Inhoud. Deze publicatie bevat de volgende delen: pagina 1 Situering 3 2 Financiële toestand 5 3 Activiteiten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Deze publicatie bevat de volgende delen: pagina 1 Situering 3 2 Financiële toestand 5 3 Activiteiten 2011 7"

Transcriptie

1 Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Merelbeke Beleidsnota 2011 Vastgesteld in het College van Burgemeester en Schepenen van 2 december 2010 en ter discussie voorgelegd aan de gemeenteraad van 21 december 2010

2 Inhoud Deze publicatie bevat de volgende delen: Deel Zie pagina 1 Situering 3 2 Financiële toestand 5 3 Activiteiten Merelbeke - beleidsnota bij het budget

3 Situering Algemeen Bij de opmaak van het budget voor het dienstjaar 2010 werd de beleidsnota opgemaakt vanuit het perspectief dat deze legislatuur halfweg was; een fase waarop de realisaties van de diverse projecten op kruissnelheid was gekomen en waar de prioriteiten werden gelegd voor de tweede helft van de legislatuur. De beleidsnota 2011 is dus de logische voortzetting van dit verhaal. Het toont ook duidelijk aan dat werk werd gemaakt van de verdere afhandeling van de geformuleerde prioriteiten. In deze logische voortzetting van de prioritaire dossiers, hebben de beide nieuwe leden van het College zich naadloos geïntegreerd en kwam de continuïteit van het bestuur niet in het gedrang. Realisaties De voorbije vier jaren werden reeds heel wat initiatieven gerealiseerd. Bovenop de gewone uitgaven (personeel, courante werkingskosten, subsidies, dotaties aan politiezone en OCMW, afbetaling van leningen, ), werd voor ruim 27,3 mln. EUR geïnvesteerd. Al deze uitgaven zijn gebeurd binnen een verantwoord budgettair en financieel kader. Deze realisaties toonden ook aan dat onze gemeente zich verder ontwikkeld als randstedelijke en aantrekkelijke, hedendaagse gemeente. Prioritaire projecten Zoals vermeld in de inleiding heeft het College in de beleidsnota 2010 de bakens uitgezet voor de tweede legislatuurhelft. De beleidsnota bevatte toen enkele prioritaire projecten waar werk zou van gemaakt worden de komende drie jaar. Deze lijst blijft onverkort gelden; de meeste dossiers zijn bovendien goed gevorderd. Voor de volgende van deze prioritaire dossiers, worden in het budget van 2011 kredieten ingeschreven: - de heraanleg van het kerkplein - het brandveilig maken en uitrusten als sociaal huis, van het Huis Hebbelynck - het verwerven van de gronden voor de openlucht sportrecreatie in Molenkouter - de bouw van een tweede sporthal - de aanleg van de zuidelijke groene parking centrum Merelbeke - beleidsnota bij het budget

4 Voor twee van deze belangrijke projecten zijn reeds buitengewone reserves opgebouwd (renovatie centrum en Molenkouter). Aan de volgende dossiers zal in 2011 worden verdergewerkt: de renovatie van de voormalige pastorie en bijbehorende tuin in Munte, het gemeenschapscentrum, het project uitbreiding school Lemberge, het fietspad in de Koningin Astridlaan, het riolerings- en wegenisdossier Hoorndriesstraat, de collectorenwerken Schelderodedorp, het riolerings- en wegenisdossier Industriepark/Maenhoutstraat en het fietspad langsheen de Salisburylaan, tussen beide rotondes. Voor het belangrijke project van het gemeenschapscentrum bestaat eveneens een buitengewoon reservefonds. De overige dossiers uit de prioriteitenlijst werden administratief en budgettechnisch afgewerkt in 2010: het lokalenproject scouts St.-Hubertus, het renovatiedossier gebouwen KTA-GITO campus Bergwegel (fase I), het rioleringsdossier Eikenmolenwijk en de uitbreiding van de ambachtelijke zone Roskam. Het bestaande buitengewoon reservefonds voor de bouw van een nieuw rustoord, zal jaarlijks aangevuld worden. Patrimonium Voor wat betreft het gemeentelijk patrimonium en eventuele externe expertise, werd CIBnet aangeduid. Momenteel lopen de voorbereidende gesprekken en onderhandelingen teneinde zo optimaal mogelijk de hoogste rendementen te halen uit bepaalde acties. Merelbeke - beleidsnota bij het budget

5 Financiële toestand Inleiding Hieronder treft u de toelichting aan betreffende de financiële toestand van de gemeente. Het verwoordt de aansluiting met de financiële nota. Toestand van de schuld De totale uitstaande schuld bedraagt eind 2010 ongeveer 39,8 mln. EUR. Er dient echter nog ongeveer 5,5 mln. EUR gefinancierd te worden met betrekking tot investeringen op het dienstjaar Daarenboven dient er ook nog een deel van de buitengewone dienst van 2010 gefinancierd te worden. Rekening houdend met deze factoren en een bedrag aan gewone ontvangsten in de gewone dienst van 27 mln. EUR, komt de werkelijke schuldgraad uit op 147 %. Als we de op te nemen leningen er bij optellen, komen we tot een (weliswaar virtuele) openstaande schuld van 170 à 175 %. Liquiditeit De liquiditeitsratio s zijn jaar na jaar voldoende maar draaien telkens rond de 1. Dit is ook logisch want de investeringen worden de laatste jaren steeds geprefinancierd met liquiditeitsoverschotten en pas na het bekend worden van het definitieve bedrag wordt een lening aangegaan. Op die manier werden in 2009 en 2010 een aantal leningen aangegaan tegen zeer interessante voorwaarden waardoor de gemiddelde gewogen rentevoet van het ganse leningenpakket inmiddels gedaald is tot rond de 3%. Gezien de momenteel zeer lage creditintresten heeft het ook niet veel zin om veel meer liquiditeiten in kas te houden. Evenwicht gewone dienst De schuldratio heeft een aanzienlijke stijging tot gevolg van de schulduitgaven in de gewone dienst. Door enerzijds de lage intrestvoeten die momenteel op de financiële markten worden aangeboden en anderzijds de gerichte schuldherschikkingen valt de invloed op de intrestbetalingen nog mee. Als er door externe factoren evenwel een stijging zou komen van de intrestvoeten zal dit een belangrijke invloed hebben op de schulduitgaven. De invloed op de kapitaalaflossingen is evenwel groter. Indien er aan de ontvangstenzijde geen extra inkomsten komen, dienen de andere uitgaven (personeel, werking en overdrachten) zeer goed in de hand te worden gehouden om het evenwicht in de gewone dienst te bewaren. De overdrachten aan politie en OCMW liggen vast in een meerjarenplan dat absoluut gerespecteerd moet worden. Voor wat betreft de personeelskosten moet een strikt beleid worden gevoerd waarbij een maximale subsidiëring gepaard gaat met een optimale clustering van taken en verantwoordelijkheden op maat van de gemeente Merelbeke. De werkingskosten zijn immers ook grotendeels een gevolg van de evolutie van de personeelskosten. Merelbeke - beleidsnota bij het budget

6 Op een aantal werkingskosten kon in 2010 bezuinigd worden, mede door het verhogen van de mogelijkheden inzake het verschuiven van kredieten. Dit werd gerealiseerd door het groeperen van kredieten bij een 9-tal budgetverantwoordelijken die voor verschillende diensten overkoepelend werken. Een evenwicht in de gewone dienst kon voor het budget 2011 niet behaald worden in het eigen dienstjaar. Het financiële evenwicht werd gerealiseerd door het positief resultaat op de vorige dienstjaren en een overboeking uit het gewone reservefonds. Fiscaliteit Door de specifieke situatie van de gemeente Merelbeke (laag aandeel gemeentefonds, beperkt subsidiëring (vb. gesco-contingent), schuldratio, hoog jaarlijks investeringsbedrag) kan er momenteel geen verlaging van de fiscale druk worden doorgevoerd. De tarieven voor de APB (aanvullende personenbelasting) en OOV (opcentiemen op de onroerende voorheffing) staan reeds verscheidene jaren op respectievelijk 8% en Dit is een normaal tarief rekening houdend met de vele faciliteiten die in Merelbeke door het gemeentebestuur ter beschikking worden gesteld. Ook de hoogte van de zelf geïnde belastingen is vergelijkbaar met gelijkaardige gemeenten. Merelbeke - beleidsnota bij het budget

7 Activiteiten voor 2011 Overzicht Inleiding Hierna volgen de activiteiten die we plannen in Alle activiteiten zijn ingedeeld volgens de strategische en operationele doelstellingen van het strategisch beleidsplan Inhoud Dit deel behandelt de volgende strategische doelstellingen: Strategische doelstelling Zie pagina 1 Een goed bestuurde gemeente 8 2 Een leefbare en duurzame gemeente 22 3 Welvaart, welzijn en solidariteit 37 4 Nette gemeente met een zorgzaam patrimoniumbeheer 50 5 Kwalitatieve invulling van vrije tijd en vorming 60 Merelbeke - beleidsnota bij het budget

8 1. Een goed bestuurde gemeente Overzicht Strategisch doel De strategische doelstelling een goed bestuurde gemeente richt zich op het verwezenlijken van een kwaliteitsvolle dienstverlening en een goed beheer van middelen (zowel financiële als niet-financiële). Inhoud Dit hoofdstuk behandelt de volgende operationele doelstellingen: Operationele doelstelling Zie pagina 1 Merelbeke wil garant staan voor een open en correct bestuur. 9 2 De nodige aandacht zal gaan naar het geven van informatie naar en communicatie met de bevolking Een performant personeelsbeleid binnen de gemeentelijke diensten Binnen de gemeente zal de nodige interesse gaan naar project- en samenwerking Merelbeke staat voor een gezond en transparant financieel beleid Elke Merelbekenaar kan rekenen op een optimale veiligheid De burger kan gebruik maken van een optimale dienstverlening Het gemeentebestuur werkt aan een verdere informatisering. 20 Merelbeke - beleidsnota bij het budget

9 1.1. Merelbeke wil garant staan voor een open en correct bestuur Operationeel doel Het bestuur wenst de gemeente op een goede en gestructureerde wijze te besturen. De beginselen van behoorlijk bestuur zijn de drijfveer om op een correcte manier op te treden in de relaties met de bevolking, het personeel, gemeenteraad en de raadsleden. Voor 2011 voorzien we in dit verband onderstaande nieuwe activiteiten. Actie 1 Er wordt een intern controlesysteem ingevoerd met het oog op een efficiëntieverhoging van de organisatie. De gemeentelijk diensten worden immers geconfronteerd met steeds toenemende taken, binnen een steeds meer gestructureerde en geïnformatiseerde werkomgeving, waarin de regelgeving moet worden nageleefd op een dynamische manier, rekening houdend met veranderingen in de werkprocessen en procedures. Actie 2 Zowel in het gemeentebestuur als het OCMW van Merelbeke werden alle geledingen van de organisatie de afgelopen jaren voorzien van de nodige informatica-infrastructuur, echter weinig geïntegreerd. Bovendien wordt de organisatiestructuur steeds uitgebreider. Om een antwoord te bieden aan deze uitdaging zal een interne audit worden uitgevoerd. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de raamovereenkomst strategische ICT consultancy voor de Vlaamse overheid en de lokale overheden in Vlaanderen. 138/ Totaal: Actie 3 Goed klachtenbeheer is een van de bouwstenen voor een waardevol managementsysteem. Klachtenbeheer begint bij een goede registratie door de dienst onthaal. Na registratie worden de klachten doorgestuurd naar de verantwoordelijke dienst en opgevolgd. Een goede analyse leert trends te ontdekken bij burgers/klanten, bij afdelingen, bij leveranciers etc. en vormt een uitstekende basis om toekomstig beleid te bepalen. Er wordt een systeem aangekocht om de meldingen/klachten efficiënt en effectief te beheren. Zie ook punt 1.8. Merelbeke - beleidsnota bij het budget

10 1.2. De nodige aandacht zal gaan naar het geven van informatie naar en communicatie met de bevolking Operationeel doel Er zal gestreefd worden naar een kwaliteitsvol communicatiebeleid, dat voldoet aan de behoeften van de bevolking en van de specifieke doelgroepen die men wenst te bereiken. Om dat doel te bereiken, moeten we onze bestaande communicatiemiddelen nog beter afstemmen op onze communicatieacties en moeten we durven investeren in nieuwe media zoals digitale gemeente-tv en een promofilm over Merelbeke. Voor 2011 voorzien we in dit verband onderstaande nieuwe activiteiten. Actie 1 Om communicatiekanalen zoals het infomagazine, de website, brochures enz. te kunnen opfrissen, heeft de gemeente nood aan een eigen fotodatabank. Daarom laten we enkele professionele fotografen foto s nemen van thema s zoals seizoenen, evenementen enz. Die foto s kunnen we enkele jaren gebruiken. 104/ Totaal: Actie 2 Om onze website te verbeteren en om hem nog meer gebruiksvriendelijk te maken, houden we rekening met de opmerkingen van Indigov in de Website Monitor Lokale besturen 2010 en werken we samen met LCP nv, het bedrijf dat onze website host. Verder breiden we het e-loket van onze website uit, houden we meer rekening met de bestaande doelgroepen en kopen we nog enkele modules, zoals een afvalkalender, een stratenplan waarop points of interest kunnen worden aangeduid, een A-Z-index, een sitemap en een geavanceerde zoekmachine. Zie ook punt / Totaal: Merelbeke - beleidsnota bij het budget

11 Actie 3 Om kinderen tussen 3 en 12 jaar en jongeren tot 15 jaar gemakkelijker te kunnen bereiken en hen nog beter het vrijetijdsaanbod te kunnen presenteren, wil het departement vrijetijdszaken voortaan een eigen jeugdbrochure verspreiden. Met die brochure kan het bestuur de kinderen informeren over wat de gemeente Merelbeke voor hen organiseert tijdens de schoolvakanties. De jeugdbrochure zou vier keer per jaar verschijnen, telkens enkele weken voor deze schoolvakanties: de paasvakantie, de zomervakantie, de herfstvakantie en de kerstvakantie. 104/ Totaal: Actie 4 De dienst afvalbeheer brengt een vernieuwde afvalgids uit. Voor de opmaak van die gids, doen we een beroep op een externe firma. 104/ Totaal: Actie 5 De dienst sociale zaken en huisvesting wil een plan opstellen om gericht te kunnen communiceren met sociale doelgroepen. Omdat dat een onbekend en moeilijk terrein is, laten we ons bijstaan door een communicatiebureau of door gespecialiseerde diensten van een hogere overheid om een communicatiestappenplan op te stellen en om vier acties (zie punten 3.3 en 3.7) met een welomschreven doel uit te werken. 104/ Totaal: Actie 6 Het gemeentebestuur en de gemeentelijke diensten willen de inwoners van Merelbeke goed en snel informeren over het stedenbouwkundige beleid. Daarom worden verschillende plannen zoals RUP s en BPA s en alle daarbij horende informatie online geplaatst en zullen er in het infomagazine artikels verschijnen over wijzigingen in de Vlaamse codex ruimtelijke ordening en over wijzigingen in het vergunningenbeleid. De bedoeling van al die acties is ervoor zorgen dat de burger steeds up-to-date informatie krijgt. Merelbeke - beleidsnota bij het budget

12 1.3. Een performant personeelsbeleid binnen de gemeentelijke diensten Operationeel doel Het beheer en ontwikkelen van het menselijk kapitaal in onze organisatie zal meer dan ooit in de kijker staan; het veld is immers volop in evolutie. Naast het klassiek administratief personeelsbeheer komen meer en meer de menselijke aspecten aan bod: geobjectiveerde werving, vorming, functioneren en evalueren, verzuimbeleid, diversiteit. Het begeleiden van onze medewerkers om hun loopbaanperspectieven uit te tekenen binnen de organisatie is hierbij ook van groot belang. Voor 2011 voorzien we in dit verband onderstaande nieuwe activiteiten. Organisatie- en loopbaanbeleid Voor de verdere invulling van de organisatiestructuur worden de volgende activiteiten / acties voorzien: Administratief en technisch personeel (ATP) NPS3 De uitvoering van de bestaande personeelsformatie bevindt zich in de eindfase. De te ondernemen acties, en hieruit voortspruitend de geraamde personeelskosten (uitgaven), worden voorzien in overeenstemming met de financiële haalbaarheid bij de wijziging van de personeelsformatie (NPS3) voor het administratief en technisch personeel (ATP) verwerkt in de financiële meerjarenplanning en geactualiseerd naar aanleiding van de opmaak van het budget in De te ondernemen acties zijn zowel aanwervingen als bevorderingen. Overigens wordt in 2011 opnieuw voorzien in het aanleggen van een algemene wervingsreserve voor technische graden, zoals technicus-specialist, technisch assistent en technisch beambte. Zoals gebruikelijk wordt tweejaarlijks een algemene wervingsreserve voorzien om in voorkomend geval plotse personeelsbehoeften te kunnen opvangen. Administratief en technisch personeel (ATP) NPS4 Nadat in 2010 een tussentijdse quick scan van de organisatie werd doorgevoerd door een externe deskundige (consultant) in het personeelsbeleid, wordt in 2011 na goedkeuring door de raad uitvoering gegeven aan de toekomstige personeelsformatie (NPS4). Ook in de toekomstige organisatiestructuur blijven de bijzondere personeelscontingenten, vastgesteld door de gemeenteraad met toepassing van artikel 104, 2, 1 van het gemeentedecreet, onverkort gehandhaafd met het oog op maximale personeelssubsidies. De acties (zowel aanwervingen als bevorderingen, alsook in voorkomend geval interne personeelsmobiliteit) worden gepland overeenkomstig de financiële haalbaarheid bij de personeelsformatie (NPS4) die werd aangetoond door middel van de financiële nota van het meerjarenplan. Merelbeke - beleidsnota bij het budget

13 Ter uitvoering van de toekomstige organisatiestructuur worden de functiebeschrijvingen, die zowel de betekenis van formatieplaatsbeschrijving als van functiewaarderingsinstrument hebben, nader bekeken en desgevallend aangepast door het hoofd van het personeel. Onderwijzend personeel (OP) Nadat in 2010 de vacant verklaarde uren voor de gesubsidieerde betrekkingen in een wervingsambt op basis van de leerlingenaantallen werden meegedeeld aan het onderwijzend personeel, kan met ingang van 1 januari 2011 worden overgegaan tot benoemingen in vast verband in de wervingsambten. Daarnaast wordt voorzien in de aanwerving van een kinderverzorgster in contractueel verband (19/38) teneinde het ochtend-, middag- en avondtoezicht in het GILKO Merelbeke op een efficiënte wijze te kunnen organiseren. Brandweerpersoneel (OP) Nadat in 2010 reeds de vacantverklaring van de betrekking van onderofficier niveau PB3 sergeant werd goedgekeurd door de aanstellende overheid, en na vaststelling van de rechtspositie voor het brandweerpersoneel door de raad, wordt in 2011 overgegaan tot het aanwerven van een kandidaat. Met betrekking tot uitstroom (bijv. pensionering, ontslag) wordt net als in het voorgaande financiële boekjaar het principe onverminderd gehandhaafd dat, indien mogelijk, deze personeelsleden niet onmiddellijk worden vervangen, of intern te vervangen. Eenzelfde uitgangspunt geldt bij de vervanging van afwezige personeelsleden (bijv. vermindering van prestaties). In de mate van het mogelijke worden de vervangingen beperkt tot het hoogst noodzakelijke. Rechtspositieregeling De rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel wordt geëvalueerd en waar nodig aangepast. De rechtspositie voor het administratief en technisch personeel (ATP) en / of bijlagen werd eerder in 2009 vastgesteld door de raad. Een eerste evaluatieronde moet toelaten om reeds gewijzigde regelgeving op te nemen of om bepaalde knelpunten te verhelpen, zoals diplomavereisten of functiebeschrijvingen, of onduidelijkheden nader te interpreteren. e-hrm Op het vlak van ziekteverzuimbeleid wordt gestreefd naar relevante ken- en stuurgetallen teneinde de nodige analyse en opvolging mogelijk te maken en, op basis hiervan, kunnen concrete acties worden ondernomen om het absenteïsmecijfer te doen dalen. Merelbeke - beleidsnota bij het budget

14 1.4. Binnen de gemeente zal de nodige interesse gaan naar projecten samenwerking Operationeel doel Er wordt gestreefd om vaker beleidsmatig te werk te gaan (inspraak, opmaak van plannen, ). Dit resulteert na de planningsfase in concrete acties. Deze acties komen zoveel mogelijk via samenwerking met andere gemeentelijke en/of externe partners tot stand. Hiervoor is coördinatie en communicatie noodzakelijk, zowel intern als extern. Voor 2011 voorzien we in dit verband onderstaande nieuwe activiteiten. Actie 1 De departementsraden (interne zaken, burger- en welzijnszaken, grondgebiedzaken, vrijetijdszaken) worden 1 keer per maand georganiseerd. De verslagen zijn o.a. via intranet te raadplegen door andere collega s, zodat de acties en activiteiten van verschillende diensten beter en sneller op elkaar kunnen afgestemd worden en iedereen op de hoogte is van elkaars plannen. Dit komt de samenwerking ten goede. Actie 2 Er wordt een nieuwe formule gezocht voor het DOMT (diensthoofdenoverleg), waar regelmatig thematisch overleg wordt georganiseerd, als voorbereiding op het nemen van beslissingen met een grote impact op de organisatie. Hierdoor wordt een groter draagvlak gecreëerd. Actie 3 De beleidsnota 2011 wordt op het DOMT kort toegelicht, zodat alle diensten een volledig overzicht hebben van de nieuwe acties in 2011 en op die manier beter op elkaar kunnen afstemmen en samenwerken. Actie 4 De systemen van inspraak via de nieuw opgerichte bewonersplatforms, via adviesraden en via hoorzittingen worden aan alle diensten bekend gemaakt (met een afweging van de voor- en nadelen van iedere methode), zodat diensten op voorhand weloverwogen keuzes kunnen maken in samenspraak met de communicatieambtenaar. Op die manier kan inspraak van de bevolking op een meer systematische manier gebeuren. Actie 5 In het beleidsdomein onderwijs is er nood aan een omgevingsanalyse om de capaciteitsproblemen v/d basisscholen op ons grondgebied in kaart te brengen en om de toekomstvisie van het gemeentelijk basisonderwijs te kunnen uitstippelen. Een overkoepelend dienstenoverleg wordt opgestart tussen de diensten onderwijs, bevolking, ruimtelijke ordening en sociale zaken om samen deze omgevingsanalyse op te maken. Merelbeke - beleidsnota bij het budget

15 1.5. Merelbeke staat voor een gezond en transparant financieel beleid Operationeel doel Het beleid van de gemeente is er op gericht om de nodige acties te ondernemen om de schuldengraad onder controle te houden door actief schuldbeheer en door maximale investering via eigen middelen. Daarnaast wil het bestuur haar eigen financiële middelen transparant en gezond houden door regelmatige en relevante rapportering. Voor 2011 voorzien we in dit verband onderstaande nieuwe activiteiten. Actie 1 Afhankelijk van de marktomstandigheden wordt gekeken of er zich opportuniteiten voordoen om aan schuldherschikking te doen of om de gemiddelde intrestvoet te kunnen verlagen. Hierdoor kunnen lagere bedragen gerealiseerd worden inzake toekomstige intrestbetalingen op openstaande schuld. Het te besparen bedrag is echter volledig afhankelijk van de financiële markten en bijgevolg niet in te schatten. Actie 2 De schuldgraad mag niet verder stijgen. Naast de leningen zorgen ook de desinvesteringen, de investeringssubsidies en de overboekingen voor de financiering van de buitengewone dienst. In 2011 wordt er voor ongeveer 3,1 mln. EUR afgelost aan kapitaal. Om de schuldgraad niet verder te laten stijgen kunnen er dus in principe jaarlijks maar evenveel nieuwe leningen aangegaan worden. Afhankelijk van de andere buitengewone ontvangsten kan dan geraamd worden hoeveel kan geïnvesteerd worden. Aangezien er in 2012 slechts voor een beperkt bedrag recurrente investeringen zullen voorzien worden, is er enige marge om in 2011 extra te investeren. Daarenboven zal er ook in 2010 niet voor 3,1 mln. EUR geleend dienen te worden zodat ook daar enige extra marge is. Voor de realisatie van het masterplan voor het centrum is er bovendien reeds een buitengewoon reservefonds aangelegd. Actie 3 De managementrapportering wordt verder uitgewerkt en geoptimaliseerd. Na het introduceren van de rapportering over het debiteurenbeheer (de module Alfa), het personeelsbeheer (maandelijkse rapportering invulling organogram), de briefwisseling (dagelijkse rapportering via winsec), het liquiditeitenbeheer en de evolutie van de budgetten (driemaandelijkse rapportage via Excel) en de rapportering over het visum (zesmaandelijks via Excel) zal op vrij korte termijn gewerkt worden aan een rapportering inzake beheerscontrole, m.n. een rapportering van de evolutie van nog te bepalen indicatoren. Voor 2011 worden de evoluties bij de andere besturen op de voet gevolgd maar worden geen extra kosten voorzien. Merelbeke - beleidsnota bij het budget

16 Actie 4 In de periode moet worden overgeschakeld op de nieuwe beleidsen beheerscyclus. Dit houdt niet enkel gevolgen in voor de financiële rapportering maar tevens voor de beleidsrapportering. Vanuit de dienst financiën wordt deze omschakeling gestuurd en begeleid. Voor 2011 heeft dit geen budgettaire gevolgen aangezien de voorbereiding van deze overschakeling grotendeels verder kan verlopen via interne opleiding waaraan geen extra kosten zijn verbonden. Merelbeke - beleidsnota bij het budget

17 1.6. Elke Merelbekenaar kan rekenen op een optimale veiligheid Operationeel doel De wetgeving rond nood- en interventieplannen zorgt voor een nieuwe reglementering inzake veiligheidsplanning op lokaal vlak. Deze nieuwe reglementering gaat verder dan de gekende rampenplanning, zowel op vlak van de voorbereiding en opmaak van de nood- en interventieplannen, als bij het effectief operationeel optreden in het geval van nood. De doeltreffendheid van de gemeentelijke civiele veiligheid is gebaseerd op de multidisciplinaire aanpak, waarbij alle actoren een belangrijke rol spelen: politie, brandweer, logistieke diensten, communicatie en medische hulpverleners. Voor 2011 voorzien we in dit verband onderstaande nieuwe activiteiten. Actie 1 Opleidingen worden voorzien om het psychosociaal hulpverleningsnetwerk uit te breiden. Om de kosten te drukken wordt dit netwerk idealiter opgericht op het niveau van de politiezone. Op niveau van de veiligheidscel zal verder vergaderd worden en op jaarbasis een concreet oefenbeleid uitwerkt worden. 131/ Totaal: Politie Na de verhoging in 2010 blijft de gemeentelijke dotatie in 2011 op gelijke hoogte, mits een indexatieaanpassing van 2% op ,00 EUR. Brandweer De brandweerhervorming zal ook op 1 januari 2011 niet van start kunnen gaan. Met een pakket van beperkte, doch technische investeringen van ongeveer EUR blijven wij anticiperen op de toekomstige zonevorming. Zo voorzien we o.a. in de aankoop van: o Warmtebeeld kamera, gezien de ondergrondse bouwprojecten o Nieuwe ademluchtcompressor o Persluchttoestellen o Opslagplaats voor een strategische voorraad zandzakken Om te voorzien in snelle en adequate hulpverlening werd in 2010 een vacantverklaring goedgekeurd voor de aanwerving van een sergeant. In 2011 zal overgegaan worden tot de aanwerven van een kandidaat. Tevens wordt bij het operationeel vrijwilligerspersoneel voorzien in enkele bevorderingsprocedures, meer bepaalt: - officier luitenant - officier onderluitenant - onderofficier sergeant-majoor - onderofficier eerste sergeant - korporaal Merelbeke - beleidsnota bij het budget

18 Er wordt blijvend voorzien in de permanente vorming van onze brandweermannen en ambulanciers, hiervoor wordt een bijdrage voorzien voor de provinciale brandweerschool. De brandweerverslagen zullen tijdig worden afgeleverd, met het oog op een stipte uitbetaling van de brandweermannen en ambulanciers. In 2011 zal ook verder gewerkt worden aan de controle op de brandveiligheid van PTI s (publiek toegankelijke instellingen). 351/ Totaal: Merelbeke - beleidsnota bij het budget

19 1.7. De burger kan gebruik maken van een optimale dienstverlening Operationeel doel De dienstverlening bij de diverse gemeentelijke diensten moet klantvriendelijk, correct, punctueel en op tijd gebeuren. Hier worden de nodige acties rond gerealiseerd. Daarnaast moet het verder uitwerken van een meldingssysteem de bevolking de nodige zekerheid bieden dat ze effectief gehoord wordt. Voor 2011 voorzien we in dit verband onderstaande nieuwe activiteiten. Actie 1 Om de dienstverlening aan het loket van de dienst ruimtelijke ordening te optimaliseren voor de burger voorziet het bestuur een pc. Actie 2 Om onze website te verbeteren en om hem nog meer gebruiksvriendelijk te maken, houden we rekening met de opmerkingen van Indigov in de Website Monitor Lokale besturen 2010 en werken we samen met LCP nv, het bedrijf dat onze website host. Verder breiden we het e-loket van onze website uit, houden we meer rekening met de bestaande doelgroepen en kopen we nog enkele modules, zoals een afvalkalender, een stratenplan waarop points of interest kunnen worden aangeduid, een A-Z-index, een sitemap en een geavanceerde zoekmachine. Zie ook punt Merelbeke - beleidsnota bij het budget

20 1.8. Het gemeentebestuur werkt aan een verdere informatisering Operationeel doel Reeds in het verleden werden de nodige acties ondernomen om het ICTgebeuren in de organisatie efficiënt te laten verlopen. Om deze trend verder te zetten en te voldoen aan de steeds veranderende omgeving worden hier de nodige acties beschreven om het informaticapark van de gemeente verder uit te bouwen. Voor 2011 voorzien we in dit verband onderstaande nieuwe activiteiten. Actie 1 De verdere virtualisering van het serverpark heeft tot doel het aantal fysische servers te beperken en op een meer efficiënte manier de beschikbare resources te verdelen over het virtuele serverpark. De databeheersoplossing moet toelaten om op een intelligente en voor de eindgebruiker transparante manier gemeentelijke data te spreiden en deels te autoarchiveren. 138/ Totaal: Actie 2 Nieuwe softwareapplicaties worden voorzien voor: o onderwijs opvolging zorgdossiers leerlingen o sociale zaken webapplicatie kinderopvang o communicatie uitbreiding aanbod gemeentelijke website o onthaal klachtenbeheer 138/ Totaal: Actie 3 Om in het basisonderwijs de nieuwe eindtermen op ICT-vlak te kunnen bereiken, investeert de school in de inrichting van een volwaardig computerlokaal met 15 PC s, printers, schermen, en in 8 beamers te gebruiken voor interactief onderwijs in de klassen. 138/ Totaal: Merelbeke - beleidsnota bij het budget

21 Actie 4 Om tot efficiëntere afhandelingen te komen aan de balie in de bibliotheek wordt een nieuw uitleen- en beveiligingssysteem aangeschaft. Tevens gaat de bibliotheek over naar het Provincieel Bibliotheeksysteem (PBS) met als concept één centrale provinciale bibliotheekserver als basisbestand, met als schaalvoordeel op het vlak van aankoop / onderhoud lokale server, upgrades software. Zie ook punt en / Totaal: Merelbeke - beleidsnota bij het budget

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist.

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist. BEGROTING 2017 door het College van Burgemeester en Schepenen VERSLAG EN COMMENTAAR van dhr. C. Beoziere, Schepen van Financiën Het project van de begroting 2017 werd opgesteld in overeenstemming met het

Nadere informatie

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar:

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: 17 BBC vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: strategische doelstellingen actieplannen acties strategische

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

Strategische nota. 15 december 2014

Strategische nota. 15 december 2014 Strategische nota 15 december 2014 De strategische nota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het bestuur voor de periode van het meerjarenplan. Enkel de prioritaire

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening -

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening - De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Gemeentefinanciën Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Inhoud Enkele termen Algemene gemeentebegroting: waar op letten bij evaluatie? Herne als voorbeeld Impact van federale en Vlaamse beleidsmaatregelen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Vierde reeks wijzigingen van 2014 - diverse

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

Beleidsplan legislatuur 2007-2012

Beleidsplan legislatuur 2007-2012 Beleidsplan legislatuur 2007-2012 1. Verkeer mobiliteit Herinrichting Schanslaan Verkeerssituatie watertoren: herinrichting met als doel de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen en bijkomend

Nadere informatie

Actieplan verkeersveiligheid Ledegem

Actieplan verkeersveiligheid Ledegem Actieplan verkeersveiligheid Ledegem Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren en behouden van een veiligheidscultuur in de gemeente Ledegem. De grootste vraag waarop het actieplan verkeersveiligheid

Nadere informatie

PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013. UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren:

PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013. UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren: PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013 MEERJARENPLANNING 2014-2019 UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren: dalende inkomsten dividenden (winstaandeel) dalende inkomsten belastingen (o.a. door

Nadere informatie

Opmaak van een strategisch meerjarenplan?

Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Hypothetisch voorbeeld opgemaakt door medewerkers van de VVSG - zomer 2013 De VVSG helpt u graag op weg bij de opmaak van de strategische meerjarenplanning. Naast

Nadere informatie

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR VOOR SCHOLEN OP GRONDGEBIED STEENOKKERZEEL HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1. DOELSTELLING 1 Binnen de grenzen van de jaarlijks

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 23 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 23 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering TOELICHTENDE NOTA Vergadering van de gemeenteraad van 23 maart 2016 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering Gaat de gemeenteraad akkoord met de notulen van de vorige vergadering? Agendapunt 1 Onderwerp

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 1 Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, de artikelen 42, 43 2, 15

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016 openbare zitting 1. Algemeen. Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 28/11/2016 De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting d.d. 28/11/2016

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 22 DECEMBER 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. 1. Goedkeuring van de begroting 2012 en het meerjarenplan

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 22 DECEMBER 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. 1. Goedkeuring van de begroting 2012 en het meerjarenplan GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 22 DECEMBER 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van de begroting 2012 en het meerjarenplan 2012-2017. Aan

Nadere informatie

OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING

OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING OPENBARE ZITTING 1. Budgetwijziging gemeente 2013/1. De raad hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde budgetwijziging. In de

Nadere informatie

Budget 2016 en MJP 2016-2019. Gemeenteraad 14/12/2015

Budget 2016 en MJP 2016-2019. Gemeenteraad 14/12/2015 Budget 2016 en MJP 2016-2019 Gemeenteraad 14/12/2015 Inhoud 1. Uitgangspunten initieel MJP + Aanpak 2016 2. Budget 2016 Belangrijkste aanpassingen met structurele impact 3. Samenvatting impact bijsturingen

Nadere informatie

Omzendbrief W/2014/01

Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief betreffende de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Martelaarsplein 7, 1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Situering gemeente Zuienkerke De gemeente Zuienkerke ligt in West-Vlaanderen, ingesloten tussen de provinciehoofdstad Brugge en de Belgische

Nadere informatie

BELEIDSNOTA. In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal.

BELEIDSNOTA. In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal. BELEIDSNOTA In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal. De nieuwe beheers- en beleidscyclus biedt het OCMW de mogelijkheid om haar transparante manier

Nadere informatie

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris Sint-Amands Aantal inwoners: 8.300 Oppervlakte: 1.555 ha 3 deelgemeentes Landelijk

Nadere informatie

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 1 Waarom veranderen? Wellicht ken je het lokaal jeugdbeleidsplan wel, het is het plan van een gemeente over hoe ze werk willen maken van jeugdwerk- en

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Inhoud. Deze publicatie bevat de volgende delen: pagina 1 Situering 3 2 Financiële toestand 6 3 Activiteiten 2010 9

Inhoud. Deze publicatie bevat de volgende delen: pagina 1 Situering 3 2 Financiële toestand 6 3 Activiteiten 2010 9 Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Merelbeke Beleidsnota 2010 Vastgesteld in het College van Burgemeester en Schepenen van donderdag 26 november 2009 en ter discussie voorgelegd aan de gemeenteraad van

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 ONTWERP Verordening nr. 11-01 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

De weg naar ontvoogding. Ervaringen vanuit de gemeente Pittem Dhr. Eddy Truyaert stedenbouwkundig ambtenaar

De weg naar ontvoogding. Ervaringen vanuit de gemeente Pittem Dhr. Eddy Truyaert stedenbouwkundig ambtenaar De weg naar ontvoogding Ervaringen vanuit de gemeente Pittem Dhr. Eddy Truyaert stedenbouwkundig ambtenaar Inhoud 1. Inleiding 2. Voorwaarden tot ontvoogding 1. Gemeentelijk structuurplan 2. Stedenbouwkundig

Nadere informatie

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 BBC Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 Algemene diensten Een professionele, open organisatie Een professionele, open organisatie Beleidsdoelstelling 1: Laagdrempelige, klantvriendelijke

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 22 DECEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentelijke vrijwillige

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen Afdeling 3. - Huishoudelijke afvalstoffen (in werking sinds 1 juni 2012) Art. 26. Elke gemeente draagt

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 ONTWERP Verordening nr. 13-04 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

M., DAGORDE : OPENBARE ZITTING

M., DAGORDE : OPENBARE ZITTING M., 15 november 2013 Wordt overeenkomstig artikel 21 van het gemeentedecreet uitgenodigd tot het bijwonen van de vergadering die in het Gemeentehuis Gemeentelijk Administratief Centrum II Ringlaan 20 1745

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 juni 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/4 Derde reeks wijzigingen van 2017 en het meerjarenplan

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN Centraal Netwerk geïnstalleerd Vandaag werd in Antwerpen het

Nadere informatie

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities BIJLAGE 3 Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) Het Lokaal Sociaal Beleid heeft als doel de sociale grondrechten voor iedereen te realiseren. Via de opmaak

Nadere informatie

Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014

Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Adams Bart Financieel beheerder Janssens Manu Interne organisatie en burgerzaken Rijkevorsel wil

Nadere informatie

Ondersteuning lokale projecten klimaat (proeffase)

Ondersteuning lokale projecten klimaat (proeffase) Ondersteuning lokale projecten klimaat (proeffase) Ondersteuning lokale projecten klimaat: Waarom? In het klimaatbeleidsplan is ingeschreven dat we ook eigen uitstoot van broeikasgassen willen compenseren.

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING Mevrouw Meneer Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de toegang tot huisvesting steeds moeilijker. Het Woningfonds

Nadere informatie

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 - De Provincie West-Vlaanderen

Nadere informatie

1. Hoeveel zaken zijn op dit moment hangende bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen?

1. Hoeveel zaken zijn op dit moment hangende bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 206 van RENAAT LANDUYT datum: 3 maart 2015 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Raad voor

Nadere informatie

Toelichting meerjarenplan

Toelichting meerjarenplan Toelichting meerjarenplan 2014-2019 Visie Investeren zonder hypotheek op de toekomst Optimale benutting van subsidies en externe kanalen Voortdurend zoeken naar win-win situaties Vb. integratie OCMW -

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING MJP AANPASSING 1 BUDGET GEMEENTE Zwevegem Commissie 8 december 2014

BUDGETWIJZIGING MJP AANPASSING 1 BUDGET GEMEENTE Zwevegem Commissie 8 december 2014 BUDGETWIJZIGING 2014-1 MJP 2014-2019 AANPASSING 1 BUDGET 2015 GEMEENTE Zwevegem Commissie 8 december 2014 INHOUD FINANCIËLE NOTA Staat van het financieel evenwicht (M2) Exploitatiebudget Investeringsbudget

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 23 DECEMBER 2010 VAN DE GEMEENTERAAD. 1. Goedkeuring van de aanvullende belasting op de personenbelasting 2011.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 23 DECEMBER 2010 VAN DE GEMEENTERAAD. 1. Goedkeuring van de aanvullende belasting op de personenbelasting 2011. GEMEENTE KALMTHOUT UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 23 DECEMBER 2010 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van de aanvullende belasting op de personenbelasting 2011.

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2014

DOELSTELLINGENNOTA 2014 AG Infrastructuur Maaseik Markt 1 3680 Maaseik NIS-code : null DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Peter Graux Financieel beheerder Voorzitter: Dirk Verlaak Maaseik Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 23 DECEMBER 2010 VAN DE GEMEENTERAAD. 1. Goedkeuring van de aanvullende belasting op de personenbelasting 2011.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 23 DECEMBER 2010 VAN DE GEMEENTERAAD. 1. Goedkeuring van de aanvullende belasting op de personenbelasting 2011. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 23 DECEMBER 2010 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van de aanvullende belasting op de personenbelasting 2011.

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: VOLTIJDS CONTRACTUEEL DIENSTHOOFD WELZIJN EN GEZIN NIVEAU A1a-A1b-A2 (38/38) INHOUD: 1.

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis Verslag OCMW-raad 15/11/2017 1. Goedkeuring verslag vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte De OCMW-raad wordt gevraagd het verslag van de vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte goed te keuren. Goedgekeurd

Nadere informatie

Inhoudstafel INLEIDING...2

Inhoudstafel INLEIDING...2 ontwerp ruimtelijk structuurplan Turnhout Inhoudstabel Inhoudstafel INLEIDING...2 DEEL 1 INFORMATIEF GEDEELTE...8 INLEIDING: ANALYSE VAN DE RUIMTELIJKE CONTEXT...11 HOOFDSTUK I: SITUERING & GESCHIEDENIS...12

Nadere informatie

Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK

Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK studiedag Een klantgerichte dienstverlening en toch besparen: een haalbare kaart? Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK INSTITUTE vzw Studiedag Een klantgerichte dienstverlening

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen BIJLAGE 2 Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Dit decreet wil onder meer de ontwikkeling van een lokaal ouderenbeleid

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00029 Onderwerp: Definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP nr. 164 Wonen

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE

INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE REFERENTIEKADER Waarover gaat het? De gemeente Wingene Feiten & cijfers 2 hoofddorpen + bloeiende woonkernen

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

Moest de firma Essers IMMO NV de natuurwaarde in het desbetreffende gebied verhogen?

Moest de firma Essers IMMO NV de natuurwaarde in het desbetreffende gebied verhogen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 190 van JOHAN DANEN datum: 4 december 2015 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Uitbreidingsplannen transportbedrijf Genk Noord - Stand van zaken

Nadere informatie

Infodagen mobiliteit. Provinciaal Mobiliteitscharter. Provinciaal Mobiliteitsbeleid 6/02/2013

Infodagen mobiliteit. Provinciaal Mobiliteitscharter. Provinciaal Mobiliteitsbeleid 6/02/2013 Infodagen mobiliteit 7 februari 2013 Vereniging van Vlaamse Provincies Provincie Oost-Vlaanderen Gedeputeerde Mobiliteit Peter Hertog Directeur directie Ruimte R01 Mark Cromheecke 1 Provinciaal Mobiliteitscharter

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00915 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Groenestaakstraat,

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING 1

FUNCTIEBESCHRIJVING 1 FUNCTIEBESCHRIJVING 1 Functie Hoofddoel van de functie Diensthoofd personeel A1a-A3a U bent verantwoordelijk voor en efficiënte organisatie en werking van de personeelsdienst. U geeft leiding aan team

Nadere informatie

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 I. EXPLOITATIEBUDGET I.A. Uitgaven I.A.1. Goederen en diensten (werkingsuitgaven) Deze uitgaven worden in 2015

Nadere informatie

adviezen n.a.v. planmer-screening

adviezen n.a.v. planmer-screening adviezen n.a.v. planmer-screening RUP nr. 6 Kragenwiel gemeente Bornem september 2012 ADVIES ONTWERPER colofon project: RUP Kragenwiel opdrachtgever: GEMEENTE BORNEM opdrachtnemer: OMGEVING cvba uitbreidingstraat

Nadere informatie

Infovergadering Toekomst Veiligheidsopleidingen in West-Vlaanderen

Infovergadering Toekomst Veiligheidsopleidingen in West-Vlaanderen Infovergadering Toekomst Veiligheidsopleidingen in West-Vlaanderen Boeverbos 25 september 2013 #campuspov 1 Agenda Verwelkoming Presentatie masterplan Visie op de politieopleiding Visie op de brandweer-

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar Functiekaart Functie Graadnaam: coördinator Functienaam: communicatieambtenaar Functiefamilie: coördinatoren Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Interne Ondersteuning Dienst: Communicatie & informatie

Nadere informatie

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Stedelijk Wonen. Daarmee wil de Stad stedenbouwkundige problemen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651 GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00651 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen-en rioleringswerken in de Mariakerksesteenweg,

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. BBC of de beleids- en beheerscyclus Sinds het boekjaar 2014 werken de lokale besturen (gemeenten, OCMW s,

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

ADVIES Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken

ADVIES Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken ADVIES Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken Op 27 oktober 2009 diende Hilde Crevits, minister van Mobiliteit en Openbare Werken, haar beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken in bij het Vlaams Parlement.

Nadere informatie

$% "& "'#( $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3.

$% & '#( $ # + $ %& -2 +. ' %( 3. ! " " #!"#$ $% "& "'#( $ )% "&#*'#(+ +,"##-, $./"# 01#' $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3. $"*. )#'# 0 +%*' 0 Beheersovereenkomst AFM 2007 2010 2 )" *.4 "2#-, 0-"2'#-,*"## # '*#'# "2 +, - % 5 6 $- # 7 $ 8"# ).

Nadere informatie

Kortessem KORTESSEM DOSSIER FINANCIËN. Verkiezingen 25 Mei 2014 Vlaams Parlement 12e opvolger lijst N-VA

Kortessem KORTESSEM DOSSIER FINANCIËN. Verkiezingen 25 Mei 2014 Vlaams Parlement 12e opvolger lijst N-VA Verkiezingen 25 Mei 2014 Vlaams Parlement 12e opvolger lijst N-VA Kortessem Luc Dullaers 1e Schepen Kortessem 011/37 63 09 luc.dullaers@kortessem.be KORTESSEM DOSSIER FINANCIËN Beste Mensen, De gezondheid

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst bibliotheek Volgnummer dossier 5 Onderwerp Bibliotheek. Instap van de openbare bibliotheek in het Provinciaal

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING GEMEENTE SCHOTEN

FUNCTIEBESCHRIJVING GEMEENTE SCHOTEN FUNCTIEBESCHRIJVING GEMEENTE SCHOTEN 1. ALGEMEEN 1.1. Dienst: Grondgebiedzaken Sectie: TD: Ruimtelijke ordening 1.2. Naam van de functie: Werkopzichter/handhaver (statutair) 1.3. Code: TECRUWOPZH 1.4.

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM

AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM De Raad voor Maatschappelijk Welzijn maakt met de OCMW-secretaris mede namens het managementteam de hiernavolgende afspraken over de onderlinge samenwerking

Nadere informatie

Verankering milieu, groen en duurzaamheid in het gemeentelijk beleid 2014-2019. Regionaal overleg 6 oktober 2014

Verankering milieu, groen en duurzaamheid in het gemeentelijk beleid 2014-2019. Regionaal overleg 6 oktober 2014 Verankering milieu, groen en duurzaamheid in het gemeentelijk beleid 2014-2019 Regionaal overleg 6 oktober 2014 Meerjarenplanning 2014-2019: milieu & duurzaamheid 1. De BBC: situering 2. Basis: bestuursakkoord

Nadere informatie