top 25 verzekeringsmerken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "top 25 verzekeringsmerken"

Transcriptie

1 DOOR JELGER ARNOLDUSSEN EN EVERT BOS : ILLUSTRATIES BAS VAN DER SCHOT 18 : NUMMER 1

2 DE STERKSTE NEDERLANDSE VERZEKERINGS MERKEN VAN VOOR HET EERST HEBBEN INTERBRAND EN AM, MET HULP VAN ONDERZOEKSBUREAU MULTISCOPE, DE MERKKRACHT VAN DE VERSCHILLENDE VERZEKERINGSMERKEN IN KAART GEBRACHT. IN EEN MARKT WAARIN DE ROL VAN HET INTERMEDIAIR VERANDERT EN CONSUMENTEN STEEDS MEER IN DE LEAD ZIJN, BLIJKT DAT GEEN VAN DE VERZEKERINGSMERKEN IN STAAT IS OM MET EEN AUTHENTIEKE BOODSCHAP ÉCHT ONDERSCHEIDEND EN RELEVANT TE ZIJN Eens per jaar voert het Verbond van Verzekeraars de CVS Consumentenmonitor uit, een onderzoek naar de perceptie van de verzekeringsbranche. De resultaten van de laatste editie tonen eens te meer dat het imagoprobleem van de sector groot is: 30% van de consumenten geeft aan dat zij het afgelopen jaar iets negatiever is gaan denken over verzekeraars, terwijl de verzekeraars het afgelopen jaar niet negatiever in het nieuws zijn gekomen dan voorgaande jaren. Bijna de helft van de mensen meent dat je niet bij verzekeraars moet zijn voor financiële zekerheid, terwijl dit juist de reden is om een verzekering af te sluiten. Verzekeraars zijn er weliswaar in geslaagd het totaaloordeel van consumenten de afgelopen jaren stabiel te houden, maar een verbetering is vooralsnog niet in zicht. Het lijkt individuele verzekeraars niet te lukken een positiever beeld van zichzelf en daarmee de sector te creëren: de algemene indruk van bedrijven werkzaam in de verzekeringsbranche uitgedrukt in een rapportcijfer is al jaren stabiel op een 5,9. Bovendien heeft maar liefst 29% van de consumenten liever een lage premie, omdat de dienstverlening toch overal hetzelfde is. Het merendeel van de verzekeraars lijkt dan ook niet in staat het merk te gebruiken om zich te onderscheiden. Als 29% van de consumenten weinig onderscheid ziet tussen (de dienstverlening van) merken, liggen er enorme kansen in de sector: het eerste merk dat zich écht weet te onderscheiden van de anderen, heeft goud in handen. De mogelijkheden om je in deze strijd te mengen worden alleen maar groter gezien de afnemende rol van tussenpersonen in de verzekeringsbranche en het groeiend aantal verzekeringen dat online wordt afgesloten: de beslissing bij het wel of niet afsluiten van een verzekering ligt meer dan ooit bij de consument. MERKKRACHT ALS MEETMETHODE Hoe sterker een merk is, hoe meer het in staat is zich te onderscheiden van de grijze middenmoot. Sterke merken zorgen voor keuzevoorkeur, vertrouwen en loyaliteit bij consumenten en zijn in staat waarde te creëren voor alle stakeholders. Interbrand gebruikt merkkracht om het verzekeringslandschap in kaart te brengen, omdat zo inzichtelijk wordt gemaakt welk merk de grootste kans heeft om de braakliggende omzet op te eisen. Op basis van meer dan dertig jaar onderzoek blijkt dat sterke merken op tien merkkrachtfactoren sterk presteren. Vier van deze tien zijn interne factoren, aangezien sterke merken van binnenuit beginnen. De overige zes factoren zijn meer extern gericht. Deze externe factoren authenticiteit, relevantie, differentiatie, consistentie, aanwezigheid en begrip hebben we gebruikt om de verzekeringsmerken nader te onderzoeken en liggen 11 APRIL 2014 : 19

3 EEN GROTE MEERDERHEID VAN DE CONSUMENTEN ZIET GEEN VERSCHIL TUSSEN DE VERSCHILLENDE MERKEN sumentenbehoeften nog altijd niet centraal in de praktijk van de verzekeringsmaatschappijen. Dit resultaat wordt ondersteund door de consumentenmonitor van het Verbond van Verzekeraars. Er lijkt dus een mismatch te zijn tussen de communicatie van de merken en wat consumenten willen ervaren. Het niet in beeld hebben van de consumentenbehoeften resulteert er onder andere in dat consumenten voor hun informatiebehoefte andere kanalen zoeken. Het Verbond heeft geconstateerd dat 44% van de mensen vindt dat media verzekeringszaken beter uitleggen dan de merken zelf. Een gevaarlijke ontwikkeling wanneer je controle wilt houden over je eigen beeldvorming. aan de basis van de rangschikking. Immers, hoe hoger de score op merkkracht, des te groter het vermogen van een merk om omzet te genereren. Naast de merkkrachtfactoren, hebben wij aan consumenten gevraagd bij welke merken zij verzekeringen hebben lopen en welke merken zij in de toekomst overwegen bij het afsluiten van verzekeringen. Uit de analyse blijkt dat consumenten sterke merken eerder overwegen in de toekomst, wat de (voorspellende) kracht van het model ondersteunt. VERZEKERAARS WEINIG DIFFERENTIËREND Uit het Interbrand/AM-onderzoek blijkt dat de merken in het algemeen redelijk tot goed scoren op de factoren aanwezigheid en authenticiteit. Aanwezigheid op zich is echter geen bepalende factor in de verzekeringsbranche: naamsbekendheid bepaalt bijvoorbeeld voor slechts 10% van de consumenten het gevoel van zekerheid een kernbehoefte in de sector. De relatief hoge score op authenticiteit hangt vooral samen met het feit dat consumenten de merken een expertrol op hun gebied toedichten. Uit het onderzoek blijkt ook dat een grote meerderheid van de consumenten geen verschil ziet tussen de verschillende merken. Verzekeraars kunnen niet overbrengen wat hun merk onderscheidt van de concurrentie en houden zo het beeld in stand dat het niet uitmaakt bij welke maatschappij je een verzekering afsluit. Ook het begrip van de merken is beperkt: een duidelijke visie of boodschap kunnen consumenten zelden herkennen. Consumenten missen niet alleen een duidelijke boodschap, zij voelen zich ook onbegrepen door de verzekeraars. In hun perceptie staan con- MEDIABESTEDINGEN Bovenstaande wordt interessanter wanneer de mediabestedingen van de verschillende merken meegenomen worden in de analyse. Zo blijkt dat de partijen die veel geld uitgeven aan communicatie, relatief hoger scoren op aanwezigheid en consistentie. Er is echter nauwelijks correlatie tussen de media-uitgaven en de factoren differentiatie en begrip. De communicatie zorgt dus wel voor een hogere mate van bekendheid en herkenbaarheid, maar geen van de big spenders slaagt erin om met de uitingen de eigen boodschap op een onderscheidende, begrijpelijke wijze over het voetlicht te brengen. De analyse roept de vraag op hoe het gesteld is met de interne merkkracht van de verzekeraars. Aangezien de communicatie-uitingen niet leiden tot een differentiërende positionering en meer begrip, lijkt het erop dat de achterliggende visie van de merken niet voldoende eenduidig en onderscheidend is. Daarbij laat de relevantie van de merken voor de consument te wensen over. Voor veel merken lijkt teruggaan naar de kern het herdefiniëren van de rol in de maatschappij in het algemeen en in de verzekeringsmarkt in het bijzonder de eerste stap om van daaruit te bouwen aan een sterk merk. 20 : NUMMER 1

4 VERZEKERINGSMERKEN 1. Centraal Beheer Achmea Univé 5. Nationale-Nederlanden 6. ZilverenKruis Achmea 7. Aegon 8. CZ 9. FBTO 10. Menzis 11. Klaverblad 12. Ohra 13. ABN Amro 14. Zwitserleven 15. Delta Lloyd 16. Avéro Achmea 17. Dela 18. ING 19. Anderzorg TOP ASR 21. DAS 22. Inshared 23. De Europeesche 24. Ditzo 25. BOVAG Deze top 25 geeft de rangorde weer in merkkracht. Meer dan 90% van deze sterkste merken worden ook door consumenten overwogen voor het afsluiten van een verzekering in de toekomst. Merkkracht is dan ook een goede maatstaf voor aankoopintentie. De lijstaanvoerder Centraal Beheer Achmea scoort van alle merken het hoogst op overweging in de toekomst. TOP DRIE VERZEKERINGSMERKEN Centraal Beheer Achmea De top 3 van sterkste verzekeringsmerken scoort over de gehele linie het best. Bij drie van de zes merkkrachtfactoren staan Centraal Beheer, en in wisselende volgorde in de top 3. Toch is de oorzaak van de hoge noteringen voor de drie partijen anders. Centraal Beheer is de enige partij die bij alle merkkrachtfactoren in de top 3 staat. De duur en eenduidige insteek van de Even Apeldoorn bellen -campagnes heeft gezorgd voor een relatief hoge perceptie van authenticiteit, consistentie en aanwezigheid. Het merk heeft daarbij het domein humor geclaimd binnen de verzekeringsmarkt, waardoor de sympathie van veel mensen naar het merk uitgaat. Centraal Beheer heeft een aantal initiatieven genomen op product- en dienstenniveau die het merk relevanter hebben gemaakt dan de concurrentie. Het merk is er als een van de weinige verzekeraars in geslaagd op een frisse manier aanwezig te zijn in de customer journey door het concept van Het Laatste Bod. Het creëren van een contactmoment aan het eind van de oriëntatiefase met een relevant aanbod is niet alleen goed voor de omzet, maar heeft Centraal Beheer ook een creatiever gezicht gegeven. De goed gewaardeerde Even schade melden -app en bijbehorende campagne ondersteunen de merkkracht van Centraal Beheer. Ook voor Centraal Beheer geldt echter dat differentiatie en begrip een uitdaging vormen: ondanks de herkenning van de unieke manier van communiceren, is het merk niet anders dan de andere merken volgens consumenten en is het begrip laag. Ook kan bogen op een langlopende campagne met een eenduidige boodschap die voor hoge authenticiteit-, consistentie- en aanwezigheidsscores zorgt. De bewustmakende, preventiegerichte Glashelder -campagnes, ondersteund door de online preventiewinkel, worden als uniek gezien en zorgen voor een sympathiek beeld van de organisatie. De nauwe relatie met de coöperatieve Rabobank versterkt het niet-commerciële beeld van. Toch is ook een goed voorbeeld van het centrale probleem van de verzekeraars: ondanks een herkenbare boodschap, wordt het merk nauwelijks als differentiërend gezien en is het begrip laag. De situatie van de is geheel anders. Als belangenbehartiger van de leden op het gebied van mobiliteit, vakantie en vrije tijd is de herkomst van het beeld van de substantieel anders dan dat van de overige verzekeraars. De plukt optimaal de vruchten van deze herkomst in een branche waarin consu- 11 APRIL 2014 : 21

5 DE IS HET MEEST BETROUWBARE VERZEKERINGSMERK VAN HET ONDERZOEK menten vinden dat hun belang uit het oog is verloren. Consumenten zien de niet direct als een expert op het gebied van verzekeren, maar misschien wel juist om deze reden is de het meest differentiërende merk in de sector: niet de verzekeraar of de verzekeringen, maar de klant staat centraal bij de. De verzekeringen worden beheerd door Unigarant, een 100% dochter, waardoor de de eigen visie en waarden in de dienstverlening tot uiting kan laten komen. Het merk slaagt er vooralsnog in zich succesvol in de verzekeringswereld te bewegen, zonder direct met de sector en het bijbehorende imago ge associeerd te worden. Het is dan ook het meest betrouwbare verzekeringsmerk van het onderzoek. Het feit dat mensen de ergens anders van kennen dan van verzekeringen, heeft wel tot gevolg dat consumenten denken dat de veel minder verschillende verzekeringen aanbiedt dan ze daadwerkelijk doet. Er liggen dus grote kansen voor de, maar de organisatie doet er goed aan de communicatie omtrent haar verzekeringstak in goede banen te blijven leiden. DE TRADITIONELE INTERMEDIAIRVERZEKERAARS De grote verzekeraars die voornamelijk met het intermediair werken, vallen veelal buiten de top 5. Nationale-Nederlanden is de enige van deze categorie die een vijfde plek weet te behalen. Alleen al op basis van de mediabestedingen is dit niet verwonderlijk: Nationale-Nederlanden geeft op dit gebied verreweg het meeste geld uit van alle verzekeraars. ment benadrukken ( jij kiest, direct geregeld ), lijken met name NN, Aegon en Delta Lloyd vast te houden aan corporate positioneringsboodschappen die verzekeringscategoriewaarden vertegenwoor digen. NN sluit commercials consistent af met Wat er ook gebeurt en Aegon heeft Bedenk je toekomst geïntroduceerd als kapstok voor reclames. Delta Lloyd heeft nu Kritisch op het juiste moment als centrale boodschap. Het is twijfelachtig of deze centrale thema s onderscheidend, begrijpelijk en geloofwaardig genoeg zijn om de partijen dichter bij de consument te brengen. De positie van de intermediairverzekeraars staat onder druk nu de rol van het intermediair verandert in de customer journey en de consument de directe weg naar verzekeraars steeds beter weet te vinden. De beweging van deze merken naar online dienstverlening zal dan ook door blijven gaan. Hierbij is het interessant om op te merken dat er verschillen zijn tussen de traditionelen en de direct writers. Waar interactieve apps waarmee declaraties gedaan kunnen worden en schade kan worden gemeld inmiddels door verschillende direct writers zijn omarmd, heeft alleen Nationale-Nederlanden van de traditionelen een schade meldapp. Deze is echter alleen voor zakelijke klanten. Delta Lloyd heeft het informatieve Now en de Fitapp, maar deze is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het Nationaal Gezondheidsplan en vooralsnog weinig gedownload. ASR biedt uitsluitend apps waarop informatie is terug te vinden. Op het gebied van verzekeren hebben Aegon en Reaal in Nederland helemaal geen apps. In de ambitie om op relevante, interactieve wijze en op belangrijke momenten in contact te zijn met consumenten, hebben de intermediairorganisaties een inhaalslag te maken op dit gebied. Ook in de massamediale uitingen verschillen de traditionelen van de direct writers. Waar direct writers vaak de directe benefit voor de consu- De metamorfose van ASR is noemenswaardig. De nieuwe, sobere uitstraling van het merk lijkt een bewuste keuze voor ingetogenheid. Ook de Feyenoord/Blijdorp-campagne is een vorm van reclame die niet direct met een verzekeraar geassocieerd zal worden. De voortekenen van een andere verzekeraar dienen zich aan. Maar om de merkkracht te verstevigen zal ASR de nieuwe positionering met passende producten en diensten en zorgvuldig gekozen communicatie-uitingen moeten versterken. DE NIEUWKOMERS De relatief jonge spelers in de markt hebben allemaal een differentiatiestrategie gekozen om een deel van de verzekeringsmarkt te veroveren, met wisselend succes. Ditzo en Brand New Day zetten zich nadrukkelijk af tegen de gevestigde orde. Ondanks dat dit leidt tot relatief hoge scores op differentiatie, blijken ook deze 22 : NUMMER 1

6 Multinational Size does not matter. Grootbedrijf MKB onderneming Zelfstandig ondernemer elipslife verzekert iedere onderneming. elipslife wil «your insurance» zijn. Wij zijn de flexibele specialist in maatwerkoplossingen van hoge kwaliteit. Ons specialisme is het verzekeren van overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken samen met geselecteerde partners en adviseurs om voor hun klant optimale oplossingen te verzorgen. your insurance

7 DE MERKEN MET EEN BEPERKT AANBOD BLIJKEN NIET IN STAAT ZICH EFFECTIEF TE DIFFERENTIËREN VAN DE BREDE AANBIEDERS merken niet de juiste snaar te raken en zijn de scores op relevantie en begrip juist erg laag. Inshared speelt in op een groeiende solidariteitsbehoefte in de samenleving. Deze strategie heeft kans van slagen, zeker gezien de relatief hoge score op differentiatie. Het vergroten van de bekendheid met het merk lijkt voor Inshared de hoogste prioriteit. Promovendum heeft een selecte doelgroep gekozen door de positionering, waardoor het zich differentieert, maar de organisatie niet relevant zal worden voor het grote publiek. Het begrip van het merk blijkt bovendien te laag om ook voor de gekozen doelgroep top of mind te worden. De merkkracht van Kruidvat en Hema is dermate laag dat deze organisaties bereid zullen moeten zijn om te investeren in de verzekeringstak van de merken om de merkkracht echt te doen groeien. BREED VERSUS GERICHT AANBOD Van de merken die ervoor kiezen om een select aanbod te voeren, mag verwacht worden dat de differentiatie en het begrip van de merken hoger is. Zij bieden producten aan op een afgebakend terrein en kunnen hun boodschappen gerichter brengen. Uit het onderzoek blijkt dat het begrip van deze merken inderdaad hoger is, mits men zich bewust is van het feit dat de verzekeraar zich specialiseert. Zo is het begrip voor Brand New Day laag, omdat veel mensen in de veronderstelling zijn dat deze partij een breed scala aan verzekeringen aanbiedt. De merken met een beperkt aanbod blijken niet in staat zich effectief te differentiëren van de brede aanbieders. De uitdaging voor deze partijen ligt dus voornamelijk bij het duidelijk maken waarom zij wezenlijk anders zijn dan de grote verzekeraars en het communiceren wat hun gerichte aanpak de consument brengt. IDENTITEIT Verzekeraars zullen zich moeten realiseren dat de klant centraal stellen meer inhoudt dan het communiceren van maatwerkoplossingen en het faciliteren van keuzeprocessen voor klanten. De toont aan dat expertise op het gebied van verzekeren niet voldoende is om een sterk merk op te baseren in de verzekeringssector. Expertise wordt als vanzelfsprekend gezien. Sympathie en vertrouwen bepalen in hoge mate de gunfactor. Consumenten voelen zich prettiger in een sector waar ze het gevoel hebben een keuze te kunnen maken die bij hen past. Dit vraagt om merken met een eigen identiteit en een heldere en aansprekende visie. Merken die in staat zijn hun gedachtegoed op een relevante en geloofwaardige manier over het voetlicht te brengen. Deze merken zullen niet alleen aan marktaandeel winnen, maar ook het vertrouwen in de sector als geheel doen stijgen. n WERKWIJZE Via Multiscope s online panel is een onderzoek uitgevoerd onder Nederlanders van 18 jaar en ouder. Hierbij zijn respondenten ondervraagd. In dit onderzoek zijn 43 verzekeringsmerken geëvalueerd. Alleen merken waar men bekend mee is, zijn voorgelegd ter evaluatie. Naast de focus op de externe merkkracht factoren, hebben we consumenten ondervraagd op de volgende onderwerpen: Merkbekendheid (spontaan en geholpen) Merken waar men verzekeringen heeft lopen Merkhouding (overweging) Kennis van het aanbod Onderzoek en methodologie: Ariën Breunis BEST SCOREND PER MERKKRACHTFACTOR AUTHENTICITEIT CONSISTENTIE Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Nationale-Nederlanden RELEVANTIE AANWEZIGHEID Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea DIFFERENTIATIE BEGRIP Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Brand New Day Anderzorg 24 : NUMMER 1

SOCIAL MOET IN DNA VAN VERZEKERAARS PROFESSIONALISEREN TOT SOCIAL BUSINESS

SOCIAL MOET IN DNA VAN VERZEKERAARS PROFESSIONALISEREN TOT SOCIAL BUSINESS SO ME Social Media Insurance Monitor van ITDS 2014 ZELF DOEN BRENGT FANS DICHTERBIJ DISTRIBUTIE VERSCHUIFT NAAR NIEUWE PARTIJEN DE STRIJD OP FACEBOOK BARST NU ECHT LOS PROFESSIONALISEREN TOT SOCIAL BUSINESS

Nadere informatie

Interviews met collegamarketeers

Interviews met collegamarketeers Interviews met collegamarketeers ONDERLING ONDERLIGGEND ONDERWERP ONDERSTEUNEND ONDERZOEK ONDERTUSsEN 5 Laat zien welke unieke kennis je in huis hebt Marketeer Zakelijke Markt PostNL heeft te maken met

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

De effectieve inzet van tv-campagnes. Wat maakt een tv-campagne tot een succes?

De effectieve inzet van tv-campagnes. Wat maakt een tv-campagne tot een succes? De effectieve inzet van tv-campagnes Wat maakt een tv-campagne tot een succes? Na een halfjaar afwezigheid op tv is onze top of mind merkbekendheid met 9% gedaald. Marketingmanager winkelketen binnen retailbranche

Nadere informatie

Visiedocument optimalisatie distributiestrategie verzekeraars

Visiedocument optimalisatie distributiestrategie verzekeraars Visiedocument optimalisatie distributiestrategie verzekeraars Inzicht in financiële prestaties van Product- Markt-Distributie-Combinaties (PMDC s) Amsterdam, april 2012 Ir. L. van Graafeiland Dr. P. van

Nadere informatie

Roer moet om in advocatuur Bedrijfsstrategisch denken en handelen kritisch voor continuïteit

Roer moet om in advocatuur Bedrijfsstrategisch denken en handelen kritisch voor continuïteit Roer moet om in advocatuur Bedrijfsstrategisch denken en handelen kritisch voor continuïteit De Nederlandse advocatuur verkeert in zwaar weer. Na voorzichtige groei in 2012, was er in 2013 sprake van een

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Jaarverslag 2013 Inhoud Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Verslag van de Raad van Bestuur Strategie 12 Onze klanten 23 Onze maatschappelijke resultaten 27 Onze medewerkers

Nadere informatie

Groeien met innovatieve IT

Groeien met innovatieve IT SAP White Paper Groeien met innovatieve IT Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich? Inhoud 3 Voorwoord 4 Executive summary 5 Hoofdstuk 1: Groei in Nederland 6 Hoofdstuk 2: Omzetgroei

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

Sociale media aan het werk

Sociale media aan het werk Sociale media aan het werk Marktonderzoek Faxion 2011 Sociale media aan het werk is een onderzoek van Faxion, april-mei 2011. Sociale media maken een stormachtige opkomst door. Maar welke problemen én

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik

Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Navigeren op internet verandert 3 1.2 Wat willen we met dit onderzoek? 3 1.3 Hoe zit de domeinnamenmarkt in elkaar? 4 1.4 Over

Nadere informatie

OVER WINNAARS. De tien bouwstenen voor ondernemers die samen gaan voor succes. Maarten G. Verhoef

OVER WINNAARS. De tien bouwstenen voor ondernemers die samen gaan voor succes. Maarten G. Verhoef OVER WINNAARS De tien bouwstenen voor ondernemers die samen gaan voor succes Maarten G. Verhoef OVER WINNAARS De 10 bouwstenen voor ondernemers die samen gaan voor succes Maarten G. Verhoef Colofon Eerste

Nadere informatie

0900-0024 (R 0,10 per minuut) abnamro.nl. de consument van 2015. cross channel retail

0900-0024 (R 0,10 per minuut) abnamro.nl. de consument van 2015. cross channel retail 0900-0024 (R 0,10 per minuut) abnamro.nl de consument van 2015 cross channel retail de consument van 2015 cross channel retail 1 De manier waarop mensen winkelen verandert in razend tempo. Consumenten

Nadere informatie

Brancheorganisaties en koepels. Trends en ontwikkelingen

Brancheorganisaties en koepels. Trends en ontwikkelingen Brancheorganisaties en koepels Trends en ontwikkelingen Introductie In Nederland zijn van oorsprong vele tientallen koepels en verenigingen actief. Zij zetten zich in voor de belangen van organisaties

Nadere informatie

Lindy van der Veen Roel van Lanen Edwin Lambregts Wieke Ambrosius. Spring er uit!

Lindy van der Veen Roel van Lanen Edwin Lambregts Wieke Ambrosius. Spring er uit! 1938 75 2013 Lindy van der Veen Roel van Lanen Edwin Lambregts Wieke Ambrosius Agrofood Strategy Trends 2013 Spring er uit! Agrofood Strategy Trends 2013 Spring er uit! Lindy van der Veen Roel van Lanen

Nadere informatie

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Amsterdam, december 2011 1 Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit

Nadere informatie

klas 2T, groep 3 Coen Luijten C22025

klas 2T, groep 3 Coen Luijten C22025 klas 2T, groep 3 Coen Luijten C22025 Marloes van Brunschot 2186840 Wilke Hop 2202273 Chantal Mallens 2207757 Laura Pijpers 2210482 Wendy Steenbakkers 2188269 1 Management summary DELA is een coöperatie

Nadere informatie

Brancheanalyse Zorgverzekeraars

Brancheanalyse Zorgverzekeraars Brancheanalyse Zorgverzekeraars Minor Bedrijfsjournalistiek, oktober 2009 Docent: Mark van Hasperhoven Loes Berghs Brigitte van Bommel Juliette Cober Karlijn van Gageldonk Astrid van der Heiden Nicole

Nadere informatie

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Content marketing bouwen aan een nieuwe klantrelatie nieuwe bomen BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Inhoudsopgave Inleiding 4 Over nieuwe bomen 4 01. Ontwikkelingen online 5 Peer to peer communicatie 6 Zoekmachine

Nadere informatie

De belofte om het klantbelang centraal te stellen. De tussenstand

De belofte om het klantbelang centraal te stellen. De tussenstand De belofte om het klantbelang centraal te stellen De tussenstand Amsterdam, 20 juni 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

THE FUTURE OF TRAVEL

THE FUTURE OF TRAVEL presenteert THE FUTURE OF TRAVEL Rapportage van onderzoek onder stakeholders en reisconsumenten in Nederland Mei 2015 Copyright 2015 Blauw Research & Webloyalty Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit

Nadere informatie

E- business in de Financiële Dienstverlening

E- business in de Financiële Dienstverlening Onderzoek naar de E- business functies bij intermediairs in de verzekeringsbranche: Een evolutionair perspectief Michelle Weyl 1 Masterscriptie Business Administration Faculteit Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Kiezen of verliezen! Lessen uit het verleden van de Nederlandse schadeverzekeringsmarkt

Kiezen of verliezen! Lessen uit het verleden van de Nederlandse schadeverzekeringsmarkt 11/2014 marktanalyse IG&H Consulting & Interim Make strategy work! IG&H Consulting & Interim Financial Services Kiezen of verliezen! Lessen uit het verleden van de Nederlandse schadeverzekeringsmarkt Ronald

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014 Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014 De klantbeleving tijdens contactmomenten bij banken, verzekeraars, energiemaatschappijen en telecom- en internetproviders. Voorwoord Het vermogen om klanten

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Wat willen leden van hun vereniging?

Onderzoeksrapport Wat willen leden van hun vereniging? Onderzoeksrapport Wat willen leden van hun vereniging? Wat willen leden van hun vereniging? Ledenorganisaties maken grote veranderingen door. Leden zijn niet meer automatisch voor hun hele leven lid van

Nadere informatie

De Sterkste Mediamerken van Nederland anno 2015

De Sterkste Mediamerken van Nederland anno 2015 De Sterkste Mediamerken van Nederland anno 2015 De sterkste mediamerken van Nederland Interbrand voor Tijdschrift voor Marketing Auteurs: Ariën Breunis en Marije Roodhof Facebook is volgens Nederlandse

Nadere informatie

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten.

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. Afstudeeropdracht BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten Naam: Studentennummer:

Nadere informatie