Kernpunten gezondheidsmonitors

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kernpunten gezondheidsmonitors"

Transcriptie

1 Kernpunten gezondheidsmonitors als evaluatie en vertrekpunt voor het Wmo-beleid 2012 t/m 2015 van de gemeente Heeze-Leende 31 mei 2011 Mieke van Duijnhoven, Onderzoeksmedewerker Antje Eugster, Onderzoeksfunctionaris Monique Mentjens, Adviseur lokaal gezondheidsbeleid

2 Aanleiding De gemeente Heeze-Leende staat voor de taak om aan te geven op welke wijze ze de komende jaren vorm en inhoud wil geven aan haar Wmo-beleid. Hiervoor is het van belang om eerst de balans op te maken. Wat is er de afgelopen beleidsperiode zoal gebeurd en hoe staat het op dit moment met de gezondheid en het welzijn van de burger in lichamelijk, psychisch en sociaal opzicht? In de visie van de gemeente Heeze-Leende staat de eigen verantwoordelijkheid van de burger voorop. Daar waar mensen buiten de boot dreigen te vallen, neemt de gemeente, samen met maatschappelijke partners, de nodige maatregelen om dat te voorkomen. Kwetsbare burgers kunnen rekenen op ondersteuning om hun kwaliteit van leven te vergroten. Het streven is dat mensen in een redelijke harmonie met elkaar samenleven, zelfredzaam zijn en zelfstandig kunnen (blijven) functioneren. Preventief beleid moet uitval van mensen voorkomen. Rapportage s als vertrekpunt voor nieuw WMO-beleid De GGD Brabant Zuidoost verzamelt jaarlijks gegevens die aansluiten op de negen prestatievelden van de Wmo. Dit gebeurt door het afnemen van een aantal gezondheidsmonitors waarmee de gezondheidssituatie en het welbevinden van de Heeze-Leendese burger in beeld wordt gebracht. Op deze manier krijgt de gemeente inzicht in de gezondheid en het welbevinden van de gewone burger, zijn drijfveren, wensen en behoeften. Hoe zit het met zijn sociale contacten en maatschappelijke participatie? Welke zorg en voorzieningen worden nog gemist? Hoe is zijn leefstijl (roken / drinken / bewegen)? Maar de gezondheidsmonitors geven ook een beeld van de kwetsbare groepen die extra aandacht nodig hebben. De GGD Brabant Zuidoost geeft in dit adviesrapport per prestatieveld aan wat er allemaal goed gaat, en waar de zorgpunten liggen. Deze kernpunten kunnen gebruikt worden bij de evaluatie van het huidige beleid en als vertrekpunt voor het toekomstige Wmo-beleid. Nadat de beleidsthema s zijn vastgesteld kunnen de monitorgegevens ook van pas komen om een nulsituatie te beschrijven en een aantal objectief meetbare effecten (outcomedoelen) te formuleren. Geraadpleegde gezondheidsmonitors Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen peildatum 2008 / % = ong. 21 kinderen Jeugdmonitor 12 t/m 18 jarigen peildatum 2007 / % = ong. 14 jongeren Volwassenenmonitor 19 t/m 64 jarigen peildatum 2009 / % = ong. 89 volwassenen Ouderenmonitor 65 + peildatum 2009 / % = ong. 28 ouderen Vraag in beeld; monitor maatschappelijke opvang, OGGZ en verslavingszorg Verslaglegging over 2009 Kernpunten uit de gezondheidsmonitors Het gaat goed met de gezondheid van de meeste inwoners in Heeze-Leende in lichamelijk, psychisch en sociaal opzicht. Dit blijkt uit onderstaande resultaten van de gezondheidsmonitors. Maar dit wil niet zeggen dat je als gemeente niets meer hoeft te doen. Het is belangrijk om er voor te zorgen dat dit niveau ook de komende jaren minstens op peil blijft. Daarnaast komen uit de gezondheidsmonitors een aantal (zorg)punten en risicogroepen naar voren die extra aandacht kunnen gebruiken. Deze pluspunten en de zorgpunten worden achtereenvolgens per prestatieveld kort beschreven. Een verdere onderbouwing is opgenomen in bijgevoegde bijlage. Bij elk zorgpunt wordt verwezen naar de betreffende pagina in de bijlage. Daarnaast kunt u voor meer informatie over de inhoud en de resultaten van de gezondheidsmonitors terecht op en 2

3 Prestatieveld 1.Sociale samenhang en leefbaarheid - Er is een bloeiend verenigingsleven: zowel jeugdigen als volwassenen zijn vaker lid van een (sport)vereniging dan in de regio. - De betrokkenheid van de volwassenen bij de eigen buurt is groot en men voelt zich mede verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt. - Veel ouderen nemen deel aan (groeps)bijeenkomsten. - Het grootste deel van de bevolking is tevreden over de voorzieningen in de buurt. De inzet van burgers om de buurt te verbeteren is beperkt Ruim twééderde van de volwassen bevolking voelt zich betrokken bij de buurt en/of voelt zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid. Maar het percentage volwassenen dat zelf actief is geweest om de buurt te verbeteren, is slechts 13%. De gemeente kan meer doen om bewoners hiertoe te activeren. De burgers verwachten ook duidelijk meer inzet van de gemeente om de bewoners te betrekken bij veranderingen in de buurt: slechts een kwart vindt dat de gemeente nu al voldoende doet om bewoners te betrekken (pag. 1en 2 van de bijlage). In gezinnen met een minimum inkomen sport men minder Regiocijfers laten zien dat van de kinderen uit gezinnen met een hoger inkomen 21% niet sport buiten school, terwijl dit voor kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen ( 1300 of lager) dubbel zo vaak het geval is (ruim 40% van deze kinderen sport niet!). Voor Heeze-Leende geldt dat 4% van de 0-11 jarige kinderen (~83 kinderen) in een gezin leeft met een minimuminkomen. Ook het kunnen rondkomen, opleidingsniveau, de gezinssamenstelling, de werksituatie van ouders en deelname aan buitenschoolse opvang zijn van invloed op deelname aan (sport)verenigingen. (pag. 2) Bij volwassenen zien we eveneens een duidelijk verband tussen inkomen of opleiding en al dan niet sporten. Zo sporten hoog opgeleiden maar liefst drie keer vaker in een sportvereniging dan mensen met een lage opleiding! Jongeren en volwassenen vinden dat er te weinig voorzieningen zijn voor de jeugd. Het openbaar vervoer en de bibliotheek scoren slechter dan in de regio. Hoewel men over de meeste voorzieningen wel tevreden is, is een kwart van de inwoners ontevreden over het openbaar vervoer (24%, in de regio slechts 12%). Ook over de bibliotheek is men vaker ontvreden: 9% versus 4%. Eén op de zes volwassenen in Heeze-Leende vindt dat er te weinig voorzieningen zijn voor jongeren. Van de jongeren zelf geeft in % aan dat ze één of meer ontmoetingsplaatsen in de buurt missen. En 2 op de 5 vindt dat er te weinig leuke dingen voor hen worden georganiseerd. (pag. 3) 3

4 Prestatieveld 2. Opgroeien en opvoeden - Met de meeste ouders in Heeze-Leende gaat het goed bij de opvoeding van hun kinderen. - Ouders van 0-11 jarige kinderen in Heeze-Leende ervaren minder vaak (zeer) veel stress bij het opvoeden: 9% ten opzichte van 13% in de regio. Zij zochten ook minder vaak professionele hulp. - Minder jongeren dan in de regio hebben problemen die dag en nacht spelen (9% versus 13%) en zij hebben minder zorgen over hun schoolprestaties (31% t.o.v. 37%). - Bijna alle jongeren weten dat zij indien nodig- hulp kunnen krijgen bij hun leerlingbegeleider, de huisarts, de politie of de kindertelefoon. Ouders met een laag inkomen ervaren vaker stress bij de opvoeding en vragen vaker professionele hulp Uit de regionale cijfers blijkt dat meer ouders (met kinderen van 0-11 jaar) met een inkomen lager dan 1300,- (zeer) veel stress ervaren (23% versus 12%) en professionele hulp vragen voor problemen rondom de opvoeding (20% versus 14%) (pag. 5). Ondersteuning gewenst bij voorlichting over seksualiteit en autisme Veel ouders vinden het (een beetje) moeilijk om met hun kind te praten over seks (31%). Ook het bespreken van de thema s zwangerschap / voortplanting en homoseksualiteit is voor ouders (een beetje) moeilijk (respectievelijk 25% en 12%). Een op de zes ouders met kinderen van 4 t/m 11 jaar in Heeze-Leende heeft dan ook behoefte aan ondersteuning bij het thema seksuele / relationele vorming (17% vs. 15%). In Heeze-Leende geeft 2% van de ouders aan dat hun kind de diagnose autisme heeft gekregen (~30 kinderen vanaf 4 jaar) en 0,6% geeft aan dat hun kind momenteel op autisme wordt onderzocht (~9 kinderen vanaf 4 jaar). Van de ouders in de regio die een kind hebben met de diagnose autisme, heeft meer dan de helft behoefte aan ondersteuning (pag. 5). Jongeren met laagopgeleide ouders hebben veel vaker één of meer problemen die dag en nacht spelen Regionaal gezien heeft 29% van de jongeren met laagopgeleide ouders hier last van (t.o.v. 12% van de overige jongeren). Maar de groep nooit hulp zoekt is juist groter dan bij de jongeren van niet laag opgeleide ouders (7% vs. 3%). Ze zoeken hierbij ook minder vaak professionele hulp. Als ze hulp zoeken is dit bij voorkeur in hun directe omgeving.(pag. 7) Prestatieveld 3. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning - De meeste ouderen zijn nog zelfredzaam (88%) en hebben de regie over hun eigen leven (85%). - In verhouding tot de regio zijn er in Heeze-Leende minder ouderen die grote moeite hebben met of hulp nodig hebben bij één of meer dageljkse handelingen (9% t.o.v. 15% in de regio). Eén op de zes ouderen in Heeze-Leende weet niet waar informatie over gewenste Wmo-voorzieningen te verkrijgen is. Daarnaast krijgt 2% van de ouderen uit Heeze-Leende geen (extra) professionele hulp omdat men niet weet waar deze kan worden aangevraagd. Eén op de zeven ouderen heeft weinig regie over het eigen leven In Heeze-Leende heeft 15% weinig regie over het eigen leven. Daarnaast is één op de acht ouderen niet zelfredzaam. Net als in de regio kan ruim een kwart van de ouderen in Heeze-Leende één of meer huishoudelijke activiteiten niet uitvoeren. Ouderen met een lage sociaaleconomische status (laag inkomen, 4

5 lage opleiding) en alleenwonende ouderen blijken vaker niet zelfredzaam. In Heeze-Leende is 26% van de ouderen alleenwonend (pag.9). Prestatieveld 4. Het ondersteunen van mantelzorg en vrijwilligers - Jong en oud geven mantelzorg; zowel door de volwassenen als de ouderen wordt mantelzorg vooral gegeven in de vorm van gezelschap, troost of afleiding, begeleiding en/of vervoer en hulp in de huishouding. (pag ) - In Heeze-Leende wordt (in 2009) relatief vaak vrijwilligerswerk verricht ten opzichte van de regio. Eén op de drie volwassenen (32%, in de regio: 25%) en zelfs een nog groter deel van de ouderen (36%; in de regio 25%) geeft aan dit te doen. Vrijwilligerswerk onder jongeren is wel gelijk aan de regio: 8% (pag.12) Heeze-Leendese jongeren geven minder vaak mantelzorg Jongeren (12-18 jaar) in Heeze-Leende geven momenteel (in 2009) minder vaak mantelzorg dan hun leeftijdgenoten in de regio: 6% versus 9%. Aantal inwoners dat mantelzorg ontvangt is gedaald In Heeze-Leende is een daling te zien in het percentage volwassenen dat mantelzorg ontvangt, in 2005 was dit 4% en in 2009 nog 1%. Van de ouderen krijgt 9% momenteel mantelzorg. Voor beide groepen geldt dat mensen met een lage opleiding vaker mantelzorg ontvangen dan mensen met een hoge opleiding. (p.11) Weinig behoefte aan hulp Van alle volwassenen en ouderen voelt ongeveer 1% zich (tamelijk) zwaar belast door het geven van mantelzorg; dit zijn bijna 90 volwassen en circa 30 oudere inwoners van Heeze-Leende. De meeste mantelzorgers zeggen geen behoefte aan hulp te hebben. Het risico bestaat dat deze mantelzorgers er op den duur zelf aan onder door gaan (pag.11) Mensen zonder baan doen ook minder vaak vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk vooral wordt gedaan door volwassenen die met vervroegd pensioen zijn gegaan (41%) en volwassenen met een parttime baan van minder dan 12 uur per week (37%). Van de mensen zonder baan (werkzoekend, arbeidsongeschikt of bijstandsuitkering) is een veel kleiner deel (ongeveer 23%) actief als vrijwilliger. Dit alles blijkt uit de regionale cijfers. De groep volwassenen zonder baan geeft als belangrijkste reden om geen vrijwilligerswerk te doen, dat de mogelijkheid zich nog niet heeft voorgedaan. Hier bevindt zich dus nog een potentieel aan mogelijke vrijwilligers. Ook is er een relatie tussen inkomen en het verrichten van vrijwilligerswerk. Personen met een hoger inkomen verrichten vaker vrijwilligerswerk. (pag.12) Prestatieveld 5. Maatschappelijke participatie - In Heeze-Leende kampen relatief minder ouderen met een chronische aandoening dan gemiddeld in de regio (65% vs. 74%). Het is dan ook niet verwonderlijk dat ouderen in Heeze-Leende zich ook minder vaak beperkt voelen in de dagelijkse bezigheden als gevolg van hun gezondheid (24% versus 30% in de regio). - De eenzaamheid onder de volwassenen (19 t/m 64 jaar) is in Heeze-Leende een relatief minder groot probleem dan in de regio (30% vs. 39%). - In Heeze-Leende zijn relatief weinig ouderen kwetsbaar : 17% (in de regio 23%). Bij kwetsbare ouderen is sprake van een combinatie van hoge draaglast (beperkt in lichamelijke gezondheid, depressieve klachten of niet zelfredzaam) en lage draagkracht (weinig regie over eigen leven, 5

6 alleenwonend of alleen AOW). In Heeze-Leende scoren ouderen in het algemeen iets gunstiger op zowel draaglast als draagkracht. (pag.16) Bijna de helft van de ouderen wordt beperkt in het dagelijks functioneren als gevolg van één of meer chronische aandoeningen. Dit percentage (48%) is overigens wel vergelijkbaar met dat in de regio: 53%. Duizend eenzame ouderen De situatie in Heeze-Leende is min of meer vergelijkbaar met die van de regio. Objectief gemeten is twee op de vijf 65-plussers eenzaam (39%, regio 44%). Voor 5% is deze eenzaamheid (zeer) ernstig. Het aantal ouderen dat zélf aangeeft eenzaam te zijn is 33% (subjectieve meting). Volgens de objectieve meting zouden in Heeze-Leende tenminste 1090 ouderen zich eenzaam voelen, volgens de subjectieve meting ongeveer 915. Van deze groep wil 15% (~140 ouderen) hulp, maar krijgt dit nog niet. (pag. 15) Alleenstaand of laag inkomen hoog risico op eenzaamheid Uit regionale cijfers blijkt dat het percentage eenzamen onder de volwassenen en de 65-plussers duidelijk hoger is onder alleenstaanden en onder mensen met een lager inkomen. (pag.16) Kwetsbare ouderen krijgen niet altijd de (extra) hulp die ze nodig hebben De gezondheid van kwetsbare ouderen is beduidend slechter, ze zijn vaker eenzaam en de kans dat deze groep in een verzorgings- of verpleeghuis terecht komt is veel groter dan bij hun gezondere leeftijdgenoten. Vrouwen en 75-plussers zijn relatief vaker kwetsbaar. Kwetsbare ouderen hebben regionaal gezien veel vaker behoefte aan hulp (22% versus 9%). Toch krijgen ze die niet altijd. Als redenen hiervoor worden genoemd dat ze niemand kennen om dit aan te vragen of omdat ze niet weten waar ze deze hulp kunnen vragen. De meeste kwetsbare ouderen zijn in beeld bij de huisarts. Maar een kleine groep (8%) is toch al langer dan een jaar niet bij de huisarts geweest. (pag.16) Prestatieveld 6. Individuele voorzieningen - In Heeze-Leende wordt relatief weinig gebruik gemaakt van Wmo-voorzieningen. Van de volwassenen heeft in 2009 slechts 2% (regio 6%) gebruik gemaakt van één of meerdere voorzieningen, bij de ouderen in Heeze-Leende geldt dit voor 22%. Ook dit is beduidend minder dan in de regio (29%). - In Heeze-Leende maken minder ouderen gebruik van een vervoersvoorziening (6% vs. 12%) dan in de regio. Eén op de tien ouderen heeft behoefte aan (meer) Wmo-voorzieningen. De meeste ouderen weten overigens wel waar ze deze WMO-voorzieningen kunnen aanvragen (84% versus 78% in de regio). (pag.18) Ouderen in Heeze-Leende kunnen iets minder vaak gebruik maken van diensten zoals huishoudelijke hulp of maaltijdverzorging, bij een nabijgelegen dienstencentrum, bejaarden- of verzorgingstehuis (43%, regio 46%). Met betrekking tot de verpleging en verzorging die vanuit deze instellingen wordt aangeboden, geeft 32% aan hier gebruik van te kunnen maken. Ook dit percentage is iets lager dan in de regio (35%). Laag inkomen meer behoefte aan Wmo-voorzieningen Uit de regionale cijfers blijkt dat ouderen met een laag inkomen veel meer gebruik maken van Wmovoorzieningen (49% versus 22%). Daarnaast heeft 20% behoefte aan (meer) Wmo-voorzieningen en 25% wil informatie over Wmo-voorzieningen, maar weet niet waar deze te verkrijgen. (pag.18) 6

7 Prestatieveld 7. Maatschappelijke opvang, advies en steunpunten huiselijk geweld Minimaal 90 inwoners in 2009 slachtoffer van huiselijk geweld Uit de GGD monitors blijkt dat in Heeze-Leende 5% van de volwassenen en 3% van de ouderen ooit slachtoffer is geweest van huiselijk geweld. Seksueel misbruik wordt daarbij relatief iets minder vaak genoemd dan in de regio. In het jaar voorafgaande aan de monitor, was 0,9% van de volwassenen en 0,3% van de ouderen uit Heeze-Leende slachtoffer van huiselijk geweld. Omgerekend naar de bevolkingsaantallen betekent dit dat in Heeze-Leende in 2009 ongeveer 90 mensen van 19 jaar of ouder slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. In de hele regio zou het om ruim plussers gaan. Omdat het om zelfgerapporteerde gegevens gaat, betreft het waarschijnlijk een onderschatting (pag.20). De meeste gevallen van huiselijk geweld worden niet gemeld Uit de gegevens van Neos blijkt dat het aantal meldingen van huiselijk geweld veel lager is dan uit de Gezondheidsmonitors blijkt. Dit is deels te verklaren door het gegeven dat huiselijk geweld vaak onzichtbaar is. In 2009 heeft Neos 9 meldingen van huiselijk geweld uit Heeze-Leende gehad en zijn bij de politie 8 aangiftes van huiselijk geweld uit Heeze-Leende geregistreerd (pag.20). Prestatieveld 8. OGGZ - Minder inwoners dan in de regio lopen risico om een depressie of angststoornis te krijgen. Uit de gezondheidsmonitors voor volwassenen en ouderen blijkt dat 1 op de 4 volwassenen en 1 op de 3 ouderen uit Heeze-Leende een matig of hoog risico heeft om een depressie of angststoornis te krijgen. Bij beide groepen is het percentage beduidend lager dan gemiddeld in de regio. Psychische problemen komen voor onder alle leeftijdsgroepen In Heeze-Leende voelt 11% van de 12 t/m 18 jarigen zich psychisch ongezond. Voor de volwassenen is dit percentage 13% en voor de ouderen 14%. (pag.21) Eén op de drie jongeren met psychische problemen denkt aan zelfdoding Zeven procent van de jongeren in Heeze-Leende heeft de maanden voorafgaande aan het invullen van de jeugdmonitor zelfdoding overwogen en 0,6% (omgerekend circa 9 jongeren) zegt ook daadwerkelijk een poging te hebben gedaan. Van de jongeren die zich psychisch ongezond voelen denkt zelfs één op de drie aan zelfdoding, zo blijkt uit de regiocijfers. Ook angsten en depressies zijn een groter probleem onder jongeren dan tot voor kort bekend was. Van de jongeren onder de 18 jaar heeft 15 procent wel eens een depressieve periode meegemaakt, zo blijkt uit landelijke gegevens. (pag.21) In Heeze-Leende hebben zeker 110 inwoners van 19 jaar en ouder grote kans op sociale uitsluiting Bij deze groep is sprake van een combinatie van 4 risicofactoren. De combinatie van de risicofactoren gering psychisch welbevinden en laag inkomen komt voor bij zo n 290 inwoners. Hierbij is waarschijnlijk sprake van een onderschatting. De kans dat deze mensen uitvallen of al uitgesloten worden is groot. (pag.24) 7

8 Prestatieveld 9. Bevorderen van verslavingsbeleid - Het is goed nieuws dat de groep jongeren in de regio die in 2007 alcohol drinkt beduidend kleiner is dan in Ook in Heeze-Leende is deze trend duidelijk zichtbaar (43% versus 53% van de jarigen dronk recent alcohol in 2007 respectievelijk 2003). Relatief veel zwangeren in Heeze-Leende drinken toch alcohol Alcoholgebruik tijdens de zwangerschap wordt geheel afgeraden, desondanks drinkt 13% van de vrouwen in Heeze-Leende alcohol tijdens haar zwangerschap. Dat is meer dan gemiddeld in de regio (10%). Eén op de drie jongeren is een bingedrinker Het is goed nieuws dat het aantal jongeren dat alcohol drinkt in de regio is gedaald. Maar dit komt vooral door de jongeren tussen de 12 en 15 jaar. Onder de jarigen is het drankgebruik in 2007 nog steeds hoog. Van alle 12 t/m 18 jarigen is 36% een bingedrinker (in afgelopen 4 weken vijf of meer glazen alcohol bij één gelegenheid) en 5% drinkt meer dan 20 glazen per week. Deze groepen zijn even groot als in de regio. Volgens een op de drie jongeren keuren hun ouders het drankgebruik goed of zeggen ze er niets van. Het gaat echter natuurlijk vooral om de jongeren ónder de 16 jaar: wat vinden hun ouders ervan dat zij drinken? Dan zien we dat 15% van alle ouders het goed vinden dat hun kind alcohol drinkt; 6% van de ouders zegt er niets van (regiocijfers) (pag. 25) De helft van alle jongeren drinkt zijn eerste glas alcohol al vóór zijn 16 e jaar. Volgens één op twaalf ouders van kinderen van 8 t/m 11 jaar heeft hun kind al alcohol gedronken. Van alle ouders vindt 9% het verantwoord dat kinderen voor hun 16de verjaardag het eerste glas alcohol drinken. Een kwart van de ouders denkt zelfs dat je als ouder niet kunt voorkomen dat je kind veel gaat drinken. Uit de Jeugdmonitor jr blijkt dat meer dan de helft van de jongeren in Heeze-Leende al vóór zijn 16 e het eerste klas alcohol heeft gedronken.eén op de vier jongeren drinkt het eerste glas alcohol zelfs op jarige leeftijd of eerder. (pag. 25) Eén op de zeven volwassenen en één op de acht ouderen in Heeze-Leende drinken veel In Heeze-Leende behoort 15% van de volwassenen en 12% van de ouderen tot de groep overmatige drinkers (mannen > 21 glazen/week; vrouwen >14 glazen/week). Dat is vergelijkbaar met het gemiddelde in de regio. Het bereik van problematische drinkers in Heeze-Leende is erg laag Uit landelijk onderzoek blijkt dat het bereik van de problematische drinkers erg laag is. In 2008 stond in Nederland naar schatting 3% van de probleemdrinkers geregistreerd bij de (ambulante) verslavingszorg. In 2009 zijn 14 mensen uit Heeze-Leende met alcoholproblematiek in behandeling bij Novadic Kentron. Uit de Gezondheidsmonitor blijkt echter dat meer dan 1000 Heeze-Leendese volwassenen geclassificeerd worden als probleemdrinker (ouderen nog niet eens meegeteld). Het aantal probleemdrinkers dat in beeld is bij de verslavingszorg is dus erg laag. (pag. 25) 8

Ouderenmonitor 2009-2010

Ouderenmonitor 2009-2010 A. Algemene kenmerken % Geslacht Man 44 43 Vrouw 56 57 Leeftijd 65 t/m 74 jaar 56 52 75 jaar en ouder 44 48 Burgerlijke staat Gehuwd/ samenwonend 62 62 Ongehuwd/ nooit gehuwd geweest 5 5 Gescheiden/ gescheiden

Nadere informatie

Inleiding. Meer informatie of vragen?

Inleiding. Meer informatie of vragen? Gezondheid in beeld: Gezondheidsmonitor 2012/2013 Gemeente Veldhoven Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Meer informatie of vragen? Eind 2012 zijn de

Nadere informatie

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Sociaal kwetsbare burgers in Eersel Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Prestatievelden Wmo 1. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid dorpen 2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Cranendonck Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim 35.000

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Son en Breugel Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim 35.000

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Eindhoven Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim 35.000

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Gemert-Bakel Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne

Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000 volwassenen

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Best. Gezondheidsmonitor 2012/2013.

Gezondheid in beeld: Gemeente Best. Gezondheidsmonitor 2012/2013. Gezondheid in beeld: Gemeente Best Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000 volwassenen

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Geldrop-Mierlo Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer

Nadere informatie

Onderbouwing bij de notitie Kernpunten gezondheidsmonitors als evaluatie en vertrekpunt voor het Wmo-beleid 2012 t/m 2015 van de gemeente Heeze-Leende

Onderbouwing bij de notitie Kernpunten gezondheidsmonitors als evaluatie en vertrekpunt voor het Wmo-beleid 2012 t/m 2015 van de gemeente Heeze-Leende Bijlage Onderbouwing bij de notitie Kernpunten gezondheidsmonitors als evaluatie en vertrekpunt voor het Wmo-beleid 2012 t/m 2015 van de gemeente Heeze-Leende Meer informatie over de vragen en de resultaten

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Heeze-Leende Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Valkenswaard Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Gezondheidsmonitors en bijdrage aan interventies

Gezondheidsmonitors en bijdrage aan interventies Gezondheidss en bijdrage aan interventies Input voor tussenevaluatie Beleidskader Welzijn, Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg 2012-2015 Gemeente Bladel 17 juli 2013 Yvonne Meertens, onderzoeker Ellen

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Helmond

Gezondheid in beeld: Gemeente Helmond Gezondheid in beeld: Gemeente Helmond Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Nuenen.

Gezondheid in beeld: Gemeente Nuenen. . Gezondheid in beeld: Gemeente Nuenen Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant:

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Bouwstenen nota volksgezondheid 2013-2016 Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Renate Martens en Ivanka van der Veeken Bouwstenen Evaluatieverslag nota volksgezondheid 2008-2011 Landelijke nota gezondheidsbeleid

Nadere informatie

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen te weinig regie over eigen leven

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen te weinig regie over eigen leven Bron: Gezondheidsmonitor Regio Kennemerland 2012 Aantal volwassenen (19 t/m 64 jaar) in per 1-1-2013: 88.900 Functioneren en kwaliteit van leven Ziekten en aandoeningen Uitkomsten volwassenen (19 t/m 64

Nadere informatie

Gezondheid en sociaal domein verbonden

Gezondheid en sociaal domein verbonden Algemene kenmerken Leefstijl Lichamelijke gezondheid Mentale gezondheid Zorggebruik Fysieke leefomgeving Sociale leefomgeving Sociaal economische status Zelfredzaamheid Samenredzaamheid Gezondheid en sociaal

Nadere informatie

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Wat is E-MOVO q Onderzoek onder 2 e en 4 e klassers, nu 3 e keer q Vragenlijst wordt digitaal in klas ingevuld

Nadere informatie

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen 7 8 - te weinig regie over eigen leven

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen 7 8 - te weinig regie over eigen leven Bron: Gezondheidsmonitor Regio Kennemerland 2012 Aantal ouderen (65 jaar en ouder) in Haarlemmermeer per 1-1-2013: 19.700 Functioneren en kwaliteit van leven Ziekten en aandoeningen Uitkomsten ouderen

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.589 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Staphorst 875 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid gedefinieerd

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.392 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen

Conclusies en aanbevelingen Achtergrondinformatie Opvoeding en opvoedingsondersteuning Gezondheid Lichamelijke en leefstijl gezondheid leefstijl en psychosociaal welbevinden Conclusies en aanbevelingen Ouderenmonitor Monitor kinderen

Nadere informatie

Alcoholgebruik: omvang in de regio

Alcoholgebruik: omvang in de regio Alcoholgebruik: omvang in de regio Schadelijk alcoholgebruik in de regio Het alcoholgebruik(1) onder volwassenen (tot 65 jaar) in Zuid-Limburg is 85%. Van de ouderen (65+) geeft 75% aan alcohol te drinken.

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers De gezondheid en participatie van Zeeuwse 65-plussers zijn in de afgelopen vijf jaar verbeterd. Ouderen voelen zich minder beperkt door de lichamelijke

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland 1.129 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gezondheidsmonitor ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede Inhoud Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten van de Gezondheidsmonitor en 2016 voor gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Ouderen (65 jaar en ouder) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente, wijken Tilburg en Nederland

Gezondheidsmonitor Ouderen (65 jaar en ouder) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente, wijken Tilburg en Nederland Gezondheidsmonitor Ouderen (65 jaar en ouder) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente, wijken Tilburg en gemeente Tilburg en wijken Gezondheid en Ziekte Ervaren gezondheid Ervaart eigen

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer O8.R2403.OOI Inboeknummer oybstoa86r Dossiernummer ysr.qr8 8 januari aoo8 Raads informatiebrief Betreft resultaten Ouderenmonitor Gemeentelijke Gezondheidsdienst 1 Inleiding

Nadere informatie

Gezondheidsprofiel Boxtel Oost

Gezondheidsprofiel Boxtel Oost Gezondheidsprofiel Boxtel Oost Verbinden preventie-curatie Presentatie wijkteam 6 februari 2014 Marije Scholtens (GGD Hart voor Brabant), Nicole de Baat (Robuust) Programma 16.00 16.05 welkom en voorstelrondje

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen Ouderenmonitor 2011 Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen De Ouderenmonitor is een onderzoek naar de lichamelijke, sociale en geestelijke

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Almelo

Kernboodschappen Gezondheid Almelo Kernboodschappen Gezondheid Almelo De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Almelo epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Almelo en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmermeer

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmermeer Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmermeer Inhoud Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten van de Gezondheidsmonitor en 2016 voor gemeente Haarlemmermeer.

Nadere informatie

LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID BERGEIJK 2017/2020

LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID BERGEIJK 2017/2020 1 LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID BERGEIJK 2017/2020 FRANK VAN DER MEIJDEN (WETHOUDER GEZONDHEIDSBELEID) MARJON JACOBS (BELEIDSMEDEWERKER GEZONDHEIDSBELEID) TINEKE MEELDIJK (GGD) 2 DOEL VAN DEZE AVOND Integraal

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Rijssen-Holten epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Rijssen-Holten en de factoren

Nadere informatie

Algemeen. Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Maasdriel

Algemeen. Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Maasdriel Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Toelichting: In de eerste kolommen staan de cijfers van de gemeente, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. In de kolom "R'land" staat het totaalcijfer

Nadere informatie

48% jr jr jr jr 65+ Hoe gezond is Barendrecht? 20% 94% 93% Gezondheid en ziekte % % %

48% jr jr jr jr 65+ Hoe gezond is Barendrecht? 20% 94% 93% Gezondheid en ziekte % % % Hoe gezond is Barendrecht? Inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl volwassenen. Hoeveel inwoners deden er mee? 33 2 577 30 7 17-23 jr 19- jr 5+.20 20 10.0 29 12.073 55 Gezondheid en ziekte

Nadere informatie

52% jr jr jr jr 65+ Hoe gezond is Albrandswaard? 92% 91% Gezondheid en ziekte % % %

52% jr jr jr jr 65+ Hoe gezond is Albrandswaard? 92% 91% Gezondheid en ziekte % % % Hoe gezond is Albrandswaard? Inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl volwassenen. Hoeveel inwoners deden er mee? 174 25 355 29 426 61 17-23 jr 4.204 20 10.606 29 12.073 55 Gezondheid en ziekte

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Losser

Kernboodschappen Gezondheid Losser Kernboodschappen Gezondheid Losser De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Losser epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Losser en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Versie 1, oktober 2013 Bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Noaberkracht Dinkelland Tubbergen In Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wonen 47.279

Nadere informatie

23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van de ouderenmonitor 2010

23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van de ouderenmonitor 2010 23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel Resultaten van de ouderenmonitor 2010 2011 Het gaat over het algemeen goed met onze 65-plussers. Zij voelen zich beter dan vijf jaar geleden en de deelname aan sportieve

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Haaksbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Haaksbergen en de factoren die hierop

Nadere informatie

In deze factsheet kunt u de belangrijkste resultaten van de Gezondheidspeiling Senioren 2008 lezen.

In deze factsheet kunt u de belangrijkste resultaten van de Gezondheidspeiling Senioren 2008 lezen. Over het onderzoek GGD Gooi & Vechtstreek heeft in het najaar van 2008 een Gezondheidspeiling gehouden onder 6.700 inwoners van 65 jaar en ouder. De GGD deed dit in opdracht van de gemeenten Blaricum,

Nadere informatie

Tabellenboek Gezondheidsmonitor 65 jaar en ouder

Tabellenboek Gezondheidsmonitor 65 jaar en ouder Tabellenboek Gezondheidsmonitor 65 jaar en ouder 2016 2017 Gemeente Schouwen-Duiveland GGD Tabellenboek Gezondheidsmonitor 65 jaar en ouder 2016 2017 Versie juli 2017 onderzoek@ggdzeeland.nl Inhoud Toelichting

Nadere informatie

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013 Samenvatting Losser Versie 1, oktober 2013 Lage SES, bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Losser In de gemeente Losser wonen 22.552 mensen; 11.324 mannen en 11.228 vrouwen. Als we de verschillende

Nadere informatie

Noord gezond en wel?

Noord gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 gezond en wel? Meer dan twee derde van de inwoners van heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar)

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) 3a Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) Deze factsheet beschrijft de resultaten van de gezondheidspeiling najaar 2005 van volwassenen tot 65 jaar in Zuid-Holland Noord met betrekking tot de geestelijke

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Enschede

Kernboodschappen Gezondheid Enschede Kernboodschappen Gezondheid Enschede De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Enschede epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Enschede en de factoren die hierop van

Nadere informatie

Ouderenonderzoek Kennemerland

Ouderenonderzoek Kennemerland Ouderenonderzoek Kennemerland Een onderzoek naar de gezondheid en het wel bevinden van 65-plussers en hun behoefte aan voor zieningen, zorg en vervoer. Ouderenonderzoek Kennemerland HET ONDERZOEK In het

Nadere informatie

Input voor update en aanscherping prestatie-indicatoren nota Lokaal gezondheidsbeleid en voor andere beleidsnotities

Input voor update en aanscherping prestatie-indicatoren nota Lokaal gezondheidsbeleid en voor andere beleidsnotities Resultaten Gezondheidsmonitors volwassenen en ouderen -2013 Input voor update en aanscherping prestatie-indicatoren nota Lokaal gezondheidsbeleid en voor andere beleidsnotities Gemeente Eersel Oktober

Nadere informatie

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013 Samenvatting Twente Versie 2, oktober 2013 Twente varieert naar stad en platteland In Twente wonen 626.500 mensen waarvan de helft woont in één van de drie grote steden. Tot 2030 zal de Twentse bevolking

Nadere informatie

Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio

Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio Tabel 1: Sociaal economische status Indicator Ridderkerk Afwijkend Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio NL % / aantal % / aantal Percentage hoogopgeleiden

Nadere informatie

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar speerpuntennotitie? Wat doen/deden we al? Welke gezondheidsproblemen

Nadere informatie

Gezondheid van volwassenen en ouderen; een gebiedsgerichte

Gezondheid van volwassenen en ouderen; een gebiedsgerichte epidemiologie Gezondheid van volwassenen en ouderen; een gebiedsgerichte analyse Een rapportage met gezondheidsgegevens per Haagse aandachtswijk 1 Stationsbuurt/ Rivierenbuurt 2 Schildersbuurt 3 Transvaalkwartier

Nadere informatie

Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid. Raadsrotonde 22 september 2011

Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid. Raadsrotonde 22 september 2011 Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid Raadsrotonde 22 september 2011 Doelstelling Gedachtenwisseling over het ouderenbeleid en de uitvoering daarvan met specifieke aandacht voor volksgezondheid

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Nieuw-West gezond en wel?

Nieuw-West gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Nieuw-West gezond en wel? Twee derde van de inwoners van Nieuw-West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse

Nadere informatie

Gezond ouder worden in Zeeland

Gezond ouder worden in Zeeland Gezond ouder worden in Zeeland Resultaten van de Ouderenmonitor Zeeland 2010 Gezondheid heeft bij ouderen een andere betekenis dan bij jongeren. Preventie en zorg richt zich bij de jongere leeftijdsgroepen

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Noaberkracht

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek. Eenzaamheid Steunpunten

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek. Eenzaamheid Steunpunten Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft Resultaten van het Gezondheidsonderzoek 2012 Ondersteuning Beperkingen Sociale activiteiten Mantelzorg Gezondheidsonderzoek Eenzaamheid

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Twenterand

Kernboodschappen Gezondheid Twenterand Kernboodschappen Gezondheid Twenterand De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Twenterand epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Twenterand en de factoren die hierop

Nadere informatie

Welzijn en (gezondheids)zorg

Welzijn en (gezondheids)zorg Hoofdstuk 14 Welzijn en (gezondheids)zorg 14.1 Inleiding Een belangrijke doelgroep voor het welzijns- en zorgbeleid zijn de ouderen. Dit hoofdstuk begint daarom met het in kaart brengen van deze groep

Nadere informatie

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming incijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Uitkomsten GGD-gezondheidspeiling 2016 Gezondheid van aren BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Ouderen 2009

Gezondheidsmonitor Ouderen 2009 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Gezondheidsmonitor Ouderen 2009 Tabellenboek Veghel L:\GB\Epidemiologie\HvB in Zicht\Gezondheidsmonitor en rvtv\gezondheidsmonitor ouderen\uitvoering 2009\rapportage

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 420 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Borne

Kernboodschappen Gezondheid Borne Kernboodschappen Gezondheid Borne De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Borne epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Borne en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Zuid gezond en wel? Van de inwoners van Zuid heeft 81% een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen Groningen, 1 maart 2011 Persbericht nr. 34 Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen SPECIALE AANDACHT VOOR KRIMPGEBIEDEN EN VOOR JEUGD De Groninger bevolking groeit nog door tot 2020, en

Nadere informatie

Lesbische en biseksuele vrouwen & homoseksuele mannen in Amsterdam: gezond en wel?

Lesbische en biseksuele vrouwen & homoseksuele mannen in Amsterdam: gezond en wel? Lesbische en biseksuele vrouwen & homoseksuele mannen in Amsterdam: gezond en wel? Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Kernpunten 1. Minder lichamelijke problemen bij homomannen De gezondheidsverschillen

Nadere informatie

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 West gezond en wel? Driekwart van de inwoners van West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel In onderstaande tabellen zijn cijfers weergegeven met betrekking tot de gezondheid van Friezen in de gemeente Leeuwarderadeel. Daarnaast vindt u ook

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Leefstijl Nederlander niet verbeterd. Weer meer mensen met overgewicht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Leefstijl Nederlander niet verbeterd. Weer meer mensen met overgewicht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-021 20 maart 2007 9.30 uur Leefstijl Nederlander niet verbeterd In 2006 zijn Nederlanders niet gezonder gaan leven. Het aandeel volwassen Nederlanders

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Oldenzaal

Kernboodschappen Gezondheid Oldenzaal Kernboodschappen Gezondheid Oldenzaal De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Oldenzaal epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Oldenzaal en de factoren die hierop

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland 1 Dit is een voorlopige uitgave. Na de zomer 2013 komen definitieve tabellen beschikbaar. Gezondheidsenquête: volwassenen en senioren

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de volwassenen in Rivierenland?

Hoe gezond zijn de volwassenen in Rivierenland? Hoe gezond zijn de volwassenen in Rivierenland? Samenvatting van de uitkomsten van de volwassenen- en ouderenmonitor 2012-2013 Elk jaar onderzoekt de GGD in opdracht van de gemeenten de gezondheidssituatie

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Hengelo

Kernboodschappen Gezondheid Hengelo Kernboodschappen Gezondheid Hengelo De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Hengelo epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Hengelo en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Centrum gezond en wel?

Centrum gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 gezond en wel? Van de inwoners van heeft 85% een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 424 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Sassenheim Voorhout

Nadere informatie

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Oost gezond en wel? Driekwart van de inwoners van Oost heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N GENOTMIDDELEN V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 5 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Ouderenmonitor Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen

Ouderenmonitor Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen Ouderenmonitor 2010 Tabellenboek Gemeente Tholen Colofon Ouderenmonitor 2010 Ons kenmerk: 1715 KW/ML (tweede herziene versie) december 2011 GGD, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie

Nadere informatie

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Hardenberg

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Hardenberg [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente In de gemeente gaven 458 ouders van kinderen van een half tot twaalf jaar inzicht in de gezondheid,

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor 2012, Ouderen versie 2.0, september 2013 Kenmerk: 13-1693 KW/CdR GGD Zeeland, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster

Gezondheidsmonitor 2012, Ouderen versie 2.0, september 2013 Kenmerk: 13-1693 KW/CdR GGD Zeeland, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Gezondheidsmonitor 2012, Ouderen versie 2.0, september 2013 Kenmerk: 13-1693 KW/CdR GGD, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie Postbus 345 4460 AS Goes 0113-249 456 onderzoek@ggdzeeland.nl

Nadere informatie

Factsheet. Eenzaamheid. Gelderland-Zuid. Onderzoek onder volwassenen en ouderen

Factsheet. Eenzaamheid. Gelderland-Zuid. Onderzoek onder volwassenen en ouderen Gelderland-Zuid Factsheet Eenzaamheid Onderzoek onder volwassenen en ouderen Onderzoek naar eenzaamheid De Volwassenen- en ouderenmonitor is eind 2012 onder ruim 22.000 zelfstandig wonende inwoners van

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Hoogvliet Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Berdi Christiaanse Gea Schouten Bianca Stam Voorwoord In dit

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 460 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

E U RN E 86% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden. (heel) blij 20% Het kind heeft één of meer. Gewicht (vanaf 2 jaar) ondergewicht

E U RN E 86% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden. (heel) blij 20% Het kind heeft één of meer. Gewicht (vanaf 2 jaar) ondergewicht Jeugdmonitor 0-11 jaar E U RN E -2014 INTRODUCTIE D GEZONDHEID & WELZIJN Jeugdmonitor 0-11 jaar Onderzoek onder ouders 0-11 jarigen Najaar 86% 95% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden De gezondheid

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R ROKEN EN ALCOHOLGEBRUIK Jeugd 2010 5 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Kinderen in West gezond en wel?

Kinderen in West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in West gezond en wel? 1 Wat valt op in West? Voor West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie