TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/"

Transcriptie

1 TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 6222 PH Maastricht, Kruisdonk 66, ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel voor Limburg onder dossiernummer , hierna te noemen: "de Verkrijgende Vennootschap"; Playhouse Group N.V., a public company, with statutory seat in Amsterdam, having its registered office at 6222 PH Maastricht, Kruisdonk 66, filed with the Trade Register of the Chamber of Commerce for Limburg, under number , hereinafter referred to as: "the Acquiring Company"; in aanmerking nemende: whereas: dat de Verkrijgende Vennootschap en PlayJack N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 5582 LA Waalre, Laan van Diepenvoorde 3, ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel voor Brabant onder dossiernummer , hierna te noemen: "de Verdwijnende Vennootschap", het voornemen hebben te fuseren in de zin van Titel 7 Boek 2 Burgerlijk Wetboek en wel in dier voege dat de Verkrijgende Vennootschap het gehele vermogen van de Verdwijnende Vennootschap onder algemene titel verkrijgt en waarbij de Verdwijnende Vennootschap ophoudt te bestaan. De Verkrijgende Vennootschap en de that the Acquiring Company and PlayJack N.V., a public company, with statutory seat in Amsterdam, having its registered office at 5582 LA Waalre, Laan van Diepenvoorde 3, filed with the Trade Register of the Chamber of Commerce at Amsterdam, under number , hereinafter referred to as: "the Company Ceasing to Exist", intend to merge in accordance with Title 7 of Book 2 of the Dutch Civil Code, whereby all assets and liabilities of the Company Ceasing to Exist shall transfer to the Acquiring Company under operation of law, whereby the Company Ceasing to Exist, Ceases to exist. The Acquiring Company and the Company Ceasing to Exist, hereinafter referred to as: "the Companies" / / AC 1

2 Verdwijnende Vennootschap, hierna tezamen te noemen: "de Vennootschappen". geeft bij deze de volgende toelichting op de voorgenomen fusie: hereby gives the following explanation with respect to the proposed merger: 1. Redenen voor de fusie 1. Reasons for the merger Met de fusie wordt beoogd de vennootschappelijke structuur van de groep waarin de Vennootschappen zijn opgenomen te vereenvoudigen. The Management Boards of the Companies consider the merger necessary in order to simplify the legal structure of the group. 2. Gevolgen voor de werkzaamheden De voorgenomen fusie heeft geen gevolgen voor de aard en de omvang van de werkzaamheden. 2. Expected consequences for the activities The proposed merger does not have any consequences with respect to the nature and volume of the activities. 3. Toelichting vanuit een juridisch, economisch en sociaal standpunt Juridisch Vanuit juridisch oogpunt heeft de fusie tot gevolg dat de Verdwijnende Vennootschap ophoudt te bestaan en dat haar vermogen onder algemene titel wordt verkregen door de Verkrijgende Vennootschap. Economisch Vanuit economisch oogpunt heeft de fusie tot gevolg dat de activiteiten van de Verdwijnende Vennootschap integraal zullen worden voortgezet door de Verkrijgende Vennootschap 3. Explanation from a legal, economic and social point of view Legal From a legal point of view, the Company Ceasing to Exist shall cease and the assets and liabilities of the Company Ceasing to Exist shall transfer to the Acquiring Company by operation of law. Economic From an economic point of view the consequence of the merger is that the activities of the Company Ceasing to Exist shall be continued / / AC 2

3 zodat er vanuit economisch oogpunt derhalve geen wijziging optreedt. Sociaal Vanuit sociaal oogpunt heeft de fusie geen gevolgen en derhalve geen nadelige invloed op de werkgelegenheid. Alle werknemers van de Verdwijnende Vennootschap treden van rechtswege in dienst bij de Verkrijgende Vennootschap. 4. Ruilverhouding Bij de onderhavige fusie zullen aandelen in het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap, elk nominaal groot 0,01 worden toegekend aan de aandeelhouder(s) van de Verdwijnende Vennootschap, en wel als volgt: de Verkrijgende Vennootschap zal alle documentatie verstrekken aan de aanvrager op de Duitse Beurs en zij zal het gehele proces organiseren. Aangezien de aandeelhouder(s) van de Verdwijnende Vennootschap (tezamen) thans aandelen, elk nominaal groot 0,01 houden in het kapitaal van de Verdwijnende Vennootschap, houdt het vorenstaande in dat de ruilverhouding is gesteld op telkens een (1) aandeel in het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap voor elke twee aandelen in het kapitaal van de Verdwijnende Vennootschap. De ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld volgens de volgende methode: de ruilverhouding van de fusie is gebaseerd op de by the Acquiring Company. As such, from a economic point of view there shall be no changes. Social The merger has no consequences for the employment or for the employment conditions. All employees of the Company Ceasing to Exist shall by operation of law be employed with the Acquiring Company. 4. exchange ratio For the current merger, 33,050,000 shares in the capital of the Acquiring Company, every one of which shall have a nominal value of 0.01 shall be attributed to the shareholder or shareholders of the company ceasing to exist, and indeed as follows: the acquiring company will give the full documentation to the applicant of the German Stock Exchange and they will organize the complete process. Given the fact that the shareholder or shareholders of the company ceasing to exist (together) currently hold(s) 66,100,000 shares, every one of which has a nominal value of 0.01, in the capital of the company ceasing to exist, the foregoing means that the exchange ratio has been set at one (1) share in the capital of the Acquiring Company for two (2) shares in the capital of the company ceasing to exist. We determined the exchange ratio / / AC 3

4 daadwerkelijke aandelenprijs (gemiddelde van 30 dagen) op de aandelenbeurs in Frankfurt. En deze gemiddelde prijs is thans voor de Verkrijgende Vennootschap 0,02 en voor de Verdwijnende Vennootschap 0,01. De waardering voor beide vennootschappen is dus gebaseerd op de eigenlijke gemiddelde aandelenprijs (gemiddelde van 30 dagen) en is de beste indicator. De gebruikte methoden leiden tot de volgende waarderingen + De ondergetekenden zijn, gelet op het vorenstaande, van oordeel dat vorenstaande methode in het gegeven geval passend is. Bij de waardering en bij de bepaling van de ruilverhouding hebben zich geen bijzondere moeilijkheden voorgedaan. of the shares using the following method: the exchange ratio of the merger is based on the actual share price (30 days average) of the Stock Exchange in Frankfurt. And this average price is actual for the Acquiring company at 0.02, for the company ceasing to exist at So the valuation of both companies is based on the actual average share prices (30 days average) and is the best indicator. The methods used lead to the following valuations + Given the above, we the undersigned are of the opinion that the foregoing method would be appropriate in the present case. We encountered no particular difficulties when evaluating and determining the exchange ratio. Het is niet noodzakelijk dat alle bestuurders hetzelfde exemplaar van de toelichting ondertekenen. Indien de ondertekening op meerdere exemplaren geschiedt vormen deze exemplaren tezamen een toelichting. It is not necessary that all managing directors sign the same explanatory notes. In case signing takes place on several copies, these copies together shall form the explanatory notes. Alle bestuurders All managing directors Playhouse Group N.V. door: haar: plaats: _ PlayJack N.V. by: its: place: / / AC 4

5 datum: _ date: Playhouse Group N.V. door: haar: plaats: _ datum: _ PlayJack N.V. by: D. Beets its: jointly authorised director place: date: / / AC 5

EXPLANATORY NOTES TO THE PROPOSED AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NIELSEN N.V.

EXPLANATORY NOTES TO THE PROPOSED AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NIELSEN N.V. EXPLANATORY NOTES TO THE PROPOSED AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NIELSEN N.V. In anticipation of the cross border merger (the "Merger") between Nielsen N.V. (the "Company") and Nielsen Holdings

Nadere informatie

BNP PARIBAS FUND II N.V.

BNP PARIBAS FUND II N.V. BNP PARIBAS FUND II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aandeelhouders en overige vergadergerechtigden van

Nadere informatie

Volmacht voor aandeelhouder/shareholder Proxy Form

Volmacht voor aandeelhouder/shareholder Proxy Form 1 Volmacht voor aandeelhouder/shareholder Proxy Form Ondergetekende/The undersigned: Naam/Surname and first name: Adres/Address: Eigenaar van/owner of: Aande(e)l(en) van de vennootschap/share(s) of the

Nadere informatie

Our disclaimer of opinion

Our disclaimer of opinion Nederlands Let op: dit is een voorbeeldtekst! Engels 00 Voorbeelden oob-controleverklaringen (Controlestandaarden 700-799) 0. Controleverklaringen in overeenstemming met Standaard 702N 0.1.13 Controleverklaring

Nadere informatie

a. 'Aandeelhouders': de houders van Aandelen A en de houders van Aandelen B, tenzij expliciet anders vermeld of blijkt uit de context;

a. 'Aandeelhouders': de houders van Aandelen A en de houders van Aandelen B, tenzij expliciet anders vermeld of blijkt uit de context; STATUTEN VAN UNIQURE B.V. met zetel te Naarden, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 21 juni 2012 voor mr. P.H.N. Quist, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN

VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN OMZETTING STICHTING "EUROPEAN FOUNDATION FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION" IN: EUROPEAN GROUP FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION EN VASTSTELLEN STATUTEN Today, the

Nadere informatie

ALLEN &: OVERY. OPPdCHTING Stichting Continu~teit Delta Lloyd, gevestigd te Amsterdam. Akte d.d. 19 oktober 2009. INHOUD:

ALLEN &: OVERY. OPPdCHTING Stichting Continu~teit Delta Lloyd, gevestigd te Amsterdam. Akte d.d. 19 oktober 2009. INHOUD: ALLEN &: OVERY OPPdCHTING Stichting Continu~teit Delta Lloyd, gevestigd te Amsterdam. Akte d.d. 19 oktober 2009. INHOUD: Afschrifi van de akte van oprichting van Stichfing Continu fteit Delta Lloyd, gevestigd

Nadere informatie

TOELICHTING OP VOORSTEL TOT FUSIE SHELL PETROLEUM N.V. EN N.V. KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE PETROLEUM MAATSCHAPPIJ

TOELICHTING OP VOORSTEL TOT FUSIE SHELL PETROLEUM N.V. EN N.V. KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE PETROLEUM MAATSCHAPPIJ TOELICHTING OP VOORSTEL TOT FUSIE SHELL PETROLEUM N.V. EN N.V. KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE PETROLEUM MAATSCHAPPIJ De ondergetekenden: 1. a. Jeroen van der Veer; b. Malcolm Arthur Brinded; c. Robert John

Nadere informatie

VOLMACHT POWER OF ATTORNEY

VOLMACHT POWER OF ATTORNEY 1 VOLMACHT POWER OF ATTORNEY De ondergetekende : The undersigned Handelend / Acting (* invullen wat van toepassing is aub / To be completed as applicable) * als eigenaar van / as owner of : aandelen van

Nadere informatie

Revision as the Audit Progresses 12-13 Herziening naarmate de controle vordert 12-13 Documentation 14 Documentatie 14

Revision as the Audit Progresses 12-13 Herziening naarmate de controle vordert 12-13 Documentation 14 Documentatie 14 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 320 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 320 MATERIALITY IN PLANNING AND PERFORMING AN AUDIT (Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after

Nadere informatie

The Offer expires at 18:00 hours CET on Friday 14 November 2008, unless extended OFFER MEMORANDUM. dated 16 October 2008 CASH OFFER

The Offer expires at 18:00 hours CET on Friday 14 November 2008, unless extended OFFER MEMORANDUM. dated 16 October 2008 CASH OFFER The Offer expires at 18:00 hours CET on Friday 14 November 2008, unless extended OFFER MEMORANDUM dated 16 October 2008 CASH OFFER by ADECCO NEDERLAND HOLDING B.V. FOR ALL ISSUED AND OUTSTANDING ORDINARY

Nadere informatie

Openbaar bod. op alle uitstaande Effecten (zoals gedefinieerd in dit Biedingsbericht) in. N.V. Petroleum Maatschappij 'Moeara Enim'

Openbaar bod. op alle uitstaande Effecten (zoals gedefinieerd in dit Biedingsbericht) in. N.V. Petroleum Maatschappij 'Moeara Enim' Laatstedag van aanmelding 21 december 2001, 12.00uurNederlandse tijd Openbaar bod op alle uitstaande Effecten (zoals gedefinieerd in dit Biedingsbericht) in S Ln IV N.V. Petroleum Maatschappij 'Moeara

Nadere informatie

Dated15 October 2004 12November 2004, subject to extension Concerning the recommended firm public offer by

Dated15 October 2004 12November 2004, subject to extension Concerning the recommended firm public offer by Offer Document Last day of acceptance Dated15 October 2004 12November 2004, subject to extension Concerning the recommended firm public offer by J&tk. kpn o 00 Burum B.V., a private limited liability company,

Nadere informatie

DELEGATIE VAN EMISSIEBEVOEGDHEID. Onderzoek in opdracht van Eumedion naar de delegatie van emissiebevoegdheid bij beursgenoteerde vennootschappen

DELEGATIE VAN EMISSIEBEVOEGDHEID. Onderzoek in opdracht van Eumedion naar de delegatie van emissiebevoegdheid bij beursgenoteerde vennootschappen DELEGATIE VAN EMISSIEBEVOEGDHEID Onderzoek in opdracht van Eumedion naar de delegatie van emissiebevoegdheid bij beursgenoteerde vennootschappen SERIE VANWEGE HET VAN DER HEIJDEN INSTITUUT TE NIJMEGEN

Nadere informatie

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010 Annual Report 2010 Jaarverslag 2010 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website:

Nadere informatie

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474 206 Jaarverslag 2009 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Informatie Memorandum

Informatie Memorandum Informatie Memorandum Ten behoeve van de aandeelhouders van 1 ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij N.V. ( 1NOMij) inzake de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 januari 2014

Nadere informatie

26.03.2015 Agenda and Explanatory Notes of the Annual General Meeting of AMG Advanced Metallurgical Group N.V.

26.03.2015 Agenda and Explanatory Notes of the Annual General Meeting of AMG Advanced Metallurgical Group N.V. 26.03.2015 Agenda and Explanatory Notes of the Annual General Meeting of AMG Advanced Metallurgical Group N.V. Thursday May 7, 2015 at 13.00 CET World Trade Centre (WTC), Strawinskylaan 1, 1077XW Amsterdam,

Nadere informatie

Annual Report Financieel Jaarverslag

Annual Report Financieel Jaarverslag Annual Report Financieel Jaarverslag 2012 Financieel Jaarverslag 2012 Annual Report 2012 VDL Nedcar B.V. Sittard-Geleen (Born) Nederland VDL Nedcar B.V. Sittard-Geleen (Born) The Netherlands Inhoud Contents

Nadere informatie

This Offer expires at 15.00 hours CEST (09:00 hours EDT) on 17 April 2007 unless extended OFFER MEMORANDUM. dated 15 March 2007

This Offer expires at 15.00 hours CEST (09:00 hours EDT) on 17 April 2007 unless extended OFFER MEMORANDUM. dated 15 March 2007 This Offer expires at 15.00 hours CEST (09:00 hours EDT) on 17 April 2007 unless extended OFFER MEMORANDUM dated 15 March 2007 RECOMMENDED CASH OFFER o 00 ui O vo o Rkket ROCKET SOFTWARE EUROPE HOLDING

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING Van: 12enter China* Zwolle, 7 oktober 2009 Puntkroos 61 8043 NV Zwolle hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 Website: www.docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com Email: corporate@docdata.com

Nadere informatie

11 JULY 2014. argen-x N.V. INSIDER TRADING POLICY

11 JULY 2014. argen-x N.V. INSIDER TRADING POLICY 11 JULY 2014. argen-x N.V. INSIDER TRADING POLICY CONTENT OF THE INSIDER TRADING POLICY INTRODUCTION...3 CHAPTER I SCOPE AND DEFINITIONS...3 1. DEFINITIONS...3 2. SCOPE...3 CHAPTER II GENERAL PROHIBITIONS...3

Nadere informatie

Bewust zijn wetsartikelen, jurisprudentie en doctrines nagenoeg buiten beschouwing gelaten.

Bewust zijn wetsartikelen, jurisprudentie en doctrines nagenoeg buiten beschouwing gelaten. Inleiding Regelmatig worden mij vanuit diverse sectoren vragen gesteld met betrekking tot de (juridische) gang van zaken in Turkije. In de loop der tijd heb ik de antwoorden hierop in rubrieken ondergebracht

Nadere informatie

Update Corporate 15 December 2008 This newsletter is sent from NautaDutilh. Monitoring Committee presents updated Corporate Governance Code

Update Corporate 15 December 2008 This newsletter is sent from NautaDutilh. Monitoring Committee presents updated Corporate Governance Code Update Corporate 15 December 2008 This newsletter is sent from NautaDutilh Monitoring Committee presents updated Corporate Governance Code On 10 December 2008 the Corporate Governance Monitoring Committee

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers zijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van

Nadere informatie

General Conditions (Translation* of the original Dutch text)

General Conditions (Translation* of the original Dutch text) Algemene Voorwaarden General Conditions (Translation* of the original Dutch text) De tekst van deze Algemene Bankvoorwaarden is op 27 juli 2009 door de Nederlandse Vereniging van Banken gedeponeerd onder

Nadere informatie

General terms and conditions of purchase of Achmea

General terms and conditions of purchase of Achmea General terms and conditions of purchase of Achmea October 2013 Index Chapter 1 General Conditions 3 Chapter 2 Support Facilities 9 Chapter 3 Marketing and Communication 9 Chapter 4 Secondment en Consultancy

Nadere informatie

A: General Terms and Conditions Prowareness

A: General Terms and Conditions Prowareness A: Algemene voorwaarden Prowareness A: General Terms and Conditions Prowareness Prowareness Group B.V. Prowareness Offshoring B.V. Prowareness Zuid West B.V. Prowareness Zuid Oost B.V. Prowareness Noord

Nadere informatie