Jaarverslag Servicecentrum Studie & Beroep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. Servicecentrum Studie & Beroep"

Transcriptie

1 Servicecentrum Studie & Beroep Jaarverslag 2012

2 Jaarverslag 2012 Servicecentrum Studie & Beroep

3 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 1 2. Verslag van de dienst 2.1 Strategie Realisatie speerpunten genoemd in jaarplan Realisatie activiteiten Diagnose en advies individueel Diagnose en advies groepsgewijs Studie en Handicap Specialistische trainingen Absolute getallen Aanvragen per college of externe instantie Tests en toetsen ICE en AMN Overige werkzaamheden Bedrijfsvoering a. Financiën 20 b. Personeel Vooruitblik naar

4 1. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2012 van het Servicecentrum Studie & Beroep. Het jaar waarin de wet op Passend Onderwijs definitief door de Eerste Kamer goedgekeurd werd. Na even pas op de plaats gemaakt te hebben om de ontwikkelingen af te wachten, zijn de voorbereidingen meteen na goedkeuring weer opgepakt door SS&B in samenwerking met de zorgcoördinatoren van de acht colleges. Gezamenlijk gaan we een zo eenduidig mogelijk beleid opzetten om Passend Onderwijs binnen ons ROC goed te positioneren. De verbinding met de regionale samenwerkingsverbanden en de toeleverende scholen is hierbij een belangrijk aandachtspunt was ook het jaar waarin het Virtuele Loket voor de Plusvoorzieningen omgezet werd in het Plusloket. Het Plusloket beschikt over een eenduidig registratiesysteem voor het signaleren, registreren en monitoren van de overbelaste jongeren uit de regio (RMC 34), de doelgroep van de Plusvoorzieningen. Bovendien verzorgt SS&B de indicering van de studenten die in het MBO overbelast zijn. Na indicering worden zij verwezen naar de Plusvoorziening of krijgen zij een Pluscoach. Dit alles om ervoor te zorgen dat ze niet ongediplomeerd het onderwijs verlaten. De vraag naar specialistische trainingen wordt steeds groter. In 2012 is de door ons i.s.m. Multi-Move ontwikkelde training ASFA-sport in het reguliere programma van SS&B opgenomen. De komende 3 jaar wordt deze training gedeeltelijk bekostigd uit de VSVmiddelen. Deze training voorziet in een behoefte zowel op het VMBO als op het MBO doordat leerlingen die in het agressieve spectrum zitten, handvatten krijgen om hun gedrag zodanig te keren dat ze anderen niet kwetsen. Een pareltje onder de trainingen dat een belangrijke bijdrage levert aan het terugdringen van VSV. Diny Norbart Diensthoofd Servicecentrum Studie & Beroep Jaarverslag 2012 SS&B 1

5 2. Verslag van de dienst 2.1 Strategie (geplande invulling van de aandachtsgebieden) Personeelsontwikkeling en management Aandacht voor het individu waarbij maximale talentontplooiing voorop staat, zowel voor deelnemers als voor medewerkers. Alle medewerkers van SS&B zijn professionals en krijgen de gelegenheid zich verder te bekwamen en te ontwikkelen. Hierbij is het belangrijk dat medewerkers binnen het scala van werkzaamheden van SS&B breed inzetbaar zijn, waarbij persoonlijke affiniteit zeker niet uit het oog verloren wordt. Aan de brede inzetbaarheid is in 2012 verder gestalte gegeven. Zo wordt de vraag naar specialistische trainingen steeds groter. Een van psychologen is NLP geschoold in 2012, zodat zij ook (incidenteel) voor deze trainingen ingezet kan worden. Ook bij de invulling van een vacature is de voorkeur gegeven aan een medewerkster die breed inzetbaar is en die bovendien op korte termijn geregistreerd kan worden in het Register Beroepskeuze Adviseurs. Voor elke medewerker moet het mogelijk zijn een accent te leggen op die werkzaamheden die het best passen bij zijn of haar talent en/of affiniteit. In de cyclus van functioneringsgesprekken is in beeld gebracht waar de scholingsbehoeften van de individuele medewerkers liggen. Dit zal leiden tot een scholingsplan van SS&B-breed, waarbij niet alleen rekening gehouden wordt met de toekomstige ontwikkelingen, maar ook met de persoonlijke voorkeuren van de medewerkers. Naast de investering in de eigen organisatie wil het SS&B de medewerkers binnen de colleges en scholen ondersteunen en adviseren bij de uitvoering van hun taken binnen het zorgdomein. Ook in 2012 zijn veel adviesvragen binnengekomen; deze variëren tussen advies hoe om te gaan met een suïcidale leerling tot een trainingstraject voor nieuwe mentoren. We handelen en denken inclusief: Niemand langs de kant of buiten het maatschappelijke speelveld Ondanks het steeds beter vormgegeven proces van keuzebegeleiding op onze VMBOscholen blijft er een doelgroep waarvoor het kiezen van een juiste vervolgopleiding erg lastig is. SS&B zet alle mogelijke instrumenten in om talenten en competenties in beeld te brengen en deelnemers van een gedegen advies te voorzien. Het gaat hierbij niet alleen om de deelnemers met een beperking, waarvoor de trajectbegeleiders Studie en Handicap specifiek werkzaam zijn, maar ook om deelnemers die om andere redenen geen overwogen keuze kunnen maken. SS&B werkt in een wegenwachtmodel voor zowel de VMBO-scholen als de MBO-colleges. De kracht van SS&B is het maximale uit elke student te halen. Elke deelnemer moet gefaciliteerd worden om zijn talenten maximaal te ontwikkelen een student die niet weet welke opleiding of welk beroep te kiezen: SS&B ondersteunt bij het keuzeproces door onderzoek en advies; een student van wie onduidelijk is wat hij kan: welk niveau, welke onderwijsvorm. Middels onderzoek en advies bepaalt SS&B waar de grenzen en de mogelijkheden liggen; de student die problemen ervaart, maar niet weet hoe deze op te lossen: door onderzoek worden oorzaken achterhaald en oplossingsrichtingen voorgesteld; de student die specialistische zorg en aandacht nodig heeft, kan deze krijgen van of via SS&B Jaarverslag 2012 SS&B 2

6 SS&B wil een expertisecentrum zijn voor alle VMBO-scholen en MBO-colleges van het ROC. Het dienstenpakket van het SS&B wordt zorgvuldig afgestemd op de vraag van alle scholen die onder het ROC ressorteren. Nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs vragen om nieuwe diensten van SS&B, maar ook het toegenomen aantal deelnemers met een kleine of wat grotere beperking zorgt ervoor dat SS&B haar diensten, waaronder de trainingen, zo goed mogelijk op de vraag afstemt. Dit alles om de instituten zoveel mogelijk te ontzorgen en te laten beschikken over specifieke expertise. Versterking beroepskolom VMBO-MBO SS&B levert vanuit haar core business een belangrijke bijdrage aan de overgang van VMBO naar MBO: de scholen en colleges vroegen vele onderzoeken aan, omdat er twijfels waren over de capaciteiten of de juistheid van de keuze. de trajectadviseurs Studie en Handicap hebben ouderavonden verzorgd op de scholen voor Speciaal Voortgezet Onderwijs. Vervolgens meldden ouders zich met hun kind aan voor een individuele afspraak waarin de mogelijkheden van de betreffende aspirant-deelnemer in beeld gebracht werden en waarin ze een helder advies kregen voor een passende opleiding. Verder brengen wij de professionals uit de zorgstructuur van VMBO en MBO structureel bij elkaar voor uitwisseling, afstemming en overleg:: Zorgcoördinatoren VMBO-MBO; Psychologen/orthopedagogen VMBO-MBO; SchoolMaatschappelijk Werkers VMBO-MBO Dat doen we door het organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten en studiemiddagen voor zowel VMBO als MBO. Het is absoluut niet de bedoeling een vergadercultuur in het leven te gaan roepen, maar elkaar kennen is elkaar opzoeken en gebruik maken van elkaars kracht. Alles ten dienste van de student die ten volle moet profiteren van een goed vormgegeven zorgstructuur. Elk talent telt: Passend Onderwijs! Passend onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs. Voor elk kind en iedere jongere onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Geen kind tussen wal en schip. Dit geldt voor alle sectoren in het onderwijs, ook voor het MBO. Centraal staat de vraag: wat heeft een leerling nodig, hoe kan dat worden georganiseerd en wie zijn daarvoor nodig? Goed onderwijs is de basis voor passende ondersteuning. Goed onderwijs betekent docenten met didactische kwaliteiten, een positief pedagogisch klimaat, kunnen omgaan met verschillen, aandacht voor talentontwikkeling, handelingsgericht werken en meetbare resultaten. ROC West-Brabant beschouwt het als een maatschappelijke opdracht om voor elke jongere te onderzoeken welke mogelijkheden de opleiding kan bieden, aansluitend bij wat hij/zij kan. De mogelijkheden daartoe zijn echter niet onbeperkt. Zichtbaar is dat het aantal jongeren met een specifieke onderwijs- of zorgbehoefte stijgt. Combineer dit met het gewicht dat toegekend wordt aan het behalen van hoge rendementscijfers en het is duidelijk dat het onderwijs voor een enorme opdracht staat. Een opdracht die we gezamenlijk vol verve zullen oppakken! Jaarverslag 2012 SS&B 3

7 2.2 Realisatie speerpunten genoemd in jaarplan 2012 In het jaarplan 2012 was een viertal speerpunten geformuleerd die hieronder beschreven worden: Actiecluster 1: Expertisecentrum Masterplan Breda De doelstelling was de vorming van een Expertisecentrum Masterplan Breda, een netwerk dat specialisten op het gebied van leerlingenzorg verbindt. De mogelijkheden zijn onderzocht of het Expertisecentrum zou kunnen aanhaken bij of opgaan in het SS&B. Gedurende het traject is de koers gewisseld en is mede op instignatie van de bestuurders van SKVOB ervoor gekozen om het Expertisecentrum los van SS&B te positioneren. Belangrijkste reden was de evenredige inbreng van scholen die onder ROC West-Brabant vallen en de scholen die onder SKVOB vallen. Op termijn zal het Expertisecentrum mogelijk de diensten verlenen aan alle scholen die onder het Regionaal Samenwerkingsverband Breda e.o. vallen. Wel wordt gestreefd naar een nauwe samenwerking tussen het Expertisecentrum en het SS&B, zodat met name binnen Passend Onderwijs er een naadloze doorstroom van leerlingen kan plaatsvinden. Actiecluster 2: Efficiencyslag procedures Door IT Workz is een systeem ontwikkeld waardoor de procedure van aanmelding voor diensten van SS&B, uitnodiging, verslaglegging, digitaal archief, registratie, enz. verder geprofessionaliseerd is. Het systeem wordt gevoed door Edictis. Via dit systeem vindt ook de registratie en de monitoring van de zgn. Plusleerlingen (overbelaste jongeren) plaats. Actiecluster 3: Voorbereiding Passend Onderwijs Na een aanvankelijke pas op de plaats omdat er onduidelijkheid was over het wetgevingstraject Passend Onderwijs, zijn de voorbereidingen na goedkeuring door de Eerste Kamer weer opgepakt. Samen met de zorgcoördinatoren van de colleges en in nauw overleg met vertegenwoordigers van de Regionale Samenwerkingsverbanden werkt SS&B aan alle onderdelen die in het plan van aanpak zijn opgenomen. Ook in het jaarplan van 2013 neemt Passend Onderwijs weer een belangrijke plaats in. Actiecluster 4: ESF Praktijkschool SS&B is op zoek gegaan naar een bruikbare beroepskeuzetest voor de tweedejaars leerlingen van de Praktijkschool. Er is een test geselecteerd en deze is als een pilot uitgezet binnen de Praktijkschool. De test voldeed prima aan de gestelde eisen, echter de rapportages waren niet bruikbaar voor deze doelgroep. Een aanpassing bleek niet mogelijk te zijn, waardoor deze test niet gebruikt zal gaan worden. De zoektocht naar adequaat testmateriaal gaat door. Jaarverslag 2012 SS&B 4

8 3. Realisatie activiteiten in Diagnose en advies individueel Ook in 2012 zijn weer veel individuele onderzoeken aangevraagd bij het Servicecentrum. Totaal zijn er 2187 individuele diensten verleend. Dit is nagenoeg gelijk aan het aantal van vorig jaar. Wel zit er een verschuiving in de soort diensten die aangevraagd worden. Zo zijn er minder individuele beroepskeuze-onderzoeken aangevraagd, maar zit er een stijging bij de capaciteitenonderzoeken, de persoonlijkheidsonderzoeken en de ASFA-onderzoeken. De laatste zijn onderzoeken naar faalangstig gedrag om te bepalen of een student in aanmerking komt voor een faalangstreductietraining. De trainingen ASFA-sport (voor VMBO) en agressieregulatie (voor MBO) zijn in 2011 als een pilot opgestart door SS&B. De ASFAsport in samenwerking met Multimove en Aleco en de agressieregulatie i.s.m. GGZ. De ASFA-sport is in 2012 definitief in het trainingsprogramma opgenomen, vanwege de geweldige resultaten van deze training. De agressieregulatie i.s.m. GGZ is minder succesvol gebleken. Daarom is ervoor gekozen om voor de studenten van het MBO ook de ASFA-sport in te zetten. Er heeft pas 1 training plaatsgevonden en de resultaten zijn veelbelovend. Mogelijk wordt ook deze training definitief in het programma opgenomen. 600 Diagnose en advies individueel Aantal diensten Diagnose en advies groepsgewijs Hieronder ziet u het overzicht van de testen en toetsen die SS&B groepsgewijs heeft afgenomen. Het gaat hier met name om beroepskeuzeonderzoeken en LWOO-onderzoeken. De groepsgewijze afname van capaciteitenonderzoeken en persoonlijkheidsonderzoeken is Jaarverslag 2012 SS&B 5

9 enigszins gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Colleges nemen zelf de intaketest van AMN af bij alle nieuwe studenten. Inmiddels zijn op bijna alle colleges medewerkers geschoold door de trajectadviseurs van SS&B om de AMN-test af te nemen en te interpreteren. Een mooie ontwikkeling, omdat de uitslagen van de test gebruikt worden om de begeleiding van de nieuwe leerlingen optimaal in te zetten. Bovendien spoort deze test eventuele deficiënties op, zodat meteen duidelijk is, op welke gebieden de student extra aandacht nodig heeft Diagnose en advies groepsgewijs Aantal studenten Studie en Handicap In 2012 bedraagt het aantal studenten dat een beroep deed op de adviseurs Studie en Handicap 409. De geringe daling ten opzichte van 2011 is te verklaren, doordat de doorstroom van praktijkschoolleerlingen naar het MBO verlopen is zonder een persoonlijk adviesgesprek met de trajectadviseurs van Studie en Handicap. Alle 52 leerlingen zijn in maart en oktober via het Servicecentrum getest op capaciteiten en persoonskenmerken en zij kregen een persoonlijk uitgewerkt verslag met een advies met betrekking tot hun vervolgopleiding. De gesprekken hierover zijn door collega s van de Praktijkschool gevoerd. 409 Studenten met een functiebeperking zijn in 2012 door de trajectadviseurs Studie en Handicap ondersteund bij het vinden van een passende opleiding of bij het verkrijgen van de juiste voorzieningen om een opleiding met succes te kunnen doorlopen. Het totaal aantal studenten met Leerling Gebonden Financiering dat op onze MBO-opleidingen ingeschreven staat, is momenteel 377. Hieronder treft u een overzicht van de aantallen deelnemers in het MBO met een rugzakje en de daarbij behorende bekostiging vanuit het Ministerie van OC&W. SS&B heeft het totaaloverzicht voor 7 colleges (excl. Prinsentuin), verzorgt de administratie en regelt de doorbetalingen. SS&B verzorgt tevens de aanvraag voor LGF voor Radius-, Vitalis-, Markiezaat- en Cingel College. De andere vier colleges verzorgen de aanvragen zelf. Jaarverslag 2012 SS&B 6

10 Overzicht LGF Schooljaar Totaal ontvangen voor MBO (excl. PC) Aantal deelnemers , , , , , Prinsentuin College , , , , ,66 39 Deze studenten volgen met ondersteuning (bijvoorbeeld door middel van ambulante begeleiding) een van onze MBO-opleidingen. We hebben gekeken naar de effecten van de LGF-ondersteuning in De gegevens van Prinsentuin College zijn ons helaas niet bekend en daarom niet meegenomen in de effectmeting. Effectmeting LGF schooljaar Aantal LGF Uitstroom totaal Waarvan mèt diploma Waarvan zonder diploma Nog in opleiding ROC WB totaal Radius Markiezaat Florijn Vitalis Cingel Zoomvliet Kellebeek (waarvan 13 doorstroom naar niv. 2!) Maar ook buiten deze doelgroep is er een toenemend aantal studenten met een beperking dat net geen indicatie voor LGF heeft, maar wel extra begeleiding nodig heeft om een MBOopleiding succesvol af te ronden. Studie en Handicap heeft extra begeleidingsuren toegekend voor studenten die niet LGFgerechtigd zijn, maar wel extra ondersteuning nodig hebben op grond van een functiebeperking. Jaarverslag 2012 SS&B 7

11 Met name het Vitalis College en Radius College maken veelvuldig gebruik van deze mogelijkheid, maar ieder college mag een beroep doen op dit geoormerkte budget. Extra begeleidingsuren aantal studenten Vitalis Radius Cingel Florijn Markiezaat Kellebeek Zoomvliet Prinsentuin Totaal Er zijn in schooljaar uren toegekend en in tot nu toe Het gaat dus om klokuren die ingezet worden om net dat beetje extra begeleiding te geven aan die studenten die dat nodig hebben. De studenten die de extra begeleiding krijgen worden gevolgd en in onderstaand overzicht is te lezen wat de resultaten waren in het schooljaar Positieve resultaten waaruit blijkt dat de extra investering van uren zeker loont. Resultaten schooljaar Aantal studenten Diploma behaald 8 Over naar volgend leerjaar 32 Leerjaar opnieuw of verlenging traject 3 Nieuwe opleiding gestart binnen ROC West-Brabant 8 Opleiding afgebroken 3 Totaal 54 Steeds meer VMBO en VSO-scholen stimuleren hun leerlingen al vóór de aanmelding bij een college zich aan de melden bij de Trajectadviseurs Studie en Handicap. Dit is een goede ontwikkeling, want op deze manier worden de leerlingen begeleid bij hun keuze en wordt voorkomen dat ze voor een opleiding kiezen die gezien de beperking niet passend is. Bovendien zorgen de trajectadviseurs voor een warme overdracht. Met de invoering van Passend Onderwijs (uitgesteld tot ) zal er voor de studenten die een beroep kunnen doen op de Leerling Gebonden Financiering het een en ander gaan veranderen. De bekostigingssystematiek gaat veranderen en de REC s worden opgeheven. Ons ROC zal deze gelden rechtstreeks ontvangen en hiermee invulling moeten gaan geven aan de zorg voor leerlingen met een functiebeperking. Om de benodigde expertise aan het ROC te binden heeft de Raad van Bestuur de intentie uitgesproken om een aantal ambulante begeleiders van REC 4 aan het ROC te binden met ingang van 1 augustus Jaarverslag 2012 SS&B 8

12 3.4. Specialistische trainingen ASFA-training Er is een groot beroep gedaan op onze trajectadviseurs om ASsertiviteits- /FAalangstreductietrainingen (ASFA) te geven. Er zijn 51 groepen ASFA-(sport) getraind van gemiddeld 5 studenten en 12 studenten hebben een individuele training gehad. De trainingen op zowel VMBO als MBO worden goed beoordeeld door studenten en docenten. Steeds meer VMBO-scholen hebben de weg naar het Servicecentrum gevonden. De ASFA-training is juist op het VMBO van groot belang, omdat de leerlingen dan nog aan het begin staan van hun onderwijscarrière. De trajectadviseurs hebben trainingen ontwikkeld die uitstekend bij de doelgroep passen. Naast de cognitieve benadering worden de leerlingen ook benaderd met muziek en creatieve activiteiten om zo bewust en onbewust gedrag positief te beïnvloeden. De training wordt afgesloten met een presentatie waarin iedere leerling zich profileert en laat zien dat hij de aangereikte handvatten kan toepassen. Het was fijn met een klein groepje te zijn. Hierdoor konden we ver ingaan op persoonlijke situaties. Ik heb hier veel van geleerd en het zal me zeker verder helpen bij alles wat ik nog ga tegenkomen in het leven. In 2011 is een pilot opgestart van een ASFA-training gecombineerd met sport. Deze training is met name bedoeld voor leerlingen op het VMBO die in het agressieve spectrum zitten. De leerlingen leren voor zichzelf op te komen zonder een ander psychisch of lichamelijk te kwetsen. Door hen te laten ervaren waar hun grenzen ten aanzien van te tolereren gedrag liggen en hen hier succesvolle momenten in te laten meemaken wordt dit bereikt. Omdat de pilot erg succesvol was en goed beoordeeld werd, is de ASFA-sport definitief in het trainingsaanbod van SS&B opgenomen. De training is ook ingezet voor de studenten van het MBO en ook voor deze doelgroep blijkt de training succesvol te zijn. Counseling Ook dit jaar zijn er weer verschillende aanvragen bij het SS&B binnen gekomen voor counseling. De problemen concentreren zich voornamelijk op sociaal-emotioneel en gedragsmatig vlak. Studenten leren dat een andere gedachtegang en/of houding kan leiden tot een beter functioneren. Door middel van onder andere NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) wordt inzichtelijk gemaakt dat de student verantwoordelijk is voor het eigen gedrag. Dat wil zeggen dat studenten leren de regie over hun eigen gedrag te hebben, wat hen een enorm scala aan keuzemogelijkheden biedt. Hierdoor krijgen zij direct controle over hun gedrag, die hen helpt hun doel te bereiken. Door NLP kan zeer efficiënt en doelgericht, maar bovenal op een positieve manier aan het sociaal-emotionele welbevinden van studenten worden gewerkt. Ik had nooit gedacht dat ik een gewoonte van 7 jaar binnen ongeveer 4 maanden zou kunnen doorbreken. Ik zal deze ervaring nooit vergeten. Dit heeft mijn leven veranderd. Sinds deze confrontatie met mijn eigen ik, is het heel snel gegaan. Door dit traject ben ik weer een jonge gast van 21 jaar en geniet ik optimaal van het leven. Het was in het begin wel echt zwaar voor mij om mezelf bloot te stellen, maar het is gelukt en ben er heel erg trots op. Jaarverslag 2012 SS&B 9

13 In onderstaande grafiek is af te lezen hoeveel studenten van VMBO en MBO de ASFA- (sport) trainingen gevolgd hebben. Ook de counseling is opgenomen. 300 Specialistische trainingen (individueel en groepsgewijs) 250 Aantal studenten Asfa Indiv. en groepsgewijs Counseling De trainingen Sterk naar de BPV, BPV verwerven, BPV behouden en Leren studeren zijn niet opgenomen. Aan deze vier trainingen hebben totaal 25 studenten deelgenomen. Jaarverslag 2012 SS&B 10

14 3.5. Absolute getallen: aantal studenten/leerlingen + docenten/mentoren In onderstaande tabel staan de absolute getallen vermeld van de studenten die gebruik gemaakt hebben van de diensten van SS&B Absolute getallen studenten Groepsgewijs Individueel In totaal hebben 4269 studenten gebruik gemaakt van de diensten van SS&B. Het aantal geleverde diensten is hoger, omdat voor een groot aantal studenten meerdere diensten afgenomen worden. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden in de dienstverlening van SS&B. Het aantal individuele trajecten is toegenomen en het aantal groepsonderzoeken is iets verder afgenomen, omdat een toenemend aantal colleges gebruik maakt van de licenties van SS&B voor groepsafnames van bijv. de AMN test. Hiertoe zijn medewerkers van de colleges geschoold door trajectadviseurs van SS&B. Bij de groepsgewijze diensten heeft een grote verschuiving plaatsgevonden van de diagnose naar de trainingen. Ook voor mentoren en docenten heeft SS&B diensten verleend. Het ging hier met name om voorlichting en informatievragen van mentoren (111 docenten); overleg met en vragen van mentoren over studenten (193 docenten); cursussen onder andere TOA en AMN en overdracht naar VMBO-docenten na ASFA-training (93 docenten). Bovendien hebben 161 docenten een workshop van SS&B gevolgd Aanvragen per college of externe instantie Hieronder is een overzicht opgenomen waarop te zien is hoeveel aanvragen per college bij het SS&B zijn binnengekomen. Het gaat om het aantal diensten dat door de VMBO-scholen en MBO-colleges is aangevraagd. Een dienst kan zijn een individueel persoonlijkheidsonderzoek, maar het kan ook een ASFA training zijn voor een groep of een LWOO onderzoek voor een klas. Hoewel dit in de laatste twee voorbeelden om meerdere personen gaat, wordt toch steeds 1 dienst gerekend. In de tabel is geen rekening gehouden met de grootte van de colleges. Jaarverslag 2012 SS&B 11

15 aantal diensten Diensten per opdrachtgever* *Let op: een totaal van 260 diensten is in bovenstaande tabel niet ondergebracht, omdat bij de overgang naar een nieuw planningssysteem twee diensten op een andere wijze in de managementrapportage geregistreerd zijn. De twee diensten capaciteitenonderzoek en persoonlijkheidsonderzoek zijn in het nieuwe systeem geregistreerd als competentieonderzoek. Het aantal leerlingen/studenten dat zelf een beroep doet op SS&B is dit jaar enigszins afgenomen. De meesten zijn bij ons terechtgekomen via een verwijzing van de scholen of de colleges. Individuele leerlingen of studenten kunnen zelf een adviesgesprek studie en beroep of een adviesgesprek studie en handicap aanvragen. Deze twee diensten van het Servicecentrum zijn beschikbaar voor alle (toekomstige) studenten van ons ROC. Alle overige onderzoeken en trainingen vinden alleen op doorverwijzing plaats. Conclusie uit bovenstaande tabel is dat nagenoeg alle instituten diensten afnemen van SS&B. Uiteraard speelt de grootte van het instituut een rol bij het aantal diensten dat een college afneemt. In de grafiek hieronder zijn de VMBO-scholen uitgesplitst. In de grafiek is het aantal diensten weergegeven. Het grootste gedeelte van de diensten bestaat uit faalangstreductietrainingen en de onderzoeken die daaraan vooraf gaan. Maar ook LWOO-onderzoeken, intelligentieonderzoeken, dylexieonderzoeken, counseling en beroepskeuzeonderzoeken worden aangevraagd. Jaarverslag 2012 SS&B 12

16 VMBO Tests en toetsen ICE en AMN Afname AMN 2012 Ook de AMN-test (Assess, Manage en Navigate )is weer breed ingezet. De intaketest geeft inzicht in de capaciteiten, persoonlijkheid en competenties van een deelnemer, geeft advies over de gewenste begeleidingsstijl, en geeft inzicht in de resultaten van individuele deelnemers en van groepen. Door de koppeling aan de competentiesleutel is eenvoudig vast te stellen voor welke competenties de deelnemer meer of minder aanleg heeft. Hiermee kunnen de MBO-colleges een advies op maat geven en een geschikte begeleidingsvorm kiezen. Deze tests zijn door de instituten zelf afgenomen en geïnterpreteerd. Hiertoe zijn diverse collega s binnen de instituten door een trajectadviseur van SS&B geschoold. In 2013 gaat Prinsentuin College starten met een pilot AMN en bij het Cingel College is het zorgteam geschoold in afname en interpretatie van AMN. Of zij AMN ook daadwerkelijk gaan inzetten is op dit moment niet duidelijk. Jaarverslag 2012 SS&B 13

17 AMN afname 2012 Vitalis College Zoomvliet College Radius College Markiezaat College Kellebeek College Servicecentrum College Aantal AMN testen Kosten Markiezaat College ,84 Zoomvliet College ,85 Kellebeek College ,84 SS&B ,22 Radius College ,94 Florijn College Cingel College Prinsentuin College Vitalis College ,80 Totaal ,48 Afname TOA 2012 De TOA bevat een grote hoeveelheid betrouwbare en gevalideerde toetsen op het gebied van rekenen, taal en Leren Loopbaan en Burgerschap. Opleidingen kunnen de TOA officieel inzetten als exameninstrument voor Nederlands, Engels en Duits. De Inspectie van het Onderwijs heeft de TOA in 2009 als geheel beoordeeld en voldoende bevonden. Alle taaltoetsen in de TOA zijn gekoppeld aan de Referentieniveaus van Meijerink of aan het CEF (Common European Framework of Reference). Er zijn intake, voortgangs- en afsluitende toetsen volgens het raamwerk Rekenen/Wiskunde en toetsen aansluitend op de Referentieniveaus van Meijerink. De toetsen rekenen geven niet alleen een niveau-uitslag maar geven ook een score per deelvaardigheid zodat er een diagnose ontstaat van de mogelijke rekenproblemen van een kandidaat. Uit onderstaande tabel blijkt dat inmiddels de meeste Colleges de weg naar de TOA-toetsen gevonden hebben. Ze worden niet alleen Jaarverslag 2012 SS&B 14

18 ingezet als examens, maar ook de 0-metingen worden gebruikt om het aanvangsniveau voor zowel rekenen als taal vast te stellen van de nieuwe instroom studenten. SS&B heeft een licentie afgesloten voor 3 jaar, waardoor de kosten per afgenomen toets aanzienlijk gereduceerd konden worden. Afname TOA 2012 College jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal Vitalis Totaal Vitalis Welzijn Vitalis Veiligheid Vitalis GHZ Vitalis MCUV Prinsentuin Radius Kellebeek Totaal Kellebeek dienstverlening Kellebeek NOVA AKA BoZ ISK oost Kellebeek NOVA AKA Breda Kellebeek Matchpoint Kellebeek Via NT Oost Florijn Cingel Zoomvliet Totaal Zoomvliet Zoomvliet Hotelschool Servicecentrum Totaal aantal Toetsen Kosten excl. BTW Jaarverslag 2012 SS&B 15

19 In onderstaand schema is te zien dat het aantal TOA toetsen dat afgenomen wordt nog steeds groeit. SS&B zal in overleg met de colleges gaan om te achterhalen of deze toetsen ook met de invoering van de centrale examinering nog in deze mate afgenomen zullen worden of dat er gekozen gaat worden voor andere toetsinstrumenten. Aantal toetsen TOA 2010 t/m Overige werkzaamheden Plusloket SS&B is voorzitter van het Plusloket. Het Plusloket beschikt over een eenduidig registratiesysteem voor het signaleren, registreren en monitoren van de overbelaste jongeren, de doelgroep van de Plusvoorzieningen. Voor het MBO verzorgt SS&B ook de indicering voor de overbelaste jongeren. Na indicering wordt de jongere doorverwezen naar de Plusvoorziening of wordt besloten dat voor betreffende jongere een traject met een Pluscoach de voorkeur heeft, zodat de deelnemer in de eigen opleiding kan blijven. Vanuit de Plusvoorzieningen worden vier projecten bekostigd: 1. Plusvoorziening RSV Breda e.o.: de Observatieklas (de Rotonde) 2. Plusvoorziening RSV Bergen op Zoom e.o.: Transferium 3. Plusvoorziening RSV Roosendaal e.o. 4. Plusvoorziening MBO gepositioneerd bij Matchpoint en AKA (Kellebeek) Vanuit het Plusloket zijn de projectleiders van de vier voorzieningen een aantal keren per jaar bij elkaar gebracht om: verslag uit te brengen over de stand van zaken; kennis over te dragen en met elkaar te delen; knelpunten en positieve ervaringen met elkaar te bespreken; casussen te bespreken; problemen op te lossen; Jaarverslag 2012 SS&B 16

20 Aantal Plusleerlingen per voorziening Regionaal MBO Bergen op Zoom VO Breda VO Roosendaal VO Indicaties Regionaal MBO Bergen op Zoom VO Breda VO Roosendaal VO Indicaties Totaal Regionaal MBO Bergen op Zoom VO Breda VO Roosendaal VO Huisvesting Financiën Sociaal maatschappelijk functioneren Criminaliteit in de directe omgeving Lichamelijke of psychische gezondheid Instabiele thuissituatie Lage sociaal economische status ouders Verslavingsgedrag Anders Jaarverslag 2012 SS&B 17

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 ZOOMVLIET COLLEGE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 2 2 Directieverslag 3 2.1 Strategie 3 2.2 Realisatie van speerpunten opgenomen in het Jaarplan 2013 5 3 Prestaties

Nadere informatie

Iedereen succesvol op Deltion!

Iedereen succesvol op Deltion! Projectgroep Passend Onderwijs Adviesnota Iedereen succesvol op Deltion! Zwolle, 20 april 2012 (geactualiseerd 3 december 2012) Adviesnota Projectgroep Passend Onderwijs Pagina 1 1.Inleiding Deltion bereidt

Nadere informatie

Zicht op Passend Onderwijs In het ROC van Amsterdam en Flevoland

Zicht op Passend Onderwijs In het ROC van Amsterdam en Flevoland Zicht op Passend Onderwijs In het ROC van Amsterdam en Flevoland Versie: 1.3 Auteurs: ROCvA Steunpunt Studie en Handicap: D. Verbeek ROCvA Loopbaan Expertise Centra: P. Ronday Datum: 20-12-12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Cingel Col ege JAARVERSLAG 2013

Cingel Col ege JAARVERSLAG 2013 Cingel College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 1. Voorwoord van directeur Voor u ligt het jaarverslag 2013 van het Cingel College. Daarin wordt kort teruggeblikt naar de activiteiten die vorig jaar hebben

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief Kellebeek College Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Kellebeek College In het juiste perspectief Datum: 31 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie

Nadere informatie

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van de speerpunten... 4 3. Prestaties 2013... 9 3.a Wettelijke

Nadere informatie

Kellebeek College JAARVERSLAG 2013

Kellebeek College JAARVERSLAG 2013 Kellebeek College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Kellebeek College Datum: 8 april 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 2. Directieverslag 4 2.a Strategie 4 2.b Realisatie van speerpunten opgenomen in het

Nadere informatie

Samen bouwen aan jouw toekomst. ondersteuningsplan passend onderwijs

Samen bouwen aan jouw toekomst. ondersteuningsplan passend onderwijs Samen bouwen aan jouw toekomst ondersteuningsplan passend onderwijs mei 2015 1 Inhoudsopgave Vooraf 4 Hoofdstuk 1 Inleiding...5 Hoofdstuk 2 Organisatie Onderwijs en Zorg...8 2.1 Algemene gegevens...8 2.2

Nadere informatie

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 Leeswijzer Dit jaarverslag is geschreven voor alle stakeholders van ROC Menso Alting. Allereerst voor het ministerie van OCW, maar ook voor studenten, ouders, medewerkers,

Nadere informatie

Zorgbeleid Koning Willem I College

Zorgbeleid Koning Willem I College Zorgbeleid Koning Willem I College 1. Inleiding Het Koning Willem I College staat net als vele andere onderwijsinstellingen aan de vooravond van grote veranderingen. Op 9 oktober 2012 is het wetsvoorstel

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek Kellebeek College Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Kellebeek College Kleurrijk Kellebeek Datum: 31 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Tussenrapportage VSV Februari 2014 VSV 2012 2015 Ten behoeve van het LEA overleg, onderdeel VSV d.d 10 februari 2014

Tussenrapportage VSV Februari 2014 VSV 2012 2015 Ten behoeve van het LEA overleg, onderdeel VSV d.d 10 februari 2014 Tussenrapportage VSV Februari 2014 VSV 2012 2015 Ten behoeve van het LEA overleg, onderdeel VSV d.d 10 februari 2014 VSV 2012 2015, tussenstand februari 2014 Pagina 1 Een leeswijzer: Overzicht stand van

Nadere informatie

Intakeprocedure MBO April 2013

Intakeprocedure MBO April 2013 Intakeprocedure MBO April 2013 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten bij de intake MBO van het Kellebeek College... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Toelating tot een opleiding binnen Kellebeek College... 4 1.3 Intake

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Na 2011 zullen jaarplannen en jaarverslagen voortaan worden opgebouwd rond de 7 ROC-brede strategische focuspunten.

Na 2011 zullen jaarplannen en jaarverslagen voortaan worden opgebouwd rond de 7 ROC-brede strategische focuspunten. Cingel College Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 CINGEL COLLEGE 1. Voorwoord van directeur Voor u ligt het jaarverslag 2011 van het Cingel College. Daarin wordt kort teruggeblikt naar de activiteiten die

Nadere informatie

Begeleidingsplan Noordzeelant

Begeleidingsplan Noordzeelant Titel instrument Nuttig voor doelgroep Doel / bruikbaar voor Korte beschrijving van het instrument Van MBO Contactpersoon E-mail Begeleidingsplan Noordzeelant Docenten mbo Docenten mbo Wellantcollege mbo

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Kabinetsreactie op het WRR rapport Vertrouwen in de School

Kabinetsreactie op het WRR rapport Vertrouwen in de School Kabinetsreactie op het WRR rapport Vertrouwen in de School 1. Inleiding Het kabinet heeft met veel waardering kennis genomen van het adviesrapport Vertrouwen in de school, over de uitval van overbelaste

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Kellebeek College Jaarverslag 2010

Kellebeek College Jaarverslag 2010 Kellebeek College Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Kellebeek College Datum: 31 mei 2011 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Directieverslag...4 1.1 Algemene gegevens...4 1.2 Ontwikkelingen strategisch proces

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag. waar een kind zich in bevindt, het gezinsleven en eventuele achterliggende problematiek.

Jaarverslag. waar een kind zich in bevindt, het gezinsleven en eventuele achterliggende problematiek. Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek Jaarverslag - november Op tijd! Organisatie De leerplichtambtenaren van het RBL eisen nogal wat van jongeren. We verwachten dat ze op tijd op school zijn

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Stadsdeel Osdorp. Jong in Osdorp 2007-2010. Jong in Osdorp. Programma Jeugd 2007 2010 tussenrapportage maart 2008

Stadsdeel Osdorp. Jong in Osdorp 2007-2010. Jong in Osdorp. Programma Jeugd 2007 2010 tussenrapportage maart 2008 april 2008 Jong in Osdorp Programma Jeugd 2007 2010 tussenrapportage maart 2008 1 april 2008 Voorwoord Op 27 april 2007 is in de raadsvergadering het programma jeugd 2007-2010 vastgesteld onder de titel

Nadere informatie

Praktijkonderzoek Windesheim

Praktijkonderzoek Windesheim Windesheim JIT 'Als we jongeren beet hebben, moeten we ze ook vasthouden' Marja van Bijsterveldt Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Alice Snijders Studentnummer S321085 Upgrade Master

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting... 4 3. Beschrijving van het vak technologie... 5 4. Reflectie op ambities en doelen uit het projectplan... 8 5. Technologie als concept... 24 6. Financiële

Nadere informatie