Gezondheidsmonitors en bijdrage aan interventies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezondheidsmonitors en bijdrage aan interventies"

Transcriptie

1 Gezondheidss en bijdrage aan interventies Input voor tussenevaluatie Beleidskader Welzijn, Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg Gemeente Bladel 17 juli 2013 Yvonne Meertens, onderzoeker Ellen van Bree, adviseur lokaal gezondheidsbeleid

2 Aanleiding De GGD Brabant Zuidoost heeft de gemeente Bladel eind begin 2011 voorzien van informatie voor het Beleidskader Welzijn, Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg Dit betrof vooral resultaten van de diverse gezondheidss in de periode De gegevens zijn gebruikt om voor een aantal WZM-beleidsthema s vast te stellen welke onderwerpen en doelgroepen in de beleidsperiode extra aandacht nodig hebben. Rapportages als vertrekpunt voor Beleidskader Welzijn, Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg De GGD verzamelt jaarlijks gegevens die aansluiten op de negen prestatievelden van de Wmo. Dit gebeurt door het afnemen van een aantal gezondheidss waarmee de gezondheidssituatie en het welbevinden van de Bladelse burger in beeld wordt gebracht. Op deze manier krijgt de gemeente inzicht in de gezondheid en het welbevinden van de gewone burger, maar ook in de kwetsbare groepen. Hoe is zijn leefstijl (roken / drinken / bewegen)? Hoe zit het met de sociale contacten en maatschappelijke participatie? Welke zorg en voorzieningen worden nog gemist? De gemeente heeft de WMO-prestatievelden vertaald naar een 4tal beleidsprogramma s WZW en vervolgens aangegeven welke thema s van de gezondheidss hierop aansluiten. 1. Sociale samenhang en leefbaarheid. 2. Opgroeien en Opvoeden. 3. Maatschappelijke Participatie. 4. Preventie en opvang. Per programma is achtereenvolgens beschreven wat volgens de GGD de kernpunten zijn voor het toekomstige beleid. Daarbij is rekening gehouden met visie en doelstellingen. Dit is onderbouwd met gegevens uit de s. Deze informatie is samengevoegd in de notities: Kernpunten gezondheidss, 9 februari 2011 Bijlage Onderbouwing kernpunten gezondheidss GGD Brabant Zuidoost Naast deze input heeft de gemeente meer bronnen geraadpleegd, zoals de praktijkervaringen van hulp- en dienstverleners, vrijwilligersorganisaties, belangenvertegenwoordigers, politiek en de burgers. De gemeente heeft de gegevens gebruikt om een nulsituatie te beschrijven en een aantal objectief meetbare outcomedoelstellingen over het welbevinden van de Bladelse burger te formuleren. Huidige stand van zaken Het beleidskader is eind 2011 vastgesteld inclusief een bijbehorend Uitvoeringsplan De maatschappelijke agenda De speerpunten in het uitvoeringsplan zijn zoveel mogelijk SMART geformuleerd. Daarbij is in percentages vastgelegd welke prestaties in 2016 gerealiseerd moeten zijn. Zie hoofdstuk 5 van het beleidskader (pag ) Beschikbaarheid cijfers vanaf 2011 Om te kunnen bepalen of de gemeente op de goede weg is vindt medio 2013 een tussenevaluatie plaats. De GGD is graag bereid om daarvoor de beschikbare cijfers aan te leveren. Hiervoor kan op dit moment gebruik worden gemaakt van: de gegevens 12 t/m 18 jarigen 2011/2012 (let op: het nieuwe beleid is op dat moment nog niet ingezet, maar de resultaten kunnen wel worden gebruikt om de trend vast te stellen. Dit kan van belang zijn om de haalbaarheid van de beoogde prestatie in 2016 opnieuw tegen het licht te houden.) 2

3 Update van gegevens WMO/OGGZ : te raadplegen via In staan de prestatievelden 7,8 en 9 verder uitgewerkt. Vanaf 2012 wordt periodiek een factsheet uitgebracht met daarin risicofactoren voor sociale uitsluiting en de update van registraties van klantgegevens van instellingen Cijfers uit de Volwassenen jaar, met daarbij ook trends voor de periode Cijfers uit de Ouderen 65+, met daarbij ook trends voor de periode Informatie over interventies waar de GGD bij betrokken is vanaf 2012 (vooral procesmatig) Daarnaast heeft de GGD in 2012 en 2013 ook op een aantal programma-onderdelen een bijdrage geleverd aan de uitvoering van het beleidskader. Dit betreft o.a.: Het schrijven van de beleidsnota LGB waarin een aantal speerpunten verder zijn uitgewerkt: - Psychische problemen bij (schoolgaande) jongeren - Overgewicht / gezonde voeding bij jongeren - Verslaving - Gezondheidseffecten intensieve veehouderij Hiervoor zijn opnieuw specifieke doelen en bijbehorende prestaties (smart) geformuleerd waarbij al gebruik is gemaakt van de resultaten van de jeugd 12 t/m 18 jarigen 2011/2012 Leveren van een bijdrage aan de evaluatie van het sportbeleid Uitvoering van activiteiten op het gebied van alcohol en jongeren (o.a. Uit met ouders) depressiepreventie, aanpak overgewicht en versterken sociale weerbaarheid (op Kempenniveau) Inventariseren van de huidige aanpak Gezondheidsverschillen a.g.v. Sociaal Economische Status (armoede) en het komen tot matches van organisaties die hun activiteiten met elkaar willen delen. Ondersteuning GOW De Kempen bij procesevaluatie project familiezorg in de Kempen: eindrapportage juni Input vanuit de gezondheidss In onderstaande tabel staat de huidige stand van zaken gepresenteerd wat betreft de gestelde prestatieindicatoren in In de tabel wordt op basis van de Gezondheidss van de GGD Brabant-Zuidoost een overzicht gegeven van de meest recente cijfers voor Bladel en de regio Zuidoost-Brabant. Om een indicatie te geven of de gemeente op weg is om de gestelde prestatiedoelstellingen te bereiken, worden ook de cijfers van de vorige meting en een trendaanduiding weergegeven. Jeugd 0 t/m 11 jarigen peildatum 2008 / 2009 Jeugd 12 t/m 17 jarigen peildatum 2011 / 2012 Volwassenen 19 t/m 64 jarigen peildatum 2012 / 2013 Ouderen 65 + peildatum 2012 / 2013 Leeswijzer tabel: Het recente cijfer van Bladel wijkt significant af van het recente regionale cijfer Het recente cijfer van Bladel wijkt significant af van vorige meting in Bladel Het recente cijfer van Bladel ligt op of beneden het niveau van de gestelde prestatie-indicator in

4 Sociale samenhang en leefbaarheid Prestatie tot en met 2011/2012 Prestatie in 2016 Voorgaande Recente Bladel trend Recente regio % Lidmaatschap van een vereniging Kinderen 4 t/m 11 jaar 75 * * * 80 Jongeren 12 t/m 18 jaar = Volwassenen van 19 t/m 64 jaar = Ouderen 65+ nvt 74 nvt 60 nvt Lidmaatschap van een sportvereniging Kinderen 4 t/m 11 jaar 61 * * * 70 Jongeren 12 t/m 18 jaar = Volwassenen 19 t/m 64 jaar = Ouderen 65+ nvt 24 nvt 25 nvt Doet vrijwilligerswerk Jongeren 12 t/m 18 jaar Volwassenen 19 t/m 64 jaar = Ouderen = Bezoekt verenigingsbijeenkomsten Ouderen = Mist één of meer ontmoetingsplaatsen in de buurt Jongeren 12 t/m 18 jaar = % Ontevreden over voorzieningen in de buurt voor jongeren Volwassenen 19 t/m 64 jaar 19 ** ** ** 10 * Meest recente cijfer is gemeten eind Nieuwe cijfers over kinderen beschikbaar medio 2014 ** Indicator is niet nagevraagd in de Volwassenen 2012 Vrijwilligerswerk door jongeren bijna verdubbeld In de afgelopen vier jaren is het percentage jongeren in Bladel dat vrijwilligerswerk doet bijna verdubbeld, van 8% naar 15%. Hiermee zit de gemeente momenteel op het gewenste niveau in Ook regionaal zien we een toename, maar deze is kleiner dan in Bladel (van 8% naar 11%). Een mogelijk verklaring voor de stijging is de invoering van de verplichte maatschappelijke stage in het schooljaar Voorafgaand aan de invoering van de maatschappelijke stage was het percentage jongeren dat vrijwilligerswerk verricht stabiel rond 8% (periode ). Op het Pius X College in Bladel ligt het percentage jongeren dat vrijwilligerswerk verricht hoger dan op het Rythovius College in Eersel. Regionale analyses laten zien dat jongeren in de leeftijd van 15 tot 16 jaar vaker wekelijks vrijwilligerswerk doen dan 12 t/m 14-jarigen en 17 t/m 18-jarigen. Op het voortgezet onderwijs in Zuidoost-Brabant doen VWO-leerlingen in de regio het vaakst wekelijks vrijwilligerswerk. 4

5 Lidmaatschap van jongeren bij (sport)verenigingen stabiel De overgrote meerderheid van de jongeren in Bladel is lid van een vereniging of sportvereniging. De percentages liggen ook hoger dan het regionale gemiddelde, al zijn de verschillen niet significant. In de periode is de groep jongeren die lid is van een (sport)vereniging ongeveer gelijk gebleven en is een stijgende lijn richting de doelstelling in 2016 (nog) niet zichtbaar. In het bevorderen van een gezond gewicht is het sporten (bij verenigingen) natuurlijk van belang. Maar veel jongeren die lid zijn van een sportvereniging halen desondanks niet de dagelijkse beweegnorm. Daarom is het van belang om naast sportstimulering ook het (veilig) bewegen in de buurt en op en rondom school te bevorderen. Maar deze aanbeveling is wel al meegenomen binnen het lokaal gezondheidsbeleid en (evaluatie van het) sportbeleid. Circa 44% van de jongeren geeft aan één of meer ontmoetingsplaatsen in de buurt te missen. Dit percentage ligt lager dan in 2007, maar de daling is niet significant. De plekken die jongeren het meest noemen die zij missen, zijn een voetbalveld, pleintjes of een jeugdhonk. Volwassenen in Bladel willen zich minder vastleggen aan vrijwilligerswerk dan in regio Bijna drie op de tien volwassenen (19 t/m 64 jaar) in Bladel verricht vrijwilligerswerk. Dat is vergelijkbaar met het aantal in de gehele regio. In 2009 lag het percentage vrijwilligers in Bladel nog significant hoger dan in de regio. Dat is dus nu niet meer het geval. Dit hangt samen met een stijging van het vrijwilligerswerk in de gehele regio. In Bladel lijkt het percentage juist licht af te nemen, maar er is geen sprake van een significante trend. Circa 15% van de volwassenen in Bladel doet vrijwilligerswerk bij een sportvereniging. Aan de mensen die geen vrijwilligerswerk verrichten, is gevraagd naar de reden. De grootste groep geeft geen tijd als belangrijkste reden (21%). Wat voor Bladel opvalt is dat ook 16% aangeeft zich niet te willen vastleggen. Dit cijfer ligt significant hoger dan gemiddeld in de regio Zuidoost-Brabant (9%). Naar verhouding zijn veel volwassenen in Bladel lid van één of meer verenigingen. Het verschil met de regio is groot, namelijk 61% versus 53%. Het cijfer van Bladel is daarmee de afgelopen jaren stabiel gebleven. Ruim één op de drie volwassenen is lid van een sportvereniging. Dit ligt in lijn met het regionale beeld. Maar de doelstelling in 2016 (45%) ligt voor Bladel flink hoger. Ouderen in Bladel sociaal actief In vergelijking met het gemiddelde in de regio zijn in Bladel aanzienlijk meer ouderen lid van een vereniging, 74% versus 60%. Ook het aandeel ouderen dat vrijwilligerswerk doet ligt fors hoger. In Bladel verricht 39% van de ouderen vrijwilligerswerk ten opzichte van 29% in de regio. Daarmee wordt de gestelde doelstelling voor 2016 in Bladel reeds benaderd. De toename in het vrijwilligerswerk door ouderen in Bladel is echter (nog) niet statistisch significant. De tendens in Bladel ligt wel in lijn met de gehele regio Zuidoost-Brabant, waar ook een toename zichtbaar is van het vrijwilligerswerk door ouderen. 5

6 Opgroeien en opvoeden Ouder ervaart soms tot vaak problemen bij opvoeding Voorgaande Prestatie tot en met 2011/2012 Recente Bladel trend Recente regio % Prestatie in 2016 % Kinderen 0 t/m 11 jaar 42 * * * 35 Ouder ervaart (zeer) veel stress bij de opvoering Kinderen 0 t/m 11 jaar 16 * * * 10 Heeft één of meer problemen die dag en nacht spelen Jongeren 12 t/m 18 jaar = Zoekt nooit informatie /hulp bij problemen Jongeren 12 t/m 18 jaar 2 0,9 = 2 0 Zoekt bij problemen (ook) informatie /hulp bij professional Jongeren 12 t/m 18 jaar = * Meest recente cijfer is gemeten eind Nieuwe cijfers over kinderen beschikbaar medio 2014 Aandeel jongeren met problemen stabiel ondanks regionale stijging Het percentage jongeren in Bladel dat één of meer problemen heeft waar ze dag en nacht over piekeren ligt met 12% significant lager dan het regionale percentage van 18%. De omvang van deze groep is tussen 2007 en 2011 stabiel gebleven en ligt nog iets boven de vastgestelde doelstelling van 10% in Daarentegen zien we in de regio een toename van het percentage jongeren dat dag en nacht met problemen zit. De stabilisatie in Bladel is vanuit dat oogpunt zeker positief. De twee problemen waar jongeren in Bladel het meeste over piekeren zijn schoolprestaties/cijfers en keuzes die ze moeten maken. Ook het aandeel jongeren dat nooit hulp/ informatie zoekt bij problemen is kleiner dan gemiddeld. Slechts 0,9% zoekt geen hulp voor problemen. De groep jongeren die bij problemen informatie of hulp zoekt bij professionals kent bovendien een stijgende tendens. De stijging is statistisch echter (nog) niet significant. Ook regionaal zien we een toename bij jongeren die een vraag om informatie of hulp bij professionals neerleggen. Net als in de regio kloppen de meeste jongeren in Bladel met hun vraag aan op school: 25% van de jongeren heeft in het afgelopen jaar hulp gezocht bij een leerlingbegeleider of mentor. Dit lag in 2007 iets lager, maar deze stijging is niet significant. Daarnaast zien we in Bladel dat jongeren in toenemende mate voor hulp of advies aankloppen bij de huisarts. Circa 18% heeft dat in het afgelopen jaar gedaan, in 2007 was dit nog 12%. Kinderen en echtscheiding Uit regionale en landelijke cijfers blijkt dat kinderen en jongeren die een echtscheiding van de ouders hebben meegemaakt of nog meemaken, aanzienlijk vaker (op korte en langere termijn) kampen met onder meer gedragsproblemen, emotionele problemen, moeilijkheden in sociale relaties en schoolproblemen. Momenteel wordt een GGD-rapport over de gevolgen van echtscheidingen voor kinderen specifiek aangepast op de situatie in de Kempen. Dit rapport biedt een handvat voor o.a. de CJG s in de Kempen om de ondersteuning voor deze groep kinderen te verbeteren. 6

7 Maatschappelijke participatie Voorgaande Prestatie tot en met 2011/2012 Recente Bladel trend Recente regio % Prestatie in 2016 % Is matig tot (zeer) ernstig eenzaam Volwassenen 19 t/m 64 jaar = Ouderen = Geeft momenteel mantelzorg Jongeren 12 t/m 18 jaar 9 10 = Volwassenen 19 t/m/ 64 jaar Ouderen = Wil informatie over de Wmo maar weet voor 1 of meer Wmovoorzieningen niet waar deze te verkrijgen zijn Ouderen nv Heeft nog geen extra hulp maar weet niet waar men deze hulp kan aanvragen Ouderen *** *** *** 0 Heeft nu of in de toekomst bij gezondheidsproblemen geen hulp beschikbaar van iemand in de omgeving Ouderen 65+ nvt 16 nvt 20 nvt *** Indicator is niet nagevraagd in de Ouderen 2012 Nv Statistische toets voor een trend is niet mogelijk voor deze overkoepelende indicator vanwege samenvoegen van enkele items in 2012 Mantelzorg door jongeren neemt niet toe Het aandeel jongeren in Bladel dat momenteel mantelzorg verleent, is de afgelopen jaren stabiel gebleven rond 10%. Deze jongeren geven zelf niet of nauwelijks aan dat ze dat zwaar vinden. Ook dat is de afgelopen jaren niet veranderd. Leeftijd lijkt geen rol te spelen. Over de verschillende leeftijden is het percentage mantelzorgers ongeveer gelijk. Ook indien we kijken naar de cijfers op schoolniveau, dan blijkt dat het percentage mantelzorgers op het Pius X College en op het Rythovius College ongeveer gelijk is (circa 9%). Ruim één op de zeven volwassenen in Bladel verleent mantelzorg Het percentage volwassenen dat mantelzorg verleent is tussen 2009 en 2012 gestegen naar 15%. Daarmee zit de huidige situatie op het gewenste niveau van In voorafgaande periode ( ) was de groep mantelzorgers stabiel in omvang. Het percentage mantelzorgers in Bladel is momenteel vergelijkbaar met de regio. Regionaal zien we dat het percentage mantelzorgers vanaf een leeftijd van 40 jaar sterk toeneemt. Eén op de drie volwassenen in Bladel is eenzaam Uit de volwassenen van de GGD blijkt dat circa 34% van de jarigen in Bladel eenzaam is. Bij het grootste deel van deze groep is er sprake van matige eenzaamheid (26%). Bij 8% is er (zeer) ernstige eenzaamheid. Het huidige cijfer ten aanzien van eenzaamheid bij volwassenen ligt daarmee momenteel iets onder de gestelde doelstelling in De trend tussen 2009 en 2012 ten aanzien van eenzaamheid is niet eenduidig. De groep matig eenzamen is significant afgenomen van 37% naar 26%. Hierdoor zien we het percentage niet eenzamen stijgen. Maar tegelijkertijd lijkt er een tendens naar een toename van de groep (zeer) ernstig eenzamen. Beide verschillen zijn echter niet statistisch significant. 7

8 Eenzaamheid onder ouderen lager dan in de regio Het percentage ouderen in Bladel dat eenzaam is, ligt lager dan gemiddeld in Zuidoost-Brabant, namelijk 39% versus 46%. Zowel de groep matig eenzamen als de groep (zeer) ernstig eenzamen is in Bladel relatief kleiner. Er is geen sprake van een significante verandering tussen 2009 en In Bladel geeft 16% van de 65-plussers aan dat zij nu of in de toekomst bij (eventuele) gezondheidsproblemen geen hulp van iemand in de omgeving beschikbaar hebben. Ouderen in Bladel weten beter de weg naar Wmo-informatie dan ouderen in regio Ouderen in Bladel weten beter dan ouderen in de regio waar ze binnen hun gemeente terecht kunnen voor vragen of informatie over Wmo-voorzieningen. Elf procent van de ouderen in Bladel heeft behoefte aan informatie, maar weet niet waar ze hiervoor terecht kunnen binnen de gemeente. In de regio is dit 17%. Bijna 6% in Bladel weet niet waar ze terecht kunnen voor een aanvraag voor ondersteuning of hulp vanwege gezondheidsproblemen (woningaanpassing, vervoersvoorziening of hulp in huis). Ruim 5% heeft behoefte aan informatie over de ondersteuning bij mantelzorg, maar weet niet waar deze te verkrijgen is. Twee procent zou graag informatie willen hebben over de mogelijkheden voor ondersteuning vanwege vrijwilligerswerk. De trend ten aanzien van de bekendheid bij ouderen over de informatievoorziening door de gemeente Bladel lijkt gunstig te zijn. Een statistische toets tussen 2009 en 2012 is echter niet voor alle items mogelijk vanwege het samenvoegen van enkele items in

9 Preventie en opvang Voorgaande Prestatie tot en met 2011/2012 Recente Bladel trend Recente regio % Prestatie in 2016 % Voelt zich psychisch ongezond Jongeren 12 t/m 18 jaar 12 8 = Volwassenen 19 t/m 64 jaar = Ouderen = Matig/hoog risico angststoornis of depressie Volwassenen 19 t/m 64 jaar = Ouderen = Heeft overgewicht Kinderen 2 t/m 11 jaar 10 * * * 8 Jongeren 12 t/m 18 jaar 10,4 5, Volwassenen van 19 t/m 64 jaar = Ouderen = Heeft alcohol gedronken in de afgelopen 4 weken Jongeren 12 t/m 18 jaar Drinkt meer dan 20 glazen alcohol per week Jongeren 12 t/m 18 jaar 8 6 = 5 5 Is de afgelopen 4 weken dronken of aangeschoten geweest Jongeren 12 t/m 18 jaar = Probleemdrinker Volwassenen 19 t/m 64 jaar = 8 nvt Kwetsbare ouderen Ouderen = Jongeren in Bladel minder vaak psychisch ongezond dan in de regio Acht procent van de 12 tot en met 18 jarigen in Bladel voelt zich psychisch ongezond, hetgeen lager is dan gemiddeld in de regio (13%). In 2007 lag het percentage nog op 12%. Deze daling is echter (nog) niet statistisch significant. Maar de tendens lijkt in ieder geval gunstig te zijn met betrekking tot het gewenste niveau in Nota Lokaal gezondheidsbeleid Psychische problemen bij (schoolgaande) jongeren is inmiddels ook opgenomen als een van de speerpunten in de nota Lokaal gezondheidsbeleid. In deze beleidsnota is al gebruik gemaakt van de resultaten van de gezondheids van Prestatie-indicator is daarbij nog scherper gesteld: met het vastgestelde LGB beleid moet de gemeente Bladel in staat zijn het aantal jongeren dat zich psychisch ongezond voelt terug te brengen van 8% naar 5% eind

10 Overgewicht bij jongeren fors afgenomen Het percentage jongeren met overgewicht is in Bladel tussen 2007 en 2012 afgenomen van 10,5% naar 5,4%. Daarmee scoort Bladel ook gunstiger dan het gemiddelde in de regio. Met dit percentage zit Bladel momenteel bovendien ook ruim onder de gestelde doelstelling voor Toelichting: de landelijke afkapwaarden voor overgewicht bij kinderen zijn onlangs bijgesteld. Om de trend tussen 2007 en 2012 bij de jongeren te kunnen berekenen is ook het oude percentage van 2007 (12%) op basis van de nieuwe afkapwaarden herberekend. Voor de meeste gemeenten in de regio leverde dit eenzelfde cijfer op of is er een kleine afwijking. Voor Bladel is die afwijking relatief groter, namelijk 1,5%. Vermoedelijk hebben er in Bladel relatief veel jongeren op de grens van het afkappunt gezeten, waardoor het verschil door deze herberekening groter is. Nota Lokaal gezondheidsbeleid Overgewicht/gezonde voeding bij jongeren is inmiddels ook opgenomen als een van de speerpunten in de nota Lokaal gezondheidsbeleid. In deze beleidsnota is al gebruik gemaakt van de resultaten van de gezondheids van Prestatie-indicator is daarbij nog scherper gesteld: Met bovenstaand beleid moet de gemeente Bladel in staat zijn het aantal jongeren dat overgewicht heeft terug te brengen van 5% naar 3% eind Minder jongeren drinken, maar de drinkers drinken fors De dalende trend in het alcoholgebruik zet door. In 2007 had 51% van de jongeren in Bladel in de afgelopen 4 weken alcohol gedronken. Nu is dat 45%. Met deze significante daling is momenteel de gewenste doelstelling voor 2016 bereikt. Ook regionaal zien we een duidelijke afname in het percentage jongeren dat alcohol drinkt. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat deze daling vooral wordt veroorzaakt door een daling van het percentage drinkers onder de 16 jaar. De aanbevolen norm (geen alcohol onder 16 jaar) wordt steeds meer nageleefd. Maar zodra de jongeren eenmaal beginnen met drinken, dan drinken ze nog steeds heel veel. Zo heeft in Bladel 82% van de drinkers recent 5 of meer glazen bij één gelegenheid gedronken (binge-drinken), hetgeen een forse toename is ten opzichte van 2007 (71%). En 13% van de recente drinkers drinkt 20 glazen per week. Van de gehele groep jarigen in Bladel drinkt 6% 20 glazen per week of meer. Nota Lokaal gezondheidsbeleid Alcohol- en drugsgebruik jongeren is inmiddels ook opgenomen als een van de speerpunten in de nota Lokaal gezondheidsbeleid. In deze beleidsnota is al gebruik gemaakt van de resultaten van de gezondheids van Prestatie-indicator is daarbij nog scherper gesteld: Met bovenstaand beleid moet de gemeente Bladel in staat zijn het aantal jongeren dat alcohol en/of drugs gebruikt te laten dalen. Streefcijfers: Aantal 12 t/m 18 jarigen dat wel eens alcohol heeft gedronken daalt van 53% naar 45%. Het percentage jongeren dat recent alcohol heeft gedronken daalt van 45% naar 40%. Het percentage jongeren dat hun eerste glas dronk op de leeftijd van 12 of 13 jaar is verder gedaald van 23% naar 10% en het percentage jongeren dat hun eerste glas alcohol drinkt bij een leeftijd van 16 jaar of ouder stijgt van 17% naar 25%. Het percentage binge drinkers daalt van 82% naar 70%. Het percentage jongeren dat in de afgelopen maand softdrugs gebruikt heeft daalt van 2% naar 1%. 10

11 Ook bij volwassenen blijft aandacht voor leefstijlpreventie nodig Niet alleen bij de jongeren, maar ook bij de volwassen bevolking levert ongezond gedrag risico s op voor de gezondheid. Zo heeft de helft van alle 19 t/m 64-jarigen in Bladel overgewicht. Dit aantal is de afgelopen jaren niet gedaald. Bij 14% is zelfs sprake van obesitas. Maar ook het alcoholgebruik is bij een deel van de bevolking een bron van zorg. Eén op de negen volwassenen in Bladel valt onder de noemer probleemdrinker. Een probleemdrinker is iemand die veel drinkt en ook problemen heeft die gerelateerd zijn aan het drinken, zoals problemen in de thuissituatie. Het percentage probleemdrinkers is de afgelopen jaren in Bladel stabiel. Gezondheidsverschillen en Sociaal Economische Status (SES) Vormen van een ongezonde leefstijl, zoals alcohol, roken en overgewicht, komen niet in alle bevolkingsgroepen in gelijke mate voor. We zien verschillen naar achtergrondkenmerken zoals leeftijd en geslacht, maar ook naar opleidingsniveau en inkomen. Zo hebben mensen uit lagere sociaal-economische klassen gemiddeld een minder gezonde leefstijl en een minder goede gezondheid dan mensen uit de hogere sociale klassen. Deze gezondheidsverschillen doen zich niet alleen in steden voor, maar ook in kleinere gemeenten in onze regio. Het vergroten van gezondheidsvaardigheden is juist bij deze groep van groot belang. Binnen het lokaal gezondheidsbeleid wordt hier aandacht besteed Ruim één op de drie volwassenen heeft een matig tot hoog risico op angststoornis of depressie De recente cijfers van de volwassenen laten zien dat 16% van de 19 tot en met 64-jarigen zich psychisch ongezond voelt. Circa 37% heeft een matig tot hoog risico op een angststoornis of een depressie; bij 4% is er sprake van een hoog risico. De situatie in Bladel is hiermee vergelijkbaar met het regionale gemiddelde. Het niveau van deze indicatoren voor de geestelijke gezondheid is tussen 2009 en 2012 ongeveer gelijk gebleven. Ruim één op de vijf ouderen is kwetsbaar De meerderheid van de ouderen voelt zich gezond, kan zich prima redden en is betrokken bij het maatschappelijke leven. Maar dit geldt niet voor alle ouderen. Bij een deel van de ouderen zorgt een opeenstapeling van lichamelijke, psychische en sociale problemen voor toenemende kwetsbaarheid. Ouderen zijn in de Gezondheids van de GGD als kwetsbaar aangemerkt als er sprake is van een hoge draaglast in combinatie met een lage draagkracht. Op basis van een aantal indicatoren is berekend dat zo n 21% van de ouderen in Bladel kwetsbaar is. Dit percentage is de afgelopen jaren stabiel en komt overeen met het regionale gemiddelde. Bronnen: Gezondheidss GGD Brabant-Zuidoost: Jeugd 0 t/m 11 jarigen ( ) Jeugd 12 t/m 18 jarigen ( , ) Volwassenen 19 t/m 64 jarigen ( , ) Ouderen 65 jaar en ouder ( , ) Regionaal kompas GGD Brabant-Zuidoost, GGD Gezondheidsatlas, 11

Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne

Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000 volwassenen

Nadere informatie

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant:

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Bouwstenen nota volksgezondheid 2013-2016 Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Renate Martens en Ivanka van der Veeken Bouwstenen Evaluatieverslag nota volksgezondheid 2008-2011 Landelijke nota gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Kernpunten gezondheidsmonitors

Kernpunten gezondheidsmonitors Kernpunten gezondheidsmonitors als evaluatie en vertrekpunt voor het Wmo-beleid 2012 t/m 2015 van de gemeente Heeze-Leende 31 mei 2011 Mieke van Duijnhoven, Onderzoeksmedewerker Antje Eugster, Onderzoeksfunctionaris

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Geldrop-Mierlo Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Valkenswaard Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Son en Breugel Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim 35.000

Nadere informatie

Inleiding. Meer informatie of vragen?

Inleiding. Meer informatie of vragen? Gezondheid in beeld: Gezondheidsmonitor 2012/2013 Gemeente Veldhoven Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Meer informatie of vragen? Eind 2012 zijn de

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Best. Gezondheidsmonitor 2012/2013.

Gezondheid in beeld: Gemeente Best. Gezondheidsmonitor 2012/2013. Gezondheid in beeld: Gemeente Best Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000 volwassenen

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Nuenen.

Gezondheid in beeld: Gemeente Nuenen. . Gezondheid in beeld: Gemeente Nuenen Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Eindhoven Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim 35.000

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen Ouderenmonitor 2011 Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen De Ouderenmonitor is een onderzoek naar de lichamelijke, sociale en geestelijke

Nadere informatie

Alcoholgebruik: omvang in de regio

Alcoholgebruik: omvang in de regio Alcoholgebruik: omvang in de regio Schadelijk alcoholgebruik in de regio Het alcoholgebruik(1) onder volwassenen (tot 65 jaar) in Zuid-Limburg is 85%. Van de ouderen (65+) geeft 75% aan alcohol te drinken.

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Helmond

Gezondheid in beeld: Gemeente Helmond Gezondheid in beeld: Gemeente Helmond Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013 Samenvatting Losser Versie 1, oktober 2013 Lage SES, bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Losser In de gemeente Losser wonen 22.552 mensen; 11.324 mannen en 11.228 vrouwen. Als we de verschillende

Nadere informatie

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar speerpuntennotitie? Wat doen/deden we al? Welke gezondheidsproblemen

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

tot 24 jaar Monitor jongeren 12

tot 24 jaar Monitor jongeren 12 Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013 Samenvatting Twente Versie 2, oktober 2013 Twente varieert naar stad en platteland In Twente wonen 626.500 mensen waarvan de helft woont in één van de drie grote steden. Tot 2030 zal de Twentse bevolking

Nadere informatie

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Stein Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Deurne Kernpunten Jeugdmonitor 12- t/m 18- jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Deurne GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Kim Ensinck, Reineke

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Input voor update en aanscherping prestatie-indicatoren nota Lokaal gezondheidsbeleid en voor andere beleidsnotities

Input voor update en aanscherping prestatie-indicatoren nota Lokaal gezondheidsbeleid en voor andere beleidsnotities Resultaten Gezondheidsmonitors volwassenen en ouderen -2013 Input voor update en aanscherping prestatie-indicatoren nota Lokaal gezondheidsbeleid en voor andere beleidsnotities Gemeente Eersel Oktober

Nadere informatie

Kinderen in Centrum gezond en wel?

Kinderen in Centrum gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Centrum gezond en wel? 1 Wat valt op in Centrum? Voor Centrum zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Noaberkracht

Nadere informatie

Kinderen in West gezond en wel?

Kinderen in West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in West gezond en wel? 1 Wat valt op in West? Voor West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R ROKEN EN ALCOHOLGEBRUIK Jeugd 2010 5 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID BERGEIJK 2017/2020

LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID BERGEIJK 2017/2020 1 LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID BERGEIJK 2017/2020 FRANK VAN DER MEIJDEN (WETHOUDER GEZONDHEIDSBELEID) MARJON JACOBS (BELEIDSMEDEWERKER GEZONDHEIDSBELEID) TINEKE MEELDIJK (GGD) 2 DOEL VAN DEZE AVOND Integraal

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N GENOTMIDDELEN V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 5 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Hengelo

Kernboodschappen Gezondheid Hengelo Kernboodschappen Gezondheid Hengelo De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Hengelo epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Hengelo en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2009-2010

Ouderenmonitor 2009-2010 A. Algemene kenmerken % Geslacht Man 44 43 Vrouw 56 57 Leeftijd 65 t/m 74 jaar 56 52 75 jaar en ouder 44 48 Burgerlijke staat Gehuwd/ samenwonend 62 62 Ongehuwd/ nooit gehuwd geweest 5 5 Gescheiden/ gescheiden

Nadere informatie

Factsheet alcohol. Think Before You Drink

Factsheet alcohol. Think Before You Drink Factsheet alcohol Think Before You Drink Jongeren drinken te vroeg, te veel en te vaak. Ook in West-Brabant is dit het geval. Bovendien tolereren veel ouders dat hun kinderen onder de 16 jaar alcohol drinken.

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Wierden

Kernboodschappen Gezondheid Wierden Wierden Twente Nederland Kernboodschappen Gezondheid Wierden De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Wierden epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Wierden en de factoren

Nadere informatie

NOTA LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID DEURNE 2012-2015

NOTA LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID DEURNE 2012-2015 NOTA LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID DEURNE 2012-2015 Deurne, december 2011 Colofon: Portefeuillehouder: Samenstellers: J.P. Ragetlie R. Horbach, GGD Brabant-Zuidoost W. Evers, beleidsmedewerker zorg en volksgezondheid

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Haaksbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Haaksbergen en de factoren die hierop

Nadere informatie

Welzijn en (gezondheids)zorg

Welzijn en (gezondheids)zorg Hoofdstuk 14 Welzijn en (gezondheids)zorg 14.1 Inleiding Een belangrijke doelgroep voor het welzijns- en zorgbeleid zijn de ouderen. Dit hoofdstuk begint daarom met het in kaart brengen van deze groep

Nadere informatie

Kinderen in Zuid gezond en wel?

Kinderen in Zuid gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuid gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuid? Voor Zuid zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Sittard-Geleen Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk

Nadere informatie

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Versie 1, oktober 2013 Bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Noaberkracht Dinkelland Tubbergen In Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wonen 47.279

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

(Demografische) ontwikkelingen op deelgebieden binnen de gemeente Voerendaal

(Demografische) ontwikkelingen op deelgebieden binnen de gemeente Voerendaal (Demografische) ontwikkelingen op deelgebieden binnen de gemeente Voerendaal 1 (Demografische) ontwikkelingen op deelgebieden binnen de gemeente Voerendaal Demografische gegevens Pagina 3 Onderwijs Pagina

Nadere informatie

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Sociaal kwetsbare burgers in Eersel Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Prestatievelden Wmo 1. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid dorpen 2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen

Nadere informatie

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Zuid gezond en wel? Van de inwoners van Zuid heeft 81% een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Noord gezond en wel?

Noord gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 gezond en wel? Meer dan twee derde van de inwoners van heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Enschede

Kernboodschappen Gezondheid Enschede Kernboodschappen Gezondheid Enschede De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Enschede epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Enschede en de factoren die hierop van

Nadere informatie

Gezond meedoen in Nuth. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Nuth. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Nuth Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

Lesbische en biseksuele vrouwen & homoseksuele mannen in Amsterdam: gezond en wel?

Lesbische en biseksuele vrouwen & homoseksuele mannen in Amsterdam: gezond en wel? Lesbische en biseksuele vrouwen & homoseksuele mannen in Amsterdam: gezond en wel? Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Kernpunten 1. Minder lichamelijke problemen bij homomannen De gezondheidsverschillen

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Kinderen in Zuidoost gezond en wel?

Kinderen in Zuidoost gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuidoost gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuidoost? Voor Zuidoost zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Verbetering gezonde leefstijl stagneert

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Verbetering gezonde leefstijl stagneert Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-020 17 maart 2009 9.30 uur Verbetering gezonde leefstijl stagneert Percentage rokers blijft gelijk Licht dalende trend zware drinkers Ruim een op de

Nadere informatie

Ouderenonderzoek Kennemerland

Ouderenonderzoek Kennemerland Ouderenonderzoek Kennemerland Een onderzoek naar de gezondheid en het wel bevinden van 65-plussers en hun behoefte aan voor zieningen, zorg en vervoer. Ouderenonderzoek Kennemerland HET ONDERZOEK In het

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Bladel Kernpunten Jeugdmonitor 12 t/m 18 jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Bladel GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Danielle Brunenberg, Ellen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Leefstijl Nederlander niet verbeterd. Weer meer mensen met overgewicht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Leefstijl Nederlander niet verbeterd. Weer meer mensen met overgewicht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-021 20 maart 2007 9.30 uur Leefstijl Nederlander niet verbeterd In 2006 zijn Nederlanders niet gezonder gaan leven. Het aandeel volwassen Nederlanders

Nadere informatie

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Wat is E-MOVO q Onderzoek onder 2 e en 4 e klassers, nu 3 e keer q Vragenlijst wordt digitaal in klas ingevuld

Nadere informatie

Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid. Raadsrotonde 22 september 2011

Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid. Raadsrotonde 22 september 2011 Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid Raadsrotonde 22 september 2011 Doelstelling Gedachtenwisseling over het ouderenbeleid en de uitvoering daarvan met specifieke aandacht voor volksgezondheid

Nadere informatie

Kinderen in Oost gezond en wel?

Kinderen in Oost gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Oost gezond en wel? 1 Wat valt op in Oost? Voor Oost zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

In deze factsheet kunt u de belangrijkste resultaten van de Gezondheidspeiling Senioren 2008 lezen.

In deze factsheet kunt u de belangrijkste resultaten van de Gezondheidspeiling Senioren 2008 lezen. Over het onderzoek GGD Gooi & Vechtstreek heeft in het najaar van 2008 een Gezondheidspeiling gehouden onder 6.700 inwoners van 65 jaar en ouder. De GGD deed dit in opdracht van de gemeenten Blaricum,

Nadere informatie

Leefstijl en preventie

Leefstijl en preventie Leefstijl en preventie Wetenschap ten dienste van Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu. . Inhoudstafel Inhoudstafel... 59 Bestudeerde indicatoren... 61 1. Voedingsgewoonten.... 61 3. Gebruik

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Oirschot Kernpunten Jeugdmonitor 12- t/m 18- jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Oirschot GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Kim Ensinck, Marjolijn

Nadere informatie

Kinderen in Nieuw-West gezond en wel?

Kinderen in Nieuw-West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Nieuw-West gezond en wel? 1 Wat valt op in Nieuw-West? Voor Nieuw-West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor

Nadere informatie

40 De Staat van de Stad Amsterdam VIII

40 De Staat van de Stad Amsterdam VIII 3 Gezondheid Gezondheid is een belangrijke voorwaarde om te kunnen participeren in de samenleving. Fysieke en psychische beperkingen kunnen participatie belemmeren, omgekeerd kan participatie de gezondheid

Nadere informatie

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen Groningen, 1 maart 2011 Persbericht nr. 34 Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen SPECIALE AANDACHT VOOR KRIMPGEBIEDEN EN VOOR JEUGD De Groninger bevolking groeit nog door tot 2020, en

Nadere informatie

Amsterdamse 65-plussers: gezond en wel?

Amsterdamse 65-plussers: gezond en wel? Amsterdamse 65-plussers: gezond en wel? Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Hoe staat het met de gezondheid en het welbevinden van 65-plussers in Amsterdam? Welke beperkingen ervaren zij in het dagelijks

Nadere informatie

Overgewicht (incl. obesitas)

Overgewicht (incl. obesitas) Inleiding Het aantal kinderen dat te weinig beweegt en/of overgewicht heeft neemt al een aantal jaren toe. Dit is een belangrijk element van zorg. De gemeente heeft daarom in 2011 besloten zich actief

Nadere informatie

Welzijnszorg Oosterschelderegio

Welzijnszorg Oosterschelderegio Goes, 28 juni 2012 4g Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Gemeente Borsele t.a.v. College van B & W Postbus 1 4450 AA Heinkenszand Onderwerp: Behandeld: Bijlage(n): Email: Evaluatie regionaal

Nadere informatie

Gezondheidsprofiel Boxtel Oost

Gezondheidsprofiel Boxtel Oost Gezondheidsprofiel Boxtel Oost Verbinden preventie-curatie Presentatie wijkteam 6 februari 2014 Marije Scholtens (GGD Hart voor Brabant), Nicole de Baat (Robuust) Programma 16.00 16.05 welkom en voorstelrondje

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : J A A R THUISSITUATIE, KINDEROPVANG EN OPVOEDING K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 2 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied,

Nadere informatie

Uitvoeringsplan volksgezondheid Baarle-Nassau

Uitvoeringsplan volksgezondheid Baarle-Nassau Uitvoeringsplan volksgezondheid Baarle-Nassau 2015- Voor u ligt de uitvoeringsnota volksgezondheid van de gemeente Baarle-Nassau. In dit uitvoeringsplan wordt voor de komende 4 jaar nader uitgewerkt hoe

Nadere informatie

Toelichting op de lokale senioren agenda

Toelichting op de lokale senioren agenda Notitie Toelichting op de Lokale Seniorenagenda Kadernota integrale informatie, advies en cliëntondersteuning Toelichting op de lokale senioren agenda 1. Inleiding De lokale seniorenagenda is één van de

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers De gezondheid en participatie van Zeeuwse 65-plussers zijn in de afgelopen vijf jaar verbeterd. Ouderen voelen zich minder beperkt door de lichamelijke

Nadere informatie

23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van de ouderenmonitor 2010

23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van de ouderenmonitor 2010 23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel Resultaten van de ouderenmonitor 2010 2011 Het gaat over het algemeen goed met onze 65-plussers. Zij voelen zich beter dan vijf jaar geleden en de deelname aan sportieve

Nadere informatie

Gezondheid en sociaal domein verbonden

Gezondheid en sociaal domein verbonden Algemene kenmerken Leefstijl Lichamelijke gezondheid Mentale gezondheid Zorggebruik Fysieke leefomgeving Sociale leefomgeving Sociaal economische status Zelfredzaamheid Samenredzaamheid Gezondheid en sociaal

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-017 16 maart 2010 9.30 uur Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar Bijna een op de twee beweegt onvoldoende Ruim een op de tien heeft

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen

Conclusies en aanbevelingen Achtergrondinformatie Opvoeding en opvoedingsondersteuning Gezondheid Lichamelijke en leefstijl gezondheid leefstijl en psychosociaal welbevinden Conclusies en aanbevelingen Ouderenmonitor Monitor kinderen

Nadere informatie

oinleiding 1 c oovergewicht en ernstig overgewicht (obesitas) in Nederlandd

oinleiding 1 c oovergewicht en ernstig overgewicht (obesitas) in Nederlandd oinleiding 1 c Gewichtsstijging ontstaat wanneer de energie-inneming (via de voeding) hoger is dan het energieverbruik (door lichamelijke activiteit). De laatste decennia zijn er veranderingen opgetreden

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaarprogramma gemeente Meerssen 2008 (inclusief Jeugdgezondheidszorg)

Bijlage 3 Jaarprogramma gemeente Meerssen 2008 (inclusief Jeugdgezondheidszorg) Bijlage 3 Jaarprogramma gemeente Meerssen 2008 (inclusief Jeugdgezondheidszorg) Deze bijlage is een eerste aanzet. Aan de hand van het nieuwe productenboek van de GGD Zuid - Limburg zal het jaarprogramma

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Someren Kernpunten Kernpunten Someren Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011 GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Danielle Brunenberg, Reineke Horbach

Nadere informatie

5 Ouderen in de regio Gelre-IJssel

5 Ouderen in de regio Gelre-IJssel 5 Ouderen in de regio Gelre-IJssel Er komen steeds meer ouderen in Nederland. Volgens de CBS-prognoses zal het aandeel 65-plussers stijgen van 14% in 2005 tot 22% in 2030. Meer ouderen betekent een groter

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Nieuw-West gezond en wel?

Nieuw-West gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Nieuw-West gezond en wel? Twee derde van de inwoners van Nieuw-West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID Jeugd 2010 4 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Veldhoven Kernpunten

Veldhoven Kernpunten Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Veldhoven Kernpunten Kernpunten Veldhoven Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011 GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Danielle Brunenberg, Mieke van Paassen

Nadere informatie

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen JEUGDMONITOR 2015-2016 12 t/m 18-jarigen Tabellenboek Regio Zuidoost-Brabant Inhoud Leeswijzer Tabel 1: Kernindicatoren regio Zuidoost-Brabant naar leeftijd en geslacht Tabel 2: Kernindicatoren regio

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd)

Raadsvoorstel (gewijzigd) Raadsvoorstel (gewijzigd) BARCODE STICKER Nr. 2009-064 Houten, 17 november 2009 Onderwerp: Tweede kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid 2010-2013 Beslispunten: 1. In te stemmen met de volgende in de tweede

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Helmond Kernpunten Kernpunten Helmond Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011 GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Danielle Brunenberg, Freke van der Esch

Nadere informatie

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Zeevang Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zeevang. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT

VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT IJsselland VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT Jongerenmonitor 2015 77% ontbijt dagelijks 10.3 jongeren School 13-14 jaar 15- jaar 76% een gezond gewicht 15% beweegt voldoende Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

HOE GEZOND IS ONZE JEUGD?

HOE GEZOND IS ONZE JEUGD? HOE GEZOND IS ONZE JEUGD? Resultaten van de Jeugdgezondheidsmonitor voor leerlingen van klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs in de regio Midden-Nederland 2011/2012 Lokale Schoolkrachtcijfers op www.ggdatlas.nl

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 6 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad en Molenwerf

Gemeente Zaanstad en Molenwerf Gemeente en Molenwerf Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer O8.R2403.OOI Inboeknummer oybstoa86r Dossiernummer ysr.qr8 8 januari aoo8 Raads informatiebrief Betreft resultaten Ouderenmonitor Gemeentelijke Gezondheidsdienst 1 Inleiding

Nadere informatie