AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A - STATUTAIR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A - STATUTAIR"

Transcriptie

1 AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Conform de Europese normen DEEL A - STATUTAIR Beknopte voorstelling: ISIN-codes: Aandelen van de klasse "A": FR (kapitalisatie) Aandelen van de klasse "NL": FR (kapitalisatie) Naam: AXA SPREAD PLUS Juridische vorm: GBF naar Frans recht Compartiment/paraplufonds: NEE/NEE Beheersmaatschappij: AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS Financieel, administratief en boekhoudkundig beheerder: AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS Boekhoudkundig beheerder en middle-office bij volmacht: STATE STREET BANQUE SA Bewaarder: BNP - PARIBAS SECURITIES SERVICES Financieel Commissaris: MAZARS & GUERARD Verdeler: AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS Informatie betreffende de beleggingen en het beheer: Classificatie: geldmarkt-icbe in euro Beheerdoelstelling: De doelstelling van het GBF bestaat erin om over zijn aanbevolen beleggingsduur (beleggingshorizon van ten minste 6 maanden) een beter rendement te behalen dan de EURIBOR-index gekapitaliseerd op 3 maanden plus 30bp. Referentie-index: De referentie-index van het GBF is de EURIBOR gekapitaliseerd op 3 maanden. De EURIBOR of Euro Interbank Offered Rate is het interbancaire tarief dat geboden wordt tussen vooraanstaande banken voor de vergoeding van deposito's in de eurozone. Aangezien de ICBE geen indexbeheer hanteert, kunnen de prestaties van de ICBE aanzienlijk afwijken van de referentie-index. Beleggingsstrategie: 1. Gebruikte strategieën: Het beheer bestaat er voornamelijk in om verschillende beleggingsstrategieën en/of arbitragetechnieken toe te passen op de belangrijkste rente- en kredietmarkten van de lidstaten van de OESO, uitgedrukt in euro of in een andere valuta. In geval van een positie in effecten die in een andere valuta zijn uitgedrukt dan de euro, wordt het wisselkoersrisico afgedekt. 1

2 De strategie van het GBF is - met inachtneming van een minimum en maximum van 0 tot 0,5 voor wat de gevoeligheid ten aanzien van het renterisico betreft - i) het dynamische beheer, hetzij direct, hetzij via financiële termijninstrumenten (in het bijzonder kredietderivaten), van een portefeuille van kredieteffecten (Euro Medium Term Notes, effecten die het resultaat zijn van effectisering, obligaties, geldmarktinstrumenten,...) van vooraanstaande emittenten die voor aankoop over een Investment Grade - rating beschikken (d.w.z. waarvoor het risico dat de emittent in gebreke blijft gering is) of die naar het oordeel van de beheermaatschappij vergelijkbare kenmerken vertonen, ii) en gebruik te maken van arbitragemogelijkheden toegespitst op het kredietrisico van de emittenten. Het beheerteam bepaalt volledig naar eigen goeddunken en al naargelang zijn eigen verwachtingen de spreiding van het GBF tussen de verschillende bovenvermelde strategieën. Ook de positie in emittenten wordt bepaald volgens de micro- en macro-economische vooruitzichten van de beheermaatschappij (groeiniveau, niveau van de schuldenlast, niveau van de inflatie...) en op basis van de resultaten van het kredietonderzoek naar emittenten (analyse op basis van kwantitatieve gegevens zoals omzet, schuldenlast etc., of kwalitatieve gegevens zoals notering, kwaliteit van het management van de emittenten). Financiële termijninstrumenten worden gebruikt binnen de limiet van één maal de nettoactiva. Deze instrumenten kunnen worden ingeschakeld om de portefeuille een positie of overwogen positie te bezorgen ten aanzien van het kredietrisico of te beschermen tegen het risico dat bepaalde emittenten in gebreke blijven (contracten voor de aankoop of verkoop van beschermingen via kredietderivaten op een of meerdere emittenten, of op indices), om de gevoeligheid van de portefeuille ten aanzien van het renterisico in de hand te houden, ofwel als dekking voor de risico's die gepaard gaan met de rentevoeten of om een positie of een overwogen positie in te nemen ten aanzien van de renterisico's en/of bepaalde van hun parameters of onderdelen. Financiële termijninstrumenten kunnen eveneens worden gebruikt om te profiteren van de kenmerken (in het bijzonder qua liquiditeit en prijs) van deze instrumenten ten opzichte van de financiële instrumenten waarin het GBF direct belegt, of om aanpassingen door te voeren als gevolg van inschrijvingen en terugkopen zodat de positie of de dekking in overeenstemming met de hierboven vermelde gevallen kan worden gehandhaafd. De ICBE kan tot 10% van zijn activa houden in deelbewijzen of aandelen van Franse of Europese gecoördineerde ICBE's met als doel een positie te verkrijgen in verscheidene aandelenklassen, gebruikmakend van de expertise van gespecialiseerde beheerteams, en de liquide middelen te beleggen via geldmarkt-icbe's. De ICBE kan eveneens beleggen in deelbewijzen of aandelen van ICBE's, ICB's of beleggingsfondsen. Alle gebruikte instrumenten worden vermeld in de gedetailleerde nota. Overigens worden de liquide middelen van het GBF belegd met het oog op liquiditeit, veiligheid en rendement. Ze worden enerzijds beheerd door de aankoop van Franse geldmarktinstrumenten en van effecten uitgegeven op buitenlandse geldmarkten en uitgedrukt in euro of in een andere valuta, die al dan niet op een gereglementeerde markt worden verhandeld, en anderzijds door de tijdelijke verkoop of aankoop van effecten. Alle gebruikte activa worden vermeld in de gedetailleerde nota. Risicoprofiel: Uw geld zal hoofdzakelijk worden belegd in financiële instrumenten geselecteerd door de beheermaatschappij. Deze instrumenten ondergaan de ontwikkelingen en wisselvalligheden van de markt. Algemene opmerking: Het risicoprofiel van het GBP is afgestemd op een beleggingshorizon van meer dan 6 maanden. Net als bij elke andere financiële belegging moeten potentiële beleggers zich bewust zijn van het feit dat de waarde van de activa van de ICBE afhankelijk is van de marktschommelingen en bijgevolg sterk kan variëren (naargelang de politieke, economische en beurssituatie of de specifieke situatie van de emittenten). Blootstelling aan het aandelenrisico is verboden. 2

3 De vereffeningswaarde van deze ICBE zou regelmatig moeten stijgen aangezien de ICBE een geldmarktfonds is. De Beheermaatschappij garandeert de inschrijvers echter niet dat zij geen verliezen zullen lijden door hun belegging in deze ICBE. Beleggers krijgen het belegde kapitaal mogelijk niet volledig terug. Door een belegging in het GBF wordt de houder voornamelijk blootgesteld aan de hieronder beschreven risico's. De onderstaande opsomming is niet volledig: de beleggers moeten het risico van elke belegging analyseren en zich een eigen oordeel vormen. 1 Het renterisico: Het renterisico is het risico op een schommeling van de rentevoeten, wat een invloed heeft op de obligatiemarkten. De prijs van een obligatie evolueert bijvoorbeeld doorgaans omgekeerd evenredig met de rentevoeten. De ICBE is voornamelijk belegd in geldmarktinstrumenten. In geval van een stijging van de rentevoeten kan de waarde van de belegde vastrentende activa dalen. 2 - Kredietrisico: Indien de emittenten van bedrijfsobligaties in gebreke blijven of indien hun kwaliteit achteruitgaat (bijvoorbeeld een daling van hun notering), kan de waarde van de schuldeffecten waarin de ICBE is belegd, dalen. 3 Risico's in verband met kredietderivaten: Indien er gebruik wordt gemaakt van kredietderivaten, zijn de prestaties van het GBF direct gekoppeld aan het voorkomen van kredietgebeurtenissen met een invloed op de onderliggende instrumenten bij transacties die over-the-counter worden verricht. Het GBF kan, zowel via directe beleggingen als via beleggingen in financiële termijninstrumenten met de kenmerken van kredietderivaten, tot 200% van zijn activa blootstellen aan het kredietrisico. Dit brengt het risico met zich mee dat de vereffeningswaarde van de ICBE aanzienlijker en sneller daalt dan die van de markten waarin de ICBE is belegd. 4 Risico's in verband met het discretionaire beheer: De discretionaire beheerstijl is gebaseerd op de verwachte ontwikkeling van de rentemarkten. De prestaties van de ICBE zijn dus afhankelijk van de verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van de rentecurve door de beheerder. Aangezien het een discretionair beheer betreft, bestaat het risico dat de beheerder deze ontwikkeling slecht inschat. Het is mogelijk dat het rendement van de ICBE niet overeenkomt met de doelstellingen. 5 - Risico gekoppeld aan de activa die het resultaat zijn van effectisering: De aandacht van de inschrijver wordt gevestigd op het feit dat de ICBE kan gebruikmaken van effecten die het resultaat zijn van effectisering (ABS, MBS, CDO ). Wat dit type actief betreft, loopt de ICBE een risico dat samengaat met de economische situatie van een geografisch gebied en/of een sector. Raadpleeg de gedetailleerde nota voor meer informatie over de risico's. Betrokken inschrijvers en profiel van de gemiddelde belegger: Aandelen van de klasse "A": elke inschrijver, en vooral de beleggers, die willen deelnemen aan de ontwikkeling van de monetaire markten en die tegelijk hun belegging veilig willen stellen. Aandelen van de klasse "NL": voorbehouden voor AXA NL voor de commercialisering in zijn netwerk en via contracten in rekeneenheden. Het bedrag dat redelijkerwijs kan belegd worden in dit fonds is afhankelijk van de persoonlijke situatie van elke houder. Om dit bedrag te bepalen moet elke belegger rekening houden met zijn persoonlijke vermogen, de geldende reglementering en zijn huidige behoeften over een beleggingshorizon van ten minste 6 maanden, maar ook met de mate waarin hij risico's wil nemen of integendeel een voorzichtige belegging wil 3

4 verzekeren. Er wordt ook sterk aanbevolen om de beleggingen voldoende te diversifiëren, zodat ze niet alleen worden blootgesteld aan de risico's van deze ICBE. De aanbevolen minimale beleggingsduur bedraagt meer dan 6 maanden. Informatie over kosten, provisies en belastingen: Kosten en provisies: Instap- en uitstapprovisies: De instap- en uitstapprovisies komen bovenop de inschrijvingsprijs die wordt betaald door de belegger of worden afgehouden van de terugbetalingsprijs. De provisies voor de ICBE moeten de kosten compenseren die de ICBE draagt om de toevertrouwde activa te beleggen of te verkopen. De niet-verworven provisies komen toe aan de beheermaatschappij, de verdeler, enz. Kosten ten laste van de belegger bij inschrijvingen en terugkopen (houders van aandelen van de klasse "A" of "NL") Grondslag Barema Instapprovisie niet verworven voor de ICBE Instapprovisie verworven voor de ICBE Uitstapprovisie niet verworven voor de ICBE Uitstapprovisie verworven voor de ICBE Operationele kosten en beheerkosten: Vereffeningswaarde x aantal deelbewijzen Vereffeningswaarde x aantal deelbewijzen Vereffeningswaarde x aantal deelbewijzen Vereffeningswaarde x aantal deelbewijzen Maximumtarief: 1% Nihil Nihil Nihil Hiertoe behoren alle kosten die rechtstreeks aan de ICBE worden gefactureerd, met uitzondering van de transactiekosten. De transactiekosten omvatten de kosten voor tussenpersonen (makelaardij, beursbelasting enz.) en in voorkomend geval de transactieprovisie, die met name kan worden ontvangen door de bewaarder en de beheermaatschappij. De operationele kosten en beheerkosten kunnen worden vermeerderd met: resultaatsprovisies. Deze worden als beloning toegekend aan de beheermaatschappij als de ICBE haar doelstellingen heeft overtroffen. Ze worden gefactureerd aan de ICBE; transactieprovisies gefactureerd aan de ICBE; een deel van de inkomsten uit tijdelijke aankopen en verkopen van effecten. Voor meer details over de daadwerkelijk aan de ICBE gefactureerde kosten kunt u terecht in deel B van het vereenvoudigd prospectus. 4

5 AANDELEN VAN DE KLASSE "A" Kosten gefactureerd aan de ICBE Operationele en beheerkosten, taksen en belastingen inbegrepen (inclusief alle kosten behalve transactiekosten, resultaatsprovisie en kosten gekoppeld aan beleggingen in ICBE's of beleggingsfondsen) Resultaatsprovisie Variabele kosten Van toepassing vanaf de oprichtingsdatum van het fonds Referentieperiode: De eerste referentieperiode begint op de dag waarop het fonds is opgericht en eindigt op de laatste beursdag van de maand december Elke volgende referentieperiode stemt overeen met het boekjaar. Dienstverleners transactieprovisies ontvangen: die Grondslag Nettoactiva Positief verschil tussen het rendement van de ICBE en de referentie-index van ten minste 30 basispunten Berekeningsmethode: Het verschuldigde bedrag van de variabele beheerkosten wordt berekend op elke vereffeningswaarde.. Barema Maximumtarief: 0,50% Deze kosten worden rechtstreeks geboekt op de resultatenrekening van het fonds Verdelingspercentage: 25% Er wordt een verdeling van het gerealiseerde rendement boven dat van de referentie-index van het fonds voorzien ten gunste van de beheermaatschappij, volgens de voorwaarden beschreven in de gedetailleerde nota. Bedrag: Bewaarder Afhouding bij elke transactie maximaal 50 all-in. De beheermaatschappij maximaal 3,5 basispunten 5

6 AANDELEN VAN DE KLASSE "NL" Kosten gefactureerd aan de ICBE Operationele en beheerkosten, taksen en belastingen inbegrepen (inclusief alle kosten behalve transactiekosten, resultaatsprovisie en kosten gekoppeld aan beleggingen in ICBE's of beleggingsfondsen) Resultaatsprovisie Variabele kosten Van toepassing vanaf de oprichtingsdatum van het fonds Referentieperiode: De eerste referentieperiode begint op de dag van de creatie van het nieuwe aandeel en eindigt op de laatste beursdag van de maand december Elke volgende referentieperiode stemt overeen met het boekjaar. Dienstverleners transactieprovisies ontvangen: die Grondslag Nettoactiva Positief verschil tussen het rendement van de ICBE en de referentie-index van ten minste 30 basispunten Berekeningsmethod Het verschuldigde bedrag van de variabele beheerkosten wordt berekend op elke vereffeningswaarde.. Barema Maximumtarief: 0,50% Deze kosten worden rechtstreeks geboekt op de resultatenrekening van het fonds Bedrag: Bewaarder Afhouding bij elke transactie maximaal 50 all-in. De beheermaatschappij maximaal 3,5 basispunten Tijdelijke aankoop en verkoop van effecten: Voor repotransacties en voor effectenleningen kan de vergoeding verdeeld worden tussen de ICBE en de beheermaatschappij. Provisies in natura: De beheermaatschappij heeft soft-commissieakkoorden afgesloten met enkele Franse en buitenlandse makelaars. Overeenkomstig deze akkoorden hanteren de makelaars informatiehulpmiddelen die ook door de beheerders worden gebruikt bij het uitoefenen van hun vak. Meer informatie vindt u in het jaarverslag van de ICBE. Belastingen: belastingstelsel van de ICBE's Als de inschrijving op de deelbewijzen van het GBF gebeurt op basis van de inschrijving op een levensverzekeringscontract, is het belastingstelsel van de levensverzekeringscontracten van toepassing op de inschrijvers. 6

7 Deze informatie is geen vervanging voor informatie die wordt verkregen in het kader van een individueel fiscaal advies. Waarschuwing: Het belastingstelsel dat van toepassing is op de door de ICBE uitgekeerde sommen of op de latente of gerealiseerde meer- of minderwaarden van de ICBE, hangt af van de fiscale bepalingen die van toepassing zijn op de specifieke situatie van de belegger en/of van het rechtsgebied waarin de fondsen beleggen. Houders die twijfels hebben over hun fiscale situatie, raden we aan een fiscaal adviseur te raadplegen. Commerciële informatie: Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop: De bewaarder neemt dagelijks tot 12 uur inschrijvings- en terugkooporders aan die worden uitgevoerd op basis van de volgende vereffeningswaarde (dus tegen een onbekende koers). De inschrijvings- en terugkoopaanvragen worden gecentraliseerd bij BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS), op het volgende adres: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS), 66 rue de la Victoire F Parijs Initiële vereffeningswaarde van de aandelen van de klasse "A": Initiële vereffeningswaarde van de aandelen van de klasse "NL": 100 Minimumbedrag van de eerste inschrijving voor de houders van aandelen van de klasse "A": Nihil. Minimumbedrag van de eerste inschrijving voor de houders van aandelen van de klasse "NL": Nihil. Modaliteiten voor de overgang van één aandelenklasse naar een andere: de nieuwe aandelenklasse is uitsluitend voorbehouden voor AXA NL. Decimalisering: Aandelen van de klasse "A": aandelen deelbaar tot een tienduizendste, uitgedrukt in euro. Aandelen van de klasse "NL": aandelen volledig uitgedrukt in euro. Afsluitingsdatum van het boekjaar: laatste beursdag van Parijs in december. Afsluitingsdatum van het eerste boekjaar: laatste beursdag van Parijs in december Bestemmingen van het resultaat: Aandelen van de klasse "A": kapitalisatie Aandelen van de klasse "NL": kapitalisatie Datum en periodiciteit voor de berekening van de vereffeningswaarde: dagelijks De vereffeningswaarde zal niet worden bepaald of gepubliceerd op beursdagen die op wettelijke feestdagen vallen. De referentiebeurskalender is die van Euronext Parijs. Plaats en voorwaarden voor publicatie of communicatie van de vereffeningswaarde: kantoren van de beheermaatschappij en de verdeler. 7

8 Munteenheid van de deelbewijzen: ISIN-codes Categorieën Bestemming Betrokken Initiële Munteenheid Minimumbedrag Decimalisering voor rechten van van de inschrijvers vereffeningswaarde de eerste deelneming inkomsten inschrijving FR A Kapitalisatie Alle inschrijvers Euro Euro Nihil Tienduizendsten FR NL commercialisering in zijn netwerk en via contracten in rekeneenheden. Kapitalisatie Voorbehouden voor AXA NL voor de 100 Euro Euro Nihil Volledige aandelen Oprichtingsdatum: Dit GBF werd erkend door de Autorité des Marchés Financiers op 19 april Het werd opgericht op 12 mei Bijkomende informatie: Het volledige prospectus van de ICBE en de laatste jaarlijkse en periodieke documenten worden verstuurd binnen een termijn van één week na eenvoudige schriftelijke aanvraag door de houder aan (postadres): AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS Cœur Défense Tour B - La Défense 4 100, Esplanade du Général de Gaulle F PARIS LA DEFENSE CEDEX Tel.: +33 (0) Deze documenten zijn eveneens beschikbaar op de website Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS Cœur Défense Tour B - La Défense 4 100, Esplanade du Général de Gaulle F Courbevoie of surfen naar de website: Publicatiedatum van het prospectus: 2 juni 2008 De website van de A.M.F. (www.amf-france.org) bevat aanvullende informatie over de lijst van de reglementaire documenten en alle bepalingen betreffende de bescherming van de beleggers. Dit vereenvoudigd prospectus moet vóór de inschrijving aan de inschrijvers worden overhandigd. 8

9 DEEL B STATISTIEKEN Rendement van de ICBE op 31 december 2007: Aandeel NL GBF 31/12/2007 Rendement van Axa Spread Plus van 2006 tot ,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% -0,50% -1,00% -1,50% PERF NETTE 3,14% -0,96% Rendement op jaarbasis 1 jaar 3 jaar 5 jaar AXA Spread Plus -0.96% % Euribor 3 mois capi. 4.40% - - De prestatieberekening gebeurt netto van de beheersvergoeding rekening houden met de herbelegging van de nettocoupons (indien van toepassing) WAARSCHUWING EN EVENTUELE OPMERKINGEN Prestaties uit het verleden voorspellen dan ook geen toekomstige prestaties Prestaties zijn niet constant in de tijd.. De referentie indicatoren van deel A en deel B van het prospectus kunnen verschillend zijn indien er een wijziging van deze referentie indicator heeft plaatsgevonden tijdens het jaar van publicatie van de prestaties. 9

10 Voorstelling van de kosten ten laste van de ICBE gedurende het boekjaar afgesloten op 31/12/2006: Operationele kosten en beheerkosten 0% Kosten van beleggingen in andere ICBE's of beleggingsfondsen Deze kosten worden bepaald: - op basis van de kosten in verband met de aankoop van ICBE's en beleggingsfondsen - na aftrek van de retrocessie door de beheermaatschappij van de beleggende ICBE 0% 0% 0% Overige kosten gefactureerd aan de ICBE Deze kosten omvatten: - resultaatsprovisies - transactieprovisies 0% 0% 0% Totaal gefactureerd aan de ICBE in de loop van het laatste afgesloten boekjaar 0% De operationele kosten en beheerkosten: Deze kosten dekken alle kosten die rechtstreeks aan de ICBE zijn gefactureerd, met uitzondering van de transactiekosten en eventueel de resultaatsprovisie. De transactiekosten omvatten de bemiddelingskosten (makelaardij, beursbelastingen ) en de transactieprovisie (zie verder). De operationele kosten en beheerkosten omvatten meer bepaald de kosten voor het financiële beheer en het administratieve en boekhoudkundige beheer, de bewaarkosten, de depotkosten en de controlekosten. Kosten voor de aankoop van ICBE's en/of beleggingsfondsen: Bepaalde ICBE's beleggen in andere ICBE's of in beleggingsfondsen naar buitenlands recht (doel-icbe's). Door de aankoop en het houden van een doel-icbe (of van een beleggingsfonds) is de kopende ICBE onderworpen aan de volgende twee types kosten: - de inschrijvings-/terugkoopprovisies. Het deel van deze provisies verworven voor de doel-icbe wordt bij de transactiekosten gevoegd en is hier dus niet meegerekend; - rechtstreeks aan de doel-icbe gefactureerde kosten, die indirecte kosten vormen voor de kopende ICBE. In sommige gevallen kan de kopende ICBE retrocessies onderhandelen, dat wil zeggen kortingen op bepaalde van deze kosten. Deze kortingen verminderen het kostentotaal dat de kopende ICBE daadwerkelijk draagt. Andere kosten gefactureerd aan de ICBE: andere kosten die kunnen worden gefactureerd aan de ICBE zijn: - transactieprovisies. De transactieprovisie wordt de ICBE aangerekend bij elke portefeuilleverrichting. Het volledige prospectus verschaft meer details over deze provisie. De beheermaatschappij kan deze provisie ontvangen volgens de voorwaarden vermeld in deel A van het vereenvoudigde prospectus. We vestigen de aandacht van de belegger op het feit dat deze andere kosten sterk kunnen variëren van jaar tot jaar en dat de hierin voorgestelde cijfers die van het vorige boekjaar zijn. 10

11 Informatie over de transacties in de loop van het boekjaar afgesloten op 31/12/2006: Niet van toepassing De transacties tussen de beheermaatschappij voor rekening van de ICBE's die ze beheert en de verbonden ondernemingen vertegenwoordigden op het totaal van de transacties van dit boekjaar: Activaklassen Aandelen Schuldbewijzen Transacties NVT NVT WAARSCHUWING EN EVENTUELE OPMERKINGEN Deel B van het vereenvoudigde prospectus wordt elk jaar bijgewerkt, acht werkdagen na de algemene vergadering voor SICAV's, of binnen 3 en een halve maand na de afsluiting van het boekjaar voor GBF's. Met uitzondering van de cijfergegevens over de rendementen zijn de cijfers gecontroleerd door de financiële controleur. AXA Spread Plus I General characteristics: I - 1 Form of the UCITS: DETAILED MEMORANDUM Name: AXA Spread Plus Legal status and member-state in which the UCITS has been established: FCP governed by French law Date formed and stipulated term: 12 May 2005, for a term of 99 years. Fund overview: ISIN Codes Unit classes Allocation of income Target Subscribers Initial net asset value Base currency Minimum initial subscription amount Decimalisation FR A Accumulation All subscribers Euro None ten thousandths of units FR AXA NL Accumulation Reserved for AXA NL for distribution within its network and via unitlinked contracts 100 Euro None Whole units Address for obtaining the latest annual report and semi-annual statement: The latest annual and semi-annual documents will be issued within one week of a simple written request to this effect submitted by the holder to the following (postal address): AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS Cœur Défense Tour B - La Défense 4 100, Esplanade du Général de Gaulle F PARIS LA DEFENSE CEDEX Tel.: + 33 (0)

12 For additional information, please contact AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS at the address indicated above or access the following web site: I - 2 Players: Management company: AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS, portfolio management company, Cœur Défense Tour B - La Défense 4 100, Esplanade du Général de Gaulle F Courbevoie, approved by the French Financial Markets Authority (AMF) under authorisation n GP dated 7 April Keeper and custodian: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS), Société Anonyme 3, rue d Antin F Paris Cedex 02/ Postal address: 66 rue de la Victoire, F Paris. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS) is a credit institution approved by the CECEI (Comité des Etablissements de Crédit des Entreprises d Investissement). This institution also acts as book-runner for the FCP for the purposes of issue and centralisation (postal address: 66, rue de la Victoire, - F Paris). 12

13 Auditor: MAZARS & GUERARD Exaltis - 61, rue Henri Regnault Courbevoie. Promoter: AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS, Portfolio Management Company, Cœur Défense Tour B La Défense 4-100, Esplanade du Général de Gaulle, F Courbevoie. Additional information is available on the following website: AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS may delegate the marketing of FCP units to third parties duly authorised by it. As the FCP is registered with Euroclear France, its units may be subscribed or redeemed via financial intermediaries not known to the Management Company. Financial, Administration and Accounts Manager: AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS, Portfolio Management Company, registered office at Cœur Défense Tour B La Défense 4-100, Esplanade du Général de Gaulle, F Courbevoie, as approved by the AMF under no. GP on 7 April 1992, will manage the financial, administrative, accounting and middle-office functions of the FCP. AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS delegates the FCP accounting & middle office functions to: STATE STREET BANQUE SA, société anonyme, situated at Défense Plaza 23 25, rue Delarivière Lefoullon Paris La Défense Cedex, entered in the Paris Trade and Companies Register as no STATE STREET BANQUE SA is a subsidiary of STATE STREET BANQUE. STATE STREET BANQUE is a credit institution approved by the CECEI (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprise d Investissement) on 28 February 1997 and by the Conseil des Marchés Financiers (subsequently the AMF, French Financial Markets Authority) on 21 July 1997 under authorisation no. GP AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS does not delegate the FCP s financial management and administrative functions. II Conditions of operation and management II 1 General characteristics: Characteristics of the units: ISIN Codes: A units: FR (accumulation) NL units: FR (accumulation) Nature of rights attached to the class of units: each unit-holder has a co-ownership right on the FCP assets proportionate to the number of units held. Entry in a register or liabilities accounting procedure: all units are in bearer form. There is therefore no requirement to keep a register. The issue account is maintained by BNP- PARIBAS SECURITIES SERVICES (custodian). Voting rights: given that the FCP is a co-ownership of transferable securities, no voting rights are attached to units held. The FCP is managed by the management company on the unit-holder s behalf. 13

14 However, any changes in the operation of the FCP are notified to unit-holders individually, in the press or by any other means in accordance with Instruction of 25 January 2005 and any subsequent amendments. Form of units: bearer. Decimalisation: A units: units divided into fractions of up to ten thousandths of units and denominated in euro. NL units: whole units denominated in euro. Year-end: last trading day in December on the Paris stock exchange. The first accounting year will end on the last trading day in December 2005 on the Paris stock exchange. Applicable tax regime: The FCP shall be subject to the general tax regime applicable to UCITS. The tax regime applicable to dividends and realised or unrealised gains or losses shall depend on the legal status and fiscal residence of investors. If the subscription of FCP units falls within the scope of a life assurance policy, subscribers shall be subject to the tax regime applicable to life assurance policies. This information is not intended to substitute information provided within the scope of a personal tax consultation. II 2 Specific provisions: Classification: Monetary euro UCITS Investment objective: The FCP s objective is to outperform the EURIBOR 3 months capitalised index plus 30bp, over the recommended investment period (investment horizon of a minimum of 6 months). Benchmark indicator: The FCP s benchmark indicator is the EURIBOR 3 months capitalised index. The EURIBOR 3 months capitalised index is calculated on the basis of the EURIBOR. The EURIBOR or European Interbank Offered Rate is the interbank rate offered among prime banks for the remuneration of deposits in the euro zone. The EURIBOR is calculated by taking a daily average of offered rates on 13 maturities notified by a panel of 57 of the most active banks in the euro zone. It is calculated on a 360-day basis and published at 11 a.m., providing that at least 50% of the panel banks have actually contributed. The average is taken after elimination of 15% of the extreme quotations (the eliminated number is always rounded upwards or downwards) and expressed in the form of three decimals. Given that management of the UCITS is not indexed, the performance of the UCITS may differ significantly from the benchmark indicator. 14

15 Investment strategy: 1. On the strategies used: The strategy primarily involves the implementation of a number of investment and/or arbitrage strategies on leading bond and lending markets of OECD member-states, denominated in euro or other currencies. In the event of exposure on stock denominated in currencies other than the euro, the foreign exchange risk will be covered. The strategy adopted by the FCP - observing an interest rate sensitivity range of between 0 and involves i) dynamic management, directly or through the use of forward financial instruments (in particular credit derivatives), of a portfolio of quality credit instruments meeting the Investment Grade category on purchase or presenting similar characteristics in the view of the management company, ii) and the availing of arbitrage opportunities centred on issuer credit risks. According to the rating agencies, issuers of Investment Grade rating correspond to a rating of between AAA and BBB- on the Standard and Poors scale or AAA and Baa3 on the scale applied by Moody s or equivalent rating produced by other rating agencies. From this perspective, the management team may opportunistically implement the strategies described below, on the understanding that the allocation of the FCP among the following strategies is decided on an entirely discretionary basis in line with their forecasts: 1. Credit-centred investment strategies: Active management of the issuer credit risk through a credit allocation and issuer selection based on a discretionary management process combined with a search for prime papers. Selection and allocation are based on the micro and macro economic forecasts of the management company (growth level, level of deficits, inflation level, etc.) and recommendations arising from credit research on issuers (micro and macro economic analysis based on essential data (quantitative (sales, indebtedness, etc.) or qualitative data (rating, management qualities, etc.)). Strategy of positioning on the issuer credit curve: strategy of investment on an issuer s credit curve through discretionary selection of the investment maturity. Credit and sector allocation strategies through the implementation of strategies centred on the relative value of credit instruments and/or sectors of all kinds, or between sectors. 2. Strategies involving exposure to or hedging against the issuer credit risk through the use of futures financial instruments, and in particular credit derivatives (CDS ): Strategy involving the purchase or sale of protection through credit derivatives on one or more issuers or reference entities, intended, in the event of sale of protections, to expose the portfolio to credit risks and, in the case of purchase of protections, to guard against or anticipate deterioration in one or more issuers or reference entities. These transactions, entered into in the interests of the attainment of investment objectives, are essentially exchange contracts based on the risk of default ( credit default swaps", "first-to-default" or "first loss basket"), on the credit margin ("credit spread forward", "credit spread options") and exchange contracts on total return ("total return swap"). 3. Arbitrage strategies centred on the issuer credit risk, in particular through the use of futures financial instruments, and specifically credit derivatives (CDS ): - Arbitrage on the curve of a single issuer - Arbitrage between sectors of all kinds, or between an issuer and his sector - Arbitrage between different investment media of a single issuer 15

AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A - STATUTAIR

AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A - STATUTAIR AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Conform de Europese normen DEEL A - STATUTAIR Beknopte voorstelling: ISIN-codes: Aandelen van de klasse "A": FR0010202671 (kapitalisatie) Aandelen van de klasse

Nadere informatie

BNP PARIBAS FUND II N.V.

BNP PARIBAS FUND II N.V. BNP PARIBAS FUND II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aandeelhouders en overige vergadergerechtigden van

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINTHONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE BRESIL ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 23 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Volledig prospectus CARMIGNAC PROFIL REACTIF

Nadere informatie

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD SAINTHONORE US VALUE & YIELD (vroeger AMERIQUE RENDEMENT) GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE US VALUE & YIELD Conform

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PATRIMOINE Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus December 2011 1 Categorieen van deelnemingsrechten

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

DORVAL MANAGEURS EUROPE

DORVAL MANAGEURS EUROPE DORVAL MANAGEURS EUROPE PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL MANAGEURS EUROPE I. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de icbe Naam: Dorval Manageurs Europe Rechtsvorm en lidstaat waar de icbe

Nadere informatie

PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD)

PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD) PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD) Waarschuwing: CFD s zijn speculatieve producten met hefboomwerking die kunnen leiden tot een volledig en zelfs een groter verlies dan het oorspronkelijk belegde

Nadere informatie

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS PaL 04 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD)

PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD) PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD) Waarschuwing: CFD zijn speculatieve producten met hefboomwerking die kunnen leiden tot een volledige en zelfs een groter verlies dan het oorspronkelijke kapitaal,

Nadere informatie

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Codeis Securities S.A. (LU) Sustainable Switch Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde

Nadere informatie

CARMIGNAC COURT TERME

CARMIGNAC COURT TERME Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC COURT TERME ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 04 June 2015 SG Issuer Issue of USD 10 000 000 Notes due 12/07/2021 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the Debt Instruments Issuance Programme PART A CONTRACTUAL

Nadere informatie

EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GBF CONFORM DE EUROPESE NORMEN TER BESCHIKKING GESTELD VAN HET PUBLIEK TER GELEGENHEID VAN DE TOELATING OP DE MARKT VAN EURONEXT PARIS SA VAN MAXIMAAL TWEEHONDERD

Nadere informatie

SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note

SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note JULI 2015 SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Deze brochure moet worden gelezen samen met de definitieve voorwaarden van het product. PRODUCTAANBOD DOOR SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVANTE BANKING BELGIË Met SG

Nadere informatie

RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS VIERDE KWARTAAL EN BOEKJAAR 2007.

RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS VIERDE KWARTAAL EN BOEKJAAR 2007. PERSMEDEDELING Contactpersoon: Alain Pronost, CFO Tel.: + 33 6 62 60 56 51 RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS VIERDE KWARTAAL EN BOEKJAAR 2007. Pompey, (Frankrijk), 13 februari 2008 GLOBAL GRAPHICS SA (Euronext:

Nadere informatie

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep SG Issuer (LU) Finvex Minimum Yield USD Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van minimaal 112% (1) van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

Studio 100 NV. (company incorporated with limited liability in Belgium (naamloze vennootschap/société anonyme)) Public offer in Belgium

Studio 100 NV. (company incorporated with limited liability in Belgium (naamloze vennootschap/société anonyme)) Public offer in Belgium Studio 100 NV (company incorporated with limited liability in Belgium (naamloze vennootschap/société anonyme)) Public offer in Belgium 3.35 % Fixed Rate Bonds due 23 June 2022 Issue Price: 101.875% Redemption

Nadere informatie

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Société Générale (France) CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8,5 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Emittent: SG Issuer (Website Basisprospectus: http://prospectus.socgen.com)

SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Emittent: SG Issuer (Website Basisprospectus: http://prospectus.socgen.com) SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Emittent: SG Issuer (Website Basisprospectus: http://prospectus.socgen.com) Doelpubliek: Dit product richt zich tot beleggers die over voldoende ervaring en kennis

Nadere informatie

VOORWOORD. Arjan de Boer

VOORWOORD. Arjan de Boer VOORWOORD Arjan de Boer De laatste jaren is er veel te doen geweest over hedge funds. Maar wat zijn hedge funds eigenlijk? De klassieke definitie van een hedge funds is: a privately organized, pooled investment

Nadere informatie

11 JULY 2014. argen-x N.V. INSIDER TRADING POLICY

11 JULY 2014. argen-x N.V. INSIDER TRADING POLICY 11 JULY 2014. argen-x N.V. INSIDER TRADING POLICY CONTENT OF THE INSIDER TRADING POLICY INTRODUCTION...3 CHAPTER I SCOPE AND DEFINITIONS...3 1. DEFINITIONS...3 2. SCOPE...3 CHAPTER II GENERAL PROHIBITIONS...3

Nadere informatie

RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS TWEEDE KWARTAAL EN EERSTE SEMESTER 2006.

RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS TWEEDE KWARTAAL EN EERSTE SEMESTER 2006. PERSMEDEDELING Contactpersonen: Johan Volckaerts, CEO Tel.: + 32 2 647 80 70 Alain Pronost, CFO Tel: + 33 6 62 60 56 51 RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS TWEEDE KWARTAAL EN EERSTE SEMESTER 2006. Pompey, (Frankrijk),

Nadere informatie