Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit. 2. Begrotingswijziging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit. 2. Begrotingswijziging"

Transcriptie

1 Aan de Raad Made, 2 december 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 18 december 2008 Onderwerp: Najaarsnota 2008 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: J.A. van Meggelen 1. Raadsbesluit 1. Ambtelijke coördinatie: afdeling Middelen Steller: W. van Mourik / M. Verbunt / F. Vervoorn 2. Begrotingswijziging SAMENVATTING In de Najaarsnota 2008 is de begroting getoetst aan de werkelijke ontwikkelingen tot en met het derde kwartaal van het begrotingsjaar (peildatum 1 oktober 2008). Naar verwachting zal het begrotingstekort afnemen t.o.v. de Berap 1½. In deze rapportage treft u uitsluitend de bestuurlijk relevante zaken aan en is een inschatting gemaakt van het jaarrekeningresultaat Tevens zijn de gevolgen voor het meerjarenperspectief in beeld gebracht. Als onderdeel van de financiële positie is tevens gerapporteerd over de voortgang van de kredieten en kapitaalgoederen. Tevens worden niet begrote mutaties in de reserves toegelicht. 1. Financiele positie 2008 Het financieel uitgangspunt voor deze Najaarsnota is de op 28 augustus 2008 vastgestelde Bestuursrapportage 1½ welke onderdeel vormde van de Kadernota Na deze datum en voor de peildatum van deze Najaarsnota heeft uw Raad geen besluiten meer genomen die de begroting 2008 beïnvloed hebben. Onderstaande tabel is dus het financiële uitgangspunt van deze rapportage. Tabel 1.1 Begroting 2008 inclusief alle besluiten t/m 1 oktober 2008 Omschrijving (bedragen x 1.000) Primaire begroting 2008 (Raadsbesluit d.d ) 4 V Genomen raadsbesluiten tot en met juni (na dekking) Vastgestelde 1ste Bestuursrapportage (inclusief consequenties amendement) Vastgestelde Berap 1½ Financiële positie na de vastgestelde raadsbesluiten t/m 1 oktober N -446 N -884 N De Najaarsnota 2008 leidt per saldo tot een positieve bijstelling van de begroting waardoor naar verwachting het begrotingstekort bedraagt. Het negatieve saldo zal bij de jaarrekening ten laste van de Algemene reserve gebracht moeten worden. Deze reserve heeft nu een saldo van ca. 2,2 miljoen. De belangrijkste oorzaken van deze positieve bijstelling worden vanaf 2. Verantwoording per programma toegelicht en zijn samengevat in onderstaande tabel N 1

2 Tabel 1.2 Prg. Omschrijving Nadelen 1 Advieskosten -35 N 3 Bermen -28 N 5 Dividend Intergas -6 N -160 N -160 N -160 N -160 N 7 Kosten bouwvergunningen -26 N 8 Uitvoering Tang-Spekman -55 N 10 BTW Cour, Mayboom en Plexat -51 N -51 N -51 N -51 N -51 N Totaal nadelen -201 N -211 N -211 N -211 N -211 N Voordelen 1. Griffie 15 V 1. Leges burgerzaken 38 V 6 Kapitaallasten Windhoek en Schittering 22 V 7 Leges bouwvergunningen 34 V 7 Overige grondzaken 89 V 8 WMO voorzieningen 68 V 8 Regionale ambulance voorziening 14 V 8 WWB inkomensdeel 73 V 8 Bijzondere bijstand 30 V 8 Sociale werkvoorziening 20 V 8 Kinderdagopvang 10 V 9 Milieuvergunningen 36 V 11 Algemene uitkering: Septembercirculaire 139 V 11 Financiering 51 V Totaal voordelen 639 V Diverse 11 V -24 N -19 N -24 N -25 N Totaal Afwijkingen 450 V -235 N -230 N -235 N -236 N Bovenstaande afwijkingen zijn dus grotendeels incidenteel van aard. De uitzonderingen hierop betreffen de BTW gemeenschapshuizen ( ), het vervallen dividend Intergas ( ) en enkele kleine afwijkingen (ca ). Hierdoor wijzigt het bij de begroting 2009 vastgestelde meerjarenperspectief. Tabel 1.3 Omschrijving Begroting 2009/Berap 1½ N 620 V 448 V 342 V 658 V Financiële gevolgen Najaarsnota V N N N N Verwacht begrotingssaldo na Najaarsnota N 385 V 218 V 107 V 422 V

3 Reserves Naast mutaties in de exploitatie worden tevens mutaties in de reserves voorgesteld. Bij de resultaatbestemming van de jaarrekening zal, van deze en de reeds begrote mutaties, op grond van het Besluit Begroten en Verantwoorden, besluitvorming worden gevraagd. De belangrijkste mutaties zijn: Tabel 1.4 Prg. Mutatie reserves Onttrekkingen: 3 Egalisatiereserve Riolering 2 V 5 Reserve kapitaallasten: Toeristische infrastructuur 16 V 6 Reserve kapitaallasten: St. Jan / Frederik Hendrik 208 V 6 Reserve kapitaallasten: Flinstering 60 V 59 V 59 V 58 V 7 Reserve bestemmingsplannen: buitengebied 47 V 78 V 7 Algemene reserve: planschades 14 V 7 Algemene reserve Grondbedrijf: nadelig resultaat 309 V 7 Reserve Behoud gemeentelijke monumenten 10 V 9 Egalisatiereserve Reiniging 234 V 10 Reserve Maatschappelijke knelpunten 48 V 13 Reserve Claim: vervallen claims - 17 N Totaal onttrekkingen 871 V 138 V 59 V 59 V 58 V Stortingen: 3 Egalisatiereserve Riolering - 56 N - 6 N - 1 N 6 Voorziening Voortijdig schoolverlaten: omzetting naar reserve - 84 N 7 Reserve kapitaallasten: Flinstering N 7 Reserve Grondbedrijf: Bovenwijkse Voorzieningen N 7 Reserve Grondbedrijf: aanleg N Totaal stortingen N - 56 N - 6 N - 1 N 0 - Totaal mutaties reserves N 82 V 53 V 58 V 58 V Toelichting tabel 1.4 Programma 3 Onttrekking / storting egalisatiereserve Riolering De egalisatiereserve wordt gemuteerd om de meer/minder kosten m.b.t. riolering te dekken. Deze systematiek werd en wordt ook bij de jaarrekening gebruikt. De mutaties op de reserve zijn dus geen onderdeel van de resultaatbestemming. Dit geldt tevens voor de andere egalisatiereserves (reiniging, begraafplaatsen en hondenoverlast ). De oorzaken van de afwijkingen staan toegelicht bij het programma. Programma 5 Onttrekking Reserve kapitaallasten Toeristische infrastructuur De kapitaallasten van het krediet toeristische infrastructuur haven Lage Zwaluwe komen ten laste van de reserve kapitaallasten. Programma 6 Omzetting voorziening naar reserve Op grond van uitspraken van de commissie BBV wordt de Voorziening Voortijdig Schoolverlaten omgezet in een reserve. Per saldo heeft dit geen financiële gevolgen. Programma 6 Onttrekking reserve kapitaallasten St. Jan / Frederik Hendrik De boekwaarde gebouwen van de St. Jan en de Frederik Hendrik dient afgeboekt te worden i.v.m. de nieuwe school de Schittering. De kapitaallasten die hieruit voortkomen, worden ten laste van de reserve kapitaallasten gebracht. Programma 6 Storting / onttrekking reserve kapitaallasten Schittering De school wordt grotendeels betaald uit de planontwikkeling. Conform besluitvorming bedragen de netto kosten van deze school De school dient echter op grond van de BBV tegen de juiste boekwaarde te worden gewaardeerd waardoor het krediet administratief verhoogd moet worden. Hier tegenover staat een verhoging van de reserve kapitaallasten van gelijke omvang zodat e.e.a. budgettair neutraal verwerkt kan worden. 3

4 Programma 7 Onttrekking bestemmingsplannen Dit betreft de uitgaven voor het bestemmingsplan Buitengebied uit de reserve Herziening bestemmingsplannen. Voor een uitvoerige toelichting wordt verwezen naar het programma. Programma 7 Onttrekking Algemene reserve (planschades) Uitgekeerde planschades, welke niet verhaald kunnen worden, worden conform vastgesteld beleid onttrokken uit de Algemene reserve. Zie toelichting op het programma. Programma 7 Onttrekking / stortingen Reserves van het Grondbedrijf Dit betreft de mutaties a.g.v. bijstellingen van de stand van zaken van diverse projecten alsmede afgesloten exploitatieovereenkomsten. Dit resulteert in een storting (bijdrage) van in de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen en in de Reserve aanleg. Daarnaast leiden de diverse mutaties tot een negatief resultaat voor het Grondbedrijf ten grootte van welke uit de Algemene reserve Grondbedrijf wordt onttrokken. Programma 7 Onttrekking uit Reserve Behoud Gemeentelijke Monumenten Per jaar is er een bedrag van opgenomen voor de verstrekking van subsidies voor het behoud van gemeentelijke monumenten. Overschotten en tekorten in een jaar worden gestort of onttrokken uit de hiervoor ingestelde reserve. Zie toelichting op het programma. Programma 9 Onttrekking Egalisatiereserve Reiniging De meer/minder kosten m.b.t. reiniging worden gedekt uit de egalisatiereserve Reiniging. De oorzaken hiervan staan toegelicht bij het programma. Programma 10 Onttrekking reserve Maatschappelijke knelpunten Middels de begroting 2007 is besloten ruim 1,5 miljoen incidenteel te besteden aan Maatschappelijke knelpunten en hiervoor een reserve te vormen. In 2008 worden de kosten m.b.t. uitbreiding biljart Mayboom onttrokken uit de reserve. Onttrekking reserve Claims: vervallen claims De bij de jaarrekening 2007 ingediende claims m.b.t. benchmark en rechtmatigheid kunnen vervallen daar de kosten binnen de bestaande budgetten worden opgevangen of niet gemaakt worden. 2. Verantwoording per programma Onderstaand zijn per programma per doelstelling de belangrijkste ontwikkelingen genoemd die aandacht verdienen (oranje) of besluitvorming vragen (rood). Tevens zijn de financiële afwijkingen vermeld waarover besluitvorming wordt gevraagd. Hierbij staan de letters N en V voor Nadeel respectievelijk Voordeel. Indien zaken onafwendbaar zijn, is dit al bevestigend aangegeven met ja. Indien er aanleiding toe is wordt per programma tevens de ontwikkeling van de claims, kredieten en risico s aangegeven. 2.1 Programma 1. Relatie met de burger Beleidsverantwoording Tabel Beleidsverantwoording programma Het vasthouden, maar liever nog verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening Uitbouwen frontoffice nieuwe stijl Vanaf 1 september 2006 is de frontoffice nieuwe stijl gestart. Er is gekozen om met generalisten te gaan werken vanuit een groeimodel. In december 2007 is een opleiding afgerond (en kan er daadwerkelijk verdieping van de materie op de diverse afdelingen plaatsvinden ( learning on the job ). Door diverse omstandigheden, voornamelijk langdurige ziekte, zijn wij genoodzaakt om het uitbouwen c.q. verbouwen van de frontoffice te temporiseren. Daarnaast zijn onlangs diverse onderzoeken gehouden naar de klanttevredenheid, de telefonische bereikbaarheid en de afstemming tussen de front- en backoffice. De resultaten zijn in april het college besproken. Vooruitlopend hierop kan worden gemeld dat naast diverse verbeterpunten, de afdeling publiekszaken 4

5 diverse verbeterpunten, de afdeling publiekszaken op diverse onderdelen goed scoort (klanttevredenheid, deskundigheid, etc.). Dit geldt trouwens voor alle loketten, waaronder het WMO-loket. De geconstateerde verbeterpunten zijn verwerkt in een concreet verbeterplan/analyse. Dit plan is voor de zomer gerealiseerd. Voornaamste conclusie is dat de organisatie/ afdeling goed op weg is, maar dat de basis nog wel dient te worden verbeterd. Tevens worden diverse aanbevelingen gedaan om juist deze basis te verbeteren. Dit varieert van eenvoudige technische aanpassingen tot meer complexe vraagstukken, als wat voor antwoord heeft de gemeente Drimmelen op het concept Antwoord (de visie van de rijksoverheid op de lokale dienstverlening rond 2015). Verder is al een concrete start gemaakt met de uitvoering van diverse aanbevelingen. Hierbij gaat het o.a. om het realiseren van een verdere integratie van het fysieke kanaal (de balies) en het optimaliseren van het telefoniekanaal. Tevens zijn de openingstijden aangepast aan de wensen van de klant. De avondopenstelling is bijv. aangepast. Tot slot gaat het bij het uitbouwen van de frontoffice nieuwe stijl om een continue veranderingsproces dat vanuit de organisatie goed moet worden begeleid Verdere uitbouw Geen bijzonderheden website Invoering authentieke Zie toelichting 3. Projecten. basisregistraties Digitalisering Zie toelichting tabel Implementatie traject terugdringing administratieve lasten Zie programma 5, punt Het meer betrekken van de burger bij de beleidsvorming Trainingen schrijven kaderstellende notities voor Trainingprogramma wordt in overleg met MT opgesteld ambtenaren Vervolg oriëntatie en Evaluatie aangepaste vergaderwijze medio 2009 implementatie anders vergaderen Vormgeven van het burgerinitiatief Uitgesteld tot de tweede helft van 2009, na de evaluatie van de nieuwe vergaderwijze van de raad Ontwikkelen toekomstvisie Uitgesteld tot Drimmelen op weg naar Implementeren Is onderdeel van de projectaanpak. leidraad burgerparticipatie versie Instellen burgerpanel Is onderdeel van burgerparticipatie. 1.3 Het maken van een cultuuromslag Het beschrijven van een tweede deel van de werkprocessen In het najaar van 2008 is hiermee een start gemaakt. Gekozen is voor de beschrijving van enkele afdelingsoverstijgende processen Verzorgen van trainingen op het gebied van klantgericht schrijven Op dit moment worden de mogelijkheden tot het organiseren van een in-company-training voor het schrijven van adviezen, rapporten, voorstellen en besluiten onderzocht. Uitvoering zal eerst in 2009 plaats vinden. 5

6 1.3.3 Interne raadscommunicatie; Werkgroep Raads/ BestuursInformatie-Systeem Verbetering interne raadscommunicatie is afgerond. Tabel Overzicht financiële mutaties 1. Relatie met de burger Akkoord j/n Financiële mutaties (bedragen x 1.000) a.griffie 15 V b. Leges burgerzaken 38 V c. Advieskosten -35 N Diverse per saldo 16 V -3 N -3 N -3 N -3 N Totaal 1. Relatie met de burger 34 V -3 N -3 N -3 N -3 N Totaal 1. Relatie met de burger na dekking 34 V -3 N -3 N -3 N -3 N Toelichting tabel a. Griffie In 2008 wordt een burgerenquête/verdiepend onderzoek uitgevoerd. De kosten hiervan zijn echter lager dan geraamd. De kosten zijn met name lager, omdat er sprake is van een vervolgenquête op de eerder gehouden enquête in 2005 en gebruik kan worden gemaakt van het toen ontwikkelde model. Tevens was, in het kader van Anders vergaderen, een bedrag geraamd voor vergaderen op een alternatieve locatie. Hiervan is geen sprake geweest waardoor deze gelden nu vrijvallen. b. Leges burgerzaken Met name het onderdeel rijbewijzen vertoont een positieve afwijking (1.100 stuks). Dit heeft te maken met de vervangingscyclus. Dit jaar en de komende 2 jaren verwachten we een meer dan gemiddelde vervanging. Daarna neemt het aantal sterk af voor een periode van ca. 5 jaar. Tevens zijn er 500 paspoorten meer verkocht en 150 Identiteitskaarten minder. c. Advieskosten Door enkele incidenten dient het budget 2008 te worden verhoogd met Het gaat daarbij met name om de advieskosten in het kader van de strafzaak met betrekking tot de grondwateronttrekking, de kosten van een onderzoek door het bureau integriteit en kosten die verband houden met de afwikkeling van het onderzoek grondgebied Voortgang claims Onderzoek functioneren afdeling Grondgebied ( ) In 2008 is het onderzoek afgerond en zijn de beschikbare middelen hiervoor aangewend. Inhuur t.b.v. GBA audit ( ) Mede dankzij tijdelijke inhuur van een specialist (binnen de beschikbare middelen) is de gemeente Drimmelen begin 2008 geslaagd voor de GBA audit. 2.2 Programma 2. Veiligheid Beleidsverantwoording Tabel Beleidsverantwoording programma Politie- en brandweerkorpsen op voldoende sterkte houden, voldoende geoefend houden en zoveel mogelijk komen tot regionale samenwerking De paraatheid van het korps Uitwerken van het regionaal samenwerkingsverband Ten aanzien van de paraatheid brandweer is op dit moment niets te melden anders dan dat dit item voortdurend de aandacht heeft zeker in het kader van de concept algemene maatregel van bestuur m.b.t. de regionalisering van de brandweer. Vanwege de roosterdruk bij het proces noodhulp (politie) worden wijkagenten ingezet. De gemeente zet zich in om de prioriteiten uit het lokaal veiligheidsbeleid uitgevoerd te krijgen. Begin juli is door het Algemeen Bestuur een bestuurlijke pitsstop afgekondigd gedurende de zomer van Er is een externe deskundige aangesteld om het proces te redesignen. De 6

7 2.1.3 Implementatie samenwerkingsovereenkoms t 3 x rood Huisvestingsonderzoek brandweerpost Lage Zwaluwe Opstellen van het oefenplan 2007/ Versterken positie gemeente in Veiligheidsregio (3 x oranje) Oefenen en opleiden gemeentepersoneel i.v.m. de rampenbestrijding aangesteld om het proces te redesignen. De inrichting van de regionalisering staat ter discussie, waarbij de nadruk wordt gelegd op een bottom-up - benadering. Onlangs is met de burgemeesters besproken om op korte termijn de mogelijkheden te onderzoeken om de dagelijkse werkzaamheden (bedrijfsvoering) dusdanig in te richten dat het maximale resultaat van het samenwerkingsverband kan worden behaald. De locatie in Lage Zwaluwe is definitief geworden. De benodigde middelen zijn beschikbaar gesteld en momenteel wordt het gebouw aangepast/ verbouwd (gereed medio 2009). Geen bijzonderheden Geen bijzonderheden Geen bijzonderheden 2.2 Het bevorderen van de nalevingbereidheid Opstellen en uitvoeren van het Handhavinguitvoeringsplan 2008 Door de komst van het Activiteitenbesluit en het aanzienlijk wijzigen van het Gebruiksbesluit is het lastig op voorhand het aantal en de omvang van de controles te bepalen. Daarom wordt 2008 gezien als een overgangsjaar, waarvoor een beperkt HUP is opgesteld. 2.3 Activiteiten in de openbare ruimte ordelijk en veilig laten verlopen Opstellen Jaaruitvoeringsprogramma 2008 Het Jaaruitvoeringsprogramma is door het College van B&W vastgesteld op 5 februari Het veiligheidsdenken in de gemeente integraal verder uitwerken Instandhouden waterpolitie Uitvoering geven aan creatieve en preventieve projecten om de jeugdoverlast tot een minimum te beperken Implementatie veiligheidsstructuur Tabel Overzicht financiële mutaties Maakt onderdeel uit van het integraal veiligheidsbeleid Drimmelen en is een doorlopend proces. De gemeente Drimmelen draagt voor de komende jaren de exploitatiekosten van de post waterpolitie in Drimmelen. De regiopolitie Midden en West Brabant heeft een convenant afgesloten met de KLPD waterpolitie m.b.t. het politietoezicht in de Biesbosch. Geen bijzonderheden Is een doorlopend proces i.h.k.v. de nota integrale veiligheid Drimmelen Veiligheid Akkoord j/n Financiële mutaties (bedragen x 1.000) a. Opleiding rampenbestrijding 8 V Diverse per saldo 1 V Totaal 2. Veiligheid 9 V Totaal 2. Veiligheid na dekking 9 V

8 Toelichting tabel a. Opleiding rampenbestrijding Op de post studiekosten is dit jaar sprake van een onderschrijding ( 8.000). Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat de functie van de ambtenaar rampenbestrijding, die zorg draagt voor het aanbod van opleidingen, geruime tijd nauwelijks ingevuld is kunnen worden, anderzijds worden we geconfronteerd met het gegeven dat opleidingen vaak vol zitten, waardoor deelname dit jaar niet meer mogelijk is. Voortgang claims Onderzoek huisvesting brandweer Zwaluwe ( 6.435) Begin 2008 is het onderzoek afgerond waarna kredietvotering mogelijk was. De kosten van het onderzoek waren 500 lager dan de claim. Smartboard crisisruimte ( 7.500) In 2008 is het smartboard aangeschaft. De beschikbaar gestelde middelen zijn toereikend. Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel Overzicht investeringen 2. Veiligheid Kleur Raming Uitgaven Restant Mutatie Akkoord j/n Investeringen (bedragen x 1.000) a. Bevelvoerderskaarten N.v.t. b. OGS-materialen N.v.t. c. Tankautospuiten (3 stuks) N.v.t. d. Kazerne Lage Zwaluwe N.v.t. Totaal 2. Veiligheid a. Bevelvoerderskaarten Nog enkele kaarten moeten worden aangeleverd. Bij de jaarrekening 2008 zal naar verwachting het krediet kunnen worden afgewikkeld. b. OGS-materialen In de loop van 2008 zijn de materialen gekeurd en is inzicht verkregen met betrekking tot de vervanging. Onlangs heeft het college ingestemd met de vervanging van materialen. Deze vervanging is thans in gang gezet maar de afronding van het krediet zal naar verwachting niet meer in 2008 plaats kunnen vinden. Het krediet kan nog niet worden afgewikkeld. c. Tankautospuiten (3 stuks) De tankautospuiten en de bepakkingen zijn geleverd en de afronding is in volle gang. Het beschikbaar gestelde krediet zal niet worden overschreden. d. Kazerne Lage Zwaluwe In november vindt de verhuizing plaats naar de nieuwe kazerne aan de Zwingel vanwege de levering van het nieuwe voertuig. Verwacht wordt dat de verbouwingswerkzaamheden plaats zullen vinden in het voorjaar van De bouwaanvraag hiervoor loopt. 8

9 2.3 Programma 3. Openbare ruimte Beleidsverantwoording Tabel Beleidsverantwoording programma Het schoon, heel en veilig houden van de woon-, recreatie- en werkomgeving in de gemeente Uitvoering van het dagelijks onderhoud vanuit wijkteams Sinds 1 jan wordt gewerkt in wijkteams. In verband met de nieuwe werkwijze is voorlopig sprake van een permanente monitoring. Inmiddels heeft dit geleid tot het terugbrengen van het aantal wijkteams van 4 naar 3 per 1 april, waarbij nadrukkelijk is gekeken naar de combinatie van totaal inzet uren en het daadwerkelijke werk in de verschillende wijken. Er is een totale jaarplanning gemaakt volgens welke gewerkt wordt. Na afloop van het jaar zal deze worden geëvalueerd en waar nodig aangepast. Sinds 1 juli wordt het preventief onderhoud m.b.t. de drukriolering weer in eigen beheer uitgevoerd. Naast het werk wat door de eigen teams wordt uitgevoerd zijn ook binnen verschillende producten aannemers actief. Vanuit de eigen dienst wordt erop toegezien dat het werk conform de afspraken in de bestekken/ opdrachten wordt uitgevoerd. De wijkteams zijn onder andere ook belast met het Cultuurverandering wijkteams afhandeling van meldingen. Gedurende 2006 en 2007 is veel aandacht besteed aan de andere wijze van werken, inmiddels betreft het hier een geaccepteerde en daarmee reguliere wijze van werken Opstellen beleidsplan Openbare Verlichting Verbetering van de werkprocessen rondom klachtenafhandeling Voor het opstellen van het beleidsplan is een claim gehonoreerd. In mei heeft een opinieronde hierover in de commissie plaatsgevonden. Het verbeterproces is in samenwerking tussen de Front office en de afdeling Openbare werken in gang gezet. Inmiddels zijn ook de uitkomsten van de Telefonische Bereikbaarheid en het Klant tevredenheidsonderzoek bekend. De verbetervoorstellen die hierin zijn opgenomen worden hierbij betrokken. De beide afdelingen blijven de voortgang nauwkeurig volgen. Inmiddels heeft dit al geleid tot een veel groter percentage afhandeling van meldingen binnen de daarvoor afgesproken 5 werkdagen. Bespreking van de voortgang in de raad vindt plaats middels de motie Versterking en versnelling van het maken van een cultuuromslag naar een dienstverlenende organisatie Integraal werken Naast de uitvoering van het dagelijks onderhoud is het na verloop van tijd noodzakelijk om meer structureel onderhoud uit te voeren of zelfs over te gaan tot volledige vervanging van materialen. De werkzaamheden die in dit kader uitgevoerd worden, worden zoveel mogelijk in overleg met betrokkenen voorbereid en integraal met de verschillende producten uitgevoerd (wegen, riolering, openbare verlichting, verkeer en groen). Voor 2008 staan o.a. de volgende projecten op de planning: Hooge Zwaluwe; Onderstraat (voorbereiding gestart, start uitvoering te verwachten eerste kwartaal 2009) en Grijze wijk (Voorbereiding start 4 e kwartaal 2008, uitvoering 2009) 9

10 Lage Zwaluwe; Groningerlaan e.o.(uitvoering loopt, oplevering te verwachten ongeveer maart 2009) Made; Berkenlaan, Parklaan, Boslaan (Uitvoering loopt, oplevering nog eind 2008 te verwachten). Wagenberg; Nieuwstraat (In verband met participeren waterleiding, voorbereidingen wat vertraagd, uitvoering 2009)en Terheijden, Kalkvliet.(Voorbereiding gestart, uitvoering 2009) 3.2 Voorkomen van wateroverlast Vaststelling van een integraal waterplan inclusief een nieuw Gemeentelijke RioleringsPlan (G.R.P.) Het Waterbeleidsplan inclusief Gemeentelijke Riolerings Plan is in 2007 inclusief tarieven door de raad vastgesteld (24 mei 2007 en 13 december 2007) Wegwerken achterstallig onderhoud watergangen en overdracht van het beheer van het stedelijk water aan het waterschap Waar, op basis van de capaciteit van het stelsel, noodzakelijk gescheiden stelsels aanleggen bij de ontwikkeling van woningbouwprojecten en bestaande wijken Het baggeren van de Ganshoeksingel te Lage Zwaluwe is afgerond. De Ganzenweel zal in het vierde kwartaal 2008 worden uitgevoerd. Door bezwaren vanuit de omgeving en de hieruit voortvloeiende herberekeningen zijn de werkzaamheden vertraagd. Daarnaast wordt de Brandput (project vervanging riolering Groningenlaan) ook gebaggerd. Voor 2008 en verder dient nog een uitvoeringsprogramma te worden opgesteld. Het aanleggen van gescheiden stelsels wordt gecombineerd met de vervangingsinvesteringen (bijv. Groningenlaan en omgeving, Wethouder Crezeelaan en omgeving en Biesboschweg). Daarnaast worden bij ontwikkeling van woningbouwprojecten altijd gescheiden stelsels opgenomen in de waterparagraaf van het bestemmingsplan Uitvoering G.R.P. Op diverse plaatsen in de gemeente is de riolering aan vervanging toe, in een aantal gevallen kan worden volstaan met het relinen of reparatie ervan. In 2008 is o.a. gestart met de voorbereiding van het verplaatsen van de overstort Hofstad en met het project kalkvliet vierhoven. Voor een opsomming en toelichting op de uitvoering van het G.R.P. wordt verwezen naar de toelichtingen op het onderdeel Voortgang Kapitaalgoederen (kredieten). 3.3 Vergroting (zo mogelijk actieve) betrokkenheid van bewoners en bedrijven Evaluatie nieuwe werkwijze buitendienst Vooruitlopend op een totale werkwijze is inmiddels besloten om van 4 wijkteams naar 3 wijkteams te gaan waarbij de capaciteit beter afgestemd is op de vraag vanuit de verschillende wijken. Een algehele (interne) evaluatie (inclusief wijkbeheer) is in het tweede kwartaal aangeboden. Een externe evaluatie zal worden meegenomen in een volgend algemener klanttevredenheidsonderzoek Opstellen wijkjaarplannen In mei 2008 is het eerste wijkjaarplan voor Hooge en Lage Zwaluwe gepresenteerd. Door het ontbreken van een goed netwerk in de wijk betreft het nog een jaarplan wat door de gemeente met de verschillende in de wijk werkende organisaties is samengesteld. De betrokkenheid van de bewoners is beperkt gebleven tot de bewonersavond en de wijkschouw. Voor wijken waar een bewonersoverleg aanwezig is, zal in de loop van 2009 een wijkjaarplan samen met betrokken partijen inclusief de bewoners gemaakt worden. 10

11 3.3.3 Netwerk wijkbeheer Om goed uitvoering te kunnen gaan geven aan het wijkgericht werken is het noodzakelijk om in de verschillende wijken een overlegstructuur op te bouwen met de verschillende partners. Op deze manier wordt het mogelijk om meer structureel te kijken naar de wijk, de problematiek, de maatregelen en de prioriteit hierin. De per 1 april aangestelde nieuwe wijkcoördinator heeft in Wagenberg, Drimmelen en Made een aanvang om te komen tot gestructureerde bewonersoverleggen gemaakt. Deze variëren in formaliteit van dorpsraad in oprichting in Wagenberg, tot leefbaarheidsgroep in Drimmelen en bewonersoverleg in beginfase in Made. Het streven is om in 2009 in 4 van de 6 kernen een bewonersoverleg te hebben. In alle dorpskernen is een wijkschouw gehouden. In Drimmelen is een bewonersavond geweest. In Made is er een avond wijkgericht werken gehouden voor buurtverengingen, verankeringsgroep Ouderenproef en de huurdersvereniging. Het is het streven om vanuit dit overleg eind 2008 een bewonersavond in Made te organiseren over wijkgericht werken. De stuurgroep wijkgericht werken is in oktober bijeen geweest om te kijken hoe we verder gaan met de integrale samenwerking met de partners politie, woningbouw, gemeente en bewoners. Met de verschillende partners gaat regelmatig overleg komen om elkaar goed te informeren. Tot nu toe gebeurde dit incidenteel Evaluatie wijkbeheer In de raadsvergadering van 26 juni is de evaluatie van het eerste jaar wijkbeheer voorgelegd. Hierin zijn tevens enkele aanbevelingen voor de toekomst gedaan ter besluitvorming. Tabel Overzicht financiële mutaties 3. Openbare ruimte Akkoord j/n Financiële mutaties (bedragen x 1.000) a. Riolering: diverse mutaties -2 N 56 V 6 V 1 V b. Gladheidbestrijding 3 V c. Openbare Verlichting -4 N d. Bermen en bermsloten -28 N Totaal 3. Openbare ruimte -31 N 56 V 6 V 1 V 0 - Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen a. Egalisatiereserve riolering 2 V -56 N -6 N -1 N Totaal 2 V -56 N -6 N -1 N 0 - Totaal 3. Openbare ruimte na dekking -29 N Toelichting tabel a. Riolering: diverse mutaties Deze diverse kleine mutaties worden verrekend met de hiervoor ingestelde egalisatiereserve Riolering. Daarnaast is op verzoek van de fractie Drimmelen in het kader van de begroting 2009 gekeken naar een eventuele temporisering. Conclusie hiervan was, zoals gemeld in de beantwoording van de technische vragen van de begroting 2009, dat de vervangingsinvestering voor 2009 met één jaar doorgeschoven kan worden. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van in 2009, welke ingezet kan voor verlaging van het voorgestelde tarief. In de raad van december 2008 zal dit worden voorgelegd met de behandeling c.q. vaststelling van de tarieven c.q. verordeningen. b. Gladheidbestrijding Vanwege de zachte winter begin 2008 en de strooiwerkzaamheden tot op heden, is een inschatting gemaakt van de kosten m.b.t. de gladheidbestrijding voor de rest van het jaar. Dit leidt tot een aframing van de hoeveelheid aan te kopen zout. Per saldo geeft dit een voordeel van ca

12 c. Openbare Verlichting Als gevolg van schades aan voornamelijk armaturen, mede als gevolg van vandalisme, is het hiervoor geraamde bedrag overschreden met ca Daarnaast is een nieuw onderhoudscontract afgesloten m.b.t. de provinciale weg N285. Het contract valt ca goedkoper uit. In de begroting 2009 e.v. is hier al rekening mee gehouden. d. Bermen en bermsloten In het kader van de ontvangstplicht van het slootvuil, inclusief afvoeren van de waterschapssloten, zal naar verwachting een bedrag benodigd zijn van Dit was niet geraamd en ook niet te voorzien, omdat dit ook niet afgesproken is voor Pas in de loop van 2008 gaf het Waterschap aan deze werkzaamheden wel nog dit jaar te starten in tegenstelling tot eerdere afspraken. Voor de begroting 2009 e.v. is wel een structureel jaarbedrag van ca hiervoor opgenomen. Tevens heeft het Waterschap in overleg slootafval (zand/baggerspecie) opgeslagen op de Tweede Ruitersvaartseweg. Dit moet ook nog afgevoerd worden en zal naar verwachting een bedrag kosten van Daarnaast zijn er incidentele kosten van gemaakt voor het herstellen van een ingezakt talud aan de Bosbies te Terheijden. Vanwege het eigendomsrecht zijn deze herstelwerkzaamheden na onderling overleg met het Waterschap uitgevoerd. Met het Waterschap lopen gesprekken over de kostenverdeling hiervan. Uitgangspunt van de gemeente is een verdeling op basis van ieder 50%. Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel Overzicht investeringen 3. Openbare ruimte Kleur Raming Uitgaven Restant Mutatie Akkoord j/n Investeringen (bedragen x 1.000) Wegen a. Kruispunt Wagenberg V Ja/nee b. Luchtfoto's / onderlegerbeelden V Ja/nee Totaal Wegen V Openbaar groen c. Landschapsbeleidsplan: groenvoorziening N.v.t. Totaal Openbaar groen Speelterreinen d. Aanleg/herpl. skatebaan Terheijden N.v.t. Totaal Speelterreinen Riolering e. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie N Ja/nee f. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie N.v.t. g. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie N.v.t. h. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie N.v.t. i. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie V Ja/nee j. Project Stuivezand (riolering / wegen) N.v.t. k. Vervanging gemalen (mechanisch / elektrisch): diverse V Ja/nee l. Vervanging gemalen: Gaete, Plasstr., endijk, Zwingel N.v.t. m. Aanpassing overstort Hofstad N.v.t. n. Aanvullende maatregelen stelsels Terheijden / Wagenberg N.v.t. o. Basis meetprogramma N.v.t. p. Vervangen oude onderstations door CARs onderstations N Ja/nee q. Verbrede zorgplicht IBA's N Ja/nee r. Baggerplan (uitvoering 2008) N.v.t. Totaal Riolering N Begraafplaatsen s. Uitbreiding begraafplaats Leeuwerikstraat N Ja/nee t. Herstructurering / ruiming oude begraafplaatsen Made N Ja/nee u. Uitbreiding columbarium N.v.t. Totaal Begraafplaatsen N Totaal 3. Openbare ruimte N Toelichting tabel Wegen a. Kruispunt Wagenberg (en Kruising Zeggelaan / Provinciale weg) Inmiddels is de eindfactuur binnen. Voor beide kredieten bedraagt deze in totaal terwijl beschikbaar is. Derhalve valt een restant van vrij. Dit betekent een voordeel op de kapitaallasten van nog geen 800 per jaar (zie ook toelichting programma 4. Verkeer en vervoer). Het voordeel is al verwerkt in de eerste bestuursrapportage, het restantkrediet kan echter worden afgeraamd. 12

Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen

Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen Vastgesteld door B&W d.d. 1 juni 2010 Vast te stellen door gemeenteraad d.d. 1 juli 2010 2 Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Drimmelen Datum 1 juni 2010

Nadere informatie

Inventarisatie ten behoeve van het Raadsprogramma

Inventarisatie ten behoeve van het Raadsprogramma Inventarisatie ten behoeve van het Raadsprogramma Op de volgende programma s wordt in de inventarisatie ingegaan: 1. Bestuurlijke vernieuwing 2. Veiligheid 3. Openbare ruimte 4. Verkeer en vervoer 5. Economische

Nadere informatie

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011 Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar 4e Bestuursrapportage Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting... 2 Totaal financieel overzicht... 4 Programma's Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk... 9 Programma 2

Nadere informatie

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51 Najaarsnota 2011 Inhoudsopgave Inleiding 11 Programma s Programma Ruimtelijke Ontwikkeling 15 Programma Recreatie en Cultuur 21 Programma Openbaar groen en overige openbare ruimte 25 Programma Onderwijs

Nadere informatie

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2012

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2012 Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar 4e Bestuursrapportage 2012 Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting 2 Totaal financieel overzicht 2012 4 Voorlopig jaarrekeningresultaat 2012 8 Programma 1 Wonen en leven

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2011

2 e Bestuursrapportage 2011 2 e Bestuursrapportage 2011 Gemeente Brummen BR 11.0018 2 e Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 september 2011 Kenmerk : BW11.0018 /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit van 13-09-2011

Nadere informatie

Jaarstukken 211 Jaarstukken 211 Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 211 Programma Ruimtelijke ontwikkeling Programma Recreatie en cultuur Programma Openbaar groen

Nadere informatie

Inleiding 3. Hoofdstuk 3 Voorstel verwerking financiële gevolgen voorjaarsnota 2011 39. Hoofdstuk 4 Meerjarenraming 42. Hoofdstuk 5 Kaderstelling 45

Inleiding 3. Hoofdstuk 3 Voorstel verwerking financiële gevolgen voorjaarsnota 2011 39. Hoofdstuk 4 Meerjarenraming 42. Hoofdstuk 5 Kaderstelling 45 VOORJAARSNOTA 2011 - 2 - Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Tussentijdse rapportage programma s Algemeen bestuur 5 Openbare orde en veiligheid 8 Verkeer, vervoer en waterstaat 10 Economische zaken 12 Onderwijs 14

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2010-1

Bestuursrapportage 2010-1 Bestuursrapportage -1 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1. Programmaverantwoording... 7 1.1 Stand van zaken begrotingstoezeggingen... 7 1.2 Stand van zaken programma s... 8 Programma 1 Algemeen bestuur...

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015 Nummer : 34 Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015 Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Samenvatting : In deze Voorjaarsnota 2015 leggen wij uit waar wij

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad Versie 19-8-2014 Raad Inhoudsopgave Bestuursrapportage & Nr Omschrijving Pagina Inleiding 1 1 Samenvatting en voorstel 3 2 Amendement kadernota 2015 7 3 : 3.1 Programma 0 Algemeen bestuur 3.2 Programma

Nadere informatie

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93 Inhoudsopgave I INLEIDING... 2 II JAARVERSLAG......... 10 PROGRAMMAVERANTWOORDING..... 11 Algemeen Bestuur en Organisatie.... 12 Openbare Orde en Veiligheid.... 29 Verkeer en Vervoer..... 39 Economie en

Nadere informatie

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2012 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid wat gerealiseerd is in 2012 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie

BESTUURSRAPPORTAGE 2007 I (PERIODE JANUARI T/M APRIL 2007)

BESTUURSRAPPORTAGE 2007 I (PERIODE JANUARI T/M APRIL 2007) BESTUURSRAPPORTAGE 2007 I (PERIODE JANUARI T/M APRIL 2007) INHOUDSOPGAVE blz. Raadsvoorstel 3 1 Kwaliteit van de woon- en leefomgeving 1.1 Brandweerzorg en rampenbestrijding 4 1.2 Openbare orde en veiligheid

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Overzicht samenstelling college van burgemeester en wethouders ----------------------- 5

Inhoudsopgave. Overzicht samenstelling college van burgemeester en wethouders ----------------------- 5 Inhoudsopgave Accountantsverklaring Algemeen Overzicht samenstelling gemeenteraad ----------------------------------------------------- 4 Overzicht samenstelling college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013)

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Nr. Steller Pag. Vraag Antwoord Voorwoord 1 CDA 4 Minder algemene reserves= bezit ieder jaar minder. Meer vaste geldleningen=

Nadere informatie

2e Bestuursrapportage 2013. Versie: 2.0.0.0.0.0

2e Bestuursrapportage 2013. Versie: 2.0.0.0.0.0 2e Bestuursrapportage 2013 Versie: 2.0.0.0.0.0 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Leeswijzer en samenvatting 5 2.1 Leeswijzer 5 2.2 Samenvatting 6 3 Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting 2013

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010-2015 Definitief Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011 Pagina 1 van 51 Titel : Gemeentelijk Rioleringsplan Emmen Subtitel : Stedelijk

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651)

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) INHOUDSOPGAVE Blz. ACCOUNTANTSVERKLARING...5 LEESWIJZER...8 KERNGEGEVENS...10 INLEIDING...11 1. ALLE PROGRAMMA S IN ÉÉN OOGOPSLAG...16 2. LASTEN EN BATEN PER

Nadere informatie

VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015

VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015 VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015 Gebruikte afkortingen: B06-L2000 L.NU: lingewaard.nu MSW: burgemeester CDA PvdA TJ: wet Janssen D66 SP : wet Peren

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2007 April 2008

JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Jaarstukken 2007 1 Jaarstukken 2007 07 1.1 Inleiding 07 1.1.1 Jaarverslag 07 1.1.2 Jaarrekening 09 1.2 Beleidsmatige

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013. inclusief. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente

Jaarverslag 2012. 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013. inclusief. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Jaarverslag 2012 inclusief 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013 Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Coördinatie en eindredactie: Afdeling financiële zaken & concernstaf Datum behandeling

Nadere informatie

Gemeente Beuningen Zomernota 2014

Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Zomernota 2014 Pagina 1 Zomernota 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Inleiding 5 Beleidsmatige en financiële samenvatting 5 Voorstellen 13 2. Programma s Programma

Nadere informatie

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil Toelichting ontwikkelingen financieel meerjarenperspectief Begroting 2014-2015 De verschillen tussen de begroting 2014 en de raming voor 2015 zien er als volgt uit: Onderdeel Begroting 2014 Bedragen x

Nadere informatie