Jaarverslag Servicecentrum Studie & Beroep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. Servicecentrum Studie & Beroep"

Transcriptie

1 Servicecentrum Studie & Beroep Jaarverslag 2012

2 Jaarverslag 2012 Servicecentrum Studie & Beroep

3 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 1 2. Verslag van de dienst 2.1 Strategie Realisatie speerpunten genoemd in jaarplan Realisatie activiteiten Diagnose en advies individueel Diagnose en advies groepsgewijs Studie en Handicap Specialistische trainingen Absolute getallen Aanvragen per college of externe instantie Tests en toetsen ICE en AMN Overige werkzaamheden Bedrijfsvoering a. Financiën 20 b. Personeel Vooruitblik naar

4 1. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2012 van het Servicecentrum Studie & Beroep. Het jaar waarin de wet op Passend Onderwijs definitief door de Eerste Kamer goedgekeurd werd. Na even pas op de plaats gemaakt te hebben om de ontwikkelingen af te wachten, zijn de voorbereidingen meteen na goedkeuring weer opgepakt door SS&B in samenwerking met de zorgcoördinatoren van de acht colleges. Gezamenlijk gaan we een zo eenduidig mogelijk beleid opzetten om Passend Onderwijs binnen ons ROC goed te positioneren. De verbinding met de regionale samenwerkingsverbanden en de toeleverende scholen is hierbij een belangrijk aandachtspunt was ook het jaar waarin het Virtuele Loket voor de Plusvoorzieningen omgezet werd in het Plusloket. Het Plusloket beschikt over een eenduidig registratiesysteem voor het signaleren, registreren en monitoren van de overbelaste jongeren uit de regio (RMC 34), de doelgroep van de Plusvoorzieningen. Bovendien verzorgt SS&B de indicering van de studenten die in het MBO overbelast zijn. Na indicering worden zij verwezen naar de Plusvoorziening of krijgen zij een Pluscoach. Dit alles om ervoor te zorgen dat ze niet ongediplomeerd het onderwijs verlaten. De vraag naar specialistische trainingen wordt steeds groter. In 2012 is de door ons i.s.m. Multi-Move ontwikkelde training ASFA-sport in het reguliere programma van SS&B opgenomen. De komende 3 jaar wordt deze training gedeeltelijk bekostigd uit de VSVmiddelen. Deze training voorziet in een behoefte zowel op het VMBO als op het MBO doordat leerlingen die in het agressieve spectrum zitten, handvatten krijgen om hun gedrag zodanig te keren dat ze anderen niet kwetsen. Een pareltje onder de trainingen dat een belangrijke bijdrage levert aan het terugdringen van VSV. Diny Norbart Diensthoofd Servicecentrum Studie & Beroep Jaarverslag 2012 SS&B 1

5 2. Verslag van de dienst 2.1 Strategie (geplande invulling van de aandachtsgebieden) Personeelsontwikkeling en management Aandacht voor het individu waarbij maximale talentontplooiing voorop staat, zowel voor deelnemers als voor medewerkers. Alle medewerkers van SS&B zijn professionals en krijgen de gelegenheid zich verder te bekwamen en te ontwikkelen. Hierbij is het belangrijk dat medewerkers binnen het scala van werkzaamheden van SS&B breed inzetbaar zijn, waarbij persoonlijke affiniteit zeker niet uit het oog verloren wordt. Aan de brede inzetbaarheid is in 2012 verder gestalte gegeven. Zo wordt de vraag naar specialistische trainingen steeds groter. Een van psychologen is NLP geschoold in 2012, zodat zij ook (incidenteel) voor deze trainingen ingezet kan worden. Ook bij de invulling van een vacature is de voorkeur gegeven aan een medewerkster die breed inzetbaar is en die bovendien op korte termijn geregistreerd kan worden in het Register Beroepskeuze Adviseurs. Voor elke medewerker moet het mogelijk zijn een accent te leggen op die werkzaamheden die het best passen bij zijn of haar talent en/of affiniteit. In de cyclus van functioneringsgesprekken is in beeld gebracht waar de scholingsbehoeften van de individuele medewerkers liggen. Dit zal leiden tot een scholingsplan van SS&B-breed, waarbij niet alleen rekening gehouden wordt met de toekomstige ontwikkelingen, maar ook met de persoonlijke voorkeuren van de medewerkers. Naast de investering in de eigen organisatie wil het SS&B de medewerkers binnen de colleges en scholen ondersteunen en adviseren bij de uitvoering van hun taken binnen het zorgdomein. Ook in 2012 zijn veel adviesvragen binnengekomen; deze variëren tussen advies hoe om te gaan met een suïcidale leerling tot een trainingstraject voor nieuwe mentoren. We handelen en denken inclusief: Niemand langs de kant of buiten het maatschappelijke speelveld Ondanks het steeds beter vormgegeven proces van keuzebegeleiding op onze VMBOscholen blijft er een doelgroep waarvoor het kiezen van een juiste vervolgopleiding erg lastig is. SS&B zet alle mogelijke instrumenten in om talenten en competenties in beeld te brengen en deelnemers van een gedegen advies te voorzien. Het gaat hierbij niet alleen om de deelnemers met een beperking, waarvoor de trajectbegeleiders Studie en Handicap specifiek werkzaam zijn, maar ook om deelnemers die om andere redenen geen overwogen keuze kunnen maken. SS&B werkt in een wegenwachtmodel voor zowel de VMBO-scholen als de MBO-colleges. De kracht van SS&B is het maximale uit elke student te halen. Elke deelnemer moet gefaciliteerd worden om zijn talenten maximaal te ontwikkelen een student die niet weet welke opleiding of welk beroep te kiezen: SS&B ondersteunt bij het keuzeproces door onderzoek en advies; een student van wie onduidelijk is wat hij kan: welk niveau, welke onderwijsvorm. Middels onderzoek en advies bepaalt SS&B waar de grenzen en de mogelijkheden liggen; de student die problemen ervaart, maar niet weet hoe deze op te lossen: door onderzoek worden oorzaken achterhaald en oplossingsrichtingen voorgesteld; de student die specialistische zorg en aandacht nodig heeft, kan deze krijgen van of via SS&B Jaarverslag 2012 SS&B 2

6 SS&B wil een expertisecentrum zijn voor alle VMBO-scholen en MBO-colleges van het ROC. Het dienstenpakket van het SS&B wordt zorgvuldig afgestemd op de vraag van alle scholen die onder het ROC ressorteren. Nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs vragen om nieuwe diensten van SS&B, maar ook het toegenomen aantal deelnemers met een kleine of wat grotere beperking zorgt ervoor dat SS&B haar diensten, waaronder de trainingen, zo goed mogelijk op de vraag afstemt. Dit alles om de instituten zoveel mogelijk te ontzorgen en te laten beschikken over specifieke expertise. Versterking beroepskolom VMBO-MBO SS&B levert vanuit haar core business een belangrijke bijdrage aan de overgang van VMBO naar MBO: de scholen en colleges vroegen vele onderzoeken aan, omdat er twijfels waren over de capaciteiten of de juistheid van de keuze. de trajectadviseurs Studie en Handicap hebben ouderavonden verzorgd op de scholen voor Speciaal Voortgezet Onderwijs. Vervolgens meldden ouders zich met hun kind aan voor een individuele afspraak waarin de mogelijkheden van de betreffende aspirant-deelnemer in beeld gebracht werden en waarin ze een helder advies kregen voor een passende opleiding. Verder brengen wij de professionals uit de zorgstructuur van VMBO en MBO structureel bij elkaar voor uitwisseling, afstemming en overleg:: Zorgcoördinatoren VMBO-MBO; Psychologen/orthopedagogen VMBO-MBO; SchoolMaatschappelijk Werkers VMBO-MBO Dat doen we door het organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten en studiemiddagen voor zowel VMBO als MBO. Het is absoluut niet de bedoeling een vergadercultuur in het leven te gaan roepen, maar elkaar kennen is elkaar opzoeken en gebruik maken van elkaars kracht. Alles ten dienste van de student die ten volle moet profiteren van een goed vormgegeven zorgstructuur. Elk talent telt: Passend Onderwijs! Passend onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs. Voor elk kind en iedere jongere onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Geen kind tussen wal en schip. Dit geldt voor alle sectoren in het onderwijs, ook voor het MBO. Centraal staat de vraag: wat heeft een leerling nodig, hoe kan dat worden georganiseerd en wie zijn daarvoor nodig? Goed onderwijs is de basis voor passende ondersteuning. Goed onderwijs betekent docenten met didactische kwaliteiten, een positief pedagogisch klimaat, kunnen omgaan met verschillen, aandacht voor talentontwikkeling, handelingsgericht werken en meetbare resultaten. ROC West-Brabant beschouwt het als een maatschappelijke opdracht om voor elke jongere te onderzoeken welke mogelijkheden de opleiding kan bieden, aansluitend bij wat hij/zij kan. De mogelijkheden daartoe zijn echter niet onbeperkt. Zichtbaar is dat het aantal jongeren met een specifieke onderwijs- of zorgbehoefte stijgt. Combineer dit met het gewicht dat toegekend wordt aan het behalen van hoge rendementscijfers en het is duidelijk dat het onderwijs voor een enorme opdracht staat. Een opdracht die we gezamenlijk vol verve zullen oppakken! Jaarverslag 2012 SS&B 3

7 2.2 Realisatie speerpunten genoemd in jaarplan 2012 In het jaarplan 2012 was een viertal speerpunten geformuleerd die hieronder beschreven worden: Actiecluster 1: Expertisecentrum Masterplan Breda De doelstelling was de vorming van een Expertisecentrum Masterplan Breda, een netwerk dat specialisten op het gebied van leerlingenzorg verbindt. De mogelijkheden zijn onderzocht of het Expertisecentrum zou kunnen aanhaken bij of opgaan in het SS&B. Gedurende het traject is de koers gewisseld en is mede op instignatie van de bestuurders van SKVOB ervoor gekozen om het Expertisecentrum los van SS&B te positioneren. Belangrijkste reden was de evenredige inbreng van scholen die onder ROC West-Brabant vallen en de scholen die onder SKVOB vallen. Op termijn zal het Expertisecentrum mogelijk de diensten verlenen aan alle scholen die onder het Regionaal Samenwerkingsverband Breda e.o. vallen. Wel wordt gestreefd naar een nauwe samenwerking tussen het Expertisecentrum en het SS&B, zodat met name binnen Passend Onderwijs er een naadloze doorstroom van leerlingen kan plaatsvinden. Actiecluster 2: Efficiencyslag procedures Door IT Workz is een systeem ontwikkeld waardoor de procedure van aanmelding voor diensten van SS&B, uitnodiging, verslaglegging, digitaal archief, registratie, enz. verder geprofessionaliseerd is. Het systeem wordt gevoed door Edictis. Via dit systeem vindt ook de registratie en de monitoring van de zgn. Plusleerlingen (overbelaste jongeren) plaats. Actiecluster 3: Voorbereiding Passend Onderwijs Na een aanvankelijke pas op de plaats omdat er onduidelijkheid was over het wetgevingstraject Passend Onderwijs, zijn de voorbereidingen na goedkeuring door de Eerste Kamer weer opgepakt. Samen met de zorgcoördinatoren van de colleges en in nauw overleg met vertegenwoordigers van de Regionale Samenwerkingsverbanden werkt SS&B aan alle onderdelen die in het plan van aanpak zijn opgenomen. Ook in het jaarplan van 2013 neemt Passend Onderwijs weer een belangrijke plaats in. Actiecluster 4: ESF Praktijkschool SS&B is op zoek gegaan naar een bruikbare beroepskeuzetest voor de tweedejaars leerlingen van de Praktijkschool. Er is een test geselecteerd en deze is als een pilot uitgezet binnen de Praktijkschool. De test voldeed prima aan de gestelde eisen, echter de rapportages waren niet bruikbaar voor deze doelgroep. Een aanpassing bleek niet mogelijk te zijn, waardoor deze test niet gebruikt zal gaan worden. De zoektocht naar adequaat testmateriaal gaat door. Jaarverslag 2012 SS&B 4

8 3. Realisatie activiteiten in Diagnose en advies individueel Ook in 2012 zijn weer veel individuele onderzoeken aangevraagd bij het Servicecentrum. Totaal zijn er 2187 individuele diensten verleend. Dit is nagenoeg gelijk aan het aantal van vorig jaar. Wel zit er een verschuiving in de soort diensten die aangevraagd worden. Zo zijn er minder individuele beroepskeuze-onderzoeken aangevraagd, maar zit er een stijging bij de capaciteitenonderzoeken, de persoonlijkheidsonderzoeken en de ASFA-onderzoeken. De laatste zijn onderzoeken naar faalangstig gedrag om te bepalen of een student in aanmerking komt voor een faalangstreductietraining. De trainingen ASFA-sport (voor VMBO) en agressieregulatie (voor MBO) zijn in 2011 als een pilot opgestart door SS&B. De ASFAsport in samenwerking met Multimove en Aleco en de agressieregulatie i.s.m. GGZ. De ASFA-sport is in 2012 definitief in het trainingsprogramma opgenomen, vanwege de geweldige resultaten van deze training. De agressieregulatie i.s.m. GGZ is minder succesvol gebleken. Daarom is ervoor gekozen om voor de studenten van het MBO ook de ASFA-sport in te zetten. Er heeft pas 1 training plaatsgevonden en de resultaten zijn veelbelovend. Mogelijk wordt ook deze training definitief in het programma opgenomen. 600 Diagnose en advies individueel Aantal diensten Diagnose en advies groepsgewijs Hieronder ziet u het overzicht van de testen en toetsen die SS&B groepsgewijs heeft afgenomen. Het gaat hier met name om beroepskeuzeonderzoeken en LWOO-onderzoeken. De groepsgewijze afname van capaciteitenonderzoeken en persoonlijkheidsonderzoeken is Jaarverslag 2012 SS&B 5

9 enigszins gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Colleges nemen zelf de intaketest van AMN af bij alle nieuwe studenten. Inmiddels zijn op bijna alle colleges medewerkers geschoold door de trajectadviseurs van SS&B om de AMN-test af te nemen en te interpreteren. Een mooie ontwikkeling, omdat de uitslagen van de test gebruikt worden om de begeleiding van de nieuwe leerlingen optimaal in te zetten. Bovendien spoort deze test eventuele deficiënties op, zodat meteen duidelijk is, op welke gebieden de student extra aandacht nodig heeft Diagnose en advies groepsgewijs Aantal studenten Studie en Handicap In 2012 bedraagt het aantal studenten dat een beroep deed op de adviseurs Studie en Handicap 409. De geringe daling ten opzichte van 2011 is te verklaren, doordat de doorstroom van praktijkschoolleerlingen naar het MBO verlopen is zonder een persoonlijk adviesgesprek met de trajectadviseurs van Studie en Handicap. Alle 52 leerlingen zijn in maart en oktober via het Servicecentrum getest op capaciteiten en persoonskenmerken en zij kregen een persoonlijk uitgewerkt verslag met een advies met betrekking tot hun vervolgopleiding. De gesprekken hierover zijn door collega s van de Praktijkschool gevoerd. 409 Studenten met een functiebeperking zijn in 2012 door de trajectadviseurs Studie en Handicap ondersteund bij het vinden van een passende opleiding of bij het verkrijgen van de juiste voorzieningen om een opleiding met succes te kunnen doorlopen. Het totaal aantal studenten met Leerling Gebonden Financiering dat op onze MBO-opleidingen ingeschreven staat, is momenteel 377. Hieronder treft u een overzicht van de aantallen deelnemers in het MBO met een rugzakje en de daarbij behorende bekostiging vanuit het Ministerie van OC&W. SS&B heeft het totaaloverzicht voor 7 colleges (excl. Prinsentuin), verzorgt de administratie en regelt de doorbetalingen. SS&B verzorgt tevens de aanvraag voor LGF voor Radius-, Vitalis-, Markiezaat- en Cingel College. De andere vier colleges verzorgen de aanvragen zelf. Jaarverslag 2012 SS&B 6

10 Overzicht LGF Schooljaar Totaal ontvangen voor MBO (excl. PC) Aantal deelnemers , , , , , Prinsentuin College , , , , ,66 39 Deze studenten volgen met ondersteuning (bijvoorbeeld door middel van ambulante begeleiding) een van onze MBO-opleidingen. We hebben gekeken naar de effecten van de LGF-ondersteuning in De gegevens van Prinsentuin College zijn ons helaas niet bekend en daarom niet meegenomen in de effectmeting. Effectmeting LGF schooljaar Aantal LGF Uitstroom totaal Waarvan mèt diploma Waarvan zonder diploma Nog in opleiding ROC WB totaal Radius Markiezaat Florijn Vitalis Cingel Zoomvliet Kellebeek (waarvan 13 doorstroom naar niv. 2!) Maar ook buiten deze doelgroep is er een toenemend aantal studenten met een beperking dat net geen indicatie voor LGF heeft, maar wel extra begeleiding nodig heeft om een MBOopleiding succesvol af te ronden. Studie en Handicap heeft extra begeleidingsuren toegekend voor studenten die niet LGFgerechtigd zijn, maar wel extra ondersteuning nodig hebben op grond van een functiebeperking. Jaarverslag 2012 SS&B 7

11 Met name het Vitalis College en Radius College maken veelvuldig gebruik van deze mogelijkheid, maar ieder college mag een beroep doen op dit geoormerkte budget. Extra begeleidingsuren aantal studenten Vitalis Radius Cingel Florijn Markiezaat Kellebeek Zoomvliet Prinsentuin Totaal Er zijn in schooljaar uren toegekend en in tot nu toe Het gaat dus om klokuren die ingezet worden om net dat beetje extra begeleiding te geven aan die studenten die dat nodig hebben. De studenten die de extra begeleiding krijgen worden gevolgd en in onderstaand overzicht is te lezen wat de resultaten waren in het schooljaar Positieve resultaten waaruit blijkt dat de extra investering van uren zeker loont. Resultaten schooljaar Aantal studenten Diploma behaald 8 Over naar volgend leerjaar 32 Leerjaar opnieuw of verlenging traject 3 Nieuwe opleiding gestart binnen ROC West-Brabant 8 Opleiding afgebroken 3 Totaal 54 Steeds meer VMBO en VSO-scholen stimuleren hun leerlingen al vóór de aanmelding bij een college zich aan de melden bij de Trajectadviseurs Studie en Handicap. Dit is een goede ontwikkeling, want op deze manier worden de leerlingen begeleid bij hun keuze en wordt voorkomen dat ze voor een opleiding kiezen die gezien de beperking niet passend is. Bovendien zorgen de trajectadviseurs voor een warme overdracht. Met de invoering van Passend Onderwijs (uitgesteld tot ) zal er voor de studenten die een beroep kunnen doen op de Leerling Gebonden Financiering het een en ander gaan veranderen. De bekostigingssystematiek gaat veranderen en de REC s worden opgeheven. Ons ROC zal deze gelden rechtstreeks ontvangen en hiermee invulling moeten gaan geven aan de zorg voor leerlingen met een functiebeperking. Om de benodigde expertise aan het ROC te binden heeft de Raad van Bestuur de intentie uitgesproken om een aantal ambulante begeleiders van REC 4 aan het ROC te binden met ingang van 1 augustus Jaarverslag 2012 SS&B 8

12 3.4. Specialistische trainingen ASFA-training Er is een groot beroep gedaan op onze trajectadviseurs om ASsertiviteits- /FAalangstreductietrainingen (ASFA) te geven. Er zijn 51 groepen ASFA-(sport) getraind van gemiddeld 5 studenten en 12 studenten hebben een individuele training gehad. De trainingen op zowel VMBO als MBO worden goed beoordeeld door studenten en docenten. Steeds meer VMBO-scholen hebben de weg naar het Servicecentrum gevonden. De ASFA-training is juist op het VMBO van groot belang, omdat de leerlingen dan nog aan het begin staan van hun onderwijscarrière. De trajectadviseurs hebben trainingen ontwikkeld die uitstekend bij de doelgroep passen. Naast de cognitieve benadering worden de leerlingen ook benaderd met muziek en creatieve activiteiten om zo bewust en onbewust gedrag positief te beïnvloeden. De training wordt afgesloten met een presentatie waarin iedere leerling zich profileert en laat zien dat hij de aangereikte handvatten kan toepassen. Het was fijn met een klein groepje te zijn. Hierdoor konden we ver ingaan op persoonlijke situaties. Ik heb hier veel van geleerd en het zal me zeker verder helpen bij alles wat ik nog ga tegenkomen in het leven. In 2011 is een pilot opgestart van een ASFA-training gecombineerd met sport. Deze training is met name bedoeld voor leerlingen op het VMBO die in het agressieve spectrum zitten. De leerlingen leren voor zichzelf op te komen zonder een ander psychisch of lichamelijk te kwetsen. Door hen te laten ervaren waar hun grenzen ten aanzien van te tolereren gedrag liggen en hen hier succesvolle momenten in te laten meemaken wordt dit bereikt. Omdat de pilot erg succesvol was en goed beoordeeld werd, is de ASFA-sport definitief in het trainingsaanbod van SS&B opgenomen. De training is ook ingezet voor de studenten van het MBO en ook voor deze doelgroep blijkt de training succesvol te zijn. Counseling Ook dit jaar zijn er weer verschillende aanvragen bij het SS&B binnen gekomen voor counseling. De problemen concentreren zich voornamelijk op sociaal-emotioneel en gedragsmatig vlak. Studenten leren dat een andere gedachtegang en/of houding kan leiden tot een beter functioneren. Door middel van onder andere NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) wordt inzichtelijk gemaakt dat de student verantwoordelijk is voor het eigen gedrag. Dat wil zeggen dat studenten leren de regie over hun eigen gedrag te hebben, wat hen een enorm scala aan keuzemogelijkheden biedt. Hierdoor krijgen zij direct controle over hun gedrag, die hen helpt hun doel te bereiken. Door NLP kan zeer efficiënt en doelgericht, maar bovenal op een positieve manier aan het sociaal-emotionele welbevinden van studenten worden gewerkt. Ik had nooit gedacht dat ik een gewoonte van 7 jaar binnen ongeveer 4 maanden zou kunnen doorbreken. Ik zal deze ervaring nooit vergeten. Dit heeft mijn leven veranderd. Sinds deze confrontatie met mijn eigen ik, is het heel snel gegaan. Door dit traject ben ik weer een jonge gast van 21 jaar en geniet ik optimaal van het leven. Het was in het begin wel echt zwaar voor mij om mezelf bloot te stellen, maar het is gelukt en ben er heel erg trots op. Jaarverslag 2012 SS&B 9

13 In onderstaande grafiek is af te lezen hoeveel studenten van VMBO en MBO de ASFA- (sport) trainingen gevolgd hebben. Ook de counseling is opgenomen. 300 Specialistische trainingen (individueel en groepsgewijs) 250 Aantal studenten Asfa Indiv. en groepsgewijs Counseling De trainingen Sterk naar de BPV, BPV verwerven, BPV behouden en Leren studeren zijn niet opgenomen. Aan deze vier trainingen hebben totaal 25 studenten deelgenomen. Jaarverslag 2012 SS&B 10

14 3.5. Absolute getallen: aantal studenten/leerlingen + docenten/mentoren In onderstaande tabel staan de absolute getallen vermeld van de studenten die gebruik gemaakt hebben van de diensten van SS&B Absolute getallen studenten Groepsgewijs Individueel In totaal hebben 4269 studenten gebruik gemaakt van de diensten van SS&B. Het aantal geleverde diensten is hoger, omdat voor een groot aantal studenten meerdere diensten afgenomen worden. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden in de dienstverlening van SS&B. Het aantal individuele trajecten is toegenomen en het aantal groepsonderzoeken is iets verder afgenomen, omdat een toenemend aantal colleges gebruik maakt van de licenties van SS&B voor groepsafnames van bijv. de AMN test. Hiertoe zijn medewerkers van de colleges geschoold door trajectadviseurs van SS&B. Bij de groepsgewijze diensten heeft een grote verschuiving plaatsgevonden van de diagnose naar de trainingen. Ook voor mentoren en docenten heeft SS&B diensten verleend. Het ging hier met name om voorlichting en informatievragen van mentoren (111 docenten); overleg met en vragen van mentoren over studenten (193 docenten); cursussen onder andere TOA en AMN en overdracht naar VMBO-docenten na ASFA-training (93 docenten). Bovendien hebben 161 docenten een workshop van SS&B gevolgd Aanvragen per college of externe instantie Hieronder is een overzicht opgenomen waarop te zien is hoeveel aanvragen per college bij het SS&B zijn binnengekomen. Het gaat om het aantal diensten dat door de VMBO-scholen en MBO-colleges is aangevraagd. Een dienst kan zijn een individueel persoonlijkheidsonderzoek, maar het kan ook een ASFA training zijn voor een groep of een LWOO onderzoek voor een klas. Hoewel dit in de laatste twee voorbeelden om meerdere personen gaat, wordt toch steeds 1 dienst gerekend. In de tabel is geen rekening gehouden met de grootte van de colleges. Jaarverslag 2012 SS&B 11

15 aantal diensten Diensten per opdrachtgever* *Let op: een totaal van 260 diensten is in bovenstaande tabel niet ondergebracht, omdat bij de overgang naar een nieuw planningssysteem twee diensten op een andere wijze in de managementrapportage geregistreerd zijn. De twee diensten capaciteitenonderzoek en persoonlijkheidsonderzoek zijn in het nieuwe systeem geregistreerd als competentieonderzoek. Het aantal leerlingen/studenten dat zelf een beroep doet op SS&B is dit jaar enigszins afgenomen. De meesten zijn bij ons terechtgekomen via een verwijzing van de scholen of de colleges. Individuele leerlingen of studenten kunnen zelf een adviesgesprek studie en beroep of een adviesgesprek studie en handicap aanvragen. Deze twee diensten van het Servicecentrum zijn beschikbaar voor alle (toekomstige) studenten van ons ROC. Alle overige onderzoeken en trainingen vinden alleen op doorverwijzing plaats. Conclusie uit bovenstaande tabel is dat nagenoeg alle instituten diensten afnemen van SS&B. Uiteraard speelt de grootte van het instituut een rol bij het aantal diensten dat een college afneemt. In de grafiek hieronder zijn de VMBO-scholen uitgesplitst. In de grafiek is het aantal diensten weergegeven. Het grootste gedeelte van de diensten bestaat uit faalangstreductietrainingen en de onderzoeken die daaraan vooraf gaan. Maar ook LWOO-onderzoeken, intelligentieonderzoeken, dylexieonderzoeken, counseling en beroepskeuzeonderzoeken worden aangevraagd. Jaarverslag 2012 SS&B 12

16 VMBO Tests en toetsen ICE en AMN Afname AMN 2012 Ook de AMN-test (Assess, Manage en Navigate )is weer breed ingezet. De intaketest geeft inzicht in de capaciteiten, persoonlijkheid en competenties van een deelnemer, geeft advies over de gewenste begeleidingsstijl, en geeft inzicht in de resultaten van individuele deelnemers en van groepen. Door de koppeling aan de competentiesleutel is eenvoudig vast te stellen voor welke competenties de deelnemer meer of minder aanleg heeft. Hiermee kunnen de MBO-colleges een advies op maat geven en een geschikte begeleidingsvorm kiezen. Deze tests zijn door de instituten zelf afgenomen en geïnterpreteerd. Hiertoe zijn diverse collega s binnen de instituten door een trajectadviseur van SS&B geschoold. In 2013 gaat Prinsentuin College starten met een pilot AMN en bij het Cingel College is het zorgteam geschoold in afname en interpretatie van AMN. Of zij AMN ook daadwerkelijk gaan inzetten is op dit moment niet duidelijk. Jaarverslag 2012 SS&B 13

17 AMN afname 2012 Vitalis College Zoomvliet College Radius College Markiezaat College Kellebeek College Servicecentrum College Aantal AMN testen Kosten Markiezaat College ,84 Zoomvliet College ,85 Kellebeek College ,84 SS&B ,22 Radius College ,94 Florijn College Cingel College Prinsentuin College Vitalis College ,80 Totaal ,48 Afname TOA 2012 De TOA bevat een grote hoeveelheid betrouwbare en gevalideerde toetsen op het gebied van rekenen, taal en Leren Loopbaan en Burgerschap. Opleidingen kunnen de TOA officieel inzetten als exameninstrument voor Nederlands, Engels en Duits. De Inspectie van het Onderwijs heeft de TOA in 2009 als geheel beoordeeld en voldoende bevonden. Alle taaltoetsen in de TOA zijn gekoppeld aan de Referentieniveaus van Meijerink of aan het CEF (Common European Framework of Reference). Er zijn intake, voortgangs- en afsluitende toetsen volgens het raamwerk Rekenen/Wiskunde en toetsen aansluitend op de Referentieniveaus van Meijerink. De toetsen rekenen geven niet alleen een niveau-uitslag maar geven ook een score per deelvaardigheid zodat er een diagnose ontstaat van de mogelijke rekenproblemen van een kandidaat. Uit onderstaande tabel blijkt dat inmiddels de meeste Colleges de weg naar de TOA-toetsen gevonden hebben. Ze worden niet alleen Jaarverslag 2012 SS&B 14

18 ingezet als examens, maar ook de 0-metingen worden gebruikt om het aanvangsniveau voor zowel rekenen als taal vast te stellen van de nieuwe instroom studenten. SS&B heeft een licentie afgesloten voor 3 jaar, waardoor de kosten per afgenomen toets aanzienlijk gereduceerd konden worden. Afname TOA 2012 College jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal Vitalis Totaal Vitalis Welzijn Vitalis Veiligheid Vitalis GHZ Vitalis MCUV Prinsentuin Radius Kellebeek Totaal Kellebeek dienstverlening Kellebeek NOVA AKA BoZ ISK oost Kellebeek NOVA AKA Breda Kellebeek Matchpoint Kellebeek Via NT Oost Florijn Cingel Zoomvliet Totaal Zoomvliet Zoomvliet Hotelschool Servicecentrum Totaal aantal Toetsen Kosten excl. BTW Jaarverslag 2012 SS&B 15

19 In onderstaand schema is te zien dat het aantal TOA toetsen dat afgenomen wordt nog steeds groeit. SS&B zal in overleg met de colleges gaan om te achterhalen of deze toetsen ook met de invoering van de centrale examinering nog in deze mate afgenomen zullen worden of dat er gekozen gaat worden voor andere toetsinstrumenten. Aantal toetsen TOA 2010 t/m Overige werkzaamheden Plusloket SS&B is voorzitter van het Plusloket. Het Plusloket beschikt over een eenduidig registratiesysteem voor het signaleren, registreren en monitoren van de overbelaste jongeren, de doelgroep van de Plusvoorzieningen. Voor het MBO verzorgt SS&B ook de indicering voor de overbelaste jongeren. Na indicering wordt de jongere doorverwezen naar de Plusvoorziening of wordt besloten dat voor betreffende jongere een traject met een Pluscoach de voorkeur heeft, zodat de deelnemer in de eigen opleiding kan blijven. Vanuit de Plusvoorzieningen worden vier projecten bekostigd: 1. Plusvoorziening RSV Breda e.o.: de Observatieklas (de Rotonde) 2. Plusvoorziening RSV Bergen op Zoom e.o.: Transferium 3. Plusvoorziening RSV Roosendaal e.o. 4. Plusvoorziening MBO gepositioneerd bij Matchpoint en AKA (Kellebeek) Vanuit het Plusloket zijn de projectleiders van de vier voorzieningen een aantal keren per jaar bij elkaar gebracht om: verslag uit te brengen over de stand van zaken; kennis over te dragen en met elkaar te delen; knelpunten en positieve ervaringen met elkaar te bespreken; casussen te bespreken; problemen op te lossen; Jaarverslag 2012 SS&B 16

20 Aantal Plusleerlingen per voorziening Regionaal MBO Bergen op Zoom VO Breda VO Roosendaal VO Indicaties Regionaal MBO Bergen op Zoom VO Breda VO Roosendaal VO Indicaties Totaal Regionaal MBO Bergen op Zoom VO Breda VO Roosendaal VO Huisvesting Financiën Sociaal maatschappelijk functioneren Criminaliteit in de directe omgeving Lichamelijke of psychische gezondheid Instabiele thuissituatie Lage sociaal economische status ouders Verslavingsgedrag Anders Jaarverslag 2012 SS&B 17

Jaarverslag 2011. Servicecentrum Studie & Beroep

Jaarverslag 2011. Servicecentrum Studie & Beroep Servicecentrum Studie & Beroep Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Servicecentrum Studie & Beroep Inhoudsopgave 1. Voorwoord 1 2. Verslag van de dienst 2.1 Strategie 2 2.2 Realisatie speerpunten genoemd

Nadere informatie

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl Passend Onderwijs VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL pomonavmbo.nl Welkom op onze school Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met

Nadere informatie

Wat is een plusvoorziening? Wat is de plusvoorziening in RMC-regio 36b?

Wat is een plusvoorziening? Wat is de plusvoorziening in RMC-regio 36b? Wat is een plusvoorziening? Een plusvoorziening is een combinatieprogramma van zorg en hulpverlening, onderwijs en (indien nodig) arbeidstoeleiding, waarbij een duidelijke structuur voor en verbondenheid

Nadere informatie

Adres: Tuinzigtlaan 10 Plaatsnaam: Breda Contactpersoon: dhr. C. Wessels

Adres: Tuinzigtlaan 10 Plaatsnaam: Breda Contactpersoon: dhr. C. Wessels Onderlegger Kijkwijzer Zorgprofielen Algemeen Gegevens school Naam: Prinsentuin van Cooth VMBO Adres: Tuinzigtlaan 10 Plaatsnaam: Breda Contactpersoon: dhr. C. Wessels Leerwegen en profielen Basis, kader,

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant

Jaarverslag Leerplicht Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant gemeente WW w Oosterhout III III I III IIIIII III IIIII Aan de gemeenteraad Datum Uw kenmerk Ons kenmerk 1016074484 1 0 JAN. 2017 In behandeling bij C. Kluvers tel: 140162 Onderwerp Jaarverslag Leerplicht

Nadere informatie

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog Functiefamilie : Onderwijs Begeleiding & Zorg, reeks II Kenmerk : 2014/000496/CvB-P&O Versie : 1 Vastgesteld CvB d.d. : 20-05-2014 Datum : 20 mei 2014 Instemming PGMR d.d. : 16-05-2014 Opgesteld door :

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 21 860 Weer samen naar school Nr. 63 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen'

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' 3.1 Het management Op managementniveau worden zeven standaarden onderscheiden, die elk een aantal indicatoren omvatten. Na het scoren

Nadere informatie

Voorlichting Passend Onderwijs juni 2013

Voorlichting Passend Onderwijs juni 2013 Voorlichting Passend Onderwijs juni 2013 Uw kind, is ons doel. Wat we ook doen, op welke laag van de organisatie dan ook. Het blijft gaan over uw kind! Doel van de bijeenkomst: Ik wil u uitleg geven over

Nadere informatie

Onderlegger Kijkwijzer Zorgprofielen. Algemeen

Onderlegger Kijkwijzer Zorgprofielen. Algemeen Onderlegger Kijkwijzer Zorgprofielen Algemeen Gegevens school Naam: Prinsentuin van Cooth VMBO Adres: Tuinzigtlaan 10 Plaatsnaam: Breda Contactpersoon: dhr. P. van Vessem Leerwegen sectoren Basis, kader,

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Protocol. Leerlingbegeleiding op het Cosmicus College

Protocol. Leerlingbegeleiding op het Cosmicus College Protocol Leerlingbegeleiding op het Cosmicus College Inleiding Onder leerlingbegeleiding wordt verstaan het geheel van activiteiten dat tot doel heeft leerlingen, zowel individueel als in groepsverband,

Nadere informatie

De nieuwe opzet van de AKA/Entreeopleiding in hoofdpunten (meer op http://mbo15.nl/node/327)

De nieuwe opzet van de AKA/Entreeopleiding in hoofdpunten (meer op http://mbo15.nl/node/327) Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond Met ingang van 1 augustus 2014 worden nieuwe regels voor het mbo van kracht (voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap). Voor de vo-scholen

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Inleiding Beste student, Het toelatingsbeleid van Lentiz MBO Greenport is er op gericht je in de meest geschikte opleiding te plaatsen. Dat moet voor jou ook haalbaar

Nadere informatie

Zomerschool ROC van Twente

Zomerschool ROC van Twente 2014 Zomerschool ROC van Twente College voor Educatie ROC van Twente 27-3-2014 INHOUD aanleiding... 2 opzet zomercursussen... 3 programma zomercursussen... 4 financieel... 5 Pagina 1 AANLEIDING Het ROC

Nadere informatie

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Lunteren, 22 april 09 Presentatieronde 1: Flex College het Nijmeegse model in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten. Presentator Jeroen Rood, directeur

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school Zoveel mogelijk kinderen samen naar school 2 inleiding De wet is gewijzigd en dat brengt vernieuwingen met zich mee op de basisschool. Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte Leerwegen: BBL, KBL, TL Welkom Als er sprake is van leer- en/of gedragsproblemen, waarbij meer ondersteuning nodig is dan het reguliere

Nadere informatie

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo 1. Doel van de trajectgroep-achtige voorziening voor eigen school. Ondersteuning en uitbreiding huidige zorgteam, vooruitlopend op de wet passend onderwijs

Nadere informatie

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering instemming MR: 23 februari 2004 bijlage 1: najaar 2008 Doel van LGF Het

Nadere informatie

OVERDRACHTSDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

OVERDRACHTSDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (Logo) + Naam + Adres toeleverende school: OVERDRACHTSDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Leerlinggegevens: Achternaam: Voornaam: Geb. datum: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.:

Nadere informatie

(logo toeleverende school) Met plaatsnaam, locatieadres en postcode (dus geen postbusadres) DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO

(logo toeleverende school) Met plaatsnaam, locatieadres en postcode (dus geen postbusadres) DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO (logo toeleverende school) Met plaatsnaam, locatieadres en postcode (dus geen postbusadres) DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer: Voornaam: Postcode:

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

VMBO met leerwegondersteuning en veel deskundigheid Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden

VMBO met leerwegondersteuning en veel deskundigheid Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden VMBO met leerwegondersteuning en veel deskundigheid Leerwegen: BBL, KBL, TL Welkom Als er sprake is van leer- en/of gedragsproblemen, waarbij meer zorg nodig is dan het reguliere onderwijs kan bieden,

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Inhoud 1. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Basisondersteuning:... 2 b. Extra ondersteuning... 6 c. Grenzen aan de ondersteuning... 7 20140825 ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2016 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 TAAL EN REKENEN VAN BELANG toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 INHOUD Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 Resultaten VMBO in de regio Den Haag... 7 1.1 Totaal overzicht van de afgenomen

Nadere informatie

TOA: Toolkit én schatkist

TOA: Toolkit én schatkist TOA: Toolkit én schatkist Ruim 1,7 miljoen toetsen afgenomen. Wat weten we nu? Taal en rekenen 2 jaar onderweg en wat heeft ons dit nu gebracht? Bekijk de resultaten van 2 jaar meten. Bureau ICE is in

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2017 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

Digitaal Doorstroomdossier

Digitaal Doorstroomdossier Digitaal Doorstroomdossier Ewout Hooijer MBO Utrecht 95091: Veiligheid en vakmanschap (Niveau 3 BOL) Instroom: september 2014 Ewout Hooijer 18-11-1981 (leeftijd op 1 augustus 2014-32 jaar) Minkema College

Nadere informatie

Invoering entreeopleiding

Invoering entreeopleiding Invoering entreeopleiding Inleiding De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

ACN Zorg en Begeleiding:Opmaak :21 Pagina 1 Zorg & Begeleiding

ACN Zorg en Begeleiding:Opmaak :21 Pagina 1 Zorg & Begeleiding Zorg & Begeleiding 2 Zorg & Begeleiding Hoe maak ik mijn huiswerk op de juiste manier? Hoe ga ik om met stress en frustraties? Hoe word ik zekerder zodat ik beter voor mezelf kan opkomen? En wat gebeurt

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM

ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM In het kader van de Wet Passend Onderwijs Per 01-08-2014 ONDERSTEUNINGSPROFIEL MAERLANT-LYCEUM A. DE BASISZORG B. STANDAARD 1 DE SCHOOL NEEMT LEERLINGEN ZORGVULDIG AAN

Nadere informatie

Traject van de toekomst

Traject van de toekomst Gebundelde kracht in een kansrijk MBO 10 januari 2013 Traject van de toekomst Bovenschoolse opvang Groningen Hans Everhardt Programmamanager VSV regiogelden Aanleiding Traject vd Toekomst Regionale analyse

Nadere informatie

Toelatingsbeleid mbo

Toelatingsbeleid mbo Toelatingsbeleid mbo Concept Opsteller: Afdeling K&O Datum: Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Algemene toelatingseisen Clusius College... 3 Taal en rekenen... 4 Positieve intake... 4 Beroepsbegeleidende

Nadere informatie

Onderwijs en zorg op maat. VMBO Basis & Kader met LWOO

Onderwijs en zorg op maat. VMBO Basis & Kader met LWOO Onderwijs en zorg op maat VMBO Basis & Kader met LWOO Leerlingen met extra of speciale ondersteuningsbehoeften kunnen bij ons terecht. We gaan uit van de mogelijkheden die elk kind bezit. Iedersland College

Nadere informatie

JAARVERSLAG

JAARVERSLAG SAMENWERKINGSVERBAND Passend Onderwijs VO 2801 JAARVERSLAG PCL Jaarverslag PCL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Permanente Commissie Leerlingenzorg ( PCL ) van het Samenwerkingsverband Passend

Nadere informatie

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening JURIDISCHE DIENSTVERLENING ED 5-14 Graafschap College Opleidingen Juridische dienstverlening 2014-2015 Jouw advies helpt mensen verder Ben je hulpvaardig en kun je goed met mensen omgaan? Lijkt het je

Nadere informatie

Kwetsbare studenten in het MBO

Kwetsbare studenten in het MBO Kwetsbare studenten in het MBO Een verkennend onderzoek Uitgevoerd voorjaar 2011 Inhoud 1. conclusies 2. aanleiding en opzet onderzoek 3. detectie zorgstudenten 4. extra begeleiding 5. dossiervorming en

Nadere informatie

1. Inleiding. Zorgplan 2015-2019 Pagina 1

1. Inleiding. Zorgplan 2015-2019 Pagina 1 ZORGPLAN 2015-2019 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Passend Onderwijs... 2 a. Algemeen... 2 b. Samenwerkingsverband... 3 c. Basiszorg en zorgprofiel... 3 d. Toelatingscriteria... 4 3. Zorg in de klas... 5

Nadere informatie

Workshop scan Studiesucces met dyslexie en dyscalculie in het mbo

Workshop scan Studiesucces met dyslexie en dyscalculie in het mbo Workshop scan Studiesucces met dyslexie en dyscalculie in het mbo Linda Sontag, Zeger van Hoffen 5 en 7 juni 2012 Inhoud workshop Achtergrondinformatie Opbouw en inhoud van de scan Werkwijze voor deelname

Nadere informatie

ZORGBELEIDSPLAN 2015 BC Broekhin Roermond, hoofdlokatie

ZORGBELEIDSPLAN 2015 BC Broekhin Roermond, hoofdlokatie ZORGBELEIDSPLAN 2015 BC Broekhin Roermond, hoofdlokatie Ambities en doelen 2015 Ambitie Doel Resultaat Plan van aanpak Betrokkenen In te zetten Medewerkers kennis Medewerkers zijn - Scholing rondom zorgbreedte

Nadere informatie

Projectplan. Opstart traject Onderwijs op Maat. Clusius College Heerhugowaard. In het kader van Optimaal Speciaal. Mei 2010

Projectplan. Opstart traject Onderwijs op Maat. Clusius College Heerhugowaard. In het kader van Optimaal Speciaal. Mei 2010 Projectplan Opstart traject Onderwijs op Maat In het kader van Optimaal Speciaal Clusius College Heerhugowaard Mei 2010 1 2 Inhoud: Aanleiding 4 Doel van het project 4 Proces 5 Indicaties 5 Profiel van

Nadere informatie

VSV conferentie Zuid Holland Noord 2015

VSV conferentie Zuid Holland Noord 2015 VSV conferentie Zuid Holland Noord 2015 15:00 Programma Opening Wethouder onderwijs Frank de Wit Onderwijsaanbod MBO in de regio Oege de Jong & Ricardo Winter 15:20 16:10 17:10 17:30 Johan Goossens Cabaretier

Nadere informatie

Hand-out t.b.v. Focusbijeenkomst Entreeopleiding, 25 juni 2012

Hand-out t.b.v. Focusbijeenkomst Entreeopleiding, 25 juni 2012 Stand van zaken t.a.v. de entreeopleiding per 18 juni 2012 Bron: directie BVE van het ministerie van OCW Status wetsvoorstel Het wetsvoorstel is medio maart 2012 naar de Kamer gegaan. Dit wetsvoorstel

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma; geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte

Nadere informatie

Kennen en gekend zijn

Kennen en gekend zijn Convenant VSV 2008 2011 Inleiding Kennen en gekend zijn Uitgangspunt bij aanval op uitval is dat alle talenten tellen. Het in ontwikkeling brengen van elk talent veronderstelt voor elke student een sluitende

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Piter Jelles YnSicht 2012-2013

Ondersteuningsprofiel. Piter Jelles YnSicht 2012-2013 Ondersteuningsprofiel Piter Jelles YnSicht 2012-2013 Woord vooraf Voor u ligt het ondersteuningsprofiel 2012-2013 van Piter Jelles YnSicht. Dit profiel maakt inzichtelijk welke ondersteuning wij als school

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje Schoolondersteuningsprofiel 00CV00 School Matthijsje Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4 VMBO Pascal Zuid Ouderavond leerjaar 4 Presentatie Ouderavond 4 31 augustus 2015 Programma Kennis maken met de mentor Welkom in het 4 e jaar Het PTA en de examens Programma LOB Het examenjaar Kort jaar

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne

REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne Bijlage 1, raadsvoorstel 91-2010: REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne DOELGROEP De Korenaer Deurne verzorgt onderwijs voor jongens en meisjes met ernstige gedragsproblemen die residentieel geplaatst

Nadere informatie

Schoolpsycholoog. Startnotitie. Verkenning van taken en werkzaamheden van de schoolpsycholoog binnen het ROC Da Vinci College

Schoolpsycholoog. Startnotitie. Verkenning van taken en werkzaamheden van de schoolpsycholoog binnen het ROC Da Vinci College Schoolpsycholoog Startnotitie Verkenning van taken en werkzaamheden van de schoolpsycholoog binnen het ROC Da Vinci College Elly van Mechelen 26-4-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 1.1 Schoolbreed

Nadere informatie

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum:

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: Begroting 2016 1 Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: 10-02-2016 Algemeen Op 26 januari 2016 heeft de financiële commissie van de Raad van Toezicht de

Nadere informatie

Werkgroep ondersteuningsprofiel.

Werkgroep ondersteuningsprofiel. [1] Werkgroep ondersteuningsprofiel. 1. Jan Brouwer 2. Henk Meijer 3. Kyra Landsmeer 4. Els ter Veen 5. Klaas Kooistra 6. Thomas van Dijk 7. Johannes Haanstra 8. Taede Haarsma 9. Sietske Koopmans. [2]

Nadere informatie

1. Doel van de trajectgroep voor eigen school

1. Doel van de trajectgroep voor eigen school KADERPLAN TRAJECTGROEPEN LYCEUM SANCTA MARIA INLEIDING. Sancta is een van de zes scholen die zich heeft aangemeld voor de pilot Trajectgroep. We zien mogelijkheden om met inzet van deze voorziening de

Nadere informatie

Passend Onderwijs. ROC van Twente en. Deltion College

Passend Onderwijs. ROC van Twente en. Deltion College Passend Onderwijs ROC van Twente en Deltion College ROC van Twente 18.924 studenten, voltijd en deeltijd (bo + vavo) Ruim 300 opleidingen 13 MBO Colleges; 13 onderwijsdirecteuren Hoofdlocatie: De Gieterij,

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor uw kind

Passend Onderwijs voor uw kind Passend Onderwijs voor uw kind Hoe werkt het in het Samenwerkingsverband VO VSO Nijmegen en omgeving? Informatie voor ouders Nijmegen 14-8-2014 Passend Onderwijs voor uw kind... minder nieuw dan het lijkt

Nadere informatie

GSR voortgezet onderwijs voor betrokken christenen. Leerlingbegeleiding

GSR voortgezet onderwijs voor betrokken christenen. Leerlingbegeleiding GSR voortgezet onderwijs voor betrokken christenen Leerlingbegeleiding Voorwoord Op de GSR willen we bijdragen aan de ontwikkeling van uw kinderen tot zelfstandige jonge mensen die klaar zijn om verder

Nadere informatie

Samenwerkingsverband VO Delft en omstreken

Samenwerkingsverband VO Delft en omstreken Samenwerkingsverband VO Delft en omstreken Wettelijk kader: Zorgen dat leerlingen met een onderwijs- en zorgbehoefte een passend onderwijsaanbod krijgen aangeboden. Eerst alleen gericht op de leerlingen

Nadere informatie

Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond

Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond Met ingang van 1 augustus 2014 worden nieuwe regels voor het mbo van kracht (voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap). Voor de vo-scholen

Nadere informatie

Onderwijs-zorglijnen in de praktijk: de Trajectgroep in het regulier voortgezet onderwijs

Onderwijs-zorglijnen in de praktijk: de Trajectgroep in het regulier voortgezet onderwijs Onderwijs-zorglijnen in de praktijk: de Trajectgroep in het regulier voortgezet onderwijs Annegien Simis Altra Ambulante Dienst & zorgteam Saenredam College Zaandijk In deze presentatie Wat is een trajectgroep?

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

DOORGAANDE ZORGLIJNEN IN DEN HAAG

DOORGAANDE ZORGLIJNEN IN DEN HAAG DOORGAANDE ZORGLIJNEN IN DEN HAAG Eindrapportage Hans Kruijssen, adviseur m.m.v. Rineke Huysmans, ROC Mondriaan juni 2010 Vooraf Met deze eindrapportage aan de stuurgroep Spirit4you rondt de projectleider

Nadere informatie

iets voor jou? Leerlingzorg

iets voor jou? Leerlingzorg iets voor jou? Leerlingzorg Leerlingzorg Waarom deze wegwijzer? Soms heb je wel eens vragen maar weet je niet waar je ze kunt stellen of waar je hiervoor heen moet op school. Deze wegwijzer zal je helpen

Nadere informatie

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL DE OVERSTAP EEN PREVENTIEPROJECT APRIL 2014 OVERSTAPPEN Het preventieproject De Overstap wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag door de afdelingen Voortijdig Schoolverlaten (VSV) & leerplicht

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond De mbo-instellingen zijn zeer terughoudend met de toelating van ongediplomeerde vmbo-leerlingen. Voor ongediplomeerde vmbo-ers loopt

Nadere informatie

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO Naam leerling: Sofinr.leerling: Naam school: Adres school: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Contactpersoon: Naar: MBO Naam school: Adres school: Postcode

Nadere informatie

Bestuur verslag Stichting Studiefonds ROC van Twente 2016

Bestuur verslag Stichting Studiefonds ROC van Twente 2016 Bestuur verslag Stichting Studiefonds ROC van Twente 2016 Inleiding Voor U ligt het jaarverslag 2016 van het bestuur van de stichting Studiefonds ROC van Twente. In oktober 2016 zijn er door de Minister

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs.

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. [Typ hier] Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. 11 mei 2015 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met:

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 12 november 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 191113/202 afdeling: Welzijn Onderwerp: KEG Werkt

Nadere informatie

Passend onderwijs op Steenspil. Het draait om jou

Passend onderwijs op Steenspil. Het draait om jou Passend onderwijs op Steenspil Het draait om jou Passend onderwijs op Steenspil Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met passend onderwijs kunnen scholen

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

Protocol Dyscalculie. Christelijk College de Noordgouw Heerde. oktober dhr. J.M. de Vries. mw. H. Bezuijen. rector-bestuurder.

Protocol Dyscalculie. Christelijk College de Noordgouw Heerde. oktober dhr. J.M. de Vries. mw. H. Bezuijen. rector-bestuurder. Protocol Dyscalculie Christelijk College de Noordgouw Heerde oktober 2016 dhr. J.M. de Vries rector-bestuurder mw. H. Bezuijen conrector Inleiding Het rekenonderwijs staat de laatste jaren hoog op de agenda

Nadere informatie

wat waar Wie bepaalt Basisondersteuning Regulier VO school

wat waar Wie bepaalt Basisondersteuning Regulier VO school Hoofdstuk 5 Wanneer extra ondersteuning nodig is Toewijzen van ondersteuning 5.1. Inleiding In dit hoofdstuk beschrijven wij achtereenvolgens de onderwijsondersteuningsmogelijkheden van het samenwerkingsverband,

Nadere informatie

Kleine school met eigen karakter

Kleine school met eigen karakter Kleine school met eigen karakter Aloysius/ De Roosten Scholengroep Het Plein Sint-Joriscollege Antoon Schellenscollege Vakcollege Eindhoven Praktijkschool Eindhoven Pleinschool Helder Missie Leerlingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie 31 497 Passend onderwijs Nr. 309 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 30 079 VMBO Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 oktober

Nadere informatie

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium)

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en

Nadere informatie

Marc Geurts en Ronald Nijhuis

Marc Geurts en Ronald Nijhuis Betreft Kaderstellende notitie 2017 Van Marc Geurts en Ronald Nijhuis Datum Januari 2016 1.1 Kaderstellende notitie 2017 Adequaat toezicht op naleving van de leerplichtwet en de aanpak van voortijdig schoolverlaten

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG.. Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben LWOO leerweg ondersteunend onderwijs PRO praktijkonderwijs Kenmerken: kleinere groepen, werken in eigen tempo, bij LWOO zelfde vmbo-programma als in het

Nadere informatie

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN?

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? Omslag in denken en handelen: van deficit-denken naar handelen vanuit onderwijsbehoeften In plaats van: Deze leerling heeft ADHD,ODD, ASS, Dyslexie, Dyscalculie,

Nadere informatie

1.1 Schoolprofiel. Schakelcollege Tilburg Reitse Hoevenstraat 20 5042 EH Tilburg tel.: 013-5397050

1.1 Schoolprofiel. Schakelcollege Tilburg Reitse Hoevenstraat 20 5042 EH Tilburg tel.: 013-5397050 1. Algemeen 1.1 Schoolprofiel Schakelcollege Tilburg Reitse Hoevenstraat 20 5042 EH Tilburg tel.: 013-5397050 Het Schakelcollege is een school voor leerlingen die minder dan twee jaar in Nederland zijn

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond Sinds 1 augustus 2014 zijn de regels voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap voor het mbo van kracht. Voor de vo-scholen is met name de

Nadere informatie

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011)

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011) Passend onderwijs U heeft er vast al wel over gehoord: passend onderwijs. Maar wat is het nu precies en wat betekent dat voor onze school? Waarom gingen op 6 maart 2012 50.000 mensen uit het onderwijs

Nadere informatie

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd Themaconferenties WSNS-coördinatoren en bestuurders Dinsdag 22 september 2009, Rotterdam Woensdag 30 september 2009, Weert Maandag 5 oktober 2009,

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie