Inhoud HALFJAARBERICHT 2013 SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V. 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud HALFJAARBERICHT 2013 SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V. 2"

Transcriptie

1 Halfjaarbericht 2013

2 Inhoud 1 Profielschets SNS Beleggingsfondsen Inleiding Onze beleggingsfilosofie in het kort Maatschappelijk bewust vermogensbeheer Risicomanagement Juridische structuur SNS Beleggingsfondsen N.V Fund Governance Verslaglegging en overige informatie 8 2 Verslag directie Kerncijfers Beheerontwikkelingen in de verslagperiode Marktontwikkelingen en vooruitzichten SNS Euro Liquiditeitenfonds SNS Euro Obligatiefonds SNS Nederlands Aandelenfonds SNS Euro AandelenfonDS SNS Euro Mixfonds SNS Wereld Aandelenfonds SNS Amerika Aandelenfonds SNS Azië Aandelenfonds SNS Euro Vastgoedfonds SNS Hoogdividend Aandelenfonds SNS Opkomende Landen Aandelenfonds SNS Optimaal Blauw SNS Optimaal Geel SNS Optimaal Oranje SNS Optimaal Rood SNS Optimaal Paars SNS Profiel Blauw SNS Profiel Geel SNS Profiel Oranje SNS Profiel rood SNS Profiel Paars 65 3 Halfjaarcijfers 2013 SNS Beleggingsfondsen N.V Toelichting op de halfjaarcijfers Balans Winst- en verliesrekening Overige toelichtingen 83 4 Halfjaarcijfers 2013 SNS Fondsen SNS Euro Liquiditeitenfonds SNS Euro Obligatiefonds SNS Nederlands Aandelenfonds SNS Euro Aandelenfonds Euro Mixfonds SNS Wereld Aandelenfonds SNS Amerika Aandelenfonds 110 HALFJAARBERICHT 2013 SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V. 2

3 4.8 SNS Azië Aandelenfonds SNS Euro Vastgoedfonds SNS Hoogdividend Aandelenfonds SNS Opkomende Landen Aandelenfonds SNS Optimaal Blauw SNS Optimaal Geel SNS Optimaal Oranje SNS Optimaal Rood SNS Optimaal Paars SNS Profiel Blauw SNS Profiel Geel SNS Profiel Oranje SNS Profiel Rood SNS Profiel Paars Halfjaarcijfers 2013 Beleggingspools Euro Liquiditeitenpool Euro Obligatiepool Aandelenpool Nederland Euro Aandelenpool Euro Mixpool Global equity Mixpool Wereld Index Mixpool Amerika Aandelenpool Azië Aandelenpool Euro Vastgoedfondsenpool Hoogdividend Mixpool Hoogdividend Aandelenpool Global Emerging Markets Equity Pool Optimaalpool Blauw Optimaalpool Geel Optimaalpool Oranje Optimaalpool Rood Optimaalpool Paars Overige gegevens Bijzondere zeggenschapsrechten Belangen Directie en Raad van Commissarissen Beoordelingsverklaring 264 HALFJAARBERICHT 2013 SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V. 3

4 1 PROFIELSCHETS SNS BELEGGINGSFONDSEN

5 1.1 INLEIDING Beleggers die voor beleggingsfondsen kiezen gaan voor de voordelen van op eenvoudige wijze gespreid beleggen en voor de expertise van de fondsbeheerder. Met onze expertise willen wij beleggers toegevoegde waarde leveren op het gebied van selectie van goed renderende beleggingen, maatschappelijk bewust vermogensbeheer in combinatie met een gematigd risiscoprofiel en lage beheerkosten. In dit jaarverslag vindt u naast de financiële verantwoording over uw belegging ook informatie over de manier waarop wij de beleggingen hebben beheerd en wie daarbij zijn betrokken. In deze profielschets geven wij een overzicht van een aantal belangrijke kenmerken. We leggen onze werkwijze uit, hoe wij het vermogensbeheer hebben ingericht en met welke partijen wij samenwerken om ervoor te zorgen dat uw belegging in goede handen is. 1.2 ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE IN HET KORT Onze beleggingsfilosofie is gebaseerd op een aantal kenmerken die hieronder nader worden toegelicht: nmaatschappelijk bewust vermogensbeheer nbest in class vermogensbeheer nactief beheer met een gematigd risicoprofiel nlage kosten en transparantie De SNS beleggingsfondsen zijn genoteerd aan de beurs in Amsterdam (Euronext Amsterdam by NYSE Euronext) en hebben al een lange historie. De eerste beursgenoteerde SNS beleggingsfondsen zijn opgericht in oktober 1995, waarvan een deel een voortzetting is van een niet-beursgenoteerde voorganger. MAATSCHAPPELIJK BEWUST VERMOGENSBEHEER Wij nemen onze beleggingsbeslissingen volgens maatschappelijk bewuste beleggingsbeginselen. ESG (Environment, Social, Governance) normen zijn meer dan de poortwachter vooraf, waarbij ondernemingen of overheden op basis van hun ESG-beleid of ESG-prestaties geweerd worden van belegging. Het gaat hierbij om het verankeren van deze aspecten in het beleggingsproces. Traditionele financiële en niet-financiële criteria worden samen gewogen om tot een goed renderende portefeuille te komen. Daarbij nemen wij criteria in aanmerking op het gebied van milieu, sociaal verantwoord ondernemen en goed ondernemingsbestuur. We letten dus nadrukkelijk op duurzame beleidsaspecten. Hiervoor werken we samen met twee partijen, het ESG-researchteam van SNS Asset Management (SNS AM) en het Zweedse GES Investment Services (GES). Maatschappelijk bewust vermogensbeheer is van toepassing op alle ondernemingen die deel uitmaken van de MSCI Europe, MSCI US en MSCI Pacific Developed indices. BEST IN CLASS VERMOGENSBEHEERDERS De ons toevertrouwde gelden worden op een professionele manier beheerd. Daarvoor is specialistische beleggingsexpertise noodzakelijk. Wij maken daartoe gebruik van SNS Asset Management N.V., de asset management organisatie van SNS REAAL N.V. SNS Asset Management richt zich op Europese vastrentende- en aandelenmandaten. Voorzover er bij SNS Asset Management geen expertise is voor een specifieke beleggingscategorie, zoeken wij naar de beste externe vermogensbeheerder op dat specifieke gebied. Het kiezen van de beste vermogensbeheerders is een cru ciaal onderdeel van ons beleggingsbeleid. Wij zijn verantwoordelijk voor die keuze en voor de bewaking ervan. De geselecteerde vermogensbeheerder krijgt een set kwantitatieve maatstaven en spelregels mee om daarbinnen een optimaal resultaat te behalen. In bijlage 1 (pagina 9) wordt een overzicht gegeven van de SNS beleggingsfondsen, de daarbij behorende strategie en de vermogensbeheerder van het fonds. In bijlage 2 (pagina 10) wordt een overzicht gegeven van de SNS beleggingsfondsen en de namen van de fondsmanager(s) die verantwoordelijk zijn voor het beleggingsbeleid. ACTIEF BEHEER MET GEMATIGD RISICOPROFIEL De actief beheerde SNS beleggingsfondsen hebben een tweeledige doelstelling. Wij streven ernaar benchmarks te verslaan en wij streven naar een rendement dat gemiddeld hoger ligt dan het rendement van andere, vergelijkbare fondsen. Voor elk beleggingsfonds zijn helder geformuleerde mandaten beschreven met relevante restricties, richtlijnen en (risico)limieten die door onze managers beleggingsfondsen ook continu gevolgd en gemonitord worden. Het risicoprofiel van de fondsen is gematigd omdat wij ons bewust zijn dat de meeste financiële markten redelijk efficiënt zijn. Er is een voorkeur voor veel kleine actieve posities in portefeuilles boven een paar grote bets (afwijkingen in positie ten opzichte van de benchmark) die het beleggingsresultaat kunnen maken en breken. HALFJAARBERICHT 2013 SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V. 5

6 LAGE KOSTEN EN TRANSPARANTIE De kosten van de SNS beleggingsfondsen bestaan uit twee hoofdcomponenten, de beheervergoeding die ten laste komt van de subfondsen van SNS Beleggingsfondsen N.V. en de transactiekosten verbonden aan het beheer van de beleggingsportefeuilles in de beleggingspools, waarin de subfondsen beleggen. De tarieven worden voor elk subfonds afzonderlijk bepaald en zijn vermeld in het prospectus en in de halfjaarcijfers van elk subfonds. Elk tarief is een all-in beheervergoeding voor alle beheerkosten, met uitzondering van de transactiekosten in de beleggingspools. Het tarief is een percentage dat op dagbasis wordt toegepast op het beheerd vermogen. Het risico dat de beheerkosten achteraf hoger uitvallen dan vooraf is berekend, is voor de beheerder. Door het all-in karakter van het tarief in combinatie met het feit dat het kostenrisico voor de beheerder is, heeft de fondsbelegger zekerheid vooraf over het niveau van de kosten van het fondsbeheer. De hoogte van de transactiekosten zijn vooral afhankelijk van de handelsactiviteit binnen de portefeuille en de tarieven van brokers. 1.3 MAATSCHAPPELIJK BEWUST VERMOGENSBEHEER Ons maatschappelijk bewust vermogensbeheer is gebaseerd op drie peilers: fundamentele beleggingsbeginselen (uitmondend in uitsluitingscriteria), dialoog tussen vermogensbeheerder en de onderneming ( engagement ) en uitoefening van stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. De fundamentele beleggingsbeginselen vormen de basis van het ESG-beleid. De beleggingsbeginselen zijn geen subjectieve voorkeuren. Deze komen voort uit internationale verdragen, richtlijnen en codes. Het doel van dit beleid is dat geen vermogenstitels aangekocht worden of zich in de portefeuille bevinden, die de beleggingsbeginselen schenden. UITSLUITINGSCRITERIA Voorafgaand aan de portefeuillesamenstelling vindt een beoordeling plaats van ondernemingen en (lagere) overheden die deel uitmaken van de benchmark. Deze instellingen worden beoordeeld op de fundamentele beleggingsbeginselen. De uitvoering van het uitsluitingenbeleid wordt, met uitzondering van Euro Vastgoedfondsenpool, uitbesteed aan SNS Asset Management (SNS AM). De instellingen worden beoordeeld door een team van analisten van SNS AM. Het rapport van dit team wordt voorgelegd aan een selectiecomité. Dit selectiecomité besluit welke instellingen van belegging zijn uitgesloten, respectievelijk welke ondernemingen in aanmerking komen voor engagement. ENGAGEMENT Tijdens het engagement, de dialoog tussen de vermogensbeheerder en het management van de onderneming, wordt besproken waar precies en op welke manier de onderneming de duurzaamheidprestatie kan verbeteren. Binnen engagement onderscheiden wij twee vormen: responsief en proactief engagement. Bij responsief engagement wordt de dialoog aangegaan met individuele ondernemingen die op één of meerdere fundamentele beleggingsbeginselen slecht scoren en het risico lopen van belegging te worden uitgesloten, maar waarbij verwacht wordt op korte termijn verbetering te kunnen realiseren. De doelstelling van responsief engagement is dat ondernemingen verbetering tonen in hun ESG-beleid en ESG-prestaties, zodat zij voldoen aan de fundamentele beleggingsbeginselen. Ondernemingen die geen of onvoldoende voortgang laten zien, kunnen worden uitgesloten van het belegbaar universum. Proactief engagement richt zich op de natuurlijke hulpbronnenindustrie met de focus op ondernemingen in de volgende sectoren: nolie & gas; nmijnbouw; npapier & bosbouw; nvoeding, drank & tabak en nutsbedrijven. Hierbij worden op voorhand thema s of onderwerpen geselecteerd waarover het gesprek wordt aangegaan. De doelstelling van proactief engagement is het creëren van een positieve impact bij ondernemingen en op sectorniveau het realiseren van een verbetering van de ESG-standaard. De namen van bedrijven waarmee een actieve dialoog wordt gevoerd, worden niet gepubliceerd. In lijn met onze engagementstrategie kiezen wij voor een positieve benadering door te investeren in een goede relatie. Daarbij proberen we deze bedrijven te stimuleren hun ESG-beleid en ESG-prestaties te verbeteren. UITOEFENING STEMRECHT OP AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN In het kader van ons maatschappelijk bewust vermogensbeheer maken wij als aandeelhouder gebruik van het daaraan verbonden stemrecht. De uitvoering van het stembeleid is uitbesteed aan SNS AM. Daarbij maakt SNS AM gebruik van de diensten van een externe adviseur, gespecialiseerd op het gebied van het beoordelen van de corporate governance van ondernemingen. Deze adviseur geeft stemadviezen die gebaseerd zijn op richtlijnen waarin tal van internationale codes en best practice aanbevelingen zijn verwerkt. Voor het feitelijk uitbrengen van stemmen wordt, voor zover wettelijk toegestaan, gestemd bij volmacht ( proxy voting ). HALFJAARBERICHT 2013 SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V. 6

7 ESG-AANPAK BIJ EURO VASTGOEDFONDSENPOOL De beoordeling van de Euro Vastgoedfondsenpool wordt uitgevoerd door het Zweedse bedrijf GES Investment Services ( GES ). GES monitort de ondernemingen in de pool, op halfjaarlijkse basis en de ondernemingen in de benchmark op jaarbasis Aan de hand van de beoordeling van GES wordt een lijst met ondernemingen opgesteld die het laagst scoren op de ESG-criteria. GES zal met de 10% slechtst presterende ondernemingen uit de pool een actieve dialoog aangaan. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. (SBB) houdt toezicht op het engagementproces. Ondernemingen die uiteindelijk geen of onvoldoende voortgang laten zien, kunnen worden uitgesloten van het belegbaar universum. 1.4 RISICOMANAGEMENT SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. (SBB) bewaakt met behulp van een systeem van risicobeheersingsmaatregelen dat de fondsen in het algemeen en de beleggingsportefeuilles in het bijzonder voortdurend blijven voldoen aan de randvoorwaarden zoals die in het prospectus zijn vastgelegd, aan de wettelijke kaders en aan de meer fondsspecifieke interne uitvoeringsrichtlijnen. Dergelijke richtlijnen zijn onder meer gesteld ten aanzien van de mate van spreiding van de portefeuille, de kredietwaardigheid van debiteuren, de kwaliteit van marktpartijen waarmee zaken worden gedaan en de liquiditeit van de beleggingen. Zo zal een brede en goede spreiding van de beleggingen naar verwachting een dempend effect hebben op onderkende prijsrisico s, terwijl selectie op kredietwaardigheidsniveau en limietbewaking de mogelijkheid scheppen om kredietrisico s te beheersen. Liquiditeitsrisico s kunnen worden beperkt door hoofdzakelijk in courante, beursgenoteerde effecten te beleggen. In het directieverslag wordt in de paragraaf Marktontwikkelingen en vooruitzichten inzicht gegeven in de ontwikkeling van de markten waarbij een groot deel van de risico s samenhangend met het gebruik van financiële instrumenten, zoals het koersrisico, het renterisico, het kredietrisico en het valutarisico zijn behandeld. Het halfjaarbericht heeft onder meer als functie om inzicht te verschaffen in risico s die zich ultimo verslagperiode voordoen. Dit inzicht is het beste te verkrijgen door het in samenhang beoordelen van het verslag van het fonds, van het paraplufonds waarvan het fonds deel uitmaakt en van de pool waarin het fonds participeert. Het in de pool opgenomen overzicht Effectenportefeuille biedt informatie op het gebied van de mate van spreiding van beleggingen op het gebied van zowel land en sector als per individuele naam, en geeft daarmede onder meer een indicatie van prijs- en valutarisico s. In het directieverslag is in het geval het fonds in aandelen belegd, informatie opgenomen met betrekking tot de grootste belangen en de sector- of landenspreiding van de portefeuille. In het directieverslag is in het geval het fonds in vastrentende waarden belegt, informatie opgenomen met betrekking tot duratie en gemiddelde credit ratings van de portefeuille alsmede de verdeling over de verschillende ratingscategorieën. De duratie is een maatstaf voor de gevoeligheid van vastrentende portefeuilles voor wijzigingen in de marktrente. In de verslagperiode is alleen gebruik gemaakt van derivaten om de valutarisico s bij SNS Hoogdividend Aandelenfonds grotendeels af te dekken. Dit wordt gedaan in de onderliggende pool. Voor uitleg over de verschillende risico s verwijzen wij u graag naar de toelichting op de halfjaarcijfers 2013 SNS Beleggingsfondsen N.V., zie pagina JURIDISCHE STRUCTUUR SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V. SNS Beleggingsfondsen N.V. is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal. De vennootschap is een open-end beleggingsinstelling. SNS Beleggingsfondsen N.V. is opgezet volgens een paraplustructuur. Een en ander houdt in dat de aandelen van de vennootschap zijn verdeeld in verschillende series, fondsen genaamd. Elk fonds heeft in beginsel een eigen beleggingsbeleid, risicoprofiel en een eigen koersvorming. Het vermogen van de fondsen wordt belegd in beleggingspools, waar het feitelijke beheer van de beleggingsportefeuilles plaatsvindt. Door gebruik te maken van deze pools kunnen fondsbeleggingen met eenzelfde karakter worden gecombineerd. Hierdoor ontstaan schaalvoordelen voor het portefeuillebeheer (lagere kosten per transactie) ten voordele van de belegger in de beleggingsfondsen van SNS Beleggingsfondsen N.V. Alle pools hebben de structuur van een fonds voor gemene rekening. De bewaarder van deze pools is Pettelaar Effectenbewaarbedrijf N.V. Verwezen wordt naar het hieronder opgenomen diagram. Diagram Juridische Structuur Fondsen SNS Optimaal Blauw SNS Optimaal Geel SNS Optimaal Oranje SNS Optimaal Rood SNS Optimaal Paars SNS Profiel Blauw SNS Profiel Geel SNS Profiel Oranje SNS Profiel Rood SNS Profiel Paars SNS Euro Mixfonds SNS Nederlands Aandelenfonds SNS Amerika Aandelenfonds SNS Azië Aandelenfonds SNS Euro Aandelenfonds SNS Hoogdividend Aandelenfonds SNS Wereld Aandelenfonds SNS Euro Obligatiefonds SNS Euro Liquiditeitenfonds SNS Euro Vastgoedfonds SNS Opkomende Landen Aandelenfonds Pools naar asset Optimaalpool Geel Optimaalpool Blauw Optimaalpool Oranje Optimaalpool Rood Optimaalpool Paars Euro Mixpool Hoogdividend Mixpool Pools naar regio Global Equity Mixpool Wereld Index Mixpool Pools Hoogdividend Aandelenpool Aandelenpool Nederland Amerika Aandelenpool Azië Aandelenpool Euro Aandelenpool Euro Obligatiepool Euro Liquiditeitenpool Euro Vastgoedfondsenpool Global Emerging Markets Equity Pool Externe fondsen 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V. 7

8 1.6 FUND GOVERNANCE SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft, als beheerder van de subfondsen van SNS Beleggingsfondsen N.V., Fund Governance Principles (verder Principles ) geïmplementeerd. Deze Principles zijn gebaseerd op de door de Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS) geformuleerde Principles of Fund Governance. Deze Principles zijn een gedragscode voor fondsbeheerders die tot doel hebben waarborgen te scheppen voor een integere bedrijfsvoering en een zorgvuldige dienstverlening zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). In de Principles wordt onderscheid gemaakt tussen richtlijnen voor de dagelijkse beheertaken die een nadere uitwerking geven om het beginsel belangenconflicten tegen te gaan en te handelen in het belang van fondsbeleggers en Principles door het waarborgen van de naleving van deze richtlijnen binnen de organisatie van de beheerder. De gedragscode van DUFAS is afgestemd met het ministerie van Financiën en de AFM. De volledige tekst van de door SNS Beleggingsfondsen Beheer geformuleerde Principles is gepubliceerd op de website van SBB, bereikbaar via: snsbeleggingsfondsenbeheer.nl è Fund Governance. Deze tekst is tevens schriftelijk op te vragen bij de beheerder. 1.7 VERSLAGLEGGING EN OVERIGE INFORMATIE JAARVERSLAG EN HALFJAARBERICHT Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van elk boekjaar wordt een jaarverslag opgemaakt. Binnen negen weken na afloop van het eerste halfjaar van elk boekjaar wordt een halfjaarbericht opgemaakt. VERGUNNING Voor de aanbieding van deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen vereist de Wet op het financieel toezicht dat de beheerder van die beleggingsinstelling over een vergunning voor het beheren van beleggingsinstellingen beschikt. Voor het beheer van SNS Beleggingsfondsen N.V. beschikt SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. over de vereiste vergunning als bedoeld in art van de Wet op het financieel toezicht. VERKRIJGBAARHEID VAN INFORMATIE Exemplaren van het jaarverslag, halfjaarbericht, Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus worden op aanvraag kosteloos ter beschikking gesteld. Voorts is deze informatie en informatie over onder meer de maandelijkse ontwikkeling van het rendement van de beleggingsfondsen bereikbaar via: NATIONALISATIE SNS REAAL Op 1 februari 2013 is SNS REAAL N.V. genationaliseerd. De aandelen SNS REAAL N.V. zijn daarmee volledig in het bezit gekomen van de Nederlandse Staat. De nationalisatie heeft geen gevolgen voor de bedrijfsvoering van SBB of voor aandeelhouders of participanten van de door SBB beheerde beleggingsinstellingen, waaronder SNS Beleggingsfondsen N.V. en haar (sub)fondsen. In de beleggingsportefeuilles van de door SBB beheerde beleggingsinstellingen is niet belegd in aandelen of - al dan niet achtergestelde - obligaties uitgegeven door SNS REAAL N.V. dan wel door een van haar deelnemingen. SNS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. SBB is statutair gevestigd en houdt kantoor in Utrecht. SBB is een 100% deelneming van SNS REAAL N.V. te Utrecht. In de verslagperiode voert SBB directie over en is beheerder van SNS Beleggingsfondsen N.V., Zwitserleven Beleggingsfondsen, Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen, Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen. Per 1 januari 2013 voert SBB ook de directie over en is beheerder van de institutionele beleggingsfondsen die tot ultimo 2012 door SNS Asset Management N.V. werden beheerd. Deze fondsen zijn onder beheer van SBB gekomen vooruitlopend op aanpassing van wet- en regelgeving ( Alternative Investment Fund Managers Directive, kortweg AIFMD), waardoor een vergunning voor het beheer van deze fondsen vereist zal zijn. Daarnaast bestaat de wens tot centralisering van expertise op het gebied van het beheer van beleggingsfondsen binnen SNS REAAL N.V. Deze institutionele fondsen zijn passief beheerde regionale aandelenfondsen met een duurzaamheidsoverlay op basis van ESG criteria (Environment, Social, Governance). Ultimo juni 2013 was de omvang van het door SBB beheerde vermogen 11,8 miljard (ultimo 2012: 10,2 miljard). Het adres waar de vennootschap kantoor houdt is: SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan BJ Utrecht Het postadres is: Postbus RK Utrecht Telefoon: adres: Website: snsbeleggingsfondsenbeheer.nl HALFJAARBERICHT 2013 SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V. 8

9 Bijlage 1 Tabel 1: BELEGGINGSFONDS STRATEGIE VERMOGENSBEHEERDER SNS Nederlands Aandelenfonds Nederlandse aandelen SNS Asset Management SNS Euro Aandelenfonds Europese aandelen SNS Asset Management SNS Amerika Aandelenfonds Noord-Amerikaanse aandelen T.Rowe Price SNS Azië Aandelenfonds Aziatische aandelen Capital International SNS Wereld Aandelenfonds SNS Opkomende Landen Aandelenfonds Wereldwijde aandelen: Europese aandelen (37,5%), Noord-Amerikaanse aandelen (37,5%) Aziatische aandelen (15%) en Aandelen opkomende landen (10%) Regio allocatie Aandelen opkomende landen: Wereldwijd opkomende landen Wereldwijd opkomende landen Wereldwijd opkomende landen SNS Asset Management T.Rowe Price Capital International Robeco, Hexam Capital en Comgest SNS Asset Management Robeco (50%) Hexam Capital (20%) Comgest (30%) SNS Hoogdividend Aandelenfonds Aandelen hoogdividend SNS Asset Management SNS Euro Vastgoedfonds Europese beursgenoteerde vastgoed aandelen LaSalle Investment Management SNS Euro Liquiditeitenfonds Euro liquiditeiten SNS Asset Management SNS Euro Obligatiefonds Euro obligaties SNS Asset Management SNS Euro Mixfonds 1 Europese aandelen (50%) en Euro obligaties (50%) SNS Optimaal Blauw 1 Euro liquiditeiten (50%), Euro obligaties (42%), Europese beursgenoteerde vastgoed aandelen (3%) en Wereldwijde aandelen (5%) SNS Optimaal Geel 1 Euro liquiditeiten (15%), Euro obligaties (65%), Europese beursgenoteerde vastgoed aandelen (5%) en Wereldwijde aandelen (15%) SNS Optimaal Oranje 1 Euro obligaties (55%), Europese beursgenoteerde vastgoed aandelen (5%) en Wereldwijde aandelen (40%) SNS Optimaal Rood 1 Euro obligaties (25%), Europese beursgenoteerde vastgoed aandelen (10%) en Wereldwijde aandelen (65%) SNS Optimaal Paars 1 Europese beursgenoteerde vastgoed aandelen (10%) en Wereldwijde aandelen (90%) SNS Profiel Blauw 1 Euro liquiditeiten (50%), Euro obligaties (42%) en Wereldwijde indexaandelen (8%) SNS Asset Management SNS Asset Management SNS Asset Management SNS Asset Management LaSalle Investment Management SNS Asset Management T.Rowe Price Capital International Robeco, Hexam Capital en Comgest SNS Asset Management SNS Asset Management LaSalle Investment Management SNS Asset Management T.Rowe Price Capital International Robeco, Hexam Capital en Comgest SNS Asset Management LaSalle Investment Management SNS Asset Management T.Rowe Price Capital International Robeco, Hexam Capital en Comgest SNS Asset Management LaSalle Investment Management SNS Asset Management T.Rowe Price Capital International Robeco, Hexam Capital en Comgest LaSalle Investment Management SNS Asset Management T.Rowe Price Capital International Robeco, Hexam Capital en Comgest SNS Asset Management SNS Asset Management SNS Asset Management HALFJAARBERICHT 2013 SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V. 9

10 BELEGGINGSFONDS STRATEGIE VERMOGENSBEHEERDER SNS Profiel Geel 1 Euro liquiditeiten (15%), Euro obligaties (65%) en Wereldwijde indexaandelen (20%) SNS Profiel Oranje 1 SNS Profiel Rood 1 Euro obligaties (55%) en wereldwijde indexaandelen (45%) Euro obligaties (25%) en Wereldwijde indexaandelen (75%) SNS Asset Management SNS Asset Management SNS Asset Management SNS Asset Management SNS Asset Management SNS Asset Management SNS Asset Management SNS Profiel Paars 1 Wereldwijde indexaandelen SNS Asset Management 1) Binnen de afgegeven bandbreedtes binnen het mandaat wordt de asset allocatie van deze strategieën gedaan door SNS Asset Management. Een beschrijving van de beleggingsstrategieën vindt u op Bijlage 2 Tabel 2: BELEGGINGSFONDS FONDSMANAGER(S) VERANTWOORDE-LIJK VOOR FONDS SINDS SNS Nederlands Aandelenfonds BIJ HUIDIGE ASSET MANAGER SINDS IN ASSET MANAGEMENT INDUSTRIE SINDS Corne van Zeijl Mariette Maassen SNS Euro Aandelenfonds Hilde Veelaert SNS Amerika Aandelenfonds Werkt met team van 30 analisten Niels de Graaff Mark Engelen (ZL 2001) 1997 T. Rowe Price is aangesteld sinds 2007 SNS Azië Aandelenfonds Chris Choe Verantwoordelijk voor strategie sinds 2004 Capital International is aangesteld sinds 2009 SNS Opkomende Landen Aandelenfonds SNS Hoogdividend Aandelenfonds Seung Kwak Verantwoordelijk voor strategie sinds 2004 Capital International is aangesteld sinds 2009 Lead portfolio manager Robeco: Wim-Hein Pals Lead portfolio manager Comgest: Vincent Strauss Lead portfolio manager Hexam: Bryan Collings Marc van de Weijenberg SNS Euro Vastgoedfonds Ernst-Jan de Leeuw LaSalle is aangesteld sinds SNS Euro Liquiditeitenfonds Johan Idema Ad Kroot SNS Euro Obligatiefonds Johan Idema Ad Kroot ) In 2006 is het fonds overgenomen van Baring Asset Management 2) In diensttreding bij rechtsvoorgangers SNS REAAL Een verkorte CV met relevante opleiding en werkervaring van de fondsmanagers vindt u op Kies het SNS Beleggingsfonds om het CV te bekijken. HALFJAARBERICHT 2013 SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V. 10

11 2 VERSLAG DIRECTIE

12 2.1 KERNCIJFERS ONTWIKKELING SNS BELEGGINGSFONDSEN EERSTE HALFJAAR 2013 In de eerste zes maanden van 2013 is het eigen vermogen van SNS Beleggingsfondsen N.V. met 50,6 miljoen gedaald naar 5.062,4 miljoen, een daling van 1,0% ten opzichte van 31 december De plaatsing van aandelen kwam per saldo negatief uit op 15,0 miljoen (eerste helft 2012: 82,9 miljoen negatief). Ontwikkelingen op de wereldwijde effectenbeurzen zorgden voor positieve resultaten ter grootte van in totaal 103,4 miljoen (eerste helft 2012: 260,6 miljoen positief). In april 2013 is dividend uitgekeerd voor een bedrag van in totaal 139,1 miljoen (dividend in mei 2012: 79,0 miljoen). Tabel 3: Ontwikkeling fondsvermogen IN MILJOENEN EURO S SNS Euro Liquiditeitenfonds 136,4 148,4 SNS Euro Obligatiefonds 888,4 968,4 SNS Nederlands Aandelenfonds 322,0 343,7 SNS Euro Aandelenfonds 478,7 475,0 SNS Amerika Aandelenfonds 55,9 49,8 SNS Azië Aandelenfonds 22,5 22,2 SNS Wereld Aandelenfonds 222,4 219,4 SNS Opkomende Landen Aandelenfonds 11,8 13,9 SNS Hoogdividend Aandelenfonds 25,7 25,3 SNS Euro Vastgoedfonds 50,1 62,3 SNS Euro Mixfonds 1.818, ,8 SNS Optimaal Blauw 18,0 21,0 SNS Optimaal Geel 84,5 90,0 SNS Optimaal Oranje 374,6 374,6 SNS Optimaal Rood 136,4 132,0 SNS Optimaal Paars 332,9 301,2 SNS Profiel Blauw 1,1 - SNS Profiel Geel 11,0 - SNS Profiel Oranje 36,0 - SNS Profiel Rood 26,2 - SNS Profiel Paars 9,6 - Totaal 5.062, ,0 Tabel 4: Verdeling fondsvermogens naar categorie IN MILJOENEN EURO S BEDRAG % VAN TOTAAL BEDRAG % VAN TOTAAL Vastrentende fondsen 1.024, ,7 22 Aandelenfondsen 1.139, ,2 23 Vastgoedfonds 50,1 1 62,3 1 Mixfondsen 2.848, ,8 54 Totaal 5.062, ,0 100 HALFJAARBERICHT 2013 SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V. 12

13 Tabel 5: Rendement eerste zes maanden 2013 OP BASIS VAN INTRINSIEKE WAARDE NA AFTREK VAN KOSTEN FONDS BENCHMARK SNS Euro Liquiditeitenfonds -0,1% 0,3% SNS Euro Obligatiefonds -0,2% 0,1% SNS Nederlands Aandelenfonds 0,9% 2,7% SNS Euro Aandelenfonds 3,6% 3,6% SNS Amerika Aandelenfonds 14,5% 15,1% SNS Azië Aandelenfonds 5,1% 3,8% SNS Wereld Aandelenfonds 6,3% 6,8% SNS Opkomende Landen Aandelenfonds -10,5% -8,3% SNS Hoogdividend Aandelenfonds 8,3% 8,8% SNS Euro Vastgoedfonds -1,2% -2,2% SNS Euro Mixfonds 1,7% 1,9% SNS Optimaal Blauw 0,1% 0,5% SNS Optimaal Geel 0,6% 1,1% SNS Optimaal Oranje 2,2% 2,7% SNS Optimaal Rood 3,8% 4,2% SNS Optimaal Paars 5,4% 5,9% SNS Profiel Blauw 0,4% 0,6% SNS Profiel Geel 0,9% 1,1% SNS Profiel Oranje 1,4% 1,7% SNS Profiel Rood 1,8% 2,3% SNS Profiel Paars 2,1% 2,8% Voor zover van toepassing is het rendement inclusief herbelegging van in april 2013 uitgekeerd dividend. Voor rendementen op basis van beurskoers zie het desbetreffende fonds. 2.2 BEHEERONTWIKKELINGEN IN DE VERSLAGPERIODE In de verslagperiode is een aantal wijzigingen aangekondigd en doorgevoerd bij de SNS beleggingsfondsen. Deze zaken worden hieronder puntsgewijs besproken. INTRODUCTIE SNS PROFIELFONDSEN Op 15 februari 2013 heeft SBB vijf nieuwe beursgenoteerde beleggingsfondsen gelanceerd: SNS Profiel Blauw, Geel, Oranje, Rood en Paars. Naast het feit dat dit fondsen betreft zonder distributievergoeding is een tweede noviteit dat voor het aandelengedeelte gebruik wordt gemaakt van indexbeleggingen. Deze mixfondsen beleggen, afhankelijk van het profiel, in de bestaande pools voor Euro obligaties en Euro liquiditeiten. Voor het aandelengedeelte wordt belegd via de nieuwe Wereld Index Mixpool in SNS Responsible Index Funds - Equity Europe, North America en Pacific (SRIFE s) en in Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund. De SNS Profielfondsen zijn netto beleggingsfondsen. Vooruitlopend op wetgeving die naar verwachting per 1 januari 2014 zal ingaan, biedt SBB met deze SNS Profielfondsen een product aan waarbij de distributievergoeding is verwijderd. Deze vergoeding moet vanaf 2014 rechtstreeks bij de klant in rekening worden gebracht. Met deze fondsen wordt op een duidelijke en transparante wijze invulling gegeven aan een robuuste en toekomstvaste vorm van beleggingen in fondsen. In tabel 6 is per SNS Profielfonds de neutrale verdeling over de verschillende beleggingscategorieën weergegeven. De bandbreedtes ten opzichte van de neutrale weging bedragen plus of min 5% per vermogenscategorie. De vijf SNS Profielfondsen worden beheerd door SNS Asset Management. Er vindt tactische asset allocatie plaats op de vermogensverdeling. Tabel 6: Verdeling SNS Profielfondsen over de verschillende beleggingscategorieën PROFIELFONDS LIQUIDITEITEN OBLIGATIES AANDELEN PROFIEL SNS Profiel Blauw 50% 42% 8% Zeer defensief SNS Profiel Geel 15% 65% 20% Defensief SNS Profiel Oranje 0% 55% 45% Neutraal SNS Profiel Rood 0% 25% 75% Offensief SNS Profiel Paars 0% 0% 100% Zeer offensief HALFJAARBERICHT 2013 SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V. 13

Zwitserleven Beleggingsfondsen. Halfjaarbericht

Zwitserleven Beleggingsfondsen. Halfjaarbericht Zwitserleven Beleggingsfondsen Halfjaarbericht ALGEMENE INFORMATIE BEHEERDER SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: www.snsbeleggingsfondsenbeheer.nl BEWAARDER

Nadere informatie

Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen. Jaarverslag

Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen. Jaarverslag Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen Jaarverslag II Jaarverslag 2012 - Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen Algemene informatie Beheerder SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK

Nadere informatie

ASN Beleggingsfondsen. Halfjaarbericht 2013. Een bank met een missie BELEGGINGSFONDSEN

ASN Beleggingsfondsen. Halfjaarbericht 2013. Een bank met een missie BELEGGINGSFONDSEN ASN Beleggingsfondsen Halfjaarbericht 2013 Een bank met een missie ASN BELEGGINGSFONDSEN Cover: Waterplezier in Duitsland. Foto: Drenth Halfjaarbericht 2013 ASN Beleggingsfondsen Halfjaarbericht 2013 Inhoud

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2009-30 september 2010. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2009-30 september 2010. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2009-30 september 2010 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2009

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2013-30 september 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2013-30 september 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2013-30 september 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2013

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van het fonds voor gemene rekening Achmea Unit Linked

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Robeco ONE. Fonds voor gemene rekening

Robeco ONE. Fonds voor gemene rekening Robeco ONE Fonds voor gemene rekening Verslag over Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers per subfonds 5 Verslag van de beheerder 6 Algemene inleiding 6 Beleggingsresultaat 8 Vermogensontwikkeling

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30 Algemene informatie 2 Algemene gegevens 3 Algemeen verslag van de Beheerder 5 Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2014. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2014 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Select Dividend Fonds

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2012 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Investment Fund NV Delta Lloyd Europa Fonds NV Delta Lloyd Nederland Fonds NV Delta Lloyd Donau Fonds NV Inhoudsopgave Algemene informatie Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2013. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2013 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014

ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014 ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014 PERSONALIA Directie ACTIAM N.V. J. de Wit, voorzitter E.J. van Bergen, directielid G.H.B. Coppens, directielid R.G.H. Verheul, directielid Accountant KPMG Accountants N.V.

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 72. Verslag van de directie 23 Halfjaarcijfers 26 Overige gegevens 36

Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 72. Verslag van de directie 23 Halfjaarcijfers 26 Overige gegevens 36 Algemene informatie 2 Algemene gegevens 4 Algemeen verslag van de directie 6 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 14 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Algemene informatie, beleggingsprofiel en

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2012 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2012/2013

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2012/2013 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 Fax: +31 (0)182 532732 info@cfk.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ASN Beleggingsfondsen N.V.

Jaarverslag 2014. ASN Beleggingsfondsen N.V. Jaarverslag 2014 ASN Beleggingsfondsen N.V. Jaarverslag 2014 ASN Beleggingsfondsen N.V. ASN Beleggingsfondsen N.V. Jaarverslag 2014 Inhoud Verslag van de raad van commissarissen 3 A Verslag over het beleid

Nadere informatie

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2012

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2012 VermogensParapluFonds 82 Balans en Winst & Verliesrekening 83 Toelichting 87

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene gegevens 3 Structuur 4 Verslag van de Beheerder 6 Beleggingsbeleid Loyalis

Nadere informatie

T M Jaarverslag 2008

T M Jaarverslag 2008 T M Jaarverslag 2008 Kerncijfers (bedragen in euro s) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 MIXFONDS Aantal uitstaande aandelen 2.197.962 2.672.621 2.664.193 Totaal intrinsieke waarde (voor resultaatbestemming)

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag 2013/2014 Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 info@cfk.nl www.cfk.nl

Nadere informatie

vermogensparaplufonds

vermogensparaplufonds vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2011 VermogensParapluFonds 91 Balans en

Nadere informatie

Robeco Hollands Bezit N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht KvK 24001553

Robeco Hollands Bezit N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht KvK 24001553 Robeco Hollands Bezit N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht KvK 24001553 Verslag over 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers per aandelenklasse 6 Verslag

Nadere informatie