ONS KENAIEPX 10UIT10518 DOOTUCIESN~P~ER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONS KENAIEPX 10UIT10518 DOOTUCIESN~P~ER 010-2191 101"

Transcriptie

1 gemeente Schiedam Aan de geineeiiteraad van Schiedam Postbus EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf l DZ SCHEDAM T F W w~vw.schiedain.nl U\V KENhlERK ~nv BRIEF VAN ONS KENAIEPX 10UIT10518 DOOTUCIESN~P~ER ONDER\VERP Voortgangsverslag Programina Jlienstverlening aprillinei DATUhl l0 juni 2010 E-h1AIL Geachte dames, heren, Na liet verslag van september/oltober 2009 is het voorliggende stuk het tweede voortgangsverslag van het Programma Dienstverlening aan de gemeenteraad van Schiedam. Zoals in het vorige vooi-tgangsverslag is aangegeven, omvat het Programma Dienstverlening een aantal projecten. Deze zijn onder te verdelen in: 1. projecten die zich richten op liet ontwilikelen van een klantcontactcentrum (ICCC) volgens het concept AntwoordO, met de vier dienstverleningskanalen: internet, telefoon, post en balie; 2. projecten die zich richten op het ontwikkelen van een generieke infrastructuur volgens het Nationaal Uitvoeringsprogsamma dienstverlening en e-overheid ( m), met diverse basisregistraties, autlienticatievoorzieningen (in het bijzonder DigiD), toepassing van het burgerservicenummer (BSN), toegang tot digitale diensten en uitwisseling van digitale informatie tussen instanties; 3. projecten die zich richten op andere inhoudelijke zaken, die meestal zijn gebaseerd op wetgeving van de rijksoverheid, zoals de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB), de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) en de wet Dwangsom, maar ook inhoudelijke projecten als Vermindering administratieve lasten en Servicenormen; 4. projecten die zich richten op randvoorwaardelijke doch onvermijdelijke zaken, waaronder worl<flowmailagement, midoffice, communicatie en verandermanageinent. Aansturing Otnwille van een goede aansturing is het Programma met ingang van 1 januari 2010 verdeeld in vijf thema's: 1. ICCC: komt overeen met bovenstaande categorie ICCC plus de toepassing van NüPonderdelen als DigiD en toegang tot digitale diensten via de website; 2. Basisregistraties: een belaligrijk onderdeel van het NUP; 3. Midoffice: de verbindende schakel tussen registraties en systeinen, met de overige onderdelen van het NUP; 4. Organisatieverandering: ltonlt overeen met verandermanagement; 5. Overige inhoudelijke projecten en lijnprojecten.

2 Met uitzondering van de overige inlioudelijlte projecten en lijnprojecten heeft ieder thema een coördiilator. De coördiiiatoren leggen verantwoording af aan de programinamanager. De projectleiders van de overige inhoudelijke (vaalt wettelijke) projecten leggen direct verailtwoording af aan de programiiiainaiiager. Het project Workflowmanagemeiit is iiimiddels overgedragen aan de lijnorgaiiisatie. Projectleiders van lijnprojecten leggen verantwoording af aan de lijnniaiiager, inaar zoelten wel de afsteminiiig met het Prograinma. Moineiiteel wordt beltelten of overdracht aan de lijnorganisatie ook kan geschieden inet het project WION. De algeinene Prograinma-onderdelen coininunicatie ei1 organisatieverandering vormen een vast onderdeel van ieder thema en project. De indeling in tlieina's wordt tevens gebruikt in het resterende deel van dit verslag. KCC Het halt vali de gemeentelijke dieiistverlening wordt in de toeltoinst gevorind door liet ltlaiitcontactcentri~in (ICCC). De ontwilkeling van het KCC is schematisch te beschrijveii in vijf fasen, zoals ook toegelicht in liet Masterplan Dieiistverlening. De dienstverlening van de geineente Schiedarri bevindt zich inoinenteel ruwweg in fase 2. Kenmerkend hiervoor is dat er één ingang per dienstverleiiingskanaal is. In en 2011 wordt de stap naar fase 3 gezet. Dit betekent dat vanaf 31 december 2011 de vier kanalen zijn geïiitegreerd in één ICCC en dat klanten ongeacht het kanaal hetzelfde antwoord krijgen (inits liet kanaal zich leent voor het beantwoorden van de desbetreffende vraag). Ondersteuneiide systeineii als eeii kennisbank (met vragen, antwoorden en oplossingen) en eeii klantcontactsysteem (met de contactgescliiedenis per klant) zijn hiervoor van groot belang. Overdracltt klantcontacttalren Genteentelijke Belastingen In de komende jaren worden steeds ineer klantcontacttaken van vakafdelingen overgedragen aan de afdeling Frontoffice, liet 'klantcontactcentrum in wording'. Begonnen is met de publiekstalten van de afdeling Gemeentelijke Belastingen. Sinds januari 2010 beantwoorden medewerkers van de Frontoffice ooit eenvoudige vragen over belastingen. Voor complexe vragen (maatwerk) wordt de klant in contact gebracht met een specialist van de afdeling Gemeentelijke Belastingen. l Verbouwing Strrds~vinkel Het college heeft zijn goedkeuring verleend aan een voorstel voor verbouwing en herinrichting van de Stadswiiiltel en aangrenzende publieksruimten en de realisatie van een miiltifiinctionele vergaderruimte met faciliteiten. Het voorstel, voorzien van een schetsontwerp en multimediapresentatie, wordt nog ter goedlteuring aangeboden aan de gemeenteraad. Als de raad akkoord is, wordt tot ititvoering overgegaan. Openingstij(1ert Het college heeft teveiis besloten, onder voorbehoud van instemming door de ondemeiningsraad, de openingstijden van de Stadswinltel per 3 inei 2010 te wijzigen volgens onderstaand schema en in het verlengde daarvaii de werktijden van de afdeling Frontoffice per 3 mei 2010 te wijzigeii. Hiermee wordt tegemoet geltoinen aan liet verzoek van de raad om meer openstelling buiten kantoorureii. Tevens wordt er 's middags en 's avonds op afspraak gewerkt, zodat de wachttijden beter te beheersen zijn en klanten kunnen worden voorbereid op hun bezoek. 's Ochtends blijft de vrije inloop gehandhaafd. Maandag tlm vrijdag: Vrij daginiddag: Maandag, woensdag en donderdag: (Dinsdagmiddag en -avond gesloten) uur (vrije inloop) iiur (op afspraak) uur (op afspraalt) Be~zclrntcirkirtg Ptrbliekszake~z De afdeling Frontoffice neemt deel aan Benchinarking Pitbliekszakeii. Deze benchmark bestaat enerzijds uit een zelfonderzoek, waarin de gemeente gegevens over de stad, de organisatie en de afdeling rappoiteei.t. De gegevensverzameling is inmiddels in volle gang.

3 Anderzijds voert TNS NIPO inomenteel tevredenheidsonderzoelten uit onder: 0 bezoekers van de Stadswinkel; 0 klanten die via de website een gemeentelijk product hebben afgeiioineii; klanten die de geineente hebben gebeld. De werltzaamhedeii vinden plaats tussen lialf februari en lialf april. De eerste resultaten zijn medio juni bekend. Er vinden in de loop van 2010 twee luingbijeenkoinsten plaats met vergelijkbare gemeenten oin 'good practices' uit te wisseleii. Iii iioveinber vindt de eindconferentie plaats. De iiitltoinsteii van de beiicliinarlt en de ltringbijeenkoinsten worden gebruikt oin de bedrijfsvoering binnen de Frontoffice verder te verbeteren. Sflaetz op AíztwoordO Onder de titel 'Sturen op AntwoordO' lieeft Overheid heeft Antwoord0 een set l<ernprestatieindicatoren (kpi's) gepubliceerd, waarmee een ICCC kan worden bestuurd. Deze set is ook het startpunt voor de manageinentinfoimatie van liet Scliiedainse ICCC. In de loop van 2010 eii 2011 worden deze gegeveiis ontsloten op een wijze die de afdelingsmaiiager, de teamleiders en de inedewerkers inzicht geeft in de prestaties eii de n~ogelijldieid om zo nodig bij te sturen. De gemeentelijke website Aansluitend op de oiitwildteliiig vali het midoffice worden in juni 2010 de volgende nieuwe digitale diensten beschiltbaar gesteld: Uittreksels Gemeentelijke Basisadiniiiistratie (GBA): 1. Uittreksel GBA persoonsgegevens; 2. Uittreksel GBA persoonsgegevens, nationaliteit, burgerlijke staat; 3. Uittreksel GBA persoonsgegevens, datum inschsijving; 4. Uittreksel GBA met nationaliteit en burgerlijke staat; 5. Internationaal uittreksel GBA; Uittreksels Burgerlijlte Stand: 6. Geboorteakte; 7. Huwelijltsakte; 8. Echtscheidiiigsaltte; 9. Akte geregistreerd paitnerschap; 10. Beëindiging geregistreerd paitnerschap; 1 1. Overlijdeiisaltte; 12. Internationale Geboorteakte; 13. Internationale Overlijdensakte; Overig: 14. Aan-lafmelding hondenbelasting. Het functioneel ontwerp voor de nieuwe website is in concept gereed. Dit ontwerp biedt alle inogelijlte moderne zoek- en vraagfunctionaliteiten. Het functioneel ontwerp wordt vertaald in een ontwerpvoorstel (functies en vormgeving), dat wordt besproken met de burgemeester en de webredacteuren, en getest door inwoners vali Schiedam. De opmerltiiigen en suggesties van deze interne en externe belaiigenpaitijen worden zoveel mogelijk verwerkt in de uiteindelijke website. De voorziening voor de ontsluitiiig van alle gemeentelijke decentrale regelgeving (verplicht per 1 januari 201 1) heeft landelijk vertraging opgelopen. Naar verwachting start Scliiedam in juni 2010 met het beschikbaar stellen. De regelgeving is wel al verzaineld en voor publicatie geschikt geinaaltt. Gerealiseerde (ligifale ~lieízsfen 1. Op de website is een terugbelvoorziening gerealiseerd, waarmee burgers via de website een vraag ltunnen stellen. 2. De vormgeviiig van de beschikbare formulieren is verbeterd en de inhoud begrijpelijker gemaakt. Dit laatste geldt ook voor de teksten in de prodiicten- en dienstencatalogus.

4 3. Er zijn een aantal specifieke informatiepagina's gebouwd, waaronder een pagina met bestuursinformatie. 4. Aansluitend op de veranderingen die in de Stadswinkel zullen worden doorgevoerd, is het inet ingang van april 2010 mogelijk om een groot aantal diensten op afspraak af te neineii bij de geineente. Klanten kitnneii dan via liet afsprakensysteem (een agenda op het digitale loket) direct een afspraak inalten. 5. Burgers en bedrijven kunnen met ingang van 1 januari 2010 ook vragen aan de gemeente stellen via liet landelijke Bedrijveiiloltet (' AntwoordO voor Bedrijven'). Er zijn binnen de gemeentelijke organisatie afspralten gemaakt om te waarborgen dat deze vragen bij de juiste ambtenaren terecht komen. Zodoende liinnen personen en bedrijven - ook buitenlandse - op een eeiivoiidige wijze aiitwoord krijgen op hun vragen over bijvoorbeeld regelgeving, vergunningen en rijkssubsidies. 6. Schiedain is aangesloten op het Interne-Marldii~formatiesysteein (IMI). Het IMI is een vraagen antwoordsysteein waarmee de gemeente met ingang van 1 januari 2010 via internet contact kan opnemen en sameilwerlten met bevoegde instanties in de Europese Unie. De gemeente kan nu eenvoudig vragen stellen aan buitenlandse overheden, bijvoorbeeld indien een buitenlaiids bedrijf zich in de gemeente wil vestigen. 7. De gemeentelijke beltendinaltingen zijn beter doorzoeltbaar gemaakt. 8. Het is mogelijk om op één plaats op de website klachten en ineldingen in te dienen. Burgers en bedrijven hoeven niet ineer zelf te bedenken bij welke afdeling of ambtenaar zij hun klacht of melding moeten doen. 9. Tot slot is er een beheerorganisatie ingericht: voor alle informatiebestanden is een eigenaar binnen de organisatie aangesteld, die verantwoordelijk is voor het bijhouden van de infoimatie. De werking van deze organisatie is in aprillmei 2010 geëvalueerd. Publieksbrieven en ILlncltten err nrellingen Per 1 januari 2010 is de nieuwe procedure 'Registratie van klachten, meldingen en suggesties' ingevoerd. Eind maait 2010 is een begeleidende workflow (geautomatiseerde ondersteuning van het proces) ingevoerd en zijn medewerkers verplicht deze geautomatiseerde procedure te volgen. De workflow vereenvoudigt de afhandeling en helpt de behandeltijd te monitoren. Vooitaan neemt de behandelaar binneii twee dagen na ontvangst van een klacht contact op met de ltlager. Mocht de klager, nadat dit contact heeft plaatsgevonden, de klacht handhaven, dan wordt de vervolgprocedure direct besproken. Naar verwachting heeft de invoering van de procedure enige tijd nodig, maar na ten hoogste één jaar moeten duidelijke verbeteringen merkbaar zijn. Overige post en e-nznil Voor de verbetering van afhandeling van alle andere post- en stromen is inmiddels ook een verbeterproject gestart. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van alle probleempunten. Deze worden in een generieke verbeterslag opgelost als centraal telefoonnummer Het telefoonnummer 14+netnuinmer wordt voor alle gemeenten in Nederland het algemene toegangsnuinmer. Het college heeft liet groene licht gegeven om liet nummer voor Schiedain als algemeen telefoonnuininer te gaan gebruiken. Rotterdam maakt al gebruik van dit nummer en Schiedam is nu de tweede gemeente die dit iiuinmer gaat gebruiken. De aanvraag bij de VNGIICTU is gedaan en na een ltorte testperiode is het nuininer vanaf oktober operationeel. Rotterdam treedt op als beheerder voor alle O l O-geineeliten. Schiedam kiest er voor om het iiuinmer geleidelij k aan in te voeren. Inrichten intern callcenter Het project voor liet insichten van een intern callcenter ter vervanging van het externe callcenter A2 is van stalt gegaan. Een intern callcenter is oin twee redenen nodig om het KCC gestalte te geven.

