Jaarverslag. (In liquidatie)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. (In liquidatie)"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 (In liquidatie)

2 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Verf- en Drukinktindustrie in liquidatie Jaarverslag 2012 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Verf- en Drukinktindustrie in liquidatie datum 20 juni 2013 versie 1.0

3 Samenvatting Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Verf- en Drukinktindustrie in liquidatie Per 1 januari 2013 Timeos Pensioendiensten Postbus AA Amsterdam Internet: Tot 1 januari 2013 Syntrus Achmea Pensioenbeheer Postbus GD Utrecht Bestuur De samenstelling van het bestuur per 31 december 2012 is als volgt: Onafhankelijk voorzitter J.A.W. de Graaff Leden werkgevers G.C. Dijkstra (1) J.W. van der Laan, secretaris namens werkgevers (1) Vacature (1) Leden werknemers G.P.M.J. Roest, secretaris namens werknemers (2) J.H. Loosman, plv. voorzitter (3) I. Slikkerveer (4) (1) namens Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) (2) namens FNV Bondgenoten (3) namens CNV Vakmensen (4) namens De Unie Verantwoordingsorgaan De samenstelling van het verantwoordingsorgaan per 31 december 2012 is als volgt: J.W. van den Engel (namens pensioengerechtigden) H. Springvloet Dubbeld (namens werknemers) J. Emmelkamp (namens werkgevers) Deelnemersraad De samenstelling van de deelnemersraad per 31 december 2012 is als volgt: H. Jonker (voorzitter) (1) J.W. van den Engel (2) Vacature (2) H. Springvloet Dubbeld (3) Jaarverslag 2012 pagina 2 78

4 G. Groenendijk (4) H.R. Bakker (4) (1) namens CSO (2) namens FNV Bondgenoten (3) namens De Unie (4) namens CNV Vakmensen Uitvoeringsorganisatie Administratie Pensioenregeling Timeos Pensioendiensten (vanaf 1 januari 2013) Postbus AA Amsterdam Syntrus Achmea Pensioenbeheer (tot 1 januari 2013) Postbus GD Utrecht Vermogensbeheer Blackrock BV Amstelplein HA Amsterdam Kas Bank Postbus DB Amsterdam Syntrus Achmea Vastgoed Postbus KH Amsterdam F&C Netherlands BV (alleen GTAA portefeuille) Postbus AL Amsterdam Adviseurs Actuaris De heer H. Zaghdoudi AAG, Adviserend actuaris Towers Watson Postbus AT Purmerend Certificerend actuaris De heer R. Kruijff AAG, Waarmerkend actuaris Towers Watson Postbus BC Apeldoorn Jaarverslag 2012 pagina 3 78

5 Onafhankelijk Accountant J.P. Faber RA KPMG Accountants N.V. Postbus AA Utrecht Beleggingsadviseur De heer L. Leo Towers Watson Postbus AE Amsterdam Compliance officer De heer J. de Graaf Cijf rs Oudepolderweg BV Den Haag Overgang naar PGB Het bestuur heeft zich in het verslagjaar o.a. bezig gehouden met de transitie van de pensioenuitvoering en het vermogensbeheer naar het Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (hierna: PGB). De uitvoering van de pensioenregeling vindt per 1 januari 2013 plaats bij Timeos, de pensioenuitvoerder van PGB. Alle rechten zijn per 31 december 2012 doormiddel van een collectieve waardeoverdracht overgedragen aan PGB. DNB is nauw betrokken geweest bij de transitie en heeft geen bezwaar gemaakt tegen het uitvoeren van de collectieve waardeoverdracht. De garantierechten bij Nationale Nederlanden zijn als gevolg van deze collectieve waardoverdracht afgekocht. De deelnemersraad heeft een positief advies afgegeven om de aansluiting bij PGB te realiseren. Financieel en toeslagbeleid In het verslagjaar heeft het bestuur de beslissing genomen om een voorgenomen kortingsmaatregel voor 2013 voor de pensioenuitkeringen af te kondigen. De deelnemers kregen te maken met een verlaging van de pensioenopbouw van 2,21% naar 2,04%. Een intensief traject met Cao-partijen en communicatie met de achterban heeft plaatsgevonden om deze herstelmaatregelen te kunnen implementeren en communiceren. Door de overgang naar PGB hoefde de korting in 2013 niet geëffectueerd te worden. Toeslagbeleid De belangrijkste conclusie uit de continuïteitsanalyse die VDI in maart 2012 heeft verricht is dat VDI niet kan aantonen dat vanuit de vereiste dekkingsgraad de toeslagambitie in voldoende mate wordt waargemaakt. DNB vindt dat VDI consistentie van de toeslagambitie moeten kunnen aantonen. Het bestuur heeft daarom besloten de toeslagambitie bij te stellen naar 50%. Cao-partijen en deelnemersraad hebben ingestemd met de aanpassing van de toeslagambitie. Oordeel verantwoordingsorgaan Het verantwoordingsorgaan heeft over het jaar 2012 het volgende oordeel: Het bestuur heeft voldoende informatie aan het verantwoordingsorgaan verstrekt om zich een volledig oordeel te kunnen vormen; Jaarverslag 2012 pagina 4 78

6 Het handelen van het bestuur in 2012 is in overeenstemming geweest met de statuten en reglementen. Het bestuur heeft in 2012 een consistent beleid heeft gevoerd, waarbij de belangen van alle betrokkenen afgewogen en geborgd zijn. Het bestuur heeft in 2012 de aansluiting bij PGB op een constructieve wijze uitgevoerd. Verslag deelnemersraad De deelnemersraad is in 2012 nauw betrokken geweest bij de evaluatie van het herstelplan en bij de besluiten die het bestuur heeft genomen tot het doorvoeren van de herstelmaatregelen naar aanleiding van deze evaluatie. Daarnaast heeft de deelnemersraad positief geadviseerd over de aansluiting bij PGB, het liquidatiebesluit en het aanpassen van de toeslagambitie. Jaarverslag 2012 pagina 5 78

7 Kerncijfers Aantallen ****) Werkgevers Deelnemers Gewezen deelnemers Pensioengerechtigden Ouderdomspensioen* Partnerpensioen Wezenpensioen Totaal Pensioengerechtigden Maximum loon Franchise Max. pensioengrondslag Effectieve pensioenpremie 30% 29% 27% 26% Werkgeversdeel 17,12% 16,12% 14,6% 14,04% Werknemersdeel 12,88% 12,88% 12,4% 11,96% Toeslag aanspraken en pensioenen 0% 0% 0% 0% Financiële gegevens (x 1.000) Technische voorziening ****) Algemene reserve - (46.513) (33.425) (39.330) Solvabiliteitsreserve Dekkingsgraad - 90,7% 93,3% 87,8% Premies**) Pensioenuitkeringen***) Beleggingen ****) Beleggingsresultaat Performance 12,90% 13,70% 13,40% 9,60% Resultaat boekjaar (7.300) Jaarverslag 2012 pagina 6 78

8 *) Inclusief tijdelijk overbruggingspensioen (TOP) **) De premie is gewijzigd van 22% naar 25% per en vervolgens naar 26% per ; een deel van deze premie heeft betrekking op voorgaande jaren. De premie is per gewijzigd van 26% naar 27%. Per 2010 is de mutatie premievordering ondergebracht bij de premiebaten Hierdoor is het cijfer van boekjaar 2009 gewijzigd van in De kostendekkende premie bedraagt in verslagjaar , de gedempte kostendekkende premie bedraagt en de feitelijke premie bedraagt Dit betekent dat de premie toereikend is. ***) De pensioenuitkeringen zijn hoger in 2011 ten opzichte van voorgaande jaren. Dit wordt veroorzaakt door de afkoop van kleine pensioenen. ****) Ultimo 2012 zijn de pensioenverplichtingen en de beleggingen overgedragen aan PGB. Door de overdracht zijn er geen aantallen meer opgenomen in het jaarverslag. Jaarverslag 2012 pagina 7 78

9 Voorwoord Hierbij bieden wij u het jaarverslag over 2012 aan van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Verf- en Drukinktindustrie in liquidatie (hierna: VDI). Het jaarverslag bestaat uit een bestuursverslag en een jaarrekening. In het bestuursverslag informeren wij u over de samenstelling van het bestuur en de belangrijkste bestuursbesluiten die in het jaar 2012 zijn genomen. De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van pensioen en beleggingen worden toegelicht in het hoofdstuk Verslag van het bestuur. In de jaarrekening presenteren wij het fondsvermogen, bestaande uit de reserves en technische voorzieningen en de mutaties daarin gedurende In de toelichting vindt u onder meer de grondslagen voor de waardering, de mutaties in de beleggingsportefeuille en de verklaringen van de actuaris en de accountant. Het bestuur heeft zich in het verslagjaar o.a. bezig gehouden met de transitie van de pensioenuitvoering en het vermogensbeheer naar het Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (hierna: PGB). De uitvoering van de pensioenregeling vindt per 1 januari 2013 plaats bij Timeos, de pensioenuitvoerder van PGB. Alle rechten zijn per 31 december 2012 doormiddel van een collectieve waardeoverdracht overgedragen aan PGB. DNB is nauw betrokken geweest bij de transitie en heeft geen bezwaar gemaakt tegen het uitvoeren van de collectieve waardeoverdracht. De garantierechten bij Nationale Nederlanden zijn als gevolg van deze collectieve waardoverdracht afgekocht. De deelnemersraad heeft een positief advies afgegeven om de aansluiting bij PGB te realiseren. Het bestuur heeft in de bestuursvergadering van 7 december 2012 besloten, na het positieve advies van de deelnemersraad, om de stichting in 2013 te liquideren. In het verslagjaar heeft het bestuur de beslissing genomen om een voorgenomen kortingsmaatregel voor 2013 voor de pensioenuitkeringen af te kondigen. De deelnemers kregen te maken met een verlaging van de pensioenopbouw van 2,21% naar 2,04%. Een intensief traject met Cao-partijen en communicatie met de achterban heeft plaatsgevonden om deze herstelmaatregelen te kunnen implementeren en communiceren. Door de overgang naar PGB hoefde de korting in 2013 niet geëffectueerd te worden. Het bestuur dankt allen die, in welke functie ook, in 2012 voor het pensioenfonds werkzaam zijn geweest. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Verf- en Drukinktindustrie in liquidatie De Meern, 12 juni 2013 Namens het bestuur: Mevrouw J.A.W. de Graaff, onafhankelijk voorzitter De heer J.W. van der Laan, secretaris namens werkgevers Jaarverslag 2012 pagina 8 78

10 De heer G.P.M.J. Roest, secretaris namens werknemers De heer I. Slikkerveer, bestuurslid De heer G.C. Dijkstra, bestuurslid Jaarverslag 2012 pagina 9 78

11 Inhoud 1 Strategie en visie 12 2 Karakteristieken Kenmerken pensioenregeling in Profiel van de organisatie Bestuur Bestuurlijke commissies Deelnemersraad Verantwoordingsorgaan Intern toezicht Klachten- en geschillenregeling Adviseurs Vertegenwoordiging namens de Stichting 17 3 Verslag van het bestuur Bestuursonderwerpen Financiële positie van het pensioenfonds Aansluiting PGB Overige onderwerpen Kosten uitvoering pensioenregeling Risicoparagraaf Operationele risico's Beleggingsrisico's Actuariële risico's Ontwikkelingen op pensioengebied in Communicatie Vermogensbeheer Economieën en financiële markten en terugblik Financiële markten Beleggingsbeleid Rendementen Actuariële analyse 32 4 Verantwoordingsorgaan Oordeel Reactie van het bestuur op het oordeel van het verantwoordingsorgaan 35 5 Deelnemersraad Verslag 36 6 Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Algemene toelichting 42 Jaarverslag 2012 pagina 10 78

12 6.4.1 Inleiding Overeenstemmingsverklaring Schattingswijzigingen Algemene grondslagen Specifieke grondslagen Grondslagen kasstroomoverzicht Toelichting op de Balans Beleggingen voor risico fonds Vorderingen en overlopende activa Overige activa Stichtingskapitaal en reserves Technische voorzieningen Overige schulden en overlopende passiva Risicobeheer en derivaten Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Verbonden partijen Toelichting op de staat van baten en lasten Premiebijdragen risico pensioenfonds Beleggingsresultaten risico pensioenfonds Pensioenuitkeringen Pensioenuitvoeringskosten Pensioenopbouw Indexering en overige toeslagen Rentetoevoeging Onttrekking pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten Wijziging marktrente Wijziging overige actuariële uitgangspunten Saldo overdracht van rechten Overige mutatie voorziening pensioenverplichtingen Overige lasten Belastingen 73 7 Overige gegevens Statutaire regeling omtrent de bestemming van het saldo van baten en lasten Gebeurtenissen na balansdatum Actuariële verklaring Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 77 Jaarverslag 2012 pagina 11 78

13 1 Strategie en Visie Toekomstvisie In het najaar van 2008 heeft het bestuur al geconstateerd dat het vanuit het oogpunt van financiële en bestuurlijke continuïteit niet wenselijk is om zelfstandig als klein pensioenfonds te blijven bestaan. Dit is ook teruggegeven aan de opdrachtgevers van het fonds, zijnde de cao-partijen in de sector, die het standpunt van het bestuur volledig delen. VDI heeft afgelopen jaren actief gezocht naar mogelijke samenwerkingspartners. Het bestuur heeft in 2012 de intentie uitgesproken om aansluiting te zoeken met het PGB. Het bestuur heeft tijdens het aansluitingstraject de belangen van de deelnemers en de andere stakeholders zo goed mogelijk behartigd. Met de aansluiting gaat het bestuur ervan uit dat de financiële continuïteit voor VDI structureel verbetert. Het transitietraject is in 2012 goed verlopen. De aansluiting bij PGB is per 1 januari 2013 een feit voor alle deelnemers, gepensioneerden en gewezen deelnemers van VDI. De belangen van deze groep worden vanaf 2013 vertegenwoordigd door een sectorraad, waarin vertegenwoordigers van CAO-partijen zitting hebben. Maatschappelijk verantwoord beleggen Op grond van richtlijnen van de Raad voor de jaarverslaggeving besteedt VDI aandacht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het doel is om belanghebbenden te informeren en verantwoording af te leggen over maatschappelijke verantwoordelijkheden, zoals een verantwoord beleggingsbeleid. Het bestuur belegt uitsluitend in ondernemingen die zij verantwoord acht. Het betreft vooral algemene, sociale en economische aspecten. Het bestuur neemt deze aspecten ook mee bij het in acht nemen van de evenwichtige belangenbehartiging en bij haar uitbestedingsbeleid en beloningsbeleid. Voor het bestuur is het vanzelfsprekend om hieraan te voldoen. Jaarverslag 2012 pagina 12 78

14 2 Karakteristieken 2.1 Kenmerken pensioenregeling in 2012 De Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Verf- en Drukinktindustrie in liquidatie is statutair gevestigd in Amsterdam. Doel van VDI VDI heeft als doel om binnen de kring van de aangesloten werkgevers en overeenkomstig de bepalingen van de statuten, het pensioenreglement, het prepensioenreglement en het reglement overgangsregeling van het pensioenfonds, werknemers en overige belanghebbenden te beschermen tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en overlijden. Het pensioenfonds streeft er naar dit doel te bereiken door overeenkomstig de bij het pensioenreglement te stellen regelingen uitkeringen toe te kennen bij ouderdom en overlijden. Ook streeft het pensioenfonds er naar dit doel te bereiken door de betreffende uitkeringen toe te kennen bij ouderdom en eventueel andere wettige middelen, die tot het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn. Karakter van de pensioenregeling De regeling van VDI heeft het karakter van een uitkeringsovereenkomst in de vorm van een zogenaamde middelloonregeling met voorwaardelijke indexatie. Elk jaar bouwt de deelnemer zijn pensioen op, gebaseerd op het pensioengevend loon in dat jaar. De pensioenuitkering beoogt een afspiegeling te zijn van het gemiddelde verdiende salaris tijdens de deelname aan de regeling. 2.2 Profiel van de organisatie Het beleid van VDI wordt bepaald door het bestuur, bestaande uit drie leden van werkgeverszijde en drie leden van werknemerszijde aangevuld met een onafhankelijk voorzitter. Hierna volgt een overzicht van de samenstelling van de diverse organen in Bestuur Onafhankelijk voorzitter J.A.W. de Graaff Leden werkgevers G.C. Dijkstra (1) J.W. van der Laan, secretaris namens werkgevers (1) Vacature (1) Leden werknemers G.P.M.J. Roest, secretaris namens werknemers (2) J.H. Loosman, plv. voorzitter (3) I. Slikkerveer (4) (1) namens Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) (2) namens FNV Bondgenoten (3) namens CNV Vakmensen Jaarverslag 2012 pagina 13 78

15 (4) namens De Unie Samenstelling van het bestuur Door de ontstane vacatures aan zowel werkgevers - als werknemerskant heeft het bestuur besloten om de bestuurssamenstelling voor 2012 te wijzigen. Het bestuur heeft een onafhankelijk voorzitter benoemd, mevrouw De Graaff. Het bestuur heeft twee secretarissen benoemd; één namens werkgevers, de heer J.W. van der Laan en één namens werknemers, de heer J.H. Loosman. Het bestuur is daarnaast ingekrompen van acht zetels naar zes zetels; drie werknemers- en drie werkgeversvertegenwoordigers. De statuten zijn hierop in 2012 aangepast. Begin 2012 heeft mevrouw C.J.Th. Boonstra het bestuurslidmaatschap neergelegd. Zij is per 1 juni 2012 opgevolgd door de heer G.P.M.J. Roest. Het bestuur van het pensioenfonds is de vertrokken bestuursleden zeer erkentelijk voor hun betrokkenheid en hun verrichte werkzaamheden Bestuurlijke commissies Om haar werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren heeft het bestuur commissies ingesteld die onder meer tot taak hebben besluiten die het bestuur moet nemen voor te bereiden en het bestuur te adviseren. Tevens is het mogelijk dat een commissie besluitvormende bevoegdheid heeft na specifieke mandaatverstrekking door het bestuur. Het bestuur kan besluiten dat externe deskundigen deel uitmaken van een commissie. De volgende commissies staan het bestuur bij: Communicatiecommissie Hierin hebben zitting namens het bestuur: G.C. Dijkstra I. Slikkerveer J.A.W. de Graaff (voorzitter) J.W. van der Laan De communicatiecommissie houdt zich bezig met het inzetten van communicatiemiddelen en het uitvoeren van het communicatiebeleidsplan, gebeurtenissencommunicatie en ad hoc communicatie-uitingen aan de doelgroepen van het pensioenfonds, zoals mailings, teksten op de website en nieuwsbrieven. In 2012 hebben 2 communicatiecommissies plaatsgevonden. Voorbereidende Commissie De Voorbereidende Commissie behandelt juridische stukken, zoals reglementswijzigingen, maar ook aanpassingen in de ABTN, het bestuursverslag en de jaarrekening. De Voorbereidende Commissie bereidt deze onderwerpen voor alvorens deze in het bestuur komen. De Voorbereidende Commissie bestaat uit de volgende bestuursleden: J.A.W. de Graaff (voorzitter) G.C. Dijkstra I. Slikkerveer Het doel van de commissie is het adviseren van het bestuur en betreffende stukken in de bestuursvergadering in te brengen, zodat besluitvorming sneller kan plaatsvinden. In 2012 hebben 3 voorbereidende commissievergaderingen plaatsgevonden. Jaarverslag 2012 pagina 14 78

16 Dagelijks bestuur In 2012 hebben 5 vergadering van het dagelijks bestuur plaatsgevonden. Er vindt een gestructureerd overleg plaats tussen het dagelijks bestuur, de adviserend actuaris en de administrateur van het fonds om de agendaonderwerpen en voorbereidende werkzaamheden door te spreken, voordat de bestuursvergaderingen plaatsvinden, zodat de kwaliteit en samenhang van de stukken vergroot worden. Het dagelijks bestuur bestond op 31 december 2012 uit de volgende bestuursleden: J.A.W. de Graaff J.W. van der Laan G.P.M.J. Roest Stuurgroep Transitie PGB Om de transitie van VDI naar PGB in goede banen te leiden heeft het bestuur VDI samen met het bestuur PGB een stuurgroep opgericht in De stuurgroep bestond op 31 december 2012 uit de volgende bestuursleden VDI: J.A.W. de Graaff G.C. Dijkstra G.P.M.J. Roest Deelnemersraad De deelnemersraad heeft conform het reglement een adviesrecht ten aanzien van de door het bestuur voorgenomen beslissingen zoals in het reglement genoemd en bestaat uit zes leden. Eén lid wordt aangewezen door het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO), twee leden door FNV Bondgenoten, twee leden door CNV Vakmensen en één lid door De Unie. In het boekjaar hebben het bestuur en de deelnemersraad vijfmaal gezamenlijk vergaderd. De samenstelling van de deelnemersraad per 31 december 2012 is als volgt: H. Jonker (voorzitter) (1) J.W. van den Engel (2) Vacature (2) H. Springvloet Dubbeld (3) G. Groenendijk (4) H.R. Bakker (4) (1) namens CSO (2) namens FNV Bondgenoten (3) namens de Unie (4) namens CNV Vakmensen Verantwoordingsorgaan Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid om een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur uitgevoerde beleid en het jaarverslag en de jaarrekening van het pensioenfonds, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst. Deze bevoegdheid is reglementair vastgelegd. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan legt zijn oordeel ten minste één maal per jaar schriftelijk vast. Het oordeel over het verslagjaar 2012 is samen met de reactie van het bestuur opgenomen achter in dit jaarverslag in hoofdstuk 4. Jaarverslag 2012 pagina 15 78

17 Het verantwoordingsorgaan bestaat uit twee leden vanuit de deelnemersraad en één lid vanuit werkgeverszijde. De samenstelling van het verantwoordingsorgaan is als volgt: J.W. van den Engel (namens pensioengerechtigden) H. Springvloet Dubbeld (namens werknemers) J. Emmelkamp (namens werkgevers) Intern Toezicht Het bestuur heeft gekozen voor de invulling van het intern toezicht door het instellen van een periodieke visitatiecommissie. De taken en samenstelling van de visitatiecommissie vloeien voort uit de Principes voor Goed Pensioenfondsbestuur. De belangrijkste taken van de visitatiecommissie bestaan uit het beoordelen van: - Beleidsvorming en bestuursprocedures en de checks en balances binnen het fonds; - De wijze waarop het fonds wordt aangestuurd; - De wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met de risico s op langere termijn. Eens in de drie jaar voert de visitatiecommissie haar beoordeling uit. In 2012 heeft er geen visitatie plaatsgevonden,omdat de laatste visitatie in mei 2010 is verricht Klachten- en geschillenregeling Klachten kunnen in eerste instantie worden ingediend bij de administrateur. Zij behandelt de klachten en neemt een besluit. Indien de klager het niet eens is met de beslissing van de administrateur, kan de klager in beroep gaan bij het bestuur. Het bestuur oordeelt vervolgens of de beslissing op de klacht in redelijkheid is genomen. De klager heeft het recht om in beroep te gaan bij de Ombudsman Pensioenen. Indien het bestuur besluit het advies van de Ombudsman niet op te volgen, dient het bestuur de klager daarvan schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. In 2012 is er geen deelnemer in beroep gegaan bij de Ombudsman Pensioenen Adviseurs Het bestuur schakelt adviseurs in. Actuaris De heer H. Zaghdoudi AAG, Adviserend actuaris Towers Watson Postbus AT Purmerend Certificerend actuaris De heer R. Kruijff AAG, Waarmerkend actuaris Towers Watson Postbus BC Apeldoorn Onafhankelijk Accountant J.P. Faber RA KPMG Accountants N.V. Postbus AA Utrecht Jaarverslag 2012 pagina 16 78

18 Administratie Pensioenregeling Timeos Pensioendiensten (vanaf 1 januari 2013) Postbus AA Amsterdam Syntrus Achmea Pensioenbeheer (tot 1 januari 2013) Syntrus Achmea Pensioenbeheer Postbus GD Utrecht Vermogensbeheer Blackrock BV Amstelplein HA Amsterdam Kas Bank Postbus DB Amsterdam Syntrus Achmea Vastgoed Postbus KH Amsterdam F&C Netherlands BV (alleen GTAA portefeuille) Postbus AL Amsterdam Beleggingsadviseur De heer L. Leo Towers Watson Postbus AE Amsterdam Compliance officer De heer J. de Graaf Cijf rs Oudepolderweg BV Den Haag Vertegenwoordiging namens de Stichting Vertegenwoordiging in de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen De stichting is gedurende het boekjaar in de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen vertegenwoordigd door de heer G.C. Dijkstra. Vertegenwoordiging in de participantenvergaderingen van Syntrus Achmea Vastgoed Namens de stichting vertegenwoordigt de heer G.C. Dijkstra het pensioenfonds in de participantenvergadering. Jaarverslag 2012 pagina 17 78

19 Klantenraad Syntrus Achmea VDI is binnen Syntrus Achmea vertegenwoordigd in de Klantenraad. Elk pensioenfonds heeft twee zetels. De leden van de Klantenraad hebben uit hun midden een Raad van Advies gekozen, die ook in 2012 gevraagd en ongevraagd de directie van Syntrus Achmea heeft geadviseerd. De Klantenraad is in het verslagjaar twee keer bijeen gekomen. Het belangrijkste doel van de raad is om gezamenlijk na te denken over belangrijke thema s in de pensioenwereld. Daarnaast is de Klantenraad een platform om veranderingen in de dienstverlening van de uitvoeringsorganisatie te toetsen. In het verslagjaar sprak de klantenraad onder andere uitgebreid over de samenwerkingsmogelijkheden van pensioenfondsen. Namens de stichting is de heer G.C. Dijkstra vertegenwoordigd in de Klantenraad van Syntrus Achmea. Nevenfuncties Nevenfuncties van bestuursleden in het boekjaar: Naam Nevenfunctie Rol J.W. Van der Laan G.C. Dijkstra VUT-fonds Verf- en Drukinktindustrie VUT-fonds Verf- en Drukinktindustrie Cao-partijen overleg in de Verfen Drukinktindustrie Paritaire Werkgroep Arbocatalogus Verf- en Drukinktindustrie I. Slikkerveer Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen BPF Nederlandse Groothandel VUT-fonds Verf- en Drukinktindustrie BPF Groothandel in Textielgoederen BPF SER & Bedrijfsschappen Werkgroep Pensioenen Vakcentrale MHP Werkgroep Pensioenen Stichting van de Arbeid Indexatiecommissie Cehave Landbouwbelang Pensioenfonds Metaal en Techniek Examencommissie SPO Pensioenfonds van de Metalektro Secretaris werkgevers Bestuurslid Secretaris Secretaris Bestuurslid Werknemersvoorzitter Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Plaatsvervangend lid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid G.P.M.J. Roest BPF Landbouw Werknemersvoorzitter BPF Groothandel Bloemen & Planten VUT-fonds Verf- en Drukinktindustrie J.A.W. de Graaff BPF Zoetwaren Voorzitter VUT-fonds Verf- en Drukinktindustrie Pensioenfonds voor de tandartsen en tandartspecialisten Werknemersvoorzitter Secretaris werknemers Voorzitter Lid Raad van Toezicht Jaarverslag 2012 pagina 18 78

20 J.H. Loosman. BPF Kartonnage en Flexibele Verpakkingen in liquidatie BPF Tandtechniek VUT-fonds Verf- en Drukinktindustrie Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Jaarverslag 2012 pagina 19 78

21 3 Verslag van het bestuur 3.1 Bestuursonderwerpen Het bestuur is in het verslagjaar veertien maal bijeengekomen. Het bestuur heeft de adviezen van de deelnemersraad meegewogen in haar besluitvorming. Hieronder wordt kort ingegaan op de belangrijkste onderwerpen die door het bestuur zijn behandeld. Het bestuur heeft zich in het verslagjaar bezig gehouden met de transitie en collectieve waardeoverdracht van VDI naar PGB, de financiële positie van het pensioenfonds en de herstelmaatregelen Financiële positie van het pensioenfonds Herstelplan Sinds 2008 bevindt VDI zich in een situatie van reservetekort en dekkingstekort. Dientengevolge is een kortetermijn- en een langetermijnherstelplan opgesteld in Het oorspronkelijke korte- en langetermijnherstelplan zijn in september 2009 bij DNB ingediend en op 26 januari 2010 door de toezichthouder goedgekeurd. In dit herstelplan zijn als (mogelijke) herstelmaatregelen opgenomen: - niet verlenen van toeslag; - premieverhoging; - korten van de aanspraken. VDI heeft in 2010, in aanvulling op het herstelplan van 2009, een besluit moeten nemen tot het doorvoeren van extra herstelmaatregelen. Dit besluit betekent een aanvulling op het herstelplan van september In 2011 heeft het bestuur herstelmaatregelen moeten doorvoeren De herstelmaatregelen per 1 januari 2011 waren: Versnelde premieverhoging in 2011 met 1% Korten van de pensioenaanspraken (afstempelen) met 5,9% Volgens het herstelplan zou per 1 januari 2011 de premie met 1% zijn verhoogd naar 28%. Het bestuur heeft eind 2010, in het kader van herstel, besloten om de premie in 2011 en 2012 met 1%-punt extra te verhogen ten opzichte van het herstelplan. Cao-partijen zijn akkoord gegaan met deze extra verhoging van de pensioenpremie van 28% naar 29% per 1 januari 2011 en ook dat de 1% extra premieverhoging volledig voor rekening van de werkgevers komt gedurende de looptijd van het kortetermijnherstelplan, tot ultimo Evaluatie herstelplan 2011 VDI evalueert aan het einde van elk boekjaar het herstelplan. Tijdens de evaluatie over eind 2011 heeft het bestuur opnieuw geconstateerd dat het met VDI financieel minder goed gaat dan verwacht na het doorvoeren van de herstelmaatregelen in Ondanks de korting per 1 januari 2011 bleef de dekkingsgraad van VDI eind 2011 opnieuw achter met 5,4%-punt op het minimum herstelpad. Het bestuur heeft in 2012 extra aanvullende maatregelen genomen. Bij de gekozen herstelmaatregelen is rekening gehouden met de belangen van alle belanghebbenden, zoals (ex)werknemers, pensioengerechtigden en werkgevers. De herstelmaatregelen voor 2012 zijn: 1. Verhoging van de pensioenpremie met 1% (van 29% naar 30%). 2. Verlaging van de opbouw van de actieve deelnemers (van 2,21% naar 2,04%) in Voorgenomen kortingsmaatregel van de pensioenaanspraken tussen met 5% en 6% per 1 april Jaarverslag 2012 pagina 20 78

22 DNB heeft op 11 mei 2012 een bevestiging gestuurd, waarin zij aangeeft dat de evaluatie ultimo 2011 door VDI voldoende is om de voortgang van het herstel met de voorgenomen kortingsmaatregelen te realiseren. Evaluatie herstelplan 2012 VDI heeft alle pensioenrechten op 31 december 2012 overgedragen naar PGB door middel van een collectieve waardeoverdracht. De dekkingsgraad op 31 december 2012 bedraagt daardoor 0%, waardoor VDI geen herstelplan evaluatie meer hoeft te verrichten. PGB heeft over 2012 een evaluatie herstelplan verricht, waarbij is gebleken dat PGB op het herstelpad zit. Dit betekent dat de voorgenomen korting voor VDI in 2013 niet hoeft te worden doorgevoerd. Echter de financiële positie van pensioenfondsen blijft onder druk staan. Voor VDI was dit de aanleiding om tot aansluiting bij PGB over te gaan Aansluiting PGB In 2012 heeft het bestuur de aansluiting bij PGB in gang gezet, nadat Cao-partijen hiervoor hun akkoord hadden gegeven. De deelnemersraad, verantwoordingsorgaan en Cao-partijen zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het proces om VDI aan te sluiten bij PGB. Stuurgroep Om de transitie aan te sturen is er een stuurgroep opgericht. In de stuurgroep namen deel het bestuur VDI, het bestuur PGB, de administrateur Syntrus Achmea, de administrateur Timeos en de adviserend actuaris van beide fondsen. De stuurgroep kwam in 2012 diverse malen bij elkaar om de zaken te bespreken zoals de voorwaarden van aansluiting, de resultaten uit het due dilligence rapport die PGB heeft verricht bij VDI en om de voortgang van aansluiting te bewaken. VDI heeft in het kader van de transitie maatmanberekeningen verricht. De uitkomsten uit zowel het due dilligence rapport als de maatmanberekeningen voldeden aan de eisen om een kwalitatief goede administratie over te dragen naar PGB. Overeenkomst van overdracht In eerste instantie is er een intentieovereenkomst afgesloten waarin de voorwaarden zijn vastgelegd waarmee VDI zich kon aansluiten bij PGB. Vervolgens heeft dit geresulteerd in een overeenkomst van overdracht die op 21 september 2012 door het bestuur van VDI en het bestuur van PGB is ondertekend. VDI betaalt aan PGB een koopsom van 5 mln. om daarmee het dekkingsgraadverschil tussen PGB en VDI te overbruggen. Overgangsregeling (15-jaars inkoopregeling) Voor de reservering van de overgangsregeling is 0,5 mln. vanuit de Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Bereide Verf- en Drukinktindustrie (VUVD) overgeboekt naar VDI, omdat de uitvoering van de overgangsregeling via VDI gaat plaatsvinden per 1 januari Na liquidatie van VUVD zal het restant worden toegevoegd aan de overgangsregeling. Het restant wordt aangevuld door toekomstige premieontvangsten. Collectieve waardeoverdracht Het bestuur heeft op 28 september 2012 een verzoek ingediend bij DNB tot collectieve waardeoverdracht. De collectieve waardeoverdracht omvat alle rechten en aanspraken van alle actieve deelnemers, slapers en gepensioneerden die zijn overgedragen naar PGB per 31 december DNB heeft op 24 december 2012 laten weten geen verbod op te leggen tegen de collectieve waardeoverdracht. Garantie van Nationale-Nederlanden Voor de aanspraken van de groep waarvoor in 2009 een inkomende waardeoverdracht heeft plaatsgevonden, heeft Nationale-Nederlanden (hierna: NN) een garantiestelling afgegeven. Deze garantiestelling houdt in dat NN tijdelijk garant staat voor de bij haar opgebouwde en overgedragen pensioenaanspraken en Jaarverslag 2012 pagina 21 78

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een uitgave van Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon: 030 245 39 99

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel Jaarverslag 2012 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel administrateur

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel 13 JAARVERSLAG 20 Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2013 Dit jaarverslag is een uitgave van administrateur Syntrus Achmea Postbus 40003, 7300 AX Apeldoorn Telefoon: 088 0084032

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2013 Inhoud Meerjarenoverzicht 6 Voorwoord 8 1 Het pensioenfonds 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Over het pensioenfonds 9 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 9 1.2.2 Doelstelling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds GITP. Jaarrapport 2012

Stichting Pensioenfonds GITP. Jaarrapport 2012 Jaarrapport 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers 6 C Karakteristieken van het pensioenfonds 9 D Verslag van het verantwoordingsorgaan 14 E Bestuursverslag 17 Bestuursverslag 18 Pensioenparagraaf

Nadere informatie

van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen

van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen 2011 Pensioen? Daar doe ik niet aan. Ik werk gewoon door zo lang ik kan. Achter de geraniums

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2014 Inhoud Meerjarenoverzicht 5 Voorwoord 7 1 Het pensioenfonds 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Over het pensioenfonds 8 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 8 1.2.2 Werkingssfeer

Nadere informatie

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de. Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS)

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de. Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Jaarverslag 2009 Dit jaarverslag is een uitgave van Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Ingeschreven in het

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij

Jaarverslag 2011. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Jaarverslag 2011 Samenvatting Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij Adres: Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS AKZONOBEL JAARRAPPORT 2009

STICHTING PENSIOENFONDS AKZONOBEL JAARRAPPORT 2009 STICHTING PENSIOENFONDS AKZONOBEL JAARRAPPORT 2009 INHOUD A. Voorwoord 2 B. Kerncijfers 4 C. Karakteristieken van het pensioenfonds 9 D. Verslag van het verantwoordingsorgaan 16 E. Bestuursverslag 21 F.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP

Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP INHOUD VOORWOORD 5 Bestuur en organisatie 7 bestuursverslag Ontwikkelingen in 2012 13 Fondsspecifieke ontwikkelingen in 2012 16 De financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds Imtech Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Imtech heeft het genoegen u het verslag over het boekjaar 2009 aan te bieden, welke is opgesteld overeenkomstig het

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Jaarverslag 2010. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Jaarverslag 2010 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Samenwerking... Ballast Nedam realiseert graag projecten waarbij we al onze kennis en kunde kunnen aanbieden aan de klant. Door samen te werken en

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 7 2 Bestuursverslag 8 2.1 Bestuurlijke beschouwing 8 2.2 Pensioenbeleid 10 2.3 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2010 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Recreatie Uitvoeringsorganisatie Syntrus Achmea Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon: 0900

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2014. Postbus 90170 5000 LM Tilburg Telefoon: (013) 462 33 13 E-mail: Cooppensioenfonds@achmea.nl Internet: www.

JAARRAPPORT 2014. Postbus 90170 5000 LM Tilburg Telefoon: (013) 462 33 13 E-mail: Cooppensioenfonds@achmea.nl Internet: www. JAARRAPPORT 2014 Postbus 90170 5000 LM Tilburg Telefoon: (013) 462 33 13 E-mail: Cooppensioenfonds@achmea.nl Internet: www.cooppensioenfonds 1 VOORWOORD Het jaar 2014 is een druk en hectisch jaar geweest.

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Datum rapport 21 juni 2012 Nummer/versie definitief Auteur Bestuur Telefoon (050) 582 9811 1 Inhoudsopgave Bestuursverslag 4 1. Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Stichting Pensioenfonds ING 1 Bereikbaarheidsgegevens Bestuur van Stichting Pensioenfonds ING: Locatiecode HP.B.04.025

Nadere informatie

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014 DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 3 B Bestuur en organisatie 6 C Verslag van de visitatiecommissie 11 D Verslag van het verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Stichting BASF Pensioenfonds

Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem Postbus 1019, 6801 MC Arnhem Telefoon: 026-3717 159 Telefax: 026-3717 246 Internetsite: www.basfpensioenfonds.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Astellas

Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden Telefoon : 071-5455 745 Email : pf-astellas@azl.eu Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G JAARVERSLAG 2008 Stichting Prepensioenfonds voor het Beroepsgoederenvervoer over de Weg en de Verhuur van Mobiele Kranen Jaarverslag 2008 Inhoud Kerngegevens 4 Verbetering van de prepensioenaanspraken

Nadere informatie

STICHTING EDS PENSIOENFONDS

STICHTING EDS PENSIOENFONDS STICHTING EDS PENSIOENFONDS Jaarverslag 2007 30 juni 2008 PENSIOENBEHEERDER Stichting EDS Pensioenfonds ExcellerateHRO Graadt Van Roggenweg 420 Rivium Quadrant 2 3531 AH Utrecht 2909 LC Capelle aan den

Nadere informatie

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de. Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS)

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de. Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Dit jaarverslag is een uitgave van Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2009 Jaarverslag I N H O U D S O P G A V E KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 2 Profiel 2 Organisatie 2 Kengetallen 5 VERSLAG VAN DE VISITATIECOMMISSIE 6 VERSLAG

Nadere informatie

Jaarverslag 5 1. Profiel 7 2. Kerncijfers 13 3. Verslag van het verantwoordingsorgaan 15 4. Visitatiecommissie 17 5. Verslag van het bestuur 19

Jaarverslag 5 1. Profiel 7 2. Kerncijfers 13 3. Verslag van het verantwoordingsorgaan 15 4. Visitatiecommissie 17 5. Verslag van het bestuur 19 Inhoudsopgave Jaarverslag 5 1. Profiel 7 2. Kerncijfers 13 3. Verslag van het verantwoordingsorgaan 15 4. Visitatiecommissie 17 5. Verslag van het bestuur 19 Jaarrekening 55 6. Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467 Verslag

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie