Aon Hewitt. WGA en Ziektewet: risico s of kansen? Risk. Reinsurance. Human Resources.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aon Hewitt. WGA en Ziektewet: risico s of kansen? Risk. Reinsurance. Human Resources."

Transcriptie

1 Aon Hewitt WGA en Ziektewet: risico s of kansen? 2015 Risk. Reinsurance. Human Resources.

2 Inhoud WGA en Ziektewet: risico s of kansen? Belang van preventie neemt toe Ontwikkelingen in de publieke en private markt Ziektewetpremie hoger dan uitkeringslast WGA duurt langer dan verwacht Aanbevelingen...15 Contact...15

3 WGA en Ziektewet: risico s of kansen? De overheid trekt zich steeds verder terug uit de sociale zekerheid. Financiële prikkels en verantwoordelijkheid voor zieke medewerkers worden in toenemende mate bij werkgevers neergelegd. Dat betekent voor u dat risico s van verzuim en arbeidsongeschiktheid toenemen. Maar de veranderingen bieden u ook mogelijkheden om de risico s van arbeidsongeschiktheid te beperken. Ieder jaar beschrijft Aon de trends in de markt om u vervolgens aanbevelingen te doen waarmee u de risico s en kosten van verzuim kunt beheersen. Aon Hewitt 3

4 1 Belang van preventie neemt toe Om verzuimrisico s te beheersen, is het allereerst van belang dat u inzicht hebt in de premies die u betaalt. Met de nieuwe Ziektewet, beter bekend als Modernisering Ziektewet of de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetter (BeZeVa), is er een aantal relevante wijzigingen doorgevoerd. Deze hebben gevolgen voor de premie die werkgevers betalen voor Ziektewet- en WGA-uitkeringen van (ex-)medewerkers met een tijdelijk contract. De gevolgen merkt u sinds Wat is er precies veranderd? Modernisering Ziektewet Ontwikkeling voor grote werkgevers in één overzicht. Tot en met 2013 Huidige situatie Ziek, vast contract Ziek, tijdelijk contract WULBZ Loondoorbetaling ZW (vangnet) Sectorpremie Sectorpremie of of eigen eigenrisicodrager risicodrager WGA vast Gedifferentieerde Gedifferentieerde WGA premie of eigen- risicodrager WGA flex (vangnet) Sectorpremie WULBZ Loondoorbetaling ZW (vangnet) Gedifferen- Gedifferentieerde ZW premie of eigenrisicodrager WGA vast tieerde tieerde WGA Gedifferen- premie WGA of premie eigen risicodrager of eigenrisicodrager WGA flex (vangnet) Gedifferentieerde WGA premie WGA vast en flex Gedifferentieerde Gedifferentieerde WGA premie WGA premie of eigen of eigenrisicodrager risico WULBZ: Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht Bij Ziekte WGA: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten ZW: Ziektewet Ziektewet: meer verantwoordelijkheid voor tijdelijke medewerkers Voorheen was de premie die werkgevers betaalden voor Ziektewetuitkeringen van tijdelijke (ex-) medewerkers gebaseerd op de instroom in de Ziektewet in de gehele sector. Werkgevers betaalden de zogenaamde sectorpremie. Vanaf 2014 is deze sectorpremie voor grote werkgevers vervangen door een individueel gedifferentieerde premie. Dat betekent dat de hoogte van de premie die u betaalt voor Ziektewetuitkeringen afhankelijk is van de medewerkers die ziek uit dienst gaan en in de Ziektewet belanden. Het gevolg: uw premie wordt hoger naarmate het verzuim toeneemt. Maar het omgekeerde geldt ook. Het belang van verzuimpreventie en re-integratie neemt daardoor toe. 4 WGA en Ziektewet: risico s of kansen?

5 WGA-flex afhankelijk van instroom Medewerkers die ziek uit dienst gaan ontvangen maximaal 2 jaar een Ziektewetuitkering. Zijn ze dan nog niet (volledig) hersteld, dan zijn er drie mogelijkheden: 1. Ze komen in aanmerking voor een IVA-uitkering. Deze wordt betaald door alle werkgevers in Nederland, via de basispremie. 2. Ze komen in aanmerking voor een WGA-uitkering. Deze wordt gefinancierd door de werkgever, via de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. 3. Ze komen niet in aanmerking voor een uitkering. UWV beoordeelt/ WIA-beschikking 80% of meer duurzaam 35%-80% of % niet duurzaam Minder dan 35% IVA WGA Geen uitkering Net als bij de premie voor de Ziektewet, werd de WGA-uitkering van flexwerkers (de WGA-flex) voorheen gefinancierd vanuit een sectorfonds en basispremie. Ook voor deze lasten geldt per 2014 dat deze worden gefinancierd via de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Hoe minder instroom u heeft in de WGAflex, hoe lager uw premie. Het is tot 2017 niet mogelijk eigenrisicodrager te worden voor de WGA-flex. Eigenrisicodragen voor gehele WGA, ontwikkeling en onzekerheid Als gevolg van de Modernisering Ziektewet zou met ingang van 1 januari 2016 de gedifferentieerde premies voor de WGA (voor vaste medewerkers) en WGA-flex samengevoegd worden tot één nieuwe premie. Vanaf dat moment is het mogelijk om voor de gehele WGA (vast en flex) eigenrisicodrager te worden. U betaalt dan geen premie aan de Belastingdienst, maar bent zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de WGA. Hoewel de datum van 1 januari 2016 vaststaat sinds de invoering van de Modernisering Ziektewet is er begin 2015 onzekerheid ontstaan rondom het tijdstip waarop WGA-vast en WGA-flex worden samengevoegd en u dus voor het volledige WGA-risico eigenrisicodrager kunt worden. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, UWV en het Verbond van Verzekeraars kijken momenteel naar de WGApremiestelling in het publieke bestel. Daarnaast wordt er gekeken naar de mogelijkheid om de verplichte loondoorbetaling bij ziekte terug te brengen van 2 naar 1 jaar, en het maximale WGA-risico van 10 naar 5 jaar. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2015 wordt hierover naar verwachting meer duidelijk. Aon Hewitt 5

6 Op 20 februari 2015 heeft Minister Asscher via een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij voornemens is de samenvoeging van WGA-vast en WGA-flex uit te stellen naar 1 januari De reden hiervoor ligt met name bij de verzekeraars, die hebben aangegeven zich zorgen te maken over het speelveld op de hybride markt. Door uitstel hoopt de Minister deze zorgen weg te nemen. In dat geval dient u vóór 1 oktober 2016 bij de Belastingdienst aan te geven dat u voor het gehele WGA-risico, dus ook voor de WGA-flex, eigenrisicodrager wilt worden. Doet u dat niet, dan gaat u voor het gehele WGA-risico automatisch terug naar het UWV. Om een goed beargumenteerde keuze te maken, adviseert Aon werkgevers ruim vóór deze datum, maar niet later dan 1 juli 2016 te inventariseren wat voor hen de beste optie is. 6 WGA en Ziektewet: risico s of kansen?

7 2 Ontwikkelingen in de publieke en private markt Een van de gevolgen van de modernisering van de Ziektewet en de WGA is dat de kosten en uitvoering van sociale zekerheid steeds meer bij werkgevers liggen. Daarbij staat u voor een belangrijke keuze: laat u de uitvoering van de Ziektewet en WGA aan het UWV over, of neemt u de uitvoering in eigen beheer? Om een goed onderbouwde keuze te maken, is het van belang dat u inzicht hebt in de premieontwikkeling en de trends die daarop van invloed zijn. Steeds meer tijdelijke arbeidsovereenkomsten De afgelopen jaren is er een trend zichtbaar dat werkgevers hun medewerkers steeds vaker een tijdelijke arbeidsovereenkomst aanbieden en minder vaak een vast contract. Tussen 2001 en 2012 daalde het aantal vaste contracten van 76 procent naar 69 procent. Het aantal flexibele arbeidscontracten steeg in dezelfde periode van 12 procent naar 16 procent. Ook het aantal zzp-ers neemt toe. Mensen met een tijdelijk contract ontvangen vaker een uitkering Uit een evaluatie van de financiering van ziekengeld blijkt dat mensen met een tijdelijke arbeidsovereenkomst vaker langdurig arbeidsongeschikt zijn. Van de instroom in de WGA komt meer dan de helft (55%) vanuit een tijdelijk contract. Ontwikkeling omvang en samenstelling flexibele schil (% werkenden) Bron: CBS, Enquête Beroepsbevolking % van WGA-instroom Aon Hewitt 7

8 Instroom in de WGA Bron: Cijfers t/m 2009 rapport WIA-evaluatie. Cijfers 2010, 2011, 2012 en 2013 kwantitatieve informatie bij UWV-jaarverslag en UWV kwantitatieve informatie 2014, eerste 4 maanden versie 0, Ziektewetpremie hoger dan uitkeringslast Met financiële prikkels motiveert de overheid werkgevers te voorkomen dat hun medewerkers langdurig arbeidsongeschikt raken. Dat komt onder meer tot uiting in de premies die werkgevers betalen in het publieke bestel voor de Ziektewet. De kosten van de gedifferentieerde Ziektewetpremie voor werkgevers in het publieke bestel bedragen gemiddeld het dubbele van de netto Ziektewetuitkeringen. Daarbij geldt een onder- en een bovengrens: heeft u geen (ex-)medewerkers die een Ziektewetuitkering ontvangen, dan betaalt u toch een minimumpremie. En heeft u juist heel veel zieke (ex-)medewerkers, dan betaalt u naar verhouding minder. Tussen deze boven- en ondergrens is in het publieke bestel weinig tot geen ruimte voor schadelastbeheersing. Het UWV gaat voor de Ziektewet uit van een gemiddelde duur van een uitkering van vier maanden, deze duur is echter inclusief uitzendkrachten. Rekenvoorbeeld Ziektewet Onderstaande grafiek laat zien dat een werkgever met een premieloonsom van 10 miljoen euro meer premie betaalt dan de daadwerkelijke kosten van de Ziektewetuitkeringen aan zijn (ex-) werknemers. Zelf als geen enkele medewerker een uitkering ontvangt, betaalt deze werkgever toch een minimumpremie van 8.000,- euro. Heeft deze werkgever een schadelast van 5.000,- euro aan uitkeringen, dan betaalt hij die schadelast via de gedifferentieerde premie drie keer aan het UWV. Hierbij wordt geen rekening gehouden met uitvoerings- en re-integratiekosten, het werkelijke verschil tussen eigenrisicodragerschap en het publieke bestel zal dus iets kleiner zijn. Schadelast en premie Ziektewet Schadelast Premie ZW 8 WGA en Ziektewet: risico s of kansen?

9 Eigenrisicodragers hebben meer invloed Kiest u voor een publieke uitvoering van de Ziektewet, dan is het UWV verantwoordelijk voor re-integratie van deze (ex-)medewerkers. Kiest u ervoor de uitvoering in eigen beheer te nemen, dan bent u geen premie meer verschuldigd aan het UWV. In veel gevallen is dat met name voor grote werkgevers voordeliger. Bovendien bent u dan zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van uw medewerkers. Dat betekent dat u meer kunt doen om hen sneller weer aan het werk te krijgen. De uitkeringslasten dalen daardoor op termijn verder. Steeds meer werkgevers zien de voordelen van eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet. Tot en met 2013 waren werkgevers eigenrisicodrager, tegenover publiek verzekerde werkgevers. Per 1 januari 2014 is er een verschuiving in de markt te signaleren. Vanaf die datum stapten ruim 2.600, met name grote, werkgevers over naar een private uitvoering van de Ziektewet. Minder dan 20 werkgevers keerden terug naar een publieke uitvoering. Het aandeel eigenrisicodragers in de loonsom is toegenomen van 24% van de loonsom in 2014 naar 32% van de loonsom in Uitzendbedrijven Overige sectoren 70% 35% 60% 30% 50% 25% 40% 20% 30% 15% 20% 10% 10% 5% 0% * 0% Bron: Januarinota 2015, Ontwikkelingen wetten en fondsen UWV , Figuur 4.1. Eigenrisicodragers ZW-flex, loonsom in procenten Terugkeerpremie Ziektewet Het kabinet is van mening dat er in 2014 ingevoerde premiedifferentiatie in de Ziektewet voor (middel) grote werkgevers een onevenwichtigheid bestaat als gevolg van de premievaststelling voor werkgevers die na een periode van eigenrisicodragerschap Ziektewet terugkeren naar het UWV. Een grote werkgever die na meer dan twee jaar eigenrisicodragerschap terugkeert naar het UWV is de minimumpremie (in 2015 van 0,08%) verschuldigd. Aangezien direct na terugkeer al Ziektewet-uitkeringen kunnen ontstaan, staat deze minimumpremie in het algemeen niet in verhouding tot het risico in de eerste twee kalenderjaren na terugkeer. Het kabinet denkt dat werkgevers hierdoor enkel vanwege de (te) lage premiestelling zouden kunnen kiezen voor terugkeer naar het publieke stelsel. Het uitgangspunt van schadelastbeheersing zou dan niet meer centraal staan bij de keuze voor publieke verzekering of eigenrisicodragerschap. De hogere premie bij terugkeer zal gedurende twee kalenderjaren de helft van de sectorale premie bedragen, tenzij dit lager is dan het individuele risico dat het UWV kan berekenen op basis van lasten van de eerder bij het UWV verzekerde periode. Dan geldt de hogere individuele premie. Voor (middel) grote werkgevers uit sectoren waar de helft van de sectorale Ziektewet-premie lager is dan de feitelijke minimumpremie heeft de invoering van de hogere premie bij terugkeer geen gevolgen. De premie gaat vanaf 2015 gelden voor alle (middel)grote werkgevers die na 20 maart 2014 een verzoek indienen om het eigenrisicodragerschap te beëindigen. Op 20 maart is namelijk de voorbereiding van dit besluit aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2013/2014, , nr. 506). Aon Hewitt 9

10 Aandeel eigenrisicodragers ZW Bron (UWV). Peildatum 6 januari Cijfers over 2015 betreffen een raming Een toenemend aantal eigenrisicodragers zal op termijn leiden tot minder Ziektewet-uitkeringen. Dat is terug te zien in de cijfers die het UWV rapporteert. Sinds 2012 maakt het UWV de cijfers over het aantal Ziektewet-uitkeringen bekend per type uitkering. Voor de overweging om eigenrisicodrager te worden, is het aantal uitkeringen bij einde dienstverband (EDV) het meest relevant. Onderstaande grafiek laat zien dat het aantal mensen met een uitkering de afgelopen jaren redelijk stabiel was. Aon verwacht vanaf 2014 een daling die doorzet als er meer eigenrisicodragers komen. Ook de invoering van een herkeuring door het UWV nadat werknemers een jaar een Ziektewet-uitkering ontvangen hebben (de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling), leidt tot een verdere daling. Uit de eerste resultaten van de eerstejaars Ziektewet-beoordelingen uit juni 2014 blijkt dat gemiddeld over de verschillende vangnetgroepen 58% zijn Ziektewet-uitkering behoudt en dat 35% zijn Ziektewet-uitkering verliest. Aantal ZW-uitkeringen bij EDV in uitkeringsjaren Aantal Ziektewetuitkeringen bij einde dienstverband (EDV) in uitkeringsjaren. Bron: Cijfers en trends UWV december 2013, Juninota 2013, Januarinota 2014, Januarinota WGA en Ziektewet: risico s of kansen?

11 2.2 WGA duurt langer dan verwacht Ook voor de WGA-vast krijgen werkgevers financiële prikkels om langdurig zieke medewerkers te helpen weer aan het werk te gaan. Dit was al zo onder de oude Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en is doorgezet met de introductie van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) in De WGA maakt daar onderdeel van uit. Omdat de WGA nog relatief nieuw is, is het lastig uitspraken te doen over de gemiddelde hoogte en duur van WGA-uitkeringen. Wel is duidelijk dat mensen gemiddeld langer gebruikmaken van een WGA-uitkering dan vooraf werd verwacht. Bij de introductie in 2006 gingen de verzekeraars uit van een gemiddelde duur van 4,6 jaar. Dat is inmiddels bijgesteld naar circa 8 jaar. Keuringen UWV strenger Sinds de aanvang van de nieuwe wetgeving rondom de WIA is de herkeuring van arbeidsongeschikte (ex-) medewerkers strenger geworden. Het aantal mensen dat in de WGA belandde is weliswaar lager dan verwacht, maar uitkeringen duren steeds langer en zijn bovendien veel hoger dan vooraf kon worden verwacht. Het UWV schaalt werknemers veelal in een hogere mate van arbeidsongeschiktheid in. Aantal lopende WGA-uitkeringen Bron: Kwartaal verkenning UWV 2010-II, UWV Kwantitatieve informatie , Januarinota 2014, Januarinota 2015, UWV. Dat is terug te zien in de premieontwikkeling. Onderstaand rekenvoorbeeld toont de gedifferentieerde premie voor de WGA-vast van een werkgever met een premieloonsom van 10 miljoen euro en een uitkeringslast van euro. Vanaf 2009 is een sterke stijging te zien. Dat komt onder meer door de manier waarop het UWV de premies berekent, door de toename van de instroom in de WGA en door het toegenomen aantal eigenrisicodragers voor de WGA sinds Na 2012 is er een meer stabiele premie waar te nemen hoewel de premie na 2014 weer is gedaald. Gedifferentieerde premie WGA-vast 0,70% 0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00% Aon Hewitt 11

12 Private verzekeraars verhogen premie In de private markt is eenzelfde trend zichtbaar. De lasten voor verzekeraars zijn veel hoger dan zij vooraf hadden ingeschat. Dat heeft er mede toe geleid dat verzekeraars verliezen leden op hun WGA-portefeuille. Zij zijn genoodzaakt nu hun premies te verhogen, wat voor veel werkgevers reden is voor de WGA terug te gaan naar het UWV. WGA verdeling ERD en publiek (aantallen werkgevers) Eigenrisicodragers Publiek verzekerden Bron: Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015, UWV Het aandeel eigenrisicodragers voor de WGA in termen van loonsom nam met deze verschuiving per 2014 af van 51 procent naar 45 procent. Voor 2015 zal het marktaandeel naar verwachting uitkomen op 44%. Het aantal werkgevers dat eigenrisicodrager is, schommelt door de jaren heen. Tot en met 2013 zijn werkgevers eigenrisicodrager voor de WGA, tegenover werkgevers die publiek verzekerd zijn. Het aantal eigenrisicodragers nam tot en met 2010 toe. Daarna stabiliseert het aandeel eigenrisicodragers in aantal zich. De samenstelling van de eigenrisicodragerpopulatie verandert wel. Grote werkgevers zijn vaker eigenrisicodrager dan kleine werkgevers. Daardoor neemt het aandeel eigenrisicodragers in de loonsom nog toe. In 2014 is voor het eerst een daling van het aandeel eigenrisicodragers in zowel het aantal werkgevers als in de loonsom zichtbaar. Per 1 januari 2014 zijn ruim werkgevers teruggekeerd naar het UWV, per 1 januari 2015 zijn circa werkgevers teruggekeerd naar het publieke bestel. Tot en met 2014 was ongeveer 39 procent van de grote, 39 procent van de middelgrote en 18 procent van de kleine werkgevers eigenrisicodrager voor de WGA. De minister stelt dat de verschuiving van deze aantallen met name samenhangt met verschuivingen binnen de WGAverzekeringsmarkt. De ontwikkeling van de premies en het terugtrekken van een verzekeraar van de markt hebben volgens de minister bijgedragen aan de daling van het aantal eigenrisicodragers. Aandeel eigenrisicodragers WGA Bron (UWV). Peildatum 5 januari Cijfers over 2015 betreffen een raming 12 WGA en Ziektewet: risico s of kansen?

13 Publiek versus privaat WGA-vast verzekerd (op basis van de loonsom) 100% 80% 60% 30% 35% 52% 40% 20% 70% 65% 48% 0% Klein Middelgroot Groot UWV ERD Bron: Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015, UWV Percentage werkgevers dat eigenrisicodrager is voor de WGA. Bron: Gedifferentieerde premie WGA 2013, UWV Hybride stelsel instabiel De manier waarop het UWV en private partijen de WGA-premies berekenen, is verschillend. Dat leidt tot grote verschillen in lasten voor werkgevers. Het UWV werkt voor de verrekening van de premie met een vereveningsstelsel, gebaseerd op de lasten van de twee voorgaande jaren. Daardoor kan het UWV premies verrekenen op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten. Private partijen moeten tijdens de verzekeringstermijn van gemiddeld een tot twee jaar echter de arbeids-ongeschiktheidslasten voor maximaal tien jaar WGA financieren. Zij moeten dus rekening houden met toekomstige lasten, waarbij zij zich baseren op prognoses van het UWV ten aanzien van de hoogte, de duur en het aantal uitkeringen. De verschillende rekenmethoden werken instabiliteit in de hand. Organisaties met veel arbeidsongeschikte medewerkers krijgen bij private partijen te maken met forse premieverhogingen. Als zij op dat moment terugkeren naar het publieke stelsel, laten zij de bestaande uitkeringslast achter bij private verzekeraars. Ze beginnen met een schone lei bij het UWV. Dat lijkt aantrekkelijk. Maar het hoge risicoprofiel van deze organisaties blijft bestaan. Gedurende de periode dat een organisatie met een hoog risicoprofiel bij het UWV zit, bouwt het nieuwe schadelast op. Na verloop van tijd telt dat mee in de premies. Stappen deze werkgevers op dat moment weer over naar een private verzekeraar, dan nemen zij het opgebouwde risico, de zogenaamde inloop, mee. De premies van het UWV kunnen dan weer omlaag, omdat de schadelast met het wegvallen van de risicovolle organisatie afneemt. Het Koninklijk Actuarieel Genootschap heeft op 16 januari 2015 een Position Paper gepubliceerd ( WGA-ERD, Is er wel een level playing field? ) waarbij de conclusie is getrokken dat een heroverweging van de opzet en inrichting van het stelsel nodig is om het hybride stelsel te kunnen laten voortbestaan. Hierin wordt tevens een aantal oplossingsrichtingen beschreven. Door het uitstel van de samenvoeging van WGA-vast en WGA-flex naar 1 januari 2017 hoopt de minister de verzekeraars tegemoet te komen, met als doel het hybride stelsel stabieler te maken. Aon Hewitt 13

14 Eigenrisicodragen op lange termijn vaak lonend Bent u nu eigenrisicodrager voor de WGA? Dan kan overstappen naar het UWV aantrekkelijk lijken. Op de lange termijn kunnen de effecten echter minder voordelig zijn. Eigenrisicodragerschap betekent een investering in schadelastbeheersing en meer regie, waardoor de uitkeringslasten op termijn omlaag gaan. Dat zien we bij de Ziektewet al gebeuren. Ook voor zieke werknemers zelf is dit uiteindelijk beter, omdat zij sneller weer (gedeeltelijk) aan het werk kunnen. Rekenvoorbeeld WGA Onderstaande grafiek geeft een vergelijking van de premiekosten bij het UWV en bij een private partij. 1. Een werkgever heeft in 2010 een medewerker in dienst gehad met 36 dienstjaren en een jaarsalaris van euro. De medewerker is arbeidsongeschikt geraakt en heeft een WGA-uitkering van % gekregen. Het UWV legt deze uitkeringslasten in een premie op aan de werkgever. Voor de duur van gemiddeld 7,2 jaar zijn de kosten voor de werkgever uiteindelijk ,- euro (uitgaande van toegepast rekenmethodiek van het UWV in 2012). Dit vertaalt zich in een gemiddelde premie van bijna euro in de eerste drie jaar en euro in de vier daaropvolgende jaren. 2. Bij een verzekeraar betaalt een werkgever echter een basispremie voor toekomstige risico s. Deze basis-premie wordt aangevuld met een koopsom voor het resterende deel van de arbeidsongeschiktheidsrisico s van lopende uitkeringen. In bovengenoemd voorbeeld vertaalt zich dat in een jaarlijkse basispremie van euro en een eenmalige koopsom van euro. 3. De kosten voor het UWV zijn in het eerste jaar euro, terwijl de kosten voor privaat verzekeren circa euro bedragen. Vanaf het tweede jaar betaalt de werkgever echter euro voor een private verzekering, terwijl het UWV in het tweede en derde jaar euro rekent en vanaf het vierde jaar In totaal is deze werkgever bij een private partij dus euro goedkoper uit. Bovendien is hij verzekerd voor alle toekomstige schades, terwijl toekomstige schades bij het UWV zullen leiden tot een hogere premie.eigenrisicodragen op lange termijn vaak lonend Bent u nu eigenrisicodrager voor de WGA? Dan kan overstappen naar het UWV aantrekkelijk lijken. Op de lange termijn kunnen de effecten echter minder voordelig zijn. Eigenrisicodragerschap betekent een investering in schadelastbeheersing en meer regie, waardoor de uitkeringslasten op termijn omlaag gaan. Dat zien we bij de Ziektewet al gebeuren. Ook voor zieke werknemers zelf is dit uiteindelijk beter, omdat zij sneller weer (gedeeltelijk) aan het werk kunnen. Rekenvoorbeeld WGA publiek vs. privaat Premie UWV Premie privaat 14 WGA en Ziektewet: risico s of kansen?

15 3 Aanbevelingen Controleer uw nieuwe premie De premies die publiek verzekerde werkgevers betalen voor de Ziektewet, WGA-vast en WGA-flex zijn vanaf 2014 samengevoegd in één premie: de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Deze premie is onder andere afhankelijk van de landelijke instroom in de Ziektewet en de WGA. Werkgevers die weinig instroom hebben, krijgen een korting, werkgevers met veel instroom een opslag op hun premie. Nu de drie oude premies zijn samengevoegd tot één nieuwe premie, zetten de Belastingdienst en het UWV alles op alles om alle wijzigingen correct door te voeren. Daarbij gaat nog veel mis. Bent u eigenrisicodrager? Dan kan het voorkomen dat u ten onrechte een premiebeschikking krijgt van de Belastingdienst. En als u bent gewisseld van private uitvoerder voor de Ziektewet of WGA-vast, krijgt u mogelijk een brief waarin de Belastingdienst meldt dat u geen eigenrisicodrager meer bent om een paar weken later te bevestigen dat u dat toch bent. Dat zorgt voor grote onduidelijkheid in de markt. Ook is er een kans dat er achteraf correcties komen op de premie die u aan de Belastingdienst betaalt. Aon adviseert werkgevers de informatie die zij van het UWV en de Belastingdienst ontvangen, zeer goed te controleren. Daarbij is het van belang dat u uw eigen personeelsadministratie goed bijhoudt. Let op bij beëindiging eigenrisicodragerschap WGA Beëindigt u het eigenrisicodragerschap voor de WGA en stapt u dus over van een private WGA-verzekering naar het UWV, dan zit u mogelijk drie jaar vast aan deze keuze. Dit is het geval wanneer u zelf bij de Belastingdienst aangeeft het eigenrisicodragerschap voor de WGA te beëindigen. Zegt u zelf de verzekering op bij de verzekeringsmaatschappij, en laat u de verzekeringsmaatschappij de garantieverklaring bij de Belastingdienst intrekken dan eindigt uw eigenrisicodragerschap eveneens. Het voordeel van deze wijze van beëindiging is dat u niet gebonden bent aan de driejaarstermijn, en u in theorie dus een half jaar later weer kunt kiezen voor het eigenrisicodragerschap voor de WGA. Aon adviseert werkgevers goed in kaart te brengen wat de voor hen gewenste situatie is. Zeker als het vanaf 1 januari 2016 mogelijk wordt voor de gehele WGA (vast en flex) eigenrisicodrager te worden. De termijn van drie jaar geldt in ieder geval niet als u overstapt van het UWV naar het eigenrisicodragerschap. Herkeuring loont in veel gevallen Driekwart van de mensen met een WGA-uitkering, wordt 80 tot 100 procent arbeidsongeschikt bevonden, maar wel met kans op herstel. Uit onderzoek van Aon blijkt dat in 20 procent van deze gevallen een herkeuring ertoe leidt dat men wel duurzaam arbeidsongeschikt wordt bevonden. Deze mensen komen dus in aanmerking voor een IVA-uitkering, die wordt betaald door alle werkgevers in Nederland, via de basispremie. Uw WGA-premie gaat daardoor omlaag. Onderzoek wat voor u de beste optie is Of eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet of WGA voor u lonend is, is afhankelijk van veel verschillende factoren. U doet er goed aan te onderzoeken wat voor uw eigen situatie de beste keuze is. Waar u ook voor kiest: het is in toenemende mate van belang de instroom van zieke medewerkers in de Ziektewet en WGA te beperken. Dat begint bij betrokkenheid. Zieke medewerkers re-integreren sneller als u betrokken bent bij hun situatie. Dat is uiteindelijk voor beide partijen het beste. Contact Bart Mol Aon Hewitt 15

16 Over Aon Aon Nederland, toonaangevend adviseur in risicomanagement, employee benefits en verzekeringen, draagt bij aan het realiseren van de ambities van zijn cliënten. In Nederland heeft Aon 9 vestigingen met medewerkers. Het bedrijf maakt deel uit van Aon plc in Londen, Verenigd Koninkrijk. Het wereldwijde Aon-netwerk omvat circa 500 kantoren in meer dan 120 landen en telt ruim medewerkers. Hiermee is Aon een van de grotere financiële dienstverleners ter wereld. Aon plc is gespecialiseerd in financiële en verzekeringsdienstverlening en staat genoteerd aan de effectenbeurs van New York (NYSE:AON). Ga naar voor meer informatie over Aon en naar om meer te lezen over het wereldwijde partnership met Manchester United. Download de Aon plc Fact Sheet & Aon Fun Facts Sheet hier: Aon plc Alle rechten voorbehouden. Risk. Reinsurance. Human Resources.

WGA en Ziektewet: risico s of kansen? Risk. Reinsurance. Human Resources.

WGA en Ziektewet: risico s of kansen? Risk. Reinsurance. Human Resources. WGA en Ziektewet: risico s of kansen? Risk. Reinsurance. Human Resources. WGA en Ziektewet: risico s of kansen? De overheid trekt zich steeds verder terug uit de sociale zekerheid. Financiële prikkels

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 Brief van de minister

Nadere informatie

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING BeZaVa, de premieveranderingen voor de 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Inhoud Nieuwe regels, nieuwe risico s 3 1 Van overheid naar werkgever dat is de weg van de Sociale zekerheid: 3 Volgens Lubbers is Nederland ziek 3 Van overheid naar werkgevers

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie

Doelstelling van het wetsvoorstel Werking van de wet

Doelstelling van het wetsvoorstel Werking van de wet Doelstelling van het wetsvoorstel De regering wil met dit wetsvoorstel de problematiek aanpakken van: het langdurig ziekteverzuim van ZW-gerechtigden; de hoge en stijgende instroom van ZW-gerechtigden

Nadere informatie

De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging premies WGA-vast en WGA-flex.

De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging premies WGA-vast en WGA-flex. De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging s WGA-vast en WGA-flex. 2017: Samenvoeging s WGA-vast en WGA-flex Inleiding De overheid trekt zich de laatste decennia steeds verder terug uit

Nadere informatie

Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014. Door Turgut Hefti Patrick Hustinx

Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014. Door Turgut Hefti Patrick Hustinx Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014 Door Turgut Hefti Patrick Hustinx Ontwikkelingen 2013 en uitdagingen voor de uitzender De politiek Uw inrichting Uw impact Modernisering Ziektewet Modernisering

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2. BeZaVa EN DE GEVOLGEN VOOR DE PUBLIEKE PREMIES

1. INLEIDING. 2. BeZaVa EN DE GEVOLGEN VOOR DE PUBLIEKE PREMIES 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door de meer actief bij de re-integratie

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

Keuze publiek of privaat verzekeren makkelijker dankzij Wet verbetering hybride markt WGA

Keuze publiek of privaat verzekeren makkelijker dankzij Wet verbetering hybride markt WGA Keuze publiek of privaat verzekeren makkelijker dankzij Wet verbetering hybride markt WGA De keuze voor werkgevers tussen publiek of privaat verzekeren voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Nadere informatie

Eigenrisicodragen. Publieke of private verzekering? De keuze is aan u

Eigenrisicodragen. Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Werkgeverscongressen 2014 Programma Eigenrisicodragen werknemersverzekeringen Eigenrisicodragen WW Eigenrisicodragen Ziektewet Eigenrisicodragen

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 1. Inleiding De overheid heeft besloten de Ziektewet (ZW) per 1 januari 2013 aan te

Nadere informatie

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf?

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf? Voorbeeld adviesrapport voor bedrijven met loonsom tot ca. 750.000,- die nu op dit moment eigen risicodrager voor de regeling WGA zijn Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) 17 september 2013 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers

Nadere informatie

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014 Modernisering Ziektewet De kosten van sociale zekerheid komen meer en meer op het bord van de werkgevers. Eerst was er de loondoorbetalingsverplichting in de jaren 90. Toen de Wet Poortwachter, de gedifferentieerde

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert 12-03-2013 2 Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later 3 Stapsgewijze

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa)

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd, ook wel

Nadere informatie

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk Binnenkort voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal veranderingen door in de wijze waarop de WGA wordt gefinancierd. Deze wijzigingen maken het voor zorginstellingen aantrekkelijker

Nadere informatie

Whitepaper Modernisering Ziektewet

Whitepaper Modernisering Ziektewet Whitepaper Modernisering Ziektewet Per 1 januari 2013 treedt de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) in werking. Deze wet staat beter bekend onder de noemer Modernisering

Nadere informatie

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en Whitepaper BeZaVa - 2015 en verder. inclusief update W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Aanleiding hiervoor was

Nadere informatie

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Financiële belangen voor werkgever en werknemer zijn groot. Laat u niet verassen. Door: Arno Linkels Inleiding: Voor de op 1 januari

Nadere informatie

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming:

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming: Themabijlage Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 januari 2015 Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding,

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet 1. Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het aantal vangnetters

Nadere informatie

U kunt het boek bestellen via

U kunt het boek bestellen via 4 Deze tekst is (deels) afkomstig uit de zesde uitgave van het boek Ondernemen in Flex Eigenrisicodragen wordt u ZW aangeboden en WGAdoor Professionals in Flex. Heeft u advies of ondersteuning nodig bij

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Hewitt Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat u uw verzuimproces goed heeft ingericht.

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later Stapsgewijze privatisering Ziektewet Ontwikkelingen aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten

Nadere informatie

Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten

Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten Ziekmelding (werknemer) Plan van Aanpak (werknemer+ werkgever) Eerstejaars-evaluatie (werknemer+ werkgever) Re-intergratie verslag (werknemer+

Nadere informatie

De prikkel voor de vangnetter om eerder aan het werk te gaan neemt toe door:

De prikkel voor de vangnetter om eerder aan het werk te gaan neemt toe door: Ziektewet 2013 Update 3-10-2012: Dit wetsvoorstel is gisteren aangenomen door de Eerste Kamer, maar de aanpassingen met betrekking tot het Ziektewetcriterium en de arbeidsverledeneis worden een jaar uitgesteld.

Nadere informatie

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Welkom Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers Eigenrisicodragen Ziektewet en WGA www.eerstekamer.nl

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Rebecca Geerts Werkgeversdienstverlening UWV Programma Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Hewitt Krijg grip op verzuim Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat u uw verzuimproces goed heeft ingericht. Wanneer u

Nadere informatie

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA bestaat uit twee onderdelen: De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) De regeling

Nadere informatie

Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren?

Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren? Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren? 1 De werkgever betaalt de rekening Vanaf 1992: herziening sociale

Nadere informatie

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Samenvoeging WGA-vast en WGA-flex

Samenvoeging WGA-vast en WGA-flex De afgelopen jaren heeft er binnen de sociale zekerheid een zodanige financiële lastenverschuiving plaatsgevonden dat uitkeringslasten in steeds grotere mate voor rekening van de werkgever zijn gekomen.

Nadere informatie

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet. Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet. Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u

Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u UWV Werkgeverscongres 2016 Frank Gevers Programma Eigenrisicodragen werknemersverzekeringen Historisch perspectief Wet BEZAVA Eigenrisicodragen

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet de werkgever betaalt De wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters is een feit. Door deze wet wordt u als werkgever (tot maximaal 12 jaar) financieel verantwoordelijk

Nadere informatie

Veel gestelde vragen modernisering ziektewet. -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit?

Veel gestelde vragen modernisering ziektewet. -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit? Veel gestelde vragen modernisering ziektewet -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit? Wanneer het contract van een werknemer afloopt tijdens ziekte neemt UWV de uitbetaling van de Ziektewetuitkering

Nadere informatie

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 ADVIES & DIENSTVERLENING Modernisering Ziektewet (BeZaVa) WGA vast - flex Wat betekent dit voor u? Betere producten, betere diensten. Slimmer werken. Aansluiten

Nadere informatie

WET(SVOORSTEL) VERBETERING HYBRIDE MARKT WGA

WET(SVOORSTEL) VERBETERING HYBRIDE MARKT WGA WET(SVOORSTEL) VERBETERING HYBRIDE MARKT WGA Ondernemingsbeleid VERZEKERING RE-INTEGRATIEBELEID VERZUIMBELEID ARBOBELEID (PREVENTIE) 1 Publiek versus privaat WGA-vast (op basis van loonsom) Bron: UWV,

Nadere informatie

Personeel kost geld, niet inzetbaar personeel een vermogen

Personeel kost geld, niet inzetbaar personeel een vermogen Personeel kost geld, niet inzetbaar personeel een vermogen Hoe was het ook al weer Werknemer Werkgever Bedrijfsvereniging melding doorgeven Niets 2 dagen loondoorbetaling Consequenties voor het werk Recht

Nadere informatie

MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS. De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa)

MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS. De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) Nieuwe financiële prikkel Met de Modernisering Ziektewet

Nadere informatie

Interpolis. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wet BeZaVa: alle informatie voor u op een rij

Interpolis. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wet BeZaVa: alle informatie voor u op een rij Interpolis Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters Wet BeZaVa: alle informatie voor u op een rij Wat is BeZaVa? BeZaVa is een afkorting voor de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Whitepaper Modernisering Ziektewet

Whitepaper Modernisering Ziektewet Whitepaper Modernisering Ziektewet Per 1 januari 2013 treedt de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) in werking. Deze wet staat beter bekend onder de noemer Modernisering

Nadere informatie

Wet BeZaVa * Alle veranderingen voor u als werkgever op een rij. * Wet beperking ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wat is BeZaVa?

Wet BeZaVa * Alle veranderingen voor u als werkgever op een rij. * Wet beperking ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wat is BeZaVa? Wet BeZaVa * Alle veranderingen voor u als werkgever op een rij tot 07 * Wet beperking ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid vangnetters BeZaVa is een afkorting voor de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA).

Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA). Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA). Per 1 januari 2014 treedt de Wet BEZAVA in werking, dit betekent dat werkgevers

Nadere informatie

SV-Actueel. Veranderingen in sociale verzekeringswetten. Samen werken met UWV. Zwolle 15 november 2012

SV-Actueel. Veranderingen in sociale verzekeringswetten. Samen werken met UWV. Zwolle 15 november 2012 SV-Actueel Veranderingen in sociale verzekeringswetten Samen werken met UWV Zwolle 15 november 2012 Programma Wetsvoorstel Vereenvoudiging regelingen UWV Wijziging Wfsv i.v.m. mobiliteitsbonussen Wet

Nadere informatie

Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet

Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet De nieuwe Ziektewet en de bijbehorende wijzigingen van de WIA hebben grote gevolgen voor werkgevers die veel met tijdelijke krachten werken.

Nadere informatie

Inkomensverzekeringen

Inkomensverzekeringen Aon Hewitt Inkomensverzekeringen De oplossing voor inkomstenterugval van uw werknemers Risk. Reinsurance. Human Resources. Inkomensverzekeringen Werknemers zijn cruciaal voor de continuïteit en winstgevendheid

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem 0 Modernisering Ziektewet Door: Peter van Hattem Risicomanagement Employee Benefits (Bedrijfs)verzekeringen 2 Over Aon 90 landen 29.000 medewerkers Aon Risk Solutions 120 landen 26.500 medewerkers 50 landen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 32 716 Evaluatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Goed moment om de balans op te maken. Eigenrisicodragen vanaf 2017

Goed moment om de balans op te maken. Eigenrisicodragen vanaf 2017 Goed moment om de balans op te maken Eigenrisicodragen vanaf 2017 Inleiding De overheid maakt u steeds verder aansprakelijk voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. De versobering van het

Nadere informatie

Whitepaper VSZ: Verzekeren Sociale Zekerheid

Whitepaper VSZ: Verzekeren Sociale Zekerheid Whitepaper VSZ: Verzekeren Sociale Zekerheid Per 1 januari 2013 treedt de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) in werking. Deze wet staat beter bekend onder de noemer

Nadere informatie

Een kijkje achter de schermen van de WIA

Een kijkje achter de schermen van de WIA Een kijkje achter de schermen van de WIA Even voorstellen Otwin Nonnekes Adviseur Sociale Zekerheid SV Land Röntgenlaan 13 2719 DX Zoetermeer T 079 3634400 info@svland.nl www.svland.nl Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Datum 17 mei 2016 Betreft Memorie van antwoord voorstel van Wet verbetering hybride markt WGA

Datum 17 mei 2016 Betreft Memorie van antwoord voorstel van Wet verbetering hybride markt WGA > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333 44

Nadere informatie

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek Modernisering Ziektewet door Anja Heijstek Wet BeZaVa Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering van de Ziektewet Waarom Modernisering Ziektewet U doet het goed

Nadere informatie

Ontwikkelingen WGA wetgeving & hybride markt. Wibaut Jeurissen

Ontwikkelingen WGA wetgeving & hybride markt. Wibaut Jeurissen wetgeving & hybride markt Wibaut Jeurissen UWV en Belastingdienst Premies en ERD-schap UWV: Vaststelling premies en parameters WGA en ZW UWV: Berekening premies WGA en ZW per werkgever BD: Beschikking

Nadere informatie

Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa

Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa Wie betaalt welke rekening? Aanleiding Wet BeZaVA Van alle WIA-instroom komt 55% voort uit een Ziektewetvangnetsituatie van instromers die

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Schadebeheersing Ziektewet

Schadebeheersing Ziektewet Schadebeheersing Ziektewet Robidus biedt integrale diensten op het snijvlak van Finance en HR, gericht op de inzetbaarheid van personeel. De maatwerk advisering en ondersteuning zijn gebaseerd op een best

Nadere informatie

Verzuim & WGA.IN CONTROL

Verzuim & WGA.IN CONTROL Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness Verzuim &.IN CONTROL Eén loket voor al uw zaken rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid Risk. Reinsurance. Human Resources. Cerr ovit Aut Vedae Hsum

Nadere informatie

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 ADVIES & DIENSTVERLENING MODERNISERING ZIEKTEWET (BEZAVA) WGA VAST - FLEX Wat betekent dit voor u? Betere producten, betere diensten. Slimmer werken. Aansluiten

Nadere informatie

Impactanalyse Participatiewet

Impactanalyse Participatiewet Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness Impactanalyse Participatiewet Risico s en kansen die ontstaan als gevolg van de Participatiewet Risk. Reinsurance. Human Resources. Inleiding Om

Nadere informatie

N A W Steenwijk, datum. Geachte mevrouw meneer,

N A W Steenwijk, datum. Geachte mevrouw meneer, N A W Steenwijk, datum Geachte mevrouw meneer, In uw opdracht hebben wij onderzocht wat de gevolgen zijn voor uw organisatie indien u besluit eigenrisicodrager voor de ziektewet te worden en of het verstandig

Nadere informatie

Zijn alle veranderingen in de sociale zekerheid een bedreiging voor ons bedrijf. Of biedt het ons ook kansen?

Zijn alle veranderingen in de sociale zekerheid een bedreiging voor ons bedrijf. Of biedt het ons ook kansen? Inkomen en zorg Zijn alle veranderingen in de sociale zekerheid een bedreiging voor ons bedrijf. Of biedt het ons ook kansen? Alles over de Modernisering ziektewet (BeZaVa) en WGA vast flex. Voor welke

Nadere informatie

Tijd om het eigenrisicodragerschap te heroverwegen

Tijd om het eigenrisicodragerschap te heroverwegen Tijd om het eigenrisicodragerschap te heroverwegen Fred Asbroek Kennismanager Wet & Regelgeving RAET Programma 1. De hybride markt 2. Eigenrisicodrager 3. Wijziging WGA 2017 4. Verleden, heden, toekomst

Nadere informatie

Ik ben Eigenrisicodrager en nu?

Ik ben Eigenrisicodrager en nu? Ik ben Eigenrisicodrager en nu? Wanneer u dit leest heeft u ervoor gekozen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Waarschijnlijk is dit een overwogen keuze geweest waarbij u zich ook heeft laten informeren

Nadere informatie

Inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet

Inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet Inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet De nieuwe Ziektewet en de bijbehorende wijzigingen van de WIA hebben grote gevolgen voor werkgevers die veel met tijdelijke krachten werken. Hoe hoger

Nadere informatie

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten Welkom Programma 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten 17.15 17.45 uur Pauze 17.45 18.30 uur Lezing UWV: Eigenrisicodragerschap, wat is dit? En

Nadere informatie

Werkgeverslasten per 1 juli 2015

Werkgeverslasten per 1 juli 2015 Werkgeverslasten per 1 juli 2015 Doolhof aan lasten op een rijtje gezet! Door mr. A.J.H. Breitenfellner Inleiding De totale loonkosten bestaan niet alleen uit het loon maar ook uit de daarover verschuldigde

Nadere informatie

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Casemanagers met de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl erachter! Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Op 4 oktober 2012 is de Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

FIDIB ACTUALITEITEN BEZAVA JANTHONY WIELINK

FIDIB ACTUALITEITEN BEZAVA JANTHONY WIELINK FIDIB ACTUALITEITEN BEZAVA JANTHONY WIELINK Programma BeZaVa Premiedifferentiatie Beweging in de markt Het advies BeZaVa Ziektewet premiedifferentiatie en eigen risicodragerschap (al mogelijk) Tussenfase

Nadere informatie

Al jaren stevige turbulentie

Al jaren stevige turbulentie Turbulente markt Al jaren stevige turbulentie Aanleiding: Nederland was ziek o Te hoog ziekteverzuim o Teveel mensen in de WAO o Afwenteling van lasten op collectieve fondsen o Zeer hoge ZW- en WAO-premies

Nadere informatie

Wet BeZaVa Wet Beperking Langdurig Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid Vangnetters

Wet BeZaVa Wet Beperking Langdurig Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid Vangnetters Wet BeZaVa Wet Beperking Langdurig Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid Vangnetters Frank Brinkmans, 25 maart 2014 Onderwerpen 1. De aanleiding voor de BeZaVa 2. Welke uitkeringen vormen het risico? 3.

Nadere informatie

Stabiele premies werkgeversverzekeringen WGA en ZW

Stabiele premies werkgeversverzekeringen WGA en ZW Stabiele premies werkgeversverzekeringen WGA en ZW De premies voor de arbeidsongeschiktheids- en ziektewetverzekeringen, waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren, blijven ook volgend jaar stabiel.

Nadere informatie

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW- en WGA-uitkeringen vangnetters

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW- en WGA-uitkeringen vangnetters Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW- en WGA-uitkeringen vangnetters mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg

Nadere informatie

Privatisering van de WIA. Dolf Kamermans, 12 november 2010

Privatisering van de WIA. Dolf Kamermans, 12 november 2010 Privatisering van de WIA Dolf Kamermans, 12 november 2010 1 SZ-stelsel in Nederland Wetgeving: 1967: Invoering WAO 1973-1985: misbruik WAO 1987: Stelselherziening 1992: TBA 1993: TAV 1996: WULbZ 1998:

Nadere informatie

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN 3WET WET WET De invoering van de Wet BeZaVa (januari 2013) kan een aanzienlijke stijging van kosten betekenen die u als werkgever kwijt bent aan ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daarom is nu het moment

Nadere informatie

WGA op zijn kop per 2014!

WGA op zijn kop per 2014! WGA op zijn kop per 2014! WGA- en ZW-premies 2014: een totaal vernieuwde financieringssystematiek Traditiegetrouw publiceert het UWV elk jaar in de eerste week van september de nieuwe WGA premies voor

Nadere informatie

Utrechtzorg, 14 april 2015. Financiering van de nieuwe WGA en Ziektewet

Utrechtzorg, 14 april 2015. Financiering van de nieuwe WGA en Ziektewet Financiering van de nieuwe WGA en Ziektewet Steeds weer nieuwe ontwikkelingen Wat is het probleem? Amev Net Achmea als vorig heeft jaar er moest over de 2012 verzekeraar, een voorziening het voormalige

Nadere informatie

MODERNISERING ZIEKTEWET. Werkgeversvoorlichting Vanbreda Risk & Benefits B.V. in samenwerking met VeReFi

MODERNISERING ZIEKTEWET. Werkgeversvoorlichting Vanbreda Risk & Benefits B.V. in samenwerking met VeReFi MODERNISERING ZIEKTEWET Werkgeversvoorlichting Vanbreda Risk & Benefits B.V. in samenwerking met VeReFi Rotterdam/Amsterdam, 9 oktober 2012 Erwin de Kroon Vanbreda Risk & Benefits B.V. Postbus 875 3000

Nadere informatie

Bijeenkomst 6 juli 2016 Driekleur verzekeringen

Bijeenkomst 6 juli 2016 Driekleur verzekeringen Bijeenkomst 6 juli 2016 Driekleur verzekeringen 12-jarig werkgeversrisico 13 juli 2016 1 Onderwerpen Het 12-jarig werkgeverrisico Gewijzigde wetgeving Wat kost het 12-jarig werkgeverrisico? Werkgeversrisico

Nadere informatie

8 WGA-SPECIALISTEN SCHIET VERZEKERAARS TE HULP

8 WGA-SPECIALISTEN SCHIET VERZEKERAARS TE HULP Asscher 8 WGA-SPECIALISTEN SCHIET VERZEKERAARS TE HULP AAN HET WOORD Lodewijk Asscher Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid In een brief aan de Tweede Kamer licht minister Lodewijk Asscher van

Nadere informatie

Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid. WGA Uitstapverzekering

Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid. WGA Uitstapverzekering Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid WGA Uitstapverzekering Met de WGA Uitstapverzekering heeft u de regie in eigen hand Is uw (ex-)medewerker langer dan 2 jaar ziek? En is hij tussen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 223 Besluit van 16 juni 2014 tot wijziging van het Besluit Wfsv in verband met het premiepercentage van de gedifferentieerde premie ten behoeve

Nadere informatie

WGA en ZW: Welke keuze maakt u?

WGA en ZW: Welke keuze maakt u? WGA en ZW: Welke keuze maakt u? Vanaf 2017 worden de rekeningen die u krijgt voor uitkeringen van vaste- en flexibele werknemers die arbeidsongeschikt zijn, namelijk samengevoegd. Dat kan een vervelende

Nadere informatie

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen?

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013)

Nadere informatie

Met het oog op morgen...

Met het oog op morgen... Met het oog op morgen... Modernisering Ziektewet ( Wet BeZaVa: Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters) Inhoudsopgave Inleiding Stand van zaken WGA ERD BeZaVa Problematiek Gevolgen

Nadere informatie

Ontwikkeling van het aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten van het totaal) Vangnetter

Ontwikkeling van het aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten van het totaal) Vangnetter Modernisering van de Ziektewet - Wat verandert er voor u? 1. Waarom een nieuwe Ziektewet? Per 1 januari 2013 wordt de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters van kracht. Het wetsvoorstel

Nadere informatie

ziekteverzuim en Wet beperking (Wet BeZaVa) vangnetters 26 november 2013

ziekteverzuim en Wet beperking (Wet BeZaVa) vangnetters 26 november 2013 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters () Programma Blok 1 Inleiding en re-integratie Blok 2 Premievaststelling Blok 3 Eigenrisicodragen 2 Blok 1 Inleiding en re-integratie 3

Nadere informatie

Ziektewet en WGA: de regie in eigen hand?

Ziektewet en WGA: de regie in eigen hand? Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness Ziektewet en WGA: de regie in eigen hand? 2016 is hét jaar om een gefundeerde keuze te maken Whitepaper Januari 2016 Risk. Reinsurance. Human Resources.

Nadere informatie

Werkgeversadvies Lisette Niemeijer-Denisse EBP RVI Specialist Inkomen Collectief De Amersfoortse

Werkgeversadvies Lisette Niemeijer-Denisse EBP RVI Specialist Inkomen Collectief De Amersfoortse Werkgeversadvies 2016 Lisette Niemeijer-Denisse EBP RVI Specialist Inkomen Collectief De Amersfoortse Waar zitten de kansen in 2016? Waar komen we vandaan sinds 2006 2006: 4 jaar WGA ER 2007: WGA ER naar

Nadere informatie

Activerende werking van de Ziektewet en kostenbesparing arbeidsongeschiktheid

Activerende werking van de Ziektewet en kostenbesparing arbeidsongeschiktheid Activerende werking van de Ziektewet en kostenbesparing arbeidsongeschiktheid Werkgeverscongressen 2014 Raymond van Santen Senior Advisor Programma Werkingsgebied Wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Stabiele premies werkgeversverzekeringen WGA en ZW

Stabiele premies werkgeversverzekeringen WGA en ZW Stabiele premies werkgeversverzekeringen WGA en ZW De premies voor de arbeidsongeschiktheids- en ziektewetverzekeringen, waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren, blijven ook volgend jaar stabiel.

Nadere informatie

Herwin Schrijver. Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014

Herwin Schrijver. Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014 Herwin Schrijver Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014 door Marjol Nikkels-Agema directeur CS Opleidingen B.V. Keuzes overheid en nieuwe ontwikkelingen Werk,

Nadere informatie