EGEM-i-plan / I&A-plan West Maas en Waal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EGEM-i-plan / I&A-plan 2012-2015 West Maas en Waal"

Transcriptie

1 EGEM-i-plan / I&A-plan West Maas en Waal Alphen Altforst Appeltern Beneden-Leeuwen Boven-Leeuwen Dreumel Maasbommel Wamel

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Aanleiding Doelstelling Informatiserings- en Automatiseringsplan Aanpak Leeswijzer Achtergrond en huidige stand van zaken Rijksoverheid Gemeente West Maas en Waal Regionale samenwerking Toekomst Richting in grote lijnen Uitgangspunten ten aanzien van ICT Organisatie West Maas en Waal en ICT-organisatie daarbinnen Investeringen Financiële middelen Investeringen Kapitaallasten Exploitatie/onderhoudsbegroting Personele middelen Bijlage 1.A. NUP Bijlage 1.B. NORA Bijlage 1.C. GEMMA Bijlage 2. Meerjareninvesteringsschema Datum: 1 november 2011 Pagina 2 van 20

3 1. Inleiding 1.1. Aanleiding De activiteiten uit het vigerende Realisatieplan E-overheidsvoorzieningen / I&A plan van de gemeente West Maas en Waal zijn zo langzamerhand óf gerealiseerd óf achterhaald c.q. aan vernieuwing toe. Bovendien is destijds (raadsbesluit nummer nr.20) slechts fiat gegeven voor de financiële gevolgen van het plan tot en met De reden hiervan was dat er op dat moment onvoldoende dekking was voor de benodigde financiële middelen voor de jaren 2011 en Ook de ambities van de rijksoverheid en daarmee de verplichtingen voor de lokale overheid zijn, in ieder geval in de tijd, bijgesteld. Tot slot zijn er binnen de eigen organisatie belangrijke ontwikkelingen geweest die tot nieuwe kennis en inzichten hebben geleid. Als belangrijkste is te noemen het vastlopen van de systemen bij de migratie naar nieuwe servers en werkplek computers in Genoemde drie ontwikkelingen ( aflopen oude plan, bijstelling ambities Rijksoverheid en organisatieontwikkelingen) zijn meer dan voldoende reden om een nieuw plan voor de komende 4 jaar op te stellen. Een plan dat dynamisch moet zijn gezien de stroom van ontwikkelingen op het gebied van Informatisering en Automatisering Doelstelling Informatiserings- en Automatiseringsplan Dit I&A-plan dient allereerst als basis voor besluitvorming door het gemeentebestuur. Na deze besluitvorming is dit plan bedoeld als leidraad voor de uitvoering van de automatisering voor de jaren 2012 tot en met Het plan beschrijft de ontwikkelingen en activiteiten op ICT-gebied in termen van geld, tijd, middelen en besturing Aanpak Dit plan is op een pragmatische wijze en met beperkte middelen tot stand gekomen. De onderliggers zijn geweest: het lopende Egem-i/I&A-plan, twee series gesprekken van de teamleider IVO met de overige teamleiders over te verwachten investeringen en exploitatiekosten, enkele gesprekken van de teamleider IVO (deels in aanwezigheid van gegevensbeheer of anderen) met een aantal leveranciers en adviseurs/deskundigen over te verwachten ontwikkelingen op ICT-gebied, twee I&A-plannen van de gemeenten Lingewaal en Hilversum en een aantal gesprekken met een financieel adviseur en de manager van de afdeling Publiek en Bedrijf Leeswijzer In hoofdstuk 2 vindt u de achtergrond en huidige stand van zaken op zowel het gebied van ICT van de Rijksoverheid, van onze gemeente en van de regionale samenwerking. Hoofdstuk 3 kijkt naar de toekomst, naar wat er in grote lijnen in de jaren 2012 tot en met 2015 moet gebeuren. Hoofdstuk 4 vertaalt dit naar de grote lijn in de investeringen. Hoofdstuk 5 en 6 gaan vervolgens in op respectievelijk de financiële middelen (wat betekenen de investeringen voor de kapitaallasten, de exploitatie en de reserve?) en op de personele middelen. In Bijlage 1 is informatie te vinden over de hoofdpunten van het Rijksbeleid (NUP, NORA en GEMMA) waaraan we als gemeente geacht worden te voldoen. Bijlage 2 geeft de detailinformatie over de investeringen in de jaren Datum: 1 november 2011 Pagina 3 van 20

4 2. Achtergrond en huidige stand van zaken 2.1. Rijksoverheid De plannen en verplichtingen vanuit de rijksoverheid spelen op ICT-gebied een belangrijke rol. Deze plannen om burgers en bedrijven te voorzien van betere dienstverlening met minder administratieve lasten zijn verwoord in het NUP (Nationaal UitvoeringsProgramma Betere Dienstverlening en e- overheid) uit 2008, in NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur) voor wat betreft de standaard architectuur en in GEMMA (GEMeentelijk Model Architectuur), de hiervan afgeleide architectuur specifiek voor gemeenten. In Bijlage 1 zijn onder 1.A de basisinfrastructuur en 6 voorbeeldprojecten uit het NUP te vinden; onder 1.B de 10 basis- (BP) en 40 afgeleide principes (AP) van NORA en onder 1.C de 7 thema s en de 5 tot 10 principes per thema van GEMMA. Uit de drie plannen van het Rijk valt te concluderen dat NUP vooral aangeeft WAT er moet komen en dat NORA en GEMMA aangeven HOE dat moet gebeuren. Binnen het NUP speelt ICT een grote rol, de rol van ICT binnen NORA en GEMMA is veel beperkter, hier spelen de organisatie- en de vakafdelingspecifieke aspecten een grotere rol. Het NUP is verplicht. Voor NORA en GEMMA geldt het principe van conformeren of uitleggen (waarom een principe niet gehanteerd/gevolgd wordt). Voor veel van de verplichtingen uit het NUP geldt een datum gereed van einde 2010 (en deels ook einde 2009) en anno nu kan geconcludeerd worden dat deze datum lang niet altijd gehaald is. Er is tot nu toe echter geen bijgesteld NUP verschenen en dat is (uiteraard voor zover bekend) ook niet in de maak. In alle gevallen geldt dat ICT niet de trekkende rol voor de realisatie van de infrastructuur en principes op zich moet nemen; ICT is faciliterend en ondersteunend in het realiseren van de doelen van de vakafdelingen en de organisatie Gemeente West Maas en Waal De eisen/verplichtingen vanuit de rijksoverheid hebben een enorme druk gelegd op de kleine ambtelijke organisatie van West Maas en Waal (WMW). De eisen/verplichtingen spelen zich af op allerlei vakgebieden en elk van die vakgebieden had en heeft ICT nodig om te voldoen aan de verplichtingen; de ICT is daarom meervoudig belast, zowel voor wat betreft de techniek als wat betreft de mensen/medewerkers. Daardoor is eerst de werkdruk en het aantal overuren opgelopen, zijn gelijktijdig/vervolgens beheerstaken verwaarloosd, zijn alleen de hoogstnoodzakelijke activiteiten uitgevoerd, kon alleen maar op het nippertje c.q. vlak voor de deadline en in minimale vorm voldaan worden aan klanteisen, zijn medewerkers uitval gaan vertonen, zijn ICT-systemen uitval gaan vertonen en is in de tweede helft van 2010 het volledige ICT-systeem midden in een migratie van oude naar nieuwe hardware feitelijk vastgelopen. Voor het weer op de rails krijgen van de ICT en het team is een interimmanager en de NEH-group ingehuurd. Het heeft maanden geduurd om de problemen opgelost te krijgen, met andere woorden om het automatiseringssysteem van West Maas en Waal weer stabiel te krijgen. Naast de reeds gedane investeringen bleek extra hardware nodig te zijn voor het optimaal laten functioneren van de ICTomgeving. Gedurende de periode van vastlopen en weer in orde maken hebben de medewerkers ICT geen bijdrage kunnen leveren aan nieuwe ontwikkelingen op andere vakgebieden. De invulling van NUP heeft daarom bij West Maas en Waal ruwweg een jaar stil gelegen. In de tweede helft van 2011 is het bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen weer voorzichtig op gang gekomen. Datum: 1 november 2011 Pagina 4 van 20

5 2.3. Regionale samenwerking In het voorjaar van 2011 is door een tiental gemeentes (10) in het Rijk van Nijmegen het initiatief genomen om de mogelijkheden te onderzoeken van een vergaande samenwerking op ICT-gebied. In eerdere jaren hebben 5 gemeentes (Druten, Beuningen, Wijchen, Heumen en West Maas en Waal) al goed samengewerkt ter realisatie van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). Deze 5 gemeentes hebben net weer afgesproken ook de Basisadministratie Grootschalige Topografie (BGT) op een soortgelijke wijze aan te pakken. Dit BGT-initiatief is nu ondergebracht bij, c.q. onderdeel geworden van, de totale regionale samenwerking Rijk van Nijmegen. Inmiddels hebben wij aangegeven mee te willen doen met dit initiatief en werken wij mee aan het tot stand komen van een businesscase die de basis moet vormen voor de definitieve besluitvorming. Op het moment van het ontstaan ven deze samenwerking was er in de Regio Rivierenland geen initiatief op dit gebied (dit was in het verleden mislukt). Inmiddels wordt ook in die regio gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden. Datum: 1 november 2011 Pagina 5 van 20

6 3. Toekomst Richting in grote lijnen Vanuit het NUP zijn drie grote lijnen/richtingen te destilleren waar de overheids-ict naar toe moet gaan. Te weten: - als eerste de verdere basisregistraties met de BGT als zwaarste voorop; - als tweede zijn er de koppelingen tussen allerlei applicaties/registraties die het mogelijk moeten maken dat vragen en aanmeldingen/inschrijvingen van burgers/bedrijven met slechts opgave van een of zeer weinig kenmerken beantwoord/aangenomen kunnen worden (voorbeeld: burger geeft BurgerServiceNummer, dus geen naam enz. meer, en vraagt paspoort aan); - en als derde grote lijn is er de realisatie van een KCC waar eveneens de koppelingen uit het vorige punt essentieel voor zijn om burgers/bedrijven in één keer te woord te kunnen staan. Naast de koppelingen speelt ook het zogenaamde zakenmagazijn een grote rol om een KCC goed in te kunnen richten. Naast de drie grote lijnen uit het NUP zijn er een aantal grote lijnen vanuit de eigen organisatie en dat zijn: - de reguliere vernieuwing en uitbreiding van bestaande applicaties en systemen om in de basis goed te kunnen blijven functioneren. Hiervoor zijn de vakafdelingen leidend, zij geven aan met welke middelen zij hun werk beter c.q. het beste kunnen doen; - de gevolgen van het concernplan; - de ontwikkelingen rond de samenwerking. Voor alle grote lijnen geldt dat het initiatief voor het realiseren van een vernieuwing in eerste instantie niet vanuit het team IVO systeembeheer komt. Slechts de (reguliere) vervanging/vernieuwing van (basis) hard- en software wordt geïnitieerd door IVO systeembeheer. Bij de grote lijnen speelt IVO systeembeheer wel een grote rol en het is daarom noodzakelijk dat IVO systeembeheer van begin af aan betrokken is bij alle ontwikkelingen. Zeker omdat de eigen organisatie niet alles tegelijk kan doen, is regulering van ICT-activiteiten in de tijd vervolgens een belangrijk aandachtspunt Uitgangspunten ten aanzien van ICT De uitgangspunten voor dit plan zijn niet anders dan die voor het vorige plan. Nog steeds is er sprake van een beperkte beschikbaarheid van financiële en personele middelen en moet er zo spaarzaam mogelijk worden omgegaan met de inzet hiervan. Dat betekent: - focus op wettelijke verplichtingen en op die zaken die een meerwaarde voor de bedrijfsvoering of de stroomlijning van die bedrijfsvoering kunnen betekenen; - rekening houden met de ontwikkeling van de organisatie: op dit moment is de organisatie nog voornamelijk proces- en aanbodgericht (dit, bijv. een paspoort, hebben wij als gemeente voor u, de burger, te bieden). Dit zal, mede als gevolg van overheidswetgeving, steeds meer gaan Datum: 1 november 2011 Pagina 6 van 20

7 verschuiven naar vraaggericht (u, als burger, wilt iets, bijv. naar het buitenland reizen. Wij, als lokale overheid, gaan uitzoeken hoe we dit met u voor elkaar gaan krijgen c.q. wat in uw situatie de beste oplossing is); - geen koploper maar volger. We schaffen pas spullen aan als bewezen is dat ze in soortgelijke situaties goed werken: beproefde standaardtoepassingen (tenzij.). We hebben dus nooit het nieuwste van het nieuwste omdat we niet willen investeren in tijd en/of geld in het verhelpen van kinderziektes. Een vierde uitgangspunt uit het verleden, uniformisering van hard- en software, blijkt niet op alle fronten haalbaar. Sommige applicaties en sommige gebruikers vragen om specifieke hard-/software (voorbeelden: grote/dubbele schermen; zware, 64-bits PC s; i-pads) en dat zal ook in de toekomst zo blijven Organisatie West Maas en Waal en ICT-organisatie daarbinnen Recent is het concept Concernplan verschenen waarin wordt aangegeven hoe de gemeente West Maas en Waal gaat meegroeien met de ontwikkelingen die op de gemeente afkomen. Belangrijke visie daarin is dat de gemeente een regiegemeente wil gaan worden en dat uitvoerende taken grotendeels uitbesteed gaan worden aan publieke of private partijen (of samenwerkingsverbanden). Concreet vertaald betekent dit dat de ICT-organisatie vroeger of later uitbesteed zal gaan worden en dat slechts een regie/aansturingsdeel binnen de gemeentelijke organisatie vertegenwoordigd blijft. Vanuit de ICT-organisatie gezien is dit een goede ontwikkeling. Voor de huidige organisatie met 2,6 fte systeembeheer en 0,5 fte IT-coördinatie is het feitelijk ondoenlijk om alle systeembeheerkennis en -ervaring voor alle applicaties en de daarbij behorende databases en hard- en software te verwerven en op peil te houden. De afgelopen jaren is overduidelijk gebleken dat dit praktisch onmogelijk is; het is een van de hoofdoorzaken van het vastlopen van de systemen in Voeg daarbij dat de ontwikkelingen alleen maar gaan in de richting van méér koppelingen en méér ICT-applicaties en het zal duidelijk zijn dat de schaalgrootte waarop systeembeheer West Maas en Waal kan opereren gewoon te klein is. Tezamen met andere organisaties is het wél mogelijk om over een Oraclespecialist of een deskundige voor AS-400 en SAP te beschikken om maar een voorbeeld te noemen. Dat betekent dus wel dat uitbesteding moet plaatsvinden naar een systeembeheerorganisatie van een beduidend grotere omvang dan West Maas en Waal. In 2010 is alle hardware (werkplek-pc s en servers) vervangen en in 2010/2011 is ook de voor de nieuwe hardware benodigde software geüpdate. Dat geeft nu de mogelijkheid om vóór de volgende vervangingsslag (de afschrijvingstermijn van hardware is 4 jaar) de uitbesteding eerst voor te bereiden en vervolgens af te ronden. De nieuwe vervangingsslag kan dan vanuit de uitbesteding plaatsvinden en daarmee optimaal aansluiten op de beheermogelijkheden van de organisatie waaraan inmiddels uitbesteed is. Ook de einde 2011 gerealiseerde glasvezelaansluiting vanuit het gemeentehuis is essentieel om uitbesteding te kunnen realiseren. Om zo n uitbesteding goed te laten verlopen is het nog meer dan normaal, belangrijk om de bestaande systemen goed functionerend én goed gedocumenteerd te houden; kortom goed beheerd te houden. Samen met externe partijen is de bestaande situatie nu net op orde gebracht. Het was in het verleden de achilleshiel van systeembeheer (onder druk is beheer en documentatie het eerste wat niet gedaan wordt). Het zal extra inspanning (en dus geld) vragen om het goed te houden de komende jaren. Het is een utopie om te denken dat uitbesteding van ICT geld zal opleveren c.q. tot een besparing zal leiden. De grootste (extra) kosten zitten in de migratie, onze omgeving moet opnieuw op een andere locatie ingericht worden zodanig dat het past binnen de hardware, software en werkwijze van de partij waaraan uitbesteed wordt. Hard- en software zullen dus middels kleinere en grotere investeringen geoptimaliseerd worden voor die organisatie. Ook zullen de nieuwe betrokkenen (de anderen/extra mensen naast de eigen medewerkers die met de dienstverlening voor West Maas en Waal te maken krijgen) ervaring moeten opbouwen. Op langere termijn zullen de kosten van inhuur voor specialisten gaan vervallen, daarvoor in de plaats komen de min of meer vergelijkbare kosten van eigen specialisten. Voor de eigen medewerkers zal er een verschuiving plaatsvinden van werkzaamheden op het gebied van systeembeheer naar functioneel beheer. De kosten en besparingen van al deze verschuivingen zullen niet meteen zichtbaar zijn want alle kosten zullen onder een maandbedrag per Datum: 1 november 2011 Pagina 7 van 20

8 gebruiker gaan vallen. Tot slot zal een externe organisatie méér dan een interne organisatie geneigd zijn in te gaan op verzoeken die de uniformiteit van de hard- en software aantasten. Dit werkt, ook al gaat het per stuk om kleine bedragen, kostenverhogend. Overigens speelt hier ook de regiefunctionaris een belangrijke rol in. In het volgende hoofdstuk komen de investeringen voor de komende jaren aan de orde en in hoofdstuk 5 de financiële middelen. In beide hoofdstukken is geen rekening gehouden met de op handen zijnde uitbesteding. Dat is bewust gedaan omdat er nog helemaal geen zicht is op de extra kosten en op de verschuiving van kosten (van investering naar exploitatie). De opgenomen investeringen en exploitatiekosten zullen tóch gedaan moeten worden in eigen beheer of in/door de organisatie waaraan uitbesteed is. Omdat de gevolgen en kosten van uitbesteding niet opgenomen zijn, zal zodra daarover meer duidelijk is, een apart voorstel inclusief de doorberekening van alle kosten, aan de Gemeenteraad voorgelegd worden. Datum: 1 november 2011 Pagina 8 van 20

9 4. Investeringen In de afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in onze ICT-organisatie van de gemeente West Maas en Waal. Deze investeringen waren een gevolg van de vernieuwingsslag die we als gemeentelijke organisatie moesten maken. Door de ambitieniveau van onder meer het Rijk blijven we genoodzaakt om ook de komende jaren blijvend te investeren. In het overzicht hieronder is de grote lijn te zien van de investeringen die de komende jaren verwacht worden. In bijlage 2 zijn per grote lijn de losse investeringen vermeld met de kosten en de jaren waarin ze zullen spelen. Deze detaillijst is tot stand gekomen na individuele gesprekken met teamleiders, gecombineerd met eigen ICT-inzichten en mogelijke gevolgen van uitbesteden van taken in het kader van de regiegemeente. Het globale overzicht hieronder en het detailoverzicht in bijlage 2 zijn beide gerubriceerd naar de 4 grote lijnen voor de toekomst zoals genoemd in paragraaf 3.1., te weten: Basisregistraties, KCC, Koppelingen en als vierde de reguliere vernieuwing en uitbreiding van bestaande applicaties en systemen. Deze laatste lijn is uitgesplitst in dat wat teams hebben aangegeven en dat wat te beschouwen is als basisinfrastructuur en waarvoor het team Informatievoorziening/systeembeheer verantwoordelijk is om dat in goede staat te houden. Van het huidige, nog lopende Egem-i/I&A-plan is een aantal investeringen gerealiseerd, een gedeelte is doorgeschoven naar het nieuwe investeringsoverzicht en een aantal investeringen is vervallen. Investeringen Basisregistraties KCC Koppelingen Reguliere vervangingen ex basisinfrastructuur Reguliere vervangingen basisinfrastructuur Totaal Er zijn een aantal opmerkingen of kanttekeningen te plaatsen bij het overzicht: Basisregistraties, koppelingen en KCC zijn NIEUWE ontwikkelingen. Ze zijn opgelegd vanuit de Rijksoverheid en er is dus geen ontkomen aan. Het zijn dus EXTRA ICT-activiteiten, ze komen niet in de plaats van iets anders (op een enkele uitzondering na). Omdat het nieuwe activiteiten betreft zal na realisatie ook het exploitatiebudget opgehoogd moeten worden om deze nieuwe ICT-toepassingen blijvend in stand te kunnen houden. Ruwweg moet rekening gehouden worden met jaarlijks zo n 15 tot 20 % van de investeringskosten voor het in stand houden. De twee categorieën reguliere vervangingen en uitbreidingen zijn, zoals de naam al zegt, vervangings-, aanpassings- of uitbreidingsinvesteringen. Ook in de exploitatie betekent dit dat zij een ander bedrag vervangen of aanvullen. Het exploitatiebudget zal weliswaar bijna altijd iets hoger moeten worden (het kost helaas altijd meer geld), maar met jaarlijks ongeveer 10 % van het investeringsbudget bovenop het al in de exploitatie meegenomen bedrag voor een applicatie komen we dan een heel eind. De bedragen die voor de individuele investeringen in bijlage 2 genoemd zijn, zijn niet erg precies. Dat geldt vooral voor de nieuwe investeringen (de eerste 3 categorieën dus).dit komt omdat pas na de start en tijdens het project (in de voorbereidingsfase) de precieze omvang en inhoud van een activiteit uitgezocht kan worden en pas dan zullen offertes en dus concrete bedragen bekend worden. De teamleider IVO heeft samen met de teamleider c.q. initiatiefnemer van de activiteit een zo goed mogelijke inschatting van de kosten gemaakt, waarbij als vuistregel gold: klein (minder dan ,-), middel (enkele tienduizenden euro s) of groot (rond of boven een euroton). Ervaringskennis van beide teamleiders hebben zo tot een consensusbedrag geleid. En bij de 2 categorieën reguliere vervanging en uitbreiding zijn natuurlijk de werkelijke gegevens van de oude investering meegenomen en meegewogen. Teamleiders hebben veelal een relatief beperkte kijkhorizon voor wat betreft de ICT voor hun team. Voor 2012 (direct dus), en gedeeltelijk 2013 komt men nog met zaken die gaan lopen. Datum: 1 november 2011 Pagina 9 van 20

10 Voor 2014 en 2015 kan men echter niet aangeven wat er op hun vakgebeid gaat spelen. Toch kan verwacht worden dat er wel degelijk reguliere vervangingen nodig zijn en ook zullen er nog echt nieuwe zaken gaan spelen. Daarom zijn vooralsnog voor 2013 t/m 2015 bedragen opgenomen die nu bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat er straks wel geld beschikbaar is. Deze posten mogen in de (jaar)begrotingen voor 2013 t/m 2015 niet meer als zodanig voorkomen maar horen dan vervangen te zijn door met naam en toenaam bekende activiteiten. Praktijk is dat door allerlei externe ontwikkelingen investeringen doorschuiven naar volgende jaren. In het oude EGEM-i-plan was dat ook de achtergrond van het inhoudelijk wel goedkeuren van dat plan voor de 4 jaren , maar het financieel goedkeuren te beperken tot de jaren 2009 en Daar waar nog grote onduidelijkheid bestaat over de nut en noodzaak van projecten voor onze organisatie in de tijdvak 2012 tot en met 2015, zijn investeringsposten op pro memorie gezet. Indien deze ontwikkelingen doorzetten, zal separaat om extra middelen gevraagd moeten worden. Dit uiteraard voor zover het niet binnen de toegekende budgetten kan worden opgevangen. Datum: 1 november 2011 Pagina 10 van 20

