4 september uur tot uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken"

Transcriptie

1 De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van uur tot uur. de voorzitter van de Drechtraad, drs. A.A.M. Brok Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken (bijlagen) 1. Opening 2. Vaststelling agenda en mededelingen 3. Ingekomen stukken Voorstel: Voor kennisgeving aannemen. 4. Vaststelling concept verslag Drechtraad 3 juli 2012 Voorstel: Vaststellen van het concept verslag van de Drechtraad op 3 juli 2012 Vergadernotitie (1) Lijst ingekomen stukken (1a)** Vergadernotitie (2) Concept verslag (2a)** 5. Rondvraag en sluiting **U kunt betreffend onderliggende stuk vinden op Aanmelden als spreker De leden van de Drechtraad die bij een onderwerp in eerste termijn het woord willen voeren dienen zich tot een kwartier voor aanvang van de vergadering aan te melden bij de coördinerend griffier met vermelding namens wie zij spreken. Aan de hand van de aanmeldingen van sprekers kan bij de vaststelling van de agenda geschoven worden met de benodigde tijd per agendapunt. De leden van de Drechtraad die zich niet hebben aangemeld voor de eerste termijn kunnen alleen in tweede termijn reageren op de woordvoerders in de eerste termijn en geen nieuwe punten inbrengen. Technische vragen vooraf Over alle onderwerpen van het programma van de Drechtstedendinsdagavond kunnen tot een week voor de Drechtstedendinsdag technische vragen worden gesteld via het adres Deze worden uiterlijk een dag voor de Drechtstedendinsdag via Bureau Drechtsteden beantwoord. Aanlevering moties en amendementen In verband met een goed verloop van de vergadering wordt u gevraagd digitale teksten van moties (en/of amendementen) op de Drechtstedendinsdag voor uur aan de coördinerend griffier via het e- mailadres beschikbaar te stellen, zodat deze klaargemaakt kunnen worden voor projectie en vermenigvuldiging. Vragenkwartier Onder verwijzing naar de afgesproken spelregels kunt u vragen voor agendapunten uiterlijk tot vrijdag om uur voor de vergadering van de Drechtraad via het adres bij de voorzitter van de Drechtraad indienen. Uw vragen kunnen slechts betrekking hebben op actuele politieke thema s voor de Drechtsteden en op aangelegenheden waarvoor het Drechtstedenbestuur bevoegd is. Spreekrecht carrouselvergadering Na de opening van de carrouselvergadering kunnen burgers elk gedurende maximaal 5 minuten per persoon en met een maximum van 30 minuten voor alle insprekers in totaal, het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan voor die vergadering van de carrousel en, desgewenst, over andere onderwerpen, voor zover de maximale tijd voor de vergadering dat toestaat. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken meldt dit tenminste één dag voor de datum van de carrouselvergadering aan de coördinerend griffier via Onderwerpen waartegen door sprekers beroep of bezwaar is aangetekend en benoemingen zijn van het inspreekrecht uitgezonderd.

2

3 bijlage 1 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 4 september 2012 Onderwerp Ingekomen stukken Bijlagen Lijst met ingekomen stukken. agendapunt 3 datum 16 augustus 2012 steller A.A. de Klerk doorkiesnummer Gevraagde beslissing Stukken voor kennisgeving aannemen. Communicatie Niet van toepassing. Financiële consequenties Niet van toepassing. Toelichting De ingekomen stukken worden meteen na ontvangst op de website geplaatst. Op de vrijdag vóór de Drechtraad wordt de lijst afgesloten, waarna de lijst met andere na te zenden stukken op de maandag vóór de Drechtraad via de mail wordt toegezonden. Hiermee wordt bereikt dat stukken die tot kort voor de Drechtraad binnenkomen, nog ter kennis van de Drechtraad worden gebracht. Raadsinformatiebrieven van het Drechtstedenbestuur worden als ingekomen stuk verwerkt. Wel worden deze brieven in uitzondering op de andere ingekomen stukken meteen na ontvangst via de mail naar de leden en plaatsvervangende leden van de Drechtraad gezonden. Ook de griffiers krijgen een mail, zodat zij op de gebruikelijke wijze hun raadsleden kunnen informeren.

4 Bijlage 1a Agendapunt 3 Lijst ingekomen stukken Vergadering 4 september augustus 2012 Memo pfh Sociaal DS (E. v.d. Burgt) inzake stand van zaken verruiming ID-subsidie naar aanleiding van de Drechtraad op 3 juli juli 2012 FNV Uitnodiging voor de week van de alfabetisering van 3 t/m 9 september juli 2012 Vooraankondiging werkbezoek aan Brussel op 16 november juli 2012 Deloitte, aanvullende brief Sisa juli 2012 Gemeente Dordrecht, benoeming dhr. D. Pols tot lid Drechtraad en plv. lid AGC juli 2012 Gemeente Dordrecht, raadsbesluit zienswijze GRD begroting 2013.

5 bijlage 2 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 4 september 2012 Onderwerp Concept-verslag van de Drechtraad van 3 juli 2012 agendapunt 4 datum 16 augustus 2012 steller A.A. de Klerk doorkiesnummer Bijlagen Concept-verslag van de Drechtraad op 3 juli Gevraagde beslissing Vaststellen van het concept-verslag van de Drechtraad van 3 juli 2012.

6 Bijlage 2a Agendapunt 4 Concept verslag van de formele vergadering van de Drechtraad van 3 juli 2012 De volgende formele vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 4 september Locatie: Hendrik-Ido-Ambacht. 1. Opening De voorzitter, dhr. A.A.M. Brok opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Omdat mevr. Van Benthem alleen het begin van de avond aanwezig is wordt aan het begin van deze vergadering afscheid van haar genomen. De voorzitter staat kort stil bij dit afscheid. Mevr. Van Benthem is ruim 10 jaar raadslid geweest in Dordrecht en vanaf het begin van de Drechtraad betrokken bij onze regio. Zij mocht op een positief kritische wijze een bijdrage leveren aan het zorgvuldig adviseren van de Drechtraad. Ook was zij lid van diverse commissies. Zij wordt daarvoor heel hartelijk bedankt. Mevr. Van Benthem krijgt een boeket bloemen en een mooi boek 25 inspirerende projecten van herbestemming aangeboden en wordt met groot applaus bedankt. Na een kort dankwoord van mevr. Van Benthem wordt de vergadering vervolgd. Dhr. Pols neemt de plaats in van mevr. Van Benthem in de Drechtraad. Vanavond is mevr. Koene, plaatsvervangend lid voor de VVD Dordrecht, aanwezig. Berichten van verhindering: Alblasserdam: H. Boersma, A.C. van t Zelfde, A.G. Clements, M. van der Plaat; Dordrecht: D. Kensenhuis; H.I.-Ambacht: S. van Die, J.C.W.H. Groos; Papendrecht: A. de Graaf, R. Lammers; Sliedrecht: L. van Rekom. 2. Vaststelling agenda en mededelingen De Drechtraad heeft onlangs een uitnodiging ontvangen voor informele werksessies om ervaringen en ideeën uit te wisselen over de sturing en verantwoordelijkheidstoedeling binnen de Drechtsteden als opmaat voor een debat over principes en spelregels voor programmatische afstemming over regionale thema s. De voorzitter hoopt dat de Drechtraad bereid is deel te nemen aan die werksessies. Opgave bij mevr. Te Veldhuis of via de Er is een datum geprikt voor de excursie naar Europa. Het lijkt de voorzitter een goed idee wanneer een aantal mensen uit de Drechtraad meehelpen dit werkbezoek voor te bereiden. En ook de terugkoppeling vorm geven. Opgave graag bij Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft in de vergadering van 27 juni jl. met algemene stemmen de provinciale voorjaarsnota aangenomen. Hiermee is ingestemd met het beschikbaar stellen door de provincie van 3 miljoen voor de deelname van de provincie in de ROM-D. Dit bericht zal deze week ook aan de 6 gemeenten worden gemeld. De vergadering van vanavond kan als proef ook thuis via internet gevolgd worden. Daarmee proberen we vergaderingen meer life in beeld te brengen. Bestuurder Stoop is vanavond niet aanwezig. Mevr. De Klerk heeft een ordeverzoek betreffende een motie vreemd aan de orde van de dag. Mevr. Ruisch heeft het voorstel samen met dhr. Klaus voorbereid en de vraag is of zij dit mag uitleggen in de Drechtraad. De voorzitter deelt mee dat mevr. Ruisch plaatsvervangend Drechtraadlid is en wanneer zij aan het einde van de vergadering de plaats inneemt van mevr. De Klerk is dit mogelijk. Met deze aanvulling wordt de agenda vastgesteld. 3. Ingekomen stukken De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 4. Vaststelling concept verslag Drechtraad 12 juni 2012 Het verslag wordt vastgesteld. 5. Jaarrekening e Bestuursrapportage GRD Primaire begroting 2013 De agendapunten 5, 6 en 7 worden als één integraal onderwerp behandeld. Dhr. Loos (namens lokale partijen): Jammer dat dhr. Lammers er niet is. We doen dit o.a. op zijn verzoek en nu missen we zijn inbreng! Wij zijn er bijzonder trots op dat een kreet die wij begonnen zijn lokaal wat lokaal kan en regionaal wat regionaal nodig is inmiddels door een ieder gebruikt wordt.

7 pagina 2 van verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 3 juli 2012 We vinden het naar de begroting kijkend nu tijd om daar een tweetal zinnen aan toe te voegen: nieuwe initiatieven en concrete plannen moeten hieraan voortdurend worden getoetst en de al ingevoerde onderdelen van het regionale beleid dienen regelmatig te worden geëvalueerd en waar nodig te worden bijgesteld. Tevens zouden wij graag zien dat aan raadsvoorstellen wordt toegevoegd dat deze volledige transparantie hebben m.b.t. de doelstelling, de kosten en de baten van de regionale samenwerking. De begroting die voorligt is een beleidsarme begroting. En dat is maar goed ook, gezien alles wat nog vanuit het Rijk op de bordjes van de gemeenten gaat belanden. Naast het niet doorvoeren van de indexering, denken wij dat er echt een extra stap nodig is. We zien helaas dat u nog niet toegekomen bent aan een nieuwe verdeelsleutel bij het SCD. We hebben de toezegging al een keer gehad dat we dat op een andere manier gaan doen. De meerkosten ICT doen we op basis van een telling van 2010, dat klinkt wat vreemd. We vragen u bij het vaststellen van de begroting dit te doen op basis van het aantal systemen in We missen de discussie rond Mozaïek. M.b.t. het IBD nog steeds twee deelnemers. Een compliment aan de Belastingdienst. Ook positief over de tijd die besteed kon worden door de SD aan Sociaal. Overall zijn we positief. We zijn op de goede weg, maar we moeten wel zoeken naar mogelijkheden om de lastige tijden die voor ons liggen door te komen. Bij de bestuursrapportage gebeurt wat ons betreft wat vreemds. U maakt een knip in getallen en u gaat daarbij vermelden dat dingen die wij nog gaan besluiten in de loop van dit jaar, nu al wel gekwantificeerd zijn in geld. Die kwantificering valt wat ons betreft buiten de besluitvorming. We vinden het vreemd dat u wel al weet wat het kost, maar ons nog niet heeft kunnen vertellen wat u dan gaat doen. De taakstelling lijkt op orde, maar we zouden graag op een ander moment de uitwerking daarvan willen zien. We lezen ook een voorbehoud m.b.t. de te behalen cijfertjes. U noemt nogal eens frictiekosten. Wat bedoelt u nu precies? U mag later ook nog wel eens uitleggen waarom we euro per fte frictiekosten nodig hebben. We lezen dat u de daling op de inhuur niet gaat halen. Maar we gaan u wel houden aan de afgesproken 6 miljoen. De euro die we voor onszelf nodig hebben zien wij ook niet terug. De jaarrekening hebben we afgesloten met een kleinere min dan we dachten, dit jaar stuurt u op 0 en ook daar zullen we u aan houden. Mevr. Kroes (regiofractie Groen Links): u sluit 2011 af met de woorden zeilen tegen de wind in, maar wind zorgt voor energie en beweging. Dit is koren op de molen van Groen Links. Het is tijd om creatief te gaan kijken naar oplossingen voor grootse uitdagingen. Gezien de landelijke ontwikkelingen is een pas op de plaats zeer terecht. Het is denkbaar dat de overbrugging naar eind van het jaar te groot is en er in de tussentijd aanpassingen nodig zijn. Stel de raad dan niet voor voldongen feiten, maar kom met voorstellen. Wat het doel betreft lijkt u op schema te liggen. Toch zijn er enkele kanttekeningen. U neemt de aanbevelingen van de accountant over, maar wat gaat u er concreet mee doen? Hoe gaat u de ambtenaren beter opleiden in de BWB. Over hoeveel verschillende punten gaan de afwijkingen? Ook wordt te vaak aangegeven dat een risico niet te kwantificeren is. Risico s moeten beter ingeschat worden. Wat gaat u daar concreet aan doen? Hoe betrekt u de Drechtraad eerder bij overschrijdingen van budgetten? In januari hebben wij een tweetal vragen gesteld. Bij navraag in mei waar de beantwoording bleef, bleek dat de vragen er tussendoor waren geglipt. Zo n onzorgvuldigheid wensen wij niet. Onze eigenwijze aanpak m.b.t. de klankbordgroep heeft als resultaat een regionale ZHZwerkgroep die heeft meegedacht over de bestuursopdracht, de visie en een in gezamenlijkheid van politiek en bestuur georganiseerde conferentie op 13 september Groen Links gaat door met dit traject en betrekt de uitvoerders van de jeugdzorg bij het voorbereiden van die nieuwe jeugdzorg. De regering heeft duurzame ontwikkeling tot speerpunt van hun milieubeleid gemaakt. En terecht. In Zwijndrecht is een motie van CU/SGP unaniem aangenomen m.b.t. een onderzoek naar zonnepanelen op daken van gemeentelijke gebouwen. Kan dit ook voor de Drechtsteden onderzocht worden? In de begroting van de SDD wordt er nog steeds vanuit gegaan dat de wetgeving per 1 januari 2013 wijzigt op een aantal terreinen. Dit is niet realistisch, op z n vroegst is dit We wachten dan ook op de geactualiseerde begroting aan het einde van dit jaar. De toeneming van de bezuinigingstaakstelling wordt gerealiseerd door een verlaging van de apparaatskosten. Dit betekent ongetwijfeld inkrimping van personeel bij de SDD. Waar wordt de rest dan vandaan gehaald? Wat betreft het doorverwijzen naar schuldhulpverlening geldt ook dat kwetsbare mensen niet op procedurele voorwaarden een paar maanden in de wachtkamer gezet worden. Partner in zelfstandigheid is een prima uitgangspunt, maar dit schiet te ver door. Mensen moeten de hulp krijgen om een zeker bestaan te creëren. Wij als Drechtraad kunnen onvoldoende sturen op de Gemeenschappelijke Regeling. Dit blijkt uit rekenkameronderzoek. In dit kader willen we weten hoeveel ruimte er dit jaar nog is op het gebied van inkomensondersteuning. Ook zouden we een onderzoek willen naar het aantal mensen dat nu nog aan het werk is n.a.v. het traject van Baanbrekend. De SDD moet evenredig mee bezuinigen als dochter van de GRD, maar wij staan hier anders in. Een organisatie die zorg draagt voor de primaire levensbehoefte van mensen kunnen we niet uit blijven knijpen. Wellicht moet er misschien eerder geld naar toe. We willen het DSB verzoeken een benchmark onderzoek te doen of het aantal fte s in verhouding staat tot het aantal klanten, klantcontacten en hun problematiek. Hiervoor dienen wij later een motie in.

8 pagina 3 van verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 3 juli 2012 Er wordt landelijk flink bezuinigd op inburgering. Migranten-vrouwen zijn hier vaak de dupe van. Laaggeletterdheid betreft nog steeds 1,5 miljoen Nederlanders. Dit zijn meer dan de helft van oorsprong Nederlandstalige. Hier komt bij dat in 2015 VMBO en MBO-leerlingen tijdens het centraal examen een voldoende moeten halen voor Nederlands en Engels en Rekenen, anders slagen zij niet. Hier worden grote problemen verwacht. Daarom zullen wij in gezamenlijkheid met de samenwerkende lokale partijen de motie Aan de slag met taal indienen. Afgelopen week bereikte ons het bericht dat minister Spies een convenant heeft ondertekend met belangrijke spelers uit de vastgoedsector. Doel is een andere functie te vinden voor alle leegstaande kantoren. Ook in onze regio staan er genoeg leeg. Hoe kijkt het DSB aan tegen deze ontwikkelingen? Motie 1 Aan de slag met taal wordt vermenigvuldigd en maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Hetzelfde geldt voor motie 2 Benchmark-onderzoek SDD. Dhr. Hoogland (regiofractie CU/SGP): wij zijn niet tegen algemene beschouwingen, maar dit instrument moet je wel beperkt inzetten, zo vinden wij. We hebben in januari 2012 algemene beschouwingen gehouden en op de vorige Drechtstedendinsdag uitgebreid input geleverd in het kader van de tussenbalans en daarbij komt dat de voorliggende begroting pro forma is. De nadruk ligt op de geactualiseerde begroting. Waarom dan nu algemene beschouwingen? Toch niet alleen omdat dhr. Lammer daarom heeft gevraagd? Wij pleiten voor behandeling van de geactualiseerde begroting 2013 in de carrousel zonder nogmaals algemene beschouwingen. Dhr. Van Verk (bij interruptie): de agendacommissie heeft bedacht dat wij deze vergadering besteden als een soort kadernota behandeling voor de pro forma begroting, zodat we onze opdrachten konden meegeven in de richting van het bestuur. Het is een beetje flauw om dat nu allemaal op dhr. Lammers te projecteren. Dhr. Hoogland: dat is ook niet de bedoeling. Ik refereer hier slechts aan. Wij vinden dat we al voldoende input hebben gegeven en dat daarom deze algemene beschouwingen wat overbodig zijn. Onze politieke overtuiging is geworteld in de Bijbelse boodschap voor ons persoonlijk en het openbare leven. Onze opdracht is trouw te zijn aan die Bijbelse uitgangspunten en deze op een verantwoorde wijze inhoud te geven. Dat deden we en dat zullen we ook telkens doen. Dank voor de beantwoording van onze vragen over de jaarrekening Het financiële resultaat is t.o.v. de laatste bestuursrapportage aanzienlijk verbeterd. Daar zijn we als fractie content mee. We nemen het advies van de Auditcommissie over. De 1 e bestuursrapportage Binnen de Drechtsteden is samenwerking de sleutel. Er is gezamenlijke verantwoordelijkheid in moeilijke dossiers. Er is een gezamenlijke inspanning nodig om te komen tot decentralisatie en wij zijn het daarmee eens. Bij ons komen dan wel direct kreten op als lokale autonomie en zelfstandigheid. Daar komen we later nog op terug in het kader van het toekomstperspectief Drechtsteden. We onderkennen dat de GRD sterk in ontwikkeling is, van bedrijfsvoering naar inhoud en dat willen we als fractie ook. Naast deze ontwikkelingen zijn er ook taakstellingen en als gevolg daarvan ook reorganisaties. Met nadruk willen wij aangeven dat wij de winstwaarschuwing opgemerkt hebben en wij vinden dit een donkere wolk aan de horizon. We zien uit naar het integrale voorstel hoe u die integrale effecten denkt te beperken en te dekken. U belooft een andere inrichting van de bestuursrapportage en wij zien die omslag wel zitten. U geeft aan dat er een notitie komt over de integrale benadering van de ICT-problematiek. We lopen hier een enorm risico en we zien die notitie daarom ook met belangstelling tegemoet. De verdere regionalisering van het inkooppotentieel vinden wij een zeer interessante ontwikkeling. Er is 20 tot 30 miljoen bespaarpotentieel voorgespiegeld. Het besluitvormingstraject verwacht u later in het jaar. Graag willen wij van u een toelichting op twee door u genoemde elementen. Wellicht aanpassing nodig van bijdrage van gemeenten en we zijn met de uitwerking al gestart op verzoek van de klantenorganisaties. Begroting We stemmen in met de voorliggende pro-forma begroting. De mei/juni circulaire laat zien dat er veel minder geld uit het gemeentelijke fonds komt dan verwacht. De 2 e bezuinigingsronde zal onze samenwerking in de Drechtsteden zeker niet voorbij gaan. Dit betekent wat ons betreft solide en terughoudend begroten. We zullen moeten bezien hoe de Drechtsteden er in het algemeen voor staan en wat de verwachte invloeden kunnen zijn op de samenwerking. U heeft het over de vereenvoudiging van de financieringsstructuur voor meer transparantie. Wat betekent dit concreet? Wat is de actualisatie van de notitie Reserves en voorzieningen? Deze herijking van de notitie is begin 2011 al toegezegd. Ter afsluiting nog een aantal richtinggevende opmerkingen: Wat is de status van ROM-D en loskoppeling van Noordoevers? Wanneer gaat u verder met het traject toekomstperspectief Drechtsteden van maart/april 2011? In alle gemeenten zijn de visietrajecten over de toekomst van de GRD afgerond. Dat komt voor het afronden van dit traject goed uit. We horen graag waar een terugkoppeling vanuit de verschillende gemeenten is ondergebracht binnen het genoemde programma. Is deze terugkoppeling niet voldoende? Moet deze niet eerst besproken in Drechtstedenverband voordat we het hele traject gaan uitrollen? Dhr. Van Verk (bij interruptie): misschien kunt u aangeven wat de visie van uw partij is over de samenwerking? Alleen de lusten en niet de lasten? Of allebei? Dhr. Hoogland: wij hebben duidelijk onze verantwoordelijkheid getoond in het dossier Noordoevers. Wij willen de nadruk leggen op wat ons bindt en niet op wat ons scheidt. We zijn dus voor samenwerking in Drechtstedenverband. Het uitgangspunt voor onze partij is altijd klip en klaar geweest: zelfstandigheid, autonomie van de gemeente staat voorop.

9 pagina 4 van verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 3 juli 2012 We hebben zeker geen behoefte aan bestuurlijke drukte. Wel willen wij betrokkenheid vanuit alle geledingen binnen de gemeenten. En dat laatste willen we ook onder brengen in de bestuursopdracht. De voorzitter verzoekt dhr. Hoogland zijn woordvoering af te ronden. Dhr. Hoogland deelt tot slot mee dat er veel werk wordt verzet door het ambtenarenapparaat van de Drechtsteden. Graag spreken we daarvoor onze dank uit en wensen we dat ambtenarenapparaat met het bestuur en de Drechtraad Gods onmisbare zegen toe voor hun verantwoordelijke taak. Mevr. De Smoker (regiofractie D66, VSP): we constateren dat er in 2011 veel gedaan is om de basis op orde te krijgen. Financieel komt er meer grip en het halen van de taakstellingen ligt binnen handbereik. We hadden en hebben zorgen over het IP&A gebeuren. Langzaam is duidelijk geworden waar en hoe de tekorten zich hebben voorgedaan. Nu hebben we als Drechtraad eindelijk het gevoel hier grip op te hebben al is dat gevoel nog kwetsbaar. We zien deze behandeling als een opmaat voor de begroting in december. Wij willen drie punten bespreken: ontwikkeling, onderzoek en communicatie. Ontwikkeling van het meerjarenprogramma. Voor D66 en VSP telt dan ruimte geven aan de samenleving en zo min mogelijk geregel van de overheid. We zien dit terug in het uitvoeringsprogramma van de maritieme sector. Ook rondom het onderwijsveld en het bedrijfsleven treden wij op waar nodig, maar laten het vooral aan anderen waar het kan. Dat zorgt voor draagvlak, meer inspanning en uiteindelijk meer investeren van alle belanghebbenden. Wij verwachten van het geactualiseerde RMJP kwantificeerbare doelen en mijlpalen zodat we straks als Drechtraad echt kunnen gaan sturen. Het jaar 2013 wordt het jaar dat Drechtwerk onder de GR Drechtsteden gaat komen. Heeft de DSB hier al een visie op. In 2013 zal ook zichtbaar worden hoe de drie decentralisaties duidelijker gaan worden. Wij pleiten voor de juiste schaal en zo veel als mogelijk de decentralisaties binnen de Drechtsteden op te pakken. Ontwikkeling is ook kijken naar ons eigen sturingsmodel, de GR. Over een kleine 2 jaar is er weer een nieuwe Drechtraad en een nieuw bestuur. We gaan er vanuit dat de Drechtraad weer indirect gekozen wordt. We willen wel meer zicht op de formatie en de benoeming van het DSB. Wij gaan uit van de juiste persoon op de juiste plaats met de competenties die hiervoor nodig zijn. Daarover willen we graag met het DSB en de Drechtraad in gesprek. We zullen daar ook in het komend half jaar het initiatief voor nemen. Onderzoek. We dringen aan op het in kaart brengen waar voorzieningen meer voor elkaar kunnen betekenen. We zijn 6 gemeenten met allemaal eigen voorzieningen. Het lijkt ons nuttig te onderzoeken wat gezamenlijk kan. We zeggen hiermee niet dat alle voorzieningen gecentraliseerd moeten worden. Laat ze vooral bij de gemeenten, maar doe handig wat handig kan en kijk daarbij naar voorzieningen die aan vernieuwing toe zijn, bijv. een gezamenlijk afvalbrengstation voor Sliedrecht, Alblasserdam en Papendrecht. De programmatische afstemming zal dan ook moeten matchen met de verschillende uitspraken van de gemeenteraden over de toekomst van de Drechtsteden. Laat dat vooral gedragen worden door ons, de gemeenteraden samenkomend in de Drechtraad. Daarnaast willen wij graag nog een ander onderzoek. Enige tijd geleden werden we wakker geschud door het dreigend faillissement van het werelderfgoed Molens aan Kinderdijk. Inmiddels hebben we via de media begrepen dat de eerste noodverbanden zijn gelegd, maar hoe ziet de langere termijn eruit? De molens bieden ons een kans om in combinatie met de Biesbosch en de binnenstad van Dordrecht de sector toerisme te versterken. Daarom de vraag aan het DSB om dit in kaart te brengen en met een smart geformuleerd voorstel te komen. We dienen hiertoe samen met de VVD een motie in. Alles valt en staat met communicatie. Om de boodschap van de Drechtsteden te onderstrepen moet beter in beeld gebracht worden wat de Drechtsteden oplevert. Graag in harde getallen, welke financiële voordelen, wat kost het de burger minder, maar ook wat levert het op aan werkgelegenheid bijv. Het communicatieplan is inmiddels vastgesteld en we zijn benieuwd naar de eerste resultaten. Vooral als we kijken naar het betrekken van onze burgers hierbij. Communicatie is ook lobby. En vorige maand heeft D66/VSP al aangedragen het merkwaardig te vinden dat de problematiek van de A15 bij de commissaris van de Koningin op het netvlies staat door de burgemeester van Gorinchem. Waarschijnlijk zijn wij niet in staat om de juiste vragen bij de juiste persoon onder de aandacht te brengen. We zijn trots op de binnengehaalde 11 miljoen voor externe veiligheid. Onze boodschap is: maak meer werk van inzichtelijke lobbydossiers die gebruikt kunnen worden door Drechtraadsleden en door raadsleden. Tot slot uw communicatie met de Drechtraad. De jaarstukken, de burap, de begroting, deze zijn saai door compleetheid. Dat is niet negatief bedoeld, maar kan het korter en inspirerender? De motie (nr. 3) wordt verspreid en maakt deel uit van de beraadslaging. Dhr. Van Verk (regiofractie PvdA): ook de PvdA heeft een soort geloofsbelijdenis: nl. wij staan voor een sterker en socialer Nederland. Eerst het sociale aspect. Een half jaar geleden heb ik forse kritiek geuit op de SD. En we krijgen nog steeds klachten binnen van mensen over hun behandeling bij de SD. Kritiek die ik ook voor een deel moet terug nemen omdat ik gezien heb dat de medewerkers van de SD hun uiterste best doen om de mensen goed te voorzien van hetgeen ze nodig hebben. Ik kom uit op 2 oorzaken waarom het toch niet goed blijkt te gaan. Enerzijds is dat het beleid dat gevoerd wordt en wat te streng lijkt te zijn geformuleerd. Dit is soms draconisch.

10 pagina 5 van verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 3 juli 2012 Een voorbeeld is de huishoudinkomenstoets die nu gelukkig weer is ingetrokken, maar waarvan de medewerkers mij vertelden dat ze het uitermate vernederend vonden om dergelijke maatregelen te moeten opleggen aan mensen. Wij als bestuurders zeggen dat het beleid flexibel moet worden ingezet en dat maatwerk moet worden gehanteerd. Het tweede spanningsveld is de omvang van de SD. Vorig jaar heeft de SD 10% kunnen bezuinigen op zijn personeel. 80 fte s zijn er verdwenen. Tegelijkertijd zien we een instroom bij de inkomensgroep en bij de schuldhulpverlening. Dat gaat mis. Er kan te beperkt aandacht besteed worden aan de klanten. Wij zouden graag zien dat de wethouder ons toezegde dat er een onderzoek komt naar het zogenaamde programma Partner in zelfstandigheid waarbij er een klanttevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd onder de huidige, maar ook de afgewezen klanten, een medewerkerstevredenheidsonderzoek en een rapportage over de klachtenafhandeling. Het tweede onderwerp is dat we per 1 augustus afscheid hebben moeten nemen van de ID-banen. Voor 19 personen is een regeling getroffen omdat ze dicht bij hun pensioen zaten. Vervolgens is er voor nog eens 34 mensen een regeling getroffen waarbij voor mij niet helder is of dit in- of exclusief die 19 mensen is. Reden is dat deze mensen moeilijk aan de bak komen als gevolg van onder meer hun leeftijd. Dan hebben we het over de grens van 62 jaar. In de krant lezen we berichten dat mensen van 45 jaar al niet meer aan de bak komen. 62 jaar is dan wel een hele beperkte groep die we dan vrijstellen en in de ID-banen houden. Wat ons betreft zou dat soepeler moeten worden toegepast. Verder stellen we vast dat een aantal mensen die onder die leeftijdsgrens zit nog steeds werkzaam is binnen een ID-baan. Deze mensen zitten nog steeds in onzekerheid over hun toekomst. Wij vinden dat we deze mensen zekerheid moeten bieden. Of dat ze hun baan kunnen behouden, en mocht dat niet mogelijk zijn, dan de toezegging van het bestuur dat deze mensen adequaat geholpen worden via outplacementtrajecten en bij- en omscholingsmogelijkheden. Een derde element is de gezondheidszorg. Aangenomen wordt dat mensen met een laag inkomen een slechtere gezondheid hebben. Tegelijkertijd zien we in Nederland dat de bezuinigingen op de gezondheidszorg juist neerdalen in die groep. We vragen het bestuur mogelijkheden te onderzoeken coulanter om te gaan met dit soort betalingen. Mevr. De Smoker (bij interruptie): ik begrijp uw pijn, maar als we beginnen met hier de rijksmaatregelen te compenseren waar ligt dan uw grens? En waar gaan we dat dan van betalen? Dhr. Van Verk: die grens zou wel eens heel ver weg kunnen liggen, en daar waar het gezondheidszorg, onderwijs of kinderen betreft is die grens nog lang niet bereikt. We zullen dus goed moeten zoeken naar geld en voorzieningen om die kosten te gaan betalen. Mevr. De Smoker: dan verwacht ik van u ook een motie en dat u al heeft nagedacht over de financiering. Mevr. Burger: ik ondersteun dit laatste, het had dhr. Van Verk wel gesierd wanneer hij aan de voorkant had nagedacht welke zoekrichtingen er zouden zijn. Dhr. Van Verk: mijn vragen zijn gericht op het zoeken en onderzoeken van de mogelijkheden tot het voorzien van deze mensen van een beter bestaan. Ik heb daar hier en nu geen kant en klare oplossingen voor. Nog enkele woorden over het sterker worden van deze regio. Bij de begroting 2012 hebben wij aandacht gevraagd voor de Noordoevers en daar hebben we een uitstekend debat over gevoerd met uitkomsten die ons in belangrijke mate tevreden stellen. Inmiddels hebben we kennis van het feit dat het DSB bezig is met een uitvoeringsvoorstel. We willen dit voorstel z.s.m. naar de bovenliggende colleges en raden hebben zodat we daar in september in een carrousel over kunnen spreken om in oktober een definitief debat te kunnen voeren. Het tweede is het voornemen van de DSB de varianten van bestuur uit te werken op bestuurlijk en ambtelijk niveau. We willen die resultaten graag zien na de zomervakantie, zodat we in het najaar een debat kunnen voeren over welke richting we uitgaan met het bestuur en deze regio. Dhr. Lichtenberg (regiofractie CDA): in het heden ligt het verleden, in het nu wat worden zal en dat is wel toepasselijk wanneer je in 8 minuten een jaarrekening, een burap en een begroting moet behandelen. T.a.v. het jaarverslag 2011 kunnen we zien dat er grote stappen zijn gezet in de verbetering van de bedrijfsvoering. Er is veel bereikt en we kunnen zeggen dat onze regionale samenwerking hierin meer waarde heeft opgeleverd. Het negatieve financiële resultaat wordt m.n. veroorzaakt door de SD. De verslaglegging over de SD is positief over de bereikte inhoudelijke resultaten. We hadden in de gemaakte vergelijkingen ook graag meegenomen gezien dat de stijging in 2010 hoger was dan bij anderen. We zijn ook benieuwd naar een analyse van de effecten van de maatregelen. De portefeuillehouder heeft toegezegd dat in de 2 e helft van 2012 te doen. De kwalitatieve verslaglegging behoeft nog verbetering. Een uitsplitsing naar gemeenten is gewenst en noodzakelijk, zeker gezien de grote financiële middelen die door gemeenten hieraan worden uitgegeven. Kan de portefeuillehouder toezeggen dat er per individuele gemeente kwalitatieve informatie over 2011 e.v. gegeven wordt? En wanneer is dit beschikbaar en bespreekbaar? T.a.v. Manden maken willen we graag meer informatie over de betrokkenheid van de provincie en de financiële gevolgen daarvan. Er wordt eerst gesproken over een financieel nadeel van 1,9 miljoen en later over een tekort van 7 ton. De Drechtstedendinsdagen kosten het nodige en er zitten grote verschillen tussen de verschillende dagen. Die forse verschillen verbazen ons. Hierover zullen we een motie indienen. T.a.v. de burap kunnen we kort zien. We lezen dat het IBD onvoldoende gebruikt wordt. Welke weg gaat het DSB hierin behandelen en wordt er ook gedacht aan het opheffen van het IBD?

11 pagina 6 van verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 3 juli 2012 De begroting. In tijden van crises val je terug op je diepste wortels. Voor het CDA is dat naastenliefde en persoonlijke verantwoordelijkheid. Mevr. De Smoker (bij interruptie): heeft u wat het IBD betreft zich ook afgevraagd wat wij als gemeente kunnen doen om het IBD meer werk te geven? Dhr. Lichtenberg: ik heb een andere vraag gesteld. De vraag die u stelt hebben we al vanaf het begin van het IBD gesteld. Mevr. De Smoker: dat vind ik te makkelijk. Het IBD is in de financiële verrekening iets van Dordrecht en Zwijndrecht, maar ik verwacht van andere gemeenten dat zij hierin actiever gaan deelnemen, zodat het een volwaardige uitvoeringsdochter kan worden. Dhr. Lichtenberg: ik begrijp de opmerking van mevr. De Smoker maar dat hebben we ons de laatste 4 jaar al afgevraagd. Ik ga door met mijn begroting. Ik had het over naastenliefde en persoonlijke verantwoordelijkheid. We komen pas tot ons recht in relatie tot anderen. Een rode draad in onze benadering is daarom het versterken van gemeenschappen. We willen investeren in mensen en dat het onderwijs het beste ter wereld wordt. Dat kan en zeker in de Drechtsteden hebben we daarin veel te bieden en te winnen met de beste middelbare school in Papendrecht en de ontwikkeling van het University College. We willen ook beter beroepsonderwijs, dat grotere kansen op werk geeft. Onze regio vergrijst en ook daarvoor zijn nieuwe keuzes nodig. We hebben goede voorbeelden, zoals het Vivera-concept in Zwijndrecht. De landelijke emoties en de discussie over Europa herkennen wij ook in de ontwikkeling in onze regionale samenwerking. Naast het optimisme hebben we ook de kwetsbaarheid van de samenwerking aan de orde gesteld. De bedrijfsvoering moest op orde en de dienstverlening aan de gemeenten en inwoners moest worden verbeterd. Er is veel vooruitgang geboekt, maar er is ook nog veel te winnen. Een moeilijk dossier als De Noordoevers geeft inhoud aan de regionale samenwerkingsgedachte, maar stimuleert deze niet, zoals de DSB stelt. Het ging hierbij vooral aan reparatie van wat mis was en het voldoen aan het adagium afspraak is afspraak. Dat leert ons dat we voorzichtig moeten zijn met het aangaan van nieuwe verplichtingen. Het motto van het CDA is samen kunnen we meer. Daar staan wij ook achter, maar in de samenwerking moeten we de energie wel steken in de goede dingen en die goed doen. De lobby over onze bereikbaarheid is zo iets. We willen dat onze regionale inspanningen hierin krachtiger en effectiever worden t.a.v. de verbreding van de A15 en het behoud van de status van het station Dordrecht. De gemeenteraden in de Drechtsteden hebben nieuwe visies ontwikkeld op de regionale samenwerking. De rode draad is dat gemeenten vanuit autonomie en zelfstandigheid willen samenwerken met de omgeving als verlengstuk voor de belangen van de eigen inwoners. Laten we dat dan ook doen vanuit zelfbewustzijn en vanuit kracht. Vanuit die lijn ziet onze fractie mogelijkheden om de verantwoordelijkheden van de regionale portefeuillehouders meer tot hun recht te laten komen in relatie tot de individuele gemeente. Door bijv. 1 à 2 keer per jaar een rondje te maken. Dit zorgt voor meer draagvlak aan de voorkant en verantwoording over de uitvoering aan de achterkant. Tegelijkertijd zou dit gepaard moeten gaan met minder bestuurlijke drukte op Drechtstedenniveau. Graag gaan wij daarover het debat aan. Het DSB geeft voor de volgende bezuinigingsronde nog geen richtingen aan. Er is sprake van een pro forma begroting. Daardoor voelen wij ons uitgenodigd om zoekrichtingen aan te geven voor de actualisering van de begroting 2013 e.v. Deze gaan over echte hervormingen. Op sociaaleconomisch gebied gaat er immers veel geld om. In de regionale uitvoering zijn wat ons betreft slagen te maken zonder dat dit hoeft te leiden tot het verschralen van de aandacht en de zorg voor de mensen zelf. De drie decentralisaties moeten nadrukkelijker in samenhang worden bekeken. Onze vraag daarbij is, moet de jeugdzorg niet meer op Drechtstedenniveau dan op Zuid-Holland-Zuid-niveau worden opgepakt. We dienen over onze ideeën ook een motie in. Als het DSB er in 2012 voor kiest om de functie van de regiosecretaris bovenformatief in te vullen dan verwachten wij t.a.v. de door ons genoemde punten in de motie ook voldoende capaciteit om hierin in een geactualiseerde begroting voor 2013 inhoud aan te geven. Ons antwoord op de problemen van vandaag ligt in een andere balans tussen overheid en de mensen zelf. We kiezen voor het versterken van de gemeenschap en voor meer degelijkheid en gezond verstand. We willen daarbij echt hervormen. Doen wat nodig is. We kiezen voor het nieuwe midden, voor iedereen en vooral voor de toekomst van onze kinderen. Motie 4 (Drechtstedendinsdagen) en motie 5 (zomermotie) worden vermenigvuldigd en maken onderdeel uit van de beraadslaging. Mevr. Burger (regiofractie VVD): we beperken ons tot de hoofdlijnen en proberen veel te zeggen met weinig woorden. De behandeling van de jaarrekening, burap en begroting dient in het licht te staan van wat we in 2010 hebben afgesproken met Samen stad aan het water en de Pieken in de Drechtsteden. Uitgangspunt zijn de 5 programma s waarbij de nadruk is gelegd op economie, arbeidsmarkt en kennis/infrastructuur en het woonklimaat. Deze onderdelen stonden de afgelopen jaren fors onder druk, maar zijn de basis voor alle andere ontwikkelingen binnen onze regio. Die druk zal ook de komende periode nog gevoeld worden. Het aantal uitkeringsgerechtigden is weer toegenomen en met grote regelmaat lezen we over faillissementen en inkrimping van bedrijfsactiviteiten. Dit draagt niet bij aan een gezonde economische regio. Toch zijn er nog voldoende mogelijkheden om vooruit te komen in onze regio. Alles is in beweging, maar niet altijd in dezelfde richting.

12 pagina 7 van verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 3 juli 2012 Meer taken en verantwoordelijkheden gedecentraliseerd. Dit vraagt om een samenwerking die transparant, unaniem en weerbaar is. Kijkend naar de jaarrekening 2011 kunnen we constateren dat er veel energie gestoken is in het bezuinigen op alle fronten om het negatieve resultaat zo beperkt mogelijk te houden. Hierdoor moet er een goede basis ontstaan voor verdere uitwerking van onze doelen. Het jaar sluit af met een negatief resultaat van 2 miljoen euro. Dit is grotendeels te herleiden uit ontwikkelingen binnen de SDD. Volgens de accountant komt de bedrijfsvoering meer in control en efficiency meer aanwezig. Wij zijn daar content mee. Maar er moet nog meer transparantie komen in de financiële beheersbaarheid en een goed en realistisch risicomanagement maakt hier onderdeel van uit. Wij dringen erop aan dat de actielijst verder afgerond wordt. We zien graag dat voor het einde van 2012 de organisatie volledig in control is en we kunnen spreken van een zo klein mogelijke GR, die doelmatig, slagvaardig en efficiënt te werk kan gaan. De eerste doorkijk naar 2012 geeft ons niet direct aanleiding tot opmerkingen anders dan eerder gemaakt. T.o.v. de begroting 2012 wordt een spanning zichtbaar binnen de SDD, maar dat is goed verklaarbaar. Verder is het wel opvallend dat het bestuur enerzijds aangeeft dat het IBD marktgerelateerd werkt en dus een omzetgerelateerde situatie kent en daardoor slechts 2 vaste opdrachtgevers heeft waarbij een vastgestelde omzet hoort. Kijkend naar de geprognoticeerde cijfers is te lezen dat de omzet voor 2012 conform begroting loopt. Dat staat naar onze mening haaks op elkaar. We zijn van mening dat we onszelf een compliment mogen geven. De totstandkoming van invulling van taken, verantwoordelijkheden en financieel draagvlak binnen het project Noordoevers heeft een goede basis gelegd voor de invullingswijze van andere gezamenlijke projecten. De primaire begroting is op basis van 2012 opgesteld. Geen nieuw beleid en geen concrete uitvoeringspunten. Het is wel het moment om nu na 2 jaar in deze periode grote slagen te gaan maken. De organisatie op orde, bezuinigingen doorgevoerd, het jaar 2013 is dan ook het moment om te laten zien aan onze inwoners waarom we samenwerken en wat de resultaten hiervan zijn. We zien graag de samenwerking met het bedrijfsleven en onderwijs geïntensiveerd. Waarbij de nadruk ligt op het stimuleren van initiatieven bij partijen. We moeten ons in deze tijd nog meer richten op onze speerpunten, economie, arbeidsmarkt en kennisinfrastructuur en de woningmarkt. We hebben te maken met veel externe factoren, maar door het juiste beleid en commitment met partijen moeten we deze het hoofd kunnen bieden. Uiteraard houden we rekening met de ontwikkeling binnen het sociale domein. We zijn ervan overtuigd dat de ingeslagen weg de enige juiste weg is. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun bestaan en dienen zelf hun kansen te creëren. En daar waar nodig worden ze ondersteund en gestimuleerd. Dhr. Van Verk (bij interruptie): en die mensen die niet in staat zijn door beperkingen hun leven inhoud te geven? Mevr. Burger: daar waar nodig worden zij ondersteund en gestimuleerd. We wensen het bestuur en de organisatie veel succes bij de invulling en het vormgeven van de begroting 2013 op basis van ons gezamenlijk programma. Mevr. De Klerk: over dat efficiënter werken. Onze fractie heeft voorgesteld een benchmark onderzoek te doen. Wij zijn van mening dat wanneer de vraag toeneemt en het personeel afneemt, dan krijg je een tegenstelling. De efficiencyslag is al geweest. Ik hoop dat uw fractie in stemt met onze motie zodat we aan kunnen tonen dat hetgeen wij vermoeden ook aan de hand is. De voorzitter deelt mee dat de vergadering 10 minuten geschorst wordt. Reactie van het Drechtstedenbestuur. De portefeuillehouder, dhr. Korteland: de financiële situatie van de GRD blijft nog steeds zorgelijk. In 2011 heeft de GRD de financiële taakstelling gerealiseerd, die loopt op en gaat door tot uiteindelijk 10%, verbeteren van efficiency, minder inhuur en ook het terugbrengen van het aantal ambtenaren. In financiële zin echter is het onontkoombaar dat dat tot frictiekosten gaat leiden. Richting dhr. Loos zeg ik, deze kosten moeten lager, maar dat vraagt een inspanning van de 6 eigenaren. We gaan de Managementletter en de aandachtspunten van de Auditcommissie oppakken en uitvoeren. Het bestuur is er trots op dat de accountant constateert dat alles steeds meer en meer op orde is. De startnotitie Reserves en Voorzieningen verwachten we in de Auditcommissie te behandelen van 6 november en de eerstvolgende Drechtraad daarna. Wat het IP&A-programma betreft is het een mooi moment om alle rommel op te ruimen. We hebben voor het eerst een paragraaf opgenomen over risicomanagement en terecht dat u wilt weten wat we eraan gaan doen. Ik vraag om nog een klein beetje geduld. We zijn nu zover dat we de risico s in beeld hebben en het moment is dichtbij ik verwacht met de 2 e burap dat we ook kunnen laten zien hoe we daarop anticiperen. De opmerking van mevr. De Smoker over de saaie begroting is het liefste compliment dat je een portefeuillehouder Financiën kunt geven. Dank u wel daarvoor, het betekent dat we dingen in het snotje hebben. Desalniettemin, u krijgt natuurlijk nog wel een beleidsrijpe begroting. Motie nr. 5. Het eerste gedeelte gaat over besparingen op de organisatiekosten. Ik wil u wel op het volgende wijzen. Vanaf het moment dat alles wat er landelijk speelde rondom kabinet en bezuinigingen, is met de GRD afgesproken 10% te bezuinigen, want we gaan samen de trap af. In de praktijk heeft zover de trap af voor gemeenten niet plaats gevonden. Dat zat eerder in de 4 à 5%. De taakstelling voor de GRD blijft gewoon staan. Als daar nog een tandje bovenop moet? Het einde is wel een keer in zicht. Voor uw beeld: in de begroting 2013 heeft het SCD een formatie van 360 fte, in 2007 hadden we er nog 460. Op het servicecentrum alleen al lopen besparingen op van 9 miljoen euro.

13 pagina 8 van verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 3 juli 2012 Het wordt anders wanneer ik het eerste punt zo mag opvatten dat we het niet meer zoeken in de huidige bedrijfsvoering maar in eventuele nieuwe innovatieve initiatieven. De portefeuillehouder, dhr. Tanis: concreet is gevraagd naar de verdeelsleutels van het SCD. Wij hebben het afgelopen jaar gewerkt aan de hand van de evaluatie van het PWC-rapport aan de reorganisatie van het SCD, aan de positiebepaling van het SCD en in het verlengde daarvan zijn we nu bezig met het opstellen van nieuwe verdeelsleutels. De planning is om die voor het einde van het jaar geïmplementeerd te hebben. De positie van het IBD. Sinds vorig jaar hebben we een directeur aangesteld binnen de GRD. Op dat moment waren er heel veel problemen bij het SCD en in mindere mate bij de SDD. De focus heeft daar op gelegen. Dit jaar wordt er nadrukkelijk aandacht gegeven aan de wat kleinere dochters, één daarvan is het ingenieursbureau. We zijn bezig met het opstellen van een ambtelijke strategie. Wat ons betreft leidt dat niet tot opheffing van het IBD, maar wel tot een andere positie. We houden u op de hoogte. Gezien de stand van zaken denk ik dat we u voor het einde van het jaar meer kunnen melden. De inkoop nieuwe stijl. Hiervoor zijn bijdragen van de gemeenten nodig, zowel eenmalig als structureel, maar het is wel de verwachting dat in potentie veel meer te verdienen is door slim en strategisch te gaan inkopen. We zijn hiermee bezig en komen ook daar op korte termijn bij u op terug. De portefeuillehouder, dhr. Blase: een paar weken geleden hebben we al uitgebreid gesproken over de communicatie. We zijn op stoom aan het komen en het eerste wat u daarvan heeft gemerkt is de digitale keek op de week. En u weet wat er verder in de nota staat. Inzicht in de lobbydossiers zal via de betreffende portefeuillehouders nog wel toegelicht worden. Het DSB heeft ook het voornemen om aan de formateur van het nieuwe kabinet te laten weten waar de Drechtsteden voor staan. Het toekomstperspectief. Gevraagd werd hoe andere raadsleden te betrekken. De carrousels zijn het middel om te zorgen dat er ruime betrokkenheid kan zijn, ook voor niet-drechtraadleden. Ook de nieuwsbrief helpt bij die communicatie en u kunt in uw eigen raad nabespreken wat hier gebeurt. Ook dhr. Lichtenberg noemde een goed punt, bestuurders langs laten komen in gemeenteraden. Dit is ook één van de mogelijkheden die we gaan meenemen. De motie over de Drechtstedendinsdag. U roept op verschillende doelen te blijven dienen. Verschillende locaties te blijven bezoeken en toch kosten te drukken. Daar zit wel een zekere spanning in. Die 5500 euro die u noemt is ongeveer het minimum bedrag kaal. Als we overal willen zijn, gaan we dat niet redden. We zullen wel proberen die kosten te drukken. Het doorberekenen naar de verschillende gemeenten vinden we administratief wat te veel rompslomp. Dhr. Van Verk: wij hadden een vraag gesteld over de varianten voor bestuurlijke vernieuwing. Dhr. Blase: aan het einde van de zomervakantie komt hier een vervolg op en krijgt u die informatie. De portefeuillehouder, dhr. Van de Burgt: zowel in de carrousel als in de Drechtraad hebben we veel tijd besteed aan Sociaal, zeer betrokken raadsleden hebben een grote inzet betoond en zowel in de klankbordgroep Wet werken naar vermogen als in de werkgroep Jeugdzorg wordt de betrokkenheid zichtbaar. De agenda vroeg daar ook wel om. Bezuinigingen en drie decentralisaties. Ik zou raadsleden, speciaal ook mevr. Kroes, net als dhr. Van Verk gedaan heeft, willen uitnodigen om mee te lopen bij de SD. Mevr. Kroes: waarom wilt u mij specifiek uitnodigen? Dhr. Van de Burgt: het zat in uw toon en de voorbeelden, het is goed om binnen de Dienst een goed beeld te krijgen. Mevr. Kroes: dan heeft u mij verkeerd begrepen, die toon is richting het bestuur en niet richting de medewerkers. Dhr. Van de Burgt: dan heb ik u inderdaad verkeerd begrepen. Mevr. De Klerk: mevr. Kroes heeft proberen aan te geven dat de SD misschien met een onderbezetting kampt. En daar gaat onze motie ook over. Dhr. Van de Burgt: er is een vergelijkend onderzoek over de verhouding tussen fte en klanten t.o.v. andere gemeenten. Die gegevens zijn beschikbaar. Dan is voor mij de benchmark niet nodig. Wel moet ik corrigeren wat dhr. Van Verk zegt, 80 fte, het gaat om 51 fte, 42 door het verminderen van het participatiebudget, 6 bij de schuldhulpverlening en 4 bij het minimabeleid. U hebt gelijk als u constateert dat er in 2012 een oplopend aantal WWB-ers is. Dat is de laatste weken weer gaan dalen naar Dat neemt niet weg dat het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening is toegenomen. Dhr. Van Verk: dat zijn er nog te veel en de berichten in de krant geven niet veel hoop op verbetering. Dhr. Van de Burgt: de cijfers zijn bekend. Toch denken we dat we met een intensivering van de werkgeversbenadering de aantallen nog wel omlaag kunnen krijgen. Het streefaantal is 4325 en daar willen we ook heel nadrukkelijk naar toe met een aanvalsplan 2 e helft Het tevredenheidsonderzoek wordt gehouden onder klanten en medewerkers. Daar zullen we u van op de hoogte stellen. De klachten zitten in de uitgebreide versie van de burap. Dus deze zijn zeker ook beschikbaar. Dhr. Van Verk: ik zou graag een gecombineerde rapportage tegemoet willen zien. Dhr. Van de Burgt: we zullen kijken wat we hiervan kunnen combineren. Het masterplan beroepsonderwijs is 6 maart getekend. 8 VMBO schoolbesturen met 2 MBO-instellingen hebben in feite dat tot hun verantwoordelijkheid gemaakt. De drie D s. Ik vind het heel goed dat we binnen de Drechtsteden opgepakt hebben dat we de jeugdzorg zullen opschalen en weer zullen afschalen.

14 pagina 9 van verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 3 juli 2012 Op onderdelen schaal je het op vanuit de lokale gemeenten naar de regio, maar we dienen het ook weer af te schalen naar die lokale gemeenten. Daar is heel nadrukkelijk inzet op. Motie 5 spreekt daarover. Laten we eerst afwachten wat de andere twee aan besparingen opleveren na 12 september. Twee andere punten 3 en 4, m.b.t. de huishoudelijke ondersteuning en de besparing van overheidswege gefinancierd vervoer. We zijn bezig met de voorbereiding van de aanbestedingen. Nadrukkelijk zijn die gericht op besparing. We hebben een besluit genomen over de ID-banen, ingegeven vanuit de financiën. De inhaalslag die we met 34 mensen hebben gedaan was ook financieel aangezet. Als we zien dat we in het participatiebudget iets meer over houden hebben we nadrukkelijk aan deze mensen gedacht en die 34 de gelegenheid gegeven tot 1 januari Er zijn rond de 60 mensen in dienst genomen door de werkgevers. 19 Mensen worden een iets langere tijd in dienst gehouden, 34 mensen door de maatregel die we getroffen hebben en 51 mensen blijven mogelijk in dienst. De overigen zullen d.m.v. outplacement en de inzet van het UWV toch naar werk begeleid worden. Dhr. Van Verk: die 34 mensen blijven tot 1 januari 2014 in dienst en worden dan alsnog ontslagen? Dhr. Van de Burgt: van die 34 zijn er 10 of 11 die voor die tijd met pensioen gaan en in augustus 2013 gaan we opnieuw kijken of er middelen zijn om dat weer te verlengen. Dhr. Van Verk: dan blijven deze mensen toch in onzekerheid verkeren over hun toekomst? Kunnen we deze mensen niet in dienst houden? Mevr. Van Dongen: ik word heel blij van de 60 mensen die een reguliere baan gevonden hebben. We moeten ons realiseren dat de ID-banen er gekomen zijn om mensen ook te laten uitstromen naar regulier werk. Ik zou niet alle verantwoordelijkheid nu neer willen leggen bij de SDD. Er ligt ook een grote verantwoordelijkheid bij de werkgevers. Mevr. De Smoker: ik zou de PvdA willen oproepen dit in een motie te gieten wanneer ze dit zo belangrijk vinden. Dhr. Van Verk: de motie zullen we inderdaad gaan indienen. En zegt de portefeuillehouder nog iets over Drechtwerk? Dhr. Van de Burgt: ik wilde eerst op motie 1 in gaan, aan de slag met taal. Ik ken de problematiek en deze wordt nog wat groter. Ik zou met het 2 e aandachtsstreepje willen starten door een platform laaggeletterdheid op te richten, dan kijken of we een taaloffensief met elkaar kunnen starten, en dan het beleidskader voor 2013 als vervolg te zien. M.b.t. Drechtwerk. De herstructureringsfaciliteit is weggevallen daarmee de bekostiging qua dekking. Daar krijgen we als gemeenten allemaal mee te maken. Daar staat tegenover dat de bezuiniging voor 2013 ook weggevallen is, en dat levert in feite wel weer een voordeel op. U krijgt daar een raadsinformatiebrief per gemeente over. Als laatste nog een vraag over gekwalificeerde informatie van de SD per gemeente. Afgesproken is bij de wording van de SDD dat we die informatie niet meer verstrekken aan de gemeenten. Ze is wel beschikbaar. Maar de afspraak is dat niet te doen en het op regionaal niveau met elkaar te bespreken. De portefeuillehouder, dhr. Veerman: zonnepanelen. We hebben sinds kort 8 bestuurders die zich bezig houden met duurzaamheid, waaronder ook één voor zonnepanelen. Dus we zullen daar naar kijken. We hebben helaas geen eigen daken als regio, maar we kunnen misschien wel iets met die zonnepanelen doen. Het tweede punt is de bereikbaarheid. De lobby A15. We zijn daar druk mee bezig. Vorig jaar hebben we nog een brief geschreven met een aantal andere partijen om te bepleiten dat daar actie wordt genomen. We hebben de gedeputeerde van verkeer van de provincie, mevr. de Bondt, rondgeleid en alternatieven aangeboden voor wanneer het Rijk zou denken dat er te weinig geld is. Ook zonder veel geld kun je toch een aantal maatregelen treffen waardoor de doorstroming verbetert. We zijn op dit moment een andere strategie aan het uitvoeren omdat het ministerie niet zo erg coöperatief is op dit punt, er wordt dus volop actie ondernomen. En dat de burgemeester van Gorinchem dat doet is heel mooi, maar de regio Drechtsteden doet er ook heel veel aan. Voor het behoud van de intercity status van Dordrecht zijn wij ook aan het lobbyen. We willen nog komen met een OV-visie om te vertellen wat de regio mist als Dordrecht niet een intercity-station heeft. Mevr. De Smoker: wanneer denkt u daarmee te komen? Eerdaags wordt de intercity status behandeld in de 2 e Kamer. Dhr. Veerman: die OV-visie komt later dan de behandeling, maar we zijn nu volop aan het lobbyen. Het 3 e punt waarover ik iets wil zeggen is motie nr. 3, over de liquiditeitproblematiek bij het werelderfgoed Kinderdijk. De problemen zijn opgelost door beide gemeenten en regio s samen met de provincie en de Waterschapsbank. Ik ben het wel eens met de stelling dat we meer zouden kunnen doen als regio Drechtsteden om het Werelderfgoed uit te nutten omdat die heel goed past in onze vrijetijdseconomie-strategie. We zullen binnenkort in de regio spreken over het Windmilldistrict. Ik kan dus heel goed met deze motie leven. Mevr. Burger: is er ook onderzoek geweest naar de oorzaak van het niet-kostendekkend zijn? En zijn er maatregelen genomen om dit te voorkomen? Dhr. Veerman: er is een analyse van waarom er tekorten waren. Er zijn o.a. veel restauraties uitgevoerd. Nu wordt er gewerkt aan een businesscase om het beter te doen. De portefeuillehouder, dhr. Scholten: de ROM-D is bezig met de ontvlechting in het kader van de Noordoevers. Na de vakantie bespreekt het DSB een bestuursopdracht over de doorontwikkeling van de ROM-D. Het zou dan ook een goed moment zijn om dat stuk met u te bespreken. De externe veiligheid. Wat we geleerd hebben is dat het heel goed werkt om de gezamenlijke fracties en politieke partijen uit de Drechtsteden te bundelen en dan ook mensen uit te nodigen uit Den Haag, Provinciale Staten en GS.

15 pagina 10 van verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 3 juli 2012 Ik zou ook politieke partijen en fracties willen oproepen om dat meer te gaan formaliseren. Zodat we op die manier meer georganiseerd politieke partijen enthousiast kunnen maken om die dossiers echt inhoud te geven. De portefeuillehouder, dhr. Sleeking: morgen gaat de brief van het DSB er uit waarin een nadere toelichting wordt gegeven op de uitwerking van het sturingsmodel voor het project Noordoevers. Dit is eerst ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad van Dordrecht en vandaag heeft deze gemeenteraad unaniem ingestemd met dit sturingsmodel. We verwachten in het najaar wat meer inzicht te hebben in het financiële plaatje. Groen Links heeft gevraagd naar een reactie op het instellen van een sloop- en herstructureringsfonds leegstand kantoren. Dat hebben we binnen de Drechtsteden nog niet kunnen bespreken. We hebben in Drechtstedenverband het programma al wel fors teruggedrongen om in ieder geval verdere leegstand te voorkomen. We sluiten ook graag aan bij nieuwe mogelijkheden en nieuwe instrumenten. Ik vraag u hier op terug te komen bij het symposium Aanpak van leegstand dat op 19 september wordt georganiseerd. De voorzitter: mevr. De Smoker vroeg naar de formatie van het DSB over een aantal jaar. Het is gebruikelijk in de Drechtsteden dat de formatie plaats vindt binnen de kaders die de Drechtraad daarvoor heeft meegegeven aan de formateur. De laatste keer lag het accent vanuit de Drechtraad om vooral alle gemeenten en alle partijpolitieke groeperingen op een bepaalde representantie terug te krijgen in het DSB. Ik proef een beetje dat u zich vooral ook uitgenodigd voelt om veel meer langs de lijn van de inhoud een opdracht mee te geven, waardoor ook uw signalen vanuit de Drechtraad m.b.t. het RMJB meer accent kan krijgen in het nieuwe bestuur en in het beleidskader zoals dat voor de Drechtraad op zou kunnen gaan. Ik duid uw woorden als buitengewoon stimulerend en hoopvol naar de toekomst gericht. Ik hoop dat uw Drechtraad bij het vaststellen van de formatieopdracht die ambitie ook naar voren laat komen. Ik heb binnenkort een treffen met de vice-voorzitter van de Drechtraad omdat er een voornemen is bij een aantal van u om dit soort dingen op een goede manier voor te bespreken. 2 e termijn Dhr. Loos: het is lastig om te reageren op wat het bestuur vindt zonder schorsing. Een oproep om voortaan na de 1 e termijn van het bestuur ons de gelegenheid te geven daar even met elkaar over door te spreken. De voorzitter: u gaat zelf over uw agenda. Als u schorsing wenst is dat aan u. De Drechtraad wenst schorsing en de voorzitter schorst de vergadering 5 minuten. Dhr. Loos: het bestuur is niet ingegaan op een aantal opmerkingen van ons. Ik heb vragen gesteld over een tweetal teksten. We hebben nog geen reactie van de portefeuillehouder Financiën over besluiten die we nog moeten nemen, maar waarvan hij al wel weet wat ze kosten. Dhr. Tanis moet iets minder vaag zijn in zijn bewoordingen, maar het gewoon doen. D66 riep iets over een afvalbrengstation. Ik denk dat het goed is om samen te werken, maar ik wil u er wel op wijzen dat Alblasserdam al in een keurig nette samenwerking zit met H.I.Ambacht, Zwijndrecht en Ridderkerk. Misschien kunnen Sliedrecht en Papendrecht iets combineren met Dordrecht. Mevr. De Smoker: het is jammer dat dhr. Van der Plaat er niet bij is, die had uw woorden van harte ondersteund, maar het ging mij alleen om een voorbeeld. Dhr. Loos: m.b.t. de moties. Over motie 1 gaat mijn buurvrouw iets zeggen. Motie 2 is overbodig geworden, want we krijgen de rapportage. Ook op motie 3 hebben we enige toezeggingen gehad. Motie 4 kunnen wij ondersteunen als het CDA uit bullit 2 een stuk tekst schrapt en stopt achter zoveel mogelijk te verwerken.. M.b.t. motie 5: we ondersteunen de gedachte om jeugdgezondheidszorg eerst te organiseren op het niveau van de Drechtsteden en zeker niet op Zuid-Holland-Zuid. We hebben nu nog het gevoel dat we ja of nee kunnen zeggen. Terwijl bij Zuid-Holland-Zuid is het alleen maar ja of ja. Mevr. Van Dongen: zegt de portefeuillehouder m.b.t. motie 1 dat het platform laaggeletterdheid opgericht wordt, daarna het taaloffensief en dan het beleidskader? Kan het beleidskader er dan zijn voor de begroting? Mevr. Kroes: we zijn blij met de algemene beschouwingen, in tegenstelling tot CU/SGP vinden wij het wel nuttig. De motie m.b.t. de benchmark trekken wij in. Wanneer komt de betreffende informatie tot ons? Wanneer meer informatie over de zonnepanelen? Wanneer zijn de uitslagen van de onderzoeken naar Baanbrekend bekend? Wat de motie over de laaggeletterdheid betreft willen we weten of de uitkomsten vóór de actualisering bekend zijn, zodat ze meegenomen kunnen worden in de begroting. Als dat zo is dan zullen we de motie intrekken, want dan is deze overbodig. Dhr. Hoogland: wij zien geen noodzaak om in te gaan op wat anderen gezegd hebben. Dank voor alle toezeggingen van de portefeuillehouders. We houden zeker de vinger aan de pols. CU/SGP is niet tegen algemene beschouwingen, maar wij pleiten voor het houden van algemene beschouwingen op één moment in het jaar en wel in juni/juli en niet ook nog een keer in december.

16 pagina 11 van verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 3 juli 2012 Een punt voor de agendacommissie. Mevr. Burger: waar gaan we het in december dan over hebben? Dhr. Hoogland: we hebben aangegeven dat dan een carrousel de geëigende plaats is. Daar kun je dan inhoudelijk vragen stellen. Mevr. De Smoker: beschouwt u dit dan niet als opmaat richting de begroting 2013? De kaders die u heeft gegeven in januari vindt u toch niet terug in de begroting? Dhr. Hoogland: zeker wel. Bijv. bij de nota Reserves en voorzieningen, bij ICT. En er zijn elementen door ons ingebracht bij het RMJP en we wachten op de tussenstand. Mevr. De Smoker: de opmaat naar een nieuw RMJP moeten wij met elkaar nog terugzien. Ik hoop dat we daar in december/januari over kunnen spreken en dat er meer doelen aan hangen. Maar dan moet je als Drechtraad wel mee kunnen geven wat je wilt zien. Mevr. Kroes: algemene beschouwingen in een formele Drechtraad geeft ons de kans om ultiem te kunnen sturen en moties en amendementen in te dienen. Dat kan niet bij een carrousel. Mevr. Van Dongen: op PAB na vinden de lokale partijen zoals we het nu doen prima. Dhr. Hoogland: nogmaals, onze fractie is niet tegen algemene beschouwingen, maar wil dit beperken tot één keer per jaar. En dan in juni/juli, waarbij we kaderstellende input kunnen geven richting de geactualiseerde begroting. We hebben een vraag gesteld over de visietrajecten. Hoe past de afronding hiervan bij de verschillende gemeenten binnen de nieuwe bestuursopdracht? De moties. We ondersteunen de reactie van de portefeuillehouder op de 1 e motie. Motie 2 is ingetrokken. We zijn positief over motie 3. We pleiten daarbij voor een integraal afweegbaar voorstel. Over motie 4 zijn wij ook positief, maar we vinden deze wel iets te expliciet. Daarbij neigen we naar hetgeen de portefeuillehouder zegt. Motie 5 vinden we wat lastig. Er staan een aantal elementen in die zeer positief zijn. Wat dhr. Korteland aangeeft is ook juist waar deze motie op aandringt. Kijk of de mogelijkheid er nog is. T.a.v. punt 2 zegt de portefeuillehouder laten we september 2012 afwachten. Wij staan positief tegenover deze motie m.u.v. punt 3 en 4, omdat al begonnen is met de aanbesteding van punt 3 en 4. Mevr. Kroes: m.b.t. motie 1 gaat u mee met de portefeuillehouder, maar waarom wilt u er niet meer haast achter zetten zodat dit mee kan in de actualisering? Dhr. Hoogland: wij willen eerst onderzoeken of het nodig is, en zo ja, dan ga je over tot een taaloffensief. Mevr. De Smoker: wat Drechtwerk betreft zouden wij er volgend jaar graag naar willen toewerken dat we alleenrecht gaan vestigen voor Drechtwerk. We willen inderdaad graag betrokken worden bij een nieuw DSB en vooral met de kaders die een Drechtraad mee gaat geven aan de formateur. En laten we het dan vooral met elkaar hebben over de inhoud. De Keek op de week van dhr. Blase heet bij ons Drechtsteden in een notendop, daar is niets mis mee, maar ik wil heel graag gewoon een keer harde getallen hebben. Wat bespaart nu zo n gemeenschappelijke regeling? Dan kunnen we zo n samenwerking ook beter verkopen. Wat de lobbydossiers betreft hoor ik wel verschil in de woorden van portefeuillehouder Scholten en portefeuillehouder Veerman. Ik ben er heus wel van overtuigd dat er alles aan gedaan is om de A15 op de kaart te zetten, maar we zijn niet voldoende in staat gebleken om dat blijvend op het netvlies te houden. Daarom die roep om die lobbydossiers. Motie 1 vinden we heel sympathiek. We hebben wel 2 vragen. Ik wil graag horen dat de gewenste inzet binnen het bestaande budget ten uitvoer kan worden gebracht. En we willen graag iets geschrapt hebben. Dat we het niet alleen hebben over ouders met allochtone kinderen, maar ouders met kinderen die met behulp van een vve programma extra taalondersteuning krijgen. Dhr. Van Verk: ik wil nog kort ingaan op de ID-banen en de positie van die mensen. Deze mensen werken al 18 tot 20 jaar bij dezelfde werkgever. Maar het is niet hun verantwoordelijkheid dat ze niet zijn aangenomen. We willen hier opkomen voor hun belangen, en niet die van de werkgever of de overheid. Mevr. Van Dongen: ik heb volgens mij wel duidelijk gemaakt dat het ons zeker aan het hart gaat dat die zorgwekkende situatie een hele hoop mensen boven het hoofd hangt in deze onzekere tijden. Banen voor het leven bestaan echt niet meer. Maar er is een verantwoordelijkheid van een werkgever en ik denk dat daar de nadruk op moet liggen. De SDD is niet de werkgever. Dhr. Van Verk: dat laatste heb ik ook niet gezegd, maar de SDD heeft wel het geld voor die banen. Wij hebben laten liggen dat we die werkgevers niet veel eerder hebben aangespoord om die mensen in dienst te nemen. Mevr. De Smoker: is dat nu echt een taak voor ons als gemeenteraden? Wij hebben destijds als gemeenteraden die wet uit moeten voeren, maar moeten wij vervolgens opknappen wat Den Haag laat liggen? Dhr. Van Verk: nee, maar u moet niet de verantwoordelijkheid neerleggen bij de werknemers. En we moeten nu met een goede oplossing komen voor die groep die nu tussen de wal en het schip dreigt te vallen. We willen de portefeuillehouder vragen of deze mensen op een fatsoenlijke en ordentelijke wijze met een werk naar werk budget weg kunnen komen uit hun huidige functie of te gaan kijken welke mogelijkheden er zijn om die mensen een zekerheid te bieden op langere termijn. Dhr. Lichtenberg: het siert dhr. Van Verk dat hij opkomt voor de participatie van deze mensen, maar begrijp ik goed dat hij wel instemt met het afbouwen van de ID-regeling? Dhr. Van Verk: ja dat ondersteunen we. Maar de mensen die er nu nog in zitten, daar moeten we onze verantwoordelijkheid voor nemen. Mevr. Van Dongen: wij vinden ook dat het niet de verantwoordelijkheid is van de werknemer maar van de werkgever.

17 pagina 12 van verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 3 juli 2012 Dhr. Van Verk: ik zal zo de motie uitreiken die ik in stemming wil brengen. Nog 2 opmerkingen. Wat betreft de ID-ers zouden we geld kunnen zoeken uit voordelen die we in het verleden hebben behaald. Ik schrik van de woorden van dhr. Korteland als hij zegt dat de rek eruit is. Als een wethouder financiën dat soort uitspraken gaat doen dan betekent het dat we echt wel aan het randje zitten. Dhr. Loos: dat zijn toch woorden die je van de wethouder Financiën mag verwachten? Dhr. Van Verk: wij vinden het nuttig om 2 x per jaar algemene beschouwingen te houden. Motie 1 en 3 zullen we steunen, motie 4 en 5 niet. Ik zal motie 6 bij de voorzitter indienen. Motie 6 wordt ingediend en maakt onderdeel uit van de beraadslaging en wordt vermenigvuldigd. Dhr. Lichtenberg: we hebben gezien dat we met deze vergadering de DSB een richting kunnen meegeven voor een actualisering van de begroting Dat hebben we met motie 5 ook willen doen. We willen inhoudelijk en creatief het DSB oproepen om een aantal richtingen nader te onderzoeken om tot een inhoudelijk en financieel gezond regionaal perspectief te komen. Bij het 1 e addictum is geen percentage genoemd, maar wij doen een oproep om dingen anders en creatiever te doen. We zien daarvoor mogelijkheden en kansen. Ook wat het 2 e addictum betreft denken wij dat daarin nog veel te verdienen valt. Daar is nu al wat in te verdienen, daarmee hoeven we niet tot 12 september te wachten. Hetzelfde geldt voor de huishoudelijke verzorging. Er zijn landelijke creatieve ontwikkelingen waar te nemen, waarbij bijv. via voucher-systemen dienstverlening kan worden aangeboden. Er zijn voorbeelden bekend van besparingen die tot 20, 30% oplopen door puur de inefficiëntie uit het systeem te organiseren. Ik roep het DSB op om te kijken of er andere vormen denkbaar zijn, ook naar de toekomst toe. Hetzelfde geldt ook op het gebied van vervoer. Ook daarin loopt een aanbesteding. Prima, maar ook daar zijn efficiencybewegingen mogelijk. Dit was mijn toelichting op motie 5. T.a.v. motie nr. 4 ben ik blij met de reactie van de DSB. Dhr. Blase onderstreept de bedoeling van onze motie. Als het helpt wil ik graag de wijziging die de lokale partijen hebben aangegeven doorvoeren, dus de laatste zinsnede weg te halen. Motie 3 zullen we ondersteunen en bij motie 1 hadden we dezelfde opmerkingen als mevr. De Smoker, mits die past binnen de huidige middelen. Tenslotte heb ik van de portefeuillehouder begrepen dat hij m.n. de koppeling tussen Drechtstedenbestuur en bestuurlijke drukte op Drechtraadniveau heel goed heeft begrepen. We zien uit naar nadere gesprekken en het debat daarover. De portefeuillehouder heeft aangegeven dat cijfers op lokaal niveau van de SDD beschikbaar zijn. Graag ontvangen wij deze. We vinden nl. dat naar de toekomst toe deze informatie wel verstrekt moet worden en de GR dus moet worden aangepast. Mevr. Burger: motie 5 vind ik eigenlijk een kaderstelling van de CDA. De fractie van de VVD heeft haar uiterste best gedaan om hun visie neer te leggen over de afgelopen 1½ jaar en de komende 1½ jaar en in uitzondering op de overige bijdragen, niet gericht op het sociale domein, maar juist op die pijlers waarvan we met z n allen besloten hebben dat die belangrijk zijn. Het navelstaren moet eind 2012 toch afgelopen zijn en we moeten gaan handelen en uitvoeren. Als we de arbeidsmarkt en het onderwijs goed op poten hebben en we hebben gepaste woonruimte, dan komt er bij de rest vanzelf een bepaalde beweging in. Dhr. Lichtenberg: hoor ik u zeggen dat als we het met de arbeidsmarkt, onderwijs en scholing goed doen het voor alle mensen ook goed komt? Mevr. Burger: nee, u moet goed luisteren, ik heb gezegd dat er een beweging komt als we ons op de pijler economie richten. Dhr. Lichtenberg: er komt een beweging, maar weet u dan ook dat voor al die mensen die bij Drechtwerk werken en een groot gedeelte van de mensen die een beroep doen op de SD het behalen van een vakkwalificatie een utopie zal blijken te zijn, zeker nu de eisen worden aangescherpt. Mevr. Burger: mensen kunnen altijd ontwikkelen en komen tot een bepaald niveau en er zal altijd maatwerk nodig zijn, maar het kan nooit zo zijn dat we ons zo op de sociale voorzieningen focussen en de rest niet goed in kaart hebben. Dhr. Lichtenberg: ik trek mijn opmerking van daarstraks in en ga graag in op de uitnodiging van de portefeuillehouder om bij de SD en ook bij Drechtwerk langs te gaan en dan samen met mevr. Burger. Mevr. Burger: ik heb daar geen behoefte aan, dank u wel. Dhr. Van Verk: wat ik verbazingwekkend vind is de gedachte van mevr. Burger dat iedereen te ontwikkelen zou zijn. Dhr. Lichtenberg merkte terecht op dat het voor een aantal mensen heel moeilijk is om een startkwalificatie te halen. Dat betekent dat deze mensen echt aan de rand van de samenleving worden gezet. Mevr. Burger: mijn tissues zijn op mijnheer Van Verk. Dhr. Van Verk: ik vind het heel jammer dat u zo badinerend reageert op een groot maatschappelijk probleem. Mevr. De Smoker: volgens mij zijn wij weer terug bij de discussie van twee weken geleden. In de discussie tussen mevr. Burger en dhr. Lichtenberg worden appels met peren vergeleken. Ik wil niet badinerend doen over mensen die bij Drechtwerk werken, maar om daarvoor het hoogst haalbare te halen, daar moeten we ons inderdaad voor inzetten, maar dat dat geen startkwalificatie kan zijn, dat weten we ook met z n allen. Mevr. Koene (regiofractie VVD) over motie 1: het is aan de ene kant spijtig dat de motie zo ingediend is. De laaggeletterdheid is een fors probleem. De portefeuillehouder heeft aangegeven eerst dat platform en daarna zien we nog wel, maar ik vind dat wat kort door de bocht en zou het ook erg jammer vinden want daarmee trek je dit gelijk bij de Drechtraad weg. Er zijn al diverse steden die beleid hebben hierop en in Den Haag is er in oktober een initiatiefvoorstel van de VVD op dit punt aangenomen.

18 pagina 13 van verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 3 juli 2012 Wanneer je de laaggeletterdheid terug dringt zou dat kunnen betekenen dat je meer dan 5 miljoen bespaart landelijk. Eigenlijk zou het onze voorkeur hebben om kort na het reces met elkaar een carrousel daarover te houden en wellicht ook al werkgevers daarbij te betrekken. De voorzitter stelt voor het Drechtstedenbestuur gelegenheid te geven voor een reactie in 2 e termijn. Hiervoor wordt een korte schorsing ingelast. Ook is er een nieuwe motie ingediend door de PvdA, motie nr. 6. Reactie van het Drechtstedenbestuur. Portefeuillehouder, dhr. Korteland: richting dhr. Loos, er staan heel veel bedragen in de bestuursrapportage, maar dhr. Loos doelt waarschijnlijk op de begrotingswijzigingen die staan vermeld en die leiden tot een bijstelling als u akkoord gaat met deze bestuursrapportage. Van de portefeuillehouder communicatie heb ik begrepen dat er op dit moment gewerkt wordt aan een pactsheet om heel concreet te kunnen laten zien wat brengt het ons wat heeft het ons gekost en wat levert het de burger op. Mevr. De Smoker: geweldig! Dhr. Korteland vervolgt: als wij bezuinigen en voor opgaves komen te staan is het niet raar om ook van de ambtelijke organisatie te vragen daarin hun bijdrage te leveren. Als de maatschappij een opgave wordt gevraagd, mag dat ook de ambtenarij worden gevraagd. Maar er is wel een keer de rek uit het vragen van bezuinigingen van de organisatie met een gelijkblijvend takenpakket. Portefeuillehouder, dhr. Blase: er staat nog een vraag open over de oogst van de gesprekken in de gemeenten over de toekomst van de gemeenten in de regio Drechtsteden. Deze informatie zal door de griffiers verzameld worden en verspreid. Ook zal een pagina hierover opgenomen worden in de Verkenning. Ik ga voordat die Verkenning wordt opgeleverd ook nog een rondje maken langs alle colleges, om daar ook nog een keer op te halen wat er in de raden besproken is. De proeftuinen lopen en creëren (in ieder geval) ambtelijk enthousiasme, niet genoeg, maar wel een basisvoorwaarde om tot succes te komen. De kwaliteit van voorstellen stijgt. Het is ook belangrijk dat we daaraan nog een financiële paragraaf toevoegen. Dat komt ook dit najaar bij de evaluatie. Dhr. Lichtenberg wil op aangeven van dhr. Loos de laatste regel uit de motie schrappen. Als we het echt maximeren op 5500 en we willen niet nog een rekening naar de gemeenten sturen, dan zitten we echt op het barre minimum en dat halen we op dit moment alleen in Zwijndrecht en dat is omdat we daar geen huur betalen voor de locatie. Het gemiddelde is op dit moment We willen proberen dat terug te brengen naar circa Er vanuit gaande dat u de Drechtstedendinsdag wilt handhaven zoals die nu is. Dhr. Lichtenberg: als dit het richtbedrag is waarmee de DSB kan werken, dan wil ik ook graag de motie met dat bedrag amenderen. Portefeuillehouder, dhr. v.d. Burgt: we hebben de portefeuillehouder m.b.t. jeugdzorg in de Drechtsteden, nl. dhr. Van der Vlies uit H.I. Ambacht. Hij zit in het DB van Zuid-Holland-Zuid. Daarnaast zijn we nog met 4 wethouders binnen de Drechtsteden met de drie decentralisaties en counseling bezig. Binnen de Drechtsteden staat jeugdzorg dus duidelijk op het netvlies. De vergelijkende cijfers van de benchmark-motie kan ik in oktober aanleveren. De gegevens van Baanbrekend Drechtsteden zijn in het 1 e kwartaal verstrekt en de vorige Drechtraad heb ik toegezegd dat de evaluatie in het laatste kwartaal komt. Wat motie 5 betreft, als dhr. Lichtenberg het heeft over de richting aangeven dan kan ik er in meekomen. Als het gaat over de gegevens, op Drechtstedenniveau worden deze ingelezen en dan kunt u per gemeente inlezen wat het is. Dan nog even over motie 1. Wat ik bedoel is dat wanneer het platform samengesteld is, en we hebben de problematiek helder, dan kan het platform eraan werken om te komen tot een plan, een beleid. Zonder platform ga ik dat zelf niet redden. Mevr. Koene: met een platform is het direct weg bij de Drechtraad, terwijl ik denk dat het belangrijk is dat wij vanuit de Drechtraad, vanuit de diverse politieke partijen meningen daarover meegeven. Dhr. v.d. Burgt: u moet daar één gegeven bij betrekken. Dordrecht is centrumgemeente voor de WJB en deze wijzigt per 1 januari Als centrumgemeente hebben we dus een verantwoordelijkheid. Als we het in de Drechtraad willen bespreken, trekken we het eigenlijk naar onderwijs toe. Ik wil heel nadrukkelijk met het platform aan de slag om te kijken hoe we dat als centrumgemeente Drechtraad regelen, op inhoud (want ik ken de expertise van de mensen die de motie hebben ingediend), maar ik wil de partijen eerst in een platform hebben. Ik zeg u toe dat ik een platform ga starten met als doel een aanvalsplan en beleid. Mevr. Van Dongen met een vraag aan mevr. Koene: vindt u het een goed voorstel dat de portefeuillehouder alvast gaat werken aan de oprichting van een platform en wij het in de eerste commissiebehandeling na het zomerreces in de Drechtraad over dit onderwerp gaan hebben? Mevr. Koene: wij willen het er eerst in de carrousel over hebben alvorens de portefeuillehouder over gaat tot het vormen van een platform. Ik wil de verschillende meningen graag vooraf meegeven. Mevr. Van Dongen: het heeft ook met tijdsdruk te maken t.o.v. de begroting Ik verwacht niet dat de portefeuillehouder vóór september een platform bij elkaar heeft getoverd. Mevr. Kroes: in zo n platform worden er geen meningen verzameld, maar feiten, die bij die doelgroepen vandaan komen. En dat zijn feiten die wij niet hebben. Die meningen die komen later wel.

19 pagina 14 van verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 3 juli 2012 Mevr. Koene: er staat expliciet in de motie genoemd m.n. in het kader van arbeidsmarktbeleid gericht op techniek en zorg, hiermee beperk je het gelijk. Er kunnen bij zo n platform nog wel meer mensen betrokken worden. Vandaar dat wij vragen het eerst met elkaar te bespreken. Dhr. v.d. Burgt: als wij daar in september over spreken zitten we 11 weken voor de behandeling van de begroting U ziet de tijdspanne. In september zullen we met een voorstel moeten komen om dit in de begroting voor 2013 op te kunnen nemen. Ik wil voorsorteren door het platform eerder bij elkaar te roepen, de gegevens te verzamelen, de problematiek scherp te krijgen, en dan met het platform en de Drechtraad een stap naar voren zetten. Over motie 6. Het Drechtstedenbestuur en de SD hebben geen middelen om een voorziening te waarborgen. We hebben wel euro beschikbaar per ID-er per werkgever om van werk naar werk te gaan. Deze euro is beschikbaar voor de mensen die daar nog geen gebruik van gemaakt hebben. De voorzitter stelt voor om te gaan stemmen over de moties al dan niet na een schorsing. Besloten wordt de vergadering voor 5 minuten te schorsen. Dhr. Van Verk: wij overwegen om motie 6 in te trekken met de vraag aan de wethouder of er onderzoek kan worden gedaan bij de werkgevers van deze mensen over welke groep we het hebben, de aard en de achtergronden etc. Zodat we een scherper beeld krijgen en daar na de vakantie over van gedachten kunnen wisselen. Portefeuillehouder V.d. Burgt: wanneer de werkgevers daaraan willen meewerken ben ik bereid een overzicht te geven van de 34 mensen die met de regeling voorzien zijn tot 1 januari 2014 minus diegenen die voortijdig met pensioen gaan. Motie 6 wordt ingetrokken. Motie 1, 3, 4 en 5 zijn nog aan de orde. De voorzitter stelt voor eerst de geagendeerde voorstellen ter besluitvorming voor te leggen. Agendapunt 5 : Kennis wordt genomen van a t/m e (zie agenda) en de jaarrekening 2011, de resultaatbestemming zoals voorgesteld en de afrekening met de gemeenten zoals gepubliceerd worden vastgesteld. Aldus besloten. Agendapunt 6: De 1 e burap GrD 2012, de voorgestelde begrotingswijzigingen en de voorgestelde gemeentelijke bijdragen worden vastgesteld, waarbij vanuit de lokale partijen de aantekening wordt gemaakt dat zij kunnen instemmen met de bestuursrapportage behalve met de kolom prognose 2012 op pagina 6, omdat het de samenwerkende lokale partijen onduidelijk is wat daarmee bedoeld wordt. Aldus besloten. Agendapunt 7: De begroting 2013 met de meerjarenraming 2014 t/m 2016, de gemeentelijke bijdragen voor 2013 en de ICT-kredieten voor 2013 worden vastgesteld, waarbij vanuit de regiofractie VVD wordt aangemerkt dat de bijdrage die de VVD hieraan heeft gegeven in haar woordvoering geen enkele reactie van het DSB heeft teweeg gebracht en dit vindt de regiofractie VVD erg teleurstellend. M.n. wordt hierbij gedoeld op het punt dat in 2012 de focus gelegd moet worden op het doorpakken zodat vooral ook op de inhoud verder gegaan kan worden in 2013, waarbij genoemd werden arbeidsmarkt, kennis-infrastructuur en woonklimaat. De voorzitter deelt mee dat het bestuur het met deze stellingname eens is. Aldus besloten. Motie 1 Aan de slag met taal wordt in stemming gebracht. Mevr. Kroes: de volgende wijzigingen zijn nog aangebracht op de motie: het voorstel is dit in een carrousel te bespreken en gelijktijdig met een platform aan de slag te gaan, allochtone wordt weggehaald als het gaat om gezinnen en bij de derde bullit wordt bestaande middelen toegevoegd. Mevr. Koene: wij vinden het erg teleurstellend dat het niet mogelijk is bij het vormen van het platform de ideeën die er leven mee te geven. Wij zullen daarom tegen de motie stemmen. Behoudens de regiofractie VVD stemmen de overige fracties vóór. Motie 1 wordt aangenomen. Motie 3 Onderzoek versterking toerisme wordt in stemming gebracht. Motie 3 wordt met algehele stemmen aangenomen. Motie 4 Drechtstedendinsdag 2013 wordt in stemming gebracht. Mevr. Burger: voor de regiofractie VVD volstaat het dat de portefeuillehouder heeft aangegeven dat hij alles in het werk zal stellen om met gezond verstand naar de kosten te kijken. De VVD zal tegen stemmen gezien het feit dat er ook een bedrag genoemd wordt. Mevr. De Klerk sluit zich hierbij voor de regiofractie Groen Links bij aan.

20 pagina 15 van verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 3 juli 2012 De regiofracties VVD, PvdA en Groen Links stemmen tegen, de overige fracties vóór. Motie 4 wordt aangenomen met 575 stemmen. Motie 5 de zomermotie wordt in stemming gebracht. De regiofracties van CDA, D66, SGP/CU en de lokale partijen stemmen voor. De regiofracties VVD, PvdA en Groen Links stemmen tegen. Motie 5 wordt aangenomen met 575 stemmen. HAMERSTUK 8. Financiële Verordening (artikel 212) en Controle Verordening (artikel 213) Het voorstel is genoemde nieuwe verordeningen vast te stellen en de oude financiële verordening en controle verordening in te trekken. Aldus besloten. 9. Rondvraag en sluiting De voorzitter richt nog kort het woord tot mevr. V.d. Poel-Moret. Zij heeft 3 jaar voor Bureau Drechtsteden gewerkt en gaat ons nu (helaas) verlaten. Zij zet een nieuwe stap in haar carrière en gaat werken bij de concernstaf van de gemeente Alblasserdam. Ze wordt bedankt voor haar toewijding, veel succes gewenst en krijgt een dinerbon overhandigd. De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen een goede zomervakantie toe. Dhr. Stremler deelt op de valreep nog mee dat hij in één van de schorsingen van vanavond aangesproken is over de digitale uitzending van deze vergadering. Nu blijkt dat deze vergadering uitgezonden wordt onder het kopje gemeenteraad van Dordrecht. De voorzitter deelt mee dat het een experiment is en dat het de bedoeling is dat uiteindelijk die weergave ook op de website komt van de Drechtsteden.

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Verbindend in samenwerking Jacko van der Windt Voormalig controller Papendrecht Hoofd bedrijfsvoering/ controller Bergeijk 26 maart 2013 Netwerkstad

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 21 mei 2013 Zaaknummer: 1011614 Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Beslispunten Wij

Nadere informatie

Netwerkdemocratie Drechtsteden

Netwerkdemocratie Drechtsteden Netwerkdemocratie Drechtsteden Drechtstedendinsdag 7 december 2010 Opdracht Drechtraad 16 juni jl. Op basis van de rapporten commissies Scholten II en Meijdam 1. Instellen en organiseren van de Drechtstedendinsdag

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Verbindend in samenwerking Rob Beek Gemeentesecretaris en algemeen directeur Papendrecht/ lid ONS-D/ coördinerend secretaris veiligheid Zuid-Holland

Nadere informatie

vastgesteld /openbaar

vastgesteld /openbaar vastgesteld 02-11-2009/openbaar VERSLAG van de vergadering van de Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden van 5 oktober 2009 Aanwezig: De heer H. Spigt Gemeente Dordrecht De heer A. Cardon Gemeente

Nadere informatie

Algemene beschouwingen GroenLinks Drechtsteden

Algemene beschouwingen GroenLinks Drechtsteden 15 januari 2012 Algemene beschouwingen GroenLinks Drechtsteden Voorzitter; Bij de vaststelling van de primaire begroting op 3 juli 2012 hebben wij geconstateerd dat het een beleidsarme begroting was, vanwege

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Besluitenlijst agendacommissie 27 augustus 2013

Besluitenlijst agendacommissie 27 augustus 2013 enlijst agendacommissie 27 augustus 2013 1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda Aanwezig zijn de dames De Smoker, Ruisch, Van Dongen, Witsen Elias, Veldhuijzen- ten Kate en Van Hall (griffier) en

Nadere informatie

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur,

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur, Aan het bestuur van de GR Drechtsteden Datum: 8 november 2010 Geacht bestuur, Hierbij vragen wij u, ten aanzien van de financiële ontwikkelingen in de Drechtsteden in 2010, of u onze visie deelt en of

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

3. Voorstel tot aanwijzing lid Drechtstedenbestuur Brief (4) Voorstel: De heer H. Mirck aanwijzen als lid van het Drechtstedenbestuur

3. Voorstel tot aanwijzing lid Drechtstedenbestuur Brief (4) Voorstel: De heer H. Mirck aanwijzen als lid van het Drechtstedenbestuur GEWIJZIGDE VERSIE De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 6 november 2012 in het gemeentehuis van Zwijndrecht gehouden wordt van

Nadere informatie

vastgesteld /openbaar

vastgesteld /openbaar vastgesteld 17-05-/openbaar VERSLAG van de vergadering van de Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden van 12 april Aanwezig: De heer A. Cardon Gemeente Alblasserdam De heer J. Lavooi Gemeente Sliedrecht

Nadere informatie

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN Primaire begroting 2014 SDD pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding...3 1.2 Conclusies, acties, bijsturing e.d...3 2. Programmaverantwoording...

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010 Bijlage 1 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010 Onderwerp Ingekomen stukken Agendapunt 3 datum 10 november 2010 steller Hanneke Moret doorkiesnummer 078 6398515 e-mail regiogriffie@drechtsteden.nl

Nadere informatie

De colleges, burgemeesters en raden van Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht

De colleges, burgemeesters en raden van Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht Postadres: Postbus 350 3300 AJ Dordrecht De colleges, burgemeesters en raden van Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht Gemeente Dordrecht Spuiboulevard 300 3311 GR Dordrecht

Nadere informatie

(naar het idee van dualistische stelsel).

(naar het idee van dualistische stelsel). 1 - De Drechtraad is het Algemeen Bestuur van de GR Drechtsteden en belast met het algemeen bestuur waaronder kaderstelling en toezicht - Leden: leden worden lokaal aangewezen waarbij het aantal leden

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Notitie. Inzet Sliedrecht voor toekomst Drechtstedensamenwerking v

Notitie. Inzet Sliedrecht voor toekomst Drechtstedensamenwerking v Notitie. Inzet Sliedrecht voor toekomst Drechtstedensamenwerking v. 27-11-2012 Aanleiding De samenwerking in de Drechtsteden heeft vernieuwing nodig. De ervaring van de afgelopen jaren laat een aantal

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013

Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013 Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013 Hoe zien wij de stand van zaken in Alblasserdam in het jaar 2013? Het gaat goed. Het beleid wordt uitgevoerd:

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht Datum 31 mei 2012 Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Waarom is de een voorstander van een samenwerking met Drechtsteden? Woordvoerder Robert Philippo legt het uit.

Waarom is de een voorstander van een samenwerking met Drechtsteden? Woordvoerder Robert Philippo legt het uit. Verslag Ledenvergadering 25 september 2015 Ledenvergadering De T@B heeft op 25 september 2015 een ledenvergadering gehouden met als thema Samenwerking met Drechtsteden. Het was een interactieve ledenvergadering:

Nadere informatie

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld.

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. INGEKOîvîEf\! Gemeente Nederweer provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. E-mail Telefoon Ons kenmerk 2016/99503 Uw kenmerk

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

Zienswijze concept Jaarrekening 2015 GR Drechtsteden

Zienswijze concept Jaarrekening 2015 GR Drechtsteden DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 31 mei 2016 Ons kenmerk SBC/1640452 Begrotingsprogramma Bestuur en Samenwerking Betreft Zienswijze concept Jaarrekening

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december bijlage 13 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december Onderwerp Protocol werkwijze Auditcommissie agendapunt 11 datum 4 november 2010 steller J.S. Moret Doorkiesnummer 078 639 8515 e-mail regiogriffie@drechtsteden.nl

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE) over Personeel

van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE) over Personeel gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6466 Inboeknummer 15bst01179 Beslisdatum B&W 1 september 2015 Dossiernummer 15.36.103 (2.3.1) Raadsvragen van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE)

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

MPGR GR Aan de Drechtraad Postbus AP DORDRECHT. Dordrecht, 10 juni 2013

MPGR GR Aan de Drechtraad Postbus AP DORDRECHT. Dordrecht, 10 juni 2013 SP DORDRECHT 1 1I 1 MPGR32013061209110050 GR3 12.06.2013 0050 g k 5 Usik M er wedestr aat 275 3313 GT DORDRECHT spil Aan de Drechtraad Postbus 619 3300 AP DORDRECHT Dordrecht, 10 juni 2013 Onderwerp: meev

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

Concept-verslag van de Auditcommissie Drechtsteden op 20 mei 2009 in het Regiokantoor te Dordrecht

Concept-verslag van de Auditcommissie Drechtsteden op 20 mei 2009 in het Regiokantoor te Dordrecht Concept-verslag van de Auditcommissie Drechtsteden op 20 mei 2009 in het Regiokantoor te Dordrecht Aanwezig: de heer D. van Meeuwen SGP/CU Sliedrecht, voorzitter de heer P.J. Verheij SGP Alblasserdam de

Nadere informatie

De voorzitter, dhr. A.A.M. Brok, is blij verrast met dit geschenk. Hij belooft met gepast respect gebruikt te maken van deze voorzittershamer.

De voorzitter, dhr. A.A.M. Brok, is blij verrast met dit geschenk. Hij belooft met gepast respect gebruikt te maken van deze voorzittershamer. Samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 8 maart 2011 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 5 april 2011. Locatie: Cultureel Centru,Cascade, Hendrik-Ido-Ambacht.

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5).

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). Vergadering Gemeenteraad 24-05-2007 Plaats: Raadshuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 18:30 Voorzitter: De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber Spelregels Jongerengemeenteraad 19 februari 2015 Er zijn 2 onderwerpen (agendapunten): - Veiligheid - Openings- en sluitingstijden van de horeca Regels van de vergadering - Ieder onderwerp/ agendapunt

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 286734 Datum : 25 april 2016 Programma : Wmo, Jeugd, W&I Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G.

Nadere informatie

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken?

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken? algemene beschouwingen Weert 12 november 2015 Onze samenleving verandert. Onze samenleving staat bol van de dynamiek. Een jaar geleden wisten we niet dat de Poort van Limburg leeg zou staan en wisten we

Nadere informatie

Voor een première bereid je je voor. Hoe zorg je er voor dat de kernboodschappen van de lokale PvdA helder en duidelijk naar voren komen?

Voor een première bereid je je voor. Hoe zorg je er voor dat de kernboodschappen van de lokale PvdA helder en duidelijk naar voren komen? PvdA Overbetuwe inbreng kadernota 2014 Voorzitter, Een bijzondere vergadering voor u en mij. Onder uw leiding is het voor het eerst dat wij een kadernota bespreken. En al doet mijn grijze haardos anders

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr Corsa kenmerk

Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr Corsa kenmerk Onderwerp Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr. 2014-037 Corsa kenmerk 14.0009805 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma de raad Ambtenaar G. Vonk Afdeling

Nadere informatie

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, 21 juli 2005 Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Voorstel Akkoord gaan met: op termijn opheffen. 2. Per 1

Nadere informatie

Conform deze nieuwe nota zijn er richtlijnen voor de ontwerpbegroting 2017 opgesteld die ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.

Conform deze nieuwe nota zijn er richtlijnen voor de ontwerpbegroting 2017 opgesteld die ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. Raadsvoorstel Datum (datum) Agenda nr.: (in te vullen door griffie) raadsvergadering: Portefeuillehouder: Dhr. Theunis Registratiecode: (in te vullen door griffie) Onderwerp: Nota Verbonden Partijen Aan

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

Advisering Bestuurscommissie Zuid-Holland Noord (BC ZHN)

Advisering Bestuurscommissie Zuid-Holland Noord (BC ZHN) Memo Postregistratienummer: 2013I01488 Aan: Kees Wassenaar CC: Wim van Poelgeest Van: Simone Berk Datum: 11 oktober 2013 Betreft: Advisering BC en AB RDOG 16 oktober 2013 Advisering Bestuurscommissie Zuid-Holland

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2011.

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2011. BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2011. Aanwezig: H.H. Jonker, burgemeester T.A. Stoop, wethouder G.B. van der Vlies, wethouder F.J. van de Velde, wethouder

Nadere informatie

Tussenbalans en richten van het vervolgproces

Tussenbalans en richten van het vervolgproces Raadsnotitie Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal: Tussenbalans en richten van het vervolgproces Aan De gemeenteraad van Bloemendaal Van Waarnemend burgemeester van gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014 DATUM 28 april 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. J.H. Coes, plv. SECRETARIS dhr H.M. Bolhaar, plv PAGINA 1 De heren J.H. Coes, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs. J. Bron,

Nadere informatie

NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van maandag 1 juni 2015. nummer 22. Aanwezig: P.J. Verheij wethouder. A.

NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van maandag 1 juni 2015. nummer 22. Aanwezig: P.J. Verheij wethouder. A. NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van maandag 1 juni 2015 nummer 22 Aanwezig: P.J. Verheij wethouder A.D. Zandvliet wethouder A. Kraijo wethouder A.M. van den Berg secretaris Afwezig:

Nadere informatie

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota.

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota. Interne memo Aan : Presidium Van : Lenneke van der van der Meer Afdeling : Griffie Datum : Maart 2013 Onderwerp : Behandeling jaarrekening / scenario's voor de toekomst / perspectiefnota en begroting 1.

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. Uitvoeringsplan Wet Werk en Bijstand Volgnr Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem

VOORSTEL AAN DE RAAD. Uitvoeringsplan Wet Werk en Bijstand Volgnr Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem Onderwerp Uitvoeringsplan Wet Werk en Bijstand Volgnr. 2012-004 Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem Ambtenaar Ad Huijsman Afdeling Loket Altena Datum voorstel 23 december 2011 Opiniërende raad 31

Nadere informatie

16 november 2010/35607 Datum :

16 november 2010/35607 Datum : Agendapunt 16 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer 16 november 2010/35607 Datum : : 2010 Programma : Welzijn Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder mw. M. van Beukering-Huijbregts

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0695 B.15.0695 Landgraaf, 13 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze over toekomstscenario's van de GHOR. Raadsvoorstelnummer: 23

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

Vijf uitdagingen en aanbevelingen voor de commissievergaderingen Gemeente Dordrecht

Vijf uitdagingen en aanbevelingen voor de commissievergaderingen Gemeente Dordrecht Vijf uitdagingen en aanbevelingen voor de commissievergaderingen Gemeente Dordrecht Op verzoek van Gemeente Dordrecht Anneloes Wepster Auteur Debat.NL Alex Klein klein@debat.nl 023-5629972 www.debat.nl

Nadere informatie

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9.

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9. Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 21 mei 2014 Portefeuillehouder Dhr. H.A. Driessen Begrotingsprogramma 8 Onderwerp Beleidskader Sturing, Bekostiging en Inkoop nieuwe gemeentelijke taken Jeugdwet

Nadere informatie

26 maart 2015 Coos Rijsdijk

26 maart 2015 Coos Rijsdijk Raadsvoorstel Datum Raad Portefeuillehouder 26 maart 2015 Coos Rijsdijk Registratienummer BR1500017 Preventief toezicht van toepassing Nee Onderwerp Liquidatieplan Stadsregio Rotterdam Gevraagde beslissing

Nadere informatie

Concept MEMO. Bijlage 9. aan van

Concept MEMO. Bijlage 9. aan van Bijlage 9 Concept MEMO aan van Coördinerend griffier onderwerp Stukkenstroom richting raden datum 9 januari 2013/15 januari 2013 bijlage stukkenstroom per organisatie 1. Inleiding Elke gemeente en ook

Nadere informatie

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

Nadere informatie

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 8 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00620 Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - vormend Beknopte samenvatting Verkenningsfase van het

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

! "# $ % & $ &! ' ( ) & * + ', # ", - - ',. ", / ', 0 1 ' + ( * ' ' " ' &. 2

! # $ % & $ &! ' ( ) & * + ', # , - - ',. , / ', 0 1 ' + ( * ' '  ' &. 2 # # ;! "# $ % & $ &! ( ) & * +, # ", - -,. ", /, 0 1 + ( * " &. 2 3 4 25 6 / " 6 7 2 " /, 8 9 / " / / +, # ", /, + " : / ) / / /, ),, " / 0,,/ 6 7 6, / ", # ) "$. %, 6 "! "# $ % /, 7,! "# $ % < 2 2 + 2

Nadere informatie

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4.

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4. Verslag Overleg Commissie Bestuur en Middelen Datum 10 mei 2011 Registratienummer 11.011045 Aanwezig J. Doeland (voorzitter), E.R. Goossens (Dorpsbelangen), A. van Maanen (SGP), J.P. van den Broek (PvdA),

Nadere informatie

Betrokkenheid van de gemeenteraden bij de Sociale Dienst Drechtsteden

Betrokkenheid van de gemeenteraden bij de Sociale Dienst Drechtsteden Betrokkenheid van de gemeenteraden bij de Sociale Dienst Drechtsteden Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden 4 februari 2008 Inhoud 1. Wat is de aanleiding? 3 2. Hoe is formeel de verantwoording

Nadere informatie

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland.

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland. Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland. Aanvang: 16.00 uur 1. Opening 2. Verslag van de vergadering van het algemeen

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter, dhr. A.A.M. Brok opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

1. Opening De voorzitter, dhr. A.A.M. Brok opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Vastgesteld samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 12 juni 2012 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 3 juli 2012. Locatie: Dordrecht 1. Opening

Nadere informatie

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud.

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud. Voorzitter, Ik wil graag beginnen met het bedanken van het college voor het beantwoorden van alle vragen. En wethouder de Wit heeft daarbij een extra compliment verdiend omdat hij op uitstekende wijze

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Van: Aan: Onderwerp: Brief gemeente Utrechtse Heuvelrug met zienswijze Noordvleugelprovincie Datum: dinsdag, 1 oktober 2013 14:05:40 Bijlagen: Verzonden brief UH met Zienswijze Noordvleugelprovincie.pdf

Nadere informatie

Mededeling. Dotum. Onderwerp P3-samenwerking. Registratienummer 1405330. 9 Oktober 2012 Auteur mr. E.M. Straling Afdelingl Bureau KBJZ

Mededeling. Dotum. Onderwerp P3-samenwerking. Registratienummer 1405330. 9 Oktober 2012 Auteur mr. E.M. Straling Afdelingl Bureau KBJZ PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp P3-samenwerking Doel van deze mededeling: Ter informatie. Toezegging/ motie/ amendement: Niet van toepassing. Inleiding: Deze mededeling is een vervolg op de mededeling

Nadere informatie

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL Registr.nr. 1423468 R.nr. 52.1 Datum besluit B&W 6juni 2016 Portefeuillehouder J. Versluijs Raadsvoorstel over de evaluatie van participatie Vlaardingen, 6juni 2016 Aan de gemeenteraad. Aanleiding

Nadere informatie

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen VERGADERING van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD Datum: woensdag 1 februari 2017 Tijdstip: Locatie: 19.30 uur Raadzaal, Stadhuis, Vianen Voorzitter: A.F. (André) Bonthuis, waarnemend burgemeester gemeente Zederik

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( )

Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( ) Datum : 6 november 2013 Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( 2013-320) Meneer de voorzitter, geachte collega s en belangstellenden, We spreken vandaag alweer de laatste programmabegroting

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. De werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen heeft de volgende reactie gegeven: Volgnr

VOORSTEL AAN DE RAAD. De werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen heeft de volgende reactie gegeven: Volgnr Onderwerp Beleidsbegroting 2012 Regionale Ambulancevoorziening Volgnr. 2011-043 Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem Ambtenaar B.C. Koolstra Afdeling Samenleving Datum voorstel 17 mei 2011 Opiniërende

Nadere informatie

beantwoording technische vragen

beantwoording technische vragen Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders beantwoording technische vragen onderwerp technische vragen Joke van Boxtel/ Progressief Nieuwkoop en Pien Schrama/ MiddenPartij Nieuwkoop Datum

Nadere informatie

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Onderwerp: Modernisering WSW en Op/maat: overgangsjaar 2008 Financiële dekking: WSW-budget

Nadere informatie

Verslag Dagelijks Bestuur van 25 november 2013

Verslag Dagelijks Bestuur van 25 november 2013 DATUM 25 november 2013 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. P.E.J. den Oudsten SECRETARIS dr. ing. G.J.M. Vos PAGINA 1 AANWEZIG De heren P.E.J. den Oudsten, J.H. Coes, H. van Agteren, drs.

Nadere informatie

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : -

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Onderwerp : Begroting 2014 Collegevergadering : 17 september 2014 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Ons kenmerk 1015086265

Ons kenmerk 1015086265 gemeente WW w Oosterhout iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii Aan de gemeenteraad Datum 19 januari 2016 2 O JAN. 2016 Uw kenmerk Regionale samenwerking Ons kenmerk 1015086265 In behandeling bij w.smulders@oosterhout.nl

Nadere informatie