NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE 28 JANUARI 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE 28 JANUARI 2014"

Transcriptie

1 Vragen bij de case Ingenieursbureau De Prins BV (totaal 203 punten) Vraag 1 (46 punten) a. Stel voor het oorspronkelijke bedrijf De Prins een SWOT-analyse voor 2011 samen. Noem twee items per kwadrant. Sterktes: Zwaktes: Kansen: Stabiel bedrijf Veel kennis en know-how in huis Kennis opdoen en uitdragen belangrijk Geen vestigingen in de BRIC-landen Sterk personeelsverloop Onrust naar aanleiding van sluiting/ontslagen Intern georiënteerd Opkomende economie in de BRIC-landen Behoefte aan totaalaanbieders Bedreigingen: Aanhoudende recessie Opkomst ingenieursbureaus in India Exameneis: 5.1 Literatuur: NIMA Marketing Lexicon p. 193 b. Als communicatieadviseur wordt u de vraag voorgelegd hoe de directie van De Prins het beste de sluiting van de vestigingen in Groningen en Apeldoorn had kunnen communiceren. Doe hiervoor een voorstel (van maximaal ½ A4) waarin u het onderdeel PR verder uitwerkt. Een standaardantwoord is hier niet mogelijk. Van belang is dat de kandidaat laat zien dat er snel en adequaat gecommuniceerd moet worden. Ook de volgorde waarin de verschillende doelgroepen bewerkt worden is belangrijk. In het voortraject zijn OR en vakbonden geraadpleegd. Als dit proces is doorlopen en het nieuws gedeeld kan worden, is het tijd voor de interne en externe communicatie. Intern en extern communiceren gebeurt tegelijk, dan wel met een zeer korte tussenpoos, omdat zulk groot nieuws immers direct (bijvoorbeeld via social media) doorverteld kan (en zal) worden door de personeelsleden. Extern zijn dit onder andere vakbonden, de betreffende gemeenten, relaties en leveranciers. Interne media zijn, na mondelinge bekendmaking, o.a. persoonlijke brieven aan de betreffende medewerkers, intranet (denk aan Q&A s), personeelsbijeenkomsten in de beide vestigingen, personeelsblad of bedrijfsjournaal voor het overige personeel van de organisatie. Er wordt intern ook gecommuniceerd over de mogelijkheid om met de afdeling Personeelszaken in gesprek te gaan. Externe media zullen met name de regionale dagbladen, regionale omroepen, vakbladen en social media zijn. Exameneis 6.7 1

2 Literatuur: Koeleman 145 e.v. c. Wat wordt onder issuemanagement verstaan? Systematische informatievergaring, -verwerking en analyse van issues, d.w.z. relevante ontwikkelingen binnen de organisatie en in haar omgeving, teneinde deze issues via adequate stellingname en reactie zoveel mogelijk te beheersen en te besturen. Exameneis: 3.12 Literatuur: NIMA Marketing Lexicon p. 343 d. Hoe moet volgens u de directie reageren op het twitterbericht dat tijdens de blokkadeactie door een medewerker werd verstuurd? Een standaardantwoord is hier niet mogelijk. Het gaat er in de eerste plaats om dat de kandidaat inziet dat een dergelijk bericht als een lopend vuurtje rond kan gaan en dan al snel door de media kan worden opgepikt. Wanneer er inderdaad sprake is geweest van het aannemen van steekpenningen, dan zal de directie dit niet achter moeten houden en opening van zaken moeten geven. Dat doet even pijn, maar dat is beter dan dat de pers er zelf mee aan de haal gaat. Communicatie hierover kan via bijvoorbeeld een persconferentie, persbericht en via de website. Wanneer het bericht nergens op gebaseerd is, dan zal de directie snel duidelijk moeten maken wat de reden van de sluiting is en moet men afstand nemen van de geruchten. Men moet duidelijk maken dat er zeker stappen ondernomen zouden zijn als er wel sprake was van steekpenningen omdat dit totaal niet past bij de aard en de cultuur van het bedrijf. Exameneis: 6.6 Literatuur: -- Correctoreninstructie (totaal aantal punten: 46) Vraag 1a 1 punten per juist item, dus maximaal 8 punten. Indien een kandidaat per kwadrant meer dan 2 items noemt, alleen de eerste 2 beoordelen. Wanneer items worden genoemd die niet in het standaardantwoord staan, deze op relevantie beoordelen. Vraag 1b Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Belangrijk is dat de kandidaat eerst aandacht aan de medewerkers schenkt en zich bewust is van bijvoorbeeld het rouwproces dat zij zullen doorlopen bij de verwerking van dit nieuws over de sluiting van hun vestiging. Maximaal 15 punten als volgt te verdelen: Onderscheid doelgroepen: 4 punten Juiste volgorde: 5 punten: Juiste boodschap: 3 punten Juiste middelen: 3 punten Vraag 1c Maximaal 8 punten. 2

3 Het antwoord is goed als vermeld wordt dat het gaat om informatievergaring, -verwerking en analyse van issues om regie te krijgen = 7 punten Als kandidaat ook nog noemt om deze issues via adequate stellingname te beheersen: 1 punt erbij. Als geen van deze elementen wordt genoemd is antwoord fout = 0 punten Vraag 1d Meerdere antwoorden zijn mogelijk, maar duidelijk moet zijn dat de kandidaat inziet waartoe dit kan leiden en een advies geeft dat daarop is gebaseerd. Maximaal 15 punten als volgt te verdelen: Aangeven dat snel gehandeld moet worden: 6 punten Openheid genoemd: 4 punten: Inhoud van de reactie: 5 punten Vraag 2 (37 punten) a. Noem twee kernwaarden van respectievelijk De Prins en VHD, en analyseer in hoeverre deze kernwaarden aansluiten bij de gewenste identiteit van de nieuwe organisatie. De kernwaarden van De Prins zijn vooral: kennisontwikkeling en uitdragen. De kernwaarden van VHD zijn: slagvaardig en in staat complexe projecten pragmatisch te benaderen. Bij de gewenste identiteit van de nieuwe onderneming, een innovatieve onderneming en een belangrijke speler in de wereldmarkt, sluiten de kernwaarden van De Prins wel aan (kennis opdoen en uitdragen) en die van VHD (slagvaardig, pragmatisch) minder. Exameneis: 3.13 Literatuur: Winkelaar p. 345 NIMA Marketing Lexicon p. 81 b. De directie van de nieuwe organisatie wil een jaar na de fusie een imago-onderzoek laten uitvoeren. Stel voor dit onderzoek een briefing op voor het onderzoeksbureau dat het onderzoek gaat uitvoeren. De briefing moet de volgende onderdelen bevatten: Algemeen en aanleiding: Een jaar geleden zijn de ingenieursbureaus De Prins en VHD gefuseerd en is er een nieuwe onderneming ontstaan. Doelstellingen en doelgroep: We willen weten wat het imago van de onderneming is bij de belangrijkste doelgroepen: opdrachtgevers van projecten in de sectoren gebouwen, infrastructuur, watermanagement en -technologie, lucht- en scheepvaart, industrie en energie in de belangrijkste landen waar we actief zijn. Eisen en afspraken: Afspraken met betrekking tot beschikbare budget, wijze van rapportage en tijdsplanning. Exameneis: 4.6 3

4 Literatuur: Hogendoorn p. 224 c. Waardoor zouden interne weerstanden tegen de fusie kunnen ontstaan? Mogelijke weerstanden door: a. Gebrek aan informatie b. Ambigue informatie c. Andere inschatting van de gevolgen van de verandering d. Trage gewenning e. Angst om te verliezen f. Gebrek aan vertrouwen Exameneis: 6.7 Literatuur: Koeleman p (6 e druk) d. Op welke manier zijn interne weerstanden weg te nemen? De weerstanden kunnen worden weggenomen door snel en duidelijk te communiceren en de waarheid te vertellen. Ook door de medewerkers vanaf het begin bij het proces te betrekken kunnen weerstanden mogelijk worden voorkomen. Ook mogelijke antwoorden: interventies, veranderstrategie (kleuren van Caluwé etc., Kotter, e.d.) verandercommunicatie, transparantie, plan van aanpak, etc. Exameneis: 6.7 Literatuur: Koeleman p (6 e druk) Correctoreninstructie (totaal aantal punten: 37) Vraag 2a 2 x 2 punten voor de juiste kernwaarden. Maximaal 3 punten voor de analyse. Totaal maximaal 7 punten. Vraag 2b Voor een juiste invulling: 10 punten Wanneer alleen de onderdelen worden genoemd, zonder verdere invulling: maximaal 3 punten. Wanneer een kandidaat een voorkeur uitspreekt voor een bepaalde wijze van onderzoek (kwantitatief, kwalitatief, online etc.) maximaal 2 punten extra. Dus in totaal maximaal 12 punten. Vraag 2c Maximaal 12 punten voor 6 juiste weerstanden. Vraag 2d Maximaal 6 punten voor een juiste reactie. Indien snel en duidelijk handelen niet genoemd worden, maximaal 3 punten. Indien niet wordt genoemd dat medewerkers vanaf het begin er bij moeten worden betrokken, maximaal 3 punten. 4

5 Vraag 3 (50 punten) a. Geef een duidelijke omschrijving van het begrip organisatiecultuur. Onder een organisatiecultuur wordt verstaan de door de participanten in een organisatie gedeelde waarden, normen, symbolen en gedrag, zich uitend in relaties, communicatie, managementstijlen etc. Exameneis: Literatuur: NIMA Marketing Lexicon p. 187 b. Wim van der Aa wil in een interne nieuwsbrief het punt van de cultuurverschillen aansnijden en aankondigen, omdat hij zo wil realiseren dat uiteindelijk één cultuur gaat heersen in de onderneming. Geef in maximaal een ½ A4 aan welk advies u hem geeft met betrekking tot de inzet en de inhoud van de nieuwsbrief. Het veranderen van een cultuur binnen een bedrijf is een langdurige zaak (3 tot 7 jaar). Het is zeker niet iets wat je zomaar kunt opleggen. Het willen veranderen van een cultuur is dan ook niet iets dat je via een nieuwsbrief kunt bewerkstelligen. De inhoud van de nieuwsbrief moet dat ook niet proberen. De strekking van de nieuwsbrief zou moeten zijn dat de twee bedrijven nu samengevoegd zijn en dat het begrijpelijk is dat de twee aan elkaar zullen moeten wennen en dat er dus sprake zal zijn van een gewenningsproces. Verder kunnen er in de brief aankondigingen worden gedaan met betrekking tot activiteiten die de integratie moeten bevorderen/versnellen. Exameneis: 6.7 en 10.6 Literatuur: -- c. Mintzberg maakt onderscheid tussen verschillende structuurtypen. Wim van der Aa (VHD) is voorstander van het type dat wordt aangeduid met adhocratie, terwijl Westwinden (De Prins) de voorkeur heeft voor het type divisiestructuur. Omschrijf deze twee structuurtypen en geef per onderneming (VHD en De Prins) aan in hoeverre deze aan de kenmerken van een adhocratie (VHD) en een divisiestructuur (De Prins) voldeden. De kenmerken van een adhocratie zijn: dienstverlenend, organisch, niet geformaliseerd en gestandaardiseerd, innovatief, specialistisch, creatief, infomeel, democratisch, platte structuur, tijdelijke teamverbanden. VHD voldeed hier niet aan, want is juist: mechanistisch, geformaliseerd, formeel en niet uitgesproken democratisch. De kenmerken van een divisiestructuur zijn: volwassen, geformaliseerd, hiërarchisch, gericht op rendement door afzet producten en diensten, marktgeoriënteerd. De Prins voldeed hier niet aan, want is juist niet geformaliseerd en intern georiënteerd. Exameneis: 3.19 Literatuur: Winkelaar p

6 Correctoreninstructie (totaal aantal punten: 50) Vraag 3a Maximaal 10 punten. Wanneer gedeelde waarden, normen, symbolen en gedrag niet genoemd worden, maximaal 5 punten. Wanneer zich uitend in relaties, communicatie, managementstijlen etc. niet genoemd worden, maximaal 5 punten. Vraag 3b Maximaal 10 punten. Wanneer niet wordt onderkend dat je geen cultuurverandering d.m.v. een nieuwsbrief kun bewerkstelligen: maximaal 5 punten. Voor de inhoud maximaal 5 punten. Vraag 3c 2 x 10 punten voor de juiste omschrijvingen 2 x 5 punten voor het noemen van de verschillen. Totaal dus maximaal 30 punten. Vraag 4 (70 punten) a. Schrijf de kernboodschap voor een persbericht (met de 5 W s) waarin de fusie wordt aangekondigd. Het bericht moet in elk geval de volgende onderdelen bevatten (de 5 W s): Twee vooraanstaande Nederlandse ingenieursbureaus De Prins en VHD (Wie) gaan per 1 januari 2012 (Wanneer) fuseren (Wat). De twee bedrijven vullen elkaar prima aan omdat ze in verschillende landen en in verschillende sectoren actief zijn. Daarnaast zijn ze samen sterker in de concurrentie met de grotere internationale ingenieursbureaus (Waarom). Het hoofdkantoor wordt gevestigd in het bestaande hoofdkantoor van VHD in Rotterdam (Waar). Exameneis: 8.4 Literatuur: Michels p. 339 b. De nieuwe onderneming wil via een pitch een nieuw reclamebureau aantrekken. Leg uit wat een pitch is. Een pitch is een korte, kernachtige presentatie waarin het bureau zich aan een potentiële klant voorstelt. Een kandidaat zou hieraan kunnen toevoegen: in de praktijk vragen bedrijven tegenwoordig vaak ook om een eerste opdracht uit te voeren. Exameneis: 7.9 Literatuur: Floor & Van Raaij p. 270 c. Stel voor het nieuwe reclamebureau een briefing op voor een introductiecampagne voor de nieuwe onderneming in Nederland. Het bureau wordt ook gevraagd een nieuwe naam voor de internationale onderneming te bedenken. 6

7 De briefing moet in elk geval de volgende onderdelen bevatten: Strategie en huidige positionering: Omschrijving van de twee ondernemingen, hun historie en een omschrijving van de nieuwe onderneming met daarin opgenomen: de visie, missie, identiteit, gewenst imago. Verder dient te worden aangegeven hoe de onderneming zich in Nederland wil positioneren. Beschrijving van de doelgroep: Te bereiken doelgroepen: klanten, relaties, leveranciers, banken, vakbonden, pers, (semi)overheden, brancheorganisaties. Communicatiedoelstellingen: Bijvoorbeeld: bij 20% van de doelgroep moet binnen een termijn van 6-maanden bekend zijn wie en wat de nieuwe onderneming is en waar deze voor staat. Propositie: De propositie zal zich dienen toe te spitsen op het grote aantal sectoren waarin de onderneming nu actief is. Richtlijnen: Bij dit punt zal onder andere een richtlijn voor de nieuwe naam moeten worden gegeven. Zo zal men de voorkeur geven aan een naam die internationaal uit te spreken is en die in geen enkele taal verkeerde associaties oproept. Een combinatienaam die herinnert aan de beide oorspronkelijke namen is ook mogelijk (bijvoorbeeld als deze namen bekendheid genoten en er sprake was van een goede reputatie). Voorkeur voor media/instrumenten: Hier kan bijvoorbeeld worden aangegeven dat men zich in eerste instantie via de economische katernen van de dagbladen wil presenteren en daarna vooral in de daarvoor geschikte vakpers, beurzen en internet (naast de website o.a. via Facebook, LinkedIn en Twitter). Toelichting: het betreft hier b-to-b markt: tv-commercials zijn gericht op consumenten (b-to-c) en dus minder geschikt. Budget: Het budget dient realistisch te zijn en afhankelijk van de keuze van de middelen en media. Tijdsplanning: De tijdsplanning dient overeen te komen met de geformuleerde doelstelling. Exameneis: 7.10 Literatuur: Floor & Van Raay p. 196 d. De Caluwé en Vermaak onderscheiden vijf dominante betekenissen van het begrip veranderen. Deze betekenissen hebben zij gevat in vijf veranderstrategieën, aangeduid met kleuren. Welke kleur veranderstrategie acht u het meest geschikt voor de interne communicatie in de nieuwe onderneming? Onderbouw uw keuze. Hier zijn meerdere antwoorden mogelijk, maar geel heeft de voorkeur. De kandidaat moet door de motivatie van de gemaakte keuze laten zien dat hij/zij begrijpt waar de gekozen kleur voor staat. Blauwe verandering: resultaat wordt vooraf bepaald. Er wordt gemonitord en bijgestuurd. 7

8 Gele verandering: staat voor bijeenbrengen en draagvlak creëren. Rode verandering: gebruikt HRM-instrumenten om te prikkelen en te veranderen. Groene verandering: motiveren en lerend mogen vergroten. Witte verandering: gaat er van uit dat mensen zichzelf veranderen. Exameneis: Literatuur: Koeleman p (6 e druk) e. Beoordeel de uitlatingen van Wim van der Aa op de verzoeken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken vanuit communicatief perspectief. Welke politieke en zakelijke belangen spelen hier? De opmerking van Van der Aa getuigt niet van enig inlevingsvermogen. Door aan te geven dat het bedrijf volledig te goeder trouw heeft gehandeld wordt de indruk gewekt dat men zich niet goed heeft afgevraagd of deze projecten mogelijk tot problemen zouden kunnen leiden. Het feit dat het in het belang van de Palestijnen zou zijn is een herhaling van het argument dat Israel gebruikt en komt niet erg geloofwaardig over. Deze kwestie zou daardoor uiteindelijk tot enige imagoschade kunnen leiden. Exameneis: Competentie 1.6 Literatuur: -- Correctoreninstructie (totaal aantal punten: 70) Vraag 4a Maximaal 15 punten. 3 punten per juist genoemde W. Vraag 4b Antwoord is goed of fout. 8 of 0 punten. Vraag 4c Maximaal 22 punten. Verdeling: Strategie en huidige positionering: 3 punten Doelgroep: 3 punten Doelstellingen: 3 punten Propositie: 3 punten Richtlijnen: 2 punten Voorkeur middelen/media: 3 punten Budget: 3 punten Tijdsplanning: 2 punten Noemt de kandidaat alleen de onderdelen, zonder deze verder in te vullen, maximaal 4 punten. Vraag 4d Maximaal 15 punten. De keuze (5 punten) is minder belangrijk dan de argumentatie (10 punten). Indien een andere kleur dan geel wordt gekozen, maar met een goede argumentatie: maximaal 5 punten. 8

9 Indien een andere kleur dan geel wordt gekozen, maar zonder goede argumentatie: 0 punten. Vraag 4e Maximaal 10 punten. 5 punten voor het noemen van een negatieve kwalificatie, bijvoorbeeld: onvoldoende inlevingsvermogen. 5 punten voor het noemen van de gevolgen voor het imago. EINDE ONDERDEEL B1.1 Vragen bij artikel Crisiscommunicatie (totaal 39 punten) Vraag 5 (11 punten) a. In het artikel wordt gesproken over met goede communicatie voorkom je (tijdens een crisis) een hoop reputatieschade. Schrijf in maximaal ½ A4 wat hiermee wordt bedoeld. Exameneis: 6.5, 6.6 Boek: Floor & Van Raaij, bladzijde 42 Vraag 5a Bij een crisis staat er heel veel op het spel. De publieksgroepen kijken met argusogen naar je organisatie. Afhankelijk van het soort crisis heeft de publieke opinie vaak snel een mening klaar: waar rook is zal ook wel vuur zijn, er zit heus wel een kern van waarheid in, dat soort conclusies wordt vaak snel getrokken. Door tijdens een crisis reputatiemanagement in te zetten als strategisch communicatiebeleid kan de schade zo veel mogelijk worden beperkt. Niet dat dit een garantie is voor totaal geen reputatieschade, maar het kan wel een bijdrage leveren aan het beperken van de schade. Vraag 5a (maximaal 5 punten) Het gaat er om dat de kandidaat beseft dat tijdens een crisis meer moet gebeuren dan alleen maar de brand blussen. Doet hij dat niet, dan kan hij maximaal 3 punten scoren. De kandidaat kan maximaal 1 punt extra scoren als hij reputatiemanagement noemt als strategisch communicatiebeleid. De kandidaat kan nog een extra punt scoren als hij aangeeft dat een organisatie van te voren al voorbereid moet zijn op een crisis. b. Noem twee doelgroepen in geval van een crisis. Exameneis: Boek: Floor & Van Raaij, bladzijde 42 9

10 Vraag 5b De doelgroepen bij een crisis zijn: - de pers - het publiek - eigen medewerkers - de klanten Vraag 5b (maximaal 2 punten) Geef 1 punt voor iedere goede doelgroep. Eigen medewerkers en klanten worden niet genoemd door Floor&Van Raaij, maar zijn i.v.m. de social media wel belangrijke doelgroepen geworden bij een crisis. c. Noem de belangrijkste doelstelling van crisismanagement. Exameneis: Boek: Nima Marketing Lexion, blz. 341 Vraag 5c - Crisismanagement betekent voorbereid zijn op een crisis. Doelstelling is minimalisering van mogelijke risico s voorafgaand aan een gebeurtenis die tot problemen kan leiden. Vraag 5c (maximaal 4 punten) Geef 4 punten voor een goede omschrijving van de doelstelling. Vraag 6 (15 punten) a. In het artikel staat dat Odfjell een crisis afdeed met een persbericht. Als u communicatieadviseur was van Odfjell en u wordt geconfronteerd met lekkende olietanks, wat zou u uw directie adviseren? Geef uw advies in maximaal ½ A4. Exameneis: Boek: Winkelaar, blz. 254, Nima Marketing Lexion, blz. 341 Vraag 6a In het advies van maximaal ½ A4 moet in ieder geval worden genoemd dat een persbericht alleen volstrekt onvoldoende is. In een dergelijk geval dient volledige openheid van zaken te worden gegeven. Transparantie is het beste. Door de social media vliegt het nieuws de wereld over. Daarom is het het beste om proactief te reageren. Er kan een persconferentie worden gegeven, er kunnen tweets worden verstuurd, etc. Vraag 6a (maximaal 5 punten) De kandidaat kan 3 punten scoren als hij aangeeft dat een persbericht volstrekt onvoldoende is en dat het belangrijk is transparant te zijn. Een extra punt als hij social media noemt waardoor het nieuws zich razend snel verspreidt. Voor een van 10

11 de middelen uit het artikel (schaduw website, YouTube kanaal) kan hij 1 punt extra scoren. b. Noem vijf communicatieactiviteiten die u adviseert voordat de crisis uitbreekt? Exameneis: Boek: Winkelaar, blz. 254, Nima Marketing Lexion, blz. 341 Vraag 6b Vijf communicatieactiviteiten voor een crisis: - in kaart brengen externe doelgroepen - in kaart brengen interne doelgroepen - woordvoering beleggen - mediabestand aanleggen - mogelijke vragen en antwoorden opstellen - trainen woordvoerders - afspraken maken over binnenkomende vragen - Twitteraccount aanmaken - kengetallen op orde hebben - planningen kennen - schaduwwebsite klaarzetten Vraag 6b (maximaal 5 punten) Geef 1 punt voor iedere goede communicatieactiviteit. Het gaat om zaken die je in de voorbereiding op orde moet hebben. c. Geef een duidelijke omschrijving van reputatiemanagement. Exameneis: 6.5 Boek: Floor en Van Raaij, blz. 351 Vraag 6c Reputatiemanagement is de strategie om een gunstig imago bij de doelgroepen op te roepen of een ongunstig imago te vermijden. Reputatie is niet alleen het gevolg van communicatie. Ook de klantgerichtheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en de kwaliteit van producten en diensten zijn belangrijke determinanten. Vraag 6c (maximaal 5 punten) De kandidaat moet in zijn antwoord in ieder geval noemen strategie en imago (3 punten), noemt hij ook dat reputatie niet alleen afhankelijk is van communicatie, kan hij 2 punten extra scoren. Vraag 7 (13 punten) 11

12 a. Bij een crisis krijgen organisaties te maken met social media. Van Riel zegt: Social media zijn een wild beest dat zich onttrekt aan elke beteugeling door communicatiemanagers of topmanagement. Geef in maximaal ½ A4 aan wat hij hier mee bedoelt. Exameneis: 9.1 Boek: Van Riel, blz. 172 Vraag 7a Door de komst van de social media gaan de communicatiestromen zoveel sneller dan daarvoor, dat het controleren van de communicatie van je organisatie steeds lastiger wordt. Vaak verschijnen er al tweets over bijvoorbeeld een crisis voordat de communicatiemensen ook maar weten dat er een crisis is. Bovendien kan de inhoud van Tweets en/of Facebook geheel bezijden de waarheid zijn. Waar de regie voor de social media ook ligt, het is erg lastig om de regie te houden. Vraag 7a (maximaal 5 punten) De kandidaat moet in zijn antwoord in ieder geval noemen, snelheid van communicatie, stroomlijnen en foutieve inhoud. Voor ieder van deze elementen scoort hij 1 punt (totaal 3 punten), 2 punten extra kan hij verdienen door een logisch en goed verhaal te schrijven. De communicatie over je organisatie speelt een rol, naast de communicatie van je organisatie. b. Social media vormen steeds meer een onderdeel van de communicatiemiddelen die organisaties gebruiken. Beschrijf in maximaal een ½ A4 waarom een organisatie er gebruik van zou moeten maken. Exameneis: Boek: Winkelaar, blz. 254, Nima Marketing Lexion, blz. 341 Vraag 7b Organisaties kunnen niet meer zonder social media. Door het gebruik van social media verspreiden buitenstaanders en of medewerkers berichten over de organisatie. Een organisatie moet in staat zijn hierop te reageren. Gebruiken ze zelf geen social media, dan is dat niet mogelijk. Daarnaast verwachten stakeholders ook dat er wordt gereageerd op hun berichten. Dit signaal negeren getuigt niet van goed reputatiemanagement. Proactiviteit is belangrijk, dus acteren (de toon zetten) en reageren. Vraag 7b (maximaal 5 punten) Geef 5 punten voor een goed onderbouwd betoog. Geeft de kandidaat toch aan dat het niet nodig is social media in te zetten, scoort hij geen punten. Punten die in het antwoord moeten voorkomen: pro activiteit en reageren, communicatie voor de organisatie en communicatie over de organisatie (of in vergelijkbare bewoordingen). c. Een crisis heeft ook gevolgen voor de interne communicatie. Noem drie communicatieacties die u intern zou ondernemen bij bijvoorbeeld een grote brand in uw magazijn met levensmiddelen. 12

13 Exameneis: , 2.7, 2.9 Boek: Koeleman Vraag 7c Drie communicatieacties bij een grote brand: - medewerkers zo snel mogelijk informeren via de bestaande kanalen - verzorgen van een regelmatige update van de stand van zaken - mogelijkheid bieden om via mail/telefoon de laatste informatie op te vragen - eventueel andere genoemde communicatieacties beoordelen op realiteitswaarde. Vraag 7c (maximaal 3 punten) Geef 1 punt voor iedere goede communicatieactiviteit. EINDE ONDERDEEL B1.2 13

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 26 JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 26 JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij examencase Er is gesjoemeld (totaal 139 punten) Vraag 1 (10 punten) a. Geef aan in hoeverre

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B JUNI 2016

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B JUNI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B1 INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 (CASE) 21 JUNI 2016 Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA. 1 Vragen bij Case

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 24 JUNI 2014

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 24 JUNI 2014 EXAMENOPGAVEN ONDERDEEL B1.1 Tijd: 10.00 13.00 uur (180 minuten) U wordt verzocht uw antwoorden kort en bondig te formuleren, de vragen op het aan u uitgereikte antwoordpapier te beantwoorden, goed aan

Nadere informatie

NIMA INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE-B1 EXAMEN 27 JANUARI 2015 VRAGEN EN DEFINITIEVE ANTWOORDINDICATIES

NIMA INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE-B1 EXAMEN 27 JANUARI 2015 VRAGEN EN DEFINITIEVE ANTWOORDINDICATIES VRAGEN EN DEFINITIEVE ANTWOORDINDICATIES EXAMEN B, ONDERDEEL 2 INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE 27 JANUARI 2015 Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA. 1 Vragen

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 23 JUNI 2015

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 23 JUNI 2015 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE, ONDERDEEL 1 (case) 23 juni 2015 1 Vragen bij case Johanson & Lindström (totaal 169 punten) Vraag 1 (12 punten) Maak de SWOT-analyse van

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 24 JUNI 2014

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 24 JUNI 2014 EXAMENOPGAVEN ONDERDEEL B1.1 Tijd: 10.00 13.00 uur (180 minuten) U wordt verzocht uw antwoorden kort en bondig te formuleren, de vragen op het aan u uitgereikte antwoordpapier te beantwoorden, goed aan

Nadere informatie

NIMA EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE B1 27 JANUARI 2015 VRAGEN EN DEFINITIEVE ANTWOORDINDICATIES EXAMEN NIMA B, ONDERDEEL 1 MARKETINGCOMMUNICATIE

NIMA EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE B1 27 JANUARI 2015 VRAGEN EN DEFINITIEVE ANTWOORDINDICATIES EXAMEN NIMA B, ONDERDEEL 1 MARKETINGCOMMUNICATIE VRAGEN EN DEFINITIEVE ANTWOORDINDICATIES EXAMEN NIMA B, ONDERDEEL 1 MARKETINGCOMMUNICATIE 27 JANUARI 2015 Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA. 1 Vragen bij

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B 1.2 23 JUNI 2015

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B 1.2 23 JUNI 2015 EXAMENOPGAVEN ONDERDEEL 2 Tijd: 14.00 15.00 uur (1 uur) U wordt verzocht uw antwoorden kort en bondig te formuleren, de vragen op het aan u uitgereikte antwoordpapier te beantwoorden, goed aan te geven

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B 1.2 23 JUNI 2015

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B 1.2 23 JUNI 2015 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE, ONDERDEEL 2 (artikel) 23 JUNI 2015 1 Hieronder volgen drie examenvragen op basis van drie korte teksten die ontleend zijn aan verschillende

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 23 JUNI 2015. VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B MARKETINGCOMMUNICATIE, ONDERDEEL 1 (case)

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 23 JUNI 2015. VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B MARKETINGCOMMUNICATIE, ONDERDEEL 1 (case) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B MARKETINGCOMMUNICATIE, ONDERDEEL 1 (case) 23 JUNI 2015 1 Vragen bij examencase De Reservebank (totaal 72 punten) Vraag 1 (13 punten) a. Maak een SWOT-analyse voor de

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE EXAMENMODULE B1 24 JANUARI 2017 EXAMEN NIMA B MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL 2

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE EXAMENMODULE B1 24 JANUARI 2017 EXAMEN NIMA B MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL 2 EXAMEN NIMA B MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL 2 ANTWOORDINDICATIES EN CORRECTORENINSTRUCTIE 24 JANUARI 2017 1 Vragen bij de case Einde van het klassieke warenhuis (totaal 90 punten) Vraag 7 (20 punten)

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.2 24 JUNI 2014

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.2 24 JUNI 2014 EXAMENOPGAVEN ONDERDEEL B1.2 Tijd: 14.15 15.15 uur (60 minuten) U wordt verzocht uw antwoorden kort en bondig te formuleren, de vragen op het aan u uitgereikte antwoordpapier te beantwoorden, goed aan

Nadere informatie

NIMA INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE-B1 EXAMEN 25 JUNI 2013 VRAGEN, DEFINITIEVE ANTWOORDEN NIMA INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE-B EXAMEN MODULE B1

NIMA INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE-B1 EXAMEN 25 JUNI 2013 VRAGEN, DEFINITIEVE ANTWOORDEN NIMA INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE-B EXAMEN MODULE B1 VRAGEN, DEFINITIEVE ANTWOORDEN NIMA INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE-B EXAMEN MODULE B1 25 JUNI 2013 Copyright NIMA 1 Vragen bij de case Herstructurering bij de Internationale Bank Groep (totaal 108 punten)

Nadere informatie

8 MEDIA EN SOCIALE MEDIA

8 MEDIA EN SOCIALE MEDIA 53 8 MEDIA EN SOCIALE MEDIA Media Afhankelijk van de omstandigheden kan het verstandig zijn om de media proactief te benaderen op het moment dat een afdeling van de school zwak of zeer zwak wordt. Bij

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN COMMUNICATIE MANAGER MODULE B1 24 JANUARI 2017 EXAMEN NIMA B COMMUNICATIE MANAGER MODULE B1 ANTWOORDINDICATIES EN CORRECTORENINSTRUCTIES

NIMA B EXAMEN COMMUNICATIE MANAGER MODULE B1 24 JANUARI 2017 EXAMEN NIMA B COMMUNICATIE MANAGER MODULE B1 ANTWOORDINDICATIES EN CORRECTORENINSTRUCTIES EXAMEN NIMA B COMMUNICATIE MANAGER MODULE B1 ANTWOORDINDICATIES EN CORRECTORENINSTRUCTIES 24 JANUARI 2017 1 Vragen bij de case Thuisbezorgd (totaal 166 punten) Vraag 1 (45 punten) a. Geef van iedere factor

Nadere informatie

9 COMMUNICATIEPLAN. Een communicatieplan bestaat uit de volgende onderdelen:

9 COMMUNICATIEPLAN. Een communicatieplan bestaat uit de volgende onderdelen: 59 9 COMMUNICATIEPLAN Op het moment dat een afdeling de beoordeling zwak of zeer zwak krijgt, komt er meteen veel op de schoolleiding af. Een zeer zwakke school heeft zes weken de tijd om een verbeterplan

Nadere informatie

Bijlage 2. Communicatieplan bij het inspectieproject opslagtanks PGS29. Petra van Zijst, 24 september 2012. Aanleiding

Bijlage 2. Communicatieplan bij het inspectieproject opslagtanks PGS29. Petra van Zijst, 24 september 2012. Aanleiding Bijlage 2 Communicatieplan bij het opslagtanks PGS29 Petra van Zijst, 24 september 2012 Aanleiding Van augustus 2012 tot en met maart 2013 wordt het Inspectieproject Tankopslagbedrijven uitgevoerd. Hierin

Nadere informatie

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan Notitie Concept Contactpersoon Tom van der Weegen Datum 19 december 2014 Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder 1 Communicatieplan Communicatiedoelstelling Doelgroepen weten dat Tauw actief bezig

Nadere informatie

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Cinergie, Communicatieplan CO-2 Prestatieladder

Cinergie, Communicatieplan CO-2 Prestatieladder Cinergie, Communicatieplan CO-2 Prestatieladder Datum: 14 Juli 2016 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse activiteiten. CINERGIE

Nadere informatie

Communicatie tijdens de eerste 24 uur van een crisis/incident

Communicatie tijdens de eerste 24 uur van een crisis/incident Communicatie tijdens de eerste 24 uur van een crisis/incident Introductie Introductie Er doet zich een ernstig incident (crisis) voor. In deze uitgave staat beschreven welke communicatiestappen je het

Nadere informatie

Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor

Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor Whitepaper Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor In vijf stappen naar effectief online reputatiemanagement De online reputatie van merken en organisaties bepaalt in toenemende mate

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

Geanonimiseerd voorbeeld crisisaanpak van een corporatie

Geanonimiseerd voorbeeld crisisaanpak van een corporatie Geanonimiseerd voorbeeld crisisaanpak van een corporatie Stap 0: De herkenning Deze stap is wezenlijk. We moeten een crisis namelijk als zodanig herkennen! Omdat medewerkers op veel verschillende terreinen

Nadere informatie

VRAGEN EN DEFINITIEVE ANTWOORDEN NIMA COMMUNICATIE-A2 EXAMEN

VRAGEN EN DEFINITIEVE ANTWOORDEN NIMA COMMUNICATIE-A2 EXAMEN VRAGEN EN DEFINITIEVE NIMA COMMUNICATIE-A2 EXAMEN Copyright NIMA Nederlands Instituut voor Marketing Asserring 188 1187 KL Amstelveen Correspondentie adres: Postbus 9072, 1180 MB Amstelveen 1 Vragen en

Nadere informatie

Landelijke startbijeenkomst. 25 november 2015. Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Landelijke startbijeenkomst. 25 november 2015. Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Landelijke startbijeenkomst LEADER 2014-2020 Workshop 25 november 2015 Communicatie Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland #LEADER3 Europees landbouwfonds

Nadere informatie

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Rapportage De Kracht van Communicatie DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies Resultaten van het onderzoek 5 De

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan Notitie Contactpersoon Tom van der Weegen Datum 4 juli 2012 Kenmerk N016-0495501TOW-los-V01-NL Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder 1 Communicatieplan Communicatiedoelstelling Doelgroepen weten

Nadere informatie

Welkom. op de. Wijzer Workshop. Digital Port Rotterdam TOL Marketing & Communicatie

Welkom. op de. Wijzer Workshop. Digital Port Rotterdam TOL Marketing & Communicatie Welkom op de Wijzer Workshop Digital Port Rotterdam TOL Marketing & Communicatie 2005 2004 1 Workshop Wijzers 1. Ontvangst 2. Kennismaking 3. Wijzers 1 t/m 5 4. Uitwerking Wijzers 5. Pauze 6. Wijzers 6

Nadere informatie

VRAGEN EN DEFINITIEVE ANTWOORDEN NIMA COMMUNICATIE-A2 EXAMEN

VRAGEN EN DEFINITIEVE ANTWOORDEN NIMA COMMUNICATIE-A2 EXAMEN VRAGEN EN DEFINITIEVE NIMA COMMUNICATIE-A2 EXAMEN Copyright NIMA Nederlands Instituut voor Marketing Asserring 188 1187 KL Amstelveen Correspondentie adres: Postbus 9072, 1180 MB Amstelveen 1 Vraag 1 (4

Nadere informatie

Communicatie bij implementatie

Communicatie bij implementatie Communicatie bij implementatie Hoe je met een duidelijk communicatieplan software-implementaties positief beïnvloedt Een software systeem implementeren heeft, naast de nodige technische uitdagingen, ook

Nadere informatie

Fusie en overname communicatie CHECKLIST COMMUNICATIE BIJ FUSIE & OVERNAME

Fusie en overname communicatie CHECKLIST COMMUNICATIE BIJ FUSIE & OVERNAME Fusie en overname communicatie CHECKLIST COMMUNICATIE BIJ FUSIE & OVERNAME Introductie fusie & overname communicatie 70% van de fusies en overnames ontstaan vanuit strategische samenwerkingsoverwegingen

Nadere informatie

Succesvol campagne voeren

Succesvol campagne voeren Succesvol campagne voeren Spread the word, spread the feeling! Campagne voeren: íedereen kan het! In deze toolkit vind je tips voor het campagne voeren. Dit is gegarandeerd het leukste onderdeel van jouw

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 - Prestatieladder Fudura B.V.

Communicatieplan CO 2 - Prestatieladder Fudura B.V. Communicatieplan CO 2 - Prestatieladder Fudura B.V. Actief sturen op CO 2 en het verder verduurzamen van de eigen organisatie Versiebeheer Datum Versie Naam Wijzigingen 01-07-2013 1.0 Djoera Eerland Initiële

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder. Communicatieplan. 5 maart 2014

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder. Communicatieplan. 5 maart 2014 Communicatieplan 5 maart 2014 1-8 05-03-2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Communicatiedoelstellingen... 3 2.1 Algemene doelstelling... 3 3. Doelgroepen... 4 3.1. Groep A - Veel invloed, veel belang...

Nadere informatie

HOW-TO DOWNLOADSERIE: MARKETINGCOMMUNICATIE

HOW-TO DOWNLOADSERIE: MARKETINGCOMMUNICATIE HOW-TO DOWNLOADSERIE: MARKETINGCOMMUNICATIE HET MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN EEN STRATEGISCHE OPZET VANUIT DE CONCEPTGEDACHTE Communicatieplan How-to? Download Het Consultatiehuis 2014 / 1 Inhoud Marketingcommunicatieplan

Nadere informatie

Communicatie-aanpak haalbaarheidsonderzoek Vijfheerenlanden Fase 0 en fase 1

Communicatie-aanpak haalbaarheidsonderzoek Vijfheerenlanden Fase 0 en fase 1 Communicatie-aanpak Vijfheerenlanden Fase 0 en fase 1 Aanleiding In 2014 hebben de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik een uitgebreide strategische verkenning naar een mogelijke bestuurlijke samenwerking

Nadere informatie

Hoezo een bank liken!?

Hoezo een bank liken!? Social Media ING Nederland Hoezo een bank liken!? 15e Docter Lezing Amsterdam Schiphol-Oost 8 april 2013 Frank Jan Risseeuw Manager Social Media Hub ING Nederland 1 Eerst even voorstellen Frank Jan Studie

Nadere informatie

Het beschrijven en analyseren van HR- en morele dilemma s

Het beschrijven en analyseren van HR- en morele dilemma s Het beschrijven en analyseren van HR- en morele dilemma s t.b.v. de Windesheim reader Ethiek voor Major 5 HRM en t.b.v. het schrijven van het HR-dilemma s voor het project door Dr. C. Aarsbergen Inleiding

Nadere informatie

Energie- en CO 2 - Communicatieplan

Energie- en CO 2 - Communicatieplan Energie- en CO 2 - Communicatieplan Versie: 5, januari 2016 Auteur Rob Boers CSU John Bos CSU Inhoud Aanleiding... 3 Doelgroepen... 4 Interne... 4 Externe... 4 Communicatiedoelstellingen (in- en extern)...

Nadere informatie

Communicatieplan overdracht Veilig Thuis Midden Gelderland naar VGGM

Communicatieplan overdracht Veilig Thuis Midden Gelderland naar VGGM Communicatieplan overdracht Veilig Thuis Midden Gelderland naar VGGM Aan : Projectgroep Van :, adviseur VGGM Datum : September 2016 Kopie : - De 16 gemeenten van Gelderland-Midden maakten bekend dat zij

Nadere informatie

Positionering, identiteit en imago

Positionering, identiteit en imago WHITE PAPER Positionering, identiteit en imago Ontwerppartners bv Mauritsstraat 12 4811 EP Breda 076 522 80 66 www.ontwerppartners.nl Inleiding Dagelijks zijn wij met onze klanten in gesprek over branding

Nadere informatie

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6 EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Concept 9 januari 2014 Blad 2 van 6 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN 3 3. COMMUNICATIEBOODSCHAP

Nadere informatie

VI GROEP EXPERTS. Communicatieplan CO 2 reductie Goudappel Groep GOUDAPPEL

VI GROEP EXPERTS. Communicatieplan CO 2 reductie Goudappel Groep GOUDAPPEL GOUDAPPEL VI GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT Communicatieplan CO 2 reductie Goudappel Groep Versie Datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 7-11-2012 D. van de Woestijne Zienergie BV 2.0 26-11-2012 D. van

Nadere informatie

Visie Iedereen inspireren om hun ultieme geluk te bereiken.

Visie Iedereen inspireren om hun ultieme geluk te bereiken. BUSINESSPLAN IDENTITEIT Om Matthijs Rolleman Producties meer richting te geven, is er een duidelijke identiteit ontwikkeld vanuit de theorie van Kay Morel s Identiteitsmarketing. Deze identiteit geeft

Nadere informatie

Een benchmark van de communicatiefunctie onder 13 organisaties

Een benchmark van de communicatiefunctie onder 13 organisaties Een benchmark van de communicatiefunctie onder 13 organisaties Robert Wester Angela Liebregts Alexandra Schippers april 2015 1 Onderzoeksaanpak Dataverzameling en analyse Voor de deelnemers aan de benchmark

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 reductie Goudappel Groep

Communicatieplan CO 2 reductie Goudappel Groep GOUDAPPEL XII IS L. F IN MOBILITEIT Communicatieplan CO 2 reductie Goudappel Groep Versie Datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 07-11-2012 D. van de Woestijne Zienergie BV 2.0 26-11-2012 D. van de

Nadere informatie

Communicatie en participatie

Communicatie en participatie Communicatie en participatie Beleid / project: Documentversie: WISH 1.0 / 4 oktober 2011 (definitief) Paragraaf 5.4 van het projectplan WISH (pagina 12) is gewijd aan Informatie en communicatie. Dit document

Nadere informatie

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement Ochtendprogramma Wat verstaan we onder communicatie? Hoe belangrijk is communicatie voor

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 reductie Goudappel Groep

Communicatieplan CO 2 reductie Goudappel Groep Communicatieplan CO 2 reductie Goudappel Groep Versie Datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 07-11-2012 D. van de Woestijne Zienergie BV 2.0 26-11-2012 D. van de Woestijne Zienergie BV 2.1 27-11-2012

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1 SWOT-ANALYSE De SWOT-analyse is een breed toegepaste manier om kansen en bedreigingen voor en sterkten en zwakten van de organisatie in beeld te brengen. Vaak blijft het bij het benoemen van deze vier

Nadere informatie

Workshop Communicatie en Media

Workshop Communicatie en Media Workshop Communicatie en Media Vraagstelling Ondersteuning bij aandacht voor de media Hulp bij communicatieverbreding en verbetering in de regio Aandacht voor verbetering van promotiebeleid Instrumenten,

Nadere informatie

Communicatieplan Breur IJzerhandel

Communicatieplan Breur IJzerhandel Communicatieplan Breur IJzerhandel 4 Oktober 2014 4 OKT 2014 Communicatieplan Breur IJzerhandel 1. Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse

Nadere informatie

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Between-us, 2012 Voorwoord Met vijftien jaar ervaring in de corporatiebranche heeft Between-us een solide inzicht

Nadere informatie

Richtlijnen voor de netwerkvorming van en communicatie over Begeleid Leren

Richtlijnen voor de netwerkvorming van en communicatie over Begeleid Leren Richtlijnen voor de netwerkvorming van en communicatie over Begeleid Leren Voor de verdere verspreiding van Begeleid Leren is niet alleen van belang dat de deelnemers aan het RAAK Begeleid Leren-project

Nadere informatie

< OEFENMATERIAAL NIEUWE STIJL > << BEVAT 15 MC VRAGEN EN 1 MINICASE >>

< OEFENMATERIAAL NIEUWE STIJL > << BEVAT 15 MC VRAGEN EN 1 MINICASE >> < OEFENMATERIAAL NIEUWE STIJL > > EXAMENOPGAVEN MODULE A1, ONDERDEEL 1 EN 2 Tijd: 10.00 11.30 uur (90 minuten) U kunt rekenen op ongeveer één uur per onderdeel (module

Nadere informatie

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan Notitie Contactpersoon Tom van der Weegen Datum 7 augustus 2013 Kenmerk N023-0495501TOW-los-V01-NL Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder 1 Communicatieplan Communicatiedoelstelling Doelgroepen

Nadere informatie

ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT. TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren!

ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT. TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren! ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren! ONDERWERP EXTERNE ANALYSE LET OP: analyseren = onderzoeken = objectief beschrijven = zonder oordeel, zonder advies,

Nadere informatie

door Josée van der Hoek Rotterdam, 13 april 2010 Between-us

door Josée van der Hoek Rotterdam, 13 april 2010 Between-us door Josée van der Hoek Rotterdam, 13 april 2010 Between-us Agenda 11:45 12:10: Inloop en ontvangst 12:10 12.30: De analyse & resultaten Josée van der Hoek Between-us 12.30 12.50: Web2Print Rob Wilders

Nadere informatie

Opvolging imago onderzoek GBLT

Opvolging imago onderzoek GBLT Opvolging imago onderzoek GBLT Inleiding In september 2016 heeft GBLT een imago-onderzoek laten uitvoeren, met als doel de naamsbekendheid en het imago van GBLT In kaart te brengen als nulmeting. De conclusies

Nadere informatie

Crossmedia communicatie Examennummer: 91937 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Crossmedia communicatie Examennummer: 91937 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Crossmedia communicatie Examennummer: 91937 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 10 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Juni 2012 Ronald Provoost Inzet soort Social Media Anders 7% 7% 7% 7% 7% 7% 2% 4% 56% 41% 56% 50% 59% 72%

Nadere informatie

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Room8 Transmissie Gorinchem, 12 februari 2014 Voorzichtige

Nadere informatie

Een doorlichting van de communicatie van uw OCMW door Memori: welke informatie levert het op?

Een doorlichting van de communicatie van uw OCMW door Memori: welke informatie levert het op? Een doorlichting van de communicatie van uw OCMW door Memori: welke informatie levert het op? Memori is de onderzoeksgroep van de Katholieke Hogeschool Mechelen (www.memori.be) In deze bijlage schetsen

Nadere informatie

Communicatieplan Stoer Ondernemen manual

Communicatieplan Stoer Ondernemen manual Communicatieplan Stoer Ondernemen manual Inhoudsopgave Inleiding Situatieanalyse Doelgroep Communicatiedoelstellingen Communicatiestrategie Boodschap Middelen Termijnplanning Organisatie en kosten Evaluatie

Nadere informatie

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries OVER-gemeenten, de samengevoegde serviceorganisatie van de gemeenten Wormerland en Oostzaan, is begin 2012 gestart met een webcareteam in het

Nadere informatie

De stand en toekomst van social media binnen Nederlandse organisaties. als actie om reactie vraagt www.pondres.nl

De stand en toekomst van social media binnen Nederlandse organisaties. als actie om reactie vraagt www.pondres.nl De stand en toekomst van social media binnen Nederlandse organisaties als actie om reactie vraagt Doelgerichte marketing www.pondres.nl www.pondres.nl zondag 11 september 2011 Social Media gebruik (1)

Nadere informatie

Is een crisis via sociale media te beheersen? Door: Sonja Utz & Friederike Schultz

Is een crisis via sociale media te beheersen? Door: Sonja Utz & Friederike Schultz Is een crisis via sociale media te beheersen? Door: Sonja Utz & Friederike Schultz Op 5 januari 2011 woedde een enorme brand in een chemisch bedrijf in Moerdijk en een grote rookwolk trok over de regio.

Nadere informatie

Social Mediaprotocol

Social Mediaprotocol Social Mediaprotocol Versie: februari 2014 Voorgenomen besluit : maart 2014 Behandeld in MR : juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Social media... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Inzet social media op het

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 17 maart 2010

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 17 maart 2010 TMA Talentenanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger 17 maart 2010 T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave: Inleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

NIMA INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE-B1 EXAMEN VRAGEN, DEFINITIEVE ANTWOORDEN EN PUNTENTELLING

NIMA INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE-B1 EXAMEN VRAGEN, DEFINITIEVE ANTWOORDEN EN PUNTENTELLING NIMA INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE-B1 EXAMEN 29 JANUARI 2013 VRAGEN, DEFINITIEVE ANTWOORDEN EN PUNTENTELLING Examencase en artikel worden niet door NIMA vrijgegeven. De exameneisen zijn op de website

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

OR en social media 1

OR en social media  1 OR en social media WWW.OOSTERHOORNMZ.NL 1 Yammer Twitte Youtube Social media Faceb Surveymonkey 27-2-2014 - v6 LinkedIn Skype WWW.OOSTERHOORNMZ.NL 2 Waarvoor inzetten Informatie verstrekken Informatie

Nadere informatie

SRM College for Brand Management

SRM College for Brand Management SRM College for Brand Management Exameneisen Inleiding Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding

Nadere informatie

Communicatieplan T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Betreft: Communicatieplan CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/8

Communicatieplan T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Betreft: Communicatieplan CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/8 COMMUN I CATI EPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder Betreft: Communicatieplan CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/8 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus

Nadere informatie

Marketing voor bedrijvenparken. Samen bouwen aan succes.

Marketing voor bedrijvenparken. Samen bouwen aan succes. Marketing voor bedrijvenparken Samen bouwen aan succes. Grond en stenen met waarde Een vol bedrijvenpark zorgt voor een hogere grond- en steenprijs. Precies wat u als eigenaar van een bedrijvenpark wilt,

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder 2016

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder 2016 Communicatieplan CO 2 -prestatieladder 2016 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1 DOELGROEP... 3 1.1 Interne doelgroep... 3 1.2 Externe doelgroep... 3 2 DOELSTELLING... 4 2.1 Interne communicatie... 4 2.2 Externe

Nadere informatie

Public relations en mediarelaties Examennummer: 94446 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Public relations en mediarelaties Examennummer: 94446 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Public relations en mediarelaties Examennummer: 94446 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Communicatie Milieumanagementsysteem en CO2- prestatieladder

Communicatie Milieumanagementsysteem en CO2- prestatieladder Notitie Contactpersoon Tom van der Weegen Datum 7 februari 2017 Kenmerk N015-0110400TOW-dat-V01-NL Communicatie Milieumanagementsysteem en CO2- prestatieladder 1 Communicatieplan Communicatiedoelstelling

Nadere informatie

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013 Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2013 In opdracht van: DirectResearch en Logeion Datum: 5 maart 2013 Projectnummer: 2013008 Auteur: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek

Nadere informatie

RUBRICS LA 2 UITDAGEND ONTWERPEN

RUBRICS LA 2 UITDAGEND ONTWERPEN RUBRICS LA 2 UITDAGEND ONTWERPEN Criterium 1: De principes die ten grondslag liggen aan onderwijskundige ontwerpmodellen en aan de toepassing er van kunnen verantwoorden (30 1.1 laat zien dat hij/zij de

Nadere informatie

Social Media. Beheer en begeleiding

Social Media. Beheer en begeleiding Social Media Beheer en begeleiding voor de bloemist Handeiding Facebook De term Social Media is tegenwoordig onvermijdbaar en neemt dagelijks toe. In geen enkel land in Europa ligt het bereik van Social

Nadere informatie

WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO

WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO AGENDA VAN DE DAG 13.15u 13.45u: toelichting SWOT model en confrontatiematrix 13.45u 14.45u: oefening in kleine

Nadere informatie

Communicatieadviseur. Context. Doel

Communicatieadviseur. Context. Doel Communicatieadviseur Doel Medevormgeven van het communicatiebeleid van de instelling of faculteit(en) en doen realiseren van de uitvoering daarvan, binnen de beleids- en besluitvormingskaders, gericht

Nadere informatie

Social media around the world Door: David Kok

Social media around the world Door: David Kok Social media around the world Door: David Kok Tussen 19 maart en 24 juni zijn ongeveer 400 steden in de wereld via e-mail en Twitter benaderd om mee te werken aan een internationaal onderzoek. De steden

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015 Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit de CO2 prestatieladder 3 3. Communicatiedoelstellingen

Nadere informatie

Operationeel crisisplan

Operationeel crisisplan Operationeel crisisplan Stefan Pennings 2150351 Jeffrey van Alfen 2139595 Voorwoord Na aanleiding van het ongeval wat op 27 mei 2012 plaatsvond tijdens de Ladies Ride in Rotterdam is dit crisis communicatieplan

Nadere informatie

Exameneisen Marketingcommunicatie-A Vooraf

Exameneisen Marketingcommunicatie-A Vooraf Exameneisen Marketingcommunicatie-A Vooraf Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding Marketingcommunicatie-A

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak Rapportage Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak In opdracht van: DirectResearch & Logeion en d Associatie van hoofden Communicatie Datum: 15 september 2014 Projectnummer: 2013008 Auteur(s): John

Nadere informatie

Flight School Crisissimulatie. Online social media simulatietool

Flight School Crisissimulatie. Online social media simulatietool Flight School Crisissimulatie Online social media simulatietool Regie over crisiscommunicatie Digitalisering van nieuws, explosieve groei van social media en technologische innovaties die van iedere smartphone

Nadere informatie

Communiceren met de achterban

Communiceren met de achterban 1 Communiceren met de achterban Je wilt weten hoe je het beste communiceert met de achterban. Je wilt direct aan de slag en snel resultaten. Je hebt een hoe-vraag. Zoals iedereen. Maar als je werkelijk

Nadere informatie

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat u een case in wilt dienen. Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te maken, willen we u vragen uw case in te dienen aan de hand

Nadere informatie

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf?

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? Themabijeenkomst Gezond Beleid Employee branding en HRM 10 september 2015 Vraag Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? 1 Employer branding Een authentieke en onderscheidende voorkeurspositie

Nadere informatie

Case 4: Consultancy KC Tennis

Case 4: Consultancy KC Tennis Case 4: Consultancy KC Tennis Projectgroep 6 Jordy Bakker Bas Heijnen Bart Janssen 21 april 2015 Arlon Biemans 1 Inhoudsopgave 1. Hoofddoel: Analyse m.b.t. strategie... 3 1.1 Verschillen doelgroep online

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Pagina 1. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Pagina 1. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013 Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit

Nadere informatie

MARKETINGCOMMUNICATE WERKCOLLEGE 1 BLOK 4 BIJLAGE: -SCHEMA RESEARCHTEAM- EN MARCOMPLAN -BRIEFING VAN DE OPDRACHT

MARKETINGCOMMUNICATE WERKCOLLEGE 1 BLOK 4 BIJLAGE: -SCHEMA RESEARCHTEAM- EN MARCOMPLAN -BRIEFING VAN DE OPDRACHT MARKETINGCOMMUNICATE WERKCOLLEGE 1 BLOK 4 BIJLAGE: -SCHEMA RESEARCHTEAM- EN MARCOMPLAN -BRIEFING VAN DE OPDRACHT AGENDA Blok 3 overzicht Samenstelling projectteams Samenstelling researchteams Opdracht:

Nadere informatie

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Het succesvol doorvoeren van organisatieverandering vraagt nogal wat. De uitdaging is om de beoogde verandering werkbaar te maken en te borgen

Nadere informatie