ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10108

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10108"

Transcriptie

1 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr Boven Regge, Goor Gemeente Hof van Twente Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Versie (Zonder opmerkingen zal deze versie na 3 maanden als definitief rapport worden opgeleverd) Richard Exaltus Joep Orbons November 2010 ArcheoPro

2 Archeologische onderzoek Boven Regge, Goor, Gemeente Hof van Twente. ArcheoPro Rapport, 10108, Pagina 2 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr Boven Regge, Goor Gemeente Hof van Twente Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Versie (Zonder opmerkingen zal deze versie na 3 maanden als definitief rapport worden opgeleverd) Colofon Opdrachtgever: Aeres Milieu, Zuidhoven 9m, 6042 PB Roermond Status: versie Projectcode : Bestandsnaam : ArcheoPro, Boven Regge, Goor, Opgesteld conform KNA 3.1 Archis onderzoeksmelding (OM nummer): Bevoegd gezag: Gemeente Hof van Twente Opslagplaats documentatie: Provincie Overijssel Auteur: Richard Exaltus, Joep Orbons Projectleider : Richard Exaltus Projectmedewerkers: Richard Exaltus, Joep Orbons, Hon Rik Onderaannemers: nvt Autorisatie: Drs. R.P. Exaltus; senior-archeoloog ISSN : Uitgegeven door ArcheoPro Copyright 2010 ArcheoPro, Maastricht ArcheoPro Holdaal 6 Tel : 0(0 31) Kamer van Koophandel Limburg: NL 6228 GH Maastricht Fax: 0(0 31) Nederland

3 Archeologische onderzoek Boven Regge, Goor, Gemeente Hof van Twente. ArcheoPro Rapport, 10108, Pagina 3 Inhoudsopgave: Samenvatting Inleiding Algemeen Locatiegegevens: Onderzoek Bureauonderzoek Methode en bronnen Geo(morfo)logie, aardkunde en bodem Referentieprofiel Archeologie Informatie amateurarcheologen Historie Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel Onderzoeksstrategie Algemeen Deelgebied Waterland Deelgebied Hogenkamp Veldonderzoek Verrichte werkzaamheden Resultaten booronderzoek Conclusies en aanbevelingen (beleidsadvies) Verklarende woordenlijst Archeologische tijdschaal Bronnen Literatuur Bijlage 1: Boorbeschrijving... 31

4 Archeologische onderzoek Boven Regge, Goor, Gemeente Hof van Twente. ArcheoPro Rapport, 10108, Pagina 4 Samenvatting Op 11 oktober 2010 is door ArcheoPro een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) uitgevoerd langs de oevers van de Boven Regge te Goor. Het betreft de deelgebieden Hogenkamp en Waterland. Het archeologisch onderzoek betrof een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) met bureaustudie. Bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van beschikbare informatie te komen tot een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel. Het Inventariserend Veldonderzoek heeft vervolgens tot doel om het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel te toetsen door middel van veldwaarnemingen. Hiermee kan de vraagstelling beantwoord worden of binnen het plangebied archeologische waarden aanwezig (kunnen) zijn en of deze vervolgonderzoek en/of planaanpassing vereisen. Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel geldt voor het plangebied een hoge verwachting voor wat betreft de aanwezigheid van archeologische resten daterend vanaf het laat-paleolithicum. Conform het advies van Het Oversticht is aan de rechterzijde van de beek, om de 25 meter een boring gezet. In het totaal zijn 22 boringen verricht; 10 in het deelgebied Hogenkamp en 12 in het deelgebied Waterland. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de onderzochte strook ten oosten van de loop van de Boven-Regge in deelgebied Waterland vrijwel volledig uit een (tijdens de kanalisatie) opgevulde beekloop bestaat. Resten van dekzandkoppen ontbreken. De beekafzettingen die onder het zand liggen waarmee de beekloop is opgevuld, bestaan uit negentiende- en twintigste eeuwse afzettingen die in relatief korte tijd zijn gevormd. Deze hebben derhalve een zeer lage archeologische potentie voor wat betreft de aanwezigheid hierin van depotvondsten uit de prehistorie. Tezamen met het volledig ontbreken van archeologische indicatoren in de binnen dit deelgebied gezette boringen, betekent dit dat de resultaten van het booronderzoek in deelgebied Waterland geen aanleiding geven om archeologisch vervolgonderzoek te adviseren. Evenmin zijn tijdens het onderzoek archeologische resten aangetroffen waarmee tijdens de verdere planvorming of bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden rekening zou moeten worden gehouden. Binnen deelgebied Hogenkamp geldt om gelijke redenen, hetzelfde advies voor het deel tussen de boorpunten 13 en 17. In het deel tussen de boringen 17 en 22 zijn echter relatief dikke pakketten klei en veen aangetroffen. Deze kunnen van prehistorische ouderdom zijn en kunnen door hun dikte bovendien depot-vondsten bevatten. Hier komt bij dat deze locatie nabij de in de prehistorie voor bewoning aantrekkelijke Hogenkamp ligt. Om deze reden adviseert ArcheoPro om binnen het deel van plangebied Hogenkamp, tussen de boorpunten 17 en 22 geplande graafactiviteiten archeologisch te laten begeleiden. Een dergelijke begeleiding dient te worden uitgevoerd door een hiertoe gecertificeerd archeologisch onderzoeksbureau volgens een speciaal daartoe op te stellen Programma van Eisen (PvE). Een dergelijk PvE dient voorafgaande aan de werkzaamheden goedgekeurd te worden door Het Oversticht.

5 Archeologische onderzoek Boven Regge, Goor, Gemeente Hof van Twente. ArcheoPro Rapport, 10108, Pagina 5 1 Inleiding 1.1 Algemeen - Opdrachtgever: Aeres Milieu, Zuidhoven 9m, 6042 PB Roermond - Geplande ingrepen: Herinrichting van het plangebied - Datum uitvoering veldwerk: 11 october Archis onderzoeksmelding (OM nummer): Opgesteld conform KNA Bevoegd gezag: Gemeente Hof van Twente - Bewaarplaats vondsten: Provincie Overijssel - Bewaarplaats documentatie: Provincie Overijssel 1.2 Locatiegegevens: - Provincie: Overijssel - Gemeente: Hof van Twente - Plaats: Goor - Toponiem: Boven Regge - Globale ligging: Ten oosten van de oude kern van Goor, langs de oevers van de Regge - Hoekcoördinaten plangebied: o / o / o / o / Oppervlakte plangebied: 2,63 ha - Eigendom: Gemeente - Grondgebruik: Grasland - Hoogteligging: ± 12,07 m +NAP - Bepaling locaties: GPS Garmin, meetlinten - Onderzoeksgebied bureauonderzoek: Cirkel met een straal van één kilometer rond het centrum van het plangebied 1.3 Onderzoek Op 11 oktober 2010 is door ArcheoPro een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) uitgevoerd langs de oevers van de Boven Regge te Goor. Het betreft de deelgebieden Hogenkamp en Waterland. Het archeologisch onderzoek betrof een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) met bureaustudie. Bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van beschikbare informatie te komen tot een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel. Het Inventariserend Veldonderzoek heeft vervolgens tot doel om het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel te toetsen door middel van veldwaarnemingen. Hiermee kan de vraagstelling beantwoord worden of binnen het plangebied archeologische waarden aanwezig (kunnen) zijn en of deze vervolgonderzoek en/of planaanpassing vereisen. ArcheoPro voert haar onderzoeken uit conform de hiervoor vastgelegde normen en richtlijnen en is door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) vergunning verleend tot het verrichten van bepaalde archeologische werkzaamheden in het kader van het doen van opgravingen, bestaande uit prospectie door middel van booronderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door drs. R.P. Exaltus (senior-archeoloog), ing. P.J. Orbons (senior vakspecialist) en H. Rik (veldtechnicus).

6 Archeologische onderzoek Boven Regge, Goor, Gemeente Hof van Twente. ArcheoPro Rapport, 10108, Pagina 6 Figuur 1: De ligging van het plangebied (rood omlijnd) met daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.

7 Archeologische onderzoek Boven Regge, Goor, Gemeente Hof van Twente. ArcheoPro Rapport, 10108, Pagina 7 2 Bureauonderzoek 2.1 Methode en bronnen Tijdens het bureauonderzoek wordt door de bestudering van beschikbare bronnen, kennis vergaard omtrent de bodem en geologie van het onderzoeksgebied en de hierin bekende en te verwachten archeologische waarden. Aan de hand van de resultaten van het bureauonderzoek kan de beste aanpak voor het veldonderzoek worden bepaald. Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd (voor bronvermelding; zie ook literatuurlijst, dit geldt ook voor de kaarten die in de tekst opgenomen zijn): -Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) -Archeologische MonumentenKaart (AMK) -ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) -Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) -Provincie Overijssel, Archeologische beleidskaart -Bodemkaart 1: Geomorfologische kaart 1: Geologische kaart 1: Kadastrale minuutplan met aanwijzende tafels, Grote historische atlas van Nederland 1: (Deel Oost) -Grote historische topografische atlas van Nederland, provincie Overijssel 1: Atlas van topografische kaarten Nederland , 1:50.000

8 Archeologische onderzoek Boven Regge, Goor, Gemeente Hof van Twente. ArcheoPro Rapport, 10108, Pagina 8 Figuur 2: Luchtfoto met daarop rood omlijnd het plangebied.

9 Archeologische onderzoek Boven Regge, Goor, Gemeente Hof van Twente. ArcheoPro Rapport, 10108, Pagina Geo(morfo)logie, aardkunde en bodem Tijdens een groot deel van de laatste ijstijd (het Weichseliën), heerste in Nederland een poolklimaat. Door het ontbreken van begroeiing had de wind vrij spel en kon vanuit het Noordzeebekken dekzand worden afgezet. Dit dekzand behoort tot het Laagpakket van Wierden (Formatie van Boxtel). Volgens de geomorfologische kaart ligt het plangebied in een relatief laaggelegen beekdalbodem zonder veen, (legenda-eenheid 2R5 op figuur 4). Het betreft het beekdal van de Boven-Regge. Deze stroomt ten noorden van Goor door een vlakte van ten dele verspoelde dekzanden. (legenda-eenheid 2M9 op figuur 4) en ten zuiden van Goor door een dekzandvlakte die is vervlakt door veen en/of overstromingsmateriaal (legenda-eenheid 2M14 op figuur 4). Deze vlakten worden onderbroken door gordeldekzandruggen en dekzandkopjes (legenda-eenheden 3K16 en 3K18 op figuur 4). Op de drogere delen van het dekzandlandschap zijn veelal veldpodzolgronden ontstaan. Deze worden gekenmerkt door een uitspoelingslaag (E-horizont) en een inspoelingslaag (Bhorizont). De B-horizont gaat veelal via een overgangslaag (de BC-horizont) over in het niet door bodemvorming beïnvloede zand (de C-horizont). De bodemkaart geeft in het dal van de Boven-Regge de aanwezigheid aan van beekeerdgronden die zijn gevormd in lemig fijn zand (legenda-eenheid pzg23 op figuur 5). Beekeerdgronden worden gekenmerkt door een zwarte humeuze (moerige) bovengrond op zand met talrijke roestvlekken. Op de aangrenzende delen van het dekzandlandschap zijn hier volgens de bodemkaart vaak veldpodzolgronden aanwezig die zijn gevormd in leemarm en zwak lemig fijn zand (legenda-eenheid Hn21 op figuur 5). Plaatselijk zijn hierop hoge bruine enkeerdgronden ontstaan (legenda-eenheid bez23 op figuur 5). 2.3 Referentieprofiel De enkeerdgronden worden gekenmerkt door een tenminste 50 cm dikke zwarte humeuze bovengrond die veelal in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd ( tot ± 1900), is ontstaan ten gevolge van eeuwenlange bemesting met potstalmest. Veelal gaat het esdek geleidelijk aan over in het niet door plaggenbemesting met humus verrijkte zand. Doordat enkeerdgronden vaak zijn aangelegd in gebieden waar oorspronkelijk podzolgronden zijn ontstaan, kunnen resten hiervan onder het esdek aanwezig zijn. (Zie figuur 3 uit Ten Cate et al. 1995) De dikte van een esdek is afhankelijk van de ouderdom en de intensiteit waarmee materiaal is opgebracht. Figuur 3: Voorbeeld van een hoge zwarte enkeerdgrond op een podzol profiel.

10 Archeologische onderzoek Boven Regge, Goor, Gemeente Hof van Twente. ArcheoPro Rapport, 10108, Pagina 10 Figuur 4: Uitsnede uit de geomorfologische kaart met daarin rood omlijnd het plangebied met daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.

11 Archeologische onderzoek Boven Regge, Goor, Gemeente Hof van Twente. ArcheoPro Rapport, 10108, Pagina 11 Figuur 5: Uitsnede uit de bodemkaart met daarin rood omlijnd het plangebied met daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.

12 Archeologische onderzoek Boven Regge, Goor, Gemeente Hof van Twente. ArcheoPro Rapport, 10108, Pagina 12 Figuur 6: Uitsnede uit het Actueel Hoogtebestand Nederland met daarin rood omlijnd het plangebied met daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.

13 Archeologische onderzoek Boven Regge, Goor, Gemeente Hof van Twente. ArcheoPro Rapport, 10108, Pagina Archeologie Volgens de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) ligt het plangebied in een niet gekarteerde zone, zodat onbekend is hoe hoog de kans op het aantreffen van archeologische waarden is. Binnen het onderzoeksgebied liggen drie monumenten en vijftien waarnemingen. Het eerste monument, 13766, ligt tussen de beide delen van het plangebied en betreft een havezate/ridderhofstad uit de periode late middeleeuwen tot nieuwe tijd. In het monument ligt de waarneming Het tweede en het derde monument liggen in het oosten/zuidoosten van het onderzoeksgebied. Het monument ligt tegen de oostzijde van het noordelijk deel van het monument en betreft een laatmiddeleeuws kasteel. In het monument ligt de waarneming Het derde monument, 13972, betreft een laatmiddeleeuwse nederzetting en een onverhoogde huisplaats uit de periode late middeleeuwen tot nieuwe tijd. In het monument liggen de waarnemingen 4821, 13650, 13713, 13787, 19323, en De waarnemingen en liggen tevens in gebieden, die eerder zijn onderzocht door respectievelijk Vestigia BV (2006) en Onderzoeks- en Adviesbureau De Steekproef (2009). Tot slot liggen in het monument nog twee gebieden, die eerder zijn onderzocht door De Steekproef (2007 en 2008). In deze gebieden komen geen waarnemingen voor. Ten noorden van het monument liggen de waarnemingen 4827 en Op de locatie van de waarneming 4827 is een onbekende laatmiddeleeuwse vondst aangetroffen afkomstig van een borg/versterkt huis. De waarneming betreft keramiekvondsten uit de perioden vroege Romeinse tijd tot nieuwe tijd, late middeleeuwen tot nieuwe tijd en nieuwe tijd. De vondsten worden omschreven als wit- en roodbakkend geglazuurd aardewerk en een baksteen en zijn alle afkomstig van een akker/tuin. Deze vondsten liggen in een gebied, dat in 2005 door Synthegra BV is onderzocht. Circa honderd meter ten zuiden hiervan ligt een gebied, dat in 2005 door Archaeological Research & Consultancy is onderzocht. In dit gebied komen geen waarnemingen voor. Circa vierhonderd meter ten oosten van het monument ligt de waarneming 4859, die een niet nader beschreven vondst betreft uit de periode late middeleeuwen tot nieuwe tijd die afkomstig is van een havezate/ridderhofstad. In het uiterste zuidoosten van het onderzoeksgebied ligt een gebied, dat in 2008 door Oranjewoud BV is onderzocht. Ook hier binnen komen geen waarnemingen voor. De waarneming 4897 ligt in het zuiden van het onderzoeksgebied en betreft ijzeren ruitersporen en ijzeren lemmeten van messen met schachtdoornen uit de periode late middeleeuwen tot nieuwe tijd. Circa vijftig meter ten noordoosten van de waarneming 4897 ligt een gebied, dat in 2000 door Vestigia BV is onderzocht. Ook in dit gebied komen geen waarnemingen voor. In het zuidwesten van het onderzoeksgebied liggen twee gebieden, die in 2006 door SOB Research zijn onderzocht. Ook in deze gebieden komen geen waarnemingen voor. De waarnemingen 1278 en liggen in het westen van het onderzoeksgebied. Op de locatie van de waarneming 1278 is een vuurstenen afslag uit de periode paleolithicum tot bronstijd aangetroffen en houtskool uit de periode late bronstijd tot vroege ijzertijd. Beide vondsten zijn aangetroffen op een urnenveld. De waarneming betreft vuursteenvondsten uit het mesolithicum, zoals een kern, een kling, schrabbers en een niet nader beschreven fragment vuursteen. Tot slot ligt ten noordwesten van het plangebied een gebied, dat in 2009 door De Steekproef is onderzocht. Ook in dit gebied komen geen waarnemingen voor.

14 Archeologische onderzoek Boven Regge, Goor, Gemeente Hof van Twente. ArcheoPro Rapport, 10108, Pagina 14 Monumenten en waarnemingen Nummer Coördinaat Periode Vondsten / Late middeleeuwen Een kasteel / Late middeleeuwen tot Een havezate/ridderhofstad nieuwe tijd / a) Late middeleeuwen b) Late middeleeuwen tot nieuwe tijd / a) Paleolithicum tot bronstijd b) Late bronstijd tijd tot vroege ijzertijd / a) Late middeleeuwen b) Late middeleeuwen tot nieuwe tijd c) Onbekend a) Een onbepaalde nederzetting b) Een onverhoogde huisplaats a) Een vuurstenen afslag b) Houtskool a) Keramiek en een houten beschoeiing b) Menselijk bot c) Keramiek / Late middeleeuwen Keramiek, een gracht, een houten beschoeiing en menselijk bot / Late middeleeuwen Onbekend / Late middeleeuwen Onbekend / Late middeleeuwen tot Onbekend nieuwe tijd / Late middeleeuwen tot nieuwe tijd / Late middeleeuwen Keramiek / a) Late middeleeuwen b) Late middeleeuwen tot nieuwe tijd / a) Late middeleeuwen tot nieuwe tijd b) Nieuwe tijd IJzeren ruitersporen en ijzeren lemmeten van messen a) Keramiek en een gracht b) Keramiek a) Keramiek b) Keramiek / Mesolithicum Een vuurstenen kern, een kling, schrabbers en een onbekend fragment vuursteen Late middeleeuwen Onbekend / a) Late middeleeuwen b) Nieuwe tijd / a) Bronstijd tot late middeleeuwen b) IJzertijd tot late middeleeuwen / a) Vroege Romeinse tijd tot nieuwe tijd b) Late middeleeuwen tot nieuwe tijd c) Nieuwe tijd a) Keramiek b) Keramiek, een waterput/- reservoir en een oven a) Keramiek b) Keramiek a) Keramiek b) Keramiek c) Keramiek

15 Archeologische onderzoek Boven Regge, Goor, Gemeente Hof van Twente. ArcheoPro Rapport, 10108, Pagina Informatie amateurarcheologen ArcheoPro heeft contact opgenomen met Stichting Historisch Goor. Dit heeft met betrekking tot het plangebied geen informatie opgeleverd. Figuur 7: Kaart met Archis-gegevens met daarop een cirkel met een straal van één kilometer rond het plangebied die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.

16 Archeologische onderzoek Boven Regge, Goor, Gemeente Hof van Twente. ArcheoPro Rapport, 10108, Pagina 16 De cultuurhistorische waardekaart van de provincie Gelderland toont dat het plangebied voor het grootste gedeelte binnen de bebouwing ligt (grijze deel). Het overige deel heeft op deze kaart een lage archeologische verwachting. Figuur 8: Provinciale waardekaart, uitsnede onderzoeksgebied. (In deze kaart is de laag met de archeologische vindplaatsen uitgezet omdat deze informatie reeds in de Archis figuur van figuur 7 is afgebeeld. Het toevoegen van de archeologische gegevens in deze kaart, zou de kaart nodeloos onleesbaar maken)

17 Archeologische onderzoek Boven Regge, Goor, Gemeente Hof van Twente. ArcheoPro Rapport, 10108, Pagina 17 Figuur 9: Provinciale archeologische gebieden

18 Archeologische onderzoek Boven Regge, Goor, Gemeente Hof van Twente. ArcheoPro Rapport, 10108, Pagina Historie Figuur 10 toont achtereenvolgens topografische kaarten van het onderzoeksgebied uit 1845, 1903, 1955 en Op deze kaarten is te zien dat de Boven-Regge tot in de tweede helft van de twintigste eeuw de Oude Beek heette en dat de loop van deze beek zich tussen 1845 en 1903 nauwelijks verlegd heeft. Aan weerszijden van de beek lagen door houtwallen omgeven weilandjes. Tussen 1903 en 1955 lijkt de beekloop enigszins gekanaliseerd te zijn. In de tweede helft van de twintigste eeuw zijn veel van de houtwallen verloren gegaan en is de bebouwing van Goor tot tegen de oevers van de beek uitgebreid. Figuur 10: Uitsneden uit de topografische kaarten uit achtereenvolgens: 1845, 1903, 1955 en 2008.

19 Archeologische onderzoek Boven Regge, Goor, Gemeente Hof van Twente. ArcheoPro Rapport, 10108, Pagina 19 Figuur 11: Uitsnede uit de kaart van Jacob van Deventer (1550)

20 Archeologische onderzoek Boven Regge, Goor, Gemeente Hof van Twente. ArcheoPro Rapport, 10108, Pagina Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel Specifieke ligging (locatie) De beide delen van het plangebied liggen pal langs de oever van de oude Regge in een beekdal zonder veen. Verwachte perioden (datering) Op basis van de bekende gegevens omtrent archeologische waarden in het gebied moet worden geconcludeerd dat voor het plangebied een hoge archeologische verwachting geldt voor archeologische resten die dateren uit het laat-paleolithicum tot en met de nieuwe tijd. Complextypen Gezien de ligging binnen een beekdal is de kans op nederzettingsresten gering. Wel kunnen resten van (jacht) kampjes uit de Steentijd aanwezig zijn op eventuele dekzandkoppen evenals resten van specifiek aan water gebonden activiteiten. Uiterlijke kenmerken Archeologische resten uit alle perioden zullen binnen het plangebied uit vondststrooingen bestaan en/of uit opgevulde spoorvullingen onder de bouwvoor. Onder vondststrooingen moeten hier ook concentraties van intentioneel gedumpt materiaal worden verstaan. Mogelijke verstoringen Door ingrepen in de beekloop en het planten en rooien van houtwallen binnen het plangebied, kan (plaatselijk) aanzienlijke bodemverstoring zijn opgetreden.

21 Archeologische onderzoek Boven Regge, Goor, Gemeente Hof van Twente. ArcheoPro Rapport, 10108, Pagina Onderzoeksstrategie Algemeen Het verkennend booronderzoek had tot doel om vast te stellen in hoeverre de bodem geroerd is bij de kanalisatie van de beek en om vast te stellen of (deels) intacte dekzandkopjes aanwezig zijn. Om de bodemopbouw zo exact mogelijk te kunnen bestuderen kan het beste gebruik gemaakt worden van een guts. Conform het onderzoeksadvies van Het Oversticht is binnen de beide delen van het plangebied aan de rechterzijde van de Boven-Regge geboord waarbij om de 25 meter een boring is gezet. Van alle boorpunten wordt de NAP-hoogte bepaald door middel van het AHN en de waterpas. Per deelgebied is hieronder het advies van Het Oversticht weergegeven Deelgebied Waterland Op de verwachtingskaart van de gemeente Goor ligt de rechter oeverstrook in een zone met een hoge archeologische verwachting. Hier dient een verkennend archeologische booronderzoek uitgevoerd te worden om vast te stellen of en in hoeverre de bodem is geroerd bij het kanaliseren van de beek. Van belang is de eventuele aanwezigheid van dekzand met bodemkundige kenmerken. Die de aanwezigheid van een dekzandrug of kop kunnen duiden. Dekzandruggen direct langs beken zijn doorgaans geschikte en veel benutte bewoningslocaties geweest. Advies Verkennend booronderzoek in een enkele raai midden over de zone aan de rechterzijde met boringen om de 25 meter Deelgebied Hogenkamp Deels liggend in een zone met een hoge archeologische verwachting. De naam Hogenkamp zal waarschijnlijk duiden op een dekzandrug waarop een bouwlandkamp is ontstaan. De aanwezigheid van een dekzandrug direct naast de beek vormt een potentieel kansrijke locatie voor nederzettingen of tijdelijke kampementen uit de steentijd. De Hogenkamp ligt aan de rechterzijde van de beek. Het zuidelijke deel is vrij smal en is waarschijnlijk bij de kanalisatie van de beek al sterk geroerd. Het noordelijke deel omvat een bredere zone langs de rechterzijde van de beek. Hier dient een verkennend booronderzoek te worden uitgevoerd om de aanwezigheid van dekzand en de mate van intactheid van het bodemprofiel te kunnen vaststellen. Advies Verkennend booronderzoek in een enkele raai midden over de zone aan de rechterzijde met boringen om de 25 meter.

22 Archeologische onderzoek Boven Regge, Goor, Gemeente Hof van Twente. ArcheoPro Rapport, 10108, Pagina 22 3 Veldonderzoek 3.1 Verrichte werkzaamheden - Positie boringen: regelmatige verdeling over het plangebied, zie figuur Gebruikt boormateriaal: guts met diameter van 3 cm - Totaal aantal boringen: 22 - Boorgrid: om de 25 m een boring - Geboorde diepte: 1,0 2,2 m -Mv - Inmeten boorlocaties: GPS, meetlint en waterpas - Boorbeschrijving: Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB 5.1) - Inspectie bodemontsluitingen en/of oppervlaktekartering: In verband met de begroeiing van het plangebied was geen oppervlaktekartering mogelijk. Evenmin waren bodemontsluitingen aanwezig die geïnspecteerd konden worden op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. Figuur 12: Deelgebied Hogenkamp gezien vanaf de brug tussen de boorpunten 6 en 7 in noordelijke richting. 3.2 Resultaten booronderzoek Conform het advies van Het Oversticht is aan de rechterzijde van de beek, om de 25 meter een boring gezet. In het totaal zijn 22 boringen verricht; 10 in het deelgebied Hogenkamp en 12 in het deelgebied Waterland. De ligging van de boorpunten is weergegeven op de boorpuntenkaart. De resultaten van het booronderzoek zijn opgesomd in Bijlage 1.

23 Archeologische onderzoek Boven Regge, Goor, Gemeente Hof van Twente. ArcheoPro Rapport, 10108, Pagina 23 Figuur 13: Deelgebied Waterland gezien vanaf boorpunt 1 in noordelijke richting. Op elk van de boorpunten wordt de bovenste 65 tot 105 cm van de bodemopbouw gekenmerkt door zandlagen met een brokkelige opbouw. De bovenste decimeters bestaan hierbij uit donkerbruin humusrijk zand met brokken geel zand. Onder deze bouwvoor ligt een pakket dat overwegend uit geel zand bestaat met daarin brokken, bruin, humusrijk zand. Het betreft in beide gevalleen zandpakketten die ontstaan zijn tengevolge van moderne graafactiviteiten. Oorspronkelijk betrof het waarschijnlijk één pakket dat uit geel zand met brokken bruin humusrijk zand bestond. Door grondbewerking is het bovenste deel verrijkt met humus. Waarschijnlijk zijn deze pakketten ontstaan tijdens de kanalisatie van de beek. Dit wordt aannemelijk gemaakt door de aanwezigheid van beek-afzettingen onder de pakketten vergraven zand. Het type beekafzettingen dat het vaakst is aangetroffen, bestaat uit zwak grindhoudend, matig grof zand met dunne laagjes her-afgezette plantenresten. Dit type afzetting is aangetroffen in de boringen 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 21 en 22 in de beide deelgebieden. Met name in deelgebied Waterland komt dit type beekafzetting veelvuldig voor. Het betreft pakketten van één tot enkele decimeters dikte die op grijs ongeoxideerd zand liggen. Dit zand (de C-horizont) is onderin alle boringen aangetroffen. De afzonderlijke laagjes grindhoudend zand en herafgezette plantenresten, zijn enkele millimeters tot enkele centimeters, dik (zie figuur 14). Dit betekent dat de maximaal enkele decimeters dikke pakketten die uit dit materiaal bestaan in enkele jaren tot enkele decennia ontstaan kunnen zijn. De ligging direct onder de pakketten vergraven materiaal, maakt het aannemelijk dat het om relatief recente (negentiende- of vroeg-twintigste eeuwse afzettingen gaat. Binnen deelgebied Waterland bestaan de overige beekafzettingen slechts uit dunne laagjes matig zandige en matig stevige klei die zijn aangetroffen in de boringen 5 en 7. Binnen

24 Archeologische onderzoek Boven Regge, Goor, Gemeente Hof van Twente. ArcheoPro Rapport, 10108, Pagina 24 deelgebied Hogenkamp is dergelijke klei, al dan niet onderbroken door zandlaagjes, aangetroffen in de boringen 18, 20 en 21. De dikte hiervan bedraagt in boring 20 meer dan een halve meter. Binnen deelgebied Hogenkamp is in de boringen 18 en 21 een pakket sterk veraard veen aangetroffen. De dikte hiervan bedraagt respectievelijk 50 en 20 centimeter. Het bovenstaande betekent dat in het deel van deelgebied Hogenkamp tussen de boorpunten 17 en 22 relatief dikke pakketten klei en veen aanwezig zijn. Deze kunnen van prehistorische ouderdom zijn en kunnen, door hun dikte bovendien depot-vondsten bevatten. Resten van podzolvorming zijn in geen van de boringen aangetroffen. Wel zijn in de boringen 1, 7, 16 en 18, pakketten geel dekzand aangetroffen variërend in dikte van één decimeter (boring 18) tot één meter (boring 1). De ligging hiervan direct onder de pakketten opgebracht zand, doet vermoeden dat ook dit zand, is opgebracht. Dit is zeker het geval in boring 18 waarin dit zand bovenop het veen ligt. In geen van de boringen zijn archeologische indicatoren aangetroffen. Figuur 14: Zwak grindhoudend, matig grof zand met dunne laagjes her-afgezette plantenresten, zoals aangetroffen in de boringen 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 21 en 22 (in dit geval in boring 3).

25 Archeologische onderzoek Boven Regge, Goor, Gemeente Hof van Twente. ArcheoPro Rapport, 10108, Pagina 25 Figuur 15a: Boorprofielen

26 Archeologische onderzoek Boven Regge, Goor, Gemeente Hof van Twente. ArcheoPro Rapport, 10108, Pagina 26 Figuur 15b: Boorprofielen

27 Archeologische onderzoek Boven Regge, Goor, Gemeente Hof van Twente. ArcheoPro Rapport, 10108, Pagina 27 Figuur 16: Boorpunten.

28 Archeologische onderzoek Boven Regge, Goor, Gemeente Hof van Twente. ArcheoPro Rapport, 10108, Pagina 28 4 Conclusies en aanbevelingen (beleidsadvies) Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel geldt voor het plangebied een hoge verwachting voor wat betreft de aanwezigheid van archeologische resten daterend vanaf het laat-paleolithicum. Conform het advies van Het Oversticht is aan de rechterzijde van de beek, om de 25 meter een boring gezet. In het totaal zijn 22 boringen verricht; 10 in het deelgebied Hogenkamp en 12 in het deelgebied Waterland. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de onderzochte strook ten oosten van de loop van de Boven-Regge in deelgebied Waterland vrijwel volledig uit een (tijdens de kanalisatie) opgevulde beekloop bestaat. Resten van dekzandkoppen ontbreken. De beekafzettingen die onder het zand liggen waarmee de beekloop is opgevuld, bestaan uit negentiende- en twintigste eeuwse afzettingen die in relatief korte tijd zijn gevormd. Deze hebben derhalve een zeer lage archeologische potentie voor wat betreft de aanwezigheid hierin van depotvondsten uit de prehistorie. Tezamen met het volledig ontbreken van archeologische indicatoren in de binnen dit deelgebied gezette boringen, betekent dit dat de resultaten van het booronderzoek in deelgebied Waterland geen aanleiding geven om archeologisch vervolgonderzoek te adviseren. Evenmin zijn tijdens het onderzoek archeologische resten aangetroffen waarmee tijdens de verdere planvorming of bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden rekening zou moeten worden gehouden. Binnen deelgebied Hogenkamp geldt om gelijke redenen, hetzelfde advies voor het deel tussen de boorpunten 13 en 17. In het deel tussen de boringen 17 en 22 zijn echter relatief dikke pakketten klei en veen aangetroffen. Deze kunnen van prehistorische ouderdom zijn en kunnen door hun dikte bovendien depot-vondsten bevatten. Hier komt bij dat deze locatie nabij de in de prehistorie voor bewoning aantrekkelijke Hogenkamp ligt. Om deze reden adviseert ArcheoPro om binnen het deel van plangebied Hogenkamp, tussen de boorpunten 17 en 22 geplande graafactiviteiten archeologisch te laten begeleiden. Een dergelijke begeleiding dient te worden uitgevoerd door een hiertoe gecertificeerd archeologisch onderzoeksbureau volgens een speciaal daartoe op te stellen Programma van Eisen (PvE). Een dergelijk PvE dient voorafgaande aan de werkzaamheden goedgekeurd te worden door Het Oversticht. In verband met het volledig ontbreken van archeologische indicatoren binnen het plangebied, zijn de KNA-onderdelen Waardestelling en Beleidsadvies, in dit rapport niet nader uitgewerkt. In alle gevallen geldt dat indien archeologische materialen en/of sporen aangetroffen worden, deze gemeld dienen te worden bij de gemeente Hof van Twente, conform Monumentenwet 1988, laatste wijzing van 1 september 2007, paragraaf 7, artikel 53 en verder.

29 Archeologische onderzoek Boven Regge, Goor, Gemeente Hof van Twente. ArcheoPro Rapport, 10108, Pagina 29 Verklarende woordenlijst: BP: Before Present (present = 1950) GPS: Global Positioning System IVO: Inventariserend VeldOnderzoek NAP: Normaal Amsterdams Peil. RCE: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed SIKB: Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer Archeologische tijdschaal Periode Datering Midden- en Laat Paleolithicum (oude steentijd) Mesolithicum (midden steentijd) Neolithicum (nieuwe steentijd) Bronstijd IJzertijd v. chr. Romeinse tijd 12 v chr n. chr. Vroege middeleeuwen Volle middeleeuwen Late middeleeuwen Nieuwe tijd heden Bronnen Grote historische Provincie Atlas van Nederland; deel 3 Oost-Nederland : Topografische dienst Wolters Noordhoff Groningen 1990 Grote historische topografische Provincie Atlas Overijssel; : Nieuwland Tilburg 2006 Grote topografische atlas van Nederland 1: Deel 3 Oost-Nederland. Topografische dienst. Wolters Noordhoff Groningen 1997 Jacob van Deventer (1550) Kadastrale minuut 1830 met aanwijzende tafels, ( Kadaster Topografische Dienst, Top25Raster, Top10Vector, GBKN kaarten, Emmen 2008 Luchtfoto, Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten, IKAW 2 (Indicatieve kaart Archeologische Waarden), Amersfoort. Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten, AMK (Archeologische monumentenkaart), Amersfoort. Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten, ARCHIS II (Archeologisch Informatie Systeem), Rijkswaterstaat, Servicedesk Data, AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland), Delft.

30 Archeologische onderzoek Boven Regge, Goor, Gemeente Hof van Twente. ArcheoPro Rapport, 10108, Pagina 30 Stichting voor Bodemkartering, Bodemkaart van Nederland 1: Wageningen, Stichting voor Bodemkartering: Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000, Staring Centrum, Wageningen, 1989 Stichting voor Bodemkartering, Geologische kaart van Nederland 1: Wageningen, Twaalf provinciën Atlas van topografische kaarten. Nederland Uitgeverij twaalf provinciën. Landsmeer. Literatuur Berendsen, H.J.A. & E. Stouthamer, Palaeogeographic development of the Rhine-Meuse delta, The Netherlands. Assen. Cate, J. A. M. ten. A. F. van Holst, H. Kleijer en J. Stolp, Handleiding bodemgeografisch onderzoek; richtlijnen en voorschriften. Deel A: Bodem. Wageningen, DLO-Staring Centrum. Technisch Document 19A. Es. Van W.A., Sarfatij, H. & P.J. Woltering (red.) Archeologie in Nederland; De rijkdom van het bodemarchief. Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Amersfoort. Kuiper, M. 2006/2007. Atlas van topografische kaarten Nederland, Uitgeverij 12 Provinciën, Landsmeer. Leidraad inventariserend veldonderzoek; Deel: karterend booronderzoek (SIKB, 2006) Roller, G.J. en S.A. Mulder; Groningen 2005; Een archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van een bureauonderzoek en grondboringen aan de Molenstraat 84 en een locatie tussen de Kloosterlaan 11 en de Hengevelderstraat 57 te Goor, gemeente Hof van Twente (Overijssel); Archaeological Research & Consultancy-rapporten Velde, H.M. van der en W.A.M. Hessing; 2001; Verkennend archeologisch onderzoek ten behoeve van het plangebied aan de Heijinksweg te Goor; Vestigia-rapport V10

31 Archeologische onderzoek Boven Regge, Goor, Gemeente Hof van Twente. ArcheoPro Rapport, 10108, Pagina 31 Bijlage 1: Boorbeschrijving Algemene kopgegevens Soort boring BAR Projectnummer Projectnaam Boven Regge, Goor Deelgebied Nvt Organisatie ArcheoPro OM-nummer coördinaatsysteem RD2000 Coördinaatsysteemdatum ETRS89 Locatiebepaling GPS en meetlint Referentievlak NAP Bepaling maaiveldhoogte AHN Waterpas Boormethode Guts en edelman Boordiameter 3 cm en 15 cm Opdrachtgever Aeres Milieu Posities van de boringen (boorlocaties) Boornummer XCO YCO MA, M s tov NAP Boorbeschrijving Waterland volgens ASB 5.1 Boor LDO Lithologie Kleur Overige kenmerken Nr GD B K BS BZ B G BH HK TK IK VL K CO PL H VS SST BHN BI GI 1 40 Z 1 2 BR GE DO GE OPG 92 Z 1 1 GE BR BR OPG 168 Z 1 GE LI OPG 182 Z 1 GR GE BR 3 VL 220 Z 1 GR BHC DEZ 2 40 Z 1 2 BR GE DO GE OPG 109 Z 1 1 GE BR BR OPG 122 Z 1 GR GE BR 3 VL 200 Z 1 GR BHC DEZ 3 40 Z 1 2 BR GE DO GE OPG 68 Z 1 1 GE BR BR OPG 100 Z 1 GR GE BR 3 VL 200 Z 1 GR BHC DEZ 4 22 Z 1 2 BR GE DO GE OPG 120 Z 1 1 GE BR BR OPG 200 Z 1 GR BHC DEZ 5 80 Z 1 2 BR GE DO GE OPG 88 K 2 GR LI MST 120 Z 1 GR BHC DEZ Z 1 2 BR GE DO GE OPG 140 Z 1 GR GE BR 3 VL 200 Z 1 GR BHC DEZ 7 55 Z 1 2 BR GE DO GE OPG 100 Z 1 GE LI OPG 105 K 2 GR LI MST 140 Z 1 GR BHC DEZ 8 40 Z 1 2 BR GE DO GE OPG 130 Z 1 1 GE BR BR OPG 142 Z 1 GR GE BR 3 VL 200 Z 1 GR BHC DEZ 9 36 Z 1 2 BR GE DO GE OPG 118 Z 1 1 GR GE BR OPG 130 Z 1 GE BR BR 3 VL 200 Z 1 GR BHC DEZ Z 1 2 BR GE DO GE OPG 120 Z 1 1 GE BR BR OPG 132 Z 1 GR GE BR 3 VL 200 Z 1 GR BHC DEZ AIS

32 Archeologische onderzoek Boven Regge, Goor, Gemeente Hof van Twente. ArcheoPro Rapport, 10108, Pagina Z 1 2 BR GE DO GE OPG 100 Z 1 1 GE BR BR OPG 200 Z 1 GR BHC DEZ Z 1 2 BR GE DO GE OPG 120 Z 1 1 GE BR BR OPG 200 Z 1 GR BHC DEZ Z 1 2 BR GE DO GE OPG 87 Z 1 1 GE BR BR OPG 150 Z 1 GR BHC DEZ Z 1 2 BR GE DO GE OPG 65 Z 1 1 GE BR BR OPG 100 Z 1 GR BHC DEZ Z 1 2 BR GE DO GE OPG 85 Z 1 1 GE BR BR OPG 120 Z 1 GR BHC DEZ Z 1 2 BR GE DO GE OPG 105 Z 1 GE LI OPG 150 Z 1 GR BHC DEZ Z 1 2 BR GE DO GE OPG 80 Z 1 1 GE BR BR OPG 150 Z 1 GR BHC DEZ Z 1 2 BR GE DO GE OPG 70 Z 1 1 GE BR BR OPG 80 Z 1 GE LI OPG 130 V BR DO 150 K 2 GR MST ZL 200 Z 1 GR BHC DEZ Z 1 2 BR GE DO GE OPG 108 Z 1 1 GE BR BR OPG 200 Z 1 GR BHC DEZ Z 1 2 BR GE DO GE OPG 75 Z 1 1 GE BR BR OPG 132 K 2 GR MST ZL 200 Z 1 GR BHC DEZ Z 1 2 BR GE DO GE OPG 98 Z 1 1 GE BR BR OPG 110 K 2 GR LI MST 132 Z 1 GE GE BR 3 VL 152 V BR DO 200 Z 1 GR BHC DEZ Z 1 2 BR GE DO GE OPG 105 Z 1 1 GE BR BR OPG 112 Z 1 GE GE BR 3 VL 200 Z 1 GR BHC DEZ Betekenis van de afkortingen: LDO Onderzijde boortraject Lithologie: GD Onverharde sedimenten: G = grind, K = klei, L = leem, V = veen en Z = zand Bijmengsels: BK = bijmengsel klei, BS = bijmengsel silt, BZ =bijmengsel zand, BG= bijmengsel grind, BH = bijmengsel humus. Betekenis toegevoegde cijfers: 1 = zwak, 2 = matig, 3 = sterk en 4 = uiterst. Kleur: HK = hoofdkleur, BL = blauw, BR = bruin, GE = geel, GN = groen, GR = grijs, OL = olijf, OR =oranje, PA = paars, RO = rood, RZ = roze, WI = wit, ZW = zwart. TK = Tweede kleur (kleurafkortingen als boven). IK = Intensiteit kleur: LI = licht en DO = donker VLK = Vlekken (V): 2 e en 3 e letter is kleurafkorting als boven, 1 = weinig, 2 = matig, 3= veel Overige kenmerken: CO = Consistentie (C ): ZSL-zeer slap, SLA-slap, MSL-matig slap, MST-matig stevig, STV-stevig PLH = plantenresten (PL0 = geen, PL1 = spoor, PL2 = weinig, PL3 = veel) VS = veensoorten SST = Sedimentaire structuren; ZL = zandlaagjes, KL = kleilaagjes BHN = Bodemhorizont; BHC = C-horizont BI = Bodemkundige interpretaties; BOV = bouwvoor, ROG = rommelig, OPG = opgebracht GI = Geologische interpretaties; DEZ = dekzand AIS = Archeologische indicatoren

ArcheoPro. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 852. Sluis 11, Someren Gemeente Someren Karterend booronderzoek. November 2009

ArcheoPro. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 852. Sluis 11, Someren Gemeente Someren Karterend booronderzoek. November 2009 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 852 Sluis 11, Someren Gemeente Someren Karterend booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons November 2009 ArcheoPro Archeologische onderzoek Sluis 11, Gemeente Someren.

Nadere informatie

Oentsjerk, It Aventoer Gem. Tytsjerksteradiel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2015-01/08

Oentsjerk, It Aventoer Gem. Tytsjerksteradiel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2015-01/08 Oentsjerk, It Aventoer Gem. Tytsjerksteradiel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2015-01/08 Appendix II - Bekende archeologische waarden Oentsjerk, It Aventoer 189505

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14053

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14053 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14053 DroDun, Ederveen Gemeente Ede Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Oppervlaktekartering en verkennend booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons Juli 2014 ArcheoPro

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10123

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10123 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10123 Noordhoek, Reek Gemeente Landerd Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en karterend booronderzoek Versie 18-11-2010 (Zonder

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10147

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10147 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10147 Dijkstraat, Gendt Gemeente Lingewaard Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 13-12-2010 (Zonder opmerkingen zal

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 885

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 885 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 885 Jeroen Boschstraat, Raamsdonksveer Gemeente Geertruidenberg Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Geofysisch onderzoek met verificatie-boringen Richard Exaltus Joep

Nadere informatie

Archeologische onderzoek Pastoriestraat, Rosmalen, Gemeente Den Bosch ArcheoPro Rapport, 16013, Pagina 1. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16013

Archeologische onderzoek Pastoriestraat, Rosmalen, Gemeente Den Bosch ArcheoPro Rapport, 16013, Pagina 1. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16013 Archeologische onderzoek Pastoriestraat, Rosmalen, Gemeente Den Bosch ArcheoPro Rapport, 16013, Pagina 1 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16013 Pastoriestraat, Rosmalen Gemeente Den Bosch Inventariserend

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13045

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13045 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13045 Camping Schaijk Gemeente Landerd Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Versie 11-10-2013 (Zonder opmerkingen zal deze

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 892

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 892 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 892 Het Laar, Maarheeze Gemeente Cranendonck Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Rob Paulussen Oktober 2009 ArcheoPro Archeologische

Nadere informatie

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Bijlage 3 bij Nota van Uitgangspunten Strijpsche Kampen Definitief Gemeente Oirschot Grontmij Nederland bv Eindhoven, 11 mei 2007 Verantwoording Titel :

Nadere informatie

Archeologische onderzoek Eijkereind, Bergeijk. ArcheoPro Rapport, 13058 Pagina 1. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13058

Archeologische onderzoek Eijkereind, Bergeijk. ArcheoPro Rapport, 13058 Pagina 1. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13058 Archeologische onderzoek Eijkereind, Bergeijk. ArcheoPro Rapport, 13058 Pagina 1 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13058 Eijkereind, Bergeijk Gemeente Bergeijk Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek

Nadere informatie

Archeologische onderzoek Provincialeweg 32a, Bunnik, Gemeente Bunnik. ArcheoPro Rapport, 14032, Pagina 1. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14032

Archeologische onderzoek Provincialeweg 32a, Bunnik, Gemeente Bunnik. ArcheoPro Rapport, 14032, Pagina 1. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14032 Archeologische onderzoek Provincialeweg 32a, Bunnik, Gemeente Bunnik. ArcheoPro Rapport, 14032, Pagina 1 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14032 Provincialeweg 32a, Bunnik Gemeente Bunnik Inventariserend

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12065

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12065 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12065 Burg. van de Venstraat, Haaren Gemeente Haaren Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 10-07-2012 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 1003

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 1003 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 1003 Berg, Budel Gemeente Cranendonck Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 10-03-2010 (Zonder opmerkingen zal deze

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14025

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14025 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14025 Scoutinglandgoed, Zeewolde Gemeente Zeewolde Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Versie 27-05-2014 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10130

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10130 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10130 Steenstraat, Panningen Gemeente Peel en Maas Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Tom Deville Sara Houbrechts Joep

Nadere informatie

Heesch - Beellandstraat

Heesch - Beellandstraat Archeologische Quickscan Heesch - Beellandstraat Gemeente Bernheze 1 Steller Drs. A.A. Kerkhoven Versie Concept 1.0 Projectcode 12110023 Datum 22-11-2012 Opdrachtgever LWM Ewislaan 12 1852 GN Heiloo Uitvoerder

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 858

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 858 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 858 Borretstraat, Reek Gemeente Landerd Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 24-08-2009 (Zonder opmerkingen zal deze

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12119

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12119 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12119 Rozenbloemstraat 63, Made Gemeente Drimmelen Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons Februari

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 983

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 983 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 983 De Heikant, Baarle-Nassau Gemeente Baarle-Nassau Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en karterend booronderzoek Versie 21-10-2009

Nadere informatie

Archeologisch bureau-en booronderzoek Zuiderzeestraatweg te Hattemerbroek, gemeente Oldebroek

Archeologisch bureau-en booronderzoek Zuiderzeestraatweg te Hattemerbroek, gemeente Oldebroek Archeologisch bureau-en booronderzoek Zuiderzeestraatweg te Hattemerbroek, gemeente Oldebroek opdrachtgever BügelHajema Adviseurs BV datum projectleider de heer G.J. de Roller projectnummer 93119310 status

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE 2891. Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE 2891. Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 2891 Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: NIBAG Milieu Advies Titel: Plangebied Burloseweg,

Nadere informatie

Plangebied H.W. Iordensweg te Twello

Plangebied H.W. Iordensweg te Twello RAAP-NOTITIE 3851 (herziene eindversie) Plangebied H.W. Iordensweg te Twello Gemeente Voorst Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Nikkels Projecten

Nadere informatie

Bestemmingsplan Hommelsedijk 6a te Heeswijk-Dinther. Gemeente Bernheze Bijlagenboek

Bestemmingsplan Hommelsedijk 6a te Heeswijk-Dinther. Gemeente Bernheze Bijlagenboek Bestemmingsplan Hommelsedijk 6a te Heeswijk-Dinther Gemeente Bernheze Bijlagenboek Bestemmingsplan Hommelsedijk 6a te Heeswijk-Dinther Gemeente Bernheze Bijlagenboek Rapportnummer: 211X04918.068199_1

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554

Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554 Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554 NOTITIE TML554 Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht, (gemeente Zuidplas).

Nadere informatie

Heerenveen, Bloemenbuurt Gem. Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2011-10/07

Heerenveen, Bloemenbuurt Gem. Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2011-10/07 Heerenveen, Bloemenbuurt Gem. Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2011-10/07 Heerenveen, Bloemenbuurt Gem. Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

Plangebied Visvijvers te Gendt

Plangebied Visvijvers te Gendt RAAP-NOTITIE 1540 Plangebied Visvijvers te Gendt Gemeente Lingewaard Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Gemeente Lingewaard Titel: Plangebied

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11105

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11105 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11105 Nieuwe Kerkstraat, Veldhoven Gemeente Veldhoven Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 06-10-2011 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

Beilen, Hofstraat (Gemeente Midden-Drenthe, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2014-05/10Z

Beilen, Hofstraat (Gemeente Midden-Drenthe, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2014-05/10Z Beilen, Hofstraat (Gemeente Midden-Drenthe, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2014-05/10Z Beilen, Hofstraat (Gemeente Midden-Drenthe, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14061

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14061 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14061 Dorpsstraat 58, Ulicoten Gemeente Baarle-Nassau Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 30-01-2015 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13042

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13042 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13042 Mettrayweg, Eefde Gemeente Lochem Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en verkennend/karterend booronderzoek Versie 23-07-2013

Nadere informatie

Archeologische onderzoek Kapelkesstraat 70-70a, Eijsden, Gemeente Eijsden-Margraten ArcheoPro Rapport, 15082, Pagina 1

Archeologische onderzoek Kapelkesstraat 70-70a, Eijsden, Gemeente Eijsden-Margraten ArcheoPro Rapport, 15082, Pagina 1 Archeologische onderzoek Kapelkesstraat 70-70a, Eijsden, Gemeente Eijsden-Margraten ArcheoPro Rapport, 15082, Pagina 1 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 15082 Kapelkesstraat 70-70a, Eijsden Gemeente Eijsden-Margraten

Nadere informatie

Herstructurerings- en ontwikkelingsplan Burdaard Gemeente Ferwerderadiel Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek

Herstructurerings- en ontwikkelingsplan Burdaard Gemeente Ferwerderadiel Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 1675 Herstructurerings- en ontwikkelingsplan Burdaard Gemeente Ferwerderadiel Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Gemeente Ferwerderadiel

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE 1358. Plangebied De Brink te Zuidlaren Gemeente Tynaarlo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE 1358. Plangebied De Brink te Zuidlaren Gemeente Tynaarlo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 1358 Plangebied De Brink te Zuidlaren Gemeente Tynaarlo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: gemeente Tynaarlo Titel: Plangebied

Nadere informatie

Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek

Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek Administratieve gegevens provincie: gemeente: plaats: Groningen Slochteren Slochteren toponiem: Hoofdweg 39 bevoegd gezag:

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 948

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 948 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 948 Hagendorenweg, Amstenrade Gemeente Schinnen Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Rob Paulussen Joep Orbons Juli 2009

Nadere informatie

Haulerwijk, Sinnehiem II Gemeente Ooststellingwerf (Fr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2010-01/05

Haulerwijk, Sinnehiem II Gemeente Ooststellingwerf (Fr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2010-01/05 Haulerwijk, Sinnehiem II Gemeente Ooststellingwerf (Fr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-01/05 Haulerwijk, Sinnehiem II Gemeente Ooststellingwerf (Fr.) Een Inventariserend

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 11098

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 11098 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 11098 Hart van Brabantlaan, Tilburg Gemeente Tilburg Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 31-07-2011 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

Adviesnotitie (Quickscan) Middenweg te Horssen

Adviesnotitie (Quickscan) Middenweg te Horssen Adviesnotitie (Quickscan) Middenweg te Horssen (gemeente Druten) Colofon Opdrachtgever: HSRO bv Contactpersoon: Dhr. J. van Lierop Hoogstraat 1 6654 BA AFFERDEN Projectnummer: S090135 Titel: Adviesnotitie

Nadere informatie

Harlingen, Kimswerderweg Gem. Harlingen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2012-09/02Z

Harlingen, Kimswerderweg Gem. Harlingen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2012-09/02Z Harlingen, Kimswerderweg Gem. Harlingen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2012-09/02Z Harlingen, Kimswerderweg Gem. Harlingen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

Apeldoorn, Asselsestraat 245-247 (Gemeente Apeldoorn, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2013-05/09cZ

Apeldoorn, Asselsestraat 245-247 (Gemeente Apeldoorn, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2013-05/09cZ Apeldoorn, Asselsestraat 245-247 (Gemeente Apeldoorn, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2013-05/09cZ Apeldoorn, Asselsestraat 245-247 (Gemeente Apeldoorn, Gld.) Een

Nadere informatie

Plangebied naast Warfhuisterweg 12 te Wehe-Den Hoorn (gemeente De Marne) Een Archeologisch Bureauonderzoek

Plangebied naast Warfhuisterweg 12 te Wehe-Den Hoorn (gemeente De Marne) Een Archeologisch Bureauonderzoek Plangebied naast Warfhuisterweg 12 te Wehe-Den Hoorn (gemeente De Marne) Een Archeologisch Bureauonderzoek Administratieve gegevens provincie: gemeente: plaats: toponiem: bevoegd gezag: opdrachtgever:

Nadere informatie

-Rapporten. Een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Glanerbruggeweg 75 te Enschede (O) ARC-Rapporten 2010-116

-Rapporten. Een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Glanerbruggeweg 75 te Enschede (O) ARC-Rapporten 2010-116 Een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Glanerbruggeweg 75 te Enschede (O) -Rapporten H. Buitenhuis ARC-Rapporten 2010-116 Groningen 2010 ISSN 1574-6887 Colofon

Nadere informatie

Adviesdocument 434. Project: Adviesdocument, N.C.B.-laan te Veghel, gemeente Veghel. Projectcode: 14714VENCB. Opdrachtgever: Aveco de Bondt

Adviesdocument 434. Project: Adviesdocument, N.C.B.-laan te Veghel, gemeente Veghel. Projectcode: 14714VENCB. Opdrachtgever: Aveco de Bondt Adviesdocument 434 Project: Adviesdocument, N.C.B.-laan te Veghel, gemeente Veghel Projectcode: 14714VENCB Opdrachtgever: Aveco de Bondt Initiatiefnemer: G. van Hemert Onroerend Goed BV Datum: 6 mei 2010

Nadere informatie

Buro de Brug Rapporten Quickscan Archeologie Kabeltracé Waarderpolder - Vijfhuizen B09-38

Buro de Brug Rapporten Quickscan Archeologie Kabeltracé Waarderpolder - Vijfhuizen B09-38 Buro de Brug Rapporten Quickscan Archeologie Kabeltracé Waarderpolder - Vijfhuizen B09-38 Administratieve gegevens 3 1. Inleiding 4 2. De uitgangspunten 4 3. Beschrijving van de historische situatie 4

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 865

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 865 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 865 Kwekerij Scholten in Maarssen Gemeente Maarssen Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en karterend booronderzoek Richard Exaltus

Nadere informatie

Goor, Bleekstraat (gemeente Hof van Twente, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2009-04/06

Goor, Bleekstraat (gemeente Hof van Twente, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2009-04/06 Goor, Bleekstraat (gemeente Hof van Twente, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2009-04/06 Goor, Bleekstraat (gemeente Hof van Twente, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

Bijlage 4. Quickscan archeologie

Bijlage 4. Quickscan archeologie Bijlage 4 Quickscan archeologie Quickscan Archeologie Reuselhof 1-29, Moergestel Gemeente Oisterwijk In opdracht van : AGEL Adviseurs Auteur : drs. M. Horn Redactie : dr. A.W.E. Wilbers Projectnummer :

Nadere informatie

Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist. K oen Hebinck

Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist. K oen Hebinck Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist K oen Hebinck 347 Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist Koen Hebinck Zuidnederlandse Archeologische

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies Q U I C K S C A N B U R E A U O N D E R Z O E K B O O R O N D E R Z O E K A D V I E S Zevenhuizen Dwarshaspel 12 Gemeente Leek Een bureauonderzoek ArGeoBoor

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE 1378. Plangebied Weideveld. Gemeente Bodegraven Een archeologische begeleiding

RAAP-NOTITIE 1378. Plangebied Weideveld. Gemeente Bodegraven Een archeologische begeleiding RAAP-NOTITIE 1378 Plangebied Weideveld Gemeente Bodegraven Een archeologische begeleiding Colofon Opdrachtgever: gemeente Bodegraven Titel: Plangebied Weideveld, gemeente Bodegraven; een archeologische

Nadere informatie

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden 0 SOB Research, 26 juni 2014 1 1. Archeologisch onderzoek 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Quickscan Archeologie. Forellenvisvijvers De Huif Aan de Uilenweg 2 Lelystad, gemeente Lelystad

Quickscan Archeologie. Forellenvisvijvers De Huif Aan de Uilenweg 2 Lelystad, gemeente Lelystad Quickscan Archeologie Forellenvisvijvers De Huif Aan de Uilenweg 2 Lelystad, gemeente Lelystad Steller Versie Drs. A.A. Kerkhoven Definitief-2 Projectcode 12110029 Datum 04-02-2013 Opdrachtgever Uitvoerder

Nadere informatie

Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek

Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek Zabra Archeologie Transect-rapport 44 Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek Tillewei, Drogeham (Achtkarspelen) 1 Auteur Versie Drs. A.A. Kerkhoven Concept Projectcode 1112009 Datum 30-1-2012 Opdrachtgever

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek locaties Oranjehof en Appelgaard

Archeologisch onderzoek locaties Oranjehof en Appelgaard Archeologisch onderzoek locaties Oranjehof en Appelgaard Inventariserend veldonderzoek GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 201 Archeologisch onderzoek locaties Oranjehof en Appelgaard Inventariserend veldonderzoek

Nadere informatie

Figuur 1. Resultaten onderzoek geprojecteerd op het Actueel Hoggtebestand Nederland (AHN).

Figuur 1. Resultaten onderzoek geprojecteerd op het Actueel Hoggtebestand Nederland (AHN). 1 9 8 4 5 6 7 3 2 5750 90 90 9500 9500 5750 6000 6000 60 60 8750 8750 9000 9000 met archeologische indicator (aardewerk/puin) boring boornummer grens ontwikkelingsgebied grens onderzoeksgebied 3 legenda

Nadere informatie

Extern Advies. Gemeentelijke archeologische kaart

Extern Advies. Gemeentelijke archeologische kaart Extern Advies Aan : Mevr. A. van Dijk (ArcheoLogic) Van : Mevr. C.H. Peen (SOwo/monumentenzorg) Datum : 6 juli 2009 Onderwerp : Archeologie Bestemmingsplan Kortenoord Gemeentelijke archeologische kaart

Nadere informatie

Brucht, Spokenkampweg 2 (Gemeente Hardenberg, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-12/02

Brucht, Spokenkampweg 2 (Gemeente Hardenberg, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-12/02 Brucht, Spokenkampweg 2 (Gemeente Hardenberg, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-12/02 Brucht, Spokenkampweg 2 (Gemeente Hardenberg, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

Nieuwehorne, Sterrekamp Gemeente Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2011-03/09

Nieuwehorne, Sterrekamp Gemeente Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2011-03/09 Nieuwehorne, Sterrekamp Gemeente Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2011-03/09 Nieuwehorne, Sterrekamp Gemeente Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

MEMO. Projectgegevens

MEMO. Projectgegevens MEMO Van : W.J. Weerheijm (Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie) Aan : Dhr. W. Nouwens (Amerpoort) Onderwerp : Archeologisch onderzoek Mariaoordlaan Baarn Datum : 23 juli 2013 Ons kenmerk : V13-29344/2677/WW

Nadere informatie

Stuifzand, Zwartschaap 46 Gemeente Hoogeveen (Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2011-04/16

Stuifzand, Zwartschaap 46 Gemeente Hoogeveen (Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2011-04/16 Stuifzand, Zwartschaap 46 Gemeente Hoogeveen (Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2011-04/16 Stuifzand, Zwartschaap 46 Gemeente Hoogeveen (Dr.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek Geluidswal Spier

Archeologisch onderzoek Geluidswal Spier Archeologisch onderzoek Geluidswal Spier Bureauonderzoek GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 1081 Archeologisch onderzoek Geluidswal Spier Bureauonderzoek GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 1081 Definitief

Nadere informatie

Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1.

Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1. 1. ALGEMENE GEGEVENS Titel Auteur(s) Autorisatie Gemeente Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1.0) H.

Nadere informatie

Rapportage Verkennend Booronderzoek Archeologie Plangebied Hoek Kerkweg/Veluwelaan te Wezep, gemeente Oldebroek

Rapportage Verkennend Booronderzoek Archeologie Plangebied Hoek Kerkweg/Veluwelaan te Wezep, gemeente Oldebroek Rapportage Verkennend Booronderzoek Archeologie Plangebied Hoek Kerkweg/Veluwelaan te Wezep, gemeente Oldebroek Opdrachtgever Bjz.nu Bestemmingsplannen dhr. N. van Benthem Twentepoort oost 16a 7609 RG

Nadere informatie

Eerde, Kasteel Eerde Gemeente Ommen (Ov), Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproef-rapport 2006-11/02

Eerde, Kasteel Eerde Gemeente Ommen (Ov), Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproef-rapport 2006-11/02 Eerde, Kasteel Eerde Gemeente Ommen (Ov), Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproef-rapport 2006-11/02 Eerde, Kasteel Eerde, Gemeente Ommen (Ov), Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek

Nadere informatie

Plangebied Kasteellaan 2

Plangebied Kasteellaan 2 RAAP-NOTITIE 3314 Plangebied Kasteellaan 2 Gemeente Heumen Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Oostzee Stedenbouw bv Titel: Plangebied Kasteellaan

Nadere informatie

Heerenveen, Centrum-West (Fr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek 2006-03/12

Heerenveen, Centrum-West (Fr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek 2006-03/12 Heerenveen, Centrum-West (Fr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek 2006-03/12 Heerenveen, Centrum-West (Fr.): Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Een onderzoek in opdracht van de

Nadere informatie

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). Figuur 1.

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). Figuur 1. Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). (Steekproef 2006-03/18, ISSN 1871-269X) Inleiding Voor De Lange, Bureau voor Stedebouw

Nadere informatie

Archeologisch bureau- en booronderzoek Reestdal nabij de Paardelanden te Dedemsvaart, gemeente Hardenberg (OV)

Archeologisch bureau- en booronderzoek Reestdal nabij de Paardelanden te Dedemsvaart, gemeente Hardenberg (OV) Archeologisch bureau- en booronderzoek Reestdal nabij de Paardelanden te Dedemsvaart, gemeente Hardenberg (OV) Archeologisch bureau- en booronderzoek Reestdal nabij de Paardelanden te Dedemsvaart, gemeente

Nadere informatie

ADVIES ARCHEOLOGIE 16 dec 2013

ADVIES ARCHEOLOGIE 16 dec 2013 NAW plan: Plan: Opp plangebied: RO-procedure: Opsteller: Aanvrager: Inrichting openbare ruimte plangebied Pantarhei aanleg ontsluitingsweg, parkeergelegenheid, openbaar groen ca. 5000 m² (locatie Pantarhei);

Nadere informatie

Archeologisch bureau- en booronderzoek Natuurbegraafplaats Nieuwehorne bij Heerenveen, gemeente Heerenveen (FR)

Archeologisch bureau- en booronderzoek Natuurbegraafplaats Nieuwehorne bij Heerenveen, gemeente Heerenveen (FR) Archeologisch bureau- en booronderzoek Natuurbegraafplaats Nieuwehorne bij Heerenveen, gemeente Heerenveen (FR) Archeologisch bureau- en booronderzoek Natuurbegraafplaats Nieuwehorne bij Heerenveen, gemeente

Nadere informatie

Quickscan Archeologie Bedrijventerrein Zwanegat te Zevenbergen

Quickscan Archeologie Bedrijventerrein Zwanegat te Zevenbergen Archeologie Quickscan Archeologie Bedrijventerrein Zwanegat te Zevenbergen Gemeente Moerdijk Het plangebied op een kaart uit 1870 (bron: www.watwaswaar.nl) In opdracht van : AGEL adviseurs Auteur : drs.

Nadere informatie

Archeologische quick-scan plangebied Elisabethterrein. Gegevens Plangebied

Archeologische quick-scan plangebied Elisabethterrein. Gegevens Plangebied Archeologische quick-scan plangebied Elisabethterrein November 2013 Opstellers namens het CAR (Centrum voor Archeologie, Amersfoort): Dhr. I. de Rooze MA Mevr. drs. F.M.E. Snieder Gegevens Plangebied De

Nadere informatie

Apeldoorn, Deventerstraat 214 Gemeente Apeldoorn (Gld.) Steekproefrapport 2011-04/02-c

Apeldoorn, Deventerstraat 214 Gemeente Apeldoorn (Gld.) Steekproefrapport 2011-04/02-c Apeldoorn, Deventerstraat 214 Gemeente Apeldoorn (Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Onderzoek: Bureauonderzoek & Karterend Booronderzoek Steekproefrapport 2011-04/02-c Apeldoorn, Deventerstraat 214

Nadere informatie

Moordrecht, Stevensstraat (gemeente Moordrecht, ZH) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2009-03/01

Moordrecht, Stevensstraat (gemeente Moordrecht, ZH) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2009-03/01 Moordrecht, Stevensstraat (gemeente Moordrecht, ZH) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2009-03/01 Moordrecht, Stevensstraat (gemeente Moordrecht, ZH) Een Inventariserend

Nadere informatie

Archeologisch bureauonderzoek Vledderhuizen 28 te Onstwedde, gemeente Stadskanaal (GR)

Archeologisch bureauonderzoek Vledderhuizen 28 te Onstwedde, gemeente Stadskanaal (GR) Archeologisch bureauonderzoek Vledderhuizen 28 te Onstwedde, gemeente Stadskanaal (GR) opdrachtgever de heer E.H.J. Zuidema datum projectleider de heer B. Bijl projectnummer 93103510 status concept ISSN-nummer

Nadere informatie

ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK MACKAYWEG 4 TE TIENRAY GEMEENTE MEERLO-WANSSUM

ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK MACKAYWEG 4 TE TIENRAY GEMEENTE MEERLO-WANSSUM ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK MACKAYWEG 4 TE TIENRAY GEMEENTE MEERLO-WANSSUM Project: MEE.BER.ARC Rapportnummer: 09081543 Status: conceptrapportage Datum: 20 augustus 2009 Opdrachtgever: Bergs Advies bv

Nadere informatie

Libau, 10 augustus 2010. Tracé Aduard - Dorkwerd Een Archeologisch Bureauonderzoek

Libau, 10 augustus 2010. Tracé Aduard - Dorkwerd Een Archeologisch Bureauonderzoek Tracé Aduard - Dorkwerd Een Archeologisch Bureauonderzoek Administratieve gegevens provincie: gemeenten: plaats: toponiem: bevoegd gezag: opdrachtgever: Groningen Zuidhorn en Groningen Aduard en Dorkwerd

Nadere informatie

Bedrijfsverplaatsing Kerkelaan Midwolda (gemeente Oldambt) Een Archeologisch Bureauonderzoek

Bedrijfsverplaatsing Kerkelaan Midwolda (gemeente Oldambt) Een Archeologisch Bureauonderzoek Bedrijfsverplaatsing Kerkelaan Midwolda (gemeente Oldambt) Een Archeologisch Bureauonderzoek Administratieve gegevens provincie: gemeente: plaats: toponiem: bevoegd gezag: opdrachtgever: Groningen Oldambt

Nadere informatie

Buro Maerlant. Boxtel Halderheiweg tussen nummer 3 en 5. Historische verkenning en waardering vijver

Buro Maerlant. Boxtel Halderheiweg tussen nummer 3 en 5. Historische verkenning en waardering vijver Buro Maerlant L a n d s c h a p, E c o l o g i e & R u i m t e l i j k e O r d e n i n g BM-NOTITIE 2015 Boxtel Halderheiweg tussen nummer 3 en 5 Historische verkenning en waardering vijver J. van Suijlekom,

Nadere informatie

Bureauonderzoek Archeologie

Bureauonderzoek Archeologie Bijlage 9 Bureauonderzoek Archeologie (voorontwerp) Ommen Oost NL.IMRO.0175.20131005003-VO01 197-236 !"#$%&&""%'$!"( )#*"( -( "( -%*0(!( )%"( +, +., /* 12 3 4 30#5! 657 7$58 9": 5 "%:$:%"%%;&$:%%%% %"$5$:$%:#'%$5%%%&0%#$

Nadere informatie

RISICO-INVENTARISATIE DE WEID TE CASTRICUM

RISICO-INVENTARISATIE DE WEID TE CASTRICUM RISICO-INVENTARISATIE DE WEID TE CASTRICUM LUPGENS EN PARTNERS (STICHTING SIG) 13 augustus 2012 076558654:0.4 - Concept B01043.200918.0100 Inhoud Samenvatting... 3 1 Inleiding en Doel Onderzoek... 4 1.1

Nadere informatie

INVENTARISEREND VELDONDERZOEK ARCHEOLOGIE NORG ESWEG

INVENTARISEREND VELDONDERZOEK ARCHEOLOGIE NORG ESWEG INVENTARISEREND VELDONDERZOEK ARCHEOLOGIE NORG ESWEG ACTIUM WONEN 8 september 2009 074285470:0.1 B01034.699901 Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding en onderzoekskader 4 1.1 Aanleiding onderzoek 4 1.2 Afbakening

Nadere informatie

Archeologietoets. locatie kerkstraat 57 Riel gemeente Goirle

Archeologietoets. locatie kerkstraat 57 Riel gemeente Goirle Archeologietoets locatie kerkstraat 57 Riel gemeente Goirle Archeologietoets Locatie Kerkstraat 57, Riel projectleider: B. van Spréw Datum: 13 oktober 2006 Uitgevoerd in opdracht van SAB Eindhoven contactpersoon:

Nadere informatie

Enschede, Olieslagweg 1 (Gemeente Enschede, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-06/03

Enschede, Olieslagweg 1 (Gemeente Enschede, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-06/03 Enschede, Olieslagweg 1 (Gemeente Enschede, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-06/03 Enschede, Olieslagweg 1 (Gemeente Enschede, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Sportlaan, Heerjansdam, Gemeente Zwijndrecht, B&G rapport 899

Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Sportlaan, Heerjansdam, Gemeente Zwijndrecht, B&G rapport 899 1. ALGEMENE GEGEVENS Titel Auteur(s) Autorisatie Gemeente Plaats Toponiem / Straat Onderzoekskader Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Sportlaan, Heerjansdam,

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies B U R E A U O N D E R Z O E K B O O R O N D E R Z O E K Noord-Sleen Looweg (Gemeente Coevorden) Een bureauonderzoek en verkennend booronderzoek ArGeoBoor

Nadere informatie

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Didam, Loilderhofweg 2a/b (Gemeente Montferland, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2009-10/12

Nadere informatie

Westerbork, Zandhoeklaan 7-9 (Gemeente Midden-Drenthe, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2013-11/02Z

Westerbork, Zandhoeklaan 7-9 (Gemeente Midden-Drenthe, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2013-11/02Z Westerbork, Zandhoeklaan 7-9 (Gemeente Midden-Drenthe, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2013-11/02Z Westerbork, Zandhoeklaan 7-9 (Gemeente Midden-Drenthe, Dr.) Een

Nadere informatie

Kruising van de van Heuven-Goedhartlaan met de Weg om de Noord/Kruisweg te Hoofddorp (gemeente Haarlemmermeer)

Kruising van de van Heuven-Goedhartlaan met de Weg om de Noord/Kruisweg te Hoofddorp (gemeente Haarlemmermeer) Kruising van de van Heuven-Goedhartlaan met de Weg om de Noord/Kruisweg te Hoofddorp (gemeente Haarlemmermeer) een bureauonderzoek I.S.J. Beckers Colofon IVO B Rapport 1404 Kruising van de Van Heuven-Goedhartlaan

Nadere informatie

Bedrijfsverplaatsing Nieuwlandseweg (westzijde) Midwolda (gemeente Oldambt) Een Archeologisch Bureauonderzoek

Bedrijfsverplaatsing Nieuwlandseweg (westzijde) Midwolda (gemeente Oldambt) Een Archeologisch Bureauonderzoek Bedrijfsverplaatsing Nieuwlandseweg (westzijde) Midwolda (gemeente Oldambt) Een Archeologisch Bureauonderzoek Administratieve gegevens provincie: gemeente: plaats: toponiem: bevoegd gezag: opdrachtgever:

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek De Berghorst te Enter Noord

Archeologisch onderzoek De Berghorst te Enter Noord Archeologisch onderzoek De Berghorst te Enter Noord Aanvullend Inventariserend veldonderzoek GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 355 Archeologisch onderzoek De Berghorst te Enter Noord Aanvullend Inventariserend

Nadere informatie

Zwembad De Krommerijn te Utrecht

Zwembad De Krommerijn te Utrecht Zwembad De Krommerijn te Utrecht Een beperkt bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van verkennende en karterende boringen L. Haaring A. de Boer 2 Colofon ADC Rapport 1945 Zwembad

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek

Archeologisch onderzoek B i j l a g e 2 : Archeologisch onderzoek Wouterswoude, Broeklaan Gemeente Dantumadeel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2011-05/01 Wouterswoude, Broeklaan Gemeente

Nadere informatie

Archeologische Quickscan

Archeologische Quickscan Archeologische Quickscan ten behoeve van Bestemmingsplan De Biezenkamp Leusden juli 2011 Opgesteld door: Drs. ML. Verhamme Regio-archeoloog Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort 033-4637797 06-21950997

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies VERKENNEND EN KARTEREND BOORONDERZOEK Bodegraven, Meije 115 (Gemeente Bodegraven Reeuwijk) Een verkennend en karterend booronderzoek Afbeelding 1: Ligging

Nadere informatie

Archeologisch booronderzoek Winschoterweg 11 te Groningen (GN)

Archeologisch booronderzoek Winschoterweg 11 te Groningen (GN) Archeologisch booronderzoek Winschoterweg 11 te Groningen (GN) 14 april 214 MUG-projectnummer 93114314 Opdrachtgever Rho adviseurs voor leefruimte MUG-publicatie 214-27 Bevoegde overheid Gemeente Groningen

Nadere informatie

Archeologische MonumentenZorg

Archeologische MonumentenZorg Provincie NoordBrabant Archeologische MonumentenZorg 1. EINDOORDEEL ADVIES Onderwerp Waalwijk, Sprang, Plangebied Aansluiting Bevrijdingsweg, N261 locatie B te Sprang, N261 archeologisch onderzoek. Aan

Nadere informatie

Pastoriepad 6 te Westerwijtwerd (gemeente Loppersum) Een Archeologisch Bureauonderzoek

Pastoriepad 6 te Westerwijtwerd (gemeente Loppersum) Een Archeologisch Bureauonderzoek Pastoriepad 6 te Westerwijtwerd (gemeente Loppersum) Een Archeologisch Bureauonderzoek Libau, 19 augustus 2013 rapport 13-164 Administratieve gegevens provincie: gemeente: plaats: Groningen Loppersum Westerwijtwerd

Nadere informatie

Bijlage III Archeologisch bureauonderzoek

Bijlage III Archeologisch bureauonderzoek Bijlage III Archeologisch bureauonderzoek Project afwijkingsbesluit 46 Bureauonderzoek Spierkesweg 9 te Sint-Oedenrode E. van der Klooster Archeodienst Rapport 294 Onderzoeksmelding: 57118 In opdracht

Nadere informatie