Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit. 2. Begrotingswijziging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit. 2. Begrotingswijziging"

Transcriptie

1 Aan de Raad Made, 2 december 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 18 december 2008 Onderwerp: Najaarsnota 2008 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: J.A. van Meggelen 1. Raadsbesluit 1. Ambtelijke coördinatie: afdeling Middelen Steller: W. van Mourik / M. Verbunt / F. Vervoorn 2. Begrotingswijziging SAMENVATTING In de Najaarsnota 2008 is de begroting getoetst aan de werkelijke ontwikkelingen tot en met het derde kwartaal van het begrotingsjaar (peildatum 1 oktober 2008). Naar verwachting zal het begrotingstekort afnemen t.o.v. de Berap 1½. In deze rapportage treft u uitsluitend de bestuurlijk relevante zaken aan en is een inschatting gemaakt van het jaarrekeningresultaat Tevens zijn de gevolgen voor het meerjarenperspectief in beeld gebracht. Als onderdeel van de financiële positie is tevens gerapporteerd over de voortgang van de kredieten en kapitaalgoederen. Tevens worden niet begrote mutaties in de reserves toegelicht. 1. Financiele positie 2008 Het financieel uitgangspunt voor deze Najaarsnota is de op 28 augustus 2008 vastgestelde Bestuursrapportage 1½ welke onderdeel vormde van de Kadernota Na deze datum en voor de peildatum van deze Najaarsnota heeft uw Raad geen besluiten meer genomen die de begroting 2008 beïnvloed hebben. Onderstaande tabel is dus het financiële uitgangspunt van deze rapportage. Tabel 1.1 Begroting 2008 inclusief alle besluiten t/m 1 oktober 2008 Omschrijving (bedragen x 1.000) Primaire begroting 2008 (Raadsbesluit d.d ) 4 V Genomen raadsbesluiten tot en met juni (na dekking) Vastgestelde 1ste Bestuursrapportage (inclusief consequenties amendement) Vastgestelde Berap 1½ Financiële positie na de vastgestelde raadsbesluiten t/m 1 oktober N -446 N -884 N De Najaarsnota 2008 leidt per saldo tot een positieve bijstelling van de begroting waardoor naar verwachting het begrotingstekort bedraagt. Het negatieve saldo zal bij de jaarrekening ten laste van de Algemene reserve gebracht moeten worden. Deze reserve heeft nu een saldo van ca. 2,2 miljoen. De belangrijkste oorzaken van deze positieve bijstelling worden vanaf 2. Verantwoording per programma toegelicht en zijn samengevat in onderstaande tabel N 1

2 Tabel 1.2 Prg. Omschrijving Nadelen 1 Advieskosten -35 N 3 Bermen -28 N 5 Dividend Intergas -6 N -160 N -160 N -160 N -160 N 7 Kosten bouwvergunningen -26 N 8 Uitvoering Tang-Spekman -55 N 10 BTW Cour, Mayboom en Plexat -51 N -51 N -51 N -51 N -51 N Totaal nadelen -201 N -211 N -211 N -211 N -211 N Voordelen 1. Griffie 15 V 1. Leges burgerzaken 38 V 6 Kapitaallasten Windhoek en Schittering 22 V 7 Leges bouwvergunningen 34 V 7 Overige grondzaken 89 V 8 WMO voorzieningen 68 V 8 Regionale ambulance voorziening 14 V 8 WWB inkomensdeel 73 V 8 Bijzondere bijstand 30 V 8 Sociale werkvoorziening 20 V 8 Kinderdagopvang 10 V 9 Milieuvergunningen 36 V 11 Algemene uitkering: Septembercirculaire 139 V 11 Financiering 51 V Totaal voordelen 639 V Diverse 11 V -24 N -19 N -24 N -25 N Totaal Afwijkingen 450 V -235 N -230 N -235 N -236 N Bovenstaande afwijkingen zijn dus grotendeels incidenteel van aard. De uitzonderingen hierop betreffen de BTW gemeenschapshuizen ( ), het vervallen dividend Intergas ( ) en enkele kleine afwijkingen (ca ). Hierdoor wijzigt het bij de begroting 2009 vastgestelde meerjarenperspectief. Tabel 1.3 Omschrijving Begroting 2009/Berap 1½ N 620 V 448 V 342 V 658 V Financiële gevolgen Najaarsnota V N N N N Verwacht begrotingssaldo na Najaarsnota N 385 V 218 V 107 V 422 V

3 Reserves Naast mutaties in de exploitatie worden tevens mutaties in de reserves voorgesteld. Bij de resultaatbestemming van de jaarrekening zal, van deze en de reeds begrote mutaties, op grond van het Besluit Begroten en Verantwoorden, besluitvorming worden gevraagd. De belangrijkste mutaties zijn: Tabel 1.4 Prg. Mutatie reserves Onttrekkingen: 3 Egalisatiereserve Riolering 2 V 5 Reserve kapitaallasten: Toeristische infrastructuur 16 V 6 Reserve kapitaallasten: St. Jan / Frederik Hendrik 208 V 6 Reserve kapitaallasten: Flinstering 60 V 59 V 59 V 58 V 7 Reserve bestemmingsplannen: buitengebied 47 V 78 V 7 Algemene reserve: planschades 14 V 7 Algemene reserve Grondbedrijf: nadelig resultaat 309 V 7 Reserve Behoud gemeentelijke monumenten 10 V 9 Egalisatiereserve Reiniging 234 V 10 Reserve Maatschappelijke knelpunten 48 V 13 Reserve Claim: vervallen claims - 17 N Totaal onttrekkingen 871 V 138 V 59 V 59 V 58 V Stortingen: 3 Egalisatiereserve Riolering - 56 N - 6 N - 1 N 6 Voorziening Voortijdig schoolverlaten: omzetting naar reserve - 84 N 7 Reserve kapitaallasten: Flinstering N 7 Reserve Grondbedrijf: Bovenwijkse Voorzieningen N 7 Reserve Grondbedrijf: aanleg N Totaal stortingen N - 56 N - 6 N - 1 N 0 - Totaal mutaties reserves N 82 V 53 V 58 V 58 V Toelichting tabel 1.4 Programma 3 Onttrekking / storting egalisatiereserve Riolering De egalisatiereserve wordt gemuteerd om de meer/minder kosten m.b.t. riolering te dekken. Deze systematiek werd en wordt ook bij de jaarrekening gebruikt. De mutaties op de reserve zijn dus geen onderdeel van de resultaatbestemming. Dit geldt tevens voor de andere egalisatiereserves (reiniging, begraafplaatsen en hondenoverlast ). De oorzaken van de afwijkingen staan toegelicht bij het programma. Programma 5 Onttrekking Reserve kapitaallasten Toeristische infrastructuur De kapitaallasten van het krediet toeristische infrastructuur haven Lage Zwaluwe komen ten laste van de reserve kapitaallasten. Programma 6 Omzetting voorziening naar reserve Op grond van uitspraken van de commissie BBV wordt de Voorziening Voortijdig Schoolverlaten omgezet in een reserve. Per saldo heeft dit geen financiële gevolgen. Programma 6 Onttrekking reserve kapitaallasten St. Jan / Frederik Hendrik De boekwaarde gebouwen van de St. Jan en de Frederik Hendrik dient afgeboekt te worden i.v.m. de nieuwe school de Schittering. De kapitaallasten die hieruit voortkomen, worden ten laste van de reserve kapitaallasten gebracht. Programma 6 Storting / onttrekking reserve kapitaallasten Schittering De school wordt grotendeels betaald uit de planontwikkeling. Conform besluitvorming bedragen de netto kosten van deze school De school dient echter op grond van de BBV tegen de juiste boekwaarde te worden gewaardeerd waardoor het krediet administratief verhoogd moet worden. Hier tegenover staat een verhoging van de reserve kapitaallasten van gelijke omvang zodat e.e.a. budgettair neutraal verwerkt kan worden. 3

4 Programma 7 Onttrekking bestemmingsplannen Dit betreft de uitgaven voor het bestemmingsplan Buitengebied uit de reserve Herziening bestemmingsplannen. Voor een uitvoerige toelichting wordt verwezen naar het programma. Programma 7 Onttrekking Algemene reserve (planschades) Uitgekeerde planschades, welke niet verhaald kunnen worden, worden conform vastgesteld beleid onttrokken uit de Algemene reserve. Zie toelichting op het programma. Programma 7 Onttrekking / stortingen Reserves van het Grondbedrijf Dit betreft de mutaties a.g.v. bijstellingen van de stand van zaken van diverse projecten alsmede afgesloten exploitatieovereenkomsten. Dit resulteert in een storting (bijdrage) van in de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen en in de Reserve aanleg. Daarnaast leiden de diverse mutaties tot een negatief resultaat voor het Grondbedrijf ten grootte van welke uit de Algemene reserve Grondbedrijf wordt onttrokken. Programma 7 Onttrekking uit Reserve Behoud Gemeentelijke Monumenten Per jaar is er een bedrag van opgenomen voor de verstrekking van subsidies voor het behoud van gemeentelijke monumenten. Overschotten en tekorten in een jaar worden gestort of onttrokken uit de hiervoor ingestelde reserve. Zie toelichting op het programma. Programma 9 Onttrekking Egalisatiereserve Reiniging De meer/minder kosten m.b.t. reiniging worden gedekt uit de egalisatiereserve Reiniging. De oorzaken hiervan staan toegelicht bij het programma. Programma 10 Onttrekking reserve Maatschappelijke knelpunten Middels de begroting 2007 is besloten ruim 1,5 miljoen incidenteel te besteden aan Maatschappelijke knelpunten en hiervoor een reserve te vormen. In 2008 worden de kosten m.b.t. uitbreiding biljart Mayboom onttrokken uit de reserve. Onttrekking reserve Claims: vervallen claims De bij de jaarrekening 2007 ingediende claims m.b.t. benchmark en rechtmatigheid kunnen vervallen daar de kosten binnen de bestaande budgetten worden opgevangen of niet gemaakt worden. 2. Verantwoording per programma Onderstaand zijn per programma per doelstelling de belangrijkste ontwikkelingen genoemd die aandacht verdienen (oranje) of besluitvorming vragen (rood). Tevens zijn de financiële afwijkingen vermeld waarover besluitvorming wordt gevraagd. Hierbij staan de letters N en V voor Nadeel respectievelijk Voordeel. Indien zaken onafwendbaar zijn, is dit al bevestigend aangegeven met ja. Indien er aanleiding toe is wordt per programma tevens de ontwikkeling van de claims, kredieten en risico s aangegeven. 2.1 Programma 1. Relatie met de burger Beleidsverantwoording Tabel Beleidsverantwoording programma Het vasthouden, maar liever nog verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening Uitbouwen frontoffice nieuwe stijl Vanaf 1 september 2006 is de frontoffice nieuwe stijl gestart. Er is gekozen om met generalisten te gaan werken vanuit een groeimodel. In december 2007 is een opleiding afgerond (en kan er daadwerkelijk verdieping van de materie op de diverse afdelingen plaatsvinden ( learning on the job ). Door diverse omstandigheden, voornamelijk langdurige ziekte, zijn wij genoodzaakt om het uitbouwen c.q. verbouwen van de frontoffice te temporiseren. Daarnaast zijn onlangs diverse onderzoeken gehouden naar de klanttevredenheid, de telefonische bereikbaarheid en de afstemming tussen de front- en backoffice. De resultaten zijn in april het college besproken. Vooruitlopend hierop kan worden gemeld dat naast diverse verbeterpunten, de afdeling publiekszaken 4

5 diverse verbeterpunten, de afdeling publiekszaken op diverse onderdelen goed scoort (klanttevredenheid, deskundigheid, etc.). Dit geldt trouwens voor alle loketten, waaronder het WMO-loket. De geconstateerde verbeterpunten zijn verwerkt in een concreet verbeterplan/analyse. Dit plan is voor de zomer gerealiseerd. Voornaamste conclusie is dat de organisatie/ afdeling goed op weg is, maar dat de basis nog wel dient te worden verbeterd. Tevens worden diverse aanbevelingen gedaan om juist deze basis te verbeteren. Dit varieert van eenvoudige technische aanpassingen tot meer complexe vraagstukken, als wat voor antwoord heeft de gemeente Drimmelen op het concept Antwoord (de visie van de rijksoverheid op de lokale dienstverlening rond 2015). Verder is al een concrete start gemaakt met de uitvoering van diverse aanbevelingen. Hierbij gaat het o.a. om het realiseren van een verdere integratie van het fysieke kanaal (de balies) en het optimaliseren van het telefoniekanaal. Tevens zijn de openingstijden aangepast aan de wensen van de klant. De avondopenstelling is bijv. aangepast. Tot slot gaat het bij het uitbouwen van de frontoffice nieuwe stijl om een continue veranderingsproces dat vanuit de organisatie goed moet worden begeleid Verdere uitbouw Geen bijzonderheden website Invoering authentieke Zie toelichting 3. Projecten. basisregistraties Digitalisering Zie toelichting tabel Implementatie traject terugdringing administratieve lasten Zie programma 5, punt Het meer betrekken van de burger bij de beleidsvorming Trainingen schrijven kaderstellende notities voor Trainingprogramma wordt in overleg met MT opgesteld ambtenaren Vervolg oriëntatie en Evaluatie aangepaste vergaderwijze medio 2009 implementatie anders vergaderen Vormgeven van het burgerinitiatief Uitgesteld tot de tweede helft van 2009, na de evaluatie van de nieuwe vergaderwijze van de raad Ontwikkelen toekomstvisie Uitgesteld tot Drimmelen op weg naar Implementeren Is onderdeel van de projectaanpak. leidraad burgerparticipatie versie Instellen burgerpanel Is onderdeel van burgerparticipatie. 1.3 Het maken van een cultuuromslag Het beschrijven van een tweede deel van de werkprocessen In het najaar van 2008 is hiermee een start gemaakt. Gekozen is voor de beschrijving van enkele afdelingsoverstijgende processen Verzorgen van trainingen op het gebied van klantgericht schrijven Op dit moment worden de mogelijkheden tot het organiseren van een in-company-training voor het schrijven van adviezen, rapporten, voorstellen en besluiten onderzocht. Uitvoering zal eerst in 2009 plaats vinden. 5

6 1.3.3 Interne raadscommunicatie; Werkgroep Raads/ BestuursInformatie-Systeem Verbetering interne raadscommunicatie is afgerond. Tabel Overzicht financiële mutaties 1. Relatie met de burger Akkoord j/n Financiële mutaties (bedragen x 1.000) a.griffie 15 V b. Leges burgerzaken 38 V c. Advieskosten -35 N Diverse per saldo 16 V -3 N -3 N -3 N -3 N Totaal 1. Relatie met de burger 34 V -3 N -3 N -3 N -3 N Totaal 1. Relatie met de burger na dekking 34 V -3 N -3 N -3 N -3 N Toelichting tabel a. Griffie In 2008 wordt een burgerenquête/verdiepend onderzoek uitgevoerd. De kosten hiervan zijn echter lager dan geraamd. De kosten zijn met name lager, omdat er sprake is van een vervolgenquête op de eerder gehouden enquête in 2005 en gebruik kan worden gemaakt van het toen ontwikkelde model. Tevens was, in het kader van Anders vergaderen, een bedrag geraamd voor vergaderen op een alternatieve locatie. Hiervan is geen sprake geweest waardoor deze gelden nu vrijvallen. b. Leges burgerzaken Met name het onderdeel rijbewijzen vertoont een positieve afwijking (1.100 stuks). Dit heeft te maken met de vervangingscyclus. Dit jaar en de komende 2 jaren verwachten we een meer dan gemiddelde vervanging. Daarna neemt het aantal sterk af voor een periode van ca. 5 jaar. Tevens zijn er 500 paspoorten meer verkocht en 150 Identiteitskaarten minder. c. Advieskosten Door enkele incidenten dient het budget 2008 te worden verhoogd met Het gaat daarbij met name om de advieskosten in het kader van de strafzaak met betrekking tot de grondwateronttrekking, de kosten van een onderzoek door het bureau integriteit en kosten die verband houden met de afwikkeling van het onderzoek grondgebied Voortgang claims Onderzoek functioneren afdeling Grondgebied ( ) In 2008 is het onderzoek afgerond en zijn de beschikbare middelen hiervoor aangewend. Inhuur t.b.v. GBA audit ( ) Mede dankzij tijdelijke inhuur van een specialist (binnen de beschikbare middelen) is de gemeente Drimmelen begin 2008 geslaagd voor de GBA audit. 2.2 Programma 2. Veiligheid Beleidsverantwoording Tabel Beleidsverantwoording programma Politie- en brandweerkorpsen op voldoende sterkte houden, voldoende geoefend houden en zoveel mogelijk komen tot regionale samenwerking De paraatheid van het korps Uitwerken van het regionaal samenwerkingsverband Ten aanzien van de paraatheid brandweer is op dit moment niets te melden anders dan dat dit item voortdurend de aandacht heeft zeker in het kader van de concept algemene maatregel van bestuur m.b.t. de regionalisering van de brandweer. Vanwege de roosterdruk bij het proces noodhulp (politie) worden wijkagenten ingezet. De gemeente zet zich in om de prioriteiten uit het lokaal veiligheidsbeleid uitgevoerd te krijgen. Begin juli is door het Algemeen Bestuur een bestuurlijke pitsstop afgekondigd gedurende de zomer van Er is een externe deskundige aangesteld om het proces te redesignen. De 6

7 2.1.3 Implementatie samenwerkingsovereenkoms t 3 x rood Huisvestingsonderzoek brandweerpost Lage Zwaluwe Opstellen van het oefenplan 2007/ Versterken positie gemeente in Veiligheidsregio (3 x oranje) Oefenen en opleiden gemeentepersoneel i.v.m. de rampenbestrijding aangesteld om het proces te redesignen. De inrichting van de regionalisering staat ter discussie, waarbij de nadruk wordt gelegd op een bottom-up - benadering. Onlangs is met de burgemeesters besproken om op korte termijn de mogelijkheden te onderzoeken om de dagelijkse werkzaamheden (bedrijfsvoering) dusdanig in te richten dat het maximale resultaat van het samenwerkingsverband kan worden behaald. De locatie in Lage Zwaluwe is definitief geworden. De benodigde middelen zijn beschikbaar gesteld en momenteel wordt het gebouw aangepast/ verbouwd (gereed medio 2009). Geen bijzonderheden Geen bijzonderheden Geen bijzonderheden 2.2 Het bevorderen van de nalevingbereidheid Opstellen en uitvoeren van het Handhavinguitvoeringsplan 2008 Door de komst van het Activiteitenbesluit en het aanzienlijk wijzigen van het Gebruiksbesluit is het lastig op voorhand het aantal en de omvang van de controles te bepalen. Daarom wordt 2008 gezien als een overgangsjaar, waarvoor een beperkt HUP is opgesteld. 2.3 Activiteiten in de openbare ruimte ordelijk en veilig laten verlopen Opstellen Jaaruitvoeringsprogramma 2008 Het Jaaruitvoeringsprogramma is door het College van B&W vastgesteld op 5 februari Het veiligheidsdenken in de gemeente integraal verder uitwerken Instandhouden waterpolitie Uitvoering geven aan creatieve en preventieve projecten om de jeugdoverlast tot een minimum te beperken Implementatie veiligheidsstructuur Tabel Overzicht financiële mutaties Maakt onderdeel uit van het integraal veiligheidsbeleid Drimmelen en is een doorlopend proces. De gemeente Drimmelen draagt voor de komende jaren de exploitatiekosten van de post waterpolitie in Drimmelen. De regiopolitie Midden en West Brabant heeft een convenant afgesloten met de KLPD waterpolitie m.b.t. het politietoezicht in de Biesbosch. Geen bijzonderheden Is een doorlopend proces i.h.k.v. de nota integrale veiligheid Drimmelen Veiligheid Akkoord j/n Financiële mutaties (bedragen x 1.000) a. Opleiding rampenbestrijding 8 V Diverse per saldo 1 V Totaal 2. Veiligheid 9 V Totaal 2. Veiligheid na dekking 9 V

8 Toelichting tabel a. Opleiding rampenbestrijding Op de post studiekosten is dit jaar sprake van een onderschrijding ( 8.000). Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat de functie van de ambtenaar rampenbestrijding, die zorg draagt voor het aanbod van opleidingen, geruime tijd nauwelijks ingevuld is kunnen worden, anderzijds worden we geconfronteerd met het gegeven dat opleidingen vaak vol zitten, waardoor deelname dit jaar niet meer mogelijk is. Voortgang claims Onderzoek huisvesting brandweer Zwaluwe ( 6.435) Begin 2008 is het onderzoek afgerond waarna kredietvotering mogelijk was. De kosten van het onderzoek waren 500 lager dan de claim. Smartboard crisisruimte ( 7.500) In 2008 is het smartboard aangeschaft. De beschikbaar gestelde middelen zijn toereikend. Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel Overzicht investeringen 2. Veiligheid Kleur Raming Uitgaven Restant Mutatie Akkoord j/n Investeringen (bedragen x 1.000) a. Bevelvoerderskaarten N.v.t. b. OGS-materialen N.v.t. c. Tankautospuiten (3 stuks) N.v.t. d. Kazerne Lage Zwaluwe N.v.t. Totaal 2. Veiligheid a. Bevelvoerderskaarten Nog enkele kaarten moeten worden aangeleverd. Bij de jaarrekening 2008 zal naar verwachting het krediet kunnen worden afgewikkeld. b. OGS-materialen In de loop van 2008 zijn de materialen gekeurd en is inzicht verkregen met betrekking tot de vervanging. Onlangs heeft het college ingestemd met de vervanging van materialen. Deze vervanging is thans in gang gezet maar de afronding van het krediet zal naar verwachting niet meer in 2008 plaats kunnen vinden. Het krediet kan nog niet worden afgewikkeld. c. Tankautospuiten (3 stuks) De tankautospuiten en de bepakkingen zijn geleverd en de afronding is in volle gang. Het beschikbaar gestelde krediet zal niet worden overschreden. d. Kazerne Lage Zwaluwe In november vindt de verhuizing plaats naar de nieuwe kazerne aan de Zwingel vanwege de levering van het nieuwe voertuig. Verwacht wordt dat de verbouwingswerkzaamheden plaats zullen vinden in het voorjaar van De bouwaanvraag hiervoor loopt. 8

9 2.3 Programma 3. Openbare ruimte Beleidsverantwoording Tabel Beleidsverantwoording programma Het schoon, heel en veilig houden van de woon-, recreatie- en werkomgeving in de gemeente Uitvoering van het dagelijks onderhoud vanuit wijkteams Sinds 1 jan wordt gewerkt in wijkteams. In verband met de nieuwe werkwijze is voorlopig sprake van een permanente monitoring. Inmiddels heeft dit geleid tot het terugbrengen van het aantal wijkteams van 4 naar 3 per 1 april, waarbij nadrukkelijk is gekeken naar de combinatie van totaal inzet uren en het daadwerkelijke werk in de verschillende wijken. Er is een totale jaarplanning gemaakt volgens welke gewerkt wordt. Na afloop van het jaar zal deze worden geëvalueerd en waar nodig aangepast. Sinds 1 juli wordt het preventief onderhoud m.b.t. de drukriolering weer in eigen beheer uitgevoerd. Naast het werk wat door de eigen teams wordt uitgevoerd zijn ook binnen verschillende producten aannemers actief. Vanuit de eigen dienst wordt erop toegezien dat het werk conform de afspraken in de bestekken/ opdrachten wordt uitgevoerd. De wijkteams zijn onder andere ook belast met het Cultuurverandering wijkteams afhandeling van meldingen. Gedurende 2006 en 2007 is veel aandacht besteed aan de andere wijze van werken, inmiddels betreft het hier een geaccepteerde en daarmee reguliere wijze van werken Opstellen beleidsplan Openbare Verlichting Verbetering van de werkprocessen rondom klachtenafhandeling Voor het opstellen van het beleidsplan is een claim gehonoreerd. In mei heeft een opinieronde hierover in de commissie plaatsgevonden. Het verbeterproces is in samenwerking tussen de Front office en de afdeling Openbare werken in gang gezet. Inmiddels zijn ook de uitkomsten van de Telefonische Bereikbaarheid en het Klant tevredenheidsonderzoek bekend. De verbetervoorstellen die hierin zijn opgenomen worden hierbij betrokken. De beide afdelingen blijven de voortgang nauwkeurig volgen. Inmiddels heeft dit al geleid tot een veel groter percentage afhandeling van meldingen binnen de daarvoor afgesproken 5 werkdagen. Bespreking van de voortgang in de raad vindt plaats middels de motie Versterking en versnelling van het maken van een cultuuromslag naar een dienstverlenende organisatie Integraal werken Naast de uitvoering van het dagelijks onderhoud is het na verloop van tijd noodzakelijk om meer structureel onderhoud uit te voeren of zelfs over te gaan tot volledige vervanging van materialen. De werkzaamheden die in dit kader uitgevoerd worden, worden zoveel mogelijk in overleg met betrokkenen voorbereid en integraal met de verschillende producten uitgevoerd (wegen, riolering, openbare verlichting, verkeer en groen). Voor 2008 staan o.a. de volgende projecten op de planning: Hooge Zwaluwe; Onderstraat (voorbereiding gestart, start uitvoering te verwachten eerste kwartaal 2009) en Grijze wijk (Voorbereiding start 4 e kwartaal 2008, uitvoering 2009) 9

10 Lage Zwaluwe; Groningerlaan e.o.(uitvoering loopt, oplevering te verwachten ongeveer maart 2009) Made; Berkenlaan, Parklaan, Boslaan (Uitvoering loopt, oplevering nog eind 2008 te verwachten). Wagenberg; Nieuwstraat (In verband met participeren waterleiding, voorbereidingen wat vertraagd, uitvoering 2009)en Terheijden, Kalkvliet.(Voorbereiding gestart, uitvoering 2009) 3.2 Voorkomen van wateroverlast Vaststelling van een integraal waterplan inclusief een nieuw Gemeentelijke RioleringsPlan (G.R.P.) Het Waterbeleidsplan inclusief Gemeentelijke Riolerings Plan is in 2007 inclusief tarieven door de raad vastgesteld (24 mei 2007 en 13 december 2007) Wegwerken achterstallig onderhoud watergangen en overdracht van het beheer van het stedelijk water aan het waterschap Waar, op basis van de capaciteit van het stelsel, noodzakelijk gescheiden stelsels aanleggen bij de ontwikkeling van woningbouwprojecten en bestaande wijken Het baggeren van de Ganshoeksingel te Lage Zwaluwe is afgerond. De Ganzenweel zal in het vierde kwartaal 2008 worden uitgevoerd. Door bezwaren vanuit de omgeving en de hieruit voortvloeiende herberekeningen zijn de werkzaamheden vertraagd. Daarnaast wordt de Brandput (project vervanging riolering Groningenlaan) ook gebaggerd. Voor 2008 en verder dient nog een uitvoeringsprogramma te worden opgesteld. Het aanleggen van gescheiden stelsels wordt gecombineerd met de vervangingsinvesteringen (bijv. Groningenlaan en omgeving, Wethouder Crezeelaan en omgeving en Biesboschweg). Daarnaast worden bij ontwikkeling van woningbouwprojecten altijd gescheiden stelsels opgenomen in de waterparagraaf van het bestemmingsplan Uitvoering G.R.P. Op diverse plaatsen in de gemeente is de riolering aan vervanging toe, in een aantal gevallen kan worden volstaan met het relinen of reparatie ervan. In 2008 is o.a. gestart met de voorbereiding van het verplaatsen van de overstort Hofstad en met het project kalkvliet vierhoven. Voor een opsomming en toelichting op de uitvoering van het G.R.P. wordt verwezen naar de toelichtingen op het onderdeel Voortgang Kapitaalgoederen (kredieten). 3.3 Vergroting (zo mogelijk actieve) betrokkenheid van bewoners en bedrijven Evaluatie nieuwe werkwijze buitendienst Vooruitlopend op een totale werkwijze is inmiddels besloten om van 4 wijkteams naar 3 wijkteams te gaan waarbij de capaciteit beter afgestemd is op de vraag vanuit de verschillende wijken. Een algehele (interne) evaluatie (inclusief wijkbeheer) is in het tweede kwartaal aangeboden. Een externe evaluatie zal worden meegenomen in een volgend algemener klanttevredenheidsonderzoek Opstellen wijkjaarplannen In mei 2008 is het eerste wijkjaarplan voor Hooge en Lage Zwaluwe gepresenteerd. Door het ontbreken van een goed netwerk in de wijk betreft het nog een jaarplan wat door de gemeente met de verschillende in de wijk werkende organisaties is samengesteld. De betrokkenheid van de bewoners is beperkt gebleven tot de bewonersavond en de wijkschouw. Voor wijken waar een bewonersoverleg aanwezig is, zal in de loop van 2009 een wijkjaarplan samen met betrokken partijen inclusief de bewoners gemaakt worden. 10

11 3.3.3 Netwerk wijkbeheer Om goed uitvoering te kunnen gaan geven aan het wijkgericht werken is het noodzakelijk om in de verschillende wijken een overlegstructuur op te bouwen met de verschillende partners. Op deze manier wordt het mogelijk om meer structureel te kijken naar de wijk, de problematiek, de maatregelen en de prioriteit hierin. De per 1 april aangestelde nieuwe wijkcoördinator heeft in Wagenberg, Drimmelen en Made een aanvang om te komen tot gestructureerde bewonersoverleggen gemaakt. Deze variëren in formaliteit van dorpsraad in oprichting in Wagenberg, tot leefbaarheidsgroep in Drimmelen en bewonersoverleg in beginfase in Made. Het streven is om in 2009 in 4 van de 6 kernen een bewonersoverleg te hebben. In alle dorpskernen is een wijkschouw gehouden. In Drimmelen is een bewonersavond geweest. In Made is er een avond wijkgericht werken gehouden voor buurtverengingen, verankeringsgroep Ouderenproef en de huurdersvereniging. Het is het streven om vanuit dit overleg eind 2008 een bewonersavond in Made te organiseren over wijkgericht werken. De stuurgroep wijkgericht werken is in oktober bijeen geweest om te kijken hoe we verder gaan met de integrale samenwerking met de partners politie, woningbouw, gemeente en bewoners. Met de verschillende partners gaat regelmatig overleg komen om elkaar goed te informeren. Tot nu toe gebeurde dit incidenteel Evaluatie wijkbeheer In de raadsvergadering van 26 juni is de evaluatie van het eerste jaar wijkbeheer voorgelegd. Hierin zijn tevens enkele aanbevelingen voor de toekomst gedaan ter besluitvorming. Tabel Overzicht financiële mutaties 3. Openbare ruimte Akkoord j/n Financiële mutaties (bedragen x 1.000) a. Riolering: diverse mutaties -2 N 56 V 6 V 1 V b. Gladheidbestrijding 3 V c. Openbare Verlichting -4 N d. Bermen en bermsloten -28 N Totaal 3. Openbare ruimte -31 N 56 V 6 V 1 V 0 - Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen a. Egalisatiereserve riolering 2 V -56 N -6 N -1 N Totaal 2 V -56 N -6 N -1 N 0 - Totaal 3. Openbare ruimte na dekking -29 N Toelichting tabel a. Riolering: diverse mutaties Deze diverse kleine mutaties worden verrekend met de hiervoor ingestelde egalisatiereserve Riolering. Daarnaast is op verzoek van de fractie Drimmelen in het kader van de begroting 2009 gekeken naar een eventuele temporisering. Conclusie hiervan was, zoals gemeld in de beantwoording van de technische vragen van de begroting 2009, dat de vervangingsinvestering voor 2009 met één jaar doorgeschoven kan worden. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van in 2009, welke ingezet kan voor verlaging van het voorgestelde tarief. In de raad van december 2008 zal dit worden voorgelegd met de behandeling c.q. vaststelling van de tarieven c.q. verordeningen. b. Gladheidbestrijding Vanwege de zachte winter begin 2008 en de strooiwerkzaamheden tot op heden, is een inschatting gemaakt van de kosten m.b.t. de gladheidbestrijding voor de rest van het jaar. Dit leidt tot een aframing van de hoeveelheid aan te kopen zout. Per saldo geeft dit een voordeel van ca

12 c. Openbare Verlichting Als gevolg van schades aan voornamelijk armaturen, mede als gevolg van vandalisme, is het hiervoor geraamde bedrag overschreden met ca Daarnaast is een nieuw onderhoudscontract afgesloten m.b.t. de provinciale weg N285. Het contract valt ca goedkoper uit. In de begroting 2009 e.v. is hier al rekening mee gehouden. d. Bermen en bermsloten In het kader van de ontvangstplicht van het slootvuil, inclusief afvoeren van de waterschapssloten, zal naar verwachting een bedrag benodigd zijn van Dit was niet geraamd en ook niet te voorzien, omdat dit ook niet afgesproken is voor Pas in de loop van 2008 gaf het Waterschap aan deze werkzaamheden wel nog dit jaar te starten in tegenstelling tot eerdere afspraken. Voor de begroting 2009 e.v. is wel een structureel jaarbedrag van ca hiervoor opgenomen. Tevens heeft het Waterschap in overleg slootafval (zand/baggerspecie) opgeslagen op de Tweede Ruitersvaartseweg. Dit moet ook nog afgevoerd worden en zal naar verwachting een bedrag kosten van Daarnaast zijn er incidentele kosten van gemaakt voor het herstellen van een ingezakt talud aan de Bosbies te Terheijden. Vanwege het eigendomsrecht zijn deze herstelwerkzaamheden na onderling overleg met het Waterschap uitgevoerd. Met het Waterschap lopen gesprekken over de kostenverdeling hiervan. Uitgangspunt van de gemeente is een verdeling op basis van ieder 50%. Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel Overzicht investeringen 3. Openbare ruimte Kleur Raming Uitgaven Restant Mutatie Akkoord j/n Investeringen (bedragen x 1.000) Wegen a. Kruispunt Wagenberg V Ja/nee b. Luchtfoto's / onderlegerbeelden V Ja/nee Totaal Wegen V Openbaar groen c. Landschapsbeleidsplan: groenvoorziening N.v.t. Totaal Openbaar groen Speelterreinen d. Aanleg/herpl. skatebaan Terheijden N.v.t. Totaal Speelterreinen Riolering e. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie N Ja/nee f. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie N.v.t. g. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie N.v.t. h. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie N.v.t. i. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie V Ja/nee j. Project Stuivezand (riolering / wegen) N.v.t. k. Vervanging gemalen (mechanisch / elektrisch): diverse V Ja/nee l. Vervanging gemalen: Gaete, Plasstr., endijk, Zwingel N.v.t. m. Aanpassing overstort Hofstad N.v.t. n. Aanvullende maatregelen stelsels Terheijden / Wagenberg N.v.t. o. Basis meetprogramma N.v.t. p. Vervangen oude onderstations door CARs onderstations N Ja/nee q. Verbrede zorgplicht IBA's N Ja/nee r. Baggerplan (uitvoering 2008) N.v.t. Totaal Riolering N Begraafplaatsen s. Uitbreiding begraafplaats Leeuwerikstraat N Ja/nee t. Herstructurering / ruiming oude begraafplaatsen Made N Ja/nee u. Uitbreiding columbarium N.v.t. Totaal Begraafplaatsen N Totaal 3. Openbare ruimte N Toelichting tabel Wegen a. Kruispunt Wagenberg (en Kruising Zeggelaan / Provinciale weg) Inmiddels is de eindfactuur binnen. Voor beide kredieten bedraagt deze in totaal terwijl beschikbaar is. Derhalve valt een restant van vrij. Dit betekent een voordeel op de kapitaallasten van nog geen 800 per jaar (zie ook toelichting programma 4. Verkeer en vervoer). Het voordeel is al verwerkt in de eerste bestuursrapportage, het restantkrediet kan echter worden afgeraamd. 12

13 b. Luchtfoto's / onderleggerbeelden Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. Mede door het meeliften met de GBKN zijn de uitgaven lager uitgevallen ( ). Het krediet kan worden afgesloten (afgeraamd). Per saldo leidt dit tot een voordeel op de kapitaallasten van ca voor Het voordeel wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve Riolering. Openbaar groen c. Landschapsbeleidsplan: groenvoorziening Op 24 januari 2008 heeft de Raad besloten om deel te nemen aan het Stimuleringskader Blauwe Diensten. Daarbij heeft de Raad besloten om in 2008 en 2009 een bedrag van inclusief BTW in te zetten uit het krediet Landschapsbeleidsplan: groenvoorziening. Vanuit de provincie wordt hiervoor nog een rekening gestuurd. In 2009 wordt tevens bekeken welke projecten vanuit Landschapsbeleidsplan uitgevoerd kunnen worden. Het krediet kan nog niet worden afgesloten Speelterreinen d. Aanleg / herpl. skatebaan Terheijden Tot op heden is een bedrag van uitgegeven. Hiertegenover staat een bijdrage van Rasenberg Aannemersbedrijf ( 7.500) en een bijdrage van Woningstichting Volksbelang ( 5.000). Er zijn nog enkele kleine rekeningen onderweg. Naar verwachting kan in het eerste kwartaal van 2009 het restantkrediet afgesloten worden. Riolering: vrijverval riolering e. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2003 Tijdens de rioolinspectie 2003 is gebleken dat de riolering in de Groningenlaan toe is aan vervanging alsmede de Drentelaan, Frieslandlaan. Gezien de optredende wateroverlastproblemen wordt bij de vervanging van het huidige gemengde stelsel een gescheiden stelsel aangelegd. Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart. Bij Berap is gemeld dat er een geraamd tekort was van Op basis van huidige inzichten blijkt dat het reeds opgehoogde krediet nogmaals een tekort geeft van ca Dit wordt veroorzaakt doordat de situatie in het veld anders is gebleken dan op de tekeningen staat aangegeven. In het veld is een leiding gevonden die de afvoering verzorgt onder bebouwing i.p.v. de aangenomen / getekende situatie waarin de afvoer via oppervlaktewater plaats vindt. Momenteel wordt onderzocht wat de technische mogelijkheden zijn waaruit extra maatregelen zullen voortvloeien. Het krediet dient derhalve te worden opgehoogd met De jaarlijkse investeringsbedragen zijn een gemiddelde uit het vastgestelde G.R.P. Gezien de omvang van de vervangingen van krediet Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2008 ( ) kan deze verlaagd worden met Per saldo verloopt het budgettair neutraal. f. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2005 Krediet gebruiken voor verbetering, aanleggen gescheiden stelsels, reparatie en vervanging naar aanleiding van uitgevoerde inspecties en beoordelingen. Voor Made betreft dit werkzaamheden aan de stelsels in de Berkenlaan, Parklaan, Boslaan en Kastanjelaan. Van de eerstgenoemde drie locaties zijn inmiddels de uitvoering van de werkzaamheden gestart en is de Kastanjelaan in voorbereiding. Het restant van het krediet zal worden aangewend voor de uitvoering van het project Stuivezand ( raming ). Zie toelichting onderdeel j. g. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2006 Krediet gebruiken voor verbetering, aanleggen gescheiden stelsels, reparatie en vervanging naar aanleiding van uitgevoerde inspecties en beoordelingen. Voor Lage Zwaluwe betreft dit werkzaamheden aan de stelsels in de Vijverstraat, Dr. Dooremanstraat, Kruisstraat, Oudlandstraat, Kilstraat, Plasstraat en daarnaast wordt in Hooge Zwaluwe de Onderstraat vervangen (in voorbereiding). Vanwege de verlate uitbreiding van de cluster riolering worden deze projecten opgestart en uitgevoerd in h. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2007 Krediet gebruiken voor verbetering, aanleggen gescheiden stelsels, reparatie en vervanging naar aanleiding van uitgevoerde inspecties en beoordelingen. Voor Wagenberg en Terheijden betreft dit werkzaamheden aan de stelsels in de Nieuwstraat, Vierhoven, Kalkvliet, Hoekbeemden, Maarweide, Liesveld. De drie eerstgenoemde locaties zijn momenteel in voorbereiding en worden naar verwachting uitgevoerd begin De laatste drie locaties zullen worden gestart medio i. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2008 Gezien de hoeveelheid aan projecten en in afwachting op de uitbreiding van de cluster Riolering is voorgesteld bij de Berap om deze vervangingsinvestering door te schuiven naar Planning is hiervan om de stelsels in straten Wethouder Crezeelaan, Burgermeester Vlaklaan en Wethouder Marcuslaan te Hooge Zwaluwe en de straten Ds. Jamesstraat en Dr. Schaepmanstraat te Lage Zwaluwe te gaan vervangen in Tevens zullen ook de stelsels van een aantal locaties in Made worden vervangen: Rozenbloemstraat, Patronaatstraat en de Prinsenpolderstraat. Wat betreft de Prinsenpolderstraat kan gemeld worden dat dit integraal wordt bezien met het te starten woningbouwproject in Daarnaast wordt voorgesteld dit krediet met ca af te ramen t.b.v. het krediet Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie

14 j. Project Stuivezand (riolering / wegen) Bij de inventarisatie bij de revitalisering van het industrieterrein is aan het licht gekomen dat er water op straat situaties optreden. Om deze op te lossen tijdens de revitaliseringswerkzaamheden zijn drie varianten opgesteld door Grontmij. Gekozen is om de variant "afkoppelen in combinatie met retentiebassin" uit te voeren. Zodra de grondverwerving ten behoeve van het retentiebassin een feit is kan worden begonnen met de civiele uitvoering van het project; het aanleggen van een verbeterd gescheiden rioolstelsel en het herstraten van een gedeelte van de watertorenstraat, eerste en tweede industrieweg. De dekking van het krediet exclusief BTW geschiedt uit de reserve Grondbedrijf ( ), voorziening Onderhoud wegen ( ) en het onbeklemde gedeelte van het krediet "Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2005" ( ). Riolering: vervanging gemalen k. Riolering: vervanging gemalen In het kader van renovatie gemalen zijn op basis van technische levensduur voor 2005 enkele gemalen opgenomen. Na inspectie is gebleken dat de opgesomde gemalen aan vervanging toe zijn. De vervanging van de opgesomde gemalen zullen als één werk worden aanbesteed. Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden afgerond (werkomschrijving en tekeningen). In tegenstelling tot wat in Berap is gemeld zal de aanbesteding plaatsvinden in het vierde kwartaal Het krediet kan met worden afgeraamd, daar een aantal kosten al zijn meegenomen met de uitvoering van het krediet p. Vervangen oude onderstations door CARs onderstations. l. Vervanging gemalen (mechanisch / elektrisch) Gaete, Plasstraat, endijk, Zwingel Dit project zal tegelijkertijd worden aanbesteed en uitgevoerd met bovenstaande project k. Riolering: vervanging gemalen. Riolering: maatregelen vuilemissiespoor m. Aanpassing overstort Hofstad / n. Aanvullende maatregelen stelsels Terheijden / Wagenberg Na een jarenlange gang naar de rechtszaal als belanghebbende in de zaak tussen een particulier en het waterschap is eindelijk het waterschap in het gelijk gesteld en heeft de gemeente Drimmelen de noodzakelijke vergunningen verkregen. Het destijds ingeschakelde ingenieursbureau heeft de werkzaamheden weer opgepakt en aanvullende, noodzakelijke onderzoeken zijn uitgevoerd. In het tweede kwartaal van 2008 zijn deze voorbereidende werkzaamheden gestart en zal dit resulteren in een definitief bestek met tekeningen in het vierde kwartaal. Het krediet Aanvullende maatregelen stelsels Terheijden / Wagenberg betreft het aanpassen van interne en externe overstortdrempels in Wagenberg. Dit project heeft een directe relatie met het krediet "Aanpassing overstort Hofstad" en zal derhalve gelijktijdig worden uitgevoerd. o. Basis meetprogramma Het betreft het voorzien van registratie van de overstorten (wettelijke verplichting vanuit Waterschap). Bij de raming is uitgegaan van de plaatsing van de meetapparatuur registratie apparatuur en communicatie apparatuur. Bij de uitvoering bleek op een aantal locaties dat een bovengrondse uitvoering van de meetkast niet mogelijk was. Om toch aan de verplichting te kunnen voldoen is gekozen voor een ondergrondse oplossing. Op dit moment zijn er een drietal overstort loggers die nog niet conform de uitgangspunten werken. Aan een oplossing wordt momenteel gewerkt. p. Vervangen oude onderstations door CARs onderstations Ten tijde van de uitbreiding van het aantal projectleiders bij de aannemer is door miscommunicatie het laatste deel van dit project verlaat uitgevoerd. Het betrof hier de vervanging van de onderstations van vier bergbezinkbassins welke meer geavanceerde apparatuur nodig hebben dan de standaard gemalen. De werkelijke werkzaamheden zijn intussen uitgevoerd. Door het niet voldoen van de installaties aan de NEN norm is er meer aan kosten gemaakt. Het krediet dient derhalve met dit bedrag verhoogd te worden. Zie ook toelichting krediet k. Riolering: vervanging gemalen. q. Verbrede zorgplicht IBA's Bij de raming van het project is bepaald dat elke particulier die een iba moest gaan gebruiken een eigenbijdrage van 750 moest betalen. Het merendeel heeft betaald. Momenteel wachten wij echter nog op de betaling van 11 iba gebruikers ( 8.250). De overschrijding is veroorzaakt door het oplossen van technische problemen die aan het licht zijn gekomen na de onderhoudstermijn. Dit kon gebeuren omdat na opstarten van een iba het systeem enkele maanden nodig heeft om zich te stabiliseren en dat de monstername één keer per jaar plaats gevonden heeft. Daarnaast zijn er enkele ingrijpende maatregelen noodzakelijk geweest om de werking te kunnen blijven garanderen. Hiervoor moeten nog enkele kosten voor worden gemaakt. Het krediet is bij Berap met een bedrag van verhoogd. Gezien de nog te nemen maatregelen is de verwachting dat het krediet nogmaals met moet worden verhoogd. 14

15 Riolering: Baggeren stedelijk water r. Baggerplan (uitvoering 2008) In 2008 is uitvoering gegeven aan het baggeren van Ganshoeksingel te Lage Zwaluwe en zal de ganzenweel te Terheijden in het vierde kwartaal uitgevoerd worden. Daarnaast zal ook de Brandput worden gebaggerd (project vervanging riolering Groningenlaan zie krediet e. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2003 ). Bovenstaande genoemde projecten worden bekostigd uit de voorziening Baggeren stedelijk water Voor de projecten van 2008 e.v. dient nog een uitvoeringsprogramma te worden opgesteld. Dit zal tegelijkertijd worden opgenomen met de herziening van het baggerplan in Begraafplaatsen s. Uitbreiding begraafplaats Leeuwerikstraat Bij Marap 1/2008 is het krediet met verhoogd. Inmiddels wordt het krediet met ca overschreden. Derhalve wordt voorgesteld het krediet met te verhogen. In samenhang met de gedeeltelijke ruiming van de oude begraafplaatsen wordt bezien of nog aanvullende werkzaamheden nodig zijn. Krediet kan nog niet afgesloten worden. t. Herstructurering / ruiming oude begraafplaatsen Made Op 9 december 2004 heeft de gemeenteraad ingestemd met het opstellen van een inventarisatie en het voorbereiden van een ruimingsvoorstel voor de oude begraafplaatsen aan de Julianastraat en Vooghtstraat te Made. Indertijd is hiervoor ter goeder trouw een specialistisch bureau ingeschakeld omdat we zelf de kennis niet in huis hebben. Op basis van de door hen opgestelde tussenrapportage heeft de Raad op 9 november 2006 het besluit genomen om tot een gedeeltelijke ruiming te komen van de oude begraafplaatsen en is voor de uitvoering een krediet beschikbaar gesteld. Wij mochten erop vertrouwen dat door het specialistisch bedrijf opgestelde kostenraming uit de tussenrapportage goed zou zijn. Bij een onlangs gehouden aanbesteding om tot uitvoering van de gedeeltelijke ruiming te komen is echter gebleken dat de raming uit 2006 verre van realistisch is. Het college heeft u gelet op de omvang van het benodigde bedrag inmiddels een Raadsbrief op de hoogte gesteld. Voorgesteld wordt om de ondergronden (achterblijvende percelen) verkocht worden aan het Grondbedrijf voor een bedrag van (zie voor inhoudelijke toelichting de raadsbrief). Derhalve kan de bijraming van het krediet budgettair neutraal verlopen voor de begroting. u. Uitbreiding columbarium Op 26 juni 2008 heeft de Raad besloten een krediet beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van het Columbarium op de algemene begraafplaats aan de Leeuwerikstraat. Het totale investeringsbedrag bedraagt inclusief 19% btw voor het plaatsen van drie urnenmuren en één gedenkzuil. Inmiddels is opdracht verstrekt en zal dit najaar de uitbreiding middels een leerlingbouwplaats gerealiseerd worden. Naar verwachting kan het krediet in het 1e kwartaal van 2009 afgesloten worden. Voortgang claims Onderhoud openbare verlichting ( ) Voor de afronding van het openbare verlichtingsplan is een claim gelegd op het restant bedrag van Het beleidsplan wordt momenteel afgerond en het blijkt dat er een bedrag resteert van ca Dit zal worden ingezet voor het inrichten van het beheerproces zodat de gemeente minder afhankelijk wordt van de aannemer, knelpunten in kwaliteit gesignaleerd kunnen worden en uitvoeringsplannen opgesteld kunnen worden. 15

16 2.4 Programma 4. Verkeer en vervoer Beleidsverantwoording Tabel Beleidsverantwoording programma Bevorderen van een duurzaam veilige infrastructuur met voldoende aandacht voor mobiliteit en bereikbaarheid Opstellen beleidsplan Bewegwijzering met uitvoeringsplannen per kern Aanbrengen aanvullende snelheidsremmende maatregelen op Dorpsstraat en aanpassen kruising Gaete / Molendijk Inrichting Stationsweg Drimmelen 30 km/h zone Duurzaam veilige inrichting 60 km/h zone Moerdijkseweg Duurzaam veilige inrichting 30 km/h zone Hoofdstraat Raadhuisstraat Molenstraat te Terheijden Rood Na het overleg op 16 mei is de ANWB gevraagd een offerte uit te brengen voor het opstellen van een gemeentebreed bewegwijzeringsplan. Dit zou betaald worden uit de claim uitkomsten toeristenbelasting ( ,-). De ANWB heeft na enkele weken aangegeven vanwege personeelstekort de opdracht niet dit jaar meer te kunnen uitvoeren. In het bewegwijzeringsplan zouden de volgende vormen van bewegwijzering aan bod komen: autobewegwijzering (de bekende ANWB-borden), fietsbewegwijzering, objectbewegwijzering en parkeerbewegwijzering. Industriebewegwijzering maakt geen onderdeel uit van het plan, omdat hiervoor een apart traject is gevolgd en deze vorm van bewegwijzering inmiddels geplaatst is. Vanuit Economische Zaken wordt aangedrongen op een spoedige planvorming voor in ieder geval de objectbewegwijzering. Het ligt daarom in de bedoeling om de objectbewegwijzering apart uit te zetten en daarvoor de claim uitkomsten toeristenbelasting aan te wenden. De offerteaanvraag voor objectbewegwijzering zou dit jaar nog moeten plaatsvinden. Uitvoering van het plan kan dan in 2009 gebeuren. Voor de overige bewegwijzeringsonderdelen wordt wederom de ANWB benaderd. Voor de kruising geldt dat de voorrangsregeling opgeheven wordt. Dit moet via een verkeersbesluit. Dit verkeersbesluit staat gepland voor het 1 e kwartaal Op de Dorpsstraat in Lage Zwaluwe zijn geen snelheidsremmende maatregelen mogelijk. Er wordt nu ingezet op gedragsbeïnvloeding. Hiervoor is inmiddels het ingenieursbureau woud ingehuurd. Zij hebben ervaring met dergelijke opdrachten (bijv. Grip op gedrag in de gemeente Werkendam). Plan is om de kruispunten op de Stationsweg (binnen de bebouwde kom) aan te passen. Een informatieavond hierover heeft op 7 oktober plaatsgevonden Voor dit project is subsidie aangevraagd en gekregen. Om de subsidie (30% van de subsidiabele kosten) veilig te stellen, dient de aanbesteding en gunning van dit project nog in 2008 plaats te vinden. Uit de evaluatie van de 60 km/u zone is gebleken dat het doel van snelheidsremming niet gehaald is en aanvullende snelheidsremmende maatregelen nodig zijn. Planvoorbereiding is uitgesteld tot Vervolgens is het de bedoeling om dit project op te nemen in het Regionaal Uitvoeringsprogramma Planvoorbereiding is uitgesteld tot Vervolgens is het de bedoeling om dit project op te nemen in het Regionaal Uitvoeringsprogramma

17 4.1.6 Duurzaam veilige inrichting schoolomgeving Onderzoek naar Rood randweg om Hooge Zwaluwe N.v.t. Haalbaarheidsonderzoek 2e buurtbus Hooge en Lage Zwaluwe Begeleiden proef goedkoper OV Verdere uitvoering geven aan het project toegankelijk openbaar vervoer Uitbreiden parkeervoorzieningen in diverse woonwijken / straten N.v.t. Planvorming gereed, start uitvoering 4 e kwartaal. Project is opgenomen in het Regionaal Uitvoeringsprogramma Tot nader order uitgesteld. Er wordt gezocht naar dekkingsmiddelen voor de onderzoekskosten. Vervallen. Ingezet wordt op toegankelijk openbaar vervoer, zodat het huidige openbaar vervoer beter te gebruiken wordt voor mensen met een handicap. Wanneer gehandicapten als maatgevend worden genomen, zal de kwaliteit van het huidige openbaar vervoer verbeteren. De noodzaak van een 2 e buurtbus wordt daarmee minder. Vervallen; provincie heeft ervoor gekozen een pilot provinciebreed te doen i.p.v. verschillende pilots in onder andere onze gemeente. Planvorming gereed, informatieavond heeft op 22 april plaatsgevonden. 15 haltes werden hier gepresenteerd. Over 11 haltes zijn geen opmerkingen gemaakt. De 4 overige haltes waar opmerkingen over gemaakt zijn, zijn aangepast op basis van de gemaakte opmerkingen. Eén halte is komen te vervallen op verzoek van de bewoners. Aanbesteding is op 28 oktober, uitvoering start 4 e kwartaal, loopt door in Gomarusstraat gereed, wijk Kastanjelaan e.o. plan gereed, uitvoering wordt voorbereid. Patronaatstraat planvorming in afrondende fase, Inmiddels een nieuwe parkeernota met kredietaanvraag in voorbereiding. Zie uitbreiden parkeervoorzieningen woongebieden en nieuw beleid (kadernota) Opstellen parkeernota Begin 2009 volgt een verzoek om aanvullend budget voor het uitbreiden van parkeerplaatsen in woongebieden; dit verzoek zal een onderdeel zijn van de gevraagde Nota Parkeerbeleid. Planning is om dit in het eerste kwartaal van 2009 aan de raad voor te leggen Ontsluiting parkeerterrein Lidl verplaatsen naar Raadhuisstraat / Hoofdstraat Uitvoering geven aan het project Essentiële Herkenbaarheidkenmerken Plan van aanpak maken voor vervangingsprogramma bebording Uitvoering geven aan het Actieplan Fietsvoorzieningen In juni is hierover een informatieavond geweest. De reacties moeten nog in het ontwerp verwerkt worden, zodat er een definitief plan komt. Besluitvorming in 4 de kwartaal. Op Brieltjensweg en Tuinbouwweg uitgevoerd. In 2009 wordt hier een vervolg aan gegeven, op de Brandestraat, Kanaalweg West en Godfried Schalckenstraat. Project is opgenomen in het Regionaal Uitvoeringsprogramma Alvorens een plan van aanpak te kunnen maken, dient eerst de inventarisatie van de verkeersborden afgerond te worden. Voor deze inventarisatie is aansluiting gezocht bij de werkvelden groen en openbare verlichting omdat ook deze werkvelden een aantal zaken moeten inventariseren in het openbare gebied. Voor de gezamenlijke inventarisatie is inmiddels een offerte opgevraagd. Naar verwachting zal de inventarisatie in 2009 plaatsvinden. Meegenomen in project regionaal fietsnetwerk. Uit het project volgt een lijst met knelpunten. Uitvoering vanaf Project BROEM BROEMdag 2008 is op 24 april geweest. Daarbij hebben wij van VVN het kwaliteitslabel ontvangen aangezien wij de BROEMdag organiseren volgens de gestelde regels Aanpassing van de wegcategorisering volgens de nieuwe landelijke richtlijnen en een meer De wegcategorisering is vastgelegd in het beleidsplan verkeer en vervoer. Met de vaststelling van het BVV is deze wegcategorisering ook vastgesteld. Volgens de wegcategorisering worden 17

18 richtlijnen en een meer logische structuur en indeling van het wegennet vastgesteld. Volgens de wegcategorisering worden de wegen nu ingericht conform hun functie. Een duidelijk gevolg van de categorisering is de toepassing van EHK op een aantal wegen (zie ook ). Het ziet er nu naar uit dat in regionaal verband een nieuw wegcategoriseringsplan zal worden vastgesteld. Naar verwachting is dit één van de regionale projecten voor Tabel Overzicht financiële mutaties 4. Verkeer en vervoer Akkoord j/n Financiële mutaties (bedragen x 1.000) a. Regionaal fietsnetwerk -1 N Diverse per saldo 2 V -2 N -2 N -2 N -2 N Totaal 4. Verkeer en vervoer 1 V -2 N -2 N -2 N -2 N Totaal 4. Verkeer en vervoer na dekking 1 V -2 N -2 N -2 N -2 N Toelichting tabel a. Regionaal fietsnetwerk In regionaal verband is een regionaal fietsnetwerk met bijbehorend rapport opgesteld door het bureau woud. In totaal heeft dit gekost (aanneemsom was , meerwerk 4.690). In 2007 is hiervan betaald. Daarnaast heeft de provincie Noord-Brabant een subsidie verstrekt van , welke in 2007 is ontvangen. Het restant van wordt verdeeld onder de 12 deelnemende gemeenten van de regio Breda. Per saldo leidt dit tot een meerkost van ca. 890 voor onze gemeente. Voortgang claims Beheersprogramma bebording en markeringen ( ) Het restantbedrag van zou dit jaar volledig aangewend worden om de opgestarte inventarisatie van verkeersborden af te maken. Deze inventarisatie moet leiden tot een onderhoudsprogramma voor bebording, zodat werk gemaakt kan worden van het achterstallige onderhoud op dit gebied. Voor het afmaken van de inventarisatie is een offerte opgevraagd bij het bedrijf dat een deel van de inventarisatie een aantal jaren terug heeft gedaan. Helaas heeft dit bedrijf nog geen offerte uitgebracht, waardoor de inventarisatie niet meer in 2008 kan plaatsvinden. Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel Overzicht investeringen 4. Verkeer en vervoer Kleur Raming Uitgaven Restant Mutatie Akkoord j/n Investeringen (bedragen x 1.000) a. Uitvoering GVVP N.v.t. b. Kruising Zeggelaan / Provinciale weg N.v.t. Totaal 4. Verkeer en vervoer Toelichting tabel Uitvoering G.V.V.P Eind 2007 is er met de inwoners van Hooge Zwaluwe gesproken over de aanpassing van de kruisingen op de Raadhuisstraat, Spoorstraat en Havenstraat. Inmiddels zijn de kruisingen aangepast: de kruispuntvlakken hebben een afwijkende kleur gekregen met op elke tak van het kruispunt een witte "druppel". Hiervoor was een bedrag van ca geraamd. De kosten tot nu toe bedragen hiervoor. Na deze uitgaven bedraagt het restantkrediet ca Op 25 september 2007 heeft het college ingestemd met opdrachtverlening aan het bedrijf SOAB voor het project 'Schoolzones Gemeente Drimmelen'. Dit project houdt in dat rondom alle basisscholen een schoolzone wordt gerealiseerd. Het project heeft tot doel om de verkeersveiligheid rondom de scholen verder te verbeteren, met als uiteindelijk doel het halen en brengen van kinderen met auto's te verminderen. Het plan met maatregelen per school is inmiddels gereed; de totale kosten zijn geraamd op Inmiddels is duidelijk dat we kunnen rekenen op een financiële bijdrage van de provincie van ; dit betekent dat dit project de gemeente in totaal gaat kosten. In het GVVP was het aanpassen van de schoolomgeving opgenomen als pm-post. Nu er duidelijkheid is over de kosten, is het logisch deze ten laste te brengen van het restantkrediet GVVP. Na aftrek van deze kosten resteert er nog een bedrag van ca Het krediet kan worden afgesloten nadat het project is afgerond. b. Kruising Zeggelaan / Provinciale weg (en kruising Wagenberg) Zie toelichting programma 3. Openbare ruimte. 18

19 2.5 Programma 5. Economische zaken en Toerisme Beleidsverantwoording Tabel Beleidsverantwoording programma Versterken van de arbeidsmarkt door vergroting van de samenwerking en afstemming tussen economische zaken en sociale zaken Uitvoering geven aan het beleidsplan, waaronder het nemen van nieuwe initiatieven Het Werkgevers Service Punt (WSP) is in samenspraak met UWV, CWI en de gemeente Oosterhout opgepakt. Op 5 juni en 26 augustus zijn er informatieavonden en de nieuwe werkmakelaar wordt geïntroduceerd bijeen aantal grotere bedrijven. 5.2 Versterken van de economische structuur, in het bijzonder door revitalisering van bestaande bedrijventerreinen en het verbeteren van de ontwikkelingskansen van de detailhandel in alle kernen Aanpakken openbaar gebied Stuivezand conform bestek Starten bestemmingsplanprocedure Stuivezand Uitvoering geven aan het project revitalisering oude havens te Drimmelen Uitbreiding bedrijventerrein Thijsseweg te Wagenberg Onderzoek verrichten naar harmonisatie tarieven gemeentelijke havens Participeren in commissie bedrijventerreinen van Bedrijven Netwerk Drimmelen (BND) (Verder) uitvoering geven aan het DPO Mede opstellen / (*) Er wordt voorgesteld om de benodigde bestemmingswijziging voor de waterberging mee te laten lopen in de in 2009 te starten bestemmingsplanprocedure. Na positieve besluitvorming over definitieve visie wordt de procedure in 2009 opgestart. Stedenbouwkundig bureau heeft opdracht gekregen voor de nieuw te ontwikkelen visie. Oriënterende gesprekken met enkele belanghebbenden worden vooraf gevoerd. V.d. Reijt: college is akkoord met starten procedure; Kuijlen: college is akkoord met starten procedure; Aanpassingen Thijssenweg: Omzetting van herinrichtingstekening naar bestek wordt begin 2009 afgerond. Onderzoek naar mogelijke extra ontsluiting wordt opgestart Zoutopslagloods: conform raadsbesluit; Bedrijfskavels: conform raadsbesluit; Verhoef: Gesprekken over overeenkomsten vinden plaats Halverwege het jaar 2009 zal er gekeken worden naar de mogelijkheden van harmonisatie van tarieven van de gemeentelijke havens. Fungeren als klankbord voor o.a. diverse lopende projecten. Project Industriebewegwijzering is binnenkort gereed. Wordt meegenomen in beleidsplan EZ hoofdstuk detailhandel (2009 / 2010) Concept uitgangspunten zijn gereed en worden na regionaal detailhandelsbeleid de reacties van de diverse gemeenten verder verfijnt Verbeteren Pilot objectbewegwijzering Drimmelen is uitgevoerd. bewegwijzering Overige kernen volgen over enkele kwartalen. Industriebewegwijzering wordt dit jaar nog afgerond Uitvoering geven aan Zie het project revitalisering oude havens te Drimmelen 19

20 5.3 Het initiëren van meer regionale samenwerking en het stimuleren van een actievere deelname aan regionale samenwerkingsverbanden (met name in de Amerstreek) ter versterking van de lokale economie Afhankelijk van keuzes uit economisch beleidsplan Samenwerking met ondernemersverenigingen / Samenwerking SES West - Brabant, NV Rewin loopt. Met Kamer van Koophandel West - Brabant worden aanvullende mogelijkheden bekeken. De nauwere samenwerking met de omliggende gemeenten moet nog worden verbeterd. In samenspraak met het Ondernemers Platform Drimmelen en de diverse ondernemersverenigingen is een nieuwe overlegstructuur bekrachtigd. Eerste bijeenkomsten vanaf medio Optimaliseren van de dienstverlening aan bedrijven Uitbreiden accountmanagement Sinds 2008 wordt voor zowel de contacten met individuele ondernemers als met het verenigd bedrijfsleven een onderscheid gemaakt in: - ondernemers in het buitengebied; - ondernemers in de handel en industrie (met name ondernemers op bedrijventerreinen); - ondernemers in de detailhandel, horeca en dienstverlening; - ondernemers in de recreatie en toerisme; - startende ondernemers Sinds 2008 is hierbij sprake van 3 i.p.v Actieve deelname aan regionale samenwerkingsverbanden Betere toegankelijkheid en uitbreiding van informatie en documenten Betere dienstverlening via de gemeentelijke website Opstellen prioriteitenlijst op basis van de adviezen uit het Distributie Planologisch onderzoek Opstellen van een (regionaal) detailhandelsbeleid / / Zie accountmanager. Naast samenwerking binnen SES West- Brabant en NV Rewin, wordt ook deelgenomen in de werkgroep Werken van de provincie. Daarnaast is er incidenteel overleg met omliggende gemeenten. In 2008 is een eerste slag gemaakt om dit te verbeteren. Daarnaast zullen de diverse notulen van de nieuwe overlegstructuur met het verenigd bedrijfsleven via de gemeentelijke website toegankelijk gaan worden. Voor vergunningverlening zijn een aantal extra formulieren en linken toegankelijk. Verdere optimalisatie zal in 2009 en 2010 moeten plaatsvinden. Op de gemeentelijke website is vorig jaar een aparte link naar bedrijven opgevoerd. Daarnaast is de informatie enigszins uitgebreid en is het bedrijvenloket te raadplegen. Verdere optimalisatie dient in 2009 (met introductie Wabo) te worden opgepakt. Zie Eigen detailhandelsbeleid wordt een onderdeel van het beleidsplan EZ (dit wordt het derde onderdeel en wordt vanaf 2010 opgepakt) Deregulering De eerste fase het maatregelenplan voor 60 producten was 15 oktober 2008 gereed. De planning voor de tweede fase de implementatiefase dient nog te worden opgesteld en de financiële dekking hiervoor dient nog te worden gevonden. 20

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 2 december 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 18 december 2008 Nummer raadsnota: 8 Onderwerp: vaststelling belastingverordeningen 2008 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 2 februari 2010 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 25 februari 2010 Nummer raadsnota: 10 Onderwerp: Ontsluiting Thijsseweg Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project Punt no. : 12 Korte toelichting Op de agenda voor uw vergadering

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 2 juni 2015

Aan de Raad Raad Made, 2 juni 2015 Aan de Raad Raad Made, 2 juni 2015 Agendapuntnummer: Raadsvergadering 25 juni 2015 Onderwerp: Jaarstukken 2014 Registratienummer: 15int02097 Casenr: 15.00813 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: H.T.M.

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

Berry Verlijsdonk raad

Berry Verlijsdonk raad Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Berry Verlijsdonk 06 13690504 berry@raadhuisadvies.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp 13raad00609 19-12-2013 Beschikbaar stellen voorbereidingskredieten

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 30 september en 1 oktober 2015

Voordracht voor de raadsvergadering van 30 september en 1 oktober 2015 Gemeenteblad Jaar 2015 Publicatiedatum 23 september 2015 Agendapunt 28 Datum besluit B&W 25 augustus 2015 Onderwerp Vaststellen van een aanvullend krediet ten behoeve van renovatiewerkzaamheden van de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

B&W Vergadering. 7. de gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

B&W Vergadering. 7. de gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief. 2.1.7 Realiseren van een veilige schoolomgeving Synergieschool en Basisschool Neel 1 Dossier 384 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 384 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 14 juni 2016 Agendapunt 2.1.7

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. 3.1 Aanleiding, achtergrond. 3.2 Centrale vraag. Agenda nr. 10

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. 3.1 Aanleiding, achtergrond. 3.2 Centrale vraag. Agenda nr. 10 Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Beschikbaar stellen aanvullend krediet voor herinrichting Torenplein en Lambertusstraat Soort: Besluitvormend Opsteller: H.W.F. van der Linden Portefeuillehouder:

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Aan de commissie: Grondgebiedzaken Datum vergadering: 3 juni 2008 Agendapunt : 14

Aan de commissie: Grondgebiedzaken Datum vergadering: 3 juni 2008 Agendapunt : 14 Aan de Raad Made, 13 mei 2008 Aan de commissie: Grondgebiedzaken Datum vergadering: 3 juni 2008 Agendapunt : 14 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Onderwerp: Voorstellen n.a.v. de evaluatie 1 jaar wijkgericht

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1 2.2.6 Inrichtingsontwerp Sterrenberg fase 1 1 Dossier 1556 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1556 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 28 maart 2017 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Inrichtingsontwerp

Nadere informatie

Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen Dordrecht

Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen Dordrecht Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen Dordrecht Een notitie over de aanwending van het parkeerfonds nu en in de toekomst. Auteur: Ad Koijen Opdrachtgever: Wil Ronken Status: collegebehandeling Datum:

Nadere informatie

CONCEPT Jaarstukken 2008 Gemeente Drimmelen

CONCEPT Jaarstukken 2008 Gemeente Drimmelen CONCEPT Jaarstukken 2008 Gemeente Drimmelen Vastgesteld door B&W d.d. 26 mei 2009 Vast te stellen in raadsvergadering d.d. 25 juni 2009 2 Inhoudsopgave Aan de Raad...7 Programmaverantwoording 2008...

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Onderwerp Aanvullende akoestische voorzieningen Sporthal de

Nadere informatie

Aan de Raad. Commissie IZ Agendapunt: 12 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Made, 29 april 2003

Aan de Raad. Commissie IZ Agendapunt: 12 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Made, 29 april 2003 Commissie IZ Agendapunt: 12 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 29 april 2003 Onderwerp Aanvullend krediet ten behoeve van aanpassingen legionella en gebruiksvergunningen

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 23 december 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 29 januari 2009 Nummer raadsnota: 8 Onderwerp: Beheer natte ecologische verbindingszones / Uitvoeringsproject

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 29 maart 2011 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten april 2011 Voorgesteld besluit: De comptabiliteitsbesluiten voor april

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Verbeterpunten voor het functioneren van de afdeling Grondgebied

Verbeterpunten voor het functioneren van de afdeling Grondgebied Bijlage raadsbrief inzake Actieplan, eerste fase, n.a.v. Feitenonderzoek naar de behandeling van Bouwinitiatieven bij de afdeling Grondgebied (rapport Promes) Verbeterpunten voor het functioneren van de

Nadere informatie

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN R1 9111001 Algemene Reserve Algemene buffer voor de exploitatie en voor de opvang van (negatieve) rekeningssaldi. Rekeningsvoordelen. In de afgelopen jaren is het rekeningsresultaat toegevoegd /onttrokken.

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok) Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Nadere informatie

Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016

Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016 Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Conform het

Nadere informatie

Duurzaam wonen en ondernemen

Duurzaam wonen en ondernemen Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 Structureel 2014 Structureel 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

Raadsvoorstel Krediet voor de voorbereiding en uitvoering van diverse maatregelen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan

Raadsvoorstel Krediet voor de voorbereiding en uitvoering van diverse maatregelen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel20071171301 Portefeuillehouder J.J. Nobel Steiler M. van Munster Collegevergadering 25 september 2007 Raadsvergadering 25 oktober 2007 1. Samenvatting Wat willen we

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016 2.1.8 Financiële verwerking Moties & Amendementen Begroting 2017 1 Dossier 1056 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1056 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.8 Omschrijving

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 18 maart 2010. onderzoek naar verzelfstandiging openbaar onderwijs

Aan de Raad. Made, 18 maart 2010. onderzoek naar verzelfstandiging openbaar onderwijs Aan de Raad Made, 18 maart 2010 Raadsvergadering: 15 april 2010 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: onderzoek naar verzelfstandiging openbaar onderwijs Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Lemmen, Ton CS S0CS RAD: RAD150708 woensdag 8 juli 2015 BW: BW150602 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 8 juli 2015 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar :

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Rapport TNO Operationele eisen en systeemconcept cameratoezicht d.d. januari 2008 (cameraplan).

Bijlagen: 1. Rapport TNO Operationele eisen en systeemconcept cameratoezicht d.d. januari 2008 (cameraplan). NOTA VOOR DE RAAD Datum: 25 januari 2008 Nummer raadsnota: 0008009 Onderwerp: Cameratoezicht uitgaansgebied. Portefeuillehouder: Burgemeester Bijlagen: 1. Rapport TNO Operationele eisen en systeemconcept

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Toetsing aan de richtlijnen. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp toetsing restant kredieten 2005

1. Inleiding. 2. Toetsing aan de richtlijnen. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp toetsing restant kredieten 2005 gemeente Haarlemmermeer l Onderwerp toetsing restant Poriefeuillehouder J.J. Nobel Steiler Mw. C. Vredenburg-Timmer (023-5676314)l Mw. M. van de Kerkhof (023-5676723) Collegevergadering 9 mei 2006 Raadsvergadering

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

AGENDAPUNT NO 12. Voorstel tot het vaststellen van de decembernota 2008 AAN DE RAAD

AGENDAPUNT NO 12. Voorstel tot het vaststellen van de decembernota 2008 AAN DE RAAD Voorstel tot het vaststellen van de decembernota 2008 AGENDAPUNT NO 12. AAN DE RAAD Samenvatting/Advies Voorgesteld wordt de decembernota 2008 vast te stellen. Aanleiding tot het voorstel In onze huidige

Nadere informatie

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Bestuur en organisatie 4 Programma 2. Dienstverlening 5 Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen 6 Programma 4. Veiligheid 7 Programma 5. Openbare ruimte 8 Programma

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 24 maart 2015

Aan de Raad Raad Made, 24 maart 2015 Aan de Raad Raad Made, 24 maart 2015 Agendapuntnummer: 9 Raadsvergadering 23 april 2015 Onderwerp: Overdracht molen de Arend aan stichting Molen de Arend Terheijden. Registratienummer: 15int00934 Casenr:

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Gemeentelijk rioleringsplan Registratienummer: 00538296 Op voorstel B&W d.d.: 31 maart 2015 Datum vergadering: 26 mei 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart.

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. gemeente Eindhoven Raadsnummer 11R4481 Inboeknummer 11bst01486 Beslisdatum B&W 30 augustus 2011 Dossiernummer 11.35.753 RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. Inleiding Om Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

Portefeuillehouder: (wnd) burgemeester P. van der Zaag Behandelend ambtenaar D.S.H. Elzinga, 0595 447753 gemeente@winsum.nl (t.a.v. D.S.H.

Portefeuillehouder: (wnd) burgemeester P. van der Zaag Behandelend ambtenaar D.S.H. Elzinga, 0595 447753 gemeente@winsum.nl (t.a.v. D.S.H. Vergadering: 23 november 2010 Agendanummer: 9 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: (wnd) burgemeester P. van der Zaag Behandelend ambtenaar D.S.H. Elzinga, 0595 447753 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v.

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit 2. Memo m.b.t. aanbesteding.

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit 2. Memo m.b.t. aanbesteding. Aan de Raad Made, 3 februari 2009 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 26-02-2009 Nummer raadsnota: 12 Onderwerp: Sociaal-culturele accommodaties Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

B en W voorstel. 13int03024. Onderwerp Voorstel tot budgetoverhevelig jaarrekening 2013

B en W voorstel. 13int03024. Onderwerp Voorstel tot budgetoverhevelig jaarrekening 2013 G E M E E N T E B O R N E B en W voorstel 13int324 Onderwerp Voorstel tot budgetoverhevelig jaarrekening 213 Samenvatting voorstel Het college van B&W verzoeken in te stemmen met het overhevelen van budgetten

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 4-2014. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 16 januari 2014

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 4-2014. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 16 januari 2014 enlijst B&W Smallingerland - week 4-2014 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 16 januari 2014 Ont. 1. 958914 Omgevingsvergunning verbouw showroom tot bedrijfswoning De Kolken 56 te Drachten Het college heeft op

Nadere informatie

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 26 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Gemeenteraad 1 Agendanr. 6.1 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 5 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Politieke Kamer 1 / 2 Agendanr. 5 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis.

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: De reserve raadhuis

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 28mei

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 28mei ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 28mei 1 OPSTELLER VOORSTEL: M. Gorter AFDELING: Openbare Werken PORTEFEUILLEHOUDER: R.J. Boersma. Agendapunt: No. /'05 Dokkum, 15 april 2009 ONDERWERP: Overdracht

Nadere informatie

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar:

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:  behandelend ambtenaar: gemeente Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/13 13 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z64103.RD14-00791 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail behandelend

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG svoorstel Jaar Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG Portefeuillehouder: J. Otter Afdeling: Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf Team: Directiestaf A.M. Bosma, telefoonnummer 140591 Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Raadsvergadering, 27 oktober 2009. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Reconstructie Brug Singel.

Raadsvergadering, 27 oktober 2009. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Reconstructie Brug Singel. Raadsvergadering, 27 oktober 2009 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Reconstructie Brug Singel. Onderdeel raadsprogramma: 2. Werken en Mobiliteit Portefeuillehouder: Henk Muis Voorgesteld besluit Nr: 332

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr..

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. *ZE9A7F4E536* = = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-28394/DV.14-359, afdeling Samenleving. Sellingen, 19 juni 2014 Onderwerp: nieuwbouw MFA Sellingen Op 26 februari 2013

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1 Samenvatting van het voorstel. 2 Aanleiding. Openbaar. : Instellen voorziening Meerjaren Onderhoudsprogramma Gebouwen 2011-2019

Raadsvoorstel. 1 Samenvatting van het voorstel. 2 Aanleiding. Openbaar. : Instellen voorziening Meerjaren Onderhoudsprogramma Gebouwen 2011-2019 Raadsvoorstel Openbaar Voorstelnummer Onderwerp : 11RV000004 : Instellen voorziening Meerjaren Onderhoudsprogramma Gebouwen 2011-2019 Informatie aan de raad : - Debat in de raad : 16 maart 2011 Besluit

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Datum: Onderwerp Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Status Besluitvormend Voorstel Akkoord te gaan: 1. met het concept resultaatverdeling 2015 waarbij het verlies

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.3

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.3 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.3 Raadsvergadering van 6 maart 2008 Onderwerp: 1e integraal afwegingsmoment 2008 Verantwoordelijke portefeuillehouder: M.G. de Wit-Greuter SAMENVATTING Tot op heden waren er

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 23 april 2015

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: Tijdelijke huisvesting basisschool De Wegwijzer. Agendapunt Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 20 mei 2014

Aan de Raad Raad Made, 20 mei 2014 Aan de Raad Raad Made, 20 mei 2014 Agendapuntnummer: 10 Raadsvergadering 26 juni 2014 Onderwerp: Baggeren havens Registratienummer: 14int02330 Casenr: 14.00797 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 3 november 2009 B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 3 november 2009 B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0109 Rv. nr.: 09.0109 B&W-besluit d.d.: 3 november 2009 B&W-besluit nr.: 09.1205 Naam programma +onderdeel: Diverse programma s. Onderwerp: Voortgangsrapportage investeringen 2009. Aanleiding:

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007. 1. Raadsbesluit; 2. Analyse aanbiedingen Inkoopbureau West- Brabant (SIW).

Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007. 1. Raadsbesluit; 2. Analyse aanbiedingen Inkoopbureau West- Brabant (SIW). Aan de Raad Made, 18 december 2006 Raadsvergadering: 1 februari 2007 Nummer raadsnota: 8 Onderwerp: Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007 Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie