Basisopleiding voor het OR-lid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisopleiding voor het OR-lid"

Transcriptie

1 Basisopleiding voor het OR-lid Taak en positie van de OR; alle rechten en plichten van de OR Dit is de basiscursus voor ieder OR-lid. De deelnemer leert wat zijn taak als OR-lid is, waar de OR is gepositioneerd en wat de rechten en plichten van een OR-lid zijn. De Wet op de ondernemingsraden wordt in hoofdlijnen doorgenomen. Als afsluiting maakt de OR een presentatie voor de achterban over de taak van de OR. Het maken van een werkplan aan de hand van een SWOT Tijdens deze module leren de deelnemers wat een SWOT is, het nut van het werken met een SWOT, het maken van een SWOT en het maken van een confrontatiematrix. Vervolgens leren de deelnemers een concreet werkplan te maken op basis van die SWOT, waarbij de speerpunten en werkzaamheden aansluiten bij de resultaten van die SWOT. Heldere communicatie naar de achterban Tijdens deze module staat communicatie naar de achterban in het middelpunt. Gesproken wordt over voorwaarden van goede communicatie, communicatiemiddelen, social media en andere trends op het gebied van communicatie. Tijdens de module wordt gewerkt aan een communicatieplan, dat daarna ook daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. In goed overleg met de bestuurder Tijdens deze module wordt gewerkt aan de verbetering van het overleg met de bestuurder. Wat mag de bestuurder verwachten van de OR? Wat is de toegevoegde waarde van de OR? Wat voor type is de bestuurder en hoe kan de OR daarmee op een goede manier samenwerken? Waar houdt de bestuurder zich mee bezig en hoe kan de OR daarbij helpen? Dat zijn de kwesties die aan de orde komen. De bestuurder wordt uitgenodigd om een deel van deze module bij te wonen.

2 Samen zijn we sterk! Deze module gaat over de onderlinge samenwerking. Hoe wil deze OR zich opstellen en hoe ziet de bestuurder en de achterban dat? Daarover gaat deze module. Maar het gaat ook over de samenstelling van het team. Voorafgaande aan de bijeenkomst wordt door iedere deelnemer een test gemaakt; deze geeft inzicht in de karakters van de diverse deelnemers. De resultaten worden tijdens de bijeenkomst bekeken en op basis daarvan wordt een analyse gemaakt. Doel is te komen tot een sterk team! Samenwerken in de organisatie De OR staat midden in de organisatie. Tijdens dit leertraject is gesproken over de samenwerking met de bestuurder en over communicatie met de achterban. Deze module gaat over mogelijke samenwerking met anderen. Denk daarbij aan de HR manager, de financieel directeur, andere managers. Ook hoort hierbij het werken met commissies. Tijdens deze module maken de deelnemers een sociogram, waaruit blijkt welke stakeholders er zijn. Vervolgopleiding voor het OR-lid De Wet op de ondernemingsraden voor gevorderden Gedurende deze module wordt de Wet op de ondernemingsraden meer diepgaand bestudeerd. We richten ons daarbij vooral op de bevoegdheden van de ondernemingsraad. Ook bekijken we wat er geregeld is als het gaat om het reglement van de OR, de faciliteiten en het overleg met de bestuurder. Ook bestuderen we de relatie met andere wetten, zoals het BW, de arbowet etc. Een goed advies schrijven De deelnemer leert hoe een goed advies geschreven moet worden. Als hulpmiddel wordt het BOMBA-formulier gebruikt en de deelnemer weet hiermee om te gaan. Ook kan de deelnemer uitleggen hoe het advies tot stand is gekomen en welke keuzes daarbij zijn gemaakt. Strategisch beleid Een organisatie heeft een doelstelling geformuleerd. Het is belangrijk dat de ondernemingsraad daarbij aansluit en vanuit de eigen positie een bijdrage levert aan het strategisch beleid. Tijdens deze module leert de deelnemer wat strategisch beleid inhoudt, hoe dit tot stand komt en hoe de beleidscyclus eruit ziet. Ook leert de deelnemer op welke wijze de OR aansluiting kan vinden bij dit strategisch beleid. Strategisch personeelsbeleid Het personeelsbeleid dient aan te sluiten bij het strategische beleid van de organisatie. De afdeling HRM speelt daarbij een belangrijke rol. Daarnaast komen van deze afdeling de regelingen, die met de ondernemingsraad besproken worden. Tijdens deze module bespreken we wat strategisch personeelsbeleid inhoudt, wat de rol daarbij is van de afdeling HRM en wat de rol van de ondernemingsraad is bij de totstandkoming van dat strategische personeelsbeleid.

3 Arbeidsverhoudingen in de organisatie Tijdens deze module worden de huidige arbeidsverhoudingen bestudeerd. We spreken over de diverse partijen die van belang zijn, zoals de werknemers, de werkgevers en de vakorganisaties. We kijken naar de geschiedenis, maar ook naar de komende ontwikkelingen. Ook wordt duidelijk hoe arbeidsvoorwaarden tot stand komen. (V)aardig presenteren Een goede presentatie is ook voor het OR-lid belangrijk. Tijdens deze module leert de deelnemer zich te presenteren. We doen dit door praktisch te werken en al doende te leren. De deelnemer oefent in het spreken voor een groep, het presenteren aan de hand van een Powerpoint-presentatie en het voeren van een betoog tijdens de vergadering. Een leuke, interactieve module. Eindopleiding voor het OR-lid Jurisprudentie over de Wet op de ondernemingsraden De Wet op de ondernemingsraden is ontstaan in Vanaf die tijd is er veel aan geschaafd en veranderd. Die veranderingen zijn de transparantie niet altijd ten goede gekomen. Mede daarom staan er nogal eens ondernemingsraden voor de rechter. Dat kan zijn bij de kantonrechter of bij de Ondernemingskamer. We bestuderen in deze module de daaruit voortkomende jurisprudentie. Doel is dat de deelnemer door dat lezen van die documenten inzicht krijgt in ontwikkelingen in wetgeving en in belangrijke wetsbegrippen. Deze kennis wordt vervolgens vertaald in de eigen praktijk. Debatteren Het voeren van een goed debat, is een vaardigheid die OR-leden dienen te beheersen. Tijdens deze module worden eerst de voorwaarden voor het voeren van een goed debat behandeld. Daarna oefent de deelnemer in het schrijven van prikkelende stellingen en vervolgens wordt het debat gevoerd, aan de hand van een zelf geschreven stelling. Op deze manier oefent de deelnemer concreet zijn vaardigheden op het gebied van debatteren. Onderhandelen Onderhandelen is een vaardigheid die we al van jongs af aan oefenen. Als kind onderhandelde je je al met je ouders over zakgeld of over tijden bij thuiskomst. Ook voer je regelmatig onderhandelingen met collega s over de taakverdeling, bijvoorbeeld. Ook als OR-lid voer je natuurlijk onderhandelingen: met je andere OR-leden, met de bestuurder en met anderen in de organisatie. Tijdens deze module wordt theorie afgewisseld met praktijk. Aan de orde komen: kenmerken van onderhandelen, onderhandelingsstrategieën en onderhandelingsstijlen, fases en stappen in een onderhandeling en de persoonlijke onderhandelingsstijl. Voorafgaande aan de training wordt een test gemaakt, die inzicht geeft in de onderhandelingsstijl van de deelnemer.

4 Invloed in de OR Een belangrijk doel van de OR is invloed uit te oefenen op het besluitvormingsproces. In deze module bekijken we hoe besluiten tot stand komen en op welke wijze invloed kan worden uitgeoefend op die besluiten. We bestuderen hoe beïnvloeding plaatsvindt en hoe de OR gebruik kan maken van deze kennis. We doen een uitgebreid spel, waarbij blijkt hoe belangrijk het is invloed uit te oefenen. Persoonlijke ontwikkeling Als lid van de ondernemingsraad ben je gedurende meerdere jaren in de gelegenheid je te scholen. We staan tijdens deze module uitgebreid stil bij jouw persoonlijke ontwikkeling. Wat heb je tot nu toe geleerd tijdens je OR-lidmaatschap en wat zou je nog willen leren? We maken een concreet plan van aanpak, waaruit blijkt welke activiteiten je in de komende tijd wenst te ontplooien als het gaat om persoonlijke ontwikkeling. Aan het begin van de module wordt een test afgenomen. Basiskennis arbeidsrecht Als lid van de ondernemingsraad krijg je nogal eens vragen die te maken hebben met arbeidsrecht. Tijdens deze module doe je basisvaardigheden op. We nemen daarbij als uitgangspunt het Burgerlijk Wetboek. Je leert wat een arbeidsovereenkomst is, wat de rechten en plichten van de werkgever en van de werknemer zijn, wat goed werkgeverschap inhoudt, wat verworven rechten zijn en hoe het arbeidsrecht in Nederland is ingebed in ander recht. De module wordt afgesloten met een tentamen. Financieel beleid Dit leertraject is met name bedoeld voor leden van de financiële commissies van de ondernemingsraad. Het leertraject bestaat uit de volgende modules: - Taak van de financiële commissie en het maken van een werkplan; - Het lezen van een financieel jaarverslag; - Eigen cijfers analyseren. Taak van de financiële commissie en het maken van een werkplan De deelnemers leren wat de taak van de financiële commissie is en hoe deze taak dient te worden ingevuld. De leden van de commissie leren vervolgens een goed werkplan te maken, zodat zij weten welke zaken zij de komende periode te behandelen hebben. Ook wordt gewerkt aan goede onderlinge samenwerking en aan samenwerking met de financieel directeur. De module wordt in samenwerking met een accountant verzorgd. Eigen cijfers analyseren In deze module zijn de eigen cijfers van de organisatie uitgangspunt. De deelnemers bestuderen de cijfers (jaarverslagen, kwartaal- en maandcijfers), weten deze te analyseren en de juiste vragen te stellen. De deelnemers leren hun bevindingen te presenteren aan de andere OR-leden. Ook bij deze module wordt de kennis van een accountant ingeschakeld.

5 De cijfers presenteren De deelnemers kunnen de cijfers presenteren in de vorm van een advies aan de eigen ondernemingsraad. Op deze manier kunnen de overige leden van de ondernemingsraad zich een beeld vormen van de financiële positie van het bedrijf. De deelnemers leren op te treden als adviseur van de ondernemingsraad. Arbeidsomstandighedenbeleid Dit leertraject is bedoeld voor de leden van de VGWM-commissies van de ondernemingsraad. Tot dit leertraject behoren de volgende modules: - Inzicht in de arbowet; - Risico s inschatten; - Actiepunten realiseren! Inzicht in de Arbeidsomstandighedenwet De eerste module gaat over wettelijke regels. Zo worden onder meer de Arbeidsomstandighedenwet behandeld. Maar ook kijken we naar andere regelgeving op het gebied van arbo. We bekijken wat de taak is van de commissie en we maken een concreet werkplan voor de komende tijd. Risico s inschatten Een belangrijk instrument op het gebied van arbeidsomstandigheden is de RI&E. We bekijken wat dat is, een RI&E en we bestuderen de rol van de OR bij de totstandkoming ervan. We leren hoe risico s worden ingeschat en wat dat betekent voor het opstellen van het jaarplan. Bij deze module hoort een bezoek aan een fabriek of een instelling. Actiepunten realiseren! Het is vaak nodig een lange adem te hebben, als lid van de VGWM-commissie. Immers, alle actiepunten kosten geld en er zal dan ook goed onderhandeld moeten worden over de prioriteiten. Hoe zorg je er nu voor dat voor jullie belangrijke punten daadwerkelijk worden opgepakt? Daarover gaat deze module. Sociaal beleid Dit leertraject is bedoeld voor de leden van de commissie Sociaal Beleid (en Arbeidsvoorwaarden) van de ondernemingsraad. Tot dit leertraject behoren de volgende modules: - Inzicht in de geschiedenis van het sociaal beleid; - De totstandkoming van arbeidsvoorwaarden; - De taak van de commissie en het maken van een goed werkplan.

6 Inzicht in de geschiedenis van het sociaal beleid In deze module wordt de rijke geschiedenis van het ontstaan van het sociaal beleid in organisaties besproken. Diverse belangrijke gebeurtenissen uit het verleden passeren de revue. De deelnemers leren die geschiedenis te interpreteren en leggen verbanden met de huidige wijze waarop wij in Nederland kijken naar het sociaal beleid in organisaties. De DVD Modern Times maakt onderdeel uit van de leerstof. De totstandkoming van arbeidsvoorwaarden Deze module gaat in zijn geheel over de totstandkoming van arbeidsvoorwaarden. We bekijken de geschiedenis en het heden. We nemen de diverse betrokken partijen onder de loep en we denken na over toekomstige ontwikkelingen. We leren trends te signaleren en denken na over de wijze waarop arbeidsvoorwaarden binnen onze organisatie tot stand komen. De taak van de commissie en het maken van een goed werkplan Deze module gaat over de taak van de commissie, in relatie tot de ondernemingsraad. De deelnemers leren op te treden als adviseur voor de ondernemingsraad, voor zover het gaat over arbeidsvoorwaardelijke zaken. De deelnemers hebben een goed werkplan opgemaakt voor de komende tijd, dat aansluit bij de ontwikkelingen in de organisatie. VRIJE KEUZE Bij een aantal studietrajecten is het mogelijk een vrije keuze te maken. Deze keuze kan gemaakt worden uit de volgende modules: - Veranderprocessen in organisaties - CAO-recht - Omgaan met de media - Creativiteitstechnieken - Timemanagement - Vergaderen: effectief en energiek - Pensioenen - De Europese ondernemingsraad - Vitaliteit - Organisatiekunde - Coaching (speciaal voor de OR-secretaris) Veranderprocessen in organisaties Organisaties moeten steeds weer veranderen. Dit komt omdat de vraag van de klant verandert, doordat er nieuwe technieken voorhanden zijn of doordat andere omstandigheden daarom vragen. Veranderingsprocessen doorvoeren is geen eenvoudige taak. We kijken hoe dat komt, hoe weerstanden ontstaan en wat voorwaarden van veranderen zijn.

7 We behandelen de theorie denken in kleuren en gaan daadwerkelijk aan de slag met het ontwerpen van een verandertraject. Dit traject bestaat uit twee modules. CAO-recht Veel ondernemingen hebben hun arbeidsvoorwaarden collectief geregeld. Tijdens deze module bekijken we hoe een CAO tot stand komt, wat mogelijke alternatieven zijn en wat de rol van de diverse partijen daarbij is. Ook bekijken we de eigen CAO en bestuderen we trends in cao s. Het is een praktische module, die OR-leden helpt inzicht te krijgen in de wijze waarop arbeidsvoorwaarden binnen de eigen organisatie is geregeld. Omgaan met de media In toenemende mate worden leden van de ondernemingsraad geconfronteerd met de media. Dat kan zijn omdat een journalist zich bij de ondernemingsraad meldt en vragen stelt over ontwikkelingen in de organisatie. Of het kan zijn dat de bedrijfsjournalist een mooi stuk wil schrijven over de ondernemingsraad. In deze module gaat het over omgaan met de media. Hoe moet je je opstellen als er opeens een journalist belt met een vraag? Wat doe je en wat zeg je? Hoe kun je je daarop voorbereiden. Deze module wordt uitgevoerd in samenwerking met de Media Academie te Hilversum. Creativiteitstechnieken Aan ondernemingsraden wordt veel gevraagd. Ze moeten advies uitbrengen inzake complexe veranderprocessen. Creatief denken helpt daarbij. Tijdens deze module wordt geprobeerd los te komen van vaste denkpatronen en te werken met creativiteitstechnieken. Gewerkt wordt met concrete voorbeeldsituaties en er wordt geoefend met verschillende technieken. Timemanagement Lid zijn van de ondernemingsraad vraagt een goede tijdsplanning. Het vergt improvisatievermogen en flexibel omgaan met je eigen planning. Vergaderingen komen soms op onverwachte momenten. Het is leuk werk omdat het zo divers is, maar ook veeleisend. Langetermijnzaken komen in die hectiek meestal in het gedring. Heldere communicatie ook. Want alles moet snel en liefst gisteren af zijn. Deze module biedt handvatten en technieken die de effectiviteit en efficiëntie van deelnemers vergroot. Daarnaast is er veel aandacht voor gewoonten en gedrag, die een goed tijdsbeheer in de weg staan. Ben je een perfectionist? Kun je moeilijk prioriteiten kiezen? Kom je nauwelijks toe aan je eigen werk en ben je vooral bezig anderen te helpen? Deelnemers worden zich bewust(er) van hun tijdsindeling en leren pro-actiever hun tijd te besteden. Ze leren om ontspannen en doelgericht hun werk- en privé-activiteiten in te plannen en die planning te bewaken. Ze leren effectiever en efficiënter te communiceren met anderen. Belangrijke ingrediënten van de module zijn de methode Getting Things Done van David Allen en het werk van Stephen Covey ( De zeven eigenschappen van effectief leiderschap ).

8 Vergaderen: effectief en energiek Als OR-lid moet je veel en regelmatig vergaderen. Daar gaat veel tijd en energie in zitten. Mogelijk ben je niet helemaal tevreden over de doelmatigheid en productiviteit van de vergaderingen. Deze module biedt dan uitkomst. Uitgangsput is de vraag: hoe kun je je vergadertijd zo effectief mogelijk besteden. Aan de hand van oefeningen wordt de theorie in de praktijk geoefend. Aan de orde komen: sturen van vergaderprocessen, rollen en verantwoordelijkheden, soorten vergaderingen, besluitvormingsprocessen, omgaan met lastige types en conflicten en probleemoplossend denken. Pensioenen De ondernemingsraad heeft een belangrijke rol als het gaat om pensioenen. Zo heeft de OR (in een aantal gevallen) instemmingsrecht. Daarnaast staat er veel te gebeuren, kijkend naar de pensioengerechtigde leeftijd bijvoorbeeld. In deze cursus wordt alles eens goed op een rij gezet. Je leert wat pensioenen zijn, hoe deze zijn opgebouwd, wat de rechten en plichten van de ondernemingsraad zijn op dit terrein en verder alles wat er mee te maken heeft. De Europese ondernemingsraad Sinds juni 2011 is de nieuwe richtlijn van het Europese Parlement over de Europese ondernemingsraad wet geworden. Wat houdt deze wet in? Hoe komt een EOR tot stand en wat kun je ermee? Daar geeft deze cursus antwoord op. Daarnaast worden voorbeelden uit de praktijk behandeld. Vitaliteit Hoe blijf je tot je 67e gezond en met plezier aan het werk? Dat is het centrale thema van deze cursus. We behandelen verschillende aspecten die te maken hebben met vitaliteit. Ook kijken we naar voorbeelden uit de praktijk. We kijken naar zaken als arbeidsomstandigheden, verzuim, wetgeving op dat gebied, gezond leven en plezier op het werk. Kortom, een interessante en afwisselende cursus. Organisatiekunde Na een introductie over de hoofdlijnen van organisatiekunde gaan we aan de slag met de organisatie waarin je werkt. We kijken naar het gedrag van de organisatie, de factoren die dit gedrag veroorzaken en hoe organisaties het meest doeltreffend bestuurd kunnen worden. Daarbij leggen we de link naar de medezeggenschap. Coaching Een andere vorm van begeleiding van de OR is het coachen van één of meerdere ORleden. Als OR-secretaris heb je goed zicht op de OR-leden en de organisatie waarin je werkt. Soms kan de OR-secretaris door middel van coaching een OR-lid een stap vooruit helpen. In de cursus gaan we aan de slag aan de hand van vier fases.

ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT

ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT Zelfdiagnose-instrument 1 voor ondernemingsraden ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT Voor wie bedoeld? Het zelfdiagnose-instrument dat voor u ligt is bedoeld voor ondernemingsraden die planmatig willen omgaan met

Nadere informatie

Programma voor de training Leiding geven aan de OR

Programma voor de training Leiding geven aan de OR Programma voor de training Leiding geven aan de OR data 22 en 23 maart 2012 locatie Hampshire Inn Mooi Veluwe Garderenseweg 154 3881 NC Putten 0577-462588 trainers drs. Dick van de Velde drs. Corinne J.

Nadere informatie

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT INHOUDSOPGAVE 2Work Arbeidsjuristen Organisatie...1 Docenten...1 Aanbod Vast programma...2 Op maat...2 Extra s...2 Opleidingen (vast programma) OR &

Nadere informatie

Basis leergang opleider medezeggenschap. Dr. Martha Meerman

Basis leergang opleider medezeggenschap. Dr. Martha Meerman Basis leergang opleider medezeggenschap Dr. Martha Meerman Wat is AIAS/UvA Onderzoek, opleidingen en conferenties over arbeidsmarkt, sociale zekerheid, zeggenschap, beleid etc. Interdisciplinair, vergelijkend,

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Kijk voor het complete aanbod in 2017 ook op

Kijk voor het complete aanbod in 2017 ook op Kijk voor het complete aanbod in 2017 ook op www.sbiformaat.nl NIEUW IN DE OR / WOR (W)OR voor beginnende OR-leden 11 april 10 oktober Utrecht 18 mei 7 november 20 juni 7 december 14 september Basiscursus

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien REEF-carrièremanagement voor jouw persoonlijke groei delen om te groeien REEF hecht veel waarde aan de persoonlijke groei van zijn medewerkers. Daarom helpt REEF je in de eerste plaats aan uitdagende en

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

Teamontwikkeling. Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams. zorgadviseurs

Teamontwikkeling. Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams. zorgadviseurs Teamontwikkeling Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams zorgadviseurs Visie op teamontwikkeling Een$effectief$team$maakt$de$client$$ tevredener,$de$zorg$beter$en$het$werk$leuker

Nadere informatie

Programma. Training van de Ondernemingsraad van Grozette b.v. Golden Tulip Amersfoort Stichtse Rotonde 11 3818 GV Amersfoort T: 033 4679900

Programma. Training van de Ondernemingsraad van Grozette b.v. Golden Tulip Amersfoort Stichtse Rotonde 11 3818 GV Amersfoort T: 033 4679900 Programma Training van de Ondernemingsraad van Grozette b.v. Datum Locatie n.o.t.g. Golden Tulip Amersfoort Stichtse Rotonde 11 3818 GV Amersfoort T: 033 4679900 Aankomst Werktijden Aantal deelnemers Trainer

Nadere informatie

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over:

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over: Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl Lees hieronder verder over: Het werk van ondernemingsraden. Het werk van de trainer/adviseur. De ideale trainer/adviseur.

Nadere informatie

Aanbod ING. Pensioen in Zicht met partner Code. Pensioen in Zicht zonder partner Code. NLHR05200001 Duur. 3 dagen Doelgroep

Aanbod ING. Pensioen in Zicht met partner Code. Pensioen in Zicht zonder partner Code. NLHR05200001 Duur. 3 dagen Doelgroep Aanbod ING Pensioen in Zicht met partner NLHR05200001 3 dagen Werknemers die bijna met pensioen gaan en hun partners 9 t/m 11 februari, 9 t/m 11 maart, 16 t/m 18 maart, 23 t/m 25 maart, 13 t/m 15 april,

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR OR op cursus Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies 1. Inleiding Uit diverse trendanalyses blijkt dat een meerderheid van zowel OR en als bestuurders vindt dat de OR veel invloed heeft op de

Nadere informatie

OR-OPLEIDINGEN OPLEIDINGEN. 2Work Arbeidsjuristen is gespecialiseerd in het adviseren, procederen en opleiden in arbeidsrecht.

OR-OPLEIDINGEN OPLEIDINGEN. 2Work Arbeidsjuristen is gespecialiseerd in het adviseren, procederen en opleiden in arbeidsrecht. OR-OPLEIDINGEN INHOUDSOPGAVE 2WORK ARBEIDSJURISTEN 2Work Arbeidsjuristen Aanbod.. Opleidingen (vast programma) OR & de WOR.. OR & Arbeidsvoorwaarden. OR & Reorganiseren. Praktische informatie.. Kosten

Nadere informatie

NIEUW IN DE OR. Introductie. Inhoud van de training. Aantal deelnemers. Open inschrijving. Garantie

NIEUW IN DE OR. Introductie. Inhoud van de training. Aantal deelnemers. Open inschrijving. Garantie NIEUW IN DE OR NIEUW IN DE OR Introductie U bent gekozen, al dan niet met stemmen, in de ondernemingsraad. Gefeliciteerd! Het is een boeiende wereld waar u in gestapt bent. Waar /hoe nu verder? Waar moet

Nadere informatie

Schatten van de ondernemingsraad

Schatten van de ondernemingsraad Schatten van de ondernemingsraad Schateiland OR-trainingen Samen starten in de OR Samen werken aan invloed Samen werken met de WOR Samen werken aan de reorganisatie Samen werken met de bestuurder Samen

Nadere informatie

VOORBEELDPROGRAMMA 2-DAAGSE MAATWERKCURSUS. voor een startende OR

VOORBEELDPROGRAMMA 2-DAAGSE MAATWERKCURSUS. voor een startende OR VOORBEELDPROGRAMMA 2-DAAGSE MAATWERKCURSUS voor een startende OR Dit cursusprogramma is bedoeld als voorbeeld voor een tweedaagse scholing voor een startende ondernemingsraad (OR). Uitgangspunt voor dit

Nadere informatie

BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK

BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK Onze BBL Opleidingen verzorgen wij in samenwerking met het ROC NOORDERPOORT. In praktijk betekent dat, dat trainers van HOLLANDSWERK de opleiding verzorgen. ROC NOORDERPOORT

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris I

Leergang Ambtelijk Secretaris I Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten de leergang met een uitgebreide kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting op het programma en de werkwijze.

Nadere informatie

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT INHOUDSOPGAVE 2Work Arbeidsjuristen Organisatie...1 Docenten...1 Aanbod Vast programma...2 Op maat...2 Extra s...2 Opleidingen (vast programma) OR &

Nadere informatie

Brochure. Basiscursus personeelsvertegenwoordiging. De PVT en de WOR in 1 dag

Brochure. Basiscursus personeelsvertegenwoordiging. De PVT en de WOR in 1 dag Brochure Basiscursus personeelsvertegenwoordiging De PVT en de WOR in 1 dag Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Basiscursus personeelsvertegenwoordiging 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 1 maart 2006 Adviseren en instemmen 1 maart 2006 Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen 2 1 Adviseren De ondernemingsraad heeft in het kader

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Brochure. Basiscursus (W)OR in 1 dag. Goed van start in de OR

Brochure. Basiscursus (W)OR in 1 dag. Goed van start in de OR Brochure Basiscursus (W)OR in 1 dag Goed van start in de OR Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Basiscursus (W)OR 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact 7 Checklist een training kiezen

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

PROGRAMMA. Bouwen aan de ondernemingsraad. Trainer/adviseur: n.o.t.k.

PROGRAMMA. Bouwen aan de ondernemingsraad. Trainer/adviseur: n.o.t.k. PROGRAMMA Bouwen aan de ondernemingsraad Data: n.o.t.k. Accommodatie: n.o.t.k. Trainer/adviseur: n.o.t.k. Inleiding Welkom in de wereld van de medezeggenschap! Hoe ziet die wereld er eigenlijk uit? Voor

Nadere informatie

TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN LEREN LOONT

TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN LEREN LOONT TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN 2017-2018 LEREN LOONT LEREN LOONT De wereld verandert snel. Als afdelingsbestuur is het belangrijk dat u op de juiste manier blijft aanhaken en u als bestuur blijft

Nadere informatie

Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Brochure Workshops Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Workshops 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Wat

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

ARBO IN DE OR (NAAR EEN VEILIGE EN GEZONDE WERKOMGEVING) BASISTRAINING

ARBO IN DE OR (NAAR EEN VEILIGE EN GEZONDE WERKOMGEVING) BASISTRAINING ARBO IN DE OR (NAAR EEN VEILIGE EN GEZONDE WERKOMGEVING) BASISTRAINING ARBO in de OR (naar een veilige en gezonde werkomgeving) Introductie U zit in de OR of in een VWGM- / Arbo commissie van de OR en

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en ondernemingsraad. Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap

Brochure. Cursus HR en ondernemingsraad. Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap Brochure Cursus HR en ondernemingsraad Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en ondernemingsraad 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

ZAKENWIJZER GROEI. beter worden, beter blijven. zakenw zer. passie voor mensen.

ZAKENWIJZER GROEI. beter worden, beter blijven. zakenw zer. passie voor mensen. Groei Management in & leidinggeven ZAKENWIJZER GROEI beter worden, beter blijven zakenw zer passie voor mensen. Alles verandert. Nu jij nog! Jaaropleiding We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen

Nadere informatie

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland Waar kies je voor? We leven in een dynamische tijd. De wereldeconomie staat voor uitdagingen die in tientallen jaren niet zo groot zijn geweest. Ook het bedrijfsleven moet zich voortdurend aanpassen aan

Nadere informatie

Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap

Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap Zelfleiderschap is dat je jezelf aanstuurt. Je doet wat jij belangrijk, waardevol, leuk of interessant vindt. Je kiest je eigen weg en je zorgt goed voor jezelf.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbo. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de arbocatalogus en over actualiteiten op dit gebied.

Nieuwsbrief Arbo. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de arbocatalogus en over actualiteiten op dit gebied. April 2010 Nieuwsbrief Arbo Inhoudsopgave Website gezondverbond.nl Nieuwe rubriek op de website: In de praktijk Workshop OR-leden aan de slag met de Arbocatalogus, 11 mei 2010 Verbond attendeert arbodiensten

Nadere informatie

Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad

Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad De Gouden tips serie is in 2014-2015 verschenen op www.schateiland.com. Walter Landwier Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad

Nadere informatie

PROGRAMMA De ambtelijk secretaris als adviseur van de OR

PROGRAMMA De ambtelijk secretaris als adviseur van de OR PROGRAMMA De ambtelijk secretaris als adviseur van de OR Data : 16 en 17 februari 2017 en een nakomdag Trainer : Marcel Reijnen Accommodatie : Kontakt der Kontinenten, Soesterberg Projectcode : 17001MRE

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Nieuw in de OR. Vaardigheidstraining

Nieuw in de OR. Vaardigheidstraining Nieuw in de OR Vaardigheidstraining Nieuw in de OR Introductie U bent gekozen, al dan niet met stemmen, in de ondernemingsraad. Gefeliciteerd! Het is een boeiende wereld waar u in gestapt bent. Waar /hoe

Nadere informatie

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik..

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. CNV Unie ledenenquête kunststof- en rubberindustrie oktober 2015 1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. Onzin, daar hebben we vakbonden voor Ben benieuwd

Nadere informatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie Brochure Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie OR en contact met de achterban OR Academy Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie 4 Algemene informatie

Nadere informatie

Vliegende start voor starters Overzicht cursusaanbod voor starters in het onderwijs

Vliegende start voor starters Overzicht cursusaanbod voor starters in het onderwijs Training, cursussen en coaching Vliegende start voor starters Overzicht cursusaanbod voor starters in het onderwijs 2008/2009 Volg een cursus bij AOb scholing Scholing Starters 08-09.indd 1 28-05-2008

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

E-TRAINING VOOR OR-LEDEN. Het nieuwe OR-lid

E-TRAINING VOOR OR-LEDEN. Het nieuwe OR-lid E-TRAINING VOOR OR-LEDEN Het nieuwe OR-lid E-training voor nieuwe OR-leden Introductie In deze training komen vijf, voor nieuwe leden van een Ondernemingsraad zeer belangrijke, thema s aan de orde: - de

Nadere informatie

PRIORITEITEN. drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE

PRIORITEITEN. drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE PRIORITEITEN drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE Ook zo druk, druk, druk? Hebt u het gevoel dat u geleefd wordt door de waan van de dag en dat u altijd tijd te kort hebt? Of hebt u uw zaakjes prima onder controle

Nadere informatie

ARBO IN DE OR. (Naar een veilige en gezonde werkomgeving)

ARBO IN DE OR. (Naar een veilige en gezonde werkomgeving) ARBO IN DE OR (Naar een veilige en gezonde werkomgeving) ARBO in de OR (naar een veilige en gezonde werkomgeving) Introductie U zit in de OR of in een VWGM- / Arbo commissie van de OR en u wilt het veilige

Nadere informatie

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk:

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk: De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt bij het tot stand laten komen van gezondere arbeidsverhoudingen en meer welzijn binnen het bedrijf of de instelling. Op die manier ontstaat bij werknemers een grotere

Nadere informatie

VOOR ONDERNEMINGSRADEN

VOOR ONDERNEMINGSRADEN VOOR ONDERNEMINGSRADEN BESPREEKBAAR MAKEN VAN PSYCHISCHE DIVERSITEIT WERKT! CHECKLIST VOOR ONDERNEMINGSRADEN Psychische aandoeningen komen veel voor. Het kan letterlijk iedereen overkomen. Maar als het

Nadere informatie

Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad

Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad De Gouden tips serie is in 2014-2016 verschenen op www.schateiland.com, op OR TV (Youtube) en in OR Rendement. Walter Landwier Help,

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Cursus Leiderschapsvaardigheden

Cursus Leiderschapsvaardigheden Cursus Leiderschapsvaardigheden Persoonlijk Leiderschap Strategisch Leidinggeven Samenwerken Beleid en Organisatie Leiderschapsvaardigheden en Managementtools Algemene informatie De opleiding Leiderschapsvaardigheden

Nadere informatie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie Trainingen Wij bieden diverse trainingsmogelijkheden op organisatieniveau, directieniveau (M-T s), hoger en middenkader en op teamniveau. Alle trainingen worden zowel op basis van open inschrijving als

Nadere informatie

Time-management Help! Ik houd tijd over

Time-management Help! Ik houd tijd over Time-management Help! Ik houd tijd over Heb jij ook te maken met tijdgebrek? Wil jij overzicht in je werk? Wil jij meer structuur? Wil je meer rust en een meer voldaan gevoel over je werkdag? Leer hoe

Nadere informatie

Vacatures en samenstelling OR

Vacatures en samenstelling OR COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP Vacatures en samenstelling OR SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag T 070 3499 499 E communicatie@ser.nl www.ser.nl September

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

IN COMPANY OPLEIDINGEN

IN COMPANY OPLEIDINGEN IN COMPANY OPLEIDINGEN INHOUDSOPGAVE EXTRA S Extra s Doelgroep.. Agenda.... Opleidingen (vast programma) Van Dossier tot Ontslag... Praktisch Arbeidsrecht.. Flexibele Arbeidsrelaties Nieuwe Stijl... Arbeidsvoorwaarden....

Nadere informatie

BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd?

BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met het Servicebedrijf productgroep HRM van het de workshop: BALANS WERK EN

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN VERETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN Rob ertels 1 SITUATIE Leidinggeven aan verandering - of beter gezegd: continue verbetering - vraagt van de manager van vandaag het vermogen om zowel krachtig te sturen op

Nadere informatie

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER INLEIDING CURSUS PRAKTIJKMANAGEMENT Deze cursus is voor iedereen die binnen de praktijk (voor een deel) verantwoordelijk is voor het dagelijks aansturen van de organisatie,

Nadere informatie

Leiderschap bij C1000

Leiderschap bij C1000 Leiderschap bij C1000 Leiderschap bij C1000 in beeld Module 1: Persoonlijk leiderschap Module 2: Leidinggeven Ander (1op1) Module 3: Leidinggeven Team Module 4: Leiderschap verandering Module 1: Persoonlijk

Nadere informatie

De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst

De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst Sylvia Verhoef, adviseur en manager Opleidingen Anita Buijs, manager bedrijfsvoering backoffice 2 Ben jij de secretaresse van de toekomst? Perfecte

Nadere informatie

OR en interne werkverdeling

OR en interne werkverdeling 1 GITP OR en interne werkverdeling Nico Berghuis 11-10-2012 OR en interne werkverdeling Performa Workshop 11 oktober 2012 2 GITP OR en interne werkverdeling Nico Berghuis 11-10-2012 Even voorstellen >

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Pensioen: werk in uitvoering

Pensioen: werk in uitvoering Ledenonderzoek Pensioen: werk in uitvoering Uitkomsten AWVN-pensioenenquête Pensioen: werk in uitvoering Uitkomsten AWVN pensioenenquête augustus 2014 2014 AWVN De inhoud en het ontwerp van dit document

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 Thematrainingen 2015 Met thematrainingen verdiept u uw persoonlijke medezeggenschapsvaardigheden en kennis. Elke thematraining bestaat uit een combinatie

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9c Competentiescan blz. 1 van 6 Vragen competentiescan POP Overige Functies Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

R A N D V O O R W A A R D E N. Samenstelling: Drs. ing. Simon Troost Versie 1.1

R A N D V O O R W A A R D E N. Samenstelling: Drs. ing. Simon Troost Versie 1.1 1. DE ONDERNEMIN GSRAAD De OR heeft een belangrijke rol bij het vormgeven van het arbeidsomstandighedenbeleid. De wet op de ondernemingsraden en de Arbowet vormen daarbij het wettelijk kader en de OR kiest

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9 Competentiescan blz. 1 van 5 Vragen competentiescan POP Leidinggevenden Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden COMMUNICATIE technieken voor leidinggevenden Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Brochure. Training OR en financiën in 2 dagen. Wegwijs in het financiële doolhof

Brochure. Training OR en financiën in 2 dagen. Wegwijs in het financiële doolhof Brochure Training OR en financiën in 2 dagen Wegwijs in het financiële doolhof 1 Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Training OR en financiën in 2 dagen 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7

Nadere informatie

Integraal coachen. Meedenken en faciliteren bij ambities, dilemma s of problemen op de werkvloer

Integraal coachen. Meedenken en faciliteren bij ambities, dilemma s of problemen op de werkvloer Integraal coachen Meedenken en faciliteren bij ambities, dilemma s of problemen op de werkvloer DATUM 1 maart 2014 CONTACT Steef de Vries MCC M 06 46 05 55 57 www.copertunity.nl info@copertunity.nl 2 1.

Nadere informatie

Advies Coaching Training

Advies Coaching Training Advies Coaching Training Denken Delen DoenDuurzaam powered by DHC Employability Scan & PAP Employability heeft veel definities met als kern dat iemand zijn brood kan verdienen. Nu en in de toekomst. Voor

Nadere informatie

Brochure. Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag. Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk

Brochure. Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag. Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk Brochure Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag 4 Algemene informatie over de training

Nadere informatie

Pensioen voor uw werknemers. van uw wensen naar een passende oplossing. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Pensioen voor uw werknemers. van uw wensen naar een passende oplossing. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Pensioen voor uw werknemers van uw wensen naar een passende oplossing verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Onze dienstverlening in schijven Pensioen is een waardevolle arbeidsvoorwaarde voor uw

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

Hoe ondernemend is jouw OR?

Hoe ondernemend is jouw OR? Hoe ondernemend is jouw OR? WORKSHOP OR IMPULSE 2015 WWW.OOSTERHOORNMZ.NL 1 Wensen bestuurder en OR Bestuurders krijgen graag input van de OR OR wil graag vroeg bij bepaalde onderwerpen worden betrokken

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode April t/m juni 2017 10 modules verdeeld over 7 lesdagen Locatie Driebergen en Eindhoven www.huisartsvanmorgen.nl

Nadere informatie

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Brochure Training HR en timemanagement In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Training HR en timemanagement 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

Training Slimmer tijd benutten

Training Slimmer tijd benutten Training Slimmer tijd benutten Persoonlijke effectiviteit - Slimmer tijd benutten i.p.v. timemanagement door inzet van het Personal Dashboard Er moet steeds meer gedaan worden met minder mensen. Hoe doe

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris II

Leergang Ambtelijk Secretaris II Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten de leergang met een uitgebreide kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting op het programma en de werkwijze.

Nadere informatie

De WOR kent ook de bespreking algemene gang van zaken. Deze moet twee keer per jaar worden gehouden. Hierbij kijkt u terug op de resultaten van de

De WOR kent ook de bespreking algemene gang van zaken. Deze moet twee keer per jaar worden gehouden. Hierbij kijkt u terug op de resultaten van de BIJLAGE 1: DE ONDERNEMINGSRAAD De ondernemingsraad heeft een belangrijke rol bij het vormgeven van het arbeidsomstandighedenbeleid. Hun rechten (en plichten) staan beschreven in de wet op de ondernemingsraden

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Periode maart t/m juni 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen www.huisartsvanmorgen.nl P R A K T I J K M A N A G E M E N T De opleiding tot praktijkmanager

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter!

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter! Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV Samen werkt beter! Voorwoord Voor je ligt het jaarverslag van de ondernemingsraad (OR) van Delfluent Services BV. In het jaarverslag vermeld de OR welke zaken het

Nadere informatie