Vlaamse gezinnen in budget- en / of schuldhulpverlening: cijfergegevens 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaamse gezinnen in budget- en / of schuldhulpverlening: cijfergegevens 2012"

Transcriptie

1 Vlaamse gezinnen in budget- en / of schuldhulpverlening: cijfergegevens Augustus 2013 Vlaams Centrum Schuldenlast Paviljoenstraat Brussel

2 INHOUD. Hoofdstuk 1 - Inleiding Hoofdstuk 2 - Begrippen Budgethulpverlening Schuldhulpverlening Collectieve schuldenregeling Respons Hoofdstuk 3 - Methodiek Een nieuw basisregistratieformulier Het oude basisregistratieformulier Vergelijkbaarheid oude en nieuwe basisregistratie Uitgebreide registratie Hoofdstuk 4 - Algemeen overzicht basisregistratie Cijfers basisregistratie Cijfers ingezette hulpverleningsmodules Vergelijking met nationale data Hoofdstuk 5 - Cijfers basisregistratie per provincie Hoofdstuk 6 - Cijfers basisregistratie per type organisatie Hoofdstuk 7 - Cijfers basisregistratie per gebiedsindeling Hoofdstuk 8 - Bijlagen Bijlage 1: Cijfers basisregistratie voor de provincie Antwerpen Bijlage 2: Cijfers basisregistratie voor de provincie Limburg Bijlage 3: Cijfers basisregistratie voor de provincie Oost - Vlaanderen Bijlage 4: Cijfers basisregistratie voor de provincie Vlaams - Brabant Bijlage 5: Cijfers basisregistratie voor de provincie West-Vlaanderen Bijlage 6: Cijfers basisregistratie voor de OCMW s Bijlage 7: Cijfers basisregistratie voor de CAW s Bijlage 8: Cijfers basisregistratie voor de OCMW verenigingen Bijlage 9: Cijfers basisregistratie OCMW s naar gebiedsindeling:... Centrumsteden (zonder de grootsteden Antwerpen en Gent) Bijlage 10: Cijfers basisregistratie OCMW s naar gebiedsindeling:... Cijfers grootstedelijke rand Bijlage 11: Cijfers basisregistratie OCMW s naar gebiedsindeling:... Cijfers grootsteden (Antwerpen / Gent) Bijlage 12: Cijfers basisregistratie OCMW s naar gebiedsindeling:... Cijfers kleinstedelijk provinciaal Bijlage 13: Cijfers basisregistratie OCMW s naar gebiedsindeling:... Cijfers overgangsgebieden Bijlage 14: Cijfers basisregistratie OCMW s naar gebiedsindeling:... Cijfers platteland Bijlage 15: Cijfers basisregistratie OCMW s naar gebiedsindeling... Cijfers regionaal stedelijke rand Bijlage 16: Cijfers basisregistratie OCMW s naar gebiedsindeling... Cijfers stedelijk gebied rond Brussel Bijlage 17: Cijfers basisregistratie OCMW s naar gebiedsindeling... Cijfers structuurondersteunende steden Bijlage 18: Basisregistratieformulier met handleiding

3 Hoofdstuk 1 - Inleiding. De schuldenproblematiek in Vlaanderen neemt toe. Steeds meer personen en gezinnen ondervinden problemen met de betaling van hun schulden. Volgens de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België stijgt einde voor het vijfde opeenvolgende jaar het aantal uitstaande contracten met een openstaande betalingsachterstand 1. Deze centrale registreert kredieten van natuurlijke personen voor consumptie of hypotheek en de eventuele wanbetalingen die zich hierbij voordoen. Eind zijn er achterstallige contracten geregistreerd (+4.8% in vergelijking met 2011). De toename is met 10.2% het grootst bij de kredietopeningen. Voorts stijgt het aantal achterstallige hypothecaire kredieten met 5.3% in vergelijking met Het totale achterstallige bedrag loopt op tot miljoen euro, hetgeen een stijging is met 6.8% ten opzichte van 2011, maar een stijging met 46,7% tegenover eind De toenemende schuldenproblematiek blijkt ook uit de evolutie van het aantal uitstaande berichten collectieve schuldenregeling. Einde staan in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België berichten van toelaatbaarheid van collectieve schuldenregeling geregistreerd, zijnde meer dan in 2011 (+6.6%). Hiermee is in de kaap van berichten van toelaatbaarheid overschreden. Vernoemenswaard is dat er een duidelijk verband bestaat tussen het aantal achterstallige kredieten van een kredietnemer en de mate waarin deze laatste beroep doet op de procedure collectieve schuldenregeling. Zo blijkt dat 12% van de personen met één betalingsachterstand ook een collectieve schuldenregeling heeft, en dat dit percentage oploopt tot 45% indien de kredietnemer vijf of meer betalingsachterstanden heeft. Dit betekent ook dat meer dan de helft van de kredietnemers (nog) geen beroep doet op de procedure van collectieve schuldenregeling, ook al hebben ze zeer zware problemen om hun kredieten terug te betalen 3. De erkende instellingen voor schuldbemiddeling ervaren deze stijgende schuldenproblematiek in hun dagelijkse werking. Om cijfergegevens hieromtrent systematisch en op een wetenschappelijke verantwoorde wijze in kaart te brengen, analyseert het Vlaams Centrum Schuldenlast (vroegere benaming: Vlaams Centrum Schuldbemiddeling) sinds 2007 jaarlijks het aantal dossiers budget- en schuldhulpverlening van de erkende instellingen voor schuldbemiddeling in Vlaanderen. Eind zijn in Vlaanderen 332 instellingen voor schuldbemiddeling erkend, waarvan 306 OCMW s, 22 Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) en 4 intergemeentelijke instellingen schuldbemiddeling (OCMW-verenigingen). Een belangrijke erkenningverplichting, vastgelegd in Vlaamse regelgeving, is dat elke erkende instelling jaarlijks voor 31 maart een gestandaardiseerde registratie aan het Vlaams Centrum Schuldenlast bezorgt. Deze gestandaardiseerde registratie gebeurt met behulp van een basisregistratieformulier dat cijfergegevens over de dossiers budget- en schuldhulpverlening bevraagt. Het basisregistratieformulier wordt samen met een uitgebreide handleiding jaarlijks in het begin van elk kalenderjaar aan elke erkende instelling voor schuldbemiddeling bezorgd en is als bijlage bij dit rapport gevoegd. De geregistreerde gegevens hebben steeds betrekking op het voorgaande kalenderjaar. Zo geeft de basisregistratie, die in 2013 werd uitgevoerd, de totale aantallen budget- en schuldhulpverleningsgegevens weer van de gezinnen in. 1 Centrale voor kredieten aan particulieren - Statistieken, zie 2 Idem 3 Idem 3

4 Dit rapport vat de totale hulpverleningsgegevens van de erkende instellingen voor schuldbemiddeling betreffende het kalenderjaar samen. Onder hulpverleningsgegevens vallen de begrippen budgethulpverlening, schuldhulpverlening en collectieve schuldenregeling. Die worden in het volgend hoofdstuk toegelicht. 4

5 Hoofdstuk 2 - Begrippen. De begrippen budgethulpverlening, schuldhulpverlening en collectieve schuldenregeling, worden hierna kort toegelicht. 2.1 Budgethulpverlening. Budgethulpverlening is een vorm van dienstverlening waarbij het gezin betalingsproblemen heeft, en / of moeilijk met geld kan omgaan of schulden heeft. Bij budgethulpverlening spitst de aangeboden hulpverlening zich toe op budgetbegeleiding en / of budgetbeheer. Budgetbegeleiding is een vorm van hulpverlening waarbij de cliënt het beheersrecht over zijn/haar inkomen behoudt en zijn/haar budget met advies en steun van de begeleider beheert. Budgetbeheer is een vorm van hulpverlening waarbij het beheer van de gelden van de cliënt geheel of gedeeltelijk overgelaten wordt aan de erkende instelling voor schuldbemiddeling. Of nog, de inkomsten komen geheel of gedeeltelijk op een budgetbeheerrekening die door de erkende instelling voor schuldbemiddeling beheerd wordt. 2.2 Schuldhulpverlening. Van zodra een gezin schulden heeft en de erkende instelling voor schuldbemiddeling die dienstverlening verstrekt met het oog op het totstandbrengen van een regeling tussen schuldenaar en schuldeiser omtrent de wijze van betaling van de schuldenlast van de schuldenaar, spreekt men van schuldhulpverlening. Schuldhulpverlening omvat zowel schuldbemiddeling als collectieve schuldenregeling. Onder schuldbemiddeling wordt in concreto verstaan indien de schuldbemiddelaar contact opneemt met en inlichtingen inwint bij de verschillende schuldeisers, de gegrondheid of de wettelijkheid van de door de schuldenaar aangegane verbintenissen onderzoekt en indien mogelijk een betalingsplan opstelt, het aan de schuldeiser voorlegt en erover onderhandelt, het plan uitvoert en het verloop ervan nagaat. Ook de verstrekte dienstverlening met het oog op de betwisting van een schuld ten aanzien van de schuldeiser, zoals bijvoorbeeld het opwerpen van een verjaring, valt ook onder de rubriek schuldbemiddeling Collectieve schuldenregeling. Collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure voor structurele schuldproblemen. Het doel is om in de mate van het mogelijke schulden af te betalen en tijdens die afbetalingsperiode toch nog menswaardig te kunnen leven. Een collectieve schuldenregeling dient te worden aangevraagd met een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank. Eenmaal toegelaten tot de collectieve schuldenregeling, stelt de rechter een schuldbemiddelaar aan. Deze probeert in eerste instantie tot een minnelijke aanzuiveringsregeling te komen. Wanneer hij / zij hier niet in slaagt, zal de rechter een gerechtelijke aanzuiveringsregeling of een totale kwijtschelding van schulden opleggen. Het gezin dat toegelaten is tot een collectieve schuldenregeling, ontvangt niet meer zelf de inkomsten. De inkomsten worden door de schuldbemiddelaar ontvangen, die in de mate van het mogelijke zorgt voor de afbetaling van de schulden. Een gedeelte van het gezinsinkomen, het zogenaamde leefgeld, wordt ter beschikking gesteld van het gezin om dagelijkse behoeften, zoals voeding, huur, vaste kosten... mee te betalen. 5

6 Zowel de erkende instellingen voor schuldbemiddeling (OCMW s, CAW s en OCMWverenigingen) als andere actoren (advocaten) kunnen als schuldbemiddelaar binnen de procedure collectieve schuldenregeling worden aangesteld. Die andere actoren worden in dit rapport aangeduid als externe schuldbemiddelaar. Niet alleen worden de verschillende aantallen hulpverleningsmodules an sich geregistreerd, maar ook de verschillende mogelijke combinaties van die aangeboden hulpverlening. 2.3 Respons. Alle erkende instellingen voor schuldbemiddeling bezorgden hun basisregistratiegegevens aan het Vlaams Centrum Schuldenlast. Voor de geregistreerde gegevens is de respons 100%, net zoals in 2009, 2010 en In deze gestandaardiseerde registratie worden enkel de gegevens van de door Vlaanderen erkende instellingen opgenomen. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden die van het CAW Archipel meegenomen aangezien enkel deze instelling door Vlaanderen is erkend: 6

7 Hoofdstuk 3 - Methodiek. 3.1 Een nieuw basisregistratieformulier. Het basisregistratieformulier werd grondig gewijzigd om een correcter en nauwkeuriger zicht te krijgen van die problematiek op gezinsniveau over een kalenderjaar. Om dit te verduidelijken: wordt gepeild naar het aantal gezinnen in begeleiding in plaats van het aantal dossiers; kan een gezin slechts onder één rubriek worden geregistreerd; worden voor een gezin verschillende hulpverleningsmodules ingezet, dan wordt dat gezin geregistreerd in die rubriek waar alle ingezette modules vermeld staan. Het basisregistratieformulier registreert de totale aantallen ingezette hulpverleningsmodules per gezin in dat jaar. Die hulpverleningsmodules zijn: budgetbegeleiding, budgetbeheer en schuldbemiddeling. Om zicht te krijgen op de volledige hulpverlening per gezin worden niet enkel afzonderlijke hulpverleningsmodules geregistreerd. Ook alle mogelijke combinaties van hulpverlening, zoals bijvoorbeeld budgetbeheer en schuldbemiddeling, worden geregistreerd op dat basisregistratieformulier. Die verschillende hulpverleningsmodules dienen niet samen te vallen maar kunnen gespreid worden aangeboden over het registratiejaar. Zo kan, indien nodig, bijvoorbeeld budgetbegeleiding als nazorg van schuldbemiddeling worden aangeboden. Daarenboven wordt gepeild of de aangeboden hulpverleningsmodules al dan niet binnen een procedure collectieve schuldenregeling werden aangeboden, waarbij ofwel de erkende instelling voor schuldbemiddeling ofwel een externe als schuldbemiddelaar werd aangesteld. Die gewijzigde wijze van registreren deelt het basisregistratieformulier op in drie rubrieken (A, B en C). Rubriek A omvat het aantal gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar geen procedure collectieve schuldenregeling liep. Onderscheid wordt gemaakt tussen: Rubriek A.1: uitsluitend budgetbegeleiding; Rubriek A.2: uitsluitend budgetbeheer; Rubriek A.3: budgetbegeleiding en budgetbeheer; Rubriek A.4: uitsluitend schuldbemiddeling; Rubriek A.5: schuldbemiddeling en budgetbegeleiding; Rubriek A.6: schuldbemiddeling en budgetbeheer; Rubriek A.7: schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer 7

8 Rubriek B omvat het aantal gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar een procedure collectieve schuldenregeling liep en waarbij de instelling voor schuldbemiddeling is aangesteld als schuldbemiddelaar. Deze rubriek maakt onderscheid of die collectieve schuldenregeling werd aangeboden: Rubriek B.1: zonder andere hulpverleningsmodules; Rubriek B.2: in combinatie met budgetbegeleiding; Rubriek B.3: in combinatie met budgetbeheer; Rubriek B.4: in combinatie met budgetbegeleiding en budgetbeheer; Rubriek B.5: in combinatie met schuldbemiddeling; Rubriek B.6:in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbegeleiding; Rubriek B.7: in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbeheer; Rubriek B.8: in combinatie met schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer Rubriek C omvat het aantal gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar een procedure collectieve schuldenregeling liep en waarbij een externe schuldbemiddelaar is aangesteld als schuldbemiddelaar. Deze rubriek maakt onderscheid of die collectieve schuldenregeling werd aangeboden: Rubriek C.1: in combinatie met budgetbegeleiding; Rubriek C.2: in combinatie met budgetbeheer; Rubriek C.3: in combinatie met budgetbegeleiding en budgetbeheer; Rubriek C.4: in combinatie met schuldbemiddeling; Rubriek C.5: in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbegeleiding; Rubriek C.6: in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbeheer; Rubriek C.7: in combinatie met schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer. 3.2 Het oude basisregistratieformulier. Door hogervermelde wijzigingen (punt 3.1.) wordt de wijze van registreren van budget- en schuldhulpverleningsgegevens tot 2011, verlaten. Tot dan werd gepeild naar volgende gegevens: Rubriek A: Registratie dossiers budgethulpverlening A.1. Budgetbegeleiding A.2. Budgetbeheer Rubriek B: Registratie dossiers schuldhulpverlening B.1.a. Eenmalige schuldbemiddeling B.1.b. Eenmalige schuldbemiddelingen worden niet bijgehouden B.2. Schuldbemiddeling an sich B.3. Schuldbemiddeling en budgetbegeleiding B.4. Schuldbemiddeling en budgetbeheer B.5. Collectieve schuldenregeling B.5.1. Enkel voorbereidende werkzaamheden B.5.2. Aanstelling als schuldbemiddelaar B.5.3. Aanstelling als schuldbemiddelaar + budgetbeheer/budgetbegeleiding B.5.4. Enkel budgetbeheer/budgetbegeleiding bij externe aanstelling 8

9 Daarenboven worden volgende intems vanaf niet meer bevraagd via het basisregistratieformulier: Wachtlijsten en wachttijden: onderzoek naar wachtlijsten en wachttijden zal via een apart onderzoek gebeuren; Het aantal éénmalige schuldbemiddelingen en éénmalige schuldbemiddeling worden niet bijgehouden. Het aantal erkende instellingen voor schuldbemiddeling die hun éénmalige schuldbemiddelingen niet bijhoudt neemt jaar na jaar toe. Hierdoor is het aantal éénmalige schuldbemiddelingen waarschijnlijk sterk onderschat. Het aantal dossiers met enkel voorbereidende werkzaamheden inzake collectieve schuldenregeling (bijvoorbeeld de opmaak van een schuldeninventaris ter voorbereiding van een verzoekschrift collectieve schuldenregeling). 3.3 Vergelijkbaarheid oude en nieuwe basisregistratie. Zoals in punt 3.1. vermeld, werd de inhoud van het basisregistratieformulier grondig gewijzigd. Het basisregistratieformulier dat vóór werd gebruikt, liet mogelijke dubbeltellingen van aangeboden hulpverleningsmodules toe: zo kon budgetbegeleiding gecombineerd met budgetbeheer op het oude basisregistratieformulier twee keer worden genoteerd (in rubriek A.1 en A.2) terwijl dit op het basisregistratieformulier slechts één keer kan (namelijk in rubriek A.3 budgetbegeleiding en budgetbeheer ). Aangezien alle mogelijke combinaties van aangeboden hulpverleningsmodules voorzien zijn op het basisregistratieformulier en een gezin slechts onder één rubriek kan worden geregistreerd, wordt komaf gemaakt met mogelijke dubbeltellingen. Daarenboven wordt vanaf gepeild naar het aantal gezinnen in begeleiding in plaats van naar het aantal dossiers. Doordat de basisregistratie grondig hertekend werd, is een vergelijking van de geregistreerde gegevens van met die van de jaren voorheen moeilijk en bovendien minder relevant. Dit rapport bevat daarom enkel de geregistreerde gegevens van. Gegevens van voordien zijn als rapport beschikbaar op de website van het Vlaams Centrum Schuldenlast Uitgebreide registratie. Naast de jaarlijkse basisregistratie wordt sinds 2008 op basis van een steekproef een tweejaarlijkse uitgebreide registratie uitgevoerd. Deze uitgebreide registratie omvat een gestandaardiseerde vragenlijst die per dossier peilt naar de volgende items: sociaaldemografische gegevens van de aanvrager of het gezin; sociaaleconomische gegevens van de aanvrager of het gezin; schuldenlast van de aanvrager; dienstverlening aan de aanvrager of het gezin. De doelstelling van de uitgebreide registratie is om het profiel van de cliënten van de erkende instellingen voor schuldbemiddeling en de geboden dienstverlening duidelijk in kaart te brengen. De geanalyseerde profielen laten toe om beleidsmatige acties tegen schuldenproblematiek en kansarmoede te ondernemen. In 2013 vindt de uitgebreide registratie voor de vierde maal plaats. De gegevens betreffende de uitgebreide registratie in 2013 worden opgenomen in een afzonderlijk rapport 5. 4 Zie 5 Zie 9

10 Hoofdstuk 4 - Algemeen overzicht basisregistratie. 4.1 Cijfers basisregistratie. Tabel 1 geeft de cijfergegevens weer voor Vlaanderen die geregistreerd werden door de erkende instellingen voor schuldbemiddeling in. Ook de geregistreerde gegevens van CAW Archipel, dat door Vlaanderen als instelling voor schuldbemiddeling is erkend en actief is op het Brusselse grondgebied, werden opgenomen in tabel 1. In werden door de erkende instellingen voor schuldbemiddeling in totaal aan gezinnen budgethulpverlening en / of schuldhulpverlening werd aangeboden. Opvallend is dat het grootst aantal geregistreerde gezinnen (84,36% van het totale aantal) terug te vinden is in rubriek A (Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar geen procedure collectieve schuldenregeling liep). Gezinnen waarvoor in een collectieve schuldenregeling liep (rubrieken B en C) zijn met 15,64% duidelijk in de minderheid. Binnen die rubriek A zijn de grootste aantallen terug te vinden in de rubrieken A.4 Schuldbemiddeling (uitsluitend), op de voet gevolgd door de rubriek A.6 Schuldbemiddeling met budgetbeheer. De nadruk in rubriek A ligt op schuldbemiddeling, al dan niet gecombineerd met één of meerdere bijkomende hulpverleningsmodules: in 66,02% van het aantal gezinnen in rubriek A wordt schuldbemiddeling, al dan niet gecombineerd met een andere vorm van hulpverlening, aangeboden 6. Binnen budgethulpverlening kiest de hulpverlener duidelijk meer voor budgetbeheer (uitsluitend) dan voor budgetbegeleiding (uitsluitend). 6 Wellicht zijn de aantallen in rubriek A.4 schuldbemiddeling uitsluitend wat overschat vermoedelijk namen sommige erkende instellingen voor schuldbemiddeling nog éénmalige schuldbemiddelingen in die rubriek op. 10

11 Tabel 1: Cijfers basisregistratie voor Vlaanderen. Rubriek A: Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar geen procedure collectieve schuldenregeling liep A.1 budgetbegeleiding (uitsluitend) ,56% A.2 budgetbeheer (uitsluitend) ,69% A.3 budgetbegeleiding en budgetbeheer ,73% A.4 schuldbemiddeling (uitsluitend) ,69% A.5 schuldbemiddeling en budgetbegeleiding ,29% A.6 schuldbemiddeling en budgetbeheer ,61% A.7 schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer ,43% Totaal aantal gezinnen rubriek A % Rubriek B: Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar een procedure collectieve schuldenregeling liep en waarbij de instelling voor schuldbemiddeling is aangesteld als schuldbemiddelaar B.1 zonder andere hulpverleningsmodules ,94% B.2 in combinatie met budgetbegeleiding 132 3,43% B.3 in combinatie met budgetbeheer ,66% B.4 in combinatie met budgetbegeleiding en budgetbeheer 160 4,15% B.5 in combinatie met schuldbemiddeling 116 3,01% B.6 in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbegeleiding 65 1,69% B.7 in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbeheer ,03% B.8 in combinatie met schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer ,09% Totaal aantal gezinnen rubriek B % Rubriek C: Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar een procedure collectieve schuldenregeling liep en waarbij een externe schuldbemiddelaar is aangesteld C.1 in combinatie met budgetbegeleiding ,51% C.2 in combinatie met budgetbeheer ,53% C.3 in combinatie met budgetbegeleiding en budgetbeheer 396 6,11% C.4 in combinatie met schuldbemiddeling ,65% C.5 in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbegeleiding 160 2,47% C.6 in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbeheer ,53% C.7 in combinatie met schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer 402 6,20% Totaal aantal gezinnen rubriek C % Totaal aantal gezinnen in begeleiding

12 Rubrieken B en C zijn die waar schuldhulpverlening en / of budgethulpverlening met collectieve schuldenregeling wordt aangeboden. Vergelijking van de totale aantallen van rubrieken B en C toont in aan dat van alle geregistreerde gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar een procedure collectieve schuldenregeling liep in 62,73% een externe schuldbemiddelaar is aangesteld. Erkende instellingen voor schuldbemiddeling die binnen een lopende procedure collectieve schuldenregeling als schuldbemiddelaar zijn aangesteld (rubriek B) zijn met 37,27% duidelijk in de minderheid. De CAW s laten zich binnen de collectieve schuldenregeling in principe niet als schuldbemiddelaar aanstellen. Zoals bij rubriek A ligt in rubrieken B en C de nadruk op de gecombineerde hulpverlening met budgetbeheer. In die rubrieken zijn gezinnen in budgetbegeleiding duidelijk in de minderheid. In volstaat in 48,84% één hulpverleningsmodule. Dit betekent eveneens dat in 51,16% van het aantal geregistreerde gezinnen één enkele hulpverleningsmodule onvoldoende is en bijgevolg hulpverlening gecombineerd of achtereenvolgens wordt aangeboden (zo kan bijvoorbeeld budgetbegeleiding door budgetbeheer worden gevolgd). 4.2 Cijfers ingezette hulpverleningsmodules. In tabel 2 worden de ingezette hulpverleningsmodules in opgesplitst weergegeven naargelang budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling werd aangeboden of een erkende instelling voor schuldbemiddeling binnen een procedure collectieve schuldenregeling werd aangesteld. Tabel 2 is als volgt opgevat: de totale aantallen verschillende hulpverleningsmodules, ongeacht die uitsluitend of in gecombineerde vorm werden aangeboden, worden geregistreerd. Zo bijvoorbeeld bedraagt het aantal gezinnen in budgetbegeleiding in Vlaanderen : dit getal is de som van alle gezinnen waarvoor budgetbegeleiding werd aangeboden, ongeacht de rubriek (A, B of C) waar die hulpverlening voorkomt en ongeacht of budgetbegeleiding in combinatie met andere vormen van hulpverlening werd aangeboden. Waar tabel 1 het aantal geregistreerde gezinnen weergeeft, focust tabel 2 zich op het aantal geregistreerde hulpverleningsmodules. De totale aantallen in tabel 2 kunnen daarom niet zonder meer worden vergeleken met die in tabel 1. 12

13 Tabel 2: Cijfers in gezette hulpverleningsmodules. Vlaanderen OCMW CAW OCMW- Verenigingen Budgetbegeleiding ,14% ,67% ,50% 82 11,36% Budgetbeheer ,25% ,70% ,23% ,13% Schuldbemiddeling ,77% ,67% ,27% ,21% CSR aanstelling ,84% ,96% 0 0,00% ,30% Totaal aantal hulpverleningsmodules % % % % Tabel 2 toont aan dat de OCMW s vooral schulbemiddeling aanbieden (41,67%), op de voet gevolgd door budgetbeheer (38,70%). Het aantal aangeboden hulpverleningsmodules met budgetbegeleiding is voor de OCMW s duidelijk de minderheid (15,67%). Deze trend wordt tevens bij de OCMW-verenigingen vastgesteld, hoewel de percentages daar wat lager liggen. Het hoogste percentage ingezette hulpverleningsmodules met budgetbegeleiding is bij de CAW s terug te vinden. Dat type instelling focust zich, in vergelijking met de OCMW s en de OCMW-verenigingen, duidelijk minder op schuldbemiddeling. Het procentueel aantal aanstellingen binnen de collectieve schuldenregeling bedraagt voor de OCMW s amper 3,96%. Voor de OCMW-verenigingen is dit 22,30%: de CAW s laten zich binnen de collectieve schuldenregeling niet als schuldbemiddelaar aanstellen. 4.3 Vergelijking met nationale data. De geregistreerde gegevens in rubrieken B en C kunnen worden vergeleken met nationale data. Die nationale data zijn het aantal uitstaande berichten van collectieve schuldenregeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren en worden beheerd door de Nationale Bank van België. Tabel 3 toont het aantal uitstaande berichten van collectieve schuldenregeling per gerechtelijk arrondissement. Om de vergelijking van de gegevens van de basisregistratie enerzijds met de gegevens van de Nationale Bank van België anderzijds mogelijk te maken, worden slechts de gegevens van de Vlaamse gerechtelijke arrondissementen in tabel 3 weerhouden. 13

14 Tabel 3: Aantal uitstaande berichten van collectieve schuldenregeling per gerechtelijk arrondissement (gedeeltelijke weergave). 7 Gerechtelijk arrondissement Aantal uitstaande berichten van collectieve schuldenregeling - toestand eind Antwerpen Brugge Dendermonde Gent Hasselt Ieper Kortrijk Leuven Mechelen Oudenaarde Tongeren Turnhout Veurne 897 Totaal Het totale aantal Vlaamse uitstaande berichten collectieve schuldenregeling bedraagt op 31 december en stijgt noemenswaardig tot op 31 december 2011 (+ 9,57 %) en tot op 31 december (+7,14%). Het aantal dossiers collectieve schuldenregeling uit de basisregistratie bedraagt respectievelijk (2010), (2011) (+8,48%) en () (+38,14%). Opmerkelijk is de vaststelling dat de stijging van de totale aantallen binnen de erkende diensten voor schuldbemiddeling enigzins hand in hand gaat in vergelijking met de gegevens van de gerechtelijke arrondissementen binnen Vlaanderen. Vergelijking van de gegevens van de basisregistratie met de gegevens van de Nationale Bank van België dient met de nodige voorzichtigheid te gebeuren: De databank van de Nationale Bank van België geeft de toestand weer per 31 december van het kalenderjaar, terwijl de basisregistratie het totale aantal gezinnen collectieve schuldenregeling over een volledig kalenderjaar weergeeft; In de databank van de Nationale Bank van België worden de uitstaande berichten collectieve schuldenregeling van het gerechtelijk arrondissement Halle Vilvoorde niet opgenomen. De basisregistratie daarentegen bevat de geregistreerde gegevens van de Vlaamse erkende instellingen voor schuldbemiddeling van dat arrondissement. Ook de geregistreerde gegevens van het CAW Archipel, die door Vlaanderen erkend is en actief is op het Brussels grondgebied, werden in de basisregistratie opgenomen. 7 Bron: Nationale Bank van België, Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren, statistisch verslag, gegevens op 31 december. 14

15 15 Hoofdstuk 5 - Cijfers basisregistratie per provincie. In bijlage bij dit rapport worden de registratiegegevens van het aantal gezinnen opgesplitst per provincie voor weergegeven. Aangezien het CAW Archipel vrijwel uitsluitend actief is voor personen en gezinnen op Brussels grondgebied, worden hun gegevens niet opgenomen in de provinciale cijfers. Die provinciale cijfers tonen aan dat het grootste aantal geregistreerde gezinnen in terug te vinden is in de provincie West Vlaanderen, op de voet gevolgd door Antwerpen en Oost Vlaanderen. De provincies Limburg en Vlaams Brabant registreerden in het laagst aantal gezinnen. Zoals de cijfers van de basisregistratie voor Vlaanderen (zie tabel 1) tonen, zijn ook voor elke provincie de grootste aantallen terug te vinden in rubriek A (Gezinnen waarvoor in het registratiejaar geen collectieve schuldenregeling liep). De verhouding tussen het aantal gezinnen in rubriek A tot het totaal aantal geregistreerde gezinnen blijven voor elke provincie in zekere mate vergelijkbaar en worden in afdalende volgorde weergegeven: Antwerpen (89,29%), West-Vlaanderen (84,89%), Oost-Vlaanderen (82,42%), Limburg (80,28%) en Vlaams-Brabant (79,56%). Het verschil tussen Antwerpen en Vlaams-Brabant bedraagt 9.73%. Binnen rubriek A zijn in de grootste aantallen geregistreerde gezinnen terug te vinden in de klasse schuldbemiddeling en budgetbeheer (Rubriek A.6) voor de provincie Vlaams - Brabant, en Oost-Vlaanderen. Ook in andere provincies zijn die aantallen aanzienlijk: in Limburg en West Vlaanderen nemen ze de tweede plaats in, voor Antwerpen wordt dat de derde plaats. Ook het aantal geregistreerde gezinnen, waarvoor in uitsluitend budgetbeheer (Rubriek A.2) werd aangeboden, is binnen elke Vlaamse provincie sterk aanwezig: in Limburg neemt die klasse binnen rubriek A zelfs de eerste plaats in. Een veel voorkomende rubriek in elke provincie in is uitsluitend schuldbemiddeling (rubriek A.4): in de provincie West-Vlaanderen en Antwerpen bekleedt die zelfs de eerste plaats. Binnen elke provincie kiest de hulpverlener duidelijk meer voor budgetbeheer (rubriek A.2) dan voor budgetbegeleiding (rubriek A.1). De hulpverlener kiest binnen elke provincie minder voor de gecombineerde hulpverlening budgetbegeleiding en budgetbeheer (Rubriek A.3) alsook voor schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer (Rubriek A.7). Rubriek B geeft de totale aantallen geregistreerde gezinnen weer waarvoor in het registratiejaar een collectieve schuldenregeling liep en waarbij de erkende insteling voor schuldbemiddeling is aangesteld als schuldbemiddelaar. Binnen bijna elke provincie zijn in de geregistreerde aantallen collectieve schuldenregeling gecombineerd met budgetbeheer (Rubriek B.3) het hoogste. Alleen de provincie Antwerpen kiest meer voor collectieve schuldenregeling in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbeheer (rubriek B.7). Rubriek C geeft de totale aantallen geregistreerde gezinnen waarvoor in het registratiejaar een collectieve schuldenregeling liep en waarbij een externe schuldbemiddelaar is aangesteld. Zoals bij rubriek B, kiest de hulpverlener in binnen bijna elke provincie het meest voor de combinatie collectieve schuldenregeling gecombineerd met budgetbeheer, behalve voor Oost Vlaanderen waar de combinatie met budgetbegeleiding op de eerste plaats komt. Gecombineerde hulpverlening met schuldbemiddeling komt in rubriek C binnen elke provincie veel aan bod (rubriek C.4). Gecombineerde hulpverlening met budgetbegeleiding daarentegen komt binnen elke provincie minder aan bod, behalve voor Oost-Vlaanderen: het totaal aantal geregistreerde gezinnen is daar het hoogst in rubriek C.1 (gecombineerde hulpverlening met budgetbegeleiding).

16 Vergelijking van de rubrieken B met C toont aan dat binnen een lopende procedure collectieve schuldenregeling meer een externe schuldbemiddelaar is aangesteld dan de erkende instelling zelf. Dit is het meest uitgesproken voor de provincies Vlaams-Brabant en Limburg. In de provincie Oost-Vlaanderen benadert het totaal aantal gezinnen in rubiek B dat van rubriek C. West-Vlaanderen is de enige provincie die meer gezinnen registreerde waarvoor het afgelopen jaar een procedure collectieve schuldenregeling liep en de instelling is aangesteld als schuldbemiddelaar in vergelijking met een extern aangestelde schuldbemiddelaar. 16

17 Hoofdstuk 6 - Cijfers basisregistratie per type organisatie. In bijlage bij dit rapport worden in tabellen het aantal geregistreerde gezinnen opgesplitst naar type organisatie (OCMW / CAW / OCMW verenigingen) weergegeven. Het grootst aantal geregistreerde gezinnen is voor de OCMW s en de CAW s in rubriek A (Gezinnen waarvoor het voorbije jaar geen procedure collectieve schuldenregeling liep) terug te vinden. Voor OCMW - verenigingen is dit in rubriek B (Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar een procedure collectieve schuldenregeling liep en de instelling voor schuldbemiddeling is aangesteld als schuldbemiddelaar). Binnen rubriek A bieden de OCMW s vooral uitsluitend schuldbemiddeling aan hun cliënteel aan, op de voet gevolgd door schuldbemiddeling en budgetbeheer en uitsluitend budgetbeheer. Bij de andere organisaties liggen die verhoudingen anders. Bij de CAW s is de meest voorkomende hulpverlening binnen rubriek A uitsluitend budgetbegeleiding, gevolgd door uitsluitend budgetbeheer. CAW s bieden verhoudingsgewijs veel minder schuldbemiddeling, al dan niet gecombineerd met andere vormen van hulpverlening aan hun cliënteel aan. OCMW verenigingen kiezen hoofdzakelijk voor uitsluitend schuldbemiddeling. Van hun cliënteel gebruikt niemand uitsluitend budgetbegeleiding of uitsluitend budgetbeheer of een combinatie van beide, ook niet met schuldbemiddeling. Rubriek B geeft de totale aantallen geregistreerde gezinnen weer waarbij in het registratiejaar een collectieve schuldenregeling liep en waarbij de erkende insteling voor schuldbemiddeling is aangesteld als schuldbemiddelaar. Enkel binnen de OCMW s zijn de geregistreerde aantallen collectieve schuldenregeling gecombineerd met budgetbeheer (rubriek B.3) het hoogste. De OCMW-verenigingen combineren die hulpverlening voornamelijk met schuldbemiddeling ( schuldbemiddeling en budgetbeheer Rubriek B.7). Enkel de CAW s registreren geen enkel gezin binnen de procedure collectieve schuldenregeling waarbij de instelling zelf als schuldbemiddelaar is aangesteld. Immers, de CAW s laten zich binnen de collectieve schuldenregeling in principe niet als schuldbemiddelaar aanstellen. Rubriek C geeft de totale aantallen geregistreerde gezinnen waarvoor in het registratiejaar een collectieve schuldenregeling liep en waarbij een externe schuldbemiddelaar is aangesteld. Zoals bij rubriek B, kiezen de OCMW s het meeste voor de combinatie collectieve schuldenregeling gecombineerd met budgetbeheer. Bij de CAW s en de OCMWverenigingen is de meest voorkomende hulpverleningsmodule gecombineerd met budgetbegeleiding. 17

18 Hoofdstuk 7 - Cijfers basisregistratie per gebiedsindeling. In bijlage bij dit rapport worden de geregistreerde gezinnen voor Vlaanderen opgesplitst per gebiedsindeling weergegeven. De gebiedsindeling geeft voor elke stad of gemeente in Vlaanderen de graad van verstedelijking weer. De graad van verstedelijking volgt de indeling die het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 8 gebruikt en classificeert elke gemeente en / of stad in één van de volgende klassen: centrumstad; grootstedelijke rand; grootstad; kleinstedelijk provinciaal gebied; overgangsgebied; platteland; regionaal stedelijke rand; stedelijk gebied rond Brussel; structuurondersteunende steden. Dankzij de opsplitsing van de geregistreerde gezinnen naar gebiedsindelingen kan elk OCMW zich plaatsen ten opzichte van de cluster waartoe ze behoort. Omdat de werkingsgebieden van de CAW s en de OCMW-verenigingen meerdere gemeenten omvatten, worden hun gegevens niet weerhouden in de tabellen. Rubriek A (Gezinnen waarvoor het voorbije jaar geen procedure collectieve schuldenregeling liep) toont aan dat vooral grote steden uitsluitend schuldbemiddeling aanbieden. In de centrumsteden, de grootsteden en het stedelijk gebied rond Brussel is schuldbemiddeling (uitsluitend) immers het sterkst vertegenwoordigd. Schuldbemiddeling gecombineerd met budgetbeheer komt op de eerste plaats voor in de grootstedelijke randgebieden, de kleinstedelijk provinciale gebieden, de overgangsgebieden, het platteland, de regionaal stedelijke rand en de structuurondersteunende steden. Schuldbemiddeling wordt op de voet gevolgd door budgetbeheer (uitsluitend). Budgetbeheer komt op de tweede plaats voor de kleinstedelijke provinciale steden, plattelandssteden, en het stedelijke gebied rond Brussel. Opvallende vaststelling is dat vooral in grotere gebieden (centrumsteden, grootstedelijke rand, grootsteden, overgangsgebieden en regionaal stedelijke rand) budgetbeheer op de derde plaats komt. In alle gebieden komt budgetbegeleiding (uitsluitend) weining voor: behalve voor het stedelijk gebied rond Brussel wordt in minder dan 10 % uitsliuitend budgetbegeleiding aangeboden - in de grootsteden is dit amper 2.29 %. Ook de gecombineerde hulpverlening budgetbegeleiding en budgetbeheer komt zeer weinig voor: in de grootsteden wordt dit zelfs niet aangeboden. In meer dan de helft van alle aangeboden hulpverleningsmodules is schuldbemiddeling weerhouden: in de grootsteden en de centrumsteden is dit meer dan 70 %. Rubriek B is die waarvoor het voorbije jaar een procedure collectieve schuldenregeling liep en waarbij de instelling als schuldbemiddelaar is aangesteld. Binnen rubriek B wordt vooral gecombineerde hulpverlening met budgetbeheer aangeboden. In de centrumsteden, grootstedelijke rand, kleinstedelijk provinciaal, overgangsgebieden, platteland en structuurondersteunende steden scoort gecombineerde hulpverlening met budgetbeheer het hoogste. Voor de grootsteden en de regionaal stedelijke rand komt de gecombineerde 8 Zie (zie Gebiedsindeling van de gemeenten op basis van de indeling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en het Strategisch Plan Ruimtelijke Economie (SPRE) onder punt 4.3). 18

19 hulpverlening met budgetbeheer op de tweede plaats. Enkel het stedelijk gebied rond Brussel biedt geen gecombineerde hulp met budgetbeheer aan. Het aantal hulpverleningsmodules waarin ofwel budgethulpverlening ofwel schuldhulpverlening worden weerhouden is nagenoeg evenredig verdeeld. Rubriek C is die waarvoor het voorbije jaar een procedure collectieve schuldenregeling liep en waarbij een externe schuldbemiddelaar is aangesteld. Opvallende vaststelling is dat, met uitzondering van de grootsteden, de combinatie met budgetbeheer voor alle deelgebieden het meest voorkomt. De combinatie met schuldbemiddeling en budgetbeheer scoort op de tweede plaats voor volgende deelgebieden: centrumsteden, de kleinstedelijke provinciale gebieden, de overgangsgebieden, het platteland, de regionaal stedelijke rand en het stedelijk gebied rond Brussel. Voorts wordt binnen deze rubriek vastgesteld dat in mindere mate hulpverlening, gecombineerd met schuldbemiddeling wordt aangeboden. Alleen de kleinstedelijke provinciale gebieden, het stedelijk gebied rond Brussel en de structuurondersteunende steden bieden verhoudingsgewijze meer hulpverlening met schuldbemiddeling aan dan de andere deelgebieden. In alle deelgebieden zijn de meeste gezinnen in begeleiding terug te vinden in rubriek A (geen procedure collectieve schuldenregeling). De vergelijking van de totale aantallen van rubriek B met rubriek C toont aan dat voor elk deelgebied binnen een lopende procedure collectieve schuldenregeling meer een externe schuldbemiddelaar is aangesteld dan de erkende instelling zelf. Die vaststelling geldt niet voor de centrumsteden: daar zijn het de erkende instellingen voor schuldbemiddeling zelf die meer aangesteld zijn. 19

20 Hoofdstuk 8 - Bijlagen. Bijlage 1: Cijfers basisregistratie voor de provincie Antwerpen. Rubriek A: Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar geen procedure collectieve schuldenregeling liep A.1 budgetbegeleiding (uitsluitend) ,53% A.2 budgetbeheer (uitsluitend) ,00% A.3 budgetbegeleiding en budgetbeheer 550 3,57% A.4 schuldbemiddeling (uitsluitend) ,92% A.5 schuldbemiddeling en budgetbegeleiding 917 5,95% A.6 schuldbemiddeling en budgetbeheer ,71% A.7 schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer 666 4,32% Totaal aantal gezinnen rubriek A % Rubriek B: Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar een procedure collectieve schuldenregeling liep en waarbij de instelling voor schuldbemiddeling is aangesteld als schuldbemiddelaar B.1 zonder andere hulpverleningsmodules 29 6,73% B.2 in combinatie met budgetbegeleiding 22 5,10% B.3 in combinatie met budgetbeheer 40 9,28% B.4 in combinatie met budgetbegeleiding en budgetbeheer 8 1,86% B.5 in combinatie met schuldbemiddeling 0 0% B.6 in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbegeleiding 26 6,03% B.7 in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbeheer ,15% B.8 in combinatie met schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer 64 14,85% Totaal aantal gezinnen rubriek B % Rubriek C: Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar een procedure collectieve schuldenregeling liep en waarbij een externe schuldbemiddelaar is aangesteld C.1 in combinatie met budgetbegeleiding ,46% C.2 in combinatie met budgetbeheer ,73% C.3 in combinatie met budgetbegeleiding en budgetbeheer 98 6,92% C.4 in combinatie met schuldbemiddeling ,41% C.5 in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbegeleiding 27 1,91% C.6 in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbeheer ,15% C.7 in combinatie met schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer 91 6,42% Totaal aantal gezinnen rubriek C % Totaal aantal gezinnen in begeleiding

21 Bijlage 2: Cijfers basisregistratie voor de provincie Limburg. Rubriek A: Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar geen procedure collectieve schuldenregeling liep A.1. budgetbegeleiding (uitsluitend) ,79% A.2. budgetbeheer (uitsluitend) ,86% A.3. budgetbegeleiding en budgetbeheer 88 1,37% A.4. schuldbemiddeling (uitsluitend) ,83% A.5. schuldbemiddeling en budgetbegeleiding ,32% A.6. schuldbemiddeling en budgetbeheer ,46% A.7. schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer 88 1,37% Totaal aantal gezinnen rubriek A % Rubriek B: Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar een procedure collectieve schuldenregeling liep en waarbij de instelling voor schuldbemiddeling is aangesteld als schuldbemiddelaar B.1. zonder andere hulpverleningsmodules 36 9,60% B.2. in combinatie met budgetbegeleiding 27 7,20% B.3 in combinatie met budgetbeheer ,93% B.4 in combinatie met budgetbegeleiding en budgetbeheer 2 0,53% B.5 in combinatie met schuldbemiddeling 1 0,27% B.6 in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbegeleiding 4 1,07% B.7 in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbeheer 50 13,33% B.8 in combinatie met schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer 4 1,07% Totaal aantal gezinnen rubriek B % Rubriek C: Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar een procedure collectieve schuldenregeling liep en waarbij een externe schuldbemiddelaar is aangesteld C.1. in combinatie met budgetbegeleiding 65 5,42% C.2 in combinatie met budgetbeheer ,92% C.3 in combinatie met budgetbegeleiding en budgetbeheer 45 3,75% C.4 in combinatie met schuldbemiddeling ,50% C.5 in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbegeleiding 19 1,58% C.6 in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbeheer ,08% C.7 in combinatie met schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer 33 2,75% Totaal aantal gezinnen rubriek C % Totaal aantal gezinnen in begeleiding

22 Bijlage 3: Cijfers basisregistratie voor de provincie Oost - Vlaanderen. Rubriek A: Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar geen procedure collectieve schuldenregeling liep A.1 budgetbegeleiding (uitsluitend) ,17% A.2 budgetbeheer (uitsluitend) ,91% A.3 budgetbegeleiding en budgetbeheer 235 1,89% A.4 schuldbemiddeling (uitsluitend) ,28% A.5 schuldbemiddeling en budgetbegeleiding ,97% A.6 schuldbemiddeling en budgetbeheer ,55% A.7 schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer 900 7,23% Totaal aantal gezinnen rubriek A % Rubriek B: Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar een procedure collectieve schuldenregeling liep en waarbij de instelling voor schuldbemiddeling is aangesteld als schuldbemiddelaar B.1 zonder andere hulpverleningsmodules 70 5,53% B.2 in combinatie met budgetbegeleiding 47 3,72% B.3 in combinatie met budgetbeheer ,60% B.4 in combinatie met budgetbegeleiding en budgetbeheer ,04% B.5 in combinatie met schuldbemiddeling 20 1,58% B.6 in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbegeleiding 32 2,53% B.7 in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbeheer ,01% B.8 in combinatie met schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer ,99% Totaal aantal gezinnen rubriek B % Rubriek C: Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar een procedure collectieve schuldenregeling liep en waarbij een externe schuldbemiddelaar is aangesteld C.1 in combinatie met budgetbegeleiding ,62% C.2 in combinatie met budgetbeheer ,08% C.3 in combinatie met budgetbegeleiding en budgetbeheer 122 8,76% C.4 in combinatie met schuldbemiddeling ,24% C.5 in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbegeleiding 63 4,53% C.6 in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbeheer 126 9,05% C.7 in combinatie met schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer 24 1,72% Totaal aantal gezinnen rubriek C % Totaal aantal gezinnen in begeleiding

23 Bijlage 4: Cijfers basisregistratie voor de provincie Vlaams - Brabant. briek A: Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar geen procedure collectieve schuldenregeling liep A.1 budgetbegeleiding (uitsluitend) ,54% A.2 budgetbeheer (uitsluitend) ,93% A.3 budgetbegeleiding en budgetbeheer 111 1,89% A.4 schuldbemiddeling (uitsluitend) ,28% A.5 schuldbemiddeling en budgetbegeleiding 586 9,99% A.6 schuldbemiddeling en budgetbeheer ,30% A.7 schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer 180 3,07% Totaal aantal gezinnen rubriek A % Rubriek B: Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar een procedure collectieve schuldenregeling liep en waarbij de instelling voor schuldbemiddeling is aangesteld als schuldbemiddelaar B.1 zonder andere hulpverleningsmodules 25 10,04% B.2 in combinatie met budgetbegeleiding 12 4,82% B.3 in combinatie met budgetbeheer ,38% B.4 in combinatie met budgetbegeleiding en budgetbeheer 6 2,41% B.5 in combinatie met schuldbemiddeling 20 8,03% B.6 in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbegeleiding 1 0,40% B.7 in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbeheer 49 19,68% B.8 in combinatie met schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer 23 9,24% Totaal aantal gezinnen rubriek B % Rubriek C: Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar een procedure collectieve schuldenregeling liep en waarbij een externe schuldbemiddelaar is aangesteld C.1 in combinatie met budgetbegeleiding 104 8,27% C.2 in combinatie met budgetbeheer ,87% C.3 in combinatie met budgetbegeleiding en budgetbeheer 61 4,85% C.4 in combinatie met schuldbemiddeling ,58% C.5 in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbegeleiding 26 2,07% C.6 in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbeheer ,83% C.7 in combinatie met schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer ,53% Totaal aantal gezinnen rubriek C % Totaal aantal gezinnen in begeleiding

24 Bijlage 5: Cijfers basisregistratie voor de provincie West-Vlaanderen. Rubriek A: Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar geen procedure collectieve schuldenregeling liep A.1 budgetbegeleiding (uitsluitend) 953 6,20% A.2 budgetbeheer (uitsluitend) ,71% A.3 budgetbegeleiding en budgetbeheer 505 3,29% A.4 schuldbemiddeling (uitsluitend) ,50% A.5 schuldbemiddeling en budgetbegeleiding 615 4,00% A.6 schuldbemiddeling en budgetbeheer ,30% A.7 schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer 615 4,00% Totaal aantal gezinnen rubriek A % Rubriek B: Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar een procedure collectieve schuldenregeling liep en waarbij de instelling voor schuldbemiddeling is aangesteld als schuldbemiddelaar B.1 zonder andere hulpverleningsmodules ,62% B.2 in combinatie met budgetbegeleiding 24 1,57% B.3 in combinatie met budgetbeheer ,20% B.4 in combinatie met budgetbegeleiding en budgetbeheer 17 1,11% B.5 in combinatie met schuldbemiddeling 75 4,90% B.6 in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbegeleiding 2 0,13% B.7 in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbeheer 101 6,60% B.8 in combinatie met schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer ,87% Totaal aantal gezinnen rubriek B % Rubriek C: Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar een procedure collectieve schuldenregeling liep en waarbij een externe schuldbemiddelaar is aangesteld C.1 in combinatie met budgetbegeleiding 99 8,22% C.2 in combinatie met budgetbeheer ,67% C.3 in combinatie met budgetbegeleiding en budgetbeheer 69 5,73% C.4 in combinatie met schuldbemiddeling 103 8,55% C.5 in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbegeleiding 25 2,07% C.6 in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbeheer ,11% C.7 in combinatie met schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer 44 3,65% Totaal aantal gezinnen rubriek C % Totaal aantal gezinnen in begeleiding

25 Bijlage 6: Cijfers basisregistratie voor de OCMW s. Rubriek A: Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar geen procedure collectieve schuldenregeling liep A.1. budgetbegeleiding (uitsluitend) ,9% A.2. budgetbeheer (uitsluitend) ,61% A.3. budgetbegeleiding en budgetbeheer ,57% A.4. schuldbemiddeling (uitsluitend) ,10% A.5. schuldbemiddeling en budgetbegeleiding ,64% A.6. schuldbemiddeling en budgetbeheer ,53% A.7. schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer ,65% Totaal aantal gezinnen rubriek A % Rubriek B: Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar een procedure collectieve schuldenregeling liep en waarbij de instelling voor schuldbemiddeling is aangesteld als schuldbemiddelaar B.1. zonder andere hulpverleningsmodules ,31% B.2. in combinatie met budgetbegeleiding 132 3,58% B.3 in combinatie met budgetbeheer ,44% B.4 in combinatie met budgetbegeleiding en budgetbeheer 160 4,34% B.5 in combinatie met schuldbemiddeling 116 3,14% B.6 in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbegeleiding 65 1,76% B.7 in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbeheer ,86% B.8 in combinatie met schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer ,57% Totaal aantal gezinnen rubriek B % Rubriek C: Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar een procedure collectieve schuldenregeling liep en waarbij een externe schuldbemiddelaar is aangesteld C.1. in combinatie met budgetbegeleiding ,87% C.2 in combinatie met budgetbeheer ,92% C.3 in combinatie met budgetbegeleiding en budgetbeheer 333 5,57% C.4 in combinatie met schuldbemiddeling ,26% C.5 in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbegeleiding 145 2,42% C.6 in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbeheer ,27% C.7 in combinatie met schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer 400 6,69% Totaal aantal gezinnen rubriek C % 3 Totaal aantal gezinnen in begeleiding

Cijfermateriaal basisregistratie 2007-2010

Cijfermateriaal basisregistratie 2007-2010 Cijfermateriaal basisregistratie 2007-2010 Oktober 2011 1. Inleiding De schuldenproblematiek in Vlaanderen groeit. Steeds meer mensen ondervinden problemen met de betaling van hun schulden. Zo staan eind

Nadere informatie

Vlaamse gezinnen in budget- en/of schuldhulpverlening: cijfergegevens 2014

Vlaamse gezinnen in budget- en/of schuldhulpverlening: cijfergegevens 2014 Vlaamse gezinnen in budget- en/of schuldhulpverlening: cijfergegevens 2014 September 2015 Vlaams Centrum Schuldenlast Paviljoenstraat 9 1030 Brussel www.vlaamscentrumschuldenlast.be INHOUD Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Vlaamse gezinnen in budget- en/of schuldhulpverlening: cijfergegevens

Vlaamse gezinnen in budget- en/of schuldhulpverlening: cijfergegevens Vlaamse gezinnen in budget- en/of schuldhulpverlening: cijfergegevens 2013-2016 Juli 2017 Vlaams Centrum Schuldenlast Paviljoenstraat 9 1030 Brussel www.vlaamscentrumschuldenlast.be INHOUD Hoofdstuk 1

Nadere informatie

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011 HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011 1. Situering. De registratie door de instelling voor schuldbemiddeling wordt geregeld bij het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring

Nadere informatie

h Vlaamse gezinnen in budget- en/of schuldhulpverlening: cijfergegevens

h Vlaamse gezinnen in budget- en/of schuldhulpverlening: cijfergegevens h 2018.07.31 Vlaamse gezinnen in budget- en/of schuldhulpverlening: cijfergegevens 2014-2017 INHOUD 1. Inleiding... 5 2. Begrippen... 7 2.1. Budgethulpverlening... 7 2.2. Schuldhulpverlening... 7 Schuldbemiddeling...

Nadere informatie

Cijfermateriaal basisregistratie

Cijfermateriaal basisregistratie Cijfermateriaal basisregistratie 2007-2009 Mei 2010 1. Inleiding In dit rapport wordt het cijfermateriaal met betrekking tot budgethulpverlening en schuldhulpverlening gepresenteerd dat door de erkende

Nadere informatie

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2012

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2012 1. Situering HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2012 De registratie door de erkende instellingen voor schuldbemiddeling wordt geregeld bij het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Cijfer- en profielgegevens van de Vlaamse huishoudens in budget- en / of schuldhulpverlening anno 2011

Onderzoeksrapport. Cijfer- en profielgegevens van de Vlaamse huishoudens in budget- en / of schuldhulpverlening anno 2011 Onderzoeksrapport Cijfer- en profielgegevens van de Vlaamse huishoudens in budget- en / of schuldhulpverlening anno 2011 Oktober 2012 Vlaams Centrum Schuldenlast Paviljoenstraat 9 1030 Brussel www.vlaamscentrumschuldenlast.be

Nadere informatie

HANDLEIDING BASISREGISTRATIE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING

HANDLEIDING BASISREGISTRATIE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING HANDLEIDING BASISREGISTRATIE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING Datum: 21/12/2015 - Versie: 3.0 Auteur: Vlaamse overheid Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Samenleving

Nadere informatie

Inspiratiedag Gezond Budget

Inspiratiedag Gezond Budget 04/12/2018 Inspiratiedag Gezond Budget Workshop 'soorten budget- en schuldhulpverlening' in Vlaanderen OVERZICHT HULPVERLENINGSVORMEN = BUDGETHULPVERLENING: hulp bij het vinden van een evenwicht tussen

Nadere informatie

Kinderopvang cijfert. Voorrangsgroepen

Kinderopvang cijfert. Voorrangsgroepen Kinderopvang cijfert Voorrangsgroepen 2015-2016 Inleiding Elke subsidiegroep met subsidie inkomenstarief (trap 2 of T2) moet op jaarbasis minstens 20% kinderen uit specifieke voorranggroepen opvangen.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ONDERZOEKSAANPAK...

HOOFDSTUK 1 ONDERZOEKSAANPAK... Onderzoeksrapport Resultaten van de basisregistratie en de uitgebreide registratie uitgevoerd bij de erkende instellingen schuldbemiddeling in Vlaanderen, 2007-2009 November 2010 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK

Nadere informatie

Schuldoverlast? U staat er niet alleen voor! De collectieve schuldenregeling Een oplossing met voordelen en plichten

Schuldoverlast? U staat er niet alleen voor! De collectieve schuldenregeling Een oplossing met voordelen en plichten Adobe Stock - BillionPhotos.com Schuldoverlast? U staat er niet alleen voor! De collectieve schuldenregeling Een oplossing met voordelen en plichten Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken 2016 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel

Nationale Bank van België, Brussel Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken 2017 Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Jaarverslag Juridische dienstverlening

Jaarverslag Juridische dienstverlening Jaarverslag Juridische dienstverlening Woensdag 10 april 2013 Lovendegem Bianca Buysse Renate Cools Sarah Forsyth Jaarverslag juridische dienstverlening Welzijnsband Meetjesland Woensdag 10 april 2013

Nadere informatie

plage-lestijden onderwijzer

plage-lestijden onderwijzer plage-lestijden onderwijzer Schooljaar 2010-2011 - Schooljaar 2011-2012 Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

Huishoudens in schuldbemiddeling: profielen en regionale verschillen

Huishoudens in schuldbemiddeling: profielen en regionale verschillen PERSONEN IN FINANCIËL E MOEILIJKHEDEN : PROFIELEN? Colloquium van het Observatorium Krediet en Schuldenlast, 5 december 2013, Brussel Huishoudens in schuldbemiddeling: profielen en regionale verschillen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Cijfer- en profielgegevens van de Vlaamse huishoudens in budget- en/of schuldhulpverlening anno 2015

Onderzoeksrapport Cijfer- en profielgegevens van de Vlaamse huishoudens in budget- en/of schuldhulpverlening anno 2015 Onderzoeksrapport Cijfer- en profielgegevens van de Vlaamse huishoudens in budget- en/of schuldhulpverlening anno 2015 Vlaams Centrum Schuldenlast Paviljoenstraat 9 1030 Brussel www.vlaamscentrumschuldenlast.be

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling INLEIDING ONZE KIJK OP HULP In deze brochure vind je informatie

Nadere informatie

Percentage achterstallige kredietnemers 5,2 % 5,4 %

Percentage achterstallige kredietnemers 5,2 % 5,4 % Departement Micro-economische informatie Laatste geregistreerde gegevens augustus 213 1. Kerncijfers TABEL 1. AANTAL KREDIETNEMERS 212-8 213-8 Variatie Met minstens: - één uitstaand contract 6.216.65 6.242.148

Nadere informatie

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren - 2018 Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren - 2008 Sommige tabellen van dit verslag werden aangevuld op 30 juni 2009 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Leerplichtige leerlingen

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken 2015 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Percentage achterstallige kredietnemers 5,7 % 5,2 %

Percentage achterstallige kredietnemers 5,7 % 5,2 % Departement Micro-economische informatie Laatste geregistreerde gegevens oktober 212 1. Kerncijfers TABEL 1. AANTAL KREDIETNEMERS 211-1 212-1 Variatie Met minstens: - één uitstaand contract 5.462.345 6.223.412

Nadere informatie

WEGWIJS Bij budget & schuld

WEGWIJS Bij budget & schuld WEGWIJS Bij budget & schuld BudgetInZicht West-Vlaanderen caw-folder.indd 1 20-08-2014 16:43:51 HEB JE MOEILIJKHEDEN MET JE BUDGET OF HEB JE SCHULDEN? Raak je niet wijs uit je problemen, wil je advies

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits bronvermelding.

Nadere informatie

Percentage achterstallige kredietnemers 5,5 % 5,7 %

Percentage achterstallige kredietnemers 5,5 % 5,7 % Departement Micro-economische informatie Laatste geregistreerde gegevens augustus 215 1. Kerncijfers TABEL 1. AANTAL KREDIETNEMERS 214-8 215-8 Variatie Met minstens: - één uitstaand contract 6.243.845

Nadere informatie

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2009

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2009 Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren - 2009 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren - 2010 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

WEGWIJS collectieve schuldenregeling

WEGWIJS collectieve schuldenregeling WEGWIJS collectieve schuldenregeling Inhoudstafel 1. Hoe verloopt de opstart van pg. 3 een collectieve schuldenregeling? (CSR) 2. Het opmaken van een aanzuiveringsregeling pg. 4 (=afbetalingsplan) 3. Na

Nadere informatie

Verslag onderzoek wachtlijsten en wachttijden dd. 31/03/2017 Pagina 1 van 13

Verslag onderzoek wachtlijsten en wachttijden dd. 31/03/2017 Pagina 1 van 13 1. Inleiding. BEVRAGING VAN WACHTLIJSTEN EN WACHTTIJDEN IN BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING RAPPORT 31/03/2017 Om een beeld te krijgen van de omvang van het aantal personen / gezinnen in budget- en / of

Nadere informatie

(toestand einde periode) Variatie

(toestand einde periode) Variatie Departement Micro-economische informatie Laatste geregistreerde gegevens juli 218 1. Kerncijfers TABEL 1. AANTAL KREDIETNEMERS 217-7 218-7 Variatie Kredietnemers met minstens één uitstaand krediet 6.265.665

Nadere informatie

Monitoring verhuisbewegingen erkend vluchtelingen oktober 2016

Monitoring verhuisbewegingen erkend vluchtelingen oktober 2016 Monitoring verhuisbewegingen erkend vluchtelingen oktober 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum: 05 oktober

Nadere informatie

1. METHODOLOGISCHE NOTA BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN STATISTIEKEN 3.1 SYNTHESE 3.2 GEREGISTREERDE CONTRACTEN

1. METHODOLOGISCHE NOTA BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN STATISTIEKEN 3.1 SYNTHESE 3.2 GEREGISTREERDE CONTRACTEN INHOUDSTAFEL. METHODOLOGISCHE NOTA...... 2. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2003... 4 3. STATISTIEKEN 3. SYNTHESE 3.. Aantal geregistreerde personen en contracten... 8 3..2 Aantal geregistreerde personen

Nadere informatie

en aan kinderen uit het lager en secundair onderwijs.

en aan kinderen uit het lager en secundair onderwijs. 4 Welvaart, inkomen, armoede en kansarmoede Het kind in Vlaanderen 217 Kind en Gezin 5. SCHOOLTOELAGEN In het Vlaams onderwijs is er een systeem van school- en studietoelagen waarbij leerlingen uit een

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk?

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk? Schuldhulpverlening Hoe gaat dat in zijn werk? In deze brochure vind je informatie over de mogelijke vormen van schuldhulpverlening binnen OCMW Antwerpen. 2 Wat is schuldhulpverlening? OCMW Antwerpen heeft

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Wegwijs in de schuldhulp verlening. Wordt je schuldenberg te groot? Het Sociaal Huis helpt je verder.

Schuldhulpverlening. Wegwijs in de schuldhulp verlening. Wordt je schuldenberg te groot? Het Sociaal Huis helpt je verder. Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Wordt je schuldenberg te groot? Het Sociaal Huis helpt je verder. 12-2018_ocmwst_ Wegwijsindeschuldverleningbrochure.indd 1 17/12/18 14:49 Inhoud

Nadere informatie

1. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 1 2. STATISTIEKEN

1. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 1 2. STATISTIEKEN INHOUDSTAFEL. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 2. STATISTIEKEN 2. SYNTHESE 2.. Aantal geregistreerde personen en contracten... 6 2..2 Jaarlijkse evolutie van het aantal geregistreerde personen en

Nadere informatie

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Justitiehuizen - Werklastmeting De minister liet heeft eerder

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Hoeveel personen in België hebben te kampen met overmatige schuldenlast? In 2007 waren 338.933 personen

Nadere informatie

Kinderopvang cijfert 1. Het bezettingspercentage 2015

Kinderopvang cijfert 1. Het bezettingspercentage 2015 Kinderopvang cijfert 1 Het bezettingspercentage INLEIDING Het decreet voor baby s en peuters introduceerde het principe bestellen is betalen in de kinderopvang. Organisatoren met inkomenstarief werken

Nadere informatie

1. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN STATISTIEKEN

1. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN STATISTIEKEN INHOUDSTAFEL. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2004... 2. STATISTIEKEN 2. SYNTHESE 2.. Aantal geregistreerde personen en contracten... 6 2..2 Jaarlijkse evolutie van het aantal geregistreerde personen en

Nadere informatie

Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving:

Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving: Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving: Afdeling I: De oorspronkelijke wet van 5 juli 1998 en de diverse wetswijzigingen: Bij wet van 5 juli 1998 2 werd een titel IV toegevoegd aan het Gerechtelijk

Nadere informatie

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Wordt je schuldenberg te groot? Het Sociaal Huis helpt je verder. Inhoud Inleiding... 3 Onze kijk op hulp... 3 Eenmalige schuldbemiddeling... 4 Wat

Nadere informatie

12 werken voor een betere aanpak van schulden

12 werken voor een betere aanpak van schulden 12 werken voor een betere aanpak van schulden 15 april 2019 2 / 5 12 werken voor een betere aanpak van schulden 12 werken voor een betere aanpak van schulden SAM, steunpunt Mens en Samenleving, ondersteunt

Nadere informatie

WEGWIJS budget en schuldhulpverlening

WEGWIJS budget en schuldhulpverlening WEGWIJS budget en schuldhulpverlening Inhoudstafel Inleiding pg. 3 1. Eenmalig advies pg. 4 2. Budgetbegeleiding pg. 6 3. Budgetbeheer pg. 8 4. Collectieve schuldenregeling pg. 12 Wat doet het OCMW na

Nadere informatie

Januari 2013. Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren?

Januari 2013. Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren? Januari 2013 Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren? Analyse uitgevoerd voor het Observatorium Krediet en Schuldenlast Duvivier

Nadere informatie

THEMA I.3. Daghospitalisatieverblijven

THEMA I.3. Daghospitalisatieverblijven THEMA I.3. Daghospitalisatieverblijven Selectiecriteria Alle ziekenhuisverblijven weerhouden in deze selectie voldoen aan de algemene criteria die betrekking hebben op woonplaats, leeftijd en geslacht

Nadere informatie

Collectieve schuldenregeling

Collectieve schuldenregeling Collectieve schuldenregeling Ik zit in de schulden en het lukt mij niet meer om die af te betalen met mijn inkomen... Ik weet niet meer wat zeggen tegen de schuldeisers... De deurwaarders staan (straks)

Nadere informatie

Schuldbemiddeling in Limburg. 30 juni 2008 Studiedag PLOT Genk

Schuldbemiddeling in Limburg. 30 juni 2008 Studiedag PLOT Genk Schuldbemiddeling in Limburg 30 juni 2008 Studiedag PLOT Genk Dienst Schuldbemiddeling Welzijnsregio Noord-Limburg Oprichting: juli 1999 Verenging onder Hfdst XII OCMW-wet 8 OCMW s Noord-Limburg (arr.

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 7bis, 7ter en 11septies van het besluit

Nadere informatie

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE Bij het openen van het rapport worden de meest recente gegevens uit de databank gehaald. Inleiding In dit document worden de kansarmoede-indicatoren weergegeven

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Reglement voor de premie voor de ophaling van huisvuil van mensen met een beperkt leefbudget.

Reglement voor de premie voor de ophaling van huisvuil van mensen met een beperkt leefbudget. Reglement voor de premie voor de ophaling van huisvuil van mensen met een beperkt leefbudget. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 april Bekendgemaakt op 30 april 2014 In werking getreden op 1 mei 2014

Nadere informatie

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten Op pagina

Nadere informatie

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006 Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld?

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 420 van JAN HOFKENS datum: 6 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Samenwerkingsverband BouwKan met bouwsector De bestaande

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Cijfer- en profielgegevens van de Vlaamse huishoudens in budget- en/of schuldhulpverlening anno 2013

Onderzoeksrapport. Cijfer- en profielgegevens van de Vlaamse huishoudens in budget- en/of schuldhulpverlening anno 2013 Onderzoeksrapport Cijfer- en profielgegevens van de Vlaamse huishoudens in budget- en/of schuldhulpverlening anno 2013 Mei 2014 1 INHOUDSTAFEL. INLEIDING. 4 HOOFDSTUK 1 - METHODOLOGIE.... 6 1.1 INLEIDING....

Nadere informatie

NOTARISBAROMETER S LANDBOUWGRONDEN LANDBOUWGRONDEN GEMIDDELDE PRIJZEN EN OPPERVLAKTE N 2

NOTARISBAROMETER S LANDBOUWGRONDEN LANDBOUWGRONDEN GEMIDDELDE PRIJZEN EN OPPERVLAKTE N 2 NOTARISBAROMETER LANDBOUWGRONDEN WWW.NOTARIS.BE S1 2019 N 2 Deze notarisbarometer zoomt in op de gemiddelde prijzen van landbouwgronden in België. Onder landbouwgronden worden de gronden beschouwd waarop

Nadere informatie

THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie

THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie Selectiecriteria Onderstaande selectie omvat alle klassieke ziekenhuisverblijven (definitie cfr.: Inleiding 2.2.) die voldoen aan de algemene selectiecriteria

Nadere informatie

Vlaams Centrum Schuldbemiddeling. Jaarverslag 2008

Vlaams Centrum Schuldbemiddeling. Jaarverslag 2008 Vlaams Centrum Schuldbemiddeling Jaarverslag 2008 e cijfers Vlaanderen 1 000 000 000 schulden door winkelkaart * 495 089 achterstallige kredieten 344 072 kredietnemers met een betalingsachterstand 60 234

Nadere informatie

De collectieve schuldenregeling in de praktijk

De collectieve schuldenregeling in de praktijk De collectieve schuldenregeling in de praktijk De collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure die u in staat stelt om uw schulden te betalen en tegelijkertijd waarborgt dat u een menswaardig

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits bronvermelding.

Nadere informatie

Projectoproep. Gericht aan de schuldbemiddelingssector. Innoverende projecten of nieuwe initiatieven inzake preventie van overmatige schuldenlast

Projectoproep. Gericht aan de schuldbemiddelingssector. Innoverende projecten of nieuwe initiatieven inzake preventie van overmatige schuldenlast Projectoproep Gericht aan de schuldbemiddelingssector Innoverende projecten of nieuwe initiatieven inzake preventie van overmatige schuldenlast Uiterste datum voor het indienen van de projecten : 6 juli

Nadere informatie

Verslag Collectieve schuldenregeling

Verslag Collectieve schuldenregeling Verslag Collectieve schuldenregeling 24 april 2014 Aanwezig Lieve De Bosscher (Vzw De Sloep), Ria Roosens (KRAS-diensten), Memet Karaman (Intercultureel Netwerk Gent), Youri Nuytinck (CAW O-VL), Michèle

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief OKTOBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief NOVEMBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

De geografische spreiding van de kandidaten voor de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met Gert-Jan Put, Jef Smulders en Bart Maddens

De geografische spreiding van de kandidaten voor de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met Gert-Jan Put, Jef Smulders en Bart Maddens De geografische spreiding van de kandidaten voor de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met 2014 Gert-Jan Put, Jef Smulders en Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid 1 mei 2014 Belangrijkste resultaten

Nadere informatie

Collectieve schuldenregeling

Collectieve schuldenregeling Collectieve schuldenregeling Ik zit in de schulden en het lukt mij niet meer om die af te betalen met mijn inkomen... Ik weet niet meer wat zeggen tegen de schuldeisers... De deurwaarders staan (straks)

Nadere informatie

BEROEPSINSTANTIE INZAKE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR

BEROEPSINSTANTIE INZAKE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR BEROEPSINSTANTIE INZAKE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR JAARVERSLAG 2013-20 2014 1) Algemeen 1.1. Krachtens artikel 27 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur dient de beroepsinstantie

Nadere informatie

arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde

arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde WELZIJN & GEZONDHEID arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen 2010 Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde Een initiatief van het RWO arr. Oudenaarde

Nadere informatie

Wat kan een dienst schuldbemiddeling

Wat kan een dienst schuldbemiddeling Wat kan een dienst schuldbemiddeling voor u doen? U hebt schulden? U kunt uw maandelijkse afbetalingen niet meer naleven? U wenst tot een regeling te komen met uw schuldeisers? Een dienst schuldbemiddeling

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT COLLECTIEVE SCHULDENREGELING. Aan de beslagrechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven,

VERZOEKSCHRIFT TOT COLLECTIEVE SCHULDENREGELING. Aan de beslagrechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, VERZOEKSCHRIFT TOT COLLECTIEVE SCHULDENREGELING Aan de beslagrechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, Op verzoek van : (adres) (adres) (raadsman) (vorige adressen in de afgelopen drie jaar)

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen

Katholieke Hogeschool Kempen Katholieke Hogeschool Kempen Studiecentrum voor Lokaal Sociaal en Lokaal Economisch Beleid Onderzoek naar de werking en de organisatie van erkende instellingen voor schuldbemiddeling met het oog op een

Nadere informatie

Extra investeringen nodig in wegenbouw Toestand blijft moeilijk ondanks stabilisatie eerste helft 2015

Extra investeringen nodig in wegenbouw Toestand blijft moeilijk ondanks stabilisatie eerste helft 2015 Extra investeringen nodig in wegenbouw Toestand blijft moeilijk ondanks stabilisatie eerste helft 215 Sinds 211 is het aantal gemeentelijke aanbestedingen sterk gedaald. Het aantal aanbestedingen van steden

Nadere informatie

Studieaanbod in de eerste graad B-stroom. Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs

Studieaanbod in de eerste graad B-stroom. Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs Studieaanbod in de eerste graad B-stroom Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs juli 2015 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 4 2 Situering... 5 3 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

BEVRAGING IKG. UnieKO VZW Kasteeldreef 66/ Beveren

BEVRAGING IKG. UnieKO VZW Kasteeldreef 66/ Beveren BEVRAGING IKG UnieKO VZW Kasteeldreef 66/1 9120 Beveren 7 juni 2012 UnieKO VZW, Kasteeldreef 66/1, 9120 Beveren - 2012 Deze studie is eigendom van VZW UnieKO en is beschermd door de copyrightwetgeving

Nadere informatie

SCHEMA: ENKELE VOORDELEN, RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN

SCHEMA: ENKELE VOORDELEN, RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN SCHEMA: ENKELE VOORDELEN, RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN AANDACHTSPUNTEN VAN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING VOORDELEN VAN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING Schuldeisers kunnen niet meer uitvoeren: Geen deurwaarders

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Inhoudstafel... 2

INHOUDSTAFEL. Inhoudstafel... 2 Onderzoeksrapport: Resultaten van de basisregistratie en de uitgebreide registratie uitgevoerd bij de erkende instellingen schuldbemiddeling in Vlaanderen, 2007-2008 JANUARI 2009 Onderzoeksrapport: Resultaten

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken 2012 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport

Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport Trendbarometer hotels 2012 Inlichtingen Dagmar.Germonprez@toerismevlaanderen.be Tel +32 (0)2 504 25 15 Verantwoordelijke uitgever: Peter De Wilde - Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

BMI BIJ SCHOOLKINDEREN

BMI BIJ SCHOOLKINDEREN / Rapport cijfers BMI BIJ SCHOOLKINDEREN Vlaams Gewest 2012-2013 / 1.02.2016 1.02.2016 BMI bij schoolkinderen 1/10 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op juli 2015 door: Lien Braeckevelt,

Nadere informatie

Wat kan een dienst schuldbemiddeling

Wat kan een dienst schuldbemiddeling Wat kan een dienst schuldbemiddeling voor u doen? U hebt schulden? U kunt uw maandelijkse afbetalingen niet meer naleven? U wenst tot een regeling te komen met uw schuldeisers? Een dienst schuldbemiddeling

Nadere informatie

Belangrijkste evoluties van de Centrale voor kredieten aan particulieren aan het einde van het derde kwartaal 2012

Belangrijkste evoluties van de Centrale voor kredieten aan particulieren aan het einde van het derde kwartaal 2012 Oktober 2012 Belangrijkste evoluties van de Centrale voor kredieten aan particulieren aan het einde van het derde kwartaal 2012 Analyse uitgevoerd door het Observatorium Krediet en Schuldenlast Duvivier

Nadere informatie

SCHULDBEMIDDELING AALST. OCMW CAW Sociaal Huis Samenwerking sinds 2000

SCHULDBEMIDDELING AALST. OCMW CAW Sociaal Huis Samenwerking sinds 2000 SCHULDBEMIDDELING AALST OCMW CAW Sociaal Huis Samenwerking sinds 2000 Samenwerking OCMW-CAW Historiek Samenwerking in de praktijk Kansen en valkuilen Historiek van de samenwerking Tot 1990 Weinig werkafspraken,

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief MEI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief APRIL 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Enquête naar het gebruik van buitenschoolse opvang voor kinderen van 3 jaar tot 12 jaar Voorjaar 2004

Enquête naar het gebruik van buitenschoolse opvang voor kinderen van 3 jaar tot 12 jaar Voorjaar 2004 Enquête naar het gebruik van buitenschoolse opvang voor kinderen van 3 jaar tot 12 jaar Voorjaar Katleen Govaert Bea Buysse Kind en Gezin Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel Telefoon: 02/533 14 11 - Wettelijk

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren

Centrale voor kredieten aan particulieren Brussel, 16 oktober 2013 Peter NEEFS Rol & belang van CKP Is CKP een wondermiddel? NEE Kan CKP ervoor zorgen dat er geen wanbetalingen meer zijn? NEE Kan CKP ervoor zorgen dat de overmatige schuldenlast

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief FEBRUARI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

nr. 884 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 20 september 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderopvang - Centra voor Inclusieve Kinderopvang (CIK s)

nr. 884 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 20 september 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderopvang - Centra voor Inclusieve Kinderopvang (CIK s) SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 884 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 20 september 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderopvang - Centra voor Inclusieve Kinderopvang (CIK

Nadere informatie

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001 Bijlage bij het persbericht dd. 08/06/15: 1 Vrouwen krijgen hun kinderen in toenemende mate na hun dertigste verjaardag 1. Het geboortecijfer volgens Kind en Gezin 67 875 geboorten in 2014, daling van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie