De voorzitter, dhr. A.A.M. Brok, is blij verrast met dit geschenk. Hij belooft met gepast respect gebruikt te maken van deze voorzittershamer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De voorzitter, dhr. A.A.M. Brok, is blij verrast met dit geschenk. Hij belooft met gepast respect gebruikt te maken van deze voorzittershamer."

Transcriptie

1 Samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 8 maart 2011 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 5 april Locatie: Cultureel Centru,Cascade, Hendrik-Ido-Ambacht. 1. Opening De vice-voorzitter, dhr. F. Loos, krijgt als eerste het woord van de voorzitter. Hij deelt mee dat het een jaar geleden is dat deze Drechtraad aantrad met dhr. Brok als voorzitter. Dhr. Brok gaf toen aan een voorzittershamer te missen en daarom krijgt hij bij dit éénjarig jubileum een voorzittershamer aangeboden. Nadat dhr. Loos de geschiedenis van de voorzittershamer uit de doeken heeft gedaan biedt hij namens de Drechtraad de hamer en een boeket bloemen aan de voorzitter aan. De voorzitter, dhr. A.A.M. Brok, is blij verrast met dit geschenk. Hij belooft met gepast respect gebruikt te maken van deze voorzittershamer. Berichten van verhindering/vervanging: Alblasserdam: A.G. Clements (wordt vervangen door A.J. Zwaan); Dordrecht: E.C. van Wenum, A.G. Hoogerduijn (worden vervangen door W. van der Kruijff, B. Staat); Hendrik-Ido-Ambacht: E. Ossel, M.C.G. Gommans, J.C.W.H. Groos; Papendrecht: A. de Graaf, M. den Hartog (worden vervangen door C.A. Verver, M. Chaïbi), C. de Kraker; Sliedrecht: L. van Rekom; Zwijndrecht: B. Exoo, W. van der Does (worden vervangen door G. Slotema, M. Pater) 2. Vaststelling agenda en mededelingen N.a.v. de benoeming van dhr. Van der Burgt op 23 februari jl. als wethouder van Dordrecht, deelt de voorzitter het volgende mee. Conform art van de GR stelt de voorzitter voor dhr. Van der Burgt aan te bevelen bij de gemeenteraad van Dordrecht voor benoeming in de Drechtraad als beoogd lid van het Drechtstedenbestuur. De voorzitter stelt voor er mee in te stemmen dat dit lid van het Drechtstedenbestuur geacht wordt te zijn aangewezen nadat de gemeenteraad van Dordrecht in zijn benoeming in de Drechtraad heeft voorzien, zodat het Drechtstedenbestuur op korte termijn ook daadwerkelijk weer compleet is. Het Drechtstedenbestuur zal de nieuwe portefeuilleverdeling aan de Drechtraad bekend maken, zodra deze vastgesteld is. De Drechtraad gaat hiermee akkoord. Dhr. Van der Burgt deelt mee dat in de publiciteit voldoende naar voren is gekomen wie hij is en hij verheugt zich er op in de huidige setting van de Drechtraad een steentje bij te dragen. Mevr. Van Dongen kondigt aan dat zij namens de lokale partijen, met uitzondering van de VSP een motie wil indienen om het bestuur te verzoeken om onderzoek te doen naar haalbaarheid en wenselijkheid van het stimuleren van het tot stand komen van een Drechtstreek-televisiezender door een professionele partner met tenminste op alle werkdagen een nieuwsuitzending. Dat doen wij n.a.v. de Kamer over Netwerkdemocratie, omdat wij graag meer participatie zouden willen zien. De voorzitter stelt voor de motie uit te delen en er later op terug te komen. 3. Ingekomen stukken De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

2 pagina 2 4. Vaststelling samenvattend verslag Drechtraad 1 februari 2011 Het verslag wordt vastgesteld. 5. Vragenkwartier Er zijn geen vragen binnen gekomen. 6. Wijzigingsbesluit Verordening Inburgering Het voorstel is het wijzigingsbesluit Verordening Inburgering vast te stellen. Dhr. Van Verk (regiofractie PvdA): wij zien dit als een basisvoorziening en alle buitenlanders zouden van deze voorziening gebruik moeten kunnen maken. Het niet nakomen van een wettelijke verplichting, zoals inburgering, moet leiden tot sancties, maar wel sancties die aansluiting vinden bij de eerder genoemde leerplichtwet. De fractie is van mening dat mensen die permanent in Nederland willen wonen en uit het buitenland afkomstig zijn moeten voldoen aan twee minimale vereisten, nl. de Nederlandse taal beheersen en op de hoogte zijn van de normen en waarden die in Nederland als gangbaar worden beschouwd. Een belangrijk element hierin zijn de inburgeringcursussen. Wij betreuren dat deze cursussen voor een groot aantal groepen niet verplicht is. In onze visie moet de toegankelijkheid zo groot mogelijk zijn en moeten er dus zo min mogelijk financiële drempels worden opgeworpen. Dit betekent dat wij iedereen die deze cursussen nodig heeft, deze cursussen willen aanbieden voor de in de oude verordening genoemde 270,=. Het huidige voorstel wijzen wij dan ook af omdat er een belangrijke beperking in het voorstel is opgenomen nl. dat het budget bepalend is voor het aantal mensen dat de inburgeringcursus mag volgen. Wij kunnen ons niet voorstellen dat het overschrijden van het budget leidt tot het plotsklaps stopzetten van de mogelijkheden van de mensen die na het passeren van deze grens ook nog in aanmerking willen komen. Dit schept een zekere rechtsongelijkheid. Daarnaast betreuren wij de benauwde opvatting om slechts de toegang en de afstand tot de arbeidsmarkt als criterium te hanteren. Het belangrijkste doel is dat iedereen moet kunnen meedoen in de Nederlandse maatschappij. Iedereen die alleen in het bezit is van een buitenlands paspoort behoort wat ons betreft onder deze regeling te vallen. Maatwerk is dan wel noodzakelijk. Het beschouwen van de inburgering als basisvoorziening mag niet leiden tot het straffeloos negeren van deze voorziening. We onderschrijven nut en noodzaak van een sanctiebeleid. Gezien onze opvatting inburgering als verlengde leerplicht, willen wij ervoor pleiten dat bij het opleggen van de sancties er meer aansluiting wordt gezocht bij de leerplichtwet. We betreuren het dat de voorgestelde sancties bestaan uit harde maatregelen, te meer omdat het veelal een financieel kwetsbare groep betreft. Draconische financiële maatregelen zullen niet bijdragen aan een grotere motivatie, maar eerder leiden tot schuldenproblematiek. Wij wijzen de voorgestelde maatregelen dan ook af en willen vasthouden aan de maatregelen uit de huidige verordening. Daarnaast willen we de wethouder vragen naar de mogelijkheden aan te sluiten bij de leerplichtwet. Omdat het huidige voorstel hierin niet voorziet zijn wij vooralsnog tegen. We willen graag op korte termijn een beleidsinhoudelijke discussie over inburgering, vooral in relatie tot het integratiebeleid. Kan de bestuurder daar toezeggingen voor doen om dit op korte termijn te starten? Mevr. Van Benthem (regiofractie VVD): bij de bespreking van dit wijzigingsbesluit vorige maand, hebben wij al aangekondigd dat wij graag een amendement willen indienen. De reden die hieraan ten grondslag ligt is het volgende. Wij vinden de Nederlandse taal een voorwaarde om te participeren in de Nederlandse samenleving. De budgetten voor inburgeringcursussen worden de komende jaren fors teruggebracht, waardoor niet alle potentiële inburgeraars een inburgeringcursus kunnen volgen. Wij achten het daarom wenselijk dat bij het tussentijds stoppen van het traject zonder geldige reden of door detentie ten gevolge van een misdrijf, danwel bij herhaaldelijke constatering van verwijtbaar gedrag, overgegaan moet worden tot terugvordering van de middelen die verstrekt zijn, zodat deze middelen alsnog kunnen worden ingezet voor een inburgeraar die zich wel volledig inzet voor de inburgering. We stellen voor om in de verordening bij artikel 1, lid I de zin Het Drechtstedenbestuur trekt het aanbod voor inburgering in en kan overgaan tot terugvorderen van de gemaakte cursuskosten indien te vervangen door Het Drechtstedenbestuur trekt het aanbod voor inburgering in en gaat over tot terugvordering van de gemaakte cursuskosten indien. Het amendement wordt ingediend en maakt als zodanig onderdeel uit van de beraadslaging.

3 pagina 3 Dhr. Van Verk vraagt of de mogelijkheid bestaat dat mensen die gedetineerd worden de inburgeringcursus kunnen blijven volgen in de gevangenis? Als dat niet het geval is krijgt iemand die gedetineerd wordt nog een extra sanctie. Mevr. De Klerk (regiofractie GroenLinks): wij hebben een aantal ernstige bedenkingen tegen dit wijzigingsbesluit. Wij vinden het zorgelijk en ongewenst dat niet meer wordt ingezet op participatie en ontmoeting van migranten met andere groepen in de samenleving. Dit is voor ons een noodzakelijke voorwaarde en opstap naar opleiding en werk. Deze maatregel zal in hoge mate migrantenvrouwen treffen die nog niet toe zijn aan het werk omdat hun taalvaardigheid te beperkt is. Deze vrouwen hebben eerst nog een traject nodig waarin vooral taal wordt aangeboden als opstap naar bijv. een duaal traject. Deze vrouwen zijn een gewenst arbeidspotentieel voor nu en in de toekomst, we hebben ze keihard nodig in bijv. de zorg. Eerst de kosten dan de baten. Wij pleiten voor het realiseren van een vrouwenvakschool. Hoe kijkt de wethouder hier tegenaan, en is hij bereid te onderzoeken of dit in onze regio mogelijk is? Daarnaast vragen we aandacht voor de mensen die niveau 2 examen Nederlands als 2 e taal hebben gehaald. Werkgevers nemen deze mensen vaak niet in dienst omdat het niveau nog te laag is. Een verdere opleiding is financieel niet haalbaar omdat zij die zelf moeten betalen. Het gaat zo om een paar duizend euro en lenen wordt niet aangedurfd. Als derde aandacht voor de inburgeraars die door de werkgever worden aangemeld. We zien dan graag dat de werkgevers evenredig bijdragen aan de inburgering/opleiding van deze mensen. Wordt dit meebetalen van de werkgever als optie gezien? Het voorgestelde sanctiebeleid biedt te weinig garantie dat de voorgestelde sancties niet leiden tot ongewenste effecten. Dhr. Schneider (regiofractie CU/SGP): we stemmen in met het voorstel. We willen wel de vraag stellen hoe art. 10a zich verhoudt met de hardheidsclausule (art. 20). De voorzitter stelt een korte onderbreking voor van 10 minuten. Na de onderbreking wordt allereerst de motie van mevr. Van Dongen besproken inzake onderzoek te doen naar haalbaarheid en wenselijkheid van het stimuleren van het tot stand komen van een Drechtstreek-televisiezender door een professionele partner met tenminste op alle werkdagen een nieuwsuitzending. (het ordevoorstel van dhr. Van Verk is per abuis niet opgenomen en daardoor niet vastgelegd in dit verslag) Mevr. De Smoker deelt mee een heel eind mee te kunnen gaan met het ordevoorstel van dhr. Van Verk, ingegeven door het feit dat de portefeuillehouder zojuist in de carrousel heeft gezegd dat hij de financiële kosten paraat zal hebben wanneer wij dit in de Drechtraad kunnen bespreken. Het is goed om de motie te bespreken wanneer we ook inzage hebben in de kosten. Dhr. Van Meeuwen (CU/SGP) en Mevr. Kroes (GroenLinks) ondersteunen het ordevoorstel van dhr. Van Verk. Mevr. Van Dongen: wij willen heel graag dat deze motie het haalt. We zijn bereid deze motie tot de volgende maand aan te houden. Dhr. Tazelaar (VSP, Dordrecht): wij hebben de motie niet ondertekend omdat wij de formulering niet goed vonden. Wij vinden dat er niet moet staan Drechtstreektelevisie, maar RTV Dordrecht. Dit is een zeer professionele organisatie die al regionaal werkt. Een onderzoek door derden vinden we dan ook weggegooid geld. Reactie van portefeuillehouder dhr. Sleeking: volgens mij is er in de carrousel niet gesproken over een kostenraming. Het is een sympathiek initiatief dat wel past bij de ambitie van Drechtraad en Drechtstedenbestuur. Of zo n initiatief haalbaar en betaalbaar is zou moeten blijken uit zo n onderzoek. De lokale omroep van Dordrecht is al enige tijd bezig met zo n oriëntatie. Ik zou willen voorstellen de strategische communicatienota af te wachten. Daarin zullen wij de haalbaarheid en levensvatbaarheid meenemen en krijgen we enig inzicht in de kosten. Op basis daarvan zou de discussie verder gevoerd kunnen worden. Dus ik stel voor de motie tot die tijd aan te houden. De voorzitter deelt mee dat de strategische communicatienota binnen nu en een paar maanden verschijnt en stelt voor de motie tot die tijd aan te houden.

4 pagina 4 Mevr. Van Dongen is akkoord met dit voorstel. Dhr. Sleeking kan nu de vergadering verlaten en de voorzitter stelt voor de bespreking van agendapunt 6 te vervolgen. Beantwoording door de portefeuillehouder, dhr. Van der Burgt: qua inburgering zitten we in een andere werkelijkheid dan een aantal jaar geleden vanwege bezuinigingen vanuit het kabinet. We kunnen nu niet meer spreken over een basisvoorziening. We hebben te maken met veranderend rijksbeleid en andere budgetten. Met u is in de carrousel ook gedeeld dat er in de afgelopen maanden de omslag is gemaakt om eerst te kijken naar wie je verplicht zou moeten laten inburgeren en vervolgens te kijken wat er met aanbesteding nog meer mogelijk is. Dat inburgering gezien wordt als onderdeel van arbeidsmarktbeleid is op de vorige vergadering/carrousel ook breed gedeeld. Dan heet dat werk, werk, werk, maar het is ook gericht om mensen via inburgering de stap te laten maken naar werken. Werkgevers krijgen subsidie om iemand de gelegenheid te geven een inburgeringcursus te volgen. Dat is een compensatie voor productieverlies. Ik ben bereid om te stimuleren dat die werkgevers dat blijven doen, omdat groei in het werk of behouden van werk net zo relevant is als naar werk toe te gaan. De sanctie vanuit de leerplicht is een hele andere dan de sanctie binnen inburgering. Ik wil blijven bij de voorgestelde sancties. Wat de voorgestelde vrouwenvakschool betreft voldoen opgenomen opleidingen binnen het ROC hieraan. Daarnaast bestaan er al 25 jaar bijzondere trajecten voor vrouwen, die er ook op gericht zijn naar arbeid te bemiddelen. Dat die al 25 jaar bestaan is bijzonder omdat ze elk jaar afhankelijk zijn van incidentele of additionele financiering. Ik heb toegezegd dat ze mij als wethouder er op aan mogen spreken mocht dit voor de komende jaren geen doorgang kunnen vinden. Ik vind het dus wel relevant, maar dit is geregeld in het ROC. Ik kan me vinden in het amendement en wil het overnemen. 2 e termijn Dhr. Van Verk: wat is uw houding t.o.v. de bezuinigingen? Je kunt die bezuinigingen volgen, maar je kunt je hier als gemeente ook tegen verzetten en kijken hoe je die kunt compenseren. De omslag naar een beperkte groep verplicht en de rest vrijwillig, in hoeverre is dat dan vrijwillig? Volgens mij behoort iedereen die in Nederland wil wonen en een buitenlands paspoort heeft verplicht in te burgeren. Hoe verhoudt dat vrijwillig zich met de sancties die in de regeling worden genoemd? Wat me wel verbaast is dat u niet ingaat op onze suggestie om terug te vallen op de huidige sancties. Er worden nu echt draconische maatregelen voorgesteld. Wij nemen het amendement niet over. Wanneer er hierop vanuit het kabinet bezuinigd wordt vinden we het een stap te ver gaan om dat dan op deze manier terug te halen. Mevr. Van Benthem constateert dat zij hierover van mening verschilt met dhr. Van Verk. Deze verordening is bedoeld voor mensen die in vrijheid leven en hoe het gevangenisbeleid is, dat laat ik bij de gevangenis. Verder conformeren wij ons aan de omschrijving van de doelgroep en ook de prioritering die daarin is aangebracht binnen de meegegeven budgettaire kaders. Mevr. De Klerk: mensen met een detentie hebben al een straf te pakken en het lijkt ons goed het inburgeringtraject dan wel door te laten gaan. Is het mogelijk om bedrijven een bijdrage te vragen als het gaat om het aanbieden van dit soort cursussen. Deze mensen kunnen in de toekomst een belangrijk potentieel zijn voor de arbeidsmarkt. Onze fractie gaat nog wel concreet onderzoeken wat zo n vrouwenvakschool betekent en daar willen we graag in een later stadium op terug komen. Dhr. Schneider: wij willen vasthouden aan het voorstel van het Drechtstedenbestuur en stemmen niet in met het amendement, omdat de SDD de vrijheid moet hebben om van de regel af te kunnen wijken. Mevr. Van Dongen (samenwerkende lokale partijen): we kunnen ons vinden in het amendement van de VVD, maar het veranderen van het woordje kan door het woordje zal, kan enorme financiële gevolgen hebben. Dus wij willen wel graag maatwerk en dat terugvorderen van de kosten altijd binnen bepaalde proporties blijft. Mevr. Van Benthem: ik begrijp wat mevr. Van Dongen bedoelt. Het is niet de bedoeling dat het terugvorderen tot meer kosten leidt. Ik ga er vanuit dat wanneer er sprake is van maatwerk en er

5 pagina 5 rekening wordt gehouden met persoonlijke omstandigheden, ook dit soort zaken daarin meegenomen worden. Dhr. Schneider: dan is de motie overbodig denk ik. Mevr. Van Benthem: nee, zeker niet. Het gaat echt om het uitvoeringsprincipe, terugvorderen tenzij, en niet andersom. Dhr. Van der Burgt: als er rijksbezuinigingen zijn kun je die volgen of beslissen andere keuzes te maken. In de afgelopen 14 dagen is mij duidelijk geworden dat er op talrijke terreinen bezuinigd wordt die één op één vertaald moeten worden naar de stad en naar de regio. Er is nog geen eind aan de bezuinigingen omdat de bezuinigingen in 2011 nog een deel te maken hebben met Balkenende IV en de bezuinigingen van het huidige kabinet ons ook nog overkomen. Ik vind het dus onverstandig om de bezuinigingen niet te volgen. In de komende maanden zullen we met zoveel bezuinigingen geconfronteerd worden dat we het wat integraler moeten gaan afwegen. Dhr. Van Verk: dus voor dit moment moeten we de bezuinigingen helaas doorvoeren, maar er komt een bredere afweging in de toekomst om dat allemaal nog eens tegen het licht te houden? Mijn vraag of er op korte termijn een debat over integratie op regionaal niveau kan plaatsvinden zou daar mooi bij aansluiten. Dhr. Van der Burgt: daar zou ik nu nee op zeggen, omdat we weten dat die afbouw nog doorgevoerd gaat worden in de komende jaren tot In de kolom inburgering komen steeds minder gelden beschikbaar. Dhr. Van Verk: als wij met z n allen een enorm maatschappelijk belang hechten aan de inburgering dan kan er toch een andere afweging plaatsvinden? Dhr. Van der Burgt: ja dat kan altijd. Wat de sancties betreft lijkt het me verstandig die te handhaven. De werkgevers vragen om een eigen bijdrage kun je doen, maar het blijft altijd een afweging van iedere werkgever zelf m.b.t. de werknemer die die heeft. De vraag of de werkgever het binnen zijn scholingsbudget wil opnemen wil ik best stellen. Mevr. De Klerk: we zullen binnen onze regio tekorten krijgen binnen bepaalde vakgebieden. Misschien kunnen we mensen met kwalificaties uit het land van herkomst op deze vakgebieden ingezet worden, zodat het voor een werkgever ook een win-win situatie is. Dhr. Van Verk: ik vond de wethouder erg kort door de bocht waar het de sancties betreft. Schrijft de wet bindend voor dat die sancties 150, 500, 1000 en 1000 euro moeten zijn of is de gemeente vrij zelf de hoogte te bepalen? Dhr. Van der Burgt: de sancties zijn gemaximeerd en je hebt zelf de keuze te maken voor het bedrag. Die 1000, 1000 heeft met de zwaarte te maken waarom men met een cursus stopt. Dhr. Van Verk: waarom kiest u voor een verdubbeling van de huidige sancties? Dhr. Van der Burgt: in uw percentages wordt het maximaal 500 en hier wordt het vanwege de ernst van de situatie van het stoppen van de cursus verdubbeld. Richting mevr. Van Dongen: maatwerk v.w.b. de sancties zit in het woordje tenzij, en er is ook altijd nog een afweging te maken waarin het Drechtstedenbestuur kan afwijken. De voorzitter geeft het amendement in stemming. Bij handopsteking blijkt een ruime meerderheid vóór het amendement. De voorzitter geeft het voorstel in stemming. PvdA en GroenLinks stemmen tegen. Het wijzigingsbesluit Verordening Inburgering wordt vastgesteld. 7. Opdracht accountantscontrole Voorgesteld wordt gelezen het advies van de Auditcommissie, Deloitte Accountants BV voor 2011 te benoemen als controlerend accountant, conform bijgevoegde offertes. Dhr. Loos: het gevraagde besluit gaat sec over de offertes zoals ze door Deloitte zijn ingediend. Het advies van de Auditcommissie was 10% over alles en dat heeft de accountant zelf ook overgenomen. Dus het besluit zou zijn, de offertes en alles wat daarin staat -/- 10%. Waarvan akte, met complimenten. 8. Controleprotocol 2011, 2012 Het voorstel is gelezen het advies van de Auditcommissie, het controleprotocol 2011 en 2012 vast te stellen. Aldus besloten.

6 pagina 6 9. Rondvraag en sluiting De voorzitter wijst de vergadering er op dat dhr. Hermans op woensdagavond 23 maart a.s. zal spreken bij een bijeenkomst in het Dordts museum. Daar nodigen we ook heel veel werkgevers bij uit. Een interessante avond, waarop hij een beschouwing geeft op de Drechtsteden en de economische doelstellingen vanuit zijn jarenlange ervaring als voorzitter van MKB Nederland en nu MKB Europa. U kunt zich nog aanmelden via de regiogriffie. We hopen op een grote opkomst. De volgende Drechtstedendinsdag is op 5 april a.s. in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik Ido Ambacht. De vergadering wordt gesloten. Dit verslag is vastgesteld in de vergadering van de Drechtraad d.d. 5 april 2011.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Ingekomen stukken De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Ingekomen stukken De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Vastgesteld samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 4 oktober 2011 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 1 november 2011. Locatie: 1. Opening

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010 Bijlage 1 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010 Onderwerp Ingekomen stukken Agendapunt 3 datum 10 november 2010 steller Hanneke Moret doorkiesnummer 078 6398515 e-mail regiogriffie@drechtsteden.nl

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

De colleges, burgemeesters en raden van Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht

De colleges, burgemeesters en raden van Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht Postadres: Postbus 350 3300 AJ Dordrecht De colleges, burgemeesters en raden van Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht Gemeente Dordrecht Spuiboulevard 300 3311 GR Dordrecht

Nadere informatie

VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN (noot van de redactie: geconsolideerde tekst per 7 juni 2012)

VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN (noot van de redactie: geconsolideerde tekst per 7 juni 2012) VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN (noot van de redactie: geconsolideerde tekst per 7 juni 2012) HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN INFORMATIEVERSTREKKING Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In deze

Nadere informatie

MPGR GR Aan de Drechtraad Postbus AP DORDRECHT. Dordrecht, 10 juni 2013

MPGR GR Aan de Drechtraad Postbus AP DORDRECHT. Dordrecht, 10 juni 2013 SP DORDRECHT 1 1I 1 MPGR32013061209110050 GR3 12.06.2013 0050 g k 5 Usik M er wedestr aat 275 3313 GT DORDRECHT spil Aan de Drechtraad Postbus 619 3300 AP DORDRECHT Dordrecht, 10 juni 2013 Onderwerp: meev

Nadere informatie

(naar het idee van dualistische stelsel).

(naar het idee van dualistische stelsel). 1 - De Drechtraad is het Algemeen Bestuur van de GR Drechtsteden en belast met het algemeen bestuur waaronder kaderstelling en toezicht - Leden: leden worden lokaal aangewezen waarbij het aantal leden

Nadere informatie

Gemeenteraad Landsmeer

Gemeenteraad Landsmeer Gemeenteraad Landsmeer BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 04 december 2014 Voorzitter Raadsgriffier Aanwezige raadsleden Afwezige raadsleden Aanwezige collegeleden A.N. Nienhuis C.B.H. Heusingveld N.H.W.

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter, dhr. A.A.M. Brok opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

1. Opening De voorzitter, dhr. A.A.M. Brok opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Vastgesteld samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 12 juni 2012 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 3 juli 2012. Locatie: Dordrecht 1. Opening

Nadere informatie

vastgesteld /openbaar

vastgesteld /openbaar vastgesteld 17-05-/openbaar VERSLAG van de vergadering van de Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden van 12 april Aanwezig: De heer A. Cardon Gemeente Alblasserdam De heer J. Lavooi Gemeente Sliedrecht

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139 Gemeente Bussum Vaststellen verordening Wet Inburgering 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum

Nadere informatie

Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten

Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart 2014 Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten Beslispunten De heren

Nadere informatie

3. Voorstel tot aanwijzing lid Drechtstedenbestuur Brief (4) Voorstel: De heer H. Mirck aanwijzen als lid van het Drechtstedenbestuur

3. Voorstel tot aanwijzing lid Drechtstedenbestuur Brief (4) Voorstel: De heer H. Mirck aanwijzen als lid van het Drechtstedenbestuur GEWIJZIGDE VERSIE De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 6 november 2012 in het gemeentehuis van Zwijndrecht gehouden wordt van

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Concept-verslag van de Auditcommissie Drechtsteden op 20 mei 2009 in het Regiokantoor te Dordrecht

Concept-verslag van de Auditcommissie Drechtsteden op 20 mei 2009 in het Regiokantoor te Dordrecht Concept-verslag van de Auditcommissie Drechtsteden op 20 mei 2009 in het Regiokantoor te Dordrecht Aanwezig: de heer D. van Meeuwen SGP/CU Sliedrecht, voorzitter de heer P.J. Verheij SGP Alblasserdam de

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 1 februari 2011

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 1 februari 2011 Bijlage 3 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 1 februari 2011 Agendapunt 4 datum 5 januari 2011 Onderwerp Concept-verslag van de Drechtraad van 7 december 2010 Bijlagen Concept-verslag van de Drechtraad

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

BESLUIT DRECHTRAAD d.d. 2 december 2014

BESLUIT DRECHTRAAD d.d. 2 december 2014 BESLUIT DRECHTRAAD d.d. 2 december 2014 Portefeuillehouder Steller E. van de Burgt M.J. van der Hammen Onderwerp Verordening cliëntenparticipatie werk en inkomen Drechtsteden 2015 DE DRECHTRAAD Gezien

Nadere informatie

Onderwerp Verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening Noordoostpolder 2012

Onderwerp Verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening Noordoostpolder 2012 No. 11858-1 Emmeloord, 31 juli 2012. Onderwerp Verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening Noordoostpolder 2012 Voorgenomen besluit De verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 mei 2008;

Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 mei 2008; Raadsbesluit Concept Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 mei 2008; b e s l u i t : Gelet

Nadere informatie

7. Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening

7. Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Gemeentelijk beleid vanwege de invoering van de Wet inburgering Nederland 2007 en de Regeling 2007 en de vaststelling van de verordening wet inburgering.l

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Participatiebonus

Hoofdstuk 1. Participatiebonus Beleidsregels Participatiebonus en Bonus Vrijwilligerswerk Drechtsteden 2016 Het Drechtstedenbestuur; gelezen het advies van het Portefeuillehoudersoverleg Sociaal d.d. 6 december 2016, gelet op artikel

Nadere informatie

Nr. Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aannemen.

Nr. Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aannemen. Aan de leden van de Drechtraad, Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad op dinsdag 3 december 2013 van 21.30-22.30 uur in het Gemeentehuis van Zwijndrecht, Raadhuisplein 3.

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

L. van Gerven raad september 2013

L. van Gerven raad september 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email L. van Gerven 040-2083487 Lge@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Verordening Starterslening. 13raad00533 26 september

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

vastgesteld /openbaar

vastgesteld /openbaar vastgesteld 02-11-2009/openbaar VERSLAG van de vergadering van de Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden van 5 oktober 2009 Aanwezig: De heer H. Spigt Gemeente Dordrecht De heer A. Cardon Gemeente

Nadere informatie

BELEIDSREGELS WET INBURGERING

BELEIDSREGELS WET INBURGERING Burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland, Gelet op de hoofdstukken 2, 3 en 5 van de Verordening Wet Inburgering Wormerland 2007 besluit: vast te stellen de: BELEIDSREGELS WET INBURGERING Artikel

Nadere informatie

Besluitenlijst Agendacommissie 10 april 2012

Besluitenlijst Agendacommissie 10 april 2012 enlijst Agendacommissie 10 april 2012 1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Koene, Witsen Elias, Van Dongen, De Smoker en Van Hall (griffier)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud.

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud. Voorzitter, Ik wil graag beginnen met het bedanken van het college voor het beantwoorden van alle vragen. En wethouder de Wit heeft daarbij een extra compliment verdiend omdat hij op uitstekende wijze

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2011 11-063 Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Gevraagde beslissing 1. Instemmen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

3. Tijdens de laatste CvA van het bestuursjaar zullen de voorzitters en de aspirant-voorzitters

3. Tijdens de laatste CvA van het bestuursjaar zullen de voorzitters en de aspirant-voorzitters Het Commissie van Advies reglement is het reglement van de Commissie van Advies, hierna te noemen CvA, van de Stichting Studenten Activiteiten, hierna te noemen SSA. Het doel van de CvA, binnen de stichting,

Nadere informatie

Voorstel tot invoering van een nieuw instrument van de raad tijdens raadsvergaderingen.

Voorstel tot invoering van een nieuw instrument van de raad tijdens raadsvergaderingen. ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 18 juni 2009 1 OPSTELLER VOORSTEL: Griffier AFDELING: Griffie PORTEFEUILLEHOUDER: N.v.t. Agendapunt: No. /'05 Dokkum, 19 mei 2009. Onderwerp: Spoeddebat.

Nadere informatie

Per 1 januari 2013 is zowel de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden alsook de Wet Kinderopvang gewijzigd.

Per 1 januari 2013 is zowel de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden alsook de Wet Kinderopvang gewijzigd. Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI IBR 14 oktober 2013 onderwerp Verordening Wet Inburgering & Verordening Wet Kinderopvang 7740 zaakkenmerk Inleiding Per 1 januari 2013 is zowel de nieuwe

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 6 december 2006

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 6 december 2006 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 6 december 2006 Onderwerp Eerste wijziging Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Bijlagen Concept-Besluit eerste wijziging Gemeenschappelijke Drechtsteden Gevraagde

Nadere informatie

Raadsvoorstel. categorie/agendanr. B. en W RA A 9 13/262. Raad. Onderwerp: Verordeningen Wet werk en bijstand

Raadsvoorstel. categorie/agendanr. B. en W RA A 9 13/262. Raad. Onderwerp: Verordeningen Wet werk en bijstand Raadsvoorstel Jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0025 A 9 13/262 Onderwerp: Verordeningen Wet werk en bijstand Portefeuillehouder: H.G. Jumelet Participatie Kwaliteit Werk & Participatie

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: Agendapunt: No. /'09 Dokkum, ONDERWERP: Wmo Verordening 2014 SAMENVATTING: De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015 De raad van de gemeente Boxtel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014, gelet op artikelen 8a, eerste lid, onderdeel b en 9 eerste lid onderdeel c van

Nadere informatie

1. Vragenuur De vragen van mevr. Gesthuizen (SP) inzake ontwikkelingen DSK terrein/van Zeggelenplein worden beantwoord door wethouder Nieuwenburg.

1. Vragenuur De vragen van mevr. Gesthuizen (SP) inzake ontwikkelingen DSK terrein/van Zeggelenplein worden beantwoord door wethouder Nieuwenburg. De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de stadhuisbibliotheek, tel. 5113150 Datum donderdag 7 december 2006 om 19.30 uur 1. Vragenuur De vragen van mevr. Gesthuizen (SP)

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

Onderwerp Benoemen van vice-voorzitter raad, voorzitters en plaatsvervangend voorzitters commissies en overige vacatures raad.

Onderwerp Benoemen van vice-voorzitter raad, voorzitters en plaatsvervangend voorzitters commissies en overige vacatures raad. Raadsvoorstel AAN AGENDAPUNT 7 NUMMER 008/11 de gemeenteraad RAADSVERGADERING 3 februari 2011 COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER Niet van toepassing Griffie Drs M. Burgman REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HAMERRAAD VAN DE GEMEENTERAAD van DORDRECHT D.D. 12 APRIL 2016 Vergaderzaal 1

VERSLAG VAN DE HAMERRAAD VAN DE GEMEENTERAAD van DORDRECHT D.D. 12 APRIL 2016 Vergaderzaal 1 VERSLAG VAN DE HAMERRAAD VAN DE GEMEENTERAAD van DORDRECHT D.D. 12 APRIL 2016 Vergaderzaal 1 Voorzitter: de heer A.A.M. Brok Griffier: mevrouw Wepster Verslag: Erna Verveer, Getikt! Notulistenbureau Aanwezig:

Nadere informatie

NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van maandag 1 juni 2015. nummer 22. Aanwezig: P.J. Verheij wethouder. A.

NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van maandag 1 juni 2015. nummer 22. Aanwezig: P.J. Verheij wethouder. A. NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van maandag 1 juni 2015 nummer 22 Aanwezig: P.J. Verheij wethouder A.D. Zandvliet wethouder A. Kraijo wethouder A.M. van den Berg secretaris Afwezig:

Nadere informatie

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Betreft vergadering van dinsdag 19 januari 2016, locatie Raadszaal/Commissiekamer, aanvang 17:00 uur LET OP: VERGADERING START

Nadere informatie

RAAD. BESLUITENLIJST 11 december 2013

RAAD. BESLUITENLIJST 11 december 2013 RAAD BESLUITENLIJST 11 december 2013 Afwezig mkg.: de heer Boerma (CGB) en mevrouw Anninga (CGB) Ag.punt Onderwerp 1. 2. 3. 4. 5. 6. Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen De heer Albert Haar spreekt

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE BESTUUR & LEEFBAARHEID. Dinsdag 13 maart 2007 om uur in de raadzaal van het Stadhuis

RAADSCOMMISSIE BESTUUR & LEEFBAARHEID. Dinsdag 13 maart 2007 om uur in de raadzaal van het Stadhuis Aan de leden, Leiden, 6 maart 2007 Namens het Presidium nodig ik u uit voor een vergadering van de raadscommissie Bestuur & Leefbaarheid op Dinsdag 13 maart 2007 om 19.30 uur in de raadzaal van het Stadhuis

Nadere informatie

Een schriftelijke bevestiging van de subsidietoekenning en/of van dit (bestuurs)standpunt hebben wij nog niet mogen ontvangen.

Een schriftelijke bevestiging van de subsidietoekenning en/of van dit (bestuurs)standpunt hebben wij nog niet mogen ontvangen. CK* BDK/^z- ci) MPGR932754 GR1 31..29 754 Aan de leden van de Drechtraad Postbus 619 33 AP Dordrecht Leer geld Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland Stichting Leergeld Drechtsteden Postbus 81

Nadere informatie

5 Overzicht Stand van zaken Moties en Toezeggingen Besluit De moties worden besproken. De motie Sport in Dordrecht geborgd kan worden afgevoerd.

5 Overzicht Stand van zaken Moties en Toezeggingen Besluit De moties worden besproken. De motie Sport in Dordrecht geborgd kan worden afgevoerd. enlijst Commissie Sociale Leefomgeving 31 mei 2016 1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering. Mevrouw Geerts deelt mede dat er nog enkele plaatsen vrij zijn voor

Nadere informatie

Ingekomen stuk D14. Datum uw brief nvt

Ingekomen stuk D14. Datum uw brief nvt Directie Inwoners Ingekomen stuk D14 Aan de raad van gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen van 18 februari 2009

Vergadernotitie voor de Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen van 18 februari 2009 datum 3 februari 2009 Steller I. van Montfoort Telefoonnummer 6396791 Email ie.van.montfoort@drechtsteden.nl portefeuillehouder BC J. Lavooi Vergadernotitie voor de Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

Netwerkdemocratie Drechtsteden

Netwerkdemocratie Drechtsteden Netwerkdemocratie Drechtsteden Drechtstedendinsdag 7 december 2010 Opdracht Drechtraad 16 juni jl. Op basis van de rapporten commissies Scholten II en Meijdam 1. Instellen en organiseren van de Drechtstedendinsdag

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Vaststellen nota Beleidskaders 2014-2015 Participatiewet/Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg en instemmen met de daarin opgenomen beleidskaders alsmede instemmen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Participatieverordening gemeente Bergen 2014 De raad van de gemeente Bergen, gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders van 10 december 2013, gelezen het advies van de commissie Welzijn van 28

Nadere informatie

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 15 december 2015 RV/15/00633 19 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.W. Schipper, fractie VVD

Nadere informatie

MEMO van college aan de raad

MEMO van college aan de raad MEMO van college aan de raad datum : 19 oktober 2010 (binnen gekomen bij de griffie op 2 november 2010) aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Uitwerking motie voorziening Wmo (1 juli 2010) Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering Raadsvoorstel gemeente Hoorn Raadsvoorstel nr.: Portefeuillehouder: Wethouder de heer J.A. de Boer Raad d.d.: Budgethouder: W. Krijgsman Corsa registratienr. : 08.19818 Budgethouder: D. Gelinck Onderwerp

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

ISD. De plannen voor de vorming en inrichting van een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) voor de gemeenten Zwijndrecht, Papendrecht en Dordrecht.

ISD. De plannen voor de vorming en inrichting van een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) voor de gemeenten Zwijndrecht, Papendrecht en Dordrecht. De plannen voor de vorming en inrichting van een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) voor de gemeenten Zwijndrecht, Papendrecht en Dordrecht. Opgemaakt door de stuurgroep ISD-vorming en vastgesteld

Nadere informatie

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo Agenda Openbare vergadering van Algemeen Bestuur GR Bleizo Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur Gemeente Lansingerland - Dhr. A. Abee (voorzitter) - Dhr. J. Heuvelink - Dhr. S.A.F. Fortuyn Gemeente

Nadere informatie

Concept MEMO. Bijlage 9. aan van

Concept MEMO. Bijlage 9. aan van Bijlage 9 Concept MEMO aan van Coördinerend griffier onderwerp Stukkenstroom richting raden datum 9 januari 2013/15 januari 2013 bijlage stukkenstroom per organisatie 1. Inleiding Elke gemeente en ook

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 maart 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 maart 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw I. de Graaf/ De heer W. de Jong Onderwerp:

Nadere informatie

Beleidsregels Wet Inburgering gemeente Stein

Beleidsregels Wet Inburgering gemeente Stein Beleidsregels Wet Inburgering gemeente Stein 1. Regels met betrekking tot de informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen (artikel 2, lid 2 van de verordening) Algemeen: In de Wet Inburgering is bepaald

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL. Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 9-12-2014 B en W-besluit nr.: 14.1115 Naam programma: Werk en inkomen Onderwerp: Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet 2015 Aanleiding: Bij de

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december bijlage 13 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december Onderwerp Protocol werkwijze Auditcommissie agendapunt 11 datum 4 november 2010 steller J.S. Moret Doorkiesnummer 078 639 8515 e-mail regiogriffie@drechtsteden.nl

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

II gemeente BrCf nsslpiti

II gemeente BrCf nsslpiti II gemeente BrCf nsslpiti Oplegnotitie Controleprotocol financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet gemeente Brunssum 2015 Registratiekenmerk Gemeenteblad nr. 2015/93 Rol van de raad De raad krijgt

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Organisatieonderdeel

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; gelet op de bereikte overeenstemming in het Netwerk Georganiseerd Overleg van 20 april 2012; Vast te stellen de navolgende regeling:

Nadere informatie

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber Spelregels Jongerengemeenteraad 19 februari 2015 Er zijn 2 onderwerpen (agendapunten): - Veiligheid - Openings- en sluitingstijden van de horeca Regels van de vergadering - Ieder onderwerp/ agendapunt

Nadere informatie

Dordrecht zoekt een nieuwe burgemeester. Wordt u ons boegbeeld?

Dordrecht zoekt een nieuwe burgemeester. Wordt u ons boegbeeld? Dordrecht zoekt een nieuwe burgemeester. Wordt u ons boegbeeld? Concept-profielschets 1. Inleiding Wij zoeken een nieuwe burgemeester! Dit vanwege het vertrek van onze vorige burgemeester, de heer drs.

Nadere informatie

De leden van de fractie van GroenLinks hebben kennisgenomen van de mededeling van de Europese Commissie. Zij hebben enkele vragen.

De leden van de fractie van GroenLinks hebben kennisgenomen van de mededeling van de Europese Commissie. Zij hebben enkele vragen. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer mr. J.P.H. Donner Postbus 20011 2500 EA Den Haag Datum 22 november 2011 betreft Europese agenda voor de integratie van onderdanen van derde

Nadere informatie

3. dhr. R. van Ginneken - agendapunt 10: Hertog Janstraat 30;

3. dhr. R. van Ginneken - agendapunt 10: Hertog Janstraat 30; Agenda Gemeenteraad Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 28 april 2009 19:30 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering. 2 Inspreekrecht

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 11 Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 11 Datum : Raadsvoorstel Reg. nr : 0610700 Ag nr. : 11 Datum :21-12-06 Onderwerp Wet inburgering Voorstel 1 Vaststellen Verordening Wet inburgering gemeente Boxtel Inleiding Naar verwachting wordt op 1 januari 2007

Nadere informatie

Datum 11 september 2014 Betreft antwoorden vragen over brief inzake maatregelen ter versterking van de handhaving van de studiefinanciering

Datum 11 september 2014 Betreft antwoorden vragen over brief inzake maatregelen ter versterking van de handhaving van de studiefinanciering >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel

Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel Betreft: Raadsvergadering 23 mei 2013 Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel Wij stemmen CDA fractie in met het voorstel om de woonwagenlocaties over te dragen en daarvoor.

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2015

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2015 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 oktober 2014 14-101 Onderwerp Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2015 Aan de raad, Onderwerp

Nadere informatie

Concept verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 5 maart 2013 Locatie: Gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 5 maart 2013 Locatie: Gemeentehuis van Zwijndrecht Concept verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 5 maart 2013 Locatie: Gemeentehuis van Zwijndrecht 1. Opening De vice voorzitter, de heer Loos: Dames en heren, welkom vanavond bij de

Nadere informatie

Gemeente Landerd 1 / 5. Vergadering Gemeenteraad Plaats: raadhuis in Schaijk Tijd: 19:30 Voorzitter: M.C. Bakermans.

Gemeente Landerd 1 / 5. Vergadering Gemeenteraad Plaats: raadhuis in Schaijk Tijd: 19:30 Voorzitter: M.C. Bakermans. Vergadering Gemeenteraad 27-03-2014 Plaats: raadhuis in Schaijk Tijd: 19:30 Voorzitter: M.C. Bakermans 1 Opening 2 Spreekrecht voor het publiek Op grond van het Reglement van orde voor de gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten !IL Agendapuntnummer : Documentnummer : Raadsvergadering d.d. : Raadscommissie Commissie d.d. Programma Ondetwerp Portefeuillehouder : Bijlagen 12 juli 2017 Commissie Samenleving 28 juni 2017 Sociale en

Nadere informatie

Nr. Onderwerp Stukken (bijlagenr.) Voor kennisgeving aannemen. Het concept verslag van de Drechtraad van 2 juli 2013 vaststellen.

Nr. Onderwerp Stukken (bijlagenr.) Voor kennisgeving aannemen. Het concept verslag van de Drechtraad van 2 juli 2013 vaststellen. De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad op dinsdag 3 september 2013 van 21.45-22.15 uur in het Energiehuis, kamer Ketel 2, Noordendijk 148 te

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Raadsvergadering

Raadsvergadering RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 21-01-2016 16-007 Wijziging tarieven onroerende zaakbelastingen 2016 en Procedure vaststellen tarieven onroerende zaakbelastingen voor komende jaren. Aan de raad,

Nadere informatie

HULP BIJ HET HUISHOUDEN IN DE GEMEENTE VENLO

HULP BIJ HET HUISHOUDEN IN DE GEMEENTE VENLO Bijlage 3 bij collegevoorstel Wmo-besluit (18-12-2012) Notitie Maatschappelijke Ontwikkeling aan WMO-Forum team MOSAM steller PP Cox/I. Sijbers c.c. van onderwer p Ine Sijbers / Berdike Peters / Paul Cox

Nadere informatie

Werken aan een Duurzame Toekomst

Werken aan een Duurzame Toekomst 2 Werken aan een Duurzame Toekomst Sterk, Sociaal, Solide./> F/x \:.i t / /\ GROENUMIlffi n NUMEGEN IJ W PARTIJ VAN DE ARBEID Nijmegen -^S ^ &...^(i** Perspectiefnota 22-25 Amendement GroenLinks, PvdA

Nadere informatie