AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A - STATUTAIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A - STATUTAIR"

Transcriptie

1 AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Conform de Europese normen DEEL A - STATUTAIR Beknopte voorstelling: ISIN-codes: Aandelen van de klasse "A": FR (kapitalisatie) Aandelen van de klasse "NL": FR (kapitalisatie) Naam: AXA SPREAD PLUS Juridische vorm: GBF naar Frans recht Compartiment/paraplufonds: NEE/NEE Beheersmaatschappij: AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS Financieel, administratief en boekhoudkundig beheerder: AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS Boekhoudkundig beheerder en middle-office bij volmacht: STATE STREET BANQUE SA Bewaarder: BNP - PARIBAS SECURITIES SERVICES Financieel Commissaris: MAZARS & GUERARD Verdeler: AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS Informatie betreffende de beleggingen en het beheer: Classificatie: geldmarkt-icbe in euro Beheerdoelstelling: De doelstelling van het GBF bestaat erin om over zijn aanbevolen beleggingsduur (beleggingshorizon van ten minste 6 maanden) een beter rendement te behalen dan de EURIBOR-index gekapitaliseerd op 3 maanden plus 30bp. Referentie-index: De referentie-index van het GBF is de EURIBOR gekapitaliseerd op 3 maanden. De EURIBOR of Euro Interbank Offered Rate is het interbancaire tarief dat geboden wordt tussen vooraanstaande banken voor de vergoeding van deposito's in de eurozone. Aangezien de ICBE geen indexbeheer hanteert, kunnen de prestaties van de ICBE aanzienlijk afwijken van de referentie-index. Beleggingsstrategie: 1. Gebruikte strategieën: Het beheer bestaat er voornamelijk in om verschillende beleggingsstrategieën en/of arbitragetechnieken toe te passen op de belangrijkste rente- en kredietmarkten van de lidstaten van de OESO, uitgedrukt in euro of in een andere valuta. In geval van een positie in effecten die in een andere valuta zijn uitgedrukt dan de euro, wordt het wisselkoersrisico afgedekt. 1

2 De strategie van het GBF is - met inachtneming van een minimum en maximum van 0 tot 0,5 voor wat de gevoeligheid ten aanzien van het renterisico betreft - i) het dynamische beheer, hetzij direct, hetzij via financiële termijninstrumenten (in het bijzonder kredietderivaten), van een portefeuille van kredieteffecten (Euro Medium Term Notes, effecten die het resultaat zijn van effectisering, obligaties, geldmarktinstrumenten,...) van vooraanstaande emittenten die voor aankoop over een Investment Grade - rating beschikken (d.w.z. waarvoor het risico dat de emittent in gebreke blijft gering is) of die naar het oordeel van de beheermaatschappij vergelijkbare kenmerken vertonen, ii) en gebruik te maken van arbitragemogelijkheden toegespitst op het kredietrisico van de emittenten. Het beheerteam bepaalt volledig naar eigen goeddunken en al naargelang zijn eigen verwachtingen de spreiding van het GBF tussen de verschillende bovenvermelde strategieën. Ook de positie in emittenten wordt bepaald volgens de micro- en macro-economische vooruitzichten van de beheermaatschappij (groeiniveau, niveau van de schuldenlast, niveau van de inflatie...) en op basis van de resultaten van het kredietonderzoek naar emittenten (analyse op basis van kwantitatieve gegevens zoals omzet, schuldenlast etc., of kwalitatieve gegevens zoals notering, kwaliteit van het management van de emittenten). Financiële termijninstrumenten worden gebruikt binnen de limiet van één maal de nettoactiva. Deze instrumenten kunnen worden ingeschakeld om de portefeuille een positie of overwogen positie te bezorgen ten aanzien van het kredietrisico of te beschermen tegen het risico dat bepaalde emittenten in gebreke blijven (contracten voor de aankoop of verkoop van beschermingen via kredietderivaten op een of meerdere emittenten, of op indices), om de gevoeligheid van de portefeuille ten aanzien van het renterisico in de hand te houden, ofwel als dekking voor de risico's die gepaard gaan met de rentevoeten of om een positie of een overwogen positie in te nemen ten aanzien van de renterisico's en/of bepaalde van hun parameters of onderdelen. Financiële termijninstrumenten kunnen eveneens worden gebruikt om te profiteren van de kenmerken (in het bijzonder qua liquiditeit en prijs) van deze instrumenten ten opzichte van de financiële instrumenten waarin het GBF direct belegt, of om aanpassingen door te voeren als gevolg van inschrijvingen en terugkopen zodat de positie of de dekking in overeenstemming met de hierboven vermelde gevallen kan worden gehandhaafd. De ICBE kan tot 10% van zijn activa houden in deelbewijzen of aandelen van Franse of Europese gecoördineerde ICBE's met als doel een positie te verkrijgen in verscheidene aandelenklassen, gebruikmakend van de expertise van gespecialiseerde beheerteams, en de liquide middelen te beleggen via geldmarkt-icbe's. De ICBE kan eveneens beleggen in deelbewijzen of aandelen van ICBE's, ICB's of beleggingsfondsen. Alle gebruikte instrumenten worden vermeld in de gedetailleerde nota. Overigens worden de liquide middelen van het GBF belegd met het oog op liquiditeit, veiligheid en rendement. Ze worden enerzijds beheerd door de aankoop van Franse geldmarktinstrumenten en van effecten uitgegeven op buitenlandse geldmarkten en uitgedrukt in euro of in een andere valuta, die al dan niet op een gereglementeerde markt worden verhandeld, en anderzijds door de tijdelijke verkoop of aankoop van effecten. Alle gebruikte activa worden vermeld in de gedetailleerde nota. Risicoprofiel: Uw geld zal hoofdzakelijk worden belegd in financiële instrumenten geselecteerd door de beheermaatschappij. Deze instrumenten ondergaan de ontwikkelingen en wisselvalligheden van de markt. Algemene opmerking: Het risicoprofiel van het GBP is afgestemd op een beleggingshorizon van meer dan 6 maanden. Net als bij elke andere financiële belegging moeten potentiële beleggers zich bewust zijn van het feit dat de waarde van de activa van de ICBE afhankelijk is van de marktschommelingen en bijgevolg sterk kan variëren (naargelang de politieke, economische en beurssituatie of de specifieke situatie van de emittenten). Blootstelling aan het aandelenrisico is verboden. 2

3 De vereffeningswaarde van deze ICBE zou regelmatig moeten stijgen aangezien de ICBE een geldmarktfonds is. De Beheermaatschappij garandeert de inschrijvers echter niet dat zij geen verliezen zullen lijden door hun belegging in deze ICBE. Beleggers krijgen het belegde kapitaal mogelijk niet volledig terug. Door een belegging in het GBF wordt de houder voornamelijk blootgesteld aan de hieronder beschreven risico's. De onderstaande opsomming is niet volledig: de beleggers moeten het risico van elke belegging analyseren en zich een eigen oordeel vormen. 1 Het renterisico: Het renterisico is het risico op een schommeling van de rentevoeten, wat een invloed heeft op de obligatiemarkten. De prijs van een obligatie evolueert bijvoorbeeld doorgaans omgekeerd evenredig met de rentevoeten. De ICBE is voornamelijk belegd in geldmarktinstrumenten. In geval van een stijging van de rentevoeten kan de waarde van de belegde vastrentende activa dalen. 2 - Kredietrisico: Indien de emittenten van bedrijfsobligaties in gebreke blijven of indien hun kwaliteit achteruitgaat (bijvoorbeeld een daling van hun notering), kan de waarde van de schuldeffecten waarin de ICBE is belegd, dalen. 3 Risico's in verband met kredietderivaten: Indien er gebruik wordt gemaakt van kredietderivaten, zijn de prestaties van het GBF direct gekoppeld aan het voorkomen van kredietgebeurtenissen met een invloed op de onderliggende instrumenten bij transacties die over-the-counter worden verricht. Het GBF kan, zowel via directe beleggingen als via beleggingen in financiële termijninstrumenten met de kenmerken van kredietderivaten, tot 200% van zijn activa blootstellen aan het kredietrisico. Dit brengt het risico met zich mee dat de vereffeningswaarde van de ICBE aanzienlijker en sneller daalt dan die van de markten waarin de ICBE is belegd. 4 Risico's in verband met het discretionaire beheer: De discretionaire beheerstijl is gebaseerd op de verwachte ontwikkeling van de rentemarkten. De prestaties van de ICBE zijn dus afhankelijk van de verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van de rentecurve door de beheerder. Aangezien het een discretionair beheer betreft, bestaat het risico dat de beheerder deze ontwikkeling slecht inschat. Het is mogelijk dat het rendement van de ICBE niet overeenkomt met de doelstellingen. 5 - Risico gekoppeld aan de activa die het resultaat zijn van effectisering: De aandacht van de inschrijver wordt gevestigd op het feit dat de ICBE kan gebruikmaken van effecten die het resultaat zijn van effectisering (ABS, MBS, CDO ). Wat dit type actief betreft, loopt de ICBE een risico dat samengaat met de economische situatie van een geografisch gebied en/of een sector. Raadpleeg de gedetailleerde nota voor meer informatie over de risico's. Betrokken inschrijvers en profiel van de gemiddelde belegger: Aandelen van de klasse "A": elke inschrijver, en vooral de beleggers, die willen deelnemen aan de ontwikkeling van de monetaire markten en die tegelijk hun belegging veilig willen stellen. Aandelen van de klasse "NL": voorbehouden voor AXA NL voor de commercialisering in zijn netwerk en via contracten in rekeneenheden. Het bedrag dat redelijkerwijs kan belegd worden in dit fonds is afhankelijk van de persoonlijke situatie van elke houder. Om dit bedrag te bepalen moet elke belegger rekening houden met zijn persoonlijke vermogen, de geldende reglementering en zijn huidige behoeften over een beleggingshorizon van ten minste 6 maanden, maar ook met de mate waarin hij risico's wil nemen of integendeel een voorzichtige belegging wil 3

4 verzekeren. Er wordt ook sterk aanbevolen om de beleggingen voldoende te diversifiëren, zodat ze niet alleen worden blootgesteld aan de risico's van deze ICBE. De aanbevolen minimale beleggingsduur bedraagt meer dan 6 maanden. Informatie over kosten, provisies en belastingen: Kosten en provisies: Instap- en uitstapprovisies: De instap- en uitstapprovisies komen bovenop de inschrijvingsprijs die wordt betaald door de belegger of worden afgehouden van de terugbetalingsprijs. De provisies voor de ICBE moeten de kosten compenseren die de ICBE draagt om de toevertrouwde activa te beleggen of te verkopen. De niet-verworven provisies komen toe aan de beheermaatschappij, de verdeler, enz. Kosten ten laste van de belegger bij inschrijvingen en terugkopen (houders van aandelen van de klasse "A" of "NL") Grondslag Barema Instapprovisie niet verworven voor de ICBE Instapprovisie verworven voor de ICBE Uitstapprovisie niet verworven voor de ICBE Uitstapprovisie verworven voor de ICBE Operationele kosten en beheerkosten: Vereffeningswaarde x aantal deelbewijzen Vereffeningswaarde x aantal deelbewijzen Vereffeningswaarde x aantal deelbewijzen Vereffeningswaarde x aantal deelbewijzen Maximumtarief: 1% Nihil Nihil Nihil Hiertoe behoren alle kosten die rechtstreeks aan de ICBE worden gefactureerd, met uitzondering van de transactiekosten. De transactiekosten omvatten de kosten voor tussenpersonen (makelaardij, beursbelasting enz.) en in voorkomend geval de transactieprovisie, die met name kan worden ontvangen door de bewaarder en de beheermaatschappij. De operationele kosten en beheerkosten kunnen worden vermeerderd met: resultaatsprovisies. Deze worden als beloning toegekend aan de beheermaatschappij als de ICBE haar doelstellingen heeft overtroffen. Ze worden gefactureerd aan de ICBE; transactieprovisies gefactureerd aan de ICBE; een deel van de inkomsten uit tijdelijke aankopen en verkopen van effecten. Voor meer details over de daadwerkelijk aan de ICBE gefactureerde kosten kunt u terecht in deel B van het vereenvoudigd prospectus. 4

5 AANDELEN VAN DE KLASSE "A" Kosten gefactureerd aan de ICBE Operationele en beheerkosten, taksen en belastingen inbegrepen (inclusief alle kosten behalve transactiekosten, resultaatsprovisie en kosten gekoppeld aan beleggingen in ICBE's of beleggingsfondsen) Resultaatsprovisie Variabele kosten Van toepassing vanaf de oprichtingsdatum van het fonds Referentieperiode: De eerste referentieperiode begint op de dag waarop het fonds is opgericht en eindigt op de laatste beursdag van de maand december Elke volgende referentieperiode stemt overeen met het boekjaar. Dienstverleners transactieprovisies ontvangen: die Grondslag Nettoactiva Positief verschil tussen het rendement van de ICBE en de referentie-index van ten minste 30 basispunten Berekeningsmethode: Het verschuldigde bedrag van de variabele beheerkosten wordt berekend op elke vereffeningswaarde.. Barema Maximumtarief: 0,50% Deze kosten worden rechtstreeks geboekt op de resultatenrekening van het fonds Verdelingspercentage: 25% Er wordt een verdeling van het gerealiseerde rendement boven dat van de referentie-index van het fonds voorzien ten gunste van de beheermaatschappij, volgens de voorwaarden beschreven in de gedetailleerde nota. Bedrag: Bewaarder Afhouding bij elke transactie maximaal 50 all-in. De beheermaatschappij maximaal 3,5 basispunten 5

6 AANDELEN VAN DE KLASSE "NL" Kosten gefactureerd aan de ICBE Operationele en beheerkosten, taksen en belastingen inbegrepen (inclusief alle kosten behalve transactiekosten, resultaatsprovisie en kosten gekoppeld aan beleggingen in ICBE's of beleggingsfondsen) Resultaatsprovisie Variabele kosten Van toepassing vanaf de oprichtingsdatum van het fonds Referentieperiode: De eerste referentieperiode begint op de dag van de creatie van het nieuwe aandeel en eindigt op de laatste beursdag van de maand december Elke volgende referentieperiode stemt overeen met het boekjaar. Dienstverleners transactieprovisies ontvangen: die Grondslag Nettoactiva Positief verschil tussen het rendement van de ICBE en de referentie-index van ten minste 30 basispunten Berekeningsmethod Het verschuldigde bedrag van de variabele beheerkosten wordt berekend op elke vereffeningswaarde.. Barema Maximumtarief: 0,50% Deze kosten worden rechtstreeks geboekt op de resultatenrekening van het fonds Bedrag: Bewaarder Afhouding bij elke transactie maximaal 50 all-in. De beheermaatschappij maximaal 3,5 basispunten Tijdelijke aankoop en verkoop van effecten: Voor repotransacties en voor effectenleningen kan de vergoeding verdeeld worden tussen de ICBE en de beheermaatschappij. Provisies in natura: De beheermaatschappij heeft soft-commissieakkoorden afgesloten met enkele Franse en buitenlandse makelaars. Overeenkomstig deze akkoorden hanteren de makelaars informatiehulpmiddelen die ook door de beheerders worden gebruikt bij het uitoefenen van hun vak. Meer informatie vindt u in het jaarverslag van de ICBE. Belastingen: belastingstelsel van de ICBE's Als de inschrijving op de deelbewijzen van het GBF gebeurt op basis van de inschrijving op een levensverzekeringscontract, is het belastingstelsel van de levensverzekeringscontracten van toepassing op de inschrijvers. 6

7 Deze informatie is geen vervanging voor informatie die wordt verkregen in het kader van een individueel fiscaal advies. Waarschuwing: Het belastingstelsel dat van toepassing is op de door de ICBE uitgekeerde sommen of op de latente of gerealiseerde meer- of minderwaarden van de ICBE, hangt af van de fiscale bepalingen die van toepassing zijn op de specifieke situatie van de belegger en/of van het rechtsgebied waarin de fondsen beleggen. Houders die twijfels hebben over hun fiscale situatie, raden we aan een fiscaal adviseur te raadplegen. Commerciële informatie: Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop: De bewaarder neemt dagelijks tot 12 uur inschrijvings- en terugkooporders aan die worden uitgevoerd op basis van de volgende vereffeningswaarde (dus tegen een onbekende koers). De inschrijvings- en terugkoopaanvragen worden gecentraliseerd bij BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS), op het volgende adres: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS), 66 rue de la Victoire F Parijs Initiële vereffeningswaarde van de aandelen van de klasse "A": Initiële vereffeningswaarde van de aandelen van de klasse "NL": 100 Minimumbedrag van de eerste inschrijving voor de houders van aandelen van de klasse "A": Nihil. Minimumbedrag van de eerste inschrijving voor de houders van aandelen van de klasse "NL": Nihil. Modaliteiten voor de overgang van één aandelenklasse naar een andere: de nieuwe aandelenklasse is uitsluitend voorbehouden voor AXA NL. Decimalisering: Aandelen van de klasse "A": aandelen deelbaar tot een tienduizendste, uitgedrukt in euro. Aandelen van de klasse "NL": aandelen volledig uitgedrukt in euro. Afsluitingsdatum van het boekjaar: laatste beursdag van Parijs in december. Afsluitingsdatum van het eerste boekjaar: laatste beursdag van Parijs in december Bestemmingen van het resultaat: Aandelen van de klasse "A": kapitalisatie Aandelen van de klasse "NL": kapitalisatie Datum en periodiciteit voor de berekening van de vereffeningswaarde: dagelijks De vereffeningswaarde zal niet worden bepaald of gepubliceerd op beursdagen die op wettelijke feestdagen vallen. De referentiebeurskalender is die van Euronext Parijs. Plaats en voorwaarden voor publicatie of communicatie van de vereffeningswaarde: kantoren van de beheermaatschappij en de verdeler. 7

8 Munteenheid van de deelbewijzen: ISIN-codes Categorieën Bestemming Betrokken Initiële Munteenheid Minimumbedrag Decimalisering voor rechten van van de inschrijvers vereffeningswaarde de eerste deelneming inkomsten inschrijving FR A Kapitalisatie Alle inschrijvers Euro Euro Nihil Tienduizendsten FR NL commercialisering in zijn netwerk en via contracten in rekeneenheden. Kapitalisatie Voorbehouden voor AXA NL voor de 100 Euro Euro Nihil Volledige aandelen Oprichtingsdatum: Dit GBF werd erkend door de Autorité des Marchés Financiers op 19 april Het werd opgericht op 12 mei Bijkomende informatie: Het volledige prospectus van de ICBE en de laatste jaarlijkse en periodieke documenten worden verstuurd binnen een termijn van één week na eenvoudige schriftelijke aanvraag door de houder aan (postadres): AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS Cœur Défense Tour B - La Défense 4 100, Esplanade du Général de Gaulle F PARIS LA DEFENSE CEDEX Tel.: +33 (0) Deze documenten zijn eveneens beschikbaar op de website Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS Cœur Défense Tour B - La Défense 4 100, Esplanade du Général de Gaulle F Courbevoie of surfen naar de website: Publicatiedatum van het prospectus: 2 juni 2008 De website van de A.M.F. (www.amf-france.org) bevat aanvullende informatie over de lijst van de reglementaire documenten en alle bepalingen betreffende de bescherming van de beleggers. Dit vereenvoudigd prospectus moet vóór de inschrijving aan de inschrijvers worden overhandigd. 8

9 DEEL B STATISTIEKEN Rendement van de ICBE op 31 december 2007: Aandeel NL GBF 31/12/2007 Rendement van Axa Spread Plus van 2006 tot ,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% -0,50% -1,00% -1,50% PERF NETTE 3,14% -0,96% Rendement op jaarbasis 1 jaar 3 jaar 5 jaar AXA Spread Plus -0.96% % Euribor 3 mois capi. 4.40% - - De prestatieberekening gebeurt netto van de beheersvergoeding rekening houden met de herbelegging van de nettocoupons (indien van toepassing) WAARSCHUWING EN EVENTUELE OPMERKINGEN Prestaties uit het verleden voorspellen dan ook geen toekomstige prestaties Prestaties zijn niet constant in de tijd.. De referentie indicatoren van deel A en deel B van het prospectus kunnen verschillend zijn indien er een wijziging van deze referentie indicator heeft plaatsgevonden tijdens het jaar van publicatie van de prestaties. 9

10 Voorstelling van de kosten ten laste van de ICBE gedurende het boekjaar afgesloten op 31/12/2006: Operationele kosten en beheerkosten 0% Kosten van beleggingen in andere ICBE's of beleggingsfondsen Deze kosten worden bepaald: - op basis van de kosten in verband met de aankoop van ICBE's en beleggingsfondsen - na aftrek van de retrocessie door de beheermaatschappij van de beleggende ICBE 0% 0% 0% Overige kosten gefactureerd aan de ICBE Deze kosten omvatten: - resultaatsprovisies - transactieprovisies 0% 0% 0% Totaal gefactureerd aan de ICBE in de loop van het laatste afgesloten boekjaar 0% De operationele kosten en beheerkosten: Deze kosten dekken alle kosten die rechtstreeks aan de ICBE zijn gefactureerd, met uitzondering van de transactiekosten en eventueel de resultaatsprovisie. De transactiekosten omvatten de bemiddelingskosten (makelaardij, beursbelastingen ) en de transactieprovisie (zie verder). De operationele kosten en beheerkosten omvatten meer bepaald de kosten voor het financiële beheer en het administratieve en boekhoudkundige beheer, de bewaarkosten, de depotkosten en de controlekosten. Kosten voor de aankoop van ICBE's en/of beleggingsfondsen: Bepaalde ICBE's beleggen in andere ICBE's of in beleggingsfondsen naar buitenlands recht (doel-icbe's). Door de aankoop en het houden van een doel-icbe (of van een beleggingsfonds) is de kopende ICBE onderworpen aan de volgende twee types kosten: - de inschrijvings-/terugkoopprovisies. Het deel van deze provisies verworven voor de doel-icbe wordt bij de transactiekosten gevoegd en is hier dus niet meegerekend; - rechtstreeks aan de doel-icbe gefactureerde kosten, die indirecte kosten vormen voor de kopende ICBE. In sommige gevallen kan de kopende ICBE retrocessies onderhandelen, dat wil zeggen kortingen op bepaalde van deze kosten. Deze kortingen verminderen het kostentotaal dat de kopende ICBE daadwerkelijk draagt. Andere kosten gefactureerd aan de ICBE: andere kosten die kunnen worden gefactureerd aan de ICBE zijn: - transactieprovisies. De transactieprovisie wordt de ICBE aangerekend bij elke portefeuilleverrichting. Het volledige prospectus verschaft meer details over deze provisie. De beheermaatschappij kan deze provisie ontvangen volgens de voorwaarden vermeld in deel A van het vereenvoudigde prospectus. We vestigen de aandacht van de belegger op het feit dat deze andere kosten sterk kunnen variëren van jaar tot jaar en dat de hierin voorgestelde cijfers die van het vorige boekjaar zijn. 10

11 Informatie over de transacties in de loop van het boekjaar afgesloten op 31/12/2006: Niet van toepassing De transacties tussen de beheermaatschappij voor rekening van de ICBE's die ze beheert en de verbonden ondernemingen vertegenwoordigden op het totaal van de transacties van dit boekjaar: Activaklassen Aandelen Schuldbewijzen Transacties NVT NVT WAARSCHUWING EN EVENTUELE OPMERKINGEN Deel B van het vereenvoudigde prospectus wordt elk jaar bijgewerkt, acht werkdagen na de algemene vergadering voor SICAV's, of binnen 3 en een halve maand na de afsluiting van het boekjaar voor GBF's. Met uitzondering van de cijfergegevens over de rendementen zijn de cijfers gecontroleerd door de financiële controleur. AXA Spread Plus I General characteristics: I - 1 Form of the UCITS: DETAILED MEMORANDUM Name: AXA Spread Plus Legal status and member-state in which the UCITS has been established: FCP governed by French law Date formed and stipulated term: 12 May 2005, for a term of 99 years. Fund overview: ISIN Codes Unit classes Allocation of income Target Subscribers Initial net asset value Base currency Minimum initial subscription amount Decimalisation FR A Accumulation All subscribers Euro None ten thousandths of units FR AXA NL Accumulation Reserved for AXA NL for distribution within its network and via unitlinked contracts 100 Euro None Whole units Address for obtaining the latest annual report and semi-annual statement: The latest annual and semi-annual documents will be issued within one week of a simple written request to this effect submitted by the holder to the following (postal address): AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS Cœur Défense Tour B - La Défense 4 100, Esplanade du Général de Gaulle F PARIS LA DEFENSE CEDEX Tel.: + 33 (0)

12 For additional information, please contact AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS at the address indicated above or access the following web site: I - 2 Players: Management company: AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS, portfolio management company, Cœur Défense Tour B - La Défense 4 100, Esplanade du Général de Gaulle F Courbevoie, approved by the French Financial Markets Authority (AMF) under authorisation n GP dated 7 April Keeper and custodian: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS), Société Anonyme 3, rue d Antin F Paris Cedex 02/ Postal address: 66 rue de la Victoire, F Paris. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS) is a credit institution approved by the CECEI (Comité des Etablissements de Crédit des Entreprises d Investissement). This institution also acts as book-runner for the FCP for the purposes of issue and centralisation (postal address: 66, rue de la Victoire, - F Paris). 12

13 Auditor: MAZARS & GUERARD Exaltis - 61, rue Henri Regnault Courbevoie. Promoter: AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS, Portfolio Management Company, Cœur Défense Tour B La Défense 4-100, Esplanade du Général de Gaulle, F Courbevoie. Additional information is available on the following website: AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS may delegate the marketing of FCP units to third parties duly authorised by it. As the FCP is registered with Euroclear France, its units may be subscribed or redeemed via financial intermediaries not known to the Management Company. Financial, Administration and Accounts Manager: AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS, Portfolio Management Company, registered office at Cœur Défense Tour B La Défense 4-100, Esplanade du Général de Gaulle, F Courbevoie, as approved by the AMF under no. GP on 7 April 1992, will manage the financial, administrative, accounting and middle-office functions of the FCP. AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS delegates the FCP accounting & middle office functions to: STATE STREET BANQUE SA, société anonyme, situated at Défense Plaza 23 25, rue Delarivière Lefoullon Paris La Défense Cedex, entered in the Paris Trade and Companies Register as no STATE STREET BANQUE SA is a subsidiary of STATE STREET BANQUE. STATE STREET BANQUE is a credit institution approved by the CECEI (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprise d Investissement) on 28 February 1997 and by the Conseil des Marchés Financiers (subsequently the AMF, French Financial Markets Authority) on 21 July 1997 under authorisation no. GP AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS does not delegate the FCP s financial management and administrative functions. II Conditions of operation and management II 1 General characteristics: Characteristics of the units: ISIN Codes: A units: FR (accumulation) NL units: FR (accumulation) Nature of rights attached to the class of units: each unit-holder has a co-ownership right on the FCP assets proportionate to the number of units held. Entry in a register or liabilities accounting procedure: all units are in bearer form. There is therefore no requirement to keep a register. The issue account is maintained by BNP- PARIBAS SECURITIES SERVICES (custodian). Voting rights: given that the FCP is a co-ownership of transferable securities, no voting rights are attached to units held. The FCP is managed by the management company on the unit-holder s behalf. 13

14 However, any changes in the operation of the FCP are notified to unit-holders individually, in the press or by any other means in accordance with Instruction of 25 January 2005 and any subsequent amendments. Form of units: bearer. Decimalisation: A units: units divided into fractions of up to ten thousandths of units and denominated in euro. NL units: whole units denominated in euro. Year-end: last trading day in December on the Paris stock exchange. The first accounting year will end on the last trading day in December 2005 on the Paris stock exchange. Applicable tax regime: The FCP shall be subject to the general tax regime applicable to UCITS. The tax regime applicable to dividends and realised or unrealised gains or losses shall depend on the legal status and fiscal residence of investors. If the subscription of FCP units falls within the scope of a life assurance policy, subscribers shall be subject to the tax regime applicable to life assurance policies. This information is not intended to substitute information provided within the scope of a personal tax consultation. II 2 Specific provisions: Classification: Monetary euro UCITS Investment objective: The FCP s objective is to outperform the EURIBOR 3 months capitalised index plus 30bp, over the recommended investment period (investment horizon of a minimum of 6 months). Benchmark indicator: The FCP s benchmark indicator is the EURIBOR 3 months capitalised index. The EURIBOR 3 months capitalised index is calculated on the basis of the EURIBOR. The EURIBOR or European Interbank Offered Rate is the interbank rate offered among prime banks for the remuneration of deposits in the euro zone. The EURIBOR is calculated by taking a daily average of offered rates on 13 maturities notified by a panel of 57 of the most active banks in the euro zone. It is calculated on a 360-day basis and published at 11 a.m., providing that at least 50% of the panel banks have actually contributed. The average is taken after elimination of 15% of the extreme quotations (the eliminated number is always rounded upwards or downwards) and expressed in the form of three decimals. Given that management of the UCITS is not indexed, the performance of the UCITS may differ significantly from the benchmark indicator. 14

15 Investment strategy: 1. On the strategies used: The strategy primarily involves the implementation of a number of investment and/or arbitrage strategies on leading bond and lending markets of OECD member-states, denominated in euro or other currencies. In the event of exposure on stock denominated in currencies other than the euro, the foreign exchange risk will be covered. The strategy adopted by the FCP - observing an interest rate sensitivity range of between 0 and involves i) dynamic management, directly or through the use of forward financial instruments (in particular credit derivatives), of a portfolio of quality credit instruments meeting the Investment Grade category on purchase or presenting similar characteristics in the view of the management company, ii) and the availing of arbitrage opportunities centred on issuer credit risks. According to the rating agencies, issuers of Investment Grade rating correspond to a rating of between AAA and BBB- on the Standard and Poors scale or AAA and Baa3 on the scale applied by Moody s or equivalent rating produced by other rating agencies. From this perspective, the management team may opportunistically implement the strategies described below, on the understanding that the allocation of the FCP among the following strategies is decided on an entirely discretionary basis in line with their forecasts: 1. Credit-centred investment strategies: Active management of the issuer credit risk through a credit allocation and issuer selection based on a discretionary management process combined with a search for prime papers. Selection and allocation are based on the micro and macro economic forecasts of the management company (growth level, level of deficits, inflation level, etc.) and recommendations arising from credit research on issuers (micro and macro economic analysis based on essential data (quantitative (sales, indebtedness, etc.) or qualitative data (rating, management qualities, etc.)). Strategy of positioning on the issuer credit curve: strategy of investment on an issuer s credit curve through discretionary selection of the investment maturity. Credit and sector allocation strategies through the implementation of strategies centred on the relative value of credit instruments and/or sectors of all kinds, or between sectors. 2. Strategies involving exposure to or hedging against the issuer credit risk through the use of futures financial instruments, and in particular credit derivatives (CDS ): Strategy involving the purchase or sale of protection through credit derivatives on one or more issuers or reference entities, intended, in the event of sale of protections, to expose the portfolio to credit risks and, in the case of purchase of protections, to guard against or anticipate deterioration in one or more issuers or reference entities. These transactions, entered into in the interests of the attainment of investment objectives, are essentially exchange contracts based on the risk of default ( credit default swaps", "first-to-default" or "first loss basket"), on the credit margin ("credit spread forward", "credit spread options") and exchange contracts on total return ("total return swap"). 3. Arbitrage strategies centred on the issuer credit risk, in particular through the use of futures financial instruments, and specifically credit derivatives (CDS ): - Arbitrage on the curve of a single issuer - Arbitrage between sectors of all kinds, or between an issuer and his sector - Arbitrage between different investment media of a single issuer 15

16 - Basic trade (negative or positive): arbitrage on the difference in price of a single issuer or single reference entity through the physical possession and concomitant negotiation of a credit derivative 2. Assets: Equities: The FCP may not trade on equities markets. Debt securities and money market instruments: The FCP invests in and/or is exposed to bond or credit products in the euro zone or euro-denominated. The FCP may also invest in or be exposed to non-euro denominated bond and/or credit products, in which case the foreign exchange risk is covered. The FCP will invest only in Investment Grade financial products on purchase, i.e. with a minimum rating on purchase of BBB- on the Standard and Poors scale (or Baa3 on the scale applied by Moody s or equivalent rating produced by other rating agencies). However, the management company retains a subsidiary option of investment in non-rated stock. Up to 100% of the UCITS assets may therefore be invested in: - French money market instruments or stock issued on foreign money market denominated in euros or other currencies, traded on regulated markets, in particular: o Euro Medium Term Notes indexed on short-term references o certificates of deposit o commercial paper o Treasury bills - Asset-Backed Securities, for example: - Residential Mortgage Backed Securities ( RMBS ) or stock resulting from the securitisation of residential mortgage loans, - Commercial Mortgage Backed Securities ( CMBS ) or stock resulting from the securitisation of commercial mortgage loans, - Stock resulting from the securitisation of consumer loans (personal loans, student loans, credit card debts, car loans), - Stock resulting from the securitisation of lease agreements, or other corporate assets - Collateralised Debt Obligations ( CDOs ) or stock resulting from the securitisation of corporate or Government debts and/or credit risks or other securitisation operations. - Bonds or debt securities issued or guaranteed by OECD member-states in or outside the euro zone. - Bond or debt securities issued by public or private bodies of OECD Member States in or outside the Euro Zone, of minimum Investment Grade rating on purchase (BBB- on the Standard and Poors scale or Baa3 on the Moody s scale or equivalent rating from other rating agencies). - Convertible or inflation-linked bonds or debt securities. The UCITS may also invest up to 10% of its assets in: Euro Commercial Papers Government or non-government bonds or debt securities from non-oecd countries. Risk indicator: The portfolio is managed within an interest-rate sensitivity range between 0 and

17 Exceptionally, the UCITS may invest (up to a limit of 10% of its assets) in the following: warrants, shortterm notes, promissory notes, mortgage notes or financial instruments referred to in Article R of the French Monetary and Financial Code (Code Monétaire et Financier), not meeting the conditions laid down in Article R (Unlisted securities). Shares or units in UCITS or investment funds: The FCP may hold up to 10% of its assets in shares or units in coordinated French or European UCITS. Investment in UCITS or Investment Funds exposes the FCP to diversified classes of assets and thereby allows it to benefit from the expertise of specialist management teams. The UCITS may have any classification, but cannot be exposed to equity risks. UCITS are also used to invest cash items in monetary UCITS. Up to this 10% limit, the FCP may also invest in the following UCITS or investment funds: - shares or units in investment funds subject to foreign law meeting the criteria laid down in the General Regulations of the Financial Markets Authority - shares or units in feeder UCITS, UCITS with simplified investment rules, with or without gearing, UCITS of alternative funds, UCITS with simplified procedures, contractual UCITS, UCITS or investment funds themselves invested, in the amount of over 10%, in shares or units in undertakings for the collective investment of transferable securities or investment funds of UCITS. These UCITS and investment funds may be administered by companies in the AXA Group. 3. Derivatives: To achieve the investment objective, the FCP may invest in the following derivatives in a proportion not exceeding the total value of its assets: Types of markets: Regulated; Organised; Over-the-counter. Risks on which the manager wishes to trade (either directly or through the use of indices): Equity risk; Interest rate risk; Foreign exchange risk (hedging against currency risk); Credit risk; Other risks (specify). Type of intervention (all dealing to be restricted to attainment of investment objective): Hedging; Exposure; Arbitrage; Other (specify). Nature of instruments used: swaps, caps, forward and other futures financial instruments designed to hedge against interest-rate and foreign exchange risks; forward foreign exchange designed to hedge against foreign exchange risks; total return swaps, credit default swaps and other forward financial instruments having the characteristics of credit derivatives hedging against or exposed to the credit risk; 17

18 Strategy of use of derivatives to achieve investment objective: The FCP may have recourse to forward financial instruments in a proportion not exceeding the total value of its net assets. The use of such instruments may be intended to hedge the portfolio against risks associated with any market, asset, index, instruments, economic and/or financial parameter, apply adjustments as a result of movements in subscriptions and redemptions and/or adapt to certain market conditions (improved liquidity or efficiency of forward financial instruments, for example) acquire exposure or over exposure, in line with the manager's forecasts, to interest-rate and credit risks, always in the interests of attainment of the investment objective. The purpose may therefore be exposure in the form of direct investment or through recourse to forward financial instruments on bond and international credit markets up to a limit of 200% of the value of the assets. 4. Securities with embedded derivatives: The FCP may have recourse to securities with embedded derivatives up to a limit of 100% of the value of net assets. The strategy of recourse to securities with embedded derivatives is the same as that described for derivatives. This relates, for example, to stock purchase and other warrants. 5. Deposits For cash management purposes, the FCP may invest up to 100% of its net assets in deposits with one or more credit institutions. 6. Cash borrowings Within the scope of normal operations, the FCP may on occasion be in a debit position and resort to cash borrowings to a value not exceeding 10% of its assets. 7. Temporary purchases and sales of securities Temporary purchases or sales of securities may take place in accordance with the French Monetary and Financial Code (Code Monétaire et Financier). This must take place within the scope of cash management and/or optimisation of the FCP s income. These transactions shall consist of advances and loans of securities and/or repurchase and reverse repurchase agreements. Temporary sales of securities (securities lending, repurchase agreements) may be executed on up to 100% of the assets of the UCITS. Temporary purchases of securities (securities loans, reverse repurchase transactions) may be executed on up to 10% of the assets of the FCP. This limit may be increased to 100% in the case of reverse repurchase agreements against cash, providing that the financial instruments involved are not subject to any sale transaction. Additional information on the fees applicable to temporary purchases and sales of securities is provided in the section entitled fees and commissions. 18

19 Your money will be invested primarily in financial instruments selected by the management company. These instruments will be subject to market fluctuations and contingencies. Risk profile: General Considerations: The FCP s risk profile is suitable for a minimum investment period of 6 months. Like any financial investment, potential investors must be aware that the value of assets in the UCITS is subject to market fluctuations and may vary substantially (in line with political, economic or stock market conditions or the specific situation of issuers). Exposure to equity risks is prohibited. The net asset value of this UCITS is expected to appreciate regularly by virtue of its monetary classification; the management company is however unable to guarantee that subscribers will not suffer losses as a result of the investment in this UCITS and the capital invested may not be fully recouped. Subscribers to this FCP are exposed to the following primary risks: The risks described below are not exhaustive: it is up to each investor to analyse the risk associated with each investment and form his/her own opinion. 1 Interest rate risk: The interest-rate risk is the risk of fluctuating interest-rates impacting on the bond markets. By way of example, the price of a bond tends to fluctuate inversely to interest-rate trends. The UCITS is primarily invested in money market instruments; in the event of a rise in interest rates, the value of fixed-rate assets invested may fall. 2 Credit risk: In the event of default or deterioration the quality of private bond issuers (for example, a reduction in rating), the value of debt securities in which the UCITS is invested may fall. 3 Risks associated with credit derivatives: The performance of the FCP in the event of recourse to credit derivatives will be directly associated with the occurrence of credit events affecting the securities underlying over-the-counter dealings. The FCP may be exposed through direct investment or recourse to forward financial instruments having the characteristics of credit derivatives, up to a limit of 200% of the assets on credit risks, which may generate a risk of reduction in the net asset value of the UCITS more significant and rapid than that of the markets in which the UCITS is invested. 4 Risks associated with discretionary management: The discretionary management style is based on forecasts of trends in bond markets. The performance of the UCITS will therefore depend on the manager's predictions of trends in the rates curve. Given that the management policy is discretionary, there is a risk that the manager may incorrectly predict this trend. The UCITS may therefore not perform in line with its objectives. 5 - Liquidity risk The UCITS may, under difficult market circumstances or by reason of an exceptionally high volume of redemption applications or other circumstances of an exceptional nature, be unable to process redemptions within the time limit indicated in the prospectus. Under these circumstances, the management company may, in line with the articles of association of the FCP and if dictated by the interests of unit-holders, suspend subscriptions or redemptions or extend the time limit for settlement. 19

20 6 Impact of inflation: The UCITS will be exposed to risks associated with inflation, i.e. the general rise in prices. In effect, the inflation level impacts on interest-rate trends and hence money market instruments 7 Counterparty risk This is the risk associated with recourse by this UCITS to forward or over-the-counter financial instruments and/or recourse to the temporary sale or purchase of securities. These transactions are concluded with one or more eligible counterparties, potentially exposing this UCITS to a risk of default of one of these counterparties, liable to lead to non-payment. 8 Risk associated with exposure to forward financial instruments The UCITS may enter into contracts on forward financial instruments subject to an exposure of 100% of the value of the assets. The net asset value of the UCITS may fall more than the markets to which the UCITS is exposed. 9 - Risk associated with investment in certain UCITS The UCITS may invest on a subsidiary basis in certain UCITS or investment funds (UCITS with alternative management policies, UCITS with simplified investment rules...) in relation to which there exists a risk associated with the alternative management policy (i.e., a management policy not correlated to any market index). The UCITS is exposed to a liquidity risk by investing in this type of UCITS or investment funds Risk associated with assets resulting from securitisation The attention of the subscriber is drawn to the fact that the UCITS may have recourse to securities resulting from securitisation (ABS, MBS, CDO ). In relation to this type of asset, the UCITS is exposed to a risk associated with the economic situation of a particular geographical area and/or sector. Guarantee or protection: none Target subscribers and investor type profile: A units: all investors, particularly those wishing to participate in the evolution of the money markets while seeking a low-risk investment. NL units: reserved for AXA NL for distribution within its network and via unit-linked contracts. The amount it is reasonable to invest in this FCP will depend on the personal situation of each unit-holder. In determining this amount, each unit-holder must take account of his personal assets, the relevant regulations, his current requirements over an investment period of six months, but also his desire to take risks or, conversely, favour a prudent investment. He is also strongly recommended to diversify his investments sufficiently to avoid exclusive exposure to the risks of this UCITS. The recommended minimum investment term is 6 months. Conditions of determination and appropriation of income: A units: accumulation NL units: accumulation Characteristics of shares or units: A units: units divided into fractions of up to ten thousandths of units and denominated in euro. NL units: whole units denominated in euro. 20

AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A - STATUTAIR

AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A - STATUTAIR AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Conform de Europese normen DEEL A - STATUTAIR Beknopte voorstelling: ISIN-codes: Aandelen van de klasse "A": FR0010202671 (kapitalisatie) Aandelen van de klasse

Nadere informatie

The added value of illiquids investments. Gerard Moerman, Ph.D. Head of Rates, Money Markets and LDI-portfolios

The added value of illiquids investments. Gerard Moerman, Ph.D. Head of Rates, Money Markets and LDI-portfolios The added value of illiquids investments Gerard Moerman, Ph.D. Head of Rates, Money Markets and LDI-portfolios April 5th 2016 Agenda The added value of illiquids investments The fixed income universe is

Nadere informatie

BELANGRIJK BERICHT AAN ALLE AANDEELHOUDERS

BELANGRIJK BERICHT AAN ALLE AANDEELHOUDERS db x-trackers Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Maatschappelijke zetel: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (de Vennootschap ) BELANGRIJK

Nadere informatie

BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING DELTA LLOYD FIXED INCOME UMBRELLA

BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING DELTA LLOYD FIXED INCOME UMBRELLA BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING DELTA LLOYD FIXED INCOME UMBRELLA De ondergetekenden: Delta Lloyd Asset Management N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR

Nadere informatie

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX CORPORATE EVENT NOTICE: Toewijzing van aandelen REED ELSEVIER N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150610_04040_EUR DATUM: 10/06/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM - Change of Issuer name and trading

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC heeft besloten tot een reverse split van haar aandelen nominaal 0.25 GBP in 2.50 GBP

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC heeft besloten tot een reverse split van haar aandelen nominaal 0.25 GBP in 2.50 GBP CORPORATE EVENT NOTICE: Reverse Split THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC LOCATION: Amsterdam NOTICE: AMS_20120601_04180_EUR DATE: 01/06/2012 MARKET: EURONEXT AMSTERDAM Reverse split van 10 oud in 1 nieuw THE

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere)

EDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Seminar 360 on Renewable Energy

Seminar 360 on Renewable Energy Seminar 360 on Renewable Energy Financieren van duurzame energie initiatieven ING Lease (Nederland) B.V. Roderik Wuite - Corporate Asset Specialist - Agenda I 1. Introductie 2. Financiering van duurzame

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Euronext informs the members that the timetable of the corporate event will be as follows:

Euronext informs the members that the timetable of the corporate event will be as follows: CORPORATE EVENT NOTICE: Capital Repayment and Reverse Stock Split KONINKLIJKE AHOLD N.V. LOCATIE: Amsterdam NOTICE: AMS_20140317_01333_EUR DATUM: 17/03/2014 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM Euronext informs the

Nadere informatie

De deeleconomie in België

De deeleconomie in België De deeleconomie in België Definitie omvang potentieel Anthony Baert Conseil Fédéral du Développement Durable 31 mai 2016 De ING International Survey 2 Sharing back to the roots 3 Sharing back to the roots

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209 25 (1996) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 209 A. TITEL Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechische Republiek tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

Euronext informs the members that the timetable of the corporate event will be as follows:

Euronext informs the members that the timetable of the corporate event will be as follows: CORPORATE EVENT NOTICE: Split LOCATION: Amsterdam NOTICE: AMS_20140529_02643_EUR DATE: 29/05/2014 MARKET: EURONEXT AMSTERDAM Euronext informs the members that the timetable of the corporate event will

Nadere informatie

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Financieren van duurzame energie initiatieven ING Auke de Boer- manager ING Groenbank N.V. Agenda I 1. Introductie 2. Financiering duurzame energie initiatieven

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Kapitaalverhoging met voorkeurrecht tot inschrijving WERELDHAVE N.V.

Kapitaalverhoging met voorkeurrecht tot inschrijving WERELDHAVE N.V. CORPORATE EVENT NOTICE: Kapitaalverhoging met voorkeurrecht tot inschrijving WERELDHAVE N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20141201_06101_EUR DATUM: 01/12/2014 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM WERELDHAVE

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017

---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017 ---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017 ------------------------------------------------------------------------------------------- TOEPASSELIJKHEID De algemene voorwaarden

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

OCI N.V. De wijziging van valuta van USD naar EUR op Euronext Amsterdam zal per 28/08/2013 effectief zijn.

OCI N.V. De wijziging van valuta van USD naar EUR op Euronext Amsterdam zal per 28/08/2013 effectief zijn. CORPORATE EVENT NOTICE: Wijziging van valuta OCI N.V. LOCATIE: Amsterdam NOTICE: AMS_20130821_03887_EUR DATUM: 21/08/2013 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM Verwijzend naar het persbericht van 21 /08 /2013 van

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Energie en klimaatverandering als beleggingsthema: the real deals

Energie en klimaatverandering als beleggingsthema: the real deals Energie en klimaatverandering als beleggingsthema: the real deals Jacco Minnaar - Triodos Investment Management 8 juni 2017 Instituut voor Pensioeneducatie 0 Triodos in een oogopslag Triodos Bank Onafhankelijke

Nadere informatie

SAINT-HONORE VIE ET SANTE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN

SAINT-HONORE VIE ET SANTE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN SAINTHONORE VIE ET SANTE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

VAN LANSCHOT N.V. DATUM: 11/03/2015 EURONEXT AMSTERDAM. Assimilation of Structured Note

VAN LANSCHOT N.V. DATUM: 11/03/2015 EURONEXT AMSTERDAM. Assimilation of Structured Note CORPORATE EVENT NOTICE: Assimilatie VAN LANSCHOT N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150311_01776_EUR DATUM: 11/03/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM From 16/03/2015 the 5000 Structured Note (ISIN code

Nadere informatie

DORVAL MANAGEURS EUROPE

DORVAL MANAGEURS EUROPE DORVAL MANAGEURS EUROPE PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL MANAGEURS EUROPE I. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de icbe Naam: Dorval Manageurs Europe Rechtsvorm en lidstaat waar de icbe

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS BEDRIJFSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN ANDERE SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen. Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF (AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF - EUR

Nadere informatie

EasyETF STOXX EUROPE 600

EasyETF STOXX EUROPE 600 EasyETF STOXX EUROPE 600 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAMENVATTING VEREENVOUDIGD PROSPECTUS van EasyETF STOXX EUROPE 600 GEDETAILLEERDE NOTA van EasyETF STOXX EUROPE 600 REGLEMENT VAN HET FONDS van EasyETF

Nadere informatie

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015 Resultaten Derde Kwartaal 2015 27 oktober 2015 Kernpunten derde kwartaal 2015 2 Groeiend aantal klanten 3 Stijgende klanttevredenheid Bron: TNS NIPO. Consumenten Thuis (alle merken), Consumenten Mobiel

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT

CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT GBF conform de Europese normen CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht (fonds commun de placement) Vereevoudigd prospectus CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen ICBE conform de Europese normen SPDR MSCI Europe Consumer Staples SM ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 STS (Code Euronext) ISIN-code: FR0000001745 Classificatie: Internationale DEEL A - STATUTAIRE

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

copyright DJB International

copyright DJB International copyright DJB International copyright DJB International Your Insurance Cy, since 19XX Still going strong copyright DJB International copyright DJB International Directive 2009/138/EC of 25 nov 2009 On

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan)

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Edmond de Rothschild Infrasphere

Edmond de Rothschild Infrasphere Edmond de Rothschild Infrasphere (EdR Infrasphere) Vroeger Infrasphere GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MeM 18 juli 2011 ICBE conform de Europese normen

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen SPDR AEX Index ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 DEEL A - STATUTAIRE BEPALINGEN ICBE conform de Europese normen AEXT (Code Euronext) ISIN-code: FR000001893 Classificatie: Aandelen uit de landen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Multiple issuers. Vanaf 08/09/2014, zullen de ETFs uitgegeven door ishares III plc. uit de notering op EURONEXT AMSTERDAM te vervallen.

Multiple issuers. Vanaf 08/09/2014, zullen de ETFs uitgegeven door ishares III plc. uit de notering op EURONEXT AMSTERDAM te vervallen. CORPORATE EVENT NOTICE: Uit de notering van ETFs Multiple issuers LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR : AMS_20140808_03967_EUR DATUM: 08/08/2014 MARKT : EURONEXT AMSTERDAM Vanaf 08/09/2014, zullen de ETFs uitgegeven

Nadere informatie

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen. Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX UCITS ETF (FR0011020940) waar wij

Nadere informatie

Primavera Optimal Active 1

Primavera Optimal Active 1 Primavera Optimal Active 1 - Jaarverslag 31.12.2012-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2012 Primavera Optimal Active 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van de Primaver Optimal Active 1...2 3.

Nadere informatie

Transparantie onder MiFiD2

Transparantie onder MiFiD2 Transparantie onder MiFiD2 door Bas Dommerholt Wat is transparantie vanuit MiFID? Transparantie gaat niet over de transactierapportage aan toezichthouder. Maar over het publiceren en voor iedereen toegankelijk

Nadere informatie

Aanbevelingen over incentives en contractbepalingen in relatie tot de vergoeding in overeenkomsten tussen pensioenfonds en vermogensbeheerder

Aanbevelingen over incentives en contractbepalingen in relatie tot de vergoeding in overeenkomsten tussen pensioenfonds en vermogensbeheerder Aanbevelingen over incentives en contractbepalingen in relatie tot de vergoeding in overeenkomsten tussen pensioenfonds en vermogensbeheerder Bob Puijn Lid commissie Vermogensbeheer Pensioenfederatie 14

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen. Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX UCITS ETF (FR0011020957) waar wij u hartelijk

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GBF CONFORM DE EUROPESE NORMEN TER BESCHIKKING GESTELD VAN HET PUBLIEK TER GELEGENHEID VAN DE TOELATING OP DE MARKT VAN EURONEXT PARIS SA VAN MAXIMAAL TWEEHONDERD

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht (EdR China) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 12 (1974) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 202 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek tot het

Nadere informatie

Let op! U moet ook de Vragenlijst klantprofiel invullen om uw risicoprofiel te bepalen. Zie de toelichting hieronder.

Let op! U moet ook de Vragenlijst klantprofiel invullen om uw risicoprofiel te bepalen. Zie de toelichting hieronder. OFP BP PENSIOENFONDS BESCHIKBARE PREMIE REGELING NEDERLANDSE SECTIE ( de BP regeling ) OFP BP PENSIOENFONDS DEFINED CONTRIBUTION PLAN DUTCH SECTION ( the DC Plan ) BELEGGINGSSTRATEGIE KEUZEFORMULIER KEUZE

Nadere informatie

SAINT-HONORE GLOBAL HEALTHCARE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL HEALTHCARE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL HEALTHCARE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MeM 1 april 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017.

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017. Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017... 3 HOOFDSTUK II ANDERE BEPALINGEN VOOR HET INTERNE BELEGGINGSFONDS... 6 1. Beheer van het fonds... 6

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS STAATSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten. 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus

Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten. 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus Agenda Inleiding Huidige visie Nederlandse belastingdienst Uitspraak HvJ zaak C-44/11 Deutsche Bank Gevolgen

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1999 Nr. 27

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1999 Nr. 27 57 (1998) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1999 Nr. 27 A. TITEL Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zuid-Afrika

Nadere informatie

SAINT-HONORE CHINE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE CHINE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINTHONORE CHINE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 SAINTHONORE CHINE ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Volledig prospectus CARMIGNAC PROFIL REACTIF

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Financial yearly report YES-DC 2011

Financial yearly report YES-DC 2011 Financial yearly report YES-DC 2011 General meeting of members, February 22 rd 2012 Summary The equity of YES-DC on 2 nd February 2011 was 5.207,57 and we budgeted a difference of about 12,50 less in 2011.

Nadere informatie

EFSI Info-session for the Flemish Region

EFSI Info-session for the Flemish Region EFSI Info-session for the Flemish Region Publieke financiering van infrastructuurprojecten voor transport, ziekenhuizen, onderwijs, water en energie,... Brussels, 14 September 2015 1 Eligibility voor EFSI

Nadere informatie

WOORDENLIJST A Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

Beleggen in valuta. Erasmus Universiteit Rotterdam RiskTec Currency Management. dr Ronald Huisman.

Beleggen in valuta. Erasmus Universiteit Rotterdam RiskTec Currency Management. dr Ronald Huisman. Beleggen in valuta dr Ronald Huisman Erasmus Universiteit Rotterdam RiskTec Currency Management ronaldhuisman@risktec.nl Valutamarkten zijn voorspelbaar In een efficiënte markt - is alle informatie in

Nadere informatie

AMSTERDAM NOTICE No. 12/04

AMSTERDAM NOTICE No. 12/04 EURONEXT DERIVATIVES MARKETS AMSTERDAM NOTICE No. 12/04 ISSUE DATE: 28 February 2012 EFFECTIVE DATE: 8 March 2012 ADJUSTMENT FOR PREMIUM BASED TICK SIZE THRESHOLD TO 5 EUROS FOR THE MOST LIQUID INDIVIDUAL

Nadere informatie

Uiverweg 2-6 SCHIPHOL AIRPORT

Uiverweg 2-6 SCHIPHOL AIRPORT Uiverweg 2-6 SCHIPHOL AIRPORT INFORMATION WITHOUT OBLIGATION Project: Office space in the DC-2 Building. Location: The complex is situated along the highway A4. It is within reach of the bus stop which

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 252

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 252 49 (1995) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1995 Nr. 252 A. TITEL Tweede Protocol bij de op 29 mei 1991 te s-gravenhage ondertekende Overeenkomst tussen het Koninkrijk der

Nadere informatie