ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14053

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14053"

Transcriptie

1 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr DroDun, Ederveen Gemeente Ede Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Oppervlaktekartering en verkennend booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons Juli 2014 ArcheoPro

2 Archeologische onderzoek Dro Dun Ederveen, Gemeente Ede ArcheoPro Rapport, 14053, Pagina 2 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr DroDun, Ederveen Gemeente Ede Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Oppervlaktekartering en verkennend booronderzoek Colofon Opdrachtgever: DroDun Ederveen Projectontwikkeling B.V. Status: Concept versie Projectcode : Bestandsnaam : ArcheoPro, DroDun, Ederveen, Archis melding (OM nummer): Bevoegd gezag: Gemeente Ede Opslagplaats documentatie: Provincie Gelderland ISSN: Auteur: Projectleider : Projectmedewerkers: Onderaannemers: Autorisatie: Richard Exaltus, Joep Orbons Richard Exaltus Richard Exaltus, Joep Orbons, Hon Rik nvt Drs. R.P. Exaltus; senior-archeoloog Uitgegeven door ArcheoPro Copyright 2014 ArcheoPro, Eijsden ArcheoPro Sint Jozefstraat 45 Tel : 0(0 31) Kamer van Koophandel Limburg: NL 6245 LL Eijsden Fax: 0(0 31) Nederland

3 Archeologische onderzoek Dro Dun Ederveen, Gemeente Ede ArcheoPro Rapport, 14053, Pagina 3 Inhoudsopgave: Samenvatting Inleiding Algemeen Locatiegegevens Onderzoek Advies gemeente Historische ontwikkeling Veldonderzoek Onderzoeksstrategie Verrichte werkzaamheden Resultaten oppervlaktekartering Resultaten booronderzoek Conclusies en aanbevelingen (beleidsadvies) Verklarende woordenlijst Archeologische tijdschaal Bronnen Literatuur Bijlage 1: Boorbeschrijving Betekenis van de afkortingen:... 21

4 Archeologische onderzoek Dro Dun Ederveen, Gemeente Ede ArcheoPro Rapport, 14053, Pagina 4 Samenvatting Op 14 juli 2014 is door ArcheoPro een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) uitgevoerd op een terrein aan de DroDun te Ederveen. Naar aanleiding van het advies van de gemeente (zie 1.5) is door de opdrachtgever besloten om in eerste instantie alleen een verkennend booronderzoek te laten uit voeren Verkennend booronderzoek heeft tot doel om het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel te toetsen door middel van veldwaarnemingen. Hiermee kan de vraagstelling beantwoord worden of binnen het plangebied archeologische waarden aanwezig (kunnen) zijn en of deze vervolgonderzoek en/of planaanpassing vereisen. Het onderzoek is uitgevoerd door drs. R.P. Exaltus (senior-archeoloog), ing. P.J. Orbons (senior vakspecialist) en H. Rik (veldtechnicus). Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel geldt voor het plangebied een middelhoge archeologische verwachting indien hier in het verleden onder droge omstandigheden bodemvorming (vorming van podzolbodems) heeft plaatsgevonden. Om vast te stellen of dit inderdaad het geval is en of de aanwezige bodems nog voldoende intact zijn om behoudenswaardige archeologische resten te bevatten, is door ArcheoPro een verkennend booronderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn twintig boringen per hectare gezet met behulp van een zandguts. Tevens is op het centrale deel van het plangebied, dat ten tijde van het veldonderzoek in gebruik was als maïsakker, op enkele terreindelen het oppervlak gekarteerd. Hierbij zijn ondanks de goede vondstzichtbaarheid, geen archeologische indicatoren aangetroffen. Uit de resultaten van het booronderzoek blijkt dat de bodem binnen het plangebied, onder tamelijk natte omstandigheden zijn gevormd. De C-horizont is al vanaf veertig centimeter beneden het maaiveld nauwelijks nog geoxideerd en elk spoor van podzolvorming ontbreekt. Op het noordelijke deel van het plangebied zijn plaatselijk nog resten van veenvorming aangetroffen. Gezien de van nature slechte ontwatering is het plangebied in de prehistorie waarschijnlijk nooit erg geschikt geweest voor bewoning. De bodems zijn tot stand gekomen onder natte omstandigheden. Tenminste plaatselijk is zelfs veen ontstaan. Het lijkt derhalve gerechtvaardigd om de middelhoge archeologische verwachting hier bij te stellen tot een lage archeologische verwachting. Verder onderzoek is dan ook niet nodig.

5 Archeologische onderzoek Dro Dun Ederveen, Gemeente Ede ArcheoPro Rapport, 14053, Pagina 5 1. Inleiding 1.1 Algemeen Opdrachtgever: DroDun Ederveen Projectontwikkeling B.V. Datum uitvoeringveldwerk: 14 juli 2014 Archis onderzoeksmelding: Bevoegd gezag: Gemeente Ede Bewaarplaats vondsten: Provincie Gelderland Bewaarplaats documentatie: Provincie Gelderland 1.2 Locatiegegevens Provincie: Gelderland Gemeente: Ede Plaats: Ederveen Toponiem: DroDun Globale ligging: Ten zuidoosten van Ederveen Hoekcoördinaten plangebied: / / / / Oppervlakte plangebied: 0,99 ha Eigendom: Gemeente Ede/DroDun Projectontwikkeling B.V. Grondgebruik: Grasland, maisakker en erf Hoogteligging: ± 7,75 m +NAP Bepaling locaties: GPS Garmin, meetlinten 1.3 Onderzoek Op 14 juli 2014 is door ArcheoPro een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) uitgevoerd op een terrein aan de Schoolstraat te Ederveen. Naar aanleiding van het advies van de gemeente (zie 1.5) is door de opdrachtgever besloten om in eerste instantie alleen een verkennend booronderzoek te laten uit voeren Verkennend booronderzoek heeft tot doel om het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel te toetsen door middel van veldwaarnemingen. Hiermee kan de vraagstelling beantwoord worden of binnen het plangebied archeologische waarden aanwezig (kunnen) zijn en of vervolgonderzoek nodig is. Het onderzoek is uitgevoerd door drs. R.P. Exaltus (senior-archeoloog), ing. P.J. Orbons (senior vakspecialist) en H. Rik (veldtechnicus).

6 Archeologische onderzoek Dro Dun Ederveen, Gemeente Ede ArcheoPro Rapport, 14053, Pagina 6 Figuur 1: De ligging van het plangebied (rood omlijnd) met daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.

7 Archeologische onderzoek Dro Dun Ederveen, Gemeente Ede ArcheoPro Rapport, 14053, Pagina Advies gemeente Op de gemeentelijke cultuurhistorische waardenkaart (figuur 2), die voor het hele grondgebied van de gemeente geldt, heeft het plangebied een middelhoge archeologische verwachting. (https://www.ede.nl/en/vrije-tijd-entoerisme/cultuur/archeologie/cultuurhistorische-waardenkaart/). Op grond van de beleidsnota archeologie is archeologisch onderzoek in gebieden met een middelhoge verwachting noodzakelijk indien werkzaamheden groter zijn dan 5000 m2 en dieper dan 40 cm. De locatie ligt in een landschap van dekzandvlakten en lage dekzandwelvingen (groen op de archeologische verwachtingskaart voor het agrarisch buitengebied 2010) en dekzandwelvingen (geel op de archeologische verwachtingskaart voor het agrarisch buitengebied 2010). Zie hiervoor tevens bijgevoegde afbeelding. De archeologische verwachting hiervoor is resp. laag en middelhoog. In het plangebied is in 2005 een archeologisch booronderzoek uitgevoerd (zie bijgevoegde afbeelding nr ; ter hoogte van nieuwbouwlocatie A).1 Dit onderzoek heeft uitgewezen dat ter plaatse van nieuwbouwlocatie A een gooreerdgrond aanwezig is. Aan dergelijke gronden wordt (vanwege de natte omstandigheden) een lage archeologische verwachting toegekend. Een archeologische vindplaats is daar niet aangetroffen. In en in de omgeving van het projectgebied (straal 250 meter) zijn geen archeologische vindplaatsen (waarnemingen en/of monumentale terreinen) bekend. 2 1 Sophie, S., 2005: Ederveen Schras. Een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen. ADC rapport 446, Amersfoort. 2 Bron: ARCHIS 2, d.d. 26 september 2012.

8 Archeologische onderzoek Dro Dun Ederveen, Gemeente Ede ArcheoPro Rapport, 14053, Pagina 8 Figuur 2: Archeologische beleidsadvieskaart voor het agrarisch buitengebied van Ede (2010)

9 Archeologische onderzoek Dro Dun Ederveen, Gemeente Ede ArcheoPro Rapport, 14053, Pagina Historische ontwikkeling In figuur 3 zijn de topografische kaarten afgebeeld uit 1845, 1906, 1953 en 2006.: Hierop is te zien dat het plangebied van oudsher in door houtwallen omgeven akker- en grasland ligt. Hoewel in de twintigste eeuw schaalvergroting heeft plaatsgevonden en veel houtwallen verloren zijn gegaan, is tot aan het begin van de éénentwintigste eeuw, weinig veranderd binnen het plangebied. Figuur 3: Het plangebied op uitsneden uit topografische kaarten uit 1845, 1906, 1953 en 2006

10 Archeologische onderzoek Dro Dun Ederveen, Gemeente Ede ArcheoPro Rapport, 14053, Pagina 10 Figuur 4: Plankaart voor het plangebied

11 Archeologische onderzoek Dro Dun Ederveen, Gemeente Ede ArcheoPro Rapport, 14053, Pagina 11 2 Veldonderzoek 2.1 Onderzoeksstrategie Tijdens het verkennend booronderzoek dient te worden vastgesteld hoe de bodem is opgebouwd, in hoeverre deze intact is en of hierin archeologische indicatoren aanwezig (kunnen) zijn. Om de bodemopbouw zo exact mogelijk te kunnen bestuderen kan het beste gebruik gemaakt worden van een guts. Binnen het plangebied zijn 22 boorpunten verdeeld over een zo gelijkmatig mogelijk netwerk met telkens 25 meter afstand tussen de boringen en 20 meter afstand tussen de boorraaien. Hierdoor is binnen plangebied een boordichtheid bereikt van ruim twintig boringen per hectare. Van alle boorpunten is de NAP-hoogte bepaald door middel van het AHN en de waterpas. Figuur 5: Het zuidelijke deel van het plangebied gezien vanuit het noorden

12 Archeologische onderzoek Dro Dun Ederveen, Gemeente Ede ArcheoPro Rapport, 14053, Pagina Verrichte werkzaamheden Positie boringen: regelmatige verdeling over het plangebied, zie figuur 9. Gebruikt boormateriaal: Zandguts met een diameter van 2 cm Totaal aantal boringen: 22 Boorgrid: 20 x 25 m Boordichtheid: Twintig boringen per hectare Geboorde diepte: 0,8 1,5 m Mv Inmeten boorlocaties: GPS, meetlint en waterpas Boorbeschrijving: Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB 5.2) 2.3 Resultaten oppervlaktekartering Het centrale deel van het plangebied was ten tijde van het veldonderzoek in gebruik als maïsakker. Hierop heerste plaatselijk een goede vondstzichtbaarheid (zie figuur 6). Op deze delen is een oppervlaktekartering uitgevoerd. Hierbij zijn echter geen vondsten gedaan die van voor de achttiende/negentiende eeuw dateren. Verspreid over de geïnspecteerde terreindelen zijn slechts relatief moderne puin- en aardewerkresten aangetroffen. Figuur 6: De vondstzichtbaarheid zoals deze op enkele delen van de maïsakker heerste ten tijde van het veldonderzoek

13 Archeologische onderzoek Dro Dun Ederveen, Gemeente Ede ArcheoPro Rapport, 14053, Pagina Resultaten booronderzoek De boringen zijn gezet in vier noord-zuid gerichte boorraaien van respectievelijk 8, 7, 4 en 3 boringen. De ligging van de boorpunten is weergegeven op de boorpuntenkaart. De resultaten van het booronderzoek zijn opgesomd in Bijlage 1. Tijdens het booronderzoek is bovenin alle boringen een rommelige toplaag/bouwvoor aangetroffen die uit humusrijk zand bestaat met daarin een enkele brok schoon geel zand. Deze toplaag/bouwvoor is in veruit de meeste boringen veertig tot vijftig centimeter dik. Alleen in boring 15 loopt deze toplaag door tot een diepte van tachtig centimeter beneden het maaiveld. Ook in boring 1 is de bodem tot relatief grote diepte verstoord. Hier is onder de humusrijke toplaag een tot negentig centimeter beneden het maaiveld doorlopend pakket geel zand aangetroffen met daarin brokken zand van uiteenlopend humusgehalte. In de boringen 1, 3, 7, 11 en 12 is onder de bouwvoor een gelijksoortig zandpakket aanwezig. Dit is in deze boringen echter hooguit enkele decimeters dik. Het betreft hier de verploegde top (AC-horizont) van het niet door bodemvorming beïnvloede zand onder de bouwvoor. Dergelijk zand is in de boringen 2, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 18, 19, 21 en 22 al direct onder de bouwvoor aangetroffen. In geen van de boringen zijn sporen van podzolvorming aangetroffen. Wel zijn resten van veenvorming aanwezig in diverse boringen. Het betreft de op het noordelijke deel van het plangebied gezette boringen 9, 10, 16, 17 en 20. In de boringen 16 en 17 gaat het om een dun laagje sterk veraard veen en in de boringen 9, 10 en 20 om een pakket zand met daarin brokken moerig (venig) zand. De C-horizont bestaat in alle boringen uit zeer lichtgeel, bijna grijs, zand. Tezamen met het ontbreken van sporen van podzolvorming en de plaatselijke aanwezigheid van veen, vormt de geringe mate van oxidatie van dit zand een aanwijzing dat de bodem hier altijd tamelijk vochtig is geweest. Waarschijnlijk bestaan de bodems hier van oudsher uit gooreerdgronden. De bodemverstoring is waarschijnlijk het gevolg van ontginningsactiviteiten. Figuur 7: Foto van het sterk veraarde veen (de donkere laag links) zoals dit in de boringen 16 en 17 is aangetroffen; met geheel links het witgele zand van de C-horizont.

14 Archeologische onderzoek Dro Dun Ederveen, Gemeente Ede ArcheoPro Rapport, 14053, Pagina 14 Figuur 8: Boorprofielen

15 Archeologische onderzoek Dro Dun Ederveen, Gemeente Ede ArcheoPro Rapport, 14053, Pagina 15 Figuur 9: Boorpunten met verstoringsdiepten.

16 Archeologische onderzoek Dro Dun Ederveen, Gemeente Ede ArcheoPro Rapport, 14053, Pagina 16 3 Conclusies en aanbevelingen (beleidsadvies) Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel geldt voor het plangebied een middelhoge archeologische verwachting indien hier in het verleden onder droge omstandigheden bodemvorming (vorming van podzolbodems) heeft plaatsgevonden. Om vast te stellen of dit inderdaad het geval is en of de aanwezige bodems nog voldoende intact zijn om behoudenswaardige archeologische resten te bevatten, is door ArcheoPro een verkennend booronderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn twintig boringen per hectare gezet met behulp van een zandguts. Tevens is op het centrale deel van het plangebied, dat ten tijde van het veldonderzoek in gebruik was als maïsakker, op enkele terreindelen het oppervlak gekarteerd. Hierbij zijn ondanks de goede vondstzichtbaarheid, geen archeologische indicatoren aangetroffen. Uit de resultaten van het booronderzoek blijkt dat de bodem binnen het plangebied, onder tamelijk natte omstandigheden zijn gevormd. De C-horizont is al vanaf veertig centimeter beneden het maaiveld nauwelijks nog geoxideerd en elk spoor van podzolvorming ontbreekt. Op het noordelijke deel van het plangebied zijn plaatselijk nog resten van veenvorming aangetroffen. Gezien de van nature slechte ontwatering is het plangebied in de prehistorie waarschijnlijk nooit erg geschikt geweest voor bewoning. De bodems zijn tot stand gekomen onder natte omstandigheden. Tenminste plaatselijk is zelfs veen ontstaan. Het lijkt derhalve gerechtvaardigd om de middelhoge archeologische verwachting hier bij te stellen tot een lage archeologische verwachting. Verder onderzoek is dan ook niet nodig. In alle gevallen geldt dat indien archeologische materialen en/of sporen aangetroffen worden, deze gemeld dienen te worden bij de minister/rce, conform Monumentenwet 1988, laatste wijziging van 1 september 2007, paragraaf 7, artikel 53 en verder.

17 Archeologische onderzoek Dro Dun Ederveen, Gemeente Ede ArcheoPro Rapport, 14053, Pagina 17 Verklarende woordenlijst AHN Actueel Hoogtebestand Nederland. AMK Archeologische Monumentenkaart. ASB Archeologische Standaard Boorbeschrijving. Archis Archeologisch Informatie Systeem. BP: Before Present (present = 1950) GIS Geografische InformatieSystemen. GPS Global Positioning System. IKAW Indicatieve kaart van archeologische waarden IVO Inventariserend VeldOnderzoek. KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. -mv Onder maaiveld. NAP Normaal Amsterdams Peil PVA Plan van Aanpak. PVE Programma van Eisen. RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. SBB Standaard Boor Beschrijvingsmethode. SCEZ Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland. SIKB: Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer Archeologische tijdschaal Periode Datering Midden- en Laat Paleolithicum (oude steentijd) Mesolithicum (midden steentijd) Neolithicum (nieuwe steentijd) Bronstijd IJzertijd v. chr. Romeinse tijd 12 v chr n. chr. Vroege middeleeuwen Volle middeleeuwen Late middeleeuwen Nieuwe tijd heden

18 Archeologische onderzoek Dro Dun Ederveen, Gemeente Ede ArcheoPro Rapport, 14053, Pagina 18 Bronnen Grote historische Provincie Atlas van Nederland; deel 3 Oost-Nederland : Topografische dienst Wolters Noordhoff Groningen 1990 Grote historische topografische Provincie Atlas Gelderland; : Nieuwland Tilburg 2006 Grote topografische atlas van Nederland 1: Deel 3 Oost-Nederland. Topografische dienst. Wolters Noordhoff Groningen 1997 Kadastrale minuut 1830 met aanwijzende tafels, (www.watwaswaar.nl) Kadaster Topografische Dienst, Top25Raster, Top10Vector, GBKN kaarten, Emmen 2008 Luchtfoto, Provincie Gelderland Wateratlas http//geodata2.prov.gelderland.nl//apps/wateratlas/ Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, IKAW 2 (Indicatieve kaart Archeologische Waarden), Amersfoort. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, AMK (Archeologische monumentenkaart), Amersfoort. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ARCHIS II (Archeologisch Informatie Systeem), Rijkswaterstaat, Servicedesk Data, AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland), Delft. Stichting voor Bodemkartering, Bodemkaart van Nederland 1: Wageningen, Stichting voor Bodemkartering: Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000, Staring Centrum, Wageningen, 1989 Stichting voor Bodemkartering, Geologische kaart van Nederland 1: Wageningen, Twaalf provinciën Atlas van topografische kaarten. Nederland Uitgeverij twaalf provinciën. Landsmeer.

19 Archeologische onderzoek Dro Dun Ederveen, Gemeente Ede ArcheoPro Rapport, 14053, Pagina 19 Literatuur Cate, J. A. M. ten. A. F. van Holst, H. Kleijer en J. Stolp, Handleiding bodemgeografisch onderzoek; richtlijnen en voorschriften. Deel A: Bodem. Wageningen, DLO-Staring Centrum. Technisch Document 19A. Cohen, K.M. & E. Stouthamer, Beknopte toelichting bij het digitaal basisbestand paleogeografie van de Rijn-Maas Delta, Utrecht, Es. Van W.A., Sarfatij, H. & P.J. Woltering (red.) Archeologie in Nederland; De rijkdom van het bodemarchief. Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Amersfoort. Kuiper, M. 2006/2007. Atlas van topografische kaarten Nederland, Uitgeverij 12 Provinciën, Landsmeer. Leidraad inventariserend veldonderzoek; Deel: karterend booronderzoek (SIKB, 2006)

20 Archeologische onderzoek Dro Dun Ederveen, Gemeente Ede ArcheoPro Rapport, 14053, Pagina 20 Bijlage 1: Boorbeschrijving Algemene kopgegevens Soort boring BAR Projectnummer Projectnaam DroDun Ederveen Deelgebied Nvt Organisatie ArcheoPro OM-nummer coördinaatsysteem RD2000 Coördinaatsysteemdatum ETRS89 Locatiebepaling GPS en meetlint Referentievlak NAP Bepaling maaiveldhoogte AHN Waterpas Boormethode Guts en edelman Boordiameter 3 cm en 15 cm Opdrachtgever DroDun Projectontwikkeling B.V. Posities van de boringen (boorlocaties) Boornummer XCO YCO MA, M s tov NAP Boorbeschrijving volgens ASB 5.2 Boo LDO Lithologie Kleur Overige kenmerken AIS r GD BK BS BZ BV BH HK TK IK VLK CO PLH VS SS BHN BI GI Nr T 1 40 Z 2 BR GE BOV ROG 90 Z 1 GE BR BHAC ROG 120 Z 1 GE LI BHC DEZ 2 50 Z 2 BR GE BOV ROG 3 40 Z 2 BR GE BOV ROG 55 Z 1 GE BR BHAC ROG 4 38 Z 2 BR GE BOV ROG 5 42 Z 2 BR GE BOV ROG 6 44 Z 2 BR GE BOV ROG 7 45 Z 2 BR GE BOV ROG 53 Z 1 GE BR BHAC ROG 8 43 Z 2 BR GE BOV ROG 9 45 Z 2 BR GE BOV ROG 55 Z 1 2 GE ZW 2 BHAC ROG Z 2 BR GE BOV ROG 53 Z 1 2 GE ZW 2 BHAC ROG Z 2 BR GE BOV ROG 45 Z 1 GE BR BHAC ROG Z 2 BR GE BOV ROG 50 Z 1 GE BR BHAC ROG Z 2 BR GE BOV ROG Z 2 BR GE BOV ROG

21 Archeologische onderzoek Dro Dun Ederveen, Gemeente Ede ArcheoPro Rapport, 14053, Pagina Z 2 BR GE BOV ROG 120 Z 1 GE LI BHC DEZ Z 2 BR GE BOV ROG 57 V 1 BR ZW Z 2 BR GE BOV ROG 55 V 1 BR ZW Z 2 BR GE BOV ROG Z 2 BR GE BOV ROG Z 2 BR GE BOV ROG 50 Z 1 2 GE ZW 2 BHAC ROG Z 2 BR GE BOV ROG Z 2 BR GE BOV ROG Betekenis van de afkortingen: LDO Onderzijde boortraject Lithologie: GD Onverharde sedimenten: G = grind, K = klei, L = leem, V = veen en Z = zand Bijmengsels: BK = bijmengsel klei, BS = bijmengsel silt, BZ =bijmengsel zand, BG= bijmengsel grind, BH = bijmengsel humus. Betekenis toegevoegde cijfers: 1 = zwak, 2 = matig, 3 = sterk en 4 = uiterst. Kleur: HK = hoofdkleur, BL = blauw, BR = bruin, GE = geel, GN = groen, GR = grijs, OL = olijf, OR =oranje, PA = paars, RO = rood, RZ = roze, WI = wit, ZW = zwart. TK = Tweede kleur (kleurafkortingen als boven). IK = Intensiteit kleur: LI = licht en DO = donker VLK = Vlekken (V): 2 e en 3 e letter is kleurafkorting als boven, 1 = weinig, 2 = matig, 3= veel Overige kenmerken: CO = Consistentie (C ): ZSL-zeer slap, SLA-slap, MSL-matig slap, MST-matig stevig, STV-stevig PLH = plantenresten (PL0 = geen, PL1 = spoor, PL2 = weinig, PL3 = veel) VS = veensoorten SST = Sedimentaire structuren BHN = Bodemhorizont; BHC = C-horizont, BHAC = AC-horizont BI = Bodemkundige interpretaties; BOV = bouwvoor, ROG = rommelig, OPG = opgebracht GI = Geologische interpretaties; DEZ = dekzand AIS = Archeologische indicatoren

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14025

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14025 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14025 Scoutinglandgoed, Zeewolde Gemeente Zeewolde Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Versie 27-05-2014 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13042

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13042 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13042 Mettrayweg, Eefde Gemeente Lochem Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en verkennend/karterend booronderzoek Versie 23-07-2013

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 858

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 858 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 858 Borretstraat, Reek Gemeente Landerd Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 24-08-2009 (Zonder opmerkingen zal deze

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11105

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11105 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11105 Nieuwe Kerkstraat, Veldhoven Gemeente Veldhoven Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 06-10-2011 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10130

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10130 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10130 Steenstraat, Panningen Gemeente Peel en Maas Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Tom Deville Sara Houbrechts Joep

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 865

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 865 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 865 Kwekerij Scholten in Maarssen Gemeente Maarssen Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en karterend booronderzoek Richard Exaltus

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 934

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 934 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 934 Peter Schreursweg, Haelen Gemeente Leudal Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en verkennend booronderzoek Versie 20-07-2009

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11127

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11127 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11127 Bosring, Montfort Gemeente Roerdalen Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en verkennend/karterend booronderzoek Rob Paulussen

Nadere informatie

Oentsjerk, It Aventoer Gem. Tytsjerksteradiel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2015-01/08

Oentsjerk, It Aventoer Gem. Tytsjerksteradiel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2015-01/08 Oentsjerk, It Aventoer Gem. Tytsjerksteradiel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2015-01/08 Appendix II - Bekende archeologische waarden Oentsjerk, It Aventoer 189505

Nadere informatie

Vragen over Malta. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 196. R.C.G.M. Lauwerier, T. de Groot, B.J.H. van Os en L. Theunissen (red.

Vragen over Malta. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 196. R.C.G.M. Lauwerier, T. de Groot, B.J.H. van Os en L. Theunissen (red. Vragen over Malta R.C.G.M. Lauwerier, T. de Groot, B.J.H. van Os en L. Theunissen (red.) Rapportage Archeologische Monumentenzorg 196 2% 2% 2% 2% 2% 3% 5% 9% 7% 27% 26% 13% Vragen over Malta Onderzoek

Nadere informatie

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor m.e.r.-beoordeling Definitief Opdrachtgever: Bestuurscommissie Dwingelderveld Grontmij Nederland bv Assen,

Nadere informatie

I. BIOGRAFIE VAN DE MIEDEN. Landschapsgeschiedenis van de miedengebieden bij Buitenpost, Surhuizum en Zwaagwesteinde (Noordoost-Friesland) Tekstdeel

I. BIOGRAFIE VAN DE MIEDEN. Landschapsgeschiedenis van de miedengebieden bij Buitenpost, Surhuizum en Zwaagwesteinde (Noordoost-Friesland) Tekstdeel I. BIOGRAFIE VAN DE MIEDEN Landschapsgeschiedenis van de miedengebieden bij Buitenpost, Surhuizum en Zwaagwesteinde (Noordoost-Friesland) Tekstdeel CULTUUR, MENS EN NATUUR IN DE MIEDEN I. BIOGRAFIE VAN

Nadere informatie

Het veen verdwijnt uit Drenthe

Het veen verdwijnt uit Drenthe Het veen verdwijnt uit Drenthe Omvang, oorzaken en gevolgen Alterra-rapport 1661 ISSN 1566-7197 Het veen verdwijnt uit Drenthe Omvang, oorzaken en gevolgen Folkert de Vries Rob Hendriks Rolf Kemmers Ria

Nadere informatie

RACM. Pilot cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA. Versterking van de Diefdijklinie. referentie projectcode status. projectleider projectdirecteur datum

RACM. Pilot cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA. Versterking van de Diefdijklinie. referentie projectcode status. projectleider projectdirecteur datum RACM Pilot cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA Versterking van de Diefdijklinie referentie projectcode status UT382-2 concept projectleider projectdirecteur datum E. Ruiijgrok D. Bel 25 06-2008 autorisatie

Nadere informatie

Sport- en werklandschap Meerpaal

Sport- en werklandschap Meerpaal Sport- en werklandschap Meerpaal Vormvrije m.e.r. beoordelingsnotitie Definitief Gemeente Houten Grontmij Nederland B.V. Houten, 29 mei 2012 Verantwoording Titel Subtitel Projectnummer Referentienummer

Nadere informatie

Toets (her) inrichtingsmaatregelen aan de Natuurbeschermingswet

Toets (her) inrichtingsmaatregelen aan de Natuurbeschermingswet Dwingelderveld Toets (her) inrichtingsmaatregelen aan de Natuurbeschermingswet Dwingelderveld Toets (her)inrichtingsmaatregelen aan de Natuurbeschermingswet Definitief Dienst Landelijk Gebied Grontmij

Nadere informatie

Het zandeilandenrijk van Overijssel. onder redactie van B.J. Groenewoudt, R.M. van Heeringen en G.H. Scheepstra

Het zandeilandenrijk van Overijssel. onder redactie van B.J. Groenewoudt, R.M. van Heeringen en G.H. Scheepstra Het zandeilandenrijk van Overijssel onder redactie van B.J. Groenewoudt, R.M. van Heeringen en G.H. Scheepstra NAR Nederlandse Archeologische Rapporten 22 Het zandeilandenrijk van Overijssel Bundel verschenen

Nadere informatie

MER evaluatie Betuweroute

MER evaluatie Betuweroute MER evaluatie Betuweroute Evaluatieverslag Opdrachtgever ProRail B.V. Mw. A. Veldhuizen Ondertekenaar Movares Nederland B.V. Manen, GR van Kenmerk D81-JSC-KA-1200053 - Versie 2.0 Utrecht, 19 december 2012

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling De Schatberg. Gemeente Horst aan de Maas

Vormvrije m.e.r.-beoordeling De Schatberg. Gemeente Horst aan de Maas Vormvrije m.e.r.-beoordeling De Schatberg Gemeente Horst aan de Maas Vormvrije m.e.r.-beoordeling De Schatberg Gemeente Horst aan de Maas Rapportnummer: 211X06170 Datum: 8-7-2014 Contactpersoon opdrachtgever:

Nadere informatie

Kribverlaging Waal en Pilot Langsdammen Waal

Kribverlaging Waal en Pilot Langsdammen Waal Kribverlaging Waal en Pilot Langsdammen Waal Kribverlaging Waal, Fase 3. Trajecten Waal Fort St. Andries (Waal 3) en Beneden-Waal (Waal 4). Langsdammen Waal, rivierkilometer 911 tot 922. MER beoordeling

Nadere informatie

Waarom er geen B in Brunssum zit

Waarom er geen B in Brunssum zit Henk Stoepker Waarom er geen B in Brunssum zit Het begin van de aardewerkproductie in Brunssum en Schinveld in het licht van de regionale nederzettingsgeschiedenis Archeocoach Studies 4 1 Henk Stoepker

Nadere informatie

M.e.r.-beoordelingsnotitie Bestemmingsplan PolanenPark

M.e.r.-beoordelingsnotitie Bestemmingsplan PolanenPark M.e.r.-beoordelingsnotitie Bestemmingsplan PolanenPark Datum 7 februari 2012 Versie Definitief Opdrachtgever PolanenPark CV Opsteller Willie Fikken Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding en doel 3

Nadere informatie

Rapportage inzake belangenafweging opleidingseisen en economische belangen van in de archeologie werkzame personen

Rapportage inzake belangenafweging opleidingseisen en economische belangen van in de archeologie werkzame personen ADC Heritage BV Bureau voor erfgoedplanning Nijverheidsweg-Noord 116 3812 PN Amersfoort T 033 299 83 00 F 033 299 81 89 info@adcheritage.nl www.adcheritage.nl Rapportage inzake belangenafweging opleidingseisen

Nadere informatie

Kustwerk Katwijk. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. 11 december 2012 / rapportnummer 2269 200

Kustwerk Katwijk. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. 11 december 2012 / rapportnummer 2269 200 Kustwerk Katwijk Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 11 december 2012 / rapportnummer 2269 200 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De bestaande waterkering bij Katwijk aan Zee voldoet

Nadere informatie

& Projectbureau Belvedere. Handreiking Cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

& Projectbureau Belvedere. Handreiking Cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. & Projectbureau Belvedere Handreiking Cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 & Projectbureau Belvedere Handreiking

Nadere informatie

MER Addendum Herontwikkeling Schoonebeek Deel 1

MER Addendum Herontwikkeling Schoonebeek Deel 1 MER Deel 1 Deel 1 1 EP200808228611 Initiatiefnemer Nederlandse Aardolie Maatschappij BV www.nam.nl Correspondentieadres Nederlandse Aardolie Maatschappij BV t.a.v. Herontwikkeling olieveld Schoonebeek

Nadere informatie

Archeologie Zuid-Holland: dat zit goed

Archeologie Zuid-Holland: dat zit goed Archeologie Zuid-Holland: dat zit goed Archeologie Zuid-Holland: dat zit goed Colofon Dit is een uitgave van de provincie Zuid-Holland. November 2007. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Bureau

Nadere informatie

Nieuwe landgoederen. Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG

Nieuwe landgoederen. Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG Nieuwe landgoederen Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG Gemeente Utrechtse Heuvelrug gemeentelijk projectleider: de heer M. Andrlik Beleidskader

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Zoutwinning Zuid-Oost Twente door Akzo Nobel Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Zoutwinning Zuid-Oost Twente door Akzo Nobel Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Zoutwinning Zuid-Oost Twente door Akzo Nobel Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 30 maart 2010 / rapportnummer 2384-40 1. HOOFDPUNTEN VAN HET MER AkzoNobel Salt b.v. zoekt in Zuid-Oost

Nadere informatie