Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet"

Transcriptie

1 Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet De nieuwe Ziektewet en de bijbehorende wijzigingen van de WIA hebben grote gevolgen voor werkgevers die veel met tijdelijke krachten werken. Hoe hoger het verzuim, hoe meer premie u straks betaalt. Ook voor u geldt dat het belang van verzuim- en schadelastbeheersing nu groter is dan ooit. Hoe staat u ervoor? Hoe kunt u uw risico s het hoofd bieden? Goed voorbereid zijn is belangrijk. Aon Hewitt zet alle belangrijke ontwikkelingen op een rij en biedt u een handreiking om risico s boven tafel te krijgen. Zodat u die maatregelen kunt treffen die nodig zijn om slim in te spelen op alle veranderingen. Whitepaper Juli 2013

2 Inhoud: Andere regels, andere risico s 3 1 Sociale zekerheid: van overheid naar werkgever 3 Nederland is ziek 3 Van wieg tot graf 3 Van staat naar werkgever 4 2 De financiering van ziekengeld 4 Actuele ontwikkelingen 5 3 Modernisering Ziektewet 7 Wat betekent dit voor u? 7 Wijziging premieheffing 8 Situatie Situatie Situatie Impact 10 4 Wat kunt u doen? 10 Tips en trucs 11 Impactanalyse 11 5 Eigenrisicodragerschap, Ziektewet en 12 Ziektewet Marktwerking 13 Contact 14 Over Aon (Hewitt) 16 2 Whitepaper: Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet Juli 2013

3 Andere regels, andere risico s De trend is al jaren zichtbaar: de kosten van sociale zekerheid komen meer en meer op het bord van werkgevers te liggen. De Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters, onderdeel van de Modernisering Ziektewet, is daarop geen uitzondering. Sterker, de nieuwe Ziektewet heeft grote gevolgen voor werkgevers die met relatief veel tijdelijke contracten werken. Hoe hoger het verzuim van uw medewerkers met een tijdelijk contract, hoe meer premie u als werkgever gaat betalen. De wet die op 1 januari 2013 is ingegaan heeft gevolgen voor de premie die u betaalt voor Ziektewet- en -uitkeringen. U als werkgever gaat dat vanaf 2014 merken. 1 Sociale zekerheid: van overheid naar werkgever Nederland is ziek De veranderingen in de sociale wetgeving raakten na deze beroemde uitspraak van minister-president Ruud Lubbers in 1990 in een stroomversnelling. Lubbers doelde met zijn uitspraak op de torenhoge collectieve lasten van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, beter bekend als de WAO, waaruit op dat moment bijna 1 miljoen arbeidsongeschikten een uitkering kregen. De WAO bleek door zowel werkgevers als werknemers volop gebruikt te worden voor oneigenlijke doelen. Financiële prikkels om alles op alles te zetten om werknemers aan het werk te houden ontbraken. Nu ruim 20 jaar later is duidelijk dat die uitspraak van de toenmalig minister-president de ommekeer betekende in het stelsel van sociale zekerheid. De overheid trekt zich steeds verder terug, de werkgevers zijn meer en meer aan zet en die trend zet door. Van wieg tot graf Vroeg in de vorige eeuw werd arbeidsongeschiktheid gezien als een sociaal en maatschappelijk probleem. Het stelsel van sociale zekerheid bood een uitgebreide dekking voor onder meer ziekte en arbeidsongeschiktheid. Al in 1913 stemde de politiek in met de Ziektewet. Hoewel het nog tot 1930 duurde voordat de wet daadwerkelijk werd ingevoerd, was Nederland wereldwijd één van de koplopers op het terrein van de sociale zekerheid. Dat kwam ook door de invoering van andere sociale wetten in de vorige eeuw, zoals de Ongevallenwet en de Invaliditeitswet. Die gingen in 1967 op in de WAO. Werknemers die langdurig ziek of gehandicapt waren en niet meer volledig in hun onderhoud konden voorzien, kwamen na een jaar ziekte terecht in de WAO. De uitkering die zieke werknemers kregen, bleef welvaartsvast tot hun 65e jaar, het moment waarop ze recht hadden op een AOW-uitkering. 3 Whitepaper: Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet Juli 2013

4 Van staat naar werkgever Na het Nederland is ziek van toenmalig premier Ruud Lubbers keerde de wal het schip. De afgelopen decennia werd een groot aantal regelingen ingevoerd dan wel aangepast. Denk aan de invoering van het eigenrisicodragerschap voor de WAO in 1998 via de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheid, de Wet verbetering Poortwachter in 2002 en de verlenging van de verplichte loondoorbetalingsperiode bij ziekte naar twee jaar in De regelingen leidden tot een meer activerend arbeidsongeschiktheidsstelsel. De overheid trok zich in stapjes terug, de financiële verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid voor preventie en re-integratie werd daarbij steeds meer bij de werkgever neergelegd. 2 De financiering van ziekengeld In Nederland is via de Ziektewet geregeld dat werknemers met een tijdelijk contract die ziek uit dienst gaan, de zogeheten vangnetters, een ziekengelduitkering ontvangen. Voor de financiering betaalt u als werkgever een bijdrage aan het sectorfonds. In deze sectorpremie zit een component voor de Ziektewet. De hoogte is afhankelijk van de totale instroom in de bedrijfstak en wordt dus niet per bedrijf vastgesteld. Werkgevers kunnen ervoor kiezen om voor de Ziektewet eigenrisicodrager te worden. Echter, voor veel organisaties is dat op dit moment niet interessant. In hoofdstuk 5 (Eigenrisicodragerschap, Ziektewet en ) leest u hier meer over. Werknemers die na twee ziektejaren nog steeds arbeidsongeschikt zijn, komen terecht in de WIA de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, die in 2006 in werking is getreden. De WIA is de opvolger van de WAO. Werknemers die na 1 januari 2004 ziek zijn geworden vallen onder het regime van de WIA. Het doel van deze wet is nog meer activering van arbeidsongeschikte werknemers. De focus ligt op geschiktheid tot werken en meer verantwoordelijkheid voor de werkgever. De WIA heeft simpel gezegd drie categorieën. Werknemers die 35-80% of % arbeidsongeschikt zijn, maar niet duurzaam, vallen onder de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (). Afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid ontvangen zij een -uitkering. Werknemers die % duurzaam arbeidsongeschikt zijn, vallen onder de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). Werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, vallen onder de wet WIA maar krijgen geen uitkering. Hieronder ziet u het bovenstaande uitgewerkt in een schema: 104 weken loondoorbetaling UWV beoordeelt/ WIA-beschikking 80% of meer duurzaam 35%-80% of % niet duurzaam Minder dan 35% IVA Geen uitkering 4 Whitepaper: Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet Juli 2013

5 Naast een basispremie voor de WIA zijn werkgevers een gedifferentieerde premie verschuldigd. De hoogte hiervan is afhankelijk van de totale hoogte van -uitkeringen aan (ex-)werknemers, die bij de werkgever in dienst waren op de eerste ziektedag waarop de arbeidsongeschiktheid is ontstaan. Deze premie wordt vastgesteld aan de hand van een formule waarvan de parameters jaarlijks door het UWV worden bijgesteld. De afgelopen jaren was door aanpassing van de parameters een forse stijging van de premies zichtbaar. Werkgevers kunnen er ook voor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de. In dat geval is geen gedifferentieerde premie voor de verschuldigd, maar wordt het risico ondergebracht bij een private verzekeraar. In hoofdstuk 5 (Eigenrisicodragerschap, Ziektewet en ) leest u hier meer over. Actuele ontwikkelingen Bij de invoering van de WIA is afgesproken dat de praktijkeffecten ervan zouden worden geëvalueerd. In 2009 is een tussenevaluatie van de uitgevoerd en in 2010 is de WIA geëvalueerd. Een belangrijke conclusie na vijf jaar WIA is dat nog weinig valt te zeggen over duurzame werkhervatting, doorstroom binnen de verschillende regelingen van de wet en uitstroom uit de WIA. Over de instroom in de WIA is meer bekend. De instroom van volledig en duurzaam arbeidsongeschikten in de IVA is beperkt. De meeste uitkeringsgerechtigden doen een beroep op de. Binnen die groep -gerechtigden is relatief vaak sprake van volledige maar niet duurzame arbeidsongeschiktheid, namelijk in driekwart van de gevallen. Ook opvallend: verreweg de meeste -instroom (55%) komt voort uit flexcontracten* en werknemers met een tijdelijk dienstverband. Voor grote werkgevers geldt zelfs dat 70% van de instroom in de veroorzaakt wordt door vangnetters. * Flexcontracten: werknemers met een tijdelijk contract die op de payroll staan van de werkgever. Dus geen ingehuurde uitzendkrachten en ZZP-ers. % van -instroom Bron: Cijfers t/m 2009 rapport WIA-evaluatie. Cijfers 2010, 2011 kwantitatieve informatie bij UWV-jaarverslag. Tussenevaluatie financieringssystematiek, Tweede Kamer, Kamerstukken , 26448, nr. 433 Onderzoek evaluatie, Astri en Ecorys, 17 januari Whitepaper: Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet Juli 2013

6 Dat hoge aantal arbeidsongeschikten dat niet rechtstreeks aan een werkgever toegerekend kan worden, baart zorgen. Enerzijds is de instroom in de WIA vanuit deze groep zogeheten vangnetters hoog, anderzijds is de arbeidsdeelname laag. De trend van steeds meer tijdelijke contracten dwingt ook tot nadenken. Uit het UWV-rapport Vacatures in Nederland 2011 blijkt dat bij de aangeboden vacatures steeds minder werknemers een vast dienstverband krijgen op het moment dat zij aan hun nieuwe baan beginnen. Daar tegenover staat dat het aantal aangeboden tijdelijke contracten bij indiensttreding toeneemt Verschil Vast contract bij in dienst % Tijdelijk contract bij in dienst % Bron: UWV, Vacatures in Nederland Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) rapporteerde begin 2012 ook dat werknemers steeds vaker een flexibele arbeidsrelatie hebben. Tussen 2001 en 2011 groeide het aantal flexcontracten van 13% naar 18%, op een totaal van ruim 6,3 miljoen werknemers. Met andere woorden: steeds meer werknemers met een tijdelijk contract, betekent dat het aantal arbeidsongeschikten vanuit deze situatie in de toekomst zal toenemen. Iedere werkgever in Nederland is verplicht twee jaar het loon door te betalen bij ziekte van reguliere werknemers. Voor werknemers met een flex- of tijdelijk contract beperkt deze verplichting zich tot de duur van het contract. Daarna ontvangt de (ex-)werknemer een uitkering uit de Ziektewet. Dit is bijvoorbeeld het geval als er geen sprake meer is van een werkgever omdat het tijdelijk contract eindigde tijdens de genoemde twee jaar of bij orgaandonatie of ziekte vanwege zwangerschap of bevalling. De Ziektewet wordt gefinancierd vanuit de sectorpremie, die op dit moment sectorafhankelijk is. Met name ziektewetuitkeringen vanuit een tijdelijk contract vormen de grootste categorie en zijn dus voor u als werkgever van belang. Nu is het zo dat een werkgever bij ziekte verplicht is het loon door te betalen voor de duur van de overeenkomst. Daarna wordt de loondoorbetaling omgezet naar een uitkering gefinancierd vanuit de Ziektewet. Door de zeer forse stijging van het aantal werknemers met een tijdelijk contract en de stijging van de instroom van vangnetters in de gaat het kabinet met het oog op de financiering de Ziektewet moderniseren. De gevolgen daarvan voor u als werkgever zijn groot. 6 Whitepaper: Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet Juli 2013

7 3 Modernisering Ziektewet De Tweede Kamer is vlak voor de zomer van 2012 akkoord gegaan met het wetsvoorstel Modernisering Ziektewet. De wet is op 2 oktober door de Eerste Kamer aangenomen, waarmee de wet dan ook definitief in werking treedt. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil met de nieuwe wet verzuim- en schadelastbeheersing een nog hogere prioriteit geven binnen het bedrijfsleven. Op dit moment is het UWV verantwoordelijk voor de re-integratie van (ex-) werknemers met een ziektewetuitkering. Hierin schiet de uitvoeringsinstantie echter tekort. Dit is onder meer af te leiden uit de stijging van de instroom van deze groep in de. De verantwoordelijkheid voor sociale zekerheid verschuift met de wet nog meer van overheid naar bedrijfsleven, ofwel naar u als (ex-)werkgever. Dat geldt ook voor de financiën: de overheid wil op deze manier 270 miljoen euro bezuinigen. Deze bezuiniging wordt gerealiseerd op de uitvoering, maar de rekening wordt middels een lastenverzwaring neergelegd bij de werkgevers. Als gevolg van het Deelakkoord 2013 dat door de VVD en de PvdA is gesloten is besloten om een werknemersprikkel uit het voorstel te halen, waarmee de beoogde besparing iets lager uitvalt. Deze werknemersprikkel zag op de vaststelling van de hoogte van de uitkering en zou per 2013 ingaan. Vervolgens is in het Sociaal Akkoord besloten om deze werknemersprikkel volledig te laten vervallen. De gevolgen voor werkgevers zijn bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede én in de Eerste Kamer onderbelicht gebleven, er werd voornamelijk gedebatteerd over de gevolgen voor werknemers. Werkgevers die bijvoorbeeld met relatief veel tijdelijke contracten werken, krijgen per 1 januari 2014 in potentie met een flinke lastenverzwaring te maken. Sterker, de ziektewetpremie die u als werkgever gaat betalen in 2014 is mede gebaseerd op de ziekteen verzuimcijfers van De verzuimcijfers van nu zijn al van invloed op de kosten van straks. Wat betekent dit voor u? De wet Modernisering Ziektewet schrijft voor dat de werkgeverspremie voor de Ziektewet afhankelijk wordt van de daadwerkelijke instroomcijfers per organisatie. Deze premie wordt voor grote werkgevers (meer dan 100 maal de gemiddelde premieloonsom) dus niet meer zoals nu per sector vastgesteld. Dat betekent concreet dat hoe hoger het verzuim van uw medewerkers met een tijdelijk contract is, hoe meer premie u als werkgever moet afdragen. Voor kleine werkgevers (minder dan 10 maal de gemiddelde premieloonsom) komt er wel een sectorpremie, terwijl er voor de middengroep (tussen 10 en 100 maal de gemiddelde premieloonsom) een combinatie komt van sectorpremie en individuele toeslag. Voor de middengroep wordt de mate van individuele toeslag in de premie afhankelijk van de loonsom. In onderstaande berekening van de ziektewetuitkeringen ziet u duidelijk hoe de kosten van ziektewetuitkeringen kunnen oplopen, zodra het ziekteverzuim onder medewerkers met een contract voor bepaalde tijd toeneemt. Deze ziektewetuitkeringen zullen vanaf 2014 middels een gedifferentieerde ziektewetpremie aan u als werkgever worden doorbelast. Loonsom , , , ,00 Personeelsleden Gemiddeld loon van bepaalde contracten , , , ,00 Percentage bepaalde tijd contracten 40% 40% 40% 40% Aantal bepaalde tijd contracten Ziekteverzuim onder bepaalde contracten 4% 6% 8% 10% Ziekteverzuim onder bepaalde contracten Gemiddeld 4 mnd. ziektewetuitkering Kosten voor ziektewetuitkeringen , , , ,67 Percentage van totale loonsom 0,37% 0,56% 0,75% 0,93% 7 Whitepaper: Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet Juli 2013

8 Wijziging premieheffing Een ander onderdeel van de Modernisering Ziektewet is een wijziging van de premieheffing voor de. U bent als werkgever nu verantwoordelijk voor de -kosten van uw vaste medewerkers. U betaalt maximaal tien jaar de lasten, ook als de medewerker niet meer bij u in dienst is. Vanaf 2014 draait u tevens op voor de kosten voor zieke werknemers met een flex- of tijdelijk (hierna tijdelijk) arbeidscontract als zij na 104 weken ziekte een -uitkering ontvangen, voor een maximale periode van tien jaar. Dit kan betekenen dat een werknemer met een tijdelijk contract en met een eerste ziektedag in januari 2010, in 2014 via een aparte gedifferentieerde premie aan u kan worden doorbelast. Theoretisch kan het dus zo zijn dat u, samen met de Ziektewet- en -periode, 12 jaar lang de financiële lasten draagt van een werknemer met een tijdelijk contract die na één dag ziek is geworden. Met ingang van 2016 worden -vast en -flex (inclusief tijdelijk) vervolgens samengevoegd in één gedifferentieerde -premie en ontstaat de mogelijkheid om privaat te verzekeren door voor de gehele eigenrisicodrager te worden. Begin juni 2013 is bekend geworden dat werkgevers die vanaf 2016 eigenrisicodrager voor de zijn of worden, de -lasten van flexwerkers die vóór 2016 ziek zijn geworden, vanaf 2016 niet individueel hoeven te betalen. Enkel de -lasten van flexwerkers die na 1 januari 2016 ziek zijn geworden vallen onder het eigenrisicodragerschap voor de. In onderstaande schema s ziet u de huidige situatie, de situatie vanaf 2014 en de situatie vanaf 2016 weergegeven. Stel, u heeft een werknemer met een jaarcontract. Na 6 maanden wordt deze persoon ziek. In de huidige situatie ziet dit er dan als volgt uit: Situatie 2012 Risico werkgever - loondoorbetaling Financiering door sectorfonds Sectorpremie Financiering door sectorfonds 6 maanden 6 maanden loondoorbetaling/wvp* 18 maanden Ziektewet Vanaf 104 weken Aanvang jaarcontract Eerste ziektedag Einddatum tijdelijk contract Einde wachttijd weken ziek De periode van 18 maanden waarin deze werknemer een ziektewetuitkering ontvangt, wordt gefinancierd vanuit het sectorfonds. U betaalt hiervoor een premie die afhankelijk is van het risico in uw gehele sector. Deze is dus niet afhankelijk van de instroom van uw eigen ex-werknemers in de Ziektewet. Als deze werknemer na 104 weken ziekte instroomt in de, dan worden deze lasten door het sectorfonds gedragen. Dit risico wordt vanuit andere middelen gefinancierd. * Wet verbetering Poortwachter 8 Whitepaper: Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet Juli 2013

9 Situatie 2014 Vanaf 2014 is het risico voor u als werkgever veranderd. Voor dezelfde werknemer ziet dit er voor u als volgt uit: Risico werkgever loondoorbetaling Risico werkgever ZW-premie Risico werkgever premie Flex 6 maanden 6 maanden loondoorbetaling/wvp 18 maanden Ziektewet Vanaf 104 weken Aanvang jaarcontract Eerste ziektedag Einddatum tijdelijk contract Einde wachttijd weken ziek De periode van 18 maanden waarin deze werknemer een ziektewetuitkering ontvangt, wordt vanaf 2014 gefinancierd door u als werkgever. Deze lasten worden bij u in rekening gebracht middels een gedifferentieerde premie Ziektewet. Deze premie is afhankelijk van het risico in uw bedrijf en is dus afhankelijk van de instroom van uw eigen ex-werknemers in de Ziektewet. Als deze werknemer na 104 weken ziekte instroomt in de, dan worden deze lasten bij u in rekening gebracht door middel van een aparte gedifferentieerde premie -flex. Situatie 2016 Met ingang van 2016 wordt de gedifferentieerde premie -flex samengevoegd met de reeds bestaande gedifferentieerde premie die is gebaseerd op de arbeidsongeschiktheidslasten van uw vaste medewerkers. Bent u al eigenrisicodrager voor de (vaste medewerkers), dan dient u een aanvullende garantieverklaring in te leveren, om zo voor het volledige arbeidsongeschiktheidsrisico van uw totale werknemersbestand eigenrisicodrager te blijven. Indien u deze aanvullende garantieverklaring niet overlegt, keert u voor het volledige -risico terug in het publieke bestel. Een nadere toelichting op het eigenrisicodragerschap vindt u in hoofdstuk 5. In een schema ziet de situatie vanaf 2016 er als volgt uit. Risico werkgever loondoorbetaling Risico werkgever ZW-premie Risico werkgever premie Vast en Flex 6 maanden 6 maanden loondoorbetaling/wvp 18 maanden Ziektewet Vanaf 104 weken Aanvang jaarcontract Eerste ziektedag Einddatum tijdelijk contract Einde wachttijd weken ziek 9 Whitepaper: Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet Juli 2013

10 Impact Al deze ontwikkelingen hebben een enorme impact op met name grote werkgevers. In onderstaand schema vindt u alle veranderingen nog een keer overzichtelijk weergegeven: Modernisering Ziektewet Ontwikkeling voor grote werkgevers in één overzicht Huidige situatie Nieuwe situatie Ziek, vast contract Ziek, tijdelijk contract WULBZ Loondoorbetaling ZW (vangnet) Sectorpremie Sectorpremie of of eigen eigenrisicodrager risicodrager vast premie of eigen- risicodrager flex (vangnet) Sectorpremie WULBZ Loondoorbetaling ZW (vangnet) Gedifferen- ZW premie of eigen- risicodrager vast tieerde tieerde Gedifferen- premie of premie eigen risicodrager of eigenrisicodrager flex (vangnet) premie vast en flex premie premie of eigen of eigenrisicodrager risico WULBZ: Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht Bij Ziekte : Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten ZW: Ziektewet Voor u als werkgever is het belangrijk om te weten dat u voor werknemers met een tijdelijk contract die ziek uit dienst gaan, in beginsel niet langer re-integratie-inspanningen kunt verrichten, die taak ligt bij het UWV. Dit is alleen anders als u kiest voor het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet. Als u er voor kiest publiek verzekerd te zijn dan betekent dit, met de invoering van de gedifferentieerde Ziektewetpremie in 2014, dat werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst die ziek werden in 2012, al in 2014 aan u als werkgever toegerekend zullen worden. Immers, de premie wordt gebaseerd op de twee voorafgaande jaren aan het jaar van invoering. Stroomt de werknemer met het tijdelijke contract in de, dan worden ook deze lasten aan u toegerekend vanaf 2014, voor een maximale periode van tien jaar. Dit kan betekenen dat een werknemer met een tijdelijk contract en met een eerste ziektedag in januari 2010, in 2014 via een aparte gedifferentieerde premie aan u wordt doorbelast. Zoals al eerder aangegeven kan het zo zijn dat u 12 jaar lang de financiële lasten draagt van een werknemer met een tijdelijk contract die na één dag ziek is geworden. Het is mogelijk dat dit nog wordt gerepareerd in aanvullende regelgeving. Kortom, de wet Modernisering Ziektewet komt erop neer dat een hoger ziekteverzuim resulteert in een hogere premie. Maar, andersom geldt ook: een lager verzuim leidt tot een minder hoge premie. 4 Wat kunt u doen? De Modernisering Ziektewet betekent mogelijk een aanzienlijke stijging van de kosten die u als werkgever kwijt bent aan ziekte en arbeidsongeschiktheid. Verzuim- en schadelastbeheersing is dan ook belangrijker dan ooit. Nu al investeren in goed verzuimmanagement en maatregelen voor het beheersen van de schadelast 10 Whitepaper: Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet Juli 2013

11 helpen u om straks de kosten te beperken. Het is bijvoorbeeld belangrijk om een administratie bij te houden van werknemers die ziek uit dienst gaan, of die in de toekomst ziek uit dienst gaan. Door hen te volgen en te ondersteunen bij de re-integratie kunt u als werkgever de kosten in de hand houden. Tips en trucs Inzicht is overzicht. Voor de interne organisatie is het bijvoorbeeld belangrijk om nu te weten hoe groot het werknemersaandeel met een tijdelijk contract is, hoe groot het verzuimpercentage binnen deze groep is en welke sectorpremie u nu betaalt. Extern is van belang om te weten welke regels van de nieuwe Ziektewet op uw bedrijf van toepassing zijn. Aon Hewitt zet voor u op een rij welke maatregelen u kunt nemen die nodig zijn om slim in te spelen op alle veranderingen: Maak goede afspraken met tijdelijke arbeidskrachten over het meewerken aan de re-integratie na het einde van het dienstverband. Leg deze afspraken vast in bijvoorbeeld het verzuimbeleid en de beëindigingsovereenkomst. Leg nu al een administratie aan van alle tijdelijke arbeidskrachten, met hun eventuele eerste ziektedag. Voor de premieheffing voor de Ziektewet en de zal het UWV de arbeidsongeschiktheidslasten van (ex-)werknemers aan u toerekenen. Op dit moment worden enkel arbeidsongeschiktheidslasten van vaste werknemers aan u toegerekend. Bij deze toerekening worden al regelmatig fouten gemaakt door het UWV. De verwachting is dan ook dat de toerekening van werknemers die met een tijdelijke arbeidsovereenkomst ziek uit dienst zijn gegaan, niet foutloos zal gebeuren. Met een sluitende administratie kunt u dit controleren. Bel uw zieke ex-werknemers na om de re-integratie te kunnen bevorderen. Zet een sluitende no risk-administratie op. Werknemers met een zogenaamde no risk-status komen niet voor uw risico wanneer zij arbeidsongeschikt raken. Hierin worden echter nog wel eens fouten gemaakt door het UWV. Pas uw verzuim- en WIA-beleid aan, zodat u op een effectieve wijze uw beleid ten aanzien van arbeidsongeschikte (ex-)werknemers kunt uitvoeren en uw beleid ook bekend is bij uw personeel. Houd bij nieuwe contracten rekening met de verhoogde AOW-leeftijd. Werknemers moeten immers tot steeds latere leeftijd doorwerken, wat ook zal doorwerken in bijvoorbeeld uw eventuele eigenrisicodragerschap voor de en eventuele aanvullingen bij arbeidsongeschiktheid die u heeft toegezegd aan uw werknemers. Impactanalyse De nieuwe wet leidt tot vragen. Wat betekent het als ik als werkgever direct of indirect de rekening krijg voor een zieke medewerker, ook al had hij of zij een tijdelijk contract en werd hij bijvoorbeeld al na één werkdag ziek? En welke kosten komen er eigenlijk op mij af als ik tot maximaal tien jaar de lasten betaal voor de -uitkering van een medewerker, ook als deze niet meer bij mij in dienst is? Om de gevolgen van de Modernisering Ziektewet voor organisaties in kaart te brengen, heeft Aon een Impactanalyse Modernisering Ziektewet ontwikkeld. De analyse brengt de mogelijke financiële en organisatorische consequenties van de wetswijziging in kaart, zodat werkgevers de juiste afwegingen kunnen maken rond het beperken, managen en waar nodig financieren van de risico s. 11 Whitepaper: Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet Juli 2013

12 Immers, de kans is groot dat u straks nog meer dan voorheen verantwoordelijk bent voor de schadelast van zieke (ex-)werknemers. De impactanalyse levert inzicht in het effect, de omvang en de risico s van de aangepaste wetgeving. 5 Eigenrisicodragerschap, Ziektewet en Werkgevers kunnen ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor zowel de Ziektewet als. In dat geval zijn geen gedifferentieerde premies meer verschuldigd, maar wordt het risico voor de ondergebracht bij een verzekeraar. De verzekeraar verstrekt de verplichte garantieverklaring. Voor de Ziektewet zal dit vanaf 2013 niet verplicht zijn en zal het risico veelal door de werkgever zelf worden gedragen. Voor de -periode blijft de garantieverklaring onveranderd een verplichting. Hieronder leest u meer over de mogelijkheden. Ziektewet Alle werkgevers in Nederland zijn een zogeheten sectorpremie verschuldigd. Deze sectorpremie bestaat onder meer uit een ZW-component die per sector wordt vastgesteld. Net als voor de gedifferentieerde -premie is het ook voor de Ziektewet mogelijk om eigenrisicodrager te worden. Werkgevers dragen dan zelf zorg voor een deel van de Ziektewetuitkeringen wanneer de werknemer daar recht op heeft. Het risico kan in dat geval worden overgedragen aan een verzekeraar. Verzekeraars kunnen bovendien extra dienstverlening bieden ten aanzien van de verplichte verzuimbegeleiding en re-integratie. Het is echter niet verplicht om een verzekering af te sluiten voor het Ziektewetrisico. Bovendien is er geen sprake van een zogenaamd inlooprisico, de eigenrisicodrager voor de Ziektewet draagt enkel het risico van uitkeringen die ontstaan nadat de werkgever eigenrisicodrager is geworden. In de huidige Ziektewet is de hoogte van de premie geheel afhankelijk van de prestaties in de gehele sector. Individuele werkgeversprestaties worden niet meegeteld in de hoogte hiervan. Met de huidige regelgeving is het dan ook voor weinig organisaties interessant om eigenrisicodrager te worden, het voordeel is namelijk beperkt. De publieke premie is per sector gelijk waardoor een beperking van de instroom geen invloed heeft op de kosten. Bovendien geldt voor veel werkgevers dat de sectorpremie lager is dan de premie die men bij een verzekeraar zou moeten betalen. Wanneer de premie per 2014 meer afhankelijk wordt van de individuele bedrijfsprestaties wordt het overwegen van eigenrisicodragerschap wel interessant. Een actievere rol op instroombeperking leidt al in het publieke bestel tot lagere kosten. Het publieke bestel biedt echter weinig mogelijkheden tot een actief optreden omdat deze verantwoordelijkheid bij het UWV ligt. Bij de keuze voor het eigenrisicodragerschap ligt deze rol bij werkgevers zelf. Daarmee krijgen werkgevers meer tools in handen voor het terugdringen van de financiële lasten. Standaard is een werkgever een gedifferentieerde premie voor de verschuldigd aan de Belastingdienst. De Belastingdienst verzorgt alleen de premie-inning, het UWV verzorgt de uitvoering. De werkgever kan er echter ook voor kiezen om voor dit gedeelte eigenrisicodrager te worden. In de praktijk betekent dit veelal dat het risico moet worden ondergebracht bij een private verzekeraar, die tevens ondersteuning kan bieden bij re-integratie en schadelastbeperking. De mogelijkheid voor werkgevers om te kiezen tussen 12 Whitepaper: Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet Juli 2013

13 publiek verzekerd of eigenrisicodragerschap is ontstaan tijdens de WAO en is destijds onder meer ingevoerd om marktwerking te creëren op het gebied van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, met als uiteindelijk doel minder instroom. De keuze voor het eigenrisicodragerschap kan tweemaal per jaar worden gemaakt, op 1 januari en op 1 juli. Indien u eigenrisicodrager wilt worden voor de dient u dit voor 1 oktober of 1 april kenbaar te maken bij de Belastingdienst. Vanaf 2016 wordt er één premie geheven voor de, zowel voor tijdelijke als voor vaste werknemers. Bent u op dat moment al eigenrisicodrager voor de, dan dient het -flex risico via een aanvullende of een nieuwe garantieverklaring meegenomen te worden in het eigenrisicodragerschap. Gebeurt dit niet, of niet op tijd, dan zal u terugkeren naar het UWV en is het gehele -risico dus weer in het publieke bestel ondergebracht. Zoals eerder aangegeven hoeven werkgevers die vanaf 2016 eigenrisicodrager voor de zijn of worden de -lasten van flexwerkers die vóór 2016 ziek zijn geworden, niet individueel te betalen. Enkel de -lasten van flexwerkers die na 1 januari 2016 ziek zijn geworden vallen onder het eigenrisicodragerschap voor de. Marktwerking en informatievoorziening De wijzigingen in de Ziektewet en de zouden moeten leiden tot meer marktwerking. Immers, werkgevers kunnen een keuze maken tussen private verzekeraars, zelf het risico dragen of in het publieke bestel blijven. Echter, deze marktwerking wordt lastig gemaakt door de overheid. Veel verwante regelgeving ten aanzien van de uitvoering is nog niet bekend, terwijl werkgevers mogelijk al wel schadelasten opbouwen. Nu al actie ondernemen op schadelastbeheersing en -beperking wordt hierdoor bemoeilijkt, waardoor werkgevers achter de feiten aanlopen. Het UWV is in juni 2013 gestart met het informeren van werkgevers over het risico voor de Ziektewet. Gefaseerd zullen werkgevers geïnformeerd worden over de Ziektewetlasten die met ingang van 2014 via een gedifferentieerde Ziektewetpremie worden doorbelast aan de werkgevers. Vervolgens worden werkgevers geïnformeerd over de door te belasten -flexlasten. Het is belangrijk om deze lijsten goed te controleren op juistheid. 13 Whitepaper: Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet Juli 2013

14 Contact Bart Mol Bart Mol is consultant WIA Service Desk bij Aon Hewitt Corporate Wellness en is specialist op het gebied van de bestaande en toekomstige wetgeving rondom arbeidsongeschiktheid en de toepassing daarvan voor werkgevers. Bart Mol M E Koen Kerstens Koen Kerstens is consultant WIA Service Desk bij Aon Hewitt Corporate Wellness en is specialist op het gebied van financiële en beleidsmatige analyses voor werkgevers van bestaande en toekomstige wetgeving en het eigenrisicodragerschap. Koen Kerstens M E WIA Service Desk De WIA Service Desk adviseert werkgevers op het brede terrein rondom zorg, arbeidsongeschiktheid, verzuim, re-integratie en de financiële consequenties hiervan voor werkgevers, met name gericht op de sociale zekerheid. De WIA Service Desk ondersteunt werkgevers bij het inzichtelijk maken van de financiële en beleidsmatige mogelijkheden die de sociale zekerheid biedt, zoals de toepassing van premiekortingen en subsidies, alsmede de mogelijkheden rondom het eigenrisicodragerschap Whitepaper: Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet Juli 2013

15 Over Aon (Hewitt) Aon Hewitt is wereldwijd marktleider in Human Resources Management, Consultancy en Outsourcing. Het bedrijf adviseert organisaties bij het oplossen van complexe vraagstukken op het gebied van arbeidsvoorwaarden en daarmee samenhangende financiële uitdagingen. Aon Hewitt ontwerpt, implementeert, communiceert en beheert een breed scala aan oplossingen op het gebied van menselijk kapitaal, pensioenen, beleggingsbeheer, zorg, beloningen en verzekeringen. Hiermee verhoogt Aon Hewitt het rendement op het belangrijkste kapitaal van organisaties: hun medewerkers. Het bedrijf telt wereldwijd meer dan professionals in 90 landen. Aon Hewitt is onderdeel van verzekeringsmakelaar en risicoadviseur Aon plc in Londen. Het wereldwijde Aon-netwerk omvat circa 600 kantoren in meer dan 120 landen en heeft ruim medewerkers. Meer informatie: Aon Hewitt Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aon Hewitt whitepaperV10-online 3de druk Juli 2013

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Inhoud Nieuwe regels, nieuwe risico s 3 1 Van overheid naar werkgever dat is de weg van de Sociale zekerheid: 3 Volgens Lubbers is Nederland ziek 3 Van overheid naar werkgevers

Nadere informatie

Inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet

Inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet Inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet De nieuwe Ziektewet en de bijbehorende wijzigingen van de WIA hebben grote gevolgen voor werkgevers die veel met tijdelijke krachten werken. Hoe hoger

Nadere informatie

Veel gestelde vragen modernisering ziektewet. -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit?

Veel gestelde vragen modernisering ziektewet. -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit? Veel gestelde vragen modernisering ziektewet -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit? Wanneer het contract van een werknemer afloopt tijdens ziekte neemt UWV de uitbetaling van de Ziektewetuitkering

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem 0 Modernisering Ziektewet Door: Peter van Hattem Risicomanagement Employee Benefits (Bedrijfs)verzekeringen 2 Over Aon 90 landen 29.000 medewerkers Aon Risk Solutions 120 landen 26.500 medewerkers 50 landen

Nadere informatie

MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS. De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa)

MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS. De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) Nieuwe financiële prikkel Met de Modernisering Ziektewet

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie

Whitepaper Modernisering Ziektewet

Whitepaper Modernisering Ziektewet Whitepaper Modernisering Ziektewet Per 1 januari 2013 treedt de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) in werking. Deze wet staat beter bekend onder de noemer Modernisering

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

Whitepaper Modernisering Ziektewet

Whitepaper Modernisering Ziektewet Whitepaper Modernisering Ziektewet Per 1 januari 2013 treedt de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) in werking. Deze wet staat beter bekend onder de noemer Modernisering

Nadere informatie

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING BeZaVa, de premieveranderingen voor de 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

Whitepaper VSZ: Verzekeren Sociale Zekerheid

Whitepaper VSZ: Verzekeren Sociale Zekerheid Whitepaper VSZ: Verzekeren Sociale Zekerheid Per 1 januari 2013 treedt de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) in werking. Deze wet staat beter bekend onder de noemer

Nadere informatie

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014 Modernisering Ziektewet De kosten van sociale zekerheid komen meer en meer op het bord van de werkgevers. Eerst was er de loondoorbetalingsverplichting in de jaren 90. Toen de Wet Poortwachter, de gedifferentieerde

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet Programma 1. toelichting & achtergrond 2. hoe toepassen in de praktijk 20/10/10 2 BeZaWe Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2. BeZaVa EN DE GEVOLGEN VOOR DE PUBLIEKE PREMIES

1. INLEIDING. 2. BeZaVa EN DE GEVOLGEN VOOR DE PUBLIEKE PREMIES 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door de meer actief bij de re-integratie

Nadere informatie

WGA en Ziektewet: risico s of kansen? Risk. Reinsurance. Human Resources.

WGA en Ziektewet: risico s of kansen? Risk. Reinsurance. Human Resources. WGA en Ziektewet: risico s of kansen? Risk. Reinsurance. Human Resources. WGA en Ziektewet: risico s of kansen? De overheid trekt zich steeds verder terug uit de sociale zekerheid. Financiële prikkels

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet 1. Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het aantal vangnetters

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 1. Inleiding De overheid heeft besloten de Ziektewet (ZW) per 1 januari 2013 aan te

Nadere informatie

Een kijkje achter de schermen van de WIA

Een kijkje achter de schermen van de WIA Een kijkje achter de schermen van de WIA Even voorstellen Otwin Nonnekes Adviseur Sociale Zekerheid SV Land Röntgenlaan 13 2719 DX Zoetermeer T 079 3634400 info@svland.nl www.svland.nl Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Doelstelling van het wetsvoorstel Werking van de wet

Doelstelling van het wetsvoorstel Werking van de wet Doelstelling van het wetsvoorstel De regering wil met dit wetsvoorstel de problematiek aanpakken van: het langdurig ziekteverzuim van ZW-gerechtigden; de hoge en stijgende instroom van ZW-gerechtigden

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet: kansen en bedreigingen

Modernisering van de Ziektewet: kansen en bedreigingen Het is al jarenlang een maatschappelijk thema van het grootste belang: het terugdringen van langdurig ziekteverzuim. De wettelijke ontwikkelingen gaan snel, zoals onder meer blijkt uit de modernisering

Nadere informatie

Interpolis. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wet BeZaVa: alle informatie voor u op een rij

Interpolis. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wet BeZaVa: alle informatie voor u op een rij Interpolis Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters Wet BeZaVa: alle informatie voor u op een rij Wat is BeZaVa? BeZaVa is een afkorting voor de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

1. Ziektewet Vangnetregeling voor bepaalde groepen werknemers... 3

1. Ziektewet Vangnetregeling voor bepaalde groepen werknemers... 3 Ziektewet De tijd dat de overheid zorgde voor de Sociale Zekerheid is definitief voorbij. De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. De regels voor Sociale Zekerheid

Nadere informatie

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim De overheid trekt zich steeds meer terug als het gaat om zaken rond ziekte en verzuim van werknemers. Na het ontstaan van het WAO-gat in 1993 is alles in een stroomversnelling

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

U kunt het boek bestellen via

U kunt het boek bestellen via 4 Deze tekst is (deels) afkomstig uit de zesde uitgave van het boek Ondernemen in Flex Eigenrisicodragen wordt u ZW aangeboden en WGAdoor Professionals in Flex. Heeft u advies of ondersteuning nodig bij

Nadere informatie

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en Whitepaper BeZaVa - 2015 en verder. inclusief update W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Aanleiding hiervoor was

Nadere informatie

Herwin Schrijver. Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014

Herwin Schrijver. Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014 Herwin Schrijver Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014 door Marjol Nikkels-Agema directeur CS Opleidingen B.V. Keuzes overheid en nieuwe ontwikkelingen Werk,

Nadere informatie

Verandering op komst Werkgevers krijgen nog meer verantwoordelijkheden. Zelfs voor hun ex- medewerkers gelden nieuwe verantwoordelijkheden.

Verandering op komst Werkgevers krijgen nog meer verantwoordelijkheden. Zelfs voor hun ex- medewerkers gelden nieuwe verantwoordelijkheden. Informatie Hoeveel bespaart u op de premie Werkhervattingskas? Auteur: Sunny Sharma Specialist Human Capital Scan Verandering op komst Werkgevers krijgen nog meer verantwoordelijkheden. Zelfs voor hun

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later Stapsgewijze privatisering Ziektewet Ontwikkelingen aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten

Nadere informatie

Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren?

Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren? Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren? 1 De werkgever betaalt de rekening Vanaf 1992: herziening sociale

Nadere informatie

Verzuim & WGA.IN CONTROL

Verzuim & WGA.IN CONTROL Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness Verzuim &.IN CONTROL Eén loket voor al uw zaken rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid Risk. Reinsurance. Human Resources. Cerr ovit Aut Vedae Hsum

Nadere informatie

De prikkel voor de vangnetter om eerder aan het werk te gaan neemt toe door:

De prikkel voor de vangnetter om eerder aan het werk te gaan neemt toe door: Ziektewet 2013 Update 3-10-2012: Dit wetsvoorstel is gisteren aangenomen door de Eerste Kamer, maar de aanpassingen met betrekking tot het Ziektewetcriterium en de arbeidsverledeneis worden een jaar uitgesteld.

Nadere informatie

Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014. Door Turgut Hefti Patrick Hustinx

Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014. Door Turgut Hefti Patrick Hustinx Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014 Door Turgut Hefti Patrick Hustinx Ontwikkelingen 2013 en uitdagingen voor de uitzender De politiek Uw inrichting Uw impact Modernisering Ziektewet Modernisering

Nadere informatie

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Financiële belangen voor werkgever en werknemer zijn groot. Laat u niet verassen. Door: Arno Linkels Inleiding: Voor de op 1 januari

Nadere informatie

De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging premies WGA-vast en WGA-flex.

De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging premies WGA-vast en WGA-flex. De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging s WGA-vast en WGA-flex. 2017: Samenvoeging s WGA-vast en WGA-flex Inleiding De overheid trekt zich de laatste decennia steeds verder terug uit

Nadere informatie

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters Agenda Zietewet & WIA BeZaVa Verzuimmanagement Ziektewet, wie kwamen in aanmerking Orgaandonatie No riskpolis Ziekte door zwangerschap

Nadere informatie

Wet BeZaVa * Alle veranderingen voor u als werkgever op een rij. * Wet beperking ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wat is BeZaVa?

Wet BeZaVa * Alle veranderingen voor u als werkgever op een rij. * Wet beperking ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wat is BeZaVa? Wet BeZaVa * Alle veranderingen voor u als werkgever op een rij tot 07 * Wet beperking ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid vangnetters BeZaVa is een afkorting voor de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Met het oog op morgen...

Met het oog op morgen... Met het oog op morgen... Modernisering Ziektewet ( Wet BeZaVa: Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters) Inhoudsopgave Inleiding Stand van zaken WGA ERD BeZaVa Problematiek Gevolgen

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek Modernisering Ziektewet door Anja Heijstek Wet BeZaVa Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering van de Ziektewet Waarom Modernisering Ziektewet U doet het goed

Nadere informatie

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 ADVIES & DIENSTVERLENING Modernisering Ziektewet (BeZaVa) WGA vast - flex Wat betekent dit voor u? Betere producten, betere diensten. Slimmer werken. Aansluiten

Nadere informatie

Dienstverlening Ziektewet-eigenrisicodragerschap

Dienstverlening Ziektewet-eigenrisicodragerschap 1 Dienstverlening ENgage Ziektewet-eigenrisicodragerschap Dienstverlening Ziektewet-eigenrisicodragerschap De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (kortweg Bezava, maar ook

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 Brief van de minister

Nadere informatie

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa)

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd, ook wel

Nadere informatie

Zijn alle veranderingen in de sociale zekerheid een bedreiging voor ons bedrijf. Of biedt het ons ook kansen?

Zijn alle veranderingen in de sociale zekerheid een bedreiging voor ons bedrijf. Of biedt het ons ook kansen? Inkomen en zorg Zijn alle veranderingen in de sociale zekerheid een bedreiging voor ons bedrijf. Of biedt het ons ook kansen? Alles over de Modernisering ziektewet (BeZaVa) en WGA vast flex. Voor welke

Nadere informatie

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 ADVIES & DIENSTVERLENING MODERNISERING ZIEKTEWET (BEZAVA) WGA VAST - FLEX Wat betekent dit voor u? Betere producten, betere diensten. Slimmer werken. Aansluiten

Nadere informatie

Ondernemers-AOV. WGA-eigenrisicoverzekering. Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers

Ondernemers-AOV. WGA-eigenrisicoverzekering. Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers WGA-EIGENRISICOVERZEKERING Informatie voor de werkgever WGA-eigenrisicoverzekering Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers Ondernemers-AOV De AOV waarbij u exact

Nadere informatie

Schadebeheersing Ziektewet

Schadebeheersing Ziektewet Schadebeheersing Ziektewet Robidus biedt integrale diensten op het snijvlak van Finance en HR, gericht op de inzetbaarheid van personeel. De maatwerk advisering en ondersteuning zijn gebaseerd op een best

Nadere informatie

Nieuwe Ziektewet & WIA. Wat gaan de veranderingen in Ziektewet en WIA voor mij betekenen? In de glor(w)ia

Nieuwe Ziektewet & WIA. Wat gaan de veranderingen in Ziektewet en WIA voor mij betekenen? In de glor(w)ia Nieuwe Ziektewet & WIA Wat gaan de veranderingen in Ziektewet en WIA voor mij betekenen? In de glor(w)ia Nieuwe Ziektewet & WIA? Focus op schadelast! In een tijd waarin iedereen de mond vol heeft van de

Nadere informatie

Goed moment om de balans op te maken. Eigenrisicodragen vanaf 2017

Goed moment om de balans op te maken. Eigenrisicodragen vanaf 2017 Goed moment om de balans op te maken Eigenrisicodragen vanaf 2017 Inleiding De overheid maakt u steeds verder aansprakelijk voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. De versobering van het

Nadere informatie

Aon Hewitt. WGA en Ziektewet: risico s of kansen? Risk. Reinsurance. Human Resources.

Aon Hewitt. WGA en Ziektewet: risico s of kansen? Risk. Reinsurance. Human Resources. Aon Hewitt WGA en Ziektewet: risico s of kansen? 2015 Risk. Reinsurance. Human Resources. Inhoud WGA en Ziektewet: risico s of kansen?...3 1 Belang van preventie neemt toe...4 2 Ontwikkelingen in de publieke

Nadere informatie

Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa

Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa Wie betaalt welke rekening? Aanleiding Wet BeZaVA Van alle WIA-instroom komt 55% voort uit een Ziektewetvangnetsituatie van instromers die

Nadere informatie

Modernisering van de ziektewet kan hoge kosten met zich meebrengen. Beperking van ziekteverzuim wordt voor werkgevers steeds belangrijker.

Modernisering van de ziektewet kan hoge kosten met zich meebrengen. Beperking van ziekteverzuim wordt voor werkgevers steeds belangrijker. Modernisering van de ziektewet kan hoge kosten met zich meebrengen. Beperking van ziekteverzuim wordt voor werkgevers steeds belangrijker. 1 wat betekent dit voor de organisatie, welke maatregelen kan

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. Wat verandert er voor u met ingang van de wet BeZaVa? U leest het in onze whitepaper.

Modernisering Ziektewet. Wat verandert er voor u met ingang van de wet BeZaVa? U leest het in onze whitepaper. Modernisering Ziektewet Wat verandert er voor u met ingang van de wet BeZaVa? U leest het in onze whitepaper. December 2014 2 Met het oog op resultaat Inhoudsopgave Inleiding 4 Aanleiding van de veranderingen

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Hewitt Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat u uw verzuimproces goed heeft ingericht.

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Kosten of kansen? Francisca Dubbeldam & Dennis Holtkamp Specialisten Zorg & Inkomen 29 & 31 oktober 2013 linkedin.com/company/schouten-zekerheid twitter.com/schoutenzeker Daadkracht

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk Binnenkort voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal veranderingen door in de wijze waarop de WGA wordt gefinancierd. Deze wijzigingen maken het voor zorginstellingen aantrekkelijker

Nadere informatie

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN 3WET WET WET De invoering van de Wet BeZaVa (januari 2013) kan een aanzienlijke stijging van kosten betekenen die u als werkgever kwijt bent aan ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daarom is nu het moment

Nadere informatie

Wet BeZaVa Wet Beperking Langdurig Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid Vangnetters

Wet BeZaVa Wet Beperking Langdurig Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid Vangnetters Wet BeZaVa Wet Beperking Langdurig Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid Vangnetters Frank Brinkmans, 25 maart 2014 Onderwerpen 1. De aanleiding voor de BeZaVa 2. Welke uitkeringen vormen het risico? 3.

Nadere informatie

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA bestaat uit twee onderdelen: De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) De regeling

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk

Nadere informatie

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Casemanagers met de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl erachter! Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Op 4 oktober 2012 is de Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert 12-03-2013 2 Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later 3 Stapsgewijze

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Verzekerbaarheid werknemers

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Verzekerbaarheid werknemers De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen FACTSHEET Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen Update maart 2013 Mr. Stijn Hendriks, adviseur sociale zekerheid Loyalis Vangnetters zijn zieken die geen werkgever meer hebben. Ze veroorzaken

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet de werkgever betaalt De wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters is een feit. Door deze wet wordt u als werkgever (tot maximaal 12 jaar) financieel verantwoordelijk

Nadere informatie

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming:

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming: Themabijlage Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 januari 2015 Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding,

Nadere informatie

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW- en WGA-uitkeringen vangnetters

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW- en WGA-uitkeringen vangnetters Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW- en WGA-uitkeringen vangnetters mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Alles rondom de BeZaVa nog eens op een rijtje

Modernisering Ziektewet Alles rondom de BeZaVa nog eens op een rijtje Document : D130 React va Versie : 1.0 Quarles van Uffordstraat 66 Datum : 09-08-2014 2202 NJ Noordwijk Status : Goedgekeurd www.reactiva.nl Eigenaar : Directeur Modernisering Ziektewet Alles rondom de

Nadere informatie

Utrechtzorg, 14 april 2015. Financiering van de nieuwe WGA en Ziektewet

Utrechtzorg, 14 april 2015. Financiering van de nieuwe WGA en Ziektewet Financiering van de nieuwe WGA en Ziektewet Steeds weer nieuwe ontwikkelingen Wat is het probleem? Amev Net Achmea als vorig heeft jaar er moest over de 2012 verzekeraar, een voorziening het voormalige

Nadere informatie

Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u

Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u UWV Werkgeverscongres 2016 Frank Gevers Programma Eigenrisicodragen werknemersverzekeringen Historisch perspectief Wet BEZAVA Eigenrisicodragen

Nadere informatie

Werkgeverslasten per 1 juli 2015

Werkgeverslasten per 1 juli 2015 Werkgeverslasten per 1 juli 2015 Doolhof aan lasten op een rijtje gezet! Door mr. A.J.H. Breitenfellner Inleiding De totale loonkosten bestaan niet alleen uit het loon maar ook uit de daarover verschuldigde

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) 17 september 2013 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers

Nadere informatie

Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA).

Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA). Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA). Per 1 januari 2014 treedt de Wet BEZAVA in werking, dit betekent dat werkgevers

Nadere informatie

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf?

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf? Voorbeeld adviesrapport voor bedrijven met loonsom tot ca. 750.000,- die nu op dit moment eigen risicodrager voor de regeling WGA zijn Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging

Nadere informatie

Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten

Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten Ziekmelding (werknemer) Plan van Aanpak (werknemer+ werkgever) Eerstejaars-evaluatie (werknemer+ werkgever) Re-intergratie verslag (werknemer+

Nadere informatie

Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER. Teun Prins

Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER. Teun Prins Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER Teun Prins INHOUD De terugtredende overheid Aanleiding en doel nieuwe Ziektewet De Vangnetter Activering Ziektewet door

Nadere informatie

V&VN Arboverpleegkundigen

V&VN Arboverpleegkundigen Dik Roseboom V&VN Arboverpleegkundigen Sociale Zekerheid Van WAO naar WIA Wet verbetering Poortwachter Nieuwe ziektewet Van WAO naar WIA Wijziging regelgeving 2005-2006 1 juli 2004: nieuw schattingsbesluit

Nadere informatie

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Welkom Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers Eigenrisicodragen Ziektewet en WGA www.eerstekamer.nl

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet (met gevolgen WGA) Janthony Wielink

Modernisering Ziektewet (met gevolgen WGA) Janthony Wielink Modernisering Ziektewet (met gevolgen WGA) Janthony Wielink De WIA evaluatie Vermindering jaarlijkse instroom: WAO 2000/2001 100.000 WIA 2009 29.000 Belangrijkste oorzaken: Poortwachter Verlenging loondoorbetaling

Nadere informatie

Whitepaper Arbo Impact BV Hervormingen van de Ziektewet

Whitepaper Arbo Impact BV Hervormingen van de Ziektewet Whitepaper Arbo Impact BV Hervormingen van de Ziektewet I N H O UD GEDIFFERENTIEERDE PREMIES WGA EN ZW 2014 (blz. 1 t/m 3) Toelichting en de gevolgen voor individuele werkgevers in 2014 EIGENRISICODRAGEN

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Hewitt Krijg grip op verzuim Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat u uw verzuimproces goed heeft ingericht. Wanneer u

Nadere informatie

INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK WET VERBETERING POORTWACHTER

INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK WET VERBETERING POORTWACHTER INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK INLEIDING 1 ARBEIDSOVEREENKOMST Bepalingen Uitzendovereenkomst Proeftijd Geen proeftijd toegestaan Wel proeftijd toegestaan Nietig proeftijdbeding Bepaalde tijd Beperking

Nadere informatie

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden Uitstapwijzer Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen Met twee praktijkvoorbeelden Besparen met uitstappen Om de uitkeringen aan arbeidsongeschikte mede werkers te financieren,

Nadere informatie

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Werkgevers Uitstapverzekering Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Wat leest u in deze brochure? 01 Werkgevers Uitstapverzekering 3 02 U

Nadere informatie

Bijeenkomst 6 juli 2016 Driekleur verzekeringen

Bijeenkomst 6 juli 2016 Driekleur verzekeringen Bijeenkomst 6 juli 2016 Driekleur verzekeringen 12-jarig werkgeversrisico 13 juli 2016 1 Onderwerpen Het 12-jarig werkgeverrisico Gewijzigde wetgeving Wat kost het 12-jarig werkgeverrisico? Werkgeversrisico

Nadere informatie

Gezondheids-RisicoManagement

Gezondheids-RisicoManagement Gezondheids-RisicoManagement - Onafhankelijk advieskantoor - Advisering - Afdekken risico s - Second opinion Informatie over EBEX: eenvoud en gemak bij beheersen van verzuim-, ziektewet- en WIA-risico

Nadere informatie

Ik ben Eigenrisicodrager en nu?

Ik ben Eigenrisicodrager en nu? Ik ben Eigenrisicodrager en nu? Wanneer u dit leest heeft u ervoor gekozen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Waarschijnlijk is dit een overwogen keuze geweest waarbij u zich ook heeft laten informeren

Nadere informatie

Samenvoeging WGA-vast en WGA-flex

Samenvoeging WGA-vast en WGA-flex De afgelopen jaren heeft er binnen de sociale zekerheid een zodanige financiële lastenverschuiving plaatsgevonden dat uitkeringslasten in steeds grotere mate voor rekening van de werkgever zijn gekomen.

Nadere informatie

Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid. WGA Uitstapverzekering

Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid. WGA Uitstapverzekering Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid WGA Uitstapverzekering Met de WGA Uitstapverzekering heeft u de regie in eigen hand Is uw (ex-)medewerker langer dan 2 jaar ziek? En is hij tussen

Nadere informatie

Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd)

Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd) Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd) Dé complete verzekeringsoplossing voor de Nieuwe WGA Als u kiest voor eigenrisicodragen, doet u dit vanuit de overtuiging dat u met een eigen oplossing

Nadere informatie

Personeel kost geld, niet inzetbaar personeel een vermogen

Personeel kost geld, niet inzetbaar personeel een vermogen Personeel kost geld, niet inzetbaar personeel een vermogen Hoe was het ook al weer Werknemer Werkgever Bedrijfsvereniging melding doorgeven Niets 2 dagen loondoorbetaling Consequenties voor het werk Recht

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers 2 ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

Programma: 07.15-07.30 uur Ontvangst

Programma: 07.15-07.30 uur Ontvangst Programma: 07.15-07.30 uur Ontvangst 07.30 07.35 uur Welkomstwoord door mr. drs. Mark Diebels 07.35 07.40 uur Welkomstwoord door van Puijenbroek Textiel 07.40 08.20 uur Presentatie: Nieuwe wetgeving flexwerk:

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Rebecca Geerts Werkgeversdienstverlening UWV Programma Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden

Nadere informatie

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 Van WAO naar WIA. Het kabinet wil de WAO per 1 januari 2006 vervangen door de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA benadrukt

Nadere informatie

Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd)

Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd) Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd) Dé complete verzekeringsoplossing voor de Nieuwe WGA Als u kiest voor eigenrisicodragen, doet u dit vanuit de overtuiging dat u met een eigen oplossing

Nadere informatie

Inleiding 3 Aanleiding van de veranderingen 3 Is dit een doorgeslagen zorgplicht voor werkgever? 3 Dit leest u in deze whitepaper 3

Inleiding 3 Aanleiding van de veranderingen 3 Is dit een doorgeslagen zorgplicht voor werkgever? 3 Dit leest u in deze whitepaper 3 Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding van de veranderingen 3 Is dit een doorgeslagen zorgplicht voor werkgever? 3 Dit leest u in deze whitepaper 3 Wet BeZaVa 4 Een voorbeeld 5 Wat kunt u doen om de premies

Nadere informatie