CONCEPT Jaarstukken 2008 Gemeente Drimmelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT Jaarstukken 2008 Gemeente Drimmelen"

Transcriptie

1 CONCEPT Jaarstukken 2008 Gemeente Drimmelen Vastgesteld door B&W d.d. 26 mei 2009 Vast te stellen in raadsvergadering d.d. 25 juni 2009

2 2

3

4 Inhoudsopgave Aan de Raad...7 Programmaverantwoording Relatie met de burger Veiligheid Openbare Ruimte Verkeer en vervoer Economische zaken en toerisme Jeugd en jongeren Ruimte en Wonen Zorg Milieu Sociale infrastructuur Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Paragrafen A Weerstandsvermogen B Lokale heffingen C Onderhoud kapitaalgoederen...82 D Financiering E Bedrijfsvoering F Verbonden partijen G Grondbeleid H Grote projecten I Begrotingsrechtmatigheid Jaarrekening Recapitulatie Balans per 31 december

5 Grondslagen voor waardering Grondslagen voor resultaatbepaling Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen Exploitatiesaldo Resultaatbestemming Toelichting resultaat Toelichting balans Bijlage stelselwijziging Bijlage SISA BIJLAGE ACCOUNTANTSVERKLARING

6 6

7 Aan de Raad Made, 25 mei 2009 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 25 juni 2009 Onderwerp: Programmarekening 2008 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: J. van Meggelen 1. Raadsbesluit 1. rapport van Ambtelijke coördinatie: 2. Jaarstukken 2008 bevindingen n.a.v. de afdeling Middelen Steller: W.W. van Mourik 3. Accountantsverklaring controle van de jaarstukken 2008 Samenvatting: De jaarrekening sluit in financiële zin, per saldo, vrijwel overeenkomstig met het begrotingstekort welke in de laatste Bestuursrapportage werd aangegeven. U wordt echter wel gevraagd in te stemmen met het dekkingsvoorstel en de claims. VOORGESCHIEDENIS Op 1 november 2007 is de programmabegroting 2008 vastgesteld en vervolgens gedurende 2008 financieel en beleidsmatig bijgesteld middels de twee bestuursrapportages. Tevens zijn de besluiten m.b.t. alle raadsvoorstellen verwerkt in deze begroting. In 2009 is door de ambtelijke organisatie de jaarrekening opgesteld en door het college van B&W vastgesteld. Ingevolge uw opdracht zijn deze jaarstukken door onze accountant gecontroleerd. De bevindingen van de accountant zijn weergegeven in het terzake uitgebrachte rapport dat wij op de gebruikelijke wijze voor u ter inzage hebben gelegd. WAT IS ER AAN DE HAND? Als sluitstuk van de planning & control cyclus 2008 zijn de jaarstukken over het boekjaar 2008 opgesteld, die u hierbij ter vaststelling worden aangeboden. WAT WILLEN WE BEREIKEN? Dat uw raad op een transparante wijze inzicht krijgt in de voortgang van de doelstellingen en de oorzaken van de afwijkingen. HOE PAST DIT BINNEN BELEID EN WETGEVING? De jaarrekening is opgesteld conform de Gemeente wet en het Besluit Begroten en Verantwoorden en tevens heeft een rechtmatigheidscontrole plaatsgevonden op alle door uw Raad vastgestelde verordeningen en externe wet- en regelgeving m.b.t. recht, hoogte en duur. HOE GAAN WE DIT DOEN? n.v.t. WIE ZIJN DE BETROKKEN PARTIJEN? n.v.t.

8

9 De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.14 april 2009; gelet op de gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten; B e s l u i t : 1. Akkoord te gaan met de jaarstukken 2008 gemeente Drimmelen. 2. De reserve regionale brandweer ( 9.439,39) op te heffen. 3. Het exploitatiesaldo van ,42 negatief, te dekken door een onttrekking uit de Algemene Reserve. 4. De Bestemmingsreserve Toerisme en recreatie van ten laste van de Algemene Reserve te vormen. 5. De volgende oude claims claims te honoreren: a. Herijking beleid WWB ( ) b. Inventarisatie verkeersborden ( ) c. Extra parkeerplaatsen diverse woonwijken ( ) d. WMO beleidsplan ( 7.500) e. Digitalisering documenten ( ) f. Opschonen archief ( ) 6. De volgende nieuwe claims te honoreren: a. Burgerenquête en bestuurlijke vernieuwing ( ) b. Relatiegeschenkenbeleid ( 7.200) c. Wijkbesturen ( 5.600) d. Pilot toezicht Drank en horeca ( ) e. 3 x oranje / rampenbestrijding ( 3.000) f. Inventarisatie / opstellen bestekken openbaar groen ( ) g. Herplant bomen ( 9.764) h. Waterpartij Ganzeweel Terheijden ( 9.700) i. Herijking beleid WWB ( ) j. Opschonen archief ( ) k. Management Development-traject ( ) 7. De volgende wenselijke claims te honoreren: a. Budget opleidingen ( ) b. Organisatieontwikkeling ( ) 8. De claims van in totaal ,00, te dekken door een onttrekking uit de Algemene Reserve. 9. Goedkeuren van de geconstateerde begrotingsafwijkingen i.h.k.v. de rechtmatigheid. Made, 25 juni 2009 De raad voornoemd, Griffier, Voorzitter, mr. M.J.N. Schetters-Schuurbiers drs. G.L.C.M. de Kok 9

10 10

11 Programmaverantwoording

12 1. Relatie met de burger Wat willen we bereiken? De hoofddoelstelling van het programma Relatie met de burger is: Het vergroten van het vertrouwen van de burgers in de gemeente. Het programma kent de volgende subdoelstellingen: 1.1 Het vasthouden, maar liever nog verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening 1.2 Het meer betrekken van de burger bij de beleidsvorming 1.3 Het maken van een cultuuromslag 1.4 Het zijn van een betrouwbare partner Wat gaan we daarvoor doen en wat hebben we bereikt? Het vasthouden, maar liever nog verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening Uitbouwen frontoffice nieuwe stijl. In 2008 is een klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Hierin scoorde de gemeente Drimmelen een ruime zeven. Op onderdelen, onder andere klantvriendelijkheid, werd hoger gescoord; gemiddeld een 7,5. Medewerkers hebben de opleiding medewerker Publiekszaken met succes afgerond en worden ingezet op de diverse producten van de frontoffice. Ook is het protocol telefonische bereikbaarheid vastgesteld. Er heeft een evaluatie van het nieuwe dienstverleningsconcept plaatsgevonden, welke heeft geleid tot een plan van aanpak voor verdere optimalisering en professionalisering van de dienstverlening van de frontoffice. Deze zal in 2009 nader worden uitgewerkt en geïmplementeerd Verdere uitbouw website. Verbeterplan Intranet In 2008 is een start gemaakt met het verbeterplan Intranet. Het plan is in het 1 e kwartaal van 2009 afgerond. Het verbeterplan voor Intranet is enerzijds gericht op een betere invulling van gereedschappen voor medewerkers zoals werkprocessen, protocollen, handleidingen en servicegerichte onderdelen en nieuwsplaatsing. Hierdoor wijzigt de structuur en vormgeving. Anderzijds richt het verbeterplan zich op het creëren van een groter draagvlak in de organisatie. Verbeterplan Internet In 2008 zijn in de huidige website aanvullingen (zoals verordeningen, beleidsnota s, woningbouwprojecten/ bestemmingsplannen, millenniumpagina) aangebracht en verbeteringen (zoals een update van de te downloaden formulieren (na screening overzichtelijk weergegeven)) doorgevoerd. Daarnaast is in 2008 besloten per 1 januari 2009 enkele modules aan te schaffen en te implementeren. Het betreft hier de evenementenkalender, archiefweb (verplicht volgens de Archiefwet) en een uitgebreidere nieuwsgenerator (de nieuwsberichten worden ingedeeld per maand). Eind 2008 is een eerste opzet gemaakt voor een nieuwe website die onze identiteit (een blauwgroene gemeente) uitstraalt. Een website met een duidelijke en heldere structuur waarin al onze producten, diensten, nieuwsberichten en dergelijke makkelijk vindbaar zijn voor onze bezoekers. De nieuwe website wordt gerealiseerd in de loop van Ook is er een start gemaakt met een verbeterplan Productencatalogus en formulieren. De informatie over de producten en diensten wordt in 2009 door een format op een duidelijke en eenduidige wijze aan de bezoeker en ook aan de baliemedewerkers ontsloten. De formulieren worden na screening (in 2008) zoveel mogelijk interactief gemaakt. Projecten Programma Andere Overheid In 2007 is de gemeente Drimmelen gestart met de projecten Samenwerkende Catalogi en Bekendmakingen. In 2008 zijn de projecten WABO, Antwoord voor Bedrijven/dienstenrichtlijn en Decentrale Regelgeving gestart. Het cluster Communicatie is nauw betrokken bij de ontwikkeling hiervan. Via de website zullen de producten en diensten die hieruit voortvloeien worden ontsloten zodat we aan de landelijke eisen voldoen. 12

13 1.1.3 Invoering authentieke basisregistraties. Dit onderwerp is nader uitgewerkt in de paragraaf bedrijfsvoering Digitalisering Dit onderwerp is nader uitgewerkt in de paragraaf bedrijfsvoering Implementatie traject terugdringing administratieve lasten. In 2008 is door het bureau Sira een 61-tal producten (dit zijn vergunningen, ontheffingen e.d.) onderzocht op dereguleringsmogelijkheden. In het najaar van 2008 is het advies hierover ontvangen. Er is sprake van een tweedeling in de onderzochte producten, t.w. een eerste tranche waarin 28 producten zijn onderzocht en getoetst aan de inmiddels, door de Kamer van Koophandel West-Brabant vastgestelde Best Practices. Het advies van Sira met betrekking tot deze producten zal in de eerste helft van 2009 worden omgezet in een implementatieplan en ook daadwerkelijk ingevoerd gaan worden. Hierbij zal gestreefd worden om zo veel als mogelijk aan te sluiten bij de producten zoals die in de andere deelnemende gemeenten worden geïmplementeerd. De producten die in de tweede tranche zijn onderzocht, zullen in een later stadium en na afstemming in West-Brabants verband omgezet worden in implementatievoorstellen. Het meer betrekken van de burger bij de beleidsvorming In 2008 komen de volgende zaken aan de orde: Trainingen schrijven kaderstellende notities voor ambtenaren. In 2008 vonden diverse trainingen plaats in het kader van burgerparticipatie. De andere vergaderwijze is toegelicht en er is instructie gegeven over de daarbijbehorende nieuwe formats Vervolg oriëntatie en implementatie anders vergaderen. In het kader van het traject bestuurlijke vernieuwing is in 2008 de aangepaste vergaderwijze ingevoerd. Bij die andere vergaderwijze moet niet alleen worden gedacht aan het anders organiseren van de vergadercyclus, maar ook aan een gedragswijziging bij alle betrokkenen. Het doel is de burger meer aan het woord te laten en meer te betrekken bij de lokale politiek. De eerste ervaringen zijn positief Vormgeven van het burgerinitiatief. De raad heeft de invoering ervan geparkeerd totdat de aangepaste vergaderwijze medio 2009 is geëvalueerd Ontwikkelen toekomstvisie Drimmelen op weg naar 2015 Door het college is medio 2008 besloten de ontwikkeling van een toekomstvisie eerst in 2010 op te pakken, gelet op de kosten en ambtelijke uren die met een dergelijke ontwikkeling gepaard gaan. Het maken van een cultuuromslag Het beschrijven van een tweede deel van de werkprocessen. In 2008 is het beschrijven van de meest relevante werkprocessen verder opgepakt.: a. op basis van interviews met het management is het procesmodel opgesteld waarin de verschillende procesclusters in hun samenhang zijn gepresenteerd; b. de proceseigenaren en de processen op hoofdniveau alsmede de prioritering zijn in overleg met het management vastgesteld; c. De BAG-processen zijn volledig in beeld gebracht; die van de WABO vergen een iets langere doorlooptijd; d. Op basis van de gestelde prioritering worden momenteel de processen die zowel de front- als de backoffice raken alsmede de processen inzake P&C-cyclus in beeld gebracht e. In het 1 e kwartaal 2009 worden cursusdagen verzorgd voor de direct betrokken medewerkers en het management f. In de loop van 2009 zal het procesbeheer moeten worden ingebed in de organisatie 13

14 1.3.2 Verzorgen van trainingen op het gebied van klantgericht schrijven. Hieraan is in 2008 geen uitvoering gegeven. Het is de bedoeling hier in 2009, tegelijk met de invoering van het Document Management Systeem nadere invulling aan te geven Interne raadscommunicatie; Werkgroep Raads/Bestuurs-Informatie-Systeem Interne raadscommunicatie richt zich vooral op het bestuurlijke besluitvormingsproces, de procedures en werkwijzen van de informatie- en opinierondes en de raad. De werkgroep bestaat uit raadsleden, portefeuillehouder automatisering en ambtenaren en adviseert omtrent de digitale communicatie tussen gemeentelijk apparaat en de raad. Deze is in 2008 niet bijeen geweest in afwachting van de invoering van het nieuwe Document managementsysteem (DMS). Wat heeft het gekost? Tabel financiële consequenties: Realisatie Prim. Begroting na wijziging Realisatie bestuursorganen bestuursondersteuning voormalig personeel voorlichting burgerzaken front-office burgerzaken back-office samenwerking griffie Totaal lasten bestuursorganen bestuursondersteuning voormalig personeel voorlichting burgerzaken front-office burgerzaken back-office samenwerking griffie Totaal baten Totaal budget Tabelinvesteringen: Krediet Restant Uitgaven Uitgaven tm Restant eind eind 2008 Bestuursorganen Raadsinfosysteem fase Prestatie-indicatoren: Afhandelingstermijn bezoekers frontoffice (m.b.v. klantbegeleidingssysteem); Afdoeningstermijnen brieven en (nog te ontwikkelen) Werkelijk Werkelijk Begroot Werkelijk n.v.t. 11 min 15 min 11 min Aantal insprekers bij commissievergaderingen Aantal bezoekers website per kwartaal Afname regelgeving 3% 25% * * Is niet in eenduidig cijfer aan te geven - 14

15 15

16 2. Veiligheid De hoofddoelstelling van het programma Veiligheid is: Het verhogen van het algemene veiligheidsgevoel Het programma kent de volgende subdoelstellingen: 2.1 Politie- en brandweerkorpsen op voldoende sterkte houden, voldoende geoefend houden en zoveel mogelijk komen tot regionale samenwerking 2.2 Het bevorderen van de nalevingbereidheid 2.3 Activiteiten in de openbare ruimte ordelijk en veilig laten verlopen Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt? (Politie en) brandweerkorps(en) op voldoende sterkte houden, voldoende geoefend houden en zoveel mogelijk komen tot regionale samenwerking De paraatheid van het korps. Afgelopen jaar heeft met name het op sterkte houden van het brandweerkorps door middel van werving nieuwe leden constant de aandacht gehad. Twee leden hebben het korps verlaten en zes nieuwe leden zijn in dienst getreden Uitwerken van het regionaal samenwerkingsverband. Door middel van een intentieverklaring heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio op 27 maart 2008 aangegeven om uiterlijk voor 1 januari 2010 te komen tot een definitief besluit over de regionalisering van het beheer van de brandweer. Begin juli 2008 is door het Algemeen Bestuur een bestuurlijke pitsstop afgekondigd gedurende de zomer van Er is een externe deskundige aangesteld om het proces te re-designen. Op 18 december jl. heeft het Algemeen Bestuur een voorgenomen besluit genomen om te komen tot het regionaliseren van het beheer van de brandweer. De organisatorische en financiële inrichting van de nieuwe brandweerorganisatie zijn in kaart gebracht. De financiële consequenties van de ontvlechting van de brandweer uit de gemeentelijke organisatie zijn bekend Implementatie samenwerkingsovereenkomst 3 x rood met Oosterhout en Geertruidenberg. De implementatie van 3xrood is een feit. Afgelopen jaar is verder gewerkt aan het nog verder samenwerken in 3xrood-verband. Met name op het gebied van bedrijfsvoering is veel aandacht besteed aan de onderlinge samenwerking Huisvestingsonderzoek brandweerpost Lage Zwaluwe. De huisvesting voor de brandweerpost Lage Zwaluwe is afgelopen jaar afgerond. De definitieve locatie is bekend en wordt gehuurd. De benodigde middelen zijn beschikbaar gesteld en momenteel worden de voorbereidingen getroffen om het gebouw in het voorjaar 2009 aan te passen / te verbouwen. De grond van de oude locatie zal daarom pas in 2009 i.p.v. in 2008 worden overgedragen Opstellen van het oefenplan 2007/2008 Is gebeurd en geïmplementeerd Versterken positie gemeente in Veiligheidsregio (3 x oranje). In 2008 is het samenwerkingsverband 3 x Oranje voortgezet en nader uitgewerkt. Onder andere de voorbereidingen voor een thema- / oefendag zijn gestart. Deze thema- / oefendag vindt plaats op 19 februari Daarnaast zijn allerlei ontwikkelingen op het gebied van het CoPI (Commando Plaats Incident) door de werkgroep 3 x Oranje opgepakt. Het streven is om de consignatiedienst en de inzet van de gemeentelijke CoPI-medewerkers gezamenlijk op te pakken. Dit wil zeggen dat er één CoPI-medewerker van één van de drie gemeentes consignatiedienst heeft voor de drie gemeenten. 16

17 2.1.7 Oefenen en opleiden gemeentepersoneel i.v.m. de rampenbestrijding. In 2008 zijn door het ambtelijk personeel en bestuurders de volgende opleidingen gevolgd: 12 x Verkorte Basisopleiding Rampenbestrijding 11 x Cursus met betrekking tot het Smartboard (kamer burgemeester) 1 x Cursus Oefenleider 2 x Vervolgopleiding Rampenbestrijding 1 x Mediacontacten in crisissituaties 1 x Themadag Geen ramp, wel een GBT Daarnaast hebben vier personen deelgenomen aan een basisinstructie voor het CoPI (Coördinator Plaats Incident). In 2008 hebben geen oefeningen plaatsgevonden, daar de Copi functionarissen pas eind 2008 zijn aangesteld. Wel is gestart met de voorbereiding voor een themadag die in februari 2009 plaatsvindt. Het bevorderen van de nalevingbereidheid Opstellen en uitvoeren van het Handhavinguitvoeringsplan Het jaar 2008 was in een aantal opzichten een overgangsjaar. De oorzaken hiervan zijn de invoering van het activiteitenbesluit en het gebruiksbesluit en het implementatieproces van de Wabo binnen onze organisatie. De invoering per 1 januari 2008 van het Activiteitenbesluit is de belangrijkste oorzaak. In 2008 moest proefondervindelijk vastgesteld gaan worden wat de invoering van het Activiteitenbesluit zou gaan betekenen voor het handhavingsteam, maar ook voor de juridische capaciteit en de capaciteit van de vergunningverleners. Daarom heeft het handhavingsteam zijn werkzaamheden in 2008 aan de hand van een beperkt handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) uitgevoerd. In dit beperkte HUP waren alle reguliere werkzaamheden zoals de voorgaande jaren opgenomen zodat deze voor het jaar 2008 waren gewaarborgd. Er zijn in verhouding met de voorgaande jaren dan ook geen afwijkingen te benoemen. De resultaten over het jaar 2008 zullen later dit jaar te lezen in de naleefeffectrapportage Activiteiten in de openbare ruimte ordelijk en veilig laten verlopen (Integrale aanpak van veiligheid en leefbaarheid in de gemeente Drimmelen) Opstellen JUP 2008 Op 29 januari 2008 is het JUP (jaaruitvoeringsprogramma) 2008 door het college vastgesteld. In dit jaaruitvoeringsprogramma zijn de activiteiten per veiligheidsveld voor het jaar 2008 opgesomd en uitgewerkt. Bovendien zijn in dit document de prioriteiten, zoals deze door de gemeenteraad zijn aangegeven, in de kadernota Integrale Veiligheid Drimmelen, opgenomen. Op 15 januari 2009 is de evaluatie van het JUP 2008 door het college vastgesteld en ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden. In deze evaluatie worden de verrichte werkzaamheden en resultaten uit het jaaruitvoeringsprogramma verantwoord Het veiligheidsdenken in de gemeente integraal verder uitwerken. Als gevolg van de noodzaak om te komen tot resultaten op de veiligheidsvelden zoals deze zijn genoemd in de kadernota Integrale Veiligheid, is samenwerking en in het bijzonder interne samenwerking een vereiste. Op verschillende terreinen, denk daarbij aan jeugd, alcohol- en drugsgebruik en multi-probleem gezinnen wordt door de gemeente samen met de bovenlokale partners en omliggende gemeenten gewerkt aan ketengerichte aanpak. Inmiddels is zowel intern als extern de noodzaak duidelijk geworden dat integraal samenwerken op het gebied van veiligheid een must is Instandhouden waterpolitie De instandhouding van de waterpolitie is gegarandeerd zolang de gemeente Drimmelen bereid is de exploitatiekosten van het bureau van de waterpolitie in Drimmelen op zich te nemen Uitvoering geven aan creatieve en preventieve projecten om de jeugdoverlast tot een minimum te beperken. Op dit gebied wordt intensief de samenwerking gezocht met de wijkcoördinator van de gemeente Drimmelen. Als het gaat om daadwerkelijke uitvoering van projecten dan is deze taak meer gelegen bij het jeugd- en jongerenwerk, vaak in samenwerking met de beleidsmedewerker Jeugd en de wijkcoördinator. Vanuit openbare orde participeert de gemeente Drimmelen in de districtelijke werkgroep jeugd en overlast en in de districtelijke begeleidingscommissie die zich bezig houdt met de opzet en implementatie van het districtelijke 17

18 convenant De Verbinding. Dit convenant heeft tot doel de kwaliteit van de verschillende zorgketens te verbeteren en koppelingen tot stand te brengen Implementatie veiligheidsstructuur. De kadernota Integrale Veiligheid zou naadloos moeten aansluiten op andere beleidsnota s die raakvlakken hebben met veiligheid. Hiermee wordt de integraliteit bevorderd. Op het terrein van volksgezondheid en jeugdbeleid wordt hier al aandacht aan geschonken hetgeen resulteert in steeds intensievere samenwerking. Wat gaat het kosten? Tabel financiële consequenties: Realisatie Prim. Begroting na wijziging Realisatie brandrepressie brandpreventie rampenbestrijding openbare orde en veiligheid A.P.V Totaal lasten brandrepressie brandpreventie rampenbestrijding A.P.V openbare orde en veiligheid Totaal baten Totaal budget Tabelinvesteringen: Krediet Uitgaven Uitgaven tm Restant eind 2008 brandrepressie Tankautospuit (3) Kazerne Lage Zwaluwe Bevelvoerderskaarten OGS-materialen ,

19 Prestatie-indicatoren Aantal brandveiligheids adviezen bouw- en milieuvergunning Aantal controles evenementen in het kader van brandveilheid Aantal gecontroleerde gebruiksvergunningen panden Werkelijk Werkelijk Begroot Werkelijk (waarvan 5 door brandweer 59 door handhaving) Aantal verstrekte gebruiksvergunningen panden Aantal oefeningen regulier Aantal oefeningen realistisch Aantal korpsleden in- en uit -/7 6/2 Uitruktijden brand/hulpverlening (mate waarin wordt 85% 88% 80% 85% voldaan aan de norm) Aantal workshops i.h.k.v. rampenbestrijding Aantal gehouden oefeningen Cijfers politie (nog te ontwikkelen) Realisatie Handhavingsuitvoeringsplan Aantal waarschuwingen handhavings-partners in Biesbosch Geplande controles 100 % uitgevoerd; start Activiteitenbesluit succesvol periode 1-1 tot 1-10 Aantal bekeuringen handhavingspartners in Biesbosch periode 1-1 tot 1-10 Aantal evenementenvergunningen Vermoedelijk aanzienlijk lager dan voorgaande jaren a.g.v. invoering meldingensy steem in APV Totaal aantal vergunninge n op basis van de APV: 336, waarvan 42 meldingen Aantal controles van evenementen Resultaten Brom effe normaal Aantal controles is niet bijgehouden - aantal gecontroleerde bestuurders brom- en snorfietsen - aantal bekeuringen Resultaten aanpak drugsoverlast op straat 33 keer procesverbaal 10 waarschuwingen 27 aanhoudingen 39 x soft-drugs 14 x harddrugs Was in 2008 geen speerpunt bij politie en is niet bijgehouden 19

20 3. Openbare Ruimte De hoofddoelstelling van het programma Openbare ruimte is: Het schoon, heel en veilig houden van de woon- en werkomgeving in de gemeente met (zo mogelijk actieve) betrokkenheid van bewoners en bedrijven. Het programma kent de volgende subdoelstellingen: 3.1 Het schoon, heel en veilig houden van de woon-, recreatie- en werkomgeving in de gemeente 3.2 Voorkomen van wateroverlast 3.3 Vergroting (zo mogelijk actieve) betrokkenheid van bewoners en bedrijven Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt? Het schoon, heel en veilig houden van de woon-, recreatie- en werkomgeving in de gemeente Er wordt een scala van werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het schoon, heel en veilig houden. Gedeeltelijk gebeurt dit door de eigen dienst, hierover later meer, daarnaast gebeurt dit, via aanbesteding, door de aannemerij. Het werk wat wordt aanbesteed is voor een deel planmatig en is aanbesteed in (langdurige) onderhoudscontracten. Bijvoorbeeld de onderhoudscontracten openbaar groen. Daarnaast zijn regelmatig op incidentele basis werkzaamheden aanbesteed. Het betreft hier zaken die door de eigen dienst gaandeweg het jaar worden gesignaleerd ofwel die via het een melding worden aangegeven en waar de eigen dienst niet de middelen/ mogelijkheden voor heeft. Bijvoorbeeld grotere onderhoudswerkzaamheden aan bestrating, straatreiniging e.d.. Voor wat betreft de eigen dienst geldt dat sinds januari 2007 is gewerkt in 4 wijkploegen. Vooruitlopend op een totale evaluatie is in april 2008 besloten om van 4 wijkteams naar 3 wijkteams te gaan waarbij de capaciteit beter afgestemd is op de vraag vanuit de verschillende wijken. Iedere ploeg heeft een wijk tot hun aandachtsgebied en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een scala van werkzaamheden in het kader van het Schoon, Heel en Veilig houden van hun wijk. Een algehele (interne) evaluatie (inclusief wijkbeheer) is in de raadsvergadering van 26 juni aan de raad aangeboden. Een externe evaluatie zal worden meegenomen in het klanttevredenheidsonderzoek van 2009 teneinde een eerste effectmeting van het werken in de wijkteams te kunnen uitvoeren. Werkcultuur Gedurende de afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan het werken in de wijkteams en wat er van de medewerkers hierbinnen wordt verwacht. Inmiddels betreft het hier een geaccepteerde en daarmee reguliere wijze van werken. Openbare verlichting Behandeling van het beleidsplan Openbare Verlichting heeft plaatsgevonden in de commissievergadering van mei Het stuk is inmiddels ter besluitvorming voorgelegd in de raadsvergadering van Op grond van de bespreking in de commissie is besloten om bij de begroting voor 2009 e.v. budget op te nemen ten behoeve van het structureel-, en vervangingsonderhoud. Meldpunt Het aantal meldingen zegt niet direct iets over de kwaliteit van de openbare ruimte, of over de tevredenheid van de burgers. Doordat de medewerkers van de gemeente vaker in de wijken zijn, schoon, heel en veilig als aandachtsgebied hebben en de wijk steeds beter leren kennen, is het mogelijk om preventiever te werk te gaan. Echter de veelvuldige aanwezigheid roept ook extra verwachting en daarmee vragen op. Zeker als burgers merken dat het zin heeft om zaken te melden (want ze worden vervolgens goed afgewerkt), zullen ze eerder een nieuwe melding doen. Vandaar dat we bij het verbeteren van het werkproces rondom de afhandeling van meldingen, ons niet zozeer hebben geconcentreerd op het verminderen van het aantal meldingen. Het streven is er meer op gericht geweest om meldingen af te handelen binnen de afgesproken termijn van 5 werkdagen en indien dit niet lukt, hierover duidelijk te communiceren met de melder. Inmiddels zijn een aantal stappen gezet om 20

21 versnelling in de afhandeling en communicatie hierover met de burger te verbeteren. Een afhandelpercentage van 80% binnen de afgesproken termijn wordt nagestreefd. Hierin zijn inmiddels grote stappen voorwaarts gezet, maar nog niet op alle gebieden is het mogelijk gebleken dit percentage te halen. In 2009 zal hiermee onverminderd worden voortgegaan Integraal werken. In 2008 zijn bijvoorbeeld de Berkenlaan e.o. te Made en de Groningenlaan e.o. te Lage Zwaluwe op een integrale wijze aangepakt: In deze projecten zijn buiten de riolering en de wegprofielen ook de openbare verlichting, groenstructuren en verkeersmaatregelen gelijktijdig aangepakt. In dergelijke projecten is in nauw overleg met belanghebbenden gewerkt. In de tweede helft van 2008 is een integrale projectenplanning vastgesteld voor uitvoering in Voorkomen van wateroverlast Vaststelling van een integraal waterplan en een nieuw Gemeentelijke Riolerings Plan (GRP). In de raad van 24 mei 2007 is het Waterbeleidsplan Gemeente Drimmelen waarin opgenomen het verbreed Gemeentelijk rioleringsplan 2007 t/m 2010 vastgesteld. In dit plan zijn diverse inspannings-, en resultaatsverplichtingen opgenomen. Ter voorkoming van de wateroverlast zijn optimalisatiestudies en afkoppelplannen opgenomen. Uiteraard wordt ook aan alle traditionele verplichtingen, voortvloeiend uit het GRP, gevolg gegeven. In 2008 zijn op een aantal vlakken al maatregelen genomen in het kader van terugdringing van wateroverlast zoals afkoppelen van vrij verval riolering op bijvoorbeeld de locaties Berklaan, Parklaan, Boslaan en daarnaast zijn er een aantal projecten in gang gezet die in uitvoering worden genomen in Zie hiervoor ook de uitgebreide toelichtingen in de paragraaf C. Kapitaalgoederen op het onderdeel investeringen. Tevens zijn er maatregelen genomen op het gebied van oppervlaktewater door het waterschap Brabantse Delta in combinatie met de gemeente. Zoals het vergroten van waterlopen en duikers te lage Zwaluwe. Definitieve maatregelen en verplichtingen vanuit de Europese Kaderrichtlijn water zullen in 2009 bekend zijn. Mede om die reden zal in 2009 ons waterplan worden herzien zodat we parallel lopen met de KRW-maatregelen vanaf Wegwerken achterstallig onderhoud watergangen en overdracht van het beheer van het stedelijk water aan het waterschap. In 2008 was de intentie om op basis van het vigerend baggerplan ( ) het beleidsplan te actualiseren. Dit is noodzakelijk omdat de opgenomen rapportages van de bemonsterde waterbodems zijn verouderd. Deze kunnen niet meer dienen als uitgangpunt voor de noodzakelijke baggerwerkzaamheden. Gezien de vele raakvlakken met op te stellen Waterbeleidsplan inclusief G.R.P. is besloten om het baggerplan gezamenlijk te laten uitvoeren door één ingenieursbureau. Derhalve zal het baggerplan pas in 2009 worden opgesteld. In 2008 is uitvoering gegeven aan het baggeren van Ganshoeksingel te Lage Zwaluwe en daarnaast is ook de brandput lage Zwaluwe en Vlasweel te Terheijden in voorbereiding genomen. Beide zullen in 2009 uitgevoerd worden Waar, op basis van de capaciteit van het stelsel, noodzakelijk gescheiden stelsels aanleggen bij de ontwikkeling van woningbouwprojecten en bestaande wijken. Daar waar er twijfel is over de capaciteit van de riolering ligt dit vaak aan de toename in verhard oppervlak op voornamelijk particuliere terreinen en de toename van intense buien. Om maatregelen te nemen ter voorkoming van water op straat situaties (welke binnen de vastgestelde definitie geen wateroverlast problemen zijn) zal de aanleg van gescheiden stelsels met eventueel infiltratievoorzieningen uitkomst bieden. Op basis van het vigerende B.R.P. (BasisRioleringsPlan) zijn een aantal water op straat situaties in beeld gebracht. In 2008 is gestart met een herberekening naar aanleiding van het actualiseren van het verhard oppervlak mede in het kader van de OAS-studies (Optimalisatie Afvalwater Studies). De uitkomsten hiervan zullen worden opgenomen in de rapportage die in 2009 verschijnt (B.R.P.). Daarnaast zal ook een 21

Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen

Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen Vastgesteld door B&W d.d. 1 juni 2010 Vast te stellen door gemeenteraad d.d. 1 juli 2010 2 Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Drimmelen Datum 1 juni 2010

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit. 2. Begrotingswijziging

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit. 2. Begrotingswijziging Aan de Raad Made, 2 december 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 18 december 2008 Onderwerp: Najaarsnota 2008 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage:

Nadere informatie

Inventarisatie ten behoeve van het Raadsprogramma

Inventarisatie ten behoeve van het Raadsprogramma Inventarisatie ten behoeve van het Raadsprogramma Op de volgende programma s wordt in de inventarisatie ingegaan: 1. Bestuurlijke vernieuwing 2. Veiligheid 3. Openbare ruimte 4. Verkeer en vervoer 5. Economische

Nadere informatie

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93 Inhoudsopgave I INLEIDING... 2 II JAARVERSLAG......... 10 PROGRAMMAVERANTWOORDING..... 11 Algemeen Bestuur en Organisatie.... 12 Openbare Orde en Veiligheid.... 29 Verkeer en Vervoer..... 39 Economie en

Nadere informatie

Programmarekening 2007

Programmarekening 2007 JAARSTUKKEN 2007 2 Programmarekening 2007 INLEIDING Algemeen Programma s zijn de uitwerking van de strategische visie en missie, het raadsprogramma en het bestaande vastgestelde beleid. Doel van de rekening

Nadere informatie

Jaarstukken 211 Jaarstukken 211 Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 211 Programma Ruimtelijke ontwikkeling Programma Recreatie en cultuur Programma Openbaar groen

Nadere informatie

Nota integrale veiligheid Drimmelen 2008-2011

Nota integrale veiligheid Drimmelen 2008-2011 "Eén enkele reden waarom je iets doet is meer waard dan honderd redenen waarom je iets niet doet." Versie : 1.5 concept Datum : 4 december 2007 Samengesteld door : M.E. van 't Zand pagina 2 van 35 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inleiding Inrichting begroting Algemeen beeld Risico s

Inleiding Inrichting begroting Algemeen beeld Risico s Inleiding En garde! Het collegewerkprogramma laat duidelijk zien dat we voortvarend onze ambities oppakken. Op veel gebieden investeren wij in Rijswijk, op straat, in de economie, in de samenleving, in

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2011

2 e Bestuursrapportage 2011 2 e Bestuursrapportage 2011 Gemeente Brummen BR 11.0018 2 e Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 september 2011 Kenmerk : BW11.0018 /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit van 13-09-2011

Nadere informatie

0 1 N 20 KKE U T S AR A J

0 1 N 20 KKE U T S AR A J JAARSTUKKEN 2010 Gemeente Noordenvelld Jaarstukken 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 2.1.1 Burger en Bestuur 7 2.1.2 Integrale Veiligheid 11 2.1.3 Beheer Openbare

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Pagina 1

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Leeswijzer... 3 Inleiding... 5 Kerngegevens... 13 Jaarverslag... 15 Programmaverantwoording... 17 Programma 0 Bestuur en Dienstverlening... 19 Programma 1 Veiligheid en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoering hoofdlijnenprogramma 2006. maart 2009

Stand van zaken uitvoering hoofdlijnenprogramma 2006. maart 2009 Stand van zaken uitvoering hoofdlijnenprogramma 2006 maart 2009 Stand van zaken hoofdlijnenprogramma 2006 1-37 Stand van zaken uitwerking hoofdlijn 1: Het college zet in op het verdiepen van het wijkgericht

Nadere informatie

Inhoudsopgave...2. Inleiding...4. Jaarverslag...6

Inhoudsopgave...2. Inleiding...4. Jaarverslag...6 Jaarstukken 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...4 Jaarverslag...6 De programma's...7 Programma 1 Dienstverlenend...8 Programma 2 Stimulerend...16 Programma 3 Leefbaar...21 Programma 4 Groeiend...24

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2008

Jaarverslag & Jaarrekening 2008 Jaarverslag & Jaarrekening 2008 28 april 2009 Inhoudsopgave Pagina 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 LEESWIJZER... 4 INLEIDING... 6 KERNGEGEVENS... 14 JAARVERSLAG... 16 PROGRAMMAVERANTWOORDING... 18 Programma

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013. inclusief. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente

Jaarverslag 2012. 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013. inclusief. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Jaarverslag 2012 inclusief 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013 Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Coördinatie en eindredactie: Afdeling financiële zaken & concernstaf Datum behandeling

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

Jaarstukken 2007. Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening

Jaarstukken 2007. Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening Jaarstukken 27 Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening Jaarstukken 27 Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27 1 2 Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27 Inhoudsopgave Bestuurlijke Structuur Voorwoord

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2012 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid wat gerealiseerd is in 2012 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie

Programmabegroting. Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011.

Programmabegroting. Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011. Programmabegroting Programmabegroting Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011. Afbeelding Programma Boven: Kerkje Gasselte Cultuur

Nadere informatie

BESTUURSRAPPORTAGE 2007 I (PERIODE JANUARI T/M APRIL 2007)

BESTUURSRAPPORTAGE 2007 I (PERIODE JANUARI T/M APRIL 2007) BESTUURSRAPPORTAGE 2007 I (PERIODE JANUARI T/M APRIL 2007) INHOUDSOPGAVE blz. Raadsvoorstel 3 1 Kwaliteit van de woon- en leefomgeving 1.1 Brandweerzorg en rampenbestrijding 4 1.2 Openbare orde en veiligheid

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011)

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Jaarverslag 2010 AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Aan de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2010 en de jaarrekening 2010 aan. Het jaarverslag 2010 bestaat uit de programmaverantwoording

Nadere informatie

Z O M E R N O T A GEMEENTE VLAGTWEDDE

Z O M E R N O T A GEMEENTE VLAGTWEDDE Z O M E R N O T A 2 0 1 5 GEMEENTE VLAGTWEDDE Inhoudsopgave Zomernota 1. Inleiding 3 2. Leeswijzer 3 3. per programma 4 programma 1 Burger en bestuur 4 programma 2 Veiligheid 13 programma 3 Ruimte 15 programma

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2007 April 2008

JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Jaarstukken 2007 1 Jaarstukken 2007 07 1.1 Inleiding 07 1.1.1 Jaarverslag 07 1.1.2 Jaarrekening 09 1.2 Beleidsmatige

Nadere informatie

Top c JAARSTUKKEN 2013. Definitieve versie 5 juni 2014 (na goedkeuring accountant) Terugblik op:

Top c JAARSTUKKEN 2013. Definitieve versie 5 juni 2014 (na goedkeuring accountant) Terugblik op: Top c JAARSTUKKEN 2013 Definitieve versie 5 juni 2014 (na goedkeuring accountant) Terugblik op: het jaar 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 JAARSTUKKEN... 4 2. JAARVERSLAG... 4 2.1 Programmaverantwoording...

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011 Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar 4e Bestuursrapportage Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting... 2 Totaal financieel overzicht... 4 Programma's Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk... 9 Programma 2

Nadere informatie