Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van ingenieur technieken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van ingenieur technieken"

Transcriptie

1 Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van ingenieur technieken Selectieprocedure De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte. Elk gedeelte is eliminerend. Een kandidaat dient eerst te slagen in het schriftelijk gedeelte vooraleer hij/zij toegelaten wordt tot het volgende gedeelte. De kandidaat wordt hiervan op de hoogte gesteld. Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 60% van de punten behalen op elk onderdeel en 60% op het geheel van de selectieproef. Schriftelijk gedeelte 2 september 2015 Mondeling gedeelte 21 september 2015 Kandidaatstelling Voorwaarden voor deelname aan de selectieprocedure Kandidaatstelling: hoe Kandidaatstelling: - diploma - cv Kandidaatstelling: uiterste inschrijvingsdatum Opdracht(en) op basis van de functiebeschrijving Een evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie en van zijn/haar motivatie en interesse voor het werkterrein. 1. Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan één maand; 2. De burgerlijke en politieke rechten genieten; 3. Belg zijn of burger van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat; 4. Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk; 5. Voldoen aan de vereiste over de talenkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966; 6. In het bezit zijn van een diploma industrieel ingenieur verworven kennis is een pluspunt De kandidaturen worden bij voorkeur elektronisch ingediend via of via het elektronisch sollicitatieformulier. De ontvangst van uw kandidatuur zal bevestigd worden. Bij de kandidatuurstelling dient een cv en een kopie van het gevraagde diploma gevoegd worden (op sanctie van nietigheid). 16 augustus 2015

2 Inlichtingen Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met de dienst P&O, team selectie en loopbaanontwikkeling, Keizersplein 21, 9300 Aalst. Telefoon: , Uw contactpersoon voor deze selectieprocedure is Vera Van den Abbeele. Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Ingenieur technieken Facility Gebouwen en technieken De ingenieur technieken rapporteert aan het diensthoofd van de dienst Gebouwen en technieken. Hij is rechtstreeks medewerker van het diensthoofd en teamspeler binnen de dienst. A A1a-A2a Contractueel/statutair Informatie over de dienst Gebouwen en technieken De dienst Gebouwen en technieken bestaat uit een team van ingenieurs, architecten, een bouwhistoricus, tekenaars en administratieve medewerkers. De dienst Gebouwen en technieken heeft de volgende processen: Bouwkundig beheer van gebouwen (diagnose, voorbereiden en realiseren van ontwerpen, coördinatie herhuisvesting stadsdiensten, ) Beheren van de technieken in de gebouwen (in stand houden/ rentabiliseren patrimonium, opvolging werven, energiebeleid, beheer technisch patrimonium, ) Energiebeheer gebouwen Patrimoniumbeheer gebouwen Centrale aankoop en economaat (opmaak bestekken technieken van gebouwen, technische materialen en installaties, kantoorbenodigdheden, contractors, diverse diensten, ) Strategische

3 doelstellingen Rationaliseren van het patrimonium: afstemmen en uitbouwen van een gebouweninfrastructuur gekoppeld aan een continu aftoetsen van een toekomstvisie m.b.t. duurzaamheid, functionaliteit, energie, toegankelijkheid, bouwfysica, mobiliteit, ECO materiaal e.a. Verlenen van technische en logistieke ondersteuning voor de stadsorganisatie en dit op een correcte en vlotte manier om zo mee te zorgen voor een ideale werkomgeving en tevreden stadsmedewerkers! Doelstellingen op dienstniveau operationele doelstellingen Doel van de functie Garanderen van een efficiënte, kostenbewuste en klantgerichte uitvoering van de volgende facilitaire activiteiten: Bouwkundig en facilitair beheer van gebouwen Beheren van de technieken in de gebouwen Energiebeheer gebouwen Patrimoniumbeheer gebouwen Centrale aankoop en economaat Organiseren van een optimale dienstverlening op een efficiënte en effectieve manier. Vastleggen van doelstellingen, kwaliteitscriteria en methodiek voor de realisatie van de rationalisering. Formuleren van voorstellen m.b.t. het afstoten van stadsgebouwen die niet aan de kwaliteitscriteria beantwoorden. Aanpassen van de stadsgebouwen aan vernieuwde wetgeving en normering, richtlijnen en veiligheidseisen (bv. de energiebehoeften in stadsgebouwen terugdringen ifv de Europese richtlijn). Optimaliseren van de integrale toegankelijkheid van het stadspatrimonium Optimaliseren van het waardevol onroerende erfgoed Centraliseren van de administratieve diensten in het NAC in functie van een optimale dienstverlening en het reduceren van de onderhouds- en exploitatiekosten. De ingenieur technieken is de technische expert van de stad op het vlak van HVAC, energiebeheer en REG. Daarnaast is hij/zij verantwoordelijke voor het leiden van technsiche projecten en de daarmee verbonden werfopvolging. Zo werkt hij/zij aan de verduurzaming van het stadspatrimonium in het kader van de Burgemeestersconvenant. Functie-inhoud Resultaatsgebieden REG stadspatrimonium Kerntaken

4 De ingenieur technieken is de expert en het aanspreekpunt voor de specifiek technische materies binnen het investeringprogramma van de stad. In een sterk evoluerend kader is hij/zij verkenner en voortrekker in alle energie gebonden materies. Hij/zij onderzoekt de laatste tendens inzake duurzame energie door marktverkenning en zorgt voor de uitbouw van een netwerk, de uitwisseling van ideeën en visies en overleg met andere (partner)organisaties. Vanuit deze invalshoek werkt hij/zij dienstoverschrijdend. Hij/zij neemt ook het initiatief om op langere termijn een specifiek energie- en klimaatbeleid voor het stadspatrimonium uit te bouwen. Naast een gedegen basiskennis in algemene gebouwentechnieken volgt hij/zij continu de evoluties binnen de sector, speciaal de REG- en energiesector. Opvolgen en opmaak van contracten energie, opvolging en analyse verbruiken behoren tot zijn/haar takenpakket. Hij/zij heeft een ruime visie op de laatste evolutie van duurzame technieken en heeft voldoende basiskennis voor de opmaak van technische haalbaarheidsstudies in kader van rationeel energieverbruik en hernieuwbare energie. Projectmanagement technieken en werfopvolging Budgetbeheer en Beleidsondersteuning Hij/zij is ontwerper van studie- en uitvoeringsdossiers (voorstudie, berekeningen, plannen, meetstaat, raming en lastenboek) voor het luik technieken (nadruk op HVAC) van nieuwbouw en renovatie. Hij/zij maakt technische schetsen op die in samenspraak met een ontwerptekenaar worden uitgewerkt tot aanbestedingsplannen. Hij/zij doet de werfopvolging van projecten (nieuwbouw en renovatie) voor het luik technieken. Aandacht hebben voor de veiligheid en het welzijn van medewerkers en onderaannemers en op dit vlak een voorbeeldfunctie vervullen. Leveren van input en beleidsadviezen vanuit de praktijk en het zicht op algemene en nieuwe tendensen teneinde een kwalitatieve en efficiënte dienstverlening te garanderen Rapporteren aan het beleid over voortgang en resultaten, signaleren van knelpunten en verbeteracties lanceren Input geven voor het budget van de dienst voor

5 investeringen en exploitatie (binnen de beheers- en beleidscyclus) Kwaliteitszorg Stimuleren, opvolgen en verhogen van de kwaliteit van de investeringswerken en projecten en van de (tussentijdse) resultaten teneinde de dienstverlening maximaal te laten aansluiten bij de behoeften van de klanten. Opvolgen van de regelgeving op vaktechnisch gebied en het waken over de correcte toepassing hiervan. Dienstverlening Leveren van uniforme, klantvriendelijke, kwalitatieve dienstverlening binnen vastgelegde termijnen en volgens intern opgestelde richtlijnen. Snel en accuraat behandelen van (complexere) dossiers, klachten, vragen,.. met het oog op een efficiënte en klantgerichte dienstverlening met een zo kort mogelijke doorlooptijd. Communicatie Instaan voor een optimale informatiedoorstroming en stimuleren van communicatie zodat het beleid en de medewerkers goed geïnformeerd en betrokken zijn. Opbouwen en onderhouden van een intern en extern netwerk en de nodige communicatie en/of correspondentie verzorgen teneinde de voortgang en inhoudelijke stoffering van een dossier te bevorderen. Interne contacten t.a.v. medewerkers/collega s binnen de cluster facility Samenwerking met de collega s van de dienst gebouwen en technieken bij uitwerking en uitvoering van diverse investeringsdossiers. Overleg met de diverse administraties en financiële opvolging. Samenwerking met en aansturing van technici van de uitvoerende dienst onderhoud gebouwen. t.a.v. medewerkers/collega's van andere diensten binnen de organisatie Aanspreekpunt voor technische problemen van fundamentele aard. In staat tot snel beslissen tot doorverwijzen, oplossen, coördineren, informeren Samenwerking met de klimaatcoach van de stad in het kader van de Burgemeestersconvenant. Actieve deelname aan de diverse werkgroepen en overlegmomenten.

6 Externe contacten t.a.v. leveranciers/personen in externe instanties Bijwonen van vergaderingen met andere overheden Opvolging, toezicht en coördinatie op werven met privé ontwerpers in opdracht van het stadsbestuur. Marktverkenning, contacten met vertegenwoordigers, leveranciers, studiebureaus Competentieprofiel Verworven kennis Bij het toetsen van de kennis zal voornamelijk de nadruk gelegd worden op het vakgebied HVAC, duurzame technieken en hernieuwbare energie. Verder gedegen kennis van de betrokken wetgevingen, typebestekken, normen en courante werk- en berekeningsmethoden. De kandidaat heeft beperkte kennis van de EPB regelwetgeving en kan via de software eenvoudige bouwdossiers invoeren. Door manipulaties van de parameters kan hij/zij zoeken naar het meest gunstige E-K peil. Hij/ zij kan aan de hand van Autocad LT14 aanpassingen uitvoeren aan bestaande schema s en bouwtechnische ontwerpen. Kennis van de gangbare tekenconventies is hier een pluspunt. Basiskennis elektriciteit. Beperkte kennis bij het gebruik en implementatie van een gebouwbeheersysteem HVAC is een troef. Verworven kennis of bereid zijn op korte termijn te verwerven De kandidaat beschikt over kennis of is bereid deze op korte termijn te verwerven van de volgende topics: wetgeving op overheidsopdrachten. werken met een Facility Management Informatie Systeem (FMIS). Vaardigheden Zelfstandig kunnen werken Plannen en organiseren Sterke project management skills Assertief maar toch met feeling voor diplomatie. Zelfstandig en verantwoordelijkheid Zin voor initiatief Flexibel in omgang en werktijden. Stressbestendig. Prioriteiten kunnen stellen Communicatief en klantgericht Aandacht voor veiligheid presentatietechnieken Attitude Organisatiebetrokkenheid: toont zich verbonden met de organisatie, is goed geïnformeerd over vakinhoudelijke,

7 organisatorische, maatschappelijke ontwikkelingen en kent het reilen en zeilen van de stad en deelt deze kennis Klantgerichtheid: onderneemt acties om voor de klant de beste oplossing te bieden Klantvriendelijkheid: reageert vriendelijk, adequaat en correct naar de klant toe. Omgangsstijl: past een beleefd en correct taalgebruik toe. Zichzelf ontwikkelen: wil voortdurend bijleren en verbeteren m.b.t. de eigen functie en vakgebied. Is gedreven om het vak te kennen. Samenwerken: levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat op het niveau van de stad, de cluster of de dienst. Is gedreven om gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Openstaande functie : deskundige werftoezichter

Openstaande functie : deskundige werftoezichter Openstaande functie : deskundige werftoezichter Titel 1. Aanwervingsvoorwaarden. A. Algemene aanwervingsvoorwaarden : Om toegelaten te kunnen worden tot de betrekking van deskundige werftoezichter moet

Nadere informatie

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren OCMW- secretaris A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Secretaris

INFORMATIEBERICHT Secretaris INFORMATIEBERICHT Secretaris Decretale graad Klasse 2 Het OCMW van Niel gaat over tot de aanwerving van een (m/v) secretaris (decretale graad voltijdse statutaire functie), met aanleg van een wervingsreserve

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) financiën

Voltijds deskundige (m/v) financiën De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext SELECTIEREGLEMENT Datawarehouse- en business intelligence ontwikkelaar (M/V) statutaire functie, rang A1 graad adjunct van de directeur met standplaats Brussel Departement en beleidsdomein Cultuur, Jeugd,

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning. 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a

INFORMATIEBERICHT. Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning. 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a INFORMATIEBERICHT Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a Het gemeentebestuur van de gemeente Wielsbeke gaat over tot de aanwerving van een (m/v)

Nadere informatie

AANWERVING VAN EEN. VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL

AANWERVING VAN EEN. VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL AANWERVING VAN EEN VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL 1. STATUUT De vacante betrekking voor VOLTIJDS VERANTWOORDELIJK ARCHIVERING

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Beleidsmedewerk(st)er 1 voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur graad B4-B5

INFORMATIEBERICHT. Beleidsmedewerk(st)er 1 voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur graad B4-B5 INFORMATIEBERICHT Beleidsmedewerk(st)er 1 voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur graad B4-B5 Het OCMW van Roosdaal gaat over tot de aanwerving van een (m/v) beleidsmedewerker, voltijdse contractuele

Nadere informatie

Materiespecialist financiën (M/V)

Materiespecialist financiën (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in contractueel dienstverband: Materiespecialist financiën (M/V) Afdeling: Algemene Diensten Graad en rang: adjunct van de directeur, A1 Standplaats: Brussel Vacaturenummer:

Nadere informatie

MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V)

MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V) Afdeling: Algemene diensten Graad en rang: adjunct van de directeur, A1 Standplaats: Brussel DE ORGANISATIE

Nadere informatie

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v)

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en

Nadere informatie

Algemene info aangaande de functie

Algemene info aangaande de functie Algemene info aangaande de functie Functie Directeur WZC De Ceder Statuut statutair Aantal voltijds equivalenten 1 Prestatieverhoudingen voltijds Loopbaanonderbreking niet mogelijk Duur wervingsreserve

Nadere informatie

MANAGING EDITOR (M/V)

MANAGING EDITOR (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband:: MANAGING EDITOR (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Functiebeschrijving: ICT-manager

Functiebeschrijving: ICT-manager Functiebeschrijving: ICT-manager Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE EN TAKENPAKKET

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. Entiteit

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. Entiteit SELECTIEREGLEMENT domeinverantwoordelijke (M/V) statutaire functie, rang A1 graad adjunct van de directeur Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Vlaamse Infolijn Standplaats Brussel Selectienummer

Nadere informatie

Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten

Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten Selectieprocedure voor de functie: Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten Contractuele functie, voltijds, onbepaalde duur Graad: consulent (B1-B3) Standplaats: Gent Diverse diensten

Nadere informatie

Vacature: Dossierbeheerder afdeling PGO externe dienstverlening (man/vrouw) in Brussel

Vacature: Dossierbeheerder afdeling PGO externe dienstverlening (man/vrouw) in Brussel Vacature: Dossierbeheerder afdeling PGO externe dienstverlening (man/vrouw) in Brussel Kind en Gezin zoekt een dossierbeheerder voor de afdeling Preventieve Gezinsondersteuning (PGO). Het betreft een voltijdse

Nadere informatie

SENIOR MEETING MANAGER (M/V)

SENIOR MEETING MANAGER (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: SENIOR MEETING MANAGER (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Marketing Toerisme

Nadere informatie

Deskundige boekhouder brandweerzone Waasland contractueel, voltijds, B1-B2-B3

Deskundige boekhouder brandweerzone Waasland contractueel, voltijds, B1-B2-B3 De stad SINT-NIKLAAS is een moderne centrumstad met meer dan 72.000 inwoners. Wij organiseren in opdracht van de brandweerzone Waasland een wervingsprocedure en leggen een wervingsreserve aan voor: Deskundige

Nadere informatie

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V)

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Team: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Operating

Nadere informatie

architect - projectbegeleider

architect - projectbegeleider 1 Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is een Vlaamse openbare instelling belast met de organisatie van het onderwijs van de Vlaamse overheid en streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen.

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBUNDEL ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem Inschrijvingsformulier Administratief Hoofdmedewerker Naam Voornaam Straat + Nummer Gemeente + Postcode Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen: 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening: DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE

Nadere informatie

DE NIEUWSTE VACATURES VIND JE STEEDS BOVENAAN IN DE BUNDEL

DE NIEUWSTE VACATURES VIND JE STEEDS BOVENAAN IN DE BUNDEL VACATUREBUNDEL: Versie van maandag 30 maart 2015 Antwerpen telt meer dan een half miljoen inwoners, met evenveel wensen en noden. De bewoners leggen de lat hoog voor een gesmeerde dienstverlening en gelijk

Nadere informatie

BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIE-

BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIE- BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIE- ONTWIKKELING (M/V) (CONTRACT ONBEPAALDE DUUR, NIVEAU A) Wil je meebouwen aan een kwaliteitsvolle overheid? Wij zoeken momenteel een enthousiaste medewerker die met ons wil

Nadere informatie

Business analist A2 Business process management (M/V)

Business analist A2 Business process management (M/V) Business analist A2 Business process management (M/V) voor de steundienst van het college van hoven en rechtbanken Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden Solliciteren Kandidaten met

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

Een allround communicatieverantwoordelijke (M/V)

Een allround communicatieverantwoordelijke (M/V) Vlaamse overheid Het Agentschap voor Natuur en Bos zoekt: Een allround communicatieverantwoordelijke (M/V) Afdeling: Graad: Standplaats: Staf, cel Communicatie Adjunct van de directeur (A111) Koning Albert

Nadere informatie

FUNCTIEOMSCHRIJVING FINANCIAL CONTROLLER

FUNCTIEOMSCHRIJVING FINANCIAL CONTROLLER FUNCTIEOMSCHRIJVING FINANCIAL CONTROLLER 1. Functietitel Financial Controller 2. Doel van de functie Actief bijdragen aan de financieel-economische stuurbaarheid van het ziekenhuis door in te staan voor

Nadere informatie

De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: PROGRAMMEUR (M/V)

De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: PROGRAMMEUR (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: PROGRAMMEUR (M/V) Afdeling: AIG 1 GIS-VLM Graad en rang: programmeur, B1 Standplaats: Brussel DE ORGANISATIE De Vlaamse Landmaatschappij

Nadere informatie