11 5. Financiële middelen 5.1. Investeringen Reeds eerder is aangegeven dat wij blijvend vanaf 2012 zullen moeten investeren in de ICTorganisatie van de gemeente West Maas en Waal. Over een aantal investeringen inzake zowel de hard- als de software dient een jaarlijkse onderhoudscomponent berekend te worden. Gebruikelijk is hierbij dat rekening wordt gehouden met een bedrag tussen de 15% en 25% van de totale investering. Wij zijn hierbij steeds aan de lage kant gaan zitten hebben in een aantal gevallen niet meer dan 10% van het te investeren bedrag genomen. Daar waar nog grote onduidelijkheid bestaat over de nut en noodzaak van projecten voor onze organisatie in de tijdvak 2012 tot en met 2015, zijn investeringsposten op pro memorie gezet. Indien deze ontwikkelingen doorzetten, zal separaat om extra middelen gevraagd moeten worden. Dit uiteraard voor zover het niet binnen de toegekende budgetten kan worden opgevangen. Investeringen Basisregistraties KCC Koppelingen Reguliere vervangingen ex basisinfrastructuur Reguliere vervangingen basisinfrastructuur Totaal Kapitaallasten De afgelopen vier jaar is uitgegaan van een kapitaallast van ,- per jaar. Bij het opstellen van dit plan is dit bedrag ook als uitgangspunt genomen. Echter omdat er sprake is van uitbreiding van ICT-investeringen is dit uitgangspunt niet geheel realiseerbaar. De reden daarvan is dat in de afgelopen vier jaar er minder is geïnvesteerd dan was voorzien. Het gevolg hiervan is niet alleen dat er een inhaalslag gemaakt moet worden maar ook dat de reserve aanzienlijk is toegenomen. Deze reserve kan nu worden ingezet (doel van een reserve) om de voorgenomen investeringen te realiseren. Kapitaallasten Investeringen Egem-i en I&A Kapitaallasten Egem-i en I&A Kapitaallasten afgesloten investeringen I&A Totaal kapitaallasten Egem-i en I&A Beschikbaar budget kapitaallasten I&A Verschil benodigde en beschikbare kapitaallasten Inzet reserve informatisering Effect op de meerjarenbegroting Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de structurele ruimte voor kapitaallasten I&A in onze begroting ( ) niet toereikend is om de kapitaallasten vanuit het nieuwe Egem-i en I&A plan te dekken. De verschillen, zowel positief als negatief, zullen verrekend worden met de reserve informatisering. Door de inzet van deze reserve kan het effect op onze meerjarenbegroting neutraal worden gehouden. De verwachting is dat na 2015 het investeringsvolume voor I&A op een dusdanig niveau is dat het beschikbare budget voor kapitaallasten hiervoor toereikend is. De voorgestelde onttrekkingen aan de reserve informatisering geeft het volgende verloop: Reserve Informatisering Stand per Verrekening reserve Stand per Datum: 1 november 2011 Pagina 11 van 20

12 5.3. Exploitatie/onderhoudsbegroting De exploitatie/onderhoudsbegroting is opgebouwd uit een aantal posten. Veruit de allergrootste post zijn de licentie- en onderhoudskosten die voor het merendeel van de applicaties (de softwarepakketten) meestal jaarlijks betaald moeten worden. In het hierna gepresenteerde overzicht zijn de totale licentie- en onderhoudskosten opgenomen aangevuld met de inschattingen van de gevolgen van de nieuwe investeringen die in hoofdstuk 4 genoemd zijn. Het totaal van de exploitatie/onderhoudsbegroting bevat naast de grote post van de licentie- en onderhoudskosten ook posten voor de printer/copiers, de telefonie, Gemnet en een kleine post met diverse zaken als lidmaatschappen van gebruikersverenigingen, verzekeringspremie en kabeltjes, schijfjes e.d.. Onderhoud en licenties Benodigde kosten onderhoud en licenties Beschikbaar budget onderhoud en licenties Verschil benodigd en beschikbaar budget onderhoud Middelen Nationaal Uitvoeringsprogramma alg.uitkering Totaal verschil exploitatielasten Door de aanschaf van nieuwe hard- en software lopen de kosten voor onderhoud en licenties tot 2015 op. Zoals aangegeven in het Egem-i plan wordt voor de jaarlijkse onderhoudskosten rekening gehouden met een bepaald percentage van de betreffende investering. Aangezien de exacte omvang van de investeringsbedragen nog niet concreet vaststaat, kunnen de daaruit voortvloeiende onderhouds- en licentiekosten nog afwijken. In het kader van het Nationaal Uitvoeringsprogramma worden door de rijksoverheid eenmalig middelen beschikbaar gesteld via de algemene uitkering. Deze middelen zijn in onze begroting opgenomen in afwachting van beleidsontwikkeling. Voorgesteld wordt om deze middelen in te zetten voor de realisatie van het Egem-i plan. Afgezet tegenover het beschikbare budget in onze begroting voor onderhoud- en licentiekosten ontstaat er een tekort vanaf Na 2015 loopt dit tekort op aangezien de extra middelen vanuit de rijksoverheid niet meer beschikbaar zijn. De jaarlijkse verschillen tussen het beschikbare budget voor onderhoud- en licentiekosten en de benodigde kosten, zowel positief als negatief, zullen verrekend worden met de reserve informatisering. Het effect op onze meerjarenbegroting kan hierdoor neutraal worden gehouden. De verwachting is dat op termijn inverdieneffecten worden gerealiseerd, waardoor de inzet van de reserve informatisering kan worden afgebouwd. Datum: 1 november 2011 Pagina 12 van 20

13 6. Personele middelen De organisatie heeft er in het Concernplan voor gekozen de ICT-uitvoering vroeger of later buiten de deur onder te brengen. Dat betekent automatisch dat er geen sprake kan zijn van het aantrekken van nieuw personeel op permanente basis rechtstreeks voor ICT. Toch zou dat, vooral gezien het forse aantal nieuwe activiteiten voor de hand liggen. En feitelijk is het ook noodzakelijk om de continuïteit op langere termijn te kunnen garanderen als ict in huis wordt gehouden. Bij de investeringen moet onderscheid gemaakt worden tussen twee soorten capaciteit die nodig zijn. Allereerst capaciteit om de activiteit op te zetten en te realiseren. Deze capaciteit is van tijdelijke aard en vraagt specifieke deskundigheid. Als tweede is er ná realisatie (meestal) capaciteit nodig voor het applicatiebeheer en voor het (extra) ICT-beheer. De capaciteit voor opzetten en realiseren zullen we veelal inhuren omdat het vaak ook zal gaan om specifieke deskundigheid. In de investeringsbudgetten is hiermee rekening gehouden. De capaciteit voor applicatie- en voor (extra) ICT-beheer na realisatie van een activiteit is een ander verhaal. Voor het ICT-beheer zullen we voor de tijd tot uitbesteding voor enkele specifieke beheeractiviteiten losse jaarcontracten met externen af gaan sluiten. Een dergelijk contract is er al enige tijd voor het Oracle-beheer en komt er einde 2011 voor het beheer van AS-400 en SAP. Aan de kant van het beheer van de teamgebonden applicaties zijn zeker personele problemen te voorzien vooral bij de nieuw op te zetten applicaties bij gegevensbeheer en bij KCC. De betreffende teams zullen, tegen de tijd dat de gevolgen preciezer te voorspellen zijn, daar zo nodig met voorstellen richting MT, B&W en Raad op terug komen. Datum: 1 november 2011 Pagina 13 van 20

NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL

NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL Behorende bij de verklaring d.d. 1 december 2008 vastgesteld bij gelegenheid van het Bestuurlijk Overleg van rijk,

Nadere informatie

ELO-BMW rapportage 2009

ELO-BMW rapportage 2009 ELO-BMW rapportage 2009 Verslag ELO-BMW, NUP aanpassingen Opgesteld door: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: e-adviseur: Documentnaam: Datum: Versie: Johan Niemeijer (EGEM i-teams) Gemeenten Bedum, De Marne,

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak ICT is niet het doel, maar een noodzakelijk middel om de organisatie efficiënter en beter te laten functioneren en om de dienstverlening op een (nog) hoger peil te krijgen. Informatiebeleidsplan gemeente

Nadere informatie

NORA 3.0. Principes voor samenwerking en dienstverlening

NORA 3.0. Principes voor samenwerking en dienstverlening NORA 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening Colofon Versie : 1.0 Datum : 29 september 2010 Status : Definitief Auteurs : Hans Goutier en Jasper van Lieshout Licentie Dit document is beschikbaar

Nadere informatie

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E overheid E-Overheid Informatiebeleidsplan Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E-Overheid in de versnelling door samenwerking. VERSIEBEHEER SAMENVATTING 1. E OVERHEID 5 1.1. INLEIDING 5 1.2. E-OVERHEID NADER

Nadere informatie

Realisatieplan Route naar E-Wormerland

Realisatieplan Route naar E-Wormerland Realisatieplan Route naar E-Wormerland Gemeente Wormerland Programmaorganisatie INHOUDSOPGAVE 0. SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 8 2. UITGANGSPUNTEN ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING... 12 3. PRAKTISCHE

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre

Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre Uitgevoerd door van Tongeren en Trimp in opdracht van de Rekenkamer Waalre juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanpak van het

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 Status: definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Digitale dienstverlening...3

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Architectuurprincipes SCD

Architectuurprincipes SCD Architectuurprincipes SCD Geldende uitgangspunten om te komen tot een samenhangende Drechtstedelijke informatievoorziening ten behoeve van de interne dienstverlening. In opdracht van Math Muijres (CIO)

Nadere informatie

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders d.d. 11 maart 2013 Maart 2013 versie 0.13 Samenvatting Het informatiebeleid 2013-2016 De

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Coevorden. Meer raad voor ICT. Onderzoek naar de sturings- en controlemogelijkheden van de gemeenteraad op ICT-kosten in Coevorden

Rekenkamercommissie Coevorden. Meer raad voor ICT. Onderzoek naar de sturings- en controlemogelijkheden van de gemeenteraad op ICT-kosten in Coevorden Rekenkamercommissie Coevorden Meer raad voor ICT Onderzoek naar de sturings- en controlemogelijkheden van de gemeenteraad op ICT-kosten in Coevorden Rekenkamercommissie Coevorden - G.A. Zoons - drs. A.J.M.

Nadere informatie

Addendum Realisatieplan e-dienstverlening Gemeente Langedijk

Addendum Realisatieplan e-dienstverlening Gemeente Langedijk Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren Addendum Realisatieplan e-dienstverlening Gemeente Langedijk Opdrachtgever Opdrachtnemer Regie adviseur EGEM-i E-adviseur EGEM-i Coördinator EDV : College van

Nadere informatie

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Leiderdorp Claudia Heger Goed Richard Boogaard e-adviseur EGEM Informatiemanager gemeente Leiderdorp

Nadere informatie

visie publieke dienstverlening 2014 naar de Groningse maat gemeente Groningen, oktober 2009

visie publieke dienstverlening 2014 naar de Groningse maat gemeente Groningen, oktober 2009 visie publieke dienstverlening 2014 naar de Groningse maat gemeente Groningen, oktober 2009 Inhoud 1 Inleiding en samenvatting 3 1.1 Plaatsbepaling 3 1.2 Herijking oude visie 4 1.3 De mening van de burgers

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie

I&A plan 2013 2016 Gemeente Koggenland

I&A plan 2013 2016 Gemeente Koggenland d I&A plan 2013 2016 Gemeente Koggenland December 2012 V e r s i e 1. 0 D e f i n i t i e f *D12.004630* D12.004630 I&A PLAN 2013-2016 Inhoudsopgave 1 I n l e i d i n g 3 2 V e r a n t w o o r d i n g

Nadere informatie

Gemeentelijke Informatiearchitectuur. Open kaart Op weg naar een moderne dienstverlenende gemeente. Visie document. Versie : 1.0

Gemeentelijke Informatiearchitectuur. Open kaart Op weg naar een moderne dienstverlenende gemeente. Visie document. Versie : 1.0 Gemeentelijke Informatiearchitectuur Visie document Open kaart Op weg naar een moderne dienstverlenende gemeente Versie : 1.0 Datum : 15 december 2009 Auteurs : Jos Hoekstra, senior team I&A, gemeente

Nadere informatie

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c DSPDF_492B_31313132353936323931.DOC 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 Inleiding 2. Hoofdstuk 2 Voorbeeldprojecten en hun aansluiting op de basisvoorzieningen 3. Hoofdstuk 3 Regie op de e-overheid 6

Inhoud. Hoofdstuk 1 Inleiding 2. Hoofdstuk 2 Voorbeeldprojecten en hun aansluiting op de basisvoorzieningen 3. Hoofdstuk 3 Regie op de e-overheid 6 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Voorbeeldprojecten en hun aansluiting op de basisvoorzieningen 3 Hoofdstuk 3 Regie op de e-overheid 6 Hoofdstuk Realisatie van de basisvoorzieningen A Elektronische

Nadere informatie

I&A plan 2014 2017 Gemeente Koggenland

I&A plan 2014 2017 Gemeente Koggenland I&A plan 2014 2017 Gemeente Koggenland December 2013 D e f i n i t i e f *D13.002978* D13.002978 Inhoudsopgave 1 I n l e i d i n g 3 2 V e r a n t w o o r d i n g 2 0 1 3 4 2.1 Toelichting 2013 4 2.2 Financieel

Nadere informatie

digitaal veenendaal rekenkameronderzoek naar de digitale dienstverlening van de gemeente veenendaal

digitaal veenendaal rekenkameronderzoek naar de digitale dienstverlening van de gemeente veenendaal digitaal veenendaal rekenkameronderzoek naar de digitale dienstverlening van de gemeente veenendaal oktober 2011 Digitaal Veenendaal Rekenkameronderzoek naar de digitale dienstverlening van de gemeente

Nadere informatie

Informatiebeleid in een veranderende tijd

Informatiebeleid in een veranderende tijd Informatiebeleid in een veranderende tijd Verkennend onderzoek naar de staat van het informatiebeleid bij de provincie Zeeland Deel 2 Rekenkamer Zeeland Middelburg, mei 2011 REKENKAMER ZEELAND Leden Dr.

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren. Bijlage 1. Aanvullende projectenbundel

Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren. Bijlage 1. Aanvullende projectenbundel Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren Bijlage 1 Aanvullende projectenbundel Frontoffice en digitale producten... 4 30 Dienstenrichtlijn / Wettenbank... 4 31 Klantbegeleidingssysteem... 6 32 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

GEMMA-Informatiearchitectuur

GEMMA-Informatiearchitectuur GEMMA-Informatiearchitectuur Dienstverlening door de gemeente Naam: Architectuurteam KING Versie: 1.0 Datum: 15-12-2009 Status: Eindversie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Aanleiding en reikwijdte...

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Heeze-Leende

Digitale Dienstverlening Gemeente Heeze-Leende Digitale Dienstverlening Gemeente Heeze-Leende Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 1 Inhoudsopgave BESTUURLIJKE RAPPORTAGE Hoofdstuk 1: Inleiding 5 1.1 Aanleiding 1.2 Digitale dienstverlening

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Solution Architectuur I-Bridge 3.0 De IST en de SOLL

Solution Architectuur I-Bridge 3.0 De IST en de SOLL Solution Architectuur I-Bridge 3.0 De IST en de SOLL : Auteur : Drs. V.G. Hoek Status : Definitief Versienummer : V1.0 Datum : 03-12-2012 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 2. MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie