ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 760. Voorthuizen, De IJsvogel Gemeente Barneveld Inventariserend Veldonderzoek (IVO); karterend booronderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 760. Voorthuizen, De IJsvogel Gemeente Barneveld Inventariserend Veldonderzoek (IVO); karterend booronderzoek"

Transcriptie

1 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 760 Voorthuizen, De IJsvogel Gemeente Barneveld Inventariserend Veldonderzoek (IVO); karterend booronderzoek Concept Richard Exaltus Joep Orbons December 2007 ArcheoPro

2 Archeologische onderzoek IJsvogel, Voorthuisen, Gemeente Barneveld. ArcheoPro Rapport 760, Pagina 2 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 760 Voorthuizen, De IJsvogel Gemeente Barneveld Inventariserend Veldonderzoek (IVO); karterend booronderzoek Concept Colofon Opdrachtgever, Pelmolen 12-14, 3447 GW Woerden Status: concept Datum: 27 december 2007 Projectcode : S IJsvogel, Voorthuizen, Barneveld Bestandsnaam : ArcheoPro, IJsvogel, Voorthuizen, Barneveld, Opgesteld conform KNA 3.1 Archis CIS-nummer: Opslagplaats documentatie: Provincie Gelderland Auteur: Richard Exaltus, Joep Orbons Projectleider : Richard Exaltus, Joep Orbons Projectmedewerkers: Mans Schepers, Hon Rik Onderaannemers: nvt Autorisatie: Richard Exaltus ISSN : Uitgegeven door Souterrains, Partner of ArcheoPro Copyright 2007 Souterrains, Maastricht Souterrains, Partner of ArcheoPro Holdaal 6 Tel : 0(0 31) BTW: NL B01 Kamer van Koophandel Zuid Limburg: NL 6228 GH Maastricht Fax: 0(0 31) Postbank: Nederland Mobiel: 0(0-31) IBAN: NL29PSTB BIC/ Swift: PSTBN L21

3 Archeologische onderzoek IJsvogel, Voorthuisen, Gemeente Barneveld. ArcheoPro Rapport 760, Pagina 3 Inhoudsopgave: Samenvatting Inleiding Algemeen Locatiegegevens: Onderzoek Bureauonderzoek Methode Geo(morfo)logie en bodem Archeologie Historie Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel Onderzoeksstrategie Veldonderzoek Verrichte werkzaamheden Resultaten oppervlaktekartering Resultaten booronderzoek Interpretatie Conclusies en aanbevelingen (selectieadvies) Literatuur Bijlage 1: Boorbeschrijving... 20

4 Archeologische onderzoek IJsvogel, Voorthuisen, Gemeente Barneveld. ArcheoPro Rapport 760, Pagina 4 Samenvatting Op 7 en 10 december 2007 is door ArcheoPro een Inventariserend VeldOnderzoek (IVO) uitgevoerd op de locatie De IJsvogel te Voorthuizen. Het onderzoek had als doel eventueel aanwezige archeologische waarden in kaart te brengen. De aanleiding voor het onderzoek vormt de voorgenomen herinrichting van het plangebied. Het archeologisch onderzoek betrof een Inventariserend VeldOnderzoek (IVO) met bureaustudie. Bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van beschikbare informatie te komen tot een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel. Het Inventariserend Veldonderzoek heeft vervolgens tot doel om het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel te toetsen door middel van veldwaarnemingen. Hiermee kan de vraagstelling beantwoord worden of binnen het plangebied archeologische waarden aanwezig (kunnen) zijn en of deze vervolgonderzoek en/of planaanpassing vereisen. Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel moet binnen het plangebied met name rekening worden gehouden met archeologische resten uit het (Laat-) Neolithicum en de Bronstijd. De kans op de aanwezigheid hiervan is het grootst op het noordelijke en het centrale deel van het plangebied Uit de binnen het plangebied gezette boringen blijkt dat oorspronkelijk podzolbodems aanwezig zijn geweest. Hiervan is door landbouwactiviteiten en door recente bodemingrepen nauwelijks iets bewaard gebleven. Op twee kleine zones na, is de oorspronkelijke bodemopbouw overal binnen het plangebied, volledig verloren gegaan. Ondanks het uitvoeren van een vlakdekkende oppervlaktekartering en het zeven van al het opgeboorde zand, zijn nergens archeologische indicatoren aangetroffen. In verband met het volledig ontbreken van archeologische indicatoren binnen het plangebied, zijn de KNA-onderdelen Waardestelling en selectieadvies, in dit rapport niet nader uitgewerkt. De resultaten van het onderzoek geven geen aanleiding om archeologisch vervolgonderzoek te adviseren. Evenmin zijn tijdens het onderzoek archeologische resten aangetroffen waarmee tijdens de verdere planvorming of bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden rekening zou moeten worden gehouden.

5 Archeologische onderzoek IJsvogel, Voorthuisen, Gemeente Barneveld. ArcheoPro Rapport 760, Pagina 5 1 Inleiding 1.1 Algemeen - Opdrachtgever: Past2Present-Archeologic, Pelmolenlaan 12-14, 3447 GW Woerden - Aanleiding onderzoek: Planvorming - Datum uitvoering veldwerk: 7 en 10 december Archis CIS nummer: Bevoegd gezag: Gemeente Barneveld - Bewaarplaats vondsten: Provincie Gelderland - Bewaarplaats documentatie: Provincie Gelderland 1.2 Locatiegegevens: - Provincie: Gelderland - Gemeente: Barneveld - Plaats: Voorthuizen - Globale ligging: Ten oosten van Voorthuizen - Hoekcoördinaten plangebied: o / o / o / o / o / Oppervlakte plangebied: 5.2 ha - Eigendom: Particulier - Toponiem: IJsvogel - Grondgebruik: Grasland met vakantiehuisjes - Hoogteligging: ± 17 m +NAP - Bepaling locaties: GPS Garmin, meetlinten - Onderzoeksgebied bureauonderzoek: Cirkel met een straal een van één kilometer rond het centrum van het plangebied 1.3 Onderzoek Op 7 en 10 december 2007 is door ArcheoPro een Inventariserend VeldOnderzoek (IVO) uitgevoerd op de locatie De IJsvogel te Voorthuizen. Het onderzoek had als doel eventueel aanwezige archeologische waarden in kaart te brengen. De aanleiding voor het onderzoek vormt de voorgenomen herinrichting van het plangebied. Het archeologisch onderzoek betrof een Inventariserend VeldOnderzoek (IVO) met bureaustudie. Bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van beschikbare informatie te komen tot een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel. Het Inventariserend Veldonderzoek heeft vervolgens tot doel om het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel te toetsen door middel van veldwaarnemingen. Hiermee kan de vraagstelling beantwoord worden of binnen het plangebied archeologische waarden aanwezig (kunnen) zijn en of deze vervolgonderzoek en/of planaanpassing vereisen. ArcheoPro voert haar onderzoeken uit conform de hiervoor vastgelegde normen en richtlijnen en is door het College voor de Archeologische Kwaliteit (CvAK) goedgekeurd als bedrijf dat bodemverstorende werkzaamheden mag verrichten in het kader van inventariserend veldonderzoek met als doel het opsporen of onderzoeken van archeologische monumenten. Het onderzoek is uitgevoerd door drs. R.Exaltus (senior-archeoloog), J. Orbons (seniorvakspecialist) en Ma. M. Schepers (junior-archeoloog).

6 Archeologische onderzoek IJsvogel, Voorthuisen, Gemeente Barneveld. ArcheoPro Rapport 760, Pagina 6 Figuur 1: De ligging van het plangebied (rood omlijnd) met daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft. Topografische Dienst Kadaster, Emmen, 2007

7 Archeologische onderzoek IJsvogel, Voorthuisen, Gemeente Barneveld. ArcheoPro Rapport 760, Pagina 7 2 Bureauonderzoek 2.1 Methode Tijdens het bureauonderzoek wordt door de bestudering van beschikbare bronnen, kennis vergaard omtrent de bodem en geologie van het onderzoeksgebied en de hierin bekende en te verwachten archeologische waarden. Aan de hand van de resultaten van het bureauonderzoek kan de beste aanpak voor het veldonderzoek worden bepaald. Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd: -Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) -Archeologische MonumentenKaart (AMK) -ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) -Atlas van topografische kaarten Nederland Bodemkaart 1: Geomorfologische kaart 1: Grote historische atlas van Nederland 1: (Deel 3) -Grote historische topografische atlas van Nederland 1: Grote topografische atlas van Nederland 1: Overig historisch kaartmateriaal Figuur 2: Luchtfoto met daarop rood omlijnd het onderzoeksgebied. Bron:

8 Archeologische onderzoek IJsvogel, Voorthuisen, Gemeente Barneveld. ArcheoPro Rapport 760, Pagina Geo(morfo)logie en bodem Het plangebied ligt in de Gelderse Vallei. Dit relatief laag gelegen gebied grenst zowel in het westen als in het oosten aan de aanmerkelijk de hoger gelegen stuwwalgebieden van de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. Deze zijn ongeveer jaar geleden ontstaan tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saale-glaciaal. Tijdens dit glaciaal werden pleistocene fluviatiele afzettingen door Scandinavisch landijs opgestuwd tot stuwwallen. Tijdens een groot deel van de laatste ijstijd (het Weichselien), heerste in Nederland een poolklimaat. Door het ontbreken van begroeiing had de wind vrij spel en konden bestaande afzettingen worden geërodeerd om elders als dekzanden te worden afgezet. Dit dekzand behoort tot het Laagpakket van Wierden (Formatie van Boxtel). Vanaf het begin van het Holoceen ( jaar geleden) steeg de grondwaterspiegel en raakten laag gelegen delen van het dekzandlandschap overgroeid met veen. Volgens de geomorfologische kaart ligt het noordwestelijke deel van het plangebied op een vlakte van ten dele verspoelde dekzanden ligt (figuur 3; legenda eenheid 2M9). Het zuidelijke deel van het plangebied bestaat uit een dalvormige laagte zonder veen (figuur 3; legenda eenheid 2R2). De overige delen van het plangebied worden gevormd door dekzandruggen (figuur 3; legenda eenheid 3K14). Op de uitsnede uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (zie figuur 4) is duidelijk te zien dat het zuidelijke deel van het plangebied aanmerkelijk lager ligt dan het centrale en het noordoostelijke deel. Overal binnen het plangebied zijn volgens de bodemkaart veldpodzolgronden aanwezig. Een intacte veldpodzolgrond wordt gekenmerkt door de aanwezigheid onder de toplaag (Ahorizont) van een gebleekte, uitspoelingshorizont (de E-horizont). Daaronder ligt de inspoelingslaag (de B-horizont). Deze gaat over in de schone gele zandondergrond waarin doorgaans humusinspoelingsbandjes of fibers gevormd zijn (de C- horizont). Figuur 3: Uitsnede uit de geomorfologische kaart met daarin rood omlijnd het plangebied

9 Archeologische onderzoek IJsvogel, Voorthuisen, Gemeente Barneveld. ArcheoPro Rapport 760, Pagina 9 Figuur 4: Uitsnede uit het Actueel Hoogtebestand Nederland met daarin rood omlijnd het plangebied.

10 Archeologische onderzoek IJsvogel, Voorthuisen, Gemeente Barneveld. ArcheoPro Rapport 760, Pagina Archeologie Volgens de Indikatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) liggen het noordelijke en het centrale deel van het plangebied binnen een zone met een middelmatige kans op het aantreffen van archeologische resten en ligt het zuidelijke deel binnen een zone met een lage kans op het aantreffen van archeologische resten. Binnen een straal van één kilometer rond het plangebied ligt slechts één bekende archeologische vindplaats. Om deze reden worden hieronder alle op figuur 5 afgebeelde vindplaatsen besproken. De binnen het onderzoeksgebied gelegen waarneming 41731, betreft de vondst van een Veluwse klokbeker uit het Neolithicum. Eenzelfde type klokbeker is aangetroffen op de ten noordwesten van het onderzoeksgebied gelegen waarneming De hiernaast gelegen waarneming betreft twee grafheuvels uit de periode Laat-Neolithicum Bronstijd. Ten oosten van het onderzoeksgebied ligt een cluster van vier waarnemingen (41732, 41734, en 42318). De waarneming en 41734, betreffen beide de vondst van een klokbeker uit het Laat-Neolithicum. Waarnemingen betreft scherven van een klokbeker uit het Laat-neolithicum en niet nader gedateerde vuursteenafslagen. Waarneming tenslotte, betreft een potbeker uit de periode Laat-Neolithicum Bronstijd. Tabel 1 Monumenten (niet binnen het onderzoeksgebied aanwezig) en waarnemingen Nummer Coördinaat Periode Vondsten / Laat - Neolithicum Veluwse klokbeker / Laat - Neolithicum Klokbeker / Laat - Neolithicum Klokbeker / Steentijd - Bronstijd Klokbekerscherven en vuursteenafslagen / Laat Neolithicum - Twee grafheuvels Bronstijd / Laat - Neolithicum Veluwse klokbeker / Laat Neolithicum - Bronstijd Potbeker

11 Archeologische onderzoek IJsvogel, Voorthuisen, Gemeente Barneveld. ArcheoPro Rapport 760, Pagina 11 Figuur 5: Kaart met Archis-gegevens met daarop een cirkel met een straal van één kilometer rond het plangebied die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.

12 Archeologische onderzoek IJsvogel, Voorthuisen, Gemeente Barneveld. ArcheoPro Rapport 760, Pagina Historie Figuur 6 toont achtereenvolgens topografische kaarten van het onderzoeksgebied uit 1847, 1906, +/-1960 en Op deze kaarten is te zien dat het plangebied tot aan het begin van de twintigste eeuw uit woeste grond bestond. Pas in de twintigste eeuw is het plangebied ontgonnen. Kort daarna is het noordelijke deel in gebruik genomen als kampeerterrein. Deze situatie is herkenbaar op de kaart uit ± Figuur 6: Uitsneden uit de topografische kaarten uit achtereenvolgens: 1847, 1906, +/-1960 en Topografische Dienst Kadaster, Emmen, 2007

13 Archeologische onderzoek IJsvogel, Voorthuisen, Gemeente Barneveld. ArcheoPro Rapport 760, Pagina Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel Verwachte perioden (datering) Op basis van de bekende gegevens omtrent archeologische waarden in het gebied moet worden geconcludeerd dat binnen de top van de dekzand-afzettingen, archeologische vondsten aanwezig kunnen zijn die met name uit het Neolithicum en de Vroege Bronstijd zullen dateren. Specifieke ligging (locatie) Het plangebied bestaat deels uit een gebied met dekzandruggen en deels uit een dalvormige laagte. Uit de verspreiding van de bekende archeologische vindplaatsen in de wijde omgeving van het plangebied, blijkt duidelijk dat deze met name op de hoger gelegen terreindelen liggen. Hierdoor is de kans op het aantreffen van archeologische vindplaatsen, het hoogst op het noordelijke deel van het plangebied. Complextypen Binnen met name het noordelijke en het centrale deel van het plangebied kunnen zowel nederzettingsresten als resten van grafheuvels aanwezig zijn. Op het zuidelijke deel zijn eerder losse vondsten of resten van landbouwarealen te verwachten. Uiterlijke kenmerken Nederzettingsresten uit alle perioden zullen binnen het plangebied uit vondststrooingen bestaan in de top van het dekzand en uit de resten van grondsporen onder de bouwvoor. Mogelijke verstoringen De ontginning van het gebied in de negentiende eeuw kan gemakkelijk tot verstoring van de bodem hebben geleid. 2.6 Onderzoeksstrategie Op basis van de bodemopbouw kan worden bepaald in hoeverre de oorspronkelijke opbouw nog intact is, of deze onder droge (bewoonbare) omstandigheden is ontstaan en of hierin (nog) archeologische sporen aanwezig kunnen zijn. Om inzicht te verkrijgen in de bodemopbouw is booronderzoek benodigd. In eerste instantie wordt geboord in een driehoeks netwerk met telkens 50 meter tussen de boringen en 40 meter tussen de boorraaien. Alle boringen worden gezet met een edelmanboor met een diameter van 15 cm. Het hiermee opgeboorde materiaal wordt gezeefd op een zeef met een maaswijdte van vier millimeter. Indien uitvoerbaar, vormt een oppervlaktekartering de meest kansrijke methode voor het opsporen van vondstmateriaal binnen het plangebied. Hiertoe dienen parallel aan elkaar liggende banen te worden geïnspecteerd met een maximale tussenruimte van vijf meter. Overal waar geen oppervlaktekartering kan worden uitgevoerd, waar de bodem nog (deels) intact is en waar eventueel een esdek aanwezig is, dient het booronderzoek te worden verdicht tot een dichtheid van 20 boringen per hectare. De boordichtheid van 20 boringen per hectare voldoet volgens de Leidraad inventariserend veldonderzoek (eindversie ) voor de opsporing van alle typen vindplaatsen in zand. Van alle boorpunten wordt de NAP-hoogte bepaald

14 Archeologische onderzoek IJsvogel, Voorthuisen, Gemeente Barneveld. ArcheoPro Rapport 760, Pagina 14 3 Veldonderzoek 2.1 Verrichte werkzaamheden - Positie boringen: regelmatige verdeling over het plangebied, zie figuur Gebruikt boormateriaal: guts met diameter van 3 cm / edelmanboor met diameter van 15 cm. - Totaal aantal boringen: 33 - Boordichtheid: ruim 6 boringen per hectare - Geboorde diepte: 0,3 1,35 m -Mv - Inmeten boorlocaties: GPS, meetlint en AHN - Boorbeschrijving: Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB 5.1) - Oppervlaktekartering en inspectie bodemontsluitingen: Door bouw- en graafwerkzaamheden binnen het plangebied, kon een vrijwel aaneengesloten oppervlaktekartering worden uitgevoerd en konden op tal van locaties bodemontsluitingen worden geïnspecteerd op de aanwezigheid hierin van archeologische indicatoren. 3.2 Resultaten oppervlaktekartering De vrijwel vlakdekkend uitgevoerde oppervlaktekartering en de inspectie van talrijke bodemontsluitingen hebben geen archeologische indicatoren opgeleverd. Tijdens de inspectie van de bodemontsluitingen kon duidelijk worden vastgesteld dat de bodem uit opgebrachte grond en/of een enkele decimeters dikke bouwvoor bestaat met direct daaronder het gele zand van de C-horizont. Deze opbouw is goed te zien op figuur 7. Deze foto toont een bodemontsluiting tussen de boorpunten 25 en 26. De donkere laag die op het midden van de foto zicht baar is, vormt de 30 á 40 cm dikke bouwvoor. Het bovenste deel hiervan is enigszins uitgeloogd. Boven de uitgeloogde laag ligt een pakket recent opgebrachte grond. Onder de begraven bouwvoor begint vrijwel direct het schone zand van de C-horizont. Figuur 7: Bodemontsluiting tussen de boorpunten 25 en 26

15 Archeologische onderzoek IJsvogel, Voorthuisen, Gemeente Barneveld. ArcheoPro Rapport 760, Pagina Resultaten booronderzoek De ligging van de boorpunten is weergegeven op de boorpuntenkaart. De resultaten van het booronderzoek zijn opgesomd in Bijlage 1. Tijdens het veldonderzoek zijn 33 boringen gezet. De boringen zijn zoveel mogelijk gezet in een verspringend driehoeksgrid met telkens 50 meter afstand tussen de boringen en 40 meter tussen de boorraaien. De bodem binnen het plangebied wordt gekenmerkt door een extreme mate van verstoring. In de boringen 2, 5, 7, 10, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25 tot en met 28, 31 en 33, is een sterk gemengde laag grond aanwezig die direct op het schone gele zand van de C-horizont ligt. Deze laag gemengde grond bestaat uit geel zand uit de C-horizont, vermengd met brokken humusrijk zand uit de bouwvoor. Dergelijke gemengde grond is duidelijk te zien op de foto in figuur 7. In de boringen 8, 17, 26 en 27, bleek in de laag gemengde grond puin aanwezig waardoor de boringen niet tot in de C-horizont konden worden doorgezet. In de boringen 1, 3, 6, 13, 20, 23, 30 en 32 gaat de bouwvoor direct over in het schone zand van de C-horizont. In al deze boringen gaat het humusrijke zand van de bouwvoor abrupt over in het schone gele zand van de C-horizont (zie figuur 8). Figuur 8: De abrupte overgang van het humusrijke zand van de bouwvoor in het schone gele zand van de C-horizont ( in dit geval in boring 1). Slechts in de boringen 4, 9, 11, 12, 18 en 29, was nog een schamel restant van de oorspronkelijke podzolopbouw herkenbaar. In de boringen 11 en 29 betreft het tot losse brokken vergraven delen van de BC-horizont. Alleen in de boringen 4, 9, 12 en 18 bleek nog een deel van de BC-horizont intact te zijn. Hoewel al het opgeboorde zand is gezeefd op een zeef met een maaswijdte van vier millimeter, zijn hierbij geen archeologische indicatoren aangetroffen.

16 Archeologische onderzoek IJsvogel, Voorthuisen, Gemeente Barneveld. ArcheoPro Rapport 760, Pagina 16 Figuur 9: Boorprofielen

17 Archeologische onderzoek IJsvogel, Voorthuisen, Gemeente Barneveld. ArcheoPro Rapport 760, Pagina Interpretatie Het plaatselijk voorkomen van een deels intacte podzolopbouw, geeft aan dat oorspronkelijk podzolbodems aanwezig zijn geweest binnen het plangebied. Dit is in overeenstemming met de bodemkaart, die aangeeft dat de bodem ter plekke grotendeels uit veldpodzolgronden heeft bestaan. Van deze veldpodzolgronden is door landbouwactiviteiten in het verleden en door recente bouwactiviteiten nauwelijks iets bewaard gebleven. Uit het booronderzoek blijkt dat slechts in twee kleine zones binnen het plangebied (rond de boringen 9 en 18 en rond de boringen 4 en 12) een nog enigszins intacte bodem aanwezig is. Ook binnen deze zondes hebben het booronderzoek en de oppervlaktekartering echter geen archeologische indicatoren opgeleverd. Op alle overige delen van het plangebied is de oorspronkelijke bodemopbouw volledig verloren gegaan. Van eventuele archeologische sporen kan derhalve nauwelijks iets bewaard gebleven zijn. Het ontbreken van archeologische indicatoren maakt het overigens onwaarschijnlijk dat (resten van) dergelijke sporen aanwezig zijn. In verband met het volledig ontbreken van archeologische indicatoren binnen het plangebied, zijn de KNA-onderdelen Waardestelling en Selectieadvies, in dit rapport niet nader uitgewerkt. Figuur 10: Bouwwerkzaamheden in volle gang

18 Archeologische onderzoek IJsvogel, Voorthuisen, Gemeente Barneveld. ArcheoPro Rapport 760, Pagina 18 Figuur 11: Boorpunten met verstoringsdiepten. Topografische Dienst Kadaster, Emmen, 2007

19 Archeologische onderzoek IJsvogel, Voorthuisen, Gemeente Barneveld. ArcheoPro Rapport 760, Pagina 19 4 Conclusies en aanbevelingen (selectieadvies) Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel moet binnen het plangebied met name rekening worden gehouden met archeologische resten uit het (Laat-) Neolithicum en de Bronstijd. De kans op de aanwezigheid hiervan is het grootst op het noordelijke en het centrale deel van het plangebied Uit de binnen het plangebied gezette boringen blijkt dat oorspronkelijk podzolbodems aanwezig zijn geweest. Hiervan is door landbouwactiviteiten en door recente bodemingrepen nauwelijks iets bewaard gebleven. Op twee kleine zones na, is de oorspronkelijke bodemopbouw overal binnen het plangebied, volledig verloren gegaan. Ondanks het uitvoeren van een vlakdekkende oppervlaktekartering, de inspectie van talrijke bodemontsluitingen en het zeven van al het opgeboorde zand, zijn nergens archeologische indicatoren aangetroffen. In verband met het volledig ontbreken van archeologische indicatoren binnen het plangebied, zijn de KNA-onderdelen Waardestelling en selectieadvies, in dit rapport niet nader uitgewerkt. De resultaten van het onderzoek geven geen aanleiding om archeologisch vervolgonderzoek te adviseren. Evenmin zijn tijdens het onderzoek archeologische resten aangetroffen waarmee tijdens de verdere planvorming of bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden rekening zou moeten worden gehouden. Indien onverhoopt toch archeologische materialen en/of sporen aangetroffen worden, deze gemeld dienen te worden bij de gemeente Barneveld, conform Monumentenwet 1988, artikel 47. Drs. R.P. Exaltus Senior-archeoloog Archeologische tijdschaal Periode Datering Midden- en Laat Paleolithicum (oude steentijd) Mesolithicum (midden steentijd) Neoliticum (nieuwe steentijd) Bronstijd IJzertijd v. chr Romeinse tijd 12 v chr n. chr. Vroege middeleeuwen Late middeleeuwen Nieuwe tijd heden Tijdschaal volgens Es. Van W.A., Sarfatij, H. & P.J. Woltering (red.) 1988

20 Archeologische onderzoek IJsvogel, Voorthuisen, Gemeente Barneveld. ArcheoPro Rapport 760, Pagina 20 Literatuur Es. Van W.A., Sarfatij, H. & P.J. Woltering (red.) Archeologie in Nederland; De rijkdom van het bodemarchief. Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Amersfoort. Rijksdienst voor het oudheidkundig Bodemonderzoek, ARCHIS II (Archeologisch Informatie Systeem), Grote topografische atlas van Nederland 1: Deel 3 Oost-Nederland. Topografische dienst. Wolters Noordhoff Groningen 1997 Bijlage 1: Boorbeschrijving Algemene kopgegevens BAR Projectnummer S Projectnaam IJsvogel, Barneveld Deelgebied Nvt Organisatie ArcheoPro CIS-code coördinaatsysteem RD2000 Coördinaatsysteemdatum ETRS89 GPS en meetlint NAP Bepaling maaiveldhoogte AHN Waterpas Boormethode Guts en edelman Boordiameter 3 cm en 15cm Opdrachtgever Past2Present-ArcheoLogic

21 IJsvogel, Voorthuizen, Barneveld X-coordinaat (m) : Y-coordinaat (m) : Maaiveld (cm) : zand zwak siltig, bruin, opgebrachte grond, Opm.: mix zand zwak siltig, donker-bruin, bouwvoor zand zwak siltig, donker-geel, C-horizont 01 X-coordinaat (m) : Y-coordinaat (m) : Maaiveld (cm) : zand zwak siltig, donker-bruin, bouwvoor, Opm.: mix zand zwak siltig, donker-geel, spoor roestvlekken, C-horizont 02 X-coordinaat (m) : Y-coordinaat (m) : Maaiveld (cm) : zand zwak siltig, donker-bruin, bouwvoor zand zwak siltig, donker-geel, spoor roestvlekken, C-horizont 03 X-coordinaat (m) : Y-coordinaat (m) : Maaiveld (cm) : ArcheoPro 1 / 10

22 IJsvogel, Voorthuizen, Barneveld 0-80 zand zwak siltig, donker-bruin, bouwvoor zand zwak siltig, oranje-bruin, BC-horizont zand zwak siltig, donker-geel, C-horizont X-coordinaat (m) : Y-coordinaat (m) : Maaiveld (cm) : zand zwak siltig, donker-bruin, bouwvoor zand zwak siltig, grijs-wit, Opm.: mix zand zwak siltig, donker-geel, spoor roestvlekken, C-horizont 05 X-coordinaat (m) : Y-coordinaat (m) : Maaiveld (cm) : zand zwak siltig, donker-bruin, bouwvoor zand zwak siltig, donker-geel 06 X-coordinaat (m) : Y-coordinaat (m) : Maaiveld (cm) : zand zwak siltig, donker-bruin, bouwvoor zand zwak siltig, bruin, Opm.: mix zand zwak siltig, donker-geel, C-horizont 07 ArcheoPro 2 / 10

23 X-coordinaat (m) : Y-coordinaat (m) : Maaiveld (cm) : 1699 IJsvogel, Voorthuizen, Barneveld 0-30 zand zwak siltig, donker-bruin, bouwvoor zand zwak siltig, bruin, Opm.: mix,ondoordringbaar 08 X-coordinaat (m) : Y-coordinaat (m) : Maaiveld (cm) : zand zwak siltig, donker-bruin, bouwvoor zand zwak siltig, oranje-bruin, BC-horizont, Opm.: kapot zand zwak siltig, donker-geel, C-horizont, Opm.: intact vanaf X-coordinaat (m) : Y-coordinaat (m) : Maaiveld (cm) : zand zwak siltig, oranje-bruin, Opm.: mix zand zwak siltig, donker-geel, C-horizont 10 X-coordinaat (m) : Y-coordinaat (m) : Maaiveld (cm) : ArcheoPro 3 / 10

24 IJsvogel, Voorthuizen, Barneveld 0-20 zand zwak siltig, bruin, Opm.: mix zand zwak siltig, oranje-bruin, veel rode vlekken, Opm.: B/BC-MIX zand zwak siltig, donker-geel, C-horizont X-coordinaat (m) : Y-coordinaat (m) : Maaiveld (cm) : zand zwak siltig, donker-bruin, bouwvoor zand zwak siltig, oranje-bruin, veel rode vlekken, Opm.: B/BC-mix zand zwak siltig, oranje-bruin, BC-horizont, Opm.: geraakt zand zwak siltig, donker-geel, C-horizont, Opm.: geraakt 12 X-coordinaat (m) : Y-coordinaat (m) : Maaiveld (cm) : zand zwak siltig, donker-bruin, bouwvoor zand zwak siltig, donker-geel, weinig roestvlekken, Opm.: intact vanaf X-coordinaat (m) : Y-coordinaat (m) : Maaiveld (cm) : zand zwak siltig, donker-bruin, Opm.: mix zand zwak siltig, donker-geel, C-horizont 14 ArcheoPro 4 / 10

25 X-coordinaat (m) : Y-coordinaat (m) : Maaiveld (cm) : 1757 IJsvogel, Voorthuizen, Barneveld 0-45 zand zwak siltig, matig grindig, donker-bruin, weinig gele vlekken, bouwvoor zand zwak siltig, donker-geel, veel zwarte vlekken, veel bruine vlekken, weinig roestvlekken, Opm.: mix zand zwak siltig, donker-geel, weinig roestvlekken, C-horizont 15 X-coordinaat (m) : Y-coordinaat (m) : Maaiveld (cm) : zand zwak siltig, donker-bruin, bouwvoor zand zwak siltig, bruin, veel oranje vlekken, veel rode vlekken, Opm.: mix zand zwak siltig, donker-geel, weinig roestvlekken, C-horizont 16 X-coordinaat (m) : Y-coordinaat (m) : Maaiveld (cm) : zand zwak siltig, donker-bruin, Opm.: ondoordringbaar 17 X-coordinaat (m) : Y-coordinaat (m) : Maaiveld (cm) : ArcheoPro 5 / 10

26 IJsvogel, Voorthuizen, Barneveld 0-25 zand zwak siltig, sterk humeus, bruin, Opm.: mix zand zwak siltig, oranje-geel, BC-horizont zand zwak siltig, donker-geel, weinig roestvlekken, C-horizont X-coordinaat (m) : Y-coordinaat (m) : Maaiveld (cm) : zand zwak siltig, sterk humeus, bruin, veel gele vlekken, veel rode vlekken, Opm.: mix zand zwak siltig, donker-geel, weinig roestvlekken, C-horizont 19 X-coordinaat (m) : Y-coordinaat (m) : Maaiveld (cm) : zand zwak siltig, sterk humeus, donker-bruin, bouwvoor zand zwak siltig, weinig roestvlekken, C-horizont, Opm.: intact vanaf X-coordinaat (m) : Y-coordinaat (m) : Maaiveld (cm) : zand zwak siltig, sterk humeus, bruin, Opm.: mix zand zwak siltig, donker-geel, weinig roestvlekken, C-horizont 21 ArcheoPro 6 / 10

27 X-coordinaat (m) : Y-coordinaat (m) : Maaiveld (cm) : 1717 IJsvogel, Voorthuizen, Barneveld 0-90 zand zwak siltig, matig grindig, grijs-geel, Opm.: mix zand zwak siltig, donker-geel, doorworteling, C-horizont 22 X-coordinaat (m) : Y-coordinaat (m) : Maaiveld (cm) : zand zwak siltig, sterk humeus, donker-bruin, bouwvoor zand zwak siltig, donker-geel, weinig roestvlekken, C-horizont 23 X-coordinaat (m) : Y-coordinaat (m) : Maaiveld (cm) : zand zwak siltig, donker-bruin, bouwvoor zand zwak siltig, bruin, veel oranje vlekken, veel rode vlekken, Opm.: mix zand zwak siltig, donker-geel, spoor roestvlekken, C-horizont 24 X-coordinaat (m) : Y-coordinaat (m) : Maaiveld (cm) : ArcheoPro 7 / 10

28 IJsvogel, Voorthuizen, Barneveld Diepte Omschrijving (cm) Opm.: Boring niet gezet i.v.m. Bouwwerkzaamheden X-coordinaat (m) : Y-coordinaat (m) : Maaiveld (cm) : zand zwak siltig, bruin, opgebrachte grond, Opm.: leiding/ondoordringbaar 26 X-coordinaat (m) : Y-coordinaat (m) : Maaiveld (cm) : zand zwak siltig, opgebrachte grond, Opm.: ondoordringbaar 27 X-coordinaat (m) : Y-coordinaat (m) : Maaiveld (cm) : zand zwak siltig, bruin, veel gele vlekken, veel rode vlekken, Opm.: mix zand zwak siltig, donker-geel, weinig roestvlekken, C-horizont 28 ArcheoPro 8 / 10

29 X-coordinaat (m) : Y-coordinaat (m) : Maaiveld (cm) : zand zwak siltig, donker-bruin, bouwvoor zand zwak siltig, rood-oranje, Opm.: B/BC-mix zand zwak siltig, donker-geel IJsvogel, Voorthuizen, Barneveld 29 X-coordinaat (m) : Y-coordinaat (m) : Maaiveld (cm) : zand zwak siltig, donker-bruin, bouwvoor zand zwak siltig, donker-geel, weinig roestvlekken, C-horizont 30 X-coordinaat (m) : Y-coordinaat (m) : Maaiveld (cm) : zand zwak siltig, donker-bruin zand zwak siltig, Opm.: mix,vanaf 80 C-mix 31 X-coordinaat (m) : Y-coordinaat (m) : Maaiveld (cm) : ArcheoPro 9 / 10

30 IJsvogel, Voorthuizen, Barneveld 0-85 zand zwak siltig, donker-bruin, bouwvoor zand zwak siltig, donker-geel, spoor roestvlekken X-coordinaat (m) : Y-coordinaat (m) : Maaiveld (cm) : zand zwak siltig, donker-bruin, bouwvoor zand zwak siltig, donker-geel, spoor roestvlekken, Opm.: kapot tot ArcheoPro 10 / 10

ArcheoPro. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 852. Sluis 11, Someren Gemeente Someren Karterend booronderzoek. November 2009

ArcheoPro. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 852. Sluis 11, Someren Gemeente Someren Karterend booronderzoek. November 2009 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 852 Sluis 11, Someren Gemeente Someren Karterend booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons November 2009 ArcheoPro Archeologische onderzoek Sluis 11, Gemeente Someren.

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr Koningsweg, Akersloot Gemeente Castricum Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Karterend booronderzoek

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr Koningsweg, Akersloot Gemeente Castricum Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Karterend booronderzoek ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 1076 Koningsweg, Akersloot Gemeente Castricum Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Karterend booronderzoek Versie 04-08-2010 (Zonder opmerkingen zal deze versie na

Nadere informatie

4 Archeologisch onderzoek

4 Archeologisch onderzoek 4 Archeologisch onderzoek 99044462 Inhoudsopgave ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 1 Inleiding... 2 1.1 Algemeen... 2 1.2 Aanleiding en doelstelling... 2 2 Bureauonderzoek... 3 2.1 Werkwijze... 3 2.2 Resultaten

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 734

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 734 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 734 Losbaan, Horst Gemeente Horst aan de Maas Inventariserend Veldonderzoek (IVO); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 949

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 949 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 949 Hessenweg, Barneveld Gemeente Barneveld Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 24-06-2009 (Zonder opmerkingen zal

Nadere informatie

Klarenbeek, Lokaalweg 10 Gem. Apeldoorn (GL) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /08

Klarenbeek, Lokaalweg 10 Gem. Apeldoorn (GL) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /08 Klarenbeek, Lokaalweg 10 Gem. Apeldoorn (GL) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2008-12/08 Klarenbeek, Lokaalweg 10 Gem. Apeldoorn (GL.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE 2891. Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE 2891. Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 2891 Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: NIBAG Milieu Advies Titel: Plangebied Burloseweg,

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 877

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 877 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 877 Stoutenburgerweg, Terschuur Gemeente Barneveld Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 21-10-2008 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

Plangebied H.W. Iordensweg te Twello

Plangebied H.W. Iordensweg te Twello RAAP-NOTITIE 3851 (herziene eindversie) Plangebied H.W. Iordensweg te Twello Gemeente Voorst Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Nikkels Projecten

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16049

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16049 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16049 Enschedestraat 47, Haaksbergen Gemeente Haaksbergen Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Karterend booronderzoek Concept versie 23-06-2016 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10123

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10123 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10123 Noordhoek, Reek Gemeente Landerd Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en karterend booronderzoek Versie 18-11-2010 (Zonder

Nadere informatie

De Moer, plangebied De Hooivork (gemeente Loon op Zand)

De Moer, plangebied De Hooivork (gemeente Loon op Zand) De Moer, plangebied De Hooivork (gemeente Loon op Zand) Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek W. A. van Breda 2 Colofon ADC Rapport 2381 De Moer, plangebied De Hooivork

Nadere informatie

Beulakerweg 127 te Giethoorn, gem. Steenwijkerland (Ov.)

Beulakerweg 127 te Giethoorn, gem. Steenwijkerland (Ov.) Laagland Archeologie Rapport 11 Inventariserend veldonderzoek karterende fase Beulakerweg 127 te Giethoorn, gem. Steenwijkerland (Ov.) Opdrachtgever: gemeente Steenwijkerland april 2016 Versie 1 Inventariserend

Nadere informatie

Archeologische onderzoek Eijkereind, Bergeijk. ArcheoPro Rapport, 13058 Pagina 1. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13058

Archeologische onderzoek Eijkereind, Bergeijk. ArcheoPro Rapport, 13058 Pagina 1. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13058 Archeologische onderzoek Eijkereind, Bergeijk. ArcheoPro Rapport, 13058 Pagina 1 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13058 Eijkereind, Bergeijk Gemeente Bergeijk Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek

Nadere informatie

Heerenveen, Bloemenbuurt Gem. Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2011-10/07

Heerenveen, Bloemenbuurt Gem. Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2011-10/07 Heerenveen, Bloemenbuurt Gem. Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2011-10/07 Heerenveen, Bloemenbuurt Gem. Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Bijlage 3 bij Nota van Uitgangspunten Strijpsche Kampen Definitief Gemeente Oirschot Grontmij Nederland bv Eindhoven, 11 mei 2007 Verantwoording Titel :

Nadere informatie

Plangebied kapschuur aan de Holte 17 te Onstwedde

Plangebied kapschuur aan de Holte 17 te Onstwedde 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 5121 3750 voor Chr. 37. Plangebied kapschuur aan de Holte 17 te Onstwedde Gemeente Stadskanaal Archeologisch vooronderzoek: een karterend booronderzoek 2200 voor Chr. 700 voor

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies VERKENNEND BOORONDERZOEK Kerkweg, Pesse (Gemeente Hoogeveen) Een verkennend booronderzoek Afbeelding 1: locatie van het plangebied op een topografische kaart

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 853

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 853 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 853 Achter de Groene Weg, Obbicht Gemeente Sittard-Geleen Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en karterend booronderzoek Concept

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 11191

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 11191 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 11191 Kleine Woldweg, Oosterwolde Gemeente Oldebroek Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en karterend booronderzoek Versie 09-11-2011

Nadere informatie

Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist. K oen Hebinck

Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist. K oen Hebinck Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist K oen Hebinck 347 Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist Koen Hebinck Zuidnederlandse Archeologische

Nadere informatie

Heesch - Beellandstraat

Heesch - Beellandstraat Archeologische Quickscan Heesch - Beellandstraat Gemeente Bernheze 1 Steller Drs. A.A. Kerkhoven Versie Concept 1.0 Projectcode 12110023 Datum 22-11-2012 Opdrachtgever LWM Ewislaan 12 1852 GN Heiloo Uitvoerder

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 11072

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 11072 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 11072 Roothweg, Meterik Gemeente Horst aan de Maas Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 13-07-2011 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

Oude Amersfoortseweg 99 te Hilversum rapport 2022

Oude Amersfoortseweg 99 te Hilversum rapport 2022 Oude Amersfoortseweg 99 te Hilversum rapport 2022 Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend en karterend booronderzoek J.A.G. van Rooij A.G. de Boer 2 Colofon ADC Rapport 2022 Een

Nadere informatie

30 sept 2014 65848 OU2010006

30 sept 2014 65848 OU2010006 Verkennend archeologisch booronderzoek Grolseweg 19 te Beltrum, gemeente Berkelland (GE) Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Berkelland datum: zaaknr: nr: 30 sept 2014 65848 OU2010006

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies V E R K E N N E N D B O O R O N D E R Z O E K Gieterveen, Streek 17 (Gemeente Aa en Hunze) Een verkennend booronderzoek. Plangebied (paars) op een topografische

Nadere informatie

Monumentenhuis Brabant bv

Monumentenhuis Brabant bv Beoordeling en advies archeologische onderzoeksrapporten Monumentenhuis Brabant bv Titel rapport Soort onderzoek Inventariserend Veldonderzoek, karterende fase Natuurbegraafplaats op Landgoed De Utrecht

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13045

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13045 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13045 Camping Schaijk Gemeente Landerd Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Versie 11-10-2013 (Zonder opmerkingen zal deze

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554

Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554 Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554 NOTITIE TML554 Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht, (gemeente Zuidplas).

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 892

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 892 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 892 Het Laar, Maarheeze Gemeente Cranendonck Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Rob Paulussen Oktober 2009 ArcheoPro Archeologische

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 885

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 885 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 885 Jeroen Boschstraat, Raamsdonksveer Gemeente Geertruidenberg Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Geofysisch onderzoek met verificatie-boringen Richard Exaltus Joep

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE 1358. Plangebied De Brink te Zuidlaren Gemeente Tynaarlo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE 1358. Plangebied De Brink te Zuidlaren Gemeente Tynaarlo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 1358 Plangebied De Brink te Zuidlaren Gemeente Tynaarlo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: gemeente Tynaarlo Titel: Plangebied

Nadere informatie

Plangebied Visvijvers te Gendt

Plangebied Visvijvers te Gendt RAAP-NOTITIE 1540 Plangebied Visvijvers te Gendt Gemeente Lingewaard Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Gemeente Lingewaard Titel: Plangebied

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 858

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 858 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 858 Borretstraat, Reek Gemeente Landerd Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 24-08-2009 (Zonder opmerkingen zal deze

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 879

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 879 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 879 Burgemeester Slanghenstraat, Hoensbroek Gemeente Heerlen Inventariserend Veldonderzoek (IVO-K); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons

Nadere informatie

Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek

Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek Administratieve gegevens provincie: gemeente: plaats: Groningen Slochteren Slochteren toponiem: Hoofdweg 39 bevoegd gezag:

Nadere informatie

Brucht, Spokenkampweg 2 (Gemeente Hardenberg, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-12/02

Brucht, Spokenkampweg 2 (Gemeente Hardenberg, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-12/02 Brucht, Spokenkampweg 2 (Gemeente Hardenberg, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-12/02 Brucht, Spokenkampweg 2 (Gemeente Hardenberg, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

Herstructurerings- en ontwikkelingsplan Burdaard Gemeente Ferwerderadiel Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek

Herstructurerings- en ontwikkelingsplan Burdaard Gemeente Ferwerderadiel Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 1675 Herstructurerings- en ontwikkelingsplan Burdaard Gemeente Ferwerderadiel Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Gemeente Ferwerderadiel

Nadere informatie

-Rapporten. Een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Glanerbruggeweg 75 te Enschede (O) ARC-Rapporten 2010-116

-Rapporten. Een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Glanerbruggeweg 75 te Enschede (O) ARC-Rapporten 2010-116 Een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Glanerbruggeweg 75 te Enschede (O) -Rapporten H. Buitenhuis ARC-Rapporten 2010-116 Groningen 2010 ISSN 1574-6887 Colofon

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10147

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10147 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10147 Dijkstraat, Gendt Gemeente Lingewaard Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 13-12-2010 (Zonder opmerkingen zal

Nadere informatie

Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Ringbaan Noord-Maasstraat te Tilburg. Koen Hebinck

Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Ringbaan Noord-Maasstraat te Tilburg. Koen Hebinck Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Ringbaan Noord-Maasstraat te Tilburg Koen Hebinck 353 Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Ringbaan Noord-Maasstraat te Tilburg Koen Hebinck Zuidnederlandse

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16098

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16098 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16098 Burgemeester Grothestraat 23, Soest Gemeente Soest Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons

Nadere informatie

Plangebied Dijkhuizerzandweg

Plangebied Dijkhuizerzandweg RAAP-NOTITIE 3403 Plangebied Dijkhuizerzandweg Gemeente Epe Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventarisend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Oostzee Stedenbouw Titel: Plangebied Dijkhuizerzandweg,

Nadere informatie

Transect-rapport 608. N348 Raalte-Ommen, Fase 1 en 2. Gemeente Raalte/Ommen (Ov.) Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek (IVO; karterende fase)

Transect-rapport 608. N348 Raalte-Ommen, Fase 1 en 2. Gemeente Raalte/Ommen (Ov.) Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek (IVO; karterende fase) Transect-rapport 608 N348 Raalte-Ommen, Fase 1 en 2 Gemeente Raalte/Ommen (Ov.) Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek (IVO; karterende fase) Auteur Drs. A.J. Wullink Versie Concept 1.0 Projectcode

Nadere informatie

Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van bureau- en booronderzoek aan de Heemselerweg te Mariënvelde, gemeente Oost Gelre (Gld)

Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van bureau- en booronderzoek aan de Heemselerweg te Mariënvelde, gemeente Oost Gelre (Gld) Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van bureau- en booronderzoek aan de Heemselerweg te Mariënvelde, gemeente Oost Gelre (Gld) opdrachtgever A.J.M. Baack & F.J.M. Baack datum projectleider

Nadere informatie

Rapportage Verkennend Booronderzoek Archeologie Plangebied Hoek Kerkweg/Veluwelaan te Wezep, gemeente Oldebroek

Rapportage Verkennend Booronderzoek Archeologie Plangebied Hoek Kerkweg/Veluwelaan te Wezep, gemeente Oldebroek Rapportage Verkennend Booronderzoek Archeologie Plangebied Hoek Kerkweg/Veluwelaan te Wezep, gemeente Oldebroek Opdrachtgever Bjz.nu Bestemmingsplannen dhr. N. van Benthem Twentepoort oost 16a 7609 RG

Nadere informatie

Plangebied Amanietlaan-Varenlaan- Drieerweg Gemeente Ermelo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

Plangebied Amanietlaan-Varenlaan- Drieerweg Gemeente Ermelo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 2494 Plangebied Amanietlaan-Varenlaan- Drieerweg Gemeente Ermelo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Gemeente Ermelo Titel: Plangebied

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE 1378. Plangebied Weideveld. Gemeente Bodegraven Een archeologische begeleiding

RAAP-NOTITIE 1378. Plangebied Weideveld. Gemeente Bodegraven Een archeologische begeleiding RAAP-NOTITIE 1378 Plangebied Weideveld Gemeente Bodegraven Een archeologische begeleiding Colofon Opdrachtgever: gemeente Bodegraven Titel: Plangebied Weideveld, gemeente Bodegraven; een archeologische

Nadere informatie

Archeologisch bureau-en booronderzoek Zuiderzeestraatweg te Hattemerbroek, gemeente Oldebroek

Archeologisch bureau-en booronderzoek Zuiderzeestraatweg te Hattemerbroek, gemeente Oldebroek Archeologisch bureau-en booronderzoek Zuiderzeestraatweg te Hattemerbroek, gemeente Oldebroek opdrachtgever BügelHajema Adviseurs BV datum projectleider de heer G.J. de Roller projectnummer 93119310 status

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek Booronderzoek Bommelerwaard, Gemeente Zaltbommel ArcheoPro Rapport, 17077, Pagina 3. Inhoudsopgave Samenvatting...

Archeologisch onderzoek Booronderzoek Bommelerwaard, Gemeente Zaltbommel ArcheoPro Rapport, 17077, Pagina 3. Inhoudsopgave Samenvatting... Archeologisch onderzoek Booronderzoek Bommelerwaard, Gemeente Zaltbommel ArcheoPro Rapport, 17077, Pagina 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Samenvatting... 4 1. Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Locatiegegevens...

Nadere informatie

Gageldijk. GAG: Archeologische begeleiding rond de aanleg van een fietsviaduct aan de Gageldijk, gemeente Utrecht. Basisrapportage Archeologie 109

Gageldijk. GAG: Archeologische begeleiding rond de aanleg van een fietsviaduct aan de Gageldijk, gemeente Utrecht. Basisrapportage Archeologie 109 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Gageldijk GAG: Archeologische begeleiding rond de aanleg van een fietsviaduct aan de Gageldijk, gemeente Utrecht Basisrapportage Archeologie 109 www.utrecht.nl Basisrapportage

Nadere informatie

Ede, Roekelse Bos (gem. Ede)

Ede, Roekelse Bos (gem. Ede) (gem. Ede) Een Inventariserend Veldonderzoek door middel van een veldverkenning en karterend booronderzoek J. Walstra R. van Lil Colofon ADC Rapport 930 (gem. Ede) Een Inventariserend Veldonderzoek door

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE Plangebied Houtbeekweg te Stroe Gemeente Barneveld Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE Plangebied Houtbeekweg te Stroe Gemeente Barneveld Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 1950 Plangebied Houtbeekweg te Stroe Gemeente Barneveld Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs Titel: Plangebied

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 983

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 983 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 983 De Heikant, Baarle-Nassau Gemeente Baarle-Nassau Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en karterend booronderzoek Versie 21-10-2009

Nadere informatie

Tzummarum, Buorren Gem. Franekeradeel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /10

Tzummarum, Buorren Gem. Franekeradeel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /10 Tzummarum, Buorren 40-44 Gem. Franekeradeel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-04/10 Tzummarum, Buorren 40-44 Gem. Franekeradeel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14053

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14053 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14053 DroDun, Ederveen Gemeente Ede Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Oppervlaktekartering en verkennend booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons Juli 2014 ArcheoPro

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16071

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16071 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16071 Oude Klarenbeek-Ughelsegrensweg, Apeldoorn Gemeente Apeldoorn Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Concept versie

Nadere informatie

Archeologische onderzoek Pastoriestraat, Rosmalen, Gemeente Den Bosch ArcheoPro Rapport, 16013, Pagina 1. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16013

Archeologische onderzoek Pastoriestraat, Rosmalen, Gemeente Den Bosch ArcheoPro Rapport, 16013, Pagina 1. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16013 Archeologische onderzoek Pastoriestraat, Rosmalen, Gemeente Den Bosch ArcheoPro Rapport, 16013, Pagina 1 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16013 Pastoriestraat, Rosmalen Gemeente Den Bosch Inventariserend

Nadere informatie

Adviesnotitie (Quickscan) Middenweg te Horssen

Adviesnotitie (Quickscan) Middenweg te Horssen Adviesnotitie (Quickscan) Middenweg te Horssen (gemeente Druten) Colofon Opdrachtgever: HSRO bv Contactpersoon: Dhr. J. van Lierop Hoogstraat 1 6654 BA AFFERDEN Projectnummer: S090135 Titel: Adviesnotitie

Nadere informatie

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden 0 SOB Research, 26 juni 2014 1 1. Archeologisch onderzoek 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen bij Groot Bronswijk, Wagenborgen, gemeente Delfzijl (Gr.)

Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen bij Groot Bronswijk, Wagenborgen, gemeente Delfzijl (Gr.) Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen bij Groot Bronswijk, Wagenborgen, gemeente Delfzijl (Gr.) opdrachtgever Gemeente Delfzijl datum 23 maart 2009 projectleider de heer

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 1028

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 1028 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 1028 Hesterweg, Varsselder Gemeente Oude IJsselstreek Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en karterend booronderzoek Versie 15-04-2010

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12065

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12065 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12065 Burg. van de Venstraat, Haaren Gemeente Haaren Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 10-07-2012 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek locaties Oranjehof en Appelgaard

Archeologisch onderzoek locaties Oranjehof en Appelgaard Archeologisch onderzoek locaties Oranjehof en Appelgaard Inventariserend veldonderzoek GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 201 Archeologisch onderzoek locaties Oranjehof en Appelgaard Inventariserend veldonderzoek

Nadere informatie

Archeologisch bureau- en booronderzoek Natuurbegraafplaats Nieuwehorne bij Heerenveen, gemeente Heerenveen (FR)

Archeologisch bureau- en booronderzoek Natuurbegraafplaats Nieuwehorne bij Heerenveen, gemeente Heerenveen (FR) Archeologisch bureau- en booronderzoek Natuurbegraafplaats Nieuwehorne bij Heerenveen, gemeente Heerenveen (FR) Archeologisch bureau- en booronderzoek Natuurbegraafplaats Nieuwehorne bij Heerenveen, gemeente

Nadere informatie

Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek

Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek Zabra Archeologie Transect-rapport 44 Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek Tillewei, Drogeham (Achtkarspelen) 1 Auteur Versie Drs. A.A. Kerkhoven Concept Projectcode 1112009 Datum 30-1-2012 Opdrachtgever

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies V E R K E N N E N D E N K A R T E R E N D B O O R O N D E R Z O E K Stadsweg 51, Onderdendam (Gemeente Bedum) Een verkennend en karterend booronderzoek Afbeelding

Nadere informatie

Figuur 1. Resultaten onderzoek geprojecteerd op het Actueel Hoggtebestand Nederland (AHN).

Figuur 1. Resultaten onderzoek geprojecteerd op het Actueel Hoggtebestand Nederland (AHN). 1 9 8 4 5 6 7 3 2 5750 90 90 9500 9500 5750 6000 6000 60 60 8750 8750 9000 9000 met archeologische indicator (aardewerk/puin) boring boornummer grens ontwikkelingsgebied grens onderzoeksgebied 3 legenda

Nadere informatie

Plangebied Rosinkweg noord

Plangebied Rosinkweg noord RAAP-NOTITIE 3204 Plangebied Rosinkweg noord Gemeente Enschede Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: gemeente Enschede Titel: Plangebied Rosinkweg

Nadere informatie

Stuifzand, Zwartschaap 46 Gemeente Hoogeveen (Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2011-04/16

Stuifzand, Zwartschaap 46 Gemeente Hoogeveen (Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2011-04/16 Stuifzand, Zwartschaap 46 Gemeente Hoogeveen (Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2011-04/16 Stuifzand, Zwartschaap 46 Gemeente Hoogeveen (Dr.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

Quickscan Archeologie Maasbree-Maasbreeseweg (gem. Peel en Maas) Quickscan en Advies Archeologie Maasbree-Maasbreeseweg gemeente Peel en Maas

Quickscan Archeologie Maasbree-Maasbreeseweg (gem. Peel en Maas) Quickscan en Advies Archeologie Maasbree-Maasbreeseweg gemeente Peel en Maas Quickscan en Advies Archeologie Maasbree-Maasbreeseweg gemeente Peel en Maas Pagina 1 van 7 Projectnummer: P11155 Datum: 5 augustus 2011 Plan: bouwplan voor de uitbreiding van een varkensbedrijf op het

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16028

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16028 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16028 Fokko Kortlanglaan 225-227, Harderwijk Gemeente Harderwijk Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, verkennend en deels karterend booronderzoek Richard

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE Plangebied De Botter te Hallum Gemeente Ferwerderadiel Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE Plangebied De Botter te Hallum Gemeente Ferwerderadiel Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 1658 Plangebied De Botter te Hallum Gemeente Ferwerderadiel Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Buro Vijn Titel: Plangebied De

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek. gemeente Nieuwkoop

Plan van Aanpak. Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek. gemeente Nieuwkoop Plan van Aanpak Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek Opdrachtgever: Van Wengerden en Visser B.V. Plangebied: Dorpsstraat 63 / Vijverhofpad 4 in Nieuwkoop, gemeente Nieuwkoop

Nadere informatie

Advies Archeologische Monumentenzorg 2015-nr. 71

Advies Archeologische Monumentenzorg 2015-nr. 71 Advies Archeologische Monumentenzorg 2015-nr. 71 Beoordeling van een archeologisch rapport en conceptbestemmingsplan Aan: Gemeente Reusel- De Mierden Dhr. N. Arts Postbus 11 5540 AA Reusel Datum: 10-7-2015

Nadere informatie

Harlingen, Kimswerderweg Gem. Harlingen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2012-09/02Z

Harlingen, Kimswerderweg Gem. Harlingen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2012-09/02Z Harlingen, Kimswerderweg Gem. Harlingen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2012-09/02Z Harlingen, Kimswerderweg Gem. Harlingen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 921

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 921 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 921 Oude Baan, Wahlwiller Gemeente Gulpen-Wittem Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en karterend booronderzoek Versie 01-04-2009

Nadere informatie

Onderzoeksgebied Klaver 5 in Sevenum

Onderzoeksgebied Klaver 5 in Sevenum 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 5937 Onderzoeksgebied Klaver 5 in Sevenum 3750 voor Chr.. Gemeente Horst aan de Maas Archeologisch onderzoek: een verkennend booronderzoek en een oppervlaktekartering 2200 voor

Nadere informatie

Gorinchem, Spijksedijk 56 Gemeente Gorinchem (ZH) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /13

Gorinchem, Spijksedijk 56 Gemeente Gorinchem (ZH) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /13 Gorinchem, Spijksedijk 56 Gemeente Gorinchem (ZH) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2009-03/3 Gorinchem, Spijksedijk 56 Gemeente Gorinchem (ZH) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10108

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10108 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10108 Boven Regge, Goor Gemeente Hof van Twente Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Versie 03-11-2010 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14021

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14021 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14021 Bisschopweg, Lunteren Gemeente Ede Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en karterend booronderzoek Versie 30-07-2014 (Zonder

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13042

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13042 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13042 Mettrayweg, Eefde Gemeente Lochem Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en verkennend/karterend booronderzoek Versie 23-07-2013

Nadere informatie

Heemsteedsekanaaldijk/Overeindse weg

Heemsteedsekanaaldijk/Overeindse weg RAAP-NOTITIE *nummer* Heemsteedsekanaaldijk/Overeindse weg Gemeente Nieuwegein Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (karterende fase) Versie 6.4 Colofon Opdrachtgever: De gemeente

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 1003

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 1003 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 1003 Berg, Budel Gemeente Cranendonck Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 10-03-2010 (Zonder opmerkingen zal deze

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies VERKENNEND EN KARTEREND BOORONDERZOEK Bodegraven, Meije 115 (Gemeente Bodegraven Reeuwijk) Een verkennend en karterend booronderzoek Afbeelding 1: Ligging

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12119

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12119 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12119 Rozenbloemstraat 63, Made Gemeente Drimmelen Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons Februari

Nadere informatie

Methusalemlaan 59 en omgeving te Ugchelen rapport 2583

Methusalemlaan 59 en omgeving te Ugchelen rapport 2583 59 en omgeving te Ugchelen rapport 2583 59 en omgeving te Ugchelen, gemeente Apeldoorn Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek J.A.G. van Rooij 2 Colofon ADC Rapport

Nadere informatie

Archeologische onderzoek Provincialeweg 32a, Bunnik, Gemeente Bunnik. ArcheoPro Rapport, 14032, Pagina 1. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14032

Archeologische onderzoek Provincialeweg 32a, Bunnik, Gemeente Bunnik. ArcheoPro Rapport, 14032, Pagina 1. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14032 Archeologische onderzoek Provincialeweg 32a, Bunnik, Gemeente Bunnik. ArcheoPro Rapport, 14032, Pagina 1 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14032 Provincialeweg 32a, Bunnik Gemeente Bunnik Inventariserend

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12003

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12003 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12003 Lage Barakken 22, Maastricht Gemeente Maastricht Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 23-03-2012 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10130

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10130 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10130 Steenstraat, Panningen Gemeente Peel en Maas Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Tom Deville Sara Houbrechts Joep

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 15035

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 15035 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 15035 Park Heerewegen, Zeist Gemeente Zeist Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Concept versie 08-06-2015 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10107

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10107 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10107 Oosterpas, Beneden-Leeuwen Gemeente West Maas en Waal Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 05-11-2010 (Zonder

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE Plangebied Kotmanpark-Oost Gemeente Enschede Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE Plangebied Kotmanpark-Oost Gemeente Enschede Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 31 Plangebied Kotmanpark-Oost Gemeente Enschede Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: DHV B.V. Titel: Plangebied Kotmanpark-Oost,

Nadere informatie

Nieuwehorne, Sterrekamp Gemeente Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2011-03/09

Nieuwehorne, Sterrekamp Gemeente Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2011-03/09 Nieuwehorne, Sterrekamp Gemeente Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2011-03/09 Nieuwehorne, Sterrekamp Gemeente Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

Plangebied naast Warfhuisterweg 12 te Wehe-Den Hoorn (gemeente De Marne) Een Archeologisch Bureauonderzoek

Plangebied naast Warfhuisterweg 12 te Wehe-Den Hoorn (gemeente De Marne) Een Archeologisch Bureauonderzoek Plangebied naast Warfhuisterweg 12 te Wehe-Den Hoorn (gemeente De Marne) Een Archeologisch Bureauonderzoek Administratieve gegevens provincie: gemeente: plaats: toponiem: bevoegd gezag: opdrachtgever:

Nadere informatie

Haulerwijk, Sinnehiem II Gemeente Ooststellingwerf (Fr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2010-01/05

Haulerwijk, Sinnehiem II Gemeente Ooststellingwerf (Fr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2010-01/05 Haulerwijk, Sinnehiem II Gemeente Ooststellingwerf (Fr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-01/05 Haulerwijk, Sinnehiem II Gemeente Ooststellingwerf (Fr.) Een Inventariserend

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies B U R E A U O N D E R Z O E K A R C H E O L O G I E Geesbrug, Geeserraai 4a (Coevorden), bouw werktuigenberging Een Bureauonderzoek Het plangebied op een

Nadere informatie

-Rapporten. Een waarderend archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Wienboomweg 1 te Haelen, gemeente Leudal (L)

-Rapporten. Een waarderend archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Wienboomweg 1 te Haelen, gemeente Leudal (L) Een waarderend archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Wienboomweg 1 te Haelen, gemeente Leudal (L) -Rapporten K.A. Hebinck ARC-Rapporten 2010-215 Geldermalsen 2010

Nadere informatie

INVENTARISEREND VELDONDERZOEK ARCHEOLOGIE ZWALUWHOEVE HARDERWIJK

INVENTARISEREND VELDONDERZOEK ARCHEOLOGIE ZWALUWHOEVE HARDERWIJK INVENTARISEREND VELDONDERZOEK ARCHEOLOGIE ZWALUWHOEVE HARDERWIJK DE HEER H. VAN PANHUIS 28 mei 29 74151717:.2 E241.2.13 Inhoud 1 Inleiding en onderzoekskader 3 1.1 Aanleiding onderzoek 3 1.2 Onderzoekslocatie

Nadere informatie

Archeologische onderzoek Tongerloseweg ong., Diessen, Gemeente Hilvarenbeek. ArcheoPro Rapport, 17001, Pagina 1

Archeologische onderzoek Tongerloseweg ong., Diessen, Gemeente Hilvarenbeek. ArcheoPro Rapport, 17001, Pagina 1 Archeologische onderzoek Tongerloseweg ong., Diessen, Gemeente Hilvarenbeek. ArcheoPro Rapport, 17001, Pagina 1 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 17001 Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 8-5-2017 Tongerloseweg

Nadere informatie