5 Ten eerste vereist het gewenste kwaliteitsniveau dat de medewerkers de stad en de organisatie zeer goed kennen. Dit lukt met eigen inedewerkers veel beter dan met ~nedewerlters van een extern callcenter dat zich buiten de regio bevindt, dat tegelijltestijd werkt voor een half dozijn andere opdrachtgevers en dat traditioneel een hoog personeelsverloop kent. ICCC-medewerkers lt~intieti het gewenste kwaliteitsniveau - waarbij zij bovendien tot 80% van de vragen direct beantwoorden - alleen leveren dankzij goede ondersteunende systemen, zoals een kennisbank (zie hierna) en diverse productiesysteinen. Dat brengt ons bij de tweede reden: de privacyregelgeving staat niet toe dat een gemeente de persoonlijke gegevens van haar burgers, zoals die in productiesystetnen zijn vastgelegd, zomaar beschikbaar stelt aan een extern callcenter. Het is inherent aan liet concept Antwoord0 dat de gemeente een eigen callcenter heeft. Voor zover bekend is er in Nederland dan ook geen geineente meer die vasthoudt aan het volledig uitbesteden van liet callcenter. Kennisbank Otn een goed antwoord te kunnen geven op vragen van burgers en bedrijven en bovendien hetzelfde antwoord via elk van de vier dienstverleningskanalen, is een kennisbank onontbeerlijk. Een kennisbank koppelt vragen aan antwoorden en oplossingen of acties en aan gerelateerde (vervolg-)vragen en aiitwoorden, zodanig dat dit nauwelijks zoelttijd kost en het klantcontact vlot en in één keer goed kan worden afgewikkeld. Naar inate de ltennisbanlt verder wordt ontwikkeld, kan een groter deel van de vragen direct in de fiontoffice (ICCC) worden afgedaan, zonder de backoffice (valtafdelingen) in te schakelen. Eén van de doelstellingen is natnelijk om - uiteindelijk - 80% van de vragen die bij het ICCC binnenliomen direct af te handelen. Dit kan alleen worden bereikt als het ICCC beschikt over een up-to-date kennissysteem, dat voor alle dienstverleningskanalen wordt gebruikt. Een plan van aanpak voor de inrichting van een kennisbank is gereed. Momenteel loopt de aanbesteding voor software en wordt met het project Midoffice afgestemd over wenselijke koppelingen. Omgevingslol~et De Eerste Kamer heeft de Invoeringswet WABO op 23 maast jongstleden na stemming aangenomen. De datum van inwerkingtreding is l oktober De Eerste Kamer liet merken dat invoering van de WABO niet per se per l juli 2010 moet, zoals de minister nog verwacht te kunnen realiseren. Na aandringen van de senaat onderschreef de minister het adagium 'zorgvuldigheid gaat voor snelheid'. Het gaat daarbij vooral om de vraag of de digitalisering van de benodigde gegevens voor het uitgeven van de nieuwe omgevingsvergunning op tijd rond koint. 1. Het loltet Bouwen, Wonen, Milieti van de Frontoffice wordt oingevormd tot een Oingevingsloket. In dit loltet zullen zowel medewerkers van de Frontoffice als van de afdeling Vergunningen en Handhaving alle vragen over activiteiten in de Qsieke leefomgeving integraal beantwoorden. Het omgevingsloltet zal vanaf juni 2010 als zodanig functioneren. 2. Naast een nieuw Qsiek Otngevingsloket is er een nieuw digitaal Omgevingsloltet op de website van de gemeente gerealiseerd. Het digitaal loltet bevat informatie over de WABO en biedt ook de mogelijkheid om een kijkje in de toekomst te nemen. Vergunningaanvragen luimen met de inwerkingtrediilg van de WABO via dit loket digitaal worden ingediend. 3. Omdat het Oingevingsloltet is gekoppeld aan het Dienstenloltet, kan zelfs vanuit het buitenland informatie worden ingewonnen. 4. Voor met name bedrijven is van belang dat toezicht en handhaving vanaf inedio 2010 een integraal karakter zal krijgen. Bezoeken van toezichtliouders op het gebied van bijvoorbeeld milieu en bouw zullen gecombineerd geschieden in plaats van volgtijdelijlt, waardoor de verantwoordingslast voor bedrijven wordt verminderd. Een nota integrale handhaving Schiedam zal naar verwachting in juli het licht zien. 5. Voor de implementatie van de WABO wordt samengewerkt met de gemeenten Vlaardingen en Maassluis. Deze samenwerking bevalt zeer goed. In het derde ktwastaal zal een benclimark worden gehouden om te kijken of en hoe verdere samenwerking in de toekomst mogelijk en nuttig is. 6. De werkprocessen voor de omgevingsvergunning zijn vastgesteld.

6 7. De WABO heeft tot gevolg dat diverse verordeningen moeten worden aangepast. De legesverordening is al aangepast en in gebruik. Aan een wijziging van de erfgoedverordening wordt gewerkt. Deze zal naar verwachting in juli voor besluitvorining worden geagendeerd. 8. De WABO vraagt ook om een aanpassing van de mandaatregeling. Binnenkort wordt deze in procedure gebracht. 9. De WABO heeft ook gevolgen voor het zogeheten R~~iintelijlte Ordeningsbeleid. Dit zit in een afrondende fase. 10. Er is gewerkt aan nieuwe standaard docuinenten, brieven en checltlisten. Deze zullen voor de inwerltingtreding van de WABO klaar zijn. 11. Opleidingen zijn afgerond. 12. Op 22 april heeft liet Ministerie van VROM een handreiking gepubliceerd over aschivering en de rol van Digitale Informatievoorziening (DN) bij de uitvoering van de WABO. Waas nodig worden actiepunten die hieruit voortvloeien opgepakt. 13. Door de WABO wordt men geacht vergunningverlening, toezicht en handhaving nog professioneler en integraler te benaderen. In dit kader is onderzocht of het huidige vergunningensysteein toereikend is. Dit bleek niet het geval. Een nieuw digitaal registratiesysteem voor vergunningverlening en handhaving is aangeschaft en za1 1 oktober draaien. Het nieuwe systeem is WABO-proof en zal zeer zeker bijdrage leveren aan een efficiëntere en transparantere werkwijze ten aanzien van vergunningverlening en handhaving. Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Het project Wet Dwangsoin is inmiddels geïinplementeerd. Het behalen van de termijnen is inmiddels veel scherper op het netvlies komen te staan en er worden meer werltafspraken geinaalt om de processen nog beter te stroomlijnen. Vermindering administratieve lasten In is een groot aantal maatregelen ontwikkeld om te komen tot vermindering van administratieve lasten voor burgers en ondernemers. Het gaat hier om onder andere digitalisering enlof vereenvoudiging van: eveneinentenvergunning; parkeervergunning; bouwvergunning; sloopverg~~nning/sloopmelding; aanvraag bijzondere bijstand. Inmiddels is de procedure voor de parkeervergunning al aanzienlijk verbeterd. Met ingang van 2010 is de wachttijd voor een parkeervergunning teruggebracht naar O dagen, als men voldoet aan de standaardvoorwaarden. Als inen al een parkeervergunning had, wordt de procedure afgehandeld via de post en een acceptgiro. De verlening van een horecavergunning is voor de horeca al vereenvoudigd in die zin dat de terrasvergunning in de horeca-exploitatievergunning is opgenomen. In plaats van het aanvragen van een vergunning kan voor veel evenementen worden volstaan met een melding. Ook is met het digitaliseren van bestemmingplannen een aanvang genoinen. Voor de bouwvergunning en de sloopvergunning geldt dat met de invoering van de WABO wordt overgegaan op digitalisering van de diensten (inwerkingtreding is 1 oktober 2010). Hiermee zijn de in ontwikkelde maatregelen vermindering regeldsult al voor een belangrijk deel uitgevoerd. De digitalisering van de aanvraag bijzondere bijstand zal volgens de huidige planning na de zomer 2010 starten. Naast deze activiteiten wordt vooi-tdurend bij elk werkproces dat leidt tot een product of dienst voor derden stilgestaan bij de vraag of het product echt nodig is, of een combinatie van stappen of producten kan worden geinaakt en of het proces sneller en sli~nmer kan, bijvoorbeeld door overbodige vragen of bewijsstukken te schrappen. Zodra deze algeinene denkwijze naast de al genoemde doorgevoerde verbeteringen tot substantiële lastenvermindering heeft geleid, wordt dit gerappoi-teerd.

7 Servicenormen Servicenormeii beschrijven welk niveau vali dienstverlening burgers eii bedrijven van de getneeiite mogen verwachten. Het college heeft een set servicenormen vastgesteld, die in 2010 meetbaar worden gemaakt en intern gebriiiltt oin prestaties te verbeteren. Na de zoiner wordt de set servicenorinen geëvalueerd en zo nodig aangepast. Daarna worden de servicenornien gepubliceerd. Zodra de metingen betrouwbaar zijn, worden ook de scores gepubliceerd. Basisregistraties en geo-informatie Door gegevens die reeds geregistreerd staan - zoals naain, adres en gebouw -binnen de overheid te delen, hoeft de overheid over een paar jaar veel gegevens nog inaar één keer op te vragen. Dit bespaast burgers en bedrijven tijd en moeite in hun contact met de overheid. Ook draagt het bij aan effectievere fraudebestrijdiiig, wetshandhaving en kostenbesparing. Bij het delen van de gegevens is de privacy gewaarborgd. Om de gegevens te kunnen delen, zet de Nederlandse overheid het stelsel van basisregistraties op. Het stelsel wordt gebruikt door bronliouders en afnemers. Bronhouder is de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor liet onderhoud van de desbetreffende basisregistratie eii de distributie van de desbetreffende gegevens aan andere overlieden. Afnemers zijn alle overheidsinstanties die de gegevens uit de basisregistraties verplicht moeten gebruiken bij de uitoefening van publiekrechtelijlte taken. Binnen dit stelsel zijn op dit moment de hieronder vermelde basisregistsaties benoemd. Van enkele basisregistraties is de wet nog niet vastgesteld of is nog niet vastgelegd wanneer de gegevens uit de desbetreffende basisregistratie verplicht inoeten worden gebruikt. Uiterlijk 2014 zijn alle basisregistraties in werking getreden en worden ze gebruikt door alle overheidsinstanties die publiekrechtelijlte taken uitvoeren. Het gaat om de volgende basisregistraties: Personen (BRP); Nieuw Handelsregister (NHR); Adressen en Gebouwen (BAG); Icleinschalige Topografie (BRT); Icadaster (BRK); Grootschalige Topografie (BGT); Waardering Onroerende Zaken (BRWOZ); Voertuigen (BRV); Inkomen (BRI); Ondergrond (BRO); Lonen, Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen (BLAU). De gemeente is bronhouder van gegevens over personen, adressen, gebouwen en waardering onroerende zaken, maar ook afnemer van deze en alle andere basisregistraties. In 2010 ligt de nadruk op het impleinenteren van alle basisregistraties en het binnengemeentelijlt gebruik daarvaii door alle relevante afdelingen. Daarnaast wordt in 2010 het binnengemeentelijk gebruik van een paar basisregistraties van externe bronhouders geregeld: Icadaster, Icleinschalige Topografie, Nieuw Handelsregister eii Voeltuigen. Midoffice In september 2009 is gestart met een Europese aanbesteding voor een midoffice-oplossing onder begeleiding van liet Inltoopbureau Maassluis, Schiedam en Vlaardingen (MSV). Zeven inschrijvers hebben hun oplossingen aangeboden. De offerte van de Exxellence Group sloot het best aan bij de gunningscriteria van de Europese aanbesteding en was overigens ook de laagste inschrijving. Op 27 januari jongstleden is het contract officieel getekend, inet een looptijd van drie jaar plus de inogelijlheid van één jaar verlenging. Hiermee kan de gemeente Schiedam vervolgstappen zetten oin diverse onderdelen van het Nationaal Uitvoeringsprogramma WP) in te vullen. Door de invoering van het midoffice sluit Schiedam steeds meer aan op de landelijke standaarden en zal zowel de communicatie als de (elektronische) dienstverlening verbeteren.

8 Momenteel is Schiedam bezig om een zogenaamde 'site-suvey' uit te voeren. Dit is een inventarisatie otn te onderzoeken of de hiiidige gemeentelijke infrastructuur de nieuwe (elektronische) dienstverlening ltan ondersteunen, Daarnaast zorgt deze inventarisatie ervoor dat de technische en functionele eisen voor zowel de leverancier als de gemeente in de rol van opdrachtgever helder zijn. Deze inventarisatie is raiidvoorwaardelijlt oin binnenkort met de inrichting en invoering van het tnidoffice te ltunnen starten. Organisatieverandering Trnirzing Oin inedewerlters verder toe te rusten voor hun - deels nieuwe - talten, is een veranderingsproces ingezet, te beginnen bij de afdeling Frontoffice. De medewerlters van de Frontoffice volgen zowel een valtinhoudelijlte opleiding als een training rond werlchouding en communicatiestijl. Zodoende wordt gewerkt aan het verder ontwikltelen van de benodigde competenties. Irztrnweb In de zomer van 2010 wordt een nieuw intraweb (de infornlatiewebsite voor de gemeentelijke organisatie) gelanceerd. Zowel de inhoud als de vormgeving van intraweb worden aangepast. Het nieuwe intraweb hijgt een proininente plaats binnen de cotnmunicatiestrategie. Van n~edewerkers wordt ineer dan voorheen verwacht dat zij zich over de ontwikkelingen binnen de geineente informeren via het intraweb. Financiën Het budget voor het Progratntna Dienstverlening wordt per jaarschijf vastgesteld in de gemeentebrede planning- en controlcyclus. Terrrgblik 2009 Over 2009 ltunnen wij de volgende gegevens presenteren: Bestemmingsreserve 2008 Toegevoegd aan bestemmingsreserve in 2009 Voor 2008 en 2009 is beschikbaar gesteld een bedrag van Hiervan is in 2008 uitgegeven Resteert voor 2009 Af: totale uitgaven 2009 Bij: inltotnsten 2009 (via geineentefonds inzake WABO) Stand per O* (beschiltbaar in bestemmingsreserve) *Onder voorbehoud van het op dit punt ongewijzigd vaststellen van de jaarrekening 2009 door uw raad. In het eerste gedeelte van deze rapportage heeft u ltunnen lezen voor wellte acties en met welke resultaten deze tniddelen zijn ingezet. De uitgaven betreffen de volgende kostensooi-ten: a. inhuur van derden b. duurzaine gebruiltsgoederen e c. overige diensten1 goederen d. loonkosten

9 In de vorige rappoi-tage is er een indeling de volgende categorieën gebruikt; deze geeft dan het volgende beeld over 2009: Categorie Budget Realisatie Restant budget l. ICCC WP Overig inhoudelijk Randvoorwaardelijk Tntaal Toelichting bij deze tabel: e Afsondingsverschillen zorgen voor enkele euro's afwijking. e In de tabel zijn de uitgaven voor de BAG niet meegenomen. Het project rond de BAG (onderdeel van 2. NUP) is gefinancierd uit een apart budget bij de afdeling I&A. In de vorige rappoi-tage werd gemeld dat er itil<oinsteii van liet rijk te verwachten zouden zijn van circa De uiteindelijke bijdrage via het geineentefoiids bedroeg , in te zetten voor de invoering van de WABO. Dit bedrag wordt meegenomen in berekening van de onttrekking aan de reserve. Concreet betekent dit dat deze gelden nog (verder) k~itiiien worden aangewend ter invulling van het WABO-project. Stand van zoken Het jaar 2009 liet een onderschrijding zien ten opzichte van de begroting. Er resteerde in de reserve na het sluiten van de boeken. Hierbij dient wel te worden opgemerkt, dat f is geoormerkt voor de WABO (project uit te voeren vanaf 2010). Daarnaast zijn de iniddelen pas in de loop van 2009 beschiltbaar gekomen waardoor - op advies van de afdeling Financiën en Ondersteuning - terughoudend is omgegaan met de uitgaven in het eerste gedeelte van Tenslotte heeft een aantal projecten vertraging opgelopen waardoor iniddelen niet zijn uitgegeven. Ook dit heeft u eerder kunnen lezen in dit verslag. Zoals aan het begin van dit verslag is vermeld, heeft de programmamanager besloten om met ingang van 2010 met een logischer indeling te werken, waarbij de verschillende onderdelen van het masterplan in vijf thema's zijn opgedeeld. Dit zijn: Algemeen: Loonlcosten/overhead en niet specifiek in te delen kosten voor het programma; ICCC: Alles projecten betrekking hebbend op de dienstverleningskanalen; Basisregistraties: Brongegevens gereed maken voor ontsluiting; Midoffice: De techniek achter het ontsluiten van de basisgegevens en ltlantcoiitacten; Lijnprojecten: Projecten die gemanaged worden door de afdelingen zelf, maar een beperlcte inzet vanuit het programma kunnen krugen. De financiële stand van zaken per 1 juni 2010: Thema Toegeltend werkbudget 1. Algeineen Basisregistraties ICCC Lijnprojecten Midoffice Totaal Facturen + verplichtingen Saldo budget Voor de komende jaren zullen met het vaststellen van de meerjarenbegroting de volgende bedragen bescliikbaar komen: O

10 De investeringen die momenteel worden gedaan voor Iiet Programma wordeii op termijn terugverdiend, door goed gebruik van autoinatisering ei1 een efficiëiitere inrichting van processeii. 111 de Itoinende periode ontwiklteleii de programinainanager ei1 de controlgroep een systematiek voor Iiet berekenen vali de teriigverdieiieffecten. Hierbij wordt aangesloteii bij de kerntaltenanalyse die inoineiiteel wordt uitgevoerd biniieii de geineente Scliiedain. Wij liopen 11 met deze rapportage een voldoeiide beeld te hebben gegeven van de voortgang tot op lieden. - -Ad l--"

DOORKIESNUMMER 010-2191 104

DOORKIESNUMMER 010-2191 104 gemeente Schiedam Biirgemeester I Postbus 1501-1 Stadserf l Aan de geineenteraad van Schiedam F 010 246 53 51 W www.scliiedam.ri1 UW KENMERK UW BRIEF VAN ONS KENWRK l OUIT233 16 DOORKIESNUMMER 010-2191

Nadere informatie

Dienstverlening en e-overheid

Dienstverlening en e-overheid Dienstverlening en e-overheid commissie Middelen/AB 9 april 2009 1 Inhoud Wat is de aanleiding voor deze presentatie? Wat is Dienstverlening en e-overheid? Welke wetten en regels zijn van belang? Hoe heeft

Nadere informatie

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven Samenhang in brongegevens Cees Kerkhoven Barkhuis Advies 31 maart 2016 Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang Gegevensmagazijn Van GBA naar BRP Tips Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Dit document is een voorbeeldrapport vanuit Benchlearning.org. Het betreft een individuele gemeentelijke rapportage van

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella 20 14-35 1 Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 RvO van de fractie VSP dd 23-09-2014 inzake aanleveren bodemgegevens BRO per 1 jan. 2016 (zie 2014-301) Afdeling

Nadere informatie

Leeuwarden heeft Antwoord. Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek

Leeuwarden heeft Antwoord. Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek Leeuwarden heeft Antwoord Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek Inleiding Overheid heeft Antwoord Landelijk concept ondersteund door VNG Programma Dienstverlening Vertaling naar ambities

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

Jaar Omschrijving Investeringsbudget. Restant budget per Voorstel. Verwachte maand/jaar van realisatie

Jaar Omschrijving Investeringsbudget. Restant budget per Voorstel. Verwachte maand/jaar van realisatie Fin/2009/16964 Blad 1 van 5 Voortgangsrapportage investeringsprogramma s t/m 15-10-2009 Bedragen in euro Bestandslocatie: P:/ Rapportages/2009/Najaarsnota 2009/Toel. afw investeringen per 15102009 PIOF.doc

Nadere informatie

Route naar de E-gemeente

Route naar de E-gemeente Route naar de E-gemeente Gemeenteraad Gemeente Wormerland Ko Mies 15 januari 2008 Agenda Achtergrond Stappen gezet Realisatieplan Vervolg Besluit Achtergrond: Bestuurlijke Verklaring op 18 april 2006:

Nadere informatie

Dienstverlening

Dienstverlening Dienstverlening 2010 2015 13-04-2010 Agenda Ontwikkelingen en de opgaven voor 2010-2015 (5 beloften aan de burger) De stand van zaken in Dordrecht Regionale samenwerking De opgaven voor 2010-2014 Dienstverlening

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Publieksdienstverlening De gemeente Utrecht wil excelleren in publieksdienstverlening die past bij de wettelijke kaders en de ambities van de stad. Wat willen we bereiken? Wat gaan

Nadere informatie

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009)

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009) JvdH MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen c.c. : Van : Jeroen van der Hulst Datum : 13 januari 2009 Verzenddatum : 13 januari 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten jan 2009 Ons

Nadere informatie

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence)

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Maximale inwonerstevredenheid Overheid 360º Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven volledig digitaal toegang geven tot

Nadere informatie

BABVI/U201101511 Lbr. 11/056

BABVI/U201101511 Lbr. 11/056 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201101511 Lbr. 11/056 bijlage(n) -

Nadere informatie

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Smaling (SP) over de website ruimtelijkeplannen.nl (ingezonden 29 januari 2015).

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Smaling (SP) over de website ruimtelijkeplannen.nl (ingezonden 29 januari 2015). > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

Basisregistraties en Inspire

Basisregistraties en Inspire Basisregistraties en Inspire Stand van zaken Beleid en Perspectieven Noud Hooyman 23 maart 2011 7 april 2011 Onderwerpen en Uitdaging Positionering Geo-informatie Gideon Geo-Basisregistraties Stelsel en

Nadere informatie

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Laatst bijgewerkt/ Versie: 8 oktober 2010 Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten,

Nadere informatie

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Agendapunt MEMO Aan Kopieaan De raad Besluit:: Ingekomen stukken en mededelingen B&W-vergadering d.d.1 0 H~ARl 2015 Vnnr kpnnirqpvinq aangenomen en dit memo ter kennisname aanbieden aan de raad. tjic Van

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Digitalisenng terreinvergunningen (voormalig parkeerabonnementen)

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Digitalisenng terreinvergunningen (voormalig parkeerabonnementen) ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 8 april 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 150414/303 Afdeling: Stedelijke Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

Projectorganisatie Midoffice

Projectorganisatie Midoffice Gemeente Aalten Projectorganisatie Midoffice Emile Wennink Gemeente Aalten Klaas van der Heijden Split~Vision Gemeente Aalten Agenda Landelijke ontwikkelingen Gemeente wordt portaal voor alle overheidsvragen

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Collegebericht 137 van 2010

Collegebericht 137 van 2010 Collegebericht 137 van 2010 Weeknummer: 51 Datum vergadering 21-12-2010 Ambtenaar MO. D. Riesthuis Registratienummer Bb10.0098 Telefoonnummer 7836 Portefeuillehouder F. M. Weerwind E-mailadres driesthuis@velsen.nl

Nadere informatie

Notitie aan de Raad inzake investeringen ICT t.b.v. KCC in het kader van de begroting 2013.

Notitie aan de Raad inzake investeringen ICT t.b.v. KCC in het kader van de begroting 2013. Bijlage 2. Notitie aan de Raad inzake investeringen ICT t.b.v. KCC in het kader van de begroting 2013. Aanleiding In de perspectiefnota 2012 (Bijlage 6: onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdbaar) is voorgesteld

Nadere informatie

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Inleiding In september 2009 heeft de raad het zgn. Realisatieplan met bijbehorende Uitvoeringsagenda vastgesteld, voor de invoering van een digitale overheid.

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 7.8. Doetinchem, 1 maart 2010 ALDUS BESLOTEN 9 MAART 2010

Aan de raad AGENDAPUNT 7.8. Doetinchem, 1 maart 2010 ALDUS BESLOTEN 9 MAART 2010 Aan de raad AGENDAPUNT 7.8 ALDUS BESLOTEN 9 MAART 2010 Dienstenrichtlijn, lex silencio positivo en Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Voorstel: 1. Kennisnemen van het plan van aanpak voor

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV)

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) Het Programma EDV is nu actief van 2009 2014. De basis voor dit programma waren indertijd wettelijke verplichtingen en het implementeren van

Nadere informatie

Info aan de raad. Raad: Beslissing:

Info aan de raad. Raad: Beslissing: Raad: Beslissing: Info aan de raad Raadsvergadering : 5 november 2009 Behandeld door : Marion Denissen Portefeuillehouder : Frans Ronnes Registratienummer : 42 Onderwerp : Extra informatie ontwikkeling

Nadere informatie

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011 Helmond heeft Antwoord Raadsvergadering, 12 september 2011 Dienstverlening Helmond Missie: Wij helpen u op maat met proactieve informatie, producten en diensten. Visie Denken in mogelijkheden. De Stadswinkel

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief commissies

Aanbiedingsbrief commissies Aanbiedingsbrief commissies Van College Voor Commissie Bestuur en Middelen Datum 11 april 2013 Onderwerp Openingstijden en werken op afspraak. Registratienummer 13.007350 Ter kennisneming. Onderwerp Openingstijden

Nadere informatie

Introductie Eindresultaat

Introductie Eindresultaat VOORTGANGSRAPPORTAGE Wormerland heeft Antwoord Naam portefeuillehouder Peter Tange 1 november 2010 Versie 1.0 Naam opdrachtgever Marlies van den Hende Naam opdrachtnemer Reinout Schaatsbergen Rapportageperiode

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

Kwaliteits handvest. Service en kwaliteit binnen de afgesproken tijd

Kwaliteits handvest. Service en kwaliteit binnen de afgesproken tijd Kwaliteits handvest Service en kwaliteit binnen de afgesproken tijd Februari 2014 KWALITEITSHANDVEST GEMEENTE ROERMOND afspraak is afspraak De gemeente Roermond is er voor u. Wat wij doen, doen we voor

Nadere informatie

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Dataland Congres 2014 12-6-2014 Harmen Tjeerdsma Agenda Voorstellen Trends Stelsel en Neuron Ontwikkelingen WOZ Neuron WOZ Registratie Samenwerking En verder Vragen en

Nadere informatie

Op weg met de basisregistratie voertuigen

Op weg met de basisregistratie voertuigen Op weg met de basisregistratie voertuigen 2 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Het stelsel van basisregistraties 5 3 De RDW en voertuigregistratie 6 4 Aanpassingen aan de kentekenregistratie 7 5 Consequenties

Nadere informatie

Evalua&e kwaliteitshandvest. Michiel Wijngaard Charles Willemsen Manuela Hendrix

Evalua&e kwaliteitshandvest. Michiel Wijngaard Charles Willemsen Manuela Hendrix Evalua&e kwaliteitshandvest Michiel Wijngaard Charles Willemsen Manuela Hendrix Dienstverlening Dienstverlening Algemene ontwikkeling Rela&e informa&ebeleid en dienstverlening Evalua&e kwaliteitshandvest

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening Startnotitie Versie: 19 juni 2006 Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Inleiding Zoals in een memo van 7 maart 2006 aan het MT van de gemeente

Nadere informatie

Oplegnotitie (GBA-verordening 2012) Gemeenteblad 2011 nr.100

Oplegnotitie (GBA-verordening 2012) Gemeenteblad 2011 nr.100 Oplegnotitie (GBA-verordening 2012) Gemeenteblad 2011 nr.100 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om - kaders te stellen de raad geeft de grenzen aan waarbinnen het college het beleid

Nadere informatie

De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen

De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen De gemeente Terneuzen wil graag goed contact met haar klanten. Het is daarbij belangrijk dat u weet welke kwaliteit u van ons kunt verwachten.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 557 Besluit van 6 november 2012 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest. Servicenormen waaraan u ons mag houden

Kwaliteitshandvest. Servicenormen waaraan u ons mag houden Kwaliteitshandvest Servicenormen waaraan u ons mag houden Wat is een kwaliteitshandvest? In dit handvest staan beloften van de gemeente Lochem over de dienstverlening. Deze beloften noemen we servicenormen.

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2014

Jaarverslag klachten 2014 Jaarverslag klachten 204 Inleiding Een klacht levert vaak concrete en bruikbare informatie over de kwaliteit van dienstverlening. Onderzoek van de klachten levert een belangrijk leereffect. Actiepunten

Nadere informatie

Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Marco Kok

Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Marco Kok Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Rudolf van Summeren Adviseur informatisering Marco Kok Adviseur Geotax Bas Eenhoorn Digicommissaris: De overheid moet aansluiten op de ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 122/2011 Datum : 18 juli 2011 B&W datum : 18 juli 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Modernisering gemeentelijke basisadministratie, verwerving burgerzaken

Nadere informatie

Winst administratieve lastendruk voor bedrijven/burgers)

Winst administratieve lastendruk voor bedrijven/burgers) Stand van zaken uit het actieplan 2010 Nr. actie Welke concrete zijn reeds ondernemen/gereed (opsomming) Lopende 1 uitvoering regelingen in het kader van de Bijzondere Bijstand (nr. 301, 302 en 325 op

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Brummen

Rekenkamercommissie Brummen Rekenkamercommissie Brummen Onderzoeksopzet Waar staat de gemeente Brummen met de Publieke Dienstverlening? 1. Inleiding In het onderzoeksprogramma 2011 wordt in het overzicht van onderwerpen voor onderzoek,

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 18 maart 2014

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 18 maart 2014 Kerkplein 2 T (343) 56 56 Postbus 2 F (343) 41 57 6 394 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Raadsinformatiebrief B&W vergadering 18 maart 214 Steller E-mailadres Onderwerp : D.P.J. Brom : daan.brom@heuvelrug.nl

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 174 Besluit van 4 mei 2015 tot vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke

Nadere informatie

Plan van Aanpak Klant Contact Centrum januari 2013

Plan van Aanpak Klant Contact Centrum januari 2013 Plan van Aanpak Klant Contact Centrum 2013 15 januari 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Routekaart Dienstverlening... 3 3. Mijlpalen 2012... 4 4. Niet gerealiseerde activiteiten fase 2 (2012)...

Nadere informatie

Geo samenhang in de basisregistraties

Geo samenhang in de basisregistraties Geo samenhang in de basisregistraties Dag van de geo-standaarden Geonovum, 19 mei 2010 Dirk Moree Yvette Ellenkamp Aanleiding Basisregistraties BRK (kadaster) BRT (kleinschalige topografie) BAG (adressen

Nadere informatie

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur DB-vergadering 09-07-2013 Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Dienstverlening in Borsele Op weg naar een breed dienstverleningsconcept. 12 november 2015

Dienstverlening in Borsele Op weg naar een breed dienstverleningsconcept. 12 november 2015 Dienstverlening in Borsele Op weg naar een breed dienstverleningsconcept 12 november 2015 Programma Waarom doen we het ook al weer? Wat is onze ambitie? Tot nu toe behaalde resultaten Communicatie Servicenormen

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond

Basisregistratie Ondergrond Basisregistratie Ondergrond De rol van GEO-ICT bedrijven Stephan Gruijters Geologische Dienst van Nederland - TNO 1 Stelsel van Basisregistraties uitkering (BLAU) Inkomen (BRI) Persoon (RNI) Persoon (GBA)

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Nieuwe Sturing op de Basisregistraties. Doorontwikkeling in Samenhang. De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW. Ruud van Rossem

Nieuwe Sturing op de Basisregistraties. Doorontwikkeling in Samenhang. De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW. Ruud van Rossem Nieuwe Sturing op de Basisregistraties De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW Doorontwikkeling in Samenhang Ruud van Rossem Open Geo Dag 31 mei 2017 6 juni 2017 Basisregistraties In het kader van de Generieke

Nadere informatie

Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 21 Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie

Nadere informatie

Digitaal Werken in Purmerend

Digitaal Werken in Purmerend Digitaal Werken in Purmerend Stand van zaken en vervolgstappen 5 januari 2016 Bedrijfsvoering Purmerend 0. Doel informatiebijeenkomst 5 januari Informatie over bedoeling en aanpak digitaal werken. Stand

Nadere informatie

Geo-informatie buiten zetten voor de bouwwereld

Geo-informatie buiten zetten voor de bouwwereld Geo-informatie buiten zetten voor de bouwwereld Hein Corstens 10 november 2010 Inhoud Initiatiefnemers BIM BIM en omgevingsinformatie Knelpunten Oplossingen Kennisplatform BIM-Omgeving Stellingen Initiatiefnemers

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen bij hun gemeente op 27 november

Nadere informatie

Basisregistraties en privaat hergebruik

Basisregistraties en privaat hergebruik Basisregistraties en privaat hergebruik Voer voor e-business? Mw. Prof. Dr. J. de Jong, Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft 15-4-2011 Delft University of Technology Challenge the future Financieel Dagblad

Nadere informatie

Ruimte voor verbeelding

Ruimte voor verbeelding Ruimte voor verbeelding Semantiek van de Basisregistraties door Marijke Abrahamse m.m.v. Jolanda van der Linden en Daniel Wunderink Semantiek??? = Betekenisleer gaat over betekenis van woorden of zinnen

Nadere informatie

Samen werken aan betere dienstverlening

Samen werken aan betere dienstverlening Samen werken aan betere dienstverlening Onze filosofie Het gaat om de dienstverlening Instandhouden ICT-infrastructuur is geen kerntaak van gemeenten GovUnited koopt de voorzieningen om (elektronische)

Nadere informatie

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014 B en W-nummer 15.0114; besluit d.d. 10-02-2015 Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014 Besluiten: 1. Kennis te nemen van de Inspectierapportage BAG-beheer 2. De brief voor het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 november 2009

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 november 2009 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 november 2009 Steller : D.P.J. Brom Telefoonnummer: 593 Onderwerp : Stand van zaken programma e-dienstverlening Geachte leden van de raad, Graag informeren wij u

Nadere informatie

Voortgangsrapportage fusie. Klankbordgroep november 2013

Voortgangsrapportage fusie. Klankbordgroep november 2013 Voortgangsrapportage fusie Klankbordgroep november 2013 Voorwoord De stuurgroep: Beste leden van de klankbordgroep. Voor u ligt de laatste voortgangsrapportage. We zijn er klaar voor, werken aan de laatste

Nadere informatie

Afdeling KlantContactCentrum

Afdeling KlantContactCentrum Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 14 0591 f. 0591 685599 Postbus 30001 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. www.emmen.nl Aan de raad van de gemeente Emmen Afdeling KlantContactCentrum team Staf ons kenmerk

Nadere informatie

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMkcc SIM klant contact centrum Digitale dienstverlener voor e-gemeenten klacht/melding belscripts kennisbank status aanvraag direct bestellen kosten antwoorden KCC openingstijden beleidsinformatie online

Nadere informatie

KLACHTENRAPPORTAGE 2013

KLACHTENRAPPORTAGE 2013 KLACHTENRAPPORTAGE 2013 Inleiding Elk jaar stelt de gemeente een rapportage op over klachten. De rapportage over 2013 heeft een bijzonder karakter. In september 2014 heeft de gemeentelijke Rekenkamer een

Nadere informatie

Voortgang ICT Gemeente Bloemendaal. Juni 2007

Voortgang ICT Gemeente Bloemendaal. Juni 2007 Voortgang ICT Gemeente Bloemendaal Juni 2007 Uitgangspunten: ICT beleidsplan 2006 Lange termijnvisie Planmatig werken Het ontwikkelen van een ICT strategie, niet alleen voor de korte, maar ook voor de

Nadere informatie

Addendum realisatieplan e-overheidsvoorzieningen Gemeente Schiermonnikoog

Addendum realisatieplan e-overheidsvoorzieningen Gemeente Schiermonnikoog Opdrachtgever: College van B&W van de gemeente Schiermonnikoog Opdrachtnemer: Hielco Koeze, informatiemanager samenwerkingsverband VAST E-adviseur EGEM-i: Bert Gerlofs Datum: 23 december 2009 Datum: 23

Nadere informatie

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten?

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? Contact Voorwoord Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Postadres Postbus 10150 4900 GB Oosterhout Telefoonnummer 14 0162 Internet www.oosterhout.nl

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Marijke ten Hoeve

Adviesnota voor de raad. Marijke ten Hoeve Adviesnota voor de raad Onderwerp Informatiebeleidsplan 2014 Datum collegebesluit dinsdag 20 augustus 2013 Datum raadsvergadering donderdag 26 september 2013 Agendapunt Portefeuillehouder Nummer postregistratie

Nadere informatie

Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen

Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen Burgemeester en wethouders van Tynaarlo zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een woning op het perceel Eekhoornstraat

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 65537 Datum : 8 juli 2014 Programma : bestuur Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

ECIB/U Lbr. 17/010

ECIB/U Lbr. 17/010 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Informatieveiligheid en privacy uw kenmerk ons kenmerk ECIB/U201700133 Lbr. 17/010 bijlage(n) - datum 20 februari

Nadere informatie

Het stelsel van basisregistraties

Het stelsel van basisregistraties Het stelsel van basisregistraties Motor van een compacte & efficiënte overheid Symposium Basisregistraties, wat komt er van terecht, 23 maart 2011 Kop- en Voettekst regel 2 Een paspoort wordt verstrekt..

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Onderwerp Budgetverschuiving voor gemeentelijke voorziening DIVA Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010 Regionale Visie en Programma Dienstverlening in relatie tot IP&A 11 november 2010 De aanleiding van de visie Programma De Andere Overheid (Balkenende II) Doel efficiënter en beter laten werken overheid

Nadere informatie

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein (Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein Gabriel van Tiggelen senior beleidsmedewerker informatiebeleid VNG ambtelijk voorzitter Gemeentelijk Geo Beraad Geo-informatie Belang (Geo) informatie bij

Nadere informatie

het College bescherming persoonsgegevens, gevestigd in Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de voorzitter, hierna te noemen: het CBP

het College bescherming persoonsgegevens, gevestigd in Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de voorzitter, hierna te noemen: het CBP Samenwerkingsovereenkomst tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het College bescherming persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van de zelfevaluatie BRP door gemeenten

Nadere informatie

Samenhang VROM ICT-projecten voor gemeenten, provincies en waterschappen

Samenhang VROM ICT-projecten voor gemeenten, provincies en waterschappen Samenhang VROM ICT-projecten voor gemeenten, provincies en waterschappen Maart 2008 VROM en de elektronische overheid Het ministerie van VROM wil bijdragen aan een betere dienstverlening door de overheid.

Nadere informatie

BESLUITENBehoudens advies van de commissie ROWR

BESLUITENBehoudens advies van de commissie ROWR BESLUITENBehoudens advies van de commissie ROWR Aanbiedingsformulier Basisregistratie Vastgoed In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr: 02.1269/09

Nadere informatie

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 22-5-2012 B en W-besluit nr.: 12.0502 Naam programma: Programma Onderwerp: Digitalisering bouwarchief en cliëntenarchief Aanleiding: De behoefte en noodzaak

Nadere informatie

Overzicht activiteiten/projecten Samen over de brug! Werkdocument consequenties en acties

Overzicht activiteiten/projecten Samen over de brug! Werkdocument consequenties en acties Overzicht activiteiten/projecten Samen over de brug! Werkdocument consequenties en acties NR Activiteit/project 1 Samenwerkingsovereenkomst De huidige samenwerkingsovereenkomst wordt ontbonden bij raadsbesluiten

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wormerland bij hun gemeente op 10 november

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Jaarrapportage burgerbrieven 2009

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Jaarrapportage burgerbrieven 2009 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Jaarrapportage burgerbrieven Inleiding Voor u ligt de rapportage over de afhandeling van burgerbrieven bij het ministerie van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie