Gezondheid in beeld:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezondheid in beeld:"

Transcriptie

1 Gezondheid in beeld: Gemeente Eindhoven Gezondheidsmonitor 2012/2013

2 Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim volwassenen (19 t/m 64 jaar) en ruim ouderen (65 jaar en ouder) in de regio Zuidoost-Brabant. Volwassenenmonitor In de gemeente Eindhoven hebben volwassenen de vragenlijst ontvangen van hen deden mee aan het onderzoek, daarmee bedroeg de respons 36%. In de hele regio Zuidoost-Brabant was de respons voor de groep volwassenen 43%. In de gemeente Eindhoven wonen volwassenen van 19 t/m 64 jaar. Voor Eindhoven komt elke 1% dus overeen met ongeveer volwassenen. Ouderenmonitor Van alle inwoners van 65+ uit de gemeente Eindhoven hebben ouderen de vragenlijst ontvangen. 55% van hen vulde deze vragenlijst in, dit komt neer op ouderen. Voor de hele regio Zuidoost- Brabant was de respons onder ouderen 59%. In deze rapportage komt elke 1% overeen met 342 ouderen. In dit boekje worden kort enkele belangrijke en actuele resultaten uit beide monitors voor uw gemeente toegelicht. Met name relevante verschillen tussen uw gemeente en de regio en (mogelijke) trends worden belicht. Soms wordt een vergelijking gemaakt met Tilburg, de tweede grootste stad van Brabant. De resultaten worden beschreven voor de volgende acht thema s: Gezondheid en welbevinden Zorg en hulp Zelfredzaamheid Leefstijl Participatie Armoede en sociale uitsluiting Eenzaamheid Leefomgeving en leefbaarheid De resultaten van de monitors zijn tevens gebundeld in een tabellenboek per gemeente. Resultaten uitgewerkt naar achtergrondkenmerken zijn gebundeld in een regio tabellenboek. Deze tabellenboeken kunt u raadplegen via of Binnenkort zullen ook cijfers op wijk- en buurtniveau beschikbaar zijn. Rapportage gemeente Eindhoven 2

3 Gezondheid en welbevinden Eindhovense ouderen ervaren hun gezondheid als minder goed dan ouderen uit de regio Eenentwintig procent van de 19- tot en met 64-jarigen en 43% van de 65- plussers ervaart zijn of haar gezondheid als gaat wel tot slecht. De groep 65-plussers met een minder goede ervaren gezondheid is groter vergeleken met de regio (43% versus 40%), maar vergelijkbaar met het percentage in de gemeente Tilburg (44%). Veel ouderen kampen met één of meer chronische ziekten Het aantal mensen met één of meer chronische aandoeningen neemt, vanaf de leeftijd van 25 jaar, stapsgewijs toe naarmate de leeftijd stijgt. In de leeftijdsgroep van 25 tot en met 39 jaar heeft 26% een langdurige ziekte of aandoening, terwijl dit bij de groep van 85+ is gestegen naar 87%. Gemiddeld heeft bijna 40% van de volwassenen en 80% van de ouderen één of meer chronische ziekten waarvoor men onder behandeling of controle is bij een arts. Een hoge bloeddruk is de meest voorkomende aandoening, dit geldt voor volwassenen (9%) en ouderen (36%). Bij de 65-plussers wordt dit gevolgd door gewrichtsslijtage (20%) en diabetes (16%). Bijna één op de vijf ouderen uit Eindhoven heeft ooit in zijn leven een vorm van kanker gehad. Deze percentages komen overeen met Tilburg en de regio. Meer volwassenen voelen zich psychisch ongezond Iemand die zich psychisch ongezond voelt is onder andere vaker zenuwachtig, somber en neerslachtig en minder vaak gelukkig. Eindhovenaren van 19 jaar en ouder voelen zich vaker psychisch ongezond, dan inwoners uit de rest van de regio (19-64 jaar: 24% versus 20%, 65+: 22% versus 19%). Voor de 19- tot en met 64-jarigen uit Eindhoven is sprake van een toename vergeleken met 2009, toen 21% van hen aangaf zich psychisch ongezond te voelen. In Tilburg is het aantal inwoners met psychische problemen nagenoeg gelijk aan Eindhoven. Eindhovenaren van 19 tot en met 85+ zijn daarnaast ook minder gelukkig en hebben een groter risico op het ontwikkelen van psychische klachten, dan inwoners uit de regio. Vijfenveertig procent van de ouderen heeft een matig tot hoog risico op een angststoornis of depressie. Het percentage volwassenen met een matig tot hoog risico op dergelijke klachten is gestegen van 43% in 2009, naar 46% in Rapportage gemeente Eindhoven 3

4 Zelfredzaamheid Ouderen zijn minder beperkt door lichamelijke gezondheid dan aantal jaar geleden... In Eindhoven is 18% van de 19- tot en met 64-jarigen beperkt in zijn werk of andere bezigheden als gevolg van zijn of haar lichamelijke gezondheid. Acht procent kan hierdoor niet altijd doen wat men graag zou willen. De groep 65-plussers die in meer of mindere mate beperkt is in het functioneren door zijn of haar lichamelijke gezondheid is 28%. Hoewel dit aantal groter is dan in de regio (26%), is het aantal afgenomen van 34% in 2009, naar 28% in maar ze ervaren meer beperkingen dan in de regio Vergeleken met de regio, hebben ouderen uit Eindhoven vaker een gezichtsbeperking (11% versus 9%) of mobiliteitsbeperking (26% versus 22%). Bovendien ondervindt een grotere groep problemen in het dagelijks leven, zoals slecht kunnen lopen (33%), slecht kunnen bewaren van het evenwicht (19%), weinig kracht in de handen (25%) en lichamelijke moeheid (34%). Hierdoor hebben zij ook vaker moeite met of hulp nodig bij algemene dagelijkse handelingen (17% versus 15% in de regio). Ongeveer één op de vijf 65-plussers kan vanwege de gezondheid niet altijd alles doen wat men graag zou willen. In Tilburg zijn deze cijfers vergelijkbaar. Bijna een op de vijf ouderen heeft weinig regie over eigen leven Vanaf 25 jaar en ouder, neemt de zelfredzaamheid van burgers af naarmate men ouder wordt. Terwijl één op de tien volwassenen aangeeft weinig regie te hebben over het eigen leven, geldt dit voor bijna één op de vijf ouderen. Iemand met weinig regie over zijn leven geeft onder andere vaker aan zich hulpeloos te voelen en weinig controle te hebben over hetgeen hen overkomt. Ook hebben zij het gevoel weinig te kunnen veranderen in het eigen leven en aan de toekomst. Rapportage gemeente Eindhoven 4

5 Ouderen lijken wel meer zelfredzaam te zijn geworden dan een aantal jaar geleden. In 2009 gaf 21% van de 65-plussers aan weinig regie te hebben over zijn of haar eigen leven, in 2012 is dit 18%. In de regio zien we dezelfde positieve trend. Het aantal volwassenen met weinig regie lijkt juist te zijn toegenomen. Eén op de drie ouderen is kwetsbaar Eenendertig procent van de 65-plussers in Eindhoven is kwetsbaar, dit aantal is hoger dan in de regio (28%). In Tilburg is het percentage kwetsbare ouderen vergelijkbaar met Eindhoven. Iemand is kwetsbaar als hij of zij op lichamelijk, psychisch en/of sociaal gebied problemen ondervindt. Dit kunnen bijvoorbeeld problemen zijn met het geheugen (psychisch), gewichtsverlies (lichamelijk), of onvoldoende steun krijgen van anderen (sociaal). In Eindhoven is men vaker psychisch kwetsbaar (30%), dan lichamelijk- (20%) of sociaal kwetsbaar (18%). Positief is dat de groep kwetsbare ouderen de laatste jaren kleiner is geworden. Rapportage gemeente Eindhoven 5

6 Participatie Groep vrijwilligers van 19 tot en met 64 jaar toegenomen Drieëntwintig procent van de volwassenen en ouderen is actief in de gemeente en zet zich in als vrijwilliger. Deze groepen vrijwilligers zijn echter wel kleiner dan in de regio. Als belangrijkste reden om geen vrijwilligerswerk te doen wordt genoemd: Ik kan er geen tijd voor vrijmaken. Positief is dat het aandeel van de 19- tot en met 64-jarigen in Eindhoven dat zich vrijwillig inzet is gestegen ten opzichte van 2009, toen was dit 20% en nu is dit 23%. Lagere deelname aan verenigingsleven door volwassenen Bijna de helft van de volwassenen (45%) en ouderen (48%) is lid van een vereniging of club, voor de volwassenen is dit een afname van 5% ten opzichte Ouderen bezoeken ook minder vaak groepsbijeenkomsten (49% versus 53%) en gaan minder vaak naar de kerk (29% versus 36%) dan drie jaar geleden. Percentages liggen ook allen lager dan de regiocijfers. De Tilburgse volwassenen zijn actiever in het verenigingsleven dan die in Eindhoven (48% is lid van vereniging/club). Voor ouderen is de deelname nagenoeg gelijk. Meer mensen geven zorg aan hun naasten Het aantal inwoners uit Eindhoven dat in het afgelopen jaar mantelzorg gaf of op dit moment mantelzorg geeft is toegenomen ten opzichte van Deze trend zien we niet in Tilburg. Op dit moment geeft 12% van de volwassenen en 14% van de ouderen mantelzorg. Onder volwassenen is voor alle vormen van mantelzorg een toename zichtbaar ten opzichte van Het bieden van gezelschap, troost en afleiding is het soort mantelzorg dat het meest gegeven wordt onder volwassenen én ouderen. Vijftien procent van de 19- tot en met 64-jarigen mantelzorgers voelt zich zwaar belast, dit geldt voor 17% van de oudere mantelzorgers. Van het totaal aantal inwoners hebben 2800 volwassenen en 684 ouderen behoefte aan (meer) hulp of praktische ondersteuning bij het geven van mantelzorg. Rapportage gemeente Eindhoven 6

7 Eenzaamheid Eenzaamheid groot probleem In Eindhoven is 50% van de ouderen eenzaam. Twaalf procent van alle ouderen is ernstig tot zeer ernstig eenzaam. Zeventien procent heeft niet veel mensen die men volledig kan vertrouwen en 11% heeft wanneer nodig niet genoeg mensen op wie men kan terugvallen. In Tilburg is ook bijna de helft van de ouderen eenzaam. Eén op de vijf Eindhovense ouderen voelt zichzelf eenzaam Naast deze objectieve manier, hebben we eenzaamheid subjectief vastgesteld aan de hand van de vraag: Wilt u hulp om iets aan uw eenzaamheid te doen?. Dan antwoordt 80% van de ouderen echter dat hij niet eenzaam is. Hieruit leiden we af dat 20% van de ouderen zichzelf eenzaam voelt. Van deze groep wil 60% geen hulp en 20% krijgt nog geen hulp maar zou dit wel graag willen. Toename aantal ernstig eenzame volwassenen Van de volwassenen is 43% eenzaam en 12% is zelfs (zeer) ernstig eenzaam. Dit is 28% van de eenzamen. Het percentage (zeer) ernstig eenzame volwassenen is toegenomen, in 2009 was dit 10%. Er zijn ook steeds meer volwassenen emotioneel eenzaam (29% in 2009, 33% in 2012). Dit betekent onder andere dat zij een goede vriend of vriendin missen en een leegte kunnen ervaren. Ouderen zijn gereserveerd in hun sociale contacten In Eindhoven behoren meer ouderen tot het netwerktype lokaal gereserveerd (Ik hou ervan op mezelf te zijn, maar ik weet dat de buren er zijn als ik ze nodig heb) (35% versus 28% in regio). Deze groep is groter geworden ten opzichte van voorgaande jaren (29% in 2006, 31% in 2009). Bovendien behoren meer ouderen tot het netwerktype privacy gericht (Ik heb niet veel contact met mensen uit de buurt, maar ik ben Rapportage gemeente Eindhoven 7

8 misschien altijd al te onafhankelijk) (13% versus 8% in regio). De Eindhovense ouderen zijn in het algemeen minder gericht op het contact met familie of buurtbewoners. Achttien procent van de ouderen behoort tot de groep lokaal familie afhankelijk (Ik heb gelukkig familie in de buurt. Zij zullen zo nodig voor mij zorgen), terwijl dat in de regio 24% is. Uit regionale analyses blijkt dat vooral ouderen die geen lokaal sociaal netwerk hebben en gereserveerd zijn in hun sociale contacten, eenzaam zijn. en ook volwassenen hebben minder contact met mensen uit hun omgeving Zeven procent van de volwassen uit Eindhoven, en eveneens 7% van de volwassenen uit Tilburg, is beperkt in zijn of haar sociale participatie. In de regio Zuidoost Brabant geldt dit voor 5% van de volwassenen. In Eindhoven betekent dit onder andere dat minder volwassenen regelmatig contact hebben met hun buren (73% versus 78% in de regio) en men niet altijd bij iemand in de omgeving terecht kan bij vragen of problemen (8% versus 5%). Daarnaast mist men vaker gezelligheid om zich heen (8% versus 6%). Rapportage gemeente Eindhoven 8

9 Zorg en hulp Huisartsbezoek toegenomen onder ouderen Meer dan de helft van alle ouderen uit Eindhoven heeft in de afgelopen twee maanden de huisarts bezocht, dit is een toename van 15% ten opzichte van Dertig procent van de ouderen ontvangt hulp vanwege zijn of haar gezondheid. Eén op de vier ontvangt betaalde hulp, één op de negen krijgt deze hulp van een mantelzorger en één op de 50 van een vrijwilliger. Van de 19- tot en met 64-jarigen heeft 5% het afgelopen jaar mantelzorg ontvangen, terwijl dit in 2009 voor 2% van de volwassenen het geval was. Voor de ouderen is er ook een toename van 11% in 2009 naar 15% in Al deze trends zien we ook op regioniveau. Minder hulp omgeving en minder voorzieningen beschikbaar Elf procent van de volwassenen en 24% van de ouderen geeft aan in de toekomst geen hulp tot hun beschikking te hebben indien dit vanwege de gezondheid nodig zou zijn. Voor beide groepen ligt het percentage hoger dan in de regio (respectievelijk 8% en 20%). Ook in de tweede grootste stad van Brabant hebben ouderen minder of geen hulp tot hun beschikking mocht dit ooit vanwege de gezondheid nodig zijn. Ten opzichte van de regio, kunnen minder ouderen gebruik maken van diensten van een dienstencentrum, bejaarden- of verzorgingstehuis, zoals huishoudelijke hulp of een maaltijdservice (38% versus 46%). Daarnaast kunnen zij vanuit hun eigen woning ook minder vaak gebruik maken van verpleging of verzorging (32% versus 38%). De beschikbaarheid van verpleging of verzorging op afroep is echter wel beter dan in 2009, toen gaf 28% aan hier gebruik van te kunnen maken. Grotere behoefte aan WMO- en welzijnsvoorzieningen In Eindhoven zijn er meer volwassenen die behoefte hebben aan een WMO voorziening (8% versus 6% in de regio). Voor de ouderen geldt dat zij minder vaak gebruik maken van welzijnsvoorzieningen (36% versus 39%), maar dat er wel een grotere behoefte is (33% versus 28% in de regio). Zij hebben het meest behoefte aan een algemene gezondheidscheck (17%) en sport- of bewegingsactiviteiten (10%). Eindhovenaren weten minder goed waar zij informatie kunnen verkrijgen over WMO-voorzieningen dan hun leeftijdsgenoten in de regio. Rapportage gemeente Eindhoven 9

10 Leefstijl Bijna een kwart van de volwassenen rookt Van de volwassenen in Eindhoven rookt 25%. Het aantal zware rokers onder volwassenen in Eindhoven is afgenomen van 8% in 2009 naar 5% in Het percentage 65-plussers dat rookt is 16% en is hoger dan het regiogemiddelde van 13%. In Tilburg roken meer mensen dan in Eindhoven, 31% van de volwassenen en 20% van de ouderen uit Tilburg rookt. Eén op de negen volwassenen heeft wel eens harddrugs gebruikt In Eindhoven heeft 31% wel eens softdrugs gebruikt, 11% heeft wel eens harddrugs geprobeerd en 5% is bekend met het gebruik van paddo s. Voor Tilburg zijn deze percentages respectievelijk 27%, 9% en 4%. Het aantal volwassenen dat ooit softdrugs, harddrugs of paddo s heeft gebruikt is hoger dan in de regio. Alcoholgebruik onder volwassenen afgenomen In de gemeente Eindhoven ligt het percentage volwassenen dat alcohol drinkt lager dan in de regio (83% versus 87%). Bovendien is het alcoholgebruik de afgelopen jaren gedaald, in 2009 dronk 85% alcohol. Een grotere groep 19- tot en met 64-jarigen voldoet aan de norm aanvaardbaar alcoholgebruik (42% versus 38% in de regio). Ook dit is toegenomen ten aanzien van 2009, toen 37% voldeed aan deze norm. Daarnaast is het aantal volwassenen dat overmatig drinkt ook fors afgenomen van 13% in 2009 naar 8% in Hetzelfde geldt voor de probleemdrinkers, ook deze groep is kleiner dan drie jaar geleden (8% in 2012, 12% in 2009). Een probleemdrinker is iemand die langere tijd veel drinkt en hierdoor problemen ondervindt in het dagelijks leven. Eén op de elf ouderen drinkt overmatig Van de groep 65-plussers drinkt bijna 80% alcohol en 9% drinkt overmatig (mannen >21 glazen per week; vrouwen >14 glazen per week). In totaal voldoet 47% aan de norm aanvaardbaar alcoholgebruik. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met de regio en voorgaande jaren. Aantal mensen dat kampt met overgewicht of obesitas blijft stabiel Momenteel is 42% van de volwassenen in Eindhoven te zwaar en heeft 11% last van ernstig overgewicht/obesitas. In de regio is het percentage volwassenen met overgewicht met 45% hoger dan in de gemeente Rapportage gemeente Eindhoven 10

11 Eindhoven. Bij 58% van de ouderen is er sprake van overgewicht en 16% heeft last van ernstig overgewicht/obesitas. De cijfers omtrent overgewicht en obesitas zijn stabiel gebleven de afgelopen jaren, dit is het geval voor de volwassenen én ouderen. Meer dan een derde van de inwoners beweegt onvoldoende De Nederlandse Norm Gezond Bewegen ligt op minstens 5 dagen per week een half uur matig intensieve lichaamsbeweging. Op dit moment voldoet 37% van de volwassenen en 35% van de ouderen uit Eindhoven niet aan deze beweegnorm. In 2009 voldeed een grotere groep niet aan deze norm en bedroegen de percentages respectievelijk 40% en 39%. De groep ouderen die op dit moment niet voldoet aan de norm is echter wel groter dan in de regio (32%). Van de volwassenen denkt 43% niet voldoende te bewegen, de meeste bewegen niet voldoende omdat zij te weinig tijd hebben (25%) of geen interesse meer hebben (10%). Vijfendertig procent van de ouderen denken niet voldoende te bewegen. De meest genoemde reden voor te weinig beweging is een lichamelijke beperking waardoor men niet meer kan bewegen (18%), gevolgd door desinteresse (9%). Rapportage gemeente Eindhoven 11

12 Armoede en sociale uitsluiting Inwoners hebben meer moeite met rondkomen De groep 19- tot en met 64-jarigen uit Eindhoven heeft vaker te kampen met financiële problemen. Zo hebben zij meer moeite met rondkomen dan hun leeftijdsgenoten uit de regio (27% versus 22%). Daarnaast geven zij vaker aan een lidmaatschap voor een vereniging of sportclub niet te kunnen betalen (22% versus 16%) en zijn zij vaker niet in staat om een onverwachte uitgave van 1000 euro te betalen (29% versus 20%). Ook ouderen hebben iets meer moeite met rondkomen (14% versus 12% in de regio). Dit terwijl er in Eindhoven, vergeleken met de regio, minder ouderen zijn die alleen hoeven rond te komen van de AOW (18% versus 22%). In Tilburg heeft een vergelijkbare groep volwassenen en ouderen moeite met rondkomen (27% en 15%). Meer lage inkomens onder jarigen Het besteedbaar huishoudinkomen onder volwassenen uit Eindhoven ligt lager dan voor leeftijdsgenoten uit de regio. Dit inkomen is gestandaardiseerd en op deze manier herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Vergeleken met de regio, zijn er meer volwassenen met een besteedbaar inkomen onder de netto per jaar (20% versus 14%). Ook in Tilburg heeft 21% van de volwassenen een laag inkomen. Bijna een kwart van de volwassenen uit Eindhoven heeft geen betaald werk, 5% is arbeidsongeschikt en 6% is werkloos. De 65-plussers hebben minder vaak een inkomen van meer dan netto per jaar (15% versus 17% in de regio). In Tilburg heeft eveneens 15% van de ouderen een inkomen in deze categorie. Volwassenen uit Eindhoven zijn vaker sociaal uitgesloten Ruim één op de twaalf volwassenen in Eindhoven is matig tot sterk sociaal uitgesloten, dit geldt eveneens voor de Tilburgse volwassenen. Voor beide Rapportage gemeente Eindhoven 12

13 gemeenten ligt dit hoger dan in de regio. In de regio Zuidoost-Brabant is één op de twintig sociaal uitgesloten. De mate van sociale uitsluiting is bepaald met de Sociale Uitsluitingsindex. Hierin worden vier dimensies meegenomen. Sociale participatie (betreft gevoelens van sociale en emotionele eenzaamheid en de frequentie van contact met buren of mensen in de straat), sociale grondrechten (bestrijkt een divers aantal grondrechten waaronder een goede woning en medische zorg), materiele deprivatie (meet in hoeverre huishoudens over voldoende financiële middelen beschikken om de in Nederland gangbare goederen en diensten te betalen) en normatieve integratie (refereert naar het naleven van centrale normen en waarden van de Nederlandse samenleving). Volwassenen uit Eindhoven voelen zich vaker gediscrimineerd Op alle vier de dimensies van sociale uitsluiting en op bijna alle items scoort Eindhoven slechter dan de regio. Volwassenen uit Eindhoven voelen zich vaker gediscrimineerd dan inwoners uit andere gemeenten in de regio (18% versus 12%) en doen minder vaak iets voor hun buurtgenoten (31% versus 25%). Tilburgse volwassenen voelen zich minder vaak gediscrimineerd (13%) dan hun leeftijdsgenoten uit Eindhoven. Maar de groep die af en toe iets doet voor de buren is ongeveer vergelijkbaar (29%). Rapportage gemeente Eindhoven 13

14 Leefomgeving en leefbaarheid Meer ervaren geluidshinder vergeleken met regio Ruim één op de vijf inwoners van 19 tot en met 64 jaar wordt ernstig gehinderd door geluid, men ondervindt met name hinder van brommers/scooters (9%) en buren (7%). Deze aantallen liggen hoger dan in de regio. In Tilburg zijn de percentages vergelijkbaar met Eindhoven. In de gemeente Eindhoven zijn er meer volwassenen die bezorgd zijn over de invloed van de omgeving op de gezondheid (17% versus 14% in de regio). De meeste van hen zijn bezorgd over de invloed van het wonen in een drukke straat (7%). Volwassenen vaker ontevreden over woning en buurt Tien procent van de volwassenen geeft een onvoldoende voor zijn eigen woning. Men is positiever ten opzichte van drie jaar geleden (12%), maar minder positief dan in de regio (7%). Zij zijn ook vaker ontevreden over de buurt, de betrokkenheid in de buurt en de aanwezige voorzieningen, zoals groen- en sportvoorzieningen, en fiets- en wandelmogelijkheden. Gevoelens van onveiligheid bij ouderen zijn verbeterd Meer dan één op de vijf ouderen voelt zich wel eens onveilig, terwijl dit in 2009 voor één op de vier het geval was. Van de volwassenen voelt 30% zich wel eens onveilig, dit is met name s avonds of s nachts. Eindhovenaren voelen zich over het algemeen vaker onveilig dan inwoners uit de regio, maar juist veiliger dan de Tilburgse inwoners. Meer volwassenen slachtoffer huiselijk geweld Eén op de elf volwassenen en één op de twintig ouderen uit Eindhoven is ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld. Voor de 19- tot en met 64- jarigen is deze groep groter dan de regio (8%). Zij hebben vaker te maken gehad met psychisch of emotioneel geweld, alsmede met lichamelijk geweld. In Tilburg zijn de percentages voor volwassenen vergelijkbaar. Eindhovenaren van 65 jaar en ouder hebben vaker te maken gehad met huiselijk geweld dan leeftijdsgenoten uit de gemeente Tilburg (5% versus 3%). Rapportage gemeente Eindhoven 14

15 Meer informatie of vragen? Voor meer informatie kunt u terecht op een van onderstaande websites: - GGD Gezondheidsatlas: - Regionaal kompas GGD Brabant-Zuidoost: Tabellenboeken Op deze websites vindt u onder meer de tabellenboeken van de Volwassenmonitor 19 t/m 64 jaar en de Ouderenmonitor , en andere monitors van de GGD. De cijfers van uw gemeente kunt u hier ook vergelijken met omringende gemeenten in Zuidoost-Brabant. Regionale factsheets Ook te downloaden via bovenstaande websites zijn de regionale thema factsheets. Hierin zijn regionale cijfers en verschillen tussen gemeenten beschreven, evenals verschillen tussen specifieke groepen (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, etniciteit en opleiding). Deze rapportage geeft inzicht in risicogroepen en biedt meer achtergrondinformatie over de verschillende thema s. Kenniscentrum De GGD Brabant-Zuidoost adviseert uw gemeente graag op maat naar aanleiding van deze resultaten. De gegevens kunnen als basis dienen voor het gezondheidsbeleid in uw gemeente, maar zijn ook bruikbaar voor andere beleidsterreinen zoals de WMO en de transities. Binnen het Kenniscentrum Onderzoek kunnen specifieke vragen ingediend worden. Resultaten kunnen bijvoorbeeld verder worden toegelicht in een persoonlijk gesprek, een uitgebreidere rapportage of een presentatie. Contact Voor meer informatie of voor vragen kunt u ook contact opnemen met: Michelle Hoeijmakers, Onderzoeksmedewerker Tel.: , Daniëlle Brunenberg, Onderzoeksfunctionaris Tel.: , Marjolijn van Niekerk, Adviseur Lokaal Gezondheidsbeleid Tel: , Rapportage gemeente Eindhoven 15

16 Gezondheidsmonitor 2012/2013

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Asten Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000 volwassenen

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Someren Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Inleiding. Meer informatie of vragen?

Inleiding. Meer informatie of vragen? Gezondheid in beeld: Gezondheidsmonitor 2012/2013 Gemeente Veldhoven Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Meer informatie of vragen? Eind 2012 zijn de

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Bergeijk

Gezondheid in beeld: Gemeente Bergeijk Gezondheid in beeld: Gemeente Bergeijk Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim 35.000 volwassenen

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Gemert-Bakel Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Cranendonck Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim 35.000

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Oirschot

Gezondheid in beeld: Gemeente Oirschot Gezondheid in beeld: Gemeente Oirschot Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl gemeente Oirschot 1 Rapportage Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Reusel- De Mierden Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne

Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000 volwassenen

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Geldrop-Mierlo Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Valkenswaard Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Son en Breugel Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim 35.000

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Best. Gezondheidsmonitor 2012/2013.

Gezondheid in beeld: Gemeente Best. Gezondheidsmonitor 2012/2013. Gezondheid in beeld: Gemeente Best Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000 volwassenen

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Nuenen.

Gezondheid in beeld: Gemeente Nuenen. . Gezondheid in beeld: Gemeente Nuenen Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Heeze-Leende Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Helmond

Gezondheid in beeld: Gemeente Helmond Gezondheid in beeld: Gemeente Helmond Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Waalre Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000 volwassenen

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2009-2010

Ouderenmonitor 2009-2010 A. Algemene kenmerken % Geslacht Man 44 43 Vrouw 56 57 Leeftijd 65 t/m 74 jaar 56 52 75 jaar en ouder 44 48 Burgerlijke staat Gehuwd/ samenwonend 62 62 Ongehuwd/ nooit gehuwd geweest 5 5 Gescheiden/ gescheiden

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers De gezondheid en participatie van Zeeuwse 65-plussers zijn in de afgelopen vijf jaar verbeterd. Ouderen voelen zich minder beperkt door de lichamelijke

Nadere informatie

Ouderenmonitor

Ouderenmonitor Impressie van de Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Oirschot Presentatie Gemeenteraad 10 oktober 2017 Volwassenen- en Ouderenmonitor Monitors in 21 gemeenten Zuidoost-Brabant Steekproef van 19 t/m

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Heeze-Leende

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Heeze-Leende Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Heeze-Leende Voorwoord Een goede gezondheid zowel lichamelijk als psychisch vergroot de mogelijkheden van mensen om (langer) mee te doen in het maatschappelijke

Nadere informatie

Lichamelijke gezondheid

Lichamelijke gezondheid De Gezondheidsmonitor Zeeland is uitgevoerd door de GGD Zeeland in opdracht van alle Zeeuwse gemeenten bij zelfstandig wonende Zeeuwen van 19 jaar of ouder. Van de ruim 14.000 aangeschreven volwassenen

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Bladel

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Bladel Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Bladel Voorwoord Voor u ligt de rapportage van de Volwassenen- en Ouderenmonitor voor de gemeente Bladel. In deze rapportage kunt u de belangrijkste

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Helmond

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Helmond Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Helmond Voorwoord Een goede gezondheid van lichaam én geest vergroot de mogelijkheden van mensen om (langer) mee te doen in het maatschappelijke leven.

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Laarbeek

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Laarbeek Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Laarbeek Voorwoord Een goede gezondheid van lichaam én geest vergroot de mogelijkheden van mensen om (langer) mee te doen in het maatschappelijke leven.

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Staphorst 875 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid gedefinieerd

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gezondheidsmonitor ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede Inhoud Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten van de Gezondheidsmonitor en 2016 voor gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Ouderen (65 jaar en ouder) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente, wijken Tilburg en Nederland

Gezondheidsmonitor Ouderen (65 jaar en ouder) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente, wijken Tilburg en Nederland Gezondheidsmonitor Ouderen (65 jaar en ouder) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente, wijken Tilburg en gemeente Tilburg en wijken Gezondheid en Ziekte Ervaren gezondheid Ervaart eigen

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Best

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Best Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 16-17 Best Voorwoord Een goede gezondheid van lichaam én geest vergroot de mogelijkheden van mensen om (langer) mee te doen in het maatschappelijke leven. De inwoners

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Valkenswaard

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Valkenswaard Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Valkenswaard Voorwoord Een goede gezondheid zowel lichamelijk als psychisch vergroot de mogelijkheden van mensen om (langer) mee te doen in het maatschappelijke

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Bergeijk

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Bergeijk Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 16-17 Bergeijk Voorwoord Voor u ligt de rapportage van de Volwassenen- en Ouderenmonitor voor de gemeente Bergeijk. In deze rapportage kunt u de belangrijkste

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en en gemeente Staphorst GGD IJsselland verzamelt jaarlijks gegevens over de gezondheid van inwoners, zo ook in 2016. Met deze

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Eersel

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Eersel Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Eersel Voorwoord Voor u ligt de rapportage van de Volwassenen- en Ouderenmonitor voor de gemeente Eersel. In deze rapportage kunt u de belangrijkste

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.589 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Geldrop-Mierlo

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Geldrop-Mierlo Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Geldrop-Mierlo Voorwoord Een goede gezondheid van lichaam én geest vergroot de mogelijkheden van mensen om (langer) mee te doen in het maatschappelijke

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Steenwijkerland 1.589 inwoners deden mee Kampen Zwartewaterland Staphorst Hardenberg Dalfsen Ommen Olst-Wijhe Raalte

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Nuenen

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Nuenen Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Nuenen Voorwoord Een goede gezondheid van lichaam én geest vergroot de mogelijkheden van mensen om (langer) mee te doen in het maatschappelijke leven.

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.392 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Oirschot

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Oirschot Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Oirschot Voorwoord Een goede gezondheid van lichaam én geest vergroot de mogelijkheden van mensen om (langer) mee te doen in het maatschappelijke leven.

Nadere informatie

Kernpunten gezondheidsmonitors

Kernpunten gezondheidsmonitors Kernpunten gezondheidsmonitors als evaluatie en vertrekpunt voor het Wmo-beleid 2012 t/m 2015 van de gemeente Heeze-Leende 31 mei 2011 Mieke van Duijnhoven, Onderzoeksmedewerker Antje Eugster, Onderzoeksfunctionaris

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland 1.129 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Someren

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Someren Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 16-17 Someren Voorwoord Een goede gezondheid van lichaam én geest vergroot de mogelijkheden van mensen om (langer) mee te doen in het maatschappelijke leven. De

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmermeer

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmermeer Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmermeer Inhoud Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten van de Gezondheidsmonitor en 2016 voor gemeente Haarlemmermeer.

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Steenwijkerland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Steenwijkerland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Zwartewaterland Staphorst 1.036 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid gedefinieerd

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Ommen? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Ommen? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 961 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Steenwijkerland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Steenwijkerland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente 1.036 inwoners deden mee Kampen Zwartewaterland Staphorst Hardenberg Zwolle Dalfsen Ommen Olst-Wijhe Raalte Deventer

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Hardenberg? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Hardenberg? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Steenwijkerland 1.529 inwoners deden mee Kampen Zwartewaterland Staphorst Zwolle Dalfsen Ommen Olst-Wijhe Raalte Deventer

Nadere informatie

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen te weinig regie over eigen leven

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen te weinig regie over eigen leven Bron: Gezondheidsmonitor Regio Kennemerland 2012 Aantal volwassenen (19 t/m 64 jaar) in per 1-1-2013: 88.900 Functioneren en kwaliteit van leven Ziekten en aandoeningen Uitkomsten volwassenen (19 t/m 64

Nadere informatie

Gemeente rapportage Nederweert Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016

Gemeente rapportage Nederweert Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 Gemeente rapportage Nederweert Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 Leeswijzer De onderstaande lokale rapportage is een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten uit de Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer O8.R2403.OOI Inboeknummer oybstoa86r Dossiernummer ysr.qr8 8 januari aoo8 Raads informatiebrief Betreft resultaten Ouderenmonitor Gemeentelijke Gezondheidsdienst 1 Inleiding

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Deurne

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Deurne Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Deurne Voorwoord Een goede gezondheid van lichaam én geest vergroot de mogelijkheden van mensen om (langer) mee te doen in het maatschappelijke leven.

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Asten

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Asten Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Asten Voorwoord Een goede gezondheid van lichaam én geest vergroot de mogelijkheden van mensen om (langer) mee te doen in het maatschappelijke leven.

Nadere informatie

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen 7 8 - te weinig regie over eigen leven

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen 7 8 - te weinig regie over eigen leven Bron: Gezondheidsmonitor Regio Kennemerland 2012 Aantal ouderen (65 jaar en ouder) in Haarlemmermeer per 1-1-2013: 19.700 Functioneren en kwaliteit van leven Ziekten en aandoeningen Uitkomsten ouderen

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Gemeente s-hertogenbosch, afdeling Onderzoek & Statistiek, februari 2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vrijwilligerswerk... 4 3. Mantelzorg... 8

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Enschede

Kernboodschappen Gezondheid Enschede Kernboodschappen Gezondheid Enschede De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Enschede epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Enschede en de factoren die hierop van

Nadere informatie

GEZONDHEIDSMONITOR JAAR 2016 Kernindicatoren gemeente Houten, (sub)regio en Nederland

GEZONDHEIDSMONITOR JAAR 2016 Kernindicatoren gemeente Houten, (sub)regio en Nederland Algemene kenmerken Burgerlijke staat Eenpersoonshuishouden 9,0 12,7 15,6 Gehuwd/samenwonend 75,3 70,6 66,4 Huishoudsamenstelling Eenoudergezin 9,2 7,6 7,4 Huishoudens met thuiswonende kinderen jonger dan

Nadere informatie

GEZONDHEIDSMONITOR JAAR 2016

GEZONDHEIDSMONITOR JAAR 2016 Tabel 1. indicatoren gemeente en kernen Noord Algemene kenmerken Burgerlijke staat Eenpersoonshuishouden 8,5 10,8 9,0 Gehuwd/samenwonend 75,9 73,4 75,3 Huishoudsamenstelling Eenoudergezin 9,5 8,1 9,2 Huishoudens

Nadere informatie

Tabellenboek Gezondheidsmonitor 65 jaar en ouder

Tabellenboek Gezondheidsmonitor 65 jaar en ouder Tabellenboek Gezondheidsmonitor 65 jaar en ouder 2016 2017 Gemeente Schouwen-Duiveland GGD Tabellenboek Gezondheidsmonitor 65 jaar en ouder 2016 2017 Versie juli 2017 onderzoek@ggdzeeland.nl Inhoud Toelichting

Nadere informatie

Gezondheid en sociaal domein verbonden

Gezondheid en sociaal domein verbonden Algemene kenmerken Leefstijl Lichamelijke gezondheid Mentale gezondheid Zorggebruik Fysieke leefomgeving Sociale leefomgeving Sociaal economische status Zelfredzaamheid Samenredzaamheid Gezondheid en sociaal

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Veldhoven

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Veldhoven Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Veldhoven Voorwoord Een goede gezondheid van lichaam én geest vergroot de mogelijkheden van mensen om (langer) mee te doen in het maatschappelijke leven.

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Regio Nijmegen Opleidingsniveau jaar

Volwassenen (19-65 jaar) Regio Nijmegen Opleidingsniveau jaar Volwassenen (19-65 jaar) Regio Nijmegen Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal 2012 Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Tabellenboek Gezondheidsmonitor 65 jaar en ouder

Tabellenboek Gezondheidsmonitor 65 jaar en ouder Tabellenboek Gezondheidsmonitor 65 jaar en ouder 2016 2017 Gemeente Hulst GGD Tabellenboek Gezondheidsmonitor 65 jaar en ouder 2016 2017 Versie juli 2017 onderzoek@ggdzeeland.nl Inhoud Toelichting Respons

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Gemert-Bakel

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Gemert-Bakel Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Gemert-Bakel Voorwoord Een goede gezondheid van lichaam én geest vergroot de mogelijkheden van mensen om (langer) mee te doen in het maatschappelijke

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Groesbeek

Volwassenen (19-65 jaar) Groesbeek Volwassenen (19-65 jaar) Groesbeek man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Waalre

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Waalre Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Waalre Voorwoord Een goede gezondheid van lichaam én geest vergroot de mogelijkheden van mensen om (langer) mee te doen in het maatschappelijke leven.

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Almelo

Kernboodschappen Gezondheid Almelo Kernboodschappen Gezondheid Almelo De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Almelo epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Almelo en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Cranendonck

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Cranendonck Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Cranendonck Voorwoord Een goede gezondheid zowel lichamelijk als psychisch vergroot de mogelijkheden van mensen om (langer) mee te doen in het maatschappelijke

Nadere informatie

Stadsdeelprofielen Den Haag 2017

Stadsdeelprofielen Den Haag 2017 Stadsdeelprofielen 17 April 18 Stadsdeelprofielen 17 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Loosduinen 5 Escamp 13 Segbroek Scheveningen 28 Centrum 36 Laak 44 Haagse Hout 51 Leidscheveen-Ypenburg 58 Tabel 1: Gezondheidsindicatoren

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Volwassenen (19 t/m 64 jaar) Gezondheid en ziekten. Zelfredzaamheid. Welbevinden

Gezondheidsmonitor Volwassenen (19 t/m 64 jaar) Gezondheid en ziekten. Zelfredzaamheid. Welbevinden Gezondheidsmonitor Volwassenen (19 t/m 64 jaar) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de wijken, en wijken, Gezondheid en ziekten Ervaren gezondheid Ervaart eigen gezondheid als gaat wel, slecht

Nadere informatie

GEZONDHEIDSMONITOR 65+ jaar 2016 Kernindicatoren gemeente Houten, (sub)regio en Nederland

GEZONDHEIDSMONITOR 65+ jaar 2016 Kernindicatoren gemeente Houten, (sub)regio en Nederland GEZONDHEIDSMONITOR 65+ jaar 2016 Kernindicatoren gemeente Houten, (sub)regio en Nederland Indien percentages vetgedrukt zijn betekent het dat ze significant afwijken van het percentage waarmee ze vergeleken

Nadere informatie

GEZONDHEIDSMONITOR JAAR 2016 Kernindicatoren gemeente Oudewater, (sub)regio en Nederland

GEZONDHEIDSMONITOR JAAR 2016 Kernindicatoren gemeente Oudewater, (sub)regio en Nederland 1 Algemene kenmerken 1 Burgerlijke staat 0/b 0/b 0/b Eenpersoonshuishouden 12,0 12,4 15,6 Gehuwd/samenwonend 72,4 70,4 66,4 Huishoudsa menstelling Eenoudergezin 5,8 8,0 7,4 Huishoudens met thuiswonende

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen Ouderenmonitor 2011 Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen De Ouderenmonitor is een onderzoek naar de lichamelijke, sociale en geestelijke

Nadere informatie

30 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland

30 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland 3 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland resultaten van de monitor volwassenen en ouderen 12 13 Gezondheid is belangrijk! Mensen die zich gezond voelen kunnen beter

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Wijchen

Volwassenen (19-65 jaar) Wijchen man vrouw 19-35 jaar Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Achtergrond en algemene kenmerken Volwassenen (19-65 jaar) Wijchen 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden

Nadere informatie

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming incijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Uitkomsten GGD-gezondheidspeiling 2016 Gezondheid van aren BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I

Nadere informatie

Dorpsprofielen gemeente Bunnik. Carolien Plevier 29 september 2017

Dorpsprofielen gemeente Bunnik. Carolien Plevier 29 september 2017 Dorpsprofielen gemeente Bunnik Carolien Plevier 29 september 2017 Maatschappelijke veranderingen: Vergrijzing Toename chronisch zieken Groter beroep op zelfredzaamheid en autonomie Verzakelijking relaties

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Heumen

Volwassenen (19-65 jaar) Heumen Volwassenen (19-65 jaar) Heumen Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

40 De Staat van de Stad Amsterdam VIII

40 De Staat van de Stad Amsterdam VIII 3 Gezondheid Gezondheid is een belangrijke voorwaarde om te kunnen participeren in de samenleving. Fysieke en psychische beperkingen kunnen participatie belemmeren, omgekeerd kan participatie de gezondheid

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Twenterand

Kernboodschappen Gezondheid Twenterand Kernboodschappen Gezondheid Twenterand De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Twenterand epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Twenterand en de factoren die hierop

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Beuningen

Volwassenen (19-65 jaar) Beuningen Volwassenen (19-65 jaar) Beuningen man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID BERGEIJK 2017/2020

LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID BERGEIJK 2017/2020 1 LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID BERGEIJK 2017/2020 FRANK VAN DER MEIJDEN (WETHOUDER GEZONDHEIDSBELEID) MARJON JACOBS (BELEIDSMEDEWERKER GEZONDHEIDSBELEID) TINEKE MEELDIJK (GGD) 2 DOEL VAN DEZE AVOND Integraal

Nadere informatie

Nieuw-West gezond en wel?

Nieuw-West gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Nieuw-West gezond en wel? Twee derde van de inwoners van Nieuw-West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse

Nadere informatie

Zuidoost gezond en wel?

Zuidoost gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Zuidoost gezond en wel? Zeven op de tien inwoners van Zuidoost hebben een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Lingewaal

Volwassenen (19-65 jaar) Lingewaal man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Rivierenland Oost NL 183 236 82 149 188 159 141

Nadere informatie

Ouderenonderzoek Kennemerland

Ouderenonderzoek Kennemerland Ouderenonderzoek Kennemerland Een onderzoek naar de gezondheid en het wel bevinden van 65-plussers en hun behoefte aan voor zieningen, zorg en vervoer. Ouderenonderzoek Kennemerland HET ONDERZOEK In het

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Culemborg

Volwassenen (19-65 jaar) Culemborg Volwassenen (19-65 jaar) Culemborg man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Rivierenland

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Geldermalsen

Volwassenen (19-65 jaar) Geldermalsen man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Volwassenen (19-65 jaar) Geldermalsen 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Rivierenland

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Maasdriel

Volwassenen (19-65 jaar) Maasdriel Volwassenen (19-65 jaar) Maasdriel man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Rivierenland

Nadere informatie

Aandachtspunten bij het lezen van de tabellen: - De percentages zijn altijd gebaseerd op de totale groep.

Aandachtspunten bij het lezen van de tabellen: - De percentages zijn altijd gebaseerd op de totale groep. 0BLeeswijzer In dit tabellenboek worden de resultaten van de ouderenenquête 2016 vergeleken met die van de vorige ouderenenquête uit respectievelijk 2009 en 2012. De cijfers uit de ouderenenquête 2016

Nadere informatie

GEZONDHEIDSMONITOR 6S+ jaar 2016 Kernindicatoren gemeente Oudewater, (sub)regio en Nederland

GEZONDHEIDSMONITOR 6S+ jaar 2016 Kernindicatoren gemeente Oudewater, (sub)regio en Nederland GEZONDHEIDSMONITOR 6S+ jaar 2016 (Algemene kenmerken Burgerlijke staat Respons = 55,2% Respons = 58 f9% Respons = 58 f0% Respons = 52 f3% «Vb o/o o/o o/o Eenpersoonshuishouden 29,4 28,9 33,8 Gehuwd/samenwonend

Nadere informatie

Maasdriel. Heerewaarden &Rossum Totaal aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Kerdriel Ammerzoden Hedel

Maasdriel. Heerewaarden &Rossum Totaal aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Kerdriel Ammerzoden Hedel Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente MAASDRIEL. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder

Nadere informatie

Ouderen (65+) Beuningen Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Beuningen Opleidingsniveau man vrouw 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Nijmegen Oost NL 2012 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 332 337 361 308 430 108 110 669 6233 17015 528 Achtergrond

Nadere informatie

LINGEWAAL Asperen Heukelum (incl Spijk) Vuren Herwijnen Totaal. aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse

LINGEWAAL Asperen Heukelum (incl Spijk) Vuren Herwijnen Totaal. aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente LINGEWAAL. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Oldenzaal

Kernboodschappen Gezondheid Oldenzaal Kernboodschappen Gezondheid Oldenzaal De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Oldenzaal epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Oldenzaal en de factoren die hierop

Nadere informatie

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant:

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Bouwstenen nota volksgezondheid 2013-2016 Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Renate Martens en Ivanka van der Veeken Bouwstenen Evaluatieverslag nota volksgezondheid 2008-2011 Landelijke nota gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Neder-Betuwe. Echteld& IJzendoorn Dodewaard Totaal aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse

Neder-Betuwe. Echteld& IJzendoorn Dodewaard Totaal aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente Neder-Betuwe. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent

Nadere informatie

Ouderen (65+) Gemeente Nijmegen Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Gemeente Nijmegen Opleidingsniveau man vrouw 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Nijmegen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 485 587 564 508 654 171 218 1072 6233 17015 547 Achtergrond en algemene

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Losser

Kernboodschappen Gezondheid Losser Kernboodschappen Gezondheid Losser De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Losser epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Losser en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie