EGEM-i-plan / I&A-plan West Maas en Waal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EGEM-i-plan / I&A-plan 2012-2015 West Maas en Waal"

Transcriptie

1 EGEM-i-plan / I&A-plan West Maas en Waal Alphen Altforst Appeltern Beneden-Leeuwen Boven-Leeuwen Dreumel Maasbommel Wamel

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Aanleiding Doelstelling Informatiserings- en Automatiseringsplan Aanpak Leeswijzer Achtergrond en huidige stand van zaken Rijksoverheid Gemeente West Maas en Waal Regionale samenwerking Toekomst Richting in grote lijnen Uitgangspunten ten aanzien van ICT Organisatie West Maas en Waal en ICT-organisatie daarbinnen Investeringen Financiële middelen Investeringen Kapitaallasten Exploitatie/onderhoudsbegroting Personele middelen Bijlage 1.A. NUP Bijlage 1.B. NORA Bijlage 1.C. GEMMA Bijlage 2. Meerjareninvesteringsschema Datum: 1 november 2011 Pagina 2 van 20

3 1. Inleiding 1.1. Aanleiding De activiteiten uit het vigerende Realisatieplan E-overheidsvoorzieningen / I&A plan van de gemeente West Maas en Waal zijn zo langzamerhand óf gerealiseerd óf achterhaald c.q. aan vernieuwing toe. Bovendien is destijds (raadsbesluit nummer nr.20) slechts fiat gegeven voor de financiële gevolgen van het plan tot en met De reden hiervan was dat er op dat moment onvoldoende dekking was voor de benodigde financiële middelen voor de jaren 2011 en Ook de ambities van de rijksoverheid en daarmee de verplichtingen voor de lokale overheid zijn, in ieder geval in de tijd, bijgesteld. Tot slot zijn er binnen de eigen organisatie belangrijke ontwikkelingen geweest die tot nieuwe kennis en inzichten hebben geleid. Als belangrijkste is te noemen het vastlopen van de systemen bij de migratie naar nieuwe servers en werkplek computers in Genoemde drie ontwikkelingen ( aflopen oude plan, bijstelling ambities Rijksoverheid en organisatieontwikkelingen) zijn meer dan voldoende reden om een nieuw plan voor de komende 4 jaar op te stellen. Een plan dat dynamisch moet zijn gezien de stroom van ontwikkelingen op het gebied van Informatisering en Automatisering Doelstelling Informatiserings- en Automatiseringsplan Dit I&A-plan dient allereerst als basis voor besluitvorming door het gemeentebestuur. Na deze besluitvorming is dit plan bedoeld als leidraad voor de uitvoering van de automatisering voor de jaren 2012 tot en met Het plan beschrijft de ontwikkelingen en activiteiten op ICT-gebied in termen van geld, tijd, middelen en besturing Aanpak Dit plan is op een pragmatische wijze en met beperkte middelen tot stand gekomen. De onderliggers zijn geweest: het lopende Egem-i/I&A-plan, twee series gesprekken van de teamleider IVO met de overige teamleiders over te verwachten investeringen en exploitatiekosten, enkele gesprekken van de teamleider IVO (deels in aanwezigheid van gegevensbeheer of anderen) met een aantal leveranciers en adviseurs/deskundigen over te verwachten ontwikkelingen op ICT-gebied, twee I&A-plannen van de gemeenten Lingewaal en Hilversum en een aantal gesprekken met een financieel adviseur en de manager van de afdeling Publiek en Bedrijf Leeswijzer In hoofdstuk 2 vindt u de achtergrond en huidige stand van zaken op zowel het gebied van ICT van de Rijksoverheid, van onze gemeente en van de regionale samenwerking. Hoofdstuk 3 kijkt naar de toekomst, naar wat er in grote lijnen in de jaren 2012 tot en met 2015 moet gebeuren. Hoofdstuk 4 vertaalt dit naar de grote lijn in de investeringen. Hoofdstuk 5 en 6 gaan vervolgens in op respectievelijk de financiële middelen (wat betekenen de investeringen voor de kapitaallasten, de exploitatie en de reserve?) en op de personele middelen. In Bijlage 1 is informatie te vinden over de hoofdpunten van het Rijksbeleid (NUP, NORA en GEMMA) waaraan we als gemeente geacht worden te voldoen. Bijlage 2 geeft de detailinformatie over de investeringen in de jaren Datum: 1 november 2011 Pagina 3 van 20

4 2. Achtergrond en huidige stand van zaken 2.1. Rijksoverheid De plannen en verplichtingen vanuit de rijksoverheid spelen op ICT-gebied een belangrijke rol. Deze plannen om burgers en bedrijven te voorzien van betere dienstverlening met minder administratieve lasten zijn verwoord in het NUP (Nationaal UitvoeringsProgramma Betere Dienstverlening en e- overheid) uit 2008, in NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur) voor wat betreft de standaard architectuur en in GEMMA (GEMeentelijk Model Architectuur), de hiervan afgeleide architectuur specifiek voor gemeenten. In Bijlage 1 zijn onder 1.A de basisinfrastructuur en 6 voorbeeldprojecten uit het NUP te vinden; onder 1.B de 10 basis- (BP) en 40 afgeleide principes (AP) van NORA en onder 1.C de 7 thema s en de 5 tot 10 principes per thema van GEMMA. Uit de drie plannen van het Rijk valt te concluderen dat NUP vooral aangeeft WAT er moet komen en dat NORA en GEMMA aangeven HOE dat moet gebeuren. Binnen het NUP speelt ICT een grote rol, de rol van ICT binnen NORA en GEMMA is veel beperkter, hier spelen de organisatie- en de vakafdelingspecifieke aspecten een grotere rol. Het NUP is verplicht. Voor NORA en GEMMA geldt het principe van conformeren of uitleggen (waarom een principe niet gehanteerd/gevolgd wordt). Voor veel van de verplichtingen uit het NUP geldt een datum gereed van einde 2010 (en deels ook einde 2009) en anno nu kan geconcludeerd worden dat deze datum lang niet altijd gehaald is. Er is tot nu toe echter geen bijgesteld NUP verschenen en dat is (uiteraard voor zover bekend) ook niet in de maak. In alle gevallen geldt dat ICT niet de trekkende rol voor de realisatie van de infrastructuur en principes op zich moet nemen; ICT is faciliterend en ondersteunend in het realiseren van de doelen van de vakafdelingen en de organisatie Gemeente West Maas en Waal De eisen/verplichtingen vanuit de rijksoverheid hebben een enorme druk gelegd op de kleine ambtelijke organisatie van West Maas en Waal (WMW). De eisen/verplichtingen spelen zich af op allerlei vakgebieden en elk van die vakgebieden had en heeft ICT nodig om te voldoen aan de verplichtingen; de ICT is daarom meervoudig belast, zowel voor wat betreft de techniek als wat betreft de mensen/medewerkers. Daardoor is eerst de werkdruk en het aantal overuren opgelopen, zijn gelijktijdig/vervolgens beheerstaken verwaarloosd, zijn alleen de hoogstnoodzakelijke activiteiten uitgevoerd, kon alleen maar op het nippertje c.q. vlak voor de deadline en in minimale vorm voldaan worden aan klanteisen, zijn medewerkers uitval gaan vertonen, zijn ICT-systemen uitval gaan vertonen en is in de tweede helft van 2010 het volledige ICT-systeem midden in een migratie van oude naar nieuwe hardware feitelijk vastgelopen. Voor het weer op de rails krijgen van de ICT en het team is een interimmanager en de NEH-group ingehuurd. Het heeft maanden geduurd om de problemen opgelost te krijgen, met andere woorden om het automatiseringssysteem van West Maas en Waal weer stabiel te krijgen. Naast de reeds gedane investeringen bleek extra hardware nodig te zijn voor het optimaal laten functioneren van de ICTomgeving. Gedurende de periode van vastlopen en weer in orde maken hebben de medewerkers ICT geen bijdrage kunnen leveren aan nieuwe ontwikkelingen op andere vakgebieden. De invulling van NUP heeft daarom bij West Maas en Waal ruwweg een jaar stil gelegen. In de tweede helft van 2011 is het bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen weer voorzichtig op gang gekomen. Datum: 1 november 2011 Pagina 4 van 20

5 2.3. Regionale samenwerking In het voorjaar van 2011 is door een tiental gemeentes (10) in het Rijk van Nijmegen het initiatief genomen om de mogelijkheden te onderzoeken van een vergaande samenwerking op ICT-gebied. In eerdere jaren hebben 5 gemeentes (Druten, Beuningen, Wijchen, Heumen en West Maas en Waal) al goed samengewerkt ter realisatie van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). Deze 5 gemeentes hebben net weer afgesproken ook de Basisadministratie Grootschalige Topografie (BGT) op een soortgelijke wijze aan te pakken. Dit BGT-initiatief is nu ondergebracht bij, c.q. onderdeel geworden van, de totale regionale samenwerking Rijk van Nijmegen. Inmiddels hebben wij aangegeven mee te willen doen met dit initiatief en werken wij mee aan het tot stand komen van een businesscase die de basis moet vormen voor de definitieve besluitvorming. Op het moment van het ontstaan ven deze samenwerking was er in de Regio Rivierenland geen initiatief op dit gebied (dit was in het verleden mislukt). Inmiddels wordt ook in die regio gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden. Datum: 1 november 2011 Pagina 5 van 20

6 3. Toekomst Richting in grote lijnen Vanuit het NUP zijn drie grote lijnen/richtingen te destilleren waar de overheids-ict naar toe moet gaan. Te weten: - als eerste de verdere basisregistraties met de BGT als zwaarste voorop; - als tweede zijn er de koppelingen tussen allerlei applicaties/registraties die het mogelijk moeten maken dat vragen en aanmeldingen/inschrijvingen van burgers/bedrijven met slechts opgave van een of zeer weinig kenmerken beantwoord/aangenomen kunnen worden (voorbeeld: burger geeft BurgerServiceNummer, dus geen naam enz. meer, en vraagt paspoort aan); - en als derde grote lijn is er de realisatie van een KCC waar eveneens de koppelingen uit het vorige punt essentieel voor zijn om burgers/bedrijven in één keer te woord te kunnen staan. Naast de koppelingen speelt ook het zogenaamde zakenmagazijn een grote rol om een KCC goed in te kunnen richten. Naast de drie grote lijnen uit het NUP zijn er een aantal grote lijnen vanuit de eigen organisatie en dat zijn: - de reguliere vernieuwing en uitbreiding van bestaande applicaties en systemen om in de basis goed te kunnen blijven functioneren. Hiervoor zijn de vakafdelingen leidend, zij geven aan met welke middelen zij hun werk beter c.q. het beste kunnen doen; - de gevolgen van het concernplan; - de ontwikkelingen rond de samenwerking. Voor alle grote lijnen geldt dat het initiatief voor het realiseren van een vernieuwing in eerste instantie niet vanuit het team IVO systeembeheer komt. Slechts de (reguliere) vervanging/vernieuwing van (basis) hard- en software wordt geïnitieerd door IVO systeembeheer. Bij de grote lijnen speelt IVO systeembeheer wel een grote rol en het is daarom noodzakelijk dat IVO systeembeheer van begin af aan betrokken is bij alle ontwikkelingen. Zeker omdat de eigen organisatie niet alles tegelijk kan doen, is regulering van ICT-activiteiten in de tijd vervolgens een belangrijk aandachtspunt Uitgangspunten ten aanzien van ICT De uitgangspunten voor dit plan zijn niet anders dan die voor het vorige plan. Nog steeds is er sprake van een beperkte beschikbaarheid van financiële en personele middelen en moet er zo spaarzaam mogelijk worden omgegaan met de inzet hiervan. Dat betekent: - focus op wettelijke verplichtingen en op die zaken die een meerwaarde voor de bedrijfsvoering of de stroomlijning van die bedrijfsvoering kunnen betekenen; - rekening houden met de ontwikkeling van de organisatie: op dit moment is de organisatie nog voornamelijk proces- en aanbodgericht (dit, bijv. een paspoort, hebben wij als gemeente voor u, de burger, te bieden). Dit zal, mede als gevolg van overheidswetgeving, steeds meer gaan Datum: 1 november 2011 Pagina 6 van 20

7 verschuiven naar vraaggericht (u, als burger, wilt iets, bijv. naar het buitenland reizen. Wij, als lokale overheid, gaan uitzoeken hoe we dit met u voor elkaar gaan krijgen c.q. wat in uw situatie de beste oplossing is); - geen koploper maar volger. We schaffen pas spullen aan als bewezen is dat ze in soortgelijke situaties goed werken: beproefde standaardtoepassingen (tenzij.). We hebben dus nooit het nieuwste van het nieuwste omdat we niet willen investeren in tijd en/of geld in het verhelpen van kinderziektes. Een vierde uitgangspunt uit het verleden, uniformisering van hard- en software, blijkt niet op alle fronten haalbaar. Sommige applicaties en sommige gebruikers vragen om specifieke hard-/software (voorbeelden: grote/dubbele schermen; zware, 64-bits PC s; i-pads) en dat zal ook in de toekomst zo blijven Organisatie West Maas en Waal en ICT-organisatie daarbinnen Recent is het concept Concernplan verschenen waarin wordt aangegeven hoe de gemeente West Maas en Waal gaat meegroeien met de ontwikkelingen die op de gemeente afkomen. Belangrijke visie daarin is dat de gemeente een regiegemeente wil gaan worden en dat uitvoerende taken grotendeels uitbesteed gaan worden aan publieke of private partijen (of samenwerkingsverbanden). Concreet vertaald betekent dit dat de ICT-organisatie vroeger of later uitbesteed zal gaan worden en dat slechts een regie/aansturingsdeel binnen de gemeentelijke organisatie vertegenwoordigd blijft. Vanuit de ICT-organisatie gezien is dit een goede ontwikkeling. Voor de huidige organisatie met 2,6 fte systeembeheer en 0,5 fte IT-coördinatie is het feitelijk ondoenlijk om alle systeembeheerkennis en -ervaring voor alle applicaties en de daarbij behorende databases en hard- en software te verwerven en op peil te houden. De afgelopen jaren is overduidelijk gebleken dat dit praktisch onmogelijk is; het is een van de hoofdoorzaken van het vastlopen van de systemen in Voeg daarbij dat de ontwikkelingen alleen maar gaan in de richting van méér koppelingen en méér ICT-applicaties en het zal duidelijk zijn dat de schaalgrootte waarop systeembeheer West Maas en Waal kan opereren gewoon te klein is. Tezamen met andere organisaties is het wél mogelijk om over een Oraclespecialist of een deskundige voor AS-400 en SAP te beschikken om maar een voorbeeld te noemen. Dat betekent dus wel dat uitbesteding moet plaatsvinden naar een systeembeheerorganisatie van een beduidend grotere omvang dan West Maas en Waal. In 2010 is alle hardware (werkplek-pc s en servers) vervangen en in 2010/2011 is ook de voor de nieuwe hardware benodigde software geüpdate. Dat geeft nu de mogelijkheid om vóór de volgende vervangingsslag (de afschrijvingstermijn van hardware is 4 jaar) de uitbesteding eerst voor te bereiden en vervolgens af te ronden. De nieuwe vervangingsslag kan dan vanuit de uitbesteding plaatsvinden en daarmee optimaal aansluiten op de beheermogelijkheden van de organisatie waaraan inmiddels uitbesteed is. Ook de einde 2011 gerealiseerde glasvezelaansluiting vanuit het gemeentehuis is essentieel om uitbesteding te kunnen realiseren. Om zo n uitbesteding goed te laten verlopen is het nog meer dan normaal, belangrijk om de bestaande systemen goed functionerend én goed gedocumenteerd te houden; kortom goed beheerd te houden. Samen met externe partijen is de bestaande situatie nu net op orde gebracht. Het was in het verleden de achilleshiel van systeembeheer (onder druk is beheer en documentatie het eerste wat niet gedaan wordt). Het zal extra inspanning (en dus geld) vragen om het goed te houden de komende jaren. Het is een utopie om te denken dat uitbesteding van ICT geld zal opleveren c.q. tot een besparing zal leiden. De grootste (extra) kosten zitten in de migratie, onze omgeving moet opnieuw op een andere locatie ingericht worden zodanig dat het past binnen de hardware, software en werkwijze van de partij waaraan uitbesteed wordt. Hard- en software zullen dus middels kleinere en grotere investeringen geoptimaliseerd worden voor die organisatie. Ook zullen de nieuwe betrokkenen (de anderen/extra mensen naast de eigen medewerkers die met de dienstverlening voor West Maas en Waal te maken krijgen) ervaring moeten opbouwen. Op langere termijn zullen de kosten van inhuur voor specialisten gaan vervallen, daarvoor in de plaats komen de min of meer vergelijkbare kosten van eigen specialisten. Voor de eigen medewerkers zal er een verschuiving plaatsvinden van werkzaamheden op het gebied van systeembeheer naar functioneel beheer. De kosten en besparingen van al deze verschuivingen zullen niet meteen zichtbaar zijn want alle kosten zullen onder een maandbedrag per Datum: 1 november 2011 Pagina 7 van 20

8 gebruiker gaan vallen. Tot slot zal een externe organisatie méér dan een interne organisatie geneigd zijn in te gaan op verzoeken die de uniformiteit van de hard- en software aantasten. Dit werkt, ook al gaat het per stuk om kleine bedragen, kostenverhogend. Overigens speelt hier ook de regiefunctionaris een belangrijke rol in. In het volgende hoofdstuk komen de investeringen voor de komende jaren aan de orde en in hoofdstuk 5 de financiële middelen. In beide hoofdstukken is geen rekening gehouden met de op handen zijnde uitbesteding. Dat is bewust gedaan omdat er nog helemaal geen zicht is op de extra kosten en op de verschuiving van kosten (van investering naar exploitatie). De opgenomen investeringen en exploitatiekosten zullen tóch gedaan moeten worden in eigen beheer of in/door de organisatie waaraan uitbesteed is. Omdat de gevolgen en kosten van uitbesteding niet opgenomen zijn, zal zodra daarover meer duidelijk is, een apart voorstel inclusief de doorberekening van alle kosten, aan de Gemeenteraad voorgelegd worden. Datum: 1 november 2011 Pagina 8 van 20

9 4. Investeringen In de afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in onze ICT-organisatie van de gemeente West Maas en Waal. Deze investeringen waren een gevolg van de vernieuwingsslag die we als gemeentelijke organisatie moesten maken. Door de ambitieniveau van onder meer het Rijk blijven we genoodzaakt om ook de komende jaren blijvend te investeren. In het overzicht hieronder is de grote lijn te zien van de investeringen die de komende jaren verwacht worden. In bijlage 2 zijn per grote lijn de losse investeringen vermeld met de kosten en de jaren waarin ze zullen spelen. Deze detaillijst is tot stand gekomen na individuele gesprekken met teamleiders, gecombineerd met eigen ICT-inzichten en mogelijke gevolgen van uitbesteden van taken in het kader van de regiegemeente. Het globale overzicht hieronder en het detailoverzicht in bijlage 2 zijn beide gerubriceerd naar de 4 grote lijnen voor de toekomst zoals genoemd in paragraaf 3.1., te weten: Basisregistraties, KCC, Koppelingen en als vierde de reguliere vernieuwing en uitbreiding van bestaande applicaties en systemen. Deze laatste lijn is uitgesplitst in dat wat teams hebben aangegeven en dat wat te beschouwen is als basisinfrastructuur en waarvoor het team Informatievoorziening/systeembeheer verantwoordelijk is om dat in goede staat te houden. Van het huidige, nog lopende Egem-i/I&A-plan is een aantal investeringen gerealiseerd, een gedeelte is doorgeschoven naar het nieuwe investeringsoverzicht en een aantal investeringen is vervallen. Investeringen Basisregistraties KCC Koppelingen Reguliere vervangingen ex basisinfrastructuur Reguliere vervangingen basisinfrastructuur Totaal Er zijn een aantal opmerkingen of kanttekeningen te plaatsen bij het overzicht: Basisregistraties, koppelingen en KCC zijn NIEUWE ontwikkelingen. Ze zijn opgelegd vanuit de Rijksoverheid en er is dus geen ontkomen aan. Het zijn dus EXTRA ICT-activiteiten, ze komen niet in de plaats van iets anders (op een enkele uitzondering na). Omdat het nieuwe activiteiten betreft zal na realisatie ook het exploitatiebudget opgehoogd moeten worden om deze nieuwe ICT-toepassingen blijvend in stand te kunnen houden. Ruwweg moet rekening gehouden worden met jaarlijks zo n 15 tot 20 % van de investeringskosten voor het in stand houden. De twee categorieën reguliere vervangingen en uitbreidingen zijn, zoals de naam al zegt, vervangings-, aanpassings- of uitbreidingsinvesteringen. Ook in de exploitatie betekent dit dat zij een ander bedrag vervangen of aanvullen. Het exploitatiebudget zal weliswaar bijna altijd iets hoger moeten worden (het kost helaas altijd meer geld), maar met jaarlijks ongeveer 10 % van het investeringsbudget bovenop het al in de exploitatie meegenomen bedrag voor een applicatie komen we dan een heel eind. De bedragen die voor de individuele investeringen in bijlage 2 genoemd zijn, zijn niet erg precies. Dat geldt vooral voor de nieuwe investeringen (de eerste 3 categorieën dus).dit komt omdat pas na de start en tijdens het project (in de voorbereidingsfase) de precieze omvang en inhoud van een activiteit uitgezocht kan worden en pas dan zullen offertes en dus concrete bedragen bekend worden. De teamleider IVO heeft samen met de teamleider c.q. initiatiefnemer van de activiteit een zo goed mogelijke inschatting van de kosten gemaakt, waarbij als vuistregel gold: klein (minder dan ,-), middel (enkele tienduizenden euro s) of groot (rond of boven een euroton). Ervaringskennis van beide teamleiders hebben zo tot een consensusbedrag geleid. En bij de 2 categorieën reguliere vervanging en uitbreiding zijn natuurlijk de werkelijke gegevens van de oude investering meegenomen en meegewogen. Teamleiders hebben veelal een relatief beperkte kijkhorizon voor wat betreft de ICT voor hun team. Voor 2012 (direct dus), en gedeeltelijk 2013 komt men nog met zaken die gaan lopen. Datum: 1 november 2011 Pagina 9 van 20

10 Voor 2014 en 2015 kan men echter niet aangeven wat er op hun vakgebeid gaat spelen. Toch kan verwacht worden dat er wel degelijk reguliere vervangingen nodig zijn en ook zullen er nog echt nieuwe zaken gaan spelen. Daarom zijn vooralsnog voor 2013 t/m 2015 bedragen opgenomen die nu bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat er straks wel geld beschikbaar is. Deze posten mogen in de (jaar)begrotingen voor 2013 t/m 2015 niet meer als zodanig voorkomen maar horen dan vervangen te zijn door met naam en toenaam bekende activiteiten. Praktijk is dat door allerlei externe ontwikkelingen investeringen doorschuiven naar volgende jaren. In het oude EGEM-i-plan was dat ook de achtergrond van het inhoudelijk wel goedkeuren van dat plan voor de 4 jaren , maar het financieel goedkeuren te beperken tot de jaren 2009 en Daar waar nog grote onduidelijkheid bestaat over de nut en noodzaak van projecten voor onze organisatie in de tijdvak 2012 tot en met 2015, zijn investeringsposten op pro memorie gezet. Indien deze ontwikkelingen doorzetten, zal separaat om extra middelen gevraagd moeten worden. Dit uiteraard voor zover het niet binnen de toegekende budgetten kan worden opgevangen. Datum: 1 november 2011 Pagina 10 van 20

11 5. Financiële middelen 5.1. Investeringen Reeds eerder is aangegeven dat wij blijvend vanaf 2012 zullen moeten investeren in de ICTorganisatie van de gemeente West Maas en Waal. Over een aantal investeringen inzake zowel de hard- als de software dient een jaarlijkse onderhoudscomponent berekend te worden. Gebruikelijk is hierbij dat rekening wordt gehouden met een bedrag tussen de 15% en 25% van de totale investering. Wij zijn hierbij steeds aan de lage kant gaan zitten hebben in een aantal gevallen niet meer dan 10% van het te investeren bedrag genomen. Daar waar nog grote onduidelijkheid bestaat over de nut en noodzaak van projecten voor onze organisatie in de tijdvak 2012 tot en met 2015, zijn investeringsposten op pro memorie gezet. Indien deze ontwikkelingen doorzetten, zal separaat om extra middelen gevraagd moeten worden. Dit uiteraard voor zover het niet binnen de toegekende budgetten kan worden opgevangen. Investeringen Basisregistraties KCC Koppelingen Reguliere vervangingen ex basisinfrastructuur Reguliere vervangingen basisinfrastructuur Totaal Kapitaallasten De afgelopen vier jaar is uitgegaan van een kapitaallast van ,- per jaar. Bij het opstellen van dit plan is dit bedrag ook als uitgangspunt genomen. Echter omdat er sprake is van uitbreiding van ICT-investeringen is dit uitgangspunt niet geheel realiseerbaar. De reden daarvan is dat in de afgelopen vier jaar er minder is geïnvesteerd dan was voorzien. Het gevolg hiervan is niet alleen dat er een inhaalslag gemaakt moet worden maar ook dat de reserve aanzienlijk is toegenomen. Deze reserve kan nu worden ingezet (doel van een reserve) om de voorgenomen investeringen te realiseren. Kapitaallasten Investeringen Egem-i en I&A Kapitaallasten Egem-i en I&A Kapitaallasten afgesloten investeringen I&A Totaal kapitaallasten Egem-i en I&A Beschikbaar budget kapitaallasten I&A Verschil benodigde en beschikbare kapitaallasten Inzet reserve informatisering Effect op de meerjarenbegroting Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de structurele ruimte voor kapitaallasten I&A in onze begroting ( ) niet toereikend is om de kapitaallasten vanuit het nieuwe Egem-i en I&A plan te dekken. De verschillen, zowel positief als negatief, zullen verrekend worden met de reserve informatisering. Door de inzet van deze reserve kan het effect op onze meerjarenbegroting neutraal worden gehouden. De verwachting is dat na 2015 het investeringsvolume voor I&A op een dusdanig niveau is dat het beschikbare budget voor kapitaallasten hiervoor toereikend is. De voorgestelde onttrekkingen aan de reserve informatisering geeft het volgende verloop: Reserve Informatisering Stand per Verrekening reserve Stand per Datum: 1 november 2011 Pagina 11 van 20

12 5.3. Exploitatie/onderhoudsbegroting De exploitatie/onderhoudsbegroting is opgebouwd uit een aantal posten. Veruit de allergrootste post zijn de licentie- en onderhoudskosten die voor het merendeel van de applicaties (de softwarepakketten) meestal jaarlijks betaald moeten worden. In het hierna gepresenteerde overzicht zijn de totale licentie- en onderhoudskosten opgenomen aangevuld met de inschattingen van de gevolgen van de nieuwe investeringen die in hoofdstuk 4 genoemd zijn. Het totaal van de exploitatie/onderhoudsbegroting bevat naast de grote post van de licentie- en onderhoudskosten ook posten voor de printer/copiers, de telefonie, Gemnet en een kleine post met diverse zaken als lidmaatschappen van gebruikersverenigingen, verzekeringspremie en kabeltjes, schijfjes e.d.. Onderhoud en licenties Benodigde kosten onderhoud en licenties Beschikbaar budget onderhoud en licenties Verschil benodigd en beschikbaar budget onderhoud Middelen Nationaal Uitvoeringsprogramma alg.uitkering Totaal verschil exploitatielasten Door de aanschaf van nieuwe hard- en software lopen de kosten voor onderhoud en licenties tot 2015 op. Zoals aangegeven in het Egem-i plan wordt voor de jaarlijkse onderhoudskosten rekening gehouden met een bepaald percentage van de betreffende investering. Aangezien de exacte omvang van de investeringsbedragen nog niet concreet vaststaat, kunnen de daaruit voortvloeiende onderhouds- en licentiekosten nog afwijken. In het kader van het Nationaal Uitvoeringsprogramma worden door de rijksoverheid eenmalig middelen beschikbaar gesteld via de algemene uitkering. Deze middelen zijn in onze begroting opgenomen in afwachting van beleidsontwikkeling. Voorgesteld wordt om deze middelen in te zetten voor de realisatie van het Egem-i plan. Afgezet tegenover het beschikbare budget in onze begroting voor onderhoud- en licentiekosten ontstaat er een tekort vanaf Na 2015 loopt dit tekort op aangezien de extra middelen vanuit de rijksoverheid niet meer beschikbaar zijn. De jaarlijkse verschillen tussen het beschikbare budget voor onderhoud- en licentiekosten en de benodigde kosten, zowel positief als negatief, zullen verrekend worden met de reserve informatisering. Het effect op onze meerjarenbegroting kan hierdoor neutraal worden gehouden. De verwachting is dat op termijn inverdieneffecten worden gerealiseerd, waardoor de inzet van de reserve informatisering kan worden afgebouwd. Datum: 1 november 2011 Pagina 12 van 20

13 6. Personele middelen De organisatie heeft er in het Concernplan voor gekozen de ICT-uitvoering vroeger of later buiten de deur onder te brengen. Dat betekent automatisch dat er geen sprake kan zijn van het aantrekken van nieuw personeel op permanente basis rechtstreeks voor ICT. Toch zou dat, vooral gezien het forse aantal nieuwe activiteiten voor de hand liggen. En feitelijk is het ook noodzakelijk om de continuïteit op langere termijn te kunnen garanderen als ict in huis wordt gehouden. Bij de investeringen moet onderscheid gemaakt worden tussen twee soorten capaciteit die nodig zijn. Allereerst capaciteit om de activiteit op te zetten en te realiseren. Deze capaciteit is van tijdelijke aard en vraagt specifieke deskundigheid. Als tweede is er ná realisatie (meestal) capaciteit nodig voor het applicatiebeheer en voor het (extra) ICT-beheer. De capaciteit voor opzetten en realiseren zullen we veelal inhuren omdat het vaak ook zal gaan om specifieke deskundigheid. In de investeringsbudgetten is hiermee rekening gehouden. De capaciteit voor applicatie- en voor (extra) ICT-beheer na realisatie van een activiteit is een ander verhaal. Voor het ICT-beheer zullen we voor de tijd tot uitbesteding voor enkele specifieke beheeractiviteiten losse jaarcontracten met externen af gaan sluiten. Een dergelijk contract is er al enige tijd voor het Oracle-beheer en komt er einde 2011 voor het beheer van AS-400 en SAP. Aan de kant van het beheer van de teamgebonden applicaties zijn zeker personele problemen te voorzien vooral bij de nieuw op te zetten applicaties bij gegevensbeheer en bij KCC. De betreffende teams zullen, tegen de tijd dat de gevolgen preciezer te voorspellen zijn, daar zo nodig met voorstellen richting MT, B&W en Raad op terug komen. Datum: 1 november 2011 Pagina 13 van 20

14 Bijlage 1.A. NUP Basisinfrastructuur e-overheid E-toegang 1. Webrichtlijnen 2. Samenwerkende catalogi (onderdeel overheid heeft antwoord) 3. Antwoord voor Bedrijven 4. MijnOverheid.nl 5. Overheid heeft Antwoord E-authenticatie 6. DigiD burger 7. Gemeenschappelijke machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening (GMV) 8. DigiD bedrijven Nummers 9. Burger Service Nummer (BSN) Basisregistraties 10. Gemeentelijke Basisregistratie Personen (GBA) 11. Registratie Niet Ingezetenen (RNI) 12. Nieuw Handelsregister (NHR) 13. Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) 14. Topografie 15. Kadaster 16. Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT ook bekend als Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) E-informatieuitwisseling 17. Overheidsservicebus (OSB) 18. Terugmeldfaciliteit (TMF) 19. Gemeenschappelijke ontsluiting basisregistraties (GOB) Voorbeeldprojecten Om verder focus aan te brengen worden in het NUP daarnaast zes voorbeeldprojecten benoemd. Dit zijn projecten waarin de basisinfrastructuur zichtbaar voor betere dienstverlening wordt ingezet. Dit zijn: 1. Het omgevingsloket. De wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) zorgt voor één integrale vergunning, één loket, één bevoegd gezag en één handhavende instantie. Het omgevingsloket is het éne, landelijke loket en bestaat uit drie modules, voor burgers en bedrijven de kennismodule, om na te gaan of voor bepaalde activiteiten een vergunning nodig is, en de aanvraagmodule en voor overheidsorganisaties de behandelmodule. Het formulier wordt zoveel als mogelijk vooringevuld. Het omgevingsloket wordt door alle betrokken overheidsorganisaties ingepast in hun systemen en faciliteert het elektronische berichtenverkeer tussen de organisaties. 2. Digitaal klantdossier. Met het DKD is een belangrijke eerste stap gezet naar het vormgeven van de eenmalige gegevensuitvraag in de uitvoering. Professionals hergebruiken de gegevens die bekend zijn en hoeven de klant minder gegevens te vragen. Burgers raadplegen via internet middels hun DigiD hun eigen digitaal klantdossier. 3. Landelijk digitaal loket Schoolverlaten. Een landelijke voorziening voor het leveren van gegevens over verzuim en voortijdig schoolverlaten door onderwijsinstellingen aan gemeenten en regionale meld- en coördinatiepunten op dit terrein. 4. WMO/Regelhulp. Een digitaal loket waar gehandicapten, zieken en ouderen informatie kunnen krijgen over alle relevante overheidsvoorzieningen. Een aantal voorzieningen kan direct worden aangevraagd. 5. Verwijsindex risicojongeren. Deze index moet een bijdrage leveren aan het samenbrengen van hulpverleners van diverse instellingen, die een risico vaststellen bij een bepaalde jongere. 6. Dienstenloket van de Dienstenrichtlijn. Op 28 december 2009 moet in alle EU-lidstaten de Dienstenrichtlijn zijn ingevoerd. Dankzij de richtlijn kunnen dienstverleners straks eenvoudiger aan de slag in de EU. Via het Dienstenloket kunnen dienstverrichters relevante informatie vinden en procedures afwikkelen. Datum: 1 november 2011 Pagina 14 van 20

15 Bijlage 1.B. NORA De ruggengraat van de architectuur van de e-overheid wordt gevormd door de Nederlandse overheidsreferentie-architectuur (de NORA). Met het uitbrengen van de NORA is een door alle partijen erkende overheidsarchitectuur van de e-overheid tot stand gekomen. Overheidsorganisaties kunnen met de NORA de ontwikkeling binnen hun eigen organisatie afstemmen. Door zich te houden aan de ontwerpprincipes en daaruit voortvloeiende standaarden, voldoen oplossingen aan eisen t.a.v. samenhang en standaardisatie.. De NORA is leidend voor alle sectoren. Sectorspecifieke architecturen (bv MARIJ voor de rijkssector, GEMMA voor de gemeenten) worden van NORA afgeleid. Basisprincipes: BP1: Proactief: afnemers krijgen de dienstverlening waar ze behoefte aan hebben. BP2: Vindbaar: afnemers kunnen de dienst eenvoudig vinden. BP3: Toegankelijk: afnemers hebben eenvoudig toegang tot de dienst. BP4: Standaard: afnemers ervaren uniformiteit in de dienstverlening door het gebruik van standaardoplossingen. BP5: Gebundeld: afnemers krijgen gerelateerde diensten gebundeld aangeboden. BP6: Transparant: afnemers hebben inzage in voor hen relevante informatie. BP7: Noodzakelijk: afnemers worden niet geconfronteerd met overbodige vragen. BP8: Vertrouwelijk: afnemers kunnen erop vertrouwen dat informatie niet wordt misbruikt. BP9: Betrouwbaar: afnemers kunnen erop vertrouwen dat de dienstverlener zich aan afspraken houdt BP 10: Ontvankelijk: afnemers kunnen input leveren over de dienstverlening'. Afgeleide principes: Dienstenaanbod AP1 De dienst is zodanig opgezet, dat andere organisaties deze in eigen diensten kunnen hergebruiken. AP2 De stappen uit het dienstverleningsproces zijn ontsloten als dienst. AP3 De dienst vult andere diensten aan en overlapt deze niet. AP4 De dienst is helder gepositioneerd in het dienstenaanbod. AP5 De dienst is nauwkeurig beschreven. Standaard oplossingen AP6 De dienst maakt gebruik van standaard oplossingen. AP7 De dienst maakt gebruik van de landelijke bouwstenen van de e-overheid. AP8 De dienst maakt gebruik van open standaarden. Kanalen AP9 De dienst kan via internet worden aangevraagd. AP10 De dienst kan, behalve via internet, via minimaal één ander kanaal voor persoonlijk contact worden aangevraagd. AP11 Het resultaat van de dienst is gelijkwaardig, ongeacht het kanaal waarlangs de dienst wordt aangevraagd of geleverd. Informatie AP12 De afnemers wordt niet naar reeds bekende informatie gevraagd. AP13 Alle gebruikte informatie-objecten zijn afkomstig uit een bronregistratie. AP14 De dienstverlener meldt twijfel aan de juistheid van informatie aan de bron. AP15 Het doel waarvoor informatie wordt (her)gebruikt is verenigbaar met het doel waarvoor deze is verzameld. AP16 Alle gebruikte informatie-objecten zijn uniek geïdentificeerd. AP17 Alle gebruikte informatie-objecten zijn systematisch beschreven. AP18 De dienst ontsluit ruimtelijke informatie locatiegewijs Vraaggerichtheid op een hoger plan AP19 De dienst is opgezet vanuit het perspectief van de afnemer. AP20 De dienst benadert geïdentificeerde afnemers op persoonlijke wijze. AP21 De dienst is gebundeld met verwante diensten zodat deze samen met één aanvraag afgenomen kunnen worden. AP22 Overheidsloketten verwijzen gericht door naar de dienst. AP23 De dienst wordt na bepaalde signalen automatisch geleverd. AP24 De dienst ondersteunt proactiviteit van dienstverleners binnen en buiten de organisatie. AP25 De afnemer wordt geïnformeerd over de stand van zaken bij de gevraagde dienst. AP26 De afnemer heeft inzage in de eigen informatie en het gebruik ervan. Datum: 1 november 2011 Pagina 15 van 20

16 Sturing en verantwoordelijkheid AP27 Eén organisatie is verantwoordelijk voor de dienst. AP28 Dienstverlener en de afnemer hebben afspraken vastgelegd over de levering van de dienst. AP29 De dienstverlener draagt zelf de consequenties wanneer de dienst afwijkt van afspraken en standaarden. AP30 De wijze waarop de dienst geleverd is, kan worden verantwoord. AP31 De kwaliteit van de dienst wordt bestuurd op basis van cyclische terugkoppeling. AP32 Sturing op de kwaliteit van de dienst is verankerd op het hoogste niveau van de organisatie. AP33 De dienst voldoet aan de baseline kwaliteit. AP34 De dienstverlener legt verantwoording af over de mate van control, in overleg met de afnemers. Betrouwbaarheid AP35 De levering van de dienst is continu gewaarborgd. AP36 Wanneer de levering van de dienst mislukt, wordt de uitgangssituatie hersteld. AP37 De dienstverlener en de afnemer zijn geauthenticeerd wanneer de dienst een vertrouwelijk karakter heeft. AP38 De betrokken faciliteiten zijn gescheiden in zones. AP39 De betrokken systemen controleren informatie-objecten op juistheid, volledigheid en tijdigheid. AP40 De berichtenuitwisseling is onweerlegbaar. Datum: 1 november 2011 Pagina 16 van 20

17 Bijlage 1.C. GEMMA De zeven thema's zijn: 1. Zaak- en procesgericht werken; 2. Ontsluiting en gebruiken van basisgegevens; 3. Naast koppelen ook kantelen en generiek maken; 4. De gemeente ontwikkelt zich tot dé poort tot de overheid; 5. Aansluiten op e-overheidsvoorzieningen (volgens het NUP); 6. Ketensamenwerking en de federatieve overhead; 7. Een groeipad naar serviceoriëntatie. De principes per thema: Thema 1: zaak- en procesgericht werken Onze gemeente geeft invulling aan zaak- en procesgericht werken door bij procesinrichting en (her)ontwerp door de volgende principes toe te passen: 1. Onze gemeente richt de processen in als onderdeel van complete ketens. 2. Onze gemeente ontwerpt processen vanuit de behoefte van burgers, ondernemingen en overige belanghebbenden in de samenleving. 3. Onze gemeente hanteert proces- en zaakgericht werken bij verbetering en ontwikkeling van de gemeentelijke dienstverlening en de gemeentelijke organisatie. 4. Onze gemeente geeft burgers en ondernemingen inzicht in de statuswijzigingen van elke zaak. 5. Onze gemeente maakt bij herontwerp of herinrichting van processen gebruik van overeenkomstige processen of deelprocessen en doet dit door middel van de productgroep georiënteerde procesmodellen (GEMMA eprocessen) of met delen van de bestaande procesmodellen. 6. Onze gemeente volgt voor het ontwerpen en modelleren van processen de modelleerconventies uit de GEMMA Procesarchitectuur. 7. Onze gemeente schakelt voor iedere zaak na de kanaalafhankelijke intake zo snel mogelijk over op een kanaalonafhankelijke afhandeling. 8. Onze gemeente splitst processen uit verschillende domeinen in verschillende zaken: een overlastmelding of het verstrekken van een vergunning is een zaak van dienstverlening, het handhaven als gevolg daarvan is een zaak van handhaving. 9. Voor de processen van proactief handhaven geldt, dat een onderzoek rond een thema als één zaak wordt behandeld. 10. De signalen en meldingen, die bij proactief handhaven worden gegeven door vakspecialisten of ketenpartners, triggeren een zaak over een specifiek object of persoon in een re - actief proces. Thema 2: ontsluiting en gebruik van basisgegevens De volgende procesarchitectuurprincipes geven invulling aan het thema 'ontsluiten en gebruiken van basisgegevens': 1. Onze gemeente voert de processen zodanig uit dat burgers en ondernemingen niet naar (basis)gegevens worden gevraagd die al bekend zijn binnen de vastgestelde basisregistraties. 2. Onze gemeente maakt gebruik van het Burger Service Nummer (BSN). 3. Onze gemeente zorgt ervoor dat de vermeende onjuistheden in basisgegevens teruggemeld worden aan de desbetreffende bronhouder van de basisgegevens. 4. Onze gemeente heeft voor het gebruiken van de vastgestelde basisgegevens deelprocesmodellen uitgewerkt die in de diverse dienstverleningsprocessen worden hergebruikt. 5. Onze gemeente zorgt ervoor dat de interne bronhouder de teruggemelde vermeende onjuistheden binnen een vooraf afgesproken tijd zullen onderzoeken en verwerken. 6. Onze gemeente maakt afspraken met partners over doelbinding om informatie te kunnen delen voor het raadplegen van bronbestanden en voor onderzoek en dossieropbouw. Thema 3: naast koppelen ook kantelen en generiek maken Voor het thema 'naast kantelen ook kantelen en generiek maken' gelden de volgende principes: 1. Onze gemeente richt de processen ten behoeve van intake en leveren van zaken product(groep)onafhankelijk in en los van de vakinhoudelijke behandeling. 2. Onze gemeente onderkent een zogenaamde orkestratierol die de overkoepelende besturing m.b.t. de levering van een product of dienst verzorgt en die los staat van de gespecialiseerde uitvoering (behandelen en besluiten). 3. Onze gemeente richt de processen m.b.t. het registeren van zaken, kanaal- en productgroeponafhankelijk in. 4. Onze gemeente richt een apart proces in voor het integraal behandelen en besluiten van samengestelde producten of diensten. Datum: 1 november 2011 Pagina 17 van 20

18 5. Onze gemeente brengt de processen, rollen en functies ten behoeve van procesmanagement niet onder bij de vakspecialistische organisatieonderdelen. 6. Onze gemeente houdt rekening bij het kantelen en generiek maken van haar processen met haar volwassenheidsniveau en de ambities volgens de plateauaanpak dienstverlening (PAD). Thema 4: de gemeente ontwikkelt zich tot dé poort tot de overheid Gemeenten ontwikkelen zich volgens de visie van de commissie Jorritsma tot dé poort tot de overheid. Onderstaande principes helpen de processen in deze richting te sturen: 1. Onze gemeente heeft de gemeentelijke onderdelen die zich met klantcontact bezig houden ondergebracht in een herkenbare eenheid, hier verder genoemd KCC (Klant Contact Centrum). 2. Onze gemeente handelt eenvoudige vragen af via het KCC zonder andere organisatieonderdelen in te schakelen. 3. Onze gemeente is via meerdere kanalen bereikbaar en de op de aanvraag volgende processen worden zoveel mogelijk via één kanaal afgehandeld. 4. Onze gemeente maakt gebruik van klantcontactmedewerkers die inzicht hebben in de status van alle zaken binnen de gemeente én de zaken die door ketenpartijen worden behandeld, maar waarvoor de aanvraag via onze gemeente is binnengekomen. 5. Onze gemeente heeft een proces 'informeren', waarin het merendeel van alle producten en diensten van de overheid bekend zijn, zodat men haar klanten gericht doorverwijst. Thema 5: aansluiten op e-overheidsvoorzieningen (volgens NUP) Aansluiten op e-overheidsvoorzieningen is een belangrijke vereiste die voortkomt uit het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP). Bij dit thema horen de volgende principes: 1. Onze gemeente sluit aan op de landelijke e-overheidsvoorzieningen uit het NUP. 2. Onze gemeente wil aansluitrisico's minimaliseren door het volgen van de GEMMAarchitectuurafspraken over (deel)producten, diensten, processen, procesmodellering, semantiek en notatiewijze. 3. Onze gemeente neemt de aansluiting en het gebruik van de NUP-voorzieningen expliciet op in haar procesmodellen. 4. Onze gemeente houdt, bij het aansluiten op de NUP-voorzieningen rekening met haar volwassenheidsniveau en de ambities volgens de plateauaanpak. 5. Onze gemeente heeft voor elke procesmatige aansluiting op de NUP-voorziening een serviceniveau beschikbaar met ten minste als kenmerken: procesmatige aansluiting, responstijd, beschikbaarheid, openstelling, support, contactpersoon, escalatie. Thema 6: ketensamenwerking en de federatieve overheid Belangrijke procesprincipes voor ketensamenwerking zijn: 1. Onze gemeente voert de intake en levering uit voor een aantal vastgestelde producten en diensten van andere organisaties uit de publieke sector. 2. Onze gemeente laat voor een aantal vastgestelde producten en diensten de intake en/of levering verzorgen door een andere ketenpartner. 3. Onze gemeente en haar ketenpartners voeren ketenprocessen uit conform afgesproken serviceniveaus en leggen deze afspraken vast in serviceniveauovereenkomsten, inclusief de afspraken over proces, input, output, tussenresultaten (status), besturing en informatie-uitwisseling. 4. Onze gemeente maakt afspraken met haar partners om integraal te kunnen handhaven over de grenzen van de gemeentelijke bevoegdheden heen. Thema 7: groeipad naar serviceoriëntatie Serviceoriëntatie is een thema dat ook impact heeft op de gemeentelijke procesarchitectuur. Deelprocessen kunnen als services worden beschouwd. De volgende principes geven richting aan een groeipad naar serviceoriëntatie: 1. Onze gemeente ontkoppelt autonoom uitvoerbare (deel)processen door middel van services. 2. Onze gemeente deelt haar processen op tot logische autonoom uitvoerbare componenten. 3. Onze gemeente maakt gebruik van medewerkers die processen ontwerpen of optimaliseren, met inzicht en kennis van de vastgestelde services die landelijk en gemeentelijk beschikbaar zijn. 4. Onze gemeente onderkent generieke processen die in meerdere dienstverleningsprocessen kunnen worden gebruikt en legt van deze processen de in- en output uniform vast in standaard servicespecificaties. 5. Onze gemeente laat soortgelijke processen afhandelen in één uniform generiek proces, waarbij men gedeelde bedrijfsmiddelen gebruikt. Datum: 1 november 2011 Pagina 18 van 20

19 Bijlage 2. Meerjareninvesteringsschema in detail Opm. De tweede kolom is een kolom met cijfertjes zonder uitleg. Het is in feite het registratienummer van de activiteit, waarbij nummers onder de 100 nog uit het oude EGEM-i-plan afkomstig zijn en nummers vanaf 101 de afgelopen 1,5 jaar in de inventarisatierondes naar voren zijn gekomen. Grote lijn Meerjareninvesteringschema Informatisering en Automatisering team Product basisregistraties 55 vervanging BRS met Gegevensmakelaar IVO geg ,00 basisregistraties 71 Basisregistratie Kadaster, onderdeel BGT IVO geg ,00 basisregistraties 72 Basisregistratie Grootschalige Topografie/BGT (plusversie) IVO geg , , ,00 basisregistraties 73 Nieuw Handelsregister IVO geg , ,00 basisregistraties 129 Basis Registratie Ondergrond (BRO) IVO geg , ,00 Totaal basisregistraties , , ,00 - KCC 112 website doorontwikkelen, beleidsaspecten BMO pm KCC 132 Nieuw intranet BMO ,00 KCC 135 Social media opzetten/gebruiken BMO pm KCC 17 Digitalisering documenten IVO P&A ,00 KCC 65 Ontwikkeling KCC (inclusief kwaliteitshandvest) KCC ,00 KCC 103 digitale klantendossiers KCC ,00 KCC 123 afsprakensysteem voor burgers via internet KCC pm KCC 125 klantregistratiesysteem CJG KCC pm KCC 126 Wet werken naar vermogen KCC pm pm KCC 127 abonn. infobanken tbv effectmeting afspr./res. KCC pm Totaal KCC , , koppelingen 38 NedBrowser/Nedview/NGDM IVO geg ,00 koppelingen 102 MID-office, al of niet met een Zakenmagazijn erin IVO alg , , ,00 koppelingen 51 Stuf TAX/WOZ IVO geg pm koppelingen 110 relatie belasting/woz met BAG/WABO IVO geg pm pm koppelingen 111 ontwikkeling digitaal loket (GIS-kaart/loket) IVO geg , ,00 Totaal koppelingen , , , ,00 Datum: 1 november 2011 Pagina 19 van 20

20 Grote lijn Product team reguliere vernieuwing 36 aanpassingen/vernieuwingen MIT-Office BMO reguliere vernieuwing 133 Aanvullingen (caf.-model, kijklicenties teamlds) ADP BMO 9.000,00 reguliere vernieuwing 134 Facilitair pakket BMO pm reguliere vernieuwing 13 Civision TDI Fin reguliere vernieuwing 53 TIM tijdregistratie Fin ,00 reguliere vernieuwing 115 zwaardere versie LIAS-enterprise Fin ,00 reguliere vernieuwing 121 vervanging SAP R/3 door SAP ERP, moet vóór 1/4/2013 Fin , ,00 reguliere vernieuwing 128 Civision Workflow Fin reguliere vernieuwing 131 Volgsysteem bezwaarschriftenafhandeling Fin ,00 reguliere vernieuwing 101 Archiefachterstanden wegwerken IVO P&A pm pm reguliere vernieuwing 7 Cipers KCC , ,00 reguliere vernieuwing 28 Gravenadministratie KCC reguliere vernieuwing 117 uitwijkcontract Extravar vernieuwen KCC ,00 reguliere vernieuwing 122 aanpassing/vernieuwing SZWNet/Planconsult KCC 7.500,00 reguliere vernieuwing 104 photoshop PB reguliere vernieuwing 105 Lichtmasten, verkeersbrd in GBI-systeem+inventarisatie RB ,00 reguliere vernieuwing 106 beheersysteem begraafplaatsen RB ,00 reguliere vernieuwing 107 vervanging PEN-veldcomputer RB reguliere vernieuwing 130 vervanging diverse programmaatjes gemeentewerf RB , ,00 reguliere vernieuwing 109 "buitenscherm" dig tekening buiten beschikbaar VH pm reguliere vernieuwing 124 toevoeging digitale bodemkwaliteitskaart aan Squit WM ,00 reguliere vernieuwing 116 SQUIT-module bestemmingsplanprocedure WM , ,00 Totaal reguliere vernieuwingen ex basisinfrastr , , ,00 - reguliere vernieuwing 118 vervanging AS/400 IVO alg ,00 reguliere vernieuwing 119 vervanging PC s IVO alg ,00 reguliere vernieuwing 120 vervanging servers IVO alg ,00 reguliere vernieuwing 136 vervanging ipads gemeenteraad IVO alg ,00 reguliere vernieuwing 137 vervanging telefooncentrale IVO alg ,00 reguliere vernieuwing 138 vervanging pda s/mobiele telefoons IVO alg ,00 reguliere vernieuwing vervanging/uitbreiding hardware/software , , ,00 Totaal reguliere vernieuwingen basisinfrastructuur , , , ,00 Totaal per jaar , , , ,00 Datum: 1 november 2011 Pagina 20 van 20

De toegangspoort naar de e-overheid

De toegangspoort naar de e-overheid De toegangspoort naar de e-overheid Gemeente Amersfoort en elektronische dienstverlening 25 mei 2009 Marieke van Donge en Joost Klein Velderman Programma voor vanavond Aanleiding programma e-overheid Bestuurlijke

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Platenset proces- en informatiearchitectuur

Platenset proces- en informatiearchitectuur GEMMA Platenset proces- en informatiearchitectuur Onderdeel van de GEMeentelijke Model Architectuur EGEM i-teams April 2009 Pagina 1 Toelichting op dit document EGEM i-teams heeft afgelopen periode in

Nadere informatie

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Laatst bijgewerkt/ Versie: 8 oktober 2010 Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten,

Nadere informatie

Ruimte voor verbeelding. Floor Lekkerkerker Zonder dames geen stelselarchitectuur NORA, MARIJ, GEMMA

Ruimte voor verbeelding. Floor Lekkerkerker Zonder dames geen stelselarchitectuur NORA, MARIJ, GEMMA Ruimte voor verbeelding Floor Lekkerkerker Zonder dames geen stelselarchitectuur NORA, MARIJ, GEMMA Ruimte voor verbeelding 9 april 2 Ruimte voor verbeelding 9 april 3 Ondertussen in de samenleving...

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Jaar Omschrijving Investeringsbudget. Restant budget per Voorstel. Verwachte maand/jaar van realisatie

Jaar Omschrijving Investeringsbudget. Restant budget per Voorstel. Verwachte maand/jaar van realisatie Fin/2009/16964 Blad 1 van 5 Voortgangsrapportage investeringsprogramma s t/m 15-10-2009 Bedragen in euro Bestandslocatie: P:/ Rapportages/2009/Najaarsnota 2009/Toel. afw investeringen per 15102009 PIOF.doc

Nadere informatie

BABVI/U200801689 Lbr. 08/168

BABVI/U200801689 Lbr. 08/168 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenraadpleging Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-Overheid Samenvatting uw kenmerk ons

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Inleiding. 1. Visie op dienstverlening: de gebruiker centraal!

Inleiding. 1. Visie op dienstverlening: de gebruiker centraal! Verklaring vastgesteld bij gelegenheid van het Bestuurlijk Overleg van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen over de realisatie van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid

Nadere informatie

Meerjarenperspectief 2011-2014. Categorie 3-bezuinigingsopties

Meerjarenperspectief 2011-2014. Categorie 3-bezuinigingsopties Meerjarenperspectief -2014 Categorie 3-bezuinigingsopties Afdeling Informatievoorziening Fcl / Ecl 5.203.01.03 netwerk, hardware en software Opdracht 1. Er moet duidelijkheid bestaan over de actuele exploitatie

Nadere informatie

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Inleiding In september 2009 heeft de raad het zgn. Realisatieplan met bijbehorende Uitvoeringsagenda vastgesteld, voor de invoering van een digitale overheid.

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Dit document is een voorbeeldrapport vanuit Benchlearning.org. Het betreft een individuele gemeentelijke rapportage van

Nadere informatie

Addendum Realisatieplan e-dienstverlening Gemeente Langedijk

Addendum Realisatieplan e-dienstverlening Gemeente Langedijk Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren Addendum Realisatieplan e-dienstverlening Gemeente Langedijk Opdrachtgever Opdrachtnemer Regie adviseur EGEM-i E-adviseur EGEM-i Coördinator EDV : College van

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

Dienstverlening en e-overheid

Dienstverlening en e-overheid Dienstverlening en e-overheid commissie Middelen/AB 9 april 2009 1 Inhoud Wat is de aanleiding voor deze presentatie? Wat is Dienstverlening en e-overheid? Welke wetten en regels zijn van belang? Hoe heeft

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Collegebericht 137 van 2010

Collegebericht 137 van 2010 Collegebericht 137 van 2010 Weeknummer: 51 Datum vergadering 21-12-2010 Ambtenaar MO. D. Riesthuis Registratienummer Bb10.0098 Telefoonnummer 7836 Portefeuillehouder F. M. Weerwind E-mailadres driesthuis@velsen.nl

Nadere informatie

Addendum realisatieplan e-overheidsvoorzieningen Gemeente Schiermonnikoog

Addendum realisatieplan e-overheidsvoorzieningen Gemeente Schiermonnikoog Opdrachtgever: College van B&W van de gemeente Schiermonnikoog Opdrachtnemer: Hielco Koeze, informatiemanager samenwerkingsverband VAST E-adviseur EGEM-i: Bert Gerlofs Datum: 23 december 2009 Datum: 23

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV)

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) Het Programma EDV is nu actief van 2009 2014. De basis voor dit programma waren indertijd wettelijke verplichtingen en het implementeren van

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 Raadsstuk Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 1. Inleiding Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben in 2006 afspraken gemaakt over een uitvoeringsagenda

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence)

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Maximale inwonerstevredenheid Overheid 360º Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven volledig digitaal toegang geven tot

Nadere informatie

Dienstverlening

Dienstverlening Dienstverlening 2010 2015 13-04-2010 Agenda Ontwikkelingen en de opgaven voor 2010-2015 (5 beloften aan de burger) De stand van zaken in Dordrecht Regionale samenwerking De opgaven voor 2010-2014 Dienstverlening

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

ELO-BMW rapportage 2009

ELO-BMW rapportage 2009 ELO-BMW rapportage 2009 Verslag ELO-BMW, NUP aanpassingen Opgesteld door: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: e-adviseur: Documentnaam: Datum: Versie: Johan Niemeijer (EGEM i-teams) Gemeenten Bedum, De Marne,

Nadere informatie

KING wérkt voor gemeenten

KING wérkt voor gemeenten KING wérkt voor gemeenten KING is van gemeenten Onafhankelijke speler, zonder commercieel belang Ondersteunen en faciliteren Activiteiten samen met gemeenten Vraaggericht en op maat Inspirerend en verbindend

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan?

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan? 19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR 17 november 2010 Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA Wat heb ik er aan? 1 NORA Gemma architectuur RSGB Waar gaat dat allemaal over? Doel: Duidelijkheid creëren

Nadere informatie

Vragen commissie Bestuur en Middelen over raadsvoorstel kredietaanvraag BGT.

Vragen commissie Bestuur en Middelen over raadsvoorstel kredietaanvraag BGT. Memo Aan De leden van de commissie Bestuur en Middelen Van J.W. van Dongen Doorkiesnummer Datum 4 juli 2014 Afschriften aan Betreft Vragen commissie Bestuur en Middelen over raadsvoorstel kredietaanvraag

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

Geo-informatie is dood Leve geo-informatie!

Geo-informatie is dood Leve geo-informatie! Geo-informatie is dood Leve geo-informatie! Geo aspecten van NORA Ron Bloksma, namens Geonovum ron.bloksma@grontmij.nl NORA Wie kent NORA 2.0? Nederlandse Overheid Referentie Architectuur eoverheid & 1Overheid

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan. Status Informerend. Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan

Commissienotitie. Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan. Status Informerend. Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan Inleiding In 2011 is u toegezegd een ICT-beleidsplan op te stellen. Dit

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H.

Raadsvoorstel. Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H. Raadsvoorstel Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H. van der Hoeven Onderwerp : Shared Service Center ICT Altena Aan de raad,

Nadere informatie

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Agendapunt MEMO Aan Kopieaan De raad Besluit:: Ingekomen stukken en mededelingen B&W-vergadering d.d.1 0 H~ARl 2015 Vnnr kpnnirqpvinq aangenomen en dit memo ter kennisname aanbieden aan de raad. tjic Van

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Marijke ten Hoeve

Adviesnota voor de raad. Marijke ten Hoeve Adviesnota voor de raad Onderwerp Informatiebeleidsplan 2014 Datum collegebesluit dinsdag 20 augustus 2013 Datum raadsvergadering donderdag 26 september 2013 Agendapunt Portefeuillehouder Nummer postregistratie

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Geo informatieplan Koggenland op de kaart

Geo informatieplan Koggenland op de kaart Geo informatieplan 2014-2 7 Koggenland op de kaart Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Toelichting 2013 4 2.1 Kostensoort Diversen 4 2.2 Luchtfoto s 4 2.3 BAG Inspectie 5 2.4 Cyclorama s 5 2.5 I spiegel 6 2.6

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

Overeenkomst tot samenwerking 01072008

Overeenkomst tot samenwerking 01072008 Goirle en Tilburg Overeenkomst tot samenwerking 01072008 Doelen gemeente Goirle Delen van kennis en inzicht met betrekking tot de E- overheid, alsook de gemeentelijke informatisering en automatisering.

Nadere informatie

GEMMA Thema's en Kernprincipes

GEMMA Thema's en Kernprincipes GEMMA Thema's en Kernprincipes voor gemeentelijke proces en informatiearchitectuur NAAM: ARCHITECTUURTEAM EGEM I-TEAMS VERSIE: 1.00 DATUM: 6 APRIL 2009 STATUS: EINDVERSIE Pagina 1 Bijdragen Onderstaande

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

Basisregistraties en Inspire

Basisregistraties en Inspire Basisregistraties en Inspire Stand van zaken Beleid en Perspectieven Noud Hooyman 23 maart 2011 7 april 2011 Onderwerpen en Uitdaging Positionering Geo-informatie Gideon Geo-Basisregistraties Stelsel en

Nadere informatie

Basisinformatie GMV. Algemeen. 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening

Basisinformatie GMV. Algemeen. 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening Basisinformatie GMV Algemeen 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening (GMV) 2. Wat maakt het programma (resultaat/deliverable) en wat is in hoofdlijnen

Nadere informatie

Ruimte voor verbeelding

Ruimte voor verbeelding Ruimte voor verbeelding Semantiek van de Basisregistraties door Marijke Abrahamse m.m.v. Jolanda van der Linden en Daniel Wunderink Semantiek??? = Betekenisleer gaat over betekenis van woorden of zinnen

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Werken onder architectuur in Alphen

Werken onder architectuur in Alphen Werken onder architectuur in Alphen Dominique Omes, Alphen aan den Rijn Marnix van Welie, M&I/Partners VIAG congres, 1 december 2009 Agenda Wat is een architectuur Waarom een architectuur Terugblik in

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

GEMMA 2 Architectuurprincipes

GEMMA 2 Architectuurprincipes GEMMA 2 Architectuurprincipes Cocreatiesessie 3, maandag 18 mei 2015, Den Haag heo Peters Arnoud Quanjer Danny Greefhorst Jeffrey Gortmaker oine Schijvenaars Van GEMMA 1 naar GEMMA 2 Nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009)

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009) JvdH MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen c.c. : Van : Jeroen van der Hulst Datum : 13 januari 2009 Verzenddatum : 13 januari 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten jan 2009 Ons

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Strijen. VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Strijen. VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17 Raadsvoorstel VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17 Aan de raad van de gemeente Strijen Onderwerp: Notitie stand van zaken (e-)dienstverlening inclusief diverse nota's. Strijen, 15maart

Nadere informatie

Informatieplan hoofdlijnen -

Informatieplan hoofdlijnen - Informatieplan 2016 2019 - hoofdlijnen - Informatieplan Gemeente Leusden 2016-2018 2016-2019 Inleiding Het Informatieplan sluit aan op het collegeprogramma en de doelstellingen van de organisatie; heeft

Nadere informatie

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking.

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking. Voorbereidende raadsvergadering: 11 oktober 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 1 november 2011 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/46 Datum : 23 september 2011 Onderwerp

Nadere informatie

NORA Sessie 5. 29 mei 2013 in Amersfoort Agenda en een samenvatting. Jaap van der Veen

NORA Sessie 5. 29 mei 2013 in Amersfoort Agenda en een samenvatting. Jaap van der Veen NORA Sessie 5 29 mei 2013 in Amersfoort Agenda en een samenvatting Jaap van der Veen Agenda 29-5-2013 1. Welkom 2. Presentatie Eric Brouwer en Joris Dirks over Kennismodel NORA-Wiki en hoe we onze informatie

Nadere informatie

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid Drs G.I.H.M. Bayens MBA Guido.bayens@ictu.nl gbayens@novius.nl Actieprogramma Andere Overheid Vier

Nadere informatie

Rotterdamse TerugMeld Faciliteit

Rotterdamse TerugMeld Faciliteit Presentatie NOIV congres, 24 maart 2011 Jaap Dekker CIO-office Rotterdamse TerugMeld Faciliteit 2 Agenda Waarom dit verhaal? Digimelding (voorheen TerugMeld Faciliteit). Rotterdamse TerugMeld Faciliteit

Nadere informatie

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010 Regionale Visie en Programma Dienstverlening in relatie tot IP&A 11 november 2010 De aanleiding van de visie Programma De Andere Overheid (Balkenende II) Doel efficiënter en beter laten werken overheid

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Voorstel. Afdeling : Middelen Nummer : Portefeuillehouder : Albert de Hoop Datum vergadering : Onderwerp

Voorstel. Afdeling : Middelen Nummer : Portefeuillehouder : Albert de Hoop Datum vergadering : Onderwerp Voorstel Afdeling : Middelen Nummer : Portefeuillehouder : Albert de Hoop Datum vergadering : Onderwerp : Uitbesteding ICT van samenwerkingsverband VAST aan gemeente Leeuwarden Inleiding Op 4 februari

Nadere informatie

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMkcc SIM klant contact centrum Digitale dienstverlener voor e-gemeenten klacht/melding belscripts kennisbank status aanvraag direct bestellen kosten antwoorden KCC openingstijden beleidsinformatie online

Nadere informatie

Basisinformatie DigiD

Basisinformatie DigiD Basisinformatie DigiD Algemeen 1. Wat is het onderwerp? (naam) DigiD Documenten 2. Wat maakt het programma (resultaat/deliverable) en wat is in hoofdlijnen de impact van die voorziening voor gemeenten?

Nadere informatie

V.V: 27 juni 2012 Datum 8 mei 2012 Agendapuntnr. H.8 Bijlagen besluit Onderwerp Kredietvoorstel Informatievoorziening en Automatisering 2012/2013

V.V: 27 juni 2012 Datum 8 mei 2012 Agendapuntnr. H.8 Bijlagen besluit Onderwerp Kredietvoorstel Informatievoorziening en Automatisering 2012/2013 Aan de leden van de verenigde vergadering V.V: 27 juni 2012 Datum 8 mei 2012 Agendapuntnr. H.8 Bijlagen besluit Onderwerp Kredietvoorstel Informatievoorziening en Automatisering 2012/2013 1. Inleiding

Nadere informatie

Wat verwachten burgers van een compacte lokale overheid? VlaVirGem en KING bouwen samen aan een compacte overheid!

Wat verwachten burgers van een compacte lokale overheid? VlaVirGem en KING bouwen samen aan een compacte overheid! Wat verwachten burgers van een compacte lokale overheid? VlaVirGem en KING bouwen samen aan een compacte overheid! Johan van der Waal, Strategisch adviseur KING Operatie NUP en V-ICT-OR OSLO Film Dienstverlening

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Digitaal Loket: kansen of kosten

Digitaal Loket: kansen of kosten Digitaal Loket: kansen of kosten 27 oktober 2011 www.gentleware.nl janjaap.vanweringh@gentleware.nl 06-12.1234.15 1 Onderwerpen Wat is een digitaal loket? Waarom een digitaal loket? Stappenplan Do s en

Nadere informatie

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen!

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen! Conclusie Architectuur Elektronische Overheid 2007 Niet kantelen,maar koppelen! ? Roep naar meer Informatie!! JJH Front-office `c Transactieplatform MID-office Backoffice applicaties Klant Contact Centrum

Nadere informatie

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Commissie Bestuur en Financiën 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake de aanschaf en financiering van een nieuwe

Nadere informatie

Plan van Aanpak Klant Contact Centrum januari 2013

Plan van Aanpak Klant Contact Centrum januari 2013 Plan van Aanpak Klant Contact Centrum 2013 15 januari 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Routekaart Dienstverlening... 3 3. Mijlpalen 2012... 4 4. Niet gerealiseerde activiteiten fase 2 (2012)...

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Onderwerp Masterplan ICT; voortgang in 2012 Oplegvel Informatienota Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr. MC Baas Telefoon 0235114558 E-mail: mcbaas@haarlem.nl MenS/ICT Reg.nr. 2012/290658 GEEN bijlagen kopiëren

Nadere informatie

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR DB-vergadering 08-02-2010 BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer ox.xax.oox Inboeknummer oajoxabrz Beslisdatum B&W az augustus 2002 Dossiernummer 235.352 Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie

Nadere informatie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie Feiten over de BGT op zakformaat Basisregistratie Grootschalige Topografie Inhoud Samenwerking is de sleutel tot succes 4 Wat is de BGT? 7 De BGT is onderdeel van een groter geheel 9 Meerwaarde door standaarden

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Overleven in een digitale wereld

Overleven in een digitale wereld P a g i n a 1 Projecten in de spotlight Overleven in een digitale wereld Gemeente Venlo heeft zich een stevige ambitie opgelegd. Niet alleen moet het imago van Venlo verbeterd worden, met de Floriade 2012

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Brummen

Rekenkamercommissie Brummen Rekenkamercommissie Brummen Onderzoeksopzet Waar staat de gemeente Brummen met de Publieke Dienstverlening? 1. Inleiding In het onderzoeksprogramma 2011 wordt in het overzicht van onderwerpen voor onderzoek,

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

Gemeente Uden. ICT-visiedocument 2010-2012

Gemeente Uden. ICT-visiedocument 2010-2012 Gemeente Uden ICT-visiedocument 2010-2012 Inleiding Dit ICT-visiedocument geeft op hoofdlijnen de richting aan voor het te volgen ICT-beleid. Het doet echter geen uitspraken op detail over de inrichting

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 10/19 juni /3 juli 2008. Onderwerp: Implementatie BAG in de gemeente Woensdrecht

Vergadering d.d.: 10/19 juni /3 juli 2008. Onderwerp: Implementatie BAG in de gemeente Woensdrecht RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 10/19 juni /3 juli 2008 agendanummer: Onderwerp: Implementatie BAG in de gemeente Woensdrecht Portefeuillehouder: M. P. Groffen datum: 26 mei 2008 Samengevat voorstel 1.

Nadere informatie

Afdeling Kwaliteit & Informatie Gemeente Woudenberg. Legenda Groen, geen problemen voorzien qua tijd, geld, kwaliteit

Afdeling Kwaliteit & Informatie Gemeente Woudenberg. Legenda Groen, geen problemen voorzien qua tijd, geld, kwaliteit Afdeling Kwaliteit & Informatie Gemeente Woudenberg Project Status Formulier (PSF) v1.0 Datum: 14-10-2015 Projectnaam: Opdrachtgever: Projectmanager: Voortgangsrapportage IBP 2012-01 2015-05 Prognose totale

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 november 2009

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 november 2009 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 november 2009 Steller : D.P.J. Brom Telefoonnummer: 593 Onderwerp : Stand van zaken programma e-dienstverlening Geachte leden van de raad, Graag informeren wij u

Nadere informatie

STERK voor de burger

STERK voor de burger STERK voor de burger Eindrapportage STERK 2012-2015 Themaraad Nederweert, STERK in dienstverlening 19 januari 2015 N113 Eindrapportage STERK 20141216 Eindrapportage STERK In vogelvlucht: STERK: Snel, Transparant,

Nadere informatie

Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ

Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ Voorwoord Deze handreiking behoort tot de reeks handreikingen die worden samengesteld ten behoeve van de verwerving en implementatie

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie

De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie 1 Open standaarden in de context van het plateaumodel De

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

Projectorganisatie Midoffice

Projectorganisatie Midoffice Gemeente Aalten Projectorganisatie Midoffice Emile Wennink Gemeente Aalten Klaas van der Heijden Split~Vision Gemeente Aalten Agenda Landelijke ontwikkelingen Gemeente wordt portaal voor alle overheidsvragen

Nadere informatie

Factsheet Mozard Wmo

Factsheet Mozard Wmo Mensgerichte dienstverlening in het Sociaal Domein Factsheet Mozard Wmo De complete geïntegreerde ICT oplossing voor het behandelen van het Wmo-proces Hoe draagt Mozard bij aan de ondersteuning van het

Nadere informatie

Handreiking NORA-overzichtskaarten

Handreiking NORA-overzichtskaarten Handreiking NORA-overzichtskaarten Richtlijnen voor het maken van NORA-conforme architectuurplaten Handreiking NORA-platen Januari 2011 Deze handreiking biedt u aanwijzingen voor het maken van architectuurplaten

Nadere informatie

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella 20 14-35 1 Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 RvO van de fractie VSP dd 23-09-2014 inzake aanleveren bodemgegevens BRO per 1 jan. 2016 (zie 2014-301) Afdeling

Nadere informatie

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Verantwoording 2012 4 2.1 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 4 2.2 Diversen 4 3 Nieuwe ontwikkelingen 5 3.1

Nadere informatie

Dimpact en GovUnited vergeleken

Dimpact en GovUnited vergeleken Dimpact en GovUnited vergeleken.. en de invulling van zaakgewijs werken Bob Coret 22 september 2011 Digital Groep Specialist op het gebied van dienstverlening en digitaal werken. 2 punt op de horizon 3

Nadere informatie

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Digitaal Werken in Purmerend

Digitaal Werken in Purmerend Digitaal Werken in Purmerend Stand van zaken en vervolgstappen 5 januari 2016 Bedrijfsvoering Purmerend 0. Doel informatiebijeenkomst 5 januari Informatie over bedoeling en aanpak digitaal werken. Stand

Nadere informatie