RUD UTRECHT. Huisvesting en facilitaire dienstverlening. b. concept-huisvestingscontract, c. concept-dienstverleningsovereenkomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RUD UTRECHT. Huisvesting en facilitaire dienstverlening. b. concept-huisvestingscontract, c. concept-dienstverleningsovereenkomst"

Transcriptie

1 RUD UTRECHT Aan Algemeen Bestuur RUD Utrecht Van Dagelijks Bestuur RUD Utrecht Opsteller: Norbert de Blaay Onderwerp Huisvesting en facilitaire dienstverlening t.b.v. Vergadering 13 maart 2014 bijlagen b. concept-huisvestingscontract, c. concept-dienstverleningsovereenkomst Samenvatting Door het portefeuillehoudersoverleg is een programma van eisen voor de huisvesting vastgesteld. Hierin staat opgenomen dat de omvang van de vloeroppervlakte ongeveer m2 VVO zou moeten bedragen. Op basis van dat programma van eisen heeft de provincie Utrecht een aanbod voor de RUD gedaan. Het aanbod is in eerste instantie anderhalve verdieping in het Provinciehuis, wat overeenkomst met m2 VVO 1. Het aanbod van de provincie (één of anderhalve verdieping) stelt de RUD voor het volgende dilemma: kiezen we voor een iets te ruimte huisvesting waardoor op termijn groei van het aantal taken kan worden opgevangen, of kiezen we voor een omvang die aan de krappe kant is waardoor toekomstige groei minder gemakkelijk op de eigen verdieping is te realiseren? Het Dagelijks Bestuur heeft het voornemen om vooralsnog te kiezen voor de huur van één verdieping in het in het Huis van de Provincie, met een aantal flankerende maatregelen om ervoor te zorgen dat de omvang van de huisvesting adequaat is voor het aantal mensen dat straks werkt voor de RUD. Het risico van leegstand van een halve verdieping word als te groot geacht. In de bijgesloten huurovereenkomst en DVO is deze keuze verwerkt, in de toelichting worden de overweging van het bestuur nader toegelicht. Verder is het voor de provincie niet mogelijk om te voldoen aan de eisen van het aantal parkeerplaatsen. In het programma van eisen stond dat er voor de medewerkers 45 parkeerplaatsen beschikbaar moesten komen, exclusief de piketauto s. In het aanbod staat nu dat de provincie 30 vaste parkeerplaatsen voor medewerkers, 10 flexibele parkeerplaatsen 2 voor medewerkers en 5 parkeerplekken voor bezoekers kan bieden. Dit aantal is exclusief 10 piketauto s. Dit was het maximale aanbod wat aangeboden kon worden. Door deze keuze wordt door de RUD een lager aantal m2 aan kantoorruimte gehuurd dan in het programma van eisen staat opgenomen. Dit betekent lagere kosten voor de RUD, waardoor ten opzichte van het bedrijfsplan meer structurele financiële ruimte ontstaat. In totaal ontstaat een structureel voordeel van 0,20 miljoen. In het huisvestingscontract is verder een break optie toegevoegd, dat betekent dat na vijf jaar de RUD het contract kan opzeggen. Dat heeft echter wel consequenties indien daarvan gebruik wordt gemaakt. Afhankelijk van het moment dat van deze break gebruik wordt gemaakt, wordt een boete betaald maximaal zo groot als de huurwaarde van de huurvrije periode welke het eerste jaar wordt geboden. Naast de huurvrijperiode wordt de inrichting van de verdieping door de verhuurder betaald. In de overeenkomst is opgenomen dat de inrichting overeenkomstig met de andere verdieping wordt gerealiseerd 1 Aanbieding provincie d.d. 22 oktober Parkeerplekken voor de RUD, waar indien nodig, ook door de andere gebruikers gebruik van gemaakt kan worden T.b.v. : Algemeen Bestuur d.d. 13 maart 2014 Pagina 1 van 7

2 en betaald door de verhuurder. Daarbij worden wel enkele verbeteringen doorgevoerd (o.a. om het geluidsoverlast in de verkeersruimte op te vangen). Door het dagelijks bestuur zijn, op basis van het voorgaande, de volgende conclusies getrokken. Het huuraanbod voldoet, op twee onderdelen na, namelijk het aantal vierkante meters en het parkeren, aan het vastgestelde programma van eisen Het huuraanbod is, ook kijkend naar aantal actuele ontwikkelingen, aan de krappe kant. Om toch voldoende werkplekken te kunnen bieden voor de medewerkers, is het mogelijk flankerende maatregelen te treffen. Gegeven de financiële consequenties en het (voorkomen van het) risico van leegstand is het verantwoord is om één verdieping te huren en niet anderhalve verdieping. Met de provincie zijn er flankerende maatregelen afgesproken, welke er voor zorgen dat er voldoende capaciteit is voor de piekmomenten Onderkent wordt het risico dat uitbreiding van de RUD Utrecht vanwege de extra taken wellicht moeilijk is. Tegelijkertijd bestaat de verwachting dat we ten allen tijde hierover met de verhuurder en andere huurders van de locatie in gesprek kunnen. Ook voor het parkeren zijn adequate afspraken gemaakt met de provincie, door gebruik te maken van een aantal flexibele parkeerplekken. Het besluit wijkt op onderdelen af van het programma van eisen, waarover de BOR een advies heeft gegeven. De bestuurder heeft op 13 maart een overleg met de BOR om te bezien of het nodig is om een aanvullend te geven. Besluit DB 28 februari 2014 Het Dagelijks Bestuur heeft het volgende voorgenomen- besluit genomen: 1. De DVO en het huurcontract vast te stellen en ter informatie aan het AB te sturen. 2. Kennis te nemen van de uitwerkingen van de verschillende huisvestingsscenario s. Toelichting In de toelichting gaan we in op de volgende onderwerpen: A. Huuraanbod (inclusief toets aan het programma van eisen, actuele ontwikkelingen en flankerende maatregelen B. DVO facilitair (samenvatting van de afspraken in het contract) C. Financiën (toetsing aan financiële kaders Bedrijfsplan en consequenties begroting) Ten aanzien van de DVO facilitair staat een korte analyse van het contract opgenomen. Afsluitend staat een overzicht opgenomen van de financiële consequenties. A. Huisvesting Om het huuraanbod op waarde te kunnen schatten hebben we niet alleen gekeken naar het programma van eisen maar ook naar het huidige gebruik van het provinciehuis. Daarbij hebben we een berekening uitgewerkt van de geraamde formatie van de RUD in relatie tot de werkplekken die beschikbaar zijn op een verdieping. Deze raming wordt mogelijk als gevolg van een aantal actuele ontwikkelingen bijgesteld. De berekening gebruiken we om vast te stellen in welke mate het mogelijk is om de medewerkers van de RUD Utrecht een werkplek te geven op één of anderhalve verdieping. Dan wel dat we een aantal aanvullende maatregelen voorstellen. Huidig gebruik provincie medewerkers Een groot gedeelte van de toekomstige medewerkers van de RUD werken al in het provinciehuis. De 66 fte welke naar de RUD gaan, werken reeds allemaal op de 10 e verdieping. Naar het gebruik van deze groep medewerkers (en de bezetting van de werkplekken) is recent door de facilitair beheerder van het de provincie onderzoek naar gedaan. Als bijlage zijn de ervaringsgegevens van de 10 e verdieping opgenomen. T.b.v. : Algemeen Bestuur d.d. 13 maart 2014 Pagina 2 van 7

3 Uit dat onderzoek is naar voren gekomen dat op de verdieping van de huidige VTH medewerkers van de provincie op maandag, dinsdag, donderdagochtend de bezetting erg hoog is. Dat geldt met name voor de aanland- en reguliere werkplekken. Dat geldt minder voor de stilte werkplekken. Ook gedurende deze piektijden is daar nog steeds voldoende ruimte. Gedurende de overige tijden van de week is er altijd voldoende ruimte op de verdieping. Bij het onderzoek zijn twee kanttekeningen te maken: 1. Belangrijk is om op te merken dat in het onderzoek naar de bezetting een werkplek al bezet is, als daar spullen van iemand liggen. Dus alleen wanneer een werkplek direct beschikbaar is, werd deze gezien als niet bezet. Dit terwijl verschillende werkplekken ook tijdens het onderzoek niet gebruik werden, omdat iemand van zijn plaats af was. Bekend is dat de provincie de afspraken daarover, maak je een uur geen gebruik van een werkplek, dan wordt deze leeggemaakt, nog niet altijd even goed naleeft. Dit kan nooit helemaal worden weggewerkt, omdat daar goede redenen voor kunnen zijn, bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, korte gesprekken, telefoongesprekken dan wel langere bilaterale gesprekken. Dat betekent wel dat er dus mogelijk meer ruimte is op de verdieping als de afspraken wel worden nageleefd. 2. Lastig is te zeggen hoeveel medewerkers nu altijd eerst op de 10 e verdieping voor een werkplek kijken. Het is dus onduidelijk of dat evenveel medewerkers zijn als straks bij de RUD werken. Dit komt omdat er voldoende andere alternatieven zijn. Naar de toekomstige medewerkers van de RUD werken daar namelijk nog andere afdelingen, al is het merendeel van de medewerkers op deze verdieping wel afkomstig van de VTH afdeling die naar de RUD overgaat. Dat betekent dus dat hier een onzekerheid zit. Formatie RUD versus werkplekken Uitgangspunt voor de berekening van de omvang van het aantal kantoorplekken is de formatie. Met het opstellen van het bedrijfsplan is er voor de besluitvorming zekerheid over de formatie van de RUD, en daarmee voor een van de grootste kostenposten gecreëerd. Voor het programma van eisen, was de omvang van de formatie uit het bedrijfsplan ook het uitgangspunt. In de onderstaande tabel staan de overzichten van de rekensom voor het aantal benodigde werkplekken opgenomen. De deeltijdfactor is in alle vier de berekeningen (0,85) constant gehouden, alsmede de flexfactor (0,7) 3. Dit is berekend voor het bedrijfsplan, het programma van eisen, het aanbod van de provincie en een alternatieve berekening op basis van mutaties in het bedrijfsplan. Na de tabel wordt elke kolom kort toegelicht. Met deze berekening wordt getoetst of het uitgangspunt van één verdieping ook haalbaar is, en welke flankerende maatregelen nodig zijn om het mogelijk te maken. Bedrijfsplan PvE Mogelijkheden per verdieping PU Correctie na toepassing gecorrigeerd aantal FTE FTE 122,59 123,3 111,7 115,26 Deeltijdfactor 0,85 0,85 0,85 0,85 medewerkers 144,2 145,1 131,4 135,6 flexwerkfactor 0,70 0,70 0,70 0,70 Werkplekken 101,0 101,5 92,0 94,9 3 Gezien de mogelijkheid die geboden wordt om ook op decentrale locaties te werken, zou deze factor zelfs nog iets naar beneden kunnen worden gebracht. Als spelregels over het gebruik van werkplekken goed worden gehandhaafd, dan behoort op basis van ervaringsgegevens een factor 0,6 tot de mogelijkheden. Het effect daarvan zou zijn dat het aantal benodigde werkplekken lager zou worden. Met dit effect is echter geen rekening gehouden. T.b.v. : Algemeen Bestuur d.d. 13 maart 2014 Pagina 3 van 7

4 Primaire formatie 91,94 84,94 Overheadformatie 30,65 23,32 Inhuur 7,00 TOTAAL 122,59 115,26 Hieronder lichten we de tabel kort toe. Uitgangspunt in het bedrijfsplan is dat er maximaal 122,59 fte voor de RUD zouden gaan werken. Dit is iets lager dan in het programma van eisen (123,3 fte) was opgenomen, als gevolg van laatste aanpassingen als gevolg van de bestuurlijke besluitvorming. Dit levert voor de formule voor de berekening van het aantal werkplekken echter nauwelijks iets op. Beiden komen uit op ongeveer 101 werkplekken. Als uitgegaan wordt van één verdieping, dan zijn daar volgens het aanbod van de provincie, 92 werkplekken beschikbaar. Als dat aanbod van de provincie volgens dezelfde formule zoals opgenomen is in het programma van eisen, wordt omgerekend dan komen we voor de totale formatie van de RUD uit op 111,7 fte. Het aantal werkplekken dat op een verdieping tekort is, bedraagt 9 stuks. Er zijn actuele ontwikkelingen, waarvoor het aantal benodigde werkplekken mogelijk gecorrigeerd moeten worden, namelijk: Overgang van het bevoegd gezag. Dit is op 1 januari 2014 een feit geworden. Tot 1 juli 2014 worden de taken die overgegaan zijn naar de gemeenten nog steeds door de provincie uitgevoerd. Dat geldt zowel voor gemeenten die onderdeel uitmaken van de RUD als van de ODRU. In totaal gaat het voor de gehele provincie Utrecht om ongeveer 14 fte. De kans bestaat dat de ODRU deze taken vanaf 1 juli 2014 zelf gaat uitvoeren. Op dit moment is de provincie hierover in gesprek met de ODRU. Indien de ODRU besluit de taken zelf uit te voeren leidt dit tot een afname van de primaire formatie van de RUD met 7 fte. Een verlaging van de primaire formatie heeft echter ook effect op de totale overhead van de RUD. Op basis van 25% overhead betekent dat een verlaging van 2,33 fte. De kans bestaat dat de totale formatie daarmee op 9,33 fte lager uitkomt. Terugbesteden overheadtaken bij provincie. Uitgangspunt in het bedrijfsplan was dat de provincie een aantal facilitaire taken en ICT taken op zich zou gaan nemen. Onduidelijk was echter welke taken dat waren, en wat de invloed op de staf- en ondersteunende taken zou zijn. De schatting is nu dat, gezien de concept DVO s dat daarmee de formatie kan worden verminderd. Dit heeft geen verdere effecten op de kwaliteit van de overhead. Of daarmee ook het overheadspercentage daalt is bestuurlijk nog niet besloten 4. Als dat wel zo is betekent dat de formatie tussen de 0 en 5 fte daalt. Structurele inhuurkrachten. Voor de uitvoering van haar taken maakt de provincie structureel gebruik van inhuurkrachten. Deze zijn nog niet in de budgetten van de RUD ondergebracht, maar over de besteding van deze inhuurbudgetten wil de provincie wel afspraken maken. Dat betekent dat de RUD mogelijk meer ruimte nodig heeft omdat deze inhuurkrachten gebruik maken van kantoorruimte. Dit is ongeveer 7 fte. Het mogelijk (maximale) effect van de eerste twee ontwikkelingen is dat de totale formatie van de RUD 2.0 met ongeveer 14 fte (7fte primaire taken, 2 fte overhead en 5 fte uitbestede taken) wordt verminderd. De RUD heeft als gevolg van de twee bovenstaande ontwikkelingen geen 123 fte maar 108 fte. Bij het volgen van dezelfde formule als opgenomen in het programma van eisen komt het totaal aantal werkplekken dan gecorrigeerd uit op 89 werkplekken. Eén verdieping in het provinciehuis zou daarmee op basis van de eigen berekening voldoende moeten zijn. Er wordt dan geen rekening gehouden met de structurele inhuur van de provincie. Als er ook voor de structurele inhuur van ongeveer 7 fte kantoorruimte beschikbaar moet zijn dan betekent dat er dan 6 werkplekken extra ruimte voor nodig. Dit brengt op ons het gecorrigeerde aantal van ongeveer 95 werkplekken. Hieronder wordt gekeken welke flankerende maatregelen hiervoor kunnen worden genomen. 4 Besluitvorming hierover vindt plaats bij vaststelling van het O&F plan door het Algemeen Bestuur T.b.v. : Algemeen Bestuur d.d. 13 maart 2014 Pagina 4 van 7

5 Drie alternatieven Hierboven is gekeken naar de formatieve ontwikkelingen versus de werkplekken. Er zijn echter nog andere mogelijke werkplekken binnen het provinciehuis wat mogelijkheden biedt voor de RUD. Het betreft de volgende zaken: Als definitie voor een werkplek worden de verstelbare bureaus gerekend waar met een computer gewerkt kan worden. Op de verdieping zijn meer zitplaatsen beschikbaar. Alle vergaderzalen op de verdieping zorgen voor een kleine 22 enkel zitplaatsen bovenop de 92 werkplekken. In totaal zijn er dus 114 zit- en werkplekken. Verder is er nog geen rekening gehouden met de vergaderlocaties op de eerste verdieping en algemene ruimte op de begane grond en het bedrijfsrestaurant. Dit zijn vergaderplekken welke veelal gereserveerd moeten worden, en waar het dus ook mogelijk is dat alle locaties bezet zijn. De piekbelasting is daarnaast grotendeels te plannen. De RUD weet echter wanneer deze pieken zich voordoen, en zijn dus voor een groot gedeelte in te plannen. Er kan dan ook gekeken worden naar uitwijkmogelijkheden op de algemene verdiepingen. Voor een groot gedeelte zijn er dus opvang mogelijkheden op de algemene verdiepingen om eventuele pieken op te vangen. Dit zijn echter veelal vergaderplekken en dat zijn (vaak) geen ARBO werkplekken. De RUD heeft er zeker in de eerste jaren behoefte om gebruik te kunnen maken van een aantal flexibele werkplekken in het Provinciehuis. Hieronder worden daarvoor drie alternatieven uitgewerkt. Overloop in provinciehuis Voor de RUD is het van belang dat er altijd ruimte is voor haar medewerkers. Een theoretische berekening zoals deze hierboven is beschreven is daarvoor mooi, maar geeft niet weer op welke wijze een echter piek moet worden opgelost. Met overloop in het provinciehuis is dat mogelijk. Voor een echte piek, is misschien maar enkele keren per jaar, aanvullende ruimte nodig voor de RUD. Gedacht wordt aan maximaal 30 werkplekken, welke op afroep beschikbaar moeten kunnen zijn. Ook de provincie worstelt met dit vraagstuk, en denkt er over om op de eerste verdieping enkele kamers in te richten voor overloop van de gebruikers van het gebouw. Idee is dat daarmee de bezetting in het gehele gebouw kan worden geoptimaliseerd. Aan deze werkplekken kan mogelijk ook een aparte status worden gegeven, bijvoorbeeld concentratie werkplekken. Dat maakt het ook mogelijk dat op de verdieping vooral ontmoet kan worden, maar als er behoefte is van een medewerker dat op de eerste verdieping in alle rust gewerkt kan worden. Voor het gebruik van deze faciliteit brengt de provincie kosten in rekening bij de deelnemers. Daarnaast is het ook van belang dat medewerkers op deze locatie ook toegang hebben tot de ICT systemen van de RUD. Net als op een decentrale locatie gaat het hier met name om toegang tot WIFI, en een ARBO werkplek. Dit vraagt mogelijk beperkte investeringen maar zorgt er wel voor dat niemand naar het provinciehuis komt, en geen werkplek kan vinden. Dit is een alternatief dat het dagelijks bestuur aanspreekt, en waarvoor de provincie een voorstel heeft gedaan. Door de provincie worden op de 10 de verdieping 30 concentratie flexplekken gerealiseerd, voor gebruik van de RUD en de provincie. De RUD betaalt van deze werkplekken 50% van de kosten. Jaarlijks kan worden bezien of de flexibele capaciteit voldoende is. Verder is gekeken naar de volgende alternatieven. Inbreiding op verdieping Het aantal plaatsen dat op de verdieping, volgens de formule van het programma van eisen tekort wordt gekomen, is beperkt. Op basis van het gecorrigeerde aantal FTE komt dat tekort uit op 3 stuks. Dit is op de verdieping op te lossen, door bijvoorbeeld een vergaderkamer in te richten als werkplekken. Hiermee komt het aantal werkplekken op 95 stuks. T.b.v. : Algemeen Bestuur d.d. 13 maart 2014 Pagina 5 van 7

6 Ondanks dat de investeringen in dit scenario zeer beperkt zijn tot enkele bureaus, geeft niet echt de uitbreidingsmogelijkheden om echte piekbelasting op te lossen. Overloop bij andere organisaties Op de verdiepingen in het provinciehuis is nog veel ruimte over. Zo gebruikt de ABN AMRO enkele verdiepingen niet, en heeft ook de VRU een verdieping over. Voor de provincie zijn deze verdiepingen echter verhuurd, en is er geen leegstand. Dit is geen aantrekkelijk alternatief. B. DVO facilitair In het programma van eisen voor de huisvesting is aangegeven dat de RUD ook graag gebruik maakt van facilitaire diensten. De provincie heeft daarvoor een aanbieding gedaan. Het betreft een aanbieding van diensten die de provincie ook voor andere gebruikers van het gebouw verzorgt. Als bijlage is de DVO toegevoegd. Door de RUD worden alle niet basis dienstverlening afgenomen. Het gaat om het vullen van de automaten, de schoonmaak van de ruimte op de verdieping en de glasbewassing. Onderdelen die de RUD niet zelf wil doen. De RUD voldoet ten aanzien van de facilitaire zaken aan het gestelde programma van eisen. Er zijn nog enkele aandachtspunten voor het vervolg: Gebruik van de scanstraat in het provinciehuis Gebruik van KCC Ruimte voor inbeslagname goederen Ten aanzien van de eerste twee onderdelen heeft de provincie geen standaard pakket beschikbaar. Het betreft een extra pakket waarover moet worden gesproken. De gesprekken daarover zijn nog niet afgerond. Dat geldt zowel voor de scanstraat en de KCC. Daarnaast maakt een onderdeel van de standaard DVO uit een klein gedeelte van de ICT dienstverlening. Het betreft m.n. de WIFI verbinding. Belangrijk is om te bezien dat hier niet twee keer voor wordt betaald. De RUD sluit namelijk voor de ICT een aparte DVO voor 1 jaar af. C. Financiën De financiële consequenties van het huisvestingscontract en de DVO zijn in het onderstaande overzicht opgenomen. Omschrijving Huur Kelder Voorschot service kosten Flexplekken Parkeren TOTAAL Budget bedrijfsplan Overschot In het bedrijfsplan is voor de huisvesting en de facilitaire dienstverlening een bedrag van opgenomen. De aanbieding van de provincie valt binnen deze normbedragen, waarbij het ook nog eens zo is dat daarmee op T.b.v. : Algemeen Bestuur d.d. 13 maart 2014 Pagina 6 van 7

7 enkele onderdelen de overheadformatie kan komen te vervallen. Dat is bijvoorbeeld de formatie die meegenomen was voor receptie, bewaking en schoonmaak. In totaal is de besparing van de kosten het eerste halve jaar 0,2 miljoen. Dit wordt veroorzaakt doordat de RUD een jaar geen huur betaalt. Deze periode loopt van 1 juli 2014 tot 1 juli Dat betekent dat ook in 2015 nog een voordeel wordt gerealiseerd. Pas in 2016 komen de volledige huurlasten ten laste van de RUD. Ook dan blijft een voordeel van 0,2 miljoen bestaan. T.b.v. : Algemeen Bestuur d.d. 13 maart 2014 Pagina 7 van 7

RUD UTRECHT. Algemeen Bestuur RUD Utrecht. Dagelijks Bestuur RUD Utrecht

RUD UTRECHT. Algemeen Bestuur RUD Utrecht. Dagelijks Bestuur RUD Utrecht RUD UTRECHT Aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht Van: Dagelijks Bestuur RUD Utrecht Steller: Norbert de Blaay Onderwerp: Startnotitie facilitaire zaken t.b.v. Vergadering d.d. 13 maart 2014 Bijlagen geen

Nadere informatie

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Status Deze indicatieve begroting is bestemd voor de colleges van de deelnemers aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het doel is

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

Advies: NEE VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van: A. van der Lit Tel nr: Nummer: 17A Datum: 6 juni 2017

Advies: NEE VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van: A. van der Lit Tel nr: Nummer: 17A Datum: 6 juni 2017 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: A. van der Lit Tel nr: 0348-428758 Nummer: 17A.00643 Datum: 6 juni 2017 Team: KCC Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: Financien F vd Berg N.a.v. (evt.

Nadere informatie

Rm mziz/wlimburg. Begrotingswijziging Programmabegroting RUD Zuid-Limburg. Meerjarenraming

Rm mziz/wlimburg. Begrotingswijziging Programmabegroting RUD Zuid-Limburg. Meerjarenraming Rm mziz/wlimburg -o Begrotingswijziging Programmabegroting 2017 Meerjarenraming 2018-2021 RUD Zuid-Limburg R < mzh/v/limburg Inhoud A. inleiding 3 B. Beheer van de RUD Zuid-Limburg 3 C. Financieel 3 C.1

Nadere informatie

Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor SSC Leidse Regio. Context

Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor SSC Leidse Regio. Context Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor Leidse Regio Context Het Bedrijfsplan Leidse Regio (hierna ) bevat berekeningen van de benodigde middelen voor het. Deze worden uitgewerkt in een begroting

Nadere informatie

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Spoorlaan 181 5038 CB Tilburg Postbus 75 5000 AB Tilburg

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Spoorlaan 181 5038 CB Tilburg Postbus 75 5000 AB Tilburg Geachte griffiers, Bijgaand de presentatie van de bijeenkomsten die op 6, 13 en 20 april jl. zijn gehouden voor de raads- en statenleden in respectievelijk Tilburg, Oosterhout en Roosendaal. Wij verzoeken

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

1. Vraag: Zal er ten gevolge van de 7% krimp sprake zijn van gedwongen ontslagen?

1. Vraag: Zal er ten gevolge van de 7% krimp sprake zijn van gedwongen ontslagen? Vragen ter voorbereiding op de raad 2014/010 Onderwerp: Ontwerpbegroting 2015 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Raadsvergadering: 24 april 2014 Gesteld door: H&G Portefeuillehouder: Marcel Bax Teammanager:

Nadere informatie

RUD UTRECHT. De heer B. Wondergem De heer M. van Liere. De heer G. Spelt

RUD UTRECHT. De heer B. Wondergem De heer M. van Liere. De heer G. Spelt VERSLAG Vergadering: Algemeen Bestuur RUD Utrecht Vergaderdatum: 13 maart 2014 Deelnemers: Provincie Utrecht Gemeente Amersfoort De heer R. de Vries (voorzitter) De heer C. van Eijk Gemeente Baarn De heer

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 10 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Begrotingswijziging 2008 Service Centrum Drechtsteden agendapunt 10 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk doorkiesnummer 078 6398513

Nadere informatie

PROJECT HUURINFORMATIE. Zuidelijk Halfrond 1 te Gouda

PROJECT HUURINFORMATIE. Zuidelijk Halfrond 1 te Gouda PROJECT HUURINFORMATIE Zuidelijk Halfrond 1 te Gouda Object : Color Business Center Gouda is een professioneel business center gespecialiseerd in flexibele kantooroplossingen. Vloeroppervlakte : Units

Nadere informatie

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking.

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking. Voorbereidende raadsvergadering: 11 oktober 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 1 november 2011 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/46 Datum : 23 september 2011 Onderwerp

Nadere informatie

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener Voorstel Algemeen bestuur Vergaderdatum 2 juli 2014 Onderwerp Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 GBLT Agendapunt 11 Kenmerk B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A.

Nadere informatie

Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR. Raadsinformatieronde 4 oktober 2012

Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR. Raadsinformatieronde 4 oktober 2012 Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR Raadsinformatieronde 4 oktober 2012 Opbouw en toelichting Achtergrond Bedrijfsplan Gevolgen gemeente Drimmelen GR Vervolg OMWB: achtergrond

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 132/2012 Datum : 13 september 2012 B&W datum : 13 september 2012 Portefeuillehouder : T.M.M. Kok Onderwerp : Toezeggingen RTG Bestuur en Financiën/Samenleving d.d. 5

Nadere informatie

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead Informatienota Aan: Commissie Beleidscyclus Van: College van B&W Onderwerp: Aanpak achterblijvende overhead Portefeuillehouder Wethouder L. Verspuij Datum collegebesluit 14 oktober 2014 Geheimhouding:

Nadere informatie

Inhoud. Locatieonderzoek tijdelijke huisvesting

Inhoud. Locatieonderzoek tijdelijke huisvesting Locatieonderzoek Tijdelijke huisvesting Hollands Kroon Aanvulling Centraal vs. decentraal 0 januari 0 Inhoud De regiegroep van fusiegemeente Hollands Kroon heeft naar aanleiding van een locatie advies

Nadere informatie

(Smgevingsd/msŕ ļţ. Zienswijzen Bergen op Zoom B Midden-en West-Brabant ^ Nr. Zienswijze Beantwoording

(Smgevingsd/msŕ ļţ. Zienswijzen Bergen op Zoom B Midden-en West-Brabant ^ Nr. Zienswijze Beantwoording Gemeente X ñ Bergen op Zoom B15-016138 (Smgevingsd/msŕ ļţ Midden-en West-Brabant ^ Zienswijzen Bergen op Zoom Nr. Zienswijze Beantwoording 1. In de zienswijze m.b.t. begroting 2015 van de OMWB is opgemerkt

Nadere informatie

: Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting

: Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 24 september 2013 Agendapunt : 7 Portefeuillehouder Onderwerp : dhr. H.W. van Gelder : Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting 2013

Nadere informatie

TE HUUR. Hurksestraat 19 Eindhoven

TE HUUR. Hurksestraat 19 Eindhoven TE HUUR Hurksestraat 19 Eindhoven Hurksestraat 19 te Eindhoven Beatrixcomplex Locatie : Op bedrijventerrein De Hurk langs de snelweg ligt het Beatrix complex. Dit BE gebouw zal herontwikkeld worden

Nadere informatie

Eindhoven, Weegschaalstraat 3

Eindhoven, Weegschaalstraat 3 , Weegschaalstraat 3 Bent u op zoek naar een modern en representatief kantoorlocatie? Stop dan met zoeken!kantorencentrum De Ring is gelegen aan de noordrand van, nabij de A2 en A50, en biedt in haar kantoorgebouw

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: Opsteller: G.A.J. van Gulik User-id: DIE2 Tel: 4960 Onderw erp: OPRICHTEN VAN EN DEELNEMING IN GEBRUIKERSCOÖPERATIE EEMHUIS Toelichting: Bij de multifunctionele

Nadere informatie

Zaaknummer

Zaaknummer Raadsvoorstel Inleiding Sinds 2013 is de gemeente Heusden deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (GR). Dit verplichte samenwerkingsverband heeft als doel om

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat.

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat. gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00096 Beslisdatum B&W 28 januari 2014 Dossiernummer 14.05.451 Raadsvoorstel Ambtelijke huisvesting lange termijn vanaf 2020 Inleiding In juni 2012 heeft de raad besloten

Nadere informatie

Bijlage 8 Specificaties begroting

Bijlage 8 Specificaties begroting Bijlage 8 Specificaties begroting Specificatie baten 1. Rijksbijdragen: lichte ondersteuning Gebaseerd op aantal leerlingen basisonderwijs x normbedrag 156,-. De ontwikkeling van het leerling basisonderwijs

Nadere informatie

Kantoor. Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel

Kantoor. Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel Overschiestraat 65 1062 XD AMSTERDAM Contactpersoon Liane Compagne LCompagne@dtz.nl Kenmerken Algemeen Bestemming Status Klaar Hoofdbestemming Beschikbaar Per direct Oppervlakten Energie Totale oppervlakte

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 145 Inboeknummer OOU001696 Beslisdatum BRW 9 juni 2000 Dossiernummer 024.202 Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting

Nadere informatie

Bibliotheek De Meierij Haalbaarheidsstudie huisvestingsopties Boxtel. ir. Steven Biesiot / ir. Dominique de Wit 15 januari 2015

Bibliotheek De Meierij Haalbaarheidsstudie huisvestingsopties Boxtel. ir. Steven Biesiot / ir. Dominique de Wit 15 januari 2015 Bibliotheek De Meierij Haalbaarheidsstudie huisvestingsopties Boxtel ir. Steven Biesiot / ir. Dominique de Wit 15 januari 2015 INHOUD 1. Samenvatting en conclusies 2. Detailinformatie huidige locatie 3.

Nadere informatie

PROJECT HUURINFORMATIE. Kantorenhuis StavorenWerkt Stavorenweg 6 te Gouda

PROJECT HUURINFORMATIE. Kantorenhuis StavorenWerkt Stavorenweg 6 te Gouda PROJECT HUURINFORMATIE Kantorenhuis StavorenWerkt Stavorenweg 6 te Gouda Object : Kom werken in StavorenWerkt Kantoorunits en flexplekken bieden in StavorenWerkt (www.stavorenwerkt.nl) alle gelegenheid

Nadere informatie

TE HUUR Papendorpseweg 53-59. te Utrecht

TE HUUR Papendorpseweg 53-59. te Utrecht TE HUUR Papendorpseweg 53-59 te Utrecht Algemeen Regus is gespecialiseerd en wereldmarktleider op het gebied van flexibele werkplek oplossingen. De mogelijkheid bestaat om voor korte of langere tijd turn-key

Nadere informatie

ODRU op Orde. Stand van zaken 1 juli 2014

ODRU op Orde. Stand van zaken 1 juli 2014 ODRU op Orde Stand van zaken 1 juli 2014 Aanloop naar de crisis (1) Fusie Milieudiensten NWU en ZOU op 1 juli 2012 aansluitend doorontwikkeling naar 1 RUD Utrecht, waarbij ODRU (14/15 gemeenten) de romp

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Adviesnummer : Casenummer : Datum : 18 november 2011

GEMEENTE REIMERSWAAL. Adviesnummer : Casenummer : Datum : 18 november 2011 college Adviesnummer : 11.033530 Casenummer : 11.002952 Datum : 18 november 2011 Onderwerp: Toekomst Bibliotheekbeleid ( doorrekening amendement) Advies: Uw college wordt verzocht: De raad, middels de

Nadere informatie

Geachte lezer, augustus 2016

Geachte lezer, augustus 2016 Geachte lezer, augustus 2016 Hierbij doen wij U geheel vrijblijvend de basisinformatie inzake het turn-key kantoorverzamelgebouw-concept Bemij-Entrada te Tilburg toekomen. Algemene informatie Het kantoorverzamelgebouw

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie

Definitieve besluitvorming verzelfstandiging Stadsbibliotheek Haarlem. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Definitieve besluitvorming verzelfstandiging Stadsbibliotheek Haarlem. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 235/2007 13 november 2007 MO/cultuur 2007/180578 Definitieve besluitvorming verzelfstandiging Stadsbibliotheek Haarlem Aan de Raad der gemeente Haarlem

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/35

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/35 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 25-4-2016 Nummer voorstel: 2016/35 Voor raadsvergadering d.d.: 31-05-2016 Agendapunt: 11 Onderwerp:

Nadere informatie

Advies: Instemmen met de inhoud van bijgaande RIB over ontwikkelingen rond de ODRU en deze vervolgens doorleiden aan de raad.

Advies: Instemmen met de inhoud van bijgaande RIB over ontwikkelingen rond de ODRU en deze vervolgens doorleiden aan de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: F. Kers Tel.nr.: 8429 Nummer: 14A.00418 Datum: 27 mei 2014 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen:

Nadere informatie

Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 25 juni 2015. Agendapunt : 5.d. Aan het Algemeen Bestuur,

Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 25 juni 2015. Agendapunt : 5.d. Aan het Algemeen Bestuur, Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 25 juni 2015 Agendapunt : 5.d Aan het Algemeen Bestuur, Bij de start van de ODZOB is gekozen om het huurcontract van de SRE Milieudienst over te nemen en tot

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Onderwerp Begroting FUMO 2017

Onderwerp Begroting FUMO 2017 Onderwerp Begroting FUMO 2017 Portefeuillehouder Siebenga Datum collegebesluit 12 april 2016 Opsteller mevrouw M.N. de Vries Registratie GF16.20039 Agendapunt 7 Voorstel 1. De zienswijze zoals verwoord

Nadere informatie

TARIEFKAART ANNEXUM BEHEER BV

TARIEFKAART ANNEXUM BEHEER BV TARIEFKAART ANNEXUM BEHEER BV Ten behoeve van het portfolio, property management in opdracht van diverse beleggingsinstellingen, wordt door Annexum Beheer BV een standaard tariefkaart gehanteerd voor te

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Gemeente Coevorden Brede School SOM Poppenhare-Lootuinen VERGELIJKING EIGENDOM EN HUUR INVESTEERDER: DOMESTA. 12 februari 2013

Gemeente Coevorden Brede School SOM Poppenhare-Lootuinen VERGELIJKING EIGENDOM EN HUUR INVESTEERDER: DOMESTA. 12 februari 2013 Gemeente Coevorden Brede School SOM Poppenhare-Lootuinen VERGELIJKING EIGENDOM EN HUUR INVESTEERDER: DOMESTA 12 februari 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 Vergelijking en conclusie 4 1. Exploitatie 5 2. Leegstandsrisico

Nadere informatie

Verbouwing i.v.m. huisvesting Noordelijk Belastingkantoor in de Trompsingel. LTA ja: Maand Jaar LTA nee: Niet op LTA

Verbouwing i.v.m. huisvesting Noordelijk Belastingkantoor in de Trompsingel. LTA ja: Maand Jaar LTA nee: Niet op LTA Raadsvoorstel Onderwerp Verbouwing i.v.m. huisvesting Noordelijk Belastingkantoor in de Trompsingel Registratienr. 6190455 Steller/telnr. Henk Weggemans/ 60 52 Bijlagen 0 Classificatie Vertrouwelijk Portefeuillehouder

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 17 december 2013 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Publiekszaken : C.H.M. (Kiek) van Groningen Voorstel aan de raad Onderwerp

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

provincie limburg

provincie limburg 1812201592075140004 De raad van de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030AA NEDERWEERT Cluster E-mail FIN Ons kenmerk VpI. nummer Bijlage(n) 2015195906 Behandeld Telefoon Faxnummer Uw kenmerk Maastricht

Nadere informatie

De Wiskunde A-lympiade wordt gesponsord door Texas

De Wiskunde A-lympiade wordt gesponsord door Texas Instruments De Wiskunde A-lympiade wordt gesponsord door Texas FLEXPLEKKEN Het bedrijf Versatile is gespecialiseerd in het ontwikkelen en geven van allerlei bedrijfscursussen en -trainingen. Versatile

Nadere informatie

In deze memo gaan we achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen: Berekening structureel financieel effect en terugverdientijd UHR.

In deze memo gaan we achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen: Berekening structureel financieel effect en terugverdientijd UHR. Aan Jos Zon (gemeente Utrechtse Heuvelrug) en Arnold Geytenbeek (BghU) Van ANG/ Berenschot Datum 12 mei 2015 Betreft Resultaat Quick Scan financiële consequenties toetreding UHR tot BghU Status Concept/

Nadere informatie

rtage Verzoek om een uitdraai van product rijwielstallingen van 2015 en uitleg hierbij

rtage Verzoek om een uitdraai van product rijwielstallingen van 2015 en uitleg hierbij Vragen auditcommissie 16 september 2 e bestuursrapportage rtage 2015. Nr Omschrijving 1 Verzoek om een uitdraai van product 214-00 rijwielstallingen van 2015 en uitleg hierbij 2 Meer uitleg bij product

Nadere informatie

Vrijblijvende informatie Commercieel vastgoed. Te huur Stationsstraat 43, 5038 EC Tilburg

Vrijblijvende informatie Commercieel vastgoed. Te huur Stationsstraat 43, 5038 EC Tilburg Vrijblijvende informatie Commercieel vastgoed Te huur Stationsstraat 43, 5038 EC Tilburg Object Prachtige monumentale kantoorvilla. De mogelijkheden bestaat om per kamer vanaf circa 15m² of per verdieping

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE TE HUUR REPRESENTATIEVE KANTOORRUIMTE WATTBAAN 51 TE NIEUWEGEIN

PROJECTINFORMATIE TE HUUR REPRESENTATIEVE KANTOORRUIMTE WATTBAAN 51 TE NIEUWEGEIN PROJECTINFORMATIE TE HUUR REPRESENTATIEVE KANTOORRUIMTE WATTBAAN 51 TE NIEUWEGEIN TE HUUR KANTOORRUIMTE TE NIEUWEGEIN ADRES Wattbaan 51 te Nieuwegein. ALGEMEEN In een korte periode is een groot deel verhuurd

Nadere informatie

Vrijblijvende informatie. Te Huur Kantoorruimte. Ceresstraat 13 De Drie Hoefijzers te Breda

Vrijblijvende informatie. Te Huur Kantoorruimte. Ceresstraat 13 De Drie Hoefijzers te Breda Vrijblijvende informatie Te Huur Kantoorruimte Ceresstraat 13 De Drie Hoefijzers te Breda TE HUUR Ceresstraat 13 De Drie Hoefijzers te Breda Kantoorruimte Oppervlakte Huurprijs Aanvaarding : Op aanvraag

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake het huisvestin9splan Peuterspeelzalen Eindhoven

Raadsbijlage Voorstel inzake het huisvestin9splan Peuterspeelzalen Eindhoven v 9emeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke en Culturele Zaken Raadsbijlage nummer t4 Inboeknummer gyuooggg4 Beslisdatum B8rw ao januari tggb Dossiernummer So4.6ot Raadsbijlage Voorstel inzake het huisvestin9splan

Nadere informatie

Memo: Wob-verzoek inhuur

Memo: Wob-verzoek inhuur Memo: Wob-verzoek inhuur Aan: Leden Algemeen Bestuur VRU Van: Algemeen directeur Datum: 13 juli 2017 Onderwerp: Wob-verzoek inhuur Bijlagen: A. Overzicht inhuuropdrachten groter dan 100.000 B. Normen WNT

Nadere informatie

Gatwickstraat 11, Amsterdam

Gatwickstraat 11, Amsterdam 2013 Gatwickstraat 11, Amsterdam Bjorn van den Bergh i/o van DPA Group N.V. 14-5-2013 Gatwickstraat 11 - Amsterdam PROJECTINFORMATIE In kantoorgebouw Spectrum aan de Gatwickstraat 11 in Amsterdam geniet

Nadere informatie

Oktober 2013 INFORMATIE. Oslo 10-16 Barendrecht (Vaanpark II) www.demijl.nl. De Mijl Business Centers: Alblasserdam>Barendrecht>Zwijndrecht

Oktober 2013 INFORMATIE. Oslo 10-16 Barendrecht (Vaanpark II) www.demijl.nl. De Mijl Business Centers: Alblasserdam>Barendrecht>Zwijndrecht INFORMATIE Oslo 10-16 Barendrecht (Vaanpark II) www.demijl.nl De Mijl Business Centers: Alblasserdam>Barendrecht>Zwijndrecht Werken op een plek die voelt als een tweede thuis. Waar je andere ondernemers

Nadere informatie

Geacht college, geachte raad,

Geacht college, geachte raad, In Holland Rijnland werken samen: Alkemade, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Leiden: 26 november 2013 Contact:

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: - ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: - ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Gebruik gymzalen kern Boxmeer

Gebruik gymzalen kern Boxmeer Gebruik gymzalen kern Boxmeer 1. Inleiding... 2 2. Aanwezige capaciteit.... 2 3. Gebruik schooljaar 2012/2013... 2 3.1 Gymzaal De Weyerhof... 2 3.2 Gymzaal De Schelven.... 2 3.3 Gymzalen Elzendaalcollege....

Nadere informatie

Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011

Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011 Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011 Overhead Opbouw kosten van overhead Benchmark Berenschot Verdeling van overhead Hoe om te gaan met overhead uitbesteding

Nadere informatie

Voorstel huisvesting

Voorstel huisvesting Voorstel huisvesting Vooraf Dit voorstel beschrijft ten eerste hoe dit voorstel tot stand is gekomen. Daarna zullen de stemmingsvoorstellen met betrekking tot de huisvesting uiteengezet worden en tot slot

Nadere informatie

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 8 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00620 Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - vormend Beknopte samenvatting Verkenningsfase van het

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 23 februari 2010 Registratienummer: 2010/22 Agendapunt nummer: 17

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 23 februari 2010 Registratienummer: 2010/22 Agendapunt nummer: 17 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 23 februari 2010 Registratienummer: 2010/22 Agendapunt nummer: 17 Onderwerp Samenwerking SKOBOS-Korein in de Antoniusschool

Nadere informatie

TARIEFKAART ANNEXUM BEHEER BV

TARIEFKAART ANNEXUM BEHEER BV TARIEFKAART ANNEXUM BEHEER BV Ten behoeve van het portfolio, property management in opdracht van diverse beleggingsinstellingen, wordt door Annexum Beheer BV een standaard tariefkaart gehanteerd voor te

Nadere informatie

Onderwerp Keuze voor nieuwbouw n.a.v. onderzoek uitbreiding huisvesting Recreatie Noord-Holland NV

Onderwerp Keuze voor nieuwbouw n.a.v. onderzoek uitbreiding huisvesting Recreatie Noord-Holland NV Adviescommissie 28 oktober 2009 Dagelijks bestuur 4 november 2009 Algemeen bestuur 25 november 2009 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 14 Onderwerp Keuze voor nieuwbouw n.a.v. onderzoek uitbreiding huisvesting

Nadere informatie

Beoogd effect Informeren van de raad over de financiële situatie van de gemeentelijke huisvesting en correcte invulling van het budgetrecht.

Beoogd effect Informeren van de raad over de financiële situatie van de gemeentelijke huisvesting en correcte invulling van het budgetrecht. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 2 oktober 2014 Onderwerp: Financiën huisvesting Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. In te stemmen met de aanpassingen in de financiële kaders voor

Nadere informatie

Toekomst Nederlandse kantoren(markt) 29 april 2015 Herman van den Berg 43 e VOGON studiemiddag, UP Amsterdam

Toekomst Nederlandse kantoren(markt) 29 april 2015 Herman van den Berg 43 e VOGON studiemiddag, UP Amsterdam Toekomst Nederlandse kantoren(markt) 29 april 2015 Herman van den Berg 43 e VOGON studiemiddag, UP Amsterdam v De veranderende mens Concentratie bewegingen Afnemende plaatsgebondenheid Alles gaat sneller

Nadere informatie

Administratieve wijzigingen

Administratieve wijzigingen Stad & Wijk Extra beheergelden Onderhoud bomen Gebiedsgerichte aanpak Extra beheergelden Verlenging buslijn 84 Maaswijk Verlenging buslijn 84 Maaswijk, subsidie Bijdrage Dorpshuis Hekelingen Bijdrage Dorpshuis

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, 21 juli 2005 Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Voorstel Akkoord gaan met: op termijn opheffen. 2. Per 1

Nadere informatie

In onderstaande tabellen is de ontwikkeling van de werkgelegenheid per provincie per sector weergegeven. Het betreft:

In onderstaande tabellen is de ontwikkeling van de werkgelegenheid per provincie per sector weergegeven. Het betreft: Bijlage 1: Regionale werkgelegenheidscijfers per sector In onderstaande tabellen is de ontwikkeling van de werkgelegenheid per provincie per sector weergegeven. Het betreft: - Uit de kamerbrief van 2013:

Nadere informatie

Transitieafspraken ICT Rijk van Nijmegen

Transitieafspraken ICT Rijk van Nijmegen Transitieafspraken ICT Rijk van Inleiding In de periode dat de module ICT Rijk van gebouwd wordt is het van belang een aantal concrete afspraken vast te leggen over wat wel en niet is toegestaan voor de

Nadere informatie

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2013_BW_00791 Onderwerp Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - vormend Beknopte samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Overleg: Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 12 december 2013 Agendapunt nr.: 18 Onderwerp: Voorstel Regionale Inkoop Rotterdam Gevraagde beslissing:

Nadere informatie

November 2014. INFORMATIE H.A. Lorentzstraat 4 Zwijndrecht (Develpoort) www.demijl.nl

November 2014. INFORMATIE H.A. Lorentzstraat 4 Zwijndrecht (Develpoort) www.demijl.nl INFORMATIE H.A. Lorentzstraat 4 Zwijndrecht (Develpoort) www.demijl.nl Werken op een plek die voelt als een tweede thuis. Waar je andere ondernemers ontmoet en waar je je voor 100% op jouw business kunt

Nadere informatie

Vaststellen wijziging begroting 2015 Stadsgewest Haaglanden volgens plan A

Vaststellen wijziging begroting 2015 Stadsgewest Haaglanden volgens plan A Vergadering: 10 december 2014 Agendapunt: 4 Nummer: Portefeuillehouder: dhr drs. M.J. Bezuijen Contactpersoon: ir. P.E.B. Van Heel Doorkiesnummer: 070 750 1 1537 Den Haag, 29 oktober 2014 Aan het algemeen

Nadere informatie

PROJECT HUURINFORMATIE. Stationsplein 9 te Gouda

PROJECT HUURINFORMATIE. Stationsplein 9 te Gouda PROJECT HUURINFORMATIE Stationsplein 9 te Gouda Object : In het kantoorgebouw Gouwespoor worden diverse turn-key kantoorunits aangeboden. Vloeroppervlakte : Begane grond : verhuurd Eerste verdieping :

Nadere informatie

Eindtotaal 1.304 1.460 1.591

Eindtotaal 1.304 1.460 1.591 Openbaar Onderwerp Invulling taakstellingen/bezuinigingen DGG/Sector Openbare Ruimte Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer BW-00970 Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Dit

Nadere informatie

2. -beaamt u daarmee dat 60% van de bestaande kosten van overhead op korte en middellange termijn niet beïnvloedbaar is?

2. -beaamt u daarmee dat 60% van de bestaande kosten van overhead op korte en middellange termijn niet beïnvloedbaar is? Bij motie: Motie: Niet benodigde middelen voor Overhead die ten laste zijn gebracht van het budget sociaal Domein moeten weer terug naar het sociaal Domein en ingebracht in de Reserve sociaal Domein. 1.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 242561

Raadsvoorstel Nummer: 242561 Raadsvoorstel Nummer: 242561 Datum: 3 februari 2015 Hoort bij collegeadviesnummer: 242560 Datum raadsvergadering: 2 april 2015 Portefeuillehouder: A. Vermeulen Onderwerp Kadernota 2016 VRU Voorgesteld

Nadere informatie

Huur kantoorpand op Gondel 1 te Amstelveen 125 per maand

Huur kantoorpand op Gondel 1 te Amstelveen 125 per maand Huur kantoorpand op Gondel 1 te Amstelveen 125 per maand Aanbiedende partij: SKEPP online Email: i Telefoon: 085-8770519 Website: www.skepponline.nl Omschrijving Kantoorruimte Te Huur vanaf 125,- per maand

Nadere informatie

125,- per m² /Jaar. Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel

125,- per m² /Jaar. Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel De Hoefse Wing Printerweg 1 3821 AP Amersfoort 125,- per m² / jaar Contactpersoon a.vander.hulst@mvgm.nl Kenmerken Bestemming Huurprijs 125,- per m² /Jaar Hoofdbestemming Status Gereed Beschikbaar Per

Nadere informatie

Financiële rapportage inhuur derden onderdeel analyse Peildatum

Financiële rapportage inhuur derden onderdeel analyse Peildatum Financiële rapportage inhuur derden onderdeel analyse Peildatum 160811 1. Samenvatting 4 e financiële rapportage Bij de tweede Tussentijdse Rapportage 2011 (Turap) is voor inhuur derden een verwacht exploitatieresultaat

Nadere informatie

MPC Work Today Maastricht: Kantoorruimte die u warm welkom heet, ontdek dat het werkt!

MPC Work Today Maastricht: Kantoorruimte die u warm welkom heet, ontdek dat het werkt! MPC Work Today Maastricht: ruimte die u warm welkom heet, ontdek dat het werkt! MPC Work Today Maastricht Een deel van kantoorgebouw Cap du Sud maakt deel uit van MPC Work Today, het nieuwe flexibele verhuurconcept

Nadere informatie

Info aan de raad. Raad: Beslissing:

Info aan de raad. Raad: Beslissing: Raad: Beslissing: Info aan de raad Raadsvergadering : 5 november 2009 Behandeld door : Marion Denissen Portefeuillehouder : Frans Ronnes Registratienummer : 42 Onderwerp : Extra informatie ontwikkeling

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING (concept)

BEGROTINGSWIJZIGING (concept) BEGROTINGSWIJZIGING (concept) Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Midden-Nederland Utrecht 2013 nr. 2 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland,

Nadere informatie

TE HUUR. Schoolstraat CN Voorschoten. 480 p.m.

TE HUUR. Schoolstraat CN Voorschoten. 480 p.m. TE HUUR Schoolstraat 174 2252 CN Voorschoten 480 p.m. KENMERKEN Prijs 480 p.m. Wijk Wijk 00 Oplevering per direct Locatie stadscentrum / dorpskern, woonomgeving Type Kantoorruimte Oppervlakte 152m² Verdiepingen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10. RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010 Rv. nr.: 09.0158 B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.0091 Naam programma +onderdeel: Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis.

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: De reserve raadhuis

Nadere informatie

Inhuur van externen. Sept. Notitie. Auteurs: C. van den Berg M. Eijsbouts T. Bohm. Contactpersoon: C. van den Berg

Inhuur van externen. Sept. Notitie. Auteurs: C. van den Berg M. Eijsbouts T. Bohm. Contactpersoon: C. van den Berg Sept 14 Inhuur van externen Notitie Auteurs: C. van den Berg M. Eijsbouts T. Bohm Contactpersoon: C. van den Berg 06-53851750 Datum: 29 september 2014 G e m e e n t e H i l v e r s u m 1 Aanleiding Afgelopen

Nadere informatie

Dit memo is bedoeld als input voor de voorbespreking: het is niet door ons college vastgesteld.

Dit memo is bedoeld als input voor de voorbespreking: het is niet door ons college vastgesteld. Wijk bij Duurstede, september 2015 Betreft: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2030. Memo Van: burgemeester en wethouders Aan: gemeenteraad behandeld door Dick Elsas toestelnummer 9567 Aanleiding

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Van Deventerlaan 40 te Utrecht 160 per vierkante meter per jaar

Huur kantoorruimte op Van Deventerlaan 40 te Utrecht 160 per vierkante meter per jaar Huur kantoorruimte op Van Deventerlaan 40 te Utrecht 160 per vierkante meter per jaar Aanbiedende partij: Arcuris bedrijfshuisvesting Email: bp.uppelschoten@arcuris.eu Telefoon: 036-5211900 Website: http://www.arcuris.eu

Nadere informatie