Financiën & Vervoer Hoofdstuk 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiën & Vervoer Hoofdstuk 5"

Transcriptie

1 Financiën & Vervoer Hoofdstuk 5 56

2 5. Financiën & Vervoer Bij het ouder worden verandert er veel, ook in financieel opzicht. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste regelingen op het gebied van financiën en vervoer uitgelegd. Voor vragen kan men terecht bij de ouderenadviseurs van RIGOM Financiën Algemene Ouderdomswet (AOW) De Algemene Ouderdomswet (AOW) geeft bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd een ouderdomspensioen aan iedereen die verzekerd is geweest. Tot voor kort was de leeftijd waarbij recht op AOW ontstond de 65-ste verjaardag. De komende jaren zal de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog gaan. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de AOW uit. Via de website van de SVB kan men aan de hand van de geboortedatum vinden wanneer het recht op AOW ingaat. Naast de AOW hebben steeds meer mensen een aanvullend pensioen opgebouwd. De uitvoering van deze pensioenen is in handen van verschillende (bedrijfstak) pensioenfondsen. De AOW en de aanvullende pensioenen worden apart uitbetaald. Hoofdstuk 5 Financiën & Vervoer 57 Aanvragen AOW Het AOW-pensioen moet een half jaar vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd worden aangevraagd. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) stuurt hiervoor automatisch een aanvraagformulier toe. Bij tijdige indiening wordt het AOWpensioen op tijd uitbetaald. Als drie maanden voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd nog geen aanvraagformulier voor de AOW is ontvangen, is het raadzaam contact op te nemen met de Sociale Verzekeringsbank. Hoogte AOW De hoogte van de AOW is afhankelijk van persoonlijke omstandigheden. Ook wordt er rekening mee gehouden of men een (huwelijks)partner heeft en/of de zorg voor kinderen beneden de 18 jaar. In de nabije toekomst kan ook het aantal medebewoners invloed hebben op de hoogte van de AOW. Raadpleeg voor de actuele stand van zaken

3 Hoofdstuk 5 58 Financiën & Vervoer Toeslag Gehuwde of samenwonende partners hebben elk een zelfstandig recht op pensioen. Heeft de partner de pensioengerechtigde leeftijd voor de AOW nog niet bereikt, dan bestaat er mogelijk recht op een toeslag. De toeslag is afhankelijk van het inkomen van de jongere partner. Van het inkomen uit arbeid wordt een deel buiten beschouwing gelaten. De rest wordt in mindering gebracht op de toeslag. Het inkomen in verband met arbeid (uitkeringen) wordt geheel van de toeslag afgetrokken. Korting op AOW Niet iedereen heeft recht op een volledige AOW. Wanneer iemand niet steeds verzekerd is geweest, bijvoorbeeld vanwege een aantal jaren wonen in het buitenland of door op latere leeftijd naar Nederland te komen, kan het zijn dat er een korting op de AOW wordt doorgevoerd. Deze korting bedraagt 2% voor ieder niet-verzekerd jaar. Wellicht is er nog recht op een pensioen in een ander land. De SVB bemiddelt bij het aanvragen daarvan. Het AOW-pensioen wordt niet met buitenlandse pensioenen verrekend. Wanneer er gekort wordt op de AOW en er is weinig vermogen of aanvullend inkomen, dan is een aanvulling mogelijk. Deze Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank. In de AIO worden dezelfde inkomens- en vermogensgrenzen gehanteerd als bij de Wet Werk en Bijstand (WWB). Ook nadat een uitkering via de AIO is toegekend controleert de SVB periodiek of er nog steeds wordt voldaan aan de voorwaarden voor deze aanvullende uitkering. De vakantie-uitkering Het bedrag van de vakantie-uitkering is afhankelijk van de hoogte van de AOW. De vakantie-uitkering wordt in mei uitbetaald. Overlijdensuitkering De overlijdensuitkering bedraagt eenmaal het bruto maandbedrag aan pensioen (zonder eventuele toeslag) en vakantie-uitkering waarop de overledene recht had. Hierop wordt het eventueel te veel betaalde over de periode vanaf de dag na het overlijden in mindering gebracht. De uitbetaling van de overlijdensuitkering gebeurt als regel in een bedrag ineens en is belasting- en premievrij.

4 Sociale Verzekeringsbank (districtskantoor) Takenhofplein 4 Postbus JN Nijmegen telefoon algemeen: (024) telefoon AOW/Anw: (024) telefoon AIO: (024) internet: Pensioen Het opbouwen van aanvullend pensioen is niet verplicht, maar in veel bedrijfstakken is inmiddels wel een regeling als aanvulling op de wettelijke pensioenen. De duizenden pensioenregelingen zijn erg verschillend. Informatie hierover kan het beste opgevraagd worden bij de laatste werkgever of bij het pensioenfonds van de betreffende bedrijfstak. Hoofdstuk 5 Financiën & Vervoer 59 Aanvraag Het pensioen moet door de rechthebbende zelf aangevraagd worden. Pensioen op basis van het laatste dienstverband levert meestal geen problemen op. In dit geval benadert het pensioenfonds de pensioengerechtigde vaak zelf en wijst op de pensioenrechten en voorwaarden. Lastiger wordt het wanneer iemand veel verschillende werkgevers heeft gehad. Soms bestaat een bedrijf niet meer. Ook fusies van bedrijven en pensioenfondsen maken het er niet gemakkelijker op om te achterhalen waar het pensioen aangevraagd moet worden. Bij de Stichting Pensioenregister kan nagevraagd worden bij welk pensioenfonds een opgebouwd pensioen is ondergebracht. Via hun website zijn ook de contactgegevens van pensioenfondsen te vinden. Met DigiD kan op worden bekeken hoeveel pensioen is opgebouwd en bij welk pensioenfonds. Afkoop Niet alle pensioenen worden in maandelijkse termijnen betaald. Als er een gering bedrag is opgebouwd, dan koopt het pensioenfonds meestal de rechten af middels een betaling ineens. Soms wordt de keuze aan de pensioengerechtigde voorgelegd of men de voorkeur geeft aan een zeer beperkt maandelijks bedrag of aan een eenmalige afkoopregeling. Indien men te maken krijgt met de afkoop van een of meerdere pensioenen, dan heeft dat vrijwel altijd gevolgen voor de Huur- en/ of Zorgtoeslag omdat het verzamelinkomen over het betreffende jaar hoger wordt. Voor de Huurtoeslag is er een mogelijkheid

5 om deze gevolgen te beperken. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij de Belastingtelefoon. Hoofdstuk 5 60 Financiën & Vervoer Stichting Pensioenregister Postbus AT Amstelveen telefoon: (020) internet: Nabestaandenpensioen De nabestaandenuitkering via de Algemene nabestaandenwet (Anw) is een financiële ondersteuning van de overheid na het overlijden van een partner. De Sociale Verzekeringsbank voert de Anw namens de overheid uit. Daarnaast kan er recht bestaan op een nabestaandenpensioen via het pensioenfonds van de overledene. Voor het recht op de uitkering op basis van de Anw geldt een leeftijdgrens: personen geboren na 1 januari 1950 hebben geen recht op Anw. Ze kunnen wel recht hebben op een nabestaandenpensioen via een pensioenfonds. De nabestaandenuitkering bedraagt maximaal 70% van het nettominimumloon en is afhankelijk van het inkomen van de nabestaande. Van inkomen uit arbeid blijft een deel buiten beschouwing. Inkomen in verband met arbeid (uitkeringen) wordt volledig afgetrokken. In de nabije toekomst kan ook het aantal medebewoners invloed hebben op de hoogte van de Anw. Raadpleeg voor de actuele stand van zaken Bij huwelijk, geregistreerd partnerschap en samenwonen, eindigt de uitkering. Als het samenwonen binnen zes maanden wordt verbroken, dan kan de nabestaande terugvallen op de Anw. Nabestaanden die samenwonen in verband met hulpbehoevendheid van zichzelf of van de ander behouden een deel van hun uitkering. De nabestaandenuitkering eindigt in elk geval bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Sociale Verzekeringsbank (districtskantoor) Takenhofplein 4 Postbus JN Nijmegen telefoon AOW/Anw: (024) telefoon algemeen: (024) internet:

6 Belastingen Bijna iedereen betaalt belasting. Voor veel mensen blijft dit beperkt tot de inhouding van loonheffing op hun loon, uitkering, AOW of pensioen. Alleen mensen met meerdere inkomensbronnen of met een behoorlijk vermogen krijgen te maken met een belastingheffing na de belastingaangifte. Ook veel ouderen moeten rekening houden met een belastingaanslag. Doordat de AOW van de Sociale Verzekeringsbank en het pensioen via een (bedrijf)pensioenfonds apart worden betaald, wordt er vaak te weinig belasting ingehouden op het pensioen en moet achteraf worden bijbetaald. Teruggave Algemeen bekend is de mogelijkheid van belastingaftrek in het geval van een hypotheek op de eigen woning. Ook als er veel uitgaven vanwege ziektekosten zijn geweest is het mogelijk om belasting terug te vragen. Er geldt wel een drempelbedrag dat hoger is naarmate het inkomen stijgt. Ouderen met alleen AOW of met een beperkt aanvullend pensioen hebben vrijwel altijd recht op teruggave. Ouderen bij wie weinig of geen belasting is ingehouden, kunnen vanwege aftrekposten toch geld terugkrijgen via een tegemoetkomingsregeling. Terugvragen van belasting kan tot vijf jaar met terugwerkende kracht worden gedaan. Als hierna een lager verzamelinkomen wordt vastgesteld, dan kan dat gevolgen hebben voor allerlei andere regelingen. Veel toeslagen en eigen bijdragen zijn inkomensafhankelijk en daarbij wordt vaak het verzamelinkomen gehanteerd. Hoofdstuk 5 Financiën & Vervoer 61 Hulp Leden van ouderenbonden en vakbonden kunnen gebruik maken van de belastingservice van hun bond. Ouderen met een laag inkomen kunnen voor hulp bij het doen van aangifte of het terugvragen van belasting terecht bij Sociaal Raadslieden en in beperkte mate bij de Belastingdienst. Mensen met een hoger inkomen kunnen zich wenden tot een belastingconsulent. Ouderen met alleen AOW of met een beperkt pensioen die minder mobiel zijn en/of moeite hebben met het ordenen van hun papieren kunnen een beroep doen op een van de gespecialiseerde vrijwillige ouderenadviseurs van RIGOM. Belastingdienst telefoon: (0800) 0543 (gratis) internet:

7 Aanzet Sociaal Raadsliedenwerk (Oss/Bernheze) telefoon (0412) Hoofdstuk 5 62 Sociaal Raadslieden Land van Cuijk (voor Grave) telefoon: (0485) Voor vragen kan men ook terecht bij de RIGOM ouderenadviseur telefoon: (0412) Zorgverzekering Financiën & Vervoer De Zorgverzekeringswet zorgt ervoor dat noodzakelijke zorg voor iedereen toegankelijk is. Iedereen die in Nederland woont of hier loonbelasting betaalt is verplicht zich tegen ziektekosten te verzekeren. De zorgverzekering bestaat uit een basispakket; daarnaast kan men zich aanvullend verzekeren. Het wettelijk vastgestelde basispakket bestaat uit: geneeskundige zorg, huisartsen, ziekenhuizen en medische specialisten ziekenhuisverblijf hulpmiddelen tandheelkundige zorg (tot 18 jaar, vanaf 18 jaar alleen specialistische tandheelkunde en kunstgebit) geneesmiddelen kraamzorg (zittend) ziekenvervoer (voor een beperkte groep) paramedische zorg (valt deels onder basispakket, deels onder aanvullende verzekering; informeer bij zorgverlener naar de voorwaarden). Het basispakket vergoedt niet alle kosten voor gezondheidszorg. Er geldt een algemeen verplicht eigen risico van 360,00 per persoon per jaar (2014). Ook worden voor bepaalde behandelingen en voorzieningen eigen bijdragen in rekening gebracht. Aanvullende Verzekering Kosten die niet onder de basisverzekering vallen kunnen deels worden gedekt via een aanvullende ziektekostenverzekering. De premie en de dekking is per verzekering en per zorgverzekeraar verschillend. Het is niet verplicht om een aanvullende verzekering te nemen. Nominale premie Voor de zorgverzekering betaalt iedereen een maandelijkse premie aan de zorgverzekeraar. Deze kan per zorgverzekeraar verschillen. De gemiddelde premie van het basispakket bedraagt 98,00 per maand (2014).

8 De premies voor basis- en aanvullende verzekering zijn 5-10% lager als men aansluit bij een collectieve verzekering. Dit kan zijn via de (oud) werkgever, gemeente (voor mensen met een laag inkomen), lidmaatschap van ouderen- of vakbond, als huurder bij sommige woningcorporaties of bij lidmaatschap van serviceonderdeel van sommige thuiszorgorganisaties. Inkomensafhankelijke bijdrage Werkenden of mensen met een uitkering betalen behalve premie ook een bijdrage. De hoogte van deze bijdrage hangt af van het inkomen. Deze inkomensafhankelijke bijdrage krijgt men terug van de werkgever of uitkeringsinstantie. Voor mensen met een AOW is de bijdrage al in de AOW verwerkt. Over het (bedrijf) pensioen wordt een lagere bijdrage betaald. Zorgtoeslag Om ervoor te zorgen dat mensen met een relatief laag inkomen niet in de problemen komen met het betalen van de premie is er de zorgtoeslag. Alleenwonende personen met een inkomen lager dan bruto per jaar of personen met een partner en een gezamenlijk inkomen van minder dan per jaar (2014) hebben recht op zorgtoeslag. Als er een fors hoog vermogen is, dan vervalt het recht op Zorgtoeslag, ook bij een laag inkomen. Informeer voor de actuele grenzen bij de Belastingdienst. Zorgtoeslag kan worden aangevraagd met DigiD via www. toeslagen.nl of met een formulier, dat verkrijgbaar is via de Belastingdienst (0800) Hoofdstuk 5 Financiën & Vervoer 63 Zorgverzekeraars Het aanbod van zorgverzekeringen en de premies die men hiervoor moet betalen lopen uiteen. Men mag één keer per jaar, aan het einde van het jaar, veranderen van zorgverzekeraar. Via verschillende websites is het mogelijk om prijs en dekking van de verschillende verzekeringen te vergelijken. Let op: er zijn websites die niet alle zorgverzekeraars in hun vergelijking meenemen. Acceptatieplicht Zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen voor het wettelijk verzekerde basispakket te verzekeren ongeacht leeftijd, geslacht of gezondheidstoestand. Ook mag de zorgverzekeraar de premie niet laten afhangen van de persoonlijke situatie. Voor deelname aan aanvullende verzekeringen kan de zorgverzekeraar wel voorwaarden en beperkingen hanteren. Voor meer informatie kan men terecht bij de eigen zorgverzekeraar.

9 Persoonsgebonden Budget Hoofdstuk 5 64 Financiën & Vervoer Wanneer iemand zorg nodig heeft vanwege ziekte, handicap of ouderdom, dan wordt deze vaak geleverd door een thuiszorgorganisatie via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) of via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat wordt Zorg in natura (Zin) genoemd. Het is ook mogelijk om een bedrag te vragen waarmee zelf de zorg kan worden georganiseerd en ingekocht. Dat heet een Persoonsgebonden Budget (PGB). Voordat een PGB kan worden toegewezen moet eerst de noodzaak van zorg worden vastgesteld via een indicatie. De indicatie voor hulp bij het huishouden is de verantwoordelijkheid van de gemeente op basis van de Wmo. De indicatie voor andere vormen van zorg (AWBZ), zoals persoonlijke verzorging of verpleging, doet het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De hoogte van het PGB is afhankelijk van het aantal geïndiceerde uren en van de soort zorg. Daarnaast wordt er, net als bij Zorg in natura, rekening gehouden met een inkomensafhankelijke bijdrage. Gemeenten zijn volgens de Wmo verplicht om burgers een reële keuze te bieden voor een PGB als alternatief voor Zorg in natura. Ze hebben echter veel vrijheid in hoe ze de regeling vormgeven. Voor het PGB in het kader van de AWBZ geldt een landelijke regeling. Deze is sterk aan veranderingen onderhevig. Voor de actuele informatie kan men terecht op de website van Per Saldo: Werken met een PGB betekent dat de budgethouder zelf personeel kan kiezen en in overleg met de zorgverlener de inhoud van het werk en de werktijden kan afspreken. De zorg kan worden verleend door een persoon, maar ook door een organisatie. Daar staat tegenover dat de budgethouder zelf verantwoordelijk is voor het werven van personeel, ook voor vervanging bij ziekte. De budgethouder krijgt te maken met een aantal administratieve zaken. Hiervoor kan de budgethouder ondersteuning krijgen van het SVB Servicecentrum PGB. De service van de SVB is gratis. Ook kan men zich aansluiten bij Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Per Saldo Postbus DD Utrecht telefoon: (0900) ( 0,20 per minuut) bereikbaar: maandag t/m donderdag uur internet:

10 SVB Servicecentrum PGB Postbus RA Utrecht telefoon: (030) internet: Eigen bijdrage zorg en voorzieningen In de zorgverzekering gelden een eigen risico en eigen bijdragen voor iedereen die een behandeling of medicijnen nodig heeft, ongeacht de hoogte van het inkomen. In de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt ook een eigen bijdrage gehanteerd. De eigen bijdrage voor zorg thuis en/of hulpmiddelen is beperkt tot een maximumbedrag voor beide regelingen samen; de hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het inkomen en vermogen. Gemeenten kunnen in het kader van de Wmo zelf het uurtarief voor zorg en de bijdrage per hulpmiddel bepalen, maar landelijk wordt vastgesteld wat betrokkene op basis van zijn inkomen maximaal moet bijdragen. Deze toets vindt plaats door het CAK. Het CAK krijgt de inkomensgegevens via de Belastingdienst. De vaststelling van de eigen bijdrage gebeurt op basis van het inkomen van het peiljaar. Voor de eigen bijdrage over 2014 is het peiljaar Hoofdstuk 5 Financiën & Vervoer 65 Er geldt een aparte bijdrageregeling voor zorg met verblijf in een (AWBZ)instelling. Dit kan zijn voor tijdelijk verblijf, bijvoorbeeld in het kader van revalidatie, maar ook voor definitieve opname in verzorgings- of verpleeghuis. Ook hier wordt een maximumbijdrage vastgesteld op basis van het inkomen en vermogen. Via de website van het CAK kan een proefberekening worden gemaakt. CAK Antwoordnummer Den Haag telefoon: Zorg thuis Wmo en Zorg zonder Verblijf: (0800) 1925 Zorg met Verblijf: (0800) Overlijden en erfrecht Hoe oud of ziek iemand ook is geweest, een overlijden komt vaak toch nog onverwacht. Dan moeten er in een korte periode veel zaken worden geregeld. Want tussen het overlijden en de uitvaart

11 Hoofdstuk 5 66 liggen maar vijf dagen. De naasten moeten een aantal belangrijke beslissingen nemen. De uitvaartverzorger kan adviseren over het regelen van de uitvaart en het vormgeven van het afscheid op een manier die past bij de overledene. Aangifte doen Binnen vijf dagen na overlijden moet bij de Burgerlijke Stand in de gemeente van overlijden aangifte worden gedaan, waarbij een door de arts afgegeven verklaring van overlijden moet worden overlegd. Gewoonlijk doet de uitvaartondernemer de aangifte. Financiën & Vervoer Begrafenis of crematie De uitvaart mag niet eerder dan 36 uur na overlijden plaatsvinden en niet later dan vijf dagen erna. Vaak wordt de uitvaart verzorgd door een uitvaartonderneming, maar dat is niet verplicht. Nabestaanden kunnen veel zelf doen. Er zijn uitvaartgidsen, verkrijgbaar bij boekhandel of uitvaartondernemer, die praktische informatie bevatten. Ook via internet is veel te vinden om zoveel mogelijk naar persoonlijke wens in te vullen. Kosten De gemiddelde kosten van een uitvaart liggen volgens de Autoriteit Financiële Markten rond 6500,00. Veel mensen hebben een verzekering afgesloten. Het is van belang de polisvoorwaarden goed te bekijken. Vaak worden niet alle kosten (volledig) vergoed. Er zijn veel verzekeringsproducten op de markt om dit gat te dichten. Als men niet is verzekerd of als niet alle kosten worden gedekt, dan zal hiervoor de eventuele erfenis moeten worden aangesproken. Indien de erfenis onvoldoende baten bevat en de erfgenamen zelf niet in staat zijn om de uitvaart- en begrafeniskosten te betalen, dan kan de gemeente in bijzondere gevallen een uitkering via Bijzondere Bijstand verstrekken. Instanties waarschuwen Een overlijden moet worden gemeld aan instanties waarmee de overledene vaste financiële afspraken had: instellingen waarvan de overledene salaris, uitkering of pensioen ontving hypotheekbank zorgverzekeraar maatschappijen waar de overledene andere verzekeringen had afgesloten als de overledene alleenstaand was: energiebedrijf, telefoonmaatschappij bank

12 woningcorporatie abonnementen, lidmaatschappen Belastingdienst Nabestaanden hebben vaak een Verklaring van erfrecht (via de notaris) nodig om te kunnen beschikken over bijvoorbeeld spaarrekeningen en kluizen. Informeer naar de voorwaarden bij uw bank. Erfrecht Erfrecht komt aan de orde bij overlijden. Degene die overlijdt wordt erflater genoemd. Het vermogen dat iemand nalaat (bezittingen en schulden) heet nalatenschap. Alle bezittingen en schulden gaan over op de erfgenamen. Als de overledene geen testament heeft gemaakt bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Dit heet versterferfrecht. De wet verdeelt de mogelijke erfgenamen (de familieleden) in vier groepen. Pas als in een groep geen familielid aanwezig is, komen personen uit een daaropvolgende groep in aanmerking. Niet-geregistreerde samenwonenden erven volgens het versterferfrecht niet van elkaar. Als zij dat wel willen, moeten zij een testament op laten maken. Hoofdstuk 5 Financiën & Vervoer 67 Testament Met een testament kan men afwijken van de standaardregels. Dat wordt testamentair erfrecht genoemd. Testamenten worden gemaakt ten overstaan van een notaris. Het is mogelijk om in een testament een executeur te benoemen die de nalatenschap zal afhandelen. Volgens het versterferfrecht erven in principe de langstlevende echtgenoot en kinderen. Wanneer men bijvoorbeeld ook stiefkinderen bij de wettelijke verdeling wil betrekken, dan is een testament noodzakelijk. Codicil Een codicil is een wilsbeschikking die niet door de notaris wordt opgemaakt. Het moet een zelf geschreven document met handtekening zijn, waarin bijvoorbeeld kledingstukken, sieraden of inboedelgoederen worden nagelaten. Ook kunnen hierin de wensen voor de uitvaart worden opgenomen. Onterving Kinderen en echtgenoten kunnen in een testament worden onterfd. Kinderen kunnen echter binnen vijf jaar een beroep doen op hun legitieme portie. De legitieme portie bedraagt de helft van wat het kind zou hebben gekregen als er geen testament was, dus de helft van het versterferfdeel. De onterfde echtgenoot krijgt bepaalde rechten als dat nodig is voor zijn verzorging.

13 Hoofdstuk 5 68 Financiën & Vervoer Erfbelasting De Erfbelasting is een belasting, die wordt geheven over de werkelijke waarde van datgene wat iemand als erfenis ontvangt. Als er sprake is van schenking (tijdens leven), dan wordt er gesproken over Schenkingsbelasting. Voor de Erfen Schenkingsbelasting zijn bepaalde bedragen vrijgesteld van belasting. Als deze bedragen worden overschreden, is de ontvanger verplicht een bepaald percentage belasting te betalen over het gedeelte dat de vrijstelling te boven gaat. Naarmate men dichter in de familierelatie staat zijn vrijstellingen hoger en belastingpercentages lager. Voor meer informatie over Erfbelasting en Schenkingsbelasting kan men zich wenden tot een notaris. Om problemen bij erfenissen en schenkingen te voorkomen is dit zeker aan te raden. Ook bij overdracht van onroerend goed van ouders naar kinderen is deskundig advies van een notaris onmisbaar. Op notariskantoren zijn gratis folders over erfrecht verkrijgbaar. Notaristelefoon telefoon: (0900) ( 0,80 per minuut) op werkdagen van uur internet: Centraal Testamentenregister Postbus CJ Den Haag telefoon: (0900) ( 0,25 per minuut) internet: Huurtoeslag Huurders die in verhouding tot hun inkomen een hoge huur betalen kunnen onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming krijgen van de Belastingdienst. Huurtoeslag is alleen mogelijk voor een zelfstandige woning, dat wil zeggen een woning met een eigen toegangsdeur, toilet en keuken. Voor de huurtoeslag moet de huur lager zijn dan 699,48 per maand (2014). Onder huur wordt in dit verband verstaan de kale huur en enkele servicekosten. Inkomen en vermogen De huurtoeslag is vooral afhankelijk van de verhouding tussen de huur en het inkomen. Hierbij gaat het om het inkomen van het lopende jaar. In eerste instantie zal dit een schatting zijn. In het erop volgende jaar zal de Belastingdienst de huurtoeslag definitief

14 vaststellen. Dit kan leiden tot een nabetaling, maar ook tot terugvordering van teveel betaalde toeslag. Bij het inkomen wordt niet alleen gekeken naar het inkomen van de aanvrager, maar ook telt het inkomen van toeslagpartner en medebewoners mee. Boven bepaalde vermogensgrenzen is er geen recht op huurtoeslag, ook als het inkomen laag is. Er zijn aparte grenzen voor huishoudens onder AOW-leeftijd en huishoudens vanaf AOW-leeftijd. Tabel Maximum (verzamel)inkomen voor personen jonger dan AOW-leeftijd (2014) Woonsituatie Alleenwonend Met medebewoners Maximaal inkomen Hoofdstuk 5 Financiën & Vervoer 69 Tabel Maximum (verzamel)inkomen voor personen vanaf AOW-leeftijd (2014) Woonsituatie Maximaal inkomen Alleenwonend Met medebewoners Vermogensgrenzen Naast het inkomen telt ook het vermogen mee voor het bepalen of er recht is op huurtoeslag. Als het vermogen uitkomt boven de vrijstelling van Box 3, dan is er geen recht op huurtoeslag. Voor mensen tot AOW-leeftijd is de vermogensgrens per persoon (bedrag op ). Afhankelijk van het inkomen gelden voor mensen vanaf AOW-leeftijd hogere vrijlatingen: tot per persoon. Hoe lager het inkomen hoe hoger de vrijlating van het vermogen. Aanvragen en wijzigen Huurtoeslag kan worden aangevraagd met DigiD via de website van de Belastingdienst of met een formulier, verkrijgbaar bij de Belastingdienst. Op dezelfde manier kunnen wijzigingen worden doorgegeven. Met name veranderingen in inkomen en in de woonsituatie zijn van groot belang. Hierbij kan worden gedacht aan het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en aan overlijden of verhuizen van de aanvrager of

15 Hoofdstuk 5 70 Financiën & Vervoer medebewoner/ toeslagpartner. Ook de huur kan wijzigen door een jaarlijkse huurverhoging. Bij een verhuizing gaan de nieuwe gegevens in vanaf het moment dat men op het nieuwe adres staat ingeschreven bij de gemeente. Belastingdienst telefoon: (0800) 0543 internet: Gemeentelijke regelingen Gemeentelijke inkomensondersteuning Rondkomen met het inkomen is niet altijd eenvoudig. Dat kan komen doordat het inkomen erg laag is of doordat men wordt geconfronteerd met bijzondere kosten. Ook schuldenproblematiek kan het leven ernstig bemoeilijken. Gemeenten kunnen met landelijke regelingen, aangevuld met eigen beleid en eigen fondsen of voorzieningen, zorgen voor een steuntje in de rug. Bij bijna alle regelingen hanteert de overheid inkomens- en vermogensgrenzen. Aanvraagformulieren en nadere informatie over de voorwaarden van de diverse onderdelen van het gemeentelijk ondersteuningsbeleid zijn verkrijgbaar bij de afdeling Sociale Zaken of het Zorgloket van de gemeente. Wet Werk en Bijstand (WWB) Uitgangspunt van de Wet Werk en Bijstand is dat iedereen zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud moet voorzien. Wie daartoe niet in staat is en geen beroep kan doen op een andere sociale wet of voorziening komt in aanmerking voor bijstand. Het is een landelijke regeling, maar de gemeente heeft ruimte om een eigen beleid te voeren. Voor de toepassing wordt gekeken naar de woonsituatie, naar (neven)inkomsten en ook naar vermogen, bijvoorbeeld in de vorm van een spaarrekening of eigen woning. Deze inkomensnormen en vermogensgrenzen worden jaarlijks vastgesteld en zijn verschillend naar gelang de woonsituatie. Er zijn aparte normen voor alleenstaanden, echtparen/partners, alleenstaande ouders, woningdelers. Aanvulling op inkomen Mensen met een inkomen beneden de bijstandsnorm kunnen middels Algemene Bijstand een aanvulling op hun inkomen krijgen tot aan de bijstandsnorm. Voor personen vanaf de AOW-leeftijd is een vergelijkbare regeling die wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank, namelijk de Aanvullende Inkomensvoorziening

16 Ouderen (AIO): zie onderdeel AOW. Deze regeling is vooral van belang voor mensen die voor hun pensionering een of meerdere jaren in het buitenland verbleven en daarom een korting op hun AOW hebben gekregen. Bijzondere Bijstand Mensen met een minimuminkomen kunnen via Bijzondere Bijstand een vergoeding krijgen voor kosten die ze niet via een andere regeling, zoals bijvoorbeeld een zorgverzekering, vergoed kunnen krijgen. Enkele voorbeelden van bijzondere noodzakelijke kosten die, afhankelijk van het beleid van de betreffende gemeente en de persoonlijke situatie van de aanvrager, mogelijk voor vergoeding in aanmerking komen: dieetkosten, incontinentiemateriaal, extra was- en slijtkosten van kleding, eigen bijdrage voor thuiszorg, kosten voor bewindvoering, griffierechten. Vervanging van huisraad of huishoudelijke apparaten hoort in principe tot de normale kosten van levensonderhoud. Hiervoor moet men geld reserveren. Er zijn echter omstandigheden denkbaar dat dit niet kan. Afhankelijk van de persoonlijke situatie en van het beleid van de gemeente kan in deze gevallen bijstand in de vorm van een lening of in uitzonderingsgevallen zelfs om niet worden verstrekt. Men kan alleen bijzondere bijstand aanvragen voor rekeningen die nog niet betaald zijn. Hoofdstuk 5 Financiën & Vervoer 71 Categoriale inkomensondersteuning Onder de Wet Werk en Bijstand is categoriale bijstand aan mensen jonger dan de AOW-leeftijd niet meer toegestaan. Wel geldt voor deze groep een landelijke regeling, namelijk de Langdurigheidtoeslag. Deze toeslag is alleen voor degene die minimaal vijf jaar lang afhankelijk is van een uitkering op minimumniveau, in die periode niet heeft gewerkt en ook geen zicht op werk heeft. De Langdurigheidtoeslag moet men zelf aanvragen. Formulieren zijn verkrijgbaar bij de gemeente. Voor inwoners van 65 jaar en ouder kan de gemeente wel een categoriale ondersteuning geven. Sommige gemeenten doen dat ook. De vorm is per gemeente anders. Maatschappelijke participatie De overheid vindt deelname aan maatschappelijke activiteiten belangrijk. Mensen met een laag inkomen kunnen in veel gemeenten een financiële tegemoetkoming krijgen om de drempel voor meedoen aan sociale en culturele activiteiten te verlagen. Vaak is dit in de vorm van uitkeringen uit een fonds, soms op declaratiebasis, dan weer in de vorm van een vast bedrag. Aanvraagformulieren en informatie over de lokale regelingen zijn verkrijgbaar bij de gemeente.

17 Hoofdstuk 5 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Mensen met een minimuminkomen en zonder vermogen kunnen kwijtschelding krijgen van de gemeentelijke belastingen. De termijn waarbinnen na ontvangst van de aanslag kwijtschelding kan worden gevraagd is per gemeente verschillend. Over het algemeen is het dan ook verstandig om dit zo snel mogelijk te doen. Op het aanslagbiljet staat aangegeven hoe dit moet. 72 Financiën & Vervoer Schuldhulpverlening Aflossen van een lening kan soms lastig zijn en een zware stempel op het leven drukken. De gemeente kan helpen door voorlichting. Ook kan het nodig zijn om het budget te laten beheren. In problematische schuldsituaties moet er naar een oplossing worden gezocht via schuldsanering. Soms is de schuldhulpverlening in handen van de gemeente zelf. Vaak werkt de gemeente samen met Maatschappelijk Werk, Gemeentelijke Kredietbank of andere organisaties. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Het doel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. Van mensen die beperkingen ondervinden bijvoorbeeld door ouderdom of handicap wordt verwacht dat ze in eerste instantie steun zoeken in hun eigen sociale omgeving. Is in eigen kring of via vrijwilligersorganisaties geen passende oplossing haalbaar, dan zal worden gezocht naar een tegemoetkoming in de vorm van collectieve of individuele voorzieningen of ondersteuning. De gemeente kan voor voorzieningen een eigen bijdrage vragen. Een voorbeeld van een voorziening via de Wmo is hulp bij het huishouden, woningaanpassing of vervoersvoorziening. Dit kan in de vorm van een verstrekking in natura of via een financiële tegemoetkoming. De praktische invulling van de Wet maatschappelijke ondersteuning is nog volop in ontwikkeling en wordt in elke gemeente naar eigen inzicht vormgegeven. Gemeente Bernheze Voor voorzieningen en zorg (Wmo): telefoon: (0412) internet: Voor bijstand en minimaregelingen: Optimisd telefoon: (0413)

18 Gemeente Grave Algemeen: telefoon: (0486) internet: Voorzieningen en zorg (Wmo), gemeentelijke inkomensregelingen: Team Werk, Inkomen en Zorg CGM telefoon: (0485) Gemeente Landerd telefoon: (0486) internet: Gemeente Maasdonk telefoon: (073) internet: Hoofdstuk 5 Financiën & Vervoer 73 Gemeente Oss telefoon: internet: Vervoer Regiotaxi Regiotaxi is een vervoersvoorziening voor iedereen in Noordoost Brabant. Het is openbaar vervoer naast andere vormen van openbaar vervoer zoals bus en trein. Regiotaxi biedt vervoer van deur tot deur. Vaak wordt samen gereisd met andere Regiotaxigebruikers. De Regiotaxi is ook toegankelijk voor rolstoel, scootermobiel en rollator. Regiotaxi rijdt van maandag t/m zondag van uur. Op vrijdag, zaterdag, zon- en feestdagen tot 2.00 uur. Het vervoersgebied is gebaseerd op het grondgebied van de 13 deelnemende gemeenten in Noordoost-Brabant. Vanuit dit gebied kunnen ritten geboekt worden van maximaal vijf zones. De telefonist kan vertellen of de reis wel of niet geboekt kan worden. Verder dan 5 zones reizen gaat met het reguliere Openbaar Vervoer of Valys. Mensen met een Wmo-indicatie kunnen met Regiotaxi verder reizen dan 5 zones als het gaat om puntbestemmingen. Elke gemeente bepaalt zelf welke bestemming als puntbestemming

19 Hoofdstuk 5 74 Financiën & Vervoer geldt. Het gaat hierbij vooral om ziekenhuizen en revalidatiecentra. De lijst van puntbestemmingen is te vinden via www. regiotaxinoordoostbrabant.nl. Reserveren De aanvraag van een rit moet minstens één uur tevoren worden gedaan. Bij het ophalen heeft de vervoerder een speelruimte van 15 minuten vóór of na het afgesproken tijdstip. Het kan zijn dat onderweg anderen worden opgehaald waardoor de reis langer duurt. Daar is wel een maximum van 30 minuten aan verbonden; bij ritten tot en met 2 OV zones maximaal 20 minuten. Als er een aankomsttijd is afgesproken, dan is men maximaal 20 minuten voor het afgesproken tijdstip op de plaats van bestemming. Een rit met een afgesproken aankomsttijd moet minimaal 2 uur tevoren worden gereserveerd. Bij reservering van een rit vanaf een Taxipoint (bijvoorbeeld ziekenhuis) is de taxi binnen 30 minuten aanwezig. Iemand die niet zonder begeleider kan reizen, kan deze gratis mee laten reizen. Voorwaarde is dat een NS- begeleiderskaart wordt getoond (aanvragen: NS, postbus 20025, 3500 HA Utrecht) of dat de gemeente een indicatie heeft afgegeven. Kosten Reizen met de Regiotaxi gaat het meest eenvoudig met een klantenpas. Daarmee wordt de instap- en uitstaptijd geregistreerd. De pas is gratis aan te vragen bij het Servicepunt Regiotaxi, telefoon: (0412) Iedereen kan gebruik maken van de Regiotaxi, maar het tarief is lager voor gebruikers met een Wmo-indicatie van de gemeente. De gemeente kan een indicatie afgeven voor mensen die mobiliteitsbeperkingen hebben waardoor ze niet via het gangbare openbaar vervoer kunnen reizen. De meeste gemeenten in de regio willen bij aanvraag van indicatie weten waarvoor men de pas wil gebruiken, wat de vervoersbehoefte is. De gemeente kan per jaar grenzen stellen aan het reizen met korting op basis van Wmoindicatie. Ook voor vervoer van kleine woonkernen naar openbaar vervoer geldt op bepaalde tijdstippen een lager tarief; raadpleeg hiervoor de website of folder van Regiotaxi. Gemeente Oss heeft voor mensen met een laag inkomen en vermogen een gereduceerd tarief, ook als men geen mobiliteitsbeperkingen heeft. Tarieven per 1 januari 2014 OV-tarief: 1,95 per zone Wmo-tarief: 0,65 per zone

20 Kleine kernen-tarief: 0,65 per zone Geïndiceerde minima in Oss: 0,95 per zone Servicepunt Regiotaxi Raadhuislaan GM Oss telefoon: (0412) internet: Reservering van ritten: (0900) ( 0,10 per minuut) Valys Valys is taxivervoer waarmee mensen met een mobiliteitsbeperking kunnen reizen naar bestemmingen buiten de regio waar zij wonen. Voor bestemmingen zoals school, werk of dagbesteding, bestaan andere regelingen. Valys is bedoeld voor sociaalrecreatieve uitstapjes op bovenregionale afstanden. Bovenregionaal betekent dat de bestemming óf het vertrekpunt van de reis op meer dan vijf openbaar vervoerzones van het woonadres ligt. Voor korte afstanden kan gebruik gemaakt worden van de Regiotaxi. Hoofdstuk 5 Financiën & Vervoer 75 Valys-pas Aanvragen van een Valys-pas moet met een aanmeldformulier, verkrijgbaar via Klantenservice van Valys of via De Valys-pas kan aangevraagd worden wanneer één van de volgende documenten overlegd kan worden: bewijs van de gemeente dat er recht is op Wmo-vervoer bewijs van de gemeente dat er recht is op een Wmo-rolstoel of scootermobiel gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente OV-begeleiderskaart Een Valys-pashouder krijgt jaarlijks een persoonlijk kilometerbudget waarmee deze voor 0,20 per kilometer met Valys kan reizen. Het standaard budget is 600 kilometer. Kan men om medische redenen niet met de trein reizen en staat er geen ander vervoermiddel tot beschikking dan kan men in aanmerking komen voor het hoge persoonlijke kilometerbudget: kilometer. Hiervoor moet een apart indicatieadvies aangevraagd worden. De reiskosten van een Valys-reis worden automatisch afgeschreven van de bankrekening, samen met de reiskosten van eventuele reisgenoten. Boeken van een reis Het boeken van een reis kan 24 uur per dag via of telefonisch van 6.00 uur s ochtends tot 1.00 uur s nachts via

Financiën & Vervoer Hoofdstuk 5

Financiën & Vervoer Hoofdstuk 5 Financiën & Vervoer Hoofdstuk 5 56 5 Financiën & Vervoer Bij het ouder worden verandert er veel, ook in financieel opzicht. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste regelingen op het gebied van financiën

Nadere informatie

5. Financiën & Vervoer

5. Financiën & Vervoer 5. Financiën & Vervoer Bij het ouder worden komen veel veranderingen kijken. Er zijn diverse financiële regelingen voor ouderen. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste regelingen uitgelegd waar men mee

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

Brochure. Vervoer. voor gehandicapten, zieken en ouderen

Brochure. Vervoer. voor gehandicapten, zieken en ouderen Brochure Vervoer voor gehandicapten, zieken en ouderen Deze brochure geeft informatie over vervoersmogelijkheden voor gehandicapten, zieken en ouderen in Krimpen aan den IJssel. Inhoud Wmo-vervoer Belbus

Nadere informatie

Als u AOW krijgt. Inhoud Wat is AOW 2

Als u AOW krijgt. Inhoud Wat is AOW 2 Als u AOW krijgt Inhoud Wat is AOW 2 Wie krijgt AOW 2 Vanaf wanneer krijgt u AOW 3 Hoeveel AOW krijgt u 3 Wat gaat er van uw AOW af 5 Hoe kunt u AOW krijgen 6 Andere pensioenen naast uw AOW 6 Meer informatie

Nadere informatie

Vervoersmogelijkheden voor. gehandicapten zieken en ouderen

Vervoersmogelijkheden voor. gehandicapten zieken en ouderen Vervoersmogelijkheden voor gehandicapten zieken en ouderen Deze brochure geeft informatie over vervoersmogelijkheden voor gehandicapten, zieken en ouderen in Krimpen aan den IJssel Inhoud Wmo-vervoer Belbus

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

Algemene informatie voor nabestaanden

Algemene informatie voor nabestaanden Algemene informatie voor nabestaanden Als er iemand overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Ook met de bank waarvan de overledene klant was moet er het nodige geregeld worden. In dit document hebben

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

VOORZIENINGEN in 2014 in de gemeente Waalre

VOORZIENINGEN in 2014 in de gemeente Waalre Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 WMO WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING.... 2 HULP BIJ HET HUISHOUDEN.... 2 WONINGAANPASSING... 2 Traplift... 3 VERVOERSVOORZIENINGEN.... 3 Taxbus: De Vallei. Connexxion....

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 Als u een kind onder 18 jaar heeft 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat

Nadere informatie

Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW?

Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW? Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW? De gevolgen voor het AOW-pensioen en de eigen bijdrage AWBZ als uw partner in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijft. Deze leidraad is bedoeld voor echtparen waarvan

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen 2017 DEZE FOLDER IS VOOR U Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het inkomen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nabestaandenuitkering Anw. Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen

Inhoudsopgave. Nabestaandenuitkering Anw. Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen Inhoudsopgave Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen Uw eigen inkomsten 6 Drie soorten inkomsten Uitkering uit een ander land Wanneer eindigt

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 De halfwezenuitkering 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat gaat er van

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: aanpassing van de bedragen voor 2013. Bij de regeling collectieve ziektekostenverzekering minima is de term bijstandsconsulent gewijzigd

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

Uw inkomen zonder uw partner

Uw inkomen zonder uw partner Informatie over uitkeringen na overlijden Uw inkomen zonder uw partner Inkomen na een overlijden Een partner verliezen is een nare gebeurtenis. Er verandert heel veel. Ook uw inkomen wordt anders. Daar

Nadere informatie

Algemene informatie voor nabestaanden

Algemene informatie voor nabestaanden Algemene informatie voor nabestaanden Als er iemand overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Ook met de bank waarvan de overledene klant was moet er het nodige geregeld worden. In dit document hebben

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen DEZE FOLDER IS VOOR U Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijker rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is geen volledige

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden Kost het u vanwege beperkingen door ziekte, handicap of ouderdom steeds meer moeite om uw woning schoon te maken? Dan kunt u bij de gemeente via de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 - Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: toevoeging van de Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen. De richtlijn bevat de volgende regelingen: Regeling

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016

Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016 Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016 N U N S P E E T ELSPEET HULSHORST VIERHOUTEN 1. PERSOONSGEGEVENS Uzelf Partner Voorletter(s) en achternaam Geboortedatum Burgerservicenummer

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

INFORMATIE. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2009

INFORMATIE. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2009 INFORMATIE Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2009 Zorg met Verblijf > Zorg met Verblijf > Hoe werkt de AWBZ? Wanneer krijgt u AWBZ-zorg? AWBZ Moet u vanwege een ziekte, een handicap of ouderdom worden opgenomen

Nadere informatie

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO WMO Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO 3 WMO Mobiel blijven, óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar:

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Onderwerp: Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Gemeente Wijdemeren Afdeling Sociaal Domein

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTEN RAAD ALMELO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2016 uitgave 1 januari 2016 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl info@almelosociaal.nl 0546-45 69

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo

Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt besteden en waar u naartoe wilt gaan. Gewoon zijn

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Zittend ziekenvervoer

Zittend ziekenvervoer Zittend ziekenvervoer ONVZ Zorgverzekeraar 2013 Heeft u vervoer nodig om bij een zorgverlener te komen? Dan komt u in een aantal gevallen in aanmerking voor vergoeding van de kosten van zittend ziekenvervoer.

Nadere informatie

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Toeslagen 2013 Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Inhoud Inleiding 3 Zorgtoeslag 4 Huurtoeslag 5 Kinderopvangtoeslag 7 Kindgebonden budget 8 Toeslag aanvragen

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl

Nadere informatie

Mobiel blijven. óók met een beperking

Mobiel blijven. óók met een beperking Servicepunt Zorg Mobiel blijven óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld niet meer lopend naar de winkels of reizen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

VOORZIENINGEN in 2016. (Januari 2016)

VOORZIENINGEN in 2016. (Januari 2016) VOORZIENINGEN in 2016. (Januari 2016) VOORZIENINGEN in 2016.... 1 ALGEMEEN:... 2 WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO).... 2 ZORGVERZEKERINGSWET (ZVW).... 2 WET LANGDURIGE ZORG (WLZ).... 2 DAGBESTEDING,

Nadere informatie

Aanvraag ontheffing verzekeringsplicht

Aanvraag ontheffing verzekeringsplicht Verzekeringen Aanvraag ontheffing verzekeringsplicht Met dit formulier vraagt u ontheffing aan van de verzekeringsplicht voor de AOW, Anw, kinderbijslag en Wlz. In de toelichting vindt u hierover meer

Nadere informatie

VOORZIENINGEN in 2015

VOORZIENINGEN in 2015 VOORZIENINGEN in 2015 ALGEMEEN... 2 1.1 WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)... 2 1.2 ZORGVERZEKERINGSWET (ZVW)... 2 1.3 WET LANGDURIGE ZORG (WLZ)... 2 1.4 WTCG (Wet Tegemoetkoming chronisch zieken

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Informatie over de mogelijkheden die de Wet maatschappelijke ondersteuning u biedt wanneer u door een beperking niet zelf het huishouden kunt doen. Hulp bij het huishouden De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering Zorgtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering 2 Zorgtoeslag Krijgt u zorgtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de zorgtoeslag op een rij. De zorgtoeslag

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

INFORMATIE 2010. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2010. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Het Centraal Administratie Kantoor () berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wmo en is verantwoordelijk

Nadere informatie

Mantelzorgcompliment mogelijk gewijzigd per 1 januari 2015

Mantelzorgcompliment mogelijk gewijzigd per 1 januari 2015 Mantelzorgcompliment Van het SVB ( Sociale verzekeringsbank) Mantelzorgcompliment mogelijk gewijzigd per 1 januari 2015 24-07-2013 De staatssecretaris van VWS heeft in een brief aan de Tweede Kamer voorgesteld

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Bovenregionaal vervoer voor reizigers met een mobiliteitsbeperking

Bovenregionaal vervoer voor reizigers met een mobiliteitsbeperking Op stap met Valys Bovenregionaal vervoer voor reizigers met een mobiliteitsbeperking Wat kunt u met Valys? Op familiebezoek of een dagje erop uit? Als u een mobiliteitsbeperking heeft, is dat met alleen

Nadere informatie

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Extra inkomen voor uw partner Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Waarom deze brochure? Als u komt te overlijden, dan wilt u dat uw partner en eventuele kinderen goed verzorgd achterblijven. Het

Nadere informatie

Op stap zonder overstap

Op stap zonder overstap Op stap zonder overstap Regiotaxi centrale 088 9666 000 Wat is Regiotaxi Haaglanden? Regiotaxi Haaglanden is een vorm van openbaar vervoer. Een taxi voor een prijs die tussen die van het gewone openbaar

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER HULP BIJ HET HUISHOUDEN

AANVRAAGFORMULIER HULP BIJ HET HUISHOUDEN EENHEID KLANT Postbus 30018, 9400 RA ASSEN Noordersingel 33, 9401 JW ASSEN Telefoon 14-0592 Fax 0592-366 413 AANVRAAGFORMULIER HULP BIJ HET HUISHOUDEN Wet Maatschappelijke Ondersteuning In te vullen door

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nabestaandenuitkering Anw. Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen

Inhoudsopgave. Nabestaandenuitkering Anw. Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen Inhoudsopgave Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen Uw eigen inkomsten 6 Drie soorten inkomsten Uitkering uit een ander land Nabestaandenuitkering

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

=============================================================================

============================================================================= WMO 1. Inleiding 2. Voorbeelden hulp en voorzieningen Wmo 3. Voorzieningen in nature of een persoonsgebonden budget 4. PGB mogelijk bij verschillende wetten 5. Eigen bijdrage bij pgb 6. Administratie bij

Nadere informatie

Regeling Anw-aanvulling

Regeling Anw-aanvulling Regeling Anw-aanvulling Een verzekering tegen het Anw-hiaat De Algemene nabestaandenwet (Anw) De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds van PostNL en TNT Express 4 6 Meer weten? www.pensioenpostnl.nl

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken

Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken In te vullen door gemeente Oldambt Cliëntnummer : WPnummer : Consulent : Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een Wmovoorziening doen. Langsbrengen

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTËN RAAD ALMËLO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2015 01-01-2015 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www. klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere

Nadere informatie

Het Wmo-loket PERSOONSGEBONDEN BUDGET Hulp bij het huishouden

Het Wmo-loket PERSOONSGEBONDEN BUDGET Hulp bij het huishouden 2 informatie voor bedrijven Informatie en adressen: Wmo-loket Gevestigd in het gemeentehuis van Smallingerland, Gauke Boelensstraat 2 9203 RM Drachten Postadres: postbus 10.000, 9200 HA Drachten Telefoon:

Nadere informatie

Op de website www.hetcak.nl kan de regeling worden opgevraagd en kunnen proefberekeningen worden gemaakt.

Op de website www.hetcak.nl kan de regeling worden opgevraagd en kunnen proefberekeningen worden gemaakt. 1 Mulder Juridisch Advies & Mediation Mr K.G. Mulder-Wildeboer Bosrand 57, 3881 GT Putten, Tel: 06-55132640 email: info@mulderjuridischadvies.nl website: www.mulderjuridischadvies.nl Over de eigen bijdrage

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Eigen bijdrage 2016 Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo

H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo Samenvatting Sociale kaart en sociale zekerheid 11-05-17 Sharon.D H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo 10.1 Het systeem van de zorgverzekeringswet(zvw) De Zvw verplicht iedere ingezetene

Nadere informatie

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag WELKOM CNV Senioren Agenda ODP voorlichtingsmiddag 1. Opening door dagvoorzitter 2. Toelichting belasting aangifte 2014 3. Over pensioenen, wat er zoal speelt op dit moment 4. De Zorg Verandert 5. Sluiting

Nadere informatie

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting 1. Inleiding In Nederland wonen veel pensioengenieters die een deel van hun ouderdomspensioen ontvangen uit het buitenland. Genieters van

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee.

Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee. Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Informatie voor nabestaanden Wat komt er op u af als een naaste overlijdt? Wanneer iemand in uw omgeving

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 1. Gevolgen voor de alleenstaande ouder Alleenstaande ouderkop Vanaf 1 januari 2015 ontvangen de meeste alleenstaande bijstandsouders een lagere uitkering.

Nadere informatie

Een bijdrage in de huurlasten. Zo geregeld!

Een bijdrage in de huurlasten. Zo geregeld! Huurtoeslag 2007 Een bijdrage in de huurlasten. Zo geregeld! 1 Ontdek of u in aanmerking komt 2 3 4 Huurtoeslag aanvragen Huurtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven Leuker kunnen we t niet maken. Wel

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

AOW en pensioenen. januari 2016

AOW en pensioenen. januari 2016 AOW en pensioenen januari 2016 AOW en bedrijfspensioen * AOW: wonen in Nederland * bedrijfspensioen: werken in Nederland Iedereen die in Nederland woont, bouwt AOWpensioen op. Het maakt niet uit of u werkt,

Nadere informatie

Uw partner en uw pensioen

Uw partner en uw pensioen Uw partner en uw pensioen 2 Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten Uw partner en uw pensioen Als deelnemer aan het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) bouwt u niet alleen pensioen op voor uw

Nadere informatie

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW en Anw

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW en Anw Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW en Anw Inhoud Waarom zou u een vrijwillige verzekering afsluiten 2 Voor wie is de vrijwillige verzekering 2 Hoe lang kunt u zich

Nadere informatie

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD 7 Als u gaat trouwen Als u gaat trouwen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw echtgenoot betalen. Trouwen kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor uw inkomsten en aftrekposten en uw heffingskortingen.

Nadere informatie

Het Wmo-loket PERSOONSGEBONDEN BUDGET Hulp bij het huishouden

Het Wmo-loket PERSOONSGEBONDEN BUDGET Hulp bij het huishouden 2 informatie voor bedrijven editie 2009 Informatie en adressen: Wmo-loket Gevestigd in het gemeentehuis van Smallingerland, Gauke Boelensstraat 2 9203 RM Drachten Postadres: postbus 10.000, 9200 HA Drachten

Nadere informatie

OV taxi. Makkelijk van deur tot deur

OV taxi. Makkelijk van deur tot deur OV taxi Makkelijk van deur tot deur VOOr wie is de OV-Taxi? Iedereen kan gebruik maken van deze vorm van openbaar vervoer, van deur tot deur. De OV-Taxi is met name zeer geschikt voor mensen die moeilijk

Nadere informatie

Als u gaat werken in Duitsland

Als u gaat werken in Duitsland DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.313 Als u gaat werken algemene informatie bronnen Brochure Belastingdienst, uitgave 2008; www.belastingdienst.nl Als u in Nederland woont en gaat werken, gaat

Nadere informatie

Kindertoeslag Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindertoeslag Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindertoeslag 2008 Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindertoeslag De kindertoeslag is een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud

Nadere informatie

Gemeente Noord Beveland

Gemeente Noord Beveland Gemeente Noord Beveland Aan inwoners 65- en 65+ Gemeente Noord-Beveland M.A. de Ruijterlaan 2 Postbus 2118 4460 MC GOES Tel. (0113) 249 Fax. 0113-230876 Bankrelatie: BNG 's-gravenhage Banknr. 28 50 66

Nadere informatie

Huurtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw huur. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Huurtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw huur. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Huurtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw huur Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Huurtoeslag Krijgt u huurtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles

Nadere informatie

Met pensioen Informatie voor Heineken-medewerkers die vanuit de actieve dienst met pensioen gaan

Met pensioen Informatie voor Heineken-medewerkers die vanuit de actieve dienst met pensioen gaan Met pensioen Informatie voor Heineken-medewerkers die vanuit de actieve dienst met pensioen gaan De uitbetaling van uw Heineken-pensioen Belasting Zorgverzekering De Heineken-extra s De Vereniging Van

Nadere informatie

informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen

informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen 2016 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Eigen bijdrage 7 2 Maximale periodebijdrage 8 3 Kosten van de voorziening 11 4 Hoe lang betaalt u de eigen bijdrage?

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2014

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2014 Met dit aanvraagformulier kunt u meerdere minimaregelingen tegelijk aanvragen. Als u niet vertrouwd bent met dit aanvraagformulier, neem dan gerust contact op met de afdeling Sociale Zaken. Ook de minimagids

Nadere informatie

Huurtoeslag 2014. Kunt u huurtoeslag krijgen? Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Toeslagen Belastingdienst

Huurtoeslag 2014. Kunt u huurtoeslag krijgen? Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Toeslagen Belastingdienst Toeslagen Belastingdienst Informatieblad Maart 2014 Huurtoeslag 2014 TG 720-1Z42PL Huurtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw huur. Wilt u weten of u deze toeslag kunt krijgen en wat u dan moet doen?

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Overbruggings- UITKERING. Wilt u eerder met pensioen?

Overbruggings- UITKERING. Wilt u eerder met pensioen? Overbruggings- UITKERING Wilt u eerder met pensioen? Eerder met pensioen met een overbruggingsuitkering Wilt u niet tot uw 65e doorwerken maar eerder al met werken stoppen? En bent u vóór 1949 geboren?

Nadere informatie

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere bijstand p.4 Langdurigheidstoeslag p.5 Minimaregeling/Almelo

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008 GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie