Inhoud. Deze publicatie bevat de volgende delen: pagina 1 Situering 3 2 Financiële toestand 5 3 Activiteiten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Deze publicatie bevat de volgende delen: pagina 1 Situering 3 2 Financiële toestand 5 3 Activiteiten 2011 7"

Transcriptie

1 Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Merelbeke Beleidsnota 2011 Vastgesteld in het College van Burgemeester en Schepenen van 2 december 2010 en ter discussie voorgelegd aan de gemeenteraad van 21 december 2010

2 Inhoud Deze publicatie bevat de volgende delen: Deel Zie pagina 1 Situering 3 2 Financiële toestand 5 3 Activiteiten Merelbeke - beleidsnota bij het budget

3 Situering Algemeen Bij de opmaak van het budget voor het dienstjaar 2010 werd de beleidsnota opgemaakt vanuit het perspectief dat deze legislatuur halfweg was; een fase waarop de realisaties van de diverse projecten op kruissnelheid was gekomen en waar de prioriteiten werden gelegd voor de tweede helft van de legislatuur. De beleidsnota 2011 is dus de logische voortzetting van dit verhaal. Het toont ook duidelijk aan dat werk werd gemaakt van de verdere afhandeling van de geformuleerde prioriteiten. In deze logische voortzetting van de prioritaire dossiers, hebben de beide nieuwe leden van het College zich naadloos geïntegreerd en kwam de continuïteit van het bestuur niet in het gedrang. Realisaties De voorbije vier jaren werden reeds heel wat initiatieven gerealiseerd. Bovenop de gewone uitgaven (personeel, courante werkingskosten, subsidies, dotaties aan politiezone en OCMW, afbetaling van leningen, ), werd voor ruim 27,3 mln. EUR geïnvesteerd. Al deze uitgaven zijn gebeurd binnen een verantwoord budgettair en financieel kader. Deze realisaties toonden ook aan dat onze gemeente zich verder ontwikkeld als randstedelijke en aantrekkelijke, hedendaagse gemeente. Prioritaire projecten Zoals vermeld in de inleiding heeft het College in de beleidsnota 2010 de bakens uitgezet voor de tweede legislatuurhelft. De beleidsnota bevatte toen enkele prioritaire projecten waar werk zou van gemaakt worden de komende drie jaar. Deze lijst blijft onverkort gelden; de meeste dossiers zijn bovendien goed gevorderd. Voor de volgende van deze prioritaire dossiers, worden in het budget van 2011 kredieten ingeschreven: - de heraanleg van het kerkplein - het brandveilig maken en uitrusten als sociaal huis, van het Huis Hebbelynck - het verwerven van de gronden voor de openlucht sportrecreatie in Molenkouter - de bouw van een tweede sporthal - de aanleg van de zuidelijke groene parking centrum Merelbeke - beleidsnota bij het budget

4 Voor twee van deze belangrijke projecten zijn reeds buitengewone reserves opgebouwd (renovatie centrum en Molenkouter). Aan de volgende dossiers zal in 2011 worden verdergewerkt: de renovatie van de voormalige pastorie en bijbehorende tuin in Munte, het gemeenschapscentrum, het project uitbreiding school Lemberge, het fietspad in de Koningin Astridlaan, het riolerings- en wegenisdossier Hoorndriesstraat, de collectorenwerken Schelderodedorp, het riolerings- en wegenisdossier Industriepark/Maenhoutstraat en het fietspad langsheen de Salisburylaan, tussen beide rotondes. Voor het belangrijke project van het gemeenschapscentrum bestaat eveneens een buitengewoon reservefonds. De overige dossiers uit de prioriteitenlijst werden administratief en budgettechnisch afgewerkt in 2010: het lokalenproject scouts St.-Hubertus, het renovatiedossier gebouwen KTA-GITO campus Bergwegel (fase I), het rioleringsdossier Eikenmolenwijk en de uitbreiding van de ambachtelijke zone Roskam. Het bestaande buitengewoon reservefonds voor de bouw van een nieuw rustoord, zal jaarlijks aangevuld worden. Patrimonium Voor wat betreft het gemeentelijk patrimonium en eventuele externe expertise, werd CIBnet aangeduid. Momenteel lopen de voorbereidende gesprekken en onderhandelingen teneinde zo optimaal mogelijk de hoogste rendementen te halen uit bepaalde acties. Merelbeke - beleidsnota bij het budget

5 Financiële toestand Inleiding Hieronder treft u de toelichting aan betreffende de financiële toestand van de gemeente. Het verwoordt de aansluiting met de financiële nota. Toestand van de schuld De totale uitstaande schuld bedraagt eind 2010 ongeveer 39,8 mln. EUR. Er dient echter nog ongeveer 5,5 mln. EUR gefinancierd te worden met betrekking tot investeringen op het dienstjaar Daarenboven dient er ook nog een deel van de buitengewone dienst van 2010 gefinancierd te worden. Rekening houdend met deze factoren en een bedrag aan gewone ontvangsten in de gewone dienst van 27 mln. EUR, komt de werkelijke schuldgraad uit op 147 %. Als we de op te nemen leningen er bij optellen, komen we tot een (weliswaar virtuele) openstaande schuld van 170 à 175 %. Liquiditeit De liquiditeitsratio s zijn jaar na jaar voldoende maar draaien telkens rond de 1. Dit is ook logisch want de investeringen worden de laatste jaren steeds geprefinancierd met liquiditeitsoverschotten en pas na het bekend worden van het definitieve bedrag wordt een lening aangegaan. Op die manier werden in 2009 en 2010 een aantal leningen aangegaan tegen zeer interessante voorwaarden waardoor de gemiddelde gewogen rentevoet van het ganse leningenpakket inmiddels gedaald is tot rond de 3%. Gezien de momenteel zeer lage creditintresten heeft het ook niet veel zin om veel meer liquiditeiten in kas te houden. Evenwicht gewone dienst De schuldratio heeft een aanzienlijke stijging tot gevolg van de schulduitgaven in de gewone dienst. Door enerzijds de lage intrestvoeten die momenteel op de financiële markten worden aangeboden en anderzijds de gerichte schuldherschikkingen valt de invloed op de intrestbetalingen nog mee. Als er door externe factoren evenwel een stijging zou komen van de intrestvoeten zal dit een belangrijke invloed hebben op de schulduitgaven. De invloed op de kapitaalaflossingen is evenwel groter. Indien er aan de ontvangstenzijde geen extra inkomsten komen, dienen de andere uitgaven (personeel, werking en overdrachten) zeer goed in de hand te worden gehouden om het evenwicht in de gewone dienst te bewaren. De overdrachten aan politie en OCMW liggen vast in een meerjarenplan dat absoluut gerespecteerd moet worden. Voor wat betreft de personeelskosten moet een strikt beleid worden gevoerd waarbij een maximale subsidiëring gepaard gaat met een optimale clustering van taken en verantwoordelijkheden op maat van de gemeente Merelbeke. De werkingskosten zijn immers ook grotendeels een gevolg van de evolutie van de personeelskosten. Merelbeke - beleidsnota bij het budget

6 Op een aantal werkingskosten kon in 2010 bezuinigd worden, mede door het verhogen van de mogelijkheden inzake het verschuiven van kredieten. Dit werd gerealiseerd door het groeperen van kredieten bij een 9-tal budgetverantwoordelijken die voor verschillende diensten overkoepelend werken. Een evenwicht in de gewone dienst kon voor het budget 2011 niet behaald worden in het eigen dienstjaar. Het financiële evenwicht werd gerealiseerd door het positief resultaat op de vorige dienstjaren en een overboeking uit het gewone reservefonds. Fiscaliteit Door de specifieke situatie van de gemeente Merelbeke (laag aandeel gemeentefonds, beperkt subsidiëring (vb. gesco-contingent), schuldratio, hoog jaarlijks investeringsbedrag) kan er momenteel geen verlaging van de fiscale druk worden doorgevoerd. De tarieven voor de APB (aanvullende personenbelasting) en OOV (opcentiemen op de onroerende voorheffing) staan reeds verscheidene jaren op respectievelijk 8% en Dit is een normaal tarief rekening houdend met de vele faciliteiten die in Merelbeke door het gemeentebestuur ter beschikking worden gesteld. Ook de hoogte van de zelf geïnde belastingen is vergelijkbaar met gelijkaardige gemeenten. Merelbeke - beleidsnota bij het budget

7 Activiteiten voor 2011 Overzicht Inleiding Hierna volgen de activiteiten die we plannen in Alle activiteiten zijn ingedeeld volgens de strategische en operationele doelstellingen van het strategisch beleidsplan Inhoud Dit deel behandelt de volgende strategische doelstellingen: Strategische doelstelling Zie pagina 1 Een goed bestuurde gemeente 8 2 Een leefbare en duurzame gemeente 22 3 Welvaart, welzijn en solidariteit 37 4 Nette gemeente met een zorgzaam patrimoniumbeheer 50 5 Kwalitatieve invulling van vrije tijd en vorming 60 Merelbeke - beleidsnota bij het budget

8 1. Een goed bestuurde gemeente Overzicht Strategisch doel De strategische doelstelling een goed bestuurde gemeente richt zich op het verwezenlijken van een kwaliteitsvolle dienstverlening en een goed beheer van middelen (zowel financiële als niet-financiële). Inhoud Dit hoofdstuk behandelt de volgende operationele doelstellingen: Operationele doelstelling Zie pagina 1 Merelbeke wil garant staan voor een open en correct bestuur. 9 2 De nodige aandacht zal gaan naar het geven van informatie naar en communicatie met de bevolking Een performant personeelsbeleid binnen de gemeentelijke diensten Binnen de gemeente zal de nodige interesse gaan naar project- en samenwerking Merelbeke staat voor een gezond en transparant financieel beleid Elke Merelbekenaar kan rekenen op een optimale veiligheid De burger kan gebruik maken van een optimale dienstverlening Het gemeentebestuur werkt aan een verdere informatisering. 20 Merelbeke - beleidsnota bij het budget

9 1.1. Merelbeke wil garant staan voor een open en correct bestuur Operationeel doel Het bestuur wenst de gemeente op een goede en gestructureerde wijze te besturen. De beginselen van behoorlijk bestuur zijn de drijfveer om op een correcte manier op te treden in de relaties met de bevolking, het personeel, gemeenteraad en de raadsleden. Voor 2011 voorzien we in dit verband onderstaande nieuwe activiteiten. Actie 1 Er wordt een intern controlesysteem ingevoerd met het oog op een efficiëntieverhoging van de organisatie. De gemeentelijk diensten worden immers geconfronteerd met steeds toenemende taken, binnen een steeds meer gestructureerde en geïnformatiseerde werkomgeving, waarin de regelgeving moet worden nageleefd op een dynamische manier, rekening houdend met veranderingen in de werkprocessen en procedures. Actie 2 Zowel in het gemeentebestuur als het OCMW van Merelbeke werden alle geledingen van de organisatie de afgelopen jaren voorzien van de nodige informatica-infrastructuur, echter weinig geïntegreerd. Bovendien wordt de organisatiestructuur steeds uitgebreider. Om een antwoord te bieden aan deze uitdaging zal een interne audit worden uitgevoerd. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de raamovereenkomst strategische ICT consultancy voor de Vlaamse overheid en de lokale overheden in Vlaanderen. 138/ Totaal: Actie 3 Goed klachtenbeheer is een van de bouwstenen voor een waardevol managementsysteem. Klachtenbeheer begint bij een goede registratie door de dienst onthaal. Na registratie worden de klachten doorgestuurd naar de verantwoordelijke dienst en opgevolgd. Een goede analyse leert trends te ontdekken bij burgers/klanten, bij afdelingen, bij leveranciers etc. en vormt een uitstekende basis om toekomstig beleid te bepalen. Er wordt een systeem aangekocht om de meldingen/klachten efficiënt en effectief te beheren. Zie ook punt 1.8. Merelbeke - beleidsnota bij het budget

10 1.2. De nodige aandacht zal gaan naar het geven van informatie naar en communicatie met de bevolking Operationeel doel Er zal gestreefd worden naar een kwaliteitsvol communicatiebeleid, dat voldoet aan de behoeften van de bevolking en van de specifieke doelgroepen die men wenst te bereiken. Om dat doel te bereiken, moeten we onze bestaande communicatiemiddelen nog beter afstemmen op onze communicatieacties en moeten we durven investeren in nieuwe media zoals digitale gemeente-tv en een promofilm over Merelbeke. Voor 2011 voorzien we in dit verband onderstaande nieuwe activiteiten. Actie 1 Om communicatiekanalen zoals het infomagazine, de website, brochures enz. te kunnen opfrissen, heeft de gemeente nood aan een eigen fotodatabank. Daarom laten we enkele professionele fotografen foto s nemen van thema s zoals seizoenen, evenementen enz. Die foto s kunnen we enkele jaren gebruiken. 104/ Totaal: Actie 2 Om onze website te verbeteren en om hem nog meer gebruiksvriendelijk te maken, houden we rekening met de opmerkingen van Indigov in de Website Monitor Lokale besturen 2010 en werken we samen met LCP nv, het bedrijf dat onze website host. Verder breiden we het e-loket van onze website uit, houden we meer rekening met de bestaande doelgroepen en kopen we nog enkele modules, zoals een afvalkalender, een stratenplan waarop points of interest kunnen worden aangeduid, een A-Z-index, een sitemap en een geavanceerde zoekmachine. Zie ook punt / Totaal: Merelbeke - beleidsnota bij het budget

11 Actie 3 Om kinderen tussen 3 en 12 jaar en jongeren tot 15 jaar gemakkelijker te kunnen bereiken en hen nog beter het vrijetijdsaanbod te kunnen presenteren, wil het departement vrijetijdszaken voortaan een eigen jeugdbrochure verspreiden. Met die brochure kan het bestuur de kinderen informeren over wat de gemeente Merelbeke voor hen organiseert tijdens de schoolvakanties. De jeugdbrochure zou vier keer per jaar verschijnen, telkens enkele weken voor deze schoolvakanties: de paasvakantie, de zomervakantie, de herfstvakantie en de kerstvakantie. 104/ Totaal: Actie 4 De dienst afvalbeheer brengt een vernieuwde afvalgids uit. Voor de opmaak van die gids, doen we een beroep op een externe firma. 104/ Totaal: Actie 5 De dienst sociale zaken en huisvesting wil een plan opstellen om gericht te kunnen communiceren met sociale doelgroepen. Omdat dat een onbekend en moeilijk terrein is, laten we ons bijstaan door een communicatiebureau of door gespecialiseerde diensten van een hogere overheid om een communicatiestappenplan op te stellen en om vier acties (zie punten 3.3 en 3.7) met een welomschreven doel uit te werken. 104/ Totaal: Actie 6 Het gemeentebestuur en de gemeentelijke diensten willen de inwoners van Merelbeke goed en snel informeren over het stedenbouwkundige beleid. Daarom worden verschillende plannen zoals RUP s en BPA s en alle daarbij horende informatie online geplaatst en zullen er in het infomagazine artikels verschijnen over wijzigingen in de Vlaamse codex ruimtelijke ordening en over wijzigingen in het vergunningenbeleid. De bedoeling van al die acties is ervoor zorgen dat de burger steeds up-to-date informatie krijgt. Merelbeke - beleidsnota bij het budget

12 1.3. Een performant personeelsbeleid binnen de gemeentelijke diensten Operationeel doel Het beheer en ontwikkelen van het menselijk kapitaal in onze organisatie zal meer dan ooit in de kijker staan; het veld is immers volop in evolutie. Naast het klassiek administratief personeelsbeheer komen meer en meer de menselijke aspecten aan bod: geobjectiveerde werving, vorming, functioneren en evalueren, verzuimbeleid, diversiteit. Het begeleiden van onze medewerkers om hun loopbaanperspectieven uit te tekenen binnen de organisatie is hierbij ook van groot belang. Voor 2011 voorzien we in dit verband onderstaande nieuwe activiteiten. Organisatie- en loopbaanbeleid Voor de verdere invulling van de organisatiestructuur worden de volgende activiteiten / acties voorzien: Administratief en technisch personeel (ATP) NPS3 De uitvoering van de bestaande personeelsformatie bevindt zich in de eindfase. De te ondernemen acties, en hieruit voortspruitend de geraamde personeelskosten (uitgaven), worden voorzien in overeenstemming met de financiële haalbaarheid bij de wijziging van de personeelsformatie (NPS3) voor het administratief en technisch personeel (ATP) verwerkt in de financiële meerjarenplanning en geactualiseerd naar aanleiding van de opmaak van het budget in De te ondernemen acties zijn zowel aanwervingen als bevorderingen. Overigens wordt in 2011 opnieuw voorzien in het aanleggen van een algemene wervingsreserve voor technische graden, zoals technicus-specialist, technisch assistent en technisch beambte. Zoals gebruikelijk wordt tweejaarlijks een algemene wervingsreserve voorzien om in voorkomend geval plotse personeelsbehoeften te kunnen opvangen. Administratief en technisch personeel (ATP) NPS4 Nadat in 2010 een tussentijdse quick scan van de organisatie werd doorgevoerd door een externe deskundige (consultant) in het personeelsbeleid, wordt in 2011 na goedkeuring door de raad uitvoering gegeven aan de toekomstige personeelsformatie (NPS4). Ook in de toekomstige organisatiestructuur blijven de bijzondere personeelscontingenten, vastgesteld door de gemeenteraad met toepassing van artikel 104, 2, 1 van het gemeentedecreet, onverkort gehandhaafd met het oog op maximale personeelssubsidies. De acties (zowel aanwervingen als bevorderingen, alsook in voorkomend geval interne personeelsmobiliteit) worden gepland overeenkomstig de financiële haalbaarheid bij de personeelsformatie (NPS4) die werd aangetoond door middel van de financiële nota van het meerjarenplan. Merelbeke - beleidsnota bij het budget

13 Ter uitvoering van de toekomstige organisatiestructuur worden de functiebeschrijvingen, die zowel de betekenis van formatieplaatsbeschrijving als van functiewaarderingsinstrument hebben, nader bekeken en desgevallend aangepast door het hoofd van het personeel. Onderwijzend personeel (OP) Nadat in 2010 de vacant verklaarde uren voor de gesubsidieerde betrekkingen in een wervingsambt op basis van de leerlingenaantallen werden meegedeeld aan het onderwijzend personeel, kan met ingang van 1 januari 2011 worden overgegaan tot benoemingen in vast verband in de wervingsambten. Daarnaast wordt voorzien in de aanwerving van een kinderverzorgster in contractueel verband (19/38) teneinde het ochtend-, middag- en avondtoezicht in het GILKO Merelbeke op een efficiënte wijze te kunnen organiseren. Brandweerpersoneel (OP) Nadat in 2010 reeds de vacantverklaring van de betrekking van onderofficier niveau PB3 sergeant werd goedgekeurd door de aanstellende overheid, en na vaststelling van de rechtspositie voor het brandweerpersoneel door de raad, wordt in 2011 overgegaan tot het aanwerven van een kandidaat. Met betrekking tot uitstroom (bijv. pensionering, ontslag) wordt net als in het voorgaande financiële boekjaar het principe onverminderd gehandhaafd dat, indien mogelijk, deze personeelsleden niet onmiddellijk worden vervangen, of intern te vervangen. Eenzelfde uitgangspunt geldt bij de vervanging van afwezige personeelsleden (bijv. vermindering van prestaties). In de mate van het mogelijke worden de vervangingen beperkt tot het hoogst noodzakelijke. Rechtspositieregeling De rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel wordt geëvalueerd en waar nodig aangepast. De rechtspositie voor het administratief en technisch personeel (ATP) en / of bijlagen werd eerder in 2009 vastgesteld door de raad. Een eerste evaluatieronde moet toelaten om reeds gewijzigde regelgeving op te nemen of om bepaalde knelpunten te verhelpen, zoals diplomavereisten of functiebeschrijvingen, of onduidelijkheden nader te interpreteren. e-hrm Op het vlak van ziekteverzuimbeleid wordt gestreefd naar relevante ken- en stuurgetallen teneinde de nodige analyse en opvolging mogelijk te maken en, op basis hiervan, kunnen concrete acties worden ondernomen om het absenteïsmecijfer te doen dalen. Merelbeke - beleidsnota bij het budget

14 1.4. Binnen de gemeente zal de nodige interesse gaan naar projecten samenwerking Operationeel doel Er wordt gestreefd om vaker beleidsmatig te werk te gaan (inspraak, opmaak van plannen, ). Dit resulteert na de planningsfase in concrete acties. Deze acties komen zoveel mogelijk via samenwerking met andere gemeentelijke en/of externe partners tot stand. Hiervoor is coördinatie en communicatie noodzakelijk, zowel intern als extern. Voor 2011 voorzien we in dit verband onderstaande nieuwe activiteiten. Actie 1 De departementsraden (interne zaken, burger- en welzijnszaken, grondgebiedzaken, vrijetijdszaken) worden 1 keer per maand georganiseerd. De verslagen zijn o.a. via intranet te raadplegen door andere collega s, zodat de acties en activiteiten van verschillende diensten beter en sneller op elkaar kunnen afgestemd worden en iedereen op de hoogte is van elkaars plannen. Dit komt de samenwerking ten goede. Actie 2 Er wordt een nieuwe formule gezocht voor het DOMT (diensthoofdenoverleg), waar regelmatig thematisch overleg wordt georganiseerd, als voorbereiding op het nemen van beslissingen met een grote impact op de organisatie. Hierdoor wordt een groter draagvlak gecreëerd. Actie 3 De beleidsnota 2011 wordt op het DOMT kort toegelicht, zodat alle diensten een volledig overzicht hebben van de nieuwe acties in 2011 en op die manier beter op elkaar kunnen afstemmen en samenwerken. Actie 4 De systemen van inspraak via de nieuw opgerichte bewonersplatforms, via adviesraden en via hoorzittingen worden aan alle diensten bekend gemaakt (met een afweging van de voor- en nadelen van iedere methode), zodat diensten op voorhand weloverwogen keuzes kunnen maken in samenspraak met de communicatieambtenaar. Op die manier kan inspraak van de bevolking op een meer systematische manier gebeuren. Actie 5 In het beleidsdomein onderwijs is er nood aan een omgevingsanalyse om de capaciteitsproblemen v/d basisscholen op ons grondgebied in kaart te brengen en om de toekomstvisie van het gemeentelijk basisonderwijs te kunnen uitstippelen. Een overkoepelend dienstenoverleg wordt opgestart tussen de diensten onderwijs, bevolking, ruimtelijke ordening en sociale zaken om samen deze omgevingsanalyse op te maken. Merelbeke - beleidsnota bij het budget

15 1.5. Merelbeke staat voor een gezond en transparant financieel beleid Operationeel doel Het beleid van de gemeente is er op gericht om de nodige acties te ondernemen om de schuldengraad onder controle te houden door actief schuldbeheer en door maximale investering via eigen middelen. Daarnaast wil het bestuur haar eigen financiële middelen transparant en gezond houden door regelmatige en relevante rapportering. Voor 2011 voorzien we in dit verband onderstaande nieuwe activiteiten. Actie 1 Afhankelijk van de marktomstandigheden wordt gekeken of er zich opportuniteiten voordoen om aan schuldherschikking te doen of om de gemiddelde intrestvoet te kunnen verlagen. Hierdoor kunnen lagere bedragen gerealiseerd worden inzake toekomstige intrestbetalingen op openstaande schuld. Het te besparen bedrag is echter volledig afhankelijk van de financiële markten en bijgevolg niet in te schatten. Actie 2 De schuldgraad mag niet verder stijgen. Naast de leningen zorgen ook de desinvesteringen, de investeringssubsidies en de overboekingen voor de financiering van de buitengewone dienst. In 2011 wordt er voor ongeveer 3,1 mln. EUR afgelost aan kapitaal. Om de schuldgraad niet verder te laten stijgen kunnen er dus in principe jaarlijks maar evenveel nieuwe leningen aangegaan worden. Afhankelijk van de andere buitengewone ontvangsten kan dan geraamd worden hoeveel kan geïnvesteerd worden. Aangezien er in 2012 slechts voor een beperkt bedrag recurrente investeringen zullen voorzien worden, is er enige marge om in 2011 extra te investeren. Daarenboven zal er ook in 2010 niet voor 3,1 mln. EUR geleend dienen te worden zodat ook daar enige extra marge is. Voor de realisatie van het masterplan voor het centrum is er bovendien reeds een buitengewoon reservefonds aangelegd. Actie 3 De managementrapportering wordt verder uitgewerkt en geoptimaliseerd. Na het introduceren van de rapportering over het debiteurenbeheer (de module Alfa), het personeelsbeheer (maandelijkse rapportering invulling organogram), de briefwisseling (dagelijkse rapportering via winsec), het liquiditeitenbeheer en de evolutie van de budgetten (driemaandelijkse rapportage via Excel) en de rapportering over het visum (zesmaandelijks via Excel) zal op vrij korte termijn gewerkt worden aan een rapportering inzake beheerscontrole, m.n. een rapportering van de evolutie van nog te bepalen indicatoren. Voor 2011 worden de evoluties bij de andere besturen op de voet gevolgd maar worden geen extra kosten voorzien. Merelbeke - beleidsnota bij het budget

16 Actie 4 In de periode moet worden overgeschakeld op de nieuwe beleidsen beheerscyclus. Dit houdt niet enkel gevolgen in voor de financiële rapportering maar tevens voor de beleidsrapportering. Vanuit de dienst financiën wordt deze omschakeling gestuurd en begeleid. Voor 2011 heeft dit geen budgettaire gevolgen aangezien de voorbereiding van deze overschakeling grotendeels verder kan verlopen via interne opleiding waaraan geen extra kosten zijn verbonden. Merelbeke - beleidsnota bij het budget

17 1.6. Elke Merelbekenaar kan rekenen op een optimale veiligheid Operationeel doel De wetgeving rond nood- en interventieplannen zorgt voor een nieuwe reglementering inzake veiligheidsplanning op lokaal vlak. Deze nieuwe reglementering gaat verder dan de gekende rampenplanning, zowel op vlak van de voorbereiding en opmaak van de nood- en interventieplannen, als bij het effectief operationeel optreden in het geval van nood. De doeltreffendheid van de gemeentelijke civiele veiligheid is gebaseerd op de multidisciplinaire aanpak, waarbij alle actoren een belangrijke rol spelen: politie, brandweer, logistieke diensten, communicatie en medische hulpverleners. Voor 2011 voorzien we in dit verband onderstaande nieuwe activiteiten. Actie 1 Opleidingen worden voorzien om het psychosociaal hulpverleningsnetwerk uit te breiden. Om de kosten te drukken wordt dit netwerk idealiter opgericht op het niveau van de politiezone. Op niveau van de veiligheidscel zal verder vergaderd worden en op jaarbasis een concreet oefenbeleid uitwerkt worden. 131/ Totaal: Politie Na de verhoging in 2010 blijft de gemeentelijke dotatie in 2011 op gelijke hoogte, mits een indexatieaanpassing van 2% op ,00 EUR. Brandweer De brandweerhervorming zal ook op 1 januari 2011 niet van start kunnen gaan. Met een pakket van beperkte, doch technische investeringen van ongeveer EUR blijven wij anticiperen op de toekomstige zonevorming. Zo voorzien we o.a. in de aankoop van: o Warmtebeeld kamera, gezien de ondergrondse bouwprojecten o Nieuwe ademluchtcompressor o Persluchttoestellen o Opslagplaats voor een strategische voorraad zandzakken Om te voorzien in snelle en adequate hulpverlening werd in 2010 een vacantverklaring goedgekeurd voor de aanwerving van een sergeant. In 2011 zal overgegaan worden tot de aanwerven van een kandidaat. Tevens wordt bij het operationeel vrijwilligerspersoneel voorzien in enkele bevorderingsprocedures, meer bepaalt: - officier luitenant - officier onderluitenant - onderofficier sergeant-majoor - onderofficier eerste sergeant - korporaal Merelbeke - beleidsnota bij het budget

18 Er wordt blijvend voorzien in de permanente vorming van onze brandweermannen en ambulanciers, hiervoor wordt een bijdrage voorzien voor de provinciale brandweerschool. De brandweerverslagen zullen tijdig worden afgeleverd, met het oog op een stipte uitbetaling van de brandweermannen en ambulanciers. In 2011 zal ook verder gewerkt worden aan de controle op de brandveiligheid van PTI s (publiek toegankelijke instellingen). 351/ Totaal: Merelbeke - beleidsnota bij het budget

19 1.7. De burger kan gebruik maken van een optimale dienstverlening Operationeel doel De dienstverlening bij de diverse gemeentelijke diensten moet klantvriendelijk, correct, punctueel en op tijd gebeuren. Hier worden de nodige acties rond gerealiseerd. Daarnaast moet het verder uitwerken van een meldingssysteem de bevolking de nodige zekerheid bieden dat ze effectief gehoord wordt. Voor 2011 voorzien we in dit verband onderstaande nieuwe activiteiten. Actie 1 Om de dienstverlening aan het loket van de dienst ruimtelijke ordening te optimaliseren voor de burger voorziet het bestuur een pc. Actie 2 Om onze website te verbeteren en om hem nog meer gebruiksvriendelijk te maken, houden we rekening met de opmerkingen van Indigov in de Website Monitor Lokale besturen 2010 en werken we samen met LCP nv, het bedrijf dat onze website host. Verder breiden we het e-loket van onze website uit, houden we meer rekening met de bestaande doelgroepen en kopen we nog enkele modules, zoals een afvalkalender, een stratenplan waarop points of interest kunnen worden aangeduid, een A-Z-index, een sitemap en een geavanceerde zoekmachine. Zie ook punt Merelbeke - beleidsnota bij het budget

20 1.8. Het gemeentebestuur werkt aan een verdere informatisering Operationeel doel Reeds in het verleden werden de nodige acties ondernomen om het ICTgebeuren in de organisatie efficiënt te laten verlopen. Om deze trend verder te zetten en te voldoen aan de steeds veranderende omgeving worden hier de nodige acties beschreven om het informaticapark van de gemeente verder uit te bouwen. Voor 2011 voorzien we in dit verband onderstaande nieuwe activiteiten. Actie 1 De verdere virtualisering van het serverpark heeft tot doel het aantal fysische servers te beperken en op een meer efficiënte manier de beschikbare resources te verdelen over het virtuele serverpark. De databeheersoplossing moet toelaten om op een intelligente en voor de eindgebruiker transparante manier gemeentelijke data te spreiden en deels te autoarchiveren. 138/ Totaal: Actie 2 Nieuwe softwareapplicaties worden voorzien voor: o onderwijs opvolging zorgdossiers leerlingen o sociale zaken webapplicatie kinderopvang o communicatie uitbreiding aanbod gemeentelijke website o onthaal klachtenbeheer 138/ Totaal: Actie 3 Om in het basisonderwijs de nieuwe eindtermen op ICT-vlak te kunnen bereiken, investeert de school in de inrichting van een volwaardig computerlokaal met 15 PC s, printers, schermen, en in 8 beamers te gebruiken voor interactief onderwijs in de klassen. 138/ Totaal: Merelbeke - beleidsnota bij het budget

21 Actie 4 Om tot efficiëntere afhandelingen te komen aan de balie in de bibliotheek wordt een nieuw uitleen- en beveiligingssysteem aangeschaft. Tevens gaat de bibliotheek over naar het Provincieel Bibliotheeksysteem (PBS) met als concept één centrale provinciale bibliotheekserver als basisbestand, met als schaalvoordeel op het vlak van aankoop / onderhoud lokale server, upgrades software. Zie ook punt en / Totaal: Merelbeke - beleidsnota bij het budget

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)

Nadere informatie

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019 Prov. 4 Arron d 4 Gemeente 052 2014 4 4 052 Prov. Arrond. Gemeente Code nummer 2014 Provincie : Oost-Vlaanderen Arrondissement : Gent Nummer postrekening : 000-0025032-06 Nummer bij Dexia : 091-0003150-75

Nadere informatie

Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019

Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019 P a g i n a 1 Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019 Beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het OCMW en het gemeentebestuur voor de periode 2014 2019. P a g i n a

Nadere informatie

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 11 januari 2013 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit 2 Witboek 2013 2018 (ontwerp 11-01-2013)

Nadere informatie

Budget. Gemeente Langemark-Poelkapelle. Dienstjaar 2015. Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel

Budget. Gemeente Langemark-Poelkapelle. Dienstjaar 2015. Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel Gemeente Langemark- (NIS 33040) Budget Dienstjaar 2015 Kasteelstraat 1 8920 Langemark- Secretaris: Sabine De Wandel Financieel beheerder: Mireille Cappelle Deel 1 : beleidsnota Inhoudstafel AP-19: Verbeteringswerken

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

N-VA De verandering begint in. Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen. 14 Oktober 2012. De kracht van. verandering

N-VA De verandering begint in. Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen. 14 Oktober 2012. De kracht van. verandering N-VA De verandering begint in Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 14 Oktober 2012 De kracht van verandering Aan de inwoners van Brasschaat Onze inzet werkte wervend. Steeds meer Brasschatenaren

Nadere informatie

meerjarenplan 2014-2019

meerjarenplan 2014-2019 meerjarenplan 2014-2019 gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock stekene van nature ac tief Meerjarenplan 2014-2019 I. Strategische nota II. Financiële nota Financieel

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2019

Beleidsplan 2014-2019 VOORWOORD Een plan voor de toekomst Beste inwoner, De toekomst voorbereiden. Dit is wat het gemeentebestuur van Rotselaar de komende jaren zal doen. Rotselaar is een jonge, dynamische gemeente in volle

Nadere informatie

Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009

Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Colofon Opdrachtgever Stad Nieuwpoort Opdrachthouder wvi West-Vlaamse Intercommunale dienstverlenende vereniging Projectteam Ann Tack, Nathalie Garré,

Nadere informatie

IDENTIFICATIE EN MISSIE. Identiteit Organisatie: Gemeente Kinrooi Breeërsteenweg 146 3640 Kinrooi. OCMW Kinrooi

IDENTIFICATIE EN MISSIE. Identiteit Organisatie: Gemeente Kinrooi Breeërsteenweg 146 3640 Kinrooi. OCMW Kinrooi OCMW Kinrooi IDENTIFICATIE EN MISSIE Identiteit Organisatie: Gemeente Kinrooi Breeërsteenweg 146 3640 Kinrooi OCMW Kinrooi Weertersteenweg 417 3640 Kinrooi NIS-code: 72018 Secretaris: Marijke Clerx Financieel

Nadere informatie

Beleidsdoelstellingen met actieplannen overzicht

Beleidsdoelstellingen met actieplannen overzicht Periode: 2014-2019 (NIS 42008) Marktplein 1-9220 Hamme (Vl.) Secr.: Reuse André Fin. beheerder: Scholliers Gunther Beleidsdoelstelling BD-1: Voeren van een verantwoord financieel beleid Het voeren van

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1 Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren UNIZO-prioriteiten p. 1 UNIZO-prioriteiten p. 2 INHOUDSTAFEL Voorwoord UNIZO, de stem van de ondernemers in uw gemeente

Nadere informatie

Voorwoord p. 3. Het doel en de middelen p. 4. De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7

Voorwoord p. 3. Het doel en de middelen p. 4. De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7 Beleidsnota bij het ontwerpbudget 2010 Inhoudsopgave Voorwoord p. 3 Het doel en de middelen p. 4 De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7 Overzicht van de bevoegdheden

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK BELEIDSNOTA BUDGET 2010 1. INLEIDING De beleidsnota verwoordt het beleid dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gedurende

Nadere informatie

De verandering begint in Herne!

De verandering begint in Herne! De verandering begint in Herne! De vijf N-VA-krachtlijnen zijn de fundamenten waarop ook ons programma gebouwd is. Ze vormen de rode draad die doorheen alle lokale N-VA-programma s loopt en die ook van

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN 2014 2019 VAN HET OCMW DEINZE. Globaal denken, gefaseerd handelen

TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN 2014 2019 VAN HET OCMW DEINZE. Globaal denken, gefaseerd handelen TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN 2014 2019 VAN HET OCMW DEINZE Globaal denken, gefaseerd handelen INLEIDING De stad en het OCMW Deinze zijn in 2013 ingestapt in de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC)

Nadere informatie

Beleidsbrief. Vlaamse Rand 2010-2011

Beleidsbrief. Vlaamse Rand 2010-2011 stuk ingediend op 735 (2010-2011) Nr. 1 25 oktober 2010 (2010-2011) Beleidsbrief Vlaamse Rand 2010-2011 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister

Nadere informatie

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Februari 2015 INHOUD A. INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 B. SITUATIE EN UITDAGINGEN...

Nadere informatie

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Gemeentelijk klimaatactieplan

Gemeentelijk klimaatactieplan Gemeentelijk klimaatactieplan sustainable energy action plan voor de Covenant of Mayors 1 COLOFON SAMENSTELLING Bond Beter Leefmilieu, provincie Limburg en de gemeente Overpelt Dit gemeentelijk klimaatactieplan

Nadere informatie

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Vlaamse overheid ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Goedgekeurd door de Vlaamse regering 20/07/2006 Vragen naar: An Saye an.saye@lin.vlaanderen.be 02 553 80 38 Inhoudstafel

Nadere informatie

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan...

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan... VORSELAAR Inhoud INHOUD I INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 II SITUATIE EN UITDAGINGEN... 7 1 Situatie (Nulmeting)... 7 2 Uitdagingen...

Nadere informatie

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 KADERBRIEF 2015 INHOUD Bladzijde Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 Bijlagen Bijlage 1: Lijst met voorstellen

Nadere informatie

HANDLEIDING. Op zoek naar inkomsten voor uw bedrijvenvereniging. Publicatie: Juli 2013. Met steun van: Uitgevoerd door:

HANDLEIDING. Op zoek naar inkomsten voor uw bedrijvenvereniging. Publicatie: Juli 2013. Met steun van: Uitgevoerd door: HANDLEIDING Op zoek naar inkomsten voor uw bedrijvenvereniging Publicatie: Juli 2013 Uitgevoerd door: Met steun van: Opdrachtgever: POM Antwerpen Lange Lozanastraat 223 2018 Antwerpen Handleiding: Op zoek

Nadere informatie

Milieubeleidsplan 2006-2010

Milieubeleidsplan 2006-2010 Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Drogenbos Milieubeleidsplan 2006-2010 Opdrachtgever: Opdrachthouder: Gemeente Drogenbos Haviland, Intercommunale Grote Baan 222 Brusselsesteenweg 617 1620 DROGENBOS 1731

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 15 januari 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 (ontwerp

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN

Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN O INHOUD BELEIDSNOTA... 5 I. Inleiding... 5 II. Missie, Visie en waarden... 7 1. Missie... 7 2. Visie... 7 3. Waarden... 8 III. OCMW Beleidsorganen... 9 1. Identificatie

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie