Concept-verslag van de Auditcommissie Drechtsteden op 20 mei 2009 in het Regiokantoor te Dordrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept-verslag van de Auditcommissie Drechtsteden op 20 mei 2009 in het Regiokantoor te Dordrecht"

Transcriptie

1 Concept-verslag van de Auditcommissie Drechtsteden op 20 mei 2009 in het Regiokantoor te Dordrecht Aanwezig: de heer D. van Meeuwen SGP/CU Sliedrecht, voorzitter de heer P.J. Verheij SGP Alblasserdam de heer W.J.M. Nederpelt GroenLinks Dordrecht mw. M. den Hartog De Jong PvdA Papendrecht de heer R.A. van Vugt Deloitte Accountants (punt 7) de heer J. Tegelaar Portefeuillehouder Drechtstedenbestuur de heer J.P. Tanis Portefeuillehouder Drechtstedenbestuur de heer J.J. t Lam Bureau Drechtsteden/regiogriffie de heer E.J. van Genderen Directeur Regiostaf de heer J. van Dijk Controller GR Drechtsteden mw. T. van Ditmars Plv. coördinerend griffier mw. J.S. Moret (verslag) Bureau Drechtsteden Afwezig: mw. G.A.M. Burger Van Denzel Lokalen partijen H.I.Ambacht mw. W.C. Hofland Vellekoop CDA Zwijndrecht Toehoorders: de heer A. Ouwerkerk de heer A. Overbeek VVD H.I.Ambacht Griffier Sliedrecht 1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld met de opmerking dat bij de rondvraag het onderwerp gemeenschappelijke aanbesteding van de accountantscontrole aan de orde komt. 2. Gelegenheid voor de accountant punt 7 kort toe te lichten Zie punt Vaststelling verslag Auditcommissie d.d. 20 mei 2009 Voorstel: verslag vaststellen. Opmerkingen: Zowel tekstueel als naar aanleiding van worden geen opmerkingen gemaakt over het verslag. Besluit: Het verslag van de Auditcommissie d.d. 20 mei 2009 wordt vastgesteld. 4. Tweede managementrapportage 2009 Voorafgaande aan de bespreking van het stuk wordt afgesproken dat de Auditcommissie enkel met een financieel, technische bril naar de stukken kijkt.

2 - Hoe moet er omgegaan worden met Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) gelden? Kan er meer uit de subsidiepot worden gehaald? Antwoord: Voorheen waren de BWS gelden een premie A en C regeling voor woningen. We lopen nu tegen het einde van de regeling, er zijn nauwelijks renterisico s. Deze middelen zijn vrij besteedbare middelen en gaan naar de algemene reserve. - Er is een Wet Werk en Bijstand (WWB) tekort en een overschot bij Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Wellicht kan er aan de Drechtraad meegegeven worden hierover een discussie te voeren. Antwoord: Het eigenlijke debat voer je pas bij de jaarrekening. Op basis van de MARAP kan de Drechtraad wel de discussie de komende vergadering voeren en eventueel haar mening via een motie uitspreken. Het besluit wordt genomen in de vergadering waarin de jaarrekening wordt behandeld. - Bij het beleidsveld Wonen, pagina 10, 11, wordt de informatie erg positief geschetst, terwijl het algemene beeld is dat het niet goed gaat met de woningmarkt. Moet de Drechtsteden hier niet meer aandacht aan besteden? Achteraf beantwoording van de vraag: De gevolgen van de recessie werken door in de woningbouw. Dit blijkt met name uit de verkoopresultaten van de achterliggende maanden. Dit geldt regiobreed, maar compliceert in het bijzonder de start van een aantal grote, beeldbepalende projecten, zoals Noordoever, Maasterras en Stadswerven. Ook de Volgerlanden ondervindt veel stagnatie. In feite heeft het zijn beslag op alle grote en kleine projecten. Stimuleringsmaatregelen van het rijk moeten ertoe bijdragen dat de nieuwbouwproductie enigszins op gang blijft. Ook los van de recessie zou de woningbouwproductie echter niet zijn gehaald. - Op pagina 20 bij het kopje Rechtmatigheid is het onduidelijk welk risico in euro s we lopen. Antwoord: Dit gaat specifiek op de afrekening van de Regionale Agenda Samenleving (RAS) gelden, die vallen onder de subsidievoorziening van de provincie. De provincie stelt aanvullende eisen bij de aanlevering van informatie. Er vindt hierover nog overleg plaats met de provincie. Zodra hierover meer over te zeggen valt, wordt u als Auditcommissie hierover geïnformeerd. - Op pagina 53 staat bij de gevraagde besluiten dat twee formatieplaatsen worden gewit. Wat houdt dit in? Kunnen in het vervolg de gevraagde besluiten letterlijk op de vergadernotitie staan? Antwoord: De laatste vraag komt bij de rondvraag terug. Gewit betekent dat als blijkt dat de twee inkoopfunctionarissen die nu nog zijn ingehuurd hun werkzaamheden als het ware kunnen terugverdienen, door voldoende besparingen te realiseren, dan komen de twee inkoopfunctionarissen in vaste dienst. - Op pagina 68 staat dat over de investeringen IP&A in 2009 beschikt kan worden, terwijl het een deel van de jaarschijf 2010 betreft. Antwoord: Het is een technische aanpassing van het krediet. Het investeringstempo is hoger dan voorzien. - Op de vergadernotitie bij het kopje Onderzoekscentrum is het onduidelijk of met de collegeperiode die van de Drechtraad of de diverse gemeenten wordt bedoeld. Antwoord: Dit zijn de grootschalige monitoren die samenhangen met de gemeenten. De kosten van de monitor zijn incidenteel, dit zijn bijvoorbeeld kosten voor enquêtes. Het is nog niet vertaald in een begrotingswijziging of gemeentelijke bijdrage. De suggestie ligt op tafel dat een gemeente die incidenteel meer gebruik heeft gemaakt van de service van het OCD, meer bijdraagt. Dit moet nog onderzocht worden. Het bedrag dat naar de gemeenten ter declaratie gaat, is er bewust uitgehaald omdat er nog gezocht wordt naar een goede verdeelsleutel om overschrijding te voorkomen.

3 De Drechtraad wordt op basis van een financieel technische beoordeling geadviseerd conform het voorstel vermeld in de vergadernotitie te besluiten, maar daarnaast wel een debat te voeren over de samenhang tussen het tekort op WWBinkomensdeel/minimabeleid/WMO-hulpmiddelen en het overschot op WMOhuishoudelijke hulp. Dit vooruitlopend op de besluitvorming bij de vaststelling van de jaarrekening Financiële kadernota Wat is het aantal fte voor de feitelijke bezetting, zie pagina 4. Antwoord: Dit is de formele, toegestane formatie. - Zijn de genoemde bedragen van de Brede Doorlichting taakstellingen die vooraf zijn meegegeven of is het het bedrag dat maximaal te vinden is? Antwoord: Bij de Brede Doorlichting van de GRD is er taakstelling vooraf, gegeven onze begrotingsomvang en dat wat we kunnen inschatten en inleveren. - Is het niet beter als de gemeenten bepalen hoeveel de GRD kan bezuinigen? Wat is het doel van de Brede Doorlichting? In 2011 dezelfde gemeentelijke bijdrage of de bezuinigingen besteden aan nieuw beleid van de regio? Dit staat niet duidelijk in de nota. Antwoord: De Brede Doorlichting heeft als doel een zelfde gemeentelijke bijdrage, een accentverschuiving ten opzichte van de kadernota We streven ernaar de kosten niet te laten stijgen in een tijd van bezuinigingsmaatregelen. Een kadernota heeft politieke implicaties, dit is een besluit met een behoorlijke impact. De Drechtraad wordt, financieel technisch gezien, geadviseerd conform het voorstel te besluiten. 6. Controleprotocol 2009 en Het is niet goed dat er pas sprake is van begrotingsonrechtmatigheid vanaf ,-. Reactie: De begrotingsonrechtmatigheid moet meer gezien worden als een rapporteringstolerantie. Iedere fout wordt meegewogen zoals in de tabel op pagina 3. De Drechtraad wordt, financieel-technisch gezien, geadviseerd het voorstel vast te stellen, waarbij de op bladzijde 12 onder het normenkader voor de begrotingsruimte genoemde punten a. en b. worden weggelaten. 7. Accountantscontrole 2010 De accountant licht de accountantscontrole 2010 toe. Het eerste deel van de controleaanpak GR Drechtsteden is de accountantsverklaring voor de Drechtraad. Het tweede deel zijn de accountantsverklaringen per gemeente voor de SDD, het SCD en de GBD. In de controle-aanpak zijn keuzemomenten opgenomen voor de Drechtraad, onder andere over de speerpunten die gekozen moeten worden. Wellicht kan de Auditcommissie hier ook input voor leveren. De rapporteringstollerantie is ,-, dit betekent dat elke fout die ontdekt wordt boven ,- gerapporteerd wordt aan de Drechtraad. Als er fouten worden ontdekt boven 2,2 miljoen euro, dan wordt er een negatieve accountantsverklaring gegeven. Dit komt zelden voor. De Auditcommissie kan de toleranties eventueel scherper stellen. Er is bewust gekozen om in 2010 nog geen controlewijzigingen in te voeren.

4 Er worden n.a.v. de toelichting van de accountant geen vragen aan de accountant gesteld. De accountant heeft in zijn toelichting aangegeven, dat er nog gelegenheid is aandachtspunten voor de controle aan te reiken. De Drechtraad wordt, financieel-technisch gezien, geadviseerd conform het voorstel te besluiten. De aandachtspunten zullen in de vergadering van mei 2010 worden besproken. 8. Versterking sturing en beheersing GR Drechtsteden Voorstel: kennisnemen van de notitie. - Welk breder verband wordt bedoeld zoals beschreven staat in paragraaf 2, nr. 8 in de tabel? Antwoord: De rol van de NDD. Gekeken wordt hoe aan ieders rol recht gedaan kan worden, zonder dat dit leidt tot niet meer actuele stukken voor de Drechtraad. - Het onderwerp rollen wordt ook door de commissie Scholten II behandeld. - In het stuk is ook ingegaan op de rol van het risicomanagement. Aangegeven is in welk perspectief dit opgepakt wordt. Dhr. Van Genderen vraagt of hiermee in dit stadium voldoende invulling is gegeven aan de door mevrouw Burger in de Drechtraad gestelde vraag. Dit wordt bevestigend beantwoord. De Auditcommissie neemt kennis van de notitie, waarbij de gekozen aanpak voor het risicomanagement invulling geeft aan de door mevrouw Burger in de Drechtraad gestelde vraag. 9. Actualisering financieringsstatuut Dhr. Van Genderen geeft aan dat deze versie van Actualisering financieringsstatuut nog niet in het PFO en het Drechtstedenbestuur is besproken. Er komen nog een drietal wijzigingen. Vervolgens zal het gewijzigd voorstel naar de Drechtraad worden gestuurd. - Hoe komt de treasury eruit te zien? Antwoord: Enkel bestuurlijk met de directeur Regiostaf en de portefeuillehouder Middelen. - Kan op pagina 7 bij het kopje risicobeheer een percentage genoemd worden in plaats van een bedrag? Antwoord: Dit zijn de adviezen van de treasures. Hier vertrouwen we op. Er zal een gewijzigd voorstel naar de Drechtraad worden gestuurd, waarin de wijzigingen concreet worden aangegeven. De Drechtraad wordt, financieel technisch gezien, geadviseerd conform het gewijzigde voorstel te besluiten. 10. Kredietvoorstellen: Betreft de volgende voorstellen: a. Voorbereidingskrediet Werkplein Drechtsteden b. Krediet aanschaf 5 AutoCad Licenties voor het IBD c. Aanvullend krediet aanschaf meubilair IBD De Drechtraad wordt, financieel technisch gezien, geadviseerd conform het voorstel te besluiten.

5 11. Terugkoppeling overleg regiogriffie met de voorzitters van de Reken(kamer)functies Voorstel: standpunt innemen over de notitie. - In drie gemeenten is de benoeming van een directeur/voorzitter van de Rekenkamer/Rekenkamercommissie aan de orde. Het is daarom een goed moment na te denken over een Rekenkamerfunctie voor de Drechtsteden en/of mogelijkheden voor samenwerking te bekijken. Dhr. t Lam zal met een brief namens de Auditcommissie dit voorstel meegeven aan de commissie Scholten II. Besluit: De Auditcommissie volgt het advies van de regiogriffie en stuurt een brief aan de commissie Scholten II over een Rekenkamerfunctie voor de Drechtsteden en/of mogelijkheden voor samenwerking te bekijken. 12. Overzicht uitvoering afspraken en adviezen Auditcommissie Voorstel: overzicht bespreken. Opmerkingen: Punt 1 handhaven. Punt 2 van het overzicht uitvoering afspraken en adviezen is nog niet gerealiseerd, aangezien de portefeuillehouder er nog niet aan toegekomen is een totale verdeelsleutel te maken. De overige punten vervallen. 13. Rondvraag - Naar aanleiding van de bespreking van de marap wordt gevraagd in de vergadernotitie voor de Drechtraad het gevolgde proces te vermelden en bij geciteerde passages uit stukken een verwijzing op te nemen naar de betreffende bladzijde in het stuk. Verder is gevraagd standaard een lijst met afkortingen toe te voegen. - De gemeente Dordrecht ziet het als een gemiste kans dat de Auditcommissie niet geadviseerd heeft om een aanbesteding voor de accountantscontrole gezamenlijk op te pakken. De Auditcommissie heeft echter wel een mening gegeven. Een mogelijk aanbesteding is in 2011 weer aan de orde. Afgesproken wordt in de eerste vergadering van de nieuwe Auditcommissie de gezamenlijke aanbesteding op de agenda te plaatsen. - PFO Middelen heeft gesproken over het geven van informatie over de SCD aan (Drecht)raadsleden. Zowel de Auditcommissie als de overige Drechtraadsleden hebben zorgen over het SCD. Op 13 januari aanstaande zal een informatieavond worden gehouden over het SCD. - In de brief aan de commissie Scholten II zal tevens worden voorgesteld om de Auditcommissie uit te breiden, bijvoorbeeld uit elke gemeente twee leden die lid zijn van de Auditcommissie.

6 Auditcommissie overzicht uitvoering afspraken en adviezen Auditcommissie per 18 november 2009 Afspraak/advies Datum Stand van zaken 1. Advies aan DR over de financiële kadernota GRD 2010: de kadernota vast te stellen rekening houdend met hetgeen is gesteld onder aandachtspunt 3 (terugmelding uitkomsten taakstelling/doorlichting). 2. Verzoek van DR om nog eens te kijken naar artikel 13 (SCD) van de bijdrageverordening en na te denken over een andere verdeelsleutel en om globale verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden van de verdeelsleutels, waarbij de portefeuillehouder toegezegd heeft dit mee te nemen bij de financiële Kadernota 2011 (aanleiding is Financiële kadernota 2010). 3. Advies aan DR over 2 e managementrapportage 2009: op basis van een financieel technische beoordeling wordt geadviseerd conform het voorstel vermeld in de vergadernotitie te besluiten, maar daarnaast wel een debat te voeren over de samenhang tussen het tekort op WWB-inkomensdeel/minimabeleid/WMOhulpmiddelen en het overschot op WMOhuishoudelijke hulp. Dit vooruitlopend op de besluitvorming bij de vaststelling van de jaarrekening Nadere informatie Auditcommissie. De provincie stelt aanvullende eisen voor de afrekening RAS gelden. Er vindt overleg plaats met de provincie. De uitkomst wordt ter kennis van de Auditcommissie gebracht. 5. Advies aan DR over financiële kadernota 2011: op basis van een financieel technische beoordeling wordt geadviseerd conform het voorstel te besluiten. 6. Advies aan DR over controleprotocol 2009 en 2010: op basis van een financieel technische beoordeling wordt geadviseerd conform het voorstel te besluiten, waarbij de onder het normenkader voor de begrotingsruimte genoemde punten a. en b. worden weggelaten. 7. Advies aan DR de accountantscontrole 2010: op basis van een financieel technische beoordeling wordt geadviseerd conform het voorstel te besluiten. 8. Advies aan DR over actualisering financieringsstatuut: op basis van een financieel technische beoordeling Auditcommissie 18 februari, 20 mei en 18 november 2009: punt handhaven voor aandachtspunt DR Auditcommissie 18 november 2009: handhaven (nog niet toegekomen aan aanpassing verdeelsleutel)

7 Afspraak/advies Datum Stand van zaken wordt geadviseerd conform het na te zenden gewijzigde voorstel te besluiten. 9. Advies aan DR over kredietvoorstellen werkplein Drechtsteden, aanschaf 5 autocad licenties IBD en aanschaf meubilair IBD: op basis van een financieel technische beoordeling wordt geadviseerd conform het voorstel te besluiten. 10. Auditcommissie stuurt brief aan Commissie Scholten II over: een Rekenkamerfunctie voor de Drechtsteden en/of mogelijkheden voor samenwerking te bekijken en uitbreiding aantal leden Auditcommissie tot 2 leden per gemeente. 11. Gezamenlijke aanbesteding Accountantscontrole 2011 bespreken in eerste Auditcommissie in nieuwe samenstelling. 12. Extra bijeenkomst 13 januari 2009 (Auditcommissie en alle overige leden DR) voor informatie over SCD (IP&A en sturingsmechanisme) 13. Auditcommissie mei 2010: aandachtspunten voor controle 2010 benoemen.

Concept-verslag van de Auditcommissie Drechtsteden op 21 mei 2008 in het Regiokantoor te Dordrecht

Concept-verslag van de Auditcommissie Drechtsteden op 21 mei 2008 in het Regiokantoor te Dordrecht Auditcommissie 19 november 2008 Bijlage 1 Agendapunt 2 Concept-verslag van de Auditcommissie Drechtsteden op 21 mei 2008 in het Regiokantoor te Dordrecht Aanwezig: de heer D. van Meeuwen voorzitter de

Nadere informatie

Rol van de Audit Commissie Drechtsteden Toelichting door Jan de Groot, OBA (= Onafhankelijk Bestuurskundige & Accountant)

Rol van de Audit Commissie Drechtsteden Toelichting door Jan de Groot, OBA (= Onafhankelijk Bestuurskundige & Accountant) Rol van de Audit Commissie Drechtsteden Toelichting door Jan de Groot, OBA (= Onafhankelijk Bestuurskundige & Accountant) Nut, Noodzaak, Taak Audit Committees Over: Accountants Controletoren CVB Controlering

Nadere informatie

vastgesteld /openbaar

vastgesteld /openbaar vastgesteld 02-11-2009/openbaar VERSLAG van de vergadering van de Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden van 5 oktober 2009 Aanwezig: De heer H. Spigt Gemeente Dordrecht De heer A. Cardon Gemeente

Nadere informatie

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur,

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur, Aan het bestuur van de GR Drechtsteden Datum: 8 november 2010 Geacht bestuur, Hierbij vragen wij u, ten aanzien van de financiële ontwikkelingen in de Drechtsteden in 2010, of u onze visie deelt en of

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Verbindend in samenwerking Rob Beek Gemeentesecretaris en algemeen directeur Papendrecht/ lid ONS-D/ coördinerend secretaris veiligheid Zuid-Holland

Nadere informatie

Bevindingen jaarrekeningcontrole 2009 Gemeente Dordrecht

Bevindingen jaarrekeningcontrole 2009 Gemeente Dordrecht Bevindingen jaarrekeningcontrole 2009 Gemeente Dordrecht Auditcommissie 18 mei 2010 Dordrecht Rein-Aart van Vugt JaapJan Visser 1 < Hier komt de footer. Pas aan in de masterslide > 2009 Deloitte Touche

Nadere informatie

Het stemgewicht van alle leden bedraagt Vandaag zijn stemmen vertegenwoordigd.

Het stemgewicht van alle leden bedraagt Vandaag zijn stemmen vertegenwoordigd. Samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 16 december 2009 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 17 februari 2010 vanaf 20.00 uur. Locatie: Stadhuis,

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december bijlage 13 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december Onderwerp Protocol werkwijze Auditcommissie agendapunt 11 datum 4 november 2010 steller J.S. Moret Doorkiesnummer 078 639 8515 e-mail regiogriffie@drechtsteden.nl

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 10 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Begrotingswijziging 2008 Service Centrum Drechtsteden agendapunt 10 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk doorkiesnummer 078 6398513

Nadere informatie

vastgesteld /openbaar

vastgesteld /openbaar vastgesteld 17-05-/openbaar VERSLAG van de vergadering van de Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden van 12 april Aanwezig: De heer A. Cardon Gemeente Alblasserdam De heer J. Lavooi Gemeente Sliedrecht

Nadere informatie

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Verbindend in samenwerking Jacko van der Windt Voormalig controller Papendrecht Hoofd bedrijfsvoering/ controller Bergeijk 26 maart 2013 Netwerkstad

Nadere informatie

M PG SD GSD

M PG SD GSD M PG SD2012042511080667 GSD 25.04.2012 0667 Drechtsteden De voorzitter van de Auditcommissie nodigt de leden van de Auditcommissie uit voor de vergadering van de commissie op dinsdag 8 mei 2012, aanvang

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010 Bijlage 1 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010 Onderwerp Ingekomen stukken Agendapunt 3 datum 10 november 2010 steller Hanneke Moret doorkiesnummer 078 6398515 e-mail regiogriffie@drechtsteden.nl

Nadere informatie

Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten

Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart 2014 Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten Beslispunten De heren

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 mei 2009 nummer 18 L.M. Huizer, A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, burgemeester wethouder wethouder

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

Provinciale Staten. Vergadering 6 november 2013.

Provinciale Staten. Vergadering 6 november 2013. Provinciale Staten Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Inlichtingen bij dhr. J.J. Wezenberg

Nadere informatie

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN Primaire begroting 2014 SDD pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding...3 1.2 Conclusies, acties, bijsturing e.d...3 2. Programmaverantwoording...

Nadere informatie

Notitie 2012/76367 Vaststellen Programma van eisen ten behoeve van de aanbesteding van de accountantsdienst

Notitie 2012/76367 Vaststellen Programma van eisen ten behoeve van de aanbesteding van de accountantsdienst Portefeuillehouder Steller Auditcommissie Raadssessie/vergadering Wettelijke bevoegdheid Notitie 2012/76367 Vaststellen Programma van eisen ten behoeve van de aanbesteding van de accountantsdienst Auditcommissie

Nadere informatie

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Algemeen Doelstelling In dit controleprotocol staat waaraan de accountant zich moet houden bij de accountantscontrole.

Nadere informatie

Behandeld door D, Nederveen RA

Behandeld door D, Nederveen RA Deloitte Accountants B.V. Wllgenbos 4 33 JX Dordrecht Postbus65 3300 BD Dordrecht Tel: (078) 62500 Fax:(078)62577 www.deloitte.nl Aan het Drechtstedenbestuur van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden

Nadere informatie

Zienswijze concept Jaarrekening 2015 GR Drechtsteden

Zienswijze concept Jaarrekening 2015 GR Drechtsteden DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 31 mei 2016 Ons kenmerk SBC/1640452 Begrotingsprogramma Bestuur en Samenwerking Betreft Zienswijze concept Jaarrekening

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht Datum 31 mei 2012 Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 21 mei 2013 Zaaknummer: 1011614 Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Beslispunten Wij

Nadere informatie

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4.

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4. Verslag Overleg Commissie Bestuur en Middelen Datum 10 mei 2011 Registratienummer 11.011045 Aanwezig J. Doeland (voorzitter), E.R. Goossens (Dorpsbelangen), A. van Maanen (SGP), J.P. van den Broek (PvdA),

Nadere informatie

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda De voorzitter van de Drechtraad nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op woensdag 18 maart 2009 in de Raadzaal van het Stadhuis van Dordrecht wordt gehouden,

Nadere informatie

Algemene beschouwingen GroenLinks Drechtsteden

Algemene beschouwingen GroenLinks Drechtsteden 15 januari 2012 Algemene beschouwingen GroenLinks Drechtsteden Voorzitter; Bij de vaststelling van de primaire begroting op 3 juli 2012 hebben wij geconstateerd dat het een beleidsarme begroting was, vanwege

Nadere informatie

GRz TWK/MX. GR3 06.o5.2oio 0029 x Papendrecht. Postbus 619 3300 AP DORDRECHT. Regiogriffie. Geachte heer, mevrouw,

GRz TWK/MX. GR3 06.o5.2oio 0029 x Papendrecht. Postbus 619 3300 AP DORDRECHT. Regiogriffie. Geachte heer, mevrouw, illll IIIII IIIll Iliil IIIll Illtt IIIll tllli IIIII Illfl IIÜ! 11111 lllfl Uil 1111 MPGR32010050609440029 GRz TWK/MX GR3 06.o5.2oio 0029 x Papendrecht Regiogriffie Postbus 619 3300 AP DRDRECHT datum

Nadere informatie

G E M E E N T E SLIEDRECHT N O T U L E N. van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 24 mei 2011

G E M E E N T E SLIEDRECHT N O T U L E N. van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 24 mei 2011 Nr. 2011-20 OPENBAAR G E M E E N T E SLIEDRECHT N O T U L E N van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 24 mei 2011 Aanwezig: J.P. Tanis, J.A. Lavooi, A. de Waard, A.G.M. van

Nadere informatie

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 24 november 2010 van 19.30 uur tot 22.00 uur

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 24 november 2010 van 19.30 uur tot 22.00 uur Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 24 november 2010 van 19.30 uur tot 22.00 uur Aanwezigen: Dhr. A.J. Zwaan, voorzitter Dhr. J.H. Wesselius, CDA Dhr. Th. De Gelder, CDA Dhr. A.C. van

Nadere informatie

Bijlage 5G Zwijndrecht

Bijlage 5G Zwijndrecht Bijlage 5G Zwijndrecht Beschrijving organisatie De gemeente Zwijndrecht is een actieve gemeente met een rijk verenigingsleven en veel vrijwilligers die voor anderen klaar staan. Zwijndrecht ziet inwoners,

Nadere informatie

Betrokkenheid van de gemeenteraden bij de Sociale Dienst Drechtsteden

Betrokkenheid van de gemeenteraden bij de Sociale Dienst Drechtsteden Betrokkenheid van de gemeenteraden bij de Sociale Dienst Drechtsteden Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden 4 februari 2008 Inhoud 1. Wat is de aanleiding? 3 2. Hoe is formeel de verantwoording

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 31 oktober 2005 Van tot uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 31 oktober 2005 Van tot uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 31 oktober 2005 Van 20.00 tot 21.30 uur. 0. Aanwezig: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren R.V. van Engelen (GL), W. Goudriaan (SGP), F. Hoek

Nadere informatie

Concept MEMO. Bijlage 9. aan van

Concept MEMO. Bijlage 9. aan van Bijlage 9 Concept MEMO aan van Coördinerend griffier onderwerp Stukkenstroom richting raden datum 9 januari 2013/15 januari 2013 bijlage stukkenstroom per organisatie 1. Inleiding Elke gemeente en ook

Nadere informatie

besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015

besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015 . H DrenHiL1 H besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015 d.d. 24 november 2014, 15.00-16.30 uur Provinciehuis te Assen, kamer 0,06

Nadere informatie

Actie/info Onderwerp Besluit

Actie/info Onderwerp Besluit BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 5 april 2011. Aanwezig: H.H. Jonker, burgemeester T.A. Stoop, wethouder G.B. van der Vlies, wethouder F.J. van de Velde, wethouder

Nadere informatie

Bijlage 5F Sliedrecht

Bijlage 5F Sliedrecht Bijlage 5F Sliedrecht Beschrijving organisatie Sliedrecht is een dorp met bijna 25.000 inwoners en ligt aan een van de drukst bevaren rivieren van Nederland, de Beneden Merwede. Sliedrecht is de bakermat

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 1 februari 2011

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 1 februari 2011 Bijlage 3 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 1 februari 2011 Agendapunt 4 datum 5 januari 2011 Onderwerp Concept-verslag van de Drechtraad van 7 december 2010 Bijlagen Concept-verslag van de Drechtraad

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 15 mei : Besluitvormend. Aan de Raad. Onderwerp Advies Accountantscommissie bij accountantsverslag 2013

Raadsvoorstel. Vergadering : 15 mei : Besluitvormend. Aan de Raad. Onderwerp Advies Accountantscommissie bij accountantsverslag 2013 Raadsvoorstel Vergadering : 15 mei 2014 Agendapunt Status Programma : 7a : Besluitvormend : alle Behandelend ambt. : Anne Jan van der Ploeg E-mail : ajvanderploeg@t-diel.nl Telefoonnummer : (0511) 460

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Verordening financiële bijdragen deelnemers Openbaar lichaam Drechtsteden

Verordening financiële bijdragen deelnemers Openbaar lichaam Drechtsteden De Drechtraad, ingevolge artikel 34, eerste lid, Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden; vast te stellen de navolgende: Besluit Verordening financiële bijdragen deelnemers Openbaar lichaam Drechtsteden

Nadere informatie

Handelen in de geest van wens en wet

Handelen in de geest van wens en wet 13 OKTOBER 2013 Handelen in de geest van wens en wet Stand van zaken en ontwikkelingen rond de gemeenschappelijke regeling en dualisme Mogelijkheden voor de GR Drechtsteden om de griffier door het AB te

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 mei 2005 nummer 22 A.D. van den Bergh, Burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen, J.M. Dekker, H.H.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 november 2009. nummer 48

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 november 2009. nummer 48 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 november 2009 nummer 48 A.B. Blase, A.L. Cardon, S.J. Veerman, C.E.J. Leeuwis, A.M. van den Berg, burgemeester wethouder

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 16-08-2005 Onderwerp: Vaststellen protocol voor de accountantscontrole 2005. Conceptbesluit: De raad in zijn vergadering van 20 september

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Mill en Sint Hubert

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Mill en Sint Hubert Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014-2017 van de gemeente Mill en Sint Hubert 1. Inleiding Bij besluit van 12 juni 2014 heeft de gemeenteraad Deloitte accountants opdracht

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 maart 2009 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 maart 2009 2008 Bijlage : 3 Agendapunt: 3 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 maart 2009 2008 Onderwerp Concept-verslag van de Drechtraad van 17 december 2008 Bijlagen Concept-verslag van de Drechtraad van 17 december

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober Onderwerp: Begrotingen 2008 van het Servicecentrum Drechtsteden (SCD), Sociaal Geografisch Bureau (SGB) en Belastingdienst

Nadere informatie

aan kopie van datum raad college 1-11-2011

aan kopie van datum raad college 1-11-2011 Memo aan kopie van datum raad college 1112011 betreft Regioraad 16 november 2011 Geachte raadsleden, Met het oog op de voorbereiding op de Regioraadsvergadering van 16 november aanstaande treft u in dit

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Samenleving d.d. 13 januari 2011.

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Samenleving d.d. 13 januari 2011. Besluitenlijst Commissie Samenleving van 13 januari 2011 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Samenleving d.d. 13 januari 2011. Een integrale geluidsopname van deze vergadering

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 12 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Rapportage besteding diverse kredieten Bijlagen Rapportage besteding kredieten agendapunt 11 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 12 april 2011. nummer 14

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 12 april 2011. nummer 14 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 12 april 2011 nummer 14 A.B. Blase, A.L. Cardon, S.J. Veerman, P.J. Verheij, A.M. van den Berg, burgemeester wethouder

Nadere informatie

VASTGESTELD 15 FEBRUARI VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DINSDAG 18 JANUARI 2011 VAN UUR uur

VASTGESTELD 15 FEBRUARI VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DINSDAG 18 JANUARI 2011 VAN UUR uur VASTGESTELD 15 FEBRUARI 2010 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DINSDAG 18 JANUARI 2011 VAN 18.45 UUR 19.45 uur Voorzitter: Mevrouw J. Heijmans Secretaris: De heer J.J. t Lam Verslag:

Nadere informatie

Gemeenteraad Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon (024) Telefax (024)

Gemeenteraad Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon (024) Telefax (024) Ingekomen stuk B21 (PA 28 september 2011) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Gemeenteraad Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 30 Telefax (024) 323 59 92 E-mail griffie@nijmegen.nl

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT . 'irt: RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Reg istratien um mer raad 1 204468 Datum: 3 juni 2015 Afdeling / Team Raadsgriffie / Portefeuillehouder: Roald Helm Behandeld door: B.W. Gerdingh Ondenverp: Advies

Nadere informatie

NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van maandag 1 juni 2015. nummer 22. Aanwezig: P.J. Verheij wethouder. A.

NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van maandag 1 juni 2015. nummer 22. Aanwezig: P.J. Verheij wethouder. A. NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van maandag 1 juni 2015 nummer 22 Aanwezig: P.J. Verheij wethouder A.D. Zandvliet wethouder A. Kraijo wethouder A.M. van den Berg secretaris Afwezig:

Nadere informatie

Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.

Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen. Agenda Raadsvergadering Uitnodiging voor de vergadering op donderdag 27 oktober 2011 19:30-22:00 uur, locatie Raadzaal Voorzitter : Frank Duijnhouwer 1 Opening Belangstellenden zijn van harte welkom de

Nadere informatie

Drechtsteden. van het Drechtstedenbestuur van 13 november 2008 in het Regiokantoor te Dordrecht. voorzitter secretaris

Drechtsteden. van het Drechtstedenbestuur van 13 november 2008 in het Regiokantoor te Dordrecht. voorzitter secretaris Drechtsteden Besluitenlijst van het Drechtstedenbestuur van 13 november 2008 in het Regiokantoor te Aanwezig: Tevens aanwezig: de heer R.J.G. BandelI de heer G.J. Vogelaar de heer S.J. Veerman de heer

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 30 september 2008, Nr. SBC/2008/934; besluit:

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 30 september 2008, Nr. SBC/2008/934; besluit: Dordrecht Ontwerp besluit De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 238 3311 GR Dordrecht gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 30 september 2008, Nr.

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 17 september 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 17 september 2008 Bijlage : 2 Agendapunt: 3 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 17 september 2008 Onderwerp Concept-verslag van de Drechtraad van 18 juni 2008 Bijlagen Concept-verslag van de Drechtraad van 18 juni 2008

Nadere informatie

'1010 ZDB 2 2 DEC 2G03

'1010 ZDB 2 2 DEC 2G03 '1010 ZDB 2 2 DEC 2G03 Hendrik-Ido-Ambacht Drechtraad en Drechtstedenbestuur p/a Bureau Drechtsteden Postbus 619 3300 AP DORDRECHT uw brief van uwkenmerk SBC/aooS/gsS onskenmerk 65111 datum \ O/V*2-/ '^CrCiCS

Nadere informatie

Overzicht besluiten Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden 5 februari 2008

Overzicht besluiten Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden 5 februari 2008 Overzicht besluiten Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden 5 februari 2008 In onderstaand overzicht zijn besluiten opgenomen van de Bestuurscommissie. Basis hiervoor zijn de vastgestelde verslagen

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 16 juni 2010 De volgende vergadering wordt gehouden op dinsdag 7 september.

Samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 16 juni 2010 De volgende vergadering wordt gehouden op dinsdag 7 september. Samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 16 juni 2010 De volgende vergadering wordt gehouden op dinsdag 7 september. a. Rapportage formateur: presentatie inhoudelijke opmaat

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân gelet op: - artikel 24 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; - artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Memo. 15 juni 2015. Attentiepunten raadsvoorstel inzake het Raadsvoorstel Toekomst HG: Samenwerking in de regio. Geacht college en directie,

Memo. 15 juni 2015. Attentiepunten raadsvoorstel inzake het Raadsvoorstel Toekomst HG: Samenwerking in de regio. Geacht college en directie, Memo Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Behandeld door: Aan: Het College van Burgemeester

Nadere informatie

Besluitenlijst. Algemeen Bestuur Bleizo. Digitale besluitvorming van 6 november 2014. Het AB Bleizo stemt in met de Directie Instructie Bleizo 2014.

Besluitenlijst. Algemeen Bestuur Bleizo. Digitale besluitvorming van 6 november 2014. Het AB Bleizo stemt in met de Directie Instructie Bleizo 2014. Besluitenlijst Algemeen Bestuur Bleizo Digitale besluitvorming van 6 november 2014 Het AB Bleizo stemt in met de Directie Instructie Bleizo 2014. Digitale besluitvorming van 1 juli 2014 Het AB Bleizo stemt

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD 11 juni 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD 11 juni 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 11 juni 2013 Portefeuillehouder Datum H.L.J. Mirck 4 juni 2013 Steller E-mail Telefoonnummer A. Overbeek, J.K. de Jong a.overbeek@sliedrecht.nl( (0184) 495 989 Onderwerp Onafhankelijk

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Aanwezig: Afwezig met afmelding: Afwezig zonder afmelding: E. van Aalzum (vz. Rekenkamer) P. van Vliet (lid Rekenkamer) P. de Goede (lid Rekenkamer) J. Smink (secr. Rekenkamer)

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 3 oktober 2007

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 3 oktober 2007 bijlage 2 agendapunt 3 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 3 oktober 2007 Onderwerp Concept-verslag van de Drechtraad van 27 juni 2007 Bijlagen Concept-verslag van de Drechtraad van 27 juni 2007. Gevraagde

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Steatemerk 3 juni: Steatemerk Jaarstukken en 1e Berap: 14.00 uur tot 15.30 uur Reguliere Steatemerk: 16.00 uur tot 18.00 uur Agindearringsfersiken kolleezje deputearre

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 22 juni Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 22 juni Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 22 juni 2010 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken 1 Politieke Markt - 2 Vaststellen besluitenlijst voorrondes d.d. 18 mei

Nadere informatie

Drechtsteden. Besluitenlijst van het Drechtstedenbestuur van 18 december 2008 in het Regiokantoor te Dordrecht

Drechtsteden. Besluitenlijst van het Drechtstedenbestuur van 18 december 2008 in het Regiokantoor te Dordrecht Drechtsteden Besluitenlijst van het Drechtstedenbestuur van 18 december 2008 in het Regiokantoor te Dordrecht Aanwezig: de heer R.J.G. BandelI de heer G.J. Vogelaar de heer S.J. Veerman de heer A.J. Borgdorff

Nadere informatie

Notitie. Inzet Sliedrecht voor toekomst Drechtstedensamenwerking v

Notitie. Inzet Sliedrecht voor toekomst Drechtstedensamenwerking v Notitie. Inzet Sliedrecht voor toekomst Drechtstedensamenwerking v. 27-11-2012 Aanleiding De samenwerking in de Drechtsteden heeft vernieuwing nodig. De ervaring van de afgelopen jaren laat een aantal

Nadere informatie

Aanwezig: Dhr. A.J. Zwaan voorzitter. Dhr. R. van Lavieren*

Aanwezig: Dhr. A.J. Zwaan voorzitter. Dhr. R. van Lavieren* Verslag raadscommissie Bestuur d.d.: 22 juni 2010 Aanvang Einde Plaats : 18.55 uur : 22.55 uur : raadzaal Aanwezig: Dhr. A.J. Zwaan voorzitter Dhr. R. van Lavieren* Dhr. L. Verwoert Dhr. O. Yilmaz** Dhr.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht. Agendapunt: 19 Sliedrecht, 19 mei 2010

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht. Agendapunt: 19 Sliedrecht, 19 mei 2010 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 19 Sliedrecht, 19 mei 2010 Onderwerp: Opheffing Gemeenschappelijke Regeling sociale werkvoorziening Drechtsteden en principebesluit oprichting

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 16 juni 2010

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 16 juni 2010 bijlage 18 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 16 juni 2010 Onderwerp Verkorting referteperiode Langdurigheidstoeslag tot 3 jaar en aangepaste Verordening Langdurigheidstoeslag Drechtsteden agendapunt

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente sector - afdeling cs steller Esther Schilt onderwerp Normenkader rechtmatigheidscontrole telefoon 8537 voorstelnummer 132 8 november 2005 iz-nummer

Nadere informatie

Netwerkdemocratie Drechtsteden

Netwerkdemocratie Drechtsteden Netwerkdemocratie Drechtsteden Drechtstedendinsdag 7 december 2010 Opdracht Drechtraad 16 juni jl. Op basis van de rapporten commissies Scholten II en Meijdam 1. Instellen en organiseren van de Drechtstedendinsdag

Nadere informatie

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder.

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder. Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 12-11-2009 Plaats: Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 12 november 2009 1 Opening 2 Vaststellen

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 24 september 2009 Nr. 9 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om de jaarrekening/jaarverslag 2008 van GGD Zeeland vast te stellen en om niet in te stemmen

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo 0 Inleiding De Gemeentewet(GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants aanwijst

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen.

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen. MPGR32010052509330164 GR3 25.05.2010 Q164 6R3 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889830 www.deloitte.nl Aan de Drechtraad

Nadere informatie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie Raadsnummer 2014-432 Nieuwegein Auditcom missie Vergaderdatum Maandag 27 oktober 2014 Begin- en eindtijd 18.30-20.00 uur Aantal bijlagen verslag Voorzitter G. Bamberg Notulist Y. Mes Aanwezi Afwezig (m.k.)

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendapunt : 5 Aan de gemeenteraad. Datum : 11 juni 2016

RAADSVOORSTEL Agendapunt : 5 Aan de gemeenteraad. Datum : 11 juni 2016 RAADSVOORSTEL Agendapunt : 5 Aan de gemeenteraad. Datum : 11 juni 2016 Onderwerp Jaarrekening 2015 case 16.001671 raadsvoorstel 16.008649 programma/paragraaf bestuur en ondersteuning budgethouder W.J.

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 14 april nummer 15

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 14 april nummer 15 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en s van 14 april 2009 nummer 15 L.M. Huizer, A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, burgemeester secretaris Afwezig: --

Nadere informatie

mevrouw I. van Mulligen

mevrouw I. van Mulligen Verslag Vergadering van Commissie Onderzoek van de Rekening (COR) Vergaderdatum 17 februari 2016 Kenmerk Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw M. Hoogduin 070-4418161 Verslag

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Controleprotocol en Normenkader Accountantscontrole Jaarrekening 2015

Controleprotocol en Normenkader Accountantscontrole Jaarrekening 2015 tadsregio Amsterdam Controleprotocol en ormenkader Accountantscontrole Jaarrekening 2015 Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 21 mei 2015 ormenkader accountantscontrole jaarrekening 2015 1. Inleiding

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, de heer De Vree,

Nadere informatie

MPGR GR Aan de Drechtraad Postbus AP DORDRECHT. Dordrecht, 10 juni 2013

MPGR GR Aan de Drechtraad Postbus AP DORDRECHT. Dordrecht, 10 juni 2013 SP DORDRECHT 1 1I 1 MPGR32013061209110050 GR3 12.06.2013 0050 g k 5 Usik M er wedestr aat 275 3313 GT DORDRECHT spil Aan de Drechtraad Postbus 619 3300 AP DORDRECHT Dordrecht, 10 juni 2013 Onderwerp: meev

Nadere informatie

Advisering Bestuurscommissie Zuid-Holland Noord (BC ZHN)

Advisering Bestuurscommissie Zuid-Holland Noord (BC ZHN) Memo Postregistratienummer: 2013I01488 Aan: Kees Wassenaar CC: Wim van Poelgeest Van: Simone Berk Datum: 11 oktober 2013 Betreft: Advisering BC en AB RDOG 16 oktober 2013 Advisering Bestuurscommissie Zuid-Holland

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie