JAARVERSLAG SNS Beleggingsfondsen N.V. Croeselaan BJ Utrecht Postbus RA Utrecht Telefoon

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012. SNS Beleggingsfondsen N.V. Croeselaan 1 3521 BJ Utrecht Postbus 8000 3503 RA Utrecht Telefoon 030-291 55 44"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012

2

3 JAARVERSLAG 2012 SNS Beleggingsfondsen N.V. Croeselaan BJ Utrecht Postbus RA Utrecht Telefoon Internet snsbeleggingsfondsen.nl Handelsregister KvK Utrecht nr

4 Inhoud Profielschets SNS Beleggingsfondsen 3 Inleiding 4 Algemeen 13 Bericht van de Raad van Commissarissen 14 Verslag directie 16 Jaarrekening 2012 SNS Beleggingsfondsen N.V. 59 Balans 60 Winst- en verliesrekening 60 Kasstroomoverzicht 60 Toelichting 61 Jaarrekening 2012 SNS Beleggingsfondsen 77 SNS Euro Liquiditeitenfonds 78 SNS Euro Obligatiefonds 82 SNS Nederlands Aandelenfonds 86 SNS Euro Aandelenfonds 90 SNS Euro Mixfonds 95 SNS Wereld Aandelenfonds 99 SNS Amerika Aandelenfonds 103 SNS Azië Aandelenfonds 107 SNS Duurzaam Aandelenfonds 111 SNS Euro Vastgoedfonds 115 SNS Hoogdividend Aandelenfonds 119 SNS Opkomende Landen Aandelenfonds 123 SNS Optimaal Blauw 127 SNS Optimaal Geel 131 SNS Optimaal Oranje 135 SNS Optimaal Rood 139 SNS Optimaal Paars 143 Jaarrekening 2012 Beleggingspools 147 Euro Liquiditeitenpool 148 Euro Obligatiepool 153 Aandelenpool Nederland 163 Euro Aandelenpool 167 Euro Mixpool 173 Global Equity Mixpool 176 Amerika Aandelenpool 180 Azië Aandelenpool 187 Duurzaam Aandelenpool Europa 193 Euro Vastgoedfondsenpool 196 Hoogdividend Mixpool 200 Hoogdividend Aandelenpool 203 Global Emerging Markets Equity Pool 210 Optimaalpool Blauw 218 Optimaalpool Geel 222 Optimaalpool Oranje 226 Optimaalpool Rood 229 Optimaalpool Paars 233 Toerekenbare intrinsieke waarde en resultaat beleggingspools 237 Personalia 242 Overige gegevens 243 Bijzondere zeggenschapsrechten 244 Samenstelling directie en Raad van Commissarissen 244 Belangen directie en Raad van Commissarissen 245 Statutaire winstbestemmingsregeling 245 Winstbestemming Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 246 Belangrijke data Jaarvergadering te Utrecht 22 april 2013 Ex-dividend 23 april 2013 Record date 25 april 2013 Betaalbaarstelling dividend 29 april Jaarverslag 2012 SNS Beleggingsfondsen N.V.

5 PROFIELSCHETS SNS BELEGGINGSFONDSEN

6 Profielschets SNS Beleggingsfondsen Inleiding Beleggers die voor beleggingsfondsen kiezen gaan voor de voordelen van op eenvoudige wijze gespreid beleggen en voor de expertise van de fondsbeheerder. Met onze expertise willen wij beleggers toegevoegde waarde leveren op het gebied van selectie van goed renderende beleggingen, maatschappelijk bewust vermogensbeheer in combinatie met een gematigd risiscoprofiel en lage beheerkosten. In dit jaarverslag vindt u naast de financiële verantwoording over uw belegging ook informatie over de manier waarop wij de beleggingen hebben beheerd en wie daarbij zijn betrokken. In deze profielschets gaan we in op een aantal belangrijke kenmerken. We leggen onze werkwijze uit, hoe wij het vermogensbeheer hebben ingericht en met welke partijen wij samenwerken om ervoor te zorgen dat uw belegging in goede handen is. Onze beleggingsfilosofie in het kort Onze strategie is gebaseerd op fundamentele en kwantitatieve analyse. Ons kostenbeleid betekent transparantie en zekerheid vooraf over de te verwachten beheerkosten en is ook transparant achteraf. De SNS Beleggingsfondsen zijn genoteerd aan de beurs in Amsterdam en hebben een al een langere historie. De eerste beursgenoteerde SNS Beleggingsfondsen zijn opgericht in oktober 1995, waarvan een deel een voortzetting is van een niet-genoteerde voorganger. Maatschappelijk bewust vermogensbeheer Wij nemen onze beleggingsbeslissingen volgens maatschappelijk bewuste beleggingsbeginselen. Daarbij nemen wij criteria in aanmerking op het gebied van milieu, sociaal verantwoord ondernemen en goed ondernemingsbestuur, Environment, Social, Governance (ESG). We letten dus nadrukkelijk op duurzame beleidsaspecten. Hiervoor werken we samen met twee partijen, het ESG-researchteam van SNS Asset Management (SNS AM) en het Zweedse GES Investment Services (GES). Best in class vermogensbeheerders De ons toevertrouwde gelden worden op een professionele manier beheerd. Daarvoor is specialistische beleggingsexpertise noodzakelijk. Wij maken daartoe gebruik van SNS Asset Management, de asset management organisatie van SNS REAAL, die het vermogen beheert van de ondernemingen van SNS REAAL, Voorzover er bij SNS Asset Management geen expertise is, zoeken wij naar de beste vermogensbeheerder op dat specifieke gebied. Met deze specialisten doen wij zaken, als kritische gesprekspartner voor onze klanten. Actief beheer met gematigd risicoprofiel De actief beheerde SNS Beleggingsfondsen hebben een tweeledige doelstelling. Wij streven ernaar benchmarks te verslaan en naar een rendement dat gemiddeld hoger ligt dan het rendement van andere vergelijkbare fondsen. Het risicoprofiel van de fondsen is gematigd omdat wij ons bewust zijn dat de meeste financiële markten redelijk efficiënt zijn. Er is een voorkeur voor veel kleine actieve posities in portefeuilles boven een paar grote bets die het beleggingsresultaat kunnen maken en breken. Lage kosten en transparantie De berekende kosten voor het fondsbeheer behoren tot de laagste in Nederland en dat komt ten goede aan het fondsrendement. Zekerheid vooraf en transparante informatie over de kosten vinden wij belangrijk. Wij geven dan ook zoveel mogelijk informatie over de kosten, waar mogelijk zowel vooraf als achteraf. Maatschappelijk bewust vermogensbeheer Ons maatschappelijk bewust vermogensbeheer is gebaseerd op drie peilers: Fundamentele Beleggingsbeginselen (uitmondend in uitsluitingscriteria), dialoog tussen vermogensbeheerder en de onderneming ( engagement ) en uitoefening van stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. De Fundamentele Beleggingsbeginselen vormen de basis van het ESG-beleid. De beleggingsbeginselen zijn geen subjectieve voorkeuren. Deze komen voort uit internationale verdragen, richtlijnen en codes. ESG staat voor de inbedding van environment, social en (corporate) governance aspecten in het beleggingsproces. ESG is meer dan de poortwachter vooraf, waarbij ondernemingen of overheden op basis van hun ESG-beleid of ESG-prestaties geweerd worden van belegging. Het gaat hierbij om het verankeren van dit beleid in het beleggingsproces. Deze verankering wordt uitgevoerd door middel van de zogenaamde best-in-class aanpak. Bij beleggingen in Europese aandelen wordt verder gegaan dan alleen het toepassen van uitsluitingscriteria. De Euro Aandelenpool kent een best-in-class aanpak, waarbij alleen ondernemingen worden opgenomen die tot de 40 procent meest duurzame ondernemingen binnen een sector behoren. Beslissingen over de ondernemingen waarin wordt belegd worden niet licht genomen. Daarom wordt bij deze ondernemingen de vinger aan de pols gehouden en worden hun prestaties op het gebied van duurzaamheid op de voet gevolgd. Ten minste eens in de twee jaar wordt een hele sector opnieuw onderzocht. Bij beleggingen in vastgoedfondsen worden criteria toegepast die passend zijn voor deze beleggingscategorie. Het doel van dit beleid is dat geen vermogenstitels aangekocht worden of zich in de portefeuille bevinden, die de beleggingsbeginselen schenden. Traditionele financiële en niet-financiële criteria worden samen gewogen om tot een goed renderende portefeuille te komen. Maatschappelijk bewust vermogensbeheer is van toepassing op alle ondernemingen die deel uitmaken van de MSCI Europe, MSCI US en MSCI Pacific Developed indices. Uitsluitingscriteria Voorafgaand aan de portefeuillesamenstelling vindt een beoordeling plaats van ondernemingen en (lagere) overheden die deel uitmaken van de benchmark. Deze instellingen worden beoor- 4 Jaarverslag 2012 SNS Beleggingsfondsen N.V.

7 Profielschets SNS Beleggingsfondsen deeld op de Fundamentele Beleggingsbeginselen. De beoordelingscriteria zijn: ~ ~ mensenrechtenschending; ~ ~ kinderarbeid en dwangarbeid; ~ ~ corruptie; ~ ~ milieuvervuiling; ~ ~ wapenproductie en controversiële wapenhandel; en ~ ~ schendingen van algemeen aanvaarde ethische principes. Na deze beoordeling wordt bepaald welke vermogenstitels definitief geselecteerd en opgenomen worden in de beleggingsportefeuille van de Pools. Bij een negatieve beoordeling kan een instelling uitgesloten worden. De instelling krijgt de gelegenheid te reageren op de onderbouwing van de overwogen uitsluiting. Wanneer de reactie onvoldoende is, uitblijft of geen weerlegging inhoudt van de bevindingen, volgt uitsluiting. Gezien het doorlopende karakter van de beoordeling in het beleggingsuniversum is een eventuele negatieve beoordeling niet onherroepelijk. De uitvoering van het uitsluitingenbeleid wordt, met uitzondering van Euro Vastgoedpool, uitbesteed aan SNS Asset Management (SNS AM). De instellingen worden beoordeeld door een team van analisten van SNS AM. Het rapport van dit team wordt voorgelegd aan een selectiecomité. Dit selectiecomité besluit welke instellingen van belegging zijn uitgesloten, respectievelijk welke ondernemingen in aanmerking komen voor engagement. Engagement Tijdens het engagement, de dialoog tussen de vermogensbeheerder en het management van de onderneming, wordt besproken waar precies en op welke manier de onderneming de duurzaamheidprestatie kan verbeteren. Binnen engagement onderscheiden wij twee vormen: responsief en proactief engagement. Bij responsief engagement wordt de dialoog aangegaan met individuele ondernemingen die op één of meerdere Fundamentele Beleggingsbeginselen slecht scoren en het risico lopen van belegging te worden uitgesloten, maar waarbij verwacht wordt op korte termijn verbetering te kunnen realiseren. De doelstelling van responsief engagement is dat ondernemingen verbetering tonen in hun ESG-beleid en ESG-prestaties, zodat zij voldoen aan de Fundamentele Beleggingsbeginselen. Proactief engagement richt zich op de natuurlijke hulpbronnenindustrie met de focus op ondernemingen in de sectoren: olie & gas mijnbouw papier & bosbouw voeding, drank & tabak en nutsbedrijven. Hierbij worden op voorhand thema s of onderwerpen geselecteerd waarover het gesprek wordt aangegaan. De doelstelling van proactief engagement is het creëren van een positieve impact bij ondernemingen en op sectorniveau het realiseren van een verbetering van de ESG-standaard. Naast engagement op ondernemingsniveau wordt ook collectief engagement gevoerd. Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij initiatieven die op sector- of overheidsniveau proberen een positieve invloed uit te oefenen op de Fundamentele Beleggingsbeginselen. Bij collectief engagement wordt samengewerkt met andere investeerders om als groep op te treden bij omvangrijke kwesties die relevant zijn voor verantwoorde beleggers. Dergelijke kwesties omvatten klimaatverandering, water, en transparantie en openbaarmaking. Dit podium wordt ook gebruikt om overheden en regelgevende instanties te adviseren over wetgeving of beleidsontwikkelingen die van invloed zijn voor beleggers. De intentie is om de impact te maximaliseren door namens een grote groep van beleggers een onderbouwde boodschap af te geven. De namen van bedrijven waarmee een actieve dialoog wordt gevoerd, worden niet gepubliceerd. In lijn met onze engagementstrategie kiezen wij voor een positieve benadering door te investeren in een goede relatie. Daarbij proberen we deze bedrijven te stimuleren hun ESG-beleid en ESG-prestaties te verbeteren. Ondernemingen die geen of onvoldoende voortgang laten zien, kunnen worden uitgesloten van het belegbaar universum. ESG-aanpak bij Euro Vastgoedpool De beoordeling van de Euro Vastgoedpool wordt uitgevoerd door het Zweedse bedrijf GES Investment Services ( GES ). GES monitort de ondernemingen in de Pool, op halfjaarlijkse basis en de ondernemingen in de benchmark op jaarbasis. De criteria waarop beoordeeld wordt, zijn: ~ ~ watergebruik; ~ ~ afvalbeheer; ~ ~ klimaatinvloed; ~ ~ sociaal verantwoord ondernemen; en ~ ~ corporate governance (beoordeling vindt ieder halfjaar plaats en geldt alleen voor ondernemingen in de Pool). Aan de hand van de beoordeling van GES wordt een lijst met ondernemingen opgesteld die het laagst scoren op de ESG-criteria. GES zal met de 10% slechtst presterende ondernemingen uit de Pool een actieve dialoog aangaan. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. (SBB) houdt toezicht op het engagementproces. Ondernemingen die uiteindelijk geen of onvoldoende voortgang laten zien, kunnen worden uitgesloten van het belegbaar universum. Uitoefening stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen In het kader van ons maatschappelijk bewust vermogensbeheer maken wij als aandeelhouder gebruik van het daaraan verbonden stemrecht. Hiervoor is beleid ontwikkeld en over het algemeen wordt gestemd op: ~ ~ voorstellen aangaande de verslaglegging en winstbestemming; ~ ~ voorstellen aangaande de samenstelling van bestuurlijke organen; ~ ~ voorstellen aangaande het beloningsbeleid van bestuurlijke organen; ~ ~ accountantscontrole en daaraan gerelateerde voorstellen; ~ ~ kapitaal gerelateerde voorstellen; en ~ ~ overige gewichtige voorstellen. De uitvoering van het stembeleid is uitbesteed aan SNS AM. Daarbij maakt SNS AM gebruik van de diensten van een externe adviseur, gespecialiseerd op het gebied van het beoordelen van de corporate governance van onderne mingen. Deze adviseur geeft stemadviezen die gebaseerd zijn op richtlijnen waarin tal van internationale codes en best practice aanbevelingen zijn verwerkt. Voor het feitelijk uitbrengen van stemmen wordt, voor zover wettelijk toegestaan, gestemd bij volmacht ( proxy voting ). Richtlijnen voor transparantie De SNS Beleggingsfondsen (met uitzondering van SNS Opkomende Landen Aandelenfonds) onderschrijven de richtlijnen voor transpa- SNS Beleggingsfondsen N.V. Jaarverslag

8 Profielschets SNS Beleggingsfondsen rantie van duurzame beleggingsfondsen van het European Sustainable Investment Forum (Eurosif). Best in class vermogensbeheerders De ons toevertrouwde gelden worden op een professionele manier beheerd. Daarvoor is beleggingsexpertise noodzakelijk. Als er binnen de asset management organisatie van SNS Asset Management geen expertise is, wordt een vermogensbeheerder geselecteerd die op dat specifieke gebied de beste expertise heeft. Het kiezen van de beste vermogensbeheerders is bij ons een cruciaal onderdeel van het beleggingsbeleid. Wij zijn verantwoordelijk voor die keuze en voor de bewaking ervan. De geselecteerde vermogensbeheerder krijgt een set kwantitatieve maatstaven en spelregels mee om daarbinnen een optimaal resultaat te behalen. Overzicht vermogensbeheerders Beleggingsfonds, strategie, regio/assetverdeling en vermogensbeheerder Meer dan de helft van de Nederlandse beleggers belegt in beleggingsfondsen. Wie bij die fondsen verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleggingsproces is vaak onduidelijk. De informatievoorziening is vaak onvoldoende, terwijl deze informatie een belangrijk onderdeel vormt in het beslissingsproces van de belegger en zijn fondskeuze in belangrijke mate beïnvloedt. In tabel 1, pagina 7, wordt een overzicht gegeven van de SNS Beleggingsfondsen, de daarbij behorende strategie en de vermogensbeheerder van het fonds. Actief beheer met gematigd risicoprofiel De actief beheerde SNS Beleggingsfondsen hebben een tweeledige doelstelling. Enerzijds is het streven om ex-ante geformuleerde benchmarks te verslaan, anderzijds streven wij naar een rendement dat gemiddeld hoger ligt dan het rendement van onze directe peers (ING, Robeco en BNP Paribas). Voor elk beleggingsfonds zijn helder geformuleerde mandaten beschreven met relevante restricties, richtlijnen en (risico)limieten die door onze managers beleggingsfondsen ook continu gevolgd en gemonitord worden. Het risicoprofiel van de fondsen is gematigd omdat wij ons bewust zijn dat financiële markten redelijk efficiënt zijn. Er is een voorkeur voor veel kleine actieve posities (active law of fundamental management) in portefeuilles boven een paar grote bets die de performance kunnen maken en breken. Beleggingsprocessen Nederlandse aandelen (SNS Asset Management) Het selecteren van aandelen voor het Nederlandse aandelen product is bottom-up en is gebaseerd op een combinatie van kwantitatieve analyse en intensieve kwalitatieve analyse. Deze analyse leidt tot onder- of overwegingen van posities ten opzichte van de benchmark. Ten eerste wordt een check op het universum gedaan aan de hand van ESG-criteria. Bedrijven die niet voldoen aan onze Fundamentele Beleggingsbeginselen worden uitgesloten. Alle bedrijven uit het beleggingsuniversum worden in het tweede deel van het proces bekeken en eventueel geselecteerd om in de portefeuille op te nemen. Binnen het product SNS Nederlands Aandelenfonds worden alle bedrijven op vier factoren beoordeeld en krijgen een waarderingsscore. De vier factoren van het model die worden gebruikt in deze tweede fase (selectie en constructie) zijn: 1) newsflow (recent nieuws over ondernemingen alsmede de sector waarbinnen deze opereren), 2) momentum (6 maands koersmomentum), 3) value (waarderingsmaatstaven zoals koers/ winst verhouding, koers/boekwaarde verhouding, dividendrendement, etc) en 4) technicals (bedrijfsspecieke aangelegenheden zoals eventuele aandelen inkoop programma s, flow of funds, posities van hedge funds, etc). De gewichten van de aandelen in de portefeuille worden besproken en bepaald in het portefeuilleoverleg dat het verantwoordelijke beleggingsteam minimaal elke twee weken houdt. Het factormodel dient hierbij als hulpmiddel door de verwerkte informatie snel toegankelijk en inzichtelijk te maken. De portefeuille wordt continu bewaakt in termen van beleggingsstijl en risico. Hiertoe is een portefeuillemonitor geconstrueerd, die real-time inzicht geeft in de stijl en risicoverdeling binnen de portefeuille en tevens de performance attributie in kaart brengt. Europese aandelen (SNS Asset Management) Het Europese aandelen product is kwantitatief ingericht, waarbij ook nog een kwalitatieve check plaatsvindt. Allereerst wordt het beleggingsuniversum gescreend op ESG-factoren, waarbij de meest duurzame 40% van alle bedrijven in iedere sector worden opgenomen in het beleggingsuniversum. De bedrijven uit het beleggingsuniversum worden in het tweede deel van het proces beoordeeld op drie criteria: 1) winst- en prijsmomentum, 2) waarde en 3) reality check. Het gebruikte winstmomentum van een aandeel is de bijstelling van de winstverwachting van analisten over de afgelopen drie maanden. Het prijsmomentum is het rendement op een aandeel over de afgelopen zes maanden. Voor het waarderingsonderdeel van het beleggingsproces wordt gebruik gemaakt van ondermeer verwachte koers/winstverhouding. De reality check is enerzijds een kwalitatieve analyse van aandelen waarbij geprobeerd wordt te achterhalen of de scores op momentum en waardering betrouwbaar zijn. Deze check is gebaseerd op fundamentele ontwikkelingen bij een bedrijf, óf op bijzondere en eenmalige factoren. Anderzijds wordt de analyse van de meest recente economische ontwikkelingen gericht op variabelen die bepalend zijn voor de winstontwikkeling van een bedrijf. De portefeuille wordt continu bewaakt in termen van stijl en risico. Hiertoe is een portefeuillemonitor geconstrueerd, die real-time inzicht geeft in de stijl en risico verdeling binnen de portefeuille en tevens de performance attributie in kaart brengt. Noord-Amerikaanse aandelen (T. Rowe Price) Het vertrekpunt voor de samenstelling van dit fonds is een breed samengestelde index van Amerikaanse aandelen, de S&P 500 index. T. Rowe Price gebruikt de door SNS Beleggingsfondsen Beheer gehanteerde uitsluitingenlijst. Hierop staan aandelen waarin vanuit ESG-perspectief niet belegd mag worden. T. Rowe Price heeft voor de beleggingsstrategie achter het fonds een groot team van meer dan dertig analisten beschikbaar. Er is geen lead portfolio manager, maar wel een Portfolio Oversight Group die consistentie in beleid tussen de analisten en verschillende risicoparameters controleert en bewaakt. Ieder van de analisten richt zich op een groep aandelen binnen deze index. De analisten kijken bij de hen toegewezen bedrijven uitgebreid naar de financiële situatie, naar kwalitatieve factoren én naar de relatieve waardering van het aandeel. Op basis van deze informatie bepalen de analisten of ze positief, negatief of neutraal zijn over een aandeel. Aandelen 6 Jaarverslag 2012 SNS Beleggingsfondsen N.V.

9 Profielschets SNS Beleggingsfondsen SNS Beleggingsfondsen, de daarbij behorende strategie en de vermogensbeheerder tabel 1 Beleggingsfonds Strategie Vermogensbeheerder SNS Nederlands Aandelenfonds Nederlandse aandelen SNS Asset Management SNS Euro Aandelenfonds Europese aandelen SNS Asset Management SNS Amerika Aandelenfonds Noord-Amerikaanse aandelen T.Rowe Price SNS Azië Aandelenfonds Aziatische aandelen Capital International SNS Wereld Aandelenfonds Wereldwijde aandelen: Europese aandelen (40%), SNS Asset Management Noord-Amerikaanse aandelen (40%) T.Rowe Price Aziatische aandelen (15%) en Capital International aandelen opkomende landen (5%) Robeco, Hexam en Comgest Regio allocatie SNS Asset Management SNS Opkomende Landen Aandelenfonds Aandelen opkomende landen: Robeco (40%) Robeco Hexam (30%) Hexam Capital Comgest (30%) Comgest SNS Hoogdividend Aandelenfonds Aandelen hoogdividend SNS Asset Management SNS Euro Vastgoedfonds Europese beursgenoteerde vastgoed aandelen LaSalle Investment Management SNS Euro Liquiditeitenfonds Euro liquiditeiten SNS Asset Management SNS Euro Obligatiefonds Euro obligaties SNS Asset Management SNS Euro Mixfonds Europese aandelen (50%) en SNS Asset Management Euro obligaties (50%) SNS Asset Management Asset allocatie SNS Asset Management SNS Optimaal Blauw Euro liquiditeiten (50%), SNS Asset Management Euro obligaties (42%), SNS Asset Management Europese beursgenoteerde vastgoed aandelen (3%) en LaSalle Investment Management wereldwijde aandelen (5%) SNS Asset Management T.Rowe Price Capital International Robeco, Hexam Capital en Comgest Asset allocatie SNS Asset Management SNS Optimaal Geel Euro liquiditeiten (15%), SNS Asset Management Euro obligaties (65%), SNS Asset Management Europese beursgenoteerde vastgoed aandelen (5%) en LaSalle Investment Management wereldwijde aandelen (15%) SNS Asset Management T.Rowe Price Capital International Robeco, Hexam Capital en Comgest Asset allocatie SNS Asset Management SNS Optimaal Oranje Euro obligaties (55%), SNS Asset Management Europese beursgenoteerde vastgoed aandelen (5%) en LaSalle Investment Management wereldwijde aandelen (40%) SNS Asset Management T.Rowe Price Capital International Robeco, Hexam Capital en Comgest Asset allocatie SNS Asset Management SNS Optimaal Rood Euro obligaties (25%), SNS Asset Management Europese beursgenoteerde vastgoed aandelen (10%) en LaSalle Investment Management wereldwijde aandelen (65%) SNS Asset Management T.Rowe Price Capital International Robeco, Hexam Capital en Comgest Asset allocatie SNS Asset Management SNS Optimaal Paars Europese beursgenoteerde vastgoed aandelen (10%) en LaSalle Investment Management wereldwijde aandelen (90%) SNS Asset Management T.Rowe Price Capital International Robeco, Hexam Capital en Comgest Asset allocatie SNS Asset Management SNS Beleggingsfondsen N.V. Jaarverslag

10 Profielschets SNS Beleggingsfondsen met een positief oordeel worden overwogen, aandelen met een negatief oordeel worden onderwogen of krijgen een nulweging. Door dit beleid van beperkte over- en onderwegingen en daardoor brede diversificatie, streeft T. Rowe Price naar een beter rendement dan de index. Door de gehanteerde beleggingsaanpak is de mate van spreiding groot en blijft de mate waarin de fondsportefeuille afwijkt van de samenstelling van de benchmark beperkt. Aziatische aandelen (Capital International) De analisten van Capital zoeken voor de fondsportefeuille naar de aandelen binnen de regio Pacific, inclusief Japan, waarin zij het meeste vertrouwen hebben. Deze zogenaamde top picks worden gepresenteerd aan de twee portefeuillemanagers van het fonds. De portefeuille wordt beheerd door de twee portefeuillemanagers en een research team die elk verantwoordelijk zijn voor circa 1/3 deel van de portefeuille. Capital gebruikt een door SNS Beleggingsfondsen Beheer gehanteerde uitsluitingenlijst. Hierop staan aandelen waarin vanuit ESG-perspectief niet belegd mag worden. De twee portfolio managers en het research team richten zich op de gehele Pacific regio (developed en emerging). Omdat het fonds alleen wordt samengesteld op basis van de beste aandelen binnen de regio, kunnen de drie deelportefeuilles in belangrijke mate afwijken van de brede benchmark voor dit fonds. Echter door de combinatie van de deelportefeuilles tot een integrale portefeuille door middel van het bovengenoemde multi-manager-concept, wordt een goed gebalanceerde, breed gediversifieerde portefeuille met een acceptabel risicoprofiel gebouwd. Aandelen opkomende landen (Robeco, Hexam Capital en Comgest) SNS Opkomende Landenfonds is samengesteld uit drie actief beheerde beleggingsfondsen, Robeco Institu tioneel Emerging Markets fonds, Hexam Global Emerging Markets fonds en Comgest Growth Emerging Markets fonds. SNS Opkomende Landenfonds maakt gebruik van een core-satellite benadering. Robeco Institutioneel Emerging Markets fonds fungeert hierbij als core en Hexam Global Emerging Markets fonds en Comgest Growth Emerging Markets fonds fungeren als satellite. Door deze gekozen samenstelling is er sprake van diversificatie van rendementen en risico s. Robeco maakt gebruik van een beleggingsproces waarin een topdown en bottom-up benadering worden gecombineerd. Dit houdt in dat de beleggingsprofessionals van Robeco zich zowel een mening vormen over de relatieve aantrekkelijkheid van landen (top-down visie) als over de aantrekkelijkheid van ondernemingen (bottom-up benadering). Elementen die bepalend zijn voor het succes van een land op de korte en op de lange termijn worden geëvalueerd. Terugkerende elementen zijn: macro-economische factoren, de winstontwikkeling van bedrijven in een land, waardering, technische analyse en sentiment. Op basis van deze factoren wordt de weging van de opkomende landen binnen het fonds vastgesteld. De volgende stap is de aandelenselectie. De belangrijkste elementen voor de aandelenselectie zijn de groeivooruitzichten in de sector, de positie van een bedrijf binnen die sector, de concurrentiepositie, de financiële positie en de strategie van een onderneming, corporate governance en ten slotte de kwaliteit van het management. Gemiddeld bevat de portefeuille 150 tot 200 aandelen. Hexam is een vermogensbeheerder die uitsluitend belegt in aandelen uit opkomende landen. Het is een geconcentreerde aandelenportefeuille die goed past als satellite in combinatie met andere Emerging Markets managers. Het fonds is offensief en heeft een kwalitatief en fundamenteel top-down en bottom-up beleggingsproces, resulterend in een beperkt aantal aandelen in portefeuille ( benchmark unaware ). Het beleggingsproces bestaat uit de volgende stappen. Het aandelen universum wordt door Hexam gescreend en interessante ideeën worden geanalyseerd door middel van vijf factoren 1) groei, 2) liquiditeit, 3) wisselkoers, 4) management en 5) waardering. De eerste stap is een filter die wordt toegepast op landen. Hier wordt gekeken naar de vijf genoemde factoren. Met deze eerste stap in het beleggingsproces wordt gekeken welke landen mogelijk aantrekkelijk zijn. De tweede stap is het doen van verder kwalitatief en fundamenteel onderzoek naar de vijf factoren op aandelenniveau. Hier wordt ook duidelijk gekeken naar een gebeurtenis die de koers van een aandeel in beweging kan zetten ( trigger event ). Op basis van unanimiteit komt een aandeel in de idea pool. De uiteindelijke portefeuille bevat alleen aandelen uit de idea pool en wordt bepaald door top-down naar landen te kijken en bottom-up naar aandelen. Comgest belegt in Emerging Market aandelen. Het is een geconcentreerde aandelenportefeuille die goed past als satellite in combinatie met andere Emerging Markets managers. Het is een defensief fonds en heeft een volledig bottom-up beleggingsproces. Dit product houdt geen rekening met de benchmark en heeft een focus op niet-cyclische aandelen. Comgest wil de businessmodellen van de bedrijven waarin belegd wordt begrijpen. Om deze reden vallen bio-tech en high tech bedrijven veelal af. Daarnaast is corporate governance erg belangrijk, hierdoor zijn Rusland, Oost- Europa en Zuid-Korea structureel onderwogen. Het bottom-up beleggingsproces bevat vijf stappen: 1) identificatie van potentiële interessante bedrijven. 2) gedetailleerde analyse van potentiële kandidaten, 3) bepaling potentiële beleggingsuniversum, 4) waarderingsscreen en 5) portefeuilleconstructie. Aandelen hoogdividend (SNS Asset Management) Het beleggingsbeleid van SNS Hoogdividend Aandelenfonds is bottom-up georiënteerd. Het fonds belegt hoofdzakelijk in aandelen die geselecteerd worden door het gehanteerde dividendscreen. Ten eerste wordt een check op het universum gedaan aan de hand van ESG-criteria. Bedrijven die niet voldoen aan de Fundamentele Beleggingsbeginselen worden uitgesloten. De dividendscreen selecteert aandelen met een bovengemiddeld dividendrendement in combinatie met een top 75% kwaliteitsscore op basis van schuldratio, dividendratio en rendement op geïnvesteerd vermogen. De bedrijven uit het beleggingsuniversum worden in het tweede deel van het proces beoordeeld op drie criteria: 1) winst- en prijsmomentum, 2) waarde en 3) reality check. Het gebruikte winstmomentum van een aandeel is de bijstelling van de winstverwachting van analisten over de afgelopen drie maanden. Het prijsmomentum is het rendement op een aandeel over de afgelopen zes maanden. Voor het waarderingsonderdeel van het beleggingsproces wordt gebruik gemaakt van onder meer verwachte koers/winstverhouding. De reality check is enerzijds een kwalitatieve analyse van aandelen waarbij geprobeerd wordt te achterhalen of de scores op momentum en waardering betrouwbaar zijn. Deze check is gebaseerd op fundamentele ontwikkelingen bij een bedrijf, óf op bijzondere en eenmalige factoren. 8 Jaarverslag 2012 SNS Beleggingsfondsen N.V.

11 Profielschets SNS Beleggingsfondsen Anderzijds wordt de analyse van de meest recente economische ontwikkelingen gericht op variabelen die bepalend zijn voor de winstontwikkeling van een bedrijf. De portefeuille wordt continu bewaakt in termen van stijl en risico. Hiertoe is een portefeuillemonitor geconstrueerd, die real-time inzicht geeft in de stijl en risico verdeling binnen de portefeuille en tevens de performance attributie in kaart brengt. Europese beursgenoteerde vastgoed aandelen (LaSalle Investment Management) De vermogensbeheerder belegt in beursgenoteerde Europese vastgoedondernemingen. Het startpunt hierbij is de benchmark, GPR 250 Europe Index, UK 20%, UCITS, waarbij binnen deze benchmark de totale omvang van UK ondernemingen op 20% gemaximeerd wordt. De vermogensbeheerder selecteert binnen dit universum de circa dertig beste vastgoedondernemingen. Als onderdeel van Jones Lang LaSalle heeft de vermogensbeheerder een directe toegang tot diverse bronnen voor informatie en trends binnen de vastgoedmarkt. In het beleggingsproces worden 1) de vastgoedportefeuille, 2) de balans van de organisatie en 3) de kwaliteit van het management/strategie als de drie value drivers gezien van iedere onderneming. De portefeuille wordt samengesteld met een defensief karakter. Dit betekent dat de ondernemingen relatief conservatief gefinancierd zijn en dan ook minder dan gemiddeld gebruik maken van vreemd vermogen. Alle ondernemingen in de portefeuille worden beoordeeld op hun sociale, maatschappelijke en milieuprestaties. Daarnaast worden de ondernemingen op halfjaarlijkse basis ook getoetst op klimaatbeheersing, afvalbeheer en watergebruik. Euro liquiditeiten (SNS Asset Management) SNS Euro Liquiditeitenfonds belegt in geldmarktinstrumenten en kortlopende obligaties. Het fonds heeft een laag risicokarakter op het gebied van rente-, spread- en faillissementsrisico. Ten eerste wordt een check op het universum gedaan aan de hand van ESGcriteria. Duration- en looptijdenpositionering zijn alfabronnen die ingezet kunnen worden op het korte stuk van de rentecurve. De sturing vindt plaats door afwisselend gebruik te maken van obligaties met een vaste of een variabele coupon. Er wordt een breed gespreide portefeuille aangehouden, met staatsobligaties, bedrijfsobligaties en obligaties met onderpand zoals covered bonds en Asset Backed Securities. De allocatie tussen deze categorieën is een voorname alfabron binnen het fonds. De rating vereisten voor opname van obligaties in het fonds zijn streng. Meer dan 50% van de obligaties dient een rating hoger dan Aa3/Aa- te hebben. Hiermee is een defensief karakter van het fonds en de individuele stukken gewaarborgd. De selectie van individuele issuers en issues vindt plaats op basis van relatieve waardering. Er wordt gezocht naar een passende vergoeding (spread) voor het gelopen faillissement-, spread- en liquiditeitsrisico. Overzicht fondsmanagers tabel 2 Beleggingsfonds Fondsmanager(s) Verantwoordelijk voor fonds sinds Bij huidige asset manager sinds In asset management industrie sinds SNS Nederlands Aandelenfonds Corne van Zeijl Mariette Maassen SNS Euro Aandelenfonds Hilde Veelaert Niels de Graaff Mark Engelen SNS Amerika Aandelenfonds Werkt met team van 30 analisten T. Rowe Price is aangesteld sinds 2007 SNS Azië Aandelenfonds Chris Choe Verantwoordelijk voor strategie sinds Capital International is aangesteld sinds 2009 Seung Kwak Verantwoordelijk voor strategie sinds Capital International is aangesteld sinds 2009 Research team 2009 nvt nvt SNS Opkomende Landen Aandelenfonds Lead PM Robeco: Wim-Hein Pals Lead PM Comgest: Vincent Strauss Lead PM Hexam: Bryan Collings SNS Hoogdividend Aandelenfonds Marc van de Weijenberg SNS Euro Vastgoedfonds Ernst-Jan de Leeuw LaSalle is aangesteld sinds SNS Euro Liquiditeitenfonds Bart aan den Toorn Johan Idema SNS Euro Obligatiefonds Bart aan den Toorn Johan Idema ) In 2006 is het fonds overgenomen van Baring Asset Management 2 ) In diensttreding bij rechtsvoorgangers van SNS REAAL Een verkorte CV met relevante opleiding en werkervaring van de fondsmanagers vindt u op SNS Beleggingsfondsen N.V. Jaarverslag

12 Profielschets SNS Beleggingsfondsen Euro obligaties (SNS Asset Management) Het beleggingsproces binnen SNS Euro Obligatiefonds bestaat uit een combinatie van meerdere alfabronnen. Ten eerste wordt een check op het universum gedaan aan de hand van ESGcriteria. Om diversificatieredenen worden er zowel top-down als bottom-up alfabronnen gebruikt. De belangrijkste bronnen zijn: top-down alloctie naar vastrentende waarde categorieën zoals: staatsobligaties, obligaties met onderpand, quasi-staatsobligaties en bedrijfsobligaties. Eén niveau dieper vindt dan ook nog de sectorallocatie plaats. Binnen het renteteam vindt de duration- en looptijdenpositionering over de hele portefeuille plaats, daarnaast is landenselectie een belangrijke bron van alfa. Binnen het creditteam wordt veel tijd en aandacht geschonken aan de analyse van bedrijven met als doel een solide creditportefeuille te bouwen, waarbij de sectorinvulling met name bottom-up wordt gedaan (naamselectie leidt tot sectorallocatie en invulling). Binnen de categorie obligaties met onderpand zijn covered bonds en Asset Backed Securities twee grote domeinen. Sector- en issuerselectie zijn hier de meest gebruikte alfabronnen. Door spreiding aan te brengen in de ter beschikking staande alfabronnen, is er niet één dominante strategie verantwoordelijk voor de performance van het fonds. Zowel vanuit een risico- als een rendementsgedachte is dit wenselijk voor een duurzame performance op de lange termijn. Overzicht fondsmanagers In tabel 2, pagina 9, wordt een overzicht gegeven van de SNS Beleggingsfondsen en de namen van de fondsmanager(s) die verantwoordelijk zijn voor het beleggingsbeleid. In deze tabel staat ook sinds wanneer fondsmanagers verantwoordelijk zijn voor het fonds, sinds wanneer zij werkzaam zijn bij de huidige vermogensbeheerder/assetmanager en sinds wanneer zij werkzaam zijn in de asset management industrie. SNS Euro Mixfonds, SNS Wereld Aandelenfonds en de vijf SNS Optimaalfondsen zijn samengestelde fondsen en maken gebruik van de fondsen zoals aangegeven in tabel 1 op pagina 7. Lage kosten en transparantie De kosten van de SNS Beleggingsfondsen bestaan uit twee hoofdcomponenten, namelijk de beheervergoeding die ten laste komt van de subfondsen van SNS Beleggingsfondsen N.V. en de transactiekosten verbonden aan het beheer van de beleggingsportefeuilles in de beleggingspools, waarin de subfondsen beleggen. De kostentarieven worden voor elk subfonds afzonderlijk bepaald en zijn vermeld in het prospectus en in de jaarcijfers van elk subfonds. Elk tarief is een all-in beheervergoeding (totaal kostenpercentage of TKP) voor alle beheerkosten, met uitzondering van de transactiekosten in de beleggingspools. Het tarief is een percentage dat op dagbasis wordt toegepast op het beheerd vermogen. Het risico dat de beheerkosten achteraf hoger uitvallen dan vooraf is berekend, is voor de beheerder. Door het all-in karakter van het tarief in combinatie met het feit dat het kostenrisico voor de beheerder is, heeft de fondsbelegger zekerheid vooraf over het niveau van de kosten van het fondsbeheer. De hoogte van de transactiekosten zijn vooral afhankelijk van de tarieven van brokers en voorts van de settlement kosten en transactiebelastingen. Naast deze factoren is het aantal uitgevoerde transacties van belang voor de omvang van de transactiekosten. Met ingang van 2012 wordt in het directieverslag informatie gegeven over de totale fondskosten, bestaande uit de sommatie van de total expense ratio en (een benadering van) de gemaakte transactiekosten voor het portefeuillebeheer van een belegger die een geheel kalenderjaar in een fonds heeft belegd. Risicomanagement SBB bewaakt met behulp van een systeem van risicobeheersingsmaatregelen dat de fondsen in het algemeen en de beleggingsportefeuilles in het bijzonder voortdurend blijven voldoen aan de randvoorwaarden zoals die in het prospectus zijn vastgelegd, aan de wettelijke kaders en aan de meer fondsspecifieke interne uitvoeringsrichtlijnen. Dergelijke richtlijnen zijn onder meer gesteld ten aanzien van de mate van spreiding van de portefeuille, de kredietwaardigheid van debiteuren, de kwaliteit van marktpartijen waarmede zaken worden gedaan en de liquiditeit van de beleggingen. Zo zal een brede en goede spreiding van de beleggingen naar verwachting een dempend effect hebben op onderkende prijsrisico s, terwijl selectie op kredietwaardigheidsniveau en limietbewaking de mogelijkheid scheppen om kredietrisico s te beheersen. Liquiditeitsrisico s kunnen worden beperkt door hoofdzakelijk in courante, beursgenoteerde effecten te beleggen. In het directieverslag wordt in de paragraaf Marktontwikkelingen en vooruitzichten inzicht gegeven in de ontwikkeling van de markten waarbij een groot deel van de risico s samenhangend met het gebruik van financiële instrumenten, zoals het koersrisico, het renterisico, het kredietrisico en het valutarisico zijn behandeld. Het (half)jaarverslag heeft onder meer als functie om inzicht te verschaffen in risico s die zich ultimo verslagperiode voordoen. Dit inzicht is het beste te verkrijgen door het in samenhang beoordelen van het verslag van het fonds, van het paraplufonds waarvan het fonds deel uitmaakt en van de pool waarin het fonds participeert. Het in de pool opgenomen overzicht Effectenportefeuille biedt informatie inzake de mate van spreiding van beleggingen op het gebied van zowel land en sector als per individuele naam, en geeft daarmede onder meer een indicatie van prijs- en valutarisico s. In het directieverslag is in het geval het fonds in aandelen belegd, informatie opgenomen met betrekking tot de grootste belangen en de sector- of landenspreiding van de portefeuille. In het directieverslag is in het geval het fonds in vastrentende waarden belegd, informatie opgenomen met betrekking tot duratie en gemiddelde credit ratings van de portefeuille alsmede de verdeling over de verschillende ratingscategorieën. De duratie is een maatstaf voor de gevoeligheid van vastrentende portefeuilles voor wijzigingen in de marktrente. In de verslagperiode is alleen gebruik gemaakt van derivaten om de valutarisico s bij SNS Hoogdividend Aandelenfonds grotendeels af te dekken. Voor uitleg over de verschillende risico s verwijzen wij u graag naar de toelichting op de jaarcijfers 2012 SNS Beleggingsfondsen N.V., zie pagina 61. Juridische structuur SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen N.V. is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal. De vennootschap is een open-end beleggingsinstelling. SNS Beleggingsfondsen N.V. is opgezet volgens 10 Jaarverslag 2012 SNS Beleggingsfondsen N.V.

13 Profielschets SNS Beleggingsfondsen Fondsen SNS Optimaal Blauw SNS Optimaal Geel SNS Optimaal Oranje SNS Optimaal Rood SNS Optimaal Paars SNS Profiel Blauw SNS Profiel Geel SNS Profiel Oranje SNS Profiel Rood SNS Profiel Paars SNS Euro Mixfonds SNS Nederlands Aandelenfonds SNS Amerika Aandelenfonds SNS Azië Aandelenfonds SNS Euro Aandelenfonds SNS Hoogdividend Aandelenfonds SNS Wereld Aandelenfonds SNS Euro Obligatiefonds SNS Euro Liquiditeitenfonds SNS Euro Vastgoedfonds SNS Opkomende Landen Aandelenfonds Pools naar asset Optimaalpool Geel Optimaalpool Blauw Optimaalpool Oranje Optimaalpool Rood Optimaalpool Paars Euro Mixpool Hoogdividend Mixpool Pools naar regio Global Equity Mixpool Wereld Index Mixpool Pools Hoogdividend Aandelenpool Aandelenpool Nederland Amerika Aandelenpool Azië Aandelenpool Euro Aandelenpool Euro Obligatiepool Euro Liquiditeitenpool Euro Vastgoedfondsenpool Global Emerging Markets Equity Pool Externe fondsen een paraplustructuur. Een en ander houdt in dat de aandelen van de vennootschap zijn verdeeld in verschillende series, fondsen genaamd. Elk fonds heeft in beginsel een eigen beleggingsbeleid, risicoprofiel en een eigen koersvorming. Het vermogen van de fondsen wordt belegd in beleggingspools, waar het feitelijke beheer van de beleggingsportefeuilles plaatsvindt. Door gebruik te maken van deze pools kunnen fondsbeleggingen met eenzelfde karakter worden gecombineerd. Hierdoor ontstaan schaalvoordelen voor het portefeuillebeheer (lagere kosten per transactie) ten voordele van de belegger in de beleggingsfondsen van SNS Beleggingsfondsen N.V. Alle pools hebben de structuur van een fonds voor gemene rekening. De bewaarder van deze pools is Pettelaar Effectenbewaarbedrijf N.V. Verwezen wordt naar het hieronder opgenomen diagram. Fund Governance SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft, als beheerder van de subfondsen van SNS Beleggingsfondsen N.V., Fund Governance Principles (verder Principles ) geïmplementeerd. Deze Principles zijn gebaseerd op de door de Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS) geformuleerde Principles of Fund Governance. Deze Principles zijn een gedragscode voor fondsbeheerders die tot doel hebben waarborgen te scheppen voor een integere bedrijfsvoering en een zorgvuldige dienstverlening zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). In de Principles wordt onderscheid gemaakt tussen richtlijnen voor de dagelijkse beheertaken die een nadere uitwerking geven van het beginsel belangenconflicten tegen te gaan en te handelen in het belang van fondsbeleggers en Principles voor het waarborgen van de naleving van deze richtlijnen binnen de organisatie van de beheerder. De gedragscode van DUFAS is afgestemd met het ministerie van Financiën en de AFM. De volledige tekst van de door SNS Beleggingsfondsen Beheer geformuleerde Principles is gepubliceerd op de website van SBB, bereikbaar via: snsbeleggingsfondsenbeheer.nl à Fund Governance. Deze tekst is tevens schriftelijk op te vragen bij de beheerder. Verklaring omtrent de bedrijfsvoering Wij beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering, die voldoet aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht en het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). Wij hebben gedurende de verslagperiode verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij onze werkzaamheden hebben wij geen constateringen gedaan op grond waarvan wij zouden moeten concluderen dat de beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 van het Bgfo niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Wet op het financieel toezicht en daaraan gerelateerde regelgeving. Op grond hiervan verklaren wij als beheerder voor SNS Beleggingsfondsen N.V. te beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering zoals bedoeld in artikel 121 Bgfo, die voldoet aan de eisen van het Bgfo. Ook hebben wij geconstateerd dat de bedrijfsvoering effectief en overeenkomstig de beschrijving functioneert. Derhalve verklaren wij met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende 2012 effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. Dividendbeleid SNS Beleggingsfondsen SNS Beleggingsfondsen N.V. heeft de status van fiscale beleggingsinstelling. Eén van de daaraan verbonden voorwaarden is dat de voor uitdeling beschikbare winst aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd in de vorm van dividend. De fondsen keren minimaal één keer per jaar dividend uit in contanten. Er wordt naar gestreefd grote schommelingen in de hoogte van de jaarlijkse dividenduitkering te voorkomen. De hoofdlijnen van het door de fondsen gevoerde dividendbeleid worden hieronder uiteengezet. Op de individuele fondspagina s zijn onder meer de dividenden van de laatste vijf jaren vermeld. Fiscale regels Voor het vaststellen van de dividenduitkering van fiscale beleggingsinstellingen, zoals SNS Beleggingsfondsen N.V., gelden bepaalde fiscale regels. Een belangrijke regel is dat de voor uitdeling beschikbare fiscale winst van de fondsen binnen uiterlijk acht maanden na afloop van het boekjaar aan de aandeelhouders van de betreffende fondsen dient te worden uitgekeerd (de zogenaamde fiscale uitdelingsverplichting). Elk fonds dient derhalve minimaal de voor uitdeling beschikbare fiscale winst als dividend uit te keren. Voor het door de fondsen gevoerde dividendbeleid geldt het fiscale minimum (de fiscale uitdelingsverplichting) dan ook als ondergrens. De fiscale voor uitdeling beschikbare winst wordt vastgesteld conform artikel 28 van de wet op de vennootschapsbelasting 1969 en het Besluit Beleggingsinstellingen. SNS Beleggingsfondsen N.V. Jaarverslag

14 Profielschets SNS Beleggingsfondsen Dividendbeleid aandelenfondsen Voor de bepaling van de hoogte van het dividend van de aandelenfondsen is het dividendrendement van de desbetreffende benchmark uitgangspunt en wordt rekening gehouden met fondskosten. Voor bijvoorbeeld SNS Nederlands Aandelenfonds is het dividendrendement van de AEX-index van toepassing. Uitzondering hierop is SNS Hoogdividend Aandelenfonds. SNS Hoogdividend Aandelenfonds streeft ernaar een dividendrendement te behalen dat op jaarbasis minimaal 1% hoger is dan het dividendrendement van de benchmark. Dividendbeleid vastrentende fondsen Voor de bepaling van de hoogte van het dividend bij de vastrentende fondsen (SNS Euro Obligatiefonds en SNS Euro Liquiditeitenfonds) is de ontwikkeling van de Europese lange en korte rente uitgangspunt en wordt rekening gehouden met fondskosten. Dividendbeleid Optimaalfondsen De Optimaalfondsen (SNS Optimaal Blauw, SNS Optimaal Geel, SNS Optimaal Oranje, SNS Optimaal Rood en SNS Optimaal Paars) keren niet meer uit dan hun fiscale uitdelingsverplichting. De SNS Optimaalfondsen zijn namelijk gericht op het realiseren van vermogensgroei. Als gevolg hiervan wordt het weglekken van vermogen via dividenduitkeringen beperkt tot het fiscale minimum. Dividendbeleid SNS Euro Mixfonds Het dividendbeleid van SNS Euro Mixfonds is afgeleid van het dividendbeleid van dat van SNS Euro Aandelenfonds en SNS Euro Obligatiefonds. Verslaglegging en overige informatie Jaarverslag en halfjaarbericht Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van elk boekjaar wordt een jaarverslag opgemaakt. Binnen negen weken na afloop van het eerste halfjaar van elk boekjaar wordt een halfjaarbericht opgemaakt. Nationalisatie SNS REAAL Vrijdag 1 februari 2013 is bekend gemaakt dat SNS REAAL N.V. is genationaliseerd. De aandelen SNS REAAL N.V. zijn daarmee volledig in het bezit gekomen van de Nederlandse Staat. De nationalisatie heeft geen gevolgen voor de bedrijfsvoering van SBB of voor participanten of aandeelhouders van de door SBB beheerde beleggingsinstellingen, waaronder SNS Beleggingsfondsen N.V. en haar (sub)fondsen. In de beleggingsportefeuilles van de door SBB beheerde beleggingsinstellingen is niet belegd in aandelen of al dan niet achtergestelde obligaties uitgegeven door SNS REAAL N.V. dan wel door een van haar deelnemingen. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. SBB, is statutair gevestigd en houdt kantoor in Utrecht. SBB is een 100% deelneming van SNS REAAL N.V. te Utrecht. In het verslagjaar voert SBB directie over en is beheerder van SNS Beleggingsfondsen N.V., Zwitserleven Beleggingsfondsen, Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen, Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen. Ultimo 2012 was de omvang van het door SBB beheerde vermogen 10,2 miljard (ultimo 2011: 7,7 miljard). Het adres waar de vennootschap kantoor houdt is: SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan BJ Utrecht Het postadres is: Postbus RK Utrecht Telefoon: adres: Website: snsbeleggingsfondsenbeheer.nl Vergunning Voor de aanbieding van deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen vereist de Wet op het financieel toezicht dat de beheerder van die beleggingsinstelling over een vergunning voor het beheren van beleggingsinstellingen beschikt. Voor het beheer van SNS Beleggingsfondsen N.V. beschikt SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. over de vereiste vergunning als bedoeld in art van de Wet op het financieel toezicht. Verkrijgbaarheid van informatie Exemplaren van het jaarverslag, halfjaarbericht, Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus worden op aanvraag kosteloos ter beschikking gesteld. Voorts is deze informatie en informatie over onder meer de maandelijkse ontwikkeling van het rendement van de beleggingsfondsen bereikbaar via: 12 Jaarverslag 2012 SNS Beleggingsfondsen N.V.

15 Algemeen

16 Algemeen Bericht van de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen ( RvC ) had over het verslagjaar als statutaire taak om toezicht te houden op het gevoerde beleid van de directie en op de algemene gang van zaken bij SNS Beleggingsfondsen N.V. (de Vennootschap ). De Vennootschap had tot eind 2011 geen eigen RvC. Om redenen van verbetering van de governance was het gewenst dit toezicht naar een bij de Vennootschap in te stellen RvC te verplaatsen. Met ingang van 1 januari 2012 fungeert voor dit toezicht de RvC van SNS Beleggingsfondsen N.V. Uitgangspunt van het betreffende model is dat in deze structuur de RvC een goed overzicht heeft op de handelswijze van de (directie van de) Vennootschap. Samenstelling Met ingang van 2012 is de RvC samengesteld uit de heren R.G.J. Langezaal, J. Boven, W. Horstmann en B. Janknegt. De heer Boven is echter op zijn verzoek per 1 april 2012 afgetreden, waardoor de RvC sinds die datum bestaat uit de heren Langezaal, Horstmann en Janknegt. Wij danken de heer Boven voor zijn waardevolle bijdragen aan het uitgeoefende toezicht. Vergaderingen De RvC heeft in het verslagjaar viermaal regulier vergaderd met de directie van SBB, de beheerder van de Vennootschap. Geen enkele commissaris is herhaaldelijk bij deze vergaderingen afwezig geweest. Tijdens de vergaderingen is een groot aantal terugkerende onderwerpen aan de orde gekomen die betrekking hebben op het beleid, de gang van zaken en de toekomst van de Vennootschap. In iedere reguliere vergadering wordt door de directie van SBB tevens verslag gedaan van de prestaties van de subfondsen van de Vennootschap en van eventuele correspondentie en andere contacten met toezichthouders. Realisatie van de doelstellingen van de Vennootschap De afzonderlijke subfondsen van de Vennootschap kennen, uitgaande van een gematigd risico- en kostenprofiel, hoofdzakelijk een prestatiegedreven doelstelling. De directie van SBB geeft ieder overleg aan welk rendement gerealiseerd is met betrekking tot de betreffende subfondsen opdat de RvC kan vaststellen in welke mate aan de betreffende doelstellingen gerealiseerd worden. Wijziging voorwaarden van de Vennootschap Wanneer SBB voornemens is de voorwaarden van de Vennootschap te wijzigen, wordt de voorgenomen wijziging voorgelegd aan de RvC. De RvC toetst in hoeverre met het doorvoeren van de betreffende aanpassing het belang van aandeelhouders wordt gediend. De RvC heeft zijn goedkeuring gehecht aan het doorvoeren van de navolgende wijzigingen in (beleggings-) beleid van de Vennootschap: Per 1 juni 2012 is het prospectus van de Vennootschap aangepast, met name in de beschrijving van het beleggingsbeleid zoals opgenomen in de supplementen van de subfondsen die onderdeel uit maken van de Vennootschap. De tekstuele aanpassingen waren noodzakelijk om het beleggingsbeleid concreter te verwoorden en transparanter te zijn over de beleggingsrestricties van de subfondsen. Het doel van een kwantitatiever geformuleerd beleggingsbeleid is de beheersbaarheid van de uitvoering van het vermogensbeheer te bevorderen. Zo is van het de meeste subfondsen de formulering van de doelstelling aangepast en is, indien van toepassing, een opsomming opgenomen van derivaten waarin de verschillende subfondsen kunnen handelen. Met ingang van 27 maart 2012 zijn de voorwaarden van de Vennootschap gewijzigd in verband met het samenvoegen van SNS Duurzaam Aandelenfonds en SNS Euro Aandelenfonds. De samenvoeging houdt verband met het verder doorvoeren van het ESG-beleid in SNS Euro Aandelenfonds waardoor de toegevoegde waarde van SNS Duurzaam Aandelenfonds te gering werd. Voorts is de wijze waarop de beheervergoeding aan de fondsen in rekening wordt gebracht behandeld. Met ingang van 27 maart 2012 wordt niet langer het fondsvermogen per einde maand gehanteerd, maar wordt het op dagbasis berekend gemiddelde fondsvermogen over de maand worden gebruikt. Strategie, risico s en interne beheersingssysteem Strategie In 2012 is met name overleg gevoerd over de te volgen strategie van de beheerder in relatie tot de marktomstandigheden waarin beleggingsfondsen zich bevinden. Daarbij zijn tevens de ontwikkelingen met betrekking tot beleggingsverzekeringen van REAAL betrokken vanwege het belang hiervan voor de ontwikkeling van de SNS Beleggingsfondsen, die in veel gevallen hiervan onderdeel zijn. Daarnaast zijn in de verslagperiode met de directie van SBB tevens andere onderwerpen besproken. Zo is gesproken over het standpunt ten aanzien van de speerpunten van de Vereniging van effectenbezitters (VEB). Daarnaast is overleg gevoerd over implicaties en implementatie van wijzigingen van toepasselijke wet- en regelgeving, bijvoorbeeld ten aanzien van het verbod op het uitkeren van distributievergoedingen, het zogenaamde product approval and review process en de consequenties van de invoering van de AIFM-richtlijn en de zogenaamde Total Cost of Ownership. Deze onderwerpen worden in 2013 verder besproken. Risicomanagement Met betrekking tot de opzet en werking van de interne risicomanagement systemen heeft de RvC kunnen vaststellen dat de directie van de Vennootschap iedere reguliere vergadering verslag heeft gedaan en heeft gerapporteerd over de uitkomsten van deze risicomanagement systemen. De rapportagestructuur over het 14 Jaarverslag 2012 SNS Beleggingsfondsen N.V.

17 Algemeen risicobeheersingssysteem is naar de mening van de RvC adequaat opgezet en heeft in het boekjaar naar behoren gefunctioneerd. Namens de Raad van Commissarissen, R.G.J. Langezaal, voorzitter W. Horstmann B. Janknegt Utrecht, 11 maart 2013 SNS Beleggingsfondsen N.V. Jaarverslag

18 Algemeen Verslag directie I Kerncijfers Ontwikkeling SNS Beleggingsfondsen 2012 In 2012 is het eigen vermogen van SNS Beleggingsfondsen N.V. per saldo toegenomen met 381,0 miljoen naar 5.113,0 miljoen, een stijging van 8,1% ten opzichte van 31 december De plaatsing van aandelen kwam negatief uit op 194,8 miljoen (2011: 1.689,3 miljoen positief) en ontwikkelingen op de wereldwijde effectenbeurzen zorgden voor positieve resultaten ter grootte van in totaal 654,8 miljoen (2011: 234,1 miljoen negatief). Daarnaast is in mei 2012 dividend uitgekeerd voor een bedrag van in totaal 79,0 miljoen (dividend in april 2011: 88,7 miljoen). Een overzicht van de vermogens per fonds worden in de onderstaande tabel weergegeven. Ontwikkeling fondsvermogen tabel 3 In miljoenen euro s SNS Euro Liquiditeitenfonds 148,4 170,8 SNS Euro Obligatiefonds 968,4 861,1 SNS Nederlands Aandelenfonds 343,7 359,9 SNS Euro Aandelenfonds 475,0 266,6 SNS Amerika Aandelenfonds 49,8 42,2 SNS Azië Aandelenfonds 22,2 21,0 SNS Wereld Aandelenfonds 219,4 187,6 SNS Opkomende Landen Aandelenfonds 13,9 14,7 SNS Duurzaam Aandelenfonds ,8 SNS Hoogdividend Aandelenfonds 25,3 26,4 SNS Euro Vastgoedfonds 62,3 56,1 SNS Euro Mixfonds 1.865, ,6 SNS Optimaal Blauw 21,0 21,8 SNS Optimaal Geel 90,0 76,0 SNS Optimaal Oranje 374,6 358,3 SNS Optimaal Rood 132,0 112,8 SNS Optimaal Paars 301,2 240,3 Totaal 5.113, ,0 1 ) SNS Duurzaam Aandelenfonds is per 27 maart 2012 samengevoegd met SNS Euro Aandelenfonds Verdeling fondsenvermogen naar categorie tabel 4 In miljoenen euro s bedrag % van totaal bedrag % van totaal Vastrentende fondsen 1.116, ,9 22 Aandelenfondsen 1.149, ,2 23 Vastgoedfonds 62,3 1 56,1 1 Mixfondsen 2.784, ,8 54 Totaal 5.113, , Jaarverslag 2012 SNS Beleggingsfondsen N.V.

19 Algemeen Rendement 2012 tabel 5 Op basis van intrinsieke waarde na aftrek van kosten SNS Euro Liquiditeitenfonds 1,2% SNS Euro Obligatiefonds 11,2% SNS Nederlands Aandelenfonds 11,2% SNS Euro Aandelenfonds 19,7% SNS Amerika Aandelenfonds 13,7% SNS Azië Aandelenfonds 15,5% SNS Wereld Aandelenfonds 16,4% SNS Opkomende Landen Aandelenfonds 9,7% SNS Hoogdividend Aandelenfonds 11,2% SNS Euro Vastgoedfonds 23,1% SNS Euro Mixfonds 15,6% SNS Optimaal Blauw 6,7% SNS Optimaal Geel 10,9% SNS Optimaal Oranje 13,8% SNS Optimaal Rood 15,7% SNS Optimaal Paars 16,9% Voor zover van toepassing is het rendement inclusief herbelegging van in mei 2012 uitgekeerd dividend. Voor rendementen op basis van beurskoers zie het desbetreffende fonds. Dividendvoorstel 2012 tabel 6 * SNS Euro Liquiditeitenfonds 0,40 0,25 SNS Euro Obligatiefonds 0,75 0,70 SNS Nederlands Aandelenfonds 1,80 0,70 SNS Euro Aandelenfonds 0,65 0,35 SNS Amerika Aandelenfonds 0,15 0,15 SNS Azië Aandelenfonds 0,15 0,15 SNS Wereld Aandelenfonds 0,30 0,10 SNS Opkomende Landen Aandelenfonds 0,10 0,10 SNS Hoogdividend Aandelenfonds 0,70 0,70 SNS Euro Vastgoedfonds 2,10 1,20 SNS Euro Mixfonds 0,80 0,30 SNS Optimaal Blauw 0,70 0,30 SNS Optimaal Geel 0,65 0,55 SNS Optimaal Oranje 0,80 0,60 SNS Optimaal Rood 0,70 0,35 SNS Optimaal Paars 0,25 0,10 * Vastgesteld en uitgekeerd. In tabel 6 worden de dividendvoorstellen weergegeven per aandeel. De betaalbaarstelling zal plaatsvinden op 29 april 2013 onder inhouding van 15% dividendbelasting. Het voorgestelde dividend per aandeel is hoger dan het uitgekeerde dividend per aandeel over het vorige boekjaar door toename van de fiscale uitkeringsverplichting. De uitkeringsverplichting is in 2011, voor een belangrijk deel door een incidentele oorzaak, lager uitgevallen. Deze incidentele oorzaak had betrekking op een eenmalig grote instroom waardoor op grond van fiscale regels via een hogere dotatie aan de fiscale afrondingsreserve de uitkeringsverplichting meer deed verminderen dan in 2012 het geval was. Voorts waren er in 2012 hogere dividend- en/of renteopbrengsten dan in II Beheerontwikkelingen in de verslagperiode In de verslagperiode is een aantal wijzigingen aangekondigd bij de SNS Beleggingsfondsen. Deze zaken worden hieronder puntsgewijs besproken. Toezicht op het door SNS Beleggingsfondsen Beheer (SBB) gevoerde fondsbeheer De structuur van de organisatie van het toezicht op het door SBB gevoerde fondsbeheer is met ingang van 1 januari 2012 gewijzigd. Tot ultimo 2011 werd dit toezicht uitgevoerd door de Raad van Commissarissen van SBB. Met ingang van 2012 fungeert voor dit toezicht een Raad van Commissarissen van SNS Beleggingsfondsen N.V. Door deze wijziging wordt de transparantie van het toezicht SNS Beleggingsfondsen N.V. Jaarverslag

20 Algemeen bevorderd. Per 1 januari 2012 oefent de Raad van Commissarissen toezicht uit op het niveau van SNS Beleggingsfondsen N.V. (de Vennootschap ). Samenvoeging SNS Duurzaam Aandelenfonds en SNS Euro Aandelenfonds Per 27 maart 2012 zijn SNS Duurzaam Aandelenfonds en SNS Euro Aandelenfonds samengevoegd tot één subfonds. Na de samenvoeging is SNS Euro Aandelenfonds onder dezelfde naam en ISIN-code verder gegaan. De beursnotering van SNS Duur zaam Aandelenfonds is beëindigd. De directie heeft de samenvoeging van de twee subfondsen uitgevoerd in het kader van het stroomlijnen van haar fondsassortiment. In februari 2010 heeft SNS Beleggingsfondsen het beleggingsbeleid van haar fondsen verduurzaamd (met de introductie van het zogenaamde ESG-beleid. Voor SNS Euro Aandelenfonds heeft dit tot gevolg gehad dat het beleggingsbeleid van dit fonds overeenkomt met dat van SNS Duurzaam Aandelenfonds. De fondsen zijn daardoor vergelijkbaar geworden en samengevoegd tot één subfonds. De op SNS Duurzaam Aandelenfonds van toepassing zijnde beheervergoeding is met ingang van 1 juli 2011 met 0,25% verlaagd tot 1% op jaarbasis, waardoor het voor fondsbeleggers in SNS Duurzaam Aandelenfonds goedkoper is geworden om op deze wijze duurzaam te beleggen. Wijziging onttrekking beheervergoeding De wijze waarop de beheervergoeding wordt onttrokken uit de SNS Beleggingsfondsen is gewijzigd. De beheerder ontvangt voor het beheren van SNS Beleggingsfondsen een beheervergoeding. De vergoeding werd dagelijks (op beursdagen) gereserveerd en ten laste gebracht van het vermogen van (de subfondsen van) SNS Beleggingsfondsen N.V.. De beheerder bracht aan het eind van iedere maand de vergoeding in rekening op basis van 1/12 deel van het percentage op jaarbasis over het totale fondsvermogen per einde van de betreffende maand van ieder subfonds. Deze methodiek is per 27 maart 2012 dusdanig gewijzigd dat niet langer het fondsvermogen per einde maand gehanteerd wordt in de bovengenoemde methodiek. In plaats daarvan wordt het gemiddelde fondsvermogen (op basis van fondsomvang per dagultimo) over de maand gebruikt. Aanpassing van de beschrijving van het beleggingsbeleid De aanpassingen per 1 juni 2012 zijn het gevolg van de wens van de beheerder om het beleggingsbeleid concreter, duidelijker en kwantitatiever te verwoorden in de mandaten van de vermogensbeheerders. Het doel hiervan is om de beheersbaarheid van de uitvoering van het vermogensbeheer te bevorderen. Samenstelling directie SBB Met ingang van 1 mei 2012 is de heer Blocq benoemd tot directeur van SNS Beleggingsfondsen Beheer. Hij keert hiermee terug naar SBB en volgt de heer Blom op, die zich als directeur van ASN Beleggingsinstellingen Beheer volledig wil richten op zijn werkzaamheden binnen ASN Bank. De heer Blocq werkte van 1981 tot medio 2009 bij SNS REAAL, sinds 1994 als directielid van SBB. Vanaf juli 2010 was hij werkzaam als adviseur van de directie van SBB. Samen met de heer De Klerk voert hij de directie over SBB. De heer Blocq is tevens lid van de directie van ASN Groenbank N.V., een 100%-deelneming van ASN Bank N.V. in Den Haag en is bestuurder van Stichting Pensioenfonds SNS REAAL. Essentiële Beleggersinformatie (EBi) vervangt Financiële Bijsluiter Als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving is de Financiële Bijsluiter vervangen door het nieuwe document genaamd Essentiële Beleggersinformatie. De EBi heeft een vergelijkbare doelstelling als de Financiële Bijsluiter en dient dan ook voor elk subfonds beschikbaar te zijn. De EBi biedt beleggers op compacte wijze inzicht in het fonds, de kosten en de risico s en verbetert daarmee de transparantie van het betreffende fonds. Per 1 juni 2012 is voor alle subfondsen van SNS Beleggingsfondsen N.V. een EBi beschikbaar voor (potentiele) fondsbeleggers. Totale fondskosten tabel 7 Naam fonds TER Transactiekosten Totale fondskosten SNS Euro Liquiditeiten fonds 0,60% 0,04% 0,64% SNS Euro Obligatiefonds 0,71% 0,15% 0,86% SNS Nederlands Aandelenfonds 1,00% 0,03% 1,03% SNS Euro Aandelenfonds 0,96% 0,09% 1,05% SNS Euro Mixfonds 0,90% 0,13% 1,03% SNS Wereld Aandelenfonds 1,07% 0,08% 1,15% SNS Amerika Aandelenfonds 1,01% 0,08% 1,09% SNS Azie Aandelenfonds 1,26% 0,14% 1,40% SNS Euro Vastgoedfonds 1,26% 0,33% 1,59% SNS Hoogdividend Aandelenfonds 1,24% 0,04% 1,28% SNS Opkomende Landen Aandelenfonds 1,75% n/a 1 n/a 1 SNS Optimaal Blauw 0,75% 0,10% 0,85% SNS Optimaal Geel 1,01% 0,16% 1,17% SNS Optimaal Oranje 1,10% 0,14% 1,24% SNS Optimaal Rood 1,21% 0,15% 1,36% SNS Optimaal Paars 1,26% 0,09% 1,35% 1 ) De transactiekosten van SNS Opkomende Landen Aandelenfonds kunnen niet berekend worden aangezien de transactiekosten van de onderliggende managers niet beschikbaar zijn. 18 Jaarverslag 2012 SNS Beleggingsfondsen N.V.

Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen. Jaarverslag

Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen. Jaarverslag Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen Jaarverslag II Jaarverslag 2012 - Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen Algemene informatie Beheerder SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK

Nadere informatie

Zwitserleven Beleggingsfondsen. Halfjaarbericht

Zwitserleven Beleggingsfondsen. Halfjaarbericht Zwitserleven Beleggingsfondsen Halfjaarbericht ALGEMENE INFORMATIE BEHEERDER SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: www.snsbeleggingsfondsenbeheer.nl BEWAARDER

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014

ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014 ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014 PERSONALIA Directie ACTIAM N.V. J. de Wit, voorzitter E.J. van Bergen, directielid G.H.B. Coppens, directielid R.G.H. Verheul, directielid Accountant KPMG Accountants N.V.

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van het fonds voor gemene rekening Achmea Unit Linked

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

ASN Beleggingsfondsen CONCEPT. Jaarverslag 2012. Een bank met een missie

ASN Beleggingsfondsen CONCEPT. Jaarverslag 2012. Een bank met een missie ASN Beleggingsfondsen CONCEPT Jaarverslag 2012 1 Een bank met een missie Jaarverslag 2012 ASN Beleggingsfondsen ASN Beleggingsfondsen 2012 Inhoud VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 4 VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Gematigd-Offensief

MyPersonal Portfolio. Gematigd-Offensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Inhoud Verslag van de beheerder 2 Jaarrekening 8 Samengestelde balans, winst & verliesrekening en kasstroomoverzicht 9 Toelichting op de samengestelde balans

Nadere informatie

Prospectus. Wereld Index Mixpool

Prospectus. Wereld Index Mixpool Prospectus Wereld Index Mixpool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

Prospectus. Euro Obligatiepool

Prospectus. Euro Obligatiepool Prospectus Euro Obligatiepool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2013-30 september 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2013-30 september 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2013-30 september 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2013

Nadere informatie

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 6120668 Verslag over de periode

Nadere informatie

Robeco ONE. Fonds voor gemene rekening

Robeco ONE. Fonds voor gemene rekening Robeco ONE Fonds voor gemene rekening Verslag over Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers per subfonds 5 Verslag van de beheerder 6 Algemene inleiding 6 Beleggingsresultaat 8 Vermogensontwikkeling

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ASN Beleggingsfondsen N.V.

Jaarverslag 2014. ASN Beleggingsfondsen N.V. Jaarverslag 2014 ASN Beleggingsfondsen N.V. Jaarverslag 2014 ASN Beleggingsfondsen N.V. ASN Beleggingsfondsen N.V. Jaarverslag 2014 Inhoud Verslag van de raad van commissarissen 3 A Verslag over het beleid

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Beleggingsfondsen. Basis Prospectus. Behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioenen Levensverzekeringen N.V.

Beleggingsfondsen. Basis Prospectus. Behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioenen Levensverzekeringen N.V. Basis Prospectus Beleggingsfondsen Behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioenen Levensverzekeringen N.V. Achmea Adres XX 1234 XX Plaatsnaam Telefoon (030) 123 45 67 Fax (030) 123 45 67

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund

Insinger de Beaufort Income Plus Fund Insinger de Beaufort Income Plus Fund Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

AEGON Paraplufonds I. Prospectus

AEGON Paraplufonds I. Prospectus AEGON Paraplufonds I Prospectus Inleiding Het AEGON Paraplufonds I (het AEGON Paraplufonds ), dat op 19 april 2000 tot stand is gekomen, is een initiatief van AEGON Bank. Het beoogt beleggers, Participanten

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie

Halfjaarverslag. ASR Beleggingspools

Halfjaarverslag. ASR Beleggingspools Halfjaarverslag ASR Beleggingspools periode: 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene Informatie ASR Beleggingspools Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder ASR Nederland

Nadere informatie

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V. Aanvullend Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Achmea Adres XX 1234 XX Plaatsnaam Telefoon (030) 123 45 67 Fax (030) 123 45 67 Achmea@achmea.nl Artikelcode Inhoudsopgave Aanvullend

Nadere informatie

Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring. Capvest Masters Funds met de fondsen. Capvest Masters Fund Defensief. Capvest Masters Fund Offensief

Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring. Capvest Masters Funds met de fondsen. Capvest Masters Fund Defensief. Capvest Masters Fund Offensief Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring van Capvest Masters Funds met de fondsen Capvest Masters Fund Defensief Capvest Masters Fund Offensief Capvest B.V. Rijksweg 41 6581 ED Malden Postbus 1036

Nadere informatie