CONCEPT Jaarstukken 2008 Gemeente Drimmelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT Jaarstukken 2008 Gemeente Drimmelen"

Transcriptie

1 CONCEPT Jaarstukken 2008 Gemeente Drimmelen Vastgesteld door B&W d.d. 26 mei 2009 Vast te stellen in raadsvergadering d.d. 25 juni 2009

2 2

3

4 Inhoudsopgave Aan de Raad...7 Programmaverantwoording Relatie met de burger Veiligheid Openbare Ruimte Verkeer en vervoer Economische zaken en toerisme Jeugd en jongeren Ruimte en Wonen Zorg Milieu Sociale infrastructuur Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Paragrafen A Weerstandsvermogen B Lokale heffingen C Onderhoud kapitaalgoederen...82 D Financiering E Bedrijfsvoering F Verbonden partijen G Grondbeleid H Grote projecten I Begrotingsrechtmatigheid Jaarrekening Recapitulatie Balans per 31 december

5 Grondslagen voor waardering Grondslagen voor resultaatbepaling Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen Exploitatiesaldo Resultaatbestemming Toelichting resultaat Toelichting balans Bijlage stelselwijziging Bijlage SISA BIJLAGE ACCOUNTANTSVERKLARING

6 6

7 Aan de Raad Made, 25 mei 2009 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 25 juni 2009 Onderwerp: Programmarekening 2008 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: J. van Meggelen 1. Raadsbesluit 1. rapport van Ambtelijke coördinatie: 2. Jaarstukken 2008 bevindingen n.a.v. de afdeling Middelen Steller: W.W. van Mourik 3. Accountantsverklaring controle van de jaarstukken 2008 Samenvatting: De jaarrekening sluit in financiële zin, per saldo, vrijwel overeenkomstig met het begrotingstekort welke in de laatste Bestuursrapportage werd aangegeven. U wordt echter wel gevraagd in te stemmen met het dekkingsvoorstel en de claims. VOORGESCHIEDENIS Op 1 november 2007 is de programmabegroting 2008 vastgesteld en vervolgens gedurende 2008 financieel en beleidsmatig bijgesteld middels de twee bestuursrapportages. Tevens zijn de besluiten m.b.t. alle raadsvoorstellen verwerkt in deze begroting. In 2009 is door de ambtelijke organisatie de jaarrekening opgesteld en door het college van B&W vastgesteld. Ingevolge uw opdracht zijn deze jaarstukken door onze accountant gecontroleerd. De bevindingen van de accountant zijn weergegeven in het terzake uitgebrachte rapport dat wij op de gebruikelijke wijze voor u ter inzage hebben gelegd. WAT IS ER AAN DE HAND? Als sluitstuk van de planning & control cyclus 2008 zijn de jaarstukken over het boekjaar 2008 opgesteld, die u hierbij ter vaststelling worden aangeboden. WAT WILLEN WE BEREIKEN? Dat uw raad op een transparante wijze inzicht krijgt in de voortgang van de doelstellingen en de oorzaken van de afwijkingen. HOE PAST DIT BINNEN BELEID EN WETGEVING? De jaarrekening is opgesteld conform de Gemeente wet en het Besluit Begroten en Verantwoorden en tevens heeft een rechtmatigheidscontrole plaatsgevonden op alle door uw Raad vastgestelde verordeningen en externe wet- en regelgeving m.b.t. recht, hoogte en duur. HOE GAAN WE DIT DOEN? n.v.t. WIE ZIJN DE BETROKKEN PARTIJEN? n.v.t.

8

9 De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.14 april 2009; gelet op de gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten; B e s l u i t : 1. Akkoord te gaan met de jaarstukken 2008 gemeente Drimmelen. 2. De reserve regionale brandweer ( 9.439,39) op te heffen. 3. Het exploitatiesaldo van ,42 negatief, te dekken door een onttrekking uit de Algemene Reserve. 4. De Bestemmingsreserve Toerisme en recreatie van ten laste van de Algemene Reserve te vormen. 5. De volgende oude claims claims te honoreren: a. Herijking beleid WWB ( ) b. Inventarisatie verkeersborden ( ) c. Extra parkeerplaatsen diverse woonwijken ( ) d. WMO beleidsplan ( 7.500) e. Digitalisering documenten ( ) f. Opschonen archief ( ) 6. De volgende nieuwe claims te honoreren: a. Burgerenquête en bestuurlijke vernieuwing ( ) b. Relatiegeschenkenbeleid ( 7.200) c. Wijkbesturen ( 5.600) d. Pilot toezicht Drank en horeca ( ) e. 3 x oranje / rampenbestrijding ( 3.000) f. Inventarisatie / opstellen bestekken openbaar groen ( ) g. Herplant bomen ( 9.764) h. Waterpartij Ganzeweel Terheijden ( 9.700) i. Herijking beleid WWB ( ) j. Opschonen archief ( ) k. Management Development-traject ( ) 7. De volgende wenselijke claims te honoreren: a. Budget opleidingen ( ) b. Organisatieontwikkeling ( ) 8. De claims van in totaal ,00, te dekken door een onttrekking uit de Algemene Reserve. 9. Goedkeuren van de geconstateerde begrotingsafwijkingen i.h.k.v. de rechtmatigheid. Made, 25 juni 2009 De raad voornoemd, Griffier, Voorzitter, mr. M.J.N. Schetters-Schuurbiers drs. G.L.C.M. de Kok 9

10 10

11 Programmaverantwoording

12 1. Relatie met de burger Wat willen we bereiken? De hoofddoelstelling van het programma Relatie met de burger is: Het vergroten van het vertrouwen van de burgers in de gemeente. Het programma kent de volgende subdoelstellingen: 1.1 Het vasthouden, maar liever nog verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening 1.2 Het meer betrekken van de burger bij de beleidsvorming 1.3 Het maken van een cultuuromslag 1.4 Het zijn van een betrouwbare partner Wat gaan we daarvoor doen en wat hebben we bereikt? Het vasthouden, maar liever nog verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening Uitbouwen frontoffice nieuwe stijl. In 2008 is een klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Hierin scoorde de gemeente Drimmelen een ruime zeven. Op onderdelen, onder andere klantvriendelijkheid, werd hoger gescoord; gemiddeld een 7,5. Medewerkers hebben de opleiding medewerker Publiekszaken met succes afgerond en worden ingezet op de diverse producten van de frontoffice. Ook is het protocol telefonische bereikbaarheid vastgesteld. Er heeft een evaluatie van het nieuwe dienstverleningsconcept plaatsgevonden, welke heeft geleid tot een plan van aanpak voor verdere optimalisering en professionalisering van de dienstverlening van de frontoffice. Deze zal in 2009 nader worden uitgewerkt en geïmplementeerd Verdere uitbouw website. Verbeterplan Intranet In 2008 is een start gemaakt met het verbeterplan Intranet. Het plan is in het 1 e kwartaal van 2009 afgerond. Het verbeterplan voor Intranet is enerzijds gericht op een betere invulling van gereedschappen voor medewerkers zoals werkprocessen, protocollen, handleidingen en servicegerichte onderdelen en nieuwsplaatsing. Hierdoor wijzigt de structuur en vormgeving. Anderzijds richt het verbeterplan zich op het creëren van een groter draagvlak in de organisatie. Verbeterplan Internet In 2008 zijn in de huidige website aanvullingen (zoals verordeningen, beleidsnota s, woningbouwprojecten/ bestemmingsplannen, millenniumpagina) aangebracht en verbeteringen (zoals een update van de te downloaden formulieren (na screening overzichtelijk weergegeven)) doorgevoerd. Daarnaast is in 2008 besloten per 1 januari 2009 enkele modules aan te schaffen en te implementeren. Het betreft hier de evenementenkalender, archiefweb (verplicht volgens de Archiefwet) en een uitgebreidere nieuwsgenerator (de nieuwsberichten worden ingedeeld per maand). Eind 2008 is een eerste opzet gemaakt voor een nieuwe website die onze identiteit (een blauwgroene gemeente) uitstraalt. Een website met een duidelijke en heldere structuur waarin al onze producten, diensten, nieuwsberichten en dergelijke makkelijk vindbaar zijn voor onze bezoekers. De nieuwe website wordt gerealiseerd in de loop van Ook is er een start gemaakt met een verbeterplan Productencatalogus en formulieren. De informatie over de producten en diensten wordt in 2009 door een format op een duidelijke en eenduidige wijze aan de bezoeker en ook aan de baliemedewerkers ontsloten. De formulieren worden na screening (in 2008) zoveel mogelijk interactief gemaakt. Projecten Programma Andere Overheid In 2007 is de gemeente Drimmelen gestart met de projecten Samenwerkende Catalogi en Bekendmakingen. In 2008 zijn de projecten WABO, Antwoord voor Bedrijven/dienstenrichtlijn en Decentrale Regelgeving gestart. Het cluster Communicatie is nauw betrokken bij de ontwikkeling hiervan. Via de website zullen de producten en diensten die hieruit voortvloeien worden ontsloten zodat we aan de landelijke eisen voldoen. 12

13 1.1.3 Invoering authentieke basisregistraties. Dit onderwerp is nader uitgewerkt in de paragraaf bedrijfsvoering Digitalisering Dit onderwerp is nader uitgewerkt in de paragraaf bedrijfsvoering Implementatie traject terugdringing administratieve lasten. In 2008 is door het bureau Sira een 61-tal producten (dit zijn vergunningen, ontheffingen e.d.) onderzocht op dereguleringsmogelijkheden. In het najaar van 2008 is het advies hierover ontvangen. Er is sprake van een tweedeling in de onderzochte producten, t.w. een eerste tranche waarin 28 producten zijn onderzocht en getoetst aan de inmiddels, door de Kamer van Koophandel West-Brabant vastgestelde Best Practices. Het advies van Sira met betrekking tot deze producten zal in de eerste helft van 2009 worden omgezet in een implementatieplan en ook daadwerkelijk ingevoerd gaan worden. Hierbij zal gestreefd worden om zo veel als mogelijk aan te sluiten bij de producten zoals die in de andere deelnemende gemeenten worden geïmplementeerd. De producten die in de tweede tranche zijn onderzocht, zullen in een later stadium en na afstemming in West-Brabants verband omgezet worden in implementatievoorstellen. Het meer betrekken van de burger bij de beleidsvorming In 2008 komen de volgende zaken aan de orde: Trainingen schrijven kaderstellende notities voor ambtenaren. In 2008 vonden diverse trainingen plaats in het kader van burgerparticipatie. De andere vergaderwijze is toegelicht en er is instructie gegeven over de daarbijbehorende nieuwe formats Vervolg oriëntatie en implementatie anders vergaderen. In het kader van het traject bestuurlijke vernieuwing is in 2008 de aangepaste vergaderwijze ingevoerd. Bij die andere vergaderwijze moet niet alleen worden gedacht aan het anders organiseren van de vergadercyclus, maar ook aan een gedragswijziging bij alle betrokkenen. Het doel is de burger meer aan het woord te laten en meer te betrekken bij de lokale politiek. De eerste ervaringen zijn positief Vormgeven van het burgerinitiatief. De raad heeft de invoering ervan geparkeerd totdat de aangepaste vergaderwijze medio 2009 is geëvalueerd Ontwikkelen toekomstvisie Drimmelen op weg naar 2015 Door het college is medio 2008 besloten de ontwikkeling van een toekomstvisie eerst in 2010 op te pakken, gelet op de kosten en ambtelijke uren die met een dergelijke ontwikkeling gepaard gaan. Het maken van een cultuuromslag Het beschrijven van een tweede deel van de werkprocessen. In 2008 is het beschrijven van de meest relevante werkprocessen verder opgepakt.: a. op basis van interviews met het management is het procesmodel opgesteld waarin de verschillende procesclusters in hun samenhang zijn gepresenteerd; b. de proceseigenaren en de processen op hoofdniveau alsmede de prioritering zijn in overleg met het management vastgesteld; c. De BAG-processen zijn volledig in beeld gebracht; die van de WABO vergen een iets langere doorlooptijd; d. Op basis van de gestelde prioritering worden momenteel de processen die zowel de front- als de backoffice raken alsmede de processen inzake P&C-cyclus in beeld gebracht e. In het 1 e kwartaal 2009 worden cursusdagen verzorgd voor de direct betrokken medewerkers en het management f. In de loop van 2009 zal het procesbeheer moeten worden ingebed in de organisatie 13

14 1.3.2 Verzorgen van trainingen op het gebied van klantgericht schrijven. Hieraan is in 2008 geen uitvoering gegeven. Het is de bedoeling hier in 2009, tegelijk met de invoering van het Document Management Systeem nadere invulling aan te geven Interne raadscommunicatie; Werkgroep Raads/Bestuurs-Informatie-Systeem Interne raadscommunicatie richt zich vooral op het bestuurlijke besluitvormingsproces, de procedures en werkwijzen van de informatie- en opinierondes en de raad. De werkgroep bestaat uit raadsleden, portefeuillehouder automatisering en ambtenaren en adviseert omtrent de digitale communicatie tussen gemeentelijk apparaat en de raad. Deze is in 2008 niet bijeen geweest in afwachting van de invoering van het nieuwe Document managementsysteem (DMS). Wat heeft het gekost? Tabel financiële consequenties: Realisatie Prim. Begroting na wijziging Realisatie bestuursorganen bestuursondersteuning voormalig personeel voorlichting burgerzaken front-office burgerzaken back-office samenwerking griffie Totaal lasten bestuursorganen bestuursondersteuning voormalig personeel voorlichting burgerzaken front-office burgerzaken back-office samenwerking griffie Totaal baten Totaal budget Tabelinvesteringen: Krediet Restant Uitgaven Uitgaven tm Restant eind eind 2008 Bestuursorganen Raadsinfosysteem fase Prestatie-indicatoren: Afhandelingstermijn bezoekers frontoffice (m.b.v. klantbegeleidingssysteem); Afdoeningstermijnen brieven en (nog te ontwikkelen) Werkelijk Werkelijk Begroot Werkelijk n.v.t. 11 min 15 min 11 min Aantal insprekers bij commissievergaderingen Aantal bezoekers website per kwartaal Afname regelgeving 3% 25% * * Is niet in eenduidig cijfer aan te geven - 14

15 15

16 2. Veiligheid De hoofddoelstelling van het programma Veiligheid is: Het verhogen van het algemene veiligheidsgevoel Het programma kent de volgende subdoelstellingen: 2.1 Politie- en brandweerkorpsen op voldoende sterkte houden, voldoende geoefend houden en zoveel mogelijk komen tot regionale samenwerking 2.2 Het bevorderen van de nalevingbereidheid 2.3 Activiteiten in de openbare ruimte ordelijk en veilig laten verlopen Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt? (Politie en) brandweerkorps(en) op voldoende sterkte houden, voldoende geoefend houden en zoveel mogelijk komen tot regionale samenwerking De paraatheid van het korps. Afgelopen jaar heeft met name het op sterkte houden van het brandweerkorps door middel van werving nieuwe leden constant de aandacht gehad. Twee leden hebben het korps verlaten en zes nieuwe leden zijn in dienst getreden Uitwerken van het regionaal samenwerkingsverband. Door middel van een intentieverklaring heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio op 27 maart 2008 aangegeven om uiterlijk voor 1 januari 2010 te komen tot een definitief besluit over de regionalisering van het beheer van de brandweer. Begin juli 2008 is door het Algemeen Bestuur een bestuurlijke pitsstop afgekondigd gedurende de zomer van Er is een externe deskundige aangesteld om het proces te re-designen. Op 18 december jl. heeft het Algemeen Bestuur een voorgenomen besluit genomen om te komen tot het regionaliseren van het beheer van de brandweer. De organisatorische en financiële inrichting van de nieuwe brandweerorganisatie zijn in kaart gebracht. De financiële consequenties van de ontvlechting van de brandweer uit de gemeentelijke organisatie zijn bekend Implementatie samenwerkingsovereenkomst 3 x rood met Oosterhout en Geertruidenberg. De implementatie van 3xrood is een feit. Afgelopen jaar is verder gewerkt aan het nog verder samenwerken in 3xrood-verband. Met name op het gebied van bedrijfsvoering is veel aandacht besteed aan de onderlinge samenwerking Huisvestingsonderzoek brandweerpost Lage Zwaluwe. De huisvesting voor de brandweerpost Lage Zwaluwe is afgelopen jaar afgerond. De definitieve locatie is bekend en wordt gehuurd. De benodigde middelen zijn beschikbaar gesteld en momenteel worden de voorbereidingen getroffen om het gebouw in het voorjaar 2009 aan te passen / te verbouwen. De grond van de oude locatie zal daarom pas in 2009 i.p.v. in 2008 worden overgedragen Opstellen van het oefenplan 2007/2008 Is gebeurd en geïmplementeerd Versterken positie gemeente in Veiligheidsregio (3 x oranje). In 2008 is het samenwerkingsverband 3 x Oranje voortgezet en nader uitgewerkt. Onder andere de voorbereidingen voor een thema- / oefendag zijn gestart. Deze thema- / oefendag vindt plaats op 19 februari Daarnaast zijn allerlei ontwikkelingen op het gebied van het CoPI (Commando Plaats Incident) door de werkgroep 3 x Oranje opgepakt. Het streven is om de consignatiedienst en de inzet van de gemeentelijke CoPI-medewerkers gezamenlijk op te pakken. Dit wil zeggen dat er één CoPI-medewerker van één van de drie gemeentes consignatiedienst heeft voor de drie gemeenten. 16

17 2.1.7 Oefenen en opleiden gemeentepersoneel i.v.m. de rampenbestrijding. In 2008 zijn door het ambtelijk personeel en bestuurders de volgende opleidingen gevolgd: 12 x Verkorte Basisopleiding Rampenbestrijding 11 x Cursus met betrekking tot het Smartboard (kamer burgemeester) 1 x Cursus Oefenleider 2 x Vervolgopleiding Rampenbestrijding 1 x Mediacontacten in crisissituaties 1 x Themadag Geen ramp, wel een GBT Daarnaast hebben vier personen deelgenomen aan een basisinstructie voor het CoPI (Coördinator Plaats Incident). In 2008 hebben geen oefeningen plaatsgevonden, daar de Copi functionarissen pas eind 2008 zijn aangesteld. Wel is gestart met de voorbereiding voor een themadag die in februari 2009 plaatsvindt. Het bevorderen van de nalevingbereidheid Opstellen en uitvoeren van het Handhavinguitvoeringsplan Het jaar 2008 was in een aantal opzichten een overgangsjaar. De oorzaken hiervan zijn de invoering van het activiteitenbesluit en het gebruiksbesluit en het implementatieproces van de Wabo binnen onze organisatie. De invoering per 1 januari 2008 van het Activiteitenbesluit is de belangrijkste oorzaak. In 2008 moest proefondervindelijk vastgesteld gaan worden wat de invoering van het Activiteitenbesluit zou gaan betekenen voor het handhavingsteam, maar ook voor de juridische capaciteit en de capaciteit van de vergunningverleners. Daarom heeft het handhavingsteam zijn werkzaamheden in 2008 aan de hand van een beperkt handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) uitgevoerd. In dit beperkte HUP waren alle reguliere werkzaamheden zoals de voorgaande jaren opgenomen zodat deze voor het jaar 2008 waren gewaarborgd. Er zijn in verhouding met de voorgaande jaren dan ook geen afwijkingen te benoemen. De resultaten over het jaar 2008 zullen later dit jaar te lezen in de naleefeffectrapportage Activiteiten in de openbare ruimte ordelijk en veilig laten verlopen (Integrale aanpak van veiligheid en leefbaarheid in de gemeente Drimmelen) Opstellen JUP 2008 Op 29 januari 2008 is het JUP (jaaruitvoeringsprogramma) 2008 door het college vastgesteld. In dit jaaruitvoeringsprogramma zijn de activiteiten per veiligheidsveld voor het jaar 2008 opgesomd en uitgewerkt. Bovendien zijn in dit document de prioriteiten, zoals deze door de gemeenteraad zijn aangegeven, in de kadernota Integrale Veiligheid Drimmelen, opgenomen. Op 15 januari 2009 is de evaluatie van het JUP 2008 door het college vastgesteld en ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden. In deze evaluatie worden de verrichte werkzaamheden en resultaten uit het jaaruitvoeringsprogramma verantwoord Het veiligheidsdenken in de gemeente integraal verder uitwerken. Als gevolg van de noodzaak om te komen tot resultaten op de veiligheidsvelden zoals deze zijn genoemd in de kadernota Integrale Veiligheid, is samenwerking en in het bijzonder interne samenwerking een vereiste. Op verschillende terreinen, denk daarbij aan jeugd, alcohol- en drugsgebruik en multi-probleem gezinnen wordt door de gemeente samen met de bovenlokale partners en omliggende gemeenten gewerkt aan ketengerichte aanpak. Inmiddels is zowel intern als extern de noodzaak duidelijk geworden dat integraal samenwerken op het gebied van veiligheid een must is Instandhouden waterpolitie De instandhouding van de waterpolitie is gegarandeerd zolang de gemeente Drimmelen bereid is de exploitatiekosten van het bureau van de waterpolitie in Drimmelen op zich te nemen Uitvoering geven aan creatieve en preventieve projecten om de jeugdoverlast tot een minimum te beperken. Op dit gebied wordt intensief de samenwerking gezocht met de wijkcoördinator van de gemeente Drimmelen. Als het gaat om daadwerkelijke uitvoering van projecten dan is deze taak meer gelegen bij het jeugd- en jongerenwerk, vaak in samenwerking met de beleidsmedewerker Jeugd en de wijkcoördinator. Vanuit openbare orde participeert de gemeente Drimmelen in de districtelijke werkgroep jeugd en overlast en in de districtelijke begeleidingscommissie die zich bezig houdt met de opzet en implementatie van het districtelijke 17

18 convenant De Verbinding. Dit convenant heeft tot doel de kwaliteit van de verschillende zorgketens te verbeteren en koppelingen tot stand te brengen Implementatie veiligheidsstructuur. De kadernota Integrale Veiligheid zou naadloos moeten aansluiten op andere beleidsnota s die raakvlakken hebben met veiligheid. Hiermee wordt de integraliteit bevorderd. Op het terrein van volksgezondheid en jeugdbeleid wordt hier al aandacht aan geschonken hetgeen resulteert in steeds intensievere samenwerking. Wat gaat het kosten? Tabel financiële consequenties: Realisatie Prim. Begroting na wijziging Realisatie brandrepressie brandpreventie rampenbestrijding openbare orde en veiligheid A.P.V Totaal lasten brandrepressie brandpreventie rampenbestrijding A.P.V openbare orde en veiligheid Totaal baten Totaal budget Tabelinvesteringen: Krediet Uitgaven Uitgaven tm Restant eind 2008 brandrepressie Tankautospuit (3) Kazerne Lage Zwaluwe Bevelvoerderskaarten OGS-materialen ,

19 Prestatie-indicatoren Aantal brandveiligheids adviezen bouw- en milieuvergunning Aantal controles evenementen in het kader van brandveilheid Aantal gecontroleerde gebruiksvergunningen panden Werkelijk Werkelijk Begroot Werkelijk (waarvan 5 door brandweer 59 door handhaving) Aantal verstrekte gebruiksvergunningen panden Aantal oefeningen regulier Aantal oefeningen realistisch Aantal korpsleden in- en uit -/7 6/2 Uitruktijden brand/hulpverlening (mate waarin wordt 85% 88% 80% 85% voldaan aan de norm) Aantal workshops i.h.k.v. rampenbestrijding Aantal gehouden oefeningen Cijfers politie (nog te ontwikkelen) Realisatie Handhavingsuitvoeringsplan Aantal waarschuwingen handhavings-partners in Biesbosch Geplande controles 100 % uitgevoerd; start Activiteitenbesluit succesvol periode 1-1 tot 1-10 Aantal bekeuringen handhavingspartners in Biesbosch periode 1-1 tot 1-10 Aantal evenementenvergunningen Vermoedelijk aanzienlijk lager dan voorgaande jaren a.g.v. invoering meldingensy steem in APV Totaal aantal vergunninge n op basis van de APV: 336, waarvan 42 meldingen Aantal controles van evenementen Resultaten Brom effe normaal Aantal controles is niet bijgehouden - aantal gecontroleerde bestuurders brom- en snorfietsen - aantal bekeuringen Resultaten aanpak drugsoverlast op straat 33 keer procesverbaal 10 waarschuwingen 27 aanhoudingen 39 x soft-drugs 14 x harddrugs Was in 2008 geen speerpunt bij politie en is niet bijgehouden 19

20 3. Openbare Ruimte De hoofddoelstelling van het programma Openbare ruimte is: Het schoon, heel en veilig houden van de woon- en werkomgeving in de gemeente met (zo mogelijk actieve) betrokkenheid van bewoners en bedrijven. Het programma kent de volgende subdoelstellingen: 3.1 Het schoon, heel en veilig houden van de woon-, recreatie- en werkomgeving in de gemeente 3.2 Voorkomen van wateroverlast 3.3 Vergroting (zo mogelijk actieve) betrokkenheid van bewoners en bedrijven Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt? Het schoon, heel en veilig houden van de woon-, recreatie- en werkomgeving in de gemeente Er wordt een scala van werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het schoon, heel en veilig houden. Gedeeltelijk gebeurt dit door de eigen dienst, hierover later meer, daarnaast gebeurt dit, via aanbesteding, door de aannemerij. Het werk wat wordt aanbesteed is voor een deel planmatig en is aanbesteed in (langdurige) onderhoudscontracten. Bijvoorbeeld de onderhoudscontracten openbaar groen. Daarnaast zijn regelmatig op incidentele basis werkzaamheden aanbesteed. Het betreft hier zaken die door de eigen dienst gaandeweg het jaar worden gesignaleerd ofwel die via het een melding worden aangegeven en waar de eigen dienst niet de middelen/ mogelijkheden voor heeft. Bijvoorbeeld grotere onderhoudswerkzaamheden aan bestrating, straatreiniging e.d.. Voor wat betreft de eigen dienst geldt dat sinds januari 2007 is gewerkt in 4 wijkploegen. Vooruitlopend op een totale evaluatie is in april 2008 besloten om van 4 wijkteams naar 3 wijkteams te gaan waarbij de capaciteit beter afgestemd is op de vraag vanuit de verschillende wijken. Iedere ploeg heeft een wijk tot hun aandachtsgebied en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een scala van werkzaamheden in het kader van het Schoon, Heel en Veilig houden van hun wijk. Een algehele (interne) evaluatie (inclusief wijkbeheer) is in de raadsvergadering van 26 juni aan de raad aangeboden. Een externe evaluatie zal worden meegenomen in het klanttevredenheidsonderzoek van 2009 teneinde een eerste effectmeting van het werken in de wijkteams te kunnen uitvoeren. Werkcultuur Gedurende de afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan het werken in de wijkteams en wat er van de medewerkers hierbinnen wordt verwacht. Inmiddels betreft het hier een geaccepteerde en daarmee reguliere wijze van werken. Openbare verlichting Behandeling van het beleidsplan Openbare Verlichting heeft plaatsgevonden in de commissievergadering van mei Het stuk is inmiddels ter besluitvorming voorgelegd in de raadsvergadering van Op grond van de bespreking in de commissie is besloten om bij de begroting voor 2009 e.v. budget op te nemen ten behoeve van het structureel-, en vervangingsonderhoud. Meldpunt Het aantal meldingen zegt niet direct iets over de kwaliteit van de openbare ruimte, of over de tevredenheid van de burgers. Doordat de medewerkers van de gemeente vaker in de wijken zijn, schoon, heel en veilig als aandachtsgebied hebben en de wijk steeds beter leren kennen, is het mogelijk om preventiever te werk te gaan. Echter de veelvuldige aanwezigheid roept ook extra verwachting en daarmee vragen op. Zeker als burgers merken dat het zin heeft om zaken te melden (want ze worden vervolgens goed afgewerkt), zullen ze eerder een nieuwe melding doen. Vandaar dat we bij het verbeteren van het werkproces rondom de afhandeling van meldingen, ons niet zozeer hebben geconcentreerd op het verminderen van het aantal meldingen. Het streven is er meer op gericht geweest om meldingen af te handelen binnen de afgesproken termijn van 5 werkdagen en indien dit niet lukt, hierover duidelijk te communiceren met de melder. Inmiddels zijn een aantal stappen gezet om 20

21 versnelling in de afhandeling en communicatie hierover met de burger te verbeteren. Een afhandelpercentage van 80% binnen de afgesproken termijn wordt nagestreefd. Hierin zijn inmiddels grote stappen voorwaarts gezet, maar nog niet op alle gebieden is het mogelijk gebleken dit percentage te halen. In 2009 zal hiermee onverminderd worden voortgegaan Integraal werken. In 2008 zijn bijvoorbeeld de Berkenlaan e.o. te Made en de Groningenlaan e.o. te Lage Zwaluwe op een integrale wijze aangepakt: In deze projecten zijn buiten de riolering en de wegprofielen ook de openbare verlichting, groenstructuren en verkeersmaatregelen gelijktijdig aangepakt. In dergelijke projecten is in nauw overleg met belanghebbenden gewerkt. In de tweede helft van 2008 is een integrale projectenplanning vastgesteld voor uitvoering in Voorkomen van wateroverlast Vaststelling van een integraal waterplan en een nieuw Gemeentelijke Riolerings Plan (GRP). In de raad van 24 mei 2007 is het Waterbeleidsplan Gemeente Drimmelen waarin opgenomen het verbreed Gemeentelijk rioleringsplan 2007 t/m 2010 vastgesteld. In dit plan zijn diverse inspannings-, en resultaatsverplichtingen opgenomen. Ter voorkoming van de wateroverlast zijn optimalisatiestudies en afkoppelplannen opgenomen. Uiteraard wordt ook aan alle traditionele verplichtingen, voortvloeiend uit het GRP, gevolg gegeven. In 2008 zijn op een aantal vlakken al maatregelen genomen in het kader van terugdringing van wateroverlast zoals afkoppelen van vrij verval riolering op bijvoorbeeld de locaties Berklaan, Parklaan, Boslaan en daarnaast zijn er een aantal projecten in gang gezet die in uitvoering worden genomen in Zie hiervoor ook de uitgebreide toelichtingen in de paragraaf C. Kapitaalgoederen op het onderdeel investeringen. Tevens zijn er maatregelen genomen op het gebied van oppervlaktewater door het waterschap Brabantse Delta in combinatie met de gemeente. Zoals het vergroten van waterlopen en duikers te lage Zwaluwe. Definitieve maatregelen en verplichtingen vanuit de Europese Kaderrichtlijn water zullen in 2009 bekend zijn. Mede om die reden zal in 2009 ons waterplan worden herzien zodat we parallel lopen met de KRW-maatregelen vanaf Wegwerken achterstallig onderhoud watergangen en overdracht van het beheer van het stedelijk water aan het waterschap. In 2008 was de intentie om op basis van het vigerend baggerplan ( ) het beleidsplan te actualiseren. Dit is noodzakelijk omdat de opgenomen rapportages van de bemonsterde waterbodems zijn verouderd. Deze kunnen niet meer dienen als uitgangpunt voor de noodzakelijke baggerwerkzaamheden. Gezien de vele raakvlakken met op te stellen Waterbeleidsplan inclusief G.R.P. is besloten om het baggerplan gezamenlijk te laten uitvoeren door één ingenieursbureau. Derhalve zal het baggerplan pas in 2009 worden opgesteld. In 2008 is uitvoering gegeven aan het baggeren van Ganshoeksingel te Lage Zwaluwe en daarnaast is ook de brandput lage Zwaluwe en Vlasweel te Terheijden in voorbereiding genomen. Beide zullen in 2009 uitgevoerd worden Waar, op basis van de capaciteit van het stelsel, noodzakelijk gescheiden stelsels aanleggen bij de ontwikkeling van woningbouwprojecten en bestaande wijken. Daar waar er twijfel is over de capaciteit van de riolering ligt dit vaak aan de toename in verhard oppervlak op voornamelijk particuliere terreinen en de toename van intense buien. Om maatregelen te nemen ter voorkoming van water op straat situaties (welke binnen de vastgestelde definitie geen wateroverlast problemen zijn) zal de aanleg van gescheiden stelsels met eventueel infiltratievoorzieningen uitkomst bieden. Op basis van het vigerende B.R.P. (BasisRioleringsPlan) zijn een aantal water op straat situaties in beeld gebracht. In 2008 is gestart met een herberekening naar aanleiding van het actualiseren van het verhard oppervlak mede in het kader van de OAS-studies (Optimalisatie Afvalwater Studies). De uitkomsten hiervan zullen worden opgenomen in de rapportage die in 2009 verschijnt (B.R.P.). Daarnaast zal ook een 21

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen.

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen. Raadsbrief Made, 18 april 2011 Registratienr.: Onderwerp: Evaluatie Toerisme 2010 Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M. Vos-Kroeze Grondgebied S. van Dijk Aanleiding: Met deze brief brengen

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 2 juni 2015

Aan de Raad Raad Made, 2 juni 2015 Aan de Raad Raad Made, 2 juni 2015 Agendapuntnummer: Raadsvergadering 25 juni 2015 Onderwerp: Jaarstukken 2014 Registratienummer: 15int02097 Casenr: 15.00813 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: H.T.M.

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit 2. Notitie inzake BOA s

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit 2. Notitie inzake BOA s Aan de Raad Made, 1 april 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 29 mei 2008 Nummer raadsnota: 10 Onderwerp: Buitengewoon Opsporings Ambtenaren Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 23 december 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 29 januari 2009 Nummer raadsnota: 8 Onderwerp: Beheer natte ecologische verbindingszones / Uitvoeringsproject

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 24 april 2008 Agendapunt : 9

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 24 april 2008 Agendapunt : 9 Aan de Raad Made, 1 april 2008 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 24 april 2008 Agendapunt : 9 Raadsvergadering: 29 mei 2008 Onderwerp: Buitengewoon Opsporings Ambtenaren

Nadere informatie

Jaarstukken 2007 Gemeente Drimmelen

Jaarstukken 2007 Gemeente Drimmelen Jaarstukken 2007 Gemeente Drimmelen Concept jaarstukken 2007 (raadsvergadering d.d. 26 juni 2008) 2 Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Drimmelen Datum 15 mei 2008 Uw brief van Ons kenmerk

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 2 februari 2010 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 25 februari 2010 Nummer raadsnota: 10 Onderwerp: Ontsluiting Thijsseweg Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen

Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen Vastgesteld door B&W d.d. 1 juni 2010 Vast te stellen door gemeenteraad d.d. 1 juli 2010 2 Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Drimmelen Datum 1 juni 2010

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007 Aan de Raad Made, 13 februari 2007 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Raadsvergadering: 12 april 2007 Onderwerp: Diagnose Integrale Veiligheid gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit. 2. Begrotingswijziging

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit. 2. Begrotingswijziging Aan de Raad Made, 2 december 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 18 december 2008 Onderwerp: Najaarsnota 2008 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage:

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 3 mei 2007. Ontwerpbegroting Veiligheidsregio 2008

Aan de Raad. Made, 3 mei 2007. Ontwerpbegroting Veiligheidsregio 2008 Aan de Raad Made, 3 mei 2007 Raadsvergadering: 21 juni 2007 Nummer raadsnota: 9 Onderwerp: Ontwerpbegroting Veiligheidsregio 2008 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. G.L.C.M. de Kok Ambtelijke

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen definitief ontwerp (DO) Zuiderzee-, Betuwe- en Groningenlaan Reg.nummer: 2009/210819

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen definitief ontwerp (DO) Zuiderzee-, Betuwe- en Groningenlaan Reg.nummer: 2009/210819 Raadsstuk Onderwerp: Vaststellen definitief ontwerp (DO) Zuiderzee-, Betuwe- en Groningenlaan Reg.nummer: 2009/210819 1. Inleiding In het Meerjarenprogramma (MJP) 2009-2013 (uitvoering 2009-2011) is de

Nadere informatie

CONCEPT. Jaarstukken 2010 Gemeente Drimmelen

CONCEPT. Jaarstukken 2010 Gemeente Drimmelen CONCEPT Jaarstukken 2010 Gemeente Drimmelen Vast gesteld door B&W d.d. 31 mei 2011 Vast te stellen door gemeenteraad d.d. 30 juni 2011 2 Inhoudsopgave Programmaverantwoording 2010... 5 1. Relatie met de

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant Aan de Raad Made, 9 oktober 2006 Raadsvergadering: 14 december 2006 Nummer raadsnota: 13 Onderwerp: Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

1. Rapport Feitenonderzoek behandeling van bouwinitiatieven (rapport Promes)

1. Rapport Feitenonderzoek behandeling van bouwinitiatieven (rapport Promes) Aan de Raad Made, 25 maart 2008 Raadsvergadering: 29 mei 2008 Nummer raadsnota: 6 Onderwerp: Feitenonderzoek naar de behandeling van Bouwinitiatieven bij de afdeling Grondgebied (rapport Promes) Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend:

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend: Samenvatting: Inleiding: De aanleiding voor het project is de noodzakelijke rioolvervanging in de Norbertijnerstraat en de Schanswijk. De riolering verkeert in een slechte staat. De vervanging van het

Nadere informatie

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Aan de Raad Made, 8 juni 2012 Agendapuntnummer: 12 Raadsvergadering : 21 juni 2012 Onderwerp: Afstoten gemeentelijk vastgoed Registratienummer: 12int01894 Casenr: 12.00750 Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Aanbesteding accountant

Aanbesteding accountant Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering 4 maart 2004 Aan de Raad Agendapunt 15 Made, 17 februari 2004 Onderwerp Voorstel Financiële gevolgen Aanbesteding accountant In te stemmen

Nadere informatie

Aan de commissie: Grondgebiedzaken Datum vergadering: 3 juni 2008 Agendapunt : 14

Aan de commissie: Grondgebiedzaken Datum vergadering: 3 juni 2008 Agendapunt : 14 Aan de Raad Made, 13 mei 2008 Aan de commissie: Grondgebiedzaken Datum vergadering: 3 juni 2008 Agendapunt : 14 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Onderwerp: Voorstellen n.a.v. de evaluatie 1 jaar wijkgericht

Nadere informatie

Onderwerp: verhard voetbalveld en Jongerenontmoetingsplaats voor de jongeren in Egmond aan de Hoef

Onderwerp: verhard voetbalveld en Jongerenontmoetingsplaats voor de jongeren in Egmond aan de Hoef Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 9 december 2010 Naam opsteller : Jitske Bakx Informatie op te vragen bij : Jitske Bakx Portefeuillehouders : J.Luttik-Swart Onderwerp: verhard voetbalveld

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit 2. Memo m.b.t. aanbesteding.

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit 2. Memo m.b.t. aanbesteding. Aan de Raad Made, 3 februari 2009 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 26-02-2009 Nummer raadsnota: 12 Onderwerp: Sociaal-culturele accommodaties Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Leiderdorp, 14-11-2013 Onderwerp:

Afdeling: Beleid Leiderdorp, 14-11-2013 Onderwerp: Pagina 1 van 5 Versie Nr. 1 Afdeling: Beleid Leiderdorp, 14-11-2013 Onderwerp: Besteding uitvoeringsbudget wateroverlast Zijlkwartier. Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord te gaan met het toedelen van

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening aan de Wabo

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening aan de Wabo Aan de Raad Made, 7 september 2010 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 23 september 2010 Nummer raadsnota: 12 Onderwerp: Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening aan

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

In het onderstaande overzicht is een stand van zaken aangegeven per juni De indeling is gebaseerd op het actieplan Bestuurlijke

In het onderstaande overzicht is een stand van zaken aangegeven per juni De indeling is gebaseerd op het actieplan Bestuurlijke TUSSENSTAND PROJECT BESTUURLIJKE VERNIEUWING (juni 2007) In december 2006 is door de raad het actieplan Bestuurlijke Vernieuwing vastgesteld. Daarmee werd groen licht gegeven om met verschillende acties

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6. Aan de Raad. Made, 22 januari 2008

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6. Aan de Raad. Made, 22 januari 2008 Aan de Raad Made, 22 januari 2008 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6 Raadsvergadering: 6 maart 2008 Onderwerp: Korpsnavigator Midden en West

Nadere informatie

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Nummer : 09-04.2014 Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Korte inhoud : De brandweerkazernes in Uithuizermeeden en Usquert voldoen al

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen.

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen. Raadsvoorstel: Nummer: 2010-633 Onderwerp: Vaststellen verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015(vGRP2011-2015) Datum: 6 april 2011 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk/ T. van der Torren Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 20 mei 2014

Aan de Raad Raad Made, 20 mei 2014 Aan de Raad Raad Made, 20 mei 2014 Agendapuntnummer: 10 Raadsvergadering 26 juni 2014 Onderwerp: Baggeren havens Registratienummer: 14int02330 Casenr: 14.00797 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage:

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: H. Bakker Ambtelijke coördinatie: afdeling GG/OW Steller: Pie Bauer/John Mandemakers. 1.

Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: H. Bakker Ambtelijke coördinatie: afdeling GG/OW Steller: Pie Bauer/John Mandemakers. 1. Aan de Raad Made, 27 februari 2007 Aan de commissie: Grondgebiedzaken Datum vergadering: 20 maart 2007 Agendapunt : 12 Raadsvergadering: 12 april 2007 Nummer raadsnota: Onderwerp: Uitwerking Rood-met-groen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Beleidsplan Maatschappij Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING In het najaar van 2007 heeft het

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland

Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland 1. Inleiding In de rapportage Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland is het proces en de aanpak rondom de planvorming voor

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 11/09/2012 Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Oomen A.J.G. (Wethouder), aanwezig Stoop P.J.W. (Wethouder), aanwezig

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201737 390433 / 390433 I. Drupsteen BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 08 - Inwoners en bestuur REDEN VAN

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 26/05/2009 Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Jong J. de (Wethouder), aanwezig Meggelen J. van (Wethouder), aanwezig

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

a Tľz T; * b m M» * W. Hompe rvu Postregistratienr(s) Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Portefeuillehouder W.

a Tľz T; * b m M» * W. Hompe rvu Postregistratienr(s) Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Portefeuillehouder W. Gemeente Geldermalsen Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Voorstel beslispunten (1 t/m...) 1. In te stemmen met het Regionaal plan van aanpak Transitie Jeugdzorg 2. Het plan van aanpak

Nadere informatie

Berry Verlijsdonk raad

Berry Verlijsdonk raad Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Berry Verlijsdonk 06 13690504 berry@raadhuisadvies.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp 13raad00609 19-12-2013 Beschikbaar stellen voorbereidingskredieten

Nadere informatie

Aan de commissie: Aan de Raad. Made, 27 november Datum vergadering: Agendapunt : Visie bedrijventerrein Stuivezand

Aan de commissie: Aan de Raad. Made, 27 november Datum vergadering: Agendapunt : Visie bedrijventerrein Stuivezand Aan de Raad Made, 27 november 2007 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 13 december 2007 Nummer raadsnota: 24 Onderwerp: Visie bedrijventerrein Stuivezand Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst Notitie bij raadsvoorstel Bestuursovereenkomst tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de provincie Noord-Brabant in het kader van de uitvoering van reconstructieen gebiedsplannen ex artikel

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 16/10/2012 Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Oomen A.J.G. (Wethouder), aanwezig Stoop P.J.W. (Wethouder), aanwezig

Nadere informatie

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 1 juli 2015 Onderwerp : Jaarrekening 2014 en jaarverslag 2014 VNOG Agendapunt : Kenmerk : Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding De jaarrekening

Nadere informatie

1. Raadsbesluit 2. Subsidieverdeling op grond van nieuwe regeling

1. Raadsbesluit 2. Subsidieverdeling op grond van nieuwe regeling Aan de Raad Made, 23-10-2007 Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 21 november 2007 Agendapunt : 8 Raadsvergadering: 13 december 2007 Onderwerp: Subsidies voor volksfeesten en evenementen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-118 Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Gevraagde beslissing 1. Het Beleidsplan

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 2 december 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 18 december 2008 Nummer raadsnota: 8 Onderwerp: vaststelling belastingverordeningen 2008 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorstel Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168639 datum voorstel: 7 september 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Vrijstellingsprocedure artikel 19.1 WRO t.b.v. uitbreiding bedrijfspand Oude Kerkstraat 40 in Made (Jola)

Vrijstellingsprocedure artikel 19.1 WRO t.b.v. uitbreiding bedrijfspand Oude Kerkstraat 40 in Made (Jola) Aan de Raad Made, 29 april 2008 Raadsvergadering: juni 2008 Nummer raadsnota: 23 Onderwerp: Vrijstellingsprocedure artikel 19.1 WRO t.b.v. uitbreiding bedrijfspand Oude Kerkstraat 40 in Made (Jola) Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 8.1. Onderwerp: 166. Gebiedsplannen. Plan van aanpak, Intentieverklaring en startkrediet

Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 8.1. Onderwerp: 166. Gebiedsplannen. Plan van aanpak, Intentieverklaring en startkrediet RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 344445 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 8.1 Onderwerp: 166. Gebiedsplannen. Plan van aanpak, Intentieverklaring en startkrediet Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening.

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 29 april 2010 Datum voorstel 02 maart 2010 Agendapunt Onderwerp vervangende nieuwbouw Huize Het Oosten, Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Projectvoorstel Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Inhoudsopgave 2/8 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Historie 3 1.3. Doel

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1 2.2.6 Inrichtingsontwerp Sterrenberg fase 1 1 Dossier 1556 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1556 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 28 maart 2017 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Inrichtingsontwerp

Nadere informatie

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Raadsvergadering : 15 september 2003 Agendapunt : 23. Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Aan de Raad, In het coalitieprogramma

Nadere informatie

VOORGESCHIEDENIS / WAT IS ER AAN DE HAND?

VOORGESCHIEDENIS / WAT IS ER AAN DE HAND? Aan de Raad Made, 13 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 14 Onderwerp: Modernisering Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: M. Vos - Kroeze Ambtelijke

Nadere informatie

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering.

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2014 Agenda nr.: 14 Onderwerp: Vaststellen evenementenbeleid vervat in de nota Op en Top Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 24 juni 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 3 juli 2008 Nummer raadsnota: Onderwerp: aanpassing tarieventabel bij de legesverordening 2008 i.v.m.

Nadere informatie

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Kredietaanvraag project Van riool tot Rode Loper: Jansstraat, Jansweg, Kruisstraat en Smedestraat

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en Middelen Datum vergadering: 22 mei 2003 Agendapunt : 9. Aan de Raad. Made, 15 april 2003

Aan de commissie: Algemeen bestuur en Middelen Datum vergadering: 22 mei 2003 Agendapunt : 9. Aan de Raad. Made, 15 april 2003 Aan de commissie: Algemeen bestuur en Middelen Datum vergadering: 22 mei 2003 Agendapunt : 9 Aan de Raad Made, 15 april 2003 Onderwerp Voorstel Evaluatie samenwerking Stichting Inkoopbureau West Brabant

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok) Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 2 november Steller Documentnummer Afdeling. C.Th. Vos z Ruimte

Burgemeester en Wethouders 2 november Steller Documentnummer Afdeling. C.Th. Vos z Ruimte Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling z160047730 Ruimte Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229547 Nee W.P. van der Es Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Onderwerp : Voorstel inzake Winkeltijdenverordening Loon op Zand 2013 Programma : 4. Economische

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Rapport TNO Operationele eisen en systeemconcept cameratoezicht d.d. januari 2008 (cameraplan).

Bijlagen: 1. Rapport TNO Operationele eisen en systeemconcept cameratoezicht d.d. januari 2008 (cameraplan). NOTA VOOR DE RAAD Datum: 25 januari 2008 Nummer raadsnota: 0008009 Onderwerp: Cameratoezicht uitgaansgebied. Portefeuillehouder: Burgemeester Bijlagen: 1. Rapport TNO Operationele eisen en systeemconcept

Nadere informatie

Aan de Raad. Raadsvergadering d.d. 3 oktober 2002. Made, 27 september 2002. Agendapunt: 7. Ontwikkeling bedrijventerrein t Spijck fase II.

Aan de Raad. Raadsvergadering d.d. 3 oktober 2002. Made, 27 september 2002. Agendapunt: 7. Ontwikkeling bedrijventerrein t Spijck fase II. Aan de Raad. Raadsvergadering d.d. 3 oktober 2002 Made, 27 september 2002 Agendapunt: 7 Onderwerp: Ontwikkeling bedrijventerrein t Spijck fase II. Voorstel: 1. Instemmen met de algemene uitgifte voorwaarden

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer Onderwerp: Overdracht woonwagencentra in Fijnaart, Noordhoek, Willemstad en Zevenbergen.

RAADSVOORSTEL Agendanummer Onderwerp: Overdracht woonwagencentra in Fijnaart, Noordhoek, Willemstad en Zevenbergen. RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.10 Raadsvergadering van 18 december 2008 Onderwerp: Overdracht woonwagencentra in Fijnaart, Noordhoek, Willemstad en Zevenbergen. Verantwoordelijke portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1 Raadsvergadering van 12 november 2009 Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 26 september 2011 Agenda nr: 10 Onderwerp: Plan van aanpak voor een nieuw gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan

Raadsvergadering d.d.: 26 september 2011 Agenda nr: 10 Onderwerp: Plan van aanpak voor een nieuw gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 26 september 2011 Agenda nr: 10 Onderwerp: Plan van aanpak voor een nieuw gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van

Nadere informatie

Aan de Raad. Commissie IZ Agendapunt: 12 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Made, 29 april 2003

Aan de Raad. Commissie IZ Agendapunt: 12 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Made, 29 april 2003 Commissie IZ Agendapunt: 12 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 29 april 2003 Onderwerp Aanvullend krediet ten behoeve van aanpassingen legionella en gebruiksvergunningen

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 16 november Agendapuntnummer: int Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (WGA)

Aan de Raad. Made, 16 november Agendapuntnummer: int Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (WGA) Aan de Raad Made, 16 november 2011 Agendapuntnummer: 13 Raadsvergadering Gemeenteraad 22 december 2011 Onderwerp: Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (WGA) Registratienummer: 11int02978 Casenr:

Nadere informatie

Casenr: Onderwerp:

Casenr: Onderwerp: Aan de Raad Made, 16 februari 2012 Agendapuntnummer: 8 Raadsvergadering 22 maart 2012 Registratienummer: 12int00645 Casenr: 12.00232 Onderwerp: Wijziging verordeningen sociale zekerheid nav wijziging Wet

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

De LvC-gemeenten en het Platform onderkennen binnen het bestek van deze uitvoeringsagenda vijf taakvelden.

De LvC-gemeenten en het Platform onderkennen binnen het bestek van deze uitvoeringsagenda vijf taakvelden. 2 e CONCEPT-UITVOERINGSAGENDA RECREATIE EN TOERISME LAND VAN CUIJK Inleiding In het verlengde van de Strategische Visie die de vijf gemeenten van het Land van Cuijk (hierna: LvCgemeenten) eerder vaststelden

Nadere informatie

Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 april 2008 Agendapunt : 6

Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 april 2008 Agendapunt : 6 Aan de Raad Made, 27 maart 2008 Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 april 2008 Agendapunt : 6 Raadsvergadering: 29 mei 2008 Onderwerp: Nummer raadsnota: Samenwerking Stichting Welzijn

Nadere informatie

Verbeterpunten voor het functioneren van de afdeling Grondgebied

Verbeterpunten voor het functioneren van de afdeling Grondgebied Bijlage raadsbrief inzake Actieplan, eerste fase, n.a.v. Feitenonderzoek naar de behandeling van Bouwinitiatieven bij de afdeling Grondgebied (rapport Promes) Verbeterpunten voor het functioneren van de

Nadere informatie