5. Financiën & Vervoer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5. Financiën & Vervoer"

Transcriptie

1 5. Financiën & Vervoer Bij het ouder worden komen veel veranderingen kijken. Er zijn diverse financiële regelingen voor ouderen. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste regelingen uitgelegd waar men mee te maken kan krijgen bij het ouder worden. Aan het eind van het hoofdstuk zijn de belangrijkste gemeentelijke adressen te vinden. Voor vragen kan men ook terecht bij de ouderenadviseurs van RIGOM Financiën Algemene Ouderdomswet (AOW) De Algemene Ouderdomswet (AOW) geeft bij het bereiken van een leeftijd van 65 jaar recht op een ouderdomspensioen aan iedereen die verzekerd is geweest. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de AOW uit. Naast de AOW hebben steeds meer mensen een aanvullend pensioen opgebouwd. De uitvoering van deze pensioenen is in handen van verschillende (bedrijfstak)pensioenfondsen. Aanvragen AOW Het AOW- pensioen moet een half jaar vóór het bereiken van de 65-jarige leeftijd worden aangevraagd. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) stuurt hiervoor automatisch een aanvraagformulier toe. Bij tijdige indiening wordt het AOW- pensioen op tijd uitbetaald. Als drie maanden voor het bereiken van de 65-jarige leeftijd nog geen aanvraagformulier voor de AOW is ontvangen, is het raadzaam contact op te nemen met de Sociale Verzekeringsbank. Hoogte AOW De hoogte van de AOW is afhankelijk van persoonlijke omstandigheden. Ook wordt er rekening mee gehouden of men een (huwelijks)partner heeft en/of de zorg voor kinderen beneden de 18 jaar. Toeslag Gehuwde of samenwonende partners hebben elk een zelfstandig recht op pensioen. Is de partner nog geen 65 jaar dan bestaat er recht op een toeslag. De toeslag is afhankelijk van het inkomen uit arbeid van de jongere partner. Van het inkomen uit arbeid wordt een deel buiten beschouwing gelaten. Deze vrijlating bedraagt 15% van het brutominimumloon plus een derde deel van het meerdere aan bruto inkomsten. De rest wordt in mindering gebracht op de toeslag. De vrijlating geldt ook voor inkomen in verband met arbeid (uitkeringen) bij pensioenen ingegaan voor 1 juli Bij pensioenen ingegaan na 1 juli 1996 wordt het inkomen in verband met arbeid geheel van de toeslag afgetrokken. Korting op AOW Niet iedereen heeft recht op een volledige AOW. Wanneer iemand niet steeds verzekerd is geweest, bijvoorbeeld door een tijdelijke woonduur in het buitenland of door op latere leeftijd naar Nederland te komen, kan het zijn dat er een korting op de AOW wordt doorgevoerd. Deze korting bedraagt 2% voor ieder niet-verzekerd jaar. Wellicht is er nog recht op een

2 pensioen in een ander land. De SVB bemiddelt bij het aanvragen daarvan. Het AOWpensioen wordt niet met buitenlandse pensioenen verrekend. Wanneer er gekort wordt op de AOW en er zijn weinig of geen aanvullende inkomsten, dan is onder bepaalde voorwaarden aanvullende bijstand mogelijk. Deze moet met ingang van 2010 aangevraagd worden bij de Sociale Verzekeringsbank. De vakantie-uitkering Het bedrag van de vakantie-uitkering is afhankelijk van de hoogte van de AOW. De vakantieuitkering wordt éénmaal per jaar, in mei, uitbetaald. Overlijdensuitkering De overlijdensuitkering bedraagt eenmaal het bruto maandbedrag aan pensioen (zonder eventuele toeslag) en vakantie-uitkering waarop de overledene recht had. Hierop wordt het eventueel te veel betaalde over de periode vanaf de dag na het overlijden in mindering gebracht. De uitbetaling van de overlijdensuitkering gebeurt als regel in een bedrag ineens en is belasting- en premievrij. Sociale Verzekeringsbank (districtskantoor) Takenhofplein 4 Postbus JN Nijmegen telefoon algemeen : (024) telefoon AOW/Anw: (024) Internet: Pensioen Er bestaat geen algemene pensioenplicht in Nederland, maar in veel bedrijfstakken is inmiddels wel een regeling als aanvulling op de wettelijke pensioenen. De duizenden pensioenregelingen zijn erg verschillend. hierover kan het beste opgevraagd worden bij de laatste werkgever of bij het pensioenfonds van de betreffende bedrijfstak. Aanvraag Het pensioen dient door de rechthebbende zelf aangevraagd te worden. Het te ontvangen pensioen vanwege het laatste werk levert meestal geen problemen op. Lastiger wordt het wanneer iemand veel verschillende pensioenfondsen heeft gehad. Ook fusies van bedrijven en pensioenfondsen maken het er niet gemakkelijker op om te achterhalen waar het pensioen aangevraagd moet worden. Bij de Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen of de Pensioen- & Verzekeringskamer kan nagevraagd worden bij welk pensioenfonds een opgebouwd pensioen is ondergebracht. Internet: Internet: Pensioen- & Verzekeringskamer

3 Postbus BD Apeldoorn telefoon: (0900) ( 0,35 per gesprek) Internet: Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen Helpdesk Vergeten Pensioenen Zeestraat 65d 2518 AA s-gravenhage telefoon: (070) maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot uur Internet: 2ZW Postbus DG Utrecht telefoon: (030) Internet: Algemene Nabestaandenwet (Anw) De nabestaandenuitkering Anw is een financiële ondersteuning van de overheid na het overlijden van een partner. De Sociale Verzekeringsbank voert de Anw namens de overheid uit. De uitkering op grond van de Algemene Nabestaandenwet (Anw) bedraagt maximaal 70% van het netto minimumloon. De Anw is inkomensafhankelijk. Inkomen in verband met arbeid (uitkeringen) wordt er geheel van afgetrokken. Van inkomen uit arbeid blijft een deel buiten beschouwing: 50% van het minimumloon plus een derde deel van het meerdere. Nabestaanden die vroeger een AWW-uitkering (Algemene Weduwen en Wezenwet) ontvingen en onder de overgangsregeling vallen houden in ieder geval een inkomensonafhankelijke uitkering van 30% van het bruto minimumloon. Op de resterende uitkering wordt het inkomen gekort met een gunstiger vrijlatingregeling. Bij huwelijk, geregistreerd partnerschap en samenwonen, eindigt de uitkering. Als het samenwonen binnen zes maanden wordt verbroken, dan kan de nabestaande terugvallen op de Anw. Nabestaanden die samenwonen in verband met hulpbehoevendheid van zichzelf of van de ander behouden een deel van hun uitkering. De nabestaandenuitkering eindigt in elk geval bij 65 jaar. Sociale Verzekeringsbank (districtskantoor) Takenhofplein 4 Postbus JN Nijmegen telefoon AOW/Anw (024) telefoon algemeen (024)

4 Internet: Belastingen Bijna iedereen betaalt belasting. Voor veel mensen blijft dit beperkt tot de inhouding van loonheffing op hun loon, uitkering, AOW of pensioen. Alleen mensen met een behoorlijk vermogen of meerdere inkomensbronnen krijgen te maken met een belastingheffing na het invullen van een aangiftebiljet. Sinds enkele jaren moeten ook veel ouderen rekening houden met een belastingaanslag. Doordat de AOW van de Sociale Verzekeringsbank en het pensioen via een (bedrijf)pensioenfonds tegenwoordig apart worden betaald, wordt er soms te weinig belasting ingehouden op het pensioen en moet achteraf worden bijbetaald. Teruggave Algemeen bekend is de mogelijkheid van belastingaftrek in het geval van een hypotheek op de eigen woning. Ook als er buitengewone uitgaven vanwege ziektekosten zijn geweest is het mogelijk om belasting terug te vragen. Er geldt wel een drempelbedrag dat hoger is naarmate het inkomen stijgt. In 2009 zijn de aftrekposten vanwege ziektekosten weliswaar sterk beperkt, maar het blijft ook nu nog in een aantal situaties mogelijk om belasting terug te krijgen. Als naar aanleiding van de aangifte een lager verzamelinkomen wordt vastgesteld, dan kan dat gevolgen hebben voor allerlei andere regelingen. Veel subsidies en eigen bijdragen zijn inkomensafhankelijk en daarbij wordt vaak het verzamelinkomen gehanteerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Huurtoeslag, Zorgtoeslag en eigen bijdrage thuiszorg. Terugvragen van belasting kan tot vijf jaar met terugwerkende kracht worden gedaan. In de jaren voor 2009 waren de aftrekmogelijkheden ruimer en dus kan in veel gevallen over die jaren een hogere teruggave worden verwacht. Hulp Leden van ouderenbonden en vakbonden kunnen gebruik maken van de belastingservice van hun bond. Ouderen met een laag inkomen kunnen voor hulp bij het doen van aangifte of het terugvragen van belasting nog slechts in beperkte mate terecht bij de Belastingdienst. Mensen met een hoger inkomen kunnen zich wenden tot een belastingconsulent. Ouderen met alleen AOW of met een beperkt pensioen die minder mobiel zijn en/of moeite hebben met het ordenen van hun papieren kunnen een beroep doen op een van de gespecialiseerde vrijwillige ouderenadviseurs van RIGOM. Belastingtelefoon telefoon: (0800) 0543 (gratis) Internet: Voor vragen kan men ook terecht bij de RIGOM ouderenadviseur telefoon: (0412)

5 Zorgverzekering De zorgverzekeringswet zorgt ervoor dat noodzakelijke zorg voor iedereen toegankelijk is. Iedereen die in Nederland woont of hier loonbelasting betaalt is verplicht zich tegen ziektekosten te verzekeren. De zorgverzekering bestaat uit een basispakket, daarnaast kan men zich aanvullend verzekeren. Basispakket Het wettelijk vastgestelde basispakket bestaat uit: Geneeskundige zorg, huisartsen, ziekenhuizen en medische specialisten Ziekenhuisverblijf Hulpmiddelen Tandheelkundige zorg (tot 18 jaar, vanaf 18 jaar alleen specialistische tandheelkunde en kunstgebit) Geneesmiddelen Kraamzorg Ziekenvervoer Paramedische zorg (fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, dieetadvisering) Aanvullende Verzekering Het basispakket vergoedt niet alle kosten voor gezondheidszorg. Daarom zijn er aanvullende verzekeringen. Niet alle aanvullende verzekeringen vergoeden hetzelfde. Het is niet verplicht om aanvullende verzekeringen te nemen. Nominale premie Voor de zorgverzekering betaalt iedereen een maandelijkse premie aan de zorgverzekeraar. De gemiddelde premie van het basispakket bedraagt 95 per maand. Dit kan echter per zorgverzekeraar verschillen. Zorgtoeslag Zorgtoeslag Om ervoor te zorgen dat mensen met een lager inkomen niet in de problemen komen met het betalen van de premie is er de Zorgtoeslag. Alleenwonende personen met een inkomen lager dan per jaar of personen met een partner en een gezamenlijk inkomen van minder dan per jaar (bedragen van 2009) hebben recht op Zorgtoeslag. Aanvragen van Zorgtoeslag kan digitaal of met een formulier. Een formulier kan aangevraagd worden bij de belastingtelefoon (0800) 0543 of via Zorgverzekeraars Het aanbod van zorgverzekeringen en de premies die men hiervoor moet betalen kunnen verschillen. Het is dan ook verstandig om verschillende zorgverzekeraars met elkaar te vergelijken. Men mag een keer per jaar veranderen van zorgverzekeraar. Om makkelijk vergelijkingen te maken of om te kijken wat een bepaalde polis dekt bestaat de internetsite

6 Acceptatieplicht Zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen voor het wettelijk verzekerde basispakket te verzekeren ongeacht leeftijd, geslacht of gezondheidstoestand. Ook mag de zorgverzekeraar de premie niet laten afhangen van de persoonlijke situatie. Postbus 51 telefoon: (0800) 8051 (gratis) op werkdagen van 9.00 tot uur Internet: Voor meer informatie kan men ook terecht bij de eigen verzekeringsmaatschappij Persoonsgebonden Budget Wanneer iemand zorg nodig heeft vanwege ziekte, handicap of ouderdom, dan wordt deze vaak geleverd door een thuiszorgorganisatie via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) of via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat wordt Zorg in natura (Zin) genoemd. Het is ook mogelijk om een bedrag te vragen waarmee zelf de zorg kan worden georganiseerd en ingekocht. Dat heet een Persoonsgebonden Budget(PGB). Voordat een PGB kan worden toegewezen moet eerst de noodzaak worden vastgesteld via een indicatie. De indicatie voor huishoudelijke hulp is de verantwoordelijkheid van de gemeente (huishoudelijke hulp valt onder de Wmo, zie ook elders in dit hoofdstuk). Sommige gemeenten doen zelf de indicatie; andere hebben deze uitbesteed, bijvoorbeeld aan het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De indicatie voor andere vormen van zorg (die onder de AWBZ vallen), zoals persoonlijke verzorging of verpleging, doet het CIZ. Voor elke soort zorg kan men kiezen voor Zorg in natura of een PGB. Het is dus mogelijk om tegelijkertijd bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp zelf te regelen via een PGB en voor de verpleging iemand van de thuiszorg te laten komen voor Zorg in natura. Binnen één zorgfunctie, bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, een combinatie maken van Zorg in natura en een PGB kan niet. De hoogte van het PGB is afhankelijk van het aantal geïndiceerde uren en van de soort zorg. Daarnaast wordt er, net als bij Zorg in natura, rekening gehouden met een inkomensafhankelijke bijdrage. Voor het PGB in het kader van de AWBZ geldt een landelijke regeling. Gemeenten zijn volgens de Wmo verplicht om burgers een reële keuze te bieden voor een PGB als alternatief voor Zorg in natura. Ze hebben echter veel vrijheid hoe ze de regeling vormgeven, evenals bijvoorbeeld de mate en de wijze van de verantwoording van de besteding van het toegekende PGB. Bij een PGB volgens de AWBZ geldt een vrij besteedbaar bedrag. Het overige moet achteraf periodiek worden verantwoord. Naarmate het PGB hoger is, moet dit vaker in het jaar gebeuren. Werken met een PGB betekent dat de budgethouder zelf personeel kan kiezen en in overleg met de zorgverlener de inhoud van het werk en de werktijden kan afspreken. De zorg kan worden verleend door een persoon, maar ook door een organisatie. Daar staat tegenover dat

7 de budgethouder zelf verantwoordelijk is voor het werven van personeel, ook voor vervanging bij ziekte. De budgethouder krijgt ook te maken met een aantal administratieve zaken. Hiervoor kan de budgethouder ondersteuning krijgen van het SVB Servicecentrum PGB. Ook kan men zich aansluiten bij Per Saldo, de vereniging van budgethouders. Per Saldo Postbus DD Utrecht telefoon: (030) Internet: SVB Servicecentrum PGB Postbus RA Utrecht telefoon: (030) Internet: Overlijden en erfrecht Hoe oud of ziek iemand ook is geweest, een overlijden komt voor iedereen bijna altijd nog onverwacht. Dan moeten er in een korte periode vrij veel zaken worden geregeld, want tussen het overlijden en de uitvaart liggen maximaal vijf dagen. De uitvaartverzorger kan adviseren over het regelen van de uitvaart en het vormgeven van het afscheid op een manier die past bij de overledene. Aangifte doen De aangifte moet binnen vijf dagen na overlijden bij de Burgerlijke Stand in de gemeente van overlijden worden gedaan, waarbij een door de arts afgegeven verklaring van overlijden moet worden overlegd. Gewoonlijk doet de uitvaartondernemer de aangifte. Begrafenis of crematie Na het overlijden zijn nabestaanden verplicht om wensen uit een testament of codicil uit te voeren. De uitvaart mag niet eerder dan 36 uur na overlijden plaatsvinden en niet later dan vijf dagen erna. Vaak wordt de uitvaart verzorgd door een uitvaartonderneming, maar dat is niet verplicht. Nabestaanden kunnen veel zelf doen. In de Gids voor de Uitvaart staan mogelijkheden om zelf een uitvaart te regelen. Deze gids is te koop in de boekhandel en bij de AVVL-Uitvaartzorg. Kosten Een begrafenis of crematie kost geld. Uitgegaan moet worden van een minimum prijs van circa 2700 voor een uitvaart. Zolang een graf in stand wordt gehouden, zijn er kosten voor het onderhoud. Men kan zich verzekeren voor uitvaartkosten. Eventuele extra kosten kunnen worden betaald uit bijvoorbeeld de erfenis. Erfgenamen die het niet op kunnen brengen, kunnen Bijzondere Bijstand aanvragen bij de gemeente.

8 Instanties waarschuwen Een overlijden moet worden gemeld aan instanties waarmee de overledene vaste financiële afspraken had: instellingen waarvan de overledene salaris, uitkering of pensioen ontving hypotheekbank zorgverzekeraar maatschappijen waar de overledene andere verzekeringen had afgesloten als de overledene alleenstaand was: energiebedrijf, telefoonmaatschappij bank woningcorporatie abonnementen, lidmaatschappen Belastingdienst Nabestaanden hebben een Verklaring van erfrecht (via de notaris) nodig om te kunnen beschikken over bijvoorbeeld spaarrekeningen en kluizen. Erfrecht Erfrecht komt aan de orde bij overlijden. Degene die overlijdt wordt erflater genoemd. Het vermogen dat iemand nalaat (bezittingen en schulden) heet nalatenschap. Alle bezittingen en schulden gaan over op de erfgenamen. Als de overledene geen testament heeft gemaakt bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Dit heet versterferfrecht. De wet verdeelt de mogelijke erfgenamen (de familieleden) in vier groepen. Pas als in een groep geen familielid aanwezig is, komen personen uit een daaropvolgende groep in aanmerking. Nietgeregistreerde samenwonenden erven volgens het versterferfrecht niet van elkaar. Als zij dat wel willen, moeten zij een testament op laten maken. Testament Met een testament kan men afwijken van de standaardregels. Dat wordt testamentair erfrecht genoemd. Testamenten worden gemaakt ten overstaan van een notaris. Het is mogelijk om in een testament een executeur te benoemen die de nalatenschap zal afhandelen. Volgens het versterfrecht erven in principe de langstlevende echtgenoot en kinderen. Wanneer men bijvoorbeeld ook stiefkinderen bij de wettelijke verdeling wil betrekken, dient bij de notaris een testament opgemaakt te worden. Codicil Een codicil is een wilsbeschikking die niet door de notaris wordt opgemaakt. Het moet een zelf geschreven document met handtekening zijn, waarin bijvoorbeeld kledingstukken, sieraden of inboedelgoederen worden nagelaten. Onterving Kinderen en echtgenoten kunnen in een testament worden onterfd. Kinderen kunnen echter binnen vijf jaar een beroep doen op hun legitieme portie. De legitieme portie bedraagt de

9 helft van wat het kind zou hebben gekregen als er geen testament was, dus de helft van het versterferfdeel. De onterfde echtgenoot krijgt bepaalde rechten als dat nodig is voor zijn verzorging. Successie- en schenkingsrecht Het successierecht is een belasting, die wordt geheven over de werkelijke waarde van datgene wat iemand als erfenis ontvangt. Als er sprake is van schenking in plaats van erven, dan heet dit schenkingsrecht. Voor het successie- en schenkingsrecht zijn bepaalde bedragen vrijgesteld van belasting. Als deze bedragen worden overschreden, is de ontvanger verplicht een bepaald percentage belasting te betalen over het gedeelte dat de vrijstelling te boven gaat. Naarmate men dichter in de familierelatie staat tot de erflater zijn vrijstellingen hoger en belastingpercentages lager. Voor meer informatie over het successie- en schenkingsrecht kan men zich wenden tot een notaris. Om problemen bij successie en schenkingen te voorkomen is dit zeker aan te raden. Ook bij overdacht van onroerend goed van ouders naar kinderen is deskundig advies van een notaris onmisbaar. Op notariskantoren zijn diverse gratis folders over erfrecht verkrijgbaar. Notaristelefoon: (0900) ( 0,25 per minuut), iedere werkdag van 9.00 tot uur Internet: Ministerie van Justitie Centraal Testamentenregister Postbus EH s-gravenhage telefoon: (070) Internet: Huurtoeslag Huurders die in verhouding tot hun inkomen een hoge huur betalen kunnen onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming krijgen van de overheid (de Belastingdienst). Huurders van een woningcorporatie kunnen kiezen of men de toeslag op eigen rekening wil ontvangen of rechtstreeks laat betalen aan de verhuurder. In het laatste geval verrekent de verhuurder de toeslag met de huur. Huurtoeslag is alleen mogelijk voor een zelfstandige woning, dat wil zeggen een woning met een eigen toegangsdeur, toilet en keuken. Voor de huurtoeslag mag de huur niet lager zijn dan 201,23 en niet hoger dan 631,73. (bedragen per ). Onder huur wordt in dit verband verstaan de kale huur en enkele servicekosten. Inkomen en vermogen

10 De huurtoeslag is vooral afhankelijk van de verhouding tussen de huur en het inkomen. Hierbij gaat het om het inkomen van het lopende jaar. In eerste instantie zal dit een schatting zijn. In het erop volgende jaar zal de Belastingdienst de huurtoeslag definitief vaststellen. Dit kan leiden tot een nabetaling, maar ook tot terugvordering van teveel betaalde toeslag. Bij het inkomen wordt niet alleen gekeken naar het inkomen van de aanvrager, maar ook telt het inkomen van toeslagpartner en medebewoners mee. Boven bepaalde vermogensgrenzen is er geen recht op Huurtoeslag, ook als het inkomen laag is. Er zijn aparte grenzen voor huishouden tot 65 jaar en huishoudens van 65 jaar en ouder. Bepalend hiervoor is of de meest verdienende persoon op 1 januari 65 jaar is. Tabel Maximum inkomen voor personen tussen 23 en 64 jaar Uw situatie Maximaal inkomen U woont alleen U heeft medebewoners Tabel Maximum inkomen voor personen van 65 jaar of ouder Uw situatie Maximaal inkomen U woont alleen U heeft medebewoners (bedragen per ) Aanvragen en wijzigen Huurtoeslag kan worden aangevraagd via de website Toeslagen van de Belastingdienst: of door het aanvragen van een formulier bij de Belastingtelefoon: (0800) Op dezelfde manier kunnen wijzigingen worden doorgegeven. Met name veranderingen in inkomen en de woonsituatie zijn van groot belang. Hierbij kan worden gedacht aan het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en aan overlijden of verhuizen van de aanvrager of medebewoner/ toeslagpartner. Ook de huur kan wijzigen door een jaarlijkse huurverhoging. Bij een verhuizing gaan de nieuwe gegevens in vanaf het moment dat men op het nieuwe adres staat ingeschreven bij de gemeente. Belastingdienst Toeslagen telefoon: (0800) 0543 Internet: Gemeentelijke regelingen Gemeentelijke inkomensondersteuning Uitkomen met het inkomen is niet altijd eenvoudig. Dat kan komen doordat het inkomen erg laag is of doordat men wordt geconfronteerd met bijzondere kosten. Ook schuldenproblematiek kan het leven ernstig bemoeilijken. Gemeenten kunnen met landelijke

11 regelingen, aangevuld met eigen beleid en eigen fondsen of voorzieningen, zorgen voor een steuntje in de rug. Bij bijna alle regelingen hanteert de overheid inkomens- en vermogensgrenzen. Aanvraagformulieren en nadere informatie over de voorwaarden van de diverse onderdelen van het gemeentelijk ondersteuningsbeleid is verkrijgbaar bij de afdeling Sociale Zaken of het Zorgloket van de betreffende gemeente. Wet Werk en Bijstand (WWB) Uitgangspunt van de Wet Werk en Bijstand is dat iedereen zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud moet voorzien. Wie daartoe niet in staat is en geen beroep kan doen op een andere sociale wet of voorziening komt in aanmerking voor bijstand. Het is een landelijke regeling, maar de gemeente heeft ruimte om een eigen beleid te voeren. Voor de toepassing wordt gekeken naar de woonsituatie, naar (neven)inkomsten en ook naar vermogen, bijvoorbeeld in de vorm van een spaarrekening of eigen woning. Deze inkomensnormen en vermogensgrenzen worden jaarlijks vastgesteld en zijn verschillend naar gelang de woonsituatie. Er zijn aparte normen voor alleenstaanden, echtparen/partners, alleenstaande ouders. Algemene Bijstand Mensen met een inkomen beneden de bijstandsnorm kunnen een aanvulling op hun inkomen krijgen tot aan de bijstandsnorm. Voor personen van 65 jaar en ouder sluiten deze normen aan bij de netto AOW-bedragen. Deze regeling is vooral van belang voor mensen die voor hun pensionering een of meerdere jaren in het buitenland verbleven en daarom een korting op hun AOW hebben gekregen. Bijzondere Bijstand Mensen met een minimuminkomen kunnen via Bijzondere Bijstand een vergoeding krijgen voor kosten die ze niet via een andere regeling, zoals bijvoorbeeld een ziektekostenverzekering, vergoed kunnen krijgen. Enkele voorbeelden van bijzondere kosten zijn: dieetkosten, incontinentiemateriaal, extra was- en slijtkosten van kleding, eigen bijdrage voor thuiszorg, gehoorapparaat of pruik. Vervanging van huisraad of huishoudelijke apparaten hoort in principe tot de normale kosten van levensonderhoud. Hiervoor moet men geld reserveren. Er zijn echter omstandigheden denkbaar dat dit niet kan. Afhankelijk van de persoonlijke situatie en van het beleid van de gemeente kan in deze gevallen bijstand in de vorm van een lening of in uitzonderingsgevallen zelfs om niet worden verstrekt. Categoriale inkomensondersteuning Onder de Wet Werk en Bijstand is categoriale bijstand aan mensen jonger dan 65 jaar niet meer toegestaan. Wel geldt voor deze leeftijdsgroep een andere regeling, namelijk de Langdurigheidtoeslag. Deze toeslag is alleen voor degenen die minimaal vijf jaar lang afhankelijk van een uitkering op minimumniveau, in die periode niet heeft gewerkt en ook geen zicht op werk heeft. De Langdurigheidtoeslag moet men zelf aanvragen. Formulieren zijn verkrijgbaar bij de gemeente. Voor inwoners van 65 jaar en ouder kan de gemeente wel een categoriale ondersteuning geven. Sommige gemeenten doen dat ook. De vorm is per gemeente anders. Soms wordt een bedrag uitgekeerd, soms wordt een korting gegeven op de kosten van een aanvullende ziektekostenverzekering.

12 Maatschappelijke participatie De overheid vindt deelname aan maatschappelijke activiteiten belangrijk. Mensen met een laag inkomen kunnen in veel gemeenten een financiële tegemoetkoming krijgen om de drempel voor meedoen aan sociale en culturele activiteiten te verlagen. Vaak is dit in de vorm van uitkeringen uit een fonds, soms op declaratiebasis, dan weer via forfaitaire bedragen. Aanvraagformulieren en informatie over de lokale regelingen zijn verkrijgbaar bij de gemeente. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Mensen met een minimuminkomen en zonder vermogen kunnen kwijtschelding krijgen van de gemeentelijke belastingen. De termijn waarbinnen na ontvangst van de aanslag kwijtschelding kan worden gevraagd is per gemeente verschillend. In het algemeen is het dan ook verstandig om dit zo snel mogelijk te doen. Op het aanslagbiljet staat aangegeven hoe dit moet. Schuldhulpverlening Aflossen van een lening kan soms lastig zijn en een zware stempel op het leven drukken. De gemeente kan helpen door voorlichting. Ook kan het nodig zijn om het budget te laten beheren. In problematische schuldsituaties moet er naar een oplossing worden gezocht via schuldsanering. Soms is de schuldhulpverlening in handen van de gemeente zelf. Vaak werkt de gemeente samen met Maatschappelijk Werk en een Gemeentelijke Kredietbank. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Sinds 1 januari 2007 is er een nieuwe wet van kracht; de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het doel van de Wmo is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. De Wet maatschappelijke ondersteuning is er voor iedereen. Dus voor gezonde mensen, maar ook voor mensen met beperkingen door ouderdom of handicap, een chronisch psychisch probleem, een psychosociaal probleem en ouders en kinderen met opvoedproblemen. Eigen bijdrage Wmo De gemeente kan een eigen bijdrage vragen voor Wmo-voorzieningen. De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage. De gemeente stelt deze bijdragen jaarlijks opnieuw vast. Wat valt er onder de Wet maatschappelijke ondersteuning? De Wmo regelt dat mensen die hulp nodig hebben in het dagelijkse leven ondersteuning krijgen van hun gemeente. Het gaat om voorzieningen als hulp in het huishouden, een rolstoel of woningaanpassing. De Wmo ondersteunt mensen die zich inzetten voor hun medemens of buurt. Het gaat bijvoorbeeld om mantelzorgers en vrijwilligers. De Wmo stimuleert activiteiten die de onderlinge betrokkenheid in buurten en wijken vergroten. De Wmo biedt ondersteuning om te voorkomen dat mensen later zwaardere vormen van hulp nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om opvoedingsondersteuning en activiteiten tegen eenzaamheid.

13 De uitvoering van de Wmo ligt bij de gemeente. Bezoekadres Arnoud van Gelderweg CV Grave Postadres Postbus AA Grave telefoon (algemeen): (0486) fax: (0486) internet: Openingstijden stadhuis: maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 12:30 uur Openingstijden Cluster Burgerzaken: maandag tot en met vrijdag van 9:00-12:30 uur en dinsdag ook van 16:00 tot 18:30 uur Waar welke voorzieningen aanvragen? Er zijn zo veel verschillende regelingen en voorzieningen voor mensen met een ziekte of handicap dat het niet altijd duidelijk is waar men moet zijn om een voorziening aan te vragen. In onderstaand overzicht staan de meeste voorzieningen waar men een vergoeding voor kan krijgen op een rij, met de bijbehorende financiële regeling en de instantie waar ze aangevraagd kunnen worden. Soort voorziening Eisen/aanvullende voorwaarden Wet- en regelgeving Waar kunt u de voorziening aanvragen woonvoorzieningen (bv. Voorziening moet: Wet Uw een ophoging van het aanrecht); vervoersvoorzieningen (bv een scootmobiel); rolstoelen. persoonsgebonden zijn (dus niet voor gemeenschappelijk gebruik bedoelt), langdurig noodzakelijk (de handicap heeft een blijvend karakter), niet algemeen gebruikelijk (dus maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Per 1 januari 2007 heeft de Wmo de wet voorziening gehandicapten (Wvg) gemeente/zorgloket

14 geen vervangen. aanpassingen aan Meer informatie de eisen van de zie elders dit tijd zoals een hoofdstuk. centrale verwarming of telefoonaansluiting Hulpmiddelen voor de Voorziening bedoeld Algemene Wet Thuiszorgwinkel mobiliteit: voor: Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wandelstok 4-poot kortdurend (eiffeltje), gebruik, looprek, uitleentermijn is rollator, maximaal 6 handbewogen (kinder) maanden, rolstoel, voor sommige gipssteun, artikelen is een krukken, indicatie van een trippel- en/of verpleegkundige arthodesestoel. verplicht (thuiszorg regelt dit voor u). Inrichtingselementen woningen: bedtafel, antidecubitusmatras/kussen (decubitus = doorliggen), hoog/laag bed, dekensteun, onrusthekken, bedheffer/papagaai, infuusstandaard, bedverhogers, rugsteun, drempelhulp, badplank Transferhulpmiddelen: draaischijf, patiëntentillift, glijlaken/rollaken, transferplank/glijplank.

Financiën & Vervoer Hoofdstuk 5

Financiën & Vervoer Hoofdstuk 5 Financiën & Vervoer Hoofdstuk 5 56 5. Financiën & Vervoer Bij het ouder worden verandert er veel, ook in financieel opzicht. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste regelingen op het gebied van financiën

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2007 Ministerie van Volksgezondheid,Welzijn en Sport 1 Siliconen borstimplantaten Inhoud Voorwoord 4 Hoe zit het met...... kosten

Nadere informatie

Colofon. Wat te regelen na een overlijden ANBO Utrecht, november 2010 Uitgave van het landelijk bestuur 5 e druk ISBN 90-75139-19-5

Colofon. Wat te regelen na een overlijden ANBO Utrecht, november 2010 Uitgave van het landelijk bestuur 5 e druk ISBN 90-75139-19-5 ANBO is de grootste onafhankelijke belangen- en emancipatieorganisatie voor senioren in Nederland, ongeacht geloofsovertuiging, levensbeschouwelijke, maatschappelijke of politieke opvatting. De seniorenbond

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie.

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. 65 jaar in zicht Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. De brochure 65 JAAR IN ZICHT van de Algemene Onderwijsbond

Nadere informatie

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Heb je een vraag of een casus? Neem dan contact op met: ADVIES & CONSULT bij Stadsgeldbeheer Zowel medewerkers als cliënten in de Maatschappelijke

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Zorg, werk en inkomen

Zorg, werk en inkomen voorzieningengids Zorg, werk en inkomen OKTOBER 2010 voorzieningengids Zorg, werk en inkomen VOORWOORD Iedereen doet mee! Het beleid in onze gemeente is erop gericht dat iedereen meedoet in onze lokale

Nadere informatie

Stand van zaken van de sociale zekerheid

Stand van zaken van de sociale zekerheid Stand van zaken van de sociale zekerheid Overzicht 1 januari 2011 2 Stand van zaken van de sociale zekerheid Inhoudsopgave Inleiding 4 Premieoverzicht 5 Algemene ouderdomswet (AOW) 7 Aanvullende inkomensvoorziening

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Cystic Fibrosis en vergoedingen

Cystic Fibrosis en vergoedingen Cystic Fibrosis en vergoedingen NCFS maart 2015 Copyright NCFS 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 januari 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 juli 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen of

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie juli 2009 Volgnummer: 2009:2; bijgewerkt tot 1 juli 2009

Nadere informatie

DE NALATENSCHAP. 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen. I. Spoedeisende zaken:

DE NALATENSCHAP. 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen. I. Spoedeisende zaken: 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen Hengelosestraat 571 Postbus 126 7500 AC ENSCHEDE Tel : 053 484 00 00 www.123notaris.com DE NALATENSCHAP Wanneer je in aanraking komt met het overlijden

Nadere informatie

Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2014

Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2014 Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2014 Inhoud Betekenis van de afkortingen 4 Nederland 5 Socialezekerheidswetgeving 5 Sociale verzekering zelfstandigen 6 Premie 6 Gezinsbijslag 8 Geneeskundige

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privégeldzaken 1 e druk, maart 2003 2 e druk, juli 2005 3 e druk, maart 2006 4 e druk, april 2007 IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Postbus

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Nadere informatie

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders Houvast bij uw pgb-administratie Informatie voor budgethouders Inhoud 01 Inleiding 3 02 Uw administratie op orde 6 03 Uw pgb uitstippelen 14 04 Salaris of uurtarief 22 05 Financiële administratie 30 06

Nadere informatie

Hulp bij werk, inkomen of zorg

Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen en zorg 1 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 1 Op zoek naar werk 3 Een uitkering om te leven en wonen 5 De gemeente wil graag dat iedereen fijn in Oosterhout

Nadere informatie

Als de ambtenaar komt te overlijden. Informatie voor de partner

Als de ambtenaar komt te overlijden. Informatie voor de partner Informatie voor de partner Mei 2006 Redacteur(en): HDPO/PM/PO/PK 2005 Inhoudsopgave Pagina 1 Emotionele en sociale aspecten 5 1.1 Verdriet en rouw 5 1.2 Omgeving 5 2 Overlijden in het buitenland 6 2.1

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Belastingteruggave voor mensen met een beperking, handicap of chronische ziekte

Belastingteruggave voor mensen met een beperking, handicap of chronische ziekte Belastingteruggave voor mensen met een beperking, handicap of chronische ziekte Belastingjaar 2008 Inhoud Belastingjaar 2008 1 Aftrekposten ziektekosten 2009 2 Belastingaftrek 2008 2 Aftrekposten i.v.m.

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie januari 2014 Volgnummer: 2014:1; bijgewerkt tot 1 januari

Nadere informatie

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders Hoofdstuk 10 18-plus Wettelijk wordt uw pleegkind meerderjarig bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd en is daarmee volledig handelingsbekwaam. De maatregelen van Kinderbescherming eindigen bij

Nadere informatie