Stress, een feitelijk Rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stress, een feitelijk Rapport"

Transcriptie

1 Stress, een feitelijk Rapport Analyse van de behoeften Juli 2011 Concept Rapport This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein LLP PT-GRUNDTVIG-GMP i

2 STRESSLESS Partners: Sociedade Portuguesa de Inovação Sara Brenão URL: Health Education Milada Krejčí URL: University of Nottingham Stavroula Leka URL: University of Patras Konstantinos Poulas URL: Letlandn Adult Education Association Sarmite Pilate URL: Association Européenne des Enseignants Jean-Claude Gonon URL: MBO Raad Manfred Polzin URL: Vedoma Olga Pregl URL: ASSOCIATED PARTNER: European Trade Union Committee for Education Susan Flocken URL: ETUCE_en.html Haute École d'ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud Ariane Dumont URL: Vind meer over het project bij: ii

3 Index 1. Samenvatting van de hoofdpunten STRESSLESS Project Methodiek Instrumenten Vragenlijst Interviewschema Procedure Deelnemers Belangrijke bevindingen: Vragenlijsten van leerkrachten Overzicht van de algemene behoeften Ervaring in de verschillende lenen Portugal Tsjechië... Erro! Marcador não definido Verenigd Koninkrijk Griekenland... Erro! Marcador não definido Letland België Nederland... Erro! Marcador não definido Slovenië Zwitserland... Erro! Marcador não definido.4 5. Belangrijke bevindingen: Interviews met schoolleiders Algemeen profiel van de behoeften... Erro! Marcador não definido Ervaring in de verschillende landen Portugal Tsjechië Verenigd Koninkrijk Griekenland... Erro! Marcador não definido Letland... Erro! Marcador não definido.3 iii

4 België Nederland... Erro! Marcador não definido Slovenië... Erro! Marcador não definido Zwitserland... Erro! Marcador não definido.9 6. Conclusies Referenties Bijlagen Vragenlijst Interviewschema iv

5 1. Samenvatting van de hoofdpunten 1. Samenvatting van de hoofdpunten 1

6 De volgende studie vormt een onderdeel van het project STRESSLESS Het verbeteren van de stressbestendigheid van leerkrachten. Het doel van STRESSLESS is om leerkrachten en onderwijs/opleidingsinstellingen een nuttig, praktisch en beproefd instrument (handboek) te geven voor het vergroten van hun stressbestendigheid en het versterken van hun vaardigheden om op een goede manier om te gaan met psychosociale risico s binnen de educatieve sector. Deze studie richt zich, als onderdeel van het project, op de behoeften van leerkrachten en onderwijs/opleidingsinstellingen en wil het profiel voor een succesvolle interventie vaststellen. De behoeftenanalyse bestond uit een overzicht (vragenlijst) en gestructureerde interviews ter bepaling van de eigenlijke behoeften van de doelgroep van het project. In totaal 660 leerkrachten hebben in de negen deelnemende lenen meegedaan aan het onderzoek. Daarbij hebben nog 50 schoolleiders van onderwijs/opleidingsinstellingen in diezelfde lenen deelgenomen aan diepte-interviews. Deze behoeftenanalyse is gebruikt in Portugal, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Letland, België, Nederland, Slovenië en Zwitserland. Indeling van het verslag Dit verslag heeft de volgende indeling: Hoofdstuk een is gewijd aan de presentatie van het project, hoofdstuk twee aan methodologische aspecten, in hoofdstuk drie staan gedetailleerde analyses van de resultaten van de vragenlijsten die door de leerkrachten zijn ingevuld, in hoofdstuk vier de gedetailleerde analyse van de resultaten van de interviews die zijn gehouden met de schoolleiders van onderwijs/opleidingsinstellingen, en in hoofdstuk vijf staan de conclusies van de behoeftenanalyse. Aannames Er moeten twee belangrijke vooronderstellingen worden toegelicht voordat verdere bevindingen worden gepresenteerd. Leerkrachten zijn, binnen de context van het STRESSLESS project, leerkrachten en opleiders die in het onderwijssysteem werkzaam zijn, waaronder ook beroepsopleidingen. In elk land zijn minimaal 40 leerkrachten bij het onderzoek betrokken en zijn 5 schoolleiders van onderwijs/opleidingsinstellingen geïnterviewd. 2

7 2. STRESSLESS Project 2. STRESSLESS Project 3

8 De verbetering van onderwijs en opleiding voor leerkrachten is een speerpunt in het programma Onderwijs en training 2010 van de Europese Commissie. Dit programma belicht het belang van het aantrekken en vasthouden van gekwalificeerde en gemotiveerde mensen voor een baan in het onderwijs. De kwaliteit van het geven van onderwijs en de opleiding van leerkrachten wordt gezien als een bepalende factor in het verhogen van het niveau van onderwijsprestaties en het halen van de doelen van Lissabon 1. Gezien de nieuwe eisen voor het geven van onderwijs en training, moesten er nieuwe oplossingen komen voor de toegenomen sociale druk op het onderwijssysteem in haar geheel en voor de toename in werkgerelateerde stress onder leerkrachten (beide met een negatieve invloed op het leerproces en de resultaten). Het European Agency for Safety en Health at Work vindt dat stress, als het op een na meest vermelde gezondheidsprobleem t.g.v. het werk, een belangrijk probleem is in de onderwijssector, wat vraagt om een veelzijdige ingreep waarin een geschikte risicoanalyse en een combinatie van maatregelen gericht op zowel het werk als de werknemer samenkomen; met gebruikmaking van de juiste externe expertise en het erbij betrekken van de werknemer en duurzame preventieve maatregelen. Men kan onmogelijk voorbijgaan aan de resultaten die in het European Observatory Report (2009) staan, waaruit blijkt dat meer dan 22% van de werknemers in de Europese Unie last heeft van stress en dat het aantal mensen dat lijdt onder stressgerelateerde omstandigheden waarschijnlijk alleen maar zal toenemen. Werkgerelateerde stress, die werknemers ervaren als ze niet aan de eisen van de werkomgeving kunnen voldoen of daar niet tegen opgewassen zijn, wordt geassocieerd met veelvoudige risicofactoren en leidt tot een reactie van stress die op het fysiologisch, psychologisch en gedragsmatige vlak tot uiting komt. Werkgerelateerde stress kan ook langdurige negatieve gevolgen hebben voor werknemers (gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten en spier- en gewrichtsklachten en mentale problemen) en voor instellingen (zoals meer verzuim en slechtere prestaties). Gezien de complexiteit van werkgerelateerde stress wil het STRESSLESS project het vergroten van het besten zijn tegen stress van leerkrachten, zich richten op het gebruik van een geïntegreerde aanpak, die leerkrachten laat zien hoe ze hun kennis en competenties kunnen vergroten, innovatieve antwoorden 1 Toen de staatshoofden elkaar in maart 2000 ontmoetten op de Top van Lissabon, hebben de leiders van de EU een nieuwe strategie uiteengezet op basis van consensus tussen de lidstaten, teneinde Europa dynamischer en meer prestatiegericht te maken. Dit initiatief werd bekend onder de naam Strategie van Lissabon en het zou een zeer breed scala aan beleidsvormen omvatten. Deze Strategie is in het voorjaar van 2005 opnieuw naar voren gebracht, na aanvankelijk bescheiden resultaten, en richtte zich nu meer op groei en banen. 4

9 geven voor oude en nieuwe problemen en een positief effect uitoefenen op de kwaliteit en doelmatigheid van onderwijs en opleiding, door stress op school aan te pakken en de gezondheid van leerkrachten te verbeteren (het vergroten van hun competenties om om te gaan met stress). Daarom ziet het STRESSLESS project, een tweejarig initiatief dat in november 2010 is gestart, de behoefte aan de ontwikkeling van efficiënte oplossingen voor werkgerelateerde stress, vooral op het gebied van onderwijs. In het streven naar het opstellen van een praktisch handboek waarmee leerkrachten en onderwijsinstellingen leren besten te zijn tegen stress als ze te maken krijgen met psychosociale risico s, heeft het project als doel gesteld om op drie belangrijke gebieden oplossingen te bieden: Het vergroten van het welzijn van individuen en instellingen; Het verminderen van stress bij werknemers en in organisaties; Het verbeteren van de kwaliteit in onderwijskundige scenario s. 5

10 3. Methode 3. Methodiek 6

11 3.1. Instrumenten Om het beoogde doel te bereiken heft het consortium afspraken gemaakt over het gebruik van een methode waarin het verzamelen van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens begrepen zijn. Daarom zijn twee instrumenten ontwikkeld voor het verzamelen van feedback door de betreffende belangengroepen: een vragenlijst voor leerkrachten (bijlage 1) en een interviewschema voor leiders van onderwijsinstellingen (bijlage 2) Vragenlijst De vragenlijst berustte op twee instrumenten: De korte versie van de Copenhagen Psychosocial Questionnaire (beknopt COPSOQ II), een instrument voor overzichten van de psychosociale werkomgeving, in 2007 ontwikkeld door het National Centre of Working Environment (NRCWE); en Utrecht Werkbevlogenheid Scale (UWES), een instrument ontwikkeld door Schaufeli & Bakker in Twee extra socio-demografische variabelen zijn opgenomen in de vragenlijst: het soort instelling en het aantal jaren dat men in het onderwijs werkzaam is. Beknopt COPSOQ II De beknopte COPSOQ II bevat 40 onderdelen die in 19 verschillende dimensies zijn opgenomen: kwantitatieve eisen, tempo, emotionele eisen, invloed op het werk, mogelijkheden voor verdere ontwikkeling, zin van het werk, toewijding aan de werkplek, voorspelbaarheid, beloning, duidelijkheid van iemands functie, kwaliteit van leiderschap, sociale ondersteuning door coördinatoren, voldoening in het werk, conflicten tussen werk en gezin, vertrouwen, rechtvaardigheid en respect, idee van eigen gezondheid, burn-out en stress. Het is een zelfevaluatie waarin, voor het merendeel van de dimensies, een Likert schaal van 8 niveaus wordt gebruikt. Uitzonderingen zijn: voldoening in het werk (3 niveaus), werk-gezin conflicten (6 niveaus) en idee van eigen gezondheid (4 niveaus). Zie Tabel 1. 7

12 Kwalitatieve eisen Tempo Emotionele eisen Invloed op het werk Tabel 1 Werkomgevingsfactoren opgenomen in het beknopte COPSOQ II Dimensie Onderdelen Index Mogelijkheden voor verdere ontwikkeling Zin van het werk Toewijding tot de werkplek Voorspelbaarheid Beloning Duidelijkheid van iemands functie Kwaliteit van leiderschap Sociale ondersteuning van coördinatoren Voldoening in het werk Conflict tussen werk en gezin Vertrouwen Rechtvaardigheid en respect Idee van eigen gezondheid Burn-out Raakt u achter met uw werk? Heeft u genoeg tijd om uw taken uit te voeren? Werkt u de hele dag in een hoog tempo? Is het nodig om in een hoog tempo te blijven werken? Komt u in uw werk in emotioneel verwarrende situatie? Moet u in uw werk rekening houden met persoonlijke problemen van anderen? Kunt u in grote mate invloed uitoefenen op uw werk? Kunt u invloed uitoefenen op de hoeveelheid werk die u wordt opgedragen? Moet u in uw werk initiatieven nemen? Heeft u de mogelijkheid om in uw werk nieuwe dingen te leren? Is uw werk betekenisvol? Heeft u het gevoel dat het werk dat u doet belangrijk is? Heeft u het gevoel dat uw werkplek erg belangrijk voor u is? Zou u een goede vriend aanraden te solliciteren bij uw werkplek? Wordt u op uw werkplek tijdig genoeg geïnformeerd betreffende bijv. belangrijke beslissingen, veranderingen,of plannen voor de toekomst? Krijgt u alle nodige informatie om uw werk goed te kunnen doen? Wordt uw werk door het management gezien en gewaardeerd? Wordt u eerlijk behandeld op uw werkplek? Heeft uw werk duidelijke doelen? Weet u precies wat er van u wordt verwacht? In welke mate geeft volgens u uw directe superieur hoge prioriteit aan voldoening in het werk? In welke mate vindt u dat uw directe superieur goed is in het plannen van het werk? Hoe vaak is uw directe superieur bereid te luisteren naar uw problemen op het werk? Hoe vaak krijgt u hulp en ondersteuning van uw directe superieur? Wat betreft uw werk in het algemeen. Hoe tevreden bent u met uw werk in het geheel, alles in beschouwing genomen? Heeft u het gevoel dat uw werk u zoveel energie kost dat dit een negatief effect heft op uw privéleven? Heeft u het gevoel dat uw werk u zoveel tijd kost dat dit een negatief effect heeft op uw privéleven? Vertrouwt het management erop dat de werknemers hun werk goed doen? Kunt u vertrouwen op de informatie die u van het management krijgt? Worden conflicten op een eerlijke manier opgelost? Wordt het werk eerlijk verdeeld? Zou u in het algemeen willen zeggen dat uw gezondheid: uitstekend, erg goed, Goed, redelijk, of slecht is? Hoe vaak heeft u zich uitgeput gevoeld? Hoe vaak was u emotioneel uitgeput? gemiddeld: 3.3 punten. (schaal van 0-8). SD: 1.8. gemiddeld: 4.7 punten. (schaal van 0-8). SD: 1.6. gemiddeld: 3.3 punten. (schaal van 0-8). SD: 2.1. gemiddeld: 4.1 punten. (schaal van 0-8). SD: 1.8. gemiddeld: 5.2 punten. (schaal van 0-8). SD: 1.5. gemiddeld: 6.0 punten. (schaal van 0-8). SD: 1.3. gemiddeld: 4.8 punten. (schaal van 0-8). SD: 1.8. gemiddeld: 4.6 punten. (schaal van 0-8). SD: 1.7. gemiddeld 5.2 punten. (schaal van 0-8). SD: 1.6. gemiddeld: 5.7 punten. (schaal van 0-8). SD: 1.4. gemiddeld: 4.5 punten. (schaal van 0-8). SD: 1.8. gemiddeld: 5.6 punten. (schaal van 0-8). SD: 1.9. gemiddeld: 2.1 punten. (schaal van 0-3). SD: 0.6. gemiddeld: 2.1 punten. (schaal van 0-6). SD: 1.7. gemiddeld: 5.4 punten. (schaal van 0-8). SD: 1.5. gemiddeld: 4.8 punten. (schaal van 0-8). SD: 1.5. gemiddeld: 2.6 punten. (schaal van 0-4). SD: 0.8. gemiddeld: 2.5 punten. (schaal van 0-8

13 Stress Hoe vaak was u geïrriteerd? Hoe vaak was u gestrest? 8). SD: 1.6. gemiddeld: 2.3 punten. (schaal van 0-8). SD: 1.5. De beknopte vragenlijst bevat ook vragen over ongewenste intimiteiten, dreiging met geweld, fysiek geweld, en pesten. UBES De UBES bevat 17 onderdelen, opgenomen in 3 dimensies: kracht, toewijding en absorptie. In hun geheel geven deze onderdelen een dimensie van globale werkbevlogenheid weer. Dit is ook een schaal voor zelfevaluatie die gebruik maakt van een schaal van Likert met 6 niveaus. Zie Tabel 2. Tabel 2 Werkomgevingsfactoren opgenomen in de beknopte COPSOQ II Dimensie Kracht Toewijding Absorptie Onderdelen Kracht wordt gemeten aan de hen van de volgende zes punten die verwijzen naar hoge niveaus van energie en veerkracht, de bereidheid inspanningen te leveren, niet gauw vermoeid raken, en doorzettingsvermogen bij moeilijke situaties: Op mijn werk barst ik van de energie Op mijn werk voel ik me sterk en krachtig Als ik s morgens opsta, heb ik zin om naar mijn werk te gaan Ik kan lange tijd achtereen werken Op mijn werk kan ik mentaal veel hebben Op mijn werk zet ik altijd door, zelfs als dingen niet zo goed gaan Degenen die hoog scoren bij kracht hebben meestal veel energie, ijver en uithoudingsvermogen als ze aan het werk zijn, terwijl degenen die laag scoren bij kracht minder energie, ijver en uithoudingsvermogen hebben wat hun werk betreft. Toewijding wordt gemeten aan de hen van vijf punten die verwijzen naar het ontlenen van een gevoel van betekenisvol werk doen, van enthousiasme en trots zijn op zijn werk, en daarbij een gevoel van inspiratie en uitdaging hebben: Ik vind het werk dat ik doe betekenisvol en doelmatig Ik ben enthousiast over mijn werk Mijn baan inspireert me Ik ben trots op het werk dat ik doe Voor mij is mijn baan uitdagend Degenen die hoog scoren op toewijding vinden zich sterk in hun werk terug, omdat ze dit ervaren als betekenisvol, inspirerend, en uitdagend. Daarbij zijn ze vaak enthousiast over en trots op hun werk. Degenen die laag scoren vinden zich niet terug in hun werk, omdat ze dit niet ervaren als betekenisvol, inspirerend of uitdagend; bovendien zijn ze noch enthousiast over noch trots op hun werk. Absorptie wordt gemeten aan de hen van zes punten die verwijzen naar volkomen en vol plezier opgaan in zijn werk en het moeilijk vinden zich daarvan los te maken, zodat de tijd snel voorbij gaat en men al het andere om zich heen vergeet: De tijd vliegt als ik aan het werk ben Als ik aan het werk ben vergeet ik al het andere om me heen Ik voel me gelukkig als ik intensief aan het werk ben Ik ga helemaal op in mijn werk Ik laat me meeslepen als ik aan het werk ben Index (schaal van 0-6) gemiddeld: 4.2 punten. SD: 1.1. gemiddeld: 4.3 punten. SD: 1.4. gemiddeld: 3.8 punten. SD:

14 Het is moeilijk om me van mijn werk los te maken* Degenen die hoog scoren op absorptie hebben het gevoel dat ze zich meestal met plezier storten op hun werk, dat ze helemaal in hun werk opgaan en vinden het moeilijk zich daarvan los te maken omdat ze zich erdoor mee laten slepen. Daardoor vergeten ze alles om zich heen en lijkt te tijd om te vliegen. Degenen die laag scoren op absorptie voelen zich niet geheel in beslag genomen door hun werk of gaan er niet helemaal in op, zij vinden het niet moeilijk zich ervan los te maken en ook vergeten zij alles om zich heen niet, ook niet de tijd.. Werkbevlogenheid (Kracht + Toewijding + Absorptie )/ 3 Gemiddeld: 4.1 punten. SD: Interview Schema Het consortium heeft ook een interviewschema opgesteld voor het houden van diepte-interviews met geselecteerde belangengroepen in de educatieve sector. Het schema bevat vragen om duidelijk te krijgen in welke mate werkgerelateerde stress door schoolleiders wordt ervaren in verschillende situaties in het onderwijs, wat de belangrijkste oorzaken daarvan zijn en wat de gevolgen zijn van stress, bestaande praktijkvoorbeelden, beleid of maatregels om de hoeveelheid stress te verminderen, en de bestaande financiële middelen bestemd voor maatregelen voor het voorkomen of verminderen van werkgerelateerde stress Procedure Nadat er gezamenlijke afspraken waren gemaakt over de instrumenten die gebruikt zouden worden voor de evaluatie van de behoeften, heeft het consortium de Engelse versie van de vragenlijst vertaald in de verschillende talen (Tsjechisch, Nederlands, Frans, Grieks, Lets, Portugees en Sloveens). Dezelfde procedure is herhaald bij het interviewschema. Het merendeel van de partners heeft de nationale versie van de vragenlijst online gezet om het verzamelen van de gegevens te vergemakkelijken en heeft de betrokkenen aangemoedigd het formulier in te vullen middels een uitnodiging per . Voor de interviews zijn in elk land relevante belangengroepen geselecteerd en er zijn verscheidene contacten gelegd om zo afspraken te maken of telefonische interviews te houden met leiders van onderwijsinstellingen. De interviews zijn opgenomen en vervolgens opgetekend en in het Engels vertaald. Voor beide methodes zijn vragenlijsten en interviewschema s ontwikkeld voor het verzamelen van de gegevens en de analyse, wat het vergelijken daarvan in en tussen de lenen vergemakkelijkte. De software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, versie 17) is gebruikt om de gegevens van de vragenlijst te analyseren en voor de interviews hebben de partners gebruik gemaakt van een inhoudsanalyse. 10

15 De SPSS analyse omvatte: Beschrijvende Statistieken (het aantal gevallen, de hoeveelheid respons, gemiddelde en standaard afwijkingen): de resultaten gaven de basis voor het vergelijken van het gemiddelde, verkregen bij elke vraag in dit onderzoek, met het gemiddelde verkregen in het oorspronkelijke onderzoek zoals gepubliceerd in het NRCWE (2007) en door Schaufeli & Bakker (2003). Voor de vergelijkende analyse zijn verschillen van 10 punten boven of onder de oorspronkelijke onderzoeksresultaten vastgesteld en als relevant gezien. In het geval van de UBES, is alleen de globale indicator (werkbevlogenheid) meegenomen, omdat die de resultaten weergaf van kracht, toewijding en absorptie; Pearson Correlaties (statistische relaties waaronder afhankelijkheid): voor de variabelen die als relevant warden beschouwd op grond van de beschrijvende statistieken, werd dit gezien als het profiel van de belangrijkste relaties tussen de geselecteerde variabelen en de andere dimensies die in de vragenlijst voorkwamen; Regressielijnen (schatting van de conditionele verwachting van een afhankelijke variabele, gezien de onafhankelijke variabelen): er zijn verscheidene modellen van regressie opgesteld, gesteund door de verschillende variabelen die tijdens de correlatie-analyse zijn vastgesteld. De statistische procedure droeg bij aan het begrip van de onafhankelijke variabelen die gerelateerd waren aan de afhankelijke variabele, en aan het onderzoeken van de vorm van deze onderlinge relaties. Tijdens de inhoudsanalyse van de interviews hebben de partners de 19 dimensies van de beknopte COPSOQ II gebruikt om de overlappingen en de verschillen te begrijpen tussen de visies van de betrokkenen (leerkrachten en leiders van onderwijsinstellingen) Deelnemers De behoeftenanalyse betrof in totaal 710 betrokkenen, 660 leerkrachten die de vragenlijst hebben ingevuld en 50 leiders van onderwijsinstellingen die deel hebben genomen aan de interviews. Zie Tabel 3. Tabel 3 Voorbeeld van de verdeling Land Aantal vragenlijsten Aantal interviews 11

16 Portugal 76 6 Tsjechië 41 6 Verenigd Koninkrijk 40 5 Griekenland 45 4 Letland 40 6 België Nederland Slovenië Zwitserland 44 4 Totaal Het voorbeeld van 660 leerkrachten die de vragenlijsten hebben ingevuld omvatte voor 38% leerkrachten die meer dan 20 jaar werkzaam zijn in het onderwijs, 18% die meer dan 5 maar minder dan 10 jaar in het onderwijs werkzaam zijn, 16% meer dan 10 maar minder dan 15 jaar, en 13% meer dan 15 maar minder dan 20 jaar. Bijna de helft (48%) werkt in een school voor voortgezet onderwijs en 22% in het basisonderwijs. Grafiek 1 Deelnemers: Soort instelling Grafiek 2 Deelnemers: aantal jaren werkzaam in het onderwijs 12

17 Soort Basis Voortgezet Hoger 4. Belangrijke bevindingen: Vragenlijsten van leerkrachten 4. Belangrijke bevindingen: vragenlijsten van leerkrachten 13

18 4.1. Overzicht van algemene behoeften De analyse op grond van de SPSS zorgde voor een beter begrip van de gegevens verkregen met behulp van de vragenlijst. Er is een algemeen profiel opgesteld betreffende de resultaten die in alle negen lenen zijn verkregen voor de belangrijkste variabelen van het onderzoek: Werkbevlogenheid (uit de UBES), Conflict tussen werk en gezin, Burn-out en Stress (Beknopt COPSOQ II). Deze centrale variabelen zijn vastgesteld met in acht name van de verschillen tussen de oorspronkelijke onderzoeken (NRCWE, 2007 en Schaufeli & Bakker, 2003) en de globale resultaten van de behoeftenanalyse ontwikkeld in het STRESSLESS project. Zoals in het onderdeel over de procedure is uitgelegd, zijn verschillen van 10 punten (naar boven of naar beneden) als relevant aangemerkt. Uitkomsten m.b.t. Werkbevlogenheid (gemiddeld) leverden scores op die onder de scores lagen die men in het oorspronkelijke onderzoek van de UBES zag, terwijl Conflict tussen werk en gezin, Burn-out en Stress scores gaven boven die van het oorspronkelijke onderzoek van het beknopte COPSOQ II (Tabel 4). Tabel 4 Relevante algemene verschillen in vergelijking tot de uitkomsten van de oorspronkelijke onderzoeken Dimensies Werkbetrokkenheid Kwantitatieve eisen Originee l Globaal PT CZ UK GR LV BE NL SI CH M 2 SD 3 M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD 4,1 1,1 3,0 1,7 4,3 0,9 4,5 0,6 4,5 0,6 4,2 0,9 4 1,1 1,1 0,7 1,1 0,6 4,4 0,7 2,2 1,8 3,3 1,8 3,8 1,5 3,7 1,1 2,2 1,4 2,5 1,4 4,1 1 3,4 1,3 3,9 1,5 4,3 1,5 4,2 1,1 4 2 Tempo 4,7 1,6 5,4 1,7 5,7 1,6 5,3 1,5 5,2 1,5 5,3 1,3 4,7 2,1 5,4 1,6 5,8 1,3 5,3 2 5,8 1,6 Emotionele eisen 3,3 2,1 4,2 1,6 5,2 1,3 4,6 1,4 4,7 1,3 3,1 1,6 4,1 1,4 4 1,5 3,8 1,2 4,8 1,4 3,3 2,1 Invloed op het werk Mogelijkheden voor ontwikkeling 4,1 1,8 4,2 1,6 4,6 1,5 4,4 1,6 4,4 1,5 4,5 1,6 3,5 1,5 4,3 1,3 4,2 1,3 3,6 1,6 5,3 1,9 5,2 1,5 5,7 1,4 5,8 1,2 5,2 1,2 5,1 1,2 5,4 1,6 5,4 2,1 5,7 1,4 5,8 1,1 5,7 1,5 6,3 1,1 Zin van het werk 6 1,3 6,5 1,4 6,7 1,3 7,2 0,8 6,9 1 6,4 1,3 5,3 2,1 6 1,5 6, ,2 6,7 1,5 Toewijding tot de Werkplek 4,8 1,8 5,4 1,5 5,6 1,6 5,1 1,3 5,1 1,3 5,8 1,4 4,5 1,9 5,4 1,6 5,4 1,2 5,8 1,5 5,6 2 Voorspelbaarheid 4,6 1,7 4,8 1,8 4,3 1,6 5,3 1,7 5,3 1,8 4,3 2,1 4,8 2,1 4,5 1,7 4,6 1,6 5,4 1,9 5 1,6 Betrokkenheid 5,2 1,6 5,2 1,7 4,7 1,6 5,3 1,4 5,3 1,4 4,8 1,8 5,1 2 5,1 1,6 5,2 1,3 5, ,8 Duidelijkheid van de functie Kwaliteit van leiderschap Sociale ondersteuning Bevrediging in het werk 5,7 1,4 6 1,5 6 1,6 6,5 1,3 6,5 1,3 5,8 1,8 5,5 2,1 5,6 1,5 5,8 1,2 6,4 1,4 5,9 1,7 4,5 1,8 4,6 1,9 4,5 1,9 5,2 1,6 5,3 1,6 4,2 1,8 4,9 2,2 4,2 1,9 4,2 1,7 5 2,1 5 2,2 5,6 1,9 5,2 2 5,1 1,9 5,7 1,7 5,8 1,8 4,9 2,1 5 2,2 4,7 1,9 5,1 1,7 5,8 2,1 5,1 2,1 2,1 0,6 2,1 0,6 2 0,8 2,2 0,4 2,3 0,5 2,2 0,5 1,6 0,9 2,1 0,5 2,2 0,5 2,1 0,6 2 0,8 2 gemiddeld. 3 Stenaardafwijking. 14

19 Dimensies Conflict tussen werk en gezin Originee l Globaal PT CZ UK GR LV BE NL SI CH M 2 SD 3 M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD 2,1 1,7 3,1 1,7 4,3 1,5 2,6 1,4 2,6 1,5 2,6 1,6 3, ,6 2,9 1,5 3,3 1,6 2,9 1,9 Vertrouwen 5,4 1,5 5,6 1,6 5,8 1,5 5,8 1,3 5,8 1,3 5,1 1,7 5,1 2 5,5 1,5 5,3 1,3 5,9 1,8 6,3 1,6 Rechtvaardigheid en respect Idee van eigen gezondheid 4,8 1,5 4,6 1,7 4,6 1,7 4,8 1,4 4,9 1,2 3,9 1,8 4,7 2,4 4,5 1,8 4,4 1,4 4,7 1,9 5,2 1,5 2,6 0,8 2,4 1 2, ,8 2,8 0,8 2,7 0,8 1,5 0,7 2,4 0,8 2,6 1 2, ,2 Burn-out 2,5 1,6 3,5 1,8 5 1,6 3,5 1,3 3,5 1,3 3,3 1,6 4,4 1,8 3 1,6 2,7 1,6 3,7 1,9 3,4 2 Stress 2,3 1,5 3,5 1,6 4,6 1,4 3,4 1,2 3,4 1,3 3,5 1,2 3,5 1,9 3,5 1,5 3 1,5 3,6 1,7 3,7 1,7 NOTE: Blauwe Cellen worden gebruikt om een relevante lagere score aan te geven in de behoeftenanalyse, vergeleken met het oorspronkelijke onderzoek. Groene Cellen worden gebruikt om een relevante hogere score aan te geven in de behoeftenanalyse, vergeleken met het oorspronkelijke onderzoek. De uitkomsten die men in de verschillende landen zag zijn met elkaar vergeleken en er zijn boxplots 4 ontworpen voor deze doeleinden. De belangrijkste bevindingen betreffende het algemene profiel worden hier samengevat: Werkbevlogenheid: Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk hebben op deze variabele hoger gescoord. Aan de andere kant hebben België en Nederland de laagste scores gehaald binnen het consortium. De verschillen tussen deze twee groepen resultaten waren aanzienlijk, aangezien de mediaan van de eerste groep bijna 4,5 was(op een schaal van 0 to 6, waarin 0 overeenkomt met nooit en 6 met elke dag/altijd ) en de mediaan van de tweede groep lag rond de 1. Conflict tussen werk en gezin: Portugal was het land met hogere niveaus (75% van de antwoorden lagen tussen de 4 en 6 punten, op een schaal van 0 to 6, waarin 0 overeenkomt met nee, helemaal niet en 6 met ja, zeker ). Tegelijkertijd hebben Griekenland, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk lagere scores gehaald (de mediaan uitkomsten variëren van 2 tot 3). Burn-out: Opnieuw was Portugal het land met de hoogste niveaus, terwijl Griekenland, België en Nederland een lagere score hadden bij deze variabele. Op een schaal van 0 to 8 (waarin 0 4 De boxplot grafiek verdeelt de resultaten in vier delen, geeft een mediaan en geeft ontbrekende of extreme resultaten aan (met punten en sterretjes). Om deze grafiek te begrijpen moet men beginnen bij de mediaan (die de resultaten in twee groepen van 50% verdeelt) en dan naar de boxes of vier delen kijken. Het gedeelte boven de mediaan vertegenwoordigt 25% van de gevallen boven de mediaan (tussen 50% en 75%) en het deel eronder vertegenwoordigt 25% van de gevallen onder de mediaan (tussen 25% en 50%). De lijnen geven de andere resultaten weer, wat betekent de 25% van de gevallen die hoger zijn (boven) en 25% van de gevallen die lager zijn (eronder. Het boxplot geeft ook een mogelijk beeld van de spreiding van de resultaten. Als de box/het deel en de lijnen dicht bij elkaar liggen is de verspreiding minder groot. 15

20 staat voor helemaal niet en 8 met de hele tijd ) had deze dimensie een mediaan van bijna 5 voor Portugal en rond de 3 voor de andere genoemde lenen. Stress: Nogmaals was Portugal het land met een hogere score bij deze variabele met een schaal van 0 to 8 (waarin 0 staat voor helemaal niet en 8 met de hele tijd ), met een mediaan van bijna 4,5. Daarentegen waren het Verenigd Koninkrijk, Tsjechië en Nederland de landen met de laagste resultaten van de groep, met een score van bijna 3. Grafiek 3 Algemeen profiel: Werkbevlogenheid Grafiek 4 Algemeen profiel:conflict werk-gezin Grafiek 5 Algemeen profiel: Burn-out Grafiek 6 Algemeen Profiel: Stress 16

21 Werk Betrokkenhei Kwantitateiv d e Eisen Tempo Emotionel eeisen Invlode Werk Ontwikkeling Zinvanhet Werk Toewijding Voorspebaar heid Beloning DuidelijkehF unctie Leiderschap Social eondersteun ing werkbevredi ging Werk Gezin Conflict Vertrouwen rechtvaardig heid Idée eigen gezondheid Burn-out Stress Stress Standing Report Er zijn belangrijke statistische correlaties gevonden tussen deze 4 dimensies en de andere bestudeerde variabelen: Negatieve correlaties (in blauw) geven een relatie weer waarin de toename van de dimensie die wordt geanalyseerd gepaard gaat met de afname van de variabele die ermee wordt vergeleken. Positieve correlaties (in groen) geven een relatie weer waarin de toename van de dimensie die wordt geanalyseerd gepaard gaat met de toename van de variabele die ermee wordt vergeleken. De statistische procedure die is gebruikt (Pearson s correlatie) zorgde ervoor dat opvallende negatieve correlaties gesignaleerd werden tussen Werkbevlogenheid en Kwantitatieve eisen en Tempo, wat betekent dat er een omgekeerd evenredige relatie bestond. Ook werden er opvallende positieve correlaties waargenomen tussen Werkbevlogenheid en andere variabele zoals Emotionele belasting, Zin van het Werk, Voorspelbaarheid, Duidelijkheid van de functie, Leiderschap, Sociale ondersteuning, Vertrouwen, Rechtvaardigheid, Burn-out en Stress, wat betekent dat er een rechtevenredige relatie bestond. In deze laatste gevallen kan men bijvoorbeeld zeggen dat wanneer de Werkbevlogenheid hogere scores heft, Burn-out en Stress ook hoger scoren. In Tabel 5 staan de correlaties die voor de 4 meest relevante variabele gevonden zijn, wat betreft de globale uitkomsten. Tabel 5 Relevante algemene correlaties tussen dimensies Dimensies Werkbevlogenheid Werk-gezin Conflict Burn-out Stress Op grond van de resultaten van de correlaties, zijn verschillende voorspellende modellen opgesteld met gebruik van een lineaire regressie statistiek. Voor deze modellen werd elk van de 4 dimensies beschouwd al een afhankelijke variabele en alle variabelen met een opvallende correlatie werden gezien 17

Jaar 3: Deelrapportage 4. Werkbevlogenheid docenten Montaigne Lyceum, mei 2010

Jaar 3: Deelrapportage 4. Werkbevlogenheid docenten Montaigne Lyceum, mei 2010 Programmalijn: Expeditie Durven, Delen, Doen: Onderwijs is populair, personeel is trots Jaar 3: Deelrapportage 4 Onderwijsontwikkeling Montaigne Lyceum Werkbevlogenheid docenten Montaigne Lyceum, mei 2010

Nadere informatie

Bewegen Werkt OMGAAN MET DRUK DOOR MARIKE VAN KALKEN LEEFSTIJLCOACH

Bewegen Werkt OMGAAN MET DRUK DOOR MARIKE VAN KALKEN LEEFSTIJLCOACH Bewegen Werkt OMGAAN MET DRUK DOOR MARIKE VAN KALKEN LEEFSTIJLCOACH STRESSLESS Improving Educators Resilience to Stress This project has been funded with support from the European Commission. This publication

Nadere informatie

Groundbreaking Innovative Financing of Training in a European Dimension. Final GIFTED Model May 2013

Groundbreaking Innovative Financing of Training in a European Dimension. Final GIFTED Model May 2013 Groundbreaking Innovative Financing of Training in a European Dimension Final GIFTED Model May 2013 Project Reference no. 517624-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP Workpackage no. WP 3 Test and Validation Deliverable

Nadere informatie

TilburgInstituteforInterdisciplinary StudiesofCivilLaw andconflict ResolutionSystems

TilburgInstituteforInterdisciplinary StudiesofCivilLaw andconflict ResolutionSystems TilburgInstituteforInterdisciplinary StudiesofCivilLaw andconflict ResolutionSystems RapportEvaluatie Online Mediation in Echtscheidingszaken Aanleidingvoorhetonderzoek In 2008 heeft Juripax in opdracht

Nadere informatie

Samenvatting, conclusies en discussie

Samenvatting, conclusies en discussie Hoofdstuk 6 Samenvatting, conclusies en discussie Inleiding Het doel van het onderzoek is vast te stellen hoe de kinderen (10 14 jaar) met coeliakie functioneren in het dagelijks leven en wat hun kwaliteit

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Wie wil er wat mee?

Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Wie wil er wat mee? Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Sturen op energiebronnen Je stijl als leidinggevende Wie wil er wat mee? Wat

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20566 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Wit, Frank R.C. de Title: The paradox of intragroup conflict Issue Date: 2013-02-28

Nadere informatie

Lean Six Sigma. Examen Richtlijnen. Dr. R. Messnarz / D. Ekert / H.C. Theisens

Lean Six Sigma. Examen Richtlijnen. Dr. R. Messnarz / D. Ekert / H.C. Theisens Lean Six Sigma Examen Richtlijnen Dr. R. Messnarz / D. Ekert / H.C. Theisens 2 ECQA / LSSA Examen Richtlijnen Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 1.1 Certificatie niveaus... 3 1.1.1 Yellow Belt / Orange Belt...

Nadere informatie

Korte Handleiding EMPLOY

Korte Handleiding EMPLOY Korte Handleiding EMPLOY This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author. The Commission cannot be held responsible for

Nadere informatie

Fase 1.3. Lichamelijke en psychische effecten van kortcyclische arbeid op de mens

Fase 1.3. Lichamelijke en psychische effecten van kortcyclische arbeid op de mens Fase 1.3. Lichamelijke en psychische effecten van kortcyclische arbeid op de mens 1 Doel Doel van dit instrument is inzicht bieden in de prevalentie (mate van voorkomen) en de effecten van kortcylische

Nadere informatie

ALGEMEEN PROJECT RAPPORT

ALGEMEEN PROJECT RAPPORT Evaluatie EVALUATION rapport RAPPORT SENDI PROJECT project ALGEMEEN PROJECT RAPPORT This report contains the evaluation analysis of the filled out questionnaire about the Kick off meeting in Granada Dit

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Vrijheit

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Vrijheit Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Vrijheit Baken Adviesgroep Mei 2013 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Onderwijs 9-10-2013

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Onderwijs 9-10-2013 Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Onderwijs 9-10-2013 Beste Anneke, Dit rapport geeft een totaaloverzicht van jouw energie- en stressbronnen op organisatie- en functieniveau. De antwoorden die jij

Nadere informatie

schoolverlaters 2012-2013

schoolverlaters 2012-2013 schoolverlaters 20122013 Uitslagen Vragenlijst Samenwerkingsschool Emmaüs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Rapportage Quickscan welzijn personeel

Rapportage Quickscan welzijn personeel Aangemaakt door: Dennis Burger Rapportage is aangemaakt op: 29 15 Betreft rapport van: Naam school: Heilige Henricus School Brinnummer: 04BD Locatie: Heilige Henricusschool Deze school maakt onderdeel

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY OVERZICHT

MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY OVERZICHT MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY OVERZICHT INTRODUCTIE De Motives, Values, Preferences Inventory () is een persoonlijkheidstest die de kernwaarden, doelen en interesses van een persoon in kaart brengt.

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. Leiderschap en Bevlogenheid

Rapportage onderzoek. Leiderschap en Bevlogenheid Rapportage onderzoek Leiderschap en Bevlogenheid 2013-2014 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie onderzoek...2 Doelen van het onderzoek...2 Procedure van het onderzoek...2 Resultaten...3 Kenmerken deelnemers

Nadere informatie

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur:

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur: HPC-O 1 HPC-O Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur: 24 april 2008 drs M.G. Wildschut HPC-O

Nadere informatie

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten

Nadere informatie

Rapportage Kwaliteitskaart Sociale Veiligheid

Rapportage Kwaliteitskaart Sociale Veiligheid Rapportage Kwaliteitskaart Sociale Veiligheid Afgenomen april / mei 2017. Ingevuld door ouders, kinderen van groep 7 en 8 en teamleden. Inleiding Kwaliteitszorg is: zorg en voor kwaliteit. Scholen die

Nadere informatie

Analyse Mentaal Kapitaal. Stimuleren van energie en veerkracht als antwoord op stress en burn-out in uw organisatie

Analyse Mentaal Kapitaal. Stimuleren van energie en veerkracht als antwoord op stress en burn-out in uw organisatie Analyse Mentaal Kapitaal Stimuleren van energie en veerkracht als antwoord op stress en burn-out in uw organisatie De analyse die Better Minds at Work heeft gemaakt werd vertaald in een concreet actieplan.

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/19103 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Pisanti, Renato Title: Beyond the job demand control (-support) model : explaining

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Hoeksteen

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Hoeksteen Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Hoeksteen Baken Adviesgroep Maart 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting

Nadere informatie

De bedrijven maken 2 soorten producten Alle bedrijven verkopen deze producten in dezelfde markt. Klanten

De bedrijven maken 2 soorten producten Alle bedrijven verkopen deze producten in dezelfde markt. Klanten The Business Game 1 Business Game De bedrijven maken 2 soorten producten Alle bedrijven verkopen deze producten in dezelfde markt Klanten This publication reflects the views only of the author, and the

Nadere informatie

Onderzoek heeft aangetoond dat een hoge mate van herstelbehoefte een voorspellende factor is voor ziekteverzuim. Daarom is in de NL-SH ook de relatie

Onderzoek heeft aangetoond dat een hoge mate van herstelbehoefte een voorspellende factor is voor ziekteverzuim. Daarom is in de NL-SH ook de relatie Samenvatting Gehoor en de relatie met psychosociale gezondheid, werkgerelateerde variabelen en zorggebruik. De Nationale Longitudinale Studie naar Horen Slechthorendheid is een veelvoorkomende chronische

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012 Opdrachtgever: Uitvoering: Koro Enveloppen & Koro PackVision Tema BV December 2014 1 I N L E I D I N G In 2014 heeft Tema voor de vijfde

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Lunetten

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Lunetten Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Lunetten Baken Adviesgroep Mei 2013 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrond van het onderzoek. Doel en vraagstelling van het onderzoek

Samenvatting. Achtergrond van het onderzoek. Doel en vraagstelling van het onderzoek Samenvatting Achtergrond van het onderzoek Tot op heden zijn er in Nederland geen cijfers beschikbaar over de omvang van kindermishandeling. Deze cijfers zijn hard nodig; kennis over de aard en omvang

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Fontein/ Helden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Fontein. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Fontein/ Helden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Fontein. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst BS De Fontein/ Helden Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Fontein Enige tijd geleden heeft onze school BS De Fontein deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Wilma Zorg 18-10-2013

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Wilma Zorg 18-10-2013 Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Wilma Zorg 18-10-2013 Beste Wilma, Dit rapport geeft een totaaloverzicht van jouw energie- en stressbronnen op organisatie- en functieniveau. De antwoorden die jij hebt

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

WBSQ Results 1 3/16/2016

WBSQ Results 1 3/16/2016 WBSQ Results 1 3/16/2016 VRAGENLIJST BURNOUT EN WERKBELEVING - Sociaal-contactuele beroepen PERSOONLIJKE RAPPORTAGE Naam Persoon XYZ Afnamedatum 16 Maart 2016 15:57:00 WBSQ Results 2 3/16/2016 Voor de

Nadere informatie

Work Ability Index Duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers

Work Ability Index Duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers Work Ability Index Duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers JA-Groep Arbo Verzuimmanagement Licentiehouder Blikopwerk.nl Het Ravelijn 1 (gebouw Kamer van Koophandel) 8233 BR Lelystad T 0320 286724 info@jonkmanassurantiegroep.nl

Nadere informatie

Samenvatting. SBO Focus/ Venray. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO Focus. Ouders vinden 'Kennisontwikkeling' op school het belangrijkst

Samenvatting. SBO Focus/ Venray. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO Focus. Ouders vinden 'Kennisontwikkeling' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO Focus Enige tijd geleden heeft onze school SBO Focus deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 208250 ouders en verzorgers

Nadere informatie

Onderzoek je energiebalans*

Onderzoek je energiebalans* Onderzoek je energiebalans* Om je gevoel van stress aan te pakken, is het van belang dat je eerst ziet hoe je energiebalans er uit ziet op 5 gebieden: Lichamelijk, mentaal, emotioneel, werk en privé. Het

Nadere informatie

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360-rapport Thomas Voorbeeld Thomas Leiderschap Vragenlijst Persoonlijk & Vertrouwelijk Inhoud Inleiding Toelichting bij het 360-rapport Gemiddelde per competentie Weergave van de 5 hoogste en 5 laagste

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. mei Uw consultant Roelle van Esch. Erasmus Universiteit Rotterdam ibmg. E:

Medewerkersonderzoek. mei Uw consultant Roelle van Esch. Erasmus Universiteit Rotterdam ibmg. E: Medewerkersonderzoek Erasmus Universiteit Rotterdam mei 2014 Uw consultant Roelle van Esch E: roelle.van.esch@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg Samenvatting Scores

Nadere informatie

VAN WERKDRUK NAAR WERKPLEZIER. Noortje Wiezer

VAN WERKDRUK NAAR WERKPLEZIER. Noortje Wiezer VAN WERKDRUK NAAR WERKPLEZIER Noortje Wiezer Themagebieden van TNO Waarom is het belangrijk om over werkdruk, werkstress en werkplezier te praten? Wat is stress? Een (noodzakelijke) reactie op een bedreigende

Nadere informatie

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht Claudia de Graauw Bo Broers Januari 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage Panta Rhei

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage Panta Rhei Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage Panta Rhei Baken Adviesgroep Mei 2013 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

Onderzoek je energiebalans*

Onderzoek je energiebalans* Onderzoek je energiebalans* Om je gevoel van stress aan te pakken, is het van belang dat je eerst ziet hoe je energiebalans er uit ziet op 5 verschillende gebieden. Met deze vragenlijst krijg je inzicht

Nadere informatie

ippq Organisatierapport voor Octopus BV 2012-12-06

ippq Organisatierapport voor Octopus BV 2012-12-06 ippq Organisatierapport voor Octopus BV 2012-12-06 Rapport - Overzicht 1. Doelstelling 2. Het Performance-Happiness Model 3. Belangrijkste uitkomsten 4. De 5Cs 5. Vertrouwen, trots en erkenning 6. Vergelijking

Nadere informatie

Samenvatting. BS Pius X/ Varsselder. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Pius X. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Pius X/ Varsselder. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Pius X. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS Pius X/ Varsselder Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Pius X Enige tijd geleden heeft onze school BS Pius X deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Child Care Quality in The Netherlands: From Quality Assessment to Intervention K.O.W. Helmerhorst

Child Care Quality in The Netherlands: From Quality Assessment to Intervention K.O.W. Helmerhorst Child Care Quality in The Netherlands: From Quality Assessment to Intervention K.O.W. Helmerhorst Samenvatting en Conclusies Samenvatting van het onderzoeksproject De studies die in dit proefschrift worden

Nadere informatie

S a m e n v a t t i n g 149. Samenvatting

S a m e n v a t t i n g 149. Samenvatting S a m e n v a t t i n g 149 Samenvatting 150 S a m e n v a t t i n g Dit proefschrift richt zich op de effectiviteit van een gezinsgerichte benadering (het DMOgespreksprotocol, gebruikt binnen het programma

Nadere informatie

/hpm. Onderzoek werkstress, herstel en cultuur. De rol van vrijetijdsbesteding. 6 februari 2015. Technische Universiteit Eindhoven

/hpm. Onderzoek werkstress, herstel en cultuur. De rol van vrijetijdsbesteding. 6 februari 2015. Technische Universiteit Eindhoven Onderzoek werkstress, herstel en cultuur De rol van vrijetijdsbesteding 6 februari 2015 Technische Universiteit Eindhoven Human Performance Management Group ir. P.J.R. van Gool prof. dr. E. Demerouti /hpm

Nadere informatie

MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY

MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY O V E R Z I C H T INTRODUCTIE De Motives, Values, Preferences Inventory () is een persoonlijkheidstest die de kernwaarden, doelen en interesses van een persoon meet.

Nadere informatie

14-7-2012. Carol Dweck. Wat is Intelligentie?

14-7-2012. Carol Dweck. Wat is Intelligentie? Carol Dweck Wat is Intelligentie? 1 Wat is Intelligentie? Wat is Intelligentie? Meervoudige Intelligentie - Gardner 2 Voorlopige conclusie In aanleg aanwezig potentieel (50% erfelijk bepaald) Domeinspecifiek

Nadere informatie

Publieksverslag CQ-index 2015

Publieksverslag CQ-index 2015 Publieksverslag CQ-index 2015 Datum 19-10-2015 De NFU heeft, net als de afgelopen twee jaar, een patiëntenonderzoek gehouden in de acht universitair medische centra (umc s). In totaal zijn 103.000 patiënten

Nadere informatie

Psychosociale arbeidsbelasting

Psychosociale arbeidsbelasting Psychosociale arbeidsbelasting Een positieve benadering Wilmar Schaufeli Universiteit Utrecht Drie perspectieven Smal: Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) Breder: Werkstress Breedst: Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE EINDMETING Voorbeeldteam Aantal deelnemers: 8 15-11-2015

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE EINDMETING Voorbeeldteam Aantal deelnemers: 8 15-11-2015 Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE EINDMETING Voorbeeldteam Aantal deelnemers: 8 15-11-2015 1 Dit rapport geeft een overzicht op groepsniveau van hun bevlogenheid, energie- en stressbronnen en de gemiddelde

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Ark

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Ark Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Ark Baken Adviesgroep Maart 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

Invoering WIK een goede zet!

Invoering WIK een goede zet! Invoering WIK een goede zet! Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2013 Korte peiling: WIK B15893 / juni 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

Samenvatting. SBO De Regenboog/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Regenboog

Samenvatting. SBO De Regenboog/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Regenboog SBO De Regenboog/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Regenboog Enige tijd geleden heeft onze school SBO De Regenboog deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. BS Beatrixschool/ Loppersum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beatrixschool

Samenvatting. BS Beatrixschool/ Loppersum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beatrixschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beatrixschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Beatrixschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 210833

Nadere informatie

Trots op het werk en plezier met de collega s. Brancherapportage uitzend- en recruitmentbranche

Trots op het werk en plezier met de collega s. Brancherapportage uitzend- en recruitmentbranche Trots op het werk en plezier met de collega s Brancherapportage uitzend- en recruitmentbranche Trots op het werk en plezier met de collega s Medewerkers in de uitzend- en recruitmentbranche zijn er voornamelijk

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) Het aantal eerste en tweede generatie immigranten in Nederland is hoger dan ooit tevoren. Momenteel wonen er 3,2 miljoen immigranten in Nederland, dat is 19.7% van de totale

Nadere informatie

Samenvatting. BS Sint Liborius/ Dinxperlo. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Sint Liborius

Samenvatting. BS Sint Liborius/ Dinxperlo. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Sint Liborius BS Sint Liborius/ Dinxperlo Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Sint Liborius Enige tijd geleden heeft onze school BS Sint Liborius deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale Veiligheid (lln)

Vragenlijst Sociale Veiligheid (lln) Vragenlijst Sociale Veiligheid (lln) Uitslagen Vragenlijst De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Werkbeleving onder hoogbegaafde werkers

Werkbeleving onder hoogbegaafde werkers Werkbeleving onder hoogbegaafde werkers Toelichting onderzoeksmodel en opzet onderzoek Toon Taris Universiteit Utrecht congres hoogbegaafdheid en werk, 27/6/2014 1 Opzet Aanleiding Achtergrond van het

Nadere informatie

Achtergrond informatie Mentale Vitaliteit Quickscan Bevlogenheid

Achtergrond informatie Mentale Vitaliteit Quickscan Bevlogenheid Achtergrond informatie Quickscan Bevlogenheid Bezoek onze website op Twitter mee via @Activeliving93 Linken? Linkedin.com/company/active-living-b.v. Bezoekadres Delta 40 6825 NS Arnhem Altijd ~ Overal

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies Inleiding In het kader van de Monitor en evaluatie Tweede Fase HAVO / VWO heeft het ITS voor het Ministerie van OCenW, directie voortgezet onderwijs, onderzoek gedaan in het

Nadere informatie

Handboek Stresspreventie

Handboek Stresspreventie Handboek Stresspreventie Voorbeelden en Good Practices - Verkorte Versie Oktober 2011 This project has been funded with support from the European Commission. This publication and all its contents reflects

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Zeearend

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Zeearend Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Zeearend Baken Adviesgroep Maart 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

Samenvatting. BS It Grovestinshôf. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Grovestinshôf

Samenvatting. BS It Grovestinshôf. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Grovestinshôf BS It Grovestinshôf/ Koudum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Grovestinshôf Enige tijd geleden heeft onze school BS It Grovestinshôf deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Marrit-10-H10 24-06-2008 11:05 Pagina 131. chapter 10 samenvatting

Marrit-10-H10 24-06-2008 11:05 Pagina 131. chapter 10 samenvatting Marrit-10-H10 24-06-2008 11:05 Pagina 131 chapter 10 samenvatting Marrit-10-H10 24-06-2008 11:05 Pagina 132 Marrit-10-H10 24-06-2008 11:05 Pagina 133 Zaadbalkanker wordt voornamelijk bij jonge mannen vastgesteld

Nadere informatie

Groepskenmerken Aantal cliënten 103 Gemiddelde leeftijd 52 (Dit is gebaseerd op 42 cliënten) 56 Mannen, 47 Vrouwen en 0 niet ingevuld

Groepskenmerken Aantal cliënten 103 Gemiddelde leeftijd 52 (Dit is gebaseerd op 42 cliënten) 56 Mannen, 47 Vrouwen en 0 niet ingevuld Verslag Kwaliteit van Leven vragenlijst Vertrouwelijk verslag In opdracht van Floww International Periode 23--202 tot en met 0-2-204 De gebruikte vragenlijst heeft in de kern de Nederlandse vertaling van

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

Samenvatting 2012/2013

Samenvatting 2012/2013 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Hoekstien Enige tijd geleden heeft onze school BS De Hoekstien deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 193993 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS Christoffel/ Gendringen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Christoffel

Samenvatting. BS Christoffel/ Gendringen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Christoffel BS Christoffel/ Gendringen Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Christoffel Enige tijd geleden heeft onze school BS Christoffel deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) Burnout, een toestand van mentale uitputting door chronische stress in de werksituatie, vormt een ernstig maatschappelijk probleem dat momenteel veel aandacht krijgt. In

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Dit proefschrift gaat over de invloed van inductieprogramma s op het welbevinden en de professionele ontwikkeling van beginnende docenten, en welke specifieke kenmerken van inductieprogramma s daarvoor

Nadere informatie

Drijven maar! 3-5. Auteur : Kristof Van de Keere, VIVES, Belgium. jaar. Wetenschappelijke inhoud: Natuurwetenschap

Drijven maar! 3-5. Auteur : Kristof Van de Keere, VIVES, Belgium. jaar. Wetenschappelijke inhoud: Natuurwetenschap 3-5 jaar Wetenschappelijke inhoud: Natuurwetenschap Beoogde concepten/vaardigheden: Beoogde leeftijdsgroep: 3-5 jaar oud Duur van de activiteit: 20 minuten Samenvatting: Deze activiteit past binnen een

Nadere informatie

Invoering WIK een goede zet!

Invoering WIK een goede zet! Invoering WIK een goede zet! Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2013 Korte peiling: WIK B15893 / juni 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

Succesvol Job Craften Hoe maak je je werk leuk(er)? Interventie bij een Politiekorps

Succesvol Job Craften Hoe maak je je werk leuk(er)? Interventie bij een Politiekorps Succesvol Job Craften Hoe maak je je werk leuk(er)? Interventie bij een Politiekorps Dhr. Karel de Groot, Politie Brabant-Noord Drs. Maggie (Machteld) van den Heuvel, UU Prof. dr. Eva Demerouti, Dr. Maria

Nadere informatie

Samenvatting Samenvatting

Samenvatting Samenvatting Samenvatting Samenvatting Binnen het domein van hart- en vaatziekten is een bypassoperatie de meest uitgevoerde chirurgische ingreep. Omdat bij een hartoperatie het borstbeen wordt doorgesneden en er meestal

Nadere informatie

How to present online information to older cancer patients N. Bol

How to present online information to older cancer patients N. Bol How to present online information to older cancer patients N. Bol Dutch summary (Nederlandse samenvatting) Dutch summary (Nederlandse samenvatting) Goede informatievoorziening is essentieel voor effectieve

Nadere informatie

leerlingen sociale veiligheid

leerlingen sociale veiligheid Verslag vragenlijst voor leerlingen over sociale veiligheid juni 2011 OBS De Rolpaal Samenvatting Eens in de 2 jaar wordt er een vragenlijst afgenomen over de sociale veiligheid op school. Dit is in 2009

Nadere informatie

KRACHTIGE LEEROMGEVINGEN IN HET BEROEPSONDERWIJS

KRACHTIGE LEEROMGEVINGEN IN HET BEROEPSONDERWIJS KRACHTIGE LEEROMGEVINGEN IN HET BEROEPSONDERWIJS Rapportage voor Koning Willem I. College Opleiding Manager/ondernemer horeca van de Middelbare Horecaschool (MHS) HOGESCHOOL UTRECHT Wenja Heusdens, MSc

Nadere informatie

Werkdruk meten met de COPSOQ. Operationele risico-evaluaties van psychosociale stress op de werkvloer Door VERHEULKROES ONDERZOEK & ADVIES

Werkdruk meten met de COPSOQ. Operationele risico-evaluaties van psychosociale stress op de werkvloer Door VERHEULKROES ONDERZOEK & ADVIES Werkdruk meten met de COPSOQ Operationele risico-evaluaties van psychosociale stress op de werkvloer Door VERHEULKROES ONDERZOEK & ADVIES Met een COPSOQ project van VERHEULKROES ONDERZOEK wordt psychische

Nadere informatie

Cliëntenaudit Bureau ABC

Cliëntenaudit Bureau ABC Cliëntenaudit Bureau ABC 2014 Zoetermeer 17 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Klimop/ Nieuw Bergen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Klimop

Samenvatting. BS De Klimop/ Nieuw Bergen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Klimop Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Klimop Enige tijd geleden heeft onze school BS De Klimop deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Kompas/ Ijmuiden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas

Samenvatting. BS Het Kompas/ Ijmuiden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Kompas deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 203379 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS Prins Willem Alexanderschool/ Tiel. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Willem Alexanderschool

Samenvatting. BS Prins Willem Alexanderschool/ Tiel. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Willem Alexanderschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Willem Alexanderschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Willem Alexanderschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben

Nadere informatie

Strategie en resultaat

Strategie en resultaat Strategie en resultaat Hoe goed zijn Nederlandse organisaties in het omzetten van strategie in resultaat? Het antwoord op die vraag krijgen, dat was het doel van het onderzoek van Yvonne Nijkamp Msc, dat

Nadere informatie

Marieke de Vries. 20 september 2006. 360 feedback

Marieke de Vries. 20 september 2006. 360 feedback Marieke de Vries 0 september 006 60 feedback Inhoudsopgave Inleiding Basisgegevens van de rapportage Geselecteerde competenties Toelichting overzichten 6 Algemeen overzicht 8 Gedetailleerd overzicht 9

Nadere informatie

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse Haal het maximale uit de TMA 360º fb competentieanalyse Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek Medewerkersonderzoek 2014-2015 Sectorrapportage Inhoudsopgave Duiding...2 Instellingen naast elkaar...11 Scores...17 Scores op de thema s...18 Scores op de vragen...20 Scores naar achtergrondvariabelen...25

Nadere informatie

feedback Flexibel en online Robuust 360º Werkboek Robuus Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º Haal het maximale uit 360º

feedback Flexibel en online Robuust 360º Werkboek Robuus Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º Haal het maximale uit 360º Robuus Robuust 360º Werkboek e Haal het maximale uit Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt te worden. Lees

Nadere informatie

NVAB-richtlijn blijkt effectief

NVAB-richtlijn blijkt effectief NVAB-richtlijn blijkt effectief Nieuwenhuijsen onderzocht de kwaliteit van de sociaal-medische begeleiding door bedrijfsartsen van werknemers die verzuimen vanwege overspannenheid, burn-out, depressies

Nadere informatie

Samenvatting. BS Alexanderschool/ Denekamp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool

Samenvatting. BS Alexanderschool/ Denekamp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool BS Alexanderschool/ Denekamp Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Alexanderschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Handboek Stresspreventie

Handboek Stresspreventie Handboek Stresspreventie Voorbeelden en Good Practices - Verkorte Versie Oktober 2011 This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the

Nadere informatie

BS It Pertoer/ Weidum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Pertoer Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

BS It Pertoer/ Weidum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Pertoer Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS It Pertoer/ Weidum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Pertoer Enige tijd geleden heeft onze school BS It Pertoer deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

WERKBELEVINGSONDERZOEK HOGESCHOOL ZUYD - FACULTEIT ICT

WERKBELEVINGSONDERZOEK HOGESCHOOL ZUYD - FACULTEIT ICT WERKBELEVINGSONDERZOEK HOGESCHOOL ZUYD - FACULTEIT ICT Versie : 0.1 Auteur : Alfred Wagenaar Datum : 14 Februari 2008 Review : Ewout ten Broek Status : Concept 2 1 RESULTATEN In dit rapport zullen allereerst

Nadere informatie