VOORZIENINGEN in 2014 in de gemeente Waalre

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORZIENINGEN in 2014 in de gemeente Waalre"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 WMO WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HULP BIJ HET HUISHOUDEN WONINGAANPASSING... 2 Traplift... 3 VERVOERSVOORZIENINGEN Taxbus: De Vallei. Connexxion Valys: vervoer voor een traject van meer dan vijf zones Scootmobiel en Driewiel fiets Gehandicapten parkeerkaart:... 4 Bestuurderskaart:... 4 Passagierskaart... 4 Gecombineerde kaart... 5 Informatievoorziening door het WMO loket:... 5 TERUGAVE GEMEENTELIJKE BELASTING... 5 Teruggave Afvalstoffenheffing... 5 AWBZ (ALGEMENE WET BIJZONDERE ZIEKTEKOSTEN)... 5 PGB (PERSOONS GEBONDEN BUDGET)... 6 PGB voor WMO voorzieningen... 6 PGB voor AWBZ voorzieningen... 6 Servicecentrum PGB... 6 BIJSTAND: VIA SOCIALE ZAKEN VAN DE GEMEENTE WAALRE TOESLAGEN (VIA BELASTINGDIENST)... 7 Huurtoeslag... 7 Zorgtoeslag... 7 LIAC CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WAALRE... 8 LIAC Pagina 1

2 WMO Wet maatschappelijke ondersteuning. Iedereen die daarvoor in aanmerking komt krijgt ondersteuning van de gemeente in het kader van de WMO. Hoe deze ondersteuning eruit zal zien wordt besproken tussen de hulpvrager en de WMO consulent. Gekeken zal worden naar de beste oplossing. De WMO bevat de volgende terreinen: HULP BIJ HET HUISHOUDEN. De gemeente Waalre heeft contracten afgesloten met onderstaande aanbieders voor de volgende uurtarieven: HH1: hulp als er sprake is van lichamelijke beperkingen HH2: hulp als er sprake is van geestelijke beperkingen of voor het verzorgen van kinderen. Actief Zorg 20,59 - RSZK 21,26 - Tzorg 21,26 22,97 Rinette Zorg 21,26 - Stg Zuidzorg 21,26 - Deze contracten lopen tot Voor deze hulp wordt een eigen bijdrage gevraagd. De eigen bijdrage wordt vastgesteld en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Voor een schatting van de eigen bijdrage zie WONINGAANPASSING De aanpassingen zijn afhankelijk van de beperkingen van de aanvrager. Eventueel wordt medisch advies gevraagd. Kleine aanpassingen worden geïndiceerd door de gemeente. Indien de kosten minder dan 250 bedragen dan worden deze door de gemeente niet vergoed. Bij grote aanpassingen brengt Argonaut rapport uit inclusief een begroting van de kosten. De aanvrager krijgt van de gemeente een beschikking met de voorlopige financiële tegemoetkoming. Bij een huurwoning wordt de verhuurder gevraagd om toestemming. De verhuurder regelt zelf dat de werkzaamheden uitgevoerd worden. Bij een woning in eigendom regelt en betaalt de eigenaar zelf een aannemer. De gereedmelding en de bijbehorende rekeningen worden naar de gemeente gestuurd die, na toetsing, overgaat tot uitbetaling. (Meerkosten worden niet vergoed tenzij hier vooraf toestemming voor is verleend). LIAC Pagina 2

3 Het totale bedrag van de financiële tegemoetkoming wordt doorgegeven aan het CAK. Dit berekent de eigen bijdrage. Het bedrag wordt geïnd over een tijdsbestek van 39 perioden (van vier weken). Voor een schatting van de eigen bijdrage zie De betaling van de eigen bijdrage stopt bij overlijden van de geïndiceerde. Bij verhuizing blijft de eigen bijdrage doorlopen maar deze wordt nooit hoger dan de maximum eigen bijdrage. (Denk hierbij o.a. aan opname in een verpleegtehuis) Traplift Als men geïndiceerd is voor een traplift kan men een keuze maken tussen zorg in natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (Pgb). Met de toekenning van een Pgb kan men een lift naar eigen wens aanschaffen. Het Pgb wordt vastgesteld overeenkomstig de kosten van een traplift ZIN. Meerkosten zijn voor eigen rekening. De lift kan bij overlijden van de partner voor wie deze is aangevraagd eventueel gehandhaafd worden. De gemeente beslist hierover, afhankelijk van (mogelijk toekomstig te verwachten) beperkingen bij de partner. Onderhoud en reparatie wordt verzorgd door de leverancier van de traplift en betaald door de gemeente Waalre. Als er geen indicatie is voor een traplift bij de partner (of als er geen partner is) wordt de ZIN verstrekte lift gedemonteerd en opgehaald door de leverancier en hergebruikt. Bij een lift die aangeschaft is met een PGB wordt de restwaarde teruggevorderd door de gemeente. Voor de traplift wordt een eigen bijdrage berekend door het CAK, gespreid over 39 periodes van vier weken. VERVOERSVOORZIENINGEN. Taxbus: De Vallei. Connexxion. Eerste toets: Kan iemand wel/geen gebruik maken van het Openbaar Vervoer? Tweede toets: Heeft men een vervoersvoorziening op grond van de WMO? De kosten per zone bedragen: - met WMO-pas (dus met beperking) - 0,60 - zonder WMO-pas - 1,20 - Voorrijkosten: - twee zones. De WMO consulent indiceert of iemand in aanmerking komt voor een vervoerspas. Een medische keuring kan noodzakelijk zijn. Er is geen inkomenstoets. Valys: vervoer voor een traject van meer dan vijf zones. Vervoer via Valys valt niet onder de WMO en is niet inkomensafhankelijk. Om in het bezit te komen van een Valys-pas is wel een verklaring van de WMO vereist dat men een mobiliteitsbeperking heeft. Het standaard kilometerbudget in 2014 is 600 km. Onder omstandigheden is het mogelijk een hoger kilometerbudget te krijgen tot maximaal 2250 km. LIAC Pagina 3

4 De kosten per kilometer zijn 0,20. Reist men boven het kilometersbudget dan zijn de kosten 1.20 per km. Voor verdere informatie en het downloaden van de brochure zie: Scootmobiel en Driewiel fiets. Eerst wordt door de consulent de vervoersbehoefte in beeld gebracht en gekeken hoe de persoon bepaalde afstanden kan overbruggen (bv te voet, met eigen auto, met taxbus). Het toekennen van bijvoorbeeld een scootmobiel en driewielfiets is dus persoons- en situatieafhankelijk. Mogelijk moet een medische keuring aangevraagd worden. Als men geïndiceerd is voor een scootmobiel of driewielfiets kan men een keuze maken tussen Zorg In Natura (ZIN) of een Persoonsgebonden budget (PGB). Met de toekenning van een PGB kan men het vervoermiddel naar eigen wens aanschaffen. Het PGB wordt vastgesteld overeenkomstig de kosten van het geïndiceerde vervoermiddel ZIN. Meerkosten zijn voor eigen rekening. Verzekering, reparaties en onderhoud zijn voor rekening van de gemeente. Ook hier geldt de eigen bijdrage, berekend door het CAK en gespreid over 39 periodes van vier weken. Gehandicapten parkeerkaart: Aanvraag altijd via WMO. Keuring geschiedt door de GGD. Op basis van het dossier mag WMO zelf beslissen over verlenging. Bij twijfel is advies GGD vereist. Er is geen inkomenscriterium. Een tijdelijke parkeerkaart mag alleen verstrekt worden als het euvel naar verwachting langer dan zes maanden zal duren. Men maakt onderscheid tussen: - Bestuurderskaart (B) - Passagierskaart (P) - Combinatie van B en P Voorwaarden voor toekenning: Bestuurderskaart: De gehandicapte moet ondanks een gebruikelijk loophulpmiddel door een aantoonbare loopbeperking, te voet niet in staat zijn om zich over een grotere afstand dan 100 meter te verplaatsen. De beperking heeft een langdurige aard, d.w.z. van minimaal 6 maanden. Rekening dient gehouden te worden met de lengte van de behandeltermijn van de aanvragen. Men dient ingeschreven te staan in het bevolkingsregister van de gemeente Waalre. Passagierskaart Idem als voor de bestuurderskaart. Bij het vervoer van deur tot deur heeft de gehandicapte voortdurend hulp nodig van de bestuurder. LIAC Pagina 4

5 Gecombineerde kaart Idem als voor de bestuurders- en passagierskaart. Dit is een kaart voor bestuurder en voor passagier. Gehandicapten die permanent rolstoelgebonden zijn kunnen zowel voor een bestuurderskaart als voor een passagierskaart (of beide) in aanmerking komen. Legeskosten: 30,00 ook als blijkt dat er geen indicatie voor de parkeerkaart is. Informatievoorziening door het WMO loket: Naast de bovengemelde zaken verstrekt het WMO loket informatie over alle zaken betreffende wonen, welzijn en werk ( ook over maaltijdvoorziening, sociale alarmering, vrijwilligerswerk enz.). Tel De medewerkers van het WMO loket werken alleen op afspraak. (Bel tel ) TERUGAVE GEMEENTELIJKE BELASTING Alleen de afvalstoffenheffing komt in aanmerking voor kwijtschelding. Alle overige gemeentelijke belastingen komen hiervoor dus niet in aanmerking. Teruggave Afvalstoffenheffing Om in aanmerking te komen voor kwijtschelding moeten de maandelijkse netto-inkomsten (van het lopende jaar) beneden een door de wet vastgesteld normbedrag liggen. Ook het vermogen (huis, auto, banksaldi) moeten beneden de vermogensnorm liggen. Wanneer men denkt voor kwijtschelding in aanmerking te komen kan bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente (tel ) een kwijtscheldingsformulier aangevraagd worden. In de bijbehorende toelichting staan de geldende normen voor het lopende jaar vermeld. Het aanvraagformulier voor kwijtschelding moet binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen bij de afdeling Publiekszaken ingeleverd worden. AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten) Hieronder vallen: - Persoonlijke verzorging en verpleging thuis. - Opname in verzorgingshuis of verpleeghuis Aanvragen lopen via het CIZ (Centrale Indicatiestelling Zorg) of het zorgcentrum. Bij opname kent men: - een lage bijdrage: deze wordt gehanteerd wanneer er kans op terugkeer naar de eigen woning is. De termijn is zes maanden met een eventuele verlenging met drie maanden. De minimum eigen bijdrage is 156 en de maximum eigen bijdrage is 819 per maand. LIAC Pagina 5

6 De basis voor de berekening is het inkomen over % van het deel van het vermogen boven het heffingsvrij vermogen per een hoge bijdrage: deze wordt gehanteerd wanneer de opname definitief is en bedraagt maximaal 2249 per maand. Bij de berekening van de hoge bijdrage spelen ook een aantal ander factoren een rol. De eigen bijdrage wordt vastgesteld en geïnd door het CAK. Voor de berekening van de eigen situatie kan men terecht op Het totaal van de eigen bijdrage (WMO en AWBZ voorzieningen) is nooit meer dan de maximum eigen bijdrage. PGB (Persoons Gebonden Budget) Zowel voor hulp via de WMO als AWBZ kan men er voor kiezen deze in natura te ontvangen of via een PGB. De berekening en afhandeling van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen en loopt via het CAK. Bij een aanvraag van een AWBZ voorziening komt men alleen in aanmerking voor een PGB bij een indicatie ZZP (zorgzwaarte pakket) van 4 of hoger indien verpleging en verzorging aan huis (extramuraal) gebeurd. Lopende PGB afspraken blijven echter voor alle AWBZ voorzieningen van kracht Voor een voorziening via de WMO blijft in 2014 de huidige regeling gelden. PGB voor WMO voorzieningen PGB voor de WMO voorzieningen wordt verstrekt door de gemeente Waalre. Een PGB wordt verstrekt voor HH1 en HH2 en andere voorzieningen (bijvoorbeeld traplift of scootmobiel). De bedragen voor HH1 en HH2 zijn respectievelijk 16 en 18 euro per uur. De gemeente Waalre controleert steekproefsgewijs de verantwoording maar geeft bij nieuwe verstrekkingen wel duidelijk aan hoe de administratie gevoerd moet worden. Voor administratieve ondersteuning kan men terecht bij de Sociale Verzekeringsbank ( SVB) in Roermond. PGB voor AWBZ voorzieningen PGB voor AWBZ voorzieningen wordt verstrekt via het Zorgkantoor. De PGB houder moet aan het Zorgkantoor een of twee keer per jaar een verantwoordingsformulier opsturen. Waalre valt onder het Zorgkantoor Zuid-Oost Brabant gevestigd in Tilburg. Voor administratieve ondersteuning verwijst het CVZ (college van zorgverzekeraars) naar de SVB. Voor verdere informatie zie de website van het CVZ (college voor zorgverzekeraars). Servicecentrum PGB De SVB (Sociale verzekeringsbank) beschikt over een servicecentrum PGB. Dit verstrekt advies en houdt op verzoek de volledige administratie bij zowel voor een PGB via WMO als via AWBZ. Een LIAC Pagina 6

7 informatiepakket kan aangevraagd worden via tel of via Alle diensten van de SVB zijn gratis. Voor het bijhouden van de administratie kan men ook terecht bij commerciële PGBadministratiekantoren. Dit is uiteraard niet gratis. Bijstand: via Sociale Zaken van de gemeente Waalre. Het betreft hier: - Algemene bijstand: heeft betrekking op de kosten van levensonderhoud. - Bijzondere bijstand: incidentele financiële hulp in die gevallen waar dit niet uit de bestaande middelen betaald kan worden. De afdeling Sociale zaken is ondergebracht bij de gemeente Eindhoven en bereikbaar via telefoonnummer TOESLAGEN (via Belastingdienst) Huurtoeslag Men krijgt huurtoeslag onder de volgende voorwaarden: - Maximum huur per maand : Maximum inkomen: Alleenstaand: Met partner Maximum vermogen (per persoon): Inkomen < Van tot > Naast de huur en het inkomen is dus ook het eventuele eigen vermogen van belang. Het betreft het heffingvrij verzamelinkomen uit de belastingaangifte 2012 en het heffingvrij vermogen per Voor een proefberekening van de huurtoeslag zie Zorgtoeslag Men krijgt zorgtoeslag onder de volgende voorwaarden: - Maximum inkomen Alleenstaand: Met partner Maximum vermogen: idem als bij huurtoeslag. LIAC Pagina 7

8 N.B. De maximum inkomensnormen voor zorgtoeslagen zijn verlaagd in vergelijking met Voor een proefberekening van de zorgtoeslag zie LIAC Centrum voor vrijwillige dienstverlening in de gemeente Waalre Het LIAC is gevestigd in het Hazzo, Trolliuslaan 7. Geopend ma t/m vr van tot uur. Tel De volgende diensten worden, tenzij anders vermeld, gratis aangeboden: - Klussendienst. o Kleine klussen worden uitgevoerd door medewerkers van het LIAC. Hiervoor wordt een kleine vergoeding gevraagd. o Voor grote klussen zoals tuinonderhoud en schilderwerk verwijst het LIAC door naar andere instanties. Het LIAC heeft een overzicht van aanbieders, prijzen en de te volgen procedures. - Begeleid vervoer (onkostenvergoeding) - Boodschappendienst (onkostenvergoeding) - Thuisadministratie - Woonverbeteradviezen - Seniorenvoorlichting - Vrijwillige thuiszorg - Contactbezoek. Het LIAC geeft tevens informatie over wonen, welzijn en (mantel)zorg. LIAC Pagina 8

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5

Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 7 1.1 Afbakening... 7 1.2 In overwegende mate op het individu gericht... 7 1.3 Langdurig noodzakelijk...

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Als u voorzieningen of aanpassingen nodig hebt om zelfstandig te blijven wonen Woonvoorzieningen Vervoersvoorzieningen Rolstoelen Huishoudelijke hulp Hebt u een beperking

Nadere informatie

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland 2013 Inhoud 1. Inleiding 11 Breuk met verleden 11 Kernbegrippen 11 Onderzoek 11 Maatwerk 11 Eigen verantwoordelijkheid 12

Nadere informatie

Financiën & Vervoer Hoofdstuk 5

Financiën & Vervoer Hoofdstuk 5 Financiën & Vervoer Hoofdstuk 5 56 5. Financiën & Vervoer Bij het ouder worden verandert er veel, ook in financieel opzicht. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste regelingen op het gebied van financiën

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning () op Schouwen-Duiveland Iedereen doet mee! Woord vooraf De Wet maatschappelijke ondersteuning (). U heeft er ongetwijfeld al het nodige over gehoord en gelezen. Maar

Nadere informatie

Zorg, werk en inkomen

Zorg, werk en inkomen voorzieningengids Zorg, werk en inkomen OKTOBER 2010 voorzieningengids Zorg, werk en inkomen VOORWOORD Iedereen doet mee! Het beleid in onze gemeente is erop gericht dat iedereen meedoet in onze lokale

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 1 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Algemeen 3 2. Pgb algemeen 4 3. Hulp bij het huishouden en begeleiding 5 4. Hulpmiddelen 10 5. Woningaanpassingen

Nadere informatie

Voorzieningenwijzer gemeente Kampen

Voorzieningenwijzer gemeente Kampen Voorzieningenwijzer gemeente Kampen COLOFON Deze Voorzieningenwijzer is een uitgave van de gemeente Kampen Postadres: Bezoekadres: Balie Werk en Inkomen, stadhuis E-mail: info@kampen.nl Telefoon: 038-339

Nadere informatie

MinimaGids. Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen

MinimaGids. Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen MinimaGids G e m e e n t e S m a l l i n g e r l a n d 2013 Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave Gemeentelijke en landelijke regelingen De regelingen met een groene zijkant zijn regelingen

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Wmo. Zelf regelen of uitbesteden? Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Zelf regelen of uitbesteden? Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Wet maatschappelijke ondersteuning Servicepunt Zorg Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Zelf regelen of uitbesteden? Komt u via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2011 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

5. Financiën & Vervoer

5. Financiën & Vervoer 5. Financiën & Vervoer Bij het ouder worden komen veel veranderingen kijken. Er zijn diverse financiële regelingen voor ouderen. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste regelingen uitgelegd waar men mee

Nadere informatie

gelet op de artikelen 3, 6, 7, 11, 12, 19, 21, 25, 33, 39 en 40 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning;

gelet op de artikelen 3, 6, 7, 11, 12, 19, 21, 25, 33, 39 en 40 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning; Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2012 Nummer: 26 Uitgifte: 26 april 2012 Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 april

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo Winsum. Bijlage 02 Informerend agendapunt 03

Beleidsregels Wmo Winsum. Bijlage 02 Informerend agendapunt 03 Beleidsregels Wmo Winsum Bijlage 02 Informerend agendapunt 03 Beleidsregels Wmo Winsum Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Algemeen 3 Hoofdstuk 2: In gesprek gaan 4 2.1 Aanmelding voor een gesprek 4 2.2 Het gesprek

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Vaals 2010 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht Burgemeester en wethouders van Bergambacht; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 3 van de Verordening individuele voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 1 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rijssen-Holten 2014 4 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 4 Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie