Archeologische onderzoek Provincialeweg 32a, Bunnik, Gemeente Bunnik. ArcheoPro Rapport, 14032, Pagina 1. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14032

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Archeologische onderzoek Provincialeweg 32a, Bunnik, Gemeente Bunnik. ArcheoPro Rapport, 14032, Pagina 1. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14032"

Transcriptie

1 Archeologische onderzoek Provincialeweg 32a, Bunnik, Gemeente Bunnik. ArcheoPro Rapport, 14032, Pagina 1 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr Provincialeweg 32a, Bunnik Gemeente Bunnik Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie (Zonder opmerkingen zal deze versie na 3 maanden als definitief rapport worden opgeleverd) Richard Exaltus Joep Orbons Mei 2014 ArcheoPro

2 Archeologische onderzoek Provincialeweg 32a, Bunnik, Gemeente Bunnik. ArcheoPro Rapport, 14032, Pagina 2 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr Provincialeweg 32a, Bunnik Gemeente Bunnik Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie (Zonder opmerkingen zal deze versie na 3 maanden als definitief rapport worden opgeleverd) Colofon Opdrachtgever: Nero Projectontwikkeling B.V.,Provincialeweg 49a, 3981AM Bunnik Status: versie Projectcode : Bestandsnaam : ArcheoPro, Provincialeweg 32a, Bunnik, Opgesteld conform KNA 3.2 Archis onderzoeksmelding (OM nummer): Bevoegd gezag: Gemeente Bunnik Opslagplaats documentatie: Provincie Utrecht Auteur: Richard Exaltus, Joep Orbons Projectleider : Richard Exaltus Projectmedewerkers: Richard Exaltus, Joep Orbons, Hon Rik Onderaannemers: nvt Autorisatie: Drs. R.P. Exaltus; senior-archeoloog ISSN : Uitgegeven door ArcheoPro Copyright 2014 ArcheoPro, Eijsden ArcheoPro Sint Jozefstraat 45 Tel : 0(0 31) Kamer van Koophandel Limburg: NL 6245 LL Eijsden Fax: 0(0 31) Nederland

3 Archeologische onderzoek Provincialeweg 32a, Bunnik, Gemeente Bunnik. ArcheoPro Rapport, 14032, Pagina 3 Inhoudsopgave: Samenvatting Inleiding Algemeen Locatiegegevens Onderzoek Bureauonderzoek Methode en bronnen Geo(morfo)logie, aardkunde en bodem Archeologie Historie Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel Onderzoeksstrategie Veldonderzoek Verrichte werkzaamheden Resultaten booronderzoek Conclusies en aanbevelingen (beleidsadvies) Archeologische tijdschaal Bronnen Literatuur Bijlage 1: Boorbeschrijving... 31

4 Archeologische onderzoek Provincialeweg 32a, Bunnik, Gemeente Bunnik. ArcheoPro Rapport, 14032, Pagina 4 Samenvatting Op 1 mei 2014 is door ArcheoPro een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) uitgevoerd op een terrein aan de Provincialeweg 32a te Bunnik. Het archeologisch onderzoek betrof een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) met bureaustudie. Bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van beschikbare informatie te komen tot een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel. Het Inventariserend Veldonderzoek heeft vervolgens tot doel om het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel te toetsen door middel van veldwaarnemingen. Hiermee kan de vraagstelling beantwoord worden of binnen het plangebied archeologische waarden aanwezig (kunnen) zijn en of deze vervolgonderzoek en/of planaanpassing vereisen. Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel geldt voor het plangebied een hoge archeologische verwachting voor archeologische resten uit de bronstijd tot en met de vroege middeleeuwen. Voor resten uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd geldt in verband met de ligging van het plangebied buiten de historische bebouwing van Bunnik in een zone die tot in de twintigste eeuw in gebruik was als akker, een middelhoge verwachting. Om de kans op het aantreffen van archeologische indicatoren zo groot mogelijk te maken zijn binnen het plangebied tien boringen gezet met behulp van een guts en een edelmanboor met een diameter van twaalf centimeter. Uit de resultaten van het booronderzoek blijkt dat de bodem binnen het plangebied uit oeverafzettingen van de Kromme Rijn bestaat die op een diepte van ongeveer anderhalve meter beneden het maaiveld overgaan in komafzetingen. Bovenin de oeverafzettingen is onder de moderne zodelaag, de oude bouwvoor aangetroffen. Deze heeft een rommelige opbouw en is enigszins vermengd met bouwpuin. Deze vermenging heeft waarschijnlijk in de twintigste eeuw plaatsgevonden toen binnen het plangebied kerkgebouwen zijn gebouwd. De onder de oeverafzettingen gelegen komafzettingen lopen door tot een diepte van bijna drie meter beneden het maaiveld. Hieronder zijn uit matig grof zand bestaande afzettingen van de stroomgordel van Houten aangetroffen. Ondanks de hoge boordichtheid van veertig boringen per hectare en het laagsgewijs afsnijden van de met een edelmanboor met een diameter van twaalf centimeter opgeboorde klei, zijn binnen het plangebied geen relevante archeologische indicatoren aangetroffen. Ook zogenaamde vuile lagen of vegetatie-horizonten die veelal samenhangen met dergelijke lagen, ontbreken volledig binnen het plangebied. In verband hiermee, alsmede in verband met het ontbreken van relevante archeologische indicatoren, geven de resultaten van het onderzoek geen aanleiding om archeologisch vervolgonderzoek te adviseren. Evenmin zijn tijdens het onderzoek archeologische resten aangetroffen waarmee tijdens de verdere planvorming of bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden rekening zou moeten worden gehouden.

5 Archeologische onderzoek Provincialeweg 32a, Bunnik, Gemeente Bunnik. ArcheoPro Rapport, 14032, Pagina 5 1 Inleiding 1.1 Algemeen - Opdrachtgever: Nero Projectontwikkeling B.V.,Provincialeweg 49a, 3981AM Bunnik - Geplande ingrepen: Bouwplan op aangegeven terrein (zie figuur 2) - Datum uitvoering veldwerk: Archis onderzoeksmelding (OM nummer): Opgesteld conform KNA Bevoegd gezag: Gemeente Bunnik - Bewaarplaats vondsten: Provincie Utrecht - Bewaarplaats documentatie: Provincie Utrecht 1.2 Locatiegegevens - Provincie: Utrecht - Gemeente: Bunnik - Plaats: Bunnik - Toponiem: Provincialeweg 32a - Globale ligging: In Bunnik; ten noorden van de Provinciale weg - Hoekcoördinaten plangebied: o / o / o / o / Oppervlakte plangebied: 0.24 ha - Eigendom: Nero Projectontwikkeling - Grondgebruik: Kerkgebouw met omliggende tuin - Hoogteligging: ± 3,86 m +NAP - Bepaling locaties: GPS Garmin, meetlinten - Onderzoeksgebied bureauonderzoek: Cirkel met een straal van één kilometer rond het centrum van het plangebied 1.3 Onderzoek Op 1 mei 2014 is door ArcheoPro een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) uitgevoerd op een terrein aan de Provincialeweg 32a te Bunnik. Het archeologisch onderzoek betrof een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) met bureaustudie. Bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van beschikbare informatie te komen tot een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel. Het Inventariserend Veldonderzoek heeft vervolgens tot doel om het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel te toetsen door middel van veldwaarnemingen. Hiermee kan de vraagstelling beantwoord worden of binnen het plangebied archeologische waarden aanwezig (kunnen) zijn en of deze vervolgonderzoek en/of planaanpassing vereisen. ArcheoPro voert haar onderzoeken uit conform de hiervoor vastgelegde normen en richtlijnen en is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) vergunning verleend tot het verrichten van bepaalde archeologische werkzaamheden in het kader van het doen van opgravingen, bestaande uit prospectie door middel van booronderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door drs. R.P. Exaltus (senior-archeoloog), ing. P.J. Orbons (senior vakspecialist) en H. Rik (veldtechnicus).

6 Archeologische onderzoek Provincialeweg 32a, Bunnik, Gemeente Bunnik. ArcheoPro Rapport, 14032, Pagina 6 Figuur 1: De ligging van het plangebied (rood omlijnd) met daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.

7 Archeologische onderzoek Provincialeweg 32a, Bunnik, Gemeente Bunnik. ArcheoPro Rapport, 14032, Pagina 7 Figuur 2: De binnen het plangebied voorgenomen bouw van appartementen

8 Archeologische onderzoek Provincialeweg 32a, Bunnik, Gemeente Bunnik. ArcheoPro Rapport, 14032, Pagina 8 2 Bureauonderzoek 2.1 Methode en bronnen Tijdens het bureauonderzoek wordt door de bestudering van beschikbare bronnen, kennis vergaard omtrent de bodem en geologie van het onderzoeksgebied en de hierin bekende en te verwachten archeologische waarden. Aan de hand van de resultaten van het bureauonderzoek kan de beste aanpak voor het veldonderzoek worden bepaald. Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd (voor bronvermelding; zie ook literatuurlijst, dit geldt ook voor de kaarten die in de tekst opgenomen zijn): -Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) -Archeologische MonumentenKaart (AMK) -ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) -Atlas van topografische kaarten Nederland , 1: Bodemkaart 1: Gemeente Bunnik, Archeologische beleidskaart -Geomorfologische kaart 1: Geologische kaart 1: Grote historische atlas van Nederland 1: (Deel West) -Grote historische topografische atlas van Nederland, provincie Utrecht 1: Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) -Kadastrale minuutplan met aanwijzende tafels, Overig historisch kaartmateriaal (indien gebruikt) -Provincie Utrecht, tastbare tijd, Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht Figuur 3: Luchtfoto met daarop rood omlijnd het plangebied.

9 Archeologische onderzoek Provincialeweg 32a, Bunnik, Gemeente Bunnik. ArcheoPro Rapport, 14032, Pagina Geo(morfo)logie, aardkunde en bodem Het plangebied maakt deel uit van het Kromme Rijngebied. De sedimenten lopen uiteen van zeer grof rivierzand tot zeer zware rivierklei. Op plaatsen waar de stroomsnelheid van het water het hoogst was werd grof zand afgezet en op plaatsen waar de stroomsnelheid minder was, fijnere sedimenten (klei). Volgens de geologische kaart van Nederland 1: ligt het plangebied op afzettingen die zijn afgezet in een recente stroomgordel. Het betreft geulafzettingen die meestal bedekt worden door een complexe bovenlaag. In de diepere ondergrond liggen afzettingen van de Houtense stroomgordel (ca jaar geleden in aanleg gevormd) De afzettingen hiervan worden ter plaatse van het plangebied afgedekt dor afzettingen van de stroomgordel van de Kromme Rijn. De sedimentatie hiervan is ongeveer 3000 jaar geleden begonnen (Berendsen en Stouthamer 2001). Buiten de stroomruggen liggen de komgronden waarin zware kalkloze (kom)klei is afgezet. In perioden waarin het riviersysteem minder actief was, en de kom minder vaak overstroomde, trad veenvorming op of ontstond een vegetatie-horizont. Deze zijn vaak ontstaan in perioden waarin ook bewoning plaatsvond. In het Kromme Rijngebied zijn in de kommen geen veenlagen binnen 150 cm - mv. aangetroffen, maar komen wel regelmatig vegetatie-horizonten (begroeiingshorizonten) voor. Na de afdamming van de Kromme Rijn in 1122 bij Wijk bij Duurstede, is een einde gekomen aan de sedimentatie in het gebied. In verband met de aanwezige bebouwing, is de geomorfologie binnen het plangebied, niet gekarteerd. Vergelijking met de geomorfologische eenheden net buiten de niet gekarteerde gebieden laat echter zien dat het plangebied op een rivieroeverwal ligt (legenda-eenheid 3K25 op figuur 6). Op enkele honderden meter ten noorden en ten noordoosten van het plangebied toont deze kaart de ligging van een relatief laag gelegen rivierdalbodem (legenda-eenheid 2R8 op figuur 6). Deze vormt de laatste (natuurlijke) loop van de Kromme Rijn nabij het plangebied. Met name de rivierdalbodem is door zijn lage ligging goed herkenbaar op de uitsnede uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN; figuur 7). Tevens zijn hierop de relatief hoog gelegen terreindelen te zien die langs de rivierloop liggen alsmede de lagere komgebieden op grotere afstand hiervan. Het natuurlijke reliëf binnen het plangebied is door de aanwezige bebouwing niet meer herkenbaar. De bodemkaart classificeert de bodems in de nabijheid van het plangebied als laarpodzolgronden die zijn gevormd in grof zand (legenda-eenheid chn30 op figuur 8) of als kalkhoudende ooivvaagronden die zijn ontstaan in zware zavel of lichte klei (legenda-eenheid Rd90A op figuur 8). De laarpodzolgronden worden gekenmerkt door de aanwezigheid van een akkerdek dat dikker is dan een gebruikelijke bouwvoor maar dunner dan een esdek (dunner dan 50cm). De ooivaaggronden zijn jonge gronden waarin de bodemvorming voornamelijk beperkt is tot oxidatie-verschijnselen. De grondwatertrap bedraagt VI of VII (zie figuur 9) betekent dat de bodems hier goed ontwaterd zijn.

10 Archeologische onderzoek Provincialeweg 32a, Bunnik, Gemeente Bunnik. ArcheoPro Rapport, 14032, Pagina 10 Figuur 4: Uitsnede uit de paleogeografische kaart met daarin rood omlijnd het plangebied met daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.

11 Archeologische onderzoek Provincialeweg 32a, Bunnik, Gemeente Bunnik. ArcheoPro Rapport, 14032, Pagina 11 Figuur 5: Uitsnede uit de kaart van Berendsen en Stouthamer met daarin rood omlijnd het plangebied met daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft. In rood de stroomgordel van de Kromme Rijn.

12 Archeologische onderzoek Provincialeweg 32a, Bunnik, Gemeente Bunnik. ArcheoPro Rapport, 14032, Pagina 12 Figuur 6: Uitsnede uit de geomorfologische kaart met daarin rood omlijnd het plangebied met daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.

13 Archeologische onderzoek Provincialeweg 32a, Bunnik, Gemeente Bunnik. ArcheoPro Rapport, 14032, Pagina 13 Figuur 7: Uitsnede uit het Actueel Hoogtebestand Nederland met daarin rood omlijnd het plangebied met daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.

14 Archeologische onderzoek Provincialeweg 32a, Bunnik, Gemeente Bunnik. ArcheoPro Rapport, 14032, Pagina 14 Figuur 8: Uitsnede uit de bodemkaart met daarin rood omlijnd het plangebied met daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft. Voor uitleg van de codes, zie hoofdstuk 2.2

15 Archeologische onderzoek Provincialeweg 32a, Bunnik, Gemeente Bunnik. ArcheoPro Rapport, 14032, Pagina 15 Figuur 9: Uitsnede uit de grondwatertrappenkaart met daarin rood omlijnd het plangebied met daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.

16 Archeologische onderzoek Provincialeweg 32a, Bunnik, Gemeente Bunnik. ArcheoPro Rapport, 14032, Pagina Archeologie Volgens de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW 3.0) ligt het plangebied in een zone met een hoge kans op het aantreffen van archeologische waarden. Op de gemeentelijke beleidskaart is het plangebied in verband met de ligging binnen bebouwd gebied, niet gekarteerd. Het plangebied ligt ongeveer tweehonderd meter ten westen van de historische kern van Bunnik (AMK-terrein 12213). Hierbinnen liggen de waarnemingen 28569, 58933, , , en Het betreft vondsten uit de ijzertijd (waarnemingen , 58933) en de middeleeuwen en/of nieuwe tijd (waarnemingen 28569, 58933, en ). Ongeveer zeshonderd meter ten noorden van het plangebied ligt AMK-terrein met daarbinnen de waarneming Het betreft de resten van een versterkt huis uit de middeleeuwen. De waarnemingen 6191 en liggen ongeveer op achthonderd meter ten noorden van het plangebied en betreffen de vondst van aardewerk uit de middeleeuwen. De waarnemingen , 6190 en betreffen eveneens de vondst van aardewerk uit de middeleeuwen en liggen respectievelijk vierhonderd, zeshonderd en negenhonderd meter ten zuidwesten van het plangebied. De waarnemingen 1555 en liggen tegen de zuidrand van het onderzoeksgebied. De waarneming 1555 betreft de vondst van aardewerk dat niet nader is gedateerd en de waarneming betreft de vondst van aardewerk uit de Romeinse tijd. De waarneming ligt tegen de noordwestrand van het onderzoeksgebied en betreft in elk geval aardewerk uit de middeleeuwen en de nieuwe tijd en mogelijk ook aardewerk uit de periode ijzertijd - Romeinse tijd. De waarneming ligt achthonderd meter ten noorden van het plangebied en betreft de vondst van niet nader gedateerd houtskool. Op korte afstand ten noorden van het plangebied ligt de onderzoeksmelding Hier is in 2006 onderzoek verricht door Synthegra. Dit heeft geen vondsten opgeleverd. Ten noorden hiervan ligt de onderzoeksmelding Hier is tijdens in 1999 door RAAP verricht karterend booronderzoek in twee boringen, ingebed in de oeverafzettingen, een archeologisch 'vuile laag' aangetroffen op een diepte van respectievelijk 125 cm en 65 cm beneden het maaiveld (waarneming ). De laag tekent zich af als een bewoningslaag met houtskool, baksteen, fosfaat en een enkel stukje bot. Aardewerk is niet aangetroffen. Aan het oppervlak is, naast een kogelpotscherf, uitsluitend vondstmateriaal uit de 17e eeuw (en later) waargenomen. Dit materiaal is niet verzameld. De lengte van de bewoningslaag is tenminste 50 meter, de breedte is onbekend (Schute, I.A., 1999) Een kilometer ten oosten van het plangebied tenslotte, ligt grotendeels buiten het onderzoeksgebied, AMK-terrein Dit terrein bevat nederzettingssporen uit de ijzertijd tot en met de middeleeuwen. Uit proefsleufonderzoek blijkt dat het hier gaat om nederzettingssporen op een stroomrug. Het bleek dat onder de bouwvoor vroeg middeleeuwse sporen zaten die goed bewaard zijn gebleven.

17 Archeologische onderzoek Provincialeweg 32a, Bunnik, Gemeente Bunnik. ArcheoPro Rapport, 14032, Pagina 17 Tabel 1 Waarnemingen en Monumenten Nummer Coordinaat Periode Vondsten / Neolithicum - Nieuwe Tijd Keramiek W / Middeleeuwen Keramiek W / Middeleeuwen Keramiek W / Middeleeuwen Keramiek W / IJzertijd, Romeinse tijd, Keramiek W Middeleeuwen, Nieuwe Tijd / Middeleeuwen Keramiek W / Nieuwe Tijd Tin legering W / Onbekend Hout/houtskool W W / Middeleeuwen, Nieuwe Tijd Keramiek / Romeinse tijd Keramiek W / IJzertijd Niet van toepassing W W W W W W AMK AMK AMK / Middeleeuwen Keramiek / Middeleeuwen Keramiek / IJzertijd, Middeleeuwen Steen, keramiek / Middeleeuwen Keramiek, / Middeleeuwen, Nieuwe Tijd Keramiek / Middeleeuwen, Nieuwe Tijd Versterkt huis / Middeleeuwen, Nieuwe Tijd Nederzetting, onbepaald / IJzertijd tot Middeleeuwen Nederzetting, onbepaald

18 Archeologische onderzoek Provincialeweg 32a, Bunnik, Gemeente Bunnik. ArcheoPro Rapport, 14032, Pagina 18 Figuur 10: Kaart met Archis-gegevens met daarop een cirkel met een straal van één kilometer rond het plangebied die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.

19 Archeologische onderzoek Provincialeweg 32a, Bunnik, Gemeente Bunnik. ArcheoPro Rapport, 14032, Pagina 19 De cultuurhistorische waardekaart van de gemeente Bunnik toont met betrekking tot het plangebied geen bijzonderheden. Figuur 11: Uitsnede uit de gemeentelijke beleidskaart

20 Archeologische onderzoek Provincialeweg 32a, Bunnik, Gemeente Bunnik. ArcheoPro Rapport, 14032, Pagina Historie De Kromme Rijn vormde in de Romeinse tijd de noordgrens van het Romeinse rijk (de Limes). Één van de hierlangs gelegen forten werd gevormd door Fectio (Vechten) dat enkele kilometers westelijker langs de Rijn lag dan Bunnik. Tastbare Tijd, de cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht laat al voor 1000 AD een nederzetting zien ter plaatse van Bunnik en laat tevens zien dat het gebied is verkaveld in blokverkaveling. Tevens geeft deze atlas al voor 1000 AD de Koningsweg aan. Deze weg vormde als het ware de opvolger van de Romeinse weg die oorspronkelijk langs de Limes liep. Bunnik is één van de drie brinkdorpen die in de achtste en de negende eeuw langs dit deel van de Kromme Rijn zijn ontstaan. Het betreft Bunninchem (Bunnik), Iodichem (Odijk) en Wercundia (Werkhoven). In de 12e en de 13e eeuw zijn hier kerken gebouwd. De kadasterkaart uit 1832 toont dat het plangebied destijds op een onbebouwd perceel lag waar een veldweggetje uitkwam op de Koningsweg die van Bunnik naar Utrecht leidde (ongeveer de huidige Provinciale weg). Deze situatie is nog onveranderd weergegeven op de topografische kaarten uit 1845 en 1894 (zie figuur 14). Pas halverwege de twintigste eeuw is het plangebied bebouwd met een kerkgebouw. Dit gebouw is later in de twintigste eeuw uitgebreid. Figuur 12: Uitsnede uit de kadastrale kaart uit 1832

21 Archeologische onderzoek Provincialeweg 32a, Bunnik, Gemeente Bunnik. ArcheoPro Rapport, 14032, Pagina 21 Figuur 13: Kaart met cultuurhistorische monumenten met daarop een cirkel met een straal van één kilometer rond het plangebied die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.

22 Archeologische onderzoek Provincialeweg 32a, Bunnik, Gemeente Bunnik. ArcheoPro Rapport, 14032, Pagina 22 Figuur 14: Uitsneden uit de topografische kaarten uit achtereenvolgens: 1845, 1894, 1953 en 2007.

23 Archeologische onderzoek Provincialeweg 32a, Bunnik, Gemeente Bunnik. ArcheoPro Rapport, 14032, Pagina Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel Specifieke ligging (locatie) Het plangebied ligt op de westelijke oeverwal van de Kromme Rijn, enige honderden meters ten westen van de historische kern van Bunnik. Ter plaatse van het plangebied kwam een veldweggetje uit op de Koningsweg van Utrecht naar Bunnik. Verwachte perioden (datering) Op de stroomgordels van Houten en op die van de Kromme Rijn komen bewoningsresten voor die dateren vanaf de bronstijd. Op basis van de bekende gegevens omtrent archeologische waarden in het gebied moet worden geconcludeerd dat binnen het plangebied een hoge archeologische verwachting geldt voor archeologische resten uit de bronstijd tot en met de vroege-middeleeuwen. Voor resten uit de nieuwe tijd en de late middeleeuwen geldt in verband met de ligging van het plangebied buiten de historische bebouwing van Bunnik in een zone die tot in de twintigste eeuw in gebruik was als akker, een middelhoge verwachting. De middelhoge verwachting (in plaats van een lage verwachting) hangt samen met de ligging langs de (voormalige) Koningsweg. Complextypen Binnen het plangebied kunnen zowel resten aanwezig zijn van nederzettingen of grafvelden uit de bronstijd, de ijzertijd en de Romeinse tijd. Tevens kunnen perceelsgrenzen en kavelstructuren uit deze perioden aanwezig zijn alsmede resten van huisplaatsen uit de middeleeuwen. Resten van begravingen uit de middeleeuwen zullen rond de kerk gelegen hebben en hoeven derhalve niet binnen het plangebied te worden verwacht. Resten uit de nieuwe tijd zullen met name bemestingsafval en resten van perceelsgrenzen e.d. betreffen. Uiterlijke kenmerken Nederzettingsresten uit alle perioden zullen binnen het plangebied uit afgedekte vondstlagen bestaan en/of uit opgevulde spoorvullingen onder de bouwvoor. Vondstlagen zullen bestaan uit zogenaamde vuile lagen zoals ongeveer vierhonderd meter ten noorden van het plangebied is aangetroffen en komen vaak voor in samenhang met vegetatie-horizonten die gekenmerkt worden door een hoger humusgehalte ten gevolge van beginnende bodemvorming. Mogelijke verstoringen Door het gebruik als akker zal op zijn minst oppervlakkige bodemverstoring zijn opgetreden. De bouw van een kerk in de twintigste eeuw zal tenminste plaatselijk, tot diepe bodemverstoring geleid.

24 Archeologische onderzoek Provincialeweg 32a, Bunnik, Gemeente Bunnik. ArcheoPro Rapport, 14032, Pagina Onderzoeksstrategie Tijdens het veldwerk moet allereerst worden vastgesteld hoe de bodem is opgebouwd, in hoeverre deze intact is en of hierin archeologische indicatoren aanwezig (kunnen) zijn. Om de bodemopbouw zo exact mogelijk te kunnen bestuderen kan het beste gebruik gemaakt worden van een guts. Indien blijkt dat de huidige grondbewerking tot in de natuurlijke bodem reikt en een goede vondstzichtbaarheid heerst, is een oppervlaktekartering het meest geschikt voor het opsporen van archeologische indicatoren. De meeste van de archeologische vondsten in de omgeving van het plangebied zijn immers gedaan als oppervlaktevondsten. Indien een oppervlaktekartering niet mogelijk is of in onvoldoende mate effectief zal zijn, wordt nageboord met een edelmanboor met een diameter van 12 cm. Het hiermee opgeboorde materiaal wordt laagsgewijs afgesneden. Binnen het plangebied zijn tien boorpunten verdeeld over een zo gelijkmatig mogelijk netwerk. Hierdoor wordt binnen het slechts 0,24 hectare grote plangebied een boordichtheid bereikt van ruim veertig boringen per hectare. Een dergelijke boordichtheid voldoet volgens de Leidraad inventariserend veldonderzoek; Deel: karterend booronderzoek (SIKB, 2006), als brede zoekoptie om alle typen vindplaatsen uit alle perioden, in klei op te sporen. Tevens voldoet deze boordichtheid ruimschoots aan de door de provincie Utrecht verplicht gestelde boordichtheid van minmaal zes boringen per hectare. Zelfs met de door ArcheoPro gehanteerde hoge boordichtheid is op basis van booronderzoek nooit te garanderen dat alle typen archeologische resten kunnen worden opgespoord. De kans op het aantreffen van grondsporen is bijvoorbeeld aanmerkelijk groter indien een proefsleuvenonderzoek wordt uitgevoerd. Een dergelijke aanpak zou echter in dit stadium van het onderzoek een te zwaar middel vormen en dient pas te worden toegepast na vaststelling dat een intact bodemprofiel aanwezig is met daarin archeologische indicatoren. Van alle boorpunten wordt de NAP-hoogte bepaald door middel van het AHN en de waterpas. Figuur 15: Het plangebied gezien vanuit het noorden in zuidelijke richting

25 Archeologische onderzoek Provincialeweg 32a, Bunnik, Gemeente Bunnik. ArcheoPro Rapport, 14032, Pagina 25 3 Veldonderzoek 3.1 Verrichte werkzaamheden - Positie boringen: regelmatige verdeling over het plangebied, zie figuur Gebruikt boormateriaal: Guts met een diameter van 3 cm en edelmanboor met een diameter van 12 cm. - Totaal aantal boringen: 10 - Boorgrid: 13 x 15 m - Boordichtheid: Ruim veertig boringen per hectare - Geboorde diepte: 2-3 m Mv - Inmeten boorlocaties: GPS, meetlint en waterpas - Boorbeschrijving: Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB 5.2) - Inspectie bodemontsluitingen en/of oppervlaktekartering: In verband met de begroeiing van het plangebied was geen oppervlaktekartering mogelijk. Evenmin waren bodemontsluitingen aanwezig die geïnspecteerd konden worden op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. 3.2 Resultaten booronderzoek De boringen zijn gezet in twee noord zuid gerichte boorraaien van elk vier boringen aan weerszijden van de gebouwen. Aanvullend is ten noorden en ten zuiden van de gebouwen telkens één boring gezet. Deze beide boringen zijn door gezet tot een diepte van drie meter beneden het maaiveld. Dit is gedaan om na te gaan of in de diepere ondergrond afzettingen van de stroomgordel van Houten aanwezig zijn. Alle overige boringen zijn doorgezet tot een diepte van twee meter beneden het maaiveld. De ligging van de boorpunten is weergegeven op de boorpuntenkaart De resultaten van het booronderzoek zijn opgesomd in Bijlage 1. Tijdens het veldonderzoek is bovenin alle boringen een tien tot vijftien centimeter dikke zodelaag aangetroffen. Hieronder is een pakket humushoudende, zandige klei aanwezig met een rommelige opbouw. Dit laatste blijkt uit de aanwezigheid van kleibrokkend van een wisselend zand- en humusgehalte alsmede uit het verspreide voorkomen in dit pakket van enkele brokjes baksteen. Waarschijnlijk betreft het de oude bouwvoor die tijdens de bouw van de kerk is vergraven en is vermengd met bouwpuin. Hieronder is in alle boringen een pakket matig zandige, stevige klei aangetroffen. Dit kleipakket wordt onderbroken door de aanwezigheid van dunne zandlaagjes. Het betreft hier vrijwel zeker oeverafzettingen van de Kromme Rijn. Deze oeverafzettingen gaan op een diepte van ongeveer anderhalve meter beneden het maaiveld over in zwak zandige, matig stevige komklei. Dit pakket komklei loopt in de boringen 2, 3, 4, 7, 8, 9 en 10, door tot onderin de boring. In de tot drie meter beneden het maaiveld gezette boringen 5 en 6 loopt de komklei door tot een diepte van ongeveer 2,8 meter beneden het maaiveld. Hieronder is matig grof zand aangetroffen. Het betreft waarschijnlijk afzettingen van de stroomgordel van Houten. Ondanks het gebruik van een edelmanboor met een diameter van 12 centimeter en het zorgvuldig laagsgewijs afsnijden van de hiermee opgeboorde klei zijn nergens binnen het plangebied relevante archeologische indicatoren aangetroffen. De enige vondsten bestaan uit de deeltjes bouwpuin die uit de voormalige bouwvoor afkomstig zijn. Ook vegetatiehorizonten of vuile lagen, zoals ongeveer vierhonderd meter ten noorden van het plangebied door RAAP aangetroffen, ontbreken volledig binnen het plangebied. In verband met het volledig ontbreken van archeologische indicatoren binnen het plangebied, is het KNA-onderdeel Waardestelling, in dit rapport niet nader uitgewerkt.

26 Archeologische onderzoek Provincialeweg 32a, Bunnik, Gemeente Bunnik. ArcheoPro Rapport, 14032, Pagina 26 Figuur 16: Foto van de onderkant van het pakket komklei in boring 6 met helemaal rechts, de top van het matig grove zand dat waarschijnlijk onderdeel uitmaakt van de afzettingen van de stroomgordel van Houten. Figuur 17: Boorprofielen

27 Archeologische onderzoek Provincialeweg 32a, Bunnik, Gemeente Bunnik. ArcheoPro Rapport, 14032, Pagina 27 Figuur 18: Boorpunten met verstoringsdiepten.

28 Archeologische onderzoek Provincialeweg 32a, Bunnik, Gemeente Bunnik. ArcheoPro Rapport, 14032, Pagina 28 4 Conclusies en aanbevelingen (beleidsadvies) Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel geldt voor het plangebied een hoge archeologische verwachting voor archeologische resten uit de bronstijd tot en met de vroege middeleeuwen. Voor resten uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd geldt in verband met de ligging van het plangebied buiten de historische bebouwing van Bunnik in een zone die tot in de twintigste eeuw in gebruik was als akker, een middelhoge verwachting. Om de kans op het aantreffen van archeologische indicatoren zo groot mogelijk te maken zijn binnen het plangebied tien boringen gezet met behulp van een guts en een edelmanboor met een diameter van twaalf centimeter. Uit de resultaten van het booronderzoek blijkt dat de bodem binnen het plangebied uit oeverafzettingen van de Kromme Rijn bestaat die op een diepte van ongeveer anderhalve meter beneden het maaiveld overgaan in komafzetingen. Bovenin de oeverafzettingen is onder de moderne zodelaag, de oude bouwvoor aangetroffen. Deze heeft een rommelige opbouw en is enigszins vermengd met bouwpuin. Deze vermenging heeft waarschijnlijk in de twintigste eeuw plaatsgevonden toen binnen het plangebied kerkgebouwen zijn gebouwd. De onder de oeverafzettingen gelegen komafzettingen lopen door tot een diepte van bijna drie meter beneden het maaiveld. Hieronder zijn uit matig grof zand bestaande afzettingen van de stroomgordel van Houten aangetroffen. Ondanks de hoge boordichtheid van veertig boringen per hectare en het laagsgewijs afsnijden van de met een edelmanboor met een diameter van twaalf centimeter opgeboorde klei, zijn binnen het plangebied geen relevante archeologische indicatoren aangetroffen. Ook zogenaamde vuile lagen of vegetatie-horizonten die veelal samenhangen met dergelijke lagen, ontbreken volledig binnen het plangebied. In verband hiermee, alsmede in verband met het ontbreken van relevante archeologische indicatoren, geven de resultaten van het onderzoek geen aanleiding om archeologisch vervolgonderzoek te adviseren. Evenmin zijn tijdens het onderzoek archeologische resten aangetroffen waarmee tijdens de verdere planvorming of bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden rekening zou moeten worden gehouden. In alle gevallen geldt dat indien archeologische materialen en/of sporen aangetroffen worden, deze gemeld dienen te worden bij de gemeente Bunnik, conform Monumentenwet 1988, laatste wijziging van 1 september 2007, paragraaf 7, artikel 53 en verder.

29 Archeologische onderzoek Provincialeweg 32a, Bunnik, Gemeente Bunnik. ArcheoPro Rapport, 14032, Pagina 29 Verklarende woordenlijst: BP: Before Present (present = 1950) GPS: Global Positioning System IVO: Inventariserend VeldOnderzoek NAP: Normaal Amsterdams Peil. RCE: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed SIKB: Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer Archeologische tijdschaal Periode Datering Midden- en Laat Paleolithicum (oude steentijd) Mesolithicum (midden steentijd) Neolithicum (nieuwe steentijd) Bronstijd IJzertijd v. chr. Romeinse tijd 12 v chr n. chr. Vroege middeleeuwen Volle middeleeuwen Late middeleeuwen Nieuwe tijd heden Bronnen Grote historische Provincie Atlas van Nederland; deel 1 West-Nederland : Topografische dienst Wolters Noordhoff Groningen 1990 Grote topografische atlas van Nederland 1: Deel 1 West-Nederland. Topografische dienst. Wolters Noordhoff Groningen 1997 Kadastrale minuut 1830 met aanwijzende tafels, ( Kadaster Topografische Dienst, Top25Raster, Top10Vector, GBKN kaarten, Emmen 2008 Luchtfoto, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, IKAW 2 (Indicatieve kaart Archeologische Waarden), Amersfoort. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, AMK (Archeologische monumentenkaart), Amersfoort. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ARCHIS II (Archeologisch Informatie Systeem), Rijkswaterstaat, Servicedesk Data, AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland), Delft. Stichting voor Bodemkartering, Bodemkaart van Nederland 1: Wageningen, 1968.

30 Archeologische onderzoek Provincialeweg 32a, Bunnik, Gemeente Bunnik. ArcheoPro Rapport, 14032, Pagina 30 Stichting voor Bodemkartering: Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000, Staring Centrum, Wageningen, 1989 Stichting voor Bodemkartering, Geologische kaart van Nederland 1: Wageningen, Twaalf provinciën Atlas van topografische kaarten. Nederland Uitgeverij twaalf provinciën. Landsmeer. Literatuur Blijdenstein, R., Tastbare Tijd, Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht, Utrecht, 2005 Cate, J. A. M. ten. A. F. van Holst, H. Kleijer en J. Stolp, Handleiding bodemgeografisch onderzoek; richtlijnen en voorschriften. Deel A: Bodem. Wageningen, DLO-Staring Centrum. Technisch Document 19A. Cohen, K.M. & E. Stouthamer, Beknopte toelichting bij het digitaal basisbestand paleogeografie van de Rijn-Maas Delta, Utrecht, Es. Van W.A., Sarfatij, H. & P.J. Woltering (red.) Archeologie in Nederland; De rijkdom van het bodemarchief. Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Amersfoort. Kuiper, M. 2006/2007. Atlas van topografische kaarten Nederland, Uitgeverij 12 Provinciën, Landsmeer. Leidraad inventariserend veldonderzoek; Deel: karterend booronderzoek (SIKB, 2006) Schute, I.A., 1999, Plangebied aan de kampweg, gemeente Bunnik. Een archeologische kartering, RAAP-briefrapport /MW

31 Archeologische onderzoek Provincialeweg 32a, Bunnik, Gemeente Bunnik. ArcheoPro Rapport, 14032, Pagina 31 Bijlage 1: Boorbeschrijving Algemene kopgegevens Soort boring BAR Projectnummer Projectnaam Provincialeweg 32a, Bunnik Deelgebied Nvt Organisatie ArcheoPro OM-nummer coördinaatsysteem RD2000 Coördinaatsysteemdatum ETRS89 Locatiebepaling GPS en meetlint Referentievlak NAP Bepaling maaiveldhoogte AHN Waterpas Boormethode Guts en edelman Boordiameter 3 cm en 15 cm Opdrachtgever Nero Projectontwikkeling B.V. Posities van de boringen (boorlocaties) Boornummer XCO YCO MA, M s tov NAP Boorbeschrijving volgens ASB 5.2 Boor LDO Lithologie Kleur Overige kenmerken AIS Nr GD B BS BZ B B HK TK IK VL CO PLH VS SST BHN BI GI K G H K 1 10 K 2 3 BR 2 ZL 71 K 2 3 BR GR DO ST BOV 125 K 2 BR GR LI ST EZL OEV 200 K 1 GR MST KOM 2 14 K 2 3 BR 2 ZL 63 K 2 3 BR GR DO ST BOV 127 K 2 BR GR LI ST EZL OEV 200 K 1 GR MST KOM 3 12 K 2 3 BR 2 ZL 61 K 2 3 BR GR DO ST BOV 135 K 2 BR GR LI ST EZL OEV 200 K 1 GR MST KOM 4 15 K 2 3 BR 2 ZL 81 K 2 3 BR GR DO ST BOV 153 K 2 BR GR LI ST EZL OEV 200 K 1 GR MST KOM 5 10 K 2 3 BR 2 ZL 70 K 2 3 BR GR DO ST BOV 126 K 2 BR GR LI ST EZL OEV 283 K 1 GR MST KOM 300 Z GR 6 12 K 2 3 BR 2 ZL 68 K 2 3 BR GR DO ST BOV 160 K 2 BR GR LI ST EZL OEV 290 K 1 GR MST KOM 300 Z GR 7 10 K 2 3 BR 2 ZL 67 K 2 3 BR GR DO ST BOV 123 K 2 BR GR LI ST EZL OEV 200 K 1 GR MST KOM 8 14 K 2 3 BR 2 ZL 66 K 2 3 BR GR DO ST BOV 128 K 2 BR GR LI ST EZL OEV 200 K 1 GR MST KOM 9 12 K 2 3 BR 2 ZL 67 K 2 3 BR GR DO ST BOV 150 K 2 BR GR LI ST EZL OEV 200 K 1 GR MST KOM K 2 3 BR 2 ZL 83 K 2 3 BR GR DO ST BOV 160 K 2 BR GR LI ST EZL OEV 200 K 1 GR MST KOM

32 Archeologische onderzoek Provincialeweg 32a, Bunnik, Gemeente Bunnik. ArcheoPro Rapport, 14032, Pagina 32 Betekenis van de afkortingen: LDO Onderzijde boortraject Lithologie: GD Onverharde sedimenten: G = grind, K = klei, L = leem, V = veen en Z = zand Bijmengsels: BK = bijmengsel klei, BS = bijmengsel silt, BZ =bijmengsel zand, BG= bijmengsel grind, BH = bijmengsel humus. Betekenis toegevoegde cijfers: 1 = zwak, 2 = matig, 3 = sterk en 4 = uiterst. Kleur: HK = hoofdkleur, BL = blauw, BR = bruin, GE = geel, GN = groen, GR = grijs, OL = olijf, OR =oranje, PA = paars, RO = rood, RZ = roze, WI = wit, ZW = zwart. TK = Tweede kleur (kleurafkortingen als boven). IK = Intensiteit kleur: LI = licht en DO = donker VLK = Vlekken (V): 2 e en 3 e letter is kleurafkorting als boven, 1 = weinig, 2 = matig, 3= veel Overige kenmerken: CO = Consistentie (C ): ZSL-zeer slap, SLA-slap, MSL-matig slap, MST-matig stevig, STV-stevig PLH = plantenresten (PL0 = geen, PL1 = spoor, PL2 = weinig, PL3 = veel) VS = veensoorten SST = Sedimentaire structuren; EZL = enkele zandlaagjes BHN = Bodemhorizont; BHC = C-horizont BI = Bodemkundige interpretaties; BOV = bouwvoor, ZL = zodelaag. ROG = rommelig, OPG = opgebracht GI = Geologische interpretaties; OEV = oeverafzetting, KOM = komafzetting AIS = Archeologische indicatoren

ArcheoPro. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 852. Sluis 11, Someren Gemeente Someren Karterend booronderzoek. November 2009

ArcheoPro. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 852. Sluis 11, Someren Gemeente Someren Karterend booronderzoek. November 2009 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 852 Sluis 11, Someren Gemeente Someren Karterend booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons November 2009 ArcheoPro Archeologische onderzoek Sluis 11, Gemeente Someren.

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr Koningsweg, Akersloot Gemeente Castricum Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Karterend booronderzoek

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr Koningsweg, Akersloot Gemeente Castricum Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Karterend booronderzoek ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 1076 Koningsweg, Akersloot Gemeente Castricum Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Karterend booronderzoek Versie 04-08-2010 (Zonder opmerkingen zal deze versie na

Nadere informatie

Oentsjerk, It Aventoer Gem. Tytsjerksteradiel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2015-01/08

Oentsjerk, It Aventoer Gem. Tytsjerksteradiel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2015-01/08 Oentsjerk, It Aventoer Gem. Tytsjerksteradiel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2015-01/08 Appendix II - Bekende archeologische waarden Oentsjerk, It Aventoer 189505

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16049

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16049 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16049 Enschedestraat 47, Haaksbergen Gemeente Haaksbergen Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Karterend booronderzoek Concept versie 23-06-2016 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14053

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14053 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14053 DroDun, Ederveen Gemeente Ede Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Oppervlaktekartering en verkennend booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons Juli 2014 ArcheoPro

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek Booronderzoek Bommelerwaard, Gemeente Zaltbommel ArcheoPro Rapport, 17077, Pagina 3. Inhoudsopgave Samenvatting...

Archeologisch onderzoek Booronderzoek Bommelerwaard, Gemeente Zaltbommel ArcheoPro Rapport, 17077, Pagina 3. Inhoudsopgave Samenvatting... Archeologisch onderzoek Booronderzoek Bommelerwaard, Gemeente Zaltbommel ArcheoPro Rapport, 17077, Pagina 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Samenvatting... 4 1. Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Locatiegegevens...

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10147

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10147 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10147 Dijkstraat, Gendt Gemeente Lingewaard Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 13-12-2010 (Zonder opmerkingen zal

Nadere informatie

Archeologische onderzoek Vijf Akkers Noord, Moordrecht, Gemeente Zuidplas. ArcheoPro Rapport, 12124, Pagina 1

Archeologische onderzoek Vijf Akkers Noord, Moordrecht, Gemeente Zuidplas. ArcheoPro Rapport, 12124, Pagina 1 Archeologische onderzoek Vijf Akkers Noord, Moordrecht, Gemeente Zuidplas. ArcheoPro Rapport, 12124, Pagina 1 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12124 Vijf Akkers Noord, Moordrecht Gemeente Zuidplas Inventariserend

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10107

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10107 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10107 Oosterpas, Beneden-Leeuwen Gemeente West Maas en Waal Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 05-11-2010 (Zonder

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12102

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12102 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12102 Prins Mauritslaan, Werkhoven Gemeente Werkhoven Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en karterend booronderzoek Versie 12-11-2012

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10123

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10123 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10123 Noordhoek, Reek Gemeente Landerd Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en karterend booronderzoek Versie 18-11-2010 (Zonder

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 885

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 885 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 885 Jeroen Boschstraat, Raamsdonksveer Gemeente Geertruidenberg Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Geofysisch onderzoek met verificatie-boringen Richard Exaltus Joep

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 949

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 949 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 949 Hessenweg, Barneveld Gemeente Barneveld Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 24-06-2009 (Zonder opmerkingen zal

Nadere informatie

Archeologische onderzoek Pastoriestraat, Rosmalen, Gemeente Den Bosch ArcheoPro Rapport, 16013, Pagina 1. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16013

Archeologische onderzoek Pastoriestraat, Rosmalen, Gemeente Den Bosch ArcheoPro Rapport, 16013, Pagina 1. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16013 Archeologische onderzoek Pastoriestraat, Rosmalen, Gemeente Den Bosch ArcheoPro Rapport, 16013, Pagina 1 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16013 Pastoriestraat, Rosmalen Gemeente Den Bosch Inventariserend

Nadere informatie

Gorinchem, Spijksedijk 56 Gemeente Gorinchem (ZH) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /13

Gorinchem, Spijksedijk 56 Gemeente Gorinchem (ZH) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /13 Gorinchem, Spijksedijk 56 Gemeente Gorinchem (ZH) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2009-03/3 Gorinchem, Spijksedijk 56 Gemeente Gorinchem (ZH) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12034

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12034 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12034 Wilhelminastraat, Vianen Gemeente Vianen Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons Juli 2013

Nadere informatie

Archeologische onderzoek Klapstraat, Afferden, Gemeente Druten. ArcheoPro Rapport, 13025, Pagina 1. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13025

Archeologische onderzoek Klapstraat, Afferden, Gemeente Druten. ArcheoPro Rapport, 13025, Pagina 1. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13025 Archeologische onderzoek Klapstraat, Afferden, Gemeente Druten. ArcheoPro Rapport, 13025, Pagina 1 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13025 Klapstraat, Afferden Gemeente Druten Inventariserend Veldonderzoek

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13045

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13045 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13045 Camping Schaijk Gemeente Landerd Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Versie 11-10-2013 (Zonder opmerkingen zal deze

Nadere informatie

4 Archeologisch onderzoek

4 Archeologisch onderzoek 4 Archeologisch onderzoek 99044462 Inhoudsopgave ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 1 Inleiding... 2 1.1 Algemeen... 2 1.2 Aanleiding en doelstelling... 2 2 Bureauonderzoek... 3 2.1 Werkwijze... 3 2.2 Resultaten

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 853

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 853 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 853 Achter de Groene Weg, Obbicht Gemeente Sittard-Geleen Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en karterend booronderzoek Concept

Nadere informatie

Archeologische onderzoek Boterhoeksestraat 54, Heteren ArcheoPro Rapport, 15077, Pagina 1. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 15077

Archeologische onderzoek Boterhoeksestraat 54, Heteren ArcheoPro Rapport, 15077, Pagina 1. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 15077 Archeologische onderzoek Boterhoeksestraat 54, Heteren ArcheoPro Rapport, 15077, Pagina 1 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 15077 Boterhoeksestraat 54, Heteren Gemeente Overbetuwe Inventariserend Veldonderzoek

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 11191

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 11191 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 11191 Kleine Woldweg, Oosterwolde Gemeente Oldebroek Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en karterend booronderzoek Versie 09-11-2011

Nadere informatie

Archeologische onderzoek Eijkereind, Bergeijk. ArcheoPro Rapport, 13058 Pagina 1. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13058

Archeologische onderzoek Eijkereind, Bergeijk. ArcheoPro Rapport, 13058 Pagina 1. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13058 Archeologische onderzoek Eijkereind, Bergeijk. ArcheoPro Rapport, 13058 Pagina 1 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13058 Eijkereind, Bergeijk Gemeente Bergeijk Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16098

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16098 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16098 Burgemeester Grothestraat 23, Soest Gemeente Soest Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16028

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16028 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16028 Fokko Kortlanglaan 225-227, Harderwijk Gemeente Harderwijk Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, verkennend en deels karterend booronderzoek Richard

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 11072

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 11072 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 11072 Roothweg, Meterik Gemeente Horst aan de Maas Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 13-07-2011 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 734

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 734 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 734 Losbaan, Horst Gemeente Horst aan de Maas Inventariserend Veldonderzoek (IVO); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12065

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12065 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12065 Burg. van de Venstraat, Haaren Gemeente Haaren Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 10-07-2012 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13091

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13091 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13091 Vijfheerenland, Vianen Gemeente Vianen Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons Juli 2014 ArcheoPro

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 877

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 877 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 877 Stoutenburgerweg, Terschuur Gemeente Barneveld Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 21-10-2008 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 11048

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 11048 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 11048 Jazz City, Roermond Gemeente Roermond Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en karterend booronderzoek Versie 23-05-2011

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12003

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12003 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12003 Lage Barakken 22, Maastricht Gemeente Maastricht Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 23-03-2012 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10108

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10108 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10108 Boven Regge, Goor Gemeente Hof van Twente Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Versie 03-11-2010 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554

Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554 Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554 NOTITIE TML554 Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht, (gemeente Zuidplas).

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 11070

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 11070 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 11070 De Linie, De Kwakel Gemeente Uithoorn Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en karterend booronderzoek Versie 05-07-2011

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12119

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12119 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12119 Rozenbloemstraat 63, Made Gemeente Drimmelen Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons Februari

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 1028

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 1028 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 1028 Hesterweg, Varsselder Gemeente Oude IJsselstreek Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en karterend booronderzoek Versie 15-04-2010

Nadere informatie

Archeologische onderzoek Tongerloseweg ong., Diessen, Gemeente Hilvarenbeek. ArcheoPro Rapport, 17001, Pagina 1

Archeologische onderzoek Tongerloseweg ong., Diessen, Gemeente Hilvarenbeek. ArcheoPro Rapport, 17001, Pagina 1 Archeologische onderzoek Tongerloseweg ong., Diessen, Gemeente Hilvarenbeek. ArcheoPro Rapport, 17001, Pagina 1 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 17001 Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 8-5-2017 Tongerloseweg

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 879

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 879 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 879 Burgemeester Slanghenstraat, Hoensbroek Gemeente Heerlen Inventariserend Veldonderzoek (IVO-K); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons

Nadere informatie

Archeologische onderzoek Kapelkesstraat 70-70a, Eijsden, Gemeente Eijsden-Margraten ArcheoPro Rapport, 15082, Pagina 1

Archeologische onderzoek Kapelkesstraat 70-70a, Eijsden, Gemeente Eijsden-Margraten ArcheoPro Rapport, 15082, Pagina 1 Archeologische onderzoek Kapelkesstraat 70-70a, Eijsden, Gemeente Eijsden-Margraten ArcheoPro Rapport, 15082, Pagina 1 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 15082 Kapelkesstraat 70-70a, Eijsden Gemeente Eijsden-Margraten

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 15035

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 15035 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 15035 Park Heerewegen, Zeist Gemeente Zeist Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Concept versie 08-06-2015 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport. Morel Uden Gemeente Uden Inventariserend Veldonderzoek Bureauonderzoek en karterend booronderzoek

ArcheoPro Archeologisch rapport. Morel Uden Gemeente Uden Inventariserend Veldonderzoek Bureauonderzoek en karterend booronderzoek ArcheoPro Archeologisch rapport Morel Uden Gemeente Uden Inventariserend Veldonderzoek Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Concept versie 09-08-2016 [Zonder opmerkingen zal deze versie na 3 maanden

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14025

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14025 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14025 Scoutinglandgoed, Zeewolde Gemeente Zeewolde Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Versie 27-05-2014 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16071

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16071 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16071 Oude Klarenbeek-Ughelsegrensweg, Apeldoorn Gemeente Apeldoorn Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Concept versie

Nadere informatie

Tzummarum, Buorren Gem. Franekeradeel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /10

Tzummarum, Buorren Gem. Franekeradeel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /10 Tzummarum, Buorren 40-44 Gem. Franekeradeel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-04/10 Tzummarum, Buorren 40-44 Gem. Franekeradeel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12010

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12010 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12010 Binnenveld, Milheeze Gemeente Gemert-Bakel Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 13-03-2012 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12044

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12044 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12044 Breedenweg, Dieteren Gemeente Echt-Susteren Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons Juni 2012

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14021

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14021 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14021 Bisschopweg, Lunteren Gemeente Ede Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en karterend booronderzoek Versie 30-07-2014 (Zonder

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12053

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12053 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12053 Mgr. van den Hurklaan, Heesch Gemeente Bernheze Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons Januari

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 1003

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 1003 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 1003 Berg, Budel Gemeente Cranendonck Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 10-03-2010 (Zonder opmerkingen zal deze

Nadere informatie

Kesteren, Batterijenweg 19 (Gemeente Neder-Betuwe, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /03

Kesteren, Batterijenweg 19 (Gemeente Neder-Betuwe, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /03 Kesteren, Batterijenweg 19 (Gemeente Neder-Betuwe, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2015-02/03 Kesteren, Batterijenweg 19 (Gemeente Neder-Betuwe, Gld.) Een Inventariserend

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 921

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 921 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 921 Oude Baan, Wahlwiller Gemeente Gulpen-Wittem Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en karterend booronderzoek Versie 01-04-2009

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 948

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 948 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 948 Hagendorenweg, Amstenrade Gemeente Schinnen Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Rob Paulussen Joep Orbons Juli 2009

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 892

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 892 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 892 Het Laar, Maarheeze Gemeente Cranendonck Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Rob Paulussen Oktober 2009 ArcheoPro Archeologische

Nadere informatie

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Bijlage 3 bij Nota van Uitgangspunten Strijpsche Kampen Definitief Gemeente Oirschot Grontmij Nederland bv Eindhoven, 11 mei 2007 Verantwoording Titel :

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10130

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10130 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10130 Steenstraat, Panningen Gemeente Peel en Maas Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Tom Deville Sara Houbrechts Joep

Nadere informatie

Heesch - Beellandstraat

Heesch - Beellandstraat Archeologische Quickscan Heesch - Beellandstraat Gemeente Bernheze 1 Steller Drs. A.A. Kerkhoven Versie Concept 1.0 Projectcode 12110023 Datum 22-11-2012 Opdrachtgever LWM Ewislaan 12 1852 GN Heiloo Uitvoerder

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 15087

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 15087 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 15087 Uddelerveen 68, Uddel Gemeente Apeldoorn Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Karterende fase Richard Exaltus Joep Orbons Februari 2016 ArcheoPro

Nadere informatie

Adviesnotitie (Quickscan) Middenweg te Horssen

Adviesnotitie (Quickscan) Middenweg te Horssen Adviesnotitie (Quickscan) Middenweg te Horssen (gemeente Druten) Colofon Opdrachtgever: HSRO bv Contactpersoon: Dhr. J. van Lierop Hoogstraat 1 6654 BA AFFERDEN Projectnummer: S090135 Titel: Adviesnotitie

Nadere informatie

Archeologische onderzoek Kerkstraat, Haaren. ArcheoPro Rapport, 13050, Pagina 1. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13050

Archeologische onderzoek Kerkstraat, Haaren. ArcheoPro Rapport, 13050, Pagina 1. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13050 Archeologische onderzoek Kerkstraat, Haaren. ArcheoPro Rapport, 13050, Pagina 1 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13050 Kerkstraat, Haaren Gemeente Haaren Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 983

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 983 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 983 De Heikant, Baarle-Nassau Gemeente Baarle-Nassau Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en karterend booronderzoek Versie 21-10-2009

Nadere informatie

Plangebied Visvijvers te Gendt

Plangebied Visvijvers te Gendt RAAP-NOTITIE 1540 Plangebied Visvijvers te Gendt Gemeente Lingewaard Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Gemeente Lingewaard Titel: Plangebied

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr Austerlitz Gemeente Zeist Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Verkennend en karterend booronderzoek

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr Austerlitz Gemeente Zeist Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Verkennend en karterend booronderzoek ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 11148 Austerlitz Gemeente Zeist Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Verkennend en karterend booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons Januari 2012 ArcheoPro Archeologische

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 1032

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 1032 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 1032 Grindweg, Rotterdam Gemeente Rotterdam Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend inventariserend veldonderzoek Richard Exaltus Joep Orbons

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE 2891. Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE 2891. Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 2891 Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: NIBAG Milieu Advies Titel: Plangebied Burloseweg,

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 858

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 858 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 858 Borretstraat, Reek Gemeente Landerd Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 24-08-2009 (Zonder opmerkingen zal deze

Nadere informatie

Bestemmingsplan Hommelsedijk 6a te Heeswijk-Dinther. Gemeente Bernheze Bijlagenboek

Bestemmingsplan Hommelsedijk 6a te Heeswijk-Dinther. Gemeente Bernheze Bijlagenboek Bestemmingsplan Hommelsedijk 6a te Heeswijk-Dinther Gemeente Bernheze Bijlagenboek Bestemmingsplan Hommelsedijk 6a te Heeswijk-Dinther Gemeente Bernheze Bijlagenboek Rapportnummer: 211X04918.068199_1

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek locaties Oranjehof en Appelgaard

Archeologisch onderzoek locaties Oranjehof en Appelgaard Archeologisch onderzoek locaties Oranjehof en Appelgaard Inventariserend veldonderzoek GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 201 Archeologisch onderzoek locaties Oranjehof en Appelgaard Inventariserend veldonderzoek

Nadere informatie

Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek

Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek Administratieve gegevens provincie: gemeente: plaats: Groningen Slochteren Slochteren toponiem: Hoofdweg 39 bevoegd gezag:

Nadere informatie

Archeologische onderz

Archeologische onderz B i j l a g e 3 : Archeologische onderz o e k e n Archeologisch bureauonderzoek Welkoop-locatie Den Burg, gemeente Texel ArcheoLogic Rapport AL157 ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK WELKOOP-LOCATIE DEN BURG,

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12032

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12032 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12032 Kelmonderstraat, Kelmond Gemeente Beek Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons November 2012

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 760. Voorthuizen, De IJsvogel Gemeente Barneveld Inventariserend Veldonderzoek (IVO); karterend booronderzoek

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 760. Voorthuizen, De IJsvogel Gemeente Barneveld Inventariserend Veldonderzoek (IVO); karterend booronderzoek ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 760 Voorthuizen, De IJsvogel Gemeente Barneveld Inventariserend Veldonderzoek (IVO); karterend booronderzoek Concept Richard Exaltus Joep Orbons December 2007 ArcheoPro

Nadere informatie

Bureau voor Archeologie. Plan van Aanpak booronderzoek Achterdijk 2-1, Arkel, gemeente Giessenlanden

Bureau voor Archeologie. Plan van Aanpak booronderzoek Achterdijk 2-1, Arkel, gemeente Giessenlanden 1 Plan van Aanpak booronderzoek Achterdijk 2-1, Arkel, gemeente Giessenlanden 2 1 Administratieve gegevens projectleiding uitvoering soort onderzoek opstellers Arjan de Boer Verkennend en eventueel karterend

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 1090

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 1090 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 1090 Theerestraat, Sint-Michielsgestel Gemeente Sint-Michielsgestel Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 13-09-2010

Nadere informatie

Heemsteedsekanaaldijk/Overeindse weg

Heemsteedsekanaaldijk/Overeindse weg RAAP-NOTITIE *nummer* Heemsteedsekanaaldijk/Overeindse weg Gemeente Nieuwegein Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (karterende fase) Versie 6.4 Colofon Opdrachtgever: De gemeente

Nadere informatie

Waarland, De oude voetbalvelden Gem. Schagen (NH.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /10

Waarland, De oude voetbalvelden Gem. Schagen (NH.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /10 Waarland, De oude voetbalvelden Gem. Schagen (NH.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2015-05/10 Waarland, De oude voetbalvelden Gem. Schagen (NH.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE Plangebied De Botter te Hallum Gemeente Ferwerderadiel Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE Plangebied De Botter te Hallum Gemeente Ferwerderadiel Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 1658 Plangebied De Botter te Hallum Gemeente Ferwerderadiel Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Buro Vijn Titel: Plangebied De

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek. gemeente Nieuwkoop

Plan van Aanpak. Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek. gemeente Nieuwkoop Plan van Aanpak Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek Opdrachtgever: Van Wengerden en Visser B.V. Plangebied: Dorpsstraat 63 / Vijverhofpad 4 in Nieuwkoop, gemeente Nieuwkoop

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE 1378. Plangebied Weideveld. Gemeente Bodegraven Een archeologische begeleiding

RAAP-NOTITIE 1378. Plangebied Weideveld. Gemeente Bodegraven Een archeologische begeleiding RAAP-NOTITIE 1378 Plangebied Weideveld Gemeente Bodegraven Een archeologische begeleiding Colofon Opdrachtgever: gemeente Bodegraven Titel: Plangebied Weideveld, gemeente Bodegraven; een archeologische

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13042

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13042 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13042 Mettrayweg, Eefde Gemeente Lochem Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en verkennend/karterend booronderzoek Versie 23-07-2013

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11105

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11105 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11105 Nieuwe Kerkstraat, Veldhoven Gemeente Veldhoven Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 06-10-2011 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

Beulakerweg 127 te Giethoorn, gem. Steenwijkerland (Ov.)

Beulakerweg 127 te Giethoorn, gem. Steenwijkerland (Ov.) Laagland Archeologie Rapport 11 Inventariserend veldonderzoek karterende fase Beulakerweg 127 te Giethoorn, gem. Steenwijkerland (Ov.) Opdrachtgever: gemeente Steenwijkerland april 2016 Versie 1 Inventariserend

Nadere informatie

Quick scan archeologie De Horst Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand

Quick scan archeologie De Horst Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand Quick scan archeologie De Horst Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand 18 november 2010 Inleiding Het plangebied ligt ten westen van de bebouwde kom van Kaatsheuvel in de gemeente Loon op Zand (afb. 1). De

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13035

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13035 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13035 Voordeldonk, Asten Gemeente Asten Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons October 2013 ArcheoPro

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 865

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 865 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 865 Kwekerij Scholten in Maarssen Gemeente Maarssen Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en karterend booronderzoek Richard Exaltus

Nadere informatie

Woerden, Oudelandseweg 44 Gem. Woerden (Utr.) Een inventariserend en karterend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /06

Woerden, Oudelandseweg 44 Gem. Woerden (Utr.) Een inventariserend en karterend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /06 Woerden, Oudelandseweg 44 Gem. Woerden (Utr.) Een inventariserend en karterend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2016-10/06 Woerden, Oudelandseweg 44 Gem. Woerden (Utr.) Een inventariserend

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13049

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13049 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13049 Hoef en Haag, Hagestein Gemeente Vianen Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Karterend booronderzoek en geofysisch onderzoek Richard Exaltus Joep Orbons September

Nadere informatie

Quickscan Archeologie Maasbree-Maasbreeseweg (gem. Peel en Maas) Quickscan en Advies Archeologie Maasbree-Maasbreeseweg gemeente Peel en Maas

Quickscan Archeologie Maasbree-Maasbreeseweg (gem. Peel en Maas) Quickscan en Advies Archeologie Maasbree-Maasbreeseweg gemeente Peel en Maas Quickscan en Advies Archeologie Maasbree-Maasbreeseweg gemeente Peel en Maas Pagina 1 van 7 Projectnummer: P11155 Datum: 5 augustus 2011 Plan: bouwplan voor de uitbreiding van een varkensbedrijf op het

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14061

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14061 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14061 Dorpsstraat 58, Ulicoten Gemeente Baarle-Nassau Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 30-01-2015 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 11098

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 11098 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 11098 Hart van Brabantlaan, Tilburg Gemeente Tilburg Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 31-07-2011 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

Archeologische onderzoek Overakker, Mierlo, Gemeente Geldrop-Mierlo. ArcheoPro Rapport, 14091, Pagina 1. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14091

Archeologische onderzoek Overakker, Mierlo, Gemeente Geldrop-Mierlo. ArcheoPro Rapport, 14091, Pagina 1. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14091 Archeologische onderzoek Overakker, Mierlo, Gemeente Geldrop-Mierlo. ArcheoPro Rapport, 14091, Pagina 1 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14091 Overakker, Mierlo Gemeente Geldrop-Mierlo Inventariserend

Nadere informatie

Plangebied kapschuur aan de Holte 17 te Onstwedde

Plangebied kapschuur aan de Holte 17 te Onstwedde 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 5121 3750 voor Chr. 37. Plangebied kapschuur aan de Holte 17 te Onstwedde Gemeente Stadskanaal Archeologisch vooronderzoek: een karterend booronderzoek 2200 voor Chr. 700 voor

Nadere informatie

Klarenbeek, Lokaalweg 10 Gem. Apeldoorn (GL) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /08

Klarenbeek, Lokaalweg 10 Gem. Apeldoorn (GL) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /08 Klarenbeek, Lokaalweg 10 Gem. Apeldoorn (GL) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2008-12/08 Klarenbeek, Lokaalweg 10 Gem. Apeldoorn (GL.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

Plangebied naast Warfhuisterweg 12 te Wehe-Den Hoorn (gemeente De Marne) Een Archeologisch Bureauonderzoek

Plangebied naast Warfhuisterweg 12 te Wehe-Den Hoorn (gemeente De Marne) Een Archeologisch Bureauonderzoek Plangebied naast Warfhuisterweg 12 te Wehe-Den Hoorn (gemeente De Marne) Een Archeologisch Bureauonderzoek Administratieve gegevens provincie: gemeente: plaats: toponiem: bevoegd gezag: opdrachtgever:

Nadere informatie

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden 0 SOB Research, 26 juni 2014 1 1. Archeologisch onderzoek 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Sportlaan, Heerjansdam, Gemeente Zwijndrecht, B&G rapport 899

Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Sportlaan, Heerjansdam, Gemeente Zwijndrecht, B&G rapport 899 1. ALGEMENE GEGEVENS Titel Auteur(s) Autorisatie Gemeente Plaats Toponiem / Straat Onderzoekskader Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Sportlaan, Heerjansdam,

Nadere informatie

Beilen, Hofstraat (Gemeente Midden-Drenthe, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2014-05/10Z

Beilen, Hofstraat (Gemeente Midden-Drenthe, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2014-05/10Z Beilen, Hofstraat (Gemeente Midden-Drenthe, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2014-05/10Z Beilen, Hofstraat (Gemeente Midden-Drenthe, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

B i j l a g e 5 : A r c h e o l o g i s c h o n d e r z o e k

B i j l a g e 5 : A r c h e o l o g i s c h o n d e r z o e k B i j l a g e 5 : A r c h e o l o g i s c h o n d e r z o e k Stolperophaalbrug, Tankstation Gem. Zijpe (NH.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2011-05/11 Stolperophaalbrug,

Nadere informatie

Apeldoorn, Asselsestraat 245-247 (Gemeente Apeldoorn, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2013-05/09cZ

Apeldoorn, Asselsestraat 245-247 (Gemeente Apeldoorn, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2013-05/09cZ Apeldoorn, Asselsestraat 245-247 (Gemeente Apeldoorn, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2013-05/09cZ Apeldoorn, Asselsestraat 245-247 (Gemeente Apeldoorn, Gld.) Een

Nadere informatie

Archeologische Quickscan

Archeologische Quickscan Document: Archeologische Quickscan versie 2 Plangebied: Polderpark, Oudesluis, gemeente Schagen Adviesnummer: 16185 Opsteller: drs. C.M. Soonius (senior archeoloog) & drs. S. Gerritsen (senior archeoloog)

Nadere informatie