WIA-wijzer. Inleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WIA-wijzer. Inleiding"

Transcriptie

1 WIA-wijzer Inleiding Is een werknemer (langdurig) ziek dan kan dit grote gevolgen hebben voor de sportorganisatie. Het hindert de bedrijfsvoering en het leidt tot extra kosten. Vanaf 1 januari 2004 geldt immers dat u niet 52 weken, maar 104 weken lang het loon van uw zieke werknemer moet doorbetalen. In de CAO-Sport zijn hier nadere afspraken over gemaakt. Artikel 24 CAO-Sport bepaalt namelijk: 1. Indien een werknemer door ziekte of arbeidsongeschiktheid verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, gelden voor hem de wettelijke bepalingen, voor zover hierna niet anders is bepaald. 2. a. In geval van arbeidsongeschiktheid zal aan de werknemer, wiens eerste ziektedag is gelegen op en/of na 1 januari 2004, zolang het dienstverband voortduurt doch gedurende maximaal de eerste 52 weken 100% van het maandsalaris worden doorbetaald. b. Aan de in lid 2 sub a van dit artikel bedoelde werknemer zal in geval van arbeidsongeschiktheid, zolang het dienstverband voortduurt doch gedurende maximaal de tweede 52 weken 70% van het maandsalaris worden doorbetaald. 3. Indien de in lid 2 sub b van dit artikel bedoelde werknemer al dan niet op therapeutische basis werkzaamheden verricht, ontvangt deze werknemer de krachtens lid 1 van artikel 7:629 BW verplichte betaling van 70% van het maandsalaris en een aanvulling door de werkgever tot 100% van zijn maandsalaris. 4. De in lid 2 sub b van dit artikel bedoelde werknemer, van wie de Arbo-arts heeft aangegeven dat er geen enkel vooruitzicht is op herstel, ontvangt zijn maandsalaris bestaande uit de krachtens lid 1 van artikel 7:629 BW verplichte betaling van 70% van het maandsalaris en een aanvulling door de werkgever tot 100% van zijn maandsalaris. 5. Onder maandsalaris wordt verstaan het bruto inkomen dat de werknemer zou hebben ontvangen, indien de werknemer arbeidsgeschikt zou zijn geweest. 6. De pensioenopbouw zal niet nadelig beïnvloed worden gedurende de periode van 104 weken arbeidsongeschiktheid van de werknemer. 7. De in dit artikel bedoelde loondoorbetalingen en aanvullingen door de werkgever worden beëindigd wanneer de arbeidsovereenkomst met de werknemer eindigt. 8. De werkgever heeft het recht om de in dit artikel bedoelde loondoorbetaling en - aanvullingen te weigeren ten aanzien van de werknemer die: a. door opzet arbeidsongeschikt is geworden; b. arbeidsongeschikt is geworden als gevolg van een gebrek, waarover hij in het kader van een aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt en daardoor de toetsing aan de voor de functie gestelde belastbaarheidseisen niet juist kon worden uitgevoerd; zijn genezing belemmert of vertraagt; zonder deugdelijke grond geen passend werk verricht. 9. De werkgever heeft het recht om de in dit artikel bedoelde loondoorbetaling en aanvullingen op te schorten, dan wel de aanvullingen te weigeren ten aanzien van de werknemer die zich niet aan de voor hem geldende regels en aanwijzingen houdt. 10. Nadere uitwerking van de geldende regels en aanwijzingen in verband met ziekte vindt plaats in overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

2 U heeft dus belang bij een snelle terugkeer naar werk als sprake is van uitval. Duurt herstel langer dan een paar dagen of weken, dan gaat u als werkgever samen met uw zieke werknemer op zoek naar oplossingen om snelle terugkeer naar werk te realiseren. Lukt het u en uw werknemer ondanks alle inspanningen niet om in twee jaar te komen tot herstel dan volgt, mits arbeidsongeschikt geworden na 1 januari 2004, de WIA. De WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen en is met ingang van 29 december 2005, precies 104 weken na de inwerkingtreding van de Wet verlenging loondoorbetaling bij ziekte, van kracht gegaan. De wetgeving van de WIA ligt behoorlijk dicht bij het unaniem advies van de SER, waarin zowel de vakorganisaties, werkgeversorganisaties, als de overheid zijn vertegenwoordigd. De WIA bestaat uit twee delen, de regeling Inkomensvoorziening voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA) en de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). In dit nieuwe stelsel hebben zowel werknemers als werkgevers in de sportsector een groot financieel belang bij het voorkomen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. In de WIA kijkt het UWV vooral naar wat de werknemer nog wél kan. In deze WIA-wijzer neemt de WOS u mee in deze complexe wetgeving. Ook zullen de afspraken, die CAO-partijen in de CAO-Sport ten aanzien van arbeidsongeschiktheid hebben gemaakt, in deze wijzer aan de orde komen. De WOS merkt daarnaast dat onze leden graag willen weten of het voor een sportorganisatie verstandig is om verzekeringen af te sluiten die hun medewerkers een aanvulling geven op de wettelijke uitkering. In de WIA-wijzer geeft de WOS advies. Aan de orde komt tot slot de vraag, of de pensioenregeling van PGGM een voorziening heeft die het WIA-hiaat voor gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers aanvult. De WIA-wijzer bestaat uit de volgende onderdelen: WIA: algemeen Gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsongeschikt: de WGA-uitkering Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt: de IVA-uitkering WIA en verzekeren

3 WIA: algemeen Inleiding Er zijn in de WIA na de beoordeling drie mogelijkheden. Als de arbeidsongeschiktheid lager uitvalt dan 35% is er geen recht op uitkering krachtens de WIA. Als de werknemer nog deels kan werken bij de eigen werkgever of bij een andere werkgever, dan is er recht op een uitkering op grond van de Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). De WGA zorgt ervoor dat méér werken financieel aantrekkelijk is voor de werknemer. Als uw werknemer écht niet meer werken kan, heeft hij of zij recht op een uitkering op grond van de Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). Oude gevallen (ziek geworden vóór 1 januari 2004) blijven onder de huidige WAO vallen. Uitgangspunten WIA U en uw werknemer zijn samen verantwoordelijk voor een gezonde werkomgeving; U en uw werknemer krijgen een nog groter belang om uitval te voorkomen en om gedurende de eerste twee ziektejaren snelle terugkeer naar werk mogelijk te maken; De nadruk ligt op wat mensen nog wèl kunnen in plaats van op wat ze niet meer kunnen. Werknemers die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn, krijgen een uitkering. Hoe arbeids(on)geschikt iemand is, hangt af van wat hij of zij door ziekte of gebrek minder kan verdienen; Werken moet lonen en meer werken moet meer lonen (activerende werking); Wie echt niet meer kan werken, oftewel volledig en duurzaam arbeidsongeschikt raakt, krijgt een solide uitkering; Huidige WAO-ers blijven onder de huidige WAO vallen. Zij vallen dus niet onder het nieuwe stelsel. Wel worden WAO-ers onder de 50 jaar vanaf 1 oktober 2004 herkeurd op basis van aangepaste criteria. Om de lopende WAO-uitkeringen te kunnen financieren zullen werkgevers ook in de toekomst hiervoor premies moeten betalen; De uitkeringsdrempel is in de WIA op 35% gesteld. De laagste twee arbeidsongeschiktheidsklassen worden dus geschrapt. Er ontstaat dus pas recht op een uitkering indien uw werknemer 35% of meer arbeidsongeschikt is. De WIA en de WAO: belangrijkste verschillen De WIA maakt onderscheid tussen gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers (werknemers die nog wèl kunnen werken) en volledig en duurzame arbeidsongeschikte werknemers (werknemers die niet meer kunnen werken), terwijl de WAO alleen een onderscheid kende tussen arbeidsongeschiktheidsklassen. Gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers vallen onder de WGA en worden gestimuleerd zoveel mogelijk te werken als hun ziekte of beperking toelaat. De WGA biedt verschillende reïntegratievoorzieningen en kent een financiële prikkel: meer werken is altijd lonend. In de loongerelateerde fase bedraagt de WGA-uitkering 70% van het verschil tussen het laatstverdiende loon en het eventuele inkomen dat met werken wordt verdiend. In de fase daarna is er een loonaanvulling als men meer dan de helft van zijn resterende verdiencapaciteit verdient of een vervolguitkering als men minder dan de helft daarvan verdient of helemaal niet werkt. Met een loonaanvulling

4 verdient men altijd meer dan met de vervolguitkering die gerelateerd is aan het minimumloon. Een gedeeltelijk arbeidsongeschikte in de WAO kon daarnaast ook een WW-uitkering ontvangen; in de WIA zijn deze uitkeringen in één loongerelateerde WGA-uitkering. De loongerelateerde WGA-uitkering is even hoog als de WAO- en WW-uitkering samen. Volledig en duurzaam arbeidsongeschikten krijgen een IVA-uitkering. Het element duurzaam is nieuw. De IVA-uitkering bedraagt 70% van het dagloon (en kent niet zoals de WAO een verschil in dagloon en vervolgdagloon). Indien al in een vroeg stadium duidelijk wordt dat er sprake is van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid, kan een IVA-uitkering ook eerder dan na twee jaar ziekte worden toegekend. Als het gezinsinkomen onder het sociaal minimum komt, is een toeslag op grond van de Toeslagenwet mogelijk en hoeft geen beroep meer te worden gedaan op de IAOW. De ondergrens om in aanmerking te komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering is verhoogd van 15% arbeidsongeschiktheid naar 35%. Onder de WAO kreeg de categorie werknemers met een arbeidsongeschiktheidspercentage vanaf 15% een uitkering ter grootte van 70% x arbeidsongeschiktheidspercentage x dagloon. Bij de WAO was, net zoals nu bij de WIA sprake van arbeidsongeschiktheidsstaffels. Voor de categorie 0 tot 35% arbeidsongeschiktheid kwam dat neer op 15%-25% en 25%- 35%. De WIA kent voor de categorie 0%-35% arbeidsongeschiktheid geen wettelijke uitkering. De reïntegratievoorzieningen, die voorheen waren opgenomen in de Wet REA, zijn nu opgenomen in de WIA. Bovendien zijn deze voorzieningen uitgebreid. Het claimbeoordelingsproces in de WIA is strakker opgezet en gemonitord. De regels die de mate van arbeidsongeschiktheid bepalen en die zijn opgenomen in het Schattingsbesluit Arbeidsongeschiktheidswetten, zijn verscherpt (deze gelden overigens ook voor WAO ers onder de 50 jaar en voor de WAO-instroom vanaf oktober 2004).

5 Gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsongeschikt de WGA-uitkering Inleiding Gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsongeschikt: de WGA-uitkering Vanaf 2006 geldt er een nieuwe uitkering voor mensen die gedeeltelijk of tijdelijk volledig arbeidsongeschikt zijn: de WGA-uitkering. WGA staat voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Uw werknemer komt voor de uitkering in aanmerking als hij/zij gedeeltelijk arbeidsongeschikt óf tijdelijk volledig arbeidsongeschikt is. Gedeeltelijk arbeidsongeschikt wil zeggen dat uw werknemer door ziekte of handicap nog wel in staat is om meer dan 20% van zijn/haar oude loon te verdienen, maar niet meer dan 65%. Anders gezegd: uw werknemer is 35% of meer arbeidsongeschikt, maar minder dan 80%. Met tijdelijk volledig arbeidsongeschikt wordt bedoeld dat uw werknemer op dit moment maximaal 20% van uw oude loon kan verdienen (het loonverlies van uw werknemer bedraagt dus minstens 80%), maar dat er nog kans op verbetering is. Uw werknemer is dan niet blijvend volledig arbeidsongeschikt, er is nog herstel mogelijk. Anders gezegd: 80% tot 100% arbeidsongeschikten die niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn, vallen onder de WGA. Als na verloop van tijd blijkt dat herstel toch niet mogelijk is, of de situatie van uw werknemer verslechtert, dan kan uw werknemer meteen over naar de uitkering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (de IVA-uitkering). De WGA kent drie soorten uitkering: Als uw werknemer voldoende weken gewerkt heeft voordat hij/zij ziek werd, krijgt uw werknemer recht op een uitkering van 70% van zijn/haar oude loon. Dit heet de loongerelateerde WGA-uitkering. De duur hiervan is afhankelijk van de leeftijd van uw werknemer en ligt tussen de zes maanden en vijf jaar. (Vanaf 2008 wordt de duur afhankelijk van het arbeidsverleden.) Na afloop van de loongerelateerde uitkering krijgt uw werknemer: een WGA-loonaanvullingsuitkering als uw werknemer naast zijn/haar uitkering genoeg werkt; of een WGA-vervolguitkering als uw werknemer niet genoeg of helemaal niet werkt. Heeft uw werknemer geen recht op een loongerelateerde WGA-uitkering, omdat hij/zij niet aan de wekeneis voldoet, dan krijgt uw werknemer meteen recht op een WGA-loonaanvullingsuitkering of een WGA-vervolguitkering. Hoe wordt vastgesteld of uw werknemer recht heeft op een WGA-uitkering? Het recht op een WGA-uitkering wordt met een keuring door het UWV vastgesteld. Eerst onderzoekt de verzekeringsarts of uw werknemer nog mogelijkheden heeft om te werken. Als dat het geval is, geeft hij aan welke beperkingen uw werknemer heeft en wat uw werknemer lichamelijk en geestelijk nog wel kan. Vervolgens onderzoekt de arbeidsdeskundige wat voor werk uw werknemer nog kan doen en wat uw werknemer met dat werk kan verdienen. Het loon dat uw werknemer nog kan verdienen is zijn/haar resterende verdiencapaciteit. Dit loon wordt afgezet tegen het loon dat uw werknemer

6 verdiende voordat hij/zij ziek werd. Het oude loon van uw werknemer wordt het maatmanloon genoemd. Is het resterende verdiencapaciteit (het nieuwe loon) van uw werknemer minstens 35% lager dan zijn/haar maatmanloon (het oude loon van de werknemer), dan is uw werknemer arbeidsongeschikt. In een formule ziet dat er zo uit: (maatmanloon restverdiencapaciteit) : maatmanloon x 100 = arbeidsongeschiktheidspercentage Voorbeeld Uw werknemer is werkzaam als trainster en verdient daarmee 15,- bruto per uur. Na een auto-ongeval is ze arbeidsongeschikt. Na twee jaar wordt ze gekeurd voor de WIA. Haar oude werk kan uw werknemer niet meer doen, maar ze kan nog wel administratieve werkzaamheden verrichten. Daarmee kan ze nog 9,- bruto per uur verdienen. Uw werknemers is dan voor 40% arbeidsongeschikt: (15-9) : 15 x 100 = 40% en heeft recht op een WGA-uitkering. Indien uw werknemer arbeidsongeschikt is bevonden, wordt hij/zij ingedeeld in één van de arbeidsongeschiktheidsklassen uit tabel 1 met bijbehorend uitkeringspercentage. Tabel 1 Arbeidsongeschiktheidspercentage 0 35 % % % % % 80 % of meer Uitkeringspercentage 0 % 28 % 35 % 42 % 50,75 % 70 % De volgende onderdelen komen aan bod: Loongerelateerde WGA-uitkering WGA-loonaanvullingsuitkering WGA-vervolguitkering Meer arbeidsongeschikt Minder arbeidsongeschikt Aanvulling Einde WGA-uitkering Herleven WGA-uitkering

7 Loongerelateerde WGA-uitkering Wanneer heeft uw werknemer recht op een loongerelateerde WGA-uitkering? Om recht te hebben op een loongerelateerde WGA-uitkering moet uw werknemer voor zijn/haar eerste ziektedag voldoende weken hebben gewerkt. Dit heet de referte-eis. Deze referte eis is met ingang van 1 april 2006 aangescherpt. Vóór 1 april lag de zogeheten wekeneis nog op 26 weken van de laatste 39 weken, met ingang van 1 april krijgt uw werknemer een loongerelateerde WGA-uitkering als hij/zij: in de periode van 36 weken voorafgaand aan zijn/haar eerste ziektedag in minimaal 26 weken als werknemer heeft gewerkt. Een week telt al mee als uw werknemer op één dag in die week heeft gewerkt. Sommige niet gewerkte weken gelden toch als gewerkte weken, bijvoorbeeld de weken waarin uw werknemer betaald op vakantie is geweest; óf voor zijn/haar eerste ziektedag recht heeft op een WW-uitkering (voor de WWuitkering moest uw werknemer immers al aan de referte-eis voldoen). Heeft uw werknemer in de periode van 36 weken een aantal weken helemaal niet (als werknemer) gewerkt, dan is soms verlenging mogelijk. De periode van 36 weken wordt verlengd met het aantal hele weken waarin uw werknemer: door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet heeft gewerkt; niet-verzekerde arbeid heeft verricht (bijvoorbeeld als startende ondernemer); volledig onbetaald verlof heeft opgenomen (tot een maximum van 78 weken); een bevallings- of adoptie-uitkering op grond van de Wet Arbeid en Zorg heeft ontvangen; een reïntegratie-uitkering heeft ontvangen. Overigens geldt voor sommige werknemers, zoals seizoensarbeiders, musici, artiesten en filmmedewerkers, een soepelere eis. Voor het recht op een loongerelateerde uitkering hoeven zij minder weken gewerkt te hebben. Hoe hoog is de loongerelateerde WGA-uitkering? De loongerelateerde WGA-uitkering is gebaseerd op het laatstverdiende loon van uw werknemer. Uw werknemer krijgt 70% van het maandloon voor de WGA na aftrek van de inkomsten die uw gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer met werken verdient. In een formule ziet dat er zo uit: (maandloon inkomen) x 70% = loongerelateerde WGA-uitkering De berekening komt erop neer dat, als uw werknemer voor zijn resterende verdiencapaciteit geen werk kan vinden, de WW-uitkering in de loongerelateerde WGAuitkering is begrepen. Anders gezegd: als uw werknemer werkt, wordt 70% van zijn/haar verdiende inkomsten van zijn/haar uitkering afgetrokken. Uw werknemer mag dus 30% van zijn/haar inkomsten houden. Iedere keer dat het maandinkomen van uw werknemer verandert, wordt de berekening opnieuw gemaakt. Als uw werknemer voor zijn resterende verdiencapaciteit geen werk kan vinden, is de WW-uitkering in de loongerelateerde WGA-uitkering begrepen. Het deel van de loongerelateerde WGAuitkering, dat gebaseerd is op arbeidsongeschiktheid, is ten hoogste gelijk aan:

8 maandloon (gemaximeerd) x uitkeringspercentage (zie tabel 1) Als de loongerelateerde WGA-uitkering hoger is dan het bedrag volgens deze formule, bevat deze dus een stuk werkloosheidsuitkering. Dat is het geval als minder dan 100% van de resterende verdiencapaciteit wordt benut. Maandloon voor de WGA Bij de berekening van de WGA-uitkering van uw werknemer komt het begrip 'maandloon' om de hoek kijken. Met maandloon wordt bedoeld het loon dat uw werknemer verdiende voordat hij/zij ziek werd, oftewel het oude loon van uw werknemer. De hoogte van zijn/haar loongerelateerde WGA-uitkering en de loonaanvulling is onder andere gebaseerd op het maandloon van uw werknemer. Het maandloon van uw werknemer voor de WGA is grofweg zijn/haar jaarloon gedeeld door 12. Bij de berekening van het jaarloon van uw werknemer tellen alle vaste loononderdelen mee. Dus ook de vakantietoeslag, eventuele eindejaarsuitkering en eventuele 13e maand die uw werknemer in dat jaar heeft opgebouwd. Verder ook vergoedingen voor overwerk. Spaarloon en pensioenpremie tellen niet mee, stortingen in de levensloopregeling wel. Let op: indien uw werknemer recht heeft op een loongerelateerde WGA-uitkering, krijgt hij/zij een loongerelateerde WGA-uitkering van 70% van het feitelijke inkomensverlies ten opzichte van het gemaximeerde maandloon. Het maandloon heeft in 2006 een maximum van bruto (dit komt overeen met 168 per dag). U krijgt met dit maximum te maken als u per jaar meer dan verdient. Over het inkomen boven dit maximum krijgt u geen wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het dagloon kan op 1 januari en 1 juli van elk jaar geïndexeerd worden. Rekenvoorbeelden loongerelateerde WGA-uitkering Voorbeeld 1 Uw werknemer is coördinator sportsectie en heeft recht op een loongerelateerde WGAuitkering. Zijn maandloon voor de WGA is vastgesteld op bruto per maand. Zijn restcapaciteit bedraagt bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 40%: per maand. Ervan uitgaande dat uw werknemer 100% van zijn restcapaciteit verdient, bedraagt zijn WGA-uitkering ( ) x 70% = 700 per maand. Het totaal aan inkomsten en uitkering bedraagt dan = Heeft uw coördinator sportsectie wisselende inkomsten, dan is het maandbedrag telkens anders. Heeft hij helemaal geen inkomsten, dan krijgt hij 70% van = Voorbeeld 2 Uw werknemer heeft een maandloon van bruto per maand. Met andere woorden, hij verdient meer dan het maximum maandloon van Zijn restcapaciteit bedraagt bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 40% precies: per maand. Ervan uitgaande dat uw werknemer 100% van zijn restcapaciteit verdient, bedraagt zijn WGAuitkering (gemaximeerd maandloon inkomen) x 70% = ( ) x 70% = 0. Rekenkundig zou het zelfs betekenen dat er een negatieve uitkering uit de formule zou komen, in het geval de werknemer een hoger salaris zou hebben dan bruto per maand. Dit zou strikt genomen betekenen dat uw werknemer zelf geld zou moeten betalen. Dit is echter niet mogelijk, uw werknemer ontvangt in deze situatie geen uitkering.

9 Tabel 2: Rekenvoorbeelden loongerelateerde WGA-uitkering Maximum loon WIA per jaar: Minimumloon per jaar: 1.272,60 Arbeidsongeschiktheid: 40% (uitkeringspercentage conform tabel 1 is 28%) Oude loon: Restcapaciteit: Arbeidsongeschiktheidsdeel in uitkering: 28% x oude loon = 700 Uitkering bij werk voor 0% restcapaciteit: 70% x ( ) = WW-deel in uitkering: Totaal inkomsten en uitkering: = Uitkering bij werk voor 50% restcapaciteit: 70% x ( ) = WW-deel in uitkering: 525 Totaal inkomsten en uitkering: = Uitkering bij werk voor 100% restcapaciteit: 70% x ( ) = 700 Geen WW-deel in uitkering Totaal inkomsten en uitkering: = Oude loon: Restcapaciteit: Arbeidsongeschiktheidsdeel in uitkering: 28% x maximum loon WIA = 1.023,12 Uitkering bij werk voor 0% restcapaciteit: 70% x ( ) = 2557,80 WW-deel in uitkering: 1.534,68 Totaal inkomsten en uitkering: ,68 = 1.534,68 Uitkering bij werk voor 50% restcapaciteit: 70% x ( ) = 1.278,90 WW-deel in uitkering: 255,78 Totaal inkomsten en uitkering: ,90 = 3.105,90 Uitkering bij werk voor 100% restcapaciteit: 70% x ( ) = 0,- Totaal inkomen en uitkering: ,- = (Onder oude WAO was de uitkering 1.023,12) Verschil oude WAO en nieuwe WIA bij gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid onder het maximum maandloon: de loongerelateerde periode Om een duidelijker beeld te krijgen wat de WIA in de loongerelateerde periode nu precies inhoudt, zal er aan de hand van een rekenvoorbeeld over (de fictieve) de heer Brink een vergelijk worden gemaakt tussen de oude WAO en de nieuwe WIA. In de WAO-situatie kreeg een gedeeltelijk arbeidsongeschikte een WAO-uitkering van 70% van het oude maandloon vermenigvuldigd met het percentage arbeidsongeschiktheid. Rekenvoorbeeld WAO De heer Brink is bij u in dienst als medewerker opleidingen en verdient een maandloon van Bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 50% had de heer Brink recht op een WAO-uitkering van (70% x 50% x 2.500)= 875. Voor de resterende 50% was de heer Brink arbeidsgeschikt en zou hij in principe nog kunnen verdienen. In de praktijk kon dat natuurlijk ook minder zijn of zelfs helemaal niets. In díe situaties was in aanvulling op de WAO-uitkering en eventueel een stukje inkomen sprake van een (mogelijke, tijdelijke) WW-uitkering. Als de heer Brink helemaal niet aan de slag komt, zou hij onder de oude wetgeving, náást zijn WAO-uitkering van 875, gedurende de WW-periode een WW-uitkering krijgen van (70% van =) 875, dus in totaal Onder de nieuwe WGA verandert er voor de eerste periode (de loongerelateerde WGAuitkering) ten opzichte van de oude WAO weinig. De uitkering is 70% van het verschil tussen het (oude) maandloon en het eventueel met de restcapaciteit verdiende inkomen.

10 Rekenvoorbeeld WGA Onder de WGA krijgt de heer Brink gedurende de loongerelateerde periode: (maandloon inkomen) x 70%. Dit is ( ) x 70% = en is dus hetzelfde bedrag. Het blijkt dus dat deze loongerelateerde uitkering precies de optelsom is van wat in de oude situatie in totaal aan gedeeltelijke WAO-uitkering plus WW-uitkering werd gegeven. Feitelijk gaat, doordat de nieuwe WIA wetgeving geen WAO-hiaat kent, de inkomenssituatie tijdens de loongerelateerde periode er zelfs op vooruit. Hoe lang duurt de loongerelateerde WGA-uitkering? De duur van de loongerelateerde WGA-uitkering hangt af van de leeftijd van uw werknemer op de datum dat de uitkering ingaat. In de onderstaande tabel vindt u de duur van de uitkering die bij de leeftijd van uw werknemer hoort: Tabel 3 Leeftijd op ingangsdatum Jonger dan 23 jaar 23 t/m 27 jaar 28 t/m 32 jaar 33 t/m 37 jaar 38 t/m 42 jaar 43 t/m 47 jaar 48 t/m 52 jaar 53 t/m 57 jaar 58 jaar of ouder Duur uitkering 6 maanden 9 maanden 1 jaar 1½ jaar 2 jaar 2½ jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar Voorbeeld Uw werknemer is op de datum dat zijn/haar WGA-uitkering ingaat 40 jaar. Uw werknemer heeft dus 2 jaar lang recht op een loongerelateerde uitkering. Er zijn twee uitzonderingen op de duur die in de tabel staat: Heeft uw werknemer direct voorafgaand aan zijn/haar WGA-uitkering een IVAuitkering (voor volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid)? Dan wordt de duur van die uitkering afgetrokken van de duur van de WGA-uitkering. Maar uw werknemer houdt in elk geval een jaar lang recht op een WGA-uitkering. Ontving uw werknemer voordat hij/zij ziek werd een loongerelateerde WW-uitkering, dan wordt de duur hiervan afgetrokken van de duur van de WGA-uitkering. Het kan zijn dat uw werknemer hierdoor helemaal geen recht meer heeft op een loongerelateerde WGA-uitkering. NB: De duur van de loongerelateerde WGA-uitkering is tot 1 januari 2008 leeftijdsafhankelijk, vanaf 2008 wordt de duur van de uitkering gekoppeld aan uw arbeidsverleden.

11 WGA-loonaanvullingsuitkering Wanneer heeft uw werknemer recht op een WGA-loonaanvullingsuitkering? Na afloop van de loongerelateerde WGA-uitkering (of direct als uw werknemer geen recht heeft op een loongerelateerde WGA-uitkering omdat uw werknemer niet genoeg weken heeft gewerkt) krijgt uw werknemer recht op een WGA-loonaanvullingsuitkering of een WGA-vervolguitkering. Uw werknemer heeft recht op de WGA-loonaanvullingsuitkering als hij/zij: gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en daarnaast voldoende inkomsten uit werk heeft. Uw werknemer heeft voldoende inkomsten als hij/zij ten minste 50% verdient van het bedrag dat hij/zij volgens het UWV nog kan verdienen. Anders gezegd: uw werknemer benut 50% tot 100% van zijn/haar resterende verdiencapaciteit; (tijdelijk) volledig arbeidsongeschikt is. Er geldt geen inkomenseis. Het maakt dus niet uit of en hoeveel uw werknemer werkt: hij/zij heeft altijd recht op een loonaanvulling. Verdient uw werknemer als gedeeltelijk arbeidsongeschikte minder dan 50% van zijn/haar resterende verdiencapaciteit, dan heeft hij/zij recht op een WGAvervolguitkering. Wisselen de verdiensten van uw werknemer, dan kan hij/zij heen en weer gaan tussen de WGA-loonaanvullingsuitkering en de WGA-vervolguitkering. Verandert de verdiencapaciteit van uw werknemer en is hij/zij daardoor meer of minder arbeidsongeschikt, dan kan dat gevolgen hebben voor zijn/haar uitkering. Hoe hoog is de WGA-loonaanvullingsuitkering? De hoogte van de WGA-loonaanvullingsuitkering is afhankelijk van de inkomsten van uw werknemer, maar de berekeningswijze kan verschillen. Allereerst is het van belang of uw werknemer volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid maakt het vervolgens uit of uw werknemer minstens het bedrag van uw resterende verdiencapaciteit verdient (dat is wat uw werknemer volgens het UWV nog kunt verdienen), of minder. De berekening van de WGA-loonaanvullingsuitkering is dus afhankelijk van de situatie van uw werknemer: Uw werknemer is (tijdelijk) volledig arbeidsongeschikt, of is gedeeltelijk arbeidsongeschikt waarbij hij/zij minimaal het bedrag van zijn/haar resterende verdiencapaciteit verdient: de loonaanvulling bedraagt 70% van zijn/haar maandloon voor de WGA na aftrek van zijn/haar inkomsten. Dit is net zoveel als de loongerelateerde WGA-uitkering. In een formule ziet het er zo uit: (maandloon inkomen) x 70% = WGA-loonaanvullingsuitkering De inkomsten van uw werknemer zijn van direct belang voor de hoogte van de uitkering; 70% wordt op de uitkering van uw werknemer gekort, 30% mag hij/zij houden. Voorbeeld Uw werknemer is coördinator communicatie en sponsoring en is gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Zijn maandloon voor de WGA is vastgesteld op bruto per maand. Hij kan volgens het UWV nog bruto per maand verdienen. Uw

12 werknemer weet binnen de sportsector een baan te vinden waarmee hij dit bedrag verdient. De WGA-loonaanvullingsuitkering bedraagt ( ) x 70% = 700 per maand. Het totaal aan inkomsten en uitkering bedraagt = Van elke euro die uw werknemer vervolgens meer gaat verdienen, mag hij 30 cent houden. (Maar als hij langere tijd meer dan zijn resterende verdiencapaciteit verdient, kan er wel een herbeoordeling volgen.) Uw werknemer is gedeeltelijk arbeidsongeschikt en verdient tussen de 50% en 100% van zijn/haar volledig resterende verdiencapaciteit. De loonaanvulling is 70% van zijn/haar maandloon (gemaximeerd) voor de WGA na aftrek van zijn/haar verdiencapaciteit. In een formule ziet dit er zo uit: (maandloon verdiencapaciteit) x 70% = WGA-loonaanvullingsuitkering Het daadwerkelijke inkomen van uw werknemer heeft geen invloed de hoogte van zijn/haar uitkering. Voorbeeld Uw werknemer is afdelingssecretaresse en is gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Haar maandloon voor de WGA is vastgesteld op bruto per maand. Zij kan volgens het UWV nog bruto per maand verdienen. Uw werknemer weet een deeltijdbaan te vinden waarmee zij 800 per maand verdient. Zij benut dus niet haar hele verdiencapaciteit. De loonaanvullingsuitkering bedraagt ( ) x 70% = 560 per maand. Het totaal aan inkomsten en uitkering bedraagt = per maand. Gaat uw werknemer 100 meer verdienen, dan heeft dat geen invloed op haar uitkering. Zij mag die 100 helemaal houden. Voor zowel de WGA-loonaanvullingsuitkering als de WGA-vervolguitkering geldt dat ze bovenop het met werken verdiende inkomen komen. Dat is ook logisch: beide hebben betrekking op het arbeidsongeschiktheidspercentage en staan in die zin los van wat er in het arbeidsgeschikte segment gebeurt. In de WGA-loonaanvullingsuitkering is géén werkloosheidsuitkering meer opgenomen. Het is dus belangrijk om 50% of meer van de resterende verdiencapaciteit te benutten. De WGA-loonaanvullingsuitkering is in beginsel niet lager dan de WGAvervolguitkering (bodem), maar gemaximeerd op 70% van het feitelijke inkomensverlies ten opzichte van het gemaximeerde maandloon. Een gedeeltelijk arbeidsongeschikte die meer verdient dan per maand krijgt helemaal geen WGAuitkering, terwijl voor iemand die minder dan 50% van de resterende verdiencapaciteit benut er altijd een uitkering is. Wijzigt de resterende verdiencapaciteit van uw werknemer (bijvoorbeeld doordat hij/zij verder herstelt of een diploma behaalt waardoor hij/zij meer kan gaan verdienen), dan heeft dat gevolgen voor de berekening van de loonaanvulling. Die berekening wordt echter pas twee maanden later aangepast. Gaat uw werknemer van volledige arbeidsongeschiktheid naar gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, dan heeft uw werknemer twee jaar de tijd om zich aan die situatie aan te passen. In die twee jaar geldt geen inkomenseis en worden alleen zijn/haar daadwerkelijke inkomsten in mindering gebracht op zijn/haar maandloon. Van het overblijvende bedrag krijgt uw werknemer 70%. Verschil oude WAO en nieuwe WIA bij gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid na de loongerelateerde periode: de loonaanvulling

13 In de WAO-situatie valt de WW-uitkering weg en resteert alleen de gedeeltelijke WAOuitkering (plus natuurlijk het inkomen dat met werken wordt verdiend). Onder de WGA gebeurt feitelijk precies hetzelfde, tenminste zolang minimaal de helft van de resterende verdiencapaciteit wordt benut. In plaats van de loongerelateerde uitkering komt er een loonaanvulling die in omvang gelijk is aan de oude gedeeltelijke WAO-uitkering: 70% van het verschil tussen het (oude) maandloon en de verdiencapaciteit. Rekenvoorbeeld WAO Stel dat de (in hoofdstuk Loongerelateerde WGA-uitkering ) eerder genoemde 50%- arbeidsongeschikte heer Brink met een inkomen van zijn restcapaciteit voor de helft benut. Onder de oude WAO kreeg de heer Brink gedurende de WW-periode in totaal een inkomen van 1.937,50. Dit bedrag bestaat uit: WAO 875, werken (50% x 50% x =) 625 en WW-uitkering (70% x 625 =) 437,50. Na de WW-periode vervalt de WW-uitkering en resteert 875 aan WAO en 625 aan verdiend loon. Dat is in totaal (= 60% van het oude maandloon). Rekenvoorbeeld WGA Onder de WGA verdiende de heer Brink tijdens de loongerelateerde periode met werken nog steeds (50% x 50% x =) 625. Daarnaast ontvangt hij een loongerelateerde uitkering van 70% x ( ) = 1.312,50. In totaal is dat weer 1.937,50. In deze situatie, als we geen rekening houden met het WAO-hiaat, is er dus geen verschil in inkomenspositie tussen de oude WAO en de nieuwe WGA. In de WGA ontvangt de heer Brink na de loongerelateerde periode een loonaanvulling. Hij voldoet immers aan het criterium dat minimaal de helft van de restcapaciteit moet worden benut. De loonaanvulling is in omvang gelijk aan de oude gedeeltelijke WAOuitkering 70% x (maandloon verdiencapaciteit) = 70% x ( ). Dat is dus ook 875. Met werken verdient hij 625 en in totaal is zijn inkomen ( =) Dat is gelijk aan hetgeen uw werknemer onder de WAO verdiende. Hoe lang duurt de WGA-loonaanvullingsuitkering? Uw werknemer heeft recht op een WGA-loonaanvullingsuitkering zolang hij/zij minimaal 50% van zijn/haar resterende verdiencapaciteit benut. Dit wordt in principe per maand beoordeeld. Zolang het inkomen van uw werknemer hetzelfde is, wijzigt er niets in de uitkering. Maar heeft uw werknemer wisselende inkomsten en verdient uw werknemer dan weer meer en dan weer minder dan 50%, dan gaat uw werknemer heen en weer tussen de WGA-loonaanvullingsuitkering en de WGA-vervolguitkering. De WGA-loonaanvullingsuitkering en WGA-vervolguitkering kunnen tot de 65e jaar van uw werknemer doorlopen. De WGA-loonaanvullingsuitkering eindigt als: uw werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is (de verdiencapaciteit van uw werknemer is dan meer dan 65% van zijn/haar oude loon). Het UWV stelt dit vast na een herbeoordeling. Uw werknemer krijgt twee maanden de tijd om zich hierop in te stellen, of een jaar als uw werknemer door zijn/haar feitelijke inkomsten minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard; uw werknemer blijvend volledig arbeidsongeschikt wordt. Uw werknemer krijgt dan recht op een IVA-uitkering; er een andere uitsluitingsgrond van toepassing is.

14 WGA-vervolguitkering Wanneer heeft uw werknemer recht op een WGA-vervolguitkering? Na afloop van de loongerelateerde WGA-uitkering (of direct als uw werknemer geen recht heeft op een loongerelateerde uitkering omdat uw werknemer niet genoeg weken heeft gewerkt) krijgt uw werknemer recht op een WGA-loonaanvullingsuitkering óf een WGA-vervolguitkering. Uw werknemer heeft recht op de WGA-vervolguitkering als hij/zij gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en daarnaast geen of onvoldoende inkomsten uit werk heeft. Onvoldoende wil zeggen dat uw werknemer minder dan 50% verdient van het bedrag dat hij/zij volgens het UWV nog kan verdienen. Anders gezegd: uw werknemer verdient minder dan 50% van zijn/haar resterende verdiencapaciteit. Uw werknemer voldoet dan niet aan de inkomenseis voor de (hogere) WGA-loonaanvullingsuitkering en krijgt een lagere uitkering: de WGA-vervolguitkering. Voorbeeld Uw werknemer is gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Hij kan volgens het UWV nog bruto per maand verdienen. Hij verdient echter maar 400. Dit is minder dan de helft van zijn resterende verdiencapaciteit, dus hij krijgt een WGA-vervolguitkering. Verdient uw werknemer als gedeeltelijk arbeidsongeschikte 50% of meer van zijn/haar resterende verdiencapaciteit, dan hebt hij/zij recht op een WGA-loonaanvullingsuitkering. Wisselen de verdiensten van uw werknemer, dan kunt hij/zij heen en weer gaan tussen de loonaanvulling en de vervolguitkering. Verandert de verdiencapaciteit van uw werknemer en is hij/zij daardoor meer of minder arbeidsongeschikt, dan kan dat gevolgen hebben voor zijn/haar uitkering. Hoe hoog is de WGA-vervolguitkering? De WGA-vervolguitkering is gebaseerd op het wettelijk minimumloon. Uw werknemer krijgt hier een percentage van. Het percentage hangt af van zijn/haar mate van arbeidsongeschiktheid. In formulevorm ziet dat er als volgt uit: Uitkeringspercentage x wettelijk minimumloon = WGA-vervolguitkering In de onderstaande tabel kunt u zien hoeveel uw werknemer krijgt. Tabel 4 Arbeidsongeschiktheidspercentage 0 35 % % % % % 80 % of meer Uitkeringspercentage van minimumloon ( 1.272,60) 0 % 28 % 35 % 42 % 50,75 % 70 % WGA-vervolguitkering op maandbasis 0 356,33 445,41 534,49 645,84 890,82 NB: Verdiende uw werknemer per maand minder dan het minimumloon, dan wordt de WGA-vervolguitkering op zijn/haar feitelijke loon gebaseerd.

15 We zien dat er sprake is van een aanzienlijke inkomensachteruitgang wanneer uw werknemer van en WGA-loonaanvullingsuitkering naar een WGA-vervolguitkering gaat. De loonaanvulling, gebaseerd op het oude maandloon, wordt namelijk vervangen door de vervolguitkering die is gebaseerd op het wettelijk minimumloon. Dit staat bekend als het zogenaamde WGA-hiaat. In woorden zou je het WGA-hiaat als volgt kunnen omschrijven: Het WGA-hiaat is de inkomensachteruitgang die een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer tijdens de vervolgfase ondervindt als hij van een benutting van zijn restcapaciteit van 50%, daar nét onder zakt. Rekenvoorbeelden WGA-loonaanvulling en WGA-vervolguitkering Tabel 4: Rekenvoorbeelden WGA-loonaanvulling en WGA-vervolguitkering Maximum loon WIA per jaar: Minimumloon per jaar: 1.272,60 Arbeidsongeschiktheid: 40% (uitkeringspercentage conform tabel 1 is 28%) Oude loon: Restcapaciteit: Uitkering bij werk voor 100% restcapaciteit: 70% x ( ) = 700 Uitkering bij werk voor 50% restcapaciteit: 70% x ( ) = 700 Uitkering hoger dan bodemuitkering Uitkering bij werk voor minder dan 50% restcapaciteit: Bodemuitkering: 28% x 1.272,60 = 356,33 WGA-hiaat: ,33 = 343,67 NB: Als meer dan 50% van de resterende verdiencapaciteit wordt benut, blijft de WGA-uitkering gelijk aan die bij 50% benutting en biedt dus géén prikkel. Het hogere inkomen komt puur door het extra verdiende loon. Oude loon: Restcapaciteit: Uitkering bij werk voor 100% restcapaciteit: 70% x ( ) = 0 Door maximering geen bodemuitkering Onder de WAO zou de uitkering gelijk zijn aan 28% van = 1.023,12. WGA-hiaat: 1.023,12 Uitkering bij werk voor 50% restcapaciteit: 70% ( ) = 0 Bodemuitkering: 28% x 1.272,60 = 356,33 WGA-hiaat: 1.023,12 356,33-666,79 Uitkering bij werk voor minder dat 50% restcapaciteit: Bodemuitkering: 28% x 1.272,60 = 356,33 WGA-hiaat: 1.023,12 356,33 = 666,79 NB: Het WGA-hiaat neemt toe als er meer dan 50% gewerkt wordt. Voor zowel de WGA-loonaanvullingsuitkering als de WGA-vervolguitkering geldt dat ze bovenop het met werken verdiende inkomen komen. Dat is ook logisch: beide hebben betrekking op het arbeidsongeschiktheidspercentage en staan in die zin los van wat er in het arbeidsgeschikte segment gebeurt. Verschil oude WAO en nieuwe WIA bij gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid na de loongerelateerde periode: de vervolgperiode Wanneer na de loongerelateerde periode minder dan de helft van de restcapaciteit wordt benut, vervalt de loonaanvulling. In plaats daarvan komt een vervolguitkering ter hoogte van een percentage van het wettelijk minimumloon. Rekenvoorbeeld WGA-hiaat Stel dat de eerder genoemde heer Brink zijn restcapaciteit iets minder benut en daarmee onder de kritische grens van 50% zakt. Onder de WAO daalde zijn inkomen dan nauwelijks. Onder de WGA is nu echter sprake van een aanzienlijke inkomensachteruitgang. De loonaanvulling, gebaseerd op het oude maandloon, wordt namelijk vervangen door de vervolguitkering die is gebaseerd op het wettelijk minimumloon. Stel dat de heer Brink in plaats van de noodzakelijke 625 slechts 624

16 verdient. Dan krijgt hij als consequentie daarvan niet langer een loonaanvulling van 875, maar een vervolguitkering. Zijn arbeidsongeschiktheidspercentage is 50%, wat betekent dat hij recht heeft op een uitkeringspercentage van 35% van het wettelijk minimumloon: 445,41. Het verschil van ( ,41 =) staat bekend als het zogenaamde WGA-hiaat. Het WGA-hiaat is dus inkomensafhankelijk: voor inkomens in de buurt van het wettelijk minimumloon is er nauwelijks sprake van een WGA-hiaat, bij hogere inkomens neemt het belang van het WGA-hiaat toe. Hoe lang duurt de WGA-vervolguitkering? Zolang uw werknemer minder dan 50% van zijn/haar resterende verdiencapaciteit verdient, krijgt uw werknemer een WGA-vervolguitkering. Dit wordt in principe per maand beoordeeld. Zolang het inkomen van uw werknemer hetzelfde is, wijzigt er niets in de uitkering. Maar heeft uw werknemer wisselende inkomsten en verdient uw werknemer dan weer meer en dan weer minder dan 50%, dan gaat uw werknemer heen en weer tussen de WGA-loonaanvullingsuitkering en de WGA-vervolguitkering. De loonaanvulling en vervolguitkering kunnen tot zijn/haar 65e jaar doorlopen. Wordt uw werknemer (tijdelijk) volledig arbeidsongeschikt, dan vervalt de inkomenseis na twee maanden. Na deze twee maanden krijgt uw werknemer recht op een WGAloonaanvullingsuitkering. De vervolguitkering eindigt verder als: uw werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is (zijn/haar verdiencapaciteit is dan meer dan 65% van zijn/haar oude loon). Het UWV stelt dit vast na een herbeoordeling. Uw werknemer krijgt twee maanden de tijd om zich hierop in te stellen, of een jaar als uw werknemer door zijn/haar feitelijke inkomsten minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard; uw werknemer blijvend volledig arbeidsongeschikt wordt. Uw werknemer krijgt dan recht op een IVA-uitkering; er een andere uitsluitingsgrond van toepassing is.

17 Meer arbeidsongeschikt Wat gebeurt er met de WGA-uitkering van uw werknemer als zijn/haar arbeidsongeschiktheid toeneemt? Toename van de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer (doordat zijn/haar gezondheidssituatie verslechtert) kan gevolgen hebben voor de WGA-uitkering van uw werknemer. De oorzaak van de toename is niet van belang, maar de toename moet meestal wel enige tijd duren. Een korte ziekte bijvoorbeeld een griepje leidt dus niet meteen tot aanpassing van de uitkering. Vuistregel is dat de toename twee kalendermaanden heeft geduurd. Hierop is één uitzondering: wordt uw werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt, dan krijgt uw werknemer meteen recht op een IVA-uitkering. Er is in dit geval geen wachttijd. In andere gevallen hangen de gevolgen af van het soort WGA-uitkering dat uw werknemer ontvangt: Uw werknemer ontvangt een loongerelateerde WGA-uitkering. Toename van de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer heeft meestal nauwelijks gevolgen. De loongerelateerde uitkering loopt gewoon door totdat de duur verstreken is. De hoogte van de uitkering verandert wel als uw werknemer inkomsten had die zijn verminderd of weggevallen. De inkomsten van uw werknemer worden immers voor een deel met de uitkering verrekend. Minder inkomsten betekent een hogere uitkering. Uw werknemer ontvangt een WGA-vervolguitkering. Toename van de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer betekent afname van zijn/haar resterende verdiencapaciteit. De inkomenseis wordt hierdoor lager. Afhankelijk van de inkomsten van uw werknemer krijgt hij/zij na twee maanden recht op een WGAloonaanvullingsuitkering (uw werknemer hoeft nu minder te verdienen om voor een loonaanvulling in aanmerking te komen) of op een hogere WGA-vervolguitkering (het uitkeringspercentage van uw werknemer wordt hoger als zijn/haar arbeidsongeschiktheidsklasse hoger wordt). Is uw werknemer volledig arbeidsongeschikt geworden, dan krijgt hij/zij na twee maanden altijd recht op de WGAloonaanvullingsuitkering. Uw werknemer ontvangt een WGA-loonaanvullingsuitkering. Toename van de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer betekent afname van zijn/haar resterende verdiencapaciteit. De loonaanvulling van uw werknemer kan hierdoor hoger worden. Er is een wachttijd van twee maanden. Het UWV stelt de toename van de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer met een keuring vast. Uw werknemer kan zelf om een keuring vragen als zijn/haar gezondheidssituatie verslechtert.

18 Minder arbeidsongeschikt Wat gebeurt er met de WGA-uitkering van uw werknemer als zijn/haar arbeidsongeschiktheid afneemt? De arbeidsongeschiktheid van uw werknemer kan na verloop van tijd afnemen. Bijvoorbeeld doordat zijn/haar gezondheidssituatie verbetert, of doordat uw werknemer een diploma heeft behaald waardoor uw werknemer meer kan gaan verdienen. Afname van de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer heeft vaak gevolgen voor zijn/haar uitkering. Er zijn verschillende situaties mogelijk: De arbeidsongeschiktheid van uw werknemer daalt tot onder de 35%. Uw werknemer is dan niet langer arbeidsongeschikt voor de WGA. Ontvangt uw werknemer op het moment van afname een loongerelateerde WGAuitkering, dan loopt deze in elk geval door totdat de duur is verstreken. Daarnaast geldt een uitlooptermijn van twee maanden als uw werknemer door een theoretische beoordeling minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard, en van een jaar als uw werknemer door inkomsten uit werk minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard. Loopt de loongerelateerde WGA-uitkering van uw werknemer in die periode af, dan gaat uw werknemer voor de resterende tijd over naar de WGAloonaanvullingsuitkering of de WGA-vervolguitkering. Tijdens de loongerelateerde WGA-uitkering heeft de afname van uw arbeidsongeschiktheid niet direct invloed op de uitkering van uw werknemer. Toename van zijn/haar inkomsten wel: de uitkering van uw werknemer wordt daardoor lager (zijn/haar inkomsten worden immers deels verrekend met de uitkering). Ontvangt uw werknemer op het moment van afname een WGAloonaanvullingsuitkering of WGA-vervolguitkering, dan eindigt deze na twee maanden. Behalve als uw werknemer door zijn/haar feitelijke inkomen (dus niet op grond van een theoretische schatting) minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard. Dan stopt de uitkering pas na een jaar. De arbeidsongeschiktheid van uw werknemer daalt, maar blijft nog minimaal 35%. Uw werknemer houdt dus recht op een WGA-uitkering. Ontvangt uw werknemer op het moment van afname een loongerelateerde WGAuitkering, dan loopt deze door totdat de duur is verstreken. Daarna krijgt uw werknemer recht op een WGA-loonaanvullingsuitkering of WGA-vervolguitkering. De afname van de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer heeft tot die tijd niet direct invloed op zijn/haar uitkering, tenzij zijn/haar inkomsten ook toenemen (die worden immers met de uitkering van uw werknemer verrekend). Ontvangt uw werknemer op het moment van afname een WGAloonaanvullingsuitkering, dan kunnen de gevolgen groot zijn. Afname van de arbeidsongeschiktheid uw werknemer betekent immers toename van zijn/haar resterende verdiencapaciteit en een hogere inkomenseis. Afhankelijk van het inkomen van uw werknemer wordt zijn/haar loonaanvulling dan lager of gaat hij/zij over naar de WGA-vervolguitkering. Er is een overgangstermijn van twee maanden. De overgang naar de WGA-vervolguitkering gebeurt pas na twee jaar als uw werknemer volledig arbeidsongeschikt was. Ontvangt uw werknemer een bodemuitkering, dan wordt deze na twee maanden verlaagd. Ontvangt uw werknemer op het moment van afname een WGA-vervolguitkering, dan kan uw werknemer door de afname van zijn/haar arbeidsongeschiktheid in een lagere klasse terecht komen. De uitkering van uw werknemer wordt dan na twee maanden verlaagd.

19 Komt uw werknemer door de verlaging of beëindiging van zijn/haar uitkering onder het sociaal minimum (ongeveer bijstandsniveau) terecht, dan kan uw werknemer soms een aanvulling uit de Toeslagenwet (TW) krijgen. Dit hangt af van het gezinsinkomen van uw werknemer en de leeftijd van zijn/haar partner. Heeft uw werknemer al een aanvulling, dan kan die hoger worden. Voor de WGA-uitkering die uw werknemer kwijt raakt, kan uw werknemer geen WW-uitkering in de plaats krijgen.

20 Aanvulling De WGA-uitkering van uw werknemer is te laag. Kan hij/zij een aanvulling krijgen? Een WGA-uitkering is soms te laag om van rond te komen. Vooral deeltijdwerkers en kostwinners die het minimumloon of net iets meer verdienden, kunnen met hun uitkering onder het bijstandsniveau terecht komen. Gelukkig is er dan vaak een aanvulling mogelijk. Allereerst kan uw werknemer recht hebben op een toeslag op zijn/haar uitkering uit de Toeslagenwet (TW). De TW vult aan tot het voor uw werknemer geldende sociaal minimum. Voor een alleenstaande is dit een lager bedrag dan voor mensen met een partner. Inkomen van de partner van uw werknemer telt mee voor de TW, maar de TW kent geen vermogenstoets. Dat wil zeggen dat de waarde van de bezittingen van uw werknemer (eigen woning, auto) en de hoogte van zijn/haar spaarrekening niet van belang is. Wie geen recht heeft op een toeslag (omdat hij/zij een partner heeft die na 31 december 1971 is geboren en er geen kinderen onder de 12 jaar zijn), kan recht hebben op aanvullende bijstand. Voor de bijstand is er wel een vermogenstoets. Heeft uw werknemer te veel vermogen, dan zult hij/zij dit eerst 'op moeten eten'. Is uw werknemer alleenstaand, dan kan hij/zij door bepaalde belastingregels een netto-uitkering hebben die onder het sociaal minimum ligt. Uw werknemer krijgt dan automatisch een kopje op de uitkering.

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit)

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) De oude WAO regeling geldt alleen nog voor mensen die op 01-01-2006 een WAO uitkering ontvingen Doel is dat de werkgever en werknemer er

Nadere informatie

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW)

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW) Niet (kunnen) werken Hieronder worden een aantal uitkeringen besproken waar mensen een beroep op kunnen doen wanneer zij buiten hun eigen toedoen niet kunnen werken. Bijvoorbeeld omdat zij hun baan verliezen,

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen en Gemma de Meijer, m.m.v. mr. Sjoerd Visser

De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen en Gemma de Meijer, m.m.v. mr. Sjoerd Visser De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen en Gemma de Meijer, m.m.v. mr. Sjoerd Visser De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) regelt een uitkering voor mensen die op of na 1 januari 2004

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Pagina 1 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de

Nadere informatie

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioen regeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz In de WIA, wat nu? Wagenparkmanagement De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw

Nadere informatie

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 Van WAO naar WIA. Het kabinet wil de WAO per 1 januari 2006 vervangen door de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA benadrukt

Nadere informatie

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering De W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering(wao) is een Nederlandse wet die is bedoeld voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn en niet meer (volledig)

Nadere informatie

Ziek of arbeidsongeschikt?

Ziek of arbeidsongeschikt? Ziek of arbeidsongeschikt? SBZ vult uw uitkering aan. En uw pensioenopbouw wordt voortgezet. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars De arbeidsongeschiktheidswetgeving Op 1 januari 2006 is

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) zorgt ervoor dat werknemers die na de periode van twee

Nadere informatie

Bijlage: Vergelijking WIA en Appa

Bijlage: Vergelijking WIA en Appa Bijlage: Vergelijking WIA en Appa 1. Inleiding In deze notitie wordt een vergelijking gemaakt tussen de sregeling op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA ) en de verlengde uitkering

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid Langdurig ziek/arbeidsongeschikt Jaar 1: werkgever betaalt minimaal 70%. In veel gevallen

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Colofon December 2010, NFU-10.4229, op basis wetgeving per 1-1-10 Deze brochure is een uitgave van NFU, de werkgeversorganisatie van de UMC s. De inhoud

Nadere informatie

Allianz Productinformatie voor de adviseur

Allianz Productinformatie voor de adviseur Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Productinformatie voor de adviseur Wagenparkmanagement Productinformatie voor de adviseur Allianz biedt werkgevers oplossingen voor

Nadere informatie

AIOS, ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

AIOS, ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID AIOS, ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID 2 3 inhoud 1. Inleiding 4 2. Relevante wetgeving en CAO s 5 3. Arbeidsongeschikt als aios: de eerste twee jaar 5 4. Arbeidsongeschikt als aios: na twee jaar 7 5. Voorbeeld

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Inhoudsopgave 1 Verandering van inkomen pagina 4 2 Eerste 104 weken 5 Eerste 52 weken: 100% inkomen 5 Tweede 52 weken: minimaal 70%, meer werken loont 5

Nadere informatie

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheid. Het kan ook jou overkomen. 3 De WIA in het kort

Nadere informatie

(Tijdelijk) Arbeidsongeschikt

(Tijdelijk) Arbeidsongeschikt Pensioenfonds Robeco Investeer ook even in jezelf (Tijdelijk) Arbeidsongeschikt www.pensioenfondsrobeco.nl 25 juni 2017 Inhoudsopgave 3 1 De wettelijke regelingen 4 1.1 Ben je volledig arbeidsongeschikt?

Nadere informatie

Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat

Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat Premies en voorwaarden 2017 WIA Metalektro Exclusief voor de Metalektro Uw organisatie draait op gezonde medewerkers. Maar wat als uw medewerker toch

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen vrieling adviesgroep De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen?

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor mijn pensioen? Inhoud H01 Wanneer ben ik arbeidsongeschikt? pagina 3 H02 Wat moet ik weten als ik arbeidsongeschikt ben? pagina 5 H03 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT Wat betekent WIA voor uw pensioen? 1. U bent arbeidsongeschikt Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt... 2 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen?... 2 2.1 WIA-uitkering

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Inhoudsopgave 1 Verandering van inkomen pagina 4 2 Eerste 104 weken 5 Eerste 52 weken: 100% inkomen 5 Tweede 52 weken: minimaal 70%, meer werken loont 5

Nadere informatie

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Versie 16-08-2011 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de WIA-uitkering hangt niet

Nadere informatie

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Toelichting Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheids verzekeringen voor werknemers Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor werknemers Wordt u ziek en bent u na twee jaar nog

Nadere informatie

Informatiebrochure voor werkgevers en werknemers. januari 2014

Informatiebrochure voor werkgevers en werknemers. januari 2014 xib nte lan Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid van werknemers in de mode-, interieur-, tapijten textielindustrie. Collectieve WGA Hiaatverzekering Uitgebreid (SAVAMITT-Verzekering) Informatiebrochure

Nadere informatie

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet Werknemers 1 ZIEK Recht op doorbetaling van loon: - gedurende maximaal 2 jaar - gedurende looptijd contract - na afloop contract binnen twee jaar overname loonbetaling door UWV (vangnet) tot max. 2 jaar

Nadere informatie

De Ahold Pensioenfonds

De Ahold Pensioenfonds Ik heb wel een goede gezondheid, maar ik word er niet jonger op. Daarom wil ik het goed geregeld hebben. Javier Alvarez Mazariegos, supermarktmanager Albert Heijn, getrouwd, 1 kind De Ahold Pensioenfonds

Nadere informatie

AIOS, ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

AIOS, ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID AIOS, ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Relevante wetgeving en CAO s 3. Arbeidsongeschikt als aios: de eerste twee jaar 4. Arbeidsongeschikt als aios: na twee jaar 5. Voorbeeld

Nadere informatie

H12 Ziektewet en wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

H12 Ziektewet en wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Samenvatting Sociale kaart en sociale zekerheid Sharon. D 22-05-2017 H12 Ziektewet en wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen In dit hoofdstuk gaat het om 2 werknemersverzekeringen namelijk de ZW(ziektewet)

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid WIA - Excedent De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers inkomenszekerheid

Nadere informatie

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid WIA - Excedent De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf, uw

Nadere informatie

Werkgevers AOV. WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid. Inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid via uw cao

Werkgevers AOV. WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid. Inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid via uw cao Werkgevers AOV WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid Inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid via uw cao I N H O U D S O P G A V E Goed geregeld 3 De WIA in het kort 4 Praktijkvoorbeeld 6 Goed geregeld

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten.

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten. Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? 1e jaar ziek 2e jaar ziek WGA uitkering WGA Aanvullend pensioen Met de van Centraal Beheer Achmea zijn grote financiële risico s afgedekt! Kijk op www.iak.nl/postnl

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen vrieling a d v i e s g r o e p De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar

Nadere informatie

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent arbeidsongeschikt Wat betekent WIA voor uw pensioen? Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt 3 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen? 3 2.1 WIA-uitkering van UWV 3 2.2 Wat kunt u doen?

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid SNPS Shell Nederland Pensioenfonds Stichting Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Via de pensioenregeling van Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS) zijn er voorzieningen getroffen voor het geval

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

De WIA Krater WIA. Dank voor uw interesse. Kan Classen Consultancy u van dienst zijn? Neem dan contact op via

De WIA Krater WIA. Dank voor uw interesse. Kan Classen Consultancy u van dienst zijn? Neem dan contact op via De WIA Krater WIA Een ding wat blijft terugkomen in mijn adviespraktijk inzake de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) is de welbekende WIA KRATER en onbekendheid met de materie. Dit boekje zal

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

WIA-Excedentverzekering. Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek

WIA-Excedentverzekering. Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek WIA-Excedentverzekering Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek WIA-Excedentverzekering Als u arbeidsongeschikt wordt, dan wilt u er in inkomen natuurlijk zo min mogelijk op achteruit gaan. Een goede WIA-verzekering

Nadere informatie

WELKOM. Wet WIA 28 oktober 2015 Jos Walraven

WELKOM. Wet WIA 28 oktober 2015 Jos Walraven WELKOM Wet WIA 28 oktober 2015 Jos Walraven Onderwerpen Algemene uitleg WIA Rekenvoorbeelden WGA-uitkering Wat is een maatman? Beschikking WGA-uitkering Productoplossingen Werkgeversrisico s Aandachtspunten

Nadere informatie

Werkgeversverklaring (in te vullen door de werkgever)

Werkgeversverklaring (in te vullen door de werkgever) Werkgeversverklaring (in te vullen door de werkgever) Gegevens werkgever Gegevens werknemer Aard van het dienstverband Verklaring voortzetting dienstverband (indien van toepassing) Naam werkgever: Adres:

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid 2 WIA: financiële zekerheid is mogelijk In de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) staat werken naar vermogen centraal.

Nadere informatie

Een verantwoord krediet

Een verantwoord krediet Een verantwoord krediet Uw gegevens Dhr. Proefpersoon Mevr. Partner Datum 13 januari 2014 Kantoorgegevens TP Finance Postbus 11000 6969XX Alkmaar 0900-3487658 072-4123589 info@fitsolutions.nl Uw situatie

Nadere informatie

Themabijeenkomst WIA. t.b.v. BA en VA. WIA/RSVA/Rijnstreek

Themabijeenkomst WIA. t.b.v. BA en VA. WIA/RSVA/Rijnstreek Themabijeenkomst WIA t.b.v. BA en VA R.M.. Mohanlal, regio-stafva Programma WIA in het kort Art. 29b ZW en WIA RIV-toets toets,, stand van zaken Beoordeling duurzaamheid arbeidsbeperkingen Discussie WIA

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA-Gat verzekering De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA-Gat verzekering De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA-Gat verzekering De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf,

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud De kracht van OHRA 3 Waarom verzekeren bij OHRA? 4 Wettelijke regelingen 5 Het OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

Uw werknemer kan vervolgens weloverwogen besluiten om de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid wel of niet te accepteren.

Uw werknemer kan vervolgens weloverwogen besluiten om de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid wel of niet te accepteren. Beste werkgever, Uw werknemer is met de S&A Adviesgroep in gesprek over zijn/haar lening met betrekking tot de eigen woning. Het is voor uw werknemer belangrijk om te weten wat de gevolgen zijn van overlijden

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Reden. Arbeidsongeschiktheid

Reden. Arbeidsongeschiktheid Formulier Aanvullende Voorzieningen Werkgever Gegevens werkgever Naam werkgever: Adres werkgever: Postcode en woonplaats: Contactpersoon (ingevuld door): Gegevens werknemer Naam werknemer: Adres werknemer:

Nadere informatie

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT De Werkgever PRODUCTINFORMATIE collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT WAT U EERST MOET WETEN Als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt, kan hij niet meer voor zijn inkomen zorgen. Vaak

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke uitkering

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen?

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? 1 Inhoud 1 Wanneer bent u arbeidsongeschikt? 3 2 Wat u moet weten als u arbeidsongeschikt bent 3 3 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen

Nadere informatie

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Inhoudsopgave Onderwerp Brief Uw verzekeringsoverzicht WIA-werknemersverzekering Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Toelichting

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Stichting Shell Pensioenfonds Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Via de pensioenregeling van Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) zijn er voorzieningen getroffen voor het geval u door (gedeeltelijke)

Nadere informatie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Toelichting De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

3-12-2014. Verzuim Zorg Pakket

3-12-2014. Verzuim Zorg Pakket 3-12-2014 Onze kantoren Goes Zierikzee Middelburg Kantoren Spijkenisse Terneuzen Bergen op Zoom Wat kunnen wij? Informeren Analyseren Adviseren Bemiddelen Service/Beheer Volmacht Provinciaal Beurs Leven

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers

Nadere informatie

Beste werkgever, Heeft u nog vragen over dit formulier? Neem dan gerust contact op met: Qua Financiën

Beste werkgever, Heeft u nog vragen over dit formulier? Neem dan gerust contact op met: Qua Financiën Beste werkgever, Uw werknemer is met Qua Financiën in gesprek over zijn/haar lening voor een woning. Het is voor uw werknemer belangrijk om te weten wat de gevolgen zijn van overlijden en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Waarom ontvangt u dit formulier?

Waarom ontvangt u dit formulier? Waarom ontvangt u dit formulier? Inzicht en overzicht in collectieve verzekeringen zijn van belang bij financiële keuzes voor de werknemer Beste werkgever, Uw werknemer is met PlannersDesk te Arnhem in

Nadere informatie

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu Pensioen en arbeidsongeschiktheid Later = Nu Later = Nu Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wat gebeurt er met uw inkomen als u ziek wordt en daardoor (gedeeltelijk) niet meer kunt werken? En hoe zit

Nadere informatie

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Onderwerp Uw verzekeringsoverzicht en UPO 2015 Ons kenmerk NVS/P123456 Datum augustus 2015 Beste heer A, U bent bij NV schade verzekerd van

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden WIA-oplossingen 2013

Praktijkvoorbeelden WIA-oplossingen 2013 Rekenvoorbeelden per WIA-scenario De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is taaie materie, zelfs voor specialisten. Er zijn veel scenario s mogelijk, afhankelijk van het inkomen van de werknemer,

Nadere informatie

WIA-inkomensvoorzieningen Defensie (stand van zaken per januari 2008)

WIA-inkomensvoorzieningen Defensie (stand van zaken per januari 2008) WIA-inkomensvoorzieningen Defensie (stand van zaken per januari 2008) INLEIDING Op 28 november 2006 is een Hoofdlijnenakkoord gesloten tussen werkgevers en werknemers bij Defensie over de bovenwettelijke

Nadere informatie

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer Waar is deze verzekering voor? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke uitkering u kunt krijgen en wat de verzekering

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke

Nadere informatie

Is de WGA-uitkering op of na 1 januari 2007 ingegaan? Dan neemt het UWV na 10 jaar de betaling van de uitkering over van Nij Smellinghe.

Is de WGA-uitkering op of na 1 januari 2007 ingegaan? Dan neemt het UWV na 10 jaar de betaling van de uitkering over van Nij Smellinghe. 2 3 4 8 11 12 15 17 18 20 Nij Smellinghe is eigenrisicodrager voor de WGA (Wet werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). De WGA is onderdeel van de WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).

Nadere informatie

Beter Af InkomensZekerheid

Beter Af InkomensZekerheid Beter Af InkomensZekerheid Verzeker uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wanneer u als medewerker arbeidsongeschikt raakt, dan kan uw inkomen flink dalen. Uw werkgever heeft een collectieve regeling afgesloten

Nadere informatie

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat!

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! OHRA Inkomensgarantieplan Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! De wet- en regelgeving Arbeidsongeschiktheid is iets wat ook ú kan overkomen.

Nadere informatie

De wet Werk en Inkomen naar. Arbeidsvermogen. Deze wet is van kracht geworden. Op 29 december 2005

De wet Werk en Inkomen naar. Arbeidsvermogen. Deze wet is van kracht geworden. Op 29 december 2005 De WIA De wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Deze wet is van kracht geworden Op 29 december 2005 1 De poortwachter De Wet Verbetering Poortwachter 1 is van kracht geworden Op 1april 2002 2 De arbodienst

Nadere informatie

Wat wordt van u verwacht als werknemer?

Wat wordt van u verwacht als werknemer? Zo'n 12.000 mensen krijgen dementie voordat ze 65 jaar zijn. Deze mensen vaak nog aan het werk op het moment dat iemand de diagnose dementie krijgt. Dementie kan veel invloed hebben op het werk. Het ligt

Nadere informatie

Ziek of arbeidsongeschikt

Ziek of arbeidsongeschikt STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Arbeidsongeschikt? SBZ vult uw uitkering aan U bent ziek en u kunt uw werk al langere tijd niet meer doen. Dan wordt u mogelijk geheel of gedeeltelijk

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid vanaf 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WGA-Hiaatverzekering Ruime dekking, eerlijke premie

Arbeidsongeschiktheid vanaf 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WGA-Hiaatverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Arbeidsongeschiktheid vanaf 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WGA-Hiaatverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Premies en voorwaarden 2016 WIA Metalektro Exclusief voor de Metalektro

Nadere informatie

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Minder dan 35% arbeidsongeschikt Minder dan 35% arbeidsongeschikt Kan de werknemer nog arbeid verrichten voor de huidige werkgever? Ja, de werknemer blijft in dienst bij de werkgever Nee, de werknemer wordt herplaatst bij een andere werkgever

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord inzake aanpassing ABP-regelingen aan WIA-wetgeving (definitief vastgesteld in de Pensioenkamer van de ROP op 7 juni 2006)

Hoofdlijnenakkoord inzake aanpassing ABP-regelingen aan WIA-wetgeving (definitief vastgesteld in de Pensioenkamer van de ROP op 7 juni 2006) Hoofdlijnenakkoord inzake aanpassing ABP-regelingen aan WIA-wetgeving (definitief vastgesteld in de Pensioenkamer van de ROP op 7 juni 2006) Partijen De Stichting Verbond Sectorwerkgevers Overheid De Samenwerkende

Nadere informatie

Mijn inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Mijn inkomen bij arbeidsongeschiktheid Mijn inkomen bij Wanneer ontvang ik een uitkering? Arbeidsongeschikt- Uitkering Uitkering heidspercentage UWV NV schade Minder dan 15% Geen uitkering Geen uitkering 15% tot 35% Geen uitkering Uitkering

Nadere informatie

Marz/CvA/U200516003 Lbr. 05/136 CVA/LOGA 05/40

Marz/CvA/U200516003 Lbr. 05/136 CVA/LOGA 05/40 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 onderwerp WIA en wijziging CAR-UWO uw kenmerk ons kenmerk Marz/CvA/U200516003 Lbr. 05/136 CVA/LOGA 05/40 bijlage(n) 2 datum 21

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA bestaat uit twee onderdelen: De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) De regeling

Nadere informatie

De risico s van de WIA

De risico s van de WIA De risico s van de WIA De Wet Werk in Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) is aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer zal de WIA na het zomerreces behandelen. De verwachting is dat ook de Eerste

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs De Stichting Sociaal Fonds Infrastructuur en Milieu Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze

Nadere informatie

VOORBEELD. Geboortenaam Voorletters Man Vrouw

VOORBEELD. Geboortenaam Voorletters Man Vrouw Loyalis N.V. is gevestigd te Heerlen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14053378. Voorbeeldformulier Aanvullende Voorzieningen Werkgever Voor beide

Nadere informatie

Grip op arbeidsongeschiktheid

Grip op arbeidsongeschiktheid Grip op arbeidsongeschiktheid Bespaar op de arbeidsongeschiktheidspremies voor uw bedrijf Verzeker uw medewerkers tegen inkomensterugval Voorkom problemen met het UWV: voldoe aan alle eisen voor re-integratie

Nadere informatie

Waarom ontvang ik dit formulier?

Waarom ontvang ik dit formulier? Pagina 1 van 6 Waarom ontvang ik dit formulier? Beste werkgever, Uw werknemer is met Klikku.NL in gesprek over zijn/haar lening voor een woning. Het is voor uw werknemer belangrijk om te weten wat de gevolgen

Nadere informatie

Bijlagen. Bijlage 1. Schematische weergave van de belangrijkste naoorlogse kostwinnersbepalingen in de sociale verzekeringen

Bijlagen. Bijlage 1. Schematische weergave van de belangrijkste naoorlogse kostwinnersbepalingen in de sociale verzekeringen Bijlagen Bijlage 1 Figuur B 1.1 Schematische weergave van de belangrijkste naoorlogse kostwinnersbepalingen in de sociale verzekeringen Werknemersverzekeringen WW (1952)* WAO (1967) ZW (1930) Kring van

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een werknemersverzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeids- ongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog op

Nadere informatie

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid werkgevershandleiding bij collectief contract Vooraf U hebt een collectief contract voor IPAP bij Loyalis Verzekeringen gesloten. In het contract wordt naar deze

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX]

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Een gegarandeerd inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Inhoud Een goede basis bij

Nadere informatie