Verslag Algemene ledenvergadering d.d. 25 april 2012 van Bedrijvenpark de Brand. Algemene ledenvergadering Bedrijvenpark de Brand

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Algemene ledenvergadering d.d. 25 april 2012 van Bedrijvenpark de Brand. Algemene ledenvergadering Bedrijvenpark de Brand"

Transcriptie

1 Verslag Algemene ledenvergadering d.d. 25 april 2012 van Bedrijvenpark de Brand Gehouden bij Weener Groep, s-hertogenbosch Bedrijfsbezoek Weener Groep De algemene ledenvergadering wordt vooraf gegaan door een bedrijfsbezoek aan de Weener Groep. Gastheer en directeur Sjoerd van het Erve verzorgt een bedrijfspresentatie en samen met zijn collega Dolf Wibier volgt een uitgebreide rondleiding langs de activiteiten binnen de Weener Groep. Algemene ledenvergadering Bedrijvenpark de Brand 1. Opening en vaststellen agenda Rob Gielens opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen (zie bijlage 1) welkom in de vergaderzaal van de Weener Groep. De voorzitter is verheugd met de aanwezigheid van de nieuwe wijkagent, de heer Bart Janssen. Ook welkom aan de nieuwe uitbater van het Quality Centre de heer Yildrim en de heren van Fair: Jan Smits en Jan Kloosterman. Rob Migchelbrink van Fair is verhinderd. Penningmeester Jos van der Molen is helaas niet in de gelegenheid aanwezig te zijn. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 2. Vaststellen verslag vergadering d.d. 18 oktober 2011 De verslag van 18 oktober 2011 staat op de op website van De Brand gepubliceerd. Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de notuliste. 3. Mededelingen, Rob Gielens Het bestuur heeft 13 april 2012 een ontvangen dan de heer Luc de Laat (CSM Asset Management) met het verzoek om de behoefte te inventariseren aan pool van BHV-ers op de Brand. Met name kleine(re) bedrijven kunnen moeite hebben met een volledige dekking. Vanuit de pool kan in geval van calamiteit een beroep op elkaars BHV-ers worden gedaan. Vanuit de vergadering komt geen tot weinig reactie op dit verzoek. Rob Gielens communiceert dit met de heer De Laat. Gladheidbestrijding: tijdens de vorige ALV is extra strooien en sneeuwschuiven op De Brand aan de orde geweest. Op 7 februari is op verzoek van het bestuur extra geschoven en gestrooid, naast de activiteiten vanuit de gemeente. Aangezien dit zowel diverse positieve als negatieve reacties vanuit leden en bewoners heeft gegeven èn dit ook een kostbare aangelegenheid is, wordt tijdens deze vergadering besloten dat het schoon houden van doorgaande wegen, een primaire verantwoording is van de gemeente. Daarnaast is het ook ieders eigen verantwoording om voorzichtig te rijden. Rob Gielens geeft aan dat jaarlijks bekeken kan worden of extra inzet nodig is maar dit gaat wel ten koste van de eigen vermogenspositie. De voorzitter geeft een toelichting op diverse activiteiten cq ontwikkelingen vanuit BZW s-hertogenbosch, onder meer de 5-sterrenregio, Dynamisch s-hertogenbosch/noordoost, een brief naar Provincie Noord Brabant naar aanleiding van pip N279 (evenals een brief vanuit het Brand bestuur aan de Provincie), bijeenkomst 31 mei over de Bossche Energie Convenant. De fontein in de entreevijver functioneert na de winterstop weer. Verslag Algemene ledenvergadering De Brand d.d. 25 april van 5

2 4. Financiën, Jos van der Molen 4a/b. Financieel jaarverslag 2011 & kascontrole en decharge 2011 Jos van der Molen is veel uit de roulatie geweest het afgelopen jaar en hij is helaas niet in de gelegenheid nu aanwezig te zijn. Het is niet gelukt om de administratie 2011 geheel gereed te hebben. De betalingen over 2011 (contributie en beveiliging) zijn geheel ontvangen, hetgeen een prettige constatering is. Er is wel overleg met de kascontrolecommissie op 23 april 2012 geweest. De overdracht naar de beoogd penningmeester heeft derhalve ook nog niet plaatsgevonden. De voorzitter verexcuseert zich over deze gang van zaken en op zijn verzoekt stemt de ALV in met uitstel van decharge over 2011 tot de volgende ALV op 2 oktober c. Samenstelling kascontrolecommissie 2012 De kascontrolecommissie 2011 bestaat uit de heren Jordy van de Griendt (Klimax BV), Stan de Haas (Aquaprojects BV) en Matthieu Mureau (Van Amelsfoort BV/Golden Gift BV). Matthieu Mureau treedt heden af. De vergadering stemt in met het aanblijven van Stan de Haas voor het derde jaar en de toetreding van de heer Berry Bruekers (Gemeente). Jody van de Griendt blijft ook in 2012 aan als lid (voor het 2 e jaar). 5. Bestuurswisselingen, Rob Gielens Jos van der Molen treedt wegens drukke werkzaamheden af als bestuurslid/penningmeester. Het bestuur heeft Matthieu Mureau bereid gevonden zich kandidaat te stellen voor de vacature van penningmeester. Matthieu Mureau is al lang op De Brand werkzaam en ook frequent betrokken bij Brand activiteiten. Bart Telling heeft te kennen gegeven vanwege gezondheidsredenen af te treden als bestuurslid. Het bestuur heeft in overleg met PostNL een geschikte kandidaat gevonden in de persoon van Paul van Schayk om samen met Hennij van der Heijden deze bestuursfunctie in te vullen. Matthieu Mureau en Paul van Schayk stellen zich kort voor aan de aanwezigen. Er hebben zich voor beide functies geen tegenkandidaten aangediend en de vergadering stemt per acclamatie in met toetreding van beide heren tot het bestuur. Van zowel Bart Telling als Jos van der Molen is recent door het voltallige bestuur tijdens een diner afscheid genomen, onder dankzegging voor beider inzet voor het bedrijvenpark. 6. Communicatie, Frank de Ridder Frank de Ridder geeft een presentatie over de (aanstaande) nieuwe website en het vernieuwde logo. De website kan ook gebruikt worden voor aankondiging van bijv. (niet commerciële!) bedrijfsactiviteiten. Communicatie (o.a. bij verkeersopstopping, diefstal) is ook voor huurders van belang en Frank de Ridder geeft aan dat huurders die het bedrijvenpark een warm hart toedragen, welkom zijn als donateur. Sociale media als Facebook en (koppeling met) Twitter kunnen van belang worden voor alle personeelsleden. Voor vragen hierover kan men altijd bij Frank de Ridder terecht. Rob Degreef geeft aan dat ook de betrokkenheid van werknemers bij De Brand vergroot kan worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de omlegging Zuid-WiIlemsvaart, activiteiten in het Quality Centre, incidenten, melding opstopping rotonde en openen nooduitgang via Twitter. Rob Gielens bedankt Frank de Ridder en zijn bedrijf voor het kosteloos ontwerpen en sponsoren van de site. Verslag Algemene ledenvergadering De Brand d.d. 25 april van 5

3 7. Beveiliging, Rob Degreef Rob Degreef geeft een korte samenvatting over het verloop van de aanvraag vergunning cameratoezicht en diverse incidenten het laatste jaar. Hij verneemt ook graag de bevindingen en meningen over de beveiliging van de aanwezigen. De vergunningaanvraag cameratoezicht is door een ambtenaar van de gemeente in februari afgewezen (niet in overeenstemming met bestemmings- en verkeersplan, niet het juiste gebruik van de openbare ruimte, de masten en camera s niet mooi). Het bestuur heeft hierop bezwaar ingediend, in overleg met onder meer SBB (Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen 's-hertogenbosch e.o.) en de afdeling EZ van de Gemeente. Een recent incident met crossende motoren op De Brand is door Bouke Seelemeijer en Rob Degreef aangekaart en door wijkagent Bart Janssen snel opgepakt en afgehandeld. Rob Gielens vraagt ook om met elkaar De Brand zo leefbaar mogelijk te houden. Het dievengilde is momenteel helaas actief op De Brand. Rob Degreef controleert regelmatig de aanwezigheid en de gereden routes van Fair via het GPS-systeem. Per saldo wordt nu meer gereden op De Brand dan voorheen en de surveillanten komen vaker uit de auto. Stan de Haas geeft aan dat zijn terrein ook regelmatig wordt bekeken en dat Fair mensen ook aanspreekt. Er vindt op zaterdag en zondag redelijk veel verkeer plaats en één surveillanceauto kan niet alle auto s volgen. Jan Smits legt uit dat sinds de start in 2009 bij bijvoorbeeld De Rivu (Rietvelden-Vutter) het aantal inbraken op 118 bedroeg, in 2010 is dit gedaald naar 58 en in 2011 weer gestegen naar 72 voorvallen. Er vindt goede communicatie en overleg met politie plaats en ook gisteren, 24 april, zijn er boeven gepakt. Fair heeft regelmatig zelf een tweede auto ingezet. Bouke Seelemeijer vraagt of er bij bedrijven met camera s minder inbraken plaatsvinden. Jan Smits antwoordt dat dit niet specifiek het geval is. Wel zijn beelden achteraf belangrijk. Er zijn ook diverse preventieve tips en Fair geeft graag advies met betrekking tot de beveiliging van panden. Ook gebruik van Twitterberichten zou goed kunnen functioneren. Berry Bruekers vraagt of er een specifieke herkomst van de dieven is. Dit is niet het geval. Wel was recent een zwarte polo met 3 mannen regelmatig in beeld. Er is een voorkeur bij dieven/insluipers voor open terrein, achter gebouwen, zonder melders. Wanneer een alarm afgaat kan Fair wel snel voor opvolging zorgen aangezien De Brand een klein terrein is. Peter Teurlings hoopt dat de meldkamer/telefooncentrale van Fair inmiddels beter bereikbaar is (na enkele kortstondige overbelasting en piekmomenten). Rob Degreef bedankt Jan Smits voor de toelichtingen. Rob Degreef introduceert de nieuwe wijkagent Bart Janssen. Bart Janssen geeft een toelichting op zijn werkzaamheden. Hij heeft 10 jaar bij de politie Den Bosch gewerkt en heeft nu officieel zijn tweede werkdag als wijkagent voor het gebied Rosmalen, waar ook De Brand onder valt. Er zijn ook afspraken gemaakt tussen politie en Fair over hoe te handelen bij verdachte situaties. Rob Gielens bedankt Rob Degreef met een bos bloemen voor zijn inzet en de vele werkzaamheden op het gebied van de beveiliging voor De Brand. Verslag Algemene ledenvergadering De Brand d.d. 25 april van 5

4 8. Rondvraag & afsluiting, Rob Gielens De heer Yildrim stelt zich kort voor als nieuwe uitbater van het Quality Centre. Hij heeft 25 jaar ervaring in de horeca en ontvangt de Brandbewoners graag in het restaurant, het terras of de vergaderzalen. Rob Gielens bedankt de gasten van Fair en de wijkagent voor hun aanwezigheid en inzet. De voorzitter spreekt de hoop uit dat met elkaar een schoon, opgeruimd en veilig terrein bewerkstelligd kan worden. Op de website staan 2 meldpunten welke rechtstreeks door iedereen gebruikt kunnen worden gebruikt voor meldingen omtrent Openbare Ruimte en Verdachte omstandigheden. De voorzitter sluit de vergadering om uur af en bedankt nogmaals de heren van de Weener Groep voor de gastvrijheid en de aansluitende borrel & hapjes. Bijlagen: 1. Lijst met aanwezige en afgemelde leden en bewoners Plaatsing concept verslag d.d. 19 september 2012 en definitieve versie d.d. 12 oktober op de website. Verslag Algemene ledenvergadering De Brand d.d. 25 april van 5

5 BIJLAGE 1, lijst met aanwezige en afgemelde leden en bewoners Aanwezige bestuursleden: 1. Rob Gielens, voorzitter Riemersma Leasing 2. Frank de Ridder, secretaris De Ridder Communicatie 3. Rob Degreef Degreef & Partner 4. Berry Bruekers, contactpersoon Gemeente s-hertogenbosch Aanwezige leden en bewoners: 5. Stan de Haas Aquaprojects 6. Bouke Seelmeijer BSA 7. Bernadette Verhoeven BSA 8. Peter Teurlings Dobotex 9. Rob van den Dungen Kadans Vastgoed 10. Jody van de Griendt Klimax Installatiebedrijven 11. Bianca Tuerlings Kuijpers Den Bosch 12. Stein Oudenhuijzen Lensvelt Medical BV 13. Suzan van de Wiel/Ruis Ontuitive 14. Paul van Schayk PostNL 15. Dhr. Y. Yildrim Quality Centre 16. Peter Bax Traject Consult BV 17. Anne-Marieke van Kasteren Traject Consult Personeelsdiensten BV 18. Jan Troost Troost Bouwtec BV 19. Matthieu Mureau Van Amelsfoort BV & Golden Gift BV 20. Arthur Borgsteyn (vanaf uur) Würth Aanwezige gasten: 21. Jan Smits Fair Groep 22. Jan Kloosterman Fair Groep 23. Bart Janssen wijkagent, politie Rosmalen Verslag: 24. Ellen Luijks-Schramade Ellen s secretariaatsdiensten Afwezig met berichtgeving: 1. Thea van Heeswijk Arcus BV 2. Bas Praagman BCS 3. Wouter Bensdorp Bensdorp Wijnen 4. Erik Goossens Bostik 5. Rob Sanders Bouwborg Zuid 6. Jurgen van den Aker Brouwers Transport BV/Brouwers Logistics BV 7. Jan Luijks Cartrec BV 8. Luc de Laat CSM 9. Ben Bolman HOKA Verkeerstechniek BV 10. Stefan de Ruijter Hurks Vastgoedontwikkeling 11. Harold Wijbrandts Kuijpers Beveiligingssystemen 12. Mitchel Boer Mettler Toleda Product Inspection BV 13. Dhr. Louwers Ontuitive 14. Hennij van der Heijden, bestuur PostNL 15. Bart Telling, bestuur PostNL 16. Maaike Kroes Rijnbasis Beheer BV 17. Edward Schmid Super Micro Computer BV 18. Henk Verschoor Van der Velden Rioleringsbeheer 19. Eric van Rooij Van Rooy Groep 20. Jos van der Molen, penningmeester Würth Verslag Algemene ledenvergadering De Brand d.d. 25 april van 5

Verslag voorjaarsvergadering d.d. 24 april 2013 van Ondernemersvereniging Bedrijvenparken High Tech & Maaspoort

Verslag voorjaarsvergadering d.d. 24 april 2013 van Ondernemersvereniging Bedrijvenparken High Tech & Maaspoort Verslag voorjaarsvergadering d.d. 24 april 2013 van Ondernemersvereniging Bedrijvenparken High Tech & Maaspoort Gehouden bij De Gruyter Fabriek, Veemarktkade 8, s-hertogenbosch Presentatie BEC, Bossche

Nadere informatie

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 Van de voorzitter Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Namens het bestuur van de VVD afd. Hoorn mag ik u van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van onze afdeling

Nadere informatie

Uitnodiging Jaarvergadering 2013

Uitnodiging Jaarvergadering 2013 Uitnodiging Jaarvergadering 2013 Dinsdag 8 april 2014 Aanvang 19.45 uur Hotel Restaurant Zalen Het Roode Hert Voorwoord Beste leden en donateurs, Voor u ligt het bekende groene boekje van Plaatselijk Belang

Nadere informatie

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 MAART 2013 De Woonkoepel zwolle 23 februari 2013 Huurdersbelangenvereniging Postbus 1239 8001 BE Zwolle Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Notulen ALV van 16 april 2014 te Rotterdam Blad 1 van 5

Notulen ALV van 16 april 2014 te Rotterdam Blad 1 van 5 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV gehouden op woensdag 16 april 2014 in Grand Café Restaurant Rustburcht te Rotterdam. Aanwezig 44 leden, waaronder : Bestuursleden: Joop Hoogvliet, voorzitter.

Nadere informatie

UITNODIGING Jaarvergadering

UITNODIGING Jaarvergadering UITNODIGING Jaarvergadering Vrijdag 5 maart 2010 Natuur- en Vogelwacht Culemborg Clubhuis "De Ketelvink" Middelcoopstraat 1A 4102 CE Culemborg Triodosbank: 78.14.04.312 K.v.K. te Tiel: 40156764 E: bestuur@nvwc.nl

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden,

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Dierenbescherming Rijnmond Algemene Ledenvergadering. 6 november 2013

Dierenbescherming Rijnmond Algemene Ledenvergadering. 6 november 2013 Dierenbescherming Rijnmond Algemene Ledenvergadering 6 november 2013 1 Inhoud 1 Uitnodiging algemene ledenvergadering... 3 2 Conceptnotulen... 4 3 Samenvatting jaarplan... 13 3.1 Terugblik 2013... 13 3.2

Nadere informatie

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier 1 Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier Verslag: Datum: Locatie: Beheeroverleg Jan Wier (vastgesteld) 12 mei 2015 (19.00 20.30 uur) Jan Wierhof 7, Tilburg Aanwezig: Arold Derix

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO

ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Datum 27 juni 2013 Plaats en tijdstip 20 uur aan de Zuiderlaan Verslag Elly van Otterloo Afgemeld Mieke Hofman, Jeroen van Beek, Norbert Schilder, Marco Stol,

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Koningshof d.d. 19 april 2012

Verslag Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Koningshof d.d. 19 april 2012 Verslag Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Koningshof d.d. 19 april 2012 1. Opening en mededelingen Voorzitter Meindert Wiersma opent om 20.00 uur de vergadering en heet de 30 aanwezige leden

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 1. Opening / vaststellen agenda Jos opent de vergadering om 20.30 uur. Hij constateert dat we bijeen zijn in een kleiner comité dan vorige vergadering.

Nadere informatie

Alex Odijk vindt het jammer dat geen der briefschrijvers ter vergadering aanwezig is.

Alex Odijk vindt het jammer dat geen der briefschrijvers ter vergadering aanwezig is. Verslag van de 77 e Algemene Ledenvergadering van Het Stripschap Het Huis Utrecht in Utrecht op 16 november 2014 in Aanwezige bestuursleden: Meerten Welleman (waarnemend voorzitter en secretaris), Erwin

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D nummer 3 jaargang 37 2015 De Water-Lander twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN agenda Algemene ledenvergadering 11 juli 2015 notulen algemene

Nadere informatie

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren Noorderplassen nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 20 april 2009. Plaats: Tijd: restaurant

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Aanwezig: J. van Antwerpen, B. van Avezaath, A. Bakker, C. Bast, T. Bast, D. Bek, H. van den Berg, R. van Dam, R. van Dijk, R. van

Nadere informatie

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015 HMV Actis Beleidsplan 2014-2015 29 september 2014 Emma van Staveren Kelly Oltrop Yolanda de Vegt Risko van Dasler Joris van Meer Voorzitter Secretaris/Vicevoorzitter Penningmeester Intern Coördinator Extern

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

Aanwezig: Arold Derix onafhankelijk voorzitter omgevingsmanager gemeente Tilburg (tot 16.30 uur) Helma Oostelbos buurtbewoonster; voorzitter buurtraad

Aanwezig: Arold Derix onafhankelijk voorzitter omgevingsmanager gemeente Tilburg (tot 16.30 uur) Helma Oostelbos buurtbewoonster; voorzitter buurtraad Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier Verslag: Datum: Locatie: Beheeroverleg Jan Wier 2 oktober 2012 (15.00 17.00 uur) Jan Wierhof 7, Tilburg Aanwezig: Arold Derix onafhankelijk

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van de Emmaus School

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van de Emmaus School Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van de Emmaus School THEMA VAN DE AVOND: School in beweging op woensdag 15 oktober 2008 om 20.00 uur in de aula van de school. Beste

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS 2012 Voorwoord

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie