Jaarverslag. (In liquidatie)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. (In liquidatie)"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 (In liquidatie)

2 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Verf- en Drukinktindustrie in liquidatie Jaarverslag 2012 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Verf- en Drukinktindustrie in liquidatie datum 20 juni 2013 versie 1.0

3 Samenvatting Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Verf- en Drukinktindustrie in liquidatie Per 1 januari 2013 Timeos Pensioendiensten Postbus AA Amsterdam Internet: Tot 1 januari 2013 Syntrus Achmea Pensioenbeheer Postbus GD Utrecht Bestuur De samenstelling van het bestuur per 31 december 2012 is als volgt: Onafhankelijk voorzitter J.A.W. de Graaff Leden werkgevers G.C. Dijkstra (1) J.W. van der Laan, secretaris namens werkgevers (1) Vacature (1) Leden werknemers G.P.M.J. Roest, secretaris namens werknemers (2) J.H. Loosman, plv. voorzitter (3) I. Slikkerveer (4) (1) namens Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) (2) namens FNV Bondgenoten (3) namens CNV Vakmensen (4) namens De Unie Verantwoordingsorgaan De samenstelling van het verantwoordingsorgaan per 31 december 2012 is als volgt: J.W. van den Engel (namens pensioengerechtigden) H. Springvloet Dubbeld (namens werknemers) J. Emmelkamp (namens werkgevers) Deelnemersraad De samenstelling van de deelnemersraad per 31 december 2012 is als volgt: H. Jonker (voorzitter) (1) J.W. van den Engel (2) Vacature (2) H. Springvloet Dubbeld (3) Jaarverslag 2012 pagina 2 78

4 G. Groenendijk (4) H.R. Bakker (4) (1) namens CSO (2) namens FNV Bondgenoten (3) namens De Unie (4) namens CNV Vakmensen Uitvoeringsorganisatie Administratie Pensioenregeling Timeos Pensioendiensten (vanaf 1 januari 2013) Postbus AA Amsterdam Syntrus Achmea Pensioenbeheer (tot 1 januari 2013) Postbus GD Utrecht Vermogensbeheer Blackrock BV Amstelplein HA Amsterdam Kas Bank Postbus DB Amsterdam Syntrus Achmea Vastgoed Postbus KH Amsterdam F&C Netherlands BV (alleen GTAA portefeuille) Postbus AL Amsterdam Adviseurs Actuaris De heer H. Zaghdoudi AAG, Adviserend actuaris Towers Watson Postbus AT Purmerend Certificerend actuaris De heer R. Kruijff AAG, Waarmerkend actuaris Towers Watson Postbus BC Apeldoorn Jaarverslag 2012 pagina 3 78

5 Onafhankelijk Accountant J.P. Faber RA KPMG Accountants N.V. Postbus AA Utrecht Beleggingsadviseur De heer L. Leo Towers Watson Postbus AE Amsterdam Compliance officer De heer J. de Graaf Cijf rs Oudepolderweg BV Den Haag Overgang naar PGB Het bestuur heeft zich in het verslagjaar o.a. bezig gehouden met de transitie van de pensioenuitvoering en het vermogensbeheer naar het Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (hierna: PGB). De uitvoering van de pensioenregeling vindt per 1 januari 2013 plaats bij Timeos, de pensioenuitvoerder van PGB. Alle rechten zijn per 31 december 2012 doormiddel van een collectieve waardeoverdracht overgedragen aan PGB. DNB is nauw betrokken geweest bij de transitie en heeft geen bezwaar gemaakt tegen het uitvoeren van de collectieve waardeoverdracht. De garantierechten bij Nationale Nederlanden zijn als gevolg van deze collectieve waardoverdracht afgekocht. De deelnemersraad heeft een positief advies afgegeven om de aansluiting bij PGB te realiseren. Financieel en toeslagbeleid In het verslagjaar heeft het bestuur de beslissing genomen om een voorgenomen kortingsmaatregel voor 2013 voor de pensioenuitkeringen af te kondigen. De deelnemers kregen te maken met een verlaging van de pensioenopbouw van 2,21% naar 2,04%. Een intensief traject met Cao-partijen en communicatie met de achterban heeft plaatsgevonden om deze herstelmaatregelen te kunnen implementeren en communiceren. Door de overgang naar PGB hoefde de korting in 2013 niet geëffectueerd te worden. Toeslagbeleid De belangrijkste conclusie uit de continuïteitsanalyse die VDI in maart 2012 heeft verricht is dat VDI niet kan aantonen dat vanuit de vereiste dekkingsgraad de toeslagambitie in voldoende mate wordt waargemaakt. DNB vindt dat VDI consistentie van de toeslagambitie moeten kunnen aantonen. Het bestuur heeft daarom besloten de toeslagambitie bij te stellen naar 50%. Cao-partijen en deelnemersraad hebben ingestemd met de aanpassing van de toeslagambitie. Oordeel verantwoordingsorgaan Het verantwoordingsorgaan heeft over het jaar 2012 het volgende oordeel: Het bestuur heeft voldoende informatie aan het verantwoordingsorgaan verstrekt om zich een volledig oordeel te kunnen vormen; Jaarverslag 2012 pagina 4 78

6 Het handelen van het bestuur in 2012 is in overeenstemming geweest met de statuten en reglementen. Het bestuur heeft in 2012 een consistent beleid heeft gevoerd, waarbij de belangen van alle betrokkenen afgewogen en geborgd zijn. Het bestuur heeft in 2012 de aansluiting bij PGB op een constructieve wijze uitgevoerd. Verslag deelnemersraad De deelnemersraad is in 2012 nauw betrokken geweest bij de evaluatie van het herstelplan en bij de besluiten die het bestuur heeft genomen tot het doorvoeren van de herstelmaatregelen naar aanleiding van deze evaluatie. Daarnaast heeft de deelnemersraad positief geadviseerd over de aansluiting bij PGB, het liquidatiebesluit en het aanpassen van de toeslagambitie. Jaarverslag 2012 pagina 5 78

7 Kerncijfers Aantallen ****) Werkgevers Deelnemers Gewezen deelnemers Pensioengerechtigden Ouderdomspensioen* Partnerpensioen Wezenpensioen Totaal Pensioengerechtigden Maximum loon Franchise Max. pensioengrondslag Effectieve pensioenpremie 30% 29% 27% 26% Werkgeversdeel 17,12% 16,12% 14,6% 14,04% Werknemersdeel 12,88% 12,88% 12,4% 11,96% Toeslag aanspraken en pensioenen 0% 0% 0% 0% Financiële gegevens (x 1.000) Technische voorziening ****) Algemene reserve - (46.513) (33.425) (39.330) Solvabiliteitsreserve Dekkingsgraad - 90,7% 93,3% 87,8% Premies**) Pensioenuitkeringen***) Beleggingen ****) Beleggingsresultaat Performance 12,90% 13,70% 13,40% 9,60% Resultaat boekjaar (7.300) Jaarverslag 2012 pagina 6 78

8 *) Inclusief tijdelijk overbruggingspensioen (TOP) **) De premie is gewijzigd van 22% naar 25% per en vervolgens naar 26% per ; een deel van deze premie heeft betrekking op voorgaande jaren. De premie is per gewijzigd van 26% naar 27%. Per 2010 is de mutatie premievordering ondergebracht bij de premiebaten Hierdoor is het cijfer van boekjaar 2009 gewijzigd van in De kostendekkende premie bedraagt in verslagjaar , de gedempte kostendekkende premie bedraagt en de feitelijke premie bedraagt Dit betekent dat de premie toereikend is. ***) De pensioenuitkeringen zijn hoger in 2011 ten opzichte van voorgaande jaren. Dit wordt veroorzaakt door de afkoop van kleine pensioenen. ****) Ultimo 2012 zijn de pensioenverplichtingen en de beleggingen overgedragen aan PGB. Door de overdracht zijn er geen aantallen meer opgenomen in het jaarverslag. Jaarverslag 2012 pagina 7 78

9 Voorwoord Hierbij bieden wij u het jaarverslag over 2012 aan van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Verf- en Drukinktindustrie in liquidatie (hierna: VDI). Het jaarverslag bestaat uit een bestuursverslag en een jaarrekening. In het bestuursverslag informeren wij u over de samenstelling van het bestuur en de belangrijkste bestuursbesluiten die in het jaar 2012 zijn genomen. De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van pensioen en beleggingen worden toegelicht in het hoofdstuk Verslag van het bestuur. In de jaarrekening presenteren wij het fondsvermogen, bestaande uit de reserves en technische voorzieningen en de mutaties daarin gedurende In de toelichting vindt u onder meer de grondslagen voor de waardering, de mutaties in de beleggingsportefeuille en de verklaringen van de actuaris en de accountant. Het bestuur heeft zich in het verslagjaar o.a. bezig gehouden met de transitie van de pensioenuitvoering en het vermogensbeheer naar het Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (hierna: PGB). De uitvoering van de pensioenregeling vindt per 1 januari 2013 plaats bij Timeos, de pensioenuitvoerder van PGB. Alle rechten zijn per 31 december 2012 doormiddel van een collectieve waardeoverdracht overgedragen aan PGB. DNB is nauw betrokken geweest bij de transitie en heeft geen bezwaar gemaakt tegen het uitvoeren van de collectieve waardeoverdracht. De garantierechten bij Nationale Nederlanden zijn als gevolg van deze collectieve waardoverdracht afgekocht. De deelnemersraad heeft een positief advies afgegeven om de aansluiting bij PGB te realiseren. Het bestuur heeft in de bestuursvergadering van 7 december 2012 besloten, na het positieve advies van de deelnemersraad, om de stichting in 2013 te liquideren. In het verslagjaar heeft het bestuur de beslissing genomen om een voorgenomen kortingsmaatregel voor 2013 voor de pensioenuitkeringen af te kondigen. De deelnemers kregen te maken met een verlaging van de pensioenopbouw van 2,21% naar 2,04%. Een intensief traject met Cao-partijen en communicatie met de achterban heeft plaatsgevonden om deze herstelmaatregelen te kunnen implementeren en communiceren. Door de overgang naar PGB hoefde de korting in 2013 niet geëffectueerd te worden. Het bestuur dankt allen die, in welke functie ook, in 2012 voor het pensioenfonds werkzaam zijn geweest. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Verf- en Drukinktindustrie in liquidatie De Meern, 12 juni 2013 Namens het bestuur: Mevrouw J.A.W. de Graaff, onafhankelijk voorzitter De heer J.W. van der Laan, secretaris namens werkgevers Jaarverslag 2012 pagina 8 78

10 De heer G.P.M.J. Roest, secretaris namens werknemers De heer I. Slikkerveer, bestuurslid De heer G.C. Dijkstra, bestuurslid Jaarverslag 2012 pagina 9 78

11 Inhoud 1 Strategie en visie 12 2 Karakteristieken Kenmerken pensioenregeling in Profiel van de organisatie Bestuur Bestuurlijke commissies Deelnemersraad Verantwoordingsorgaan Intern toezicht Klachten- en geschillenregeling Adviseurs Vertegenwoordiging namens de Stichting 17 3 Verslag van het bestuur Bestuursonderwerpen Financiële positie van het pensioenfonds Aansluiting PGB Overige onderwerpen Kosten uitvoering pensioenregeling Risicoparagraaf Operationele risico's Beleggingsrisico's Actuariële risico's Ontwikkelingen op pensioengebied in Communicatie Vermogensbeheer Economieën en financiële markten en terugblik Financiële markten Beleggingsbeleid Rendementen Actuariële analyse 32 4 Verantwoordingsorgaan Oordeel Reactie van het bestuur op het oordeel van het verantwoordingsorgaan 35 5 Deelnemersraad Verslag 36 6 Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Algemene toelichting 42 Jaarverslag 2012 pagina 10 78

12 6.4.1 Inleiding Overeenstemmingsverklaring Schattingswijzigingen Algemene grondslagen Specifieke grondslagen Grondslagen kasstroomoverzicht Toelichting op de Balans Beleggingen voor risico fonds Vorderingen en overlopende activa Overige activa Stichtingskapitaal en reserves Technische voorzieningen Overige schulden en overlopende passiva Risicobeheer en derivaten Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Verbonden partijen Toelichting op de staat van baten en lasten Premiebijdragen risico pensioenfonds Beleggingsresultaten risico pensioenfonds Pensioenuitkeringen Pensioenuitvoeringskosten Pensioenopbouw Indexering en overige toeslagen Rentetoevoeging Onttrekking pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten Wijziging marktrente Wijziging overige actuariële uitgangspunten Saldo overdracht van rechten Overige mutatie voorziening pensioenverplichtingen Overige lasten Belastingen 73 7 Overige gegevens Statutaire regeling omtrent de bestemming van het saldo van baten en lasten Gebeurtenissen na balansdatum Actuariële verklaring Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 77 Jaarverslag 2012 pagina 11 78

13 1 Strategie en Visie Toekomstvisie In het najaar van 2008 heeft het bestuur al geconstateerd dat het vanuit het oogpunt van financiële en bestuurlijke continuïteit niet wenselijk is om zelfstandig als klein pensioenfonds te blijven bestaan. Dit is ook teruggegeven aan de opdrachtgevers van het fonds, zijnde de cao-partijen in de sector, die het standpunt van het bestuur volledig delen. VDI heeft afgelopen jaren actief gezocht naar mogelijke samenwerkingspartners. Het bestuur heeft in 2012 de intentie uitgesproken om aansluiting te zoeken met het PGB. Het bestuur heeft tijdens het aansluitingstraject de belangen van de deelnemers en de andere stakeholders zo goed mogelijk behartigd. Met de aansluiting gaat het bestuur ervan uit dat de financiële continuïteit voor VDI structureel verbetert. Het transitietraject is in 2012 goed verlopen. De aansluiting bij PGB is per 1 januari 2013 een feit voor alle deelnemers, gepensioneerden en gewezen deelnemers van VDI. De belangen van deze groep worden vanaf 2013 vertegenwoordigd door een sectorraad, waarin vertegenwoordigers van CAO-partijen zitting hebben. Maatschappelijk verantwoord beleggen Op grond van richtlijnen van de Raad voor de jaarverslaggeving besteedt VDI aandacht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het doel is om belanghebbenden te informeren en verantwoording af te leggen over maatschappelijke verantwoordelijkheden, zoals een verantwoord beleggingsbeleid. Het bestuur belegt uitsluitend in ondernemingen die zij verantwoord acht. Het betreft vooral algemene, sociale en economische aspecten. Het bestuur neemt deze aspecten ook mee bij het in acht nemen van de evenwichtige belangenbehartiging en bij haar uitbestedingsbeleid en beloningsbeleid. Voor het bestuur is het vanzelfsprekend om hieraan te voldoen. Jaarverslag 2012 pagina 12 78

14 2 Karakteristieken 2.1 Kenmerken pensioenregeling in 2012 De Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Verf- en Drukinktindustrie in liquidatie is statutair gevestigd in Amsterdam. Doel van VDI VDI heeft als doel om binnen de kring van de aangesloten werkgevers en overeenkomstig de bepalingen van de statuten, het pensioenreglement, het prepensioenreglement en het reglement overgangsregeling van het pensioenfonds, werknemers en overige belanghebbenden te beschermen tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en overlijden. Het pensioenfonds streeft er naar dit doel te bereiken door overeenkomstig de bij het pensioenreglement te stellen regelingen uitkeringen toe te kennen bij ouderdom en overlijden. Ook streeft het pensioenfonds er naar dit doel te bereiken door de betreffende uitkeringen toe te kennen bij ouderdom en eventueel andere wettige middelen, die tot het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn. Karakter van de pensioenregeling De regeling van VDI heeft het karakter van een uitkeringsovereenkomst in de vorm van een zogenaamde middelloonregeling met voorwaardelijke indexatie. Elk jaar bouwt de deelnemer zijn pensioen op, gebaseerd op het pensioengevend loon in dat jaar. De pensioenuitkering beoogt een afspiegeling te zijn van het gemiddelde verdiende salaris tijdens de deelname aan de regeling. 2.2 Profiel van de organisatie Het beleid van VDI wordt bepaald door het bestuur, bestaande uit drie leden van werkgeverszijde en drie leden van werknemerszijde aangevuld met een onafhankelijk voorzitter. Hierna volgt een overzicht van de samenstelling van de diverse organen in Bestuur Onafhankelijk voorzitter J.A.W. de Graaff Leden werkgevers G.C. Dijkstra (1) J.W. van der Laan, secretaris namens werkgevers (1) Vacature (1) Leden werknemers G.P.M.J. Roest, secretaris namens werknemers (2) J.H. Loosman, plv. voorzitter (3) I. Slikkerveer (4) (1) namens Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) (2) namens FNV Bondgenoten (3) namens CNV Vakmensen Jaarverslag 2012 pagina 13 78

15 (4) namens De Unie Samenstelling van het bestuur Door de ontstane vacatures aan zowel werkgevers - als werknemerskant heeft het bestuur besloten om de bestuurssamenstelling voor 2012 te wijzigen. Het bestuur heeft een onafhankelijk voorzitter benoemd, mevrouw De Graaff. Het bestuur heeft twee secretarissen benoemd; één namens werkgevers, de heer J.W. van der Laan en één namens werknemers, de heer J.H. Loosman. Het bestuur is daarnaast ingekrompen van acht zetels naar zes zetels; drie werknemers- en drie werkgeversvertegenwoordigers. De statuten zijn hierop in 2012 aangepast. Begin 2012 heeft mevrouw C.J.Th. Boonstra het bestuurslidmaatschap neergelegd. Zij is per 1 juni 2012 opgevolgd door de heer G.P.M.J. Roest. Het bestuur van het pensioenfonds is de vertrokken bestuursleden zeer erkentelijk voor hun betrokkenheid en hun verrichte werkzaamheden Bestuurlijke commissies Om haar werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren heeft het bestuur commissies ingesteld die onder meer tot taak hebben besluiten die het bestuur moet nemen voor te bereiden en het bestuur te adviseren. Tevens is het mogelijk dat een commissie besluitvormende bevoegdheid heeft na specifieke mandaatverstrekking door het bestuur. Het bestuur kan besluiten dat externe deskundigen deel uitmaken van een commissie. De volgende commissies staan het bestuur bij: Communicatiecommissie Hierin hebben zitting namens het bestuur: G.C. Dijkstra I. Slikkerveer J.A.W. de Graaff (voorzitter) J.W. van der Laan De communicatiecommissie houdt zich bezig met het inzetten van communicatiemiddelen en het uitvoeren van het communicatiebeleidsplan, gebeurtenissencommunicatie en ad hoc communicatie-uitingen aan de doelgroepen van het pensioenfonds, zoals mailings, teksten op de website en nieuwsbrieven. In 2012 hebben 2 communicatiecommissies plaatsgevonden. Voorbereidende Commissie De Voorbereidende Commissie behandelt juridische stukken, zoals reglementswijzigingen, maar ook aanpassingen in de ABTN, het bestuursverslag en de jaarrekening. De Voorbereidende Commissie bereidt deze onderwerpen voor alvorens deze in het bestuur komen. De Voorbereidende Commissie bestaat uit de volgende bestuursleden: J.A.W. de Graaff (voorzitter) G.C. Dijkstra I. Slikkerveer Het doel van de commissie is het adviseren van het bestuur en betreffende stukken in de bestuursvergadering in te brengen, zodat besluitvorming sneller kan plaatsvinden. In 2012 hebben 3 voorbereidende commissievergaderingen plaatsgevonden. Jaarverslag 2012 pagina 14 78

16 Dagelijks bestuur In 2012 hebben 5 vergadering van het dagelijks bestuur plaatsgevonden. Er vindt een gestructureerd overleg plaats tussen het dagelijks bestuur, de adviserend actuaris en de administrateur van het fonds om de agendaonderwerpen en voorbereidende werkzaamheden door te spreken, voordat de bestuursvergaderingen plaatsvinden, zodat de kwaliteit en samenhang van de stukken vergroot worden. Het dagelijks bestuur bestond op 31 december 2012 uit de volgende bestuursleden: J.A.W. de Graaff J.W. van der Laan G.P.M.J. Roest Stuurgroep Transitie PGB Om de transitie van VDI naar PGB in goede banen te leiden heeft het bestuur VDI samen met het bestuur PGB een stuurgroep opgericht in De stuurgroep bestond op 31 december 2012 uit de volgende bestuursleden VDI: J.A.W. de Graaff G.C. Dijkstra G.P.M.J. Roest Deelnemersraad De deelnemersraad heeft conform het reglement een adviesrecht ten aanzien van de door het bestuur voorgenomen beslissingen zoals in het reglement genoemd en bestaat uit zes leden. Eén lid wordt aangewezen door het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO), twee leden door FNV Bondgenoten, twee leden door CNV Vakmensen en één lid door De Unie. In het boekjaar hebben het bestuur en de deelnemersraad vijfmaal gezamenlijk vergaderd. De samenstelling van de deelnemersraad per 31 december 2012 is als volgt: H. Jonker (voorzitter) (1) J.W. van den Engel (2) Vacature (2) H. Springvloet Dubbeld (3) G. Groenendijk (4) H.R. Bakker (4) (1) namens CSO (2) namens FNV Bondgenoten (3) namens de Unie (4) namens CNV Vakmensen Verantwoordingsorgaan Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid om een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur uitgevoerde beleid en het jaarverslag en de jaarrekening van het pensioenfonds, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst. Deze bevoegdheid is reglementair vastgelegd. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan legt zijn oordeel ten minste één maal per jaar schriftelijk vast. Het oordeel over het verslagjaar 2012 is samen met de reactie van het bestuur opgenomen achter in dit jaarverslag in hoofdstuk 4. Jaarverslag 2012 pagina 15 78

17 Het verantwoordingsorgaan bestaat uit twee leden vanuit de deelnemersraad en één lid vanuit werkgeverszijde. De samenstelling van het verantwoordingsorgaan is als volgt: J.W. van den Engel (namens pensioengerechtigden) H. Springvloet Dubbeld (namens werknemers) J. Emmelkamp (namens werkgevers) Intern Toezicht Het bestuur heeft gekozen voor de invulling van het intern toezicht door het instellen van een periodieke visitatiecommissie. De taken en samenstelling van de visitatiecommissie vloeien voort uit de Principes voor Goed Pensioenfondsbestuur. De belangrijkste taken van de visitatiecommissie bestaan uit het beoordelen van: - Beleidsvorming en bestuursprocedures en de checks en balances binnen het fonds; - De wijze waarop het fonds wordt aangestuurd; - De wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met de risico s op langere termijn. Eens in de drie jaar voert de visitatiecommissie haar beoordeling uit. In 2012 heeft er geen visitatie plaatsgevonden,omdat de laatste visitatie in mei 2010 is verricht Klachten- en geschillenregeling Klachten kunnen in eerste instantie worden ingediend bij de administrateur. Zij behandelt de klachten en neemt een besluit. Indien de klager het niet eens is met de beslissing van de administrateur, kan de klager in beroep gaan bij het bestuur. Het bestuur oordeelt vervolgens of de beslissing op de klacht in redelijkheid is genomen. De klager heeft het recht om in beroep te gaan bij de Ombudsman Pensioenen. Indien het bestuur besluit het advies van de Ombudsman niet op te volgen, dient het bestuur de klager daarvan schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. In 2012 is er geen deelnemer in beroep gegaan bij de Ombudsman Pensioenen Adviseurs Het bestuur schakelt adviseurs in. Actuaris De heer H. Zaghdoudi AAG, Adviserend actuaris Towers Watson Postbus AT Purmerend Certificerend actuaris De heer R. Kruijff AAG, Waarmerkend actuaris Towers Watson Postbus BC Apeldoorn Onafhankelijk Accountant J.P. Faber RA KPMG Accountants N.V. Postbus AA Utrecht Jaarverslag 2012 pagina 16 78

18 Administratie Pensioenregeling Timeos Pensioendiensten (vanaf 1 januari 2013) Postbus AA Amsterdam Syntrus Achmea Pensioenbeheer (tot 1 januari 2013) Syntrus Achmea Pensioenbeheer Postbus GD Utrecht Vermogensbeheer Blackrock BV Amstelplein HA Amsterdam Kas Bank Postbus DB Amsterdam Syntrus Achmea Vastgoed Postbus KH Amsterdam F&C Netherlands BV (alleen GTAA portefeuille) Postbus AL Amsterdam Beleggingsadviseur De heer L. Leo Towers Watson Postbus AE Amsterdam Compliance officer De heer J. de Graaf Cijf rs Oudepolderweg BV Den Haag Vertegenwoordiging namens de Stichting Vertegenwoordiging in de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen De stichting is gedurende het boekjaar in de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen vertegenwoordigd door de heer G.C. Dijkstra. Vertegenwoordiging in de participantenvergaderingen van Syntrus Achmea Vastgoed Namens de stichting vertegenwoordigt de heer G.C. Dijkstra het pensioenfonds in de participantenvergadering. Jaarverslag 2012 pagina 17 78

19 Klantenraad Syntrus Achmea VDI is binnen Syntrus Achmea vertegenwoordigd in de Klantenraad. Elk pensioenfonds heeft twee zetels. De leden van de Klantenraad hebben uit hun midden een Raad van Advies gekozen, die ook in 2012 gevraagd en ongevraagd de directie van Syntrus Achmea heeft geadviseerd. De Klantenraad is in het verslagjaar twee keer bijeen gekomen. Het belangrijkste doel van de raad is om gezamenlijk na te denken over belangrijke thema s in de pensioenwereld. Daarnaast is de Klantenraad een platform om veranderingen in de dienstverlening van de uitvoeringsorganisatie te toetsen. In het verslagjaar sprak de klantenraad onder andere uitgebreid over de samenwerkingsmogelijkheden van pensioenfondsen. Namens de stichting is de heer G.C. Dijkstra vertegenwoordigd in de Klantenraad van Syntrus Achmea. Nevenfuncties Nevenfuncties van bestuursleden in het boekjaar: Naam Nevenfunctie Rol J.W. Van der Laan G.C. Dijkstra VUT-fonds Verf- en Drukinktindustrie VUT-fonds Verf- en Drukinktindustrie Cao-partijen overleg in de Verfen Drukinktindustrie Paritaire Werkgroep Arbocatalogus Verf- en Drukinktindustrie I. Slikkerveer Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen BPF Nederlandse Groothandel VUT-fonds Verf- en Drukinktindustrie BPF Groothandel in Textielgoederen BPF SER & Bedrijfsschappen Werkgroep Pensioenen Vakcentrale MHP Werkgroep Pensioenen Stichting van de Arbeid Indexatiecommissie Cehave Landbouwbelang Pensioenfonds Metaal en Techniek Examencommissie SPO Pensioenfonds van de Metalektro Secretaris werkgevers Bestuurslid Secretaris Secretaris Bestuurslid Werknemersvoorzitter Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Plaatsvervangend lid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid G.P.M.J. Roest BPF Landbouw Werknemersvoorzitter BPF Groothandel Bloemen & Planten VUT-fonds Verf- en Drukinktindustrie J.A.W. de Graaff BPF Zoetwaren Voorzitter VUT-fonds Verf- en Drukinktindustrie Pensioenfonds voor de tandartsen en tandartspecialisten Werknemersvoorzitter Secretaris werknemers Voorzitter Lid Raad van Toezicht Jaarverslag 2012 pagina 18 78

20 J.H. Loosman. BPF Kartonnage en Flexibele Verpakkingen in liquidatie BPF Tandtechniek VUT-fonds Verf- en Drukinktindustrie Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Jaarverslag 2012 pagina 19 78

21 3 Verslag van het bestuur 3.1 Bestuursonderwerpen Het bestuur is in het verslagjaar veertien maal bijeengekomen. Het bestuur heeft de adviezen van de deelnemersraad meegewogen in haar besluitvorming. Hieronder wordt kort ingegaan op de belangrijkste onderwerpen die door het bestuur zijn behandeld. Het bestuur heeft zich in het verslagjaar bezig gehouden met de transitie en collectieve waardeoverdracht van VDI naar PGB, de financiële positie van het pensioenfonds en de herstelmaatregelen Financiële positie van het pensioenfonds Herstelplan Sinds 2008 bevindt VDI zich in een situatie van reservetekort en dekkingstekort. Dientengevolge is een kortetermijn- en een langetermijnherstelplan opgesteld in Het oorspronkelijke korte- en langetermijnherstelplan zijn in september 2009 bij DNB ingediend en op 26 januari 2010 door de toezichthouder goedgekeurd. In dit herstelplan zijn als (mogelijke) herstelmaatregelen opgenomen: - niet verlenen van toeslag; - premieverhoging; - korten van de aanspraken. VDI heeft in 2010, in aanvulling op het herstelplan van 2009, een besluit moeten nemen tot het doorvoeren van extra herstelmaatregelen. Dit besluit betekent een aanvulling op het herstelplan van september In 2011 heeft het bestuur herstelmaatregelen moeten doorvoeren De herstelmaatregelen per 1 januari 2011 waren: Versnelde premieverhoging in 2011 met 1% Korten van de pensioenaanspraken (afstempelen) met 5,9% Volgens het herstelplan zou per 1 januari 2011 de premie met 1% zijn verhoogd naar 28%. Het bestuur heeft eind 2010, in het kader van herstel, besloten om de premie in 2011 en 2012 met 1%-punt extra te verhogen ten opzichte van het herstelplan. Cao-partijen zijn akkoord gegaan met deze extra verhoging van de pensioenpremie van 28% naar 29% per 1 januari 2011 en ook dat de 1% extra premieverhoging volledig voor rekening van de werkgevers komt gedurende de looptijd van het kortetermijnherstelplan, tot ultimo Evaluatie herstelplan 2011 VDI evalueert aan het einde van elk boekjaar het herstelplan. Tijdens de evaluatie over eind 2011 heeft het bestuur opnieuw geconstateerd dat het met VDI financieel minder goed gaat dan verwacht na het doorvoeren van de herstelmaatregelen in Ondanks de korting per 1 januari 2011 bleef de dekkingsgraad van VDI eind 2011 opnieuw achter met 5,4%-punt op het minimum herstelpad. Het bestuur heeft in 2012 extra aanvullende maatregelen genomen. Bij de gekozen herstelmaatregelen is rekening gehouden met de belangen van alle belanghebbenden, zoals (ex)werknemers, pensioengerechtigden en werkgevers. De herstelmaatregelen voor 2012 zijn: 1. Verhoging van de pensioenpremie met 1% (van 29% naar 30%). 2. Verlaging van de opbouw van de actieve deelnemers (van 2,21% naar 2,04%) in Voorgenomen kortingsmaatregel van de pensioenaanspraken tussen met 5% en 6% per 1 april Jaarverslag 2012 pagina 20 78

22 DNB heeft op 11 mei 2012 een bevestiging gestuurd, waarin zij aangeeft dat de evaluatie ultimo 2011 door VDI voldoende is om de voortgang van het herstel met de voorgenomen kortingsmaatregelen te realiseren. Evaluatie herstelplan 2012 VDI heeft alle pensioenrechten op 31 december 2012 overgedragen naar PGB door middel van een collectieve waardeoverdracht. De dekkingsgraad op 31 december 2012 bedraagt daardoor 0%, waardoor VDI geen herstelplan evaluatie meer hoeft te verrichten. PGB heeft over 2012 een evaluatie herstelplan verricht, waarbij is gebleken dat PGB op het herstelpad zit. Dit betekent dat de voorgenomen korting voor VDI in 2013 niet hoeft te worden doorgevoerd. Echter de financiële positie van pensioenfondsen blijft onder druk staan. Voor VDI was dit de aanleiding om tot aansluiting bij PGB over te gaan Aansluiting PGB In 2012 heeft het bestuur de aansluiting bij PGB in gang gezet, nadat Cao-partijen hiervoor hun akkoord hadden gegeven. De deelnemersraad, verantwoordingsorgaan en Cao-partijen zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het proces om VDI aan te sluiten bij PGB. Stuurgroep Om de transitie aan te sturen is er een stuurgroep opgericht. In de stuurgroep namen deel het bestuur VDI, het bestuur PGB, de administrateur Syntrus Achmea, de administrateur Timeos en de adviserend actuaris van beide fondsen. De stuurgroep kwam in 2012 diverse malen bij elkaar om de zaken te bespreken zoals de voorwaarden van aansluiting, de resultaten uit het due dilligence rapport die PGB heeft verricht bij VDI en om de voortgang van aansluiting te bewaken. VDI heeft in het kader van de transitie maatmanberekeningen verricht. De uitkomsten uit zowel het due dilligence rapport als de maatmanberekeningen voldeden aan de eisen om een kwalitatief goede administratie over te dragen naar PGB. Overeenkomst van overdracht In eerste instantie is er een intentieovereenkomst afgesloten waarin de voorwaarden zijn vastgelegd waarmee VDI zich kon aansluiten bij PGB. Vervolgens heeft dit geresulteerd in een overeenkomst van overdracht die op 21 september 2012 door het bestuur van VDI en het bestuur van PGB is ondertekend. VDI betaalt aan PGB een koopsom van 5 mln. om daarmee het dekkingsgraadverschil tussen PGB en VDI te overbruggen. Overgangsregeling (15-jaars inkoopregeling) Voor de reservering van de overgangsregeling is 0,5 mln. vanuit de Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Bereide Verf- en Drukinktindustrie (VUVD) overgeboekt naar VDI, omdat de uitvoering van de overgangsregeling via VDI gaat plaatsvinden per 1 januari Na liquidatie van VUVD zal het restant worden toegevoegd aan de overgangsregeling. Het restant wordt aangevuld door toekomstige premieontvangsten. Collectieve waardeoverdracht Het bestuur heeft op 28 september 2012 een verzoek ingediend bij DNB tot collectieve waardeoverdracht. De collectieve waardeoverdracht omvat alle rechten en aanspraken van alle actieve deelnemers, slapers en gepensioneerden die zijn overgedragen naar PGB per 31 december DNB heeft op 24 december 2012 laten weten geen verbod op te leggen tegen de collectieve waardeoverdracht. Garantie van Nationale-Nederlanden Voor de aanspraken van de groep waarvoor in 2009 een inkomende waardeoverdracht heeft plaatsgevonden, heeft Nationale-Nederlanden (hierna: NN) een garantiestelling afgegeven. Deze garantiestelling houdt in dat NN tijdelijk garant staat voor de bij haar opgebouwde en overgedragen pensioenaanspraken en Jaarverslag 2012 pagina 21 78

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 1 Doel van deze bijeenkomst Toelichting waarom overstap naar nieuwe pensioenuitvoerder Toelichting waarom nieuwe pensioenregeling per 1-1-2015

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie 1. Introductie Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Doelstelling en basis voor dit document Dit document ("de Verklaring") beschrijft

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Dit financieel crisisplan is geschreven in het kader van artikel 145 van de Pensioenwet. Het crisisplan maakt deel uit van de beschrijving van de beheerste en integere

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2014

Verkort Jaarverslag 2014 Verkort Jaarverslag 2014 Het bestuur: de pensioenwereld blijft in beweging Ook in 2014 stond de pensioenwereld niet stil. Het bestuur volgde alle actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 3. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

Taakopdracht, bevoegdheden en samenstelling commissies. van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Taakopdracht, bevoegdheden en samenstelling commissies. van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Taakopdracht, bevoegdheden en samenstelling commissies van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Versie: mei 2013 1 Visitatiecommissie De visitatiecommissie heeft

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 10 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 25 juni 2015 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 26

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015 Belanghebbendenvergadering 24 september 2015 Agenda 1. Opening 2. Actuele ontwikkelingen Ballast Nedam N.V. 3. Jaarverslag 2014 4. Nieuwe pensioenregelgeving en herstelplan 5. Toekomst pensioenfonds 6.

Nadere informatie

TRANSPARANTIEDOCUMENT

TRANSPARANTIEDOCUMENT TRANSPARANTIEDOCUMENT Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Dit is een uitgave van de Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Financieel crisisplan 2015 1 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding en onderdelen financieel crisisplan... 3 1.1.1 Inleiding... 3 1.1.2 Relatie financieel crisisplan met de doelstelling

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 26 juni 2014 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 27

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Verkort jaarverslag 2007

stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Verkort jaarverslag 2007 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Verkort jaarverslag 2007 Voorwoord Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel heeft de ontwikkelingen, die zich in 2006

Nadere informatie

HERSTELPLAN 31 maart 2009

HERSTELPLAN 31 maart 2009 HERSTELPLAN 31 maart 2009 Naam pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds Akzo Nobel Nummer fonds: 07781 Dekkingsgraad per 31 december 2008: 95,6% Status financiële positie (reservetekort, dekkingstekort):

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2006. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel

Verkort jaarverslag 2006. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Verkort jaarverslag 2006 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Inleiding Hierbij ontvangt u het verkorte jaarverslag 2006 van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel

Nadere informatie

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds?

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds? Veelgestelde vragen en antwoorden Ontbinding Stichting Pensioenfonds Bavaria (in liquidatie) Wat gaat er op 1 april 2017 gebeuren? Dan gaan de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve en gewezen deelnemers

Nadere informatie

De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland. Verkort jaarverslag 2013

De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland. Verkort jaarverslag 2013 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Verkort jaarverslag 2013 Dit is een uitgave van De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Het verkorte jaarverslag is een populaire samenvatting

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2012

Verkort jaarverslag 2012 1 Verkort jaarverslag 2012 Het jaarverslag 2012 voor u samengevat Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij houdt u graag op de hoogte. Daarom bieden wij u deze samenvatting van ons jaarverslag

Nadere informatie

STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE

STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE LIQUIDATIERAPPORT 2014 INHOUD A. Kerncijfers 2 B. Vereffenaar en functionarissen 4 C. Liquidatieverslag 6 D. Liquidatierekening 9 E. Overige gegevens 17 STICHTING

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen STICHTING PENSIOENFONDS RECREATIE Mei 2011 INHOUDSOPGAVE 0. Introductie 3 1. Doelstelling van het beleggingsbeleid 4 2. Organisatie en risicobeheerprocedures 5 3. Beleggingsbeginselen 7 Mei 2011 Pagina

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM

De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM Wormerveer, 12 december 2011 Betreft: Herstelplan Stichting Pensioenfonds De Fracties Geachte heer Keereweer, De dekkingsgraad

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart 2016 Stand van zaken SVG 1 van 21 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2015 Vooruitblik 2016 Derivaten Vragen 2 van 21 Pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015 Stand van zaken SVG 1 van 19 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2014 Vooruitblik 2015 Vragen 2 van 19 Pensioenfonds SVG

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. Versie: 01 juli 2013

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen.

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. Verkort jaarverslag 2014 In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. U kunt het volledige jaarverslag downloaden op www.bpfmedewerkersnotariaat.nl.

Nadere informatie

Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds Wonen

Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds Wonen Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds Wonen Dit is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Wonen Voorwoord In dit document beschrijft het bestuur van Stichting Pensioenfonds Wonen

Nadere informatie

In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015

In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015 In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015 Inhoud Inleiding 3 1. Beschrijving crisissituatie 3 2. Beleidsdekkingsgraad waarbij het fonds er zonder korten niet meer uit kan komen

Nadere informatie

Verkort jaarverslag SBZ 2011

Verkort jaarverslag SBZ 2011 Verkort jaarverslag SBZ 2011 uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Verkort jaarverslag SBZ 2011 1 Voorwoord Hoe ging het in 2011 met SBZ? In het complete jaarverslag 2011 gaan

Nadere informatie

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 WELKOM Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 Agenda Opening Nieuws vanuit het bestuur Hoe staat het fonds ervoor? Pensioen: wat is er gewijzigd en wat betekent dat?

Nadere informatie

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV).

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). REGLEMENT BELEGGINGSCOMMISSIE voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte Dit reglement geeft, in aanvulling op de statuten,

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie 1. Introductie Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Doelstelling en basis voor dit document Dit document ("de Verklaring") beschrijft

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Het fonds bereidt zich voor op de toekomst

Het fonds bereidt zich voor op de toekomst Verkort Jaarverslag 2015 Het fonds bereidt zich voor op de toekomst Het verslagjaar werd wederom gekenmerkt door verschillende nieuwe wettelijke maatregelen. Hiermee onderscheidt 2015 zich overigens niet

Nadere informatie

Pensioen-Bijeenkomst. 23 maart 2017

Pensioen-Bijeenkomst. 23 maart 2017 Pensioen-Bijeenkomst 23 maart 2017 Programma Welkom! Het fonds - mensen en cijfers 10 minuten Financiële positie en beleid 10 minuten Pensioenregeling en keuzes 20 minuten Website en digitalisering 10

Nadere informatie

pensioenkrant augustus 2015

pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 5 WOORD VAN DE VOORZITTER 6 DEKKINGSGRAAD 7 INDEXATIE RENDEMENT OP DE BELEGGINGEN 8 KERNCIJFERS KOSTEN UITVOERING EN VERMOGENSBEHEER 9 COMMUNICATIE

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen. Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS)

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen. Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) 1. Inleiding Voor u ligt de Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620 Artikel 1 Inleiding De wijze waarop de Stichting Pensioenfonds SMIT wordt bestuurd ligt op hoofdlijnen vast in de statuten. In dit bestuursreglement wordt hier verder invulling aan gegeven. Het bestuursreglement

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om 1 Jaarbericht 2011 Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag 2011. Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om kennis te nemen van de belangrijkste

Nadere informatie

2010: jaar van herstel

2010: jaar van herstel Verkort jaarverslag 2010 2010: jaar van herstel Hoe presteerde Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen in 2010? Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen? In dit verkort jaarverslag

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Verkort jaarverslag PHI 2010

Verkort jaarverslag PHI 2010 Verkort jaarverslag PHI 2010 uitgave van stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de houtverwerkende industrie Voorwoord 2010 was een roerig jaar. Ook voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2012

Verkort jaarverslag 2012 Verkort jaarverslag 2012 2 Voorwoord Voor u ligt het verkort jaarverslag van Protector over het jaar 2012. De pensioenwereld beleeft hectische tijden. Gelukkig kunnen we concluderen dat de financiële situatie

Nadere informatie

Samenvatting van het Financieel crisisplan van Bpf Meubel

Samenvatting van het Financieel crisisplan van Bpf Meubel Samenvatting van het Financieel crisisplan van Bpf Meubel Wat is een crisisplan? In een crisisplan legt het bestuur van Bpf Meubel vast hoe het handelt als het fonds in een crisissituatie komt. Een financieel

Nadere informatie

Volgens de beleidsregel van De Nederlandsche Bank (DNB) is een financieel crisisplan als volgt te definiëren:

Volgens de beleidsregel van De Nederlandsche Bank (DNB) is een financieel crisisplan als volgt te definiëren: Vastgesteld door het bestuur op 16 mei 2012 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beschrijving crisissituatie... 3 3. Dekkingsgraad waarbij het fonds er zonder korten niet meer uit kan komen... 4 4. Maatregelen

Nadere informatie

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit?

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioen Pensioen is meer! Oktober / november 2015 Onderwerpen van vandaag Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioenfonds (2) Jaarverslag 2014 Hoe is het pensioenfonds georganiseerd?

Nadere informatie

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd Verkort jaarverslag 2013 In dit verkorte jaarverslag 2013 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2013 en

Nadere informatie

Transparantiedocument organisatie van Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche

Transparantiedocument organisatie van Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Transparantiedocument organisatie van Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Voorwoord In dit

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Stichting Pensioenfonds DHV Informatiebijeenkomst 24 september 2013 2013 Royal HaskoningDHV, All rights reserved Alleen voor intern gebruik Agenda Opening Jaarverslag 2012 Paul Canisius Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomsten. Grolsch Pensioenfonds

Deelnemersbijeenkomsten. Grolsch Pensioenfonds Deelnemersbijeenkomsten Grolsch Pensioenfonds 11 april 2016 Programma Welkom en Pensioen in het kort Eveline Paternotte Organisatie en kerncijfers Han Thoman 10 minuten Financiële positie en fondsbeleid

Nadere informatie

Financieel crisisplan. van de

Financieel crisisplan. van de Financieel crisisplan van de (vastgesteld in bestuursvergadering van 23 juni 2015) Inleiding Als onderdeel van de beschrijving van de hoofdlijnen van het interne beheersingssysteem en de financiële sturingsmiddelen,

Nadere informatie

Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen

Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen 20 OKTOBER 2014 1. Inleiding Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen

Nadere informatie

Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen. ICK Beschikbare Premieregeling

Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen. ICK Beschikbare Premieregeling Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen voor de ICK-branche ICK Beschikbare Premieregeling ICK Beschikbare Premieregeling 2 De ICK-branche verbreedt het aanbod op het gebied van pensioen. Naast de bestaande

Nadere informatie

Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Thales Nederland. 3 juni 2015

Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Thales Nederland. 3 juni 2015 Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Thales Nederland 3 juni 2015 1. Agenda 1. Opening 2. Notulen van de vergadering van 22 mei 2014 3. Governance 4. Herstelplan 5. Financiële gegevens 2014 6.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2014 AUGUSTUS 2015 In dit Jaarbericht over 2014 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

Deelnemersvergadering 29 september 2011

Deelnemersvergadering 29 september 2011 Deelnemersvergadering 29 september 2011 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen van de vergadering van 30 september 2010 en 22 november 2010 3. Jaarverslag 2010 goedkeuring en decharge

Nadere informatie

Uw pensioen in onzekere tijden

Uw pensioen in onzekere tijden Uw pensioen in onzekere tijden Stichting Pensioenfonds 1 Inleiding Dekkingsgraad per 31 december 2011 is 83,7%. Het pensioenfonds loopt (ver) achter op herstelplan. Voorlopig kortingsbesluit is noodzakelijk.

Nadere informatie

Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING. Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING

Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING. Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Kenmerken Fonds Stichting Pensioenfonds ING (hierna: het Fonds) is op 1 januari

Nadere informatie

Herstelplan ultimo 2016

Herstelplan ultimo 2016 Stichting Pensioenfonds NIBC Herstelplan ultimo 2016 16 juni 2017 - samenvatting (1) - Het Pensioenfonds NIBC (PF NIBC) verkeert sinds 30 juni 2015 in een tekort situatie en daarom dient jaarlijks het

Nadere informatie

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012)

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012 (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) 1 1 Inhoud Algemeen 5 De bestuursleden van Pensioenfonds C1000 6 Uw pensioen van Pensioenfonds

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst voor aangesloten werkgevers. April 2012

Informatiebijeenkomst voor aangesloten werkgevers. April 2012 Informatiebijeenkomst voor aangesloten werkgevers April 2012 Agenda Kenmerken SPNG Aanleiding Uitgangspunten en ondernomen stappen Wijzigingen in de regeling en premie Intermezzo: de pensioendriehoek Stappen

Nadere informatie

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen Verkort jaarverslag 2014 In dit verkorte jaarverslag 2014 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2014 en

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM Aanpassing pensioenregeling een must Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM 1 Aanpassing pensioenregeling een must Inhoud Marcel Brussee: Achtergrond wijzigingen

Nadere informatie

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009 Pensioenbijeenkomst herstelplan 2009 Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB) over herstelplan 2009 juli 2009 Inleiding Waarom 5 pensioenbijeenkomsten? ernstige situatie met grote gevolgen voor

Nadere informatie

Pensioenen... Crisisplan 2015

Pensioenen... Crisisplan 2015 Pensioenen.............................................. Crisisplan 2015 17 september 2015 INHOUD Inleiding... 1 Beschrijving van de financiële crisis... 1 Kritische dekkingsgraad... 2 Maatregelen die

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Hoogovens (SPH) Update voor ledenvergadering VHP Tata Steel

Stichting Pensioenfonds Hoogovens (SPH) Update voor ledenvergadering VHP Tata Steel Stichting Pensioenfonds Hoogovens (SPH) Update voor ledenvergadering VHP Tata Steel Wim Hamers Voorzitter Raad van Beheer 12 november 2012 Agenda 1. SPH op hoofdlijnen 2. SPH en andere pensioenfondsen

Nadere informatie

Financieel Crisisplan

Financieel Crisisplan Financieel Crisisplan Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door het bestuur 1 Inleiding Dit financieel crisisplan bevat een beschrijving van maatregelen die het bestuur

Nadere informatie

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Samenvatting cijfers per 30 juni 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,0% Beleidsdekkingsgraad: 99,6% Belegd vermogen: 23,3 miljard Rendement 1 e halfjaar 2016:

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan Jaarbericht 2011 Ruim 1.600 mensen ontvangen op dit moment een pensioenuitkering via ons pensioenfonds. Nog eens ruim 2.300 (oud) DuPont-medewerkers zullen in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Extra nieuwsbrief 2014 nummer 6

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Extra nieuwsbrief 2014 nummer 6 Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Extra nieuwsbrief 2014 nummer 6 In deze nieuwsbrief Voorwoord Toeslagverlening 1.1.2015 Inhaaltoeslagverlening Pensioenpremie 2015 De informatie in dit document

Nadere informatie

CRISISPLAN - SAMENVATTING

CRISISPLAN - SAMENVATTING CRISISPLAN - SAMENVATTING MAATREGELEN ALS DE FINANCIËLE POSITIE IN GEVAAR IS 1 juli 2015 Inleiding Dit crisisplan beschrijft wat het Algemeen Bestuur gaat doen als het Pensioenfonds in een crisissituatie

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG. Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota

FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG. Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota Versie 19 april 2012 Inleiding Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg

Nadere informatie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie (BPF Baksteen) is opgericht op 1-4-1957.

Nadere informatie

PGB actueel door Arnold Verplancke

PGB actueel door Arnold Verplancke door Arnold Verplancke Inhoud Financiële resultaten 2014 en eerste maanden 2015 Aansluitingen en groei deelnemersbestand Kosten per deelnemer Nieuwe wetgeving: - APF - Communicatie Nieuw portaal gepensioneerden

Nadere informatie