Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen"

Transcriptie

1 Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen Vastgesteld door B&W d.d. 1 juni 2010 Vast te stellen door gemeenteraad d.d. 1 juli 2010

2 2

3 Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Drimmelen Datum 1 juni 2010 Uw brief van Ons kenmerk Betreft Aanbieding jaarstukken 2009 Beh. door W.W. van Mourik Doorkiesnummer Geacht raadslid, Voor u liggen de jaarstukken 2009 van de gemeente Drimmelen bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening. Met het jaarverslag legt ons college verantwoording af over de uitvoering van de programma s. De jaarrekening geeft inzicht in de financiële gevolgen. Uw raad heeft in het huidige duale bestel een vertegenwoordigende, een kaderstellende en een controlerende rol. Bij de begroting liggen de accenten op de vertegenwoordigende en de kaderstellende rol. Met de jaarstukken geeft u invulling aan uw controlerende rol. Bij de programma s in de begroting hebben wij vermeld wat we wilden bereiken, wat we ervoor zouden doen en wat het mocht kosten. Als verantwoordingsdocument geven wij in de programmaverantwoording antwoorden op de vragen zoals, wat hebben we in 2009 bereikt, wat hebben we daarvoor gedaan en -last but not least- wat heeft het gekost. De indeling van de programma s is overeenkomstig de programmabegroting Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Drimmelen, Drs. C. Smits Secretaris drs. G.L.C.M. de Kok Burgemeester

4 4

5 Inhoudsopgave Aan de Raad...7 Programmaverantwoording Relatie met de burger Veiligheid Openbare Ruimte Verkeer en vervoer Economische zaken en toerisme Jeugd en jongeren Ruimte en Wonen Zorg Milieu Sociale infrastructuur Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien...64 Paragrafen...71 A Weerstandsvermogen...74 B Lokale heffingen...84 C Onderhoud kapitaalgoederen...88 D Financiering E Bedrijfsvoering F Verbonden partijen G Grondbeleid H Grote projecten I Begrotingsrechtmatigheid Jaarrekening Bijlage SISA

6 6

7 Aan de Raad Made, 1 juni 2010 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 1 juli 2010 Onderwerp: Jaarstukken 2009 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: J. van Meggelen 1. Raadsbesluit 1. rapport van Ambtelijke coördinatie: 2. Jaarstukken 2009 bevindingen n.a.v. de afdeling Middelen Steller: W.W. van Mourik 3. Accountantsverklaring controle van de jaarstukken 2009 Samenvatting: De jaarrekening sluit in financiële zin, per saldo, vrijwel overeenkomstig met het begrotingstekort welke in de laatste Bestuursrapportage werd aangegeven. U wordt echter wel gevraagd in te stemmen met het dekkingsvoorstel en de claims. VOORGESCHIEDENIS Op 6 november 2008 is de programmabegroting 2009 vastgesteld en vervolgens gedurende 2009 financieel en beleidsmatig bijgesteld middels de Voor- en Najaarsnota. Tevens zijn de besluiten m.b.t. alle raadsbesluiten verwerkt in deze begroting. In 2010 is door de ambtelijke organisatie de jaarrekening opgesteld en door het college van B&W vastgesteld. Ingevolge uw opdracht zijn deze jaarstukken door onze accountant gecontroleerd. De bevindingen van de accountant zijn weergegeven in het ter zake uitgebrachte rapport dat wij op de gebruikelijke wijze voor u ter inzage hebben gelegd. WAT IS ER AAN DE HAND? Als sluitstuk van de planning & control cyclus 2009 zijn de jaarstukken over het boekjaar 2009 opgesteld, die u hierbij ter vaststelling worden aangeboden. WAT WILLEN WE BEREIKEN? Dat uw raad op een transparante wijze inzicht krijgt in de voortgang van de doelstellingen en de oorzaken van de afwijkingen. HOE PAST DIT BINNEN BELEID EN WETGEVING? De jaarrekening is opgesteld conform de Gemeente wet en het Besluit Begroten en Verantwoorden en tevens heeft een rechtmatigheidscontrole plaatsgevonden op alle door uw Raad vastgestelde verordeningen en externe wet- en regelgeving m.b.t. recht, hoogte en duur. HOE GAAN WE DIT DOEN? n.v.t. WIE ZIJN DE BETROKKEN PARTIJEN? n.v.t. WAAR MOETEN WE OP LETTEN? De jaarrekening sluit met een overschot van ,20. Daarnaast wordt uw raad verzocht in te stemmen met een aantal claims ( ) waarvoor door uw raad wel middelen beschikbaar zijn gesteld, maar de uitvoering niet in 2009 plaats heeft kunnen vinden. Van dit

8 bedrag heeft betrekking op oude claims waarmee u reeds bij de Najaarsnota heeft ingestemd waardoor bestedingen in 2010 konden doorlopen. De belangrijkste oorzaak van de positieve afwijking is dat tot en met 2020 de gemeente Drimmelen recht had op een vast dividend van het Hypotheekfonds Nederlandse gemeenten, maar dat dit in 2009 is gewijzigd in een rechtstreekse vordering op de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Hierdoor dient op grond van de BBV deze vordering als resultaat in 2009 te worden verantwoord waardoor nu eenmalig het jaarrekeningresultaat met positief wordt beïnvloed. Voorgesteld wordt dit bedrag te storten in een bestemmingsreserve en hieruit jaarlijks een bedrag te onttrekken gelijk aan het voormalige dividend zodat de meerjarenbegroting niet wordt beïnvloed. Na de vorming van de nieuwe bestemmingsreserve en de honorering van alle claims resteert er een overschot van ca wat toegevoegd kan worden aan de Algemene Reserve ter verbetering van het weerstandsvermogen. Dit bedrag wijkt dus slechts af van het bij de Najaarsnota 2009 geprognosticeerde resultaat. Het begrotingsjaar 2009 begon al positief met een begrotingsoverschot van ruim 0,6 miljoen. Middels de Najaarsnota 2008 halveerde dit voordeel o.a. a.g.v. het vervallen dividend Intergas en btw problematiek rondom de exploitatie van de culturele accommodaties. De Najaarsnota 2009 verbeterde vervolgens het begrotingssaldo met 0,5 miljoen tot 0,8 miljoen o.a. a.g.v. incidentele verhoging van de Algemene Uitkering, meevallende aanspraken op de WMO en een btw voordeel op het collectieve vervoer. Bij de opstelling van de jaarrekening is daar een aantal aanzienlijke verschillen bijgekomen van in totaal tot een bedrag van ca. 1,4 miljoen. Een aantal elementen die deze afwijking veroorzaakt hebben, zijn: de voorgestelde claims, niet ingevulde vacatures vooruitlopend op de bezuinigingen, minder inhuur interim personeel, wijziging financiering participatiebudget, bijstelling waardering debiteuren, ecologische verbindingszones en de ten onrechte begrote storting in Planon. Naast deze grote afwijkingen, waren er een groot aantal kleinere voordelen. In de jaarrekening onder het onderdeel Resultaatbestemming (vanaf blz. 167) wordt uitvoerig ingegaan op de achtergrond van de claims. De oorzaken van het jaarrekeningoverschot worden vanaf blz. 171 toegelicht onder Toelichting resultaat. Het dekkingsvoorstel is tevens opgenomen onder Resultaatbestemming. Naast de resultaatbestemming wordt uw Raad ook gevraagd om in te stemmen met begrotingsafwijkingen i.h.k.v. de rechtmatigheid, immers begrotingsrechtmatigheid is een van de rechtmatigheidsonderdelen. Bij de opstelling van de begroting heeft uw raad de budgetten per programma vastgesteld en tevens kredieten gevoteerd. In beginsel zijn alle uitgaven die deze bedragen overschrijden onrechtmatig. Indien uw Raad deze overschrijdingen autoriseert, omdat deze overschrijdingen binnen de vastgestelde beleidskaders vallen, worden de overschrijdingen niet als onrechtmatig beschouwd t.b.v. rechtmatigheidsverklaring. In paragraaf I Begrotingsrechtmatigheid (blz. 156) is aangegeven wat de oorzaken van de overschrijdingen zijn. HOE GAAN WE COMMUNICEREN? De jaarstukken worden na vaststelling gepubliceerd op de gemeentelijke website. WAT IS HET ADVIES VAN COMMISSIE De jaarstukken zijn behandeld in de vergadering van de onderzoekscommissie Jaarrekening 2009 van 17 juni jl. Tijdens de vergadering zal mondeling verslag worden gedaan van de bevindingen van de commissie. Burgemeester en wethouders van Drimmelen, drs. C. Smits Secretaris drs. G.L.C.M. de Kok Burgemeester 8

9 De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 juni 2010; gelet op de gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten; B e s l u i t : 1. Akkoord te gaan met de jaarstukken 2009 gemeente Drimmelen. 2. De oude claims, conform besluitvorming Najaarsnota, te honoreren voor een bedrag van in totaal en het bedrag toe te voegen aan de reserve claims 3. De volgende nieuwe claims te honoreren en te storten in de reserve claims: a. Overdracht pensioen wethouder ( ) b. Bewoners aan zet (Wijkbesturen) ( ) c. Civiele kunstwerken ( ) d. Bermen en bermsloten ( ) e. Gladheidbestrijding ( ) f. Extra parkeerplaatsen diverse woonwijken ( ) g. Essentiële herkenbaarheidskenmerken ( ) h. Elektronisch kinddossier ( 3.152) i. WABO ( ) j. Eenmalige uitkering ( ) k. Risicomanagement ( ) l. Opschonen archief ( 8.245) m. Keukentje raadzaal ( 8.500) n. Beveiligingsplan ( ) o. Sluitplan ( ) p. Digitalisering verleende bouwvergunningen ( ) q. EGEM-I ( ) 4. Een bestemmingsreserve Voormalig hypotheekfonds te vormen van ,80 en hieruit jaarlijks ,88 te onttrekken. 5. Het resultaat na aftrek van de storting in de bestemmingsreserve Voormalig hypotheekfonds en reserve claims te storten in de Algemene Reserve 6. Goedkeuren van de geconstateerde begrotingsafwijkingen i.h.k.v. de rechtmatigheid. Made, 1 juli 2010 De raad voornoemd, Griffier, Voorzitter, mr. M.J.N. Schetters-Schuurbiers drs. G.L.C.M. de Kok 9

10 10

11 Programmaverantwoording

12 1. Relatie met de burger Wat willen we bereiken? De hoofddoelstelling van het programma Relatie met de burger is: Het vergroten van het vertrouwen van de burgers in de gemeente. Het programma kent de volgende subdoelstellingen: 1.1 Het vasthouden, maar liever nog verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening 1.2 Het meer betrekken van de burger bij de beleidsvorming 1.3 Het maken van een cultuuromslag 1.4 Het zijn van een betrouwbare partner Wat gaan we daarvoor doen en wat hebben we bereikt? Het vasthouden, maar liever nog verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening Uitbouwen frontoffice nieuwe stijl. In 2009 is een aantal ontwikkelingen geweest om de frontoffice nieuwe stijl gestalte te geven. Zo is in 2009 een aantal werkprocessen beschreven en digitaal beschikbaar gemaakt. Dit behelst de afdelingsoverstijgende processen, waarbij duidelijk een knip is gelegd tussen de frontoffice en backoffice. Daarmee zijn een aantal zaken direct gerealiseerd: knippen tussen front- en backoffice is duidelijk en er wordt meer procesmatig gewerkt. Tevens zijn in 2009 keuzes gemaakt omtrent de positionering van het WMO-loket (frontoffice) en het TIC (Telefonisch Informatie Centrum), te weten bij de afdeling Publiekszaken Verdere uitbouw website. In 2010 wordt de structuur, navigatie en vormgeving van internet aangepast. De vervanging/verbetering van de website is van 2009 doorgeschoven naar 2010, omdat met ingang van het 2 e kwartaal 2010 er gewerkt gaat worden met een nieuwe versie van het contentmanagementsysteem (CMS), de sitemanager 4.0. De structuur en de navigatie worden hiermee geoptimaliseerd om zo te voldoen aan de eisen van de overheid en de vraag om informatie, interactieve producten en diensten van onze doelgroepen. De heldere structuur en de eenvoudige navigatie maken het mogelijk dat producten, diensten, nieuwsberichten en overige informatie eenvoudig vindbaar zijn voor onze bezoekers en zij eenvoudig een product of dienst kunnen afnemen. December 2009 is ReadSpeaker op onze website geïnstalleerd zodat mensen met een visuele beperking de mogelijkheid hebben de tekst van de website te laten voorlezen. In 2009 is de werkgroep digitalisering 1 e fase gestart die zich bezig houdt met de doorontwikkeling van de producten en diensten en de elektronische formulieren. In 2010 wordt een groot aantal producten toegevoegd aan DigiD en wordt een groot aantal formulieren elektronisch gemaakt. Ook de backoffice wordt hier op ingericht (koppeling met Corsa e.d.). Projecten Programma Andere Overheid. Sinds 2009 is het mogelijk dat burgers via een abonnement op de hoogte worden gebracht van de bekendmakingen bij hen in de buurt. Per 28 december 2009 is de gemeente Drimmelen aangesloten op Antwoord voor Bedrijven. Ondernemers uit Nederland en heel Europa kunnen via een beveiligde lijn informatie, producten en diensten aanvragen om bijvoorbeeld een bedrijf te starten en krijgen ook via deze beveiligde lijn antwoord op hun vragen/verzoeken Invoering authentieke basisregistraties. Dit onderwerp is nader uitgewerkt in de paragraaf bedrijfsvoering Digitalisering Dit onderwerp is nader uitgewerkt in de paragraaf bedrijfsvoering. 12

13 1.1.5 Implementatie traject terugdringing administratieve lasten. In 2009 heeft een aanzienlijke vereenvoudiging in de regelgeving met betrekking tot de welstand plaatsgevonden. Een algehele herziening van de Algemeen Plaatselijke Verordening, waarin vereenvoudiging van de regelgeving een belangrijk onderdeel is, is voorbereid en zal begin 2010 het besluitvormingsproces in gaan. Met het realiseren van beide voorgaande onderwerpen is een grote slag gemaakt in het terugdringen van administratieve lasten. Het meer betrekken van de burger bij de beleidsvorming Trainingen schrijven kaderstellende notities voor ambtenaren. In 2009 zijn deze trainingen gegeven. In 2010 zal moeten worden bezien of deze uit het reguliere opleidingsbudget kunnen worden bekostigd. Wel wordt een training gegeven voor voorzitters tijdens informatiebijeenkomsten Evaluatie aangepaste vergaderwijze. Evaluatie vond plaats. In 2010 zal een voorstel aan de raad worden voorgelegd met kleine aanpassingen, met name op het gebied van het betrekken van de burger bij de besluitvormingsprocessen Ontwikkelen toekomstvisie Drimmelen op weg naar 2015 Het ontwikkelen van een toekomstvisie maakt onderdeel uit van de kerntakendiscussie. Het maken van een cultuuromslag Het beschrijven van een tweede deel van de werkprocessen. Dit onderwerp is nader uitgewerkt in de paragraaf bedrijfsvoering Verzorgen van trainingen op het gebied van klantgericht schrijven. Deze training heeft, gelet op de andere organisatiebrede trainingen die in 2009 hebben plaatsgevonden, geen prioriteit gekregen. Voor 2010 staat deze training ingepland. 13

14 Wat heeft het gekost? Tabel financiële consequenties: Realisatie Prim. Begroting na wijziging Realisatie bestuursorganen bestuursondersteuning voormalig personeel voorlichting burgerzaken front-office burgerzaken back-office samenwerking griffie Totaal bestuursorganen bestuursondersteuning voormalig personeel voorlichting burgerzaken front-office burgerzaken back-office samenwerking griffie Totaal Totaal budget De financiële afwijkingen zijn per programma toegelicht in het onderdeel jaarrekening bij toelichting resultaat. Tabelinvesteringen: Krediet Restant Uitgaven Uitgaven tm Restant eind eind 2009 Bestuursorganen Raadsinfosysteem fase De belangrijkste kredieten staan toegelicht in het onderdeel jaarrekening bij de toelichting op de balans onder de Restant kredieten. Prestatie-indicatoren Programma 1 Afhandelingstermijn bezoekers frontoffice (m.b.v. klantbegeleidingssysteem); Werkelijk Begroot 2009 Werkelijk min 15 min 11 minuten Afdoening brieven en binnen zes weken 1 80% Aantal insprekers bij opinierondes Aantal bezoekers website per jaar Afname regelgeving 2 n.v.t. 60% n.v.t. 1 In het kader van doelmatigheidsonderzoeken College (213a gemeentewet) heeft in 2009 een onderzoek plaatsgevonden naar de postverwerking. De geleverde informatie inzake de afhandelingtermijn van documenten blijkt volgens de onderzoekers abusievelijk tot stand te zijn gekomen op basis van onjuiste aannames en deelselecties uit Corsa. De onderzoekers zijn werkzaam in de gemeente Oosterhout en deze gemeente werkt met een aparte module van Corsa om deze gegevens te kunnen generen en analyses erop toe te passen. Voor het onderhavige onderzoek hebben zij gebruik gemaakt van deze software. Gemeente Drimmelen heeft deze software niet aangekocht en zal deze vooralsnog niet aankopen. Onze gemeente werkt met kwartaalmanagementsrapportages. Hierin wordt het aantal te lang openstaande documenten opgenomen en gemanaged. Onderzocht zal worden of met de 14

15 prestatie-indicator: aantal brieven en dat niet binnen de vastgestelde termijn wordt afgedaan, een betere indicator is. 2 Omdat vereenvoudigen van regelgeving veel verschijningsvormen kent, denk aan afschaffen, vereenvoudigen en samenvoegen van producten, is de mate van vereenvoudiging niet in een percentage uit te drukken. Vandaar dat hierna n.v.t. is ingevuld. Achtergrondinformatie Werkelijk 2009 Inwoneraantal per ultimo Geboorten 222 waarvan 45 geboorten in Drimmelen Overlijden 211 waarvan 125 overlijdens in Drimmelen Huwelijken 85 Top 10 bezoekers front-office aanvraag paspoort verlenging rijbewijs aanvraag ID-kaart aanvraag nieuw rijbewijs Uittreksel GBA WMO 866 Sociale zaken 645 Aangifte verhuizing 627 Overige burgerzaken 529 bouwen en wonen 521 Voor de eerste vier producten zijn alleen de producten zelf geteld, maar de burger moet er twee keer voor langskomen. Eén keer voor de aanvraag en één keer voor het ophalen. Deze aantallen moeten dus worden verdubbeld. De aantallen zijn niet compleet aangezien in 2009 niet is geregistreerd wie op afspraak kwam. Deels zit dat wel in de aantallen (bv. de mensen die op afspraak een paspoort kwamen aanvragen) maar deels ook niet. Het aantal huwelijken komt ook niet terug in de top 25, omdat de mensen voor een huwelijk niet aan de balie komen. Het aantal aangiften geboorten en overlijden loopt uit de pas met de cijfers van de backoffice burgerzaken. Dit komt omdat de frontoffice slechts aanneemt wie binnen de gemeentegrenzen is overleden of geboren, omdat daarvan aangifte gedaan moet worden bij onze loketten, terwijl de backoffice alle overlijden en geboorten, dus ook van mensen die buiten onze gemeentegrenzen zijn overleden of geboren, registreren. Werkelijk 2009 Onderscheidingen: Lid in de orde van Oranje Nassau 10 Bronzen Bevers 13 Raadsvragen Aantal gestelde artikel 37 vragen 22 Aantal gestelde artikel 37a vragen 16 Best bezochte pagina s op de website Nieuws Informatie Gemeente Drimmelen Burgerloket Organisatie Gemeenteraad Woningbouw 15

16 2. Veiligheid De hoofddoelstelling van het programma Veiligheid is: Het verhogen van het algemene veiligheidsgevoel Het programma kent de volgende subdoelstellingen: 2.1 Politie- en brandweerkorpsen op voldoende sterkte houden, voldoende geoefend houden en zoveel mogelijk komen tot regionale samenwerking 2.2 Het bevorderen van de nalevingbereidheid 2.3 Activiteiten in de openbare ruimte ordelijk en veilig laten verlopen Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt? (Politie en) brandweerkorps(en) op voldoende sterkte houden, voldoende geoefend houden en zoveel mogelijk komen tot regionale samenwerking De paraatheid van het korps bewaken. De paraatheid van de brandweer in Drimmelen was afgelopen jaar gegarandeerd. Enkel in de grote vakantieperiode dient het team Terheijden te worden ondersteund door de andere posten. Het korps is op sterkte, al hebben enkele vrijwilligers om uiteenlopende redenen de brandweer verlaten. Werving van nieuwe geschikte kandidaten blijft alle aandacht verlangen. De opkomsttijden zijn naar behoren te noemen. Diezelfde opkomsttijden zijn regionaal geëvalueerd en verschillend verruimd. Voor de gebieden waar onvoldoende aan de brandweerzorg kan worden voldaan, zullen alternatieve oplossingen een uitkomst moeten bieden. Denk daarbij aan voorlichting en/of een actief rookmelderbeleid. De burgemeester houdt samen met zijn collega bestuurders de gevolgen van de bezuinigingen bij de politie nauwlettend in de gaten. Dit vindt voor zover het gaat om korpsbrede zaken plaats in het Regionaal College. Duidelijk is dat het politiekorps Midden en West Brabant de komende jaren fors moet bezuinigen. In de districtelijke driehoek worden afspraken gemaakt over capaciteitsverdeling, inzet van de noodhulp en bereikbaarheid en beschikbaarheid. Momenteel is sprake van schaarste waardoor de mogelijkheid tot het uitoefenen van sturing op het politieapparaat voor lokale aangelegenheden tot een minimum is beperkt. Verder is er blijvende aandacht voor de inzet, de zichtbaarheid beschikbaarheid van de wijkagenten voor onze gemeente en het gezamenlijk terugdringen van negatieve trends op het gebied van veiligheid Uitwerken van het regionaal samenwerkingsverband. Toegewerkt is naar een regionaal samenwerkingsverband dat met ingang van 1 januari 2010 in werking is getreden. Alle personeel is overgegaan naar de regionale brandweer. Dat geldt ook voor alle materieel, bepakking en financiële middelen. Enkel de huisvesting is in eigendom gebleven van de gemeente Implementatie samenwerkingsovereenkomst 3 x rood met Oosterhout en Geertruidenberg Aan de samenwerkingsovereenkomst is formeel een eind gekomen. Echter de samenwerking met de gemeenten Geertruidenberg en Oosterhout wordt voortgezet in clustervorm onder de vlag van de regionale brandweer Huisvesting brandweerpost Lage Zwaluwe. De nieuw huisvesting van de brandweer in Lage Zwaluwe is succesvol afgerond. De samenwerking met de verschillende afdelingen van de gemeente en de inzet van de vrijwilligers heeft een prima onderkomen opgeleverd Opstellen van het oefenplan 2008/2009 Jaarlijks wordt conform een oefenplan het trainingsprogramma afgewerkt. De presentie wordt daarbij nadrukkelijk in de gaten gehouden. Afgelopen jaar is er wederom veel aandacht uitgegaan naar het realistisch oefenen met bezoeken aan het oefencentrum in Tilburg en op locatie de hulpverlening aan vrachtauto s. 16

17 2.1.6 Versterken positie gemeente in Veiligheidsregio (3 x oranje). In 2009 is het samenwerkingsverband 3 x Oranje voortgezet en nader uitgewerkt. Begin 2009 is een grote oefening georganiseerd voor alle medewerkers van het actiecentrum Opvang en Verzorging. En eind 2009 is een gezamenlijke themamiddag Uitvaartverzorging gehouden. Daarnaast is het CoPI (Commando Plaats Incident), de overlegvorm samen met andere hulpdiensten op de plaats waar het incident plaats vindt, in 2009 verder vorm gegeven. De drie gemeenten draaien in gezamenlijk verband piket om zonodig de gemeente in het CoPI te vertegenwoordigen. Voor alle drie de gemeenten levert dit voordelen op waaronder een kostenbesparing. In 2009 heeft de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep plaatsgevonden. Ook de inwoners van de gemeente Geertruidenberg zijn in de Amerhal gevaccineerd. Zowel de voorbereidingen als de daadwerkelijke inzet zijn in samenwerking met Geertruidenberg gedaan (voortgeborduurd op het samenwerkingsverband 3 x Oranje). Ook is er vanuit de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een beroep gedaan op de ambtenaar rampenbestrijding van de gemeente Drimmelen om ondersteuning te bieden inzake de Mexicaanse Griep binnen het district Midden. Het Kennis- en BeheerTeam Termijnzorg heeft onder voorzitterschap van de gemeentesecretaris van Drimmelen en met medewerking van de ambtenaar rampenbestrijding regionale draaiboeken afgeleverd voor de deelprocessen Uitvaart en Schaderegistratie Oefenen en opleiden gemeentepersoneel i.v.m. de rampenbestrijding. Dit is nader uitgewerkt in de paragraaf Bedrijfsvoering. Het bevorderen van de nalevingbereidheid Opstellen en uitvoeren van het Handhavinguitvoeringsplan Handhavingsuitvoeringsprogramma 2009 is opgesteld en op 10 februari 2009 vastgesteld. De uitvoering is volgens planning verlopen. Er zijn echter minder controles uitgevoerd dan gepland. Dit komt doordat de implementatie van de Wabo meer tijd heeft gevergd en tevens het voorbereidende werk voor de uitvoering van een complexe handhavingskwestie. Ondanks het lagere aantal uitgevoerde controles zijn de doelstellingen van het HUP voor 90% behaald Invoeren nieuw gebruiksbesluit Het gebruiksbesluit is ingevoerd Opstellen naleefeffectrapportage De Naleefeffectrapportage 2008 is opgesteld. Naar aanleiding van de verkregen inzichten a.g.v. deze naleefeffectrapportage wordt geconcludeerd dat het naleefgedrag binnen de gemeente Drimmelen op een behoorlijk niveau ligt, omdat veel van de bezochte locaties (37%) op het moment van de eerste controle voldeden. Anderzijds is vastgesteld dat het merendeel van de overtredingen (48%) die geconstateerd zijn op het moment van de eerste hercontrole ongedaan zijn gemaakt. De overige 15 procent van de overtredingen worden ongedaan gemaakt nadat er een voornemen tot dwangsom is uitgegaan. Activiteiten in de openbare ruimte ordelijk en veilig laten verlopen (Integrale aanpak van veiligheid en leefbaarheid in de gemeente Drimmelen) Opstellen en uitvoering geven aan JUP 2009 Eind 2007 is de kadernota integrale veiligheid Drimmelen door de raad vastgesteld. Aan de hand van deze kadernota wordt jaarlijks een Jaaruitvoeringsprogramma (JUP) opgesteld. Het Jaaruitvoeringsprogramma 2009 is door het college vastgesteld. Begin 2010 zal een evaluatie worden gemaakt. Middels deze evaluatie zal worden verantwoord welke zaken wel en welke niet of deels, inclusief een onderbouwde toelichting, zijn uitgevoerd Evenementennota Deze nota is vastgesteld in februari In 2008 en 2009 is verder uitvoering gegeven aan deze nota. Bovendien is medio 2008 het Regionaal Evenementenbeleid vastgesteld door het Regionaal College. Het doel van dit Regionaal Beleid is het implementeren van een bestuurlijk kader waarbinnen de ontwikkelingen van 17

18 evenementen met (verhoogde) veiligheidsaandacht in de regio Midden en West Brabant kunnen plaatsvinden, teneinde een efficiënt beslag op de capaciteit van de politie maar ook andere hulpdiensten in relatie tot de ingeschatte risico s te bewerkstellingen alsmede te komen tot een eenduidige vergunningverlening. De aanbevelingen uit dit rapport zijn in 2009 zoveel mogelijk binnen onze procedures geïmplementeerd. Daarbij is en wordt door de gemeente Drimmelen een afweging gemaakt of het past binnen ons eigen evenementenbeleid, de deregulering en of het beleid klantvriendelijk is Formuleren van een horecabeleidsnota Momenteel heeft de gemeente Drimmelen nog geen horecabeleid. Toegezegd is dat middels een startnotitie horeca zal worden geïnventariseerd welke kaders moeten worden gesteld dan wel gewenst zijn. Vervolgens zou een nota worden opgesteld waarin meetbare doelen zijn opgenomen (SMART). In 2009 is echter veel beweging gekomen op het werkterrein van horecawetgeving en -beleid. De gemeente Drimmelen participeert in een landelijke pilot toezicht Drank- en Horecawet. Voorzien was dat medio 2010 het toezicht geheel bij de gemeenten komt te liggen. De wetswijziging is nog niet van kracht en de pilot is met één jaar verlengd. Ook op het gebied van alcoholpreventie zijn in 2009 allerlei initiatieven gestart waarin ook een rol is weggelegd voor veiligheid en handhaving. In 2009 is geparticipeerd in de werkgroep alcohol dat ook in 2010 zal worden vervolgd. De startnotitie is in 2009 dus niet opgesteld. In 2010 wordt voor een andersoortige opzet gekozen dan eerst was voorzien Deelname Regionale informatie- en expertisecentra (RIEC) Het kabinet geeft een hoge prioriteit aan de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Een van de middelen daartoe is de oprichting van zes regionale informatie- en expertisecentra, waarvan één in Brabant/Zeeland. Doelstelling van deze centra is gemeenten ondersteunen en faciliteren ten behoeve van een betere bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. De oprichting hiervan leidt tot een verbetering van informatie-uitwisseling en bovenlokale en integrale samenwerking. Vanuit meerdere disciplines, i.c. strafrecht, bestuursrecht en civielrecht kan de georganiseerde criminaliteit worden aangepakt. De gemeente Drimmelen heeft negen september 2009 het regionaal convenant RIEC meeondertekend Wat heeft het gekost? Tabel financiële consequenties: Realisatie Prim. Begroting na wijziging Realisatie brandweer repressie brandpreventie rampenbestrijding openbare orde en veiligheid A.P.V handhaving Totaal lasten brandweer repressie brandpreventie rampenbestrijding A.P.V openbare orde en veiligheid handhaving Totaal baten Totaal budget De financiële afwijkingen zijn per programma toegelicht in het onderdeel jaarrekening bij toelichting resultaat. 18

19 Tabelinvesteringen: Krediet Restant Uitgaven Uitgaven tm Restant eind eind 2009 brandrepressie Tankautospuit (3) Kazerne Lage Zwaluwe Bevelvoerderskaarten OGS-materialen Calamiteitenlaarzen (2009) n.v.t Prestatie-indicatoren Werkelijk 2008 Begroot 2009 Werkelijk 2009 Brandveiligheidsadviezen bouw- en milieuvergunning Controles evenementen i. h.k.v. brandveilheid Gecontroleerde gebruiksvergunningen panden Verstrekte gebruiksvergunningen panden Oefeningen regulier Oefeningen realistisch Korpsleden in- en uit 6/2 - / 2 Uitruktijden brand/hulpverlening (mate waarin wordt 85,0% 80,0% 85,5% voldaan aan de norm) Workshops i.h.k.v. rampenbestrijding Gehouden oefeningen Realisatie Handhavingsuitvoeringsplan 1 1 0,9 Waarschuwingen handhavingspartners in Biesbosch 95 periode tot 1-10 Bekeuringen handhavingspartners in Biesbosch 155 periode tot 1-10 APVvergunningen 336 < Controles van evenementen 16 Bekeuringen Brom effe normaal Inbewaringstellingen i.h.k.v. de wet BOPZ 2 Opgelegde huisverboden bij huiselijk geweld 0 19

20 3. Openbare Ruimte De hoofddoelstelling van het programma Openbare ruimte is: Het schoon, heel en veilig houden van de woon- en werkomgeving in de gemeente met (zo mogelijk actieve) betrokkenheid van bewoners en bedrijven. Het programma kent de volgende subdoelstellingen: 3.1 Het schoon, heel en veilig houden van de woon-, recreatie- en werkomgeving in de gemeente 3.2 Voorkomen van wateroverlast 3.3 Vergroting (zo mogelijk actieve) betrokkenheid van bewoners en bedrijven Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt? Het schoon, heel en veilig houden van de woon-, recreatie- en werkomgeving in de gemeente Wijkgerichte uitvoering van het beheer Het dagelijks onderhoud wordt gedeeltelijk door aannemers en gedeeltelijk door de eigen wijkteams uitgevoerd. Uitvoering van het dagelijks onderhoud wat door de eigen buitendienst wordt uitgevoerd, vindt sinds januari 2007 plaats vanuit wijkteams. Enerzijds vindt het werk planmatig plaats, anderzijds is de buitendienst belast met het afhandelen van meldingen. Hierdoor wordt meer maatwerk geleverd per wijk en wordt adequater ingespeeld op de afhandeling van meldingen. Er zijn 3 wijkteams werkzaam in de wijken : Hooge en Lage Zwaluwe, Wagenberg en Terheijden, Made en Drimmelen. Sinds juli 2008 is ook het preventief onderhoud pompen en gemalen in het kader van het rioolonderhoud weer onderdeel geworden van de werkzaamheden van de wijkteams. Ter compensatie van de uitvoering van deze taak zijn begin extra!go/ WAVA medewerkers toegevoegd aan de buitendienst, op grond van besluitvoering in In de burgerenquête van begin 2009 is navraag gedaan naar een viertal onderdelen van de openbare ruimte (openbare verlichting, straatmeubilair, openbaar groen, straten). De verschillende onderdelen scoren allemaal een zes of hoger. In vergelijking met de enquête van 2005 is de score van het onderdeel Openbaar groen met 0,1 punt teruggelopen. De scores van de andere drie onderdelen zijn gelijk gebleven ofwel gestegen. Uitvoering van de werkzaamheden door de aannemers vindt plaats op grond van bestekken en kwaliteitsafspraken. De eigen dienst houdt toezicht op het naleven hiervan. Bij de uitvoering van de groenbestekken is het een feit dat de capaciteit al jaren te beperkt is om toezicht op een adequate wijze uit te voeren. Eind 2009 is daarom besloten om bij dit toezicht, de wijkvoormannen een ondersteunende/ informerende rol te gaan geven. Bij aanvang van de nieuwe bestekken (april 2010) zal hieraan uitvoering gegeven gaan worden. Naast het dagelijks onderhoud wordt structureel onderhoud uitgevoerd en vinden reconstructies plaats. Voor de rapportage hiervan verwijs ik naar de paragraaf Kapitaalgoederen. Ten aanzien van diverse objecten in de openbare ruimte is de afgelopen jaren gewerkt aan programma s voor structureel -, en vervangingsonderhoud. Het betreft hier de producten: Openbare verlichting, speelplekken, civieltechnische kunstwerken en verkeersborden, omdat deze nog ontbraken. Zo is het beleidsplan Openbare verlichting in februari 2009 vastgesteld. Budgettair is gekozen voor temporisering zodat in de komende jaren de onderhoudsachterstand kan worden ingelopen. Voor speelplekken is vanaf de begroting 2009 structureel budget beschikbaar gesteld en is het onderhoud conform het beheerprogramma uitgevoerd (uitvoering van een enkele maatregel loopt door in 2010). De Civieltechnische kunstwerken zijn in 2009 geïnventariseerd en opiniërend in de raad besproken. De vraag of voor het onderhoud hiervan extra budget zal worden vrijgemaakt is verwezen naar de kerntakendiscussie die in 2010 zal worden gevoerd. 20

Aan de Raad Raad Made, 2 juni 2015

Aan de Raad Raad Made, 2 juni 2015 Aan de Raad Raad Made, 2 juni 2015 Agendapuntnummer: Raadsvergadering 25 juni 2015 Onderwerp: Jaarstukken 2014 Registratienummer: 15int02097 Casenr: 15.00813 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: H.T.M.

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 23 december 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 29 januari 2009 Nummer raadsnota: 8 Onderwerp: Beheer natte ecologische verbindingszones / Uitvoeringsproject

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 2 december 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 18 december 2008 Nummer raadsnota: 8 Onderwerp: vaststelling belastingverordeningen 2008 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

CONCEPT. Jaarstukken 2010 Gemeente Drimmelen

CONCEPT. Jaarstukken 2010 Gemeente Drimmelen CONCEPT Jaarstukken 2010 Gemeente Drimmelen Vast gesteld door B&W d.d. 31 mei 2011 Vast te stellen door gemeenteraad d.d. 30 juni 2011 2 Inhoudsopgave Programmaverantwoording 2010... 5 1. Relatie met de

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Aan de Raad Made, 8 juni 2012 Agendapuntnummer: 12 Raadsvergadering : 21 juni 2012 Onderwerp: Afstoten gemeentelijk vastgoed Registratienummer: 12int01894 Casenr: 12.00750 Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6. Aan de Raad. Made, 22 januari 2008

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6. Aan de Raad. Made, 22 januari 2008 Aan de Raad Made, 22 januari 2008 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6 Raadsvergadering: 6 maart 2008 Onderwerp: Korpsnavigator Midden en West

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 24 april 2008 Agendapunt : 9

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 24 april 2008 Agendapunt : 9 Aan de Raad Made, 1 april 2008 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 24 april 2008 Agendapunt : 9 Raadsvergadering: 29 mei 2008 Onderwerp: Buitengewoon Opsporings Ambtenaren

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 3 mei 2007. Ontwerpbegroting Veiligheidsregio 2008

Aan de Raad. Made, 3 mei 2007. Ontwerpbegroting Veiligheidsregio 2008 Aan de Raad Made, 3 mei 2007 Raadsvergadering: 21 juni 2007 Nummer raadsnota: 9 Onderwerp: Ontwerpbegroting Veiligheidsregio 2008 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. G.L.C.M. de Kok Ambtelijke

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit 2. Notitie inzake BOA s

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit 2. Notitie inzake BOA s Aan de Raad Made, 1 april 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 29 mei 2008 Nummer raadsnota: 10 Onderwerp: Buitengewoon Opsporings Ambtenaren Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit 2. Memo m.b.t. aanbesteding.

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit 2. Memo m.b.t. aanbesteding. Aan de Raad Made, 3 februari 2009 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 26-02-2009 Nummer raadsnota: 12 Onderwerp: Sociaal-culturele accommodaties Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Casenr: Onderwerp:

Casenr: Onderwerp: Aan de Raad Made, 16 februari 2012 Agendapuntnummer: 8 Raadsvergadering 22 maart 2012 Registratienummer: 12int00645 Casenr: 12.00232 Onderwerp: Wijziging verordeningen sociale zekerheid nav wijziging Wet

Nadere informatie

Aan de commissie: Grondgebiedzaken Datum vergadering: 3 juni 2008 Agendapunt : 14

Aan de commissie: Grondgebiedzaken Datum vergadering: 3 juni 2008 Agendapunt : 14 Aan de Raad Made, 13 mei 2008 Aan de commissie: Grondgebiedzaken Datum vergadering: 3 juni 2008 Agendapunt : 14 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Onderwerp: Voorstellen n.a.v. de evaluatie 1 jaar wijkgericht

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 2 februari 2010 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 25 februari 2010 Nummer raadsnota: 10 Onderwerp: Ontsluiting Thijsseweg Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007 Aan de Raad Made, 13 februari 2007 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Raadsvergadering: 12 april 2007 Onderwerp: Diagnose Integrale Veiligheid gemeente

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 20 mei 2014

Aan de Raad Raad Made, 20 mei 2014 Aan de Raad Raad Made, 20 mei 2014 Agendapuntnummer: 10 Raadsvergadering 26 juni 2014 Onderwerp: Baggeren havens Registratienummer: 14int02330 Casenr: 14.00797 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage:

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 26/05/2009 Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Jong J. de (Wethouder), aanwezig Meggelen J. van (Wethouder), aanwezig

Nadere informatie

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Projectvoorstel Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Inhoudsopgave 2/8 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Historie 3 1.3. Doel

Nadere informatie

1. Rapport Feitenonderzoek behandeling van bouwinitiatieven (rapport Promes)

1. Rapport Feitenonderzoek behandeling van bouwinitiatieven (rapport Promes) Aan de Raad Made, 25 maart 2008 Raadsvergadering: 29 mei 2008 Nummer raadsnota: 6 Onderwerp: Feitenonderzoek naar de behandeling van Bouwinitiatieven bij de afdeling Grondgebied (rapport Promes) Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Aanbesteding accountant

Aanbesteding accountant Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering 4 maart 2004 Aan de Raad Agendapunt 15 Made, 17 februari 2004 Onderwerp Voorstel Financiële gevolgen Aanbesteding accountant In te stemmen

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 18 maart 2010. onderzoek naar verzelfstandiging openbaar onderwijs

Aan de Raad. Made, 18 maart 2010. onderzoek naar verzelfstandiging openbaar onderwijs Aan de Raad Made, 18 maart 2010 Raadsvergadering: 15 april 2010 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: onderzoek naar verzelfstandiging openbaar onderwijs Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening aan de Wabo

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening aan de Wabo Aan de Raad Made, 7 september 2010 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 23 september 2010 Nummer raadsnota: 12 Onderwerp: Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening aan

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 24 maart 2015

Aan de Raad Raad Made, 24 maart 2015 Aan de Raad Raad Made, 24 maart 2015 Agendapuntnummer: 9 Raadsvergadering 23 april 2015 Onderwerp: Overdracht molen de Arend aan stichting Molen de Arend Terheijden. Registratienummer: 15int00934 Casenr:

Nadere informatie

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 1 juli 2015 Onderwerp : Jaarrekening 2014 en jaarverslag 2014 VNOG Agendapunt : Kenmerk : Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding De jaarrekening

Nadere informatie

Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning , "Samen werken aan nieuwe verbanden". 1. Raadsbesluit 2. beleidsplan Wmo

Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning , Samen werken aan nieuwe verbanden. 1. Raadsbesluit 2. beleidsplan Wmo Aan de Raad Made, 4 december 2007 Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 19 december 2007 Agendapunt : 7 Raadsvergadering: 24 januari 2008 Onderwerp: Nummer raadsnota: Beleidsplan Wet maatschappelijke

Nadere informatie

CONCEPT Jaarstukken 2008 Gemeente Drimmelen

CONCEPT Jaarstukken 2008 Gemeente Drimmelen CONCEPT Jaarstukken 2008 Gemeente Drimmelen Vastgesteld door B&W d.d. 26 mei 2009 Vast te stellen in raadsvergadering d.d. 25 juni 2009 2 Inhoudsopgave Aan de Raad...7 Programmaverantwoording 2008...

Nadere informatie

Jaarstukken 2007 Gemeente Drimmelen

Jaarstukken 2007 Gemeente Drimmelen Jaarstukken 2007 Gemeente Drimmelen Concept jaarstukken 2007 (raadsvergadering d.d. 26 juni 2008) 2 Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Drimmelen Datum 15 mei 2008 Uw brief van Ons kenmerk

Nadere informatie

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant Aan de Raad Made, 9 oktober 2006 Raadsvergadering: 14 december 2006 Nummer raadsnota: 13 Onderwerp: Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen.

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen. Raadsvoorstel: Nummer: 2010-633 Onderwerp: Vaststellen verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015(vGRP2011-2015) Datum: 6 april 2011 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk/ T. van der Torren Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

1. Raadsbesluit 2. Subsidieverdeling op grond van nieuwe regeling

1. Raadsbesluit 2. Subsidieverdeling op grond van nieuwe regeling Aan de Raad Made, 23-10-2007 Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 21 november 2007 Agendapunt : 8 Raadsvergadering: 13 december 2007 Onderwerp: Subsidies voor volksfeesten en evenementen

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 03/08/2010 Smits C. (Secretaris), niet aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Vries H. de (Loco-secretaris), aanwezig Gurp J.H. van (Wethouder),

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 11/09/2012 Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Oomen A.J.G. (Wethouder), aanwezig Stoop P.J.W. (Wethouder), aanwezig

Nadere informatie

verzoek om vrijstelling voor het verbouwen van een voormalige griendkeet tot vakantiewoning aan de Hamseweg te Hooge Zwaluwe.

verzoek om vrijstelling voor het verbouwen van een voormalige griendkeet tot vakantiewoning aan de Hamseweg te Hooge Zwaluwe. Aan de Raad Made, 08-05-2007 Raadsvergadering: 21-06-2007 Nummer raadsnota: 20 Onderwerp: verzoek om vrijstelling voor het verbouwen van een voormalige griendkeet tot vakantiewoning aan de Hamseweg te

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer:

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Ter uitvoering van het

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Aan de Raad. Commissie IZ Agendapunt: 12 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Made, 29 april 2003

Aan de Raad. Commissie IZ Agendapunt: 12 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Made, 29 april 2003 Commissie IZ Agendapunt: 12 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 29 april 2003 Onderwerp Aanvullend krediet ten behoeve van aanpassingen legionella en gebruiksvergunningen

Nadere informatie

Verbeterpunten voor het functioneren van de afdeling Grondgebied

Verbeterpunten voor het functioneren van de afdeling Grondgebied Bijlage raadsbrief inzake Actieplan, eerste fase, n.a.v. Feitenonderzoek naar de behandeling van Bouwinitiatieven bij de afdeling Grondgebied (rapport Promes) Verbeterpunten voor het functioneren van de

Nadere informatie

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Geachte leden van de raad,

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Geachte leden van de raad, Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2015/465/PES E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 5 Uw bericht van Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt

Nadere informatie

Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 april 2008 Agendapunt : 6

Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 april 2008 Agendapunt : 6 Aan de Raad Made, 27 maart 2008 Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 april 2008 Agendapunt : 6 Raadsvergadering: 29 mei 2008 Onderwerp: Nummer raadsnota: Samenwerking Stichting Welzijn

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad,

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad, Agendapunt : 11 Voorstelnummer : 06-33 Raadsvergadering : 29 juni 2010 Naam opsteller : Sipke Diepbrink Informatie op te vragen bij : Sipke Diepbrink Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 *ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-34594/DV.16-586, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 maart 2016 Onderwerp: Beheerplannen Nota OOR; Vaststellen keuze kwaliteitsniveau

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 24 juni 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 3 juli 2008 Nummer raadsnota: Onderwerp: aanpassing tarieventabel bij de legesverordening 2008 i.v.m.

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 15/06/2010 Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Meggelen J. van (Wethouder), aanwezig Oosterhout M.F.L.A. van (Wethouder),

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 16 november Agendapuntnummer: int Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (WGA)

Aan de Raad. Made, 16 november Agendapuntnummer: int Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (WGA) Aan de Raad Made, 16 november 2011 Agendapuntnummer: 13 Raadsvergadering Gemeenteraad 22 december 2011 Onderwerp: Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (WGA) Registratienummer: 11int02978 Casenr:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd.

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 19 augustus 2008 Onderwerp: Verhardingsbeheer 2008-2012 in Sliedrecht. Samenvatting: We constateren met

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.17.1171 B.17.1171 Landgraaf, 20 juni 2017 ONDERWERP: Programmaverantwoording 2016 Raadsvoorstelnummer: 53 PROGRAMMA 1. Bestuur

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 07/12/2010 Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Gurp J.H. van (Wethouder), aanwezig Meggelen J. van (Wethouder), aanwezig

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar:

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:  behandelend ambtenaar: gemeente Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/13 13 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z64103.RD14-00791 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail behandelend

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: H. Bakker Ambtelijke coördinatie: afdeling GG/OW Steller: Pie Bauer/John Mandemakers. 1.

Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: H. Bakker Ambtelijke coördinatie: afdeling GG/OW Steller: Pie Bauer/John Mandemakers. 1. Aan de Raad Made, 27 februari 2007 Aan de commissie: Grondgebiedzaken Datum vergadering: 20 maart 2007 Agendapunt : 12 Raadsvergadering: 12 april 2007 Nummer raadsnota: Onderwerp: Uitwerking Rood-met-groen

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr Corsa kenmerk

Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr Corsa kenmerk Onderwerp Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr. 2014-037 Corsa kenmerk 14.0009805 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma de raad Ambtenaar G. Vonk Afdeling

Nadere informatie

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel Nieuwegein m Gemeenteraad % c r- - :. - -. r$ Q 2 013-302 Onderwerp Openstellen Duikeendtunnel Datum 13 september 2013 Raadsvoorstel Afdeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Budget voor uitvoeren

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Financiën : F. Ooyevaar Voorstel aan de raad Onderwerp : Jaarrekening 2012 (concept),

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: - ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: - ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

VOORGESCHIEDENIS / WAT IS ER AAN DE HAND?

VOORGESCHIEDENIS / WAT IS ER AAN DE HAND? Aan de Raad Made, 13 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 14 Onderwerp: Modernisering Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: M. Vos - Kroeze Ambtelijke

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Rapport TNO Operationele eisen en systeemconcept cameratoezicht d.d. januari 2008 (cameraplan).

Bijlagen: 1. Rapport TNO Operationele eisen en systeemconcept cameratoezicht d.d. januari 2008 (cameraplan). NOTA VOOR DE RAAD Datum: 25 januari 2008 Nummer raadsnota: 0008009 Onderwerp: Cameratoezicht uitgaansgebied. Portefeuillehouder: Burgemeester Bijlagen: 1. Rapport TNO Operationele eisen en systeemconcept

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 24/05/2011 Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Gurp J.H. van (Wethouder), aanwezig Meggelen J. van (Wethouder), aanwezig

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-118 Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Gevraagde beslissing 1. Het Beleidsplan

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen definitief ontwerp (DO) Zuiderzee-, Betuwe- en Groningenlaan Reg.nummer: 2009/210819

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen definitief ontwerp (DO) Zuiderzee-, Betuwe- en Groningenlaan Reg.nummer: 2009/210819 Raadsstuk Onderwerp: Vaststellen definitief ontwerp (DO) Zuiderzee-, Betuwe- en Groningenlaan Reg.nummer: 2009/210819 1. Inleiding In het Meerjarenprogramma (MJP) 2009-2013 (uitvoering 2009-2011) is de

Nadere informatie

Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 juni 2004 Agendapunt : 5. Aan de Raad. Made, 29 juni 2004

Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 juni 2004 Agendapunt : 5. Aan de Raad. Made, 29 juni 2004 Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 juni 2004 Agendapunt : 5 Aan de Raad Made, 29 juni 2004 Onderwerp Begrotingskader GROGZ 2005 Voorstel Financiële gevolgen Het begrotingskader GROGZ

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -- Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Voorgesteld besluit 1. Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG svoorstel Jaar Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG Portefeuillehouder: J. Otter Afdeling: Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf Team: Directiestaf A.M. Bosma, telefoonnummer 140591 Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie De Wolden Zuidwolde, 21 maart 2013 Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie De Wolden Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 1.1. De grondslag en de taak

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

Plan van aanpak NIEUWE DRANK- EN HORECAWET

Plan van aanpak NIEUWE DRANK- EN HORECAWET Plan van aanpak NIEUWE DRANK- EN HORECAWET 1 1. Inleiding Per 1 januari 2013 treedt de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking. De Eerste en de Tweede kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel. De

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 24 september 2009 Nr. 9 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om de jaarrekening/jaarverslag 2008 van GGD Zeeland vast te stellen en om niet in te stemmen

Nadere informatie

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen.

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen. Raadsbrief Made, 18 april 2011 Registratienr.: Onderwerp: Evaluatie Toerisme 2010 Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M. Vos-Kroeze Grondgebied S. van Dijk Aanleiding: Met deze brief brengen

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok) Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Raadsvergadering : 15 september 2003 Agendapunt : 23. Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Aan de Raad, In het coalitieprogramma

Nadere informatie

Raadsvergadering. 28 november Onderwerp Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bunnik 2012

Raadsvergadering. 28 november Onderwerp Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bunnik 2012 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 28 november 2013 13-102 Onderwerp Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bunnik 2012 Aan de raad, Onderwerp: Wijziging van de Algemene plaatselijke

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol Raadsvoorstel *Z00F5332ACC* Aan de raad Documentnummer : INT-14-10255 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Inleiding Op 1 januari 2014 is de

Nadere informatie