbeleid waarbij visie leidt tot praktische handvatten op zorgniveau 1,2 en 3. Schoolteams Op eigen school 3 bijeenkomsten, data en tijd in overleg Kennis van theoretische achtergrond van spelling Kunnen toetsen van methodes en werkwijzen aan de theorie om te komen tot effectief spellingonderwijs Spellingsaanbod kunnen uitwerken op zorgniveau 1, 2 en 3 Offerte op maat na intake Hanneke Maurer, AB-er EC Adapt STUDIEGIDS EC ADAPT

10 VAKINHOUDELIJK BEKWAAM BEGRIJPEND LEZEN EN WOORDENSCHAT Zo wordt begrijpend lezen en woordenschat-onderwijs leuk! Wij gaan ervan uit dat leerlingen hun kennis vergroten wanneer zij daarvoor gemotiveerd zijn. is een goede manier en welke middelen gebruik je daarvoor? Er is veel informatie beschikbaar over dit onderwerp, maar wat is belangrijk en hoe organiseer je het? Tijdens de cursus krijg je informatie over modern woordenschatonderwijs. uit bestaat een goede didactiek? Voor het begrijpend lezen informeren we je over instructie, voorbereiding, een lesmodel, de keuze van teksten, effectieve strategieën. Aan de orde komt eveneens de integratie van woordenschatonderwijs en begrijpend lezen met andere vakken. Aan de hand van theorie en praktische werkvormen krijg je handvatten om effectief met woordenschat en begrijpend lezen in je school aan de slag te gaan. Schoolteams Op eigen school Traject op maat Kennis van goede didactiek woordenschat en begrijpend lezen en integratie van beide Effectief omgaan met begrijpend lezen en woordenschatontwikkeling Offerte op maat na intake Hanneke Maurer, AB-er EC Adapt 10 STUDIEGIDS EC ADAPT

11 VAKDIDACTISCH BEKWAAM COÖPERATIEF LEREN In het kader van het ontwikkelen van kwalitatief hoogstaand onderwijs zien we een toenemende belangstelling voor coöperatief leren. Onderzoek heeft aangetoond dat het invoeren van coöperatieve werkvormen een positieve invloed heeft op de betrokkenheid van leerlingen bij het onderwijsproces en dat daardoor het rendement en de opbrengsten op een hoger niveau komen. Daarnaast heeft het invoeren van coöperatieve werkvormen ook een positieve invloed op het pedagogisch klimaat in de school. Deze training is bedoeld om samen met het hele team kennis te nemen van coöperatief leren en hoe je dit in je dagelijkse praktijk kunt toepassen. Schoolteams Op eigen school 2 bijeenkomsten van 2,5 uur, tijd en data in overleg Kennis van coöperatief leren en van verschillende werkvormen Zelf (werkvormen van) coöperatief leren kunnen toepassen in de klas Kunnen schrijven van een beleidsplan/invoeringsplan coöperatief leren op school Offerte op maat na intake Sitie Pebesma, orthopedagoog STUDIEGIDS EC ADAPT

12 VAKDIDACTISCH BEKWAAM ADI-MODEL De didactische aanpak van de leerkracht staat op nummer één van factoren op leerkrachtniveau die de leerprestaties van leerlingen positief beïnvloeden (Marzano/Hattie). Een goede instructieles is efficiënt en biedt voldoende mogelijkheden tot differentiatie en draagt zo bij aan een hogere kwaliteit van je onderwijs. In bijeenkomst 1 wordt ingegaan op voorwaarden voor en onderdelen van directe instructiemodel, tussendoor geef je een instructieles en in bijeenkomst 2 wordt die geanalyseerd. Voor schoolteams kan er ingezoomd worden op één vakgebied met klassenbezoeken tussen de bijeenkomsten. Individuele leerkrachten/schoolteams Locatie EC Adapt/eigen locatie 2 bijeenkomsten; do en do van tot uur. Kwalitatief goede instructie kunnen geven Kennis van ADI- en IGDI-model Coöperatieve werkvormen in kunnen zetten binnen ADI/IGDI Feedback op eigen instructieles 120 voor 2 bijeenkomsten/op schoolniveau offerte op maat Petra Hol-van Dijk, orthopedagoog-generalist 12 STUDIEGIDS EC ADAPT

13 VAKDIDACTISCH BEKWAAM HOOGBEGAAFDHEID IN DE BASISSCHOOL MAG HET IETSJE MEER ZIJN? Van alle basisschoolleerlingen is 2,5 % hoogbegaafd. Deze leerlingen worden vaak laat herkend door sociaal wenselijk gedrag en hun grote aanpassingsvermogen. Hoe (hoog)begaafdheid tot uiting komt, is afhankelijk van de persoonlijkheid van het kind en de omgeving waarin het kind opgroeit. Bekende risico s zijn onderpresteren en het niet willen of kunnen leren door onvoldoende uitdaging met als gevolg een zwakke werkhouding, weinig doorzettingsvermogen en zelfs negatief gedrag. Doel van deze training is om beter te kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen en te zorgen voor een doorgaande lijn binnen de school. Schoolteams Eigen locatie Tijdsduur afhankelijk van wensen school Duidelijke visie op hoogbegaafdheid vormen en doorgaande lijn ontwikkelen Het kunnen signaleren van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafde leerlingen Onderwijsaanbod kunnen afstemmen op onderwijsbehoeften hoogbegaafde leerlingen en kunnen uitvoeren Deelzorgplan opstellen m.b.t. hoogbegaafdheid Offerte op maat Petra Hol-van Dijk, orthopedagoog-generalist STUDIEGIDS EC ADAPT

14 VAKDIDACTISCH BEKWAAM SLIM AAN ZET BIJ SLIMME LEERLINGEN (Hoog)begaafdheid is geen stoornis of probleem. Toch hebben kinderen die (hoog)begaafd zijn nog al eens problemen met leren leren, taakaanpak of zelfbeeld. Slimme kleuters en (hoog) begaafde kinderen worden vaak laat herkend door sociaal wenselijk gedrag of door hun grote aanpassingsvermogen, wat kan leiden tot onderpresteren, perfectionisme, demotivatie of ander probleemgedrag. In 5 modules wordt ingegaan op: definities van hoogbegaafdheid, signalering en diagnosticering; aansluiten bij slimme kleuters; aansluiten bij hoogbegaafde kinderen in de midden- en bovenbouw; ervaringen met een plusgroep; inbreng eigen casuïstiek en hoogbegaafdheid i.c.m. andere problematiek. Onderwijsprofessionals Locatie EC Adapt 5 modules op di ; do ; di ; wo en do Op di en do van tot uur; wo van tot uur Kennis van verschillende definities van hoogbegaafdheid en profielen van HB-leerlingen Kunnen signaleren en diagnosticeren bij vermoedens hoogbegaafdheid Verschillende vormen van begeleiding kennen Kunnen afstemmen op onderwijsbehoeften slimme kleuters en hoogbegaafde leerlingen 60 per bijeenkomst en alle 5 voor de prijs van 4! Petra Hol-van Dijk, orthopedagoog-generalist 14 STUDIEGIDS EC ADAPT

15 VAKDIDACTISCH BEKWAAM NT2 EN PASSEND ONDERWIJS Steeds meer scholen komen in aanraking met kinderen die de Nederlandse taal niet beheersen. Hoe kun je voor deze kinderen passend onderwijs bieden, het onderwijs op jouw school aanpassen aan de onderwijsbehoefte van het kind. Deze middag is bedoeld om samen te kijken hoe voor kinderen met een NT2 problematiek passend onderwijs gerealiseerd kan worden. Hierbij worden voorbeelden gegeven hoe in Zwolle de NT2 klas wordt vormgegeven en welke materialen hierbij worden ingezet. Naast een stuk informatie geven (theorie) en delen (praktijk), gaat het ook om ervaringen delen. Hebben jullie ervaring op je school en hoe bieden jullie passend onderwijs? Onderwijsprofessionals Locatie EC Adapt 1 bijeenkomst op wo van tot uur. Praktische kennis van hoe Passend Onderwijs voor kinderen met NT2 problematiek kan worden gerealiseerd. Kunde over hoe je de ontwikkeling van deze kinderen gaat volgen en welke doelen je stelt. Uitwisselen van ervaringen rondom onderwijs aan kinderen met NT2 problematiek 120,- per bijeenkomst Annemieke Broekhuijsen STUDIEGIDS EC ADAPT

16 VAKDIDACTISCH BEKWAAM INDIVIDUELE BEGELEIDING LEERLINGEN GEBRUIK SPRINT PLUS OF KURZWEIL 3000 Veel scholen kennen ondersteunende software voor kinderen met dyslexie. Om ze hierin vaardig te kunnen maken is training nodig, zodat ze voorbereid zijn op het zelfstandig werken met deze software op het voortgezet onderwijs. Voorwaarde hierbij is dat de school of de leerling zelf in het bezit is van het programma Spint of Kurzweil. Leerlingen vanaf groep 6 met een begeleider vanuit school Op eigen school 3 à 4 bijeenkomsten van één uur op dinsdag of donderdag na schooltijd. Exacte data nader te bepalen. Leerling kan zelfstandig met Sprint Plus of Kurzweil 3000 werken. Leerling kan de volgende vaardigheden inzetten: laten voorlezen van documenten, scannen, ondersteuning bij het schrijven van teksten en het gebruiken van studeertools. Begeleider kan leerling ondersteunen bij werken met Sprint Plus of Kurzweil In overleg met school op basis van uren van de school of op offerte basis Hanneke Maurer, AB-er EC Adapt 16 STUDIEGIDS EC ADAPT

17 VAKDIDACTISCH BEKWAAM TAAKSPEL INFORMATIEBIJEENKOMST Taakspel is gericht op het vermeerderen van taakgericht gedrag, het verminderen van regelovertredend gedrag bij kinderen en het bevorderen van een positief onderwijsklimaat in de groepen 1-8 en binnen de buitenschoolse opvang. Leerlingen worden in teams ingedeeld en stimuleren elkaar om zich aan de regels te houden, waarna beloning volgt. Uiteindelijk doel is beginnend probleemgedrag bij kinderen in een vroeg stadium spelenderwijs te verminderen en om te buigen in positiever gedrag. Taakspel is ontwikkeld door CED groep/pi Rotterdam, erkend als effectieve pedagogische preventie en goedgekeurd als anti-pestprogramma. Subsidieaanvraag is mogelijk in het kader van De gezonde school, (ministerie OCW en VWS). Schoolteams, ib ers, leerkrachten groep 1-8; professionals in buitenschoolse opvang Locatie EC Adapt rmatiebijeenkomst op do van uur. Voor optimaal resultaat: in september nieuwe schooljaar starten met traject. Kennis van gedragstherapeutische principes Kennis van de fasen van Taakspel, investering in tijd voor de leerkrachten, rol van de ib er en het tijdpad van het spel. voor traject afhankelijk van intake Joke Meuzelaar en Hanneke Maurer, gediplomeerde trainers Taakspel STUDIEGIDS EC ADAPT

18 PEDAGOGISCH BEKWAAM GESPREKSVOERING MET (JONGE) KINDEREN Binnen het onderwijs is het praten met kinderen een dagelijkse bezigheid. Maar hoe doe je dit goed? Tijdens deze cursus wordt ingezoomd op de manier waarop volwassenen en kinderen met elkaar in gesprek kunnen gaan en hoe zij kunnen communiceren op basis van hun (on)mogelijkheden, zowel bij kleuters als bij het ouders kind. Daarnaast ga je in je eigen praktijk met een kind in gesprek, is er ruimte voor praktische oefening en reflectie. De rode draad door de bijeenkomsten heen is het boek Luister je wel naar mij?! (M. Delfos). Alle onderwijsprofessionals Locatie EC Adapt 3 bijeenkomsten: di ; di ; do van uur Kennis van de leefwereld van het kind (verschillende leeftijdsfasen) Kennis over gespreksvoering en verschillende gesprekstechnieken bij kinderen Kennis van materialen en hulpmiddelen bij gespreksvoering en die ook zelf kunnen inzetten Versterken van gespreksvaardigheden door oefening en reflectie 180,- Judith Huizenga, orthopedagoog 18 STUDIEGIDS EC ADAPT

19 PEDAGOGISCH BEKWAAM IN CONTACT MET OUDERS Goede communicatie tussen school en ouders is van groot belang voor de ontwikkeling en het leren van kinderen. Het welbevinden van het kind is een gezamenlijk belang van ouders en school. Maar een goed contact is niet altijd vanzelfsprekend. In deze training leer je hoe je de communicatie met ouders kunt beïnvloeden, zodat jullie beiden je doel bereiken, de relatie goed blijft en jij stevig in je schoenen blijft staan. Je eigen praktijk is steeds het uitgangspunt van de oefensituaties en theorie zorgt voor een basis. Een trainingsacteur helpt de situaties concreet te maken. Individuele leerkrachten/schoolteams/bovenschools Locatie EC Adapt/eigen school 3 bijeenkomsten: wo , wo ; wo van uur. Kennis van gesprekstechnieken en communicatietheorieën Versterken van eigen communicatie-vaardigheden Stevig blijven staan bij emotioneel of agressief reageren Meningsverschillen kunnen oplossen en afspraken maken 360,- per persoon/op (boven)schoolniveau offerte op maat Marjan de Wit, directeur EC Adapt STUDIEGIDS EC ADAPT

20 PEDAGOGISCH BEKWAAM BOUWEN AAN JEZELF EN AAN DE GROEP Trainer Als er sprake is van een onveilige groep, vanwege pestgedrag, buitensluiten of subgroepvorming; ordeproblemen of een leerkracht die de grip op de groep verliest, is een interventie noodzakelijk. Deze training is gericht op leren door te ervaren (leisure learning). Door middel van rollenspellen, samenwerkings- en discussieopdrachten leren de kinderen eigen competenties kennen en versterken, vanuit persoonlijk niveau naar steeds meer op groepsniveau. De leerkracht geeft elke les een onderdeel en krijgt hier na afloop feedback op. Thema s die aan de orde komen: kennismaken, vertrouwen, gevoelens, problemen, helpen, grenzen, samenwerken, vertrouwen in de groep, (cyber)pesten. Leerkracht(en) met hun groep Gymzaal of speellokaal eigen school Nader te bepalen. Intakegesprek en ouderavond vooraf; groepsobservatie; lessencyclus jongens/meisjes incl. examenles met ouders en terugkomles na 2 maanden. Kennis van groepdynamica en kunnen inzetten van groepsdynamische principes Veilig klimaat in de groep kunnen realiseren Versterken van begeleidingsvaardigheden van de leerkracht van de groep d.m.v. coaching Erik Faasen (Faasen training & coaching: 20 STUDIEGIDS EC ADAPT

21 PEDAGOGISCH BEKWAAM OMGAAN MET MOEILIJKE KLASSEN Trainer Moeilijke klassen vragen veel van de leerkracht. Om zo n klas goed te kunnen begeleiden, is kennis/vaardigheden m.b.t. groepsdynamica; groepsvorming; situationeel leiderschap; pest- en slachtoffergedrag; grensover-schrijdend gedrag richting de leraar en gedragsproblemen nodig. In de cursus krijg je beter zicht op de achtergronden van lastig gedrag en je leert om de relatie en het contact bij lastig gedrag van kinderen centraal te stellen. De training is interactief, gericht op leren door te ervaren d.m.v. rollenspelen en samenwerkingsopdrachten. Leerkrachten en ib ers/schoolteams Locatie EC Adapt of op eigen locatie 3 bijeenkomsten: di , do en do van uur (incl soep en broodjes) onder voorbehoud. Kennis van verschillende fases die groepen doorlopen, niveaus van communicatie en passende stijl van leidinggeven Effectief sturing kunnen geven aan lastig gedrag in onveilige groepen Versterken van vaardigheden in het kader van groepsdynamica als: empathie, bevorderen interactieniveau en effectief begrenzen Vergroten van zelfbewustzijn, met name eigen valkuilen en allergieën 300 euro per persoon/op schoolniveau op offertebasis na intake. Erik Faasen (Faasen training & coaching: Petra van Gaalen, orthopedagoog generalist STUDIEGIDS EC ADAPT

22 PEDAGOGISCH BEKWAAM PSYCHO-EDUCATIE M.B.T. KINDERPSYCHIATRISCHE PROBLEMATIEK Trainer Er worden steeds meer leerlingen met kenmerken van of de diagnose ADHD en Autisme Spectrum Stoornis op de basisschool opgevangen. Om deze leerlingen goed te kunnen begeleiden, is het belangrijk te weten wat de verschillende stoornissen inhouden. In de workshop zal ingegaan worden op de verklaringen die ten grondslag liggen aan ADHD en ASS om vervolgens de overstap te maken naar een goede manier van begeleiden. vraagt deze specifieke leerling nu van jou als leerkracht/begeleider? Ook het geven van psycho-educatie (voorlichting over de stoornis) aan de betreffende leerling zelf zal onderdeel zijn van de workshop. Casuïstiek kan eveneens ingebracht worden. Onderwijsprofessionals Locatie EC Adapt ADHD-problematiek: wo van uur ASS-problematiek: wo van uur Kennis van verklarende theorieën achter ADHD en ASS Kunnen afstemmen op onderwijsbehoeften van leerlingen met ADHD- en/of ASS-problematiek Kennis van psycho-educatie aan leerling 60,- per persoon per bijeenkomst Petra Hol-van Dijk, orthopedagoog-generalist 22 STUDIEGIDS EC ADAPT

23 PEDAGOGISCH BEKWAAM OMGAAN MET FAALANGSTIG GEDRAG OP SCHOOL Trainer Binnen het onderwijs komen we regelmatig leerlingen tegen met faalangstig gedrag. Dit kan leiden tot blokkades, vluchtgedrag, teruggetrokken gedrag of juist opstandig gedrag. Tijdens de eerste bijeenkomst zal worden ingegaan op vragen als: is faalangst? Hoe kan faalangstig gedrag (vroegtijdig) gesignaleerd worden? kun je binnen school doen om faalangst te voorkomen? Hoe ga je als leerkracht om met kinderen in je klas die faalangstig gedrag laten zien? Hoe kun je deze leerlingen ondersteunen en begeleiden? Na de eerste bijeenkomst ga je met deze theorie aan de slag in de praktijk. In de tweede bijeenkomst zullen praktijkervaringen uitgewisseld worden en eigen casuïstiek besproken worden. Onderwijsprofessionals Locatie EC Adapt Twee bijeenkomsten: di en do van uur Kennis van faalangst en hoe te voorkomen Faalangstig gedrag kunnen signaleren Versterken van eigen begeleidingsvaardigheden bij faalangstige kinderen 120,- per persoon Daniëlle Mollink, orthopedagoog-generalist STUDIEGIDS EC ADAPT

24 PEDAGOGISCH BEKWAAM EMOTIEREGULATIE EN HECHTINGSPROBLEMATIEK Trainer Passend onderwijs en verbrede instroom van leerlingen met meer verschillende psychiatrische problematieken kan het evenwicht in de groep beïnvloeden en verstoren. Daarnaast doen leerlingen met emotieregulatieproblemen een enorm sterk beroep op de draagkracht van een ieder. Dit heeft veel invloed op de dagelijkse onderwijspraktijk en de communicatie met ouders en leerlingen. Binnen de onderwijsleersituatie wordt vaak veel aandacht besteed aan wat de leerling denkt, voelt en doet, maar veel minder aan de wijze waarop de leerling dan vervolgens met zijn gevoelens kan omgaan, terwijl het laatste effectiever blijkt te zijn. Onderwijsprofessionals SBO de Brug te Zwolle 2 bijeenkomsten: wo en van uur. Kennis van emotieregulatie en de samenhang met verstoorde gehechtheidsrelaties en verschillende kinder-psychiatrische stoornissen Zicht op eigen emotieregulatie en die van de ander (leerling en ouders) Kennis van middelen/methoden en welke aanpak positief kan werken Versterken van eigen vaardigheden om preventief te kunnen handelen bij emotieregulatieproblemen 120,- per persoon Lucy Wisse, orthopedagoog-generalist SBO De Brug 24 STUDIEGIDS EC ADAPT

25 PEDAGOGISCH BEKWAAM DE OPLOSSINGSGERICHTE METHODE KIDS SKILLS Trainer Kids Skills is een speelse, praktische benadering voor het oplossen van problemen waarmee kinderen geconfronteerd kunnen worden. Het is een oplossingsgerichte methode met als basisgedachte dat vrijwel alle problemen kunnen worden gezien als vaardigheden die geleerd of nog verbeterd kunnen worden. Kids Skills versterkt de motivatie, het zelfvertrouwen en verbetert de leerprestaties van kinderen aanzienlijk. Kinderen vinden Kids Skills leuk, omdat de probleemfocus wegvalt en ze positief worden bevestigd! Het kind bepaalt het tempo van de verandering. Ouders en eventueel de leerkracht en/of vriendjes worden om support gevraagd in het traject. Kids Skills is geschikt voor kinderen vanaf 4 12 jaar. Voor kinderen in de bovenbouw (vanaf 11 jaar) kan soms beter gebruik worden gemaakt van Mission Possible. Leerkrachten, ib ers/schoolteams Locatie EC Adapt/op eigen school 4 bijeenkomsten à 1,5-2 uur Kennis van methodiek Kids Skills Kids Skills kunnen inzetten bij begeleiding van leerlingen Offerte op maat Sitie Pebesma, orthopedagoog STUDIEGIDS EC ADAPT

26 PEDAGOGISCH BEKWAAM EEN NIEUWE KOERS. Effectieve aansturing van kinderen met ADHD in het basis en voortgezet onderwijs. Trainer Een leerling met ADHD in de klas voelt voor een leerkracht soms als rechtuit willen varen terwijl er een wervelwind om je heen waait. Dan is een nieuwe koers varen die bestand is tegen wervelwinden een regelrechte uitkomst. Door je aanpak te baseren op objectieve observaties van probleemsituaties, het analyseren van het gedrag in verschillende situaties en het toepassen van cognitief gedrags-therapeutische principes in de onderwijsleersituatie wordt een op de individuele leerling toegespitste behandeling in gang gezet. Nieuw is breder draagvlak creëren door nauw samen te werken met ouders en collega s. Het ontwikkelen van een professionele houding van de leerkracht vormt de rode draad door de training. Leerkrachten Locatie EC Adapt Zie website Kennis hoe probleemgedrag bij kinderen met ADHD te beïnvloeden Versterken van hanteren eigen emoties die ADHD-gedrag kunnen oproepen (professionele houding) Beter samenwerken met ouders in de aanpak van deze kinderen Zie website Hanneke Maurer, AB-er EC Adapt 26 STUDIEGIDS EC ADAPT

27 PASSEND ONDERWIJS HANDELINGSGERICHT WERKEN 3.0 Schoolgebonden begeleidingstraject rondom HGW Passend onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs. Voor elk kind het onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Dit vraagt dus om vormgeving van kwalitatief goed en verantwoord onderwijs aan leerlingen binnen je eigen basisschool. Handelingsgericht werken (HGW) is een succesvol middel hierbij, het beoogt de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen te verbeteren. HGW 3.0 is een manier om het HGW-werken in de school weer op te frissen en aan te scherpen aan de nieuwste inzichten vanuit de eigen onderwijspraktijk, waarin ook het opzetten van MDO/OT een plaats kan hebben. Schoolteams Op eigen school Traject op maat: combinatie van teamscholingsbijeenkomsten, coaching ib er, klassenbezoeken en overlegmomenten met de werkgroep HGW binnen school (kort of meerjarig traject) Kennis van nieuwste inzichten HGW Aanscherpen eigen onderwijspraktijk aan HGW Opzetten van MDO/OT Offerte op maat na intake STUDIEGIDS EC ADAPT

28 PASSEND ONDERWIJS ANALYSE VAN DE ZORGSTRUCTUUR OP SCHOOL De zorgstructuur is een veelgebruikt begrip en omvat alles wat te maken heeft met het (intern) handelen op een school als het gaat om kunnen afstemmen op verschillen tussen leerlingen. Iedereen in school speelt hierin een bepaalde rol. Zeker nu Passend Onderwijs van kracht is, is het van belang dat de zorgstructuur op je school stevig staat en helder is voor iedereen (inclusief ouders). Hierbij zal het gaan om een analyse van bestaande (zorg)documenten en het voeren van interviews met leerkrachten, intern begeleider(s), directie en ouders om te komen tot een conclusie en concrete adviezen aan de school als het gaat om de interne zorgstructuur. Het opstellen van een plan van aanpak kan een volgende stap zijn. Schoolteams Op eigen school Traject op maat Bepalen wat sterke en zwakke kanten van de huidige zorgstructuur zijn Taken en verantwoordelijkheden van een ieder helder te krijgen Afstemming en wisselwerking tussen intern begeleider en leerkracht en ouders te verbeteren Effectiever omgaan met verschillen tussen kinderen Offerte op maat na intake Petra Hol-van Dijk, orthopedagoog-generalist 28 STUDIEGIDS EC ADAPT

29 PASSEND ONDERWIJS VISIE EN MISSIE Onze onderwijswereld heeft met veel veranderingen te maken. Hoe geven we daar als school vorm aan? willen we als school en als team en waar willen we naar toe? Afhankelijk van de specifieke vragen van de school kan tijdens een studiedag(deel) (of meer) ingezoomd worden op kernwaarden om op die manier de visie van de school aan te scherpen en een missie voor de toekomst uit te zetten. Van abstract naar concreet: waar staan we voor en waar gaan we voor? Zo krijg je meer zicht op de samenstelling en competenties van elk teamlid persoonlijk en van het team als geheel om te kunnen bepalen wat nog ontwikkeld moet worden om jouw team en school klaar te maken voor de wereld van morgen. Schoolteams Op eigen school Traject op maat Missie en visie helder krijgen/aanscherpen Kernwaarden (team- en persoonlijk niveau) neerzetten Competenties en vaardigheden op team- en persoonlijk niveau in kaart brengen (typen professionals, teamrollen, In beeld brengen hoe het team acteert en communiceert (communicatiestijlen) en team versterken Offerte op maat na intake Petra Hol-van Dijk, orthopedagoog-generalist STUDIEGIDS EC ADAPT

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 1 Seminarium voor Orthopedagogiek als preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd

Nadere informatie

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren Hoefslag 6, 4205 NK Gorinchem 0183-699331 info@opdc-citadel.nl www.opdc-citadel.nl Blz. Voorwoord

Nadere informatie

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren Hoefslag 6, 4205 NK Gorinchem 0183-699331 info@opdc-citadel.nl www.opdc-citadel.nl Blz. Voorwoord

Nadere informatie

Voorlopig AANBOD 2013-2014

Voorlopig AANBOD 2013-2014 Een scholingsaanbod samengesteld in samenwerking tussen: Samenwerkingsverband Gorinchem en Omstreken VO-SVO 41-1 SWV 41-02 Rivierengebied Midden Nederland Federatief SWV WSNS Regio 41-07 SWV Alblasserwaard

Nadere informatie

Leren ~ Creëren. Diensten, cursussen en publicaties

Leren ~ Creëren. Diensten, cursussen en publicaties Leren ~ Creëren Diensten, cursussen en publicaties Begeleidingsdienst voor vrijescholen Voorwoord Bouwstenen De Begeleidingsdienst voor vrijescholen wil een landelijk expertise- en kenniscentrum voor vrijeschoolonderwijs

Nadere informatie

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO Gepersonaliseerd leren SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK AL MEER DAN 80 JAAR EEN BEGRIP IN SPECIAAL EN PASSEND ONDERWIJZEN 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Opleidingsoverzicht. Primair. Maak uw keuze uit:

Opleidingsoverzicht. Primair. Maak uw keuze uit: Opleidingsoverzicht Primair Najaar 2015 Onderwijs Maak uw keuze uit: Rekencoördinator Anti-pestcoördinator Talentbegeleider Intern Begeleider Onderwijskundig (e-)learning Ontwerper Strategisch Onderwijskundig

Nadere informatie

Human Dynamics 3 Gesprekstechnieken; Professionele Communicatie en Feedback 3

Human Dynamics 3 Gesprekstechnieken; Professionele Communicatie en Feedback 3 PROGRAMMA 2013-2014 INHOUDSOPGAVE Human Dynamics 3 Gesprekstechnieken; Professionele Communicatie en Feedback 3 Drijfveren in het onderwijs, de KRACHT van het onderwijs is de leerkracht 4 Digibord & Didactiek

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012 Samenwerkingsprogramma Zuidoost Workshops Schooljaar 2011-2012 Aanbod voorjaar 2012 Voorwoord Geachte directie, Dit schooljaar organiseert het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost, in opdracht van

Nadere informatie

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS 2014-2015

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS 2014-2015 MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS 2014-2015 SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK AL MEER DAN 80 JAAR EEN BEGRIP IN SPECIAAL EN PASSEND ONDERWIJZEN 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 1 Master

Nadere informatie

MODULE-OMSCHRIJVINGEN 2015-2016 Master Special Educational Needs. Inhoud *

MODULE-OMSCHRIJVINGEN 2015-2016 Master Special Educational Needs. Inhoud * MODULE-OMSCHRIJVINGEN 2015-2016 Master Special Educational Needs Inhoud * Begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften... 2 Coachen op kwaliteiten en verschillen... 3 Coachen... 4 Communicatie

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

O n d e r steuningsprofiel

O n d e r steuningsprofiel O n d e r steuningsprofiel 1 Ondersteuningsprofiel Rehobothschool, afdeling SO cluster 4 B deel 1. Inleiding. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 SCHOOLGIDS 2012-2013 christelijke basisschool Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE SCHOOL Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord INHOUDSOPGAVE Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord Deel I FRANCISCUSSCHOOL IDENTITEIT & VISIE 1.1 Identiteit 4 1.2 Waar de school voor staat 4 1.3 Organisatie van het onderwijs 6 1.4 Zorg voor de kinderen

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves.

Schoolgids 2014-2015. Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves. Schoolgids Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves.nl Voorwoord Naar de basisschool een belangrijke stap in het leven van een

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen APS voortgezet onderwijs Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015 www.aps.nl/talen Voorwoord APS-talen begeleidt ook in het schooljaar 2014-2015 schoolleiders en docenten bij de realisatie van goed, motiverend

Nadere informatie

Zorgplan. Accent wsns

Zorgplan. Accent wsns Zorgplan Accent wsns 2013-2014 INHOUD Zorgplan voor het Samenwerkingsverband Accent De functie van het zorgplan Kengetallen per 01 oktober 2012 De routing van het zorgplan De relatie van het zorgplan met

Nadere informatie