Jan Schouten Jaap Praagman Mieke PauZussen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jan Schouten Jaap Praagman Mieke PauZussen"

Transcriptie

1 De Primula-schaal: een instrument ter meting van assertief vs sub-assertief gedrag Jan Schuten Jaap Praagman Mieke PauZussen Typgrafische verzrging: Anja van MierZ. Werkgrep Organisatie-Ontwikkeling en Gedragsverandering, Afdeling der Bedrijfskunde, Technische Hgeschl te Eindhpven, rapprt nr. II, maart 1975.

2 INHOUD 1.0. Inleiding 1.1. Defenitie van de termen a88ertief en 8ub-a88ertief 1.2. Het del vande 8chaal 1.3. Vrming van de r8prnkelijke itempl 2.0. Knstruktie,, van de 8chaal 2.1. Intrduktie 2.2. De re8ultaten van de clu8ter-analy8e 2.3. Item-analY8e 2.4. Betruwbaarheid~ validiteit en nrmering 2.5. Verkpte 8chaal 2.6. Knklu8ie8 en aanbevelingen 3.0. De vragenlij8ten 3.1. Inleiding 3.2. Skre-in8truktie De lijsten vr: werkende jngeren-jngens werkende jngeren-meisjes schlgaande studerende jngens schlgaande studerende meisjes werkende en niet werkende vlwassen mannen werkende vlwassen vruwen niet werkende vlwassen vruwen Litemtuur.

3 De PrimuZa-schaaZ - een instpumenttep meting van asseptie[ vs sub-asseptie[ gedpag InZeiding In dit artikel wrdt de stand van zaken beschreven rnd de ntwikkeling van een vragenlijst ter vaststelling van de mate van assertief vs sub-assertief gedrag. Iemand gedraagt zich meer assertief naarmate hij meer vr zijn rechten pkmt, uiting geeft aan zijn gevelens en beheften; en znder agressie in staat is, nredelijke verzeken en aandrang van anderen p een vr hemzelf bevredigende wijze te pareren. Dit gedrag kan k wrden aangeduid als mndig, nafhankelijk, zelfstandig f knfrnterend.

4 Definitie van de termen assertief en sub-assertief gedrag Wij staan een tweeledige definitie vr. In de eerste plaats is sub-assertief vs assertief gedrag pgevat in termen van het sciaal-psychlgisch begrip "cmpliance". Dit is het tegeven aan de (vernderstelde) wensen, eisen, vragen van anderen, terwijl dit tegeven aan de druk van anderen een vervulling van de eigen wensen uitstelt en geheel f gedeeltelijk nmgelijk maakt (Kiesler & Kiesler, 1971; Wrightsman, 1912). Ret tweede element in de mschrijving van assertief vs sub-assertief gedrag is "expressin" in de zin als Salter 1949, dit mschreef. "Expressin" kmt neer p het uiten van emties wensen en beheften k al kmt een dergelijke uiting niet tt stand p grnd van grepsinvled. Assertief kan zdende wrden beschuwd als het uitdrukken van de eigen gevelens (Rathus, 1972; Wlpe, 1969). Vrbeelden: "het pvrlijken van een saaie bijeenkmst". Tijdens een lezing pstaan en vragen "zudt u wat luider willen spreken". Deze gedragssrt is nderscheiden van cmpliance mdat er geen bserveerbare sciale beinvleding aan vrafgaat. Ret is gedrag waar a.h.w. niemand m vraagt, terwijl cmpliance juist het gedrag betreft dat men uitvert mdat een ander dat vraagt. Deze twee gedragsvrmen zu je bij wijze van spreken kunnen aanduiden als reaktief ("cmpliance") en aktief ("expressin"). Reaktief is gedrag dat tt stand kmt als reaktie p een bserveerbare beinvledingspging. "Expressie" zu je aktief gedrag kunnen nemen mdat het berust p een spntane aktie, die niet nder een bserveerbare grepsdruk tt stand kmt. Ret vereenkmende in beide vrmen van gedrag is dat sub-assertief gedrag vermijding is van een sciale knflikt-situatie, f krtweg, sciaal vermijdingsgedrag. Uit de literatuur kmt een schijnbaar meningsverschil ver het begrip naar vren. Dit kan het best wrden gedemnstreerd aan de hand van de pvattingen van Wlpe enerzijds en anderzijds Alberti & Emmns.

5 -2- Wlpe mschrijft assertief gedrag als een vrm van agressief gedrag, terwijl de laatstgenemde auteurs met nadruk een nderscheid maken tussen assertief en agressief gedrag. In deze p het eerste g bestaande tegenstelling nemen wij het dr Diepstraten (1973) gebruikte nderscheid ver, tussen verschillende vrmen van agressief gedrag. Vlgens hem "kan er verschil gemaakt wrden tussen instrtnnentele agressie zals assertief gedrag (Wlpe's betekenis van agressief gedrag) en "frustratie-agressie" als gevelens van wede, irritatie e.d. (zie Buss, ]961; Berkwitz 1962, 1969). In tegenstelling tt Wlpe hanteren Alberti & Emmns het begrip agressie in deze tweede betekenis, m.a.w. als een vrm van destruktief gedrag. Als men, zals deze auteurs, deze tweede betekenis van het wrd hanteert, is een nderscheid tussen assertief en agressief gedrag zinvl. Wij maken k een nderscheid tussen assertief gedrag en anti-knfrmerend gedrag. Dit is een gedragsvrm die vrkmt aileen mdat het tegengesteld is aan de druk van een meerderheid. "If Eddy selects a purple skirt nly because his parents want hem t wear the green ne, he is manifesting nt independance, but anticnfrmity". (Wrightsman, 1972, p.462). Vr een diepergaand verzicht van de literatuur wrdt verwezen naar Schuten, Rsielle, Paulussen, Beekers & Nelissen (1974).

6 Het del van de schaal De publieksgrep waarp de schaal zich richt kan als vigt wrden mschreven: De schaal is in eerste instantie gericht p de kategrie ujerkende jngeren in de leeftijd van 15 tt 20 jaar. Deze grep persnen is gekzen p grnd van de gedachte dat in ieder geval deze grep van jngeren sterk nder invled staat van zelfstandigheidsbedreigende faktren: uders, bvengeschikten, udere kllegaas, terwijl relatiefweinig vr deze grep wrdt gedaan. Op basis van nze ervaringen meenden wij dat het nuttig zu kunnen zijn een schaal te ntwikkezen. die aan twee deleinden zu kunnen beantwrden: het zu een geschikt instrument meten zijn vr de identifikatie en selektie van relatief sub-assertieve persnen. De antwrden p de afznderzijke items zuden bvendien richting kunnen geven aan speciale trainingsaktiviteiten. - het zu een geschikt instrument meten zijn ter evaluatie van trainingen en prgrammaas die gericht zijn p vergrting van de mndigheid f assertiviteit. De belangstelling bij werkende jngeren en vrmingsleiders was ns gebleken uit kntakten met werkende jngeren, leidinggevenden p chefsnivs en kntakten met de vrmingswerkers van het anker aan de Bschdijk te Eindhven. Bvendien bleek deze belangstelling uit een marktnderzekje dat wij in juni 1974 hielden nder 50 willekeurige vrmingsinstituten. De delgrep vr de schaal was en is in de eerste plaats: de werkende jngeren in de leeftijd van 15 tt 20 jaar en in de tweede plaats hun schlgaande leeftijdsgenten. Wij zien evenwel tepassingsmgelijkheden van de schaal bij vlwassenen. Vandaar dat met in hfdstuk 3 k een "vlwassenen-schaal" aantreft. Dit is dan een infrmele bewerking van de "jngeren-schaal".

7 V~in~ van de rsprnkelijke ite~z. Bij de vrming van de itempl is uitgegaan van de vlgende wensen. (a) De items zuden vr 50% in "negatieve" en 50% in "psitieve" richting meten zijn gefrmuleerd; (b) Blijkens vrnderzek een redelijke p/q verdeling meten hebben; (0) De itempl zu vr circa 50% nn-cmpliance en 50% expressieitems meten bevatten; (d) Iedere vraag zu zveel mgelijk een specifieke interpersnlijke situatie (cmpliance) f wens (expressie) meten bevatten; (e) Ret al dan niet tegevende f expressieve gedrag zu z vaak mgelijk ekplisiet me ten zijn gefrmuleerd; (f) In een beperkt aantal items zuden eksplisiete uitspraken ver angst, ngemak, arusal als sekndair kriterium mgen fungeren vr de interpretatie van het in de vraag beschreven gedrag als vermijdingsgedrag; (g) De in de vraag vervatte situaties zuden relevant meten zijn vr de respndent c.q. de grepering waarte hij behrt. De itempl kwam als vigt tt stand. (a) Uit bestaande vragenlijsten, i.e. die van Wlpe & Lazarus, zals bewerkt dr Rendel de Jang (VU,A.) en DiLrett (1971), werd een deel der vragen vergenmen. rb) Deelnemers aan assertieve trainingen kmen spntaan met situaties waarin zij sub-assertief reageren. De in hun verhalen vervatte situaties+hun gedrag daarp werden mgezet in vragen. (0) Ongeveer 40 leerlingen van een MAVO schreven een pstel ver "Wanneer ik verlegen ben ". Op basis van deze pstellen werden weer nieuwe vragen gemaakt. rd) Een srtgelijke brn van infrmatie bden een aantal gesprekken met grepen werkende jngeren. (e) Vrmingsleiders gaven p basis van hun ervaring een aantal critische incidenten van var werkende jngeren meilijke situaties. Deze infrmatie werd mgezet in vragen.

8 -5- Deze vragen werden verzameld tt cnceptlijsten. Deze werden vrgelegd aan werkende jngeren. Hier werd verzcht per vraag aan te geven, he relevant de situatie vr hen was en f men wei eens in een dergelijke meilijke situatie verzeild raakte. Bvendien werd hun m kritiek gevraagd p de frmulering van de vragen. Deze kritiek werd vervlgens verwerkt in een definitieve lijst van uiteindelijk ]03 vragen. In deze vragenlijst werd gebruik gemaakt van 3 typen antwrd vergelijken: tweepunts, driepunts en 'vierpunts schalen. Veelal waren de antwrdmgelijkheden vlledig uitgeschreven. (zie bijlage).

9 -6-2. Cnst~uctie van de schaaz. 2. I. Int~ductie Bij de verdere uitwerking van de lijst is uitgegaan van de 103 items, die verbleven na de in het vrige hfdstuk mschreven selektie. Aan in ttaal 321 persnen, waarvan de herkmst in tabel 1 is vermeld, zijn deze items vrgelegd. Het z verkregen cijfermateriaal is vervlgens aan een iteratieve clusteranalyse vlgens de methde van Bn van Ostade (Bn van Ostade, 1969) nderwrpen. Dit leverde een duidelijke cluster van 59 items OPe Grep aantal niet cmpleet cmpleet Werkende jngeren L.T.S Huishudschl T.H. Ehv. (studenten) v.d. Put Lyceum Vrmingscentrum Anker 102 I 1 91 Ttaal Tabel 1. he~kmst prefpersnen. Na cntrle van dit cluster bleven 56 items ver. (zie par. 2.2.). Na een itemanalyse in paragraaf 2.3. wrdt in paragraaf 2.4. ingegaan p de betruwbaarheid, validiteit en nrmering van de schaal. Hiervr zijn de scres p de vergebleven 56 items pgevat als scres verkregen dr afname van deze verkrte versie. Persnen die meer dan 5 items nbeantwrd hebben gelaten zijn hierbij buiten beschuwing gelaten. In paragraaf 2.5. wrdt dan ng de mgelijkheid besprken m de schaal ng verder te verkrten, terwijl paragraaf 2.6. tensltte enkele cnclusies en richtlijnen vr verder nderzek geeft.

10 De pesuztaten van de czustepanaz~8e Tepassing van de iteratieve clusteranalyse, met een criteriumwaarde 0.25 leverde afgezien van triviale clusters, een cluster van 59 items p, Vrdat wrdt vergegaan tt betruwbaarheids;, validiteitsbepaling etc. met eerst wrden gecntrleerd in heverre dit resultaat k dr tevalsinvleden kan wrden verklaard. Hierte wrdt het aantal gevnden significante crrelatie tussen items, vergeleken met het p grnd van teval te verwachten aantal. Bij 103 items en 381 persnen is het aantal crrelaties dat luter p grnd van teval grter is dan de vereenkmstindex (criteriummaat) r =0.25, binmiaal verdeeld met gemiddelde m =.05 en spreiding $2.05 e In f.ite is deze redenering niet geheel juist, aangezien de verschillende crrelaties niet nderling nafhankelijk zijn. Simulaties hebben echter aangetnd, dat de hier tegepaste binmiale test als een gede benadering mag wrden pgevat. Bij een dergelijke verdeling is de kans p 58 errelaties <.25 (het werkelijk gevnden aantal) gelijk aan nul, zdat gecncludeerd wrdt dat het cluster geen tevalsresultaat is. Naast deze cntrle p tevalligheid kan achteraf k wrden nagegaan in heverre vldaan is aan de vlgende dr Bn van Ostade gegeven regels: 1. het aantal in het cluster pgenmen-items met vldende grt zijn 2. de sm van de crrelaties tussen deze items met z grt mgelijk zijn. 3. de crrelaties van deze items met de smscre meten niet teveel uiteenlpen. 4. de p-waarden van deze items meten niet teveel uiteenlpen. (de p.-waarde van een item is de fractie van het ttaal aantal persnen, die p dit item het gede, d.i. in ns geval het assertieve, antwrd geeft). Naarmate meer aan het in deze regels gestelde wrdt tegemet gekmen wrdt de smscr, van de persnen (dat is de sm van de gedichitmiseerde scres p aile in het cluster pgenmen items) een betere schatting van de ene algemene factr, waarp vlgens het dr Bn van Ostade gehanteerde mdel het cluster is gebaseerd.

11 -8- (Of die factr inderdaad de bedelde is, is vervlgens natuurlijk een kwestie van validiteit). In ns geval bleek aan de regels 1 en 2 direct, na weglating van de drie items met de laagste item-ttaalcrrelaties k aan regel 3 vldaan te zijn. De p.-waarden lpen daarentegen ng aardig uiteen. Wanneer echter de itemverzameling een crrelatiestruktuur met een algemene factr, znder grepsfactren heeft is dit niet erg. (Bn van Ostade, 1969, pag.88-89). Vr het dr ns gevnden resultaat lijkt dit een redelijke vernderstelling, zdat we aannemen, dat de vertreding van deze regel geen nadelige gevlgens heeft en we met de resterende 56-items verder kunnen werken. Vr een vlledige uitwerking van de cntrles p de vier genemde regels wrdt verwezen naar een eerdere ntitie (Praagman, 1973).

12 Itemanaluse Gegevens ver de belangrijkste itemkarakteristieken, n.l. de "meilijkheidsgraad" (p-waarde) en het discriminerend vermgen is het vermgen van een item m nderscheid te maken tussen, in ns geval, persnen met een hge en persnen met een lage assertiviteit. Vatten we vrlpig de smscre ver de 56 items p als assertiviteitsscre (de vraag f dit juist is, is weer de vraag naar de validiteit), dan kan de item-ttaal-crrelatie als een maat vr het discriminerend vermgen wrden gehanteerd. In klm 2 van tabel 2 staan deze crrelaties, die aile psitief zijn, en significant van nul verschillen. (P(r>O.32'f=O,n=300),.001). Ok wanneer rekening wrdt gehuden met een Iichte flattering van deze crrelaties, drdat ieder item k zelf in de sm is pgenmen, wijst dit ng p een behrlijk discriminerend vermgen. De twee laatste klmmen van de tabel bevestigen dit. Hierin staan de p-waarden van twee deelgrepen, de ene bestaande uit de 33% van de prefpersnen met de laagste smscres (PI) de andere uit de 33% van de prefpersnen met de hgste smscre- (Ph). Vr een ged discriminerend vermgen met steeds gelden dat PI}Ph, hetgeen vr aile items inder4aad het geval is.

13 -10- item p- it. tt. PI Ph item p it.tt. PI Ph waarde crrel waarde crrel. I , ! I It J Tabel 2. itemkarakteristieken

14 Betruwbaapheid. vaziditeit en npmeping Ok in deze paragraaf baseren we ns weer p de resultaten verkregen dr de afname van de rsprnkelijke I03-itemIijst. De uitspraken die we ver de S6-iternlijst den, meten dan k met de ndige vrzichtigheid gehanteerd en aileen als eerste indicaties wrden gebruikt. Temeer k mdat deze zelfde resultaten k gebruikt zijn bij de selectie van de S6 items. Be tpuwbaapheid Aangezien we ver de resultaten van maar een testafname beschikken, kan het schatten van de betruwbaarheid, alleen m.b.v. iterne cnsistentie - f halveringsmethden gebeuren. Dr ns zijn gebruikt: 1) de schatting vlgens de bekende Kuder-Richardsn 20 frmule (KK-20) (Kuder en Richardsn, 1937). 2) de split-half methde, waarbij vr iedere deelnemer de smscre 00 de eerste helft en die p de tweede helft van de test wrdt bepaald. De crrelatie tussen deze twee deelscres wrdt dan vervlgens met de Spearman-Brwn frmule mgerekend tt een schatting vr de betruwbaarheid (zie b.v. ~hrndike, ]951). Tabel 3 geeft vr ieder van de zes grepen apart, en vr het ttaal deze beide schattingen. Gezien de vr de selectie gebruikte clusteranalyse, die de nadruk legt p interne cnsistentie, zullen de schattingen vlgens de KR.20 frmule te hg zijn. Anderzijds kan de lengte van de rsprnkelijke lijst vermeidheid en Grep T KR.20 split-half w.] l.t.s h.h.s t.h p.l anker ttaal tabel 3. Betpuwbaapheid vermindering van cncentratie verrzaakt hebben, waardr het laatste gedeelte van de lijst minder ged is ingevuld. De split-half betruwbaarheid is juist gevelig vr dergelijke effecten. Bij een afname van aileen de verkrte versie lijkt een hgere split-half betruwbaarheid dus niet naannemelijk.

15 -12- Samenvattend kunnen de gegeven schattingen dan k als indicatie wrden gezien, dat de gecnstrueerde 56-ite~schaal een minstens redelijke betruwbaarheid heeft. Validiteit Ging het in de vrige deelparagraaf m de vraag he ged de test iets meet, ngeacht wat dat ak is, nn gaat het erm,.,at de test meet. Of crrecter, bij de validiteit gaat het erm welke interpretatie aan de met de test verkregen data gegeven kan wrden. In feite is het dan k niet juist m te spreken ver ~ validiteit van een test, mdat bij validering naast de testprcedure ~k altijd sprake is van een bepaalde tepassing f interpretatie. Vr verschillende tepassingen van de lijst zijn dus k verschillende validiteiten te nderscheiden. I.v.m. de p dit mment beschikbare gegevens, beperken we ns nu tt wat met IIcnstruct" validiteit wrdt aangeduid. Hiermee wrdt aangegeven in welke mate een test inderdaad het bedelde theretische cnstruct (in ns geval dus assertiviteit) meet. Een gebruikelijke manier m deze validiteit te bepalen is nu am eerst de theretische verbanden met andere cnstructs aan te geven en vervlgens de testscre te crreleren met de resultaten van meetprcedures vr die andere cnstructs. Znder nu verder p de achtergrnden van deze prcedure in te gaan, geven we hier een aantal dergelijke resultaten vr de Primula. Van de grep Werkende Jngeren en een gedeelte van de Ankergrep zijn n.l. ng enkele andere testresultaten beschikbaar. De Primulascre kan dus gecrreleerd wrden met de resultaten van deze metingen (tabellen 4 en 5). test f r test r I.E. 1 ) -.10 M.A.S S.A P.M.T E(A.B.V.) +.16 T(A.B. V.) +.13 tabel 4. rrezaties met PrimuZa; W.J. (N=44). I.E H.A.S S.A E.S.S tabel 5. arrezaties met Primula; Anker (N=40).

16 -13- In beide grepen zijn de crrelaties van de Primula met de M.A.S., de S.A. en de F.S.S. vrij grt. Aangezien dit in vereenstemming is met het theretische verband tussen assertiviteit en sciale angst zijn deze uitkmsten een gunstig teken vr de validiteit van de Primula. Vr de grep W.J. is in figuur t de relatie tussen de Primula en de M.A.S.-schaal ng in een scatterdiagram weergegeven. Nrmeri;:g Vr het geven van vlledige nrmen en/f standaards vr de Primulaschaal ntbreken de gegevens. Figuur 2, waarin de cumulatieve verdeling van de smscre van de nderzchte grep is gegeven, is dan k aileen bedeld m een idee te geven van de spreiding van deze smscres. De kwartielen zijn met stippelijnen aangegeven. Verder met ng wrden pgemerkt, dat tussen de verschillende in het nderzek betrkken grepen verschillen bleken te bestaan, vr wat betreft de gemiddelde smscres. Ieder van de grepen afznderlijk, kan dus kleine afwijkingen vertnen t..v. figuur 2. De gebruikte schalen zijn: E.= M.A.S.= S.A.= F.S.S.= A.B.V.= extenal vs. internal cntrl f reinfrcements Rtter/Andriessen. Manifest Anxuly Scale (Taylr 1953) in de bewerking van het ICIP te Utrecht. Sciale Angst+Schaal (experimenteel), Willems. Prestatie-mtivatietest, Hermans Fear Survey Schedule van Wlpe & Lazarus; bewerking ICIP Utreci1t. Amsterdamse Bigrafische vragenlijst.

17 '" '" " L ~------_ ~~------~ ~ r Scre PRIMULA figuur 1. scatterdiagram MAS- en PRIMULA-scresj werkende jngens '.50 I ~ ~ ~.., scre PRlMULA iguur 2. cumulatieve frequentieverdeling PRIMULA-scres.

18 -15- Oak de lijst van 56 items, zal dr de tijd die afname nag vergt, in verschillende situaties niet ged bruikbaar zijn. Dit is aanleiding geweest am de mgelijkheden vr een verdere verkrting van de lijst te bekijken. l.jeliswaar zal een dergelijke verkrting de betrm.rbaarheid van de meting verkleinen, maar dit kan in een aantal gevallen van minder belang zijn dan de tijdbesparing dr deze verkrting. Deze verder verkrte versie is dan k nadrukkelijk niet bedeld in plaats van, maar als mgelijke alternatief naast de 56 itemlijst. Omdat de ttale nderzeksgrep vr een grt gedeelte uit Werkende Jngeren bestaat (Werkende Jngeren en de grep van het Anker), hebben we ns bij het zaeken naar de verkarte lijst tt deze graep beperkt. Uit de 56 items met nu dus een sart kern wrden geselecteerd', hiervar kamen verschillende methden in aanmerking. Wij hebben pnieuw gebruik gemaakt van de iteratieve clusteranalyse, nu met een hagere criteriumwaarde (crit.35). Verder is de analyse nu tetsend uitgeverd, wat betekent dat nu verlappende clusters gevnden kunnen wrden. Dit in tegenstelling tt de eerste keer, ten is de explratieve versie gebruikt, die aileen disjuncte clusters bepaalt. Ret resultaat van deze analyse was een duidelijke cluster van IS items. De rangnummers, die deze items in de lijst van 56 hebben staan in tabel 6 vermeld. Aangezien deze verkrting nag aileen maar als een vrstel met wrden gezien zijn verder geen uitgebreide gegevens meer vr deze lijst bepaald. AIleen zij nag vermeld,dat de interne cansistentie (betruwbaarheid) gemeten met de KR.20 frmule.82 is, en de crrelatie tussen de smskre ap de it1mm~'!'l tabel 6. verkrte Zijst 56-item en de 15-itemlijst vr de ttale grep Werkende JOngeren gelijk is aan.88. Beide cefficienten zullen i.v.m. de gebruikte selectiemethde een geflatteerd beeld geven, maar zijn vldende grat am een verkarting van de lijst in eerste instantie te rechtvaardigen.

19 Cnelusies en aanbevezingen Ngmaals benadrukken wij, dat de tt nu te gepresenteerde gegevens ver de Primula aileen als aanwijzingen vr betruwbaarheid, validiteit etc. van de test mgen wrden beschuwd. Dit, mdat in de eerste plaats de uitspraken ver de 56-itemlijst gedaan zijn p grnd van met de J03-itemlijst verzamelde gegevens, en in de tweede plaats mdat de 56-items met behulp van deze zelfde gegevens uit de l03-items zijn geselecteerd. De gevnden resultaten meten nu dus met behulp van verder nderzek wrden getetst. T.a.v. de betruwbaarheid betekent dit, de afname van de 56 itemlijst bij een vldende grte steekpreef uit de ppulatie waar we ns n richten, waarbij aandacht geschnken met wrden aan de amstandigheden waarnder de afname plaats vindt, de vlgrde waarin de items 'vrden gepresenteerd etc. Ok vr de verkrte lijst zal srtgelijk nderzek meten wrden uitgeverd, meer dan bij de 56-itemli.ist zal hier k ng de keuze van de items nader wrden nderzcht. V~~r de verdere validering is het zeken naar en ntwikkelen van gedragsmetingen een eerste vereiste. Een gede weg zu zijn: aansluiting te zeken bij reeds bestaande prcedures. In dit verband denken wij aan het werk van McFall (1970,1971), Asch, DiLret (1971), Crutchfield (1962), en Efran & Krn. Deze nderzekers hebben meetprcedures ntwikkeld die een gede dekking bieden van wat wij hebben beschreven als aktief assertief gedrag (expressie) en reaktief assertief gedrag (cmpliance). Onderstaand schema biedt een verzicht van de.i. ged bruikbare gedragsgegevens. \.

20 -17- aktief assertief reaktief assertief participatie-scres van persnen in strangergrepen (Efran & Krn). De mate van uit aktueel gedrag blijkende vrkeur vr sciaal/verbale versus intellektuele aktiviteiten (met geringe manifestatie in een grep) (Efran & Krn). skres vr cmpliance, independence en cunterdepence met de klassieke Asch prcedure van Crutchfield. Gedragsbservatie angst en nrust gedurende experiment van Asch c.q. Crutchfield, (DiLret). Gedrags en zelfbservatie zelfbservatie skres van de assertieve gedragstest als ntwikkeld dr McFall.,

21 De vra~enlijsten Inleidin~ Op de vlgende bladzijden vindt men de lijst van 59 vragen die na teratieve cluster analyse verbleven. De vlledige lijst heeft betrekking p de grep van Werkende Jbngeren. Daarna zijn vervangingsvragen pgenmen vr: Werkende meisjes vr schzgaande en studerende jngens en meisjes - vr vlwassen mannen vr /JJerkende vru/;jen - vr niet-ujerkende vruujen. Onderstaand matrix geeft ng eens de ppulaties weer waarp de Primulaschaal betrekking heeft. Vr aile grepen behalve die van Werkende Jngeren, met de lijst als experimenteel wrden pgevat. fit'.9 - l-lerkend 1ft.'21 ir 0 0 schlgaand/ studerend 0 0 werkend lft.)22 ;r 0 niet werkend 0 0

22 Skringsinstruktie item nr. antwrd,item nr. antwrd azternatief azternatief I a 41 a a I I

23 l~rkgroep ORGANISATIE-ONTWIKKELING EN GEDRAGSVERANDERING i.. PRIMIJLA-SCHAAL Op de vlgende bladzijden vind je een aantal vragen en pvattingen waar je het meer f minder mee eens zult zijn. Wil je bij elk van die pvattingen f vragen aangeven wat ie mening is? Dit de je dr een kruisje te zetten bij een van de antwrden. Vrbeeld: Mensen drinken vaak te veel. ja, meestal wei i nee, meestal niet Ret kruisje in hetnderstaand rndje zu betekenen dat je het echt niet vindt dat mensen meestal te veel drinken. Vrbeeld 2: Als ik mensen niet z aardig vind, laat ik dat duidelijk merken. Q.i a, meestal ~"el nee, meestal niet. Dit zu betekenen dat je het meestal aan mensen laat merken als Je ze niet aardig vindt. Ret kan best zijn dat smmige vragen lijken p vragen die je al beantwrd hebt. Ret beste is ze dan tch maar te beantwrden. Ret beste is de vragen snel af te werken. Denk niet te lang na. G.ede f fute antwrden zijn er niet. Ret gaat m je eigen mening.

24 -1- Werkende jn~eren-jn~ens. I. Ik vind het meilijk vervelend-nieuwsgierige mensen te zeggen dat dat zij zich met hun eigen zaken meten bemeien? 0 0 ja, dat vind ik vaak meilijk nee, dat vind ik niet z meilijk 2. Als mijn verstand baas dnnne f ndeskundige dingen zegt ver iets waar ik van heb, prbeer ik hem dat duidelijk te maken. ja, zander meer ja, maar ik vel me dan niet altijd p mijn gemak nee, ik zeg maar liever niets 3. Als mensen iets nredelijks van mij willen vind ik het sms meilijk "nee" te zeggen vind ik het niet meilijk m "nee" te zeggen 4. Ret kmt vaak vr dat ik mensen geiijk geef, k al ben ik het in mijn hart niet met ze eens. ja, vaak wei nee, meestal niet 5. Als iernand mij iets vraagt te den wat ik eigenlijk niet z ged kan, wrd ik gauw zenuwachtig. ja, vrij vraak nee, bijna nit 6. In gesprekken wrd ik vaak verbluft, terwijl ik achteraf p het gede antwrd kam..la, dat maak ik vaak mee nee, da~ averkamt me zelden 7. Als het ergens saai is, ben ik vaak de eerste die de zaak apvralijkt. ia, meestal wei nee, me~stal niet.

25 -2-8. Als iemand die ik ken nware f akelige praatjes ver.me heeft verteld, ga ik hem meteen pzeken m er ver te praten. ja, vaak wei nee, bijna nit 9. Als iemand mij in een grep een nverwachte vraag stelt, vind ik het vaak meilijk m rustig een antwrd te bedenken/geven. 0 waar 0 niet waar 10. Als ik een meisje aardig vind, maar ik ken haar niet z ged, vind ik het meilijk m er een praatje mee te maken. ja, meestal wei nee, bijna nit 11. Ik vind het meilijk een mei s,i e dat ik niet z ged ken, uit te ndigen vr een feest. 0 ja, meestal wei 0 nee, meestal niet 12. Als een belangrijk iemand mij afsnauwt kanker ik achter zijn rug maar de ik verder vaak niets zek ik hem later p en vraag m uitleg 13. Ik ga liever niet naar vreemde mensen mdat ik misschien wei stmme dingen de f zeg. ja, meestal is dat z nee, meestal is dat niet z 14. Als iemand mij in een vreemd gezelschap een vraag stelt, krijg ik vaak een rd hfd. waar niet waar 15. Je zu van je vrienden eigenlijk willen weten wat ze van je vinden, maar Je vraagt het niet. j a, in het algemeen is nat ~.. aar nee, in het algemeen is dat niet waar 16. Je maakt 1 iever geen ruzie met verkpers 8.1s zi i een te hge prij s rekenen vr iets. nee, liever niet ja, wei eens

26 Als iemand zich niet eerlijk gedraagt, vind ik het meilijk m naar hem te te gaan en hem dat te zeggen. ja, in het algemeen waar nee, in het algemeen niet waar 18. Ik zu het meilijk vinden als ik mijn baas zu meten vertellen dat hij een slecht stukje werk had afgeleverd. ja, in het algemeen waar nee, in het algemeen niet waar 19. Ik vind het nprettig m in een gezelschap het eerste wat te zeggen. ja, meestal is dat z nee, meestal 1S dat niet z 20. Ik vind het meilijk m hard p te treden tegen mensen die mij lmp en beledigend behandelen. ja, meestal wel nee, meestal niet 21. Bij de gedachte dat ik mijn baas m pslag zu meten vragen, vel ik mij best p mijn gemak. waar niet waar 22. Je ziet iemand lpen waar'tan,;e niet zeker bent f j e hem kent. l-tat de le dan? je schiet hem aan en maakt een praatie met hem je lpt hem vrbi,; 23. Als je in een trein f bus rijdt, knp je dan een gesprek aan met je medereizigers? ja, vaak wel nee, nit 24. Ik km vaak vr mijn men1ng uit, zelfs als ik weet dat ze me vr schut prber en te zetten. ja, meestal wel nee, vaak niet 25. Ik vind het vaak vervelend m uitleg te vragen van meilijk wrden, mdat ik denk dat ze me anders dm zullen vinden. ja, meestal is dat z nee, meestal is dat niet z

27 Je zu smmige vrienden best willen vertellen wat je van ze vindt, maar Je det het niet. 0 ja, 1.n het algemeen waar 0 nee, in het algemeen niet waar 27. Als ik mijn meisje aan iemand vr met stellen, weet ik me niet z ged een huding te geven. 0 waar 0 niet waar 28. Als ik vr de eerste keer bij een meisje thuis km f zu krnen, ben ik bang dat ik iets verkeerd zal den f zeggen. 0 waar 0 niet waar 29. Als ik tijdens een bijeenkmst de spreker niet ged kan verstaan steek ik mijn arm p en vraag f hij iets harder wil praten span ik mij extra in f schuif iets naar vren, maar zeg niets. 30. Als ik de indruk krijg dat iemand mij strak aankijkt, laat ik mij daardr wei eens van mijn stuk brengen..;a, dat is waar nee, dat is niet z 31. Je bent bezig met een stuk werk dat je graag af zu willen maken. Je denkt dat je ng 10 minuten ndig hebt. Je bent bijna klaar. Maar je baas kmt en vraagt f je aan iets anders wilt gaan werken. Eigenlijk wil je eerst je eigen ~.,erk afmaken. Wat de je? ik zu het meilijk vinden tegen mijn baas te zeggen dat ik het niet de ik zu het niet z meilijk vinden tegen mijn baas te zeggen dat ik het niet de 32. Je zit met een paar mensen te praten. Iemand zegt iets vervelends ver een vriend van je.,.;rat de je? je hudt je mnd maar je vindt het vervelend Je zegt dat je het niet leuk vindt ver iernand te praten die er niet is. 33. Je wilt wei meepraten 1.n een grep, maar iemand anders 1.S je telkens net vr. Wat de je? 0 le zegt dat hij nu zijn mnd eens dicht huden met mdat j ij k wei eens aan de beurt wil kmen 0 je vindt er niets meer aan en zegt niets meer

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen.

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen. PESTEN Deze flder is een hulpmiddel vr ju en je kind m samen te leren ver pesten en he je dit kan stppen. WAT IS PESTEN? Pesten is iemand anders bewust bedreigen, bang maken, uitdagen, uitschelden f pijn

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

Stap 1. Wat wil jij?

Stap 1. Wat wil jij? Stap 1. Hi Iemand heeft het idee dat jij wel wat supprt kunt gebruiken. Dat kunnen je uders zijn, een vriend/vriendin een therapeut f iemand anders die ju ged kent. Die iemand wil graag dat jij hulp krijgt

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Metacognitieve Therapie

Metacognitieve Therapie Metacgnitieve Therapie MODULE 10: TERUGVALPREVENTIE 10.1 terugvalpreventie 10.2 Psychse/schizfrenie: diagnse f stigma? Het begrip psychse, respectievelijk schizfrenie, wekt bij veel mensen een verkeerde

Nadere informatie

Ouders en loopbaankeuzes

Ouders en loopbaankeuzes Vragenlijst kennismakingsgesprek Vul in/kruis aan wat van tepassing is. Naam van de uder: Bereikbaar via telefnnummer: en mail: Hij/zij is O de vader O de meder O iemand anders*, namelijk: *Indien niet

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

Vragenlijst: Ouderenagressie, een verschijnsel in Thuiszorg Bilzen?

Vragenlijst: Ouderenagressie, een verschijnsel in Thuiszorg Bilzen? Bijlage 1: de vragenlijst Vragenlijst: Ouderenagressie, een verschijnsel in Thuiszrg Bilzen? Ik de een nderzek naar uderenagressie ten aanzien van de hulpverlening vr mijn eindwerk. Dit nderzek de ik mede

Nadere informatie

Protocol: Pestprotocol

Protocol: Pestprotocol Prtcl: Pestprtcl Inleiding Pesten kmt p iedere schl in mindere f meerdere mate vr. Het is een prbleem dat vr de betrkkenen verstrekkende gevlgen kan hebben in de lp van hun levens. Uit nderzek blijkt dat

Nadere informatie

5.2.1 Jezelf losmaken uit overtuigingen

5.2.1 Jezelf losmaken uit overtuigingen Stap 5 Deel 2 Je met niet alles gelven wat je denkt Lesje 5.2.1 Jezelf lsmaken uit vertuigingen Je hebt eerder al pgeschreven welke gedachtes zijn uitgegreid tt vertuigingen: de beelden ver jezelf en anderen

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

Hoe zet ik een tent op?

Hoe zet ik een tent op? He zet ik een tent p? 1. Een Gede plek vinden en vrbereiden Zek een plek die hger ligt dan de rest Ga als het mgelijk is niet nder lfbmen staan. Bij regen druppelen deze namelijk lang na. Hud rekening

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Als uitgangspunt zijn er drie wensen waar jij uit kunt kiezen:

Als uitgangspunt zijn er drie wensen waar jij uit kunt kiezen: Stap 2 Wat ga je den? Je gaat een wens kiezen ver wat jij anders wilt in het met elkaar mgaan. Daarna kies je twee manieren waarp jullie die wens gaan waarmaken. Je schrijft k ng p welke kwaliteiten en

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN HOOG-LAAG LAAG-PENSIOEN f f LAAG -HOOG HOOG-PENSIOEN Vr pensiengerechtigden die de 65-jarige leeftijd ng niet bereikt hebben U kunt

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

E-pupillen. Leeftijdskenmerken

E-pupillen. Leeftijdskenmerken E-pupillen Leeftijdskenmerken De kinderen hebben een grte speldrang. Ze den dingen vanwege het plezier van-hetden. De kinderen meten de kans krijgen allerlei vaardigheden en plssingen in spelsituaties

Nadere informatie

Onze groep bezoekt de voorstelling op: LESBRIEF

Onze groep bezoekt de voorstelling op: LESBRIEF Onze grep bezekt de vrstelling p: LESBRIEF 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Geachte leerkracht, Deze lesbrief is bedeld

Nadere informatie

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int.

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int. Vrbeeld efentypes nline e-learningmdules CmmArt Int. In dit dcument wrdt verwezen naar de specifieke inhud van een van nze e- learningmdules. De efentypes wrden echter gebruikt in alle e-learningmdules

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

IKZ DEEL II : De informatieronde

IKZ DEEL II : De informatieronde Vanuit het standpunt van de zn is de schaduw nzichtbaar (Gethe) IKZ DEEL II : De infrmatiernde Het is méér dan een cliché f butade: m aan een breed kwaliteitsbeleid te werken, heb je écht steun, inbreng

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Organisatie: Bevragingsperide: Rapprtdatum: ttaal 25/11/2014-24/12/2014 27/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 Pestprtcl Onderwijs Pestprtcl Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 1 Achtergrnd 1.1 Uitgangspunt Beleid tegen pesten valt binnen het veiligheidsbeleid van Yulius Onderwijs. Ons uitgangspunt is dat nze schl een

Nadere informatie

Domeinmodel voor hypothesetoetsen Sietske 23 oktober 2015

Domeinmodel voor hypothesetoetsen Sietske 23 oktober 2015 Dmeinmdel vr hypthesetetsen Sietske 23 ktber 2015 In dit dcument wrdt een mgelijk dmeinmdel vr hypthesetetsen beschreven. Het dcument bestaat uit twee delen: het dmeinmdel zelf en de verwegingen bij het

Nadere informatie

Pestprotocol. Uitleg van de petten van de Kanjertraining VOOR ALLE KINDEREN VOOR HET GEPESTE KIND

Pestprotocol. Uitleg van de petten van de Kanjertraining VOOR ALLE KINDEREN VOOR HET GEPESTE KIND Pestprtcl Dit pestprtcl bestaat uit 4 delen:vr alle kinderen, vr het gepeste kind, vr de pester en, vr de uders. Deze partijen zijn allemaal betrkken bij een situatie waarin gepest wrdt. Uitleg van de

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b Kindercach Jasmijn Krmhut Grep 8b Inhud Vrwrd 1 Hfdstuk 1 Wat is een kindercach? 2 Hfdstuk 2 Geschiedenis 3 Hfdstuk 3 De pleiding 4 Hfdstuk 4 De prblemen 5 Hfdstuk 5 Srten kindercaches 6 Interview 7 Nawrd

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

Waterbeheer, kan jij het aan?

Waterbeheer, kan jij het aan? Waterbeheer, kan jij het aan? Een rllenspel ver waterbeheer in het beheergebied van een waterschap Vakgebied: Aardrijkskunde, Bilgie, Maatschappijleer Niveau: klas 3 HAVO en VWO Tijdsduur: 60 minuten Waterbeheer

Nadere informatie

Een natuurlijk proces

Een natuurlijk proces Ik vel het weer. Het is er weer. Sms even, dan de hele tijd. Ik wil je niet kwetsen. Ik wil het niet weer zeggen, maar het is er weer. (Gijs Hrvers) Overprikkeling Veel mensen met autisme hebben gede intellectuele

Nadere informatie

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten)

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) Evaluatie-rapprt STEP In-husedag bij Ekelmans & Meijer Advcaten (Rechten) -- INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING VÓÓR DE IN-HOUSEDAG. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

Beleid Luisvrije School

Beleid Luisvrije School Beleid Luisvrije Schl Inleiding De Klankhf heeft de bestrijding van luizen mschreven in een beleidsstuk. Het wrd luizen en het hebben ervan betekent niet smerig en nverzrgd, maar is wel knap lastig en

Nadere informatie

Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor

Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor Resultaten Natinale Vergelijkingsmnitr Pricewise is de grtste nafhankelijke vergelijkingssite die zwel energie, verzekeringen als telecm vergelijkt. In de jaarlijks terugkerende Natinale Vergelijkingsmnitr

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Entiteit: Bevragingsperide: Rapprtdatum: Vrbeeld 25/11/2014-24/12/2014 23/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de bttm-up

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Het Muiswerkprogramma Basisgrammatica bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw.

Het Muiswerkprogramma Basisgrammatica bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw. BASISGRAMMATICA Het Muiswerkprgramma Basisgrammatica bestrijkt de grammatica die ndig is vr het leren van de Nederlandse spelling en zinsbuw. Delgrepen Basisgrammatica Het cmputerprgramma Basisgrammatica

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4 ACT in LOB Werkbladen Tlkit De infrmatietrechter Deze tl helpt je m de grte heveelheid infrmatie ver studiekeuze vr jezelf behapbaar te maken. Je kunt p verschillende niveaus met de infrmatie ver studies

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Stap 4 Deel 2. 4.2.1 Controle willen houden over wat je denkt en voelt

Stap 4 Deel 2. 4.2.1 Controle willen houden over wat je denkt en voelt Stap 4 Deel 2 De rzaak van stress: de illusie dat we cntrle kunnen hebben als we maar geneg ns best den. 4.2.1 Cntrle willen huden ver wat je denkt en velt Je hebt al gelezen dat gedachten waar je in vastzit,

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES

HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES The literature review Het is belangrijk m te bepalen wat anderen al ver het prbleem geleerd hebben vr je het zelf bestudeerd. Het idee van een literatuurstudie

Nadere informatie

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu De denkstijltest Wat is het? Uw manier van denken bepaalt in sterke mate he u zich velt en he u handelt. Dat geldt vr individuen, maar k vr teams en rganisaties. MindSnar is een methde waarmee denkstijlen

Nadere informatie

Goede afspraken maken goede vrienden

Goede afspraken maken goede vrienden Dag van de demcratie Gede afspraken maken gede vrienden Delstellingen Kinderen verkennen eigen standpunt ver klasafspraken. Kinderen verkennen de standpunten van klasgenten ver klasafspraken. De kinderen

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

SPREEKBEURT GEWONE DOOSSCHILDPAD

SPREEKBEURT GEWONE DOOSSCHILDPAD SPREEKBEURT GEWONE DOOSSCHILDPAD l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n REPTIELEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE GEWONE

Nadere informatie

Planning. Week Les Thuis Af. Uitleg nieuwe opdracht Reclame en Campagnes Onderzoek Orange Baby s - NEE - -

Planning. Week Les Thuis Af. Uitleg nieuwe opdracht Reclame en Campagnes Onderzoek Orange Baby s - NEE - - Planning Week Les Thuis Af 4 Uitleg nieuwe pdracht Reclame en Campagnes Onderzek Orange Baby s - - - NEE 5 Afmaken nderzek Orange Babys Beginnen nderzek Plus supermarkten Afmaken nderzek Plus supermarkten

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

De Patiënt Specifiek Klachten (PSK)

De Patiënt Specifiek Klachten (PSK) De Patiënt Specifiek Klachten (PSK) Naam patiënt: Datum:. Telichting vr de patiënt Uw klachten hebben invled p de activiteiten en bewegingen die u dagelijks det en meilijk te vermijden zijn. De gevlgen

Nadere informatie

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort Helpt de GGZ? Krt verslag van de 2de infrmatiebijeenkmst ver ROM ggz 12 ktber 2010, Amersfrt Op 12 ktber zijn 50 cliënten, verwanten, leden van cliënten- en familieraden en ervaringsdeskundigen in Amersfrt

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht.

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht. Pedaggisch klimaat en autisme dr Ad Dnkers Klimaatschaal SIGA Dinsdag 9 december 2014 Inleiding Even vrstellen.. Pedaggisch klimaat en de Klimaatschaal Grepsprcessen bij jngeren: rl van de leerkracht.

Nadere informatie

De leerling thuis en niet naar school!?!?

De leerling thuis en niet naar school!?!? De leerling thuis en niet naar schl!?!? Oriënterend nderzek naar prblematiek en begeleidingsmgelijkheden van leerlingen, die niet f deels naar schl gaan. Kansen en mgelijkheden. IDT-SSONML Venl Renée van

Nadere informatie

Gedragsprotocol Samenwerkingsschool Balans. Wat is het gedragsprotocol? Uitgangspunt. Pesten of plagen?

Gedragsprotocol Samenwerkingsschool Balans. Wat is het gedragsprotocol? Uitgangspunt. Pesten of plagen? Gedragsprtcl Samenwerkingsschl Balans Wat is het gedragsprtcl? Het gedragsprtcl vrmt de verklaring van het schlbestuur, de directie, de leerkrachten, de leerlingen en de uders waarin is vastgelegd dat

Nadere informatie

1. Opstellen van de enquête

1. Opstellen van de enquête Tips vr enquêtes: meten = weten = actie Een enquête is meer dan een vragenlijstje. Het is een ideaal cmmunicatie- en drukkingsmiddel m milieuprblemen te registreren en aan te kaarten in de media f bij

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

HET DEMOCRATISCH GEHALTE VAN MIJN GROEP

HET DEMOCRATISCH GEHALTE VAN MIJN GROEP HET DEMOCRATISCH GEHALTE VAN MIJN GROEP INFORMATIE OVER DE ACTIVITEIT Delgrep Duur Materiaal Delstellingen 4 de / 5 de / 6 de jaar secundair nderwijs +/- 30 minuten Een kpie van het raster vr elke leerling

Nadere informatie

Prospectbeheer : Te exporteren adressen

Prospectbeheer : Te exporteren adressen Prspectbeheer : Te exprteren adressen 2 Inhudstafel 1. Inleiding: Te exprteren adressen p3 2. Wat verstaan we nder een gekwalificeerd adres? p4 2.1 Particulier=eindklant 2.2 Bestuurder verbnden aan een

Nadere informatie

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN LOGO Fntys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN met Fntys Hgeschl XXX studiejaar 2009-2010 Vul de vragenlijst in en neem deze mee naar het gesprek met de dcent. 1. Persnlijke gegevens Vr- en

Nadere informatie

De volgende kenmerken die betrekking hebben op de algemene ontwikkeling kunnen wijzen op een ontwikkelingsvoorsprong.

De volgende kenmerken die betrekking hebben op de algemene ontwikkeling kunnen wijzen op een ontwikkelingsvoorsprong. 1 Checklist kinderen met een ntwikkelingsvrsprng (grep 1 en 2). De vlgende kenmerken die betrekking hebben p de algemene ntwikkeling kunnen wijzen p een ntwikkelingsvrsprng. mndelinge taalvaardigheid gede

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

20 jaar kinderrechten!

20 jaar kinderrechten! Er is er een jarig, hera hera! Rechten? Plichten? Wensen? Ken je iemand die jarig is? Je buurjngen f je beste vriend? Jarig zijn is leuk. Vr de jarige zelf, maar k vr de anderen. Er is een feestje. We

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

LEERVRAAG 2. - Informatie: - informeren. - observeren. - middelen zoeken. - actie ondernemen. - evalueren

LEERVRAAG 2. - Informatie: - informeren. - observeren. - middelen zoeken. - actie ondernemen. - evalueren LEERVRAAG 2 Leervraag (wat is /he kan ik vraag) He krijg ik een vllediger beeld van de hulp die Daan krijgt? Activiteiten uit stappenpla n - infrmeren - bserveren - middelen zeken - actie ndernemen - evalueren

Nadere informatie

Vier beproefde manieren om de pot met goud, leren van elkaars ervaringen, open te maken

Vier beproefde manieren om de pot met goud, leren van elkaars ervaringen, open te maken Vier beprefde manieren m de pt met gud, leren van elkaars ervaringen, pen te maken Het leren van ervaringen vraagt m het nderzeken van die ervaringen, het liefst in een grep samen met anderen. Dit kan

Nadere informatie

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn Infrmatiebrief ver deelname aan het nderzek Fd2Learn Beste leerlingen, uders en/f wettelijk vertegenwrdigers, Dat het eten van vis (rijk aan mega- 3 vetzuren) ged is vr het functineren van de hersenen

Nadere informatie

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT WALLABY ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT WALLABY ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT WALLABY ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE WALLABY BIJ ELKAAR

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Samenwerkingsschool Balans

Samenwerkingsschool Balans Samenwerkingsschl Balans DYSLEXIEBELEID_p website.dc - 1-1. Wat is dyslexie De Gezndheidsraad prbeerde jaren geleden tt natinale vereenstemming te kmen dr een glbale mschrijving p te stellen waarin iedereen

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Chic, zo n gedragspatroongrafiek!

Chic, zo n gedragspatroongrafiek! Chic, z n gedragspatrngrafiek! Leerdelen: De leerlingen kunnen nder begeleiding de verwevenheid tussen ecnmische, sciale en eclgische aspecten in duurzaamheidsvraagstukken herkennen. De leerlingen krijgen

Nadere informatie

... 3. Utrecht in Dialoog... 3. Wat doet Utrecht in Dialoog?...3 Netwerkorganisatie...3 Pool van dialoogbegeleiders...3. 0ver de dialoog...

... 3. Utrecht in Dialoog... 3. Wat doet Utrecht in Dialoog?...3 Netwerkorganisatie...3 Pool van dialoogbegeleiders...3. 0ver de dialoog... Handbek Dialg INHOUDSOPGAVE... 3 Utrecht in Dialg... 3 Wat det Utrecht in Dialg?...3 Netwerkrganisatie...3 Pl van dialgbegeleiders...3 0ver de dialg... 4 Kenmerken van de dialg...4 De frmule van de dialg...4

Nadere informatie

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1 Pestprtcl Elke schl bij Stichting Allure hanteert een Pestprtcl. Het schlspecifieke Pestprtcl is een afgeleide van dit algemeen Pestprtcl. 1. Del van het pestprtcl: Wij vinden dat elk kind dat bij ns naar

Nadere informatie

1 Uit: Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

1 Uit: Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar 1 Uit: Pedaggisch kader kindercentra 4-13 jaar Deel I / hdst. 5 Relaties in de grep De grep als leermgeving De buitenschlse pvang is een fantastische preftuin vr de sciale ntwikkeling van kinderen. Ze

Nadere informatie

Godsdienstige stellingname collega

Godsdienstige stellingname collega Gdsdienstige stellingname cllega Je werkt p een penbare basisschl en hebt kinderen van verschillende natinaliteiten in je grep. Een van je cllega's draagt een hfddek. De kinderen uit haar grep scren ged

Nadere informatie

Pestprotocol Cazemierschool 2012

Pestprotocol Cazemierschool 2012 Pestprtcl Cazemierschl 2012 Vrwrd De Cazemierschl is een Prtestants Christelijke schl, die werkt vanuit de Jenaplanvisie. Dat betekent dat vr nze schl de algemeen menselijke waarden zals gemeenschapszin,

Nadere informatie

Certificeringstraining Competentietest de Wave

Certificeringstraining Competentietest de Wave AUTUMN BUSINESS SCHOOL Certificeringstraining Cmpetentietest de Wave 11 en 25 september 8 en 22 ktber 6 en 20 nvember Leer talenten te matchen Dit is het einde Waarm certificeren? Er kmt steeds meer behefte

Nadere informatie

Intake instrumenten HorecaVakPunt. A. Vragenlijst nieuwe leerling

Intake instrumenten HorecaVakPunt. A. Vragenlijst nieuwe leerling Intake instrumenten HrecaVakPunt A. Vragenlijst nieuwe leerling Je wilt graag een leerwerkplaats in ns bedrijf. Dat stellen wij p prijs en daarm hebben we graag een sllicitatiegesprek met ju. Om het gesprek

Nadere informatie

Alternatief voor giscorrectie dat niet nadelig is voor risicoschuwe studenten

Alternatief voor giscorrectie dat niet nadelig is voor risicoschuwe studenten Alternatief vr giscrrectie dat niet nadelig is vr risicschuwe studenten Tinne De Laet, Jef Vanderst, Riet Callens, Js Vandewalle Inleiding 2 Prbleemschets multiple chice examens manier m kennis te meten

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE KALKOEN BIJ ELKAAR

Nadere informatie

SPELLING WERKWOORDEN. Doelgroep Spelling Werkwoorden

SPELLING WERKWOORDEN. Doelgroep Spelling Werkwoorden SPELLING WERKWOORDEN Spelling Werkwrden is een prgramma vr het leren schrijven van de werkwrdsvrmen. Deze mdule behandelt de spelling van infinitief, tegenwrdige tijd, verleden tijd, vltid deelwrd, en

Nadere informatie