Raadsvoorstel eling Strategie Ma; schappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder ft_], Adrïani

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvoorstel eling Strategie Ma; schappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder ft_], Adrïani"

Transcriptie

1 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Wijziging GR GGD MN Datum 17 oktober 2013 Raadsvoorstel eling Strategie Ma; schappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder ft_], Adrïani 1 Onderwerp Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Midden Nederland tot gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht 2 Gevraagd besluit Op grond van artikel 1 lid 2 jo 3 WGR, toestemming te verlenen aan ons college om in te stemmen met a. wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden Nederland tot de gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht volgens voorliggend ontwerp, welke gemeenschappelijke regeling door de colleges van de deelnemende gemeenten definitief zal worden vastgesteld, en b. toetreding van het college van burgemeester en wethouders van Utrecht, waarover de afzonderlijke colleges het definitieve besluit zullen nemen. Op grond van artikel 1 lid 2 WGR toestemming te verlenen om als burgemeester te mogen uittreden uit de gemeenschappelijke regeling. 3 Aanleiding en probleembeschrijving De Wet publieke gezondheid (Wpg) is aangepast om deze beter af te stemmen op de Wet veiligheidsregio's (Wvr). Deze aanpassing houdt de verplichting in om tot één regionale gezondheidsdienst te komen op schaal van de veiligheidsregio. Om dit te realiseren is een voorstel ontwikkeld: ' Een nieuw arrangement voor Publieke Gezondheid'. Dit arrangement heeft een wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD MN tot gevolg. De colleges van de deelnemende gemeenten moeten instemmen met de voorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD MN. Hiervoor hebben de colleges voorafgaand toestemming nodig van de gemeenteraden.

2 Sladnummer 2/5 17 okt :er Gewenst maatschappelijk effect De wetgever wil met de aangepaste Wet publieke gezondheid realiseren dat grootschalige infectieziekte-uitbraken effectief worden bestreden. 5 Bes! d be Nota mdheidsbeleid Nieuwegein (2014) 6 Voorgestelde oplossing In de provincie Utrecht zijn nu twee GGD-en werkzaam: De GGD Midden Nederland en de GG&GD Utrecht. Om aan de verplichtingen uit de Wpg te voldoen is een voorstel gemaakt om de gezondheidsdiensten op een andere manier te organiseren. Dit voorstel is genoemd ' Een nieuwe arrangement voor de Publieke Ge id'. I ierbij jntwikl It de GGD MN zich door tot de GGD regio Utrecht (GGDrU). GGD regio Utrecht De gemeente Utrecht toe treedt als deelnemer aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD MN. Dit geldt alleen voor de uitvoering van de wettelijk verplichte op schaal van de veiligheidsregio te beleggen taken (inclusief taken die hiermee inhoudelijk verwant zijn). 1 Deze noemen we de cluster A-taken. De overige taken b Ft de GG&GD Utrecht zelf uitvoeren: de zogenaamde cluster C-taken. 2 Met toetreding van Utrecht wijzigt de Gemeenschappelijke Regeling GGD MN in de Gemeenschappelijke Regeling GGrU. Hierbij treedt geen wijziging op in het takenpakket dat de 25 gemeenten van de GGD MN bij de 3DrU be en ten opzichte va de taken die deze gemeenten nu bij de GGD MN beleggen. Naast de hierboven genoemde A-taken beleggen de gemeenten van de GGD Midden Nederland de vrije keuze taken bij de GGDrU, de zogenaamde cluster B-taken. 3. Bestuurscommissie De GGD MN werkt met regionale adviescommissies. Deze regionale adviescommissies Voorbeelden wettelijk verplichte, op schaal van de veiligheidsregio, te beleggen taken (incl. taken ie hie verwant zijn): infectieziektenbestrijding, tbc-bestrijding, gezondheidsonderzoek, -medische milieukundige zorg, psychosociale hulp bij rampen, GGD Rampen Opvang Plan, forensische gezondheidszorg. Deze worden cluster A-taken genoemd. 2 Voorbeelden taken die GG&GD Utrecht zelf blijft uitvoeren : JGZ, Jeugdadviesteams, OGGZ, gezonde wijkaanpak, gezonde leefomgeving. Deze worden cluster C-taken genoemd. 3 Voorbeelden vrije keuze taken uitgevoerd voor gemeenten GGD MN: rijksvaccinatieprogramma, JGZ, OGGZ, inspecties Kindercentra. Deze worden cluster B-taken genoemd.

3 Bladnummer 3/5 raadsvoorstel 17 oktober kunnen eigen keuzes maken met betrekking tot de afname en invulling van regionale en lokale taken, zoals de Jeugdgezondheidszorg. Het gaat hierbij om de zogenaamde cluster B- taken. In de Gemeenschappelijke Regeling GGDrU blijven deze regionale adviescommissies gehandhaafd. In de Gemeenschappelijke Regeling GGDrU wordt een bestuurscommissie opgericht, waaraan het AB van de GGDrU bevoegdheden overdraagt ten aanzien van de cluster B-taken. In deze commissie zijn de 25 Midden Nederland gemeenten vertegenwoordigd. Hierdoor draagt de gemeente Utrecht geen verantwoordelijkheid voor de financiering en uitvoering van deze taken. In de gemeenschappelijke regeling is een vrijwaring voor de gemeente Utrecht opgenomen ten aanzien van de cluster B-taken. De regionale adviescommissies onderhouden relaties met het AB voor de A-taken en met de bestuurscommissie voor de B-taken. Voorzitterschap GGDrU Het voorzitterschap van de gemeenschappelijke regeling GGDrU wordt in lijn met de werkwijze binnen de veiligheidsregio (VRU) vervuld door de portefeuillehouder volksgezondheid uit het college van Utrecht. Het AB wijst uit de 25 leden van de bestuurscommissie de voorzitter van de bestuurscommissie aan. Deze is tevens plaatsvervangend voorzitter van de gemeenschappelijke regeling. Op deze wijze ontstaat een krachtig bestuurlijke tandem dat intern samen optrekt en elkaar waar nodig extern vervangt. De externe vertegenwoordigingen worden nauwgezet afgestemd en de voorbereiding van de standpuntbepaling gebeurt in samenspraak met het bestuur. De suggestie is gedaan de huidige voorzitter van de GGD MN vanaf 1 januari 2014 de functie van voorzitter van de bestuurscommissie te laten vervullen. De nu gekozen bestuurlijke constellatie wordt na twee jaar geëvalueerd. 7 Alternatieven Het voorliggende voorstel voor een GGDrU: voldoet aan wettelijke eisen, is gebiedscongruent met Veiligheidsregio Utrecht, borgt slagkracht en integraliteit van handelen bij crisis en rampensituaties, draagt bij aan de continuïteit van de GGD MN en is toekomstbestendig. laat de GGD Mi Iden Nederland organisatie en werkwijze grotendeels in tact, zorgt door de schaalvergroting voor een betere dekking van de kosten (vooral de overhead). de transitie is tamelijk eenvoudig te realiseren, zonder veel transitiekosten. voorkomt aanbestedingsrechtelijke en fiscale en problemen Er zijn ook andere varianten verkend. Deze geven minder optimale oplossingen dan het bovengenoemde voorstel en doen minder recht aan de belangen van zowel de huidige 25 deelnemers in de GGD MN als de gemeente Utrecht. Financiële aspecten - Voor de 25 gemeenten van de GGD MN dalen de uitvoeringskosten macro gezien enigszins (ca. 0,1 min.)- Dat komt door de schaalvergroting die ontstaat door toetreding van de gemeente Utrecht. Het bekostigingsmodel van de GGD Midden-Nederland blijft de basis vormen voor het bepalen van de bijdrage van de gemeenten.

4 Bladnummer 4/5 -aadsvoorstel 17 oktober 2013 De toetreding van Utrecht maakt een technische wijziging van de begroting 2014 noodzakelijk. De gekozen oplossing waarin de GGD Midden-Nederland transformeert naar de GGDrll leidt ertoe dat er voor de GGD Midden-Nederland geen frictie- of desintegratiekosten ontstaan. Wel zullen er projectkosten gemaakt moeten worden, maar de omvang daarvan is bescheiden. 9 Communicatie aspecten Het DB van de GGD MN organiseert in november 2 aijeenkomsten om raadsleden te informeren over het nieuwe arrangement publieke gezondheid. 10 Juridische aspecten Voor invoering van het nieuwe arrangement publieke gezondheid moeten colleges van de deelnemende gemeenten besluiten om de gemeenschappelijke regeling te wijzigen en de gemeente Utrecht te laten toetreden. Hiervoor hebben de colleges op grond van de WGR toestemming nodig van hun raad. De raad mag de toestemming alleen wijzigen op grond van algemeen belang. De volgende procedure is beschreven in de huidige gemeenschappelijke regeling. Er is een besluit nodig van 3/4de van de deelnemende gemeenten die samen 2/3de van het aantal stemmen in het AB hebben. Artikel 14 li 1 van de Wpg schrijft voor dat de gemeenschappelijke regeling getroffen wordt door (uitsluitend) de colleges van burgemeester en wethouders. De huidige gemeenschappelijke regeling Midden Nederland is getroffen door de colleges en de burgemeesters. Nu art. 14 lid 1 van de Wpg zich hiertegen verzet moeten de burgemeesters uittreden. Zij moeten daartoe afzonderlijk besluiten en voor de uittreding toestemming vragen aan de raden. Op de conceptversie van de Gemeenschappelijke regeling GGrU die aan colleges en raden is toegestuurd (zie het rapport: Een arrangement voor publieke gezondheid in de regio Utrecht), heeft een aanpassing plaats gevonden. Artikel 4 lid 2 concept-gr luidt thans: Het bestuur van de regionale gezondheidsdienst voert de taken bedoeld in artikel 14, vierde lid, van de Wet publieke gezondheid uit voor de MN-gemeenten. Artikel 4 lid 2 concept-gr komt te luiden: Het bestuur van de regionale gezondheidsdienst voert de taken bedoeld in artikel 14, vierde lid, van de Wet publieke gezondheid uit voor de MN-gemeenten, behoudens voor zover deze taken betrekking hebben op de zorg voor jongeren van nul tot vier jaar. Deze aanpassing is toegevoegd als bijlage aan het raadsvoorstel. 11 Risico's De aangepaste Wpg is op 1 januari 2012 in werking getreden. Het ministerie van VWS gedoogd nu dat er nog geen regionale gezondheidsdienst is op schaal van de veiligheidsregio. Vanaf 1 januari 2014 moet echter het nieuwe arrangement publieke gezondheid in werking treden, anders neemt het ministerie van VWS correctieve maatregelen. Het is dus essentieel dat alle gemeenteraden voor begin december instemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGDrU.

5 Bladnummer 5/5 raadsvoorstel 17 oktober Bedrijfsvoeringsaspecten De GGD Midden-Nederland organisatie blijft in stand. De formatie wordt uitgebreid om zo de extra cluster A-taken door het toetreden van de gemeente Utrecht te kunnen uitvoeren. De betrokken medewerkers van de GG&GD Utrecht komen in dienst van de GGDrU. De Directeur Publieke Gezondheid wordt ambtelijk eindverantwoordelijk en oefent de wettelijke bevoegdheden uit die deze functionaris heeft voor de uitvoering van de cluster A-taken. De Directeur Publieke Gezondheid ondersteunt de bestuursorganen in de rol van secretaris. 13 Betrokken afdelingen en disciplines SMO, Juridische Zaken, Financiën 14 Bijlagen Een arrangement voor publieke gezondheid in de regio Utrecht: Voorstel en Impactanalyse (inclusief concept Gemeenschappelijke regeling GGDrU) Aanpassing van artikel 4 lid 2 van de concept Gemeenschappelijke regeling GGDrU Raadsbesluit burgemeester en wethouders, drs. P.C.M, van Elteren secretaris F.T.J.M. Backhuijs burgemeester

6

7 Nieuwe ge in //yjf^sft Raadsbesluit ner De raad van de gemeente Nieuwegein; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2013; besluit in te stemmen met: Op grond van artikel 1 lid 2 jo 3 WGR, toestemming te verlenen aan ons college om in te stemmen met a. wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden Nederland tot de gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht volgens voorliggend ontwerp, welke gemeenschappelijke regeling door de colleges van de deelnemende gemeenten definitief zal worden vastgesteld, en b. toetreding van het college van burgemeester en wethouders van Utrecht, waarover de afzonderlijke colleges het definitieve besluit zullen nemen. Op grond van artikel 1 lid 2 WGR toestemming te verlenen om als burgemeester te mogen uittreden uit de gemeenschappelijke regeling. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 november de griffier de voorzitter

8

9 Bijlage bij het rapport 'Een arrangement voor publieke gezondheid in de regio Utrecht: voorstel en impactanalyse' Aanpassing van de concept versie van de Gemeenschappelijke Regeling Gezondheidsdienst Regio Utrecht. Artikel 4 lid 2 concept-gr is aangepast in: Het bestuur van de regionale gezondheidsdienst voert de taken bedoeld in artikel 14, vierde lid, van de Wet publieke gezondheid uit voor de MN-gemeenten, behoudens voor zover deze taken betrekking hebben op de zorg voor jongeren van nul tot vier jaar.

10

2013-578. Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe

2013-578. Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe 2013-578 Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur en Financiën op 19 juni 2013 - provinciale staten op 26 juni 2013 - fatale beslisdatum: 26 juni 2013

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Raadsvergadering, 26 mei 2015. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV

Raadsvergadering, 26 mei 2015. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV Raadsvergadering, 26 mei 2015 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV Nr.: 20150526 8 RV Agendapunt: 8 Datum: 3 maart 2015 Onderdeel raadsprogramma: 3 Portefeuillehouder: Jan Burger

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie

DE BESTUURLIJKE EN FINANCIËLE ASPECTEN VAN HET VORMEN VAN EEN INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE GEMEENTEN DORDRECHT, PAPENDRECHT, ZWIJNDRECHT

DE BESTUURLIJKE EN FINANCIËLE ASPECTEN VAN HET VORMEN VAN EEN INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE GEMEENTEN DORDRECHT, PAPENDRECHT, ZWIJNDRECHT DE BESTUURLIJKE EN FINANCIËLE ASPECTEN VAN HET VORMEN VAN EEN INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE GEMEENTEN DORDRECHT, PAPENDRECHT, ZWIJNDRECHT DEELRAPPORT 1: BESTUURSPLAN Utrecht, 25 augustus 2005

Nadere informatie

Modellenstudie FUMO. Doorrekenen modelvarianten met de best passende productieapplicatie. De heren F. Mink en R.E.L. van den Bosch Leeuwarden

Modellenstudie FUMO. Doorrekenen modelvarianten met de best passende productieapplicatie. De heren F. Mink en R.E.L. van den Bosch Leeuwarden Modellenstudie FUMO Doorrekenen modelvarianten met de best passende productieapplicatie Uitgebracht aan: Regiegroep FUMO provincie Fryslân De heren F. Mink en R.E.L. van den Bosch Leeuwarden Versie: Definitief

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Openbaar Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Naar

Nadere informatie

COLLEGEBESLUIT, BESLUIT BURGEMEESTER, RAADSBESLUIT

COLLEGEBESLUIT, BESLUIT BURGEMEESTER, RAADSBESLUIT COLLEGEBESLUIT, BESLUIT BURGEMEESTER, RAADSBESLUIT Datum en nummer 15 november 2007, nummer 079/2007 De raden, respectievelijk de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel Datum: Agendapunt: 15 oktober 15. B1300478 waterschap Hollandse Delta Aan college van dijkgraaf en heemraden Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11- Verantwoordelijk

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de Rekenkamercommissies Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht en de

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

BESTUURSPLAN SERVICE CENTRUM DRECHTSTEDEN. aangeboden aan de colleges en besturen in de regio Drechtsteden

BESTUURSPLAN SERVICE CENTRUM DRECHTSTEDEN. aangeboden aan de colleges en besturen in de regio Drechtsteden BESTUURSPLAN SERVICE CENTRUM DRECHTSTEDEN Drechtsteden, 15 december 2006 Door de Netwerkdirectie Drechtsteden+ aangeboden aan de colleges en besturen in de regio Drechtsteden INHOUD Blz. SAMENVATTING...

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid,

De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid, De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. datum 15 januari 2007 behandeld door Griffier ons kenmerk -- doorkiesnummer 078-6418322 faxnummer 078-6418316 onderwerp Uitnodiging voor de openbare raadsvergadering

Nadere informatie

Gemeenteraadsfractie Rotterdam

Gemeenteraadsfractie Rotterdam Gemeenteraadsfractie Rotterdam Schriftelijke Vragen Voortvarend Funderingsherstel Aan het College van B&W van de Gemeente Rotterdam Coolsingel 40 3011 AD Rotterdam Rotterdam, 11 juli 2014 Geacht College,

Nadere informatie

2. Het bestuur van het Groenbeheer Hoeksche Waard bestaat uit: - een algemeen bestuur;

2. Het bestuur van het Groenbeheer Hoeksche Waard bestaat uit: - een algemeen bestuur; - 1 - GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VOOR HET GROENBEHEER HOEKSCHE WAARD De Verenigde Vergadering, alsmede het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Hollandse Delta en de raden en colleges

Nadere informatie

De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 17 december 2007 Inlichtingen bij drs. M.M.S. Mekel Uw kenmerk

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013

PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013 PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013 Titel: Programmabegroting Regio Twente 2014 Versie: 1.0 Geldig vanaf: 1 januari 2014 Vastgesteld op: 3 juli 2013 door: Regioraad Code: Documenteigenaar: F&C E.J.H. Kleizen

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

Nota Op afstand verbonden

Nota Op afstand verbonden A gemeente Eindhoven Nota Actualisering deelnemingenbeleid VB - Veiligheid en Bestuur, BJA - Bestuurlijk en Juridisch Advies december 2013 Inboeknummer:14BST00018 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven VB

Nadere informatie

Dissertation. De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur. Het verbeteren van informatiemanagement bij rampen. Pagina 1 van 185

Dissertation. De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur. Het verbeteren van informatiemanagement bij rampen. Pagina 1 van 185 Dissertation De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur Het verbeteren van informatiemanagement bij rampen Pagina 1 van 185 Titel: De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur Organisatie: GHOR Brabant-Noord

Nadere informatie

Zo werkt Amersfoort. Deelnemingen. Op afstand verbonden

Zo werkt Amersfoort. Deelnemingen. Op afstand verbonden Zo werkt Amersfoort Deelnemingen Op afstand verbonden 90050 GAM-Deelneming-WT 15-09-2009 09:20 Pagina 3 Zo werkt Amersfoort Waarom is de openbare begraafplaats een gemeentelijke dienst, is de openbare

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Gezamenlijke vergadering van het bestuur GGD Gooi & Vecht en bestuur GGD Flevoland. Burgemeester gemeente Blaricum (voorzitter bestuur G&V)

Gezamenlijke vergadering van het bestuur GGD Gooi & Vecht en bestuur GGD Flevoland. Burgemeester gemeente Blaricum (voorzitter bestuur G&V) Gezamenlijke vergadering van het bestuur GGD Gooi & Vecht en bestuur GGD Flevoland Nr. 12.0012970 Aanwezigen Mevrouw J. de Zwart-Bloch De heer E. Boog De heer M. Adriani De heer Chr. Zierleijn Mevrouw

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie