ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10147

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10147"

Transcriptie

1 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr Dijkstraat, Gendt Gemeente Lingewaard Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie (Zonder opmerkingen zal deze versie na 3 maanden als definitief rapport worden opgeleverd) Richard Exaltus Joep Orbons December 2010 ArcheoPro

2 Archeologische onderzoek Dijkstraat, Gendt, Gemeente Lingewaard ArcheoPro Rapport, 10147, Pagina 2 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr Dijkstraat, Gendt Gemeente Lingewaard Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie (Zonder opmerkingen zal deze versie na 3 maanden als definitief rapport worden opgeleverd) Colofon Opdrachtgever: Aeres Milieu, Zuidhoven 9m, 6042 PB Roermond Status: versie Projectcode : Bestandsnaam : ArcheoPro, Dijkstraat Gendt, Opgesteld conform KNA 3.1 Archis onderzoeksmelding (OM nummer): Bevoegd gezag: Gemeente Lingewaard Opslagplaats documentatie: Provincie Gelderland Auteur: Richard Exaltus, Joep Orbons Projectleider : Richard Exaltus Projectmedewerkers: Richard Exaltus, Joep Orbons, Hon Rik Onderaannemers: nvt Autorisatie: Drs. R.P. Exaltus; senior-archeoloog ISSN : Uitgegeven door ArcheoPro Copyright 2010 ArcheoPro, Maastricht ArcheoPro Holdaal 6 Tel : 0(0 31) Kamer van Koophandel Limburg: NL 6228 GH Maastricht Fax: 0(0 31) Nederland

3 Archeologische onderzoek Dijkstraat, Gendt, Gemeente Lingewaard ArcheoPro Rapport, 10147, Pagina 3 Inhoudsopgave: Samenvatting Inleiding Algemeen Locatiegegevens: Onderzoek Bureauonderzoek Methode en bronnen Geo(morfo)logie, aardkunde en bodem Archeologie Historie Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel Onderzoeksstrategie Veldonderzoek Verrichte werkzaamheden Resultaten booronderzoek Conclusies en aanbevelingen (beleidsadvies) Verklarende woordenlijst Archeologische tijdschaal Bronnen Literatuur Bijlage 1: Boorbeschrijving... 28

4 Archeologische onderzoek Dijkstraat, Gendt, Gemeente Lingewaard ArcheoPro Rapport, 10147, Pagina 4 Samenvatting Op 19 november 2010 is door ArcheoPro een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) uitgevoerd op een terrein aan de Dijkstraat te Gendt. Het archeologisch onderzoek betrof een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) met bureaustudie. Bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van beschikbare informatie te komen tot een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel. Het Inventariserend Veldonderzoek heeft vervolgens tot doel om het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel te toetsen door middel van veldwaarnemingen. Hiermee kan de vraagstelling beantwoord worden of binnen het plangebied archeologische waarden aanwezig (kunnen) zijn en of deze vervolgonderzoek en/of planaanpassing vereisen. In het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel is uitgegaan van de mogelijke aanwezigheid van archeologische resten uit de ijzertijd - Romeinse tijd, middeleeuwen en de nieuwe tijd binnen het plangebied. Om de kans op het aantreffen van archeologische indicatoren zo groot mogelijk te maken zijn binnen het plangebied zes boringen gezet met behulp van een guts en een edelmanboor met een diameter van 12 cm. Uit het met de guts verrichte onderzoek blijkt dat de top van de bodem binnen het plangebied overwegend uit klei. De hier bovenin aangetroffen zandpakketten en zandlaagjes betreffen waarschijnlijk oeverwal-afzettingen van de Waal. Onderin enkele boringen is rond een diepe van ongeveer drie en een halve meter beneden het maaiveld, matig grof zand aangetroffen. De aanwezigheid van dit zand hangt mogelijk samen met de aanwezigheid ten noorden van het plangebied, van de stroomgordel van Zandvoort. In geen van de boringen zijn archeologische indicatoren aangetroffen. In enkele boringen is een laklaag aangetroffen. In tegenstelling tot vegetatie-horizonten zijn deze echter niet in een droog en potentieel voor bewoning geschikt milieu gevormd, maar op de bodem van (nagenoeg) stilstaand water. De resultaten van het onderzoek geven derhalve geen aanleiding om archeologisch vervolgonderzoek te adviseren. Evenmin zijn tijdens het onderzoek archeologische resten aangetroffen waarmee tijdens de verdere planvorming of bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden rekening zou moeten worden gehouden. Het is aan de bevoegde overheid, in dit geval de gemeente Lingewaard om te beoordelen of zij dit advies al dan niet overneemt.

5 Archeologische onderzoek Dijkstraat, Gendt, Gemeente Lingewaard ArcheoPro Rapport, 10147, Pagina 5 1 Inleiding 1.1 Algemeen - Opdrachtgever: Aeres Milieu, Zuidhoven 9m, 6042 PB Roermond - Geplande ingrepen: planontwikkeling ten behoeve van de bouw van een woning (zie figuur 2) - Datum uitvoering veldwerk: 19 november Archis onderzoeksmelding (OM nummer): Opgesteld conform KNA Bevoegd gezag: Gemeente Lingewaard - Bewaarplaats vondsten: Provincie Gelderland - Bewaarplaats documentatie: Provincie Gelderland 1.2 Locatiegegevens: - Provincie: Gelderland - Gemeente: Lingewaard - Plaats: Gendt - Toponiem: Dijkstraat - Globale ligging: Aan de oostrand van Gendt, anderhalve kilometer ten westen van de Waal. - Hoekcoördinaten plangebied: o / o / o / o / Oppervlakte plangebied: 0,12 ha - Eigendom: particulier - Grondgebruik: tuin - Hoogteligging: ± 11,50 m +NAP - Bepaling locaties: GPS Garmin, meetlinten - Onderzoeksgebied bureauonderzoek: Cirkel met een straal van één kilometer rond het centrum van het plangebied 1.3 Onderzoek Op 19 november 2010 is door ArcheoPro een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) uitgevoerd op een terrein aan de Dijkstraat te Gendt. Het archeologisch onderzoek betrof een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) met bureaustudie. Bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van beschikbare informatie te komen tot een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel. Het Inventariserend Veldonderzoek heeft vervolgens tot doel om het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel te toetsen door middel van veldwaarnemingen. Hiermee kan de vraagstelling beantwoord worden of binnen het plangebied archeologische waarden aanwezig (kunnen) zijn en of deze vervolgonderzoek en/of planaanpassing vereisen. ArcheoPro voert haar onderzoeken uit conform de hiervoor vastgelegde normen en richtlijnen en is door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) vergunning verleend tot het verrichten van bepaalde archeologische werkzaamheden in het kader van het doen van opgravingen, bestaande uit prospectie door middel van booronderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door drs. R.P. Exaltus (senior-archeoloog), ing. P.J. Orbons (senior vakspecialist) en H. Rik (veldtechnicus).

6 Archeologische onderzoek Dijkstraat, Gendt, Gemeente Lingewaard ArcheoPro Rapport, 10147, Pagina 6 Figuur 1: De ligging van het plangebied (rood omlijnd) met daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.

7 Archeologische onderzoek Dijkstraat, Gendt, Gemeente Lingewaard ArcheoPro Rapport, 10147, Pagina 7 2 Bureauonderzoek 2.1 Methode en bronnen Tijdens het bureauonderzoek wordt door de bestudering van beschikbare bronnen, kennis vergaard omtrent de bodem en geologie van het onderzoeksgebied en de hierin bekende en te verwachten archeologische waarden. Aan de hand van de resultaten van het bureauonderzoek kan de beste aanpak voor het veldonderzoek worden bepaald. Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd (voor bronvermelding; zie ook literatuurlijst, dit geldt ook voor de kaarten die in de tekst opgenomen zijn): -Archeologische MonumentenKaart (AMK) -ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) -Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) -Atlas van topografische kaarten Nederland , 1: Bodemkaart 1: Gemeente Lingewaard, Archeologische beleidskaart -Geomorfologische kaart 1: Geologische kaart 1: Grote historische atlas van Nederland 1: (Deel Oost) -Grote historische topografische atlas van Nederland, provincie Gelderland 1: Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) -Kadastrale minuutplan met aanwijzende tafels, Overig historisch kaartmateriaal -Provincie Gelderland; Wateratlas Figuur 2: Luchtfoto met daarop rood omlijnd het plangebied.

8 Archeologische onderzoek Dijkstraat, Gendt, Gemeente Lingewaard ArcheoPro Rapport, 10147, Pagina Geo(morfo)logie, aardkunde en bodem Volgens de geologische kaart van Nederland (blad 39 west) ligt het plangebied op afzettingen van recente stroomgordels Het betreft geulafzettingen met een complex bovendek waarvan de dikte onbekend is. Uit Berendsen en Stouthamer (2001), blijkt dat het plangebied pal ten noorden van de stroomgordel van de Waal ligt (rode legenda-eenheden op figuur 3). De sedimentatie hiervan begon rond het begin van de jaartelling. Ten noorden van het plangebied ligt de stroomgordel van Zandvoort (legenda-eenheid 193 op figuur 3). Deze functioneerde ongeveer tussen vijfduizend en tweeduizend jaar geleden. De oudste archeologische resten op deze laatste stroomgordel, dateren uit het neolithicum. De oudste resten op de stroomgordel van de Waal dateren uit de ijzertijd Romeinse tijd. Veruit de meeste van de hierop aangetroffen archeologische resten dateren echter uit de middeleeuwen. De geomorfologische kaart laat zien dat het plangebied op een rivieroeverwal ligt (legendaeenheid 3k25 op figuur 4). Op de uitsnede uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN; figuur 6) is te zien dat het plangebied deel uit maakt van een groot gebied met een tamelijk gelijkmatige hoogteligging). De bodems binnen het plangebied bestaan uit kalkhoudende ooivaaggronden die zijn gevormd in zware zavel en lichte klei (legenda-eenheid Rd90A-VII op figuur 5). Dit zijn jonge bodems met oxidatieverschijnselen. In dit geval bestaan deze uit roestverschijnselen binnen 80 cm beneden het maaiveld. De grondwatertrap bedraagt hier VII hetgeen betekent dat de gemiddelde hoogste grondwaterstand beneden 80 cm -Mv ligt en de gemiddelde laagste grondwaterstand dieper dan 120 cm -Mv. Dit betekent dat de bodem relatief goed ontwaterd is en dat boven de grens van 120 cm Mv nauwelijks organische resten bewaard kunnen zijn gebleven.

9 Archeologische onderzoek Dijkstraat, Gendt, Gemeente Lingewaard ArcheoPro Rapport, 10147, Pagina 9 Figuur 3: Uitsnede uit de geomorfologische kaart met daarin rood omlijnd het plangebied met daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.

10 Archeologische onderzoek Dijkstraat, Gendt, Gemeente Lingewaard ArcheoPro Rapport, 10147, Pagina 10 Figuur 4: Uitsnede uit de Berendsen kaart met daarin rood omlijnd het plangebied met daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.

11 Archeologische onderzoek Dijkstraat, Gendt, Gemeente Lingewaard ArcheoPro Rapport, 10147, Pagina 11 Figuur 5: Uitsnede uit de bodemkaart met daarin rood omlijnd het plangebied met daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.

12 Archeologische onderzoek Dijkstraat, Gendt, Gemeente Lingewaard ArcheoPro Rapport, 10147, Pagina 12 Figuur 6: Uitsnede uit het Actueel Hoogtebestand Nederland met daarin rood omlijnd het plangebied met daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.

13 Archeologische onderzoek Dijkstraat, Gendt, Gemeente Lingewaard ArcheoPro Rapport, 10147, Pagina Archeologie Volgens de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) ligt het plangebied in een zone met een lage kans op het aantreffen van archeologische waarden. Binnen het onderzoeksgebied liggen drie monumenten en een aanzienlijk aantal waarnemingen. De eerste twee monumenten, 735 en 3876, liggen op zeer korte afstand van elkaar op circa driehonderd meter ten noorden van het plangebied en betreffen beide een nederzetting uit de periode late ijzertijd tot late middeleeuwen. De waarneming ligt in het monument 735. Tussen beide monumenten liggen de waarnemingen 3503, en Ter plaatse zijn veel keramiekvondsten aangetroffen uit de perioden late ijzertijd tot Romeinse tijd (3503), Romeinse tijd (3503, en 40602), Romeinse tijd tot (late) middeleeuwen (22329), vroege tot midden Romeinse tijd (22329), midden Romeinse tijd (3503), midden tot late Romeinse tijd (3503), late Romeinse tijd (3503 en 22329) en vroege en late middeleeuwen (3503 en 22329). Tevens zijn fragmenten glas uit de Romeinse tijd en uit de Romeinse tijd tot middeleeuwen aangetroffen (22329 en 40602), een fragment tufsteen is afkomstig uit de periode Romeinse tijd tot late middeleeuwen (22329) en een metalen munt (een zogenaamde Valentinianus) dateert uit de laat Romeinse tijd (40602). Het derde monument, 4729, ligt circa 420 meter ten zuiden van het plangebied en betreft een laatmiddeleeuwse kerk. In dit monument liggen de waarnemingen 38283, en De waarneming ligt op zeer korte afstand ten zuiden van monument 3876 en betreft de vondst van een koperen munt, een zogenaamde Lyon, uit de laat Romeinse tijd. Ten westen van monument 3876 ligt de waarneming 57909, die de vondst betreft van keramiek uit de perioden neolithicum tot nieuwe tijd, late ijzertijd tot nieuwe tijd en middeleeuwen, alsmede ongedateerd dierlijk bot. Circa 210 meter ten noorden van het plangebied ligt de waarneming 3504 en een tweetal gebieden, die zijn onderzocht door Archaeological Research & Consultancy (2008) en BAAC BV (2006). De waarneming 3504 betreft de vondst van laatmiddeleeuws grijsbakkend gedraaid aardewerk en een kogelpot. In het noorden van het onderzoeksgebied, op een afstand van circa 780 meter van het plangebied, liggen de waarnemingen , en Deze betreffen met name vondsten van inheems-romeinse keramiek. Naast keramiek zijn de volgende Inheemsromeinse vondsten aangetroffen: een stenen wetsteen (400123), houtskool (400123), een steenfragment (400123) en dierlijk bot uit de ijzertijd tot Romeinse tijd (400103) en ), houtskool uit de periode ijzertijd tot Romeinse tijd (400123), houtskool uit de ijzertijd tot late middeleeuwen (400103), een glazen armband uit de late ijzertijd (400123) en een bronzen fibula uit de Romeinse tijd (400123). Tevens dateert uit de middeleeuwen gedraaid aardewerk (400123) en uit de vroege middeleeuwen een bronzen fibula/mantelspeld (400111). De vondstmelding ligt in het noordoosten van het onderzoeksgebied en betreft gedraaid aardewerk en een fragment houtskool uit de late middeleeuwen tot nieuwe tijd. Circa 200 meter ten zuidoosten en 160 meter ten zuiden van het plangebied liggen twee gebieden, die zijn onderzocht door respectievelijk Synthegra BV (2005) en Grontmij (2006). In deze gebieden komen geen waarnemingen voor. Op circa 650 meter ten zuidwesten van het plangebied liggen de vondstmelding en de waarnemingen 114, 3506, en op korte afstand van elkaar. Ter plaatse zijn met name keramiekvondsten aangetroffen uit de perioden neolithicum tot nieuwe tijd (403874), late ijzertijd tot Romeinse tijd (3506 en 24788), Romeinse tijd (3506), middeleeuwen (3506) en late middeleeuwen tot nieuwe tijd (3506). De laatste twee waarnemingen, en , liggen in het noordwesten van het onderzoeks. De waarneming betreft ongedetermineerd aardewerk, bot, houtskool, zandsteen en een grondspoor uit de periode ijzertijd tot Romeinse tijd. Op de locatie van de waarneming is onbekend dierlijk bot uit de periode paleolithicum tot nieuwe tijd en handgevormd aardewerk uit de periode late ijzertijd tot Romeinse tijd aangetroffen.

14 Archeologische onderzoek Dijkstraat, Gendt, Gemeente Lingewaard ArcheoPro Rapport, 10147, Pagina 14 Monumenten en waarnemingen Nummer Coördinaat Periode Vondsten / Late ijzertijd tot late Een onbepaalde nederzetting middeleeuwen / Late middeleeuwen Een kasteel en een onbepaalde nederzetting / Late ijzertijd tot late Een onbepaalde nederzetting middeleeuwen / Late middeleeuwen Een onbepaalde nederzetting / Middeleeuwen Een onbepaalde nederzetting / Romeinse tijd Een onbepaald grafveld / Late middeleeuwen Een kerk / Vroege middeleeuwen Een gemengd grafveld / Late middeleeuwen Een kasteel / Late bronstijd tot midden ijzertijd Een hamerbijl van diabaas/gabbro/ doleriet/dioriet / a) Late ijzertijd tot Romeinse tijd b) Romeinse tijd c) Midden Romeinse tijd d) Midden tot late Romeinse tijd e) Late Romeinse tijd f) Vroege middeleeuwen g) Late middeleeuwen a) Keramiek b) Keramiek c) Keramiek d) Keramiek e) Keramiek f) Keramiek g) Keramiek / Late middeleeuwen Keramiek / a) Late ijzertijd tot Romeinse tijd b) Romeinse tijd c) Middeleeuwen d) Late middeleeuwen tot nieuwe tijd a) Keramiek b) Keramiek c) Keramiek d) Keramiek / a) Romeinse tijd b) Romeinse tijd tot middeleeuwen c) Romeinse tijd tot late middeleeuwen d) Vroege tot midden Romeinse tijd e) Late Romeinse tijd f) Vroege middeleeuwen g) Late middeleeuwen / a) Late ijzertijd tot Romeinse tijd b) Vroege middeleeuwen c) Late middeleeuwen a) Keramiek b) Keramiek en een onbekend fragment glas c) Een onbekend fragment tufsteen d) Keramiek e) Keramiek f) Keramiek g) Keramiek a) Keramiek b) Keramiek c) Keramiek Keramiek / Late ijzertijd tot Romeinse tijd / Onbekend Een hamerbijl van diabaas/gabbro/ doleriet/dioriet

15 Archeologische onderzoek Dijkstraat, Gendt, Gemeente Lingewaard ArcheoPro Rapport, 10147, Pagina / Late Romeinse tijd Een koperen munt / a) Romeinse tijd b) Late middeleeuwen a) Keramiek b) Een stenen fundering en bouwmateriaal van steen / Late middeleeuwen Keramiek, een stenen fundering en / a) Romeinse tijd bouwmateriaal van tufsteen a) Keramiek en een onbekend fragment glas b) Een metalen munt b) Late Romeinse tijd / Middeleeuwen Onbekend / IJzertijd tot Romeinse tijd Keramiek, een fragment houtskool, bouwmateriaal van zandsteen/ kwartsiet, een grondspoor/ -verkleuring en onbekend bot / a) Mesolithicum tot nieuwe tijd b) Neolithicum tot nieuwe tijd c) Late ijzertijd tot nieuwe tijd d) Middeleeuwen / a) IJzertijd tot Romeinse tijd b) IJzertijd tot late middeleeuwen c) Late ijzertijd tot Romeinse tijd d) Romeinse tijd tot late middeleeuwen / a) Paleolithicum tot nieuwe tijd b) Late ijzertijd tot Romeinse tijd c) Late middeleeuwen a) Onbekend dierlijk bot b) Keramiek c) Keramiek d) Keramiek a) Onbekend dierlijk bot b) Puntjes houtskool c) Keramiek d) Keramiek a) Onbekend dierlijk bot b) Keramiek c) Keramiek / Vroege middeleeuwen Een bronzen fibula/mantelspeld / a) IJzertijd tot late ijzertijd b) IJzertijd tot Romeinse tijd a) Keramiek c) Late ijzertijd d) Romeinse tijd e) Middeleeuwen / Neolithicum tot nieuwe tijd / Late middeleeuwen tot nieuwe tijd b) Keramiek, een stenen slijp-/ wetsteen, houtskool, onbekend dierlijk bot en onbekende steenfragmenten c) Een glazen armband/-ring d) Een bronzen fibula/mantelspeld e) Keramiek Keramiek Keramiek en een fragment houtskool

16 Archeologische onderzoek Dijkstraat, Gendt, Gemeente Lingewaard ArcheoPro Rapport, 10147, Pagina 16 Figuur 7: Kaart met Archis-gegevens met daarop een cirkel met een straal van één kilometer rond het plangebied die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.

17 Archeologische onderzoek Dijkstraat, Gendt, Gemeente Lingewaard ArcheoPro Rapport, 10147, Pagina 17 De cultuurhistorische waardekaart van de gemeente Lingewaard toont met betrekking tot het plangebied dat dit in een zone ligt met een hoge archeologische verwachting. In de directe omgeving van het onderzoeksgebied liggen diverse archeologische vindplaatsen met vondsten uit de Late Middeleeuwen (groen), Neolithicum (paars) en Nieuwe Tijd (blauw). Figuur 8: Uitsnede uit de gemeentelijke beleidskaart

18 Archeologische onderzoek Dijkstraat, Gendt, Gemeente Lingewaard ArcheoPro Rapport, 10147, Pagina Historie De kadasterkaart uit 1832 toont dat het plangebied destijds binnen de percelen 198 en 205 lag. Uit de aanwijzende tafels blijkt dat deze in eigendom waren bij Terwindt en Burgers en in gebruik waren als bouwland. Figuur 9: Uitsnede uit de kadastrale kaart uit 1832

19 Archeologische onderzoek Dijkstraat, Gendt, Gemeente Lingewaard ArcheoPro Rapport, 10147, Pagina 19 Figuur 5 toont achtereenvolgens topografische kaarten van het onderzoeksgebied uit 1845, 1903, 1957 en Op deze kaarten is te zien dat het plangebied tot en met de eerste helft van de twintigste eeuw in gebruik is geweest als bouwland. Dit bouwland lag tussen de wegen en bebouwing die van oudsher de oostrand van Gendt vormen. Halverwege de twintigste eeuw is de ten zuiden van het plangebied gelegen bebouwing uitgebreid tot tegen het plangebied en is het plangebied ingericht als tuin. Figuur 10: Uitsneden uit de topografische kaarten uit achtereenvolgens: 1845, 1903, 1957 en 2008.

20 Archeologische onderzoek Dijkstraat, Gendt, Gemeente Lingewaard ArcheoPro Rapport, 10147, Pagina Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel Specifieke ligging Het plangebied ligt aan de oostrand van Gendt op een oeverwal van de Waal waarvan de sedimentatie rond het begin van de jaartelling is begonnen. Verwachte perioden (datering) Per periode kan de verwachting als volgt worden gespecificeerd: Paleolithicum: Zeer lage verwachting Mesolithicum: Zeer lage verwachting Neolithicum: Zeer lage verwachting Bronstijd: Lage verwachting IJzertijd: Lage tot middelhoge verwachting Romeinse tijd: Middelhoge verwachting Middeleeuwen: Middelhoge verwachting Nieuwe tijd: Middelhoge verwachting Complextypen De aard van en de aan- of afwezigheid van archeologische resten binnen het plangebied is deels afhankelijk van de aan- of afwezigheid van oude stroomrug afzettingen in de ondiepe ondergrond. Indien deze aanwezig zijn kunnen eventueel resten van nederzettingen of grafvelden uit de bronstijd, de ijzertijd, en de Romeinse tijd aanwezig zijn. Dergelijke resten hebben doorgaans een omvang van (aanzienlijk) meer dan vijfhonderd vierkante meter. Indien geen stroomrug-afzettingen aanwezig zijn in de ondiepe ondergrond is de kans op dergelijke nederzettingsresten klein en zullen hooguit resten van perceelstructuren e.d. uit deze perioden aanwezig zijn. In alle gevallen moet rekening worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van resten van huisplaatsen en bijbehorende gebouwen en structuren uit de middeleeuwen en de nieuwe tijd. Uiterlijke kenmerken Nederzettingsresten uit alle perioden zullen binnen het plangebied uit vondststrooingen bestaan en/of uit opgevulde spoorvullingen onder de bouwvoor of onder latere klei- en/of zandafzettingen. Resten uit de ijzertijd en de Romeinse tijd liggen in het rivierengebied zelden meer dan een meter beneden het maaiveld en worden veelal gekenmerkt door de aanwezigheid van donkere lagen. Het kan hierbij zowel gaan om vondstlagen als om met houtskool verrijkte vegetatie-horizonten. Grafvelden kunnen zowel uit inhumatiegraven van enkele vierkante meters grootte bestaan als uit resten van grafheuvels en crematieresten. Mogelijke verstoringen Door het langdurige gebruik als akker en de inrichting tot tuin, kan plaatselijk bodemverstoring zijn opgetreden

21 Archeologische onderzoek Dijkstraat, Gendt, Gemeente Lingewaard ArcheoPro Rapport, 10147, Pagina Onderzoeksstrategie Het booronderzoek was met name gericht op het opsporen van stroomrugafzettingen. Tevens moest worden vastgesteld of in de binnen het plangebied aanwezige afzettingen, archeologische vondsten of archeologische lagen aanwezig zijn. Uit het gespecificeerd verwachtingsmodel blijkt dat binnen het plangebied met name archeologische resten aanwezig zullen zijn uit de periode bronstijd tot middeleeuwen die een grotere omvang zullen hebben dan vijfhonderd vierkante meter. Volgens de Leidraad inventariserend veldonderzoek; Deel: karterend booronderzoek (SIKB, 2006), volstaat de zoekoptie D2 hier derhalve (10 boringen per hectare met een guts met een diameter van drie centimeter). Door ArcheoPro zijn binnen plangebied 6 boringen zo gelijkmatig mogelijk over het plangebied verdeeld in een boornetwerk met ongeveer 20 meter afstand tussen de boringen en 17 meter afstand tussen de boorraaien. Hierdoor ontstaat boordichtheid van ruim 30 boringen per hectare. Voor het booronderzoek is gebruik gemaakt van een guts met een diameter van drie centimeter en een edelmanboor met een diameter van twaalf centimeter. Het hiermee opgeboorde materiaal is laagsgewijs afgesneden. Een dergelijke boorstrategie voldoet volgens de Leidraad inventariserend veldonderzoek; Deel: karterend booronderzoek (SIKB, 2006), als zoekoptie om vindplaatsen uit de periode bonstijd tot middeleeuwen in klei op te sporen (zoekoptie C3). De boordiepte bedraagt vier meter onder het maaiveld. Van alle boorpunten is de NAP-hoogte bepaald. Figuur 11: Het plangebied gezien vanuit de zuidoosthoek in noordelijke richting.

22 Archeologische onderzoek Dijkstraat, Gendt, Gemeente Lingewaard ArcheoPro Rapport, 10147, Pagina 22 3 Veldonderzoek 3.1 Verrichte werkzaamheden - Positie boringen: regelmatige verdeling over het plangebied, zie figuur 9. - Gebruikt boormateriaal: guts met diameter van 3 cm / edelmanboor met diameter van 12 cm. - Totaal aantal boringen: 6 - Boorgrid: 17 x 20 m - Boordichtheid: 30 boringen per hectare - Geboorde diepte: 4 m -Mv - Inmeten boorlocaties: GPS, meetlint en waterpas - Boorbeschrijving: Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB 5.1) - Inspectie bodemontsluitingen en/of oppervlaktekartering: In verband met de begroeiing van het plangebied was geen oppervlaktekartering mogelijk. Evenmin waren bodemontsluitingen aanwezig die geïnspecteerd konden worden op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. 3.2 Resultaten booronderzoek De ligging van de boorpunten is weergegeven op de boorpuntenkaart. De resultaten van het booronderzoek zijn opgesomd in Bijlage 1. Bovenin alle boringen is een rommelig pakket humusrijke, geoxideerde zandige klei aangetroffen van ongeveer dertig centimeter dikte. Hieronder is een pakket sterk zandige klei aangetroffen. Deze klei is geoxideerd en matig stevig. Naar beneden toe wordt dit kleipakket in de boringen 1, 3 en 4 onderbroken door zandlaagjes. In de boringen 2 en 5 is op ongeveer gelijke hoogte als de zandlaagjes, een pakket matig grof zand aangetroffen. Vanaf een diepte van ongeveer anderhalve meter beneden het maaiveld wordt de klei zwak zandig. In de klei is in de boringen 1, 4 en 6 een traject aanwezig dat zwak humeus is. Uit het ontbreken van rijpingsverschijnselen van deze klei en uit het ontbreken van sporen van bioturbatie hierin, blijkt dat het hier om een laklaag gaat en niet om een vegetatie-horizont. Laklagen ontstaan door bezinking van afbraakresten van planten in een met stilstaand water gevulde laagte. Onderin de boringen is vanaf een diepte van ongeveer drie en een halve meter beneden het maaiveld, matig grof zand aangetroffen. In de boringen 5 en 6 wordt de hierboven gelegen klei., onderbroken door zandlaagjes. Ondanks het naboren met een edelmanboor met een diameter van 12 cm en het zorgvuldig laagsgewijs afsnijden van het hiermee opgeboorde materiaal, zijn in geen van de boringen archeologische indicatoren aangetroffen. Vegetatiehorizonten ontbreken eveneens. Figuur 12: Foto van boring 1 met de daarin aangetroffen laklaag.

23 Archeologische onderzoek Dijkstraat, Gendt, Gemeente Lingewaard ArcheoPro Rapport, 10147, Pagina 23 Figuur 13: Boorprofielen

24 Archeologische onderzoek Dijkstraat, Gendt, Gemeente Lingewaard ArcheoPro Rapport, 10147, Pagina 24 Figuur 14: Boorpuntenkaart.

25 Archeologische onderzoek Dijkstraat, Gendt, Gemeente Lingewaard ArcheoPro Rapport, 10147, Pagina 25 4 Conclusies en aanbevelingen (beleidsadvies) In het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel is uitgegaan van de mogelijke aanwezigheid van archeologische resten uit de ijzertijd - Romeinse tijd, middeleeuwen en de nieuwe tijd binnen het plangebied. Om de kans op het aantreffen van archeologische indicatoren zo groot mogelijk te maken zijn binnen het plangebied zes boringen gezet met behulp van een guts en een edelmanboor met een diameter van 12 cm. Uit het met de guts verrichte onderzoek blijkt dat de top van de bodem binnen het plangebied overwegend uit klei. De hier bovenin aangetroffen zandpakketten en zandlaagjes betreffen waarschijnlijk oeverwal-afzettingen van de Waal. Onderin enkele boringen is rond een diepe van ongeveer drie en een halve meter beneden het maaiveld, matig grof zand aangetroffen. De aanwezigheid van dit zand hangt mogelijk samen met de aanwezigheid ten noorden van het plangebied, van de stroomgordel van Zandvoort. In geen van de boringen zijn archeologische indicatoren aangetroffen. In enkele boringen is een laklaag aangetroffen. In tegenstelling tot vegetatie-horizonten zijn deze echter niet in een droog en potentieel voor bewoning geschikt milieu gevormd, maar op de bodem van (nagenoeg) stilstaand water. De resultaten van het onderzoek geven derhalve geen aanleiding om archeologisch vervolgonderzoek te adviseren. Evenmin zijn tijdens het onderzoek archeologische resten aangetroffen waarmee tijdens de verdere planvorming of bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden rekening zou moeten worden gehouden. Het is aan de bevoegde overheid, in dit geval de gemeente Lingewaard om te beoordelen of zij dit advies al dan niet overneemt. In verband met het volledig ontbreken van archeologische indicatoren binnen het plangebied, zijn de KNA-onderdelen Waardestelling en Beleidsadvies, in dit rapport niet nader uitgewerkt. In alle gevallen geldt dat indien archeologische materialen en/of sporen aangetroffen worden, deze gemeld dienen te worden bij de gemeente Lingewaard, conform Monumentenwet 1988, laatste wijzing van 1 september 2007, paragraaf 7, artikel 53 en verder.

26 Archeologische onderzoek Dijkstraat, Gendt, Gemeente Lingewaard ArcheoPro Rapport, 10147, Pagina 26 Verklarende woordenlijst: BP: Before Present (present = 1950) GPS: Global Positioning System IVO: Inventariserend VeldOnderzoek NAP: Normaal Amsterdams Peil. SIKB: Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer Archeologische tijdschaal Periode Datering Midden- en Laat Paleolithicum (oude steentijd) Mesolithicum (midden steentijd) Neolithicum (nieuwe steentijd) Bronstijd IJzertijd v. chr. Romeinse tijd 12 v chr n. chr. Vroege middeleeuwen Volle middeleeuwen Late middeleeuwen Nieuwe tijd heden Bronnen Grote historische Provincie Atlas van Nederland; deel 3 Oost-Nederland : Topografische dienst Wolters Noordhoff Groningen 1990 Grote historische topografische Provincie Atlas Gelderland; : Nieuwland Tilburg 2006 Grote topografische atlas van Nederland 1: Deel 3 Oost-Nederland. Topografische dienst. Wolters Noordhoff Groningen 1997 Kadastrale minuut 1830 met aanwijzende tafels, ( Kadaster Topografische Dienst, Top25Raster, Top10Vector, GBKN kaarten, Emmen 2008 Luchtfoto, Provincie Gelderland Wateratlas http//geodata2.prov.gelderland.nl//apps/wateratlas/ Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten, IKAW 2 (Indicatieve kaart Archeologische Waarden), Amersfoort. Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten, AMK (Archeologische monumentenkaart), Amersfoort. Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten, ARCHIS II (Archeologisch Informatie Systeem), Rijkswaterstaat, Servicedesk Data, AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland), Delft.

27 Archeologische onderzoek Dijkstraat, Gendt, Gemeente Lingewaard ArcheoPro Rapport, 10147, Pagina 27 Stichting voor Bodemkartering, Bodemkaart van Nederland 1: Wageningen, Stichting voor Bodemkartering: Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000, Staring Centrum, Wageningen, 1989 Stichting voor Bodemkartering, Geologische kaart van Nederland 1: Wageningen, Twaalf provinciën Atlas van topografische kaarten. Nederland Uitgeverij twaalf provinciën. Landsmeer. Literatuur Berendsen, H.J.A. & E. Stouthamer, Palaeogeographic development of the Rhine-Meuse delta, The Netherlands. Assen. Cate, J. A. M. ten. A. F. van Holst, H. Kleijer en J. Stolp, Handleiding bodemgeografisch onderzoek; richtlijnen en voorschriften. Deel A: Bodem. Wageningen, DLO-Staring Centrum. Technisch Document 19A. Es. Van W.A., Sarfatij, H. & P.J. Woltering (red.) Archeologie in Nederland; De rijkdom van het bodemarchief. Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Amersfoort. Krist, J.S.; 2005; Inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen aan de Dries 19 te Gendt; Synthegra Archeologie Rapport Kuiper, M. 2006/2007. Atlas van topografische kaarten Nederland, Uitgeverij 12 Provinciën, Landsmeer. Leidraad inventariserend veldonderzoek; Deel: karterend booronderzoek (SIKB, 2006)

28 Archeologische onderzoek Dijkstraat, Gendt, Gemeente Lingewaard ArcheoPro Rapport, 10147, Pagina 28 Bijlage 1: Boorbeschrijving Algemene kopgegevens Soort boring BAR Projectnummer Projectnaam Dijkstraat, Gendt Deelgebied Nvt Organisatie ArcheoPro OM-nummer coördinaatsysteem RD2000 Coördinaatsysteemdatum ETRS89 Locatiebepaling GPS en meetlint Referentievlak NAP Bepaling maaiveldhoogte AHN Waterpas Boormethode Guts en edelman Boordiameter 3 cm en 15 cm Opdrachtgever Aeres Milieu Posities van de boringen (boorlocaties) Boornummer XCO YCO MA, M s tov NAP Boorbeschrijving volgens ASB 5.1 Boor LDO Lithologie Kleur Overige kenmerken Nr GD B K BS BZ B G BH HK TK IK VL K CO PL H VS SST BHN BI GI 1 30 K 3 3 GR BR DO BOV 73 K 3 GR GE OR MST 134 K 3 GR MST ZL 173 K 1 GR MSL 192 K 1 1 GR BR 325 K 1 GR MSL 400 Z GR 2 33 K 3 3 GR BR DO BOV 97 K 3 GR GE OR MST 105 Z 3 GR GE OR 400 K 1 GR MSL 3 32 K 3 3 GR BR DO BOV 78 K 3 GR GE OR MST 150 K 3 GR MST ZL 357 K 1 GR MSL 400 Z GR 4 25 K 3 3 GR BR DO BOV 107 K 3 GR GE OR MST 178 K 3 GR MST ZL 210 K 1 1 GR BR 380 K 1 GR MSL 400 Z GR 5 30 K 3 3 GR BR DO BOV 108 K 3 GR GE OR MST 163 Z GR GE OR 268 K 1 GR MSL 379 K 1 GR MSL ZL 400 Z GR 6 27 K 3 3 GR BR DO BOV 170 K 1 GR MSL 238 K 3 GR MST ZL 244 K 1 1 GR BR 362 K 1 GR MSL ZL 400 Z GR Betekenis van de afkortingen: LDO Onderzijde boortraject Lithologie: GD Onverharde sedimenten: G = grind, K = klei, L = leem, V = veen en Z = zand Bijmengsels: BK = bijmengsel klei, BS = bijmengsel silt, BZ =bijmengsel zand, BG= bijmengsel grind, BH = bijmengsel humus. Betekenis toegevoegde cijfers: 1 = zwak, 2 = matig, 3 = sterk en 4 = uiterst. Kleur: HK = hoofdkleur, BL = blauw, BR = bruin, GE = geel, GN = groen, GR = grijs, OL = olijf, OR =oranje, PA = paars, RO = rood, RZ = roze, WI = wit, ZW = zwart. TK = Tweede kleur (kleurafkortingen als boven). IK = Intensiteit kleur: LI = licht en DO = donker VLK = Vlekken (V): 2 e en 3 e letter is kleurafkorting als boven, 1 = weinig, 2 = matig, 3= veel AIS

29 Archeologische onderzoek Dijkstraat, Gendt, Gemeente Lingewaard ArcheoPro Rapport, 10147, Pagina 29 Overige kenmerken: CO = Consistentie (C ): ZSL-zeer slap, SLA-slap, MSL-matig slap, MST-matig stevig, STV-stevig PLH = plantenresten (PL0 = geen, PL1 = spoor, PL2 = weinig, PL3 = veel) VS = veensoorten SST = Sedimentaire structuren BHN = Bodemhorizont; BHC = C-horizont BI = Bodemkundige interpretaties; BOV = bouwvoor, ROG = rommelig, OPG = opgebracht GI = Geologische interpretaties AIS = Archeologische indicatoren

ArcheoPro. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 852. Sluis 11, Someren Gemeente Someren Karterend booronderzoek. November 2009

ArcheoPro. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 852. Sluis 11, Someren Gemeente Someren Karterend booronderzoek. November 2009 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 852 Sluis 11, Someren Gemeente Someren Karterend booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons November 2009 ArcheoPro Archeologische onderzoek Sluis 11, Gemeente Someren.

Nadere informatie

Oentsjerk, It Aventoer Gem. Tytsjerksteradiel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2015-01/08

Oentsjerk, It Aventoer Gem. Tytsjerksteradiel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2015-01/08 Oentsjerk, It Aventoer Gem. Tytsjerksteradiel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2015-01/08 Appendix II - Bekende archeologische waarden Oentsjerk, It Aventoer 189505

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr Koningsweg, Akersloot Gemeente Castricum Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Karterend booronderzoek

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr Koningsweg, Akersloot Gemeente Castricum Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Karterend booronderzoek ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 1076 Koningsweg, Akersloot Gemeente Castricum Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Karterend booronderzoek Versie 04-08-2010 (Zonder opmerkingen zal deze versie na

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10107

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10107 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10107 Oosterpas, Beneden-Leeuwen Gemeente West Maas en Waal Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 05-11-2010 (Zonder

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16049

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16049 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16049 Enschedestraat 47, Haaksbergen Gemeente Haaksbergen Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Karterend booronderzoek Concept versie 23-06-2016 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek Booronderzoek Bommelerwaard, Gemeente Zaltbommel ArcheoPro Rapport, 17077, Pagina 3. Inhoudsopgave Samenvatting...

Archeologisch onderzoek Booronderzoek Bommelerwaard, Gemeente Zaltbommel ArcheoPro Rapport, 17077, Pagina 3. Inhoudsopgave Samenvatting... Archeologisch onderzoek Booronderzoek Bommelerwaard, Gemeente Zaltbommel ArcheoPro Rapport, 17077, Pagina 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Samenvatting... 4 1. Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Locatiegegevens...

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14053

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14053 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14053 DroDun, Ederveen Gemeente Ede Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Oppervlaktekartering en verkennend booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons Juli 2014 ArcheoPro

Nadere informatie

Archeologische onderzoek Provincialeweg 32a, Bunnik, Gemeente Bunnik. ArcheoPro Rapport, 14032, Pagina 1. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14032

Archeologische onderzoek Provincialeweg 32a, Bunnik, Gemeente Bunnik. ArcheoPro Rapport, 14032, Pagina 1. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14032 Archeologische onderzoek Provincialeweg 32a, Bunnik, Gemeente Bunnik. ArcheoPro Rapport, 14032, Pagina 1 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14032 Provincialeweg 32a, Bunnik Gemeente Bunnik Inventariserend

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10123

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10123 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10123 Noordhoek, Reek Gemeente Landerd Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en karterend booronderzoek Versie 18-11-2010 (Zonder

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 885

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 885 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 885 Jeroen Boschstraat, Raamsdonksveer Gemeente Geertruidenberg Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Geofysisch onderzoek met verificatie-boringen Richard Exaltus Joep

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 949

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 949 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 949 Hessenweg, Barneveld Gemeente Barneveld Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 24-06-2009 (Zonder opmerkingen zal

Nadere informatie

Archeologische onderzoek Vijf Akkers Noord, Moordrecht, Gemeente Zuidplas. ArcheoPro Rapport, 12124, Pagina 1

Archeologische onderzoek Vijf Akkers Noord, Moordrecht, Gemeente Zuidplas. ArcheoPro Rapport, 12124, Pagina 1 Archeologische onderzoek Vijf Akkers Noord, Moordrecht, Gemeente Zuidplas. ArcheoPro Rapport, 12124, Pagina 1 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12124 Vijf Akkers Noord, Moordrecht Gemeente Zuidplas Inventariserend

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10108

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10108 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10108 Boven Regge, Goor Gemeente Hof van Twente Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Versie 03-11-2010 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

Gorinchem, Spijksedijk 56 Gemeente Gorinchem (ZH) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /13

Gorinchem, Spijksedijk 56 Gemeente Gorinchem (ZH) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /13 Gorinchem, Spijksedijk 56 Gemeente Gorinchem (ZH) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2009-03/3 Gorinchem, Spijksedijk 56 Gemeente Gorinchem (ZH) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 853

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 853 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 853 Achter de Groene Weg, Obbicht Gemeente Sittard-Geleen Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en karterend booronderzoek Concept

Nadere informatie

Archeologische onderzoek Klapstraat, Afferden, Gemeente Druten. ArcheoPro Rapport, 13025, Pagina 1. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13025

Archeologische onderzoek Klapstraat, Afferden, Gemeente Druten. ArcheoPro Rapport, 13025, Pagina 1. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13025 Archeologische onderzoek Klapstraat, Afferden, Gemeente Druten. ArcheoPro Rapport, 13025, Pagina 1 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13025 Klapstraat, Afferden Gemeente Druten Inventariserend Veldonderzoek

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12102

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12102 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12102 Prins Mauritslaan, Werkhoven Gemeente Werkhoven Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en karterend booronderzoek Versie 12-11-2012

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12034

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12034 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12034 Wilhelminastraat, Vianen Gemeente Vianen Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons Juli 2013

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13045

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13045 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13045 Camping Schaijk Gemeente Landerd Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Versie 11-10-2013 (Zonder opmerkingen zal deze

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 11191

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 11191 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 11191 Kleine Woldweg, Oosterwolde Gemeente Oldebroek Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en karterend booronderzoek Versie 09-11-2011

Nadere informatie

Archeologische onderzoek Pastoriestraat, Rosmalen, Gemeente Den Bosch ArcheoPro Rapport, 16013, Pagina 1. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16013

Archeologische onderzoek Pastoriestraat, Rosmalen, Gemeente Den Bosch ArcheoPro Rapport, 16013, Pagina 1. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16013 Archeologische onderzoek Pastoriestraat, Rosmalen, Gemeente Den Bosch ArcheoPro Rapport, 16013, Pagina 1 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16013 Pastoriestraat, Rosmalen Gemeente Den Bosch Inventariserend

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 1028

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 1028 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 1028 Hesterweg, Varsselder Gemeente Oude IJsselstreek Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en karterend booronderzoek Versie 15-04-2010

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12065

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12065 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12065 Burg. van de Venstraat, Haaren Gemeente Haaren Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 10-07-2012 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

4 Archeologisch onderzoek

4 Archeologisch onderzoek 4 Archeologisch onderzoek 99044462 Inhoudsopgave ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 1 Inleiding... 2 1.1 Algemeen... 2 1.2 Aanleiding en doelstelling... 2 2 Bureauonderzoek... 3 2.1 Werkwijze... 3 2.2 Resultaten

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 11072

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 11072 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 11072 Roothweg, Meterik Gemeente Horst aan de Maas Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 13-07-2011 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 11070

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 11070 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 11070 De Linie, De Kwakel Gemeente Uithoorn Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en karterend booronderzoek Versie 05-07-2011

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 877

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 877 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 877 Stoutenburgerweg, Terschuur Gemeente Barneveld Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 21-10-2008 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

Archeologische onderzoek Eijkereind, Bergeijk. ArcheoPro Rapport, 13058 Pagina 1. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13058

Archeologische onderzoek Eijkereind, Bergeijk. ArcheoPro Rapport, 13058 Pagina 1. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13058 Archeologische onderzoek Eijkereind, Bergeijk. ArcheoPro Rapport, 13058 Pagina 1 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13058 Eijkereind, Bergeijk Gemeente Bergeijk Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek

Nadere informatie

Archeologische onderzoek Boterhoeksestraat 54, Heteren ArcheoPro Rapport, 15077, Pagina 1. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 15077

Archeologische onderzoek Boterhoeksestraat 54, Heteren ArcheoPro Rapport, 15077, Pagina 1. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 15077 Archeologische onderzoek Boterhoeksestraat 54, Heteren ArcheoPro Rapport, 15077, Pagina 1 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 15077 Boterhoeksestraat 54, Heteren Gemeente Overbetuwe Inventariserend Veldonderzoek

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 11048

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 11048 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 11048 Jazz City, Roermond Gemeente Roermond Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en karterend booronderzoek Versie 23-05-2011

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12003

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12003 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12003 Lage Barakken 22, Maastricht Gemeente Maastricht Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 23-03-2012 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 734

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 734 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 734 Losbaan, Horst Gemeente Horst aan de Maas Inventariserend Veldonderzoek (IVO); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16098

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16098 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16098 Burgemeester Grothestraat 23, Soest Gemeente Soest Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16028

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16028 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16028 Fokko Kortlanglaan 225-227, Harderwijk Gemeente Harderwijk Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, verkennend en deels karterend booronderzoek Richard

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 1003

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 1003 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 1003 Berg, Budel Gemeente Cranendonck Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 10-03-2010 (Zonder opmerkingen zal deze

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12119

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12119 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12119 Rozenbloemstraat 63, Made Gemeente Drimmelen Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons Februari

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13091

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13091 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13091 Vijfheerenland, Vianen Gemeente Vianen Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons Juli 2014 ArcheoPro

Nadere informatie

Plangebied Visvijvers te Gendt

Plangebied Visvijvers te Gendt RAAP-NOTITIE 1540 Plangebied Visvijvers te Gendt Gemeente Lingewaard Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Gemeente Lingewaard Titel: Plangebied

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 1032

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 1032 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 1032 Grindweg, Rotterdam Gemeente Rotterdam Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend inventariserend veldonderzoek Richard Exaltus Joep Orbons

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 879

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 879 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 879 Burgemeester Slanghenstraat, Hoensbroek Gemeente Heerlen Inventariserend Veldonderzoek (IVO-K); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons

Nadere informatie

Archeologische onderzoek Kapelkesstraat 70-70a, Eijsden, Gemeente Eijsden-Margraten ArcheoPro Rapport, 15082, Pagina 1

Archeologische onderzoek Kapelkesstraat 70-70a, Eijsden, Gemeente Eijsden-Margraten ArcheoPro Rapport, 15082, Pagina 1 Archeologische onderzoek Kapelkesstraat 70-70a, Eijsden, Gemeente Eijsden-Margraten ArcheoPro Rapport, 15082, Pagina 1 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 15082 Kapelkesstraat 70-70a, Eijsden Gemeente Eijsden-Margraten

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek locaties Oranjehof en Appelgaard

Archeologisch onderzoek locaties Oranjehof en Appelgaard Archeologisch onderzoek locaties Oranjehof en Appelgaard Inventariserend veldonderzoek GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 201 Archeologisch onderzoek locaties Oranjehof en Appelgaard Inventariserend veldonderzoek

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12044

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12044 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12044 Breedenweg, Dieteren Gemeente Echt-Susteren Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons Juni 2012

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16071

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16071 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16071 Oude Klarenbeek-Ughelsegrensweg, Apeldoorn Gemeente Apeldoorn Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Concept versie

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 15035

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 15035 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 15035 Park Heerewegen, Zeist Gemeente Zeist Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Concept versie 08-06-2015 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 892

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 892 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 892 Het Laar, Maarheeze Gemeente Cranendonck Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Rob Paulussen Oktober 2009 ArcheoPro Archeologische

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 948

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 948 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 948 Hagendorenweg, Amstenrade Gemeente Schinnen Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Rob Paulussen Joep Orbons Juli 2009

Nadere informatie

Kesteren, Batterijenweg 19 (Gemeente Neder-Betuwe, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /03

Kesteren, Batterijenweg 19 (Gemeente Neder-Betuwe, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /03 Kesteren, Batterijenweg 19 (Gemeente Neder-Betuwe, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2015-02/03 Kesteren, Batterijenweg 19 (Gemeente Neder-Betuwe, Gld.) Een Inventariserend

Nadere informatie

Heesch - Beellandstraat

Heesch - Beellandstraat Archeologische Quickscan Heesch - Beellandstraat Gemeente Bernheze 1 Steller Drs. A.A. Kerkhoven Versie Concept 1.0 Projectcode 12110023 Datum 22-11-2012 Opdrachtgever LWM Ewislaan 12 1852 GN Heiloo Uitvoerder

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 858

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 858 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 858 Borretstraat, Reek Gemeente Landerd Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 24-08-2009 (Zonder opmerkingen zal deze

Nadere informatie

Archeologische onderzoek Tongerloseweg ong., Diessen, Gemeente Hilvarenbeek. ArcheoPro Rapport, 17001, Pagina 1

Archeologische onderzoek Tongerloseweg ong., Diessen, Gemeente Hilvarenbeek. ArcheoPro Rapport, 17001, Pagina 1 Archeologische onderzoek Tongerloseweg ong., Diessen, Gemeente Hilvarenbeek. ArcheoPro Rapport, 17001, Pagina 1 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 17001 Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 8-5-2017 Tongerloseweg

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 921

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 921 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 921 Oude Baan, Wahlwiller Gemeente Gulpen-Wittem Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en karterend booronderzoek Versie 01-04-2009

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14025

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14025 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14025 Scoutinglandgoed, Zeewolde Gemeente Zeewolde Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Versie 27-05-2014 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14021

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14021 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14021 Bisschopweg, Lunteren Gemeente Ede Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en karterend booronderzoek Versie 30-07-2014 (Zonder

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 760. Voorthuizen, De IJsvogel Gemeente Barneveld Inventariserend Veldonderzoek (IVO); karterend booronderzoek

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 760. Voorthuizen, De IJsvogel Gemeente Barneveld Inventariserend Veldonderzoek (IVO); karterend booronderzoek ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 760 Voorthuizen, De IJsvogel Gemeente Barneveld Inventariserend Veldonderzoek (IVO); karterend booronderzoek Concept Richard Exaltus Joep Orbons December 2007 ArcheoPro

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 983

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 983 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 983 De Heikant, Baarle-Nassau Gemeente Baarle-Nassau Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en karterend booronderzoek Versie 21-10-2009

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12053

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12053 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12053 Mgr. van den Hurklaan, Heesch Gemeente Bernheze Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons Januari

Nadere informatie

Tzummarum, Buorren Gem. Franekeradeel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /10

Tzummarum, Buorren Gem. Franekeradeel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /10 Tzummarum, Buorren 40-44 Gem. Franekeradeel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-04/10 Tzummarum, Buorren 40-44 Gem. Franekeradeel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12010

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12010 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12010 Binnenveld, Milheeze Gemeente Gemert-Bakel Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 13-03-2012 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Bijlage 3 bij Nota van Uitgangspunten Strijpsche Kampen Definitief Gemeente Oirschot Grontmij Nederland bv Eindhoven, 11 mei 2007 Verantwoording Titel :

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10130

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10130 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10130 Steenstraat, Panningen Gemeente Peel en Maas Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Tom Deville Sara Houbrechts Joep

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE 2891. Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE 2891. Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 2891 Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: NIBAG Milieu Advies Titel: Plangebied Burloseweg,

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport. Morel Uden Gemeente Uden Inventariserend Veldonderzoek Bureauonderzoek en karterend booronderzoek

ArcheoPro Archeologisch rapport. Morel Uden Gemeente Uden Inventariserend Veldonderzoek Bureauonderzoek en karterend booronderzoek ArcheoPro Archeologisch rapport Morel Uden Gemeente Uden Inventariserend Veldonderzoek Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Concept versie 09-08-2016 [Zonder opmerkingen zal deze versie na 3 maanden

Nadere informatie

Adviesnotitie (Quickscan) Middenweg te Horssen

Adviesnotitie (Quickscan) Middenweg te Horssen Adviesnotitie (Quickscan) Middenweg te Horssen (gemeente Druten) Colofon Opdrachtgever: HSRO bv Contactpersoon: Dhr. J. van Lierop Hoogstraat 1 6654 BA AFFERDEN Projectnummer: S090135 Titel: Adviesnotitie

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554

Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554 Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554 NOTITIE TML554 Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht, (gemeente Zuidplas).

Nadere informatie

Plangebied naast Warfhuisterweg 12 te Wehe-Den Hoorn (gemeente De Marne) Een Archeologisch Bureauonderzoek

Plangebied naast Warfhuisterweg 12 te Wehe-Den Hoorn (gemeente De Marne) Een Archeologisch Bureauonderzoek Plangebied naast Warfhuisterweg 12 te Wehe-Den Hoorn (gemeente De Marne) Een Archeologisch Bureauonderzoek Administratieve gegevens provincie: gemeente: plaats: toponiem: bevoegd gezag: opdrachtgever:

Nadere informatie

Klarenbeek, Lokaalweg 10 Gem. Apeldoorn (GL) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /08

Klarenbeek, Lokaalweg 10 Gem. Apeldoorn (GL) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /08 Klarenbeek, Lokaalweg 10 Gem. Apeldoorn (GL) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2008-12/08 Klarenbeek, Lokaalweg 10 Gem. Apeldoorn (GL.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 15087

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 15087 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 15087 Uddelerveen 68, Uddel Gemeente Apeldoorn Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Karterende fase Richard Exaltus Joep Orbons Februari 2016 ArcheoPro

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13042

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13042 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13042 Mettrayweg, Eefde Gemeente Lochem Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en verkennend/karterend booronderzoek Versie 23-07-2013

Nadere informatie

Archeologische onderzoek Kerkstraat, Haaren. ArcheoPro Rapport, 13050, Pagina 1. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13050

Archeologische onderzoek Kerkstraat, Haaren. ArcheoPro Rapport, 13050, Pagina 1. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13050 Archeologische onderzoek Kerkstraat, Haaren. ArcheoPro Rapport, 13050, Pagina 1 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13050 Kerkstraat, Haaren Gemeente Haaren Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek

Nadere informatie

Archeologische onderz

Archeologische onderz B i j l a g e 3 : Archeologische onderz o e k e n Archeologisch bureauonderzoek Welkoop-locatie Den Burg, gemeente Texel ArcheoLogic Rapport AL157 ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK WELKOOP-LOCATIE DEN BURG,

Nadere informatie

Bestemmingsplan Hommelsedijk 6a te Heeswijk-Dinther. Gemeente Bernheze Bijlagenboek

Bestemmingsplan Hommelsedijk 6a te Heeswijk-Dinther. Gemeente Bernheze Bijlagenboek Bestemmingsplan Hommelsedijk 6a te Heeswijk-Dinther Gemeente Bernheze Bijlagenboek Bestemmingsplan Hommelsedijk 6a te Heeswijk-Dinther Gemeente Bernheze Bijlagenboek Rapportnummer: 211X04918.068199_1

Nadere informatie

Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek

Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek Administratieve gegevens provincie: gemeente: plaats: Groningen Slochteren Slochteren toponiem: Hoofdweg 39 bevoegd gezag:

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11105

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11105 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11105 Nieuwe Kerkstraat, Veldhoven Gemeente Veldhoven Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 06-10-2011 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE Plangebied De Botter te Hallum Gemeente Ferwerderadiel Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE Plangebied De Botter te Hallum Gemeente Ferwerderadiel Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 1658 Plangebied De Botter te Hallum Gemeente Ferwerderadiel Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Buro Vijn Titel: Plangebied De

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 1090

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 1090 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 1090 Theerestraat, Sint-Michielsgestel Gemeente Sint-Michielsgestel Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 13-09-2010

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 865

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 865 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 865 Kwekerij Scholten in Maarssen Gemeente Maarssen Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en karterend booronderzoek Richard Exaltus

Nadere informatie

Heemsteedsekanaaldijk/Overeindse weg

Heemsteedsekanaaldijk/Overeindse weg RAAP-NOTITIE *nummer* Heemsteedsekanaaldijk/Overeindse weg Gemeente Nieuwegein Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (karterende fase) Versie 6.4 Colofon Opdrachtgever: De gemeente

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12032

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12032 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12032 Kelmonderstraat, Kelmond Gemeente Beek Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons November 2012

Nadere informatie

INVENTARISEREND VELDONDERZOEK ARCHEOLOGIE KONINGIN WILHELMINASTRAAT EN KONINGIN JULIANAPLEIN, HEDEL, MAASDRIEL

INVENTARISEREND VELDONDERZOEK ARCHEOLOGIE KONINGIN WILHELMINASTRAAT EN KONINGIN JULIANAPLEIN, HEDEL, MAASDRIEL INVENTARISEREND VELDONDERZOEK ARCHEOLOGIE KONINGIN WILHELMINASTRAAT EN KONINGIN JULIANAPLEIN, HOPPE BOUW- EN ONTWIKKELING BV 6 januari 211 B155/BD/9/76/1 Rapportage 1.1 AANLEIDING EN DOEL ONDERZOEK In

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14061

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14061 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14061 Dorpsstraat 58, Ulicoten Gemeente Baarle-Nassau Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 30-01-2015 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 11098

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 11098 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 11098 Hart van Brabantlaan, Tilburg Gemeente Tilburg Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 31-07-2011 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr Austerlitz Gemeente Zeist Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Verkennend en karterend booronderzoek

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr Austerlitz Gemeente Zeist Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Verkennend en karterend booronderzoek ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 11148 Austerlitz Gemeente Zeist Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Verkennend en karterend booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons Januari 2012 ArcheoPro Archeologische

Nadere informatie

Beulakerweg 127 te Giethoorn, gem. Steenwijkerland (Ov.)

Beulakerweg 127 te Giethoorn, gem. Steenwijkerland (Ov.) Laagland Archeologie Rapport 11 Inventariserend veldonderzoek karterende fase Beulakerweg 127 te Giethoorn, gem. Steenwijkerland (Ov.) Opdrachtgever: gemeente Steenwijkerland april 2016 Versie 1 Inventariserend

Nadere informatie

B i j l a g e 5 : A r c h e o l o g i s c h o n d e r z o e k

B i j l a g e 5 : A r c h e o l o g i s c h o n d e r z o e k B i j l a g e 5 : A r c h e o l o g i s c h o n d e r z o e k Stolperophaalbrug, Tankstation Gem. Zijpe (NH.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2011-05/11 Stolperophaalbrug,

Nadere informatie

Archeologische onderzoek Overakker, Mierlo, Gemeente Geldrop-Mierlo. ArcheoPro Rapport, 14091, Pagina 1. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14091

Archeologische onderzoek Overakker, Mierlo, Gemeente Geldrop-Mierlo. ArcheoPro Rapport, 14091, Pagina 1. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14091 Archeologische onderzoek Overakker, Mierlo, Gemeente Geldrop-Mierlo. ArcheoPro Rapport, 14091, Pagina 1 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14091 Overakker, Mierlo Gemeente Geldrop-Mierlo Inventariserend

Nadere informatie

Moordrecht, Stevensstraat (gemeente Moordrecht, ZH) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2009-03/01

Moordrecht, Stevensstraat (gemeente Moordrecht, ZH) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2009-03/01 Moordrecht, Stevensstraat (gemeente Moordrecht, ZH) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2009-03/01 Moordrecht, Stevensstraat (gemeente Moordrecht, ZH) Een Inventariserend

Nadere informatie

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). Figuur 1.

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). Figuur 1. Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). (Steekproef 2006-03/18, ISSN 1871-269X) Inleiding Voor De Lange, Bureau voor Stedebouw

Nadere informatie

Apeldoorn, Asselsestraat 245-247 (Gemeente Apeldoorn, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2013-05/09cZ

Apeldoorn, Asselsestraat 245-247 (Gemeente Apeldoorn, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2013-05/09cZ Apeldoorn, Asselsestraat 245-247 (Gemeente Apeldoorn, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2013-05/09cZ Apeldoorn, Asselsestraat 245-247 (Gemeente Apeldoorn, Gld.) Een

Nadere informatie

Waarland, De oude voetbalvelden Gem. Schagen (NH.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /10

Waarland, De oude voetbalvelden Gem. Schagen (NH.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /10 Waarland, De oude voetbalvelden Gem. Schagen (NH.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2015-05/10 Waarland, De oude voetbalvelden Gem. Schagen (NH.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE 1358. Plangebied De Brink te Zuidlaren Gemeente Tynaarlo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE 1358. Plangebied De Brink te Zuidlaren Gemeente Tynaarlo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 1358 Plangebied De Brink te Zuidlaren Gemeente Tynaarlo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: gemeente Tynaarlo Titel: Plangebied

Nadere informatie

Plangebied H.W. Iordensweg te Twello

Plangebied H.W. Iordensweg te Twello RAAP-NOTITIE 3851 (herziene eindversie) Plangebied H.W. Iordensweg te Twello Gemeente Voorst Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Nikkels Projecten

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek. gemeente Nieuwkoop

Plan van Aanpak. Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek. gemeente Nieuwkoop Plan van Aanpak Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek Opdrachtgever: Van Wengerden en Visser B.V. Plangebied: Dorpsstraat 63 / Vijverhofpad 4 in Nieuwkoop, gemeente Nieuwkoop

Nadere informatie

Plangebied Kasteellaan 2

Plangebied Kasteellaan 2 RAAP-NOTITIE 3314 Plangebied Kasteellaan 2 Gemeente Heumen Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Oostzee Stedenbouw bv Titel: Plangebied Kasteellaan

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12038

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12038 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12038 Voort, Nunhem Gemeente Leudal Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en verkennend en karterend booronderzoek Versie 16-05-2012

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13035

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13035 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13035 Voordeldonk, Asten Gemeente Asten Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons October 2013 ArcheoPro

Nadere informatie

Quickscan Archeologie Maasbree-Maasbreeseweg (gem. Peel en Maas) Quickscan en Advies Archeologie Maasbree-Maasbreeseweg gemeente Peel en Maas

Quickscan Archeologie Maasbree-Maasbreeseweg (gem. Peel en Maas) Quickscan en Advies Archeologie Maasbree-Maasbreeseweg gemeente Peel en Maas Quickscan en Advies Archeologie Maasbree-Maasbreeseweg gemeente Peel en Maas Pagina 1 van 7 Projectnummer: P11155 Datum: 5 augustus 2011 Plan: bouwplan voor de uitbreiding van een varkensbedrijf op het

Nadere informatie

Plangebied kapschuur aan de Holte 17 te Onstwedde

Plangebied kapschuur aan de Holte 17 te Onstwedde 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 5121 3750 voor Chr. 37. Plangebied kapschuur aan de Holte 17 te Onstwedde Gemeente Stadskanaal Archeologisch vooronderzoek: een karterend booronderzoek 2200 voor Chr. 700 voor

Nadere informatie

Lange Middenmeertocht

Lange Middenmeertocht 0.15m1 1m1 0.28m1 1m1 1m1 0.38m1 0.15m1 1m1 0.4 0.41m1 0.41m1 0.41m1 0.41m1 0.41m1 0.41m1 0.41m1 5m1 0.42m1 R=0.16m1 R=0.18m1 0.36m1 0.36m1 0.36m1 4,1m1 5,2m1 4,4m1 3,9m1 3,1m1 3,m1 3,m1 3,8m1 K 00049

Nadere informatie

Buro de Brug Rapporten Quickscan Archeologie Kabeltracé Waarderpolder - Vijfhuizen B09-38

Buro de Brug Rapporten Quickscan Archeologie Kabeltracé Waarderpolder - Vijfhuizen B09-38 Buro de Brug Rapporten Quickscan Archeologie Kabeltracé Waarderpolder - Vijfhuizen B09-38 Administratieve gegevens 3 1. Inleiding 4 2. De uitgangspunten 4 3. Beschrijving van de historische situatie 4

Nadere informatie