NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B JUNI VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B MARKETINGCOMMUNICATIE, ONDERDEEL 1 (case)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 23 JUNI 2015. VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B MARKETINGCOMMUNICATIE, ONDERDEEL 1 (case)"

Transcriptie

1 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B MARKETINGCOMMUNICATIE, ONDERDEEL 1 (case) 23 JUNI

2 Vragen bij examencase De Reservebank (totaal 72 punten) Vraag 1 (13 punten) a. Maak een SWOT-analyse voor de Reservebank en noem 2 elementen per kwadrant. Let er op dat sterkte en zwaktes te beïnvloeden zijn, kansen en bedreigingen niet. Sterkte: Goed imago met verantwoord ondernemen, interne organisatie goed op orde, persoonlijk, toegankelijk, integer, klantgericht, IT-infrastructuur op orde, ervaring oprichters bij gevestigde banken, geeft hogere rente dan het gemiddelde in de markt, duidelijke positionering (tweede bank naast je traditionele bank), voert MVO-beleid. Zwakte: Kleine speler resulteert in perceptie dat bank minder zekerheid biedt, share of voice (andere banken doen heel veel in de media) is gering, naam is defensief, geen duidelijke doelgroep keuze, weinig aandacht voor marketingcommunicatie. Verkeerd beeld bij klanten (!!) over rente, twijfel over rendement bij sommige klanten. Kansen: afkeer van mensen tegen gevestigde banken, jonge klanten voelen zich aangetrokken tot de 3 alternatieve banken, 2% van alle rekeninghouders overweegt over te stappen en 15% staat open om een rekening te openen bij een tweede bank om risico te spreiden. Aantrekkende economie, Nederlanders willen sparen voor pensioen, Europese markt die opengaat voor banken dus ook mogelijk om buitenlandse rekeninghouders aan te trekken. Bedreigingen: Slechte imago van banken, opkomst van buitenlandse banken door de nieuwe Europese wetgeving, de overige 2 kleine banken komen langszij, vergrijzende markt die de technologie niet omarmt, opkomst van nieuwe marktpartijen zoals Google, Paypal etc. Exameneis: 2.6 Literatuur: Floor/Van Raaij, hfd. 4.2 (pag. 92 e.v.) b. Beargumenteer of de doelstelling van nieuwe klanten SMART is. Nee, er worden rekeningen per jaar geopend en gezien het concurrentieveld, de machtsverhoudingen in de sector (de grote banken pakken de meeste klanten) en de historische groeicijfers van de bank is het niet realistisch dat de doelstelling van wordt gehaald (immers meer dan een derde). LET OP: kandidaten zijn misschien in verwarring gebracht. In de vraag wordt gesproken over nieuwe klanten. In de case gaat het over nieuwe rekeningen. Exameneis: 3.3 Literatuur: Floor/Van Raaij, hfd 7.5 (pag. 158 e.v.) Vraag 2 (20 punten) Maak een communicatieplan waarin u aangeeft hoe u de uitdaging van de Reservebank gaat oppakken. Benoem specifiek in ieder geval de doelgroepen, doelstellingen, strategie, middelen en resultaatmeting. De analyse heeft u al gemaakt in vraag 1. 2

3 Doelgroepen: Kandidaat kan keuzes maken zolang ze maar consequent in het plan worden doorgevoerd en dus ook aansluiten op bijvoorbeeld de analysevraag (1b). Doelgroep moet duidelijk en smart omschreven zijn dus niet jongeren maar bv. jongeren (of studenten) tot 27. Opties: - Rekeninghouders bij andere banken, maar dan hooguit tot leeftijd 50 jaar. Ouderen zijn minder geneigd een rekening bij een andere bank te openen zoals in de case staat. Verdere verbijzondering van doelgroep mag mits onderbouwd. - Inzetten op het gemak van overstappen. - Aangezien overstappen lastig blijkt voor veel klanten is een focus op nieuwe instappers in de bankenwereld (mensen die nog geen bankrekening hebben) ook een goede keuze. Dan MOET kandidaat voor jongeren kiezen (leeftijd noemen!), want overige leeftijdsgroepen hebben altijd al een rekening. Jongeren staan ook positief tegenover de Reservebank en het lijkt dus laaghangend fruit. - Fout is accent op ouderen. Dat zou met het oog op vergrijzing een keuze kunnen zijn van de kandidaat maar ouderen zitten aan hun bank vastgeroest zoals in de case staat. Bovendien hebben ze wat moeite met die nieuwe technologie. Het vereist ook een andere tone of voice. Doelstelling: Moet aansluiten op gekozen doelgroep(en) en smart zijn. Kandidaat zal geneigd zijn keurig op kennis, houding en gedrag te scoren maar dat is hier niet noodzakelijk. Houding t.o.v. de Reservebank is bij veel doelgroepen al in orde. Kiest kandidaat voor doelgroep rekeninghouders bij andere banken dan is dit de antwoordindicatie: - Kennis: xx% kent over xxx jaar/maanden de Reservebank en weet dat de rente er aantrekkelijk is. Of: xx% weet over xx maanden dat de Reservebank een zeer persoonlijk klantenbeleid heeft en investeert in eerlijke ondernemers. - Houding: x% is over een jaar overtuigd dat zijn geld bij de Reservebank goed rendeert of overtuigd dat de Reservebank een zeer persoonlijke klantbenadering kent. Of: is overtuigd dat de Reservebank WEL een integere bank is i.t.t. de eigen bank. - Gedrag: xx% heeft binnen 1 jaar een rekening geopend bij de Reservebank (dit is immers een doelstelling van de bank). Kiest kandidaat alleen voor deze doelgroep dan moet hij wel die nieuwe klanten noemen die de bank gevraagd heeft. Kiest kandidaat (ook) voor nieuwe rekeninghouders in de bankenwereld dan zijn dit de antwoordindicaties: - Kennis: xx% kent de reservebank, weet waar die voor staat (persoonlijk, klantgericht, verantwoord beleggen) en dat de rente er aantrekkelijk is. Of: weet dat overstappen geen gedoe oplevert zoals men vaak denkt. - Houding: is in feite al goed dus geen doelstelling bij deze doelgroep - Gedrag: xx% heeft binnen 1 jaar een rekening bij de Reservebank geopend. (let weer op de die de bank heeft geëist). Strategie: Kandidaat moet een strategie kiezen die aansluit op de gekozen doelgroepen en doelstellingen. Er zijn veel wegen te bewandelen, beoordelen op realiteitszin, ook met oog op budget. Een strategie kan bijvoorbeeld zijn het versterken van negatieve emoties over de gevestigde orde en daar vervolgens tegen afzetten. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Nogmaals; beoordelen op realiteitszin. Middelen: 3

4 Afhankelijk van gekozen doelgroepen. Er is best een flink budget maar de bank zet in op persoonlijk contact dus als de kandidaat kiest voor above the line media, moet er minimaal een (creatieve) link zijn naar social media of middelen waarmee interactie mogelijk is. Heeft de kandidaat bij doelgroepen gekozen voor huidige klanten dan scoort hij als hij ze in wil zetten als ambassadeurs. Goed: Radio, advertenties, web, social media, billboards, DM, beurzen en lokale evenementen. TV kan maar dan moet de kandidaat wel goed aangeven hoe dan precies want het landschap is erg versnipperd. Alleen TV is te breed en dus fout. TV rond jongerenprogramma of rond speciale programma s over financiën oid is goed. Zolang de kandidaat maar toespitst op bepaalde programma s. Resultaatmeting: Moet samenhangen met gekozen doelstellingen. In elk geval EEN moet genoemd worden: nieuwe klanten. Dat was de vraag. Maar kandidaat mag er meer noemen: ook verschuivingen in bekendheid en imago tellen mee. Exameneis: 3.2 Literatuur: Floor/Van Raaij, hfd. 4 Vraag 3 (13 punten) a. Er zijn verschillende budgettering methoden. Welke is hier van toepassing? taakstellend: 1 miljoen budget voor nieuwe klanten. Rest is fout. Exameneis: 4.13 Literatuur: Floor/Van Raaij hfd. 10.3, pag. 225 b. Als het gaat om gedragsdoelstellingen onderscheiden Floor & van Raaij zogenaamde open en gesloten proposities. Van welke propositie is in deze case sprake? gesloten propositie: nieuwe klanten. (Open proposities zijn bv weboriëntatie of winkelbezoek). Exameneis: 4.4 Literatuur: Floor/Van Raaij hfd , pag. 155 c. Beargumenteer of u de naam Reservebank goed of juist slecht vindt. Geen goede naam: te defensief (alleen bank voor als mijn eigen bank niet bevalt), associatie met buiten het spelersveld staan ; geen professionele uitstraling. Exameneis: 9.6 Literatuur: Van Riel, o.a. hfd. 2 en 6 d. Stel dat de Reservebank de groeiambitie haalt, wat ziet u met het oog op de klantaanpak dan als een mogelijke nieuwe uitdaging voor de bank? de persoonlijke aanpak die de klant voorstaat zou in het gedrang kunnen komen. Ook goed is druk op de interne organisatie in algemene zin. Zo n groei-explosie legt grote druk op een organisatie. 4

5 Vraag 4 (7 punten) In vraag 2 hebben we u onder meer om een strategie gevraagd. Leg uit of uw strategie uit vraag 2 een informationeel, transformationeel of tweedimensionaal karakter heeft. hangt van antwoord op vraag 2 af (onderdeel strategie). Informationeel zou de strategie zijn als accent ligt op eigenschappen van de bank en de voordelen die die eigenschappen meebrengen voor de klant (bv hogere rente dus meer rendement. De strategie is meer transformationeel als de voordelen van de Reservebank verbonden met de persoonlijke waarden van de doelgroep (bv bank voor een betere wereld). Ook de tweezijdige positionering is goed (combinatie van waarden en gemakkelijk overstappen) Exameneis: 4.4 Literatuur: Floor/Van Raaij 8.1, pag 166 e.v.) Vraag 5 (19 punten) a. Uw collega loopt door uw plan en suggereert een deel van het marketingcommunicatie budget te reserveren voor de periode NADAT de klanten al binnen zijn. Welke twee functies kan marketing communicatie in deze fase na aankoop hebben? - Persoonlijke aankoop bevestigen - de ervaring met het product structureren (in dit geval bv klantenmagazine waarin de fondsen worden belicht waarin de bank investeert: ziet u wel, we beleggen echt goed ). - Ervaring versterken en zo ook de tevredenheid Exameneis: 4.8/5.5 Literatuur: Floor/Van Raaij 7.3.8, pag 155 e.v. b. Vindt u de suggestie van uw collega, om een deel van het budget te reserveren voor de periode NADAT de klanten al binnen zijn, een goede suggestie? Beargumenteer uw antwoord. Ja, want de bank wil zich onderscheiden van andere banken en zal dat in het gedrag en communicatie moeten laten zien NADAT de doelgroep voor de Reservebank heeft gekozen. Een bevestiging van hun juiste keuze voor de Reservebank. Het is dus een zinvolle suggestie. Exameneis: 2.11 Literatuur: Floor/Van Raaij 7.3.8, pag 155 e.v. c. Dezelfde collega stelt ook voor om de aanpak die u in uw communicatieplan suggereert te pre-testen bij de doelgroep. U aarzelt, want er zijn nogal wat factoren die de validiteit van zo n pre-test verzwakken. Noem drie factoren. 5

6 - Er is bij pre-test gedwongen communicatieconfrontatie (wat vindt u van deze uiting), wat in de praktijk niet het geval is - Het gaat om een losse uiting dus niet in het umfeld van bijvoorbeeld een krant - Het uiteindelijke communicatie-effect wordt mede bepaald door de (vaak verstorende) omstandigheden (de confrontatiesituatie) - invloed van herhaalde confrontaties is niet te meten - deelnemers aan het onderzoek kunnen namens vermeende anderen regeren: het consumer-jury effect. Ze beschouwen zichzelf als assistent van de onderzoeker waardoor ze niet hun eigen reactie geven maar de reacties die ze verwachten bij anderen: Ik denk dat mensen dit niet zullen begrijpen.. Exameneis: 1.5 Literatuur: Hogendoorn en Floor/Van Raaij d. In de case staat dat de bank klanten elke maand de vraag stelt of ze mee willen werken aan een kort onderzoek. Zo meet de bank voortdurend hoe de klanttevredenheid is. Geef uw professionele mening over deze methode. Belangrijkste is dat er door de vraagstelling doet u mee? geen sprake meer is van een representatieve afspiegeling van de klantpopulatie van de Reservebank. De kans is reëel dat bijvoorbeeld steeds dezelfde mensen meedoen of juist alleen degenen die net die maand een goed of minder goede ervaring hebben gehad. Je kunt er geen valide conclusies aan verbinden. Kandidaat kan bovendien aangeven dat 1 x per maand wat veel is en het als storend kan worden ervaren door de klant. Exameneis: 1.5 Literatuur: Hogendoorn 2.6 en 9.12 en 9.23 EINDE ONDERDEEL B1.1 6

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Duurzaam Beleggen 2010

Duurzaam Beleggen 2010 Toegankelijkheidsonderzoek Duurzaam Beleggen 2010 Met sprongen vooruit Toegankelijkheidsonderzoek Duurzaam Beleggen 2010 Kees Gootjes, MSc Projectmanager Duurzaam Beleggen Culemborg, februari 2010 In samenwerking

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Junior company 2. Ondernemingsplan

Junior company 2. Ondernemingsplan Voortgezet onderwijs Junior company 2. Ondernemingsplan Stichting Stichting Jong Jong Ondernemen: Ondernemen: Postbus Postbus 93002 93002 2509 2509 AA AA Den Den Haag Haag Bezuidenhoutseweg Bezuidenhoutseweg1212

Nadere informatie

De Agile Marketing Review

De Agile Marketing Review De Agile Marketing Review Zicht op uw digitale platform Dummy Corp 00% Design for conversion 80% 60% Analytics 0% Display advertising 0% SEA CRM Mail SEO Social advertising Community management Dummy Corp

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1 SWOT-ANALYSE De SWOT-analyse is een breed toegepaste manier om kansen en bedreigingen voor en sterkten en zwakten van de organisatie in beeld te brengen. Vaak blijft het bij het benoemen van deze vier

Nadere informatie

Hoe verleid je de veranderde consument?

Hoe verleid je de veranderde consument? OmniSense RemarKable Marketing & Media solutions Hoe verleid je de veranderde consument? Frans Hendrikx In deze white paper worden voor het kleinbedrijf de belangrijkste veranderingen in het consumentengedrag

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. In opdracht van: Kredietbank Rotterdam Opgesteld door: Floor Wijburg Amanda Wams Amy Houtkamp.

Onderzoeksresultaten. In opdracht van: Kredietbank Rotterdam Opgesteld door: Floor Wijburg Amanda Wams Amy Houtkamp. Onderzoeksresultaten In opdracht van: Kredietbank Rotterdam Opgesteld door: Floor Wijburg Amanda Wams Amy Houtkamp Datum: 27-01-2014 ONDERZOEKSKADER In de scopingfase hebben we de opdracht gekaderd en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

Jouw marketingplan in acht stappen

Jouw marketingplan in acht stappen Jouw marketingplan in acht stappen Werkboek voor ondernemers in de multifunctionele landbouw 1 INHOUD Inleiding... 3 Wat is marketing en waarom een marketingplan?... 4 Stap 1. Formuleren van doelstellingen...

Nadere informatie

Succesfactoren voor Social Media in B2B

Succesfactoren voor Social Media in B2B Succesfactoren voor Social Media in B2B Met stappenplan Direct toepasbaar www.idmk.nl Succesfactoren voor Social Media in B2B Social media of sociale media houden mensen en deskundigen in hun greep. Uitspraken

Nadere informatie

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed De beurskoersen schommelen en kennen een neergaande trend. De rente is historisch laag. Voor beleggers een onzekere situatie, en voor wie op

Nadere informatie

copyright 2010 Blinker BV

copyright 2010 Blinker BV copyright 2010 Blinker BV H1 Inleiding... 2 H2 Het belang van sociale media en e-mail... 3 2.1 Social media en e-mail grote potentie... 3 2.2 E-mail: het grootste online direct marketingkanaal... 4 2.3

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN Creatie en communicatie in de praktijk Project Minor blok 2 Marketingcommunicatie Academie voor Marketing ONLINE MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN ICT-BANEN CREATIE EN COMMUNICATIE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. In dit whitepaper lees je over:

Inhoudsopgave. In dit whitepaper lees je over: 1 Inhoudsopgave In dit whitepaper lees je over: 1. Zoekmachine marketing: Definities 2. Hoe ziet de markt eruit en wat kan je verwachten 3. Waarom Zoekmachine Marketing? 4. Zoekmachine Marketing: Laat

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Lesbrief Meneer Beer

Lesbrief Meneer Beer Lesbrief Meneer Beer Het verhaal Het verhaal gaat over Meneer Beer. Hij is verliefd op een prachtig berinnetje, maar hij durft het haar niet te vertellen. Hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer. Om

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

MEER RENDEMENT UIT UW E-MAIL MARKETING

MEER RENDEMENT UIT UW E-MAIL MARKETING MEER RENDEMENT UIT UW E-MAIL MARKETING copyright 2011 Blinker BV Inhoudsopgave Meer rendement uit uw e-mail marketing... 2 H1 Randvoorwaarden... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Return on Investment (ROI)...

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie