Multidisciplinaire richtlijn. Chronisch hartfalen. Samenvattende adviezen voor diagnostiek, medicamenteuze behandeling en begeleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Multidisciplinaire richtlijn. Chronisch hartfalen. Samenvattende adviezen voor diagnostiek, medicamenteuze behandeling en begeleiding"

Transcriptie

1 Multidisciplinaire richtlijn Chronisch hartfalen Samenvattende adviezen voor diagnostiek, medicamenteuze behandeling en begeleiding

2 Multidisciplinaire richtlijn Chronisch hartfalen Samenvattende adviezen voor diagnostiek, medicamenteuze behandeling en begeleiding

3 Inhoudsopgave Colofon Uitgave 2002, Nederlandse Hartstichting Samenstelling Werkgroep richtlijn chronisch hartfalen Productie 1. Algemeen 2. Diagnostiek 3. Therapie medicamenteus 4. Leefregels en begeleiding 5. Organisatie van zorg Van Zuiden Communications B.V., Alphen a/d Rijn ISBN De tekst is een bewerking van de Nederlandse richtlijn Chronisch hartfalen die is opgesteld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie en de Nederlandse Hartstichting in het kader van het programma Ontwikkelen en implementeren van medisch specialistische richtlijnen van de Orde van Medisch Specialisten. De ontwikkeling van deze richtlijn is (methodologisch) ondersteund door het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO. Voor enkele onderdelen is gebruikgemaakt van de Pocket guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure van de European Society of Cardiology. Verspreiding is mede mogelijk gemaakt door Merck B.V. 6. Oorzaken van achteruitgang Bijlage 1: overzicht van diagnostisch onderzoek Bijlage 2: verwijzing naar specialist Bijlage 3: ritme- en geleidingsstoornissen Bijlage 4: hartfalen met normale of behouden systolische functie Bijlage 5: oudere patiënten 2 3

4 Werkgroepleden prof. dr. W.L. Mosterd (voorzitter) dr. P.F.W.M. Rosier (secretaris) dr. A.H.M.M. Balk R.M.M. Geijer prof. dr. P.A. de Graeff dr. R.W.M.M. Jansen dr. T. Jaarsma dr. J.A. Kragten M.W.F. van Leen dr. A. Mosterd R. Rohling F.H. Rutten prof. dr. D.J. van Veldhuisen M.H.L. van der Wal dr. E.P. Walma 1. Algemeen Definities Hartfalen is een complex van klachten en verschijnselen ten gevolge van een tekort schietende pompfunctie van het hart. Bij voorkeur wordt in plaats van systolisch hartfalen gesproken over hartfalen met verminderde linker ventrikel systolische functie en in plaats van diastolisch hartfalen over hartfalen met normale of behouden systolische functie. Classificatie van de ernst van chronisch hartfalen volgens de New York Heart Association (NYHA) NYHA I geen klachten (behandeld hartfalen) NYHA II klachten tijdens forse inspanning NYHA III klachten tijdens matige inspanning NYHA IV klachten tijdens rust of lichte inspanning 4 5

5 Strategie Wanneer de diagnose hartfalen wordt overwogen, zijn de volgende stappen van belang: - zeker stellen van de diagnose - opsporen van de aard, oorzaak en bijdragende/uitlokkende factoren - starten medicamenteuze behandeling - zo mogelijk trachten oorzaak op te heffen en bijdragende factoren te corrigeren (denk bijvoorbeeld aan ischemie, klepgebreken, koorts, ritmestoornis) - informeren en instrueren van de patiënt en zijn omgeving - coördineren van de zorg 2. Diagnostiek Anamnese Oorzaken van hartfalen coronairlijden hypertensie cardiomyopathie (oud) myocardinfarct, ischemie idiopathische dilaterende cardiomyopathie restrictieve cardiomyopathie kleplijden en aangeboren hartafwijkingen ritmestoornissen toxische stoffen high output failure pericardaandoeningen primair rechtszijdig hartfalen hypertrofische (obstructieve) cardiomyopathie atriumfibrilleren tachycardie bradycardie (bijvoorbeeld sick sinus syndrome, compleet AV-blok) alcohol chemotherapeutica (bijvoorbeeld adriamycine) drugs (onder andere cocaïne) anemie, hyperthyreoïdie/thyrotoxicose arterio-veneuze fistels ziekte van Paget, beriberi pericarditis pericardeffusie pulmonale hypertensie (cor pulmonale, longembolieën) tricuspidalis insufficiëntie 6 7

6 DIAGNOSTIEK Belangrijkste aspecten uit de voorgeschiedenis bij (verdenking op) hartfalen - (oud) myocardinfarct - angina pectoris - (langdurige) hypertensie - hartkleplijden en aangeboren hartafwijkingen - atriumfibrilleren - diabetes mellitus - alcoholgebruik en andere intoxicaties Klachten die kunnen wijzen op (verdenking op) hartfalen - dyspnoe (d effort) - verminderde inspanningtolerantie - oedeem - moeheid, lethargie - orthopnoe - paroxismale nachtelijke dyspnoe - nachtelijke hoest - piepende ademhaling - verminderde eetlust, opgeblazen gevoel - verwardheid (met name bij ouderen) Belangrijkste klachten die van belang zijn bij (verdenking op) hartfalen - dyspnoe (d effort), moeheid/verminderde inspanningstolerantie en perifeer oedeem - bij gerezen verdenking vraagt men naar orthopnoe en paroxismale nachtelijke dyspnoe Lichamelijk onderzoek Verschijnselen die kunnen wijzen op (verdenking op) hartfalen - crepitaties - verplaatsing van ictus cordis naar lateraal - derde harttoon en souffles - oedeem, ascites - verhoogde centraal veneuze druk (CVD) - hepatomegalie - tachycardie - cachexie en muscle wasting (spierverlies/-atrofie) Aanvullend onderzoek bij (verdenking op) hartfalen zie bijlage 1 Overzicht van diagnostische mogelijkheden ECG Bij (verdenking op) hartfalen dient een ECG gemaakt te worden. 8 9

7 DIAGNOSTIEK Een ECG als aanvulling op de anamnese en het lichamelijk onderzoek leidt tot een duidelijke verhoging van de voorspellende waarde om hartfalen vast te stellen. Een normaal ECG sluit het bestaan van hartfalen zo goed als uit. Thoraxfoto Indien al een ECG is vervaardigd, voegt een thoraxfoto weinig toe aan de diagnostiek van hartfalen, tenzij men pulmonale aandoeningen wil aantonen of uitsluiten. Niet routinematig onderzoek bij (verdenking op) hartfalen - radionuclide ventriculografie - inspanningsonderzoek - coronaire angiografie (CAG) en ventriculografie - invasieve drukmeting en meting hartminuutvolume - endomyocardiale biopsie - Holter-echocardiografie - hartfrequentievariabiliteit - stressechocardiografie - cardiale magnetische resonantie Natriuretische peptiden Als standaardisering van de bepalingen van natriuretische peptiden (ANP/BNP) voltooid is en normaalwaarden geaccepteerd zijn, kan de bepaling ervan overwogen worden bij (verdenking op) hartfalen. (Doppler)-echocardiografie Bij alle patiënten met (verdenking op) hartfalen moet een (Doppler)-echocardiogram worden overwogen. Het (Doppler)- echocardiogram is meestal nodig voor het achterhalen van de oorzaak van het hartfalen en geeft inzicht in de ernst van de disfunctie van het hartfalen en daardoor ook in de prognose. Samenvatting diagnostiek Door het combineren van gegevens uit voorgeschiedenis, anamnese en lichamelijk onderzoek kan men met hogere waarschijnlijkheid de diagnose hartfalen stellen of uitsluiten. Aanvullend onderzoek is nodig om objectief cardiale disfunctie vast te kunnen stellen. (zie figuur 1: algoritme voor de diagnostiek van chronisch hartfalen) Belangrijke differentiaal diagnostische overwegingen bij verdenking op hartfalen: COPD, obesitas en conditiegebrek. COPD en obesitas kunnen echter ook deels de oorzaak van hartfalen zijn en zijn samen met conditiegebrek belangrijke co-morbiditeiten. Hierdoor wordt de diagnostiek van hartfalen bemoeilijkt

8 Verdenking op hartfalen o.b.v. voorgeschiedenis, klachten en symptomen Nagaan cardiale aandoening door middel van ECG, eventueel X-thorax (en BNP in de nabije toekomst) Een of meerdere onderzoeken abnormaal Echocardiografie (eventueel nucleaire angiografie of MRI) Onderzoek abnormaal Indien NORMAAL, dan hartfalen onwaarschijnlijk Indien NORMAAL, dan hartfalen onwaarschijnlijk 3. Therapie medicamenteus Medicamenteuze behandeling van chronisch hartfalen met verminderde linker ventrikel systolische functie (zie figuur 2 algoritme medicamenteuze behandeling). In bijlage 4 staat de medicamenteuze behandeling voor hartfalen met normale of behouden systolische functie beschreven. Diureticum - Thiazidediureticum voorschrijven bij milde vormen van chronisch hartfalen (NYHA II). - Lisdiuretica voorschrijven bij ernstiger vormen van chronisch hartfalen (NYHA II-IV) of aan patiënten met een nierfunctiestoornis (creatinineklaring <30 ml/min). Stel oorzaak, mate, type en verergerde factoren van de cardiale disfunctie vast Figuur 1. Kies behandeling Additioneel onderzoek indien nodig (b.v. coronaire angiografie) Algoritme voor de diagnostiek van chronisch hartfalen Dosering 1. Verlaag de dosis bij patiënten met hartfalen die klinisch stabiel zijn en geen vochtretentie hebben. Geheel staken wordt niet geadviseerd. 2. Bij onvoldoende respons: - Verhoog de dosis en vervang zo nodig thiazidediureticum door lisdiureticum

9 THERAPIE MEDICAMENTEUS Geen symptomen (NYHA I) Milde symptomen (NYHA II) Continueer diureticum, maar verlaag dosis Thiazidediureticum tenzij geen tekenen vochtretentie nierinsufficiëntie (lisdiureticum) Continueer medicatie + ACE-remmer AII-receptorantagonist (intolerantie ACE-remmer) + -blokker - Wanneer hoge doses lisdiuretica niet meer effectief zijn, combineer lisdiuretica met thiaziden. Let op het ontstaan van hypovolemie en electrolytenstoornissen. - Combineer lisdiuretica met een hogere dosis spironolacton (>25 mg/dag). Let op het optreden van hyperkaliëmie bij gelijktijdig gebruik ACE-remmer/ A II-receptorantagonist. Matig ernstige symptomen (NYHA III) Ernstige symptomen (NYHA IV) Figuur 2. (bij persisterende klachten) lisdiureticum Lisdiureticum (hogere dosis) Lisdiureticum + thiazidediureticum of lisdiureticum i.v. (diureticumresistentie) + digoxine (zo nodig bij boezemfibrilleren en ventrikelrespons >100) + Spironolacton AII-receptorantagonist (intolerantie -blokker) + Digoxine (sinusritme) + Nitraten (dyspnoe) + Inotropica i.v. (exacerbaties) Algoritme medicamenteuze behandeling + Hydralazine (intolerantie ACE-remmer en onvoldoende effect overige therapie) ACE-remmer - ACE-remmer voorschrijven bij bijna alle vormen van chronisch hartfalen in combinatie met een diureticum. - Een ACE-remmer en de combinatie ACE-remmer en diureticum zijn gevaarlijk bij restrictieve cardiomyopathie en bij hypertrofische cardiomyopathie met obstructie. - Behandeling zonder ACE-remmer is verdedigbaar bij patiënten met gering verlaagde ejectiefractie en met veel co-morbiditeit. Dosering 1. Start met een lage dosis, liefst na één diureticumvrije dag (zeker bij kans op hypotensie). 2. Laat eerste dosis innemen vlak voor de nachtrust ( op de rand van het bed )

10 THERAPIE MEDICAMENTEUS 3. Voer dosis geleidelijk op tot optimale dosis of tot bijwerkingen verdere verhoging onmogelijk maken. 4. Controleer bloeddruk en nierfunctie. Dosering ACE-remmer 1 Medicament Begindosering Onderhoudsdosering Benazepril 1 dd 2,5 mg 2 dd 5-10 mg Captopril 3 dd 6,25 mg 3 dd mg Cilazapril 1 dd 0,5 mg 1 dd 1-2,5 mg Enalapril 2 dd 2,5 mg 2 dd 10 mg Fosinopril 1 dd 10 mg 1 dd mg Lisinopril 1 dd 2,5mg 1 dd 5-20 mg Perindopril 1 dd 2 mg 1 dd 4 mg Quinapril 1 dd 2,5-5 mg 1 dd 40 mg of 2dd 20 mg Ramipril 2 dd 2,5 mg 2 dd 5 mg Trandolapril 1 dd 1 mg 1 dd 4 mg 1 Farmacotherapeutisch Kompas 2000/2001 Bèta-blokker - Bèta-blokkers (bisoprolol of carvedilol of metoprolol) moeten overwogen worden bij alle patiënten met chronisch hartfalen en aangetoonde LV systolische disfunctie, die door behandeling met diuretica en ACE-remmers in een stabiele fase verkeren, ongeacht de ernst van de symptomen. - Bèta-blokkers mogen niet worden gegeven aan patiënten die hemodynamisch onstabiel zijn, onbehandelbare vochtretentie hebben of een andere contra-indicatie (bijvoorbeeld asthma bronchiale, bradycardie < 60/min). Bij patiënten ouder dan 75 jaar is terughoudendheid op zijn plaats. Dosering 1. Start met een zeer lage dosis bèta-blokker (bisoprolol 1,25 mg; carvedilol 2 dd 3,125 mg; metoprolol 2 dd 12,5 mg). 2. Voer de dosis geleidelijk op tot de optimale dosering (verdubbelen na 1-2 weken), op geleide van klachten, bloeddruk, hartfrequentie en andere klinische verschijnselen. N.B. Houdt er rekening mee dat hartfalen tijdelijk kan toenemen en dat verbetering meestal enkele maanden op zich laat wachten. 3. Bij toename vochtretentie: verhoog eerst de dosis diureticum en eventueel ACE-remmer en verlaag daarna (tijdelijk) de dosis bèta-blokker. 4. Bij hypotensie: verlaag eerst de dosis diureticum en eventueel ACE-remmer. Verlaag de dosis bèta-blokker alleen indien eerder genoemde maatregelen onvoldoende zijn. 5. Bij bradycardie: ga na of andere medicijnen die de hartfrequentie verlagen, gestaakt kunnen worden. Verlaag de dosis of stop de bèta-blokker alleen als de bradycardie klachten geeft of objectief toename van hartfalen laat zien

11 THERAPIE MEDICAMENTEUS 6. Herstart of verhoog de dosis bèta-blokker indien patiënt weer stabiel is. Dosering bèta-blokker Medicament Begindosering Onderhoudsdosering Bisoprolol 1 dd 1,25 mg 1 dd 10 mg Carvedilol 2 dd 3,125 mg 2 dd 25 mg (2 dd 50 mg bij gewicht >85 kg) Metoprolol succinaat 1 dd 12,5-25 mg 1 dd 200 mg Metoprolol tartraat 2 dd 5 mg 3 dd 50 mg Bron: Farmacotherapeutisch Kompas 2000/2001 Spironolacton - Spironolacton voorschrijven bij alle patiënten met chronisch hartfalen die ondanks behandeling met diuretica, ACE-remmers, bèta-blokkers, en/of digoxine matig tot ernstige klachten houden dan wel ontwikkelen (NYHA III-IV). Dosering 1. Controleer eerst serumkalium (< 5,0 mmol/l) en nierfunctie (creatinine < 250 mol/l). 2. Start met spironolacton (25 mg/dagelijks). 3. Controleer na 4-6 dagen serumkalium: indien 5 mmol/l dosis spironolacton continueren (eventueel verdubbelen bij onvoldoende effect met na één week hernieuwde controle); indien tussen 5 en 5,5 mmol/l dosis halveren (eventueel om de dag); indien 5,5 mmol/l spironolacton stoppen. 4. Controleer bij een onderhoudsdosis, afhankelijk klinische toestand, ten minste om drie tot zes maanden. Digoxine - Digoxine voorschrijven aan patiënten met chronisch hartfalen en atriumfibrilleren waarbij de ventrikelrespons te hoog is (zie ook onder bijlage 3 ritme- en geleidingsstoornissen ). - Digoxine voorschrijven aan patiënten, ook zonder atriumfibrilleren, die klachten houden ondanks de standaardbehandeling met een ACE-remmer, diureticum, bètablokker en/of spironolacton. A II-receptorantagonist - A II-receptorantagonist voorschrijven aan patiënten met chronisch hartfalen die geen ACE-remmer verdragen (prikkelhoest, huidreacties of angio-oedeem). - Bij patiënten die onvoldoende reageren op diuretica, ACE-remmers en digoxine kan het toevoegen van een A II-receptorantagonist overwogen worden, maar alleen bij 18 19

12 patiënten die niet in aanmerking komen voor een bètablokker, en onder zorgvuldige controle van de nierfunctie. - De combinatie van A II-receptorantagonisten met bètablokkers dient vermeden te worden tot hierover meer bekend is. 4. Leefregels en begeleiding De patiënt en zijn omgeving dienen voorlichting te krijgen over de volgende onderwerpen. 1 Nitraten - Nitraten voorschrijven: intermitterend gebruik voor symptomatische verbetering van angineuze klachten en/of (nachtelijke) dyspnoe. Hydralazine - Hydralazine dient alleen te worden overwogen in combinatie met nitraten in uitzonderlijke situaties bijvoorbeeld bij ACE-intolerantie wanneer onvoldoende baat gevonden wordt bij andere therapie (bèta-blokkers, spironolacton, AII-receptorantagonisten). Overige medicamenten - Andere vaatverwijders (prazosine en minoxidil), calciumantagonisten en orale dopamine agonist (ibopamine) worden niet meer toegepast. Algemeen - wat is hartfalen - oorzaak hartfalen - relatie hartfalen en symptomen - belang van vroege herkenning symptomen - belang gewichtscontrole - maatregelen bij toename symptomen - doel van de behandeling - rol van de verschillende hulpverleners - prognose Medicijnen - werking medicijnen 1 Zie ook: het multidisciplinair voorlichtingsprotocol hartfalen van de Nederlandse Hartstichting 20 21

13 LEEFREGELS EN BEGELEIDING - uitleg over tijdsduur optimale werking medicijnen (ACEremmers/bèta-blokkers) - effect van medicijnen op kwaliteit van leven en overleven - dosis en tijdstip van inname (medicatieschema zo eenvoudig mogelijk maken) - bijwerkingen/tekenen van intoxicatie - zelfmanagement met betrekking tot diuretica Voeding - richtlijnen goede voeding/advies over een goed lichaamsgewicht - relatie hartfalen-vocht-natrium-diuretica - natriumbeperking - vochtbeperking - beperken van alcoholgebruik Gerichte voedingsadviezen - bij een gewichtsverlies van 5% in een maand of 10% in zes maanden en/of een Quetelet Index <20 kg/m 2. Adviezen ten aanzien van natriumbeperking - Patiënten in klasse II wordt een natriumbeperking van 3000 mg per dag geadviseerd. - Patiënten in klasse III en IV wordt een natriumbeperking van 2000 mg per dag geadviseerd. Adviezen ten aanzien van vochtbeperking - Patiënten in klasse II wordt geadviseerd niet overmatig te drinken (maximaal 2500 ml/24 uur). - Patiënten in klasse III en IV wordt een vochtbeperking van ml geadviseerd. - Wanneer bij patiënten in klasse III en IV een hoge dosis lisdiuretica (>80 mg furosemide of >2 mg bumetanide) nodig is om vochtretentie te voorkomen, wordt een vochtbeperking van 1500 ml voorgeschreven. - Bij een verdunningshyponatriemie wordt de vochtinname tijdelijk beperkt tot ml. Activiteit en rust - dagelijkse activiteit/rust - hartrevalidatie - sociale activiteit (onder andere reizen, vakantie en uit eten) - werk in en buitenshuis - seksuele activiteit 22 23

14 Overige adviezen/voorkomen van complicaties - stoppen met roken - influenzavaccinatie Leven met hartfalen - begeleiding bij acceptatieproblematiek - voorkomen en behandelen van angst en depressie - mogelijkheid lotgenotencontact/patiëntenvereniging - mogelijkheden van hulp thuis (onder andere huishoudelijke hulp, wijkverpleegkundige en tafeltje dekje ) - aanpassingen /voorzieningen thuis 5. Organisatie van zorg Algemeen Patiënten met chronisch hartfalen dienen intensief gevolgd te worden door deskundige hulpverleners. Een verpleegkundige, gespecialiseerd op het terrein van hartfalen, kan een belangrijke rol spelen in de zorg aan patiënten met hartfalen. Daarbij moeten goede afspraken over de taakverdeling en verantwoordelijkheden van verpleegkundige en artsen worden gemaakt. De organisatievorm hartfalenpolikliniek, transmuraal of extramuraal van de zorg van patiënten met hartfalen dient te worden afgestemd op de lokale situatie, de kenmerken van de populatie en de beschikbare expertise en middelen. Kernkomponenten van de zorg aan patiënten met hartfalen 1. optimaliseren van de medische behandeling 2. vroege en intensieve nazorg na ontslag uit ziekenhuis 3. snelle signalering van achteruitgang van de toestand 4. patiëntenvoorlichting en instructie 5. coördinatie van zorg 24 25

15 ORGANISATIE VAN ZORG 6. Oorzaken van achteruitgang Cardiale oorzaken - supraventriculaire (vooral atriumfibrilleren) en ventriculaire ritmestoornissen - bradycardie - ontstaan of toename van klepafwijkingen (mitralisklep/tricuspidalisinsufficiëntie) - (stille) ischemie, myocardinfarct Niet-cardiale oorzaken - therapieontrouw (zout- en vochtinname, medicatie) - recent voorgeschreven comedicatie (antiaritmica, bètablokkers, NSAID s, verapamil, diltiazem) - (overmatig) alcoholgebruik - nierinsufficiëntie (te hoge dosis diuretica) - infecties - longembolie - schildklierdisfunctie - anemie 26 27

16 BIJLAGEN Bijlage 1: Overzicht van diagnostische mogelijkheden Routinematig Nood- Onder- Sluit Wijst op onderzoek zakelijk steunt diagnose alternatieve of voor diagnose uit bijkomende diagnose diagnose Kenmerkende klachten (indien afwezig) Kenmerkende ++ + verschijnselen (indien afwezig) Cardiale disfunctie op basis van beeld- (indien afwezig) onderzoek (meestal echo) Effect van therapie (indien afwezig) ECG +++ (indien normaal) Thoraxfoto + (bij over- + pulmonale vulling long (indien aandoening of hart- normaal) vergroting) Laboratoriumonderzoek anemie, secundaire polycythemie nier- of leveraandoening, diabetes mellitus Natriuretische ++ (bij +++ peptiden verhoging) (indien normaal) (ANP/BNP) += belangrijk, ++= belangrijker, +++=zeer belangrijk Aanvullend Nood- Onder- Sluit Wijst op onderzoek zakelijk steunt diagnose alternatieve of voor diagnose uit bijkomende diagnose diagnose Inspannings- + (indien +++ myocardonderzoek beperkt) (indien normaal) ischemie als oorzaak Longfunctie- pulmonale onderzoek aandoening Schildklier- schildklieronderzoek aandoening Coronair angio- coronaire grafie, stress- vaataanechocardiografie, doening, perfusiescan ischemie Hart (indien minuut- (indien normaal, volume verlaagd met name bij in rust) inspanning) Linker (indien atriumdruk (indien normaal, bij verhoogd afwezigheid in rust) van therapie) += belangrijk, +++=zeer belangrijk 28 29

17 BIJLAGEN Bijlage 2: Verwijzing naar specialist Algemeen Patiënten met (verdenking op) hartfalen worden verwezen indien: - er onzekerheid bestaat omtrent de diagnose en aard van het hartfalen; - er onzekerheid bestaat omtrent de oorza(a)k(en) van het hartfalen; - er aanwijzingen zijn dat de gevonden oorza(a)k(en) van het hartfalen in een specialistische setting beter behandelbaar of corrigeerbaar zijn (zoals bij aanwijzingen voor een recent myocardinfarct, ischemie, hartkleplijden of hartritmestoornissen); - hartfalen bestaat bij patiënten met jonge biologische of kalenderleeftijd; - er geen of onvoldoende respons is op de ingestelde therapie; - er complicaties van de behandeling te verwachten zijn, in het bijzonder bij gebruik van ACE-remmers of bètablokkers

18 BIJLAGEN Bijlage 3: Ritme- en geleidingsstoornissen Ritme- en geleidingsstoornissen komen veel voor bij hartfalen en nemen toe met de ernst van hartfalen. Atriumfibrilleren is de belangrijkste en de meest voorkomende supraventriculaire ritmestoornis (prevalentie tot 35%). Van de ventriculaire ritmestoornissen zijn vooral de ventriculaire tachycardie (VT) en ventrikelfbrilleren van belang. Behandeling atriumfibrilleren 1. hartfalen zo goed mogelijk bestrijden 2. ten minste één poging doen tot herstel sinusritme 3. indien onvoldoende herstel sinusritme, adequate frequentiecontrole (<100/min) met behulp van medicatie: digoxine, bèta-blokker, combinatie van beide of amiodarone Behandeling (non)-sustained ventriculaire tachycardieën (VTs) 1. hartfalen zo goed mogelijk bestrijden 2. antiaritmicagebruik beperken 3. bij ischemisch hartlijden, LVEF < 35% en induceerbare levensbedreigende VTs: overweeg implantatie Interne Cardioverter Defibrillator (ICD) 4. bij ischemisch hartlijden en overlevende van plotse dood : ICD (rekening houden met prognose wat betreft hartfalen) 5. amiodarone of bèta-blokker, indien de tachycardieën gepaard gaan met symptomen en er geen indicatie voor ICD aanwezig wordt geacht Bij geleidingsstoornissen wordt onderscheid gemaakt in atrio-ventriculaire geleidingsstoornissen, stoornissen in de geleiding via rechter- en linkerbundeltakken en intraventriculaire geleidingsstoornissen. Behandeling geleidingsstoornissen - Ga na of er een conventionele indicatie voor pacemakerimplantatie is. - Resynchronisatie van de linker ventrikel bij geleidingsstoornissen (biventriculaire pacing): op dit moment kan (nog) niet duidelijk worden voorspeld welke patiënten met een verbreed QRS-complex baat zullen hebben bij biventriculaire stimulatie. De plaats van deze vorm van behandeling zal duidelijk worden na afronding van lopende studies. Voorlopig dient resynchronisatietherapie te worden overwogen bij patiënten met hartfalen die een ICD krijgen en een verbreed QRScomplex hebben

19 BIJLAGEN Bijlage 4:Hartfalen met normale of behouden systolische functie ( diastolisch hartfalen) Het probleem bij diastolisch hartfalen is een gestoorde vulling van het hart. De systolische functie is normaal of behouden. Betrouwbare gegevens over prevalentie, diagnostiek en behandeling zijn schaars. Aanwijzingen voor het bestaan van hartfalen met normale of behouden systolische functie zijn: - uitgesproken hypertensie tijdens episode van hartfalen (RR systolisch: 160 mmhg, diastolisch > 100 mmhg). - ECG: tekenen van linkerventrikelhypertrofie - echo-dopplercardiogram: concentrische LV-hypertrofie zonder segmentele wandbewegingsstoornissen - tachycardie met verkorting van de diastolische vullingstijd - hartfalen dat ontstaat door toediening van relatief geringe hoeveelheid intraveneus vocht/volume - klinische verbetering door maatregelen gericht op oorzaak van hartfalen met normale of behouden systolische functie (bloeddrukverlaging, vertraging hartfrequentie, herstellen atriale kick ). (Medicamenteuze) behandeling 1. Probeer sinusritme te behouden of te herkrijgen (atrial kick). 2. Voorkom tachycardie (voldoende vullingstijd). 3. Bestrijd hypertensie. 4. Wees voorzichtig met diuretica: bij hartfalen met een LVejectiefractie > 40% moet de indicatie voor diuretica zorgvuldig worden beoordeeld. Indien mogelijk moeten diuretica worden verminderd of geheel worden gestaakt bij gelijktijdige aanwezigheid van symptomatische orthostatische en/of postprandiale hypotensie. Bij het (geleidelijk) stoppen van diuretica moet het optreden van rebound-oedeem niet worden verward met een recidief hartfalen. 5. Patiënten met hartfalen met behouden systolische LVfunctie moeten verder in principe conform de richtlijnen van het systolisch hartfalen worden behandeld

20 Bijlage 5: Oudere patiënten Bij patiënten ouder dan 75 jaar, met chronisch hartfalen met verminderde systolische LV-functie, wordt dezelfde behandeling ingezet als bij jongere patiënten. Speciale aandachtspunten 1. Houd rekening met symptoomarme en atypische presentatie van bijwerkingen. Denk bij acute verwardheid aan bijwerkingen of interacties van medicamenten en schrijf geen klachten toe aan de leeftijd. Wees alert op cognitieve stoornissen bij fouten in het medicatie gebruik of bij het niet opvolgen van andere adviezen. 2. Bepaal prioriteiten in het behandelplan van de oudere patiënt. Niet alles hoeft behandeld te worden. 3. Houd rekening met de co-morbiditeit en co-medicatie met een zo eenvoudig mogelijk medicatie en doseringsschema. 4. Vermijd overbehandeling, maar ook onderbehandeling. 5. Een lage startdosis van de geneesmiddelen is gewenst, maar streef naar dezelfde doses als bij jongere patiënten. 6. Enige terughoudendheid is op zijn plaats voor het gebruik van bèta-blokkers bij patiënten ouder dan 75 jaar vanwege het ontbreken van voldoende gegevens. 7. Verlaag waar mogelijk de dosering van diuretica. 36

Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen 2010

Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen 2010 Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen 2010 Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) Nederlandsche Internisten Vereeniging (NIV) De Hart&Vaatgroep Koninklijk

Nadere informatie

NHG-Standaard Beleid na een doorgemaakt myocardinfarct

NHG-Standaard Beleid na een doorgemaakt myocardinfarct M83 NHG-Standaard Beleid na een doorgemaakt myocardinfarct Huisarts Wet 2005:48(5):220-31. Grundmeijer HGLM, Van Bentum STB, Rutten FH, Bakx JC, Hendrick JMA, Bouma M, Eizenga WH, Verduijn MM Kernboodschappen

Nadere informatie

BSL_LEIDRAAD_CARDIOLOGIE_ED4:100 x 150 1-1 03-09-2010 16:33 Pa LEIDRAAD CARDIOLOGIE

BSL_LEIDRAAD_CARDIOLOGIE_ED4:100 x 150 1-1 03-09-2010 16:33 Pa LEIDRAAD CARDIOLOGIE BSL_LEIDRAAD_CARDIOLOGIE_ED4:100 x 150 1-1 03-09-2010 16:33 Pa BSL_LEIDRAAD_CARDIOLOGIE_ED4:100 x 150 1-1 03-09-2010 16:33 Pa BSL_LEIDRAAD_CARDIOLOGIE_ED4:100 x 150 1-1 03-09-2010 16:33 Pa LEIDRAAD CARDIOLOGIE

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn. Cardiovasculair risicomanagement 2006

Multidisciplinaire richtlijn. Cardiovasculair risicomanagement 2006 Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2006 Colofon Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2006 ISBN-10: 90-8523-131-0 ISBN-13: 978-90-8523-131-8 2006, Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

43 Cardiomyopathieën. Inhoud. 43.1 Definitie en indeling. 43.2 Genetische cardiomyopathie. 43.2.1 Hypertrofische cardiomyopathie. F.J.

43 Cardiomyopathieën. Inhoud. 43.1 Definitie en indeling. 43.2 Genetische cardiomyopathie. 43.2.1 Hypertrofische cardiomyopathie. F.J. 379 43 Cardiomyopathieën F.J. ten Cate Inhoud 43.1 Definitie en indeling 379 43.2 Genetische cardiomyopathieën 379 43.3 Gemengde vormen (genetisch en niet-genetisch) 385 43.4 Verworven cardiomyopathieën

Nadere informatie

Richtsnoer diagnostiek en behandeling Diabetes Mellitus type 2. Versie 1.0. Maart 2013 ZIO Zorg in Ontwikkeling en Maastricht UMC+ Maastricht

Richtsnoer diagnostiek en behandeling Diabetes Mellitus type 2. Versie 1.0. Maart 2013 ZIO Zorg in Ontwikkeling en Maastricht UMC+ Maastricht Richtsnoer diagnostiek en behandeling Diabetes Mellitus type 2 Versie 1.0 Maart 2013 ZIO Zorg in Ontwikkeling en Maastricht UMC+ Maastricht Inhoudopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Diagnose diabetes mellitus...

Nadere informatie

Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS)

Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS) Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS) Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS). Richtlijndoelstelling Het geven van adviezen aan

Nadere informatie

Ketenzorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement (zonder DM) 2013

Ketenzorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement (zonder DM) 2013 Ketenzorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement (zonder DM) 2013 Coöperatie Zorggroep Katwijk U.A. Duizendschoon 39 2231 PV Rijnsburg tel 071 4091054 fax 071 4081940 e-mail info@zgkatwijk.nl www.zgkatwijk.nl

Nadere informatie

De nieuwe orale anticoagulantia ter preventie van trombo-embolische events bij voorkamerfibrillatie: efficaciteit en veiligheid

De nieuwe orale anticoagulantia ter preventie van trombo-embolische events bij voorkamerfibrillatie: efficaciteit en veiligheid Academiejaar 2013 2014 De nieuwe orale anticoagulantia ter preventie van trombo-embolische events bij voorkamerfibrillatie: efficaciteit en veiligheid De Beule Griele, Universiteit Gent Promotor: professor

Nadere informatie

Cardiovasculair Risico Management in de eerste lijn. maatschap Jouster huisartsen

Cardiovasculair Risico Management in de eerste lijn. maatschap Jouster huisartsen Cardiovasculair Risico Management in de eerste lijn maatschap Jouster huisartsen maatschap Jouster huisartsen INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE:... 2 INLEIDING... 3 DEEL : DE ALGEMENE KWALITEITSCRITERIA... 4

Nadere informatie

Richtlijn glykemische instelling diabetes type 2

Richtlijn glykemische instelling diabetes type 2 Richtlijn glykemische instelling diabetes type 2 Diagnose diabetes type 2 In veneus plasma of gemeten met draagbare bloedglucosemeter; deze zijn gekalibreerd naar veneuze plasmaglucosewaarden: - twee verschillende

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING SKP 1/13 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Ramipril Sandoz 2,5 mg tabletten Ramipril Sandoz 5 mg tabletten Ramipril Sandoz 10 mg tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Ramipril Sandoz 2,5

Nadere informatie

MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT [HERZIENING 2011]

MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT [HERZIENING 2011] MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT (HERZIENING 2011) In Nederland zijn hart- en vaatziekten (HVZ) de belangrijkste oorzaak van sterfte bij vrouwen en de tweede oorzaak van sterfte

Nadere informatie

Protocollaire Diabeteszorg Zorggroep Ketenzorg NU

Protocollaire Diabeteszorg Zorggroep Ketenzorg NU Protocollaire Diabeteszorg Zorggroep Ketenzorg NU Diana Rietdijk, huisarts, kaderarts diabetes i.o. Erik Wins, huisarts, lid DiHag Maart 2014 versie 5.0 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 4 Module I Nieuwe

Nadere informatie

Protocol gestructureerde zorg. Diabetes Mellitus type 2. Amsterdam, oktober 2014

Protocol gestructureerde zorg. Diabetes Mellitus type 2. Amsterdam, oktober 2014 Protocol gestructureerde zorg Diabetes Mellitus type 2 Amsterdam, oktober 2014 Dit protocol is opgesteld door: Petra Elders, huisarts, Huisartsenpraktijk De Grote Rivieren Sandra van Strijp, diabetesverpleegkundige,

Nadere informatie

Syllabus aios en opleiders Hartcursus voor Huisartsen-in-opleiding

Syllabus aios en opleiders Hartcursus voor Huisartsen-in-opleiding Mark Brueren, VOHA, UMC Nijmegen Meike Bruinsma, Rijksuniversiteit Groningen Jose Konings, Huisartsopleiding Utrecht Arjen Muller, Erasmus MC Rotterdam Ineke Dolmans, LUMC Leiden Syllabus aios en opleiders

Nadere informatie

ZORGSTANDAARD CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT 2013

ZORGSTANDAARD CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT 2013 ZORGSTANDAARD CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT 2013 Platform Vitale Vaten 26 SEPTEMBER 2013 INHOUD 1 Voorwoord... 3 2 Inleiding... 4 2.1 Patiëntenperspectief op cardiovasculair risicomanagement... 5 3

Nadere informatie

Rijgeschiktheid. Voorstel tot enkele wijzigingen van de Regeling eisen geschiktheid 2000

Rijgeschiktheid. Voorstel tot enkele wijzigingen van de Regeling eisen geschiktheid 2000 Rijgeschiktheid Voorstel tot enkele wijzigingen van de Regeling eisen geschiktheid 2000 Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de minister van Verkeer en Waterstaat Onderwerp

Nadere informatie

KNGF-richtlijn Hartrevalidatie. Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie nummer3/jaargang111

KNGF-richtlijn Hartrevalidatie. Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie nummer3/jaargang111 Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie nummer3/jaargang111 KNGF-richtlijn Hartrevalidatie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie KNGF-richtlijn Hartrevalidatie E.M.H.M.

Nadere informatie

ADDENDUM Richtlijn Morbide Obesitas

ADDENDUM Richtlijn Morbide Obesitas ADDENDUM Richtlijn Morbide Obesitas Anesthesie bij Morbide Obesitas en Bariatrische ingrepen INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie Colofon ADDENDUM Richtlijn Morbide Obesitas 2013 Nederlandse

Nadere informatie

Landelijke Transmurale Afspraak Chronische nierschade

Landelijke Transmurale Afspraak Chronische nierschade Landelijke Transmurale Afspraak Chronische nierschade De Grauw WJC, Kaasjager HAH, Bilo HJG, Faber EF, Flikweert S, Gaillard CAJM, Labots-Vogelesang SM, Verduijn MM, Verstappen WHJM, Vleming LJ, Walma

Nadere informatie

hartfalen Ger. Cleuren (hartfalenverpleegkundige Rijnland ziekenhuis Leiderdorp ) November 2009 1

hartfalen Ger. Cleuren (hartfalenverpleegkundige Rijnland ziekenhuis Leiderdorp ) November 2009 1 hartfalen Ger. Cleuren (hartfalenverpleegkundige Rijnland ziekenhuis Leiderdorp ) November 2009 1 Inhoud Wat is hartfalen? 3-5 Oorzaken hartfalen 6-10 Symptomen hartfalen 10-11 N.Y.H.A 11 Behandeling hartfalen

Nadere informatie

Ziektebeelden. Linken

Ziektebeelden. Linken Ziektebeelden Linken Inleiding Aderverkalking/Atherosclerose (vaatziekte) Aandoeningen van de kransslagaders of coronaire aandoeningen Angina Pectoris (hartkramp) Hartinfarct/hartaanval Hartklepaandoeningen

Nadere informatie

Farmacotherapeutische richtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties

Farmacotherapeutische richtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties Farmacotherapeutische richtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties Deze FTR moet worden geciteerd als: Fraanje WL, Giesen PHJ, Knobbe K, Van Putten AM, Draijer LW. Farmacotherapeutische

Nadere informatie

Chronische nierschade

Chronische nierschade Chronische nierschade A a n d a c h t s p u n t e n v o o r c l i n i c i 2 Chronische nierschade Chronische nierschade 3 Inleiding: Waarom deze brochure? 5 Methoden om de nierfunctie te berekenen 6 Chronisch

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

Beslisboom Poliklinische Indicatiestelling Hartrevalidatie 2010

Beslisboom Poliklinische Indicatiestelling Hartrevalidatie 2010 Beslisboom Poliklinische Indicatiestelling Hartrevalidatie 2010 Beslisboom Poliklinische Indicatiestelling Hartrevalidatie 2010 Pagina 1 Colofon Titel: Beslisboom Poliklinische Indicatiestelling Hartrevalidatie

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Zorgstandaard COPD, 2013 1

Zorgstandaard COPD Zorgstandaard COPD, 2013 1 Zorgstandaard COPD Zorgstandaard COPD, 2013 1 Uitgever 2013 Long Alliantie Nederland Stationsplein 125 3818 LE Amersfoort T 033 4 218 418 E info@longalliantie.nl www.longalliantie.nl Zorgstandaard COPD

Nadere informatie

JAARGANG 33, DECEMBER 2013

JAARGANG 33, DECEMBER 2013 N E D E R L A N D S E V E R E N I G I N G V O O R H A R T E N VA AT V E R P L E E G K U N D I G E N 5 2013 Zorgstandaard Cardiovasculair Risicomanagement Steunhart als brug naar transplantatie Onderzoek

Nadere informatie

algemene problemen Hoofdstuk 1 W.D. Reitsma en J.B.L. Hoekstra Lichaamssamenstelling

algemene problemen Hoofdstuk 1 W.D. Reitsma en J.B.L. Hoekstra Lichaamssamenstelling Hoofdstuk 1 algemene problemen W.D. Reitsma en J.B.L. Hoekstra Ω 1.1 Lichaamssamenstelling Het totale lichaamswater bedraagt ongeveer 60% van het lichaamsgewicht. Bij vrouwen is dit iets lager dan bij

Nadere informatie