Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010"

Transcriptie

1 Bijlage 1 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010 Onderwerp Ingekomen stukken Agendapunt 3 datum 10 november 2010 steller Hanneke Moret doorkiesnummer Bijlagen Lijst met ingekomen stukken Gevraagde beslissing Stukken voor kennisgeving aannemen Communicatie Niet van toepassing Financiële consequenties Niet van toepassing Toelichting De ingekomen stukken worden meteen na ontvangst op de website geplaatst. Op de vrijdag vóór de Drechtraad wordt de lijst afgesloten, waarna de lijst met andere na te zenden stukken op de maandag vóór de Drechtraad via de mail wordt toegezonden. Hiermee wordt bereikt dat stukken die tot kort voor de Drechtraad binnenkomen, nog ter kennis van de Drechtraad worden gebracht. Raadsinformatiebrieven van het Drechtstedenbestuur en de Bestuurscommissie SDD worden als ingekomen stuk verwerkt. Wel worden deze brieven in uitzondering op de andere ingekomen stukken meteen na ontvangst via de mail naar de leden en plaatsvervangende leden van de Drechtraad gezonden. Ook de griffiers krijgen een mail, zodat zij op de gebruikelijke wijze hun raadsleden kunnen informeren.

2 Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 2 november 2010 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 7 december Locatie: Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht. 1. Opening De voorzitter, de heer A.A.M. Brok opent even na uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Vanavond zijn er veel meer mensen aanwezig dan zich van tevoren hebben opgegeven. Dat is fijn, maar graag een volgende keer van tevoren wel opgeven, zodat gezorgd kan worden voor voldoende ruimte, stoelen etc. Berichten van verhindering/vervanging: Dordrecht: J.E.T.M. van Dongen (vervanger A. van Wensen), A.G. Hoogerduijn (vervanger B. Staat) Hendrik-Ido-Ambacht: E. Ossel, J.C.W.H. Groos Papendrecht: A. de Graaf (vervanger C.A. Verver-van Geesbergen), A. van der Stelt (vervanger F. Hoek), C. de Kraker Zwijndrecht: W. van der Does 2. Vaststelling agenda en mededelingen De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De voorzitter deelt mee dat de Drechtraad deze week een uitgebreide digitale terugkoppeling zal ontvangen van deze Drechtstedendinsdag, waarbij gebruik wordt gemaakt van de terugkoppelingsformulieren. Van de ingeplande reservedatum 11 januari 2011 zal daadwerkelijk gebruik worden gemaakt, omdat anders besluitvorming op een aantal punten te lang op zich laat wachten. Waarschijnlijk wordt dit een korte Drechtraadvergadering, een hamerraad met aansluitend de Nieuwjaarsborrel van de gemeente Dordrecht. 3. Ingekomen stukken De lijst met ingekomen stukken is te raadplegen via vergaderstukken/2 november Dhr. Van Verk (PvdA, Dordrecht) verzoekt de brief van de Vereniging van Woningcorporatie Zuid-Holland-Zuid (nr. 153) te behandelen bij de PALT-afspraken die één dezer maanden in deze vergadering aan de orde zullen zijn. De Drechtraad gaat hiermee akkoord. Dhr. Blanken (namens lokale partijen binnen de Drechtraad) verzoekt de agendacommissie de ingekomen stukken 154 en 155 te agenderen voor de kamer Sociaal in december a.s. en de organisaties die betrokken zijn bij de SDD daarbij uit te nodigen. De Drechtraad gaat hiermee akkoord. De voorzitter verzoekt de heer Van Steensel onder agendapunt 8 alvast een korte toelichting te geven op publicaties in de krant. Mevr. Van Wenum (regiofractie CDA) verzoekt stuk 156 door te geleiden naar het Drechtstedenbestuur ter beantwoording. Hierin zal worden voorzien. Mevr. De Smoker (regiofractie D66) zou graag een afschrift van brief 155, het antwoord van de bestuurscommissie Sociale Dienst op de brief van de Cliëntenraad willen ontvangen. Hierin zal worden voorzien. 4. Vaststelling samenvattend verslag Drechtraad 5 oktober 2010 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 5. Commissie Scholten II en Meijdam Het voorstel is de te beleggen acties uit beide rapporten vast te stellen.

3 pagina 2 Dhr. Blanken (namens lokale partijen): in de brief met conclusies Meijdam/Scholten II worden algemene beschouwingen tussen de regiofracties geadviseerd. Dit kan alleen binnen de Drechtraad nooit legitiem zijn, daar de GRD een verlengd lokaal bestuur is. Hiermee wordt niet betwist dat regio-overleg heel nuttig kan zijn. Mevr. Hofland (regiofractie CDA): het communicatietraject vinden wij van groot belang zodat de Drechtraad goed geïnformeerd wordt. De rapporten zijn in formele zin nog niet vastgesteld. Wat is de officiële status van beide rapporten? Dhr. Groene (PAB, Papendrecht en namens plaatselijke fracties) vraagt of de financiële verantwoording/onderbouwing van de Drechtstedendinsdag hier ook in meegenomen kan worden? Dhr. Van der Plaat (regiofractie D66): D66 staat achter de te beleggen acties. We zien het als noodzakelijk voor de doorontwikkeling van de Drechtsteden en wenselijk voor de positie van de gemeenten. We steunen het afvoeren van de Verenigde Vergadering. En de externe partners willen we betrekken in het meedenken van beleid, niet in het meebeslissen van beleid. Dhr. De Jong (namens H.I.-Ambacht) sluit zich aan bij de woorden van mevrouw Hofland. Beantwoording door portefeuillehouder dhr. Blase: De rapporten zijn op een paar plekken besproken, zowel in de Drechtraad als in een aantal gemeenten. Het is niet per se nodig om de voltallige rapporten vast te stellen. Dit zou de indruk kunnen wekken dat alle conclusies ten volle onderschreven zouden worden. We willen die acties eruit halen die breed gedragen zijn. De eerste 4 acties zijn al uitgezet. Algemene beschouwingen in de Drechtraad is niet iets wat het Drechtstedenbestuur zou moeten adviseren, maar daar gaat u als Drechtraad zelf over. Het is goed om op de Drechtstedendinsdag de externe partners een plek te geven en dan graag ook op de voorste rij. We zullen binnenkort (1 van de 4 opdrachten) aan u laten zien hoe het meedenken van de externe partners een echt prominente plek kan krijgen. De Drechtraad stemt in met het beleggen van de acties uit de rapporten Scholten II/Meijdam op advies van deelsessie Bestuur & Organisatie tijdens Drechtstedendinsdag 7 september e Marap GR Drechtsteden Het voorstel is de 1 e Marap GR Drechtsteden vast te stellen. Dhr. Van Gameren (regiofractie PvdA): in een opiniërende bijeenkomst is over de 1 e Marap gesproken en daar heeft de portefeuillehoudster uitvoerige informatie gegeven over, zo bleek later, de 2 e Marap. De 1 e Marap is wat ons betreft dus eigenlijk een hamerstuk. Mevr. Van Wenum (regiofractie CDA): het CDA Drechtsteden zal instemmen met de 1 e Marap, maar wil daarbij wel het ongenoegen benoemen over het te volgen tijdpad. Deze Marap is al lang ingehaald door de 2 e. Dhr. De Jong (namens H.I. Ambacht): deze Marap is mosterd na de maaltijd. Een leerpunt om in de toekomst op een eerder moment dit soort stukken aan de orde te stellen. Vanuit H.I. Ambacht wordt ingestemd met de gevraagde beslissing. Beantwoording door portefeuillehouder mevr. De Vries: ik kan mij vinden in uw opmerkingen en het ongenoegen dat u uit. De 1 e Marap was wel direct na de zomervakantie voor u beschikbaar, maar paste niet op uw 1 e Drechtstedendinsdag. Ik doe de toezegging dat volgend jaar de 1 e Marap vóór de zomer beschikbaar zal zijn. De Drechtraad neemt kennis van de 1 e Marap 2010 en stelt de voorgestelde begrotingswijzigingen en gemeentelijke bijdragen vast. 7. Kredietaanvragen IP&A deelprogramma IB en II

4 pagina 3 Voorgesteld wordt de kredieten voor beide deelprogramma s te verstrekken. Dhr. De Jong (namens H.I. Ambacht en de regiofractie SGP/CU): we gaan instemmen met deze kredietaanvragen, maar hebben wel een kritische noot. Er is nog veel onduidelijkheid over het hele traject. Graag willen we in duidelijke jip en janneke -taal op de hoogte worden gebracht. We moeten kaders kunnen stellen en kunnen sturen als Drechtraad. Dit is ook een oproep richting de regiogriffie om deze materie zodanig toegankelijk te maken dat we vroegtijdig zicht krijgen op wat er gebeurt en kaders kunnen stellen. En dan niet achteraf geconfronteerd worden met kredietaanvragen die al aangevraagd zijn. Mevr. Den Hartog (regiofractie PvdA) sluit zich aan bij de woordvoering van dhr. De Jong. We praten over het overzetten van systemen. Het verzoek aan dhr. Tanis en de portefeuillehouder van de Netwerkdirectie (NDD) is om na de voltooiing de Drechtraad mee te nemen in hoe we de kosten gaan terugbrengen. Graag een plan van aanpak zodat we onze kaderstellende taak beter kunnen uitvoeren. Mevr. De Klerk (regiofractie GroenLinks) sluit zich aan bij de vorige sprekers. Graag in de stukken aangeven waar keuzes gemaakt kunnen worden. Mevr. Van Benthem (regiofractie VVD) sluit zich aan bij de woorden van dhr. De Jong. Beantwoording door portefeuillehouder dhr. Tanis: Vanavond is in de informatiekamer uitvoerig gesproken over deze problematiek. Ik reken het tot onze verantwoordelijkheid om op transparante en heldere manier tijdig informatie aan de Drechtraad te verstrekken. We hebben geleerd van de manier waarop IP&A I tot nu toe gelopen is. We werken nu met hele heldere businesscases zodat de Drechtraad daar op het gewenste moment keuzes in kan maken vanuit de kaderstellende rol van de Drechtraad. We zullen de NDD de opdracht geven zoals verwoord in de vraag van mevrouw Den Hartog. Dhr. De Jong: ondersteunen de andere Drechtraadleden mijn oproep aan de regiogriffie om te voorkomen dat we achteraf een toelichting krijgen op iets dat we eerder hadden moeten weten? Mevr. De Smoker (D66 Dordrecht): op de volgende Drechtraadvergadering zullen wij onze inhoudelijke bijdrage leveren over de aanvraag voor 7,5 miljoen. Ik steun de opmerkingen van dhr. De Jong als het gaat over het met elkaar optrekken en niet achter de feiten aanhollen. De voorzitter deelt mee dat de vraag van dhr. De Jong doorgeschoven wordt naar de agendacommissie. De Drechtraad stemt in met de gevraagde beslissing. 8. Rondvraag en sluiting Dhr. Lammers (regiofractie D66): 19 oktober jl. stond er een interessant artikel in NRC Handelsblad en naar aanleiding daarvan heb ik namens de regiofractie D66 een aantal vragen op papier gezet. Deze vragen worden uitgereikt door de griffie. Het betrof twee pikante artikelen over de Sociale Dienst Drechtsteden. Waar ik voor nu met name in ben geïnteresseerd is hoe het Drechtstedenbestuur dit politiek inschat. Gisteren zijn rapporten verschenen, misschien kan de portefeuillehouder hier iets over melden. Ik neem aan dat dit terugkeert op de agenda. De voorzitter geeft aan dat over dit laatste de agendacommissie gaat. Dhr. Ouwerkerk (VVD, H.I. Ambacht): ik heb vernomen dat vanuit alle Drechtstedengemeenten zou zijn aangegeven dat er een korting van 10% komt op de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling. Is dit bekend? En zo ja, wanneer wordt dit bij ons bekend en wat zijn dan de effecten? Portefeuillehouder mevr. De Vries: u bent goed geïnformeerd. In het portefeuillehoudersoverleg Middelen is vorige week een notitie vastgesteld samen de trap

5 pagina 4 af. Hierin spreken de portefeuillehouders Middelen zich uit voor een bezuiniging van zo n 10% op de gemeenschappelijke regelingen vanaf Als we allemaal zo n 10% terug gaan, dan zouden ook de gemeenschappelijke regelingen 10% terug moeten. Deze opdracht geven we ook aan alle andere gemeenschappelijke regelingen waaraan wij deelnemen. Richting Zuid-Holland-Zuid hebben we dit al gecommuniceerd. Wat dit betekent voor de onderdelen die behoren tot de Drechtsteden, daar komen we bij de Drechtraad op terug. Reactie van portefeuillehouder dhr. Van Steensel: Een aantal weken geleden is NRC Handelsblad op bezoek geweest bij het MT van de Sociale Dienst, hebben een gesprek met mij gehad en vervolgens een interview gemaakt. Nadat wij dat van commentaar hadden voorzien is dit in het NRC geplaatst. Later zijn er door een journalist van het AD nog verduidelijkingsvragen gesteld en is er een artikel in het AD geplaatst waarin werd gesteld dat de Sociale Dienst niet goed functioneert. Laat één ding duidelijk zijn, als wij als bestuurders commentaar hebben op onze ambtenaren dan doen we dat zeker niet via de krant, maar spreken we de mensen hier persoonlijk op aan. Maar we hebben dit commentaar ook niet. Het AD heeft uitspraken uit het NRC-interview gehaald en als commentaar/kritiek vertaald op de Sociale Dienst. Een en ander is dus uit de context gehaald. Ik betreur dat buitengewoon. De Sociale Dienst functioneert uitstekend en we hebben zeker geen commentaar op individuele medewerkers. Inmiddels hebben we ook een gesprek gehad met de medewerkers van de Sociale Dienst om dit duidelijk te maken. Ook is er een gesprek geweest met de journalist van het AD. Wat de inhoud van het artikel in NRC betreft, ik heb een aantal voorbeelden uit de reintegratiepraktijk gebruikt die aan de orde waren bij onze eigen Sociale Dienst. U heeft daar zojuist met het vaststellen van de 1 e Marap zelf ook kennis van genomen. Het Drechtstedenbestuur denkt dat op het punt van het gebruik maken van de mogelijkheden die mensen hebben, nog een wereld te winnen is. Daarvoor is het nodig dat het urgentiebesef bij ondernemers groter wordt, dat we jongeren verleiden de goede opleidingen te kiezen etc. We zullen ook voor de onderkant van de arbeidsmarkt een effectiever beleid moeten gaan voeren dan we tot op heden hebben gedaan. Daartoe heeft de vorige bestuurscommissie ook al een eerste aanzet gegeven. U vindt dat toegelicht in de 1 e Marap. Het is onze vaste overtuiging dat het bijdragen van mensen naar het vermogen dat ze hebben, veel beter is voor het welbevinden van deze mensen en ook een bijdrage kan leveren aan deze regio. De financiële druk die er is, kan helpen om ons beleid effectiever te maken. We zullen met voorstellen uw richting op komen. Mij is niets bekend over rapporten die op 1 november klaar zouden zijn. Gisteren hebben we als bestuurscommissie voor het eerst met het MT van de Sociale Dienst gesproken over de financiële opgave die op ons af komt. Uiteraard zal het beleid dat we ontwikkelen in verordeningen terecht komen. En daar zullen we het komende jaar nog regelmatig met elkaar over doorpraten. Wat mij betreft moeten we dat toetsen aan 2 elementen, wat is de bijdrage van dit beleid aan het aan het werk helpen van mensen en wat zijn financiële consequenties. Wanneer we er beter in slagen mensen die dat kunnen daadwerkelijk in staat te stellen aan het werk te gaan, zal de bereidheid om te zorgen voor mensen die die mogelijkheden niet hebben bij ons allen ook groter zijn. Dhr. Blanken bedankt dhr. Van Steensel voor zijn betoog. Spreekt over onrust zaaien wat leidt tot paniek oogsten en ziet graag terughoudendheid in de media. Dhr. Lammers bedankt de portefeuillehouder. De genoemde rapporten zijn waarschijnlijk interne SDD rapporten. Wel vreemd dat de portefeuillehouder daar niets van af weet. Sluit aan bij de woorden van dhr. Blanken. Is benieuwd hoe het Drechtstedenbestuur met die 13% korting op het budget van de SD om zal gaan en wat de politieke visie hierop is. Dhr. Van Verk (PvdA, Dordrecht) constateert met enige teleurstelling dat de wethouder geen afstand neemt van de toonzetting in het artikel in het NRC. De opmerking dat financiële druk leidt tot effectief bestuur betwijfelt hij. Dit is impliciet toch iets zeggen over je voorgangers. Hij mist steun aan mensen die daadwerkelijk afhankelijk zijn van een uitkering van overheid.

6 pagina 5 Dhr. Van Steensel: het is niet mijn bedoeling paniek te zaaien, maar het is ook niet mijn gewoonte terughoudend te zijn. Ik vind dat we mensen in de regio uit moeten leggen waar we mee bezig zijn en ik hoop dat hiertoe nog vele interviews volgen. Het NRC-artikel ging over de bezuinigingen in de re-integratiesector, daar ben ik zeer scherp over, maar dat gaat niet over de uitkeringen. De uitkeringen blijven ook gewoon verstrekt worden. Hiervoor zitten ook geen maatregelen in de pijplijn. Noch op uitkeringen, noch op geld dat bij de mensen terecht komt gaan we bezuinigen. 26% van de mensen op een re-integratietraject stroomt uit naar werk. Dit percentage moet fors omhoog en we zullen ons beleid op dit punt aan moeten passen. We zullen het re-integratiebeleid, minimabeleid en sanctiebeleid activerender moeten maken. Maar dit gaat zeker niet ten kosten van de mensen. Dhr. Van Verk: de portefeuillehouder hoopt op nog veel meer interviews, dan wel graag een cursus communicatie. Communiceren met het volk via de krant is anders dan bijv. via een vakblad. Houdt u daar rekening mee. Dhr. Van Steensel: in het artikel in het NRC heb ik aangegeven dat we pal zullen staan voor de 1500 mensen die we tot niet arbeidsplichtig hebben verklaard. Ik zie er naar uit dat we in tal van media nog een discussie kunnen voeren over hoe wij ons eigen functioneren veel effectiever kunnen maken voor mensen hier in de regio. De voorzitter rondt de bespreking af en sluit de vergadering.

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda De voorzitter van de Drechtraad nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op woensdag 18 maart 2009 in de Raadzaal van het Stadhuis van Dordrecht wordt gehouden,

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 december 2012 in het Stadhuis, Staduisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 21.35-23.00

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur).

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Een integrale geluidsopname van deze vergadering van

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 14 oktober 2009 vanaf 20.00 uur. Locatie:

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Schalkwijk.

De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Schalkwijk. Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 31 augustus in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de heer H.J. Al

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Concept-verslag van de Auditcommissie Drechtsteden op 20 mei 2009 in het Regiokantoor te Dordrecht

Concept-verslag van de Auditcommissie Drechtsteden op 20 mei 2009 in het Regiokantoor te Dordrecht Concept-verslag van de Auditcommissie Drechtsteden op 20 mei 2009 in het Regiokantoor te Dordrecht Aanwezig: de heer D. van Meeuwen SGP/CU Sliedrecht, voorzitter de heer P.J. Verheij SGP Alblasserdam de

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR Voorzitter: DD Griffier: Wethouders: de heer J.J. Visser mevrouw I. van Tienhoven de heer E.P. Cassee,

Nadere informatie

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 18 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée : de heer

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 1. Opening...2 2. Spreekrecht...2 3. Mededelingen...2 4. a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 20 september

